LENSS_Ettekanne Viljandis 2014-03-18_Piima

Download Report

Transcript LENSS_Ettekanne Viljandis 2014-03-18_Piima

Tervisliku Piima Biotehnoloogiate
Arenduskeskus OÜ
(TAK)
Ene Tammsaar
juhataja
18.03.2014
Programmi üldeesmärgiks on ettevõtete konkurentsivõime tõstmine läbi ettevõtete
ning teadus- ja arendusasutuste strateegilise ja pikemaajalise teadus- ja
arendustegevuse koostöö tugevdamise.
TAK loodud 15.dets. 2004, tööd alustas 15.veebr. 2005
OÜ osanikud: E-Piim tootmine AS, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Starter ST OÜ , Tartu
Ülikool ja Eesti Maaülikool
Konsortsiumipartnerid: E-Piim tootmine AS, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Starter ST OÜ ,
Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool, Maag Piimatööstus AS, Saaremaa Piimatööstus,
Jõudluskontrollikeskus, Dessert AS, Viraito OÜ, Biooil AS,



Kogu maailmas otsitakse toiduainetetööstuse abil
teaduspõhist edu terviseprobleemide ennetamiseks.
Toiduainetetööstuse arengus peitub suur võimalus leida
terviseprobleemidele ennetavaid teaduspõhiseid lahendusi,
näiteks tervist säästvate/toetavate ja haiguste riski vähendavate
toiduainete näol – st meie toit peab muutuma oluliselt
tervislikumaks.
Teadlaste kompetents ja ettevõtja huvi ning nende koostöö,
võimaldavad luua tervislike omadustega tooteid. Pikemas
perspektiivis, on see võimas majanduslik kokkuhoid!
Uurida teadusasutuste ja ettevõtluse koostöös piima kui tervisliku
ja asendamatu toiduaine ja kõrgväärtusliku biotoorme
biotehnoloogilisi tootmis- ja töötlemisvõimalusi.
Ettevõtted ja teadusasutused panevad oma teadmised ja tegevused
kokku eesmärgiga:
-luua elanikkonna jaoks uudsete biotehnoloogiliste lahenduste abil
tervist hoidvaid/toetavaid ja haiguste riski vähendavaid tooteid
-tooted
on innovaatilised ja eksporditavad, tootmine
majanduslikult kasumlikum
Interdistsiplinaarne teadus-arendustöö kogu toiduahela ulatuses.
* lisandväärtusega tooted- põllumajanduse, toiduainetööstuse ja arstiteaduse
vaheline koostöö
* teadus-arendustöö alates looma aretusest, söötmisest, pidamisest, tervislike
toodete valmistamisest kuni toote tervislikkuse tõestamiseks kliiniliste
katsete läbiviimiseni- teadutegevusega kaetud kogu piima tootmise ja
töötlemise ahel
*tõuloomade aretajad, geneetikud, söötmisteadlased, mikrobioloogid,
piimatehnoloogid, toitumisteadlased, biokeemikud, arstid, jt.
* lähtutakse ka EL-is kasutusel olevast printsiibist “from farm to fork”,
toiduahel integreeritud ühtsesse süsteemi ja lõppeesmärgiks on tarbija
terviseohutuse tagamine
* teadustulemuste rakendamine kogu ahela toiduahela ulatuses
OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate
Arenduskeskuse väärtuste ahel
OSANIKUD
EUROOPA LIIT
EESTI RIIK
(EAS)
Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
PÜ E-Piim, Starter ST OÜ
PATENDID
Patenditaotlused
Eesti Maaülikool
Õppeprogrammid
Tartu Ülikool
(tootjad/töötlejad)
T/A
KONSORTSIUMIPARTNERID
Tervisliku Piima
Biotehnoloogiate
Arenduskeskus
Maag Piimatööstus AS
Viraito, Bio-oil , AS Dessert
Jõudluskontrolli Keskus,
Saaremaa Piimatööstus
Eesti toidu – ja
piimatööstused
Toitumisinstituut
(Venemaa)
Wageningeni
Ülikool, Reading
Ülikool
Teadusartiklid
Know-how ja
tehnoogiad
Andmebaasid
Kommertsprojektid
Padova
Ülikool
Eesti
Piimakäitlemis
-talude Liit
Bioloogiline
materjal
Litsentsid
ettevõtetele
Terviseväited
AretusorganiSatsioonid
Piima tootjad
Piima
töötlejad
Lisandväärtusega
piim
Lisandväärtusega
piimatoode
Söödatööstus
Veiste
aretus,
söötmine,
heaolu
Teaduspõhiste funktsionaalsete piimatoodete ja innovaatiliste tehnoloogia platvormide väljatöötamine ettevõtetele (mikrobioloogilised, biokeemilised ja kliinilised aspektid)
Jätkusuutlikud aretus– ja söötmisstrateegiad disainitud koostisega
tervisliku ning tehnoloogiliselt sobiva
piima tootmiseks
Kliinilised katsed
Töötada välja jätkusuutlikud söötmis-ja aretusstrateegiad suurendamaks piima
biotehnoloogilisi omadusi, parandada inimeste tervist ja suurendada
piimatootmise kasumlikkust.
Aretus:

Hinnatakse geneetiliselt test-ja parandajate pullide tütarde piima
laapumistunnuseid

Uuritakse veiste toodangut ja sigimisnäitajaid mõjutavaid geene

Hinnatakse ja täpsustatakse kvantitatiiv-geneetilist variatsiooni

Geneetiliselt hinnatakse lüpsikiirust ja uuritakse selle seoseid piima
kvaliteedi-ja toodangutunnustega

Töötatakse välja juustu-ja koondindeks

Jätkusuutlikud aretusprogrammid ja hinnatakse selektsiooniedu
Piim-väärtuslik toiduaine vaid ka oluline piimatööstuse tooraine
 Piim, mis laapub kiiresti, annab suurema kuivainesisalduse ja
suurema juustutoodangu kui halvasti laapuv piim.
 Individuaalsete lehmade piima laapumisomadused on väga
erinevad
 Meie poolt läbiviidud uuringud näitavad, et piima
laapumisomaduste geneetiline parandamine on potentsiaalselt
efektiivne meetod juustutootmise efektiivsuse suurendamiseks,
kuna ka pullid erinevad oma tütarde laapumisomadustelt.



Karja tasemel
 κ-kaseiini variandid AA, AB, BB
 AA genotüübiga lehmadelt – joogipiim
 BB genotüübiga lehmadelt – juustupiim
Kui on soov väärindada piima juustuks, siis valida isadeks pulle,
kellel on κ-kaseiini genotüüp BB
ß- ja κ-kaseiini B-variantide osatähtsusega lehmade arvu
suurendamine karjas, kui soovitakse töödelda piima juustuks
Söötmine
- uute piimhappebakterite tüvede selekteerimine ja nende
sobivuse uurimine sileerimiskatsetes
- Oomega-3 rasvhapete sisalduse suurendamine piimas, piima
kasutamine toodete valmistamiseks
- juustu reoloogiliste omaduste määramine
Uus suund- biomarkerite määramine piimas- leida tunnuseid, mis
on piisavalt hästi päritavad ja mida saab kasutada aretustöös
lehmade tervise ja sigivuse parandamiseks ning lehmade eluea
pikendamiseks.
* Veiste põhisööt- traditsiooniliselt liblikõielistest heintaimedest valmistatud silo.
Liblikõielistest heintaimedest kõrgekvaliteedilise silo saamine ei ole lihtne- meie
eesmärgiks oli leida selleks sobiv piimhappebakteritel baseeruv silokonservant.
* TAK-i poolt isoleeritud ja uuritud silobakter Lactobacillus plantarum NCIMB
30236 nimega E-98 sai Euroopa toiduohutusameti (EFSA) poolt positiivse hinnangu
ning Euroopa Komisjoni otsuse, mille alusel kanti bakter Euroopa Liidus
registreeritud söödalisandite nimekirja.
Bakter pärineb Lõuna-Eesti rohumaadelt isoleeritud laktobatsillide segakultuurist ning tema
omaduseks on produtseerida piimhapet, mis parandab silo käärimisprotsessi.
Tekkiv happeline keskkond konserveeribki sööda, hoides ära riknemist põhjustavate
bakterite arengu. Silobakteri kasutamine parandab haljassöödast valmistatava silo kvaliteeti
ning aitab vältida fermentatsioonil tekkivaid toitainete kadusid
* Silobakter on deponeeritud rahvusvahelises mikroobikollektsioonis Šotimaal numbri all NCIMB
30236
* E-98 litsents – Starter ST OÜ tõi turule silokonservandi NORDSIL
Eesmärk on välja töötada probiootilised funtsionaalsed piimatooted:
- selekteerida bakterioloogiliste, molekulaarsete ja keemiliste
meetodite abil sobivad piimhappebakterite tüved
- määrata piimhappebakterite tüvede biokeemilised markerid
- koostöös tööstuspatrneri(te)ga testida tüvede sobivust
tehnoloogiliseks käitlemiseks
- välja töötada probiootikumide toimemehhanismide süvendatud
uuringud
- kliinilised uuringud koostöös TÜ-ga ja TÜ Kliinikumiga
bakteri eripärased omadused mõjutavad vererõhku, väited põhinevad
teaduslikel tõestustel
•
Bakter on deponeeritud rahvusvahelises kultuurikollektsioonis (DSM
21380)
Eesti, Euroopa ja Venemaa patent
“Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus plantarum Tensia DSM 21380
kui antimikroobne ning vererõhku alandav probiootik, seda sisaldav toiduaine
ja kompositsioon ning mikroorganismi kasutamine vererõhku langetava
ravimi valmistamiseks ning meetod toiduaines mittestarter-laktobatsillide
toime allasurumiseks
•
Songisepp E, Mikelsaar M, Rätsep M, Zilmer M, Hütt P, Utt M, Zilmer K, Üksti J, Kõljalg S
•
TAK andnud litsentsi E-Piim Tootmine AS Lactobacillus plantarum
TENSIA™ kasutamiseks juustus
Südamejuust HARMONY™
Põllumajanduse, toiduainetööstuse ja arstiteaduse vahelise
koostöö tulemusena on valminud teaduslikult põhjendatud
lisandväärtusega kõrgekvaliteetne funktsionaalne piimatoode
E-Piim loonud uue funktsionaalsete toodete sarja
HARMONY™
http://www.tensia.eu



Testitud meditsiinilisi markereid vereseerumist
üle 60, lisaks roojast ja uriinist
Südamejuustu testitud kahel vanusegrupil:
 terved täiskasvanud
 eakad inimesed
Ca 750 inimest on osalenud Eestis läbi viidud
uuringutes, lisaks Venemaa TA Toiduinstituudis
läbi viidud uuringus osalenud inimesed
Kliiniliste uuringutega näidati, et probiootilise Südamejuustu igapäevane
tarbimine (50 g vähemalt 8 nädalat) mõjutab kasulikult südameveresoonkonna tööd.
Harmony Südamejuustu omadused on kliiniliste katsetega tõestatud
Probiootilise juustu tarbimine kuulub mitmekülgse ja tasakaalustatud toitumise
juurde, mis koos füüsilise aktiivsusega on vajalik tervislikuks elustiiliks.
Kliinilised uuringud Venemaa Meditsiiniakadeemia Toiduinstituudist- tulemused
näitasid, et Südamejuustul on funktsionaalsed omadused- kinnitati meie
väidet.
TENSIA® omadusi uuritud 1000 inimesel- uuringud käivad
TAKi intellektuaalomand
• 6 leiutist
• 2 Eesti patenti , 3 Euroopa patent (jõustunud 26 riigis), 16 Eesti ja
rahvusvahelist patenditaotlust (k.a. USA, Korea, Venemaa, Euroopa)
• Antimikroobne ja vererõhku alandav probiootikum L. plantarum
TENSIA™ - Eesti patent EE05340
• Organismi loomulikku immuunsust stimuleeriv probiootikum L.
plantarum INDUCIA ™ - Eesti patent EE05341
• Veisepopulatsioon, mis toodab modifitseeritud laapumisomadustega
piima ja meetodid sellise veisepopulatsiooni loomiseks Euroopa patent
EP2053914
• Probiootilised tüved MCC1 ja MCC2 ning nende kasutamine allergiate,
alumiste kuseteede ärritussündroomi vastu ja probiootilise lisandina
• 9 andmebaasi - veise DNA, piima laapumisomadused
• 7 kaubamärki– 12 Eesti ja rahvusvahelist taotlust
• Know-how – aretusest tervisetoodeteni
• Publikatsioonid (artiklid, magistri-, doktoritööd)
• Bioloogiline materjal- bakterite kollektsioon
Personal
Taristu
• Personal - TAK jätkuprojektide innovaatilisuse ja edukuse alus
• Tugev inimpotentsiaal: kogenud, rahvusvahelisel tasemel (Centre
of Excellence) teadlased, (prof. M. Mikelsaar, prof. M. Zilmer, PhD
E. Songisepp, jt) aretajad (prof. H.Viinalass) ja söötmisteadlased
(prof. O. Kärt)
• Töötajaid: 54
• Kaitstud kraadid – (4 aasta jooksul) 27
magistritööd, 14
doktoritööd ja 1 post-doc
• Publikatsioonid (eelretsenseeritud)-34 (seotud TAK-i teemadega
ja TAK-i töötajatega)
• TAK kasutab 11 laborit
Töös on laktobatsilide tüved, mis on isoleeritud inimesest, loomast ja
taimselt materjalilt
Bakterite lüofiliseerimine
•
Nn seemnepanga (seed bank) loomine
•
Mikroobikultuuri kasvuparameetrite hindamine ja saagikuse
optimeerimine kultiveerimisel erinevatel tingimustel
Lüofiliseeritud mikroobikultuuri elulemuse hindamine erinevatel
temperatuuridel säilitamisel
Loodud mikroobide kollektsioon (9 inimpäritolu mikroobi hästi
kirjeldatud ja deponeeritud DSM sh 4 mikroobi patendeeritud).
Silobakterid- 1 kinnitatud- 2-3 kinnitamisel
•
•
•
•
•
Uute piimhappebakterite tüvede isoleerimine, samastamine
ja nende omaduste kirjeldamine
Laktobatsillide kultuuride elulemuse hindamine
vesilahustes
Bioloogiliste silokindlustuslisandite analüüsimine
Silo mikrobioloogilised analüüsid (võihappebakterid ja
eosed, E coli, coli-laased, enterobakterid
piimahappebakterid)
Loomse probiootikumi väljaarendamine. Manustatud
laktobatsilli tüve elulemuse hindamine looma seedetraktis ja
mõju looma seedefloorale
Metoodikate juurutamine:
-orgaaniliste hapete määramine silost
- mükotoksiinide määramine silost
- biogeensete amiinide määramine kliinilisest uriinist,
vereproovidest, piimatoodetest.
-makro- ja mikroelemendid söötadest ja biovedelikest
-vere biokeemilised uuringud
EL on arengufaasis, kus toiduainete ja toidulisandite ning loomasöötade või
söödalisandite täpsete tegelike toimete selgitamine inimorganismile ja
loomorganismile on muutumas väga aktuaalseks.

Idee: pakkuda kliiniliste ja füsioloogiliste uuringute läbiviimise teenust
kõigile tootjatele, kes soovivad oma toodete toimetele (sh ka võimalike
tervist-toetavate toimetele ) teaduslikku kinnitust saada.

Sihtgrupp: toiduainete tootjad; toidulisandite tootjad; loomasöötade
tootjad; söödalisandite tootjad; loomasöötade ja söödalisandite
edasimüüjad.

Integreerib toitumis-, söötmis- ja meditsiiniteadlaste kompetentsi.



KFUK viib läbi uuringuid toiduainete erinevate toimete
uurimiseks loomade ja inimeste tervisele füsioloogilistele ning
biokeemilistele parameetritele ja toodangu kvaliteedile. Saadav
teadusinfo (tulemused) on meie klientidest ettevõtetele
hädavajalikud:
a) teadus-põhise ekspertiisi/informatsiooni saamiseks mistahes
toidutoote, söötade ja söödalisandite kohta (välistab
pseudoteaduslikke väiteid ja meelvaldseid arvamusi toidutoodete
kohta, milliste teke ja levik meedias on paraku üsna sage);
b) põhjalikumad uuringud annavad ettevõtetele selle
teadusinformatsiooni, mis on kõige olulisem käivitamaks EFSA
(European Food Safety Authorothy) poolt väljastatava
toiduaine ja/või toote tervislikkust tõestavate väidete
(tervisväidete) taotlemist.
* Bakteri tüvede (sh patenteeritud tüvede ) litsentsid
kasutamiseks toiduainetes ja loomasöödas
* Kliinilised rakendusuuringud toodete
tervislikkuse/funktsionaalsuse tõestamiseks 2 aspektist:
ohutus ja toimemehhanismid (lipiidide metabolism, põletik,
immuunvastus, maksa tervise markerid, oksüdatiivne stress,
veresoonte talitlus, metaboloomika)
* Rasvhapete määramine toidutoodetes
* Piima laapumisomaduste ja piimatoodete reoloogiliste
parameetrite määramine
* Silo kvaliteedi määramine
* Nõuanded piima tootjatele ja töötlejatele (söötmise-,
hügieeni- ja kvaliteedi alased nõuanded jne)
* Toidu-, toitainete- ja toitumisalased nõuanded
* Nõuanded kogu toidu tootmise väärtusahela osas
* Mikrobioloogia alased konsultatsioonid
* Jätkusuutlikud söötmisstrateegiad disainitud koostisega tervisliku
piima tootmiseks
*Uute
funktsionaalsete
toidutoodete
ja
loomasöötade
väljatöötamine
*Bakterite
omaduste
ja
toimemehhanismide
uurimine,
lüofiliseeritud bakterite valmistamine
*Teaduspõhiste
funktsionaalsete
piimatoodete
ja
tehnoloogiaplatvormide
väljatöötamine
ettevõtetele
(mikrobioloogilised, biokeemilised ja meditsiinilised aspektid)
2 klastri liige:
Eesti Tervisetehnoloogia Klaster
Eesti Terviseturismiklaster
TAK on tegev alljärgnevates koostöövõrgustikes:
HighTech Europe (THE) – First European Food Processing. Network of Excellence
-COST Action FA1001 The application of innovative fundamental food-structureproperty relationships to the design of foods for health, wellness and pleasure.
- COST Action FA0802 Feed for health.
- Nordic Association of Agricultural Scientists (NJF)



TPTAK-i töö on olnud tulemuslik.
Väga kõrged hinded välisekspertidelt
Loodud on intellektuaalomandi portfell.
Südamejuust (TENSIA) kliinilised uuringud teostatud Venemaa
Toiduinstituudis- peal spetsiaalne märgistus- funktsionaalne toode. Esitlus
Eesti
Saatkonnas
Moskvasmüügil
Venemaa
suurimates
kaubanduskettides.
Müügil Koreas, USA-s
•
NordSil (E-98) silokonsevant- Eesti turul, registreerimine teistes riikides
•
3 litsentsi partneritele antud, partnerid teostavad tootearendust, turule
2013-2014

Akrediteerimine
Alates 19.04.2013 on TAK-i laborid akrediteeritud vastavalt EN ISO / IEC
17025:2005 nõuetele kui katselabor toidu ja loomasööda mikrobioloogia
ning vere immunokeemiliste uuringute valdkonnas.
Akrediteeritud 11 metoodikat
Registration number: L250.
L250
Välisteadlastest koosnev teadusnõukogu hindab iga aasta TAK-i tulemusi

EAS-i vahehindamine lõppes 2013 aastal


Kõrged hinded välisekspertidelt
Loodud on intellektuaalomandi portfell
Lactobacillus plantarum Tensia™
Lactobacillus plantarum Tensiale omistati
Soome Kvaliteediinnovatsiooni 2010 auhind.
Lactobacillus plantarum Tensia™ võitis Koreas
rahvusvahelisel leiutiste näitusel KIWIE 2009
(Korea International Women Inventions Exposition
2009) kuldmedali.
2009 EUWIIN (European Union Women
Inventors’& Innovators’ Network) konverentsil ja
naiste leiutiste näitusel Helsingis pälvis
probiootikum Lactobacillus plantarum Tensia
(Südamejuust) EUWIIN 2009 eriauhinna.
Konkursi “ Eesti Parim Toiduaine 2010”
alagrupi Eesti Parim Piimatoode võitja Harmony Südamejuust
(tootja: Piimandusühistu E-Piim)
Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus
OÜ pälvis 2009 Tartu parima ettevõtja nimetuse
Lactobacillus plantarum TENSIA ™
L. plantarum Tensia pälvis Soome Kvaliteediauhinna 2010
Auhinna andis üle Soome president pr
Tarja Halonen
Strateegiline visioon 2020 aastaks:

Eesti jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline piimandus orienteeritud turu
nõudlusele vastavate kõrge lisandväärtusega piimatoodete tootmisele (sh
kasvaval määral mahetooted) ning ekspordile, tuginedes vertikaalsele ja
horisontaalsele koostööle
Strateegilised eesmärgid: (näit.)

Kõrgema lisandväärtuse loomine. Suurendada kõrgema lisandväärtusega, sh
funktsionaalsete toodete osa nii toodangus kui ekspordis, rakendades
tootearenduses T&A võimalusi, tuginedes selleks loodud tehnoloogiaplatvormile
* Piimatoodete tarbimise tõstmine. Suurendada piimatoodete tarbimist, toetades ja
tõhustades tarbijate teavitust kohalikest kvaliteetsetest kõrgema lisandväärtusega
toodetest.
* Piimasektori osalus nutikas spetsialiseerumises ( Smart specialisation). Selle raames on
Eestis tehtud analüüs senisest olukorrast –nii majanduses kui ka teaduses-,
arendustegevuses ja ka haridussüsteemis- ning välja valitud kvantitatiivse analüüsi põhjal
kaheksa potentsiaalset kasvuala. Üheks potensiaalseks kasvaalaks on Funktsionaalne toit
TÄNAN