Prezentacja – suwalskie szkoły zawodowe i techniczne

Download Report

Transcript Prezentacja – suwalskie szkoły zawodowe i techniczne

W mieście Suwałki 6 szkół prowadzi
kształcenie zawodowe:
1. 3 prowadzone przez Miasto Suwałki oraz
2. 3 prowadzone przez inne podmioty
Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach
ul. Sejneńska 14
319 uczniów
Kierunki kształcenia:
•technik ekonomista
•technik handlowiec
•technik żywienia i usług gastronomicznych
•technik hotelarstwa
Proponowany kierunek kształcenia w roku szkolnym 2014/2015:
•technik technologii żywności
Liczba absolwentów w roku szkolnym 2013/2014 – 67
w zawodach:
 technik ekonomista – 33
 technik handlowiec – 8
 technik hotelarstwa - 26
Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach
ul. Sejneńska 33
1174 uczniów
Kierunki kształcenia:
• TECHNIK BUDOWNICTWA
• TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH
• TECHNIK ELEKTRONIK
• TECHNIK ELEKTRYK
• TECHNIK MECHANIK
• TECHNIK MECHATRONIK
• TECHNIK TELEINFORMATYK
• TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI
•
ODNAWIALNEJ
TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH
TECHNIKUM nr 3
Liczba absolwentów w roku szkolnym 2013/2014 – 167
w zawodach:
- 50
•
TECHNIK BUDOWNICTWA
•
TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH
•
TECHNIK ELEKTRONIK
•
•
•
•
- 13
TECHNIK ELEKTRYK - 17
TECHNIK MECHANIK - 14
TECHNIK MECHATRONIK - 28
TECHNIK TELEINFORMATYK - 36
-9
Kierunki kształcenia:
•
•
•
•
MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH
TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
KLASY WIELOZAWODOWE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BLACHARZ SAMOCHODOWY
CUKIERNIK
ELEKTRYK
FRYZJER
KUCHARZ
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
MURARZ
MURARZ-TYNKARZ
PIEKARZ
RZEŹNIK-WĘDLINIARZ
STOLARZ
ŚLUSARZ
WĘDLINIARZ
Proponowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2014/2015:
•
Operator obrabiarek skrawających
•
Mechanik monter maszyn i urządzeń
Liczba absolwentów w roku szkolnym 2013/2014 – 83
w zawodach:

MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
10
18
KLASY WIELOZAWODOWE:










CUKIERNIK
BLACHARZ SAMOCHODOWY
ELEKTRYK
FRYZJER
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
MURARZ
PIEKARZ
RZEŹNIK-WĘDLINIARZ
STOLARZ
ŚLUSARZ
10
3
2
15
10
3
4
1
5
2
Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach
ul. Sikorskiego 21
626 uczniów
Kierunki kształcenia:







technik pojazdów samochodowych
technik technologii drewna
technik informatyk
technik spedytor
technik logistyk
technik organizacji reklamy
technik obsługi turystycznej
Proponowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2014/2015:

technik ochrony środowiska
Liczba absolwentów w roku szkolnym 2013/2014 – 146
w zawodach:







technik pojazdów samochodowych – 37
technik technologii drewna – 9
technik informatyk - 27
technik spedytor – 11
technik logistyk – 28
technik organizacji reklamy – 12
technik obsługi turystycznej – 22
Kierunki kształcenia i liczba absolwentów
w zawodach kwiecień/czerwiec 2014r.


mechanik pojazdów samochodowych – 21
elektromechanik pojazdów samochodowych - 11
Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Wylotowa 30
Placówka prowadzi praktyczne
kształcenie zawodowe dla
286 uczniów ZST
135 uczniów ZS6
Placówka posiada nowoczesną bazę dydaktyczną do praktycznego
kształcenia zawodowego w zasadniczych szkołach zawodowych
i technikach na kierunkach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
technik mechanik
technik mechatronik
technik elektryk
technik elektronik
technik poligraf
technik budownictwa
technik urządzeń sanitarnych
technik cyfrowych procesów graficznych
technik technologii drewna
technik pojazdów samochodowych
technik organizacji reklamy
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej















monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
monter mechatronik
elektryk
elektronik
elektromechanik
stolarz
ślusarz
drukarz
dekarz
elektromechanik
elektromechanik pojazdów samochodowych
mechanik pojazdów samochodowych
echanik-monter maszyn i urządzeń
operator obrabiarek skrawających
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Od 21 września 2013 r. realizacja kwalifikacyjnego
kursu zawodowego
M.19 UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa
ul. Ogrodowa 49
Liczba absolwentów w roku szkolnym 2013/2014 – 63
w zawodach:
 technik żywienia i gospodarstwa domowego – 16
 technik organizacji usług gastronomicznych – 16
 technik agrobiznesu – 7
 Technik rolnik – 18
 Technik architektury krajobrazu – 6
Liczba absolwentów w roku szkolnym 2013/2014 – 17
w zawodach:

mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych – 17
Zespół Szkół Sióstr Salezjanek
im. Jana Pawła II w Suwałkach
ul. Sejneńska 10
Liczba absolwentów w roku szkolnym 2013/2014 – 15
w zawodach:
 technik obsługi turystycznej – 15
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach
ul. T. Kościuszki 23
Liczba absolwentów w roku szkolnym 2013/2014 – 18
w zawodach:
 technik usług fryzjerskich – 11
 technik organizacji usług gastronomicznych – 7
Szkoły mogą również organizować
kwalifikacyjne kursy zawodowe
- czas trwania od 1 roku do 2 lat
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
Kwalifikacyjne kursy zawodowe możliwe do realizacji
w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach:
Kwalifikacja z zawodu technik żywienia i usług
gastronomicznych
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Po uzyskaniu wykształcenia średniego i potwierdzeniu
kwalifikacji
T.15.
kucharz
uzyska
dyplom
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik
żywienia i usług gastronomicznych
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
Kwalifikacyjne kursy zawodowe możliwe do realizacji
w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach:
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE:
1. MONTAŻ I KONSERWACJA MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
2. WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM I REMONTEM INSTALACJI
SANITARNYCH
3. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH DO PROCESU DRUKOWANIA
4. WYKONYWANIE I REALIZACJA PROJEKTÓW MULTIMEDIALNYCH
5. DRUKOWANIE CYFROWE
6. MECHANIK AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ I URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
Kwalifikacyjne kursy zawodowe możliwe do realizacji
w Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego
w Suwałkach:
NOWA KWALIFIKACJA
A.13 wytwarzanie wyrobów stolarskich
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
Kwalifikacyjne kursy zawodowe możliwe do realizacji
w Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach:











A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich
A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
A.55. Drukowanie cyfrowe
B.5. Montaż systemów suchej zabudowy
B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
B.9. Wykonywanie robót związanych
z montażem i remontem instalacji sanitarnych
B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE












B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych
i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów
samochodowych
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń
i narzędzi
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających