PROW 2014-2020. - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Download Report

Transcript PROW 2014-2020. - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
2014-2020
Warszawa sierpień 2014
PODSTAWA PRAWNA
Prawo unijne:
1. Rozdział III TFUE (art. 38-40)
2. Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski
Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) i uchylające
rozporządzenie Rady (WE)nr 1698/2005 - Dz.U. L 347/487 - dalej :
rozp. PE i Rady Nr 1305/2013,
3. Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania i
monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr
352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 1799/98, (WE) nr 814/200, (WE) nr
1290/2005 i (WE) nr 485/2008 - Dz.U. L 347/549 - dalej: rozp. PE i
Rady Nr 1306/2013,
Warszawa sierpień 2014
PODSTAWA PRAWNA
4. Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich
dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej
polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 - Dz.U. L 347/608
- dalej rozp. PE i Rady Nr 1307/201),
5. Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające wspólną organizacje rynków produktów
rolnych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 922/72,
(EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, - Dz.U. L
347/487 - dalej: rozp. PE i Rady Nr 1308/2013
Warszawa sierpień 2014
PODSTAWA PRAWNA
6. Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1310/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe
w sprawie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski
Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) oraz
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 PE i Rady w
zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014, a
także i zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 73/2009 oraz
rozporządzenie (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE)
nr 1308/2013 PE i Rady w zakresie ich stosowania w roku
2014 - Dz.U. L.
Warszawa sierpień 2014
Głównym celem PROW 2014-2020, spośród
trzech niżej wymienionych, będzie wzrost
konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem
celów środowiskowych.
1) poprawa konkurencyjności rolnictwa,
2) zrównoważone zarządzanie zasobami
naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu
3) zrównoważony rozwój terytorialny obszarów
wiejskich.
Warszawa sierpień 2014
PROW 2014 – 2020 będzie realizował wszystkie sześć priorytetów
wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata
2014 – 2020.
Priorytet 1
Transfer wiedzy i innowacje
• Transfer wiedzy i działalność informacyjna,
• Usługi doradcze,
• Współpraca,
Priorytet 2
Konkurencyjność gospodarstw rolnych
• Modernizacja gospodarstw rolnych
• Rozwój małych gospodarstw
• Rozwój usług rolniczych
• Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne
• Premie dla młodych rolników
Warszawa sierpień 2014
Priorytet 3
Łańcuch żywnościowy i zarządzanie ryzykiem
• Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
• Systemy jakości produktów rolnych
• Grupy producentów rolnych
• Podstawowe usługi
• Przywracanie potencjału rolnego zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych
Priorytet 4
Rolnictwo i środowisko (ochrona ekosystemów)
• Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne
• Rolnictwo Ekologiczne
• Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi
• Scalanie gruntów
• Priorytet 5
• Zalesianie
• Priorytet 6
• Wyłączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju
gospodarczego na obszarach wiejskich
Warszawa sierpień 2014
Zakres podmiotowy
1) uczelnie i jednostki naukowe, szkoły rolniczych lub szkoły
leśne, centrum kształcenia ustawicznego, centrum
praktycznego kształcenia prowadzone przez jednostki
samorządu terytorialnego oraz organy administracji
rządowej,
2) publiczne podmioty doradcze tj. Centrum Doradztwa
Rolniczego, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, izby
rolniczych, prywatne podmioty doradcze, podmioty
prowadzące
działalność
szkoleniową
w
zakresie
upowszechniania dobrych praktyk - jako nośników wiedzy i
informacji;
Warszawa sierpień 2014
Zakres podmiotowy
3) rolnicy aktywni zawodowo prowadzący rodzinne gospodarstwa
rolne, czyli gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 553 k. c. o
powierzchni nie mniejszej niż 1 ha użytków rolnych i nie większej
niż 300 ha (na jego modernizację, restrukturyzację małych
gospodarstw, rozpoczęcie działalności poza rolniczej) w celu
zwiększenia ich wartości ekonomicznej i powierzchni.
Warszawa sierpień 2014
Zakres podmiotowy
4) młodzi rolnicy, tzn. osoby fizyczne, które nie ukończyły 40 lat,
posiadają odpowiednie kwalifikacje (określone w rozporządzeniu
MRiRW z dnia 17.01.2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych
posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą) i po raz
pierwszy rozpoczynają działalność w gospodarstwie rolnym jako
kierujący tym gospodarstwem” (art. 2 pkt. 1 n. rozp. PE i Rady Nr
1305/2013),
5) grupy producentów rolnych, którzy prowadzą działalność jako
przedsiębiorcy, posiadają osobowość prawną i spełniają kryteria
określone w ustawie z dnia 15.09.2000 r. o grupach producentów
rolnych i ich związkach,
6) osoby prowadzące działalność gospodarczą (nierolniczą)
w
zakresie usług rolniczych jako mikro lub małe przedsiębiorstwo,
7) spółki wodne i ich związki, gminy, powiaty i ich związki.
Warszawa sierpień 2014
Program będzie obejmował następujące działania:
1. transfer wiedzy i działalność informacyjna:
a) szkolenia zawodowe i nabywanie umiejętności,
b) demonstracje i działania informacyjne;
2. usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem
rolnym i usługi z zakresu zastępstw:
a) udzielanie pomocy rolnikom lub właścicielom lasów w
korzystaniu z usług doradczych,
b) wsparcie szkoleń dla doradców;
3. systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych:
a) wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości żywności,
b) wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i
promocyjnych;
Warszawa sierpień 2014
4.
5.
inwestycje w środki trwałe:
a) pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (modernizacja
gospodarstw rolnych),
b) pomoc na inwestycje w przetwórstwo lub marketing i rozwój
produktów rolnych (przetwórstwo i marketing produktów rolnych),
c) scalanie gruntów;
przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk
żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków
zapobiegawczych:
a) wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest
ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych,
niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof,
b) wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie
potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych,
niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
Warszawa sierpień 2014
6. rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej:
a) pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz
młodych rolników (premie dla młodych rolników),
b) pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz
działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich (premie na
rozpoczęcie działalności pozarolniczej),
c) pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz
rozwoju małych gospodarstw (restrukturyzacja małych
gospodarstw),
d) rozwój przedsiębiorczości (rozwój usług rolniczych),
e) płatności dla rolników kwalifikujących się do wsparcia w ramach
systemu dla małych gospodarstw (płatności dla rolników
przekazujących małe gospodarstwa);
Warszawa sierpień 2014
7. podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich:
a) inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w
energię odnawialną i w oszczędzanie energii,
b) badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i
poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi,
krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej,
w tym dotyczące powiązanych aspektów społecznogospodarczych oraz środków w zakresie świadomości
środowiskowej,
c) inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym
rekreacji, kultury oraz powiązanej infrastruktury;
Warszawa sierpień 2014
8. inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności
lasów przez zalesianie i tworzenie terenów zalesionych;
9. tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i
leśnym;
10. działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne:
a) płatności w ramach zobowiązań rolnośrodowiskowoklimatycznych,
b) wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz
rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie;
11. rolnictwo ekologiczne:
a) płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne,
b) płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego;
Warszawa sierpień 2014
12. płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub
innymi szczególnymi ograniczeniami:
a) płatności dla obszarów górskich (ONW typ górski),
b) płatności dla obszarów innych niż obszary górskie,
charakteryzujących się znaczącymi ograniczeniami
naturalnymi (ONW typ nizinny),
c) płatności dla innych obszarów charakteryzujących się
szczególnymi ograniczeniami (ONW typ specyficzny);
13. współpraca przez wsparcie na rzecz rozwoju nowych
produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorze rolnospożywczym przez współpracę w ramach grup operacyjnych
na rzecz innowacji (EPI);
Warszawa sierpień 2014
14. LEADER:
a) wsparcie przygotowawcze,
b) realizacja operacji w ramach lokalnych strategii
rozwoju,
c) wdrażanie projektów współpracy,
d) wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji.
Program, oprócz działań wymienionych powyżej będzie
obejmował również pomoc techniczną.
Warszawa sierpień 2014
Samorząd województwa będzie wykonywał zadania
agencji płatniczej związane z przyznawaniem, wypłatą
oraz zwrotem pomocy podmiot wdrażający.
Następujące
działania
zostały
delegowane
samorządowi województwa:
 podstawowe usługi i odnowa miejscowości na
obszarach wiejskich
 LEADER
 Poddziałanie – scalanie gruntów
Warszawa sierpień 2014
Poddziałanie 3 - Scalanie gruntów
Zakres:
a) opracowanie projektu scalenia:
– do 800 euro/ha – dolnośląskie, lubelskie, podkarpackie,
małopolskie, śląskie, świętokrzyskie;
– do 650 euro/ha – pozostałe województwa.
b) zagospodarowanie poscaleniowe:
– do 2000 euro/ha – dolnośląskie, lubelskie, podkarpackie,
małopolskie, śląskie, świętokrzyskie;
– do 1900 euro/ha – pozostałe województwa.
Wsparcie:
– do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji.
Beneficjent:
– starosta
Warszawa sierpień 2014
VII. Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
Poddziałania
1. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii- zakresy:
a) operacje dotyczące zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania
ścieków komunalnych
Wsparcie:
− do 2 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu
Beneficjent:
− gmina; spółka, w której udziały ma wyłącznie jst; związek międzygminny.
b) budowa lub modernizacja dróg lokalnych
Wsparcie:
− do 3 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu
Beneficjent:
− gmina, powiat lub ich związki.
Warszawa sierpień 2014
VII. Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach
wiejskich
Poddziałania
2. Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i
poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi,
krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w
tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych
oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej- zakresy:
a) ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
Wsparcie:
− do 500 000 zł na miejscowość w okresie realizacji Programu,
łącznie na inwestycje realizowane w ramach poddziałania 2a) i 3a).
Beneficjent:
− gmina; instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka
samorządu terytorialnego.
Warszawa sierpień 2014
VII. Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach
wiejskich
Poddziałania
3. Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej
infrastruktury - zakresy:
a) inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie
przestrzeni publicznej
Wsparcie:
− do 500 000 zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na
inwestycje realizowane w ramach poddziałania 2a) i 3a).
Beneficjent:
gmina lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka
samorządu terytorialnego.
Warszawa sierpień 2014
VII. Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach
wiejskich
Poddziałania
3. Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym
rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury - zakresy:
b) inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów i usług
Wsparcie:
− do 1 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.
Beneficjent:
− gmina, powiat lub ich związki.
Warszawa sierpień 2014
VII. Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach
wiejskich
Wsparcie z EFRROW w ramach działania wynosi maksymalnie
63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany
krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej
36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze
środków własnych beneficjenta.
Wsparcie operacji realizowanych w miejscowościach wiejskich i
miastach do 5 tys. mieszkańców (z wyjątkiem targowisk).
Wsparcie targowisk (poddziałanie 3b) w miejscowościach do
200 tys. mieszkańców.
Warszawa sierpień 2014
XIV. LEADER
Poddziałania
1. Wsparcie przygotowawcze.
2. Realizacja operacji w ramach lokalnych
strategii rozwoju (LSR)
3. Wdrażanie projektów współpracy.
4. Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji.
Warszawa sierpień 2014
Wspierane będą operacje mające na celu:
1) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR;
2) rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;
3) dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa
lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu
udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem
nr 1 do TFUE), z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;
4) podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem
przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, lub podejmowaniem
zatrudnienia, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;
5) rozwój produktów lokalnych;
6) rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk;
7) zachowanie dziedzictwa lokalnego;
8) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury:
a) turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
b) technicznej w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy lub
modernizacji dróg lokalnych.
Warszawa sierpień 2014
XIV. LEADER
Poddziałanie 1 - Wsparcie przygotowawcze
Wsparcie przygotowawcze ma na celu przygotowanie
lokalnych strategii, które będą realizowane w okresie 20142020 oraz utrzymanie potencjału administracyjnego
istniejących LGD lub zbudowanie potencjału na obszarach
dotąd nieobjętych podejściem Leader
Wsparcie w formie płatności ryczałtowej.
Kwota i wielkość wsparcia zostanie określona na podstawie
przeprowadzonej analizy kosztów.
Beneficjent:
− stowarzyszenie lub związki stowarzyszeń, z wyłączeniem
stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
Warszawa sierpień 2014
XIV. LEADER
Poddziałanie 2 - Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju (LSR)
Beneficjent (w zależności od zakresu operacji):
− osoba fizyczna,
− osoba prawna: gmina, powiat, kółka rolnicze, organizacje pozarządowe,
kościoły, związki wyznaniowe i inne,
− jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy
przyznają zdolność prawną.
W przypadku projektów parasolowych beneficjentem jest Lokalna Grupa
Działania (LGD) a odbiorcami realizującymi „mikro-projekt” są:
− osoba fizyczna,
− inne niż LGD osoba prawna,
− jednostka organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy
przyznają zdolność prawną.
Odbiorcami realizującymi mikro-projekt mogą być również grupy nieformalne, tj.
np. koła gospodyń wiejskich.
Warszawa sierpień 2014
XIV. LEADER
Poddziałanie 2 - Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii
rozwoju (LSR)
Wsparcie:
− maksymalna kwota pomocy dla operacji ustalana przez LGD,
− 2 mln zł w przypadku beneficjenta w zakresie infrastruktury
technicznej
− do 500 000 zł na inkubatory przetwórstwa lokalnego,
− do 400 000 na projekty parasolowe,
− jednostki sektora finansów publicznych do 500 000 zł na jedną
miejscowość w zakresie innym niż infrastruktura techniczna,
− do 300 000 zł dla pozostałych beneficjentów,
− mikro-projekty w ramach „projektów parasolowych” – do 50 000 zł
(maksymalnie 100 000 zł na jedną nieformalną grupę),
− minimalna całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem
„parasolowym” - 50 000 zł.
Warszawa sierpień 2014
XIV. LEADER
Poddziałanie 3 - Wdrażanie projektów współpracy
Wsparcie:
− całkowity planowany koszt jednego projektu międzyterytorialnego
wynosi minimum 50 000 zł,
− limit pomocy na LGD: do 5% wsparcia kierowanego z Programu na daną
LSR w ramach poddziałań „Realizacja operacji”…, oraz „Koszty bieżące…”.
Beneficjent:
− LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze
środków Programu.
Poddziałanie 4 - Koszty bieżące i aktywizacja
Wsparcie nie może dotyczyć kosztów zrefundowanych w ramach innych
programów współfinansowanych ze środków funduszy EFSI.
Beneficjent:
− LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze
środków Programu.
Warszawa sierpień 2014
Łączne środki publiczne przeznaczone na
realizację Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosą
13 513 295 000 euro z czego:
● 8 598 280 814 euro będą to środki UE
(EFRROW)
● 4 915 014 186 euro wyniesie wkład
krajowy.
Warszawa sierpień 2014
Plan finansowy dla PROW 2014-2020 (wg działań i poddziałań)
Działanie / poddziałanie
Budżet ogółem
(euro)
Transfer wiedzy i działalność informacyjna
43 001 302
Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania
gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw
65 002 515
Systemy jakości produktów rolnych i środków
spożywczych
33 004 179
Modernizacja gospodarstw rolnych
2 816 064 486
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
693 070 461
Scalenia gruntów
138 994 740
Warszawa sierpień 2014
Plan finansowy dla PROW 2014-2020 (wg działań i poddziałań)
Działanie / poddziałanie
Budżet ogółem
(euro)
Przywracanie potencjału produkcji rolnej i działania
zapobiegawcze
414 981 968
Premia dla młodych rolników
584 997 734
Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
413 939 978
Restrukturyzacja małych gospodarstw
749 980 666
Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych
Płatności dla rolników przekazujących małe
gospodarstwa
Warszawa sierpień 2014
64 999 372
130 000 317
Plan finansowy dla PROW 2014-2020 (wg działań i poddziałań)
Działanie / poddziałanie
Budżet ogółem
(euro)
Targowiska - podstawowe usługi i odnowa
miejscowości na obszarach wiejskich
Odnowa wsi - podstawowe usługi i odnowa
miejscowości na obszarach wiejskich
Tworzenie grup i organizacji producentów
Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne
Rolnictwo ekologiczne
74 966 634
1 000 000 049
352 987 547
1 060 062 782
699 961 515
Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub
innymi szczególnymi ograniczeniami
Warszawa sierpień 2014
2 329 998 652
Plan finansowy dla PROW 2014-2020 (wg działań i poddziałań)
Działanie / poddziałanie
Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych
Współpraca
LEADER
Pomoc techniczna
Renty strukturalne - zobowiązania
RAZEM PROW 2014-2020
Warszawa sierpień 2014
Budżet ogółem
(euro)
300 997 069
42 999 730
734 999 913
208 283 391
560 000 000
13 513 295 000
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Warszawa sierpień 2014