LOB - Hofstad Mavo

Download Report

Transcript LOB - Hofstad Mavo

WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 1
Inleiding: Hoe is LOB in 4TL opgebouwd? ............................................................................................. 3
Werkwijze ................................................................................................................................... 5
Begeleiders ................................................................................................................................. 5
Doublanten ................................................................................................................................. 5
Beoordeling ................................................................................................................................. 5
Belangrijke data .......................................................................................................................... 6
De LOB-opdrachten ................................................................................................................................. 7
MBO opdrachten ......................................................................................................................... 7
Werkboek opdrachten................................................................................................................. 7
MBO proefstuderen .................................................................................................................. 11
Het sectorwerkstuk ................................................................................................................................ 13
Inleiding..................................................................................................................................... 14
Deelvraag 1 Welke competenties heb ik nodig voor het beroep…? ........................................ 14
Deelvraag 2 Over welke competenties beschik ik nu al? ......................................................... 14
Deelvraag 3 Welke competenties ga ik leren in het MBO? ...................................................... 15
Eindconclusie ............................................................................................................................ 15
Voorblad, inhoudsopgave, opmaak .......................................................................................... 15
Bronnenlijst ............................................................................................................................... 15
Evaluatieformulier ..................................................................................................................... 15
Eindpresentatie ......................................................................................................................... 16
Eindevaluatie ............................................................................................................................ 16
Beoordeling sectorwerkstuk ..................................................................................................... 16
Beroepsoriënterende stage ................................................................................................................... 18
Voorafgaand aan de stage ....................................................................................................... 20
Tijdens de stage ....................................................................................................................... 21
Na de stage .............................................................................................................................. 21
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Bijlagen
Bijlage 1. Afvinklijstje voor LOB 4TL ..................................................................................................... 22
Bijlage 2. Studieplanner LOB en mentorlessen .................................................................................... 24
Bijlage 3. Elevator Pitch ........................................................................................................................ 28
Bijlage 4. Stage gegevens VMBO 4 TL ................................................................................................ 29
Bijlage 5. Stage contract VMBO 4 TL ................................................................................................... 30
Bijlage 6. Stage opdrachten .................................................................................................................. 32
Bijlage 7: Aanwezigheidsformulier VMBO 4 TL.................................................................................... 35
Bijlage 8: Beoordelingsformulier VMBO 4 TL ....................................................................................... 36
Bijlage 9. Het stage leerwerk/eindverslag ............................................................................................. 37
Bijlage 10. Evaluatieformulier sectorwerkstuk ....................................................................................... 39
Bijlage 11. Bronnenlijst sectorwerkstuk ................................................................................................. 40
Bijlage 12. Voorbeeldbrief (aanvraag) stage ......................................................................................... 41
2
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Inleiding: Hoe is LOB in 4TL opgebouwd?
Je bent bezig met jouw toekomstige loopbaan ontwikkeling: het is belangrijk dat je een
goede en doordachte keuze maakt voor een Mbo-vervolgopleiding en een daar op volgend
beroep. Oriëntatie op jouw toekomstige loopbaan ligt in je eigen handen. Je zult zelf moeten
ontdekken wat bij je past, waar jouw kwaliteiten liggen, welk beroep je wilt gaan uitvoeren en
welke opleiding daarbij past. De verschillende onderdelen van LOB in 4TL kunnen je daarbij
helpen.
LOB in 4 TL is onderverdeelt in 3 onderdelen, te weten:
1. LOB opdrachten
2. Sectorwerkstuk
3. Beroeps oriënterende stage
Hier vind je voor elk onderdeel een korte omschrijving van de opdrachten die je dit schooljaar
gaat uitvoeren. Alle verplichte onderdelen van LOB VMBO 4 TL vind je op de afvinklijst,
bijlage 1.
De LOB-docent zal aangeven wanneer welke opdracht uitgevoerd wordt en wanneer je deze
dient in te leveren. Jij bent er uiteraard zelf verantwoordelijk voor om de opdrachten uit te
voeren en op de juiste manier in te leveren (in het werkboek, hard copy of via Magister).
Onderdeel 1: LOB opdrachten
1. Interesse opdracht
Aan de hand van een beroeps- en/of interessetest maak je een verslag over je eigen
de uitkomst. Dit verslag lever je in via Magister.
2. Mbo-opdrachten
Je gaat dit jaar deelnemen aan het Mbo Proefstuderen. Voorafgaand, tijdens en na
het Mbo Proefstuderen maak je opdrachten. Sommige opdracht maak je in dit LOBwerkboek (WB), andere zul je uitgeprint moeten inleveren of inleveren via Magister.
3. Social Media project
Tijdens de LOB-dagen (december) volg je een training over Social Media. Eventuele
opdrachten tijdens het project laat je aan je LOB-docent zien te controle.
4. Mondriaan bezoek
In december ontvangen we bezoek van het Mondriaan. Tijdens dat bezoek krijgen we
gerichte informatie maar kan je ook alle vragen stellen die je over het MBO en/of over
een opleidingen hebt. Bereid je dus goed voor!
3
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Onderdeel 2: Sectorwerkstuk
Dit jaar ga je een werkstuk schrijven over het beroep waarvan je nu denkt dat het bij
je past, dit noemen we het sectorwerkstuk. Je zult gaan onderzoeken of dit beroep
daadwerkelijk bij jou en je competenties/vaardigheden past. Dat doe je aan de hand
van (deel)vragen waarbij je antwoord geeft op jouw hoofdvraag. Na het inleveren,
presenteer je je elevator pitch. In max 2 minuten vertel jij: 1. Welk beroep heb jij
gekozen en waarom? Welke opleiding ga je volgen en waar heb je je ingeschreven?
3. Wat verwacht jij van je toekomst? Je sectorwerkstuk (en tevens LOB) sluit je af met
een eindevaluatie die je met je LOB docent zult bespreken.
Onderdeel 3: Beroeps oriënterende stage
1. Voorafgaande aan stage:
Je stage in 4TL is een belangrijk onderdeel van LOB. Je kan direct, in de praktijk,
ondervinden of het beroep wat jij wilt gaan beoefenen ook echt bij jou past. Zorg dus
dat je een stageplaats hebt in jouw beroepenveld naar keuze. Zodra je een plek
gevonden hebt, vul je samen met je stagebegeleider (van het bedrijf) tweevoudig je
stage overeenkomst in.
Voorafgaand aan je stage zul je tijdens Nederlands een sollicitatiebrief met CV
maken. Deze print je uit en laat je tijdens de LOB lessen zien. Je zult, voorafgaande
aan je stage, ook de opdrachten in het werkboek (WB) moeten maken.
2. Tijdens de stage:
Je zult tijdens je stageweek 5 dagen, 40 uur, stage lopen. Je draait mee in het bedrijf
en neemt 'een kijkje achter de schermen'. Hou er rekening mee dat je tijd inplant voor
de 4 stage opdrachten die je moet maken. Tijdens de stage laat je elke dag je
aanwezigheidsformulier (bijlage 7) invullen door jouw stagebegeleider (van het
bedrijf). Op de laatste dag vul je samen met je begeleider de stagebeoordeling in
(bijlage 8). Dit is het bewijs van afronding van je stage. LET op: zonder handtekening,
is je stagebeoordeling ongeldig.
3. Na de stage
Na afloop van je stageweek maak je een eindverslag waarin je je stage evalueert
(gebruik bijlage 10). Aan het begin van de eerste LOB-les na je stage lever je je stage
eindverslag met de stage opdrachten via Magister en uitgeprint in, samen met de
stage beoordeling die jouw stagebegeleider (van het bedrijf) heeft ingevuld.
Afvinklijst
Om het overzicht niet te verliezen en om de voortgang te bewaken, moet iedereen
een eigen afvinklijst bijhouden (bijlage 1). Een afvinklijst is bedoeld om je te helpen bij
het op een goede manier voorbereiden en uitvoeren van de opdrachten tijdens en
buiten de lestijd. Tijdens de lessen LOB kan je de uitgevoerde onderdelen van LOB,
door je docent laten afvinken. Je docent LOB en je mentor kunnen zo de voortgang
van LOB controleren.
4
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Werkwijze: Wanneer kan je aan LOB werken?
Aan de LOB-opdrachten en het sectorwerkstuk werk je gedurende het hele jaar.
Veel hiervan kan je doen tijdens de lessen LOB (zie planning), maar ook tijdens de
mentorlessen. Hoe meer je tijdens de lessen doet, hoe minder je thuis hoeft te doen!
Tijdens de lessen LOB word je begeleid door je docent LOB; hierbij gaat het vooral om de
inhoud van je sectorwerkstuk maar ook losse opdrachten. Heb je mentorles in een
computerlokaal, dan zou je kunnen werken aan de vorm van je sectorwerkstuk, aan het
schrijven van evaluatie(s), je sollicitatiebrief bespreken of eens het moment nemen om met
je mentor jouw toekomstige keuzes te bespreken.
Begeleiders sectorwerkstuk schooljaar 2014-2015
Je docent LOB is de hoofdbegeleider van het sectorwerkstuk en LOB. Hij/zij beoordeelt jouw
gemaakte opdrachten en bewaakt de voortgang (via commentaar in Magister). Ook worden
regelmatig de opdrachten in je LOB-werkboek gecontroleerd je afvinklijst gecontroleerd. Je
mentor zal voornamelijk kijken of alle onderdelen aanwezig zijn in het sectorwerkstuk. Je
docent Nederlands zal extra uitleg en begeleiding geven bij bepaalde onderdelen met
betrekking tot het vak Nederlands, denk hierbij aan je sollicitatiebrief met C.V.
Mededeling voor doublanten
Leerlingen die de 4de klas voor de tweede keer doen en vorig jaar al een sectorwerkstuk met
een voldoende of goed hebben afgerond, hoeven het sectorwerkstuk niet opnieuw te maken.
Let op, een aantal activiteiten zijn wel degelijk verplicht: Het MBO proefstuderen, het social
media project, bezoek vanuit het ROC Mondriaan en de beroepsoriënterende stage. Alle
relevante evaluaties, opdrachten en voorbereidingen zijn daarbij inbegrepen.
Beoordeling
Om je VMBO-diploma te kunnen halen, MOET je uiteindelijke sectorwerkstuk, je
beroepsoriënterende stage en het vak LOB met een 'voldoende' of 'goed' beoordeeld zijn. Bij
de eindbeoordeling van LOB wordt er ook gekeken hoe de voorbereiding, de
uitwerking/uitvoering van de opdrachten en de reflectie/terugblik van alle onderdelen is
verlopen. Verder wordt er gekeken naar je inzet en aanwezigheid tijdens de lessen LOB.
Ook in hoeverre je serieus en enthousiast bezig bent met het kiezen van een juiste
vervolgopleiding!
Belangrijk is om te benadrukken dat jij en je ouders er zelf verantwoordelijk voor zijn
dat je op tijd ingeschreven bent bij een Mbo-vervolgopleiding. Uiterlijk 1 april 2015!
5
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Belangrijke data schooljaar 2014-2015
30 september:
13 t/m 17 oktober 2014:
Ouderavond M4; voorlichting over stage in 4TL
Excursieweek Londen
4 november 2014:
10-14 november 2014:
11 november 2014:
26 november 2014:
Mbo Proefstuderen: Mondriaan Carrousel (fase 1)
Schoolexamen 6
Mbo Proefstuderen: Mondriaan Carrousel (fase 2)
Herkansing schoolexamen 4
9 december 2014:
9 december 2014:
Mondriaan Markt (LWP)
Tafeltjesavond
9 en 10 januari 2015:
14 t/m 21 januari 2015:
Skills Masters Ahoy Rotterdam (Beroepskeuze-evenement)
Schoolexamen 7
3 februari 2015:
4 februari 2015:
9 t/m 30 februari 2015
10 februari 2015:
12 februari 2015:
16 t/m 20 februari 2015:
Open Dag ROC Mondriaan
Herkansing schoolexamen 7
Terug naar je oude school 2015 (Spirit4you)
Mentorgesprekken
Voorrondes Skills Talents ROC Mondriaan
Beroepsoriënterende stage VMBO 4 TL
20 maart 2015:
26 maart t/m 3 april 2015:
Inleveren digitale versie sectorwerkstuk (Magister)
Schoolexamen 8
1 april 2015:
Uiterste datum aanmelding MBO
11 t/m 27 mei 2015:
10 juni 2015:
16 en 17 juni 2015:
2 juli 2015:
Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) 1e tijdvak
Uitslag CSE 1e tijdvak
Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) 2e tijdvak
Diploma-uitreiking VMBO 4 TL
Overzicht beurzen en Open Dagen 2014-2015:
Mbo Proefstuderen: 4 november 2014 (fase 1) en 11 november 2014 (fase 2)
Leidse MBO-opleidingenmarkt: 15 en 16 oktober (16.00 - 21.00)
Skills Masters Ahoy Rotterdam: 9 en 10 januari 2015
Studiebeurs West: 9 & 10 januari 2015
Spots on Jobs: 12 t/m 16 januari 2015
Open Dag Mondriaan: 3 februari 2015
Mondriaan Markt Leeghwaterplein: 14 oktober 2014, 9 december 2014, 17 maart
2015, 12 mei 2015 en 16 juni 2015
Mondriaan Info Avond: 14 april 2015
6
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
De LOB-opdrachten
MBO opdrachten
Opdracht 1. Interesse opdracht
Aan de hand van een beroeps- en/of interesseopdracht die je tijdens de les maakt, schrijf je
een verslag over de resultaten. Beschrijf de uitkomst zorgvuldig. Welke interesse/ welk
beroep wordt jou aangeraden? Wat vind je daarvan? Herken je je daarin? Welke beroepen
horen daarbij? Etc… Het verslag lever je in via Magister.
Opdracht 2. Motivatie email
Je maakt een motivatie-email. Deze email richt je aan het bedrijf/ de organisatie waar jij
graag stage zou willen lopen. In deze email leg je uit dat je in 4VMBO gedurende 5
werkdagen een beroepsoriënterende stage dient te lopen en dat jouw voorkeur uitgaat naar
het bedrijf. Je vertelt waarom jij graag stage wilt lopen bij deze organisatie/dit bedrijf en wat jij
kan toevoegen (wat kunnen zij van jou verwachten?). Zorg ervoor dat ze de indruk krijgen
dat je graag stage wilt lopen! Uiteraard zorg je voor een goede aanhef en afsluiting, gebruik
je ABN en let je op je spelling. Het verslag lever je in via Magister.
Werkboek opdrachten
Opdracht 1.
Wegwijs in het MBO
Bekijk de DVD "Wegwijs in het MBO". Deze DVD laat je docent LOB zien tijdens
een les LOB, maar je kunt de DVD ook zelf bekijken via de website
www.bekijkjetoekomstnu.nl.
Door onderstaande vragen te beantwoorden, krijg je wat meer kennis over het MBO; je leert
hoe het MBO georganiseerd is, hoe het er allemaal aan toe gaat op zo'n school en je bekijkt
welke mogelijkheden er zijn.
a) Wat wordt er bedoeld met het woord niveau? Welke niveaus kent het MBO en wat is
het verschil?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b) Wat wordt bedoeld met een kwalificatie? Wanneer heb je een startkwalificatie en wat
wordt daarmee bedoeld?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
c) Welke twee leerwegen kent het MBO? Wat is het verschil tussen beide leerwegen?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
7
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
d) Waar staan de afkortingen BOL en BBL voor?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
e) Wat is het verschil tussen een BOL- en BBL-opleiding?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
f) Waarom is het voor ouders/verzorgers belangrijk Open Dagen te bezoeken?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
g) Welke websites kun je raadplegen voor meer informatie over beroepen, Mboopleidingen, stages en Open Dagen?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
h) Waar kun je terecht voor loopbaanadvies?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
i)
Wat is het verschil tussen een ROC en een AOC?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
j)
Leg uit hoe het georganiseerd is met stages in het MBO.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
k) Welke doorstroommogelijkheden zijn er binnen het ROC waar jij graag naar toe wilt
gaan en welke doorstroommogelijkheden heb je na het MBO?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
l)
Wat kun je zeggen over de overgang van het MBO naar het HBO? Hoe is deze
aansluiting?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
m) Wanneer krijg je certificaten? Wat kan je met zo’n certificaat?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
8
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
n) Leg uit wat er wordt bedoeld met groepswerk binnen het MBO.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
o) Maak een lijstje met vragen wat er nog onduidelijk voor je is over het MBO en wat je
nog graag zou willen weten. Dit kun je vragen tijdens het Mbo
Proefstuderen/mondriaan bezoek.
…………………………………………………………………………………….. ?
…………………………………………………………………………………….. ?
…………………………………………………………………………………….. ?
p) Zoekopdracht: zoek op de website van jouw toekomstige ROC de Mbo-opleiding die
jij graag zou willen volgen. Wat kun je vertellen over de organisatie van de school?
Wat valt je op? Kun je alle belangrijke informatie met betrekking tot jouw opleiding
vinden op de site? Wat mis je volgens jou nog?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Opdracht 2: Mogelijkheden MBO
Voor de beantwoording van de volgende vragen kun je informatie vragen tijdens het Mbo
Proefstuderen aan de decaan van jouw Mbo-opleiding, maar je kunt ook veel informatie
vinden in de Mbo gids. Indien je deze gids niet tot je beschikking hebt, dan kun je
deze digitaal bekijken via de website www.bekijkjetoekomstnu.nl.
a) Wat zijn de mogelijkheden binnen jouw college? Omschrijf twee opleidingen binnen
de branche (sector) die jou op dit moment wel interesseren.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b) Wat zijn de overeenkomsten en wat de verschillen tussen deze opleidingen?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
c) Welke beroepen passen bij deze opleidingen? Omschrijf deze beroepen. Welke
werkzaamheden moet je uitvoeren bij het beroep? Welke competenties moet je
beheersen? Welke status heb je met het beroep? Is er voldoende werkgelegenheid?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
9
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Opdracht 3: Mijn opleiding
Voor de volgende vragen ga je specifiek op zoek naar informatie over jouw Mbo-opleiding.
Zoek op websites van verschillende ROC's waar ze de opleiding aanbieden. Kijk in
informatieboekjes, flyers, brochures, de Mbo-gids en op www.bekijkjetoekomstnu.nl waar ze
jouw opleiding omschrijven.
a) Voor welke opleiding kies jij (op dit moment)? Geef argumenten. Geef aan als je
nog twijfelt tussen twee opleidingen en waarom.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
b) Op welke MBO-school bieden ze jouw Mbo-opleiding allemaal aan en welke
school spreekt jou het meeste aan? Waarom?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
c) Welke vaardigheden/competenties zijn hier vereist (bijv. geduld als je gaat werken
met kinderen)? Heb jij deze vaardigheden? Leg je antwoord uit aan de hand van
voorbeelden. Wat zijn je sterke en zwakke punten? Geef duidelijk aan waarom
wel of niet.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
d) Welke vaardigheden/competenties moet je nog leren? Wat is er denk je makkelijk
en moeilijk aan de opleiding die je gaat volgen? Welke competenties kan je nog
dit schooljaar leren en wat ga je leren in het MBO?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Opdracht 4: Doorstroommogelijkheden
Vraag een brochure, folder of informatieboekje van jouw ROC of kijk op internet: zoek onder
doorstroommogelijkheden bij jouw Mbo-opleiding en noteer deze. Welke mogelijkheid
(mogelijkheden) is er voor jou? Wat is de aansluiting met het HBO? Welke beroepen kun je
uitoefenen met je opleiding? Kun je je nog specialiseren binnen de opleiding? Geef duidelijk
aan welk traject jij denkt te gaan volgen:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
10
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
MBO proefstuderen
Aan de hand van jouw elevator pitch (1), word je ingedeeld in 1 van de fases van het
proefstuderen. Het Mbo Proefstuderen bestaat uit 3 fasen: fase 1, fase 2 of fase 3. Hieronder
zie je wat elke fase inhoudt:
Fase 1: Carrousel
Fase 2: Branchegerichte activiteit
Voor leerlingen die nog geen keuze hebben
gemaakt voor een beroeps- of opleidingsrichting.
Voor leerlingen die een keuze hebben
gemaakt voor een beroepsrichting, maar nog
niet voor een specifieke opleidingsrichting.
Het programma bestaat uit: intro mbo informatief programma - verwijzen naar
vervolgactiviteiten.
Het streven is onze studenten te betrekken
bij de uitvoering van het programma. De
carrousel zal uitgevoerd worden aan ROC Mondriaan
op de locatie Leeghwaterplein.
Vaste onderdelen in het programma zullen
zijn: intro branche - rondleiding langs leervloer/
leerbedrijven - informatief programma met
verwijzing naar vervolgactiviteiten.
11 november 2014
4 november 2014
Fase 3: Individueel proefstuderen
Voor leerlingen die (redelijk) zeker zijn over
de beroeps- en opleidingsrichting en willen
ervaren hoe de opleiding van hun keuze in de
praktijk is.
Voor het individueel proefstuderen worden
geen vaste data ingepland. Ook voor individueel
proefstuderen melden vmbo-leerlingen zich aan
via de aanmeldmodule en ze kunnen daarbij
voorkeursmomenten aangeven. De contactpersoon
van de opleiding communiceert naar
leerling en decaan het tijdstip waarop de
activiteit gaat plaatsvinden. Uw leerlingen
wonen reguliere onderwijsactiviteiten bij.
Planning activiteiten ‘Proefstuderen’
Fase 1: dinsdagen van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Fase 2: dinsdagen van 13.30 uur tot 15.00 uur met
uitzondering van de School voor Lifestyle, Sport en
Bewegen van 14:00 tot 15:30 uur.
Zie www.rocmondriaan.nl voor meer informatie
over proefstuderen en andere LOB-activiteiten. Of neem
contact op met het Studie en
Loopbaancentrum 088 666 3000 of
[email protected].
Op datum…
Zorg ervoor dat je tijdens het Mbo Proefstuderen wordt ingedeeld bij de MBO-school
(vestiging, locatie) waar jij volgend schooljaar waarschijnlijk je vervolgopleiding gaat volgen.
Tijdens fase 3 van het Mbo Proefstuderen (Individueel Proefstuderen) kun je een dag
meelopen met een MBO-student aan ROC Mondriaan. Ook op het ID-College worden
speciale meeloopdagen georganiseerd. Je krijgt hierover informatie van je LOB-docent.
Verzamel tijdens deze middag zoveel mogelijk informatie over de opleiding, vraag zoveel
mogelijk, neem folders en brochures mee, zorg ervoor dat je een duidelijk beeld krijgt van de
school want in maart/april moet jij je op die school gaan inschrijven!
11
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Het Mbo Proefstuderen vindt voor alle leerlingen plaats in november 2014 (fase 1 en
2). Voor fase 3 krijgt de leerling een aparte datum.
Opdracht 1: Een opstel met als titel "Deze opleiding is (n)iets voor mij……"
Geef in een kort opstel van minimaal 200 woorden aan waarom de opleiding die je hebt
bezocht tijdens het Mbo Proefstuderen wel iets of niets is voor jou. Geef duidelijke
argumenten waarom je de opleiding wel of niet zou willen volgen.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Opdracht 2: Evaluatieverslag Mbo Proefstuderen
Je gaat een evaluatieverslag schrijven. In dit verslag schrijf je eerst in het kort hoe jouw dag
(middag) eruit zag tijdens het Mbo Proefstuderen: welke les heb je gevolgd? Hoe vond je
dat? Welke excursie heb je gemaakt? Welke praktijkles heb je gevolgd? Welke activiteit(en)
heb je gedaan? Wat vond je ervan? Als je uitsluitend een informatief programma hebt gehad
(presentatie), geef dan aan wat je daarvan hebt geleerd, welke informatie je allemaal hebt
gekregen en geef aan of alle vragen die je wilde weten nu beantwoord zijn.
Vervolgens omschrijf je zo uitgebreid mogelijk wat je hebt geleerd van het Mbo
Proefstuderen, wat je hebt gedaan, welke informatie je hebt gekregen tijdens de middag, in
hoeverre heeft deze middag een bijdrage geleverd aan jouw keuze voor een Mbo-opleiding,
is je keuze veranderd? Wat zijn aandachtspunten? Met welke vragen ben je nog blijven
zitten? (minimaal één A4-tje). Je evaluatieverslag van het Mbo Proefstuderen lever je in via
Magister.
Opdracht 3: Elevator Pitch Mbo Proefstuderen
Geef in een korte presentatie (1 minuut) duidelijk aan hoe het Mbo Proefstuderen er voor jou
uit zag, wat je hebt geleerd, wat je hebt gedaan, wat je te weten bent gekomen over de
opleiding(en), welke vaardigheden/competenties je nodig hebt, enz. Kortom, hoe zou je jouw
Mbo-opleiding "promoten" voor andere leerlingen? Zie bijlage 3 voor de vaste vragen.
Belangrijk: Je elevator pitch MOET met een 'voldoende' of 'goed' beoordeeld zijn!
12
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Het sectorwerkstuk
Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een sectorwerkstuk
maken. In dit werkstuk ga je onderzoeken of een beroep bij je past. Dit beroep mag je zelf
kiezen, dat kan voor iedereen anders zijn. Belangrijk is dat het beroep;
- realistisch is en past bij jouw interesses,
- aansluit bij de sector waarin je eindexamen aflegt,
- past in de richting waarin je volgend schooljaar een vervolgopleiding wilt gaan doen.
Of dat beroep bij jou past, ga je onderzoeken aan de hand van een onderzoek naar jouw
competenties. Je zult individueel onderzoeken of je over de juiste competenties (combinatie
van kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen) beschikt om later een bepaald
beroep uit te kunnen oefenen.
De hoofdvraag van het competentieonderzoek is dus:
"Heb ik de juiste competenties om ……………………………………… te worden?" *
(*zelf een beroep naar keuze invullen)
Om antwoord te krijgen op de hoofdvraag, maak je gebruik van een aantal (vaste)
deelvragen om het onderzoek overzichtelijk te houden. Iedere leerling heeft de volgende drie
(vaste) deelvragen:
1. Welke competenties heb ik nodig voor het beroep…?
2. Over welke competenties beschik ik nu al?
3. Welke competenties ga ik leren in het MBO?
Die deelvragen zijn de basis voor jouw werkstuk. Aan de hand van die deelvragen ga jij dus
onderzoeken of je de juiste competenties hebt voor jouw gekozen beroep. Voor het
beantwoorden ga je uitgebreid onderzoek doen. De antwoorden kun je overal vinden. Denk
aan je stage, bezoek opleiding met Mbo Proefstuderen, bezoeken Open Dagen van diverse
ROC’s, Beroepskeuzebeurzen, enzovoort.
Om het overzicht niet te verliezen en om de voortgang te bewaken, moet iedereen de
onderdelen van het sectorwerkstuk stuk voor stuk inleveren in Magister, uitprinten of
presenteren. Je docent LOB zal per onderdeel aangeven hoe je de opdracht laat zien en wat
de uiterste inleverdatum is. De onderdelen van het sectorwerkstuk zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Voorblad, inhoudsopgave, opmaak
Inleiding competentieonderzoek
3 aparte deelvragen
Antwoord op de hoofdvraag (eindconclusie)
Bronnenlijst
Eind presentatie
Eindevaluatie verslag
Begin op tijd met het maken van het sectorwerkstuk want het kost behoorlijk wat tijd!
13
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Inleiding
De inleiding van jouw sectorwerkstuk beschrijft wat je gaat onderzoeken, waarom en ook hoe
je dat gaat onderzoeken. Je begint dus met het benoemen van de hoofdvraag en deelvragen
die je in jouw sectorwerkstuk gaat beantwoorden. Leg ook uit waarom er is gekozen voor die
hoofdvraag en deelvragen. Geef een goede reden. Redenen als 'omdat het moet of omdat
het voorgeschreven is' zijn onjuist. Vervolgens leg je uit waarom je het beroep hebt gekozen
en wat je van dat beroep verwacht. Waarom wil je dat later worden? Of, waarom twijfel je?
En, waarover twijfel je?
Vervolgens verwerk je in de inleiding een plan van aanpak waarin je per deelvraag het
volgende weergeeft; waar ga ik de informatie verzamelen? Wanneer heb ik dat uiterlijk
gedaan (datum/maand) en wanneer kan ik dus mijn deelvraag afronden? Hou daarbij
rekening met de studieplanner in bijlage 2.
Deelvraag 1 Welke competenties heb ik nodig voor het beroep…?
Je deelvragen ga je uitgebreid beantwoorden, elke deelvraag moet minimaal 1 A4'tje zijn. In
het antwoorden van jouw deelvragen, dien je veel (achtergrond) informatie te gebruiken.
In jouw antwoord op deelvraag 1 beschrijf je welke competenties je nodig hebt voor jouw
beroep. Je zult dus op zoek moeten gaan naar dat antwoord. Dat kan natuurlijk op Internet
maar zeker ook tijdens je stage, tijdens open dagen of misschien wel bij een kennis die dat
beroep uitvoert. Schrijf duidelijk wat de competenties betekenen en waar je de informatie
vandaan hebt. Beschrijf bijvoorbeeld dat je iemand gesproken hebt tijdens Spots on Job en
welke informatie je toen te weten bent gekomen. Je kunt ook een professional in jouw vak
aanspreken en in deze deelvraag zijn antwoorden verwerken. Als je weet wat professionals
in jouw vakgebied zeggen, kun je een goed beeld creëren van jouw beroep.
Wees compleet in je antwoorden. Denk niet alleen in 'Ja' of 'Nee' maar bedenk ook andere
manieren om antwoord te geven. Geef dus aan wat de competentie inhoudt en wat je van de
competenties vindt.
Deelvraag 2 Over welke competenties beschik ik nu al?
Deelvraag 2 beantwoord je vanuit twee oogpunten. Allereerst vanuit jezelf; over welke
(eerder genoemde) competenties denk jij dat je beschikt? Waaruit blijkt dat jij deze
competenties bezit (of niet bezit)? Waar komen deze competenties tot hun recht? Waar kan
je ze goed toepassen? Waar zitten de competenties je wel eens in de weg? Zijn er
competenties die je je nog graag eigen zou willen maken? Hoe zou je dat kunnen doen?
Enzovoort…
Daarnaast bekijk je deze vraag ook vanuit anderen; wat denken anderen over jou? Je zult
dus actief aan mensen in jouw omgeving moeten vragen wat zij denken dat jouw sterke,
maar misschien ook je zwakke(re), competenties zijn. Vervolgens beschrijf je in verhaalvorm
wat bijvoorbeeld je ouders, docenten, werkgever of vrienden over jou denken en of je jezelf
daarin herkent. Wat vind je daarvan? Neem ook deze opdracht serieus. Onzinantwoorden
worden als onvoldoende beoordeeld.
14
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Deelvraag 3 Welke competenties ga ik leren in het MBO?
Deelvraag 3 is externe informatie die je kunt opzoeken en navragen. Bijvoorbeeld tijdens
Spots on Jobs, het bezoek van ROC Mondriaan of open dagen. Je kunt de school met jouw
voorkeur ook even bellen. In jouw antwoord beschrijf je bijvoorbeeld welke competenties
jouw toekomstige opleiding zijn/haar studenten wilt leren maar voor ook hoe. Hoe gaan ze
jou die competenties leren op het MBO? Verwacht je daarin knelpunten? Wees uitgebreid en
creatief in je antwoord. Je kunt bijvoorbeeld kijken of je een kwaliteitsdossier kunt vinden
over jouw opleiding. Bijvoorbeeld op http://www.calibris.nl/downloadcentrum. Uit de
kwaliteitsdossiers kan je veel informatie halen. Uiteraard bedenk je zelf ook manieren om
deze deelvraag te beantwoorden…
Eindconclusie
Tot slot schrijf je een eindconclusie van minimaal 1 A4'tje. Je geeft uitgebreid antwoord op de
hoofdvraag. Begin met het beschrijven van een korte conclusie van je deelvragen. Aan de
hand daarvan geef je antwoord op je hoofdvraag. Je geeft dus aan of je daadwerkelijk over
de juiste competenties beschikt voor het door jou gekozen beroep (en je kan dit
aantonen/bewijsstukken leveren) en je geeft duidelijk aan of je dit beroep later wel wilt gaan
uitoefenen (aan de hand van je onderzoek/stage) of dat je tot de conclusie bent gekomen dat
je niet geschikt bent voor het gekozen beroep en je een ander beroep moet gaan kiezen (en
wellicht ook een andere Mbo-vervolgopleiding).
Voorblad, inhoudsopgave, opmaak
Maak vervolgens een voorblad voor je sectorwerkstuk. Schrijf hierop je naam, klas en je
hoofdvraag en zorg voor een passend plaatje (bijv. iets wat te maken heeft met je beroep).
Bronnenlijst
In bijlage 11 vind je een bronnenlijst. Denk aan personen die je gesproken hebt, open dagen
die je hebt bezocht of websites die je hebt geraadgepleegd. Tijdens de LOB-lessen kan er
gevraagd worden om je bronnenlijst te laten zien. Hou die dus goed bij. De bronnenlijst dient
volledig ingevuld aanwezig te zijn wanneer je je jouw sectorwerkstuk inlevert.
Evaluatieformulier
Eveneens vul je een evaluatieformulier in. Zie bijlage 10, evaluatieformulier sectorwerkstuk.
Je bespreekt hoe jouw sectorwerkstuk tot stand is gekomen, wat je hebt onderzocht, wat de
uitkomsten zijn van jouw onderzoek, welke bijdrage het Mbo Proefstuderen en je stage
hebben gehad en wat je vond van de begeleiding door je docent LOB en je mentor.
15
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Eindpresentatie
De uitkomsten van je competentieonderzoek (je sectorwerkstuk) moet je vervolgens
persoonlijk aan je klasgenoten presenteren door middel van een elevator pitch van 1 minuut
waarin je vertelt:
1. Welk beroep heb jij gekozen en waarom?
2. Welke opleiding ga je volgen en waar heb je je ingeschreven?
3. Wat verwacht jij van je toekomst?
Je hebt 1 minuut de tijd. Dat is lastiger dan het lijkt. Wees concreet. Als je te snel, of te
langzaam bent, krijg je puntenaftrek. Bereid je elevator pitch dus goed voor. Oefen thuis met
je ouders of vriendinnen. Alleen serieuze pitches worden beoordeeld.
Belangrijk: Je elevator pitch MOET met een 'voldoende' of 'goed' beoordeeld zijn!
Eindevaluatie
Als dit allemaal gebeurd is, sluit je het competentieonderzoek/sectorwerkstuk af met een
(eind)evaluatie van zowel je sectorwerkstuk als je pitch. In de eindevaluatie (minimaal een
A4'tje) beschrijf je het proces van je sectorwerkstuk. Je kunt daarvoor gebruik maken van de
vragen: Op welke deelvragen heb je geen uitgebreid antwoord kunnen geven? Welke
informatie heb je niet kunnen vinden? Hoe komt dat? Hoe zou je in het vervolg aan een beter
antwoord kunnen komen? Wie zou je om hulp kunnen vragen? Waar?
Vervolgens geef je ook antwoord op de vragen; had ik beter mijn best kunnen doen voor dit
werkstuk? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? Sluit je eindevaluatie af door te omschrijven wat
je van LOB (de verschillende onderdelen), de begeleiding en de uitvoering vond en wat het
(niet) voor je heeft betekend. Je levert je eindevaluatie uitgeprint in, samen met je
evaluatieformulier (bijlage 10).
Beoordeling sectorwerkstuk
Hieronder vind je een lijst met de verplichte onderdelen die in het sectorwerkstuk aanwezig
moeten zijn. Achter elk onderdeel zie je hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. Je docent
LOB en je mentor beoordelen je sectorwerkstuk en presentatie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Onderdeel
Voorblad sectorwerkstuk: naam, klas, hoofdvraag, plaatje beroep
Inhoudsopgave
Inleiding van het sectorwerkstuk (met plan van aanpak)
Deelvragen (1 A4 per deelvraag)
Antwoord op de hoofdvraag
Bronnenlijst
Elevatorpitch
Eindevaluatieverslag + eindgeprek
Totaal
16
Aantal punten
5 pt
5 pt
20 pt
30 pt
20 pt
5 pt
10 pt
5 pt
100 pt
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Je eindbeoordeling is het totaal aantal punten gedeeld door 10. Met een cijfer 6 of 7 krijg je
'voldoende' op je diploma met het cijfer 8, 9 of 10 krijg je 'goed' op je diploma.
Belangrijk:
Als je het sectorwerkstuk niet op tijd inlevert (20 maart 2015), geldt de volgende - inmiddels
bekende - regel: Voor elke schooldag dat je de deadline zonder geldige reden overschrijdt,
wordt 0,5 punt op het eindresultaat in mindering gebracht. Dat betekent dus 5 van de 100
punten. Dit tot een maximum van 30 punten.
Indien het sectorwerkstuk op de dag dat de gegevens digitaal naar BRON verzonden moeten
worden, nog (steeds) niet met een 'voldoende' of 'goed' beoordeeld is, behoort een diploma
niet meer tot de mogelijkheden! (Dit staat ook in het PTA.)
Eveneens geldt:
Als je het stage leerwerk/eindverslag niet op tijd inlevert (in februari/maart 2015) en als je de
stage niet op tijd met een voldoende of goed hebt afgerond, kan het betekenen dat je dat
onderdeel niet meer kunt afronden, met als gevolg dat een diploma niet meer tot de
mogelijkheden behoort!
17
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Beroepsoriënterende stage
Voor de stagedagen in februari (16 t/m 20 februari 2015) moet je zélf een stageplaats
zoeken. Dit moet een stageplaats zijn binnen de sector die je hebt gekozen (Techniek, Zorg
en Welzijn of Economie) en waarin je je diploma gaat behalen. Tevens moet het werk/beroep
bij jouw sectorwerkstuk passen en aansluiten bij de Mbo-vervolgopleiding die je wilt gaan
volgen (zie Mbo Proefstuderen).
Hier vind je alle informatie over de opzet en het doel van de stage. Je vindt in dit onderdeel
ook de opdrachten die gemaakt en uitgewerkt dienen te worden voor en tijdens de
stagedagen.
Belangrijk
De Beroepsoriënterende stage is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen VMBO TL en
MOET met een 'voldoende' of 'goed' beoordeeld zijn! Eveneens MOET het stage eindverslag
met 'voldoende' of 'goed' beoordeeld zijn! De praktijkbeoordeling wordt gegeven door de
stagebegeleider bij het stage bedrijf, het eindverslag wordt beoordeeld door je LOB-docent.
De opzet en bedoeling van een Beroepsoriënterende stage:
De bedoeling van deze stage is dat je gedurende 5 dagen in aanraking komt met de
beroepspraktijk. Je kunt op die manier een aantal (basis-)vaardigheden (verder) ontwikkelen
die de beroepspraktijk van iedere deelnemer verwacht. Met die vaardigheden bedoelen we
o.a. werkhouding, werkaanpak en mate van zelfstandigheid. Sociale vaardigheden, zoals
omgang met je collega’s, klantenbehandeling en communicatie zijn hierbij natuurlijk ook heel
belangrijk.
De opzet van de stage:
 Je loopt 5 dagen mee in een bedrijf/instelling dat zoveel mogelijk overeenkomt met jouw
beroepskeuze en die zoveel mogelijk aansluit bij jouw voorlopige keuze voor een
vervolgopleiding.
 De indeling van je stagedagen hangt af van de mogelijkheden bij jouw stage bedrijf. Het
uitgangspunt is in principe een gewone werkdag.
 Er wordt een stage overeenkomst (contract) ondertekend door de leerling,
stagebegeleider van het bedrijf/de instelling en door de stagecoördinator van Hofstad
Mavo: 1 exemplaar is voor de stagebegeleider bij het bedrijf/de instelling, het andere
exemplaar voor de stagecoördinator op school. Bespreek vooraf goed op welke dagen en
tijden je aanwezig MOET zijn!
 Tijdens je stage kan je aan de hand van dit LOB-werkboek, 4 opdrachten maken. Deze
opdrachten voeg je toe aan je stage eindverslag. In dit werkboek staat ook aan welke
regels je je moet houden en staat een stagebeoordeling (bijlage 8) die jouw
stagebegeleider aan het eind van jouw stage dient in te vullen.
 Er wordt een stage eindverslag gemaakt als afsluitende opdracht van de stage. Dit
verslag zal eveneens opgestuurd worden naar je stagebegeleider.
De stagedagen zijn van maandag 16 tot en met vrijdag 20 februari 2015.
18
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Problemen tijdens je stage:
Er kunnen zich tijdens de stageperiode problemen voordoen. Mocht je deze problemen niet
samen met je stagebegeleider van het bedrijf kunnen oplossen, neem dan contact op met de
mevrouw Bleeker, de stagecoördinator van Hofstad Mavo.
Ziek zijn of worden:
Het kan voorkomen dat je tijdens de stageperiode ziek wordt. Je moet je dan vóór werktijd
telefonisch ziek melden bij je stage bedrijf. Vervolgens moet je ook de school bellen om de
ziekmelding door te geven i.v.m. de absentieregistratie. Je moet aan het einde van de
stageperiode wel een verzuimbrief op school, ondertekend door je ouders/verzorgers,
inleveren bij de mentorassistente mevrouw Andeweg.
Bezoek dokter/tandarts e.d.:
Je loopt 5 dagen stage. Het is natuurlijk niet de bedoeling om afspraken met dokter, tandarts
e.d. tijdens die dagen te maken.
Vrij (verlof) tijdens je stageperiode:
Tijdens je stageperiode kun je geen vrij (verlof) nemen. De Beroepsoriënterende stage is een
verplicht onderdeel van het Schoolexamen (sectorwerkstuk) en moet met minimaal een
‘voldoende’ afgesloten zijn.
Begeleiding tijdens je stageperiode:
Je wordt tijdens je stageperiode begeleid door drie personen:
a) de stagecoördinator van school, mevrouw M. Bleeker
b) je mentor (stagebegeleider op school)
c) de stagebegeleider van jouw bedrijf/de instelling
Het kan zijn dat je tijdens je stageperiode echter bezocht wordt door een andere docent en
niet door jouw mentor.
19
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Voorafgaand aan de stage
Opdracht 1: Informatie stagebedrijf
Zoek vooraf gegevens over het stagebedrijf op waar jij stage gaat lopen (bijvoorbeeld
brochures, flyers, boekjes, internet e.d.).
a) Hoe heb je het stagebedrijf gevonden? Op welke manier ben je in contact
gekomen met het stagebedrijf?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
b) Wat is de naam van het bedrijf? Wat voor soort stagebedrijf is het?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
c) Hoe staat het bedrijf bekend in de omgeving?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
d) Wat doet het stage bedrijf? Welk werk wordt er aangeboden? Waarin is het
bedrijf gespecialiseerd?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
e) Waarom heb jij gekozen voor dat stagebedrijf?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
f) Zijn er meerdere stagiaires bij het stagebedrijf uit het VMBO of MBO?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Opdracht 2: Voorbereiding op stage
Beantwoord eerst onderstaande vragen ter voorbereiding op je stage.
a) Welk beeld heb jij vooraf van je stage?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
b) Wat vind je leuk of minder leuk aan stage lopen?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
c) Wat denk je te gaan leren tijdens je stage?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Welke vaardigheden/competenties denk je tijdens je stage nodig te hebben?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
20
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Tijdens de stage
Opdracht 1: Uitwerking 4 stageopdrachten uit het LOB-werkboek
Tijdens je Beroepsoriënterende stage in februari 2015 voer je 4 stageopdrachten uit. De
opdrachten dienen toegevoegd te worden aan het stage leerwerk/eindverslag en uitgeprint
ingeleverd te worden.
Bekijk de opdrachten in Bijlage 6 in dit LOB-werkboek en lees de opdrachten goed door die
je moet uitvoeren tijdens je stageperiode. Sommige opdrachten hebben enige voorbereiding
nodig! Maak een planning voor je stage.
Opdracht 2: Aanwezigheidsformulier
Tijdens de stage laat je een aanwezigheidsformulier (bijlage 7) ondertekenen door de
stagebegeleider van het bedrijf. Doe die dagelijks en zorg dat dit formulier compleet ingevuld
is aan het eind van jouw stage.
Opdracht 3: Beoordelingsformulier stage
In bijlage 8 vind je een stagebeoordeling die de stagebegeleider van jouw stagebedrijf na
afloop dient in te vullen. Laat die beoordeling ondertekenen waar je bij zit. Zonder
beoordeling met handtekening, ontvang je geen stagecertificaat van je stage. Dit is een
verplicht onderdeel van het sectorwerkstuk en het vak LOB!
Na de stage
Opdracht 1: Stage leerwerk/eindverslag
Elke leerling levert een stage leerwerk/eindverslag in naar aanleiding van zijn
Beroepsoriënterende stage. Meer informatie over de inhoud en vorm van dit verslag vind je
in Bijlage 9 van dit LOB-werkboek.
21
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Bijlage 1. Afvinklijstje voor LOB 4TL
Naam: ……………………………………….
Klas: ……… Mentor: ………………..
LOB opdrachten
1. MBO opdrachten
a. Interesseopdracht (verslag)
b. Elevator Pitch (1)
c. Motivatie-email
d. Werkboekopdrachten
(in Magister)
(bijlage 3)
(blz. 7, uitgeprint)
(WB: opdr. 1)




2. MBO proefstuderen
a. Werkboekopdrachten
b. Opstel "Deze opleiding is (n)iets voor mij…"
c. Evaluatieverslag Mbo Proefstuderen
d. Elevator Pitch (2) Mbo Proefstuderen
(WB: opdr. 2 t/m 4)
(blz. 12, magister)
(blz. 12, magister)
(bijlage 3)




3. Social Media Project
a. Beoordeling Social media training
(hard copy laten zien) 
Stageopdrachten
1. Voorafgaande aan stage:
a. Stagegegevens
b. Informatie stagebedrijf
c. Voorbereiding op stage
d. Stagecontract
(bijlage 4)
(WB: opdr. 1 blz. 20)
(WB: opdr. 2 blz. 20)
(bijlage 5)
2. Tijdens de stage:
a. 4 stageopdrachten
b. Aanwezigheidsformulier
c. Beoordeling stage (laten invullen)
(bijlage 6, uitgeprint) 
(bijlage 7)

(bijlage 8)

3. Na de stage:
a. Stage-eindverslag
(bijlage 9, uitgeprint) 
22




WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Sectorwerkstuk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Inhoudsopgave
Plan van aanpak
Inleiding competentieonderzoek
Drie aparte deelvragen
Antwoord op de hoofdvraag
Bronnenlijst
Eind presentatie/ Elevator pitch (3)
Eindevaluatie verslag
23
(blz. 14, uitgeprint)
(blz. 14, uitgeprint)
(blz. 14, uitgeprint)
(blz. 15, uitgeprint)
(blz. 15, uitgeprint)
(bijlage 11, ingevuld)
(bijlage 3)
(bijlage 10)








WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Bijlage 2. Studieplanner LOB en mentorlessen
Weeknr.: Opdrachten les LOB/mentorles:
P1 / LW1 Introductie
W 36
Inleveren:
P1 / LW2 Interesse opdracht (verslag)
W 37
- Maken van een beroep- en/of interesse test
- Verwerken in interesseverslag.
- Inventarisatie stages
P1 / LW3 Uitleg LOB 2014-2015
W 38
- Uitleg sectorwerkstuk: Doel van het onderzoek, inhoud
sectorwerkstuk
- Uitleg Mbo Proefstuderen, social media, stagedagen e.d.
- Elevator pitch 1 - Beroepskeuze en waarom
P1 / LW4 Oriëntatie op sectorwerkstuk
W 39
- Opzet plan van aanpak: wat ga je onderzoeken? Waarom?
Hoe? In welke stappen?
- Inleiding sectorwerkstuk
- Elevator pitch 1 - Beroepskeuze en waarom
P1 / LW5 Opzetfase van sectorwerkstuk (computerlokaal)
W 40
- Plan van aanpak afronden
- Aanvullen inleiding sectorwerkstuk
- Hoofdvraag controleren, deelvragen doornemen
- Per deelvraag 1 A4-tje uitwerken (met antwoord op vraag)
P1 / LW6 MBO Opdrachten
W 41
- Maken/ bespreken motivatie email (blz 7)
- Uitleg mbo proefstuderen
- Voorbereiden Mbo Proefstuderen.
-Inleveren interesse opdracht (verslag)
-Inleveren inleiding sectorwerkstuk
P1 / LW7 Excursie naar Londen Klas 4 (TOP-Dagen)
W 42
Herfstvakantie
W 43
24
Magister
Magister
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Weeknr.:
P1 / LW8
W 44
P1 / LW9
W 45
Opdrachten les LOB/mentorles:
MBO opdrachten
- DVD "Wegwijs in het MBO": Maken opdracht 1 werkboek
opdrachten.
- Doornemen opdrachten 2 t/m 4 (tijdens Proefstuderen
uitwerken in dit LOB-werkboek).
Inleveren:
- Inleveren Motivatie email
Magister
Mbo Proefstuderen: Mondriaan Carrousel (fase 1)
P1 / LW10 Schoolexamen (SE 6) Klas 4
W 46
Mbo Proefstuderen: Mondriaan Carrousel (fase 2)
Beoordeling opdrachten LOB periode 1
P2 / LW11 Opdrachten tijdens en na Mbo Proefstuderen
W 47
- Maken opdracht 2 t/m 4 (WB, blz. 9 en 10)
- Evalueren Mbo Proefstuderen
P2 / LW12 - Elevator Pitch (2) MBO proefstuderen
W 48
P2 / LW13 - Voorbereiding Mondriaan bezoek
W 49
- Elevator Pitch (2) MBO proefstuderen
MBO-opdrachten:
- Inleveren opdracht 1 Opstel proefstuderen
- Inleveren opdracht 2 Evaluatie Proefstuderen
P2 / LW14 Mondriaan bezoek (tijdens de lessen LOB)
W 50
P2 / LW15 Social Media Project
W 51
W 52
Kerstvakantie
W1
Kerstvakantie
25
Magister
Magister
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Weeknr.: Opdrachten les LOB/mentorles:
Inleveren:
P2 / LW16 - Beantwoorden deelvragen (1 t/m 3): 1 A4-tje per deelvraag.
W2
P2 / LW17 Schoolexamen (SE 7) Klas 4
W3
Uitwerken sectorwerkstuk
- Beantwoorden deelvragen (1 t/m 3): 1 A4-tje per deelvraag.
P2 / LW18 Schoolexamen (SE 7) Klas 4
W4
Uitwerken sectorwerkstuk
-Beantwoorden deelvragen (1 t/m 3): 1 A4-tje per deelvraag.
P2 / LW19 Uitwerken sectorwerkstuk
W5
-Beantwoorden deelvragen (1 t/m 3): 1 A4-tje per deelvraag.
-Begin uitgebreid antwoord op de hoofdvraag
- Voorblad, inhoudsopgave, opmaak maken
Beoordeling opdrachten LOB periode 2
P3 / LW20 Uitwerken sectorwerkstuk
W6
- Maken opdracht 1 en 2 uit LOB-werkboek
- Voorbereiden stage: bekijken stageopdrachten en
voorbereiden opdrachten (bijlage 5).
UITERSTE DATUM!!
- Inleveren Stage gegevens (zie bijlage 4)
- Inleveren Stage contract (zie bijlage 5)
P3 / LW21 Opdrachten voorafgaand aan stage
W7
- Maken opdracht 1 en 2 uit LOB-werkboek
- Voorbereiden stage: bekijken stageopdrachten en
voorbereiden opdrachten (bijlage 5).
- Project 'terug naar je oude school'.
P3 / LW22 Beroepsoriënterende stage Klas 4
W8
Voorjaarsvakantie
W9
26
Hard copy
Hard copy
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Weeknr.: Opdrachten les LOB:
P3 / LW23 -Inleveren stage leerwerkverslag/eindverslag (inclusief 4
W 10
stage opdrachten). Voor stageopdrachten en inhoud en vorm
van eindverslag, zie Bijlage 6 en 9 in LOB-werkboek.
Inleveren:
Magister +
uitgeprint
ingebonden
Versturen van de stage leerwerkverslagen naar bedrijven
(uitsluitend via stagecoördinator!)
P3 / LW24 Afronden competentieonderzoek
W 11
-Uitgebreid antwoord op de hoofdvraag van het
sectorwerkstuk afronden met behulp van stage informatie
P3 / LW25 -Inleveren complete sectorwerkstuk (VOOR 20 maart)
W 12
-Voorbereiden pitch sectorwerkstuk (zie LOB-werkboek
bijlage 3).
P3 / LW26 - Elevator pitch/ presentaties sectorwerkstukken
W 13
- Inleveren evaluatieverslag met evaluatieformulier (bijlage
10)
Magister
Hard copy
P3 / LW27 Schoolexamen 8 (SE) Klas 4
W 14
P3 /
W 15
Paasvakantie
Eindbeoordeling LOB
Let op!
Dit is een voorlopige planning. Je docent LOB en/of je mentor kan afwijken van deze
planning. Maak met beiden duidelijke afspraken hierover. Soms worden er tijdens de lessen
LOB nog aparte opdrachtenbladen verstrekt. Voor alle opdrachten geldt dat ze bewaard
moeten blijven in Magister!
27
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Bijlage 3. Elevator Pitch
Over het jaar verdeeld, moet je 3 maal een elevator pitch presenteren. Een elevator pitch
betekent letterlijk een verkooppraatje-in-de-lift. Een korte, snelle presentatie van 1 minuut
waarin je kort, professioneel, enthousiast en overtuigend een boodschap overbrengt. Voor
alle pitches geldt:
- Let op je houding; sta rechtop, schouders recht en overtuigd van jezelf.
-
Denk erom goed te articuleren; spreek de woorden duidelijk uit, praat niet te snel.
-
Let op je taalgebruik; gebruik algemeen beschaafd Nederlands (ABN).
Elevator pitch 1, Introductie
Elevator pitch 1, in het begin van het jaar is ter introductie van jezelf aan je docent LOB. Je
verteld aan je docent en je klas welk beroep jij voor ogen hebt. Het kan natuurlijk zijn dat je
nog niet weet welk beroep jij zou willen uitvoeren. Kies dan een beroep wat je overweegt. En
leg uit waarom je twijfelt. De vragen die je tijdens je pitch meeneemt zijn;
1. Welk beroep wil je later uitvoeren/ overweeg je en waarom?
2. Heb je al een passende opleiding voor ogen?
3. Heb je al een stage plaats gevonden? Zo ja, waar? Zo nee, waar wil je stage lopen
en waar ga je zoeken?
Elevator pitch 2, MBO proefstuderen
Deze elevator pitch presenteer je de les na afloop van het proefstuderen. Je vertelt aan de
klas wat je te weten bent gekomen en of dat jouw beroeps- en opleidingskeuze heeft
veranderd. Je geeft antwoord op de vragen:
1. Wat heb je geleerd?
2. Welk beroep/ welke opleiding overweeg je nu en waarom?
3. Hoe ga je dat verder onderzoeken?
Elevator pitch 3, Eindpresentatie
Deze pitch vindt plaats ter afronding van het jaar. Tijdens deze minuut rond je LOB en 4TL
af. Je verteld in 1 minuut:
1. Welk beroep heb jij gekozen en waarom?
2. Welke opleiding ga je volgen en waar heb je je ingeschreven?
3. Wat verwacht jij van je toekomst?
28
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Bijlage 4. Stagegegevens VMBO 4 TL
PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE LEERLING
Naam leerling
: ...................................................................................................
Adres
: ...................................................................................................
Postcode en woonplaats
: ...................................................................................................
Geboortedatum
: ...................................................................................................
Telefoonnummer (thuis)
: ...................................................................................................
Telefoonnummer (mobiel)
: .………………………………………………….............................
GEGEVENS VAN DE SCHOOL
Naam school
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Website
E-mail:
Klas
: Hofstad Mavo
: Albardastraat 25
: 2555 XP Den Haag
: 070 - 397 15 41
: www.hofstadmavo.nl
: [email protected]
: …..……………………………………………………………..
Naam mentor
: .............................................................................................
Naam stagebegeleider werk
: ……………….………………………………………………….
GEGEVENS VAN HET STAGEADRES
Naam bedrijf/instelling
: .............................................................................................
Soort bedrijf/instelling
: ………………………………….....…………………….……....
Contactpersoon/Stagebegeleider : .............................................................................................
Adres
:..............................................................................................
Postcode en plaats
: .............................................................................................
Telefoon/faxnummer
: .............................................................................................
Aantal stagedagen
: ………………………………………………………………….
Website
: ............................................................................................
29
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Dit formulier met alle gegevens (compleet en duidelijk leesbaar!) inleveren bij
stagecoördinator mevrouw M. Bleeker
Bijlage 5. Stagecontract VMBO 4 TL
Stagecontract Beroepsoriënterende stage VMBO 4 TL 2014-2015
Albardastraat 25
2555 XP Den Haag
Tel: 070-3971541
[email protected]
Contactpersoon: stagecoördinator mevrouw M. Bleeker
Email: [email protected]
Gegevens leerling:
Naam leerling:
Klas:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
....................................................................................................
....................................................................................................
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
....................................................................................................
....................................................................................................
Gegevens stageadres:
Naam bedrijf/instelling:
....................................................................................................
Adres:
....................................................................................................
Postcode en plaats:
....................................................................................................
Contactpersoon/stagebegeleider: .............................................................................................
Telefoon/faxnummer:
....................................................................................................
E-mailadres:
………………………………………………………………………..
Aanwezigheid:
De leerling zal voor zijn/haar stage op de volgende dagen/dagdelen aanwezig zijn:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Ochtend
Middag
Avond
Tijdstip
...........
...........
...........
...........
...........
………
………
..........
..........
..........
..........
..........
……...
………
.........
.........
.........
.........
.........
……..
………
van ...... tot ...... uur
van ...... tot ...... uur
van ...... tot ...... uur
van ...... tot ...... uur
van ...... tot ...... uur
van …... tot ….. uur
van …... tot ….. uur
30
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
De stagebegeleider bij het bedrijf/de instelling en de leerling spreken het volgende af:
Artikel 1
De leerling zal met ingang van: .....................(datum ingang overeenkomst) voor bepaalde tijd
activiteiten verrichten. De activiteiten zullen bestaan uit o.a.



Artikel 2
De leerling verricht bovengenoemde activiteiten eenmalig gedurende de periode van:
………………………t/m…………………………. (stage data noemen)
Totaal aantal stagedagen: maximaal 5 dagen
Artikel 3
In geval van verhindering (bijv. ziekte) van de leerling zal hij/zij zijn stagebegeleider bij het
bedrijf/ de instelling op de hoogte brengen, alsmede de stage coördinator op school.
Artikel 4
De leerling bepaalt in overleg met de stagebegeleider van het bedrijf/de instelling de inhoud van
de activiteiten en eventuele afspraken over het eindresultaat. De leerling wordt geïnformeerd
over het algemeen beleid (conform statuten/huishoudelijk reglement van het bedrijf/de
instelling). Binnen het vastgestelde beleid kan de leerling eigen initiatief ontplooien.
Artikel 5
De leerling neemt zijn/haar verantwoordelijkheid voor de taken die hij/zij op zich heeft genomen
bij het bedrijf/ de instelling.
Artikel 6
In geval van geschillen tussen de leerling en de stagebegeleider bij het bedrijf/de instelling
zullen betrokkenen in onderling overleg proberen de kwestie op te lossen. Leidt onderling
overleg niet tot een bevredigende oplossing, dan wordt het geschil voorgelegd aan de stage
coördinator van Hofstad Mavo.
Artikel 7
De organisatie heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten.
Voor de leerling is een ongevallenverzekering afgesloten.
Artikel 8
De leerling gaat akkoord met de plicht tot geheimhouding met betrekking tot privacygevoelige
informatie die hem/haar ter ore komt tijdens het uitoefenen van het zijn/haar stage.
Namens het bedrijf/de instelling:
(naam)
……………………………..
De leerling:
(naam)
…………………………….
De stage coördinator:
(naam)
……………………………
Handtekening:
……………………………..
Handtekening:
…………………………
Handtekening:
..………………………….
Datum: ……………………..
Ruimte voor schoolstempel:
1 Exemplaar van het stage contract is voor het stage bedrijf/de instelling, het andere exemplaar is bestemd voor de stagecoördinator
van Hofstad Mavo.
31
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Bijlage 6. Stage opdrachten
Tijdens je stageperiode dien je 4 opdrachten uit te voeren. De uitgewerkte opdrachten voeg
je uiteindelijk toe aan je stage-eindverslag. Alle opdrachten worden uitgewerkt en ingeleverd
in Magister en uitgeprint toegevoegd aan je stageleerwerkverslag/eindverslag.
Opdracht 1: Het stage bedrijf
Door het beantwoorden van de volgende vragen zal je een beter beeld krijgen van jouw
stagebedrijf. Verwerk de antwoorden op de vragen in een verslag (minimaal één A4-tje). Je
zult de antwoorden dus moeten verwerken in een verhaalvorm (niet vraag - antwoord).
Algemeen:
- Hoe heet het bedrijf?
- Welk beeld had jij vooraf van het bedrijf?
- Omschrijf het soort bedrijf/de instelling.
- Heb je vooraf informatie gezocht over het bedrijf?
- Hoe heb je deze stageplek bij dit bedrijf gekregen/geregeld?
- Geef een korte beschrijving van je werkomgeving.
- Zijn er verschillende afdelingen? Zo ja, welke?
- Kun je aan iemand anders duidelijk vertellen bij wat voor soort bedrijf jij stage hebt
gelopen?
- Welke werkzaamheden worden er verricht binnen het bedrijf?
Gevoelens en indrukken:
- Hoe voelde je je aan het begin van de eerste dag?
- Hoe voelde je je aan het eind van de eerste dag?
- Wat was je eerste indruk van het bedrijf en van de medewerkers?
- Welk gevoel had je aan het einde van je stageperiode?
- Kun je uitleggen in welke mate je gevoel t.a.v. je stage is veranderd?
Wat zijn de regels van het stageadres met betrekking tot:
Kleding, eventueel dragen van bedrijfskleding, dragen van hoofddoek, gebruik van make-up,
parfum, aftershave, baardgroei, duidelijke zichtbare piercing of tatoeage, werktijden, pauze,
omgang met personeel en wel / niet roken?
Je stage adres als organisatie:
1. Zijn er in de instelling/het bedrijf goede mogelijkheden om op te klimmen van een 'lagere'
functie naar een 'hogere' functie?
2. Moet je als je "hogerop" wilt komen, nog extra cursussen of opleidingen volgen?
3. Zijn er ook nog andere manieren om bepaalde competenties in de instelling/het bedrijf te
leren? Zo ja, welke?
4. Zijn er goede mogelijkheden om parttime te werken in de instelling/het bedrijf?
In welke functies kun je goed parttime werk krijgen in de instelling/het bedrijf?
In welke functies is het niet mogelijk om parttime werk te krijgen?
5. Werken er vrijwilligers in de instelling / het bedrijf? Zo ja, welke werkzaamheden verrichten
deze vrijwilligers? Zo nee, welke werkzaamheden zouden vrijwilligers kunnen verrichten in
de instelling / het bedrijf?
32
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Opdracht 2: Interview stagebegeleider of medewerker van het bedrijf
Je houdt een interview met iemand op jouw stageadres. Dit kan je stagebegeleider zijn, maar
ook iemand die een baan heeft waarvoor jij opgeleid wilt worden. Het interview hoeft niet
meteen aan het begin afgenomen te worden, maar het is wel handig als je er niet te lang
mee wacht, want je kunt op zo'n manier een hoop te weten komen. Bereid het interview wel
goed voor voordat je op stage gaat. Zorg ook dat je op de eerste dag toestemming vraagt en
een afspraak maakt met diegene die je wilt interviewen.
TIPS:
Als je iemand interviewt, moet je op een paar dingen letten:
- Zoek eerst uit aan wie je het beste jouw vragen kunt stellen.
- Vraag van tevoren of het goed is dat je hem/haar interviewt en spreek af wanneer je dat
kunt doet.
- Probeer het interview op een plaats af te nemen waar je rustig kunt zitten en waar het
gesprek niet steeds verstoord kan worden.
- Zorg dat je de vragen een beetje in je hoofd hebt zodat je, als dat zo uitkomt in het
gesprek, de volgorde kunt veranderen
- Zorg dat je pen en papier bij de hand hebt. Schrijf de antwoorden eerst in het klad op en
werk het interview later pas uit in het net.
- Als je een antwoord niet goed begrijpt, vraag dan om uitleg.
- Als iemand een vraag niet wil beantwoorden, dan hoeft dat niet.
- Bedank aan het einde voor het meewerken aan het interview!
Vragen voor een interview:
Voorbeelden van te stellen vragen. Je hoeft niet alle vragen te stellen. Je mag natuurlijk zelf
ook een aantal vragen bedenken, graag zelfs.
1. Wat is uw functie?
2. Hoe lang werkt u al voor dit bedrijf?
3. Welke opleiding is er nodig voor uw werk?
4. Hoe lang duurde die opleiding?
5. Heeft u hiervóór ander werk gedaan? Zo ja, welk?
6. Is uw baan wat u ervan verwachtte of is het anders uitgevallen? Waarom?
7. Welke MBO-banen zijn er in uw bedrijf?
8. Zijn er mogelijkheden voor een BBL-opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg)?
9. Welke doorgroeimogelijkheden zijn er voor een MBO-er in uw bedrijf?
10. Wat zijn de leuke kanten van uw werk? Waarom?
11. Wat vindt u de minder leuke kanten van uw werk? Waarom?
12. Wat is de moeilijke kant aan dit beroep? Waarom?
13. Zou u, als u nu weer moest kiezen, weer hetzelfde beroep kiezen?
14. Denkt u er wel eens over om van baan te veranderen?
15. Bent u thuis ook nog bezig met het werk?
16. Moet u wel eens overwerken? Hoe vaak?
17. Zijn er mogelijkheden om te telewerken? Zo ja, welke voorzieningen zijn hiervoor nodig
en wat zijn de ervaringen met deze vorm van werken?
18. Wordt er wel eens iets leuks voor het personeel georganiseerd na afloop van het werk?
19. Wat zijn de belangrijkste persoonlijke eigenschappen die je in dit werk goed kunt
gebruiken?
20. Welke competenties heb je nodig voor dit beroep?
21. Welke competenties zijn het belangrijkst voor dit beroep?
22. Waar moet ik tijdens mijn vervolgopleiding de meeste aandacht aan besteden?
33
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
23. Welke adviezen kunt u mij geven voor de toekomst, als ik dit werk wil gaan doen?
Nadat je het interview hebt afgenomen, moet je het uitwerken. Je schrijft dan een verhaal in
eigen woorden, waarin je de vragen die je gesteld hebt en de antwoorden die daarop
kwamen, verwerkt.
Een klein voorbeeld om je op gang te helpen:
Op maandag 16 februari…. heb ik een interview afgenomen bij ........., die nu al .... werkt in
de instelling / het bedrijf. Ze werkt hier als ............. enz. enz.
Vertel eveneens hoe het interview is verlopen en wat je ervan hebt geleerd e.d.
Opdracht 3: Competenties
Verwerk onderstaande vragen in een uitgebreid verslag (minimaal een half A4-tje):
- Welke competenties kwamen tijdens je stage aan bod? Leg uit in hoeverre je bepaalde
competenties hebt gebruikt tijdens je stage.
- Welke competenties heb je nodig voor het
Let op: deze opdracht is belangrijk
desbetreffende beroep?
voor je competentieonderzoek
- Welke competenties beheers je al goed?
/sectorwerkstuk!
- Welke competenties ga je op het MBO leren?
- Welke competenties kun je (nog) verbeteren?
- Op welke manier denk je dat te gaan doen?
- Heb je een idee hoe je daar aan kunt gaan werken? Dus hoe denk je die competenties in
de toekomst te gaan verbeteren?
Opdracht 4: Contact en samenwerking met andere medewerkers binnen het bedrijf
Verwerk onderstaande vragen in een verslag (minimaal een half A4-tje):






Hoe verliep de communicatie tussen jou en je stagebegeleid(st)er binnen het bedrijf?
Op welke manier maakten jullie duidelijke afspraken?
Op welke manier gaf jouw stagebegeleid(st)er kritiek?
Hoe ging jij vervolgens om met die kritiek?
Hoe communiceerde jij met je eventuele collega’s en/of andere stagiaires?
Hoe ervoer jouw collega die communicatie?
34
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Bijlage 7: Aanwezigheidsformulier VMBO 4 TL
Dag / Datum
Werktijden
(van ... uur tot ... uur)
1
2
3
4
5
35
Handtekening
stagebegeleider/ster bedrijf
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Bijlage 8: Beoordelingsformulier VMBO 4 TL
Beoordeling Beroepsoriënterende stage 2014-2015
Hofstad Mavo
Naam leerling:
...............................................................................................
Klas:
...............................................................................................
Naam bedrijf/instelling:
...............................................................................................
Evt. afdeling:
……………………………………………..…………….….........
Naam stagebegeleid(st)er:
...............................................................................................
Functie stagebegeleid(st)er:
...............................................................................................
Datum:
...............................................................................................
Aantal stagedagen:
..............................................................................................
Aard van verrichte werkzaamheden leerling:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..................
De stagiair(e):
ja
nee
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.




















hield zich aan de gemaakte regels en afspraken
was op tijd aanwezig
is enthousiast geweest
is zelfstandig overgekomen
lijkt geschikt voor het beroep
beschikt over de juiste competenties voor het beroep
ging op de juiste manier om met de geuite kritiek
was prettig in de (sociale) omgang
was duidelijk in de communicatie
begreep wat er van hem/haar verwacht werd
Eindbeoordeling: goed / voldoende / matig / onvoldoende
Eventuele toelichting:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Handtekening stagebegeleid(st)er:
Handtekening stagiair(e):
.....................................................
.....................................................
36
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Bijlage 9. Het stage leerwerk/eindverslag
Je moet een uitgebreid verslag maken aan de hand van onderstaande punten.
Het is de bedoeling dat je één verslag maakt van de hele stageperiode. Het verslag is
minimaal 4 kantjes A4 (de eerste bladzijde en de stageopdrachten niet meegerekend!). Dit is
de afsluitende opdracht van jouw stageperiode.
Het gaat daarbij vanzelfsprekend om de beroepshandelingen. Het is niet de bedoeling dat je
een verslag maakt van allerlei feiten en de gezellige
momenten. Je moet het antwoord verwerken in een
verhaal en niet zomaar antwoord geven op de vragen.
Jouw verslag zal beoordeeld
Dit stageleerwerkverslag / eindverslag zal aan het einde
van de stageperiode aan je stagebegeleider van het stage
bedrijf worden opgestuurd.
worden door de docent LOB.
Het verslag zal ook worden
opgestuurd naar je
stagebegeleider bij je stage
bedrijf!
Je moet tenminste onderstaande punten in je verslag
verwerken:
- Eigen naam, adres en telefoonnummer
- De naam van je mentor en stagecoördinator op school
- De naam, het adres en het telefoonnummer van jouw stageadres
- De naam van je begeleid(st)er op het stageadres
De volgende vragen moet je ook verwerken in je verslag:
-
Op welke afdeling(-en)/groep(-en) heb je gewerkt?
Met wie heb je samengewerkt?
Hoe ging die samenwerking?
-
Heb je werkzaamheden verricht? Zo ja, welke.
Hoe vond je de werkzaamheden?
Wat vond je leuk? Waarom?
Wat vond je gemakkelijk? Waarom?
Wat vond je moeilijk? Waarom?
-
Welke competenties had je nodig voor bepaalde werkzaamheden?
Welke werkzaamheden kon je wel en niet verrichten en waarom?
Kon je bepaalde werkzaamheden niet verrichten doordat je nog niet over de juiste
competenties beschikte?
Denk je dat je bepaalde werkzaamheden in de toekomst beter zou kunnen verrichten als
je over de juiste competenties zou beschikken?
Waar zou jij nog aan moeten werken?
Wat denk je op het MBO te gaan leren?
-
Welke werkzaamheden heb je niet gedaan, die je wel graag had willen doen?
Welke werkzaamheden doe je zelfstandig?
Welke werkzaamheden doe je uit jezelf?
Hoe denk je zelf over de kwaliteit van het werk dat jij verricht? Leg uit waarom je dat
vindt.
37
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
-
Wat heb je geleerd?
-
Welke "schoolkennis" heb je in praktijk kunnen toepassen?
Welke competenties heb je je eigen gemaakt?
Welke competenties moet je nog leren?
-
Wat vind je van de begeleiding op je stageadres?
Hoe denkt je begeleid(st)er op het stageadres over de kwaliteit van het werk dat jij
verricht?
Hoe reageer je op positieve en/of negatieve kritiek?
Wat heb je met deze kritiek gedaan?
-
Hoe reageer je op onverwachte situaties?
Welke begeleiding had je nodig vanuit school?
Zou je na deze stageperiode nog steeds kiezen voor dit soort werk?
Waarom wel/waarom niet?
Maak vervolgens een voorblad voor je leerwerk / eindverslag. Schrijf hierop je naam, klas,
naam van het stage bedrijf en zorg voor een passend plaatje (bijv. iets wat te maken heeft
met je stage).
Het complete stageleerwerkverslag / eindverslag, alsmede de 4 uitgewerkte stage
opdrachten lever je in via Magister in de daarvoor bestemde map. Vervolgens zorg je ervoor
dat ook het complete verslag wordt uitgeprint en ingebonden wordt in een mapje. Lever het
verslag op tijd in bij de stagecoördinator mevrouw M. Bleeker. Daarna zal het verzonden
worden naar de stagebegeleider van het stagebedrijf.
38
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Bijlage 10. Evaluatieformulier sectorwerkstuk
Beantwoord onderstaande vragen eerst voordat je begint met het schrijven van het
evaluatieverslag van je totale sectorwerkstuk en de presentatie.
1. Wat is de onderzoeksvraag van je sectorwerkstuk?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. Als je terugkijkt, vind je dat je een goed beroep hebt gekozen voor je sectorwerkstuk?
Leg je antwoord uit.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
3. Wat zijn je (3 vaste en zelf bedachte) deelvragen?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
4. Welke deelvraag vond je het best? Leg uit waarom.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
5. Een plan van aanpak bestaat uit een aantal stappen. Leg hieronder bij elke stap uit hoe
je te werk bent gegaan.
Oriëntatie
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Uitwerking/uitvoering
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Conclusie
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Presentatie
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Evaluatie
................................................................................................................................
................................................................................................................................
39
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Bijlage 11. Bronnenlijst sectorwerkstuk
Hieronder maak je een overzicht van alle geraadpleegde bronnen tijdens het uitvoeren van je
onderzoek. In de eerste kolom vermeld je de soort bron (bijvoorbeeld: internet), in de tweede
kolom vermeld je telkens welke informatie/gegevens je daar hebt gevonden (bijvoorbeeld:
toelatingseisen Mbo-school).
Soort Bron:
Gevonden informatie/gegevens:
40
WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2014-2015
Bijlage 12. Voorbeeldbrief (aanvraag) stage
Jules Eigennaam
Helen Parkhurstweg 23a
5678 GB Elders
Telefoon: 0123-456789
Elders, ….. (dag) december 2014
….. (naam stage bedrijf)
Aan de heer G. van der Bestemming
Eindexamenlaan 34
1234 HA Geluksdorp
Betreft: stage februari 2015
Geachte heer Van der Bestemming,
Alinea 1: Waarom schrijf je de brief? Waarom wil je graag stage lopen? Wanneer is de stage? Wat is
het doel van de stage?
Deze brief schrijf ik naar aanleiding van een stage die ik moet lopen in februari 2015. Voor het vak
Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) hebben wij als examenopdracht het schrijven van een
sectorwerkstuk gekregen. Een verplicht onderdeel daarvan is een stage leerwerkverslag maken van
een aantal stagedagen. De bedoeling is dat ik vijf dagen meeloop met een medewerker van een
bedrijf/instelling, zodat ik wat ervaring kan opdoen in het mogelijke beroep van mijn keuze…
Alinea 2: Wat is je naam en leeftijd? Op welke school zit je? Wanneer hoop je je diploma te
behalen? Welke cursussen en/of andere opleidingen heb je gevolgd en welke certificaten heb je
behaald?
Mijn naam is Jules Eigennaam en ik ben 16 jaar oud. Ik zit in het examenjaar van het vmbo
theoretische leerweg aan Hofstad Mavo te Den Haag. In juni 2015 hoop ik mijn diploma vmbo, sector
…. te behalen…
Alinea 3: Uitgebreid werkervaring en/of andere ervaring beschrijven, zoals stages. Ga in op
vereisten, functies, taken die je tijdens je stage zou willen uitvoeren, leg uit waarom die taken je
aanspreken, aan welke eisen je voldoet en over welke competenties je al beschikt en wat je graag
zou willen leren tijdens je stage.
Alinea 4: Beschrijf je hobby en schrijf over andere dingen die je in je vrije tijd doet en wat van
belang kan zijn voor je stage.
In het bijgevoegd C.V. treft u nadere gegevens over mij aan, alsmede referenties.
Wilt u mij zo spoedig mogelijk laten weten of ik in januari langs kan komen voor een
kennismakingsgesprek?
Hoogachtend, Jules Eigennaam
Bijlage: Curriculum Vitae
41