Conti brochure sept 2014 HSF.indd

Download Report

Transcript Conti brochure sept 2014 HSF.indd

- Legionella
preventiesystemen
- Professioneel sanitair
Conti Legionella
Beheerssystemen en
Professioneel Sanitair
Inleiding
HSF levert een uitgebreid assortiment professioneel sanitair en legionella
preventie-systemen. Door ingenieuze en innovatieve oplossingen is het
mogelijk om de systemen af te stemmen op uw eigen situatie. HSF levert
totaaloplossingen, zodat u zeker bent van een optimale bescherming tegen
legionellabesmetting met op elkaar afgestemde componenten.
HSF Conti zijn douchebesturingssystemen die uit modulaire units bestaan
en stand-alone of geïntegreerd een compleet Legionellapreventiesysteem
vormen. Eén productlijn voor kleine en grote projecten. De HSF
douchebesturingssystemen die uitgerust zijn met een Tapserver
zijn uit te lezen vanaf elke plek waar een internet verbinding
mogelijk is zonder specifieke software te installeren. Ook kunnen de
douchebesturingssystemen op verschillende manieren gecombineerd
worden met gebouwbeheersystemen. De optionele websupervisor zorgt
ervoor dat de opslag van informatie op lange termijn wordt geborgd.
Toepassingsgebied
De Conti producten zijn ontworpen voor intensief gebruik. Het programma
omvat douchekoppen, douche­
bedieningen, douchezuilen, elektronisch
Voordelen
• Kwalitatief hoogwaardige producten.
• Stand-alone of geïntegreerd.
• Combinatie met GBS mogelijk.
• Registratie mogelijk: Centraal, of lokaal.
• Flexibiliteit in toepassingen.
•Waterbesparend.
•Energiebesparend.
•Onderhoudsarm.
•Vandaalbestendig.
gestuurde was­
tafel­
kranen en mengwaterregelingen. De producten zijn
geschikt voor renovatie en nieuwbouw van professionele doucheruimtes
zoals sportaccommodaties, zwem­baden, sauna´s en gezondheidsinstellingen.
Ondersteuning van HSF
HSF beschikt over een zeer ervaren servicedienst waarmee wij u, indien
nodig, ondersteuning kunnen geven op onze producten en systemen.
Wij kunnen u op diverse manieren ondersteunen:
• Technisch advies. Telefonisch, bij u of op locatie.
• Uitwerken van legionella preventiesystemen.
• Begeleiding van het montageproces.
• Ingebruikstelling (indien van toepassing).
•Service.
2
Inhoudsopgave
Inleiding ................................................................................................................................................................................. 2
1Legionella, algemene informatie ......................................................................................................................................... 4
1.1 Wat is legionella? ................................................................................................................................................... 4
1.2 Legionella regelgeving .......................................................................................................................................... 5
2Overzicht HSF Conti Legionellapreventiesystemen ............................................................... .55.1* 55.2* ............... 9
2.1 HSF Conti Periodiek Spoelsysteem zonder registratie ........................................... - + ............. 12
2.2 HSF Conti Periodiek Spoelsysteem TAP12B met USB ............................................ - + ............. 14
2.3 HSF Conti Periodiek Spoelsysteem TAP12W met verbrandingsbescherming ....... - + ............. 15
2.4 HSF Conti Periodiek Spoelsysteem TAP12W met centrale registratie ................... + + ............. 18
2.5 HSF Conti Thermisch Desinfectiesysteem TAP12W ................................................ + + ............. 20
2.7 HSF Conti Mengwatercirculatiesysteem met thermische desinfectie .................... + + ............. 22
2.8 HSF Conti Temperatuurregistratiesysteem .............................................................. + + ............. 24
2.9 HSF Conti Koudwaterbewaking met registratie ....................................................... - + ............. 24
2.10 HSF Ultrafiltratie systeem ......................................................................................... - + ............. 28
2.11 HSF Elektronische kranen ......................................................................................... + + ............. 30
3Producten ........................................................................................................................................................................... 32
3.1Besturingen ......................................................................................................................................................... 32
3.2Douchebedieningen ............................................................................................................................................ 34
3.3Mengwaterregelingen .......................................................................................................................................... 42
3.4Douchekoppen .................................................................................................................................................... 45
3.5Douchepanelen ................................................................................................................................................... 49
3.6Douchezuilen ....................................................................................................................................................... 51
4HSF Conti mechanische zelfsluitende kranen .................................................................................................................. 53
4.1Wastafelkranen .................................................................................................................................................... 53
4.2Wandkranen ......................................................................................................................................................... 54
4.3Kniebediening ...................................................................................................................................................... 54
4.4Uitlopen ................................................................................................................................................................ 55
5HSF Conti elektronische kranen ........................................................................................................................................ 57
5.1 Touch kranen ....................................................................................................................................................... 57
5.2 Infrarood kranen .................................................................................................................................................. 59
6HSF Conti zeeppompen ..................................................................................................................................................... 61
7HSF Douchepluggen .......................................................................................................................................................... 63
* ISSO publicatie 55.1: Handleiding legionellapreventie in leidingwater – Richtlijnen voor prioritaire installaties
* ISSO publicatie 55.2: Handleiding zorgplicht legionellapreventie collectieve leidingwaterinstallaties
3
1 Legionella, algemene informatie
1.1 Wat is legionella?
De veteranenziekte wordt veroorzaakt door de
legionellabacterie. Van deze bacterie bestaan tientallen
varianten waaronder de “Legionella Anisa”, die veel
voorkomt, maar weinig gevolgen lijkt te hebben. Sommige
varianten van de “Legionella Pneumophila” kunnen echter
een vorm van longontsteking tot gevolg hebben waarvan
ongeveer 10% dodelijk afloopt. Er bestaat ook een lichtere
vorm van infectie, de legionellagriep (pontiac fever). Per
jaar lopen naar schatting honderden, maar mogelijk
duizenden mensen een infectie op. De meeste mensen
worden niet ernstig ziek na een besmetting. Zware rokers,
ouderen en mensen die geneesmiddelen gebruiken die
hun afweer verstoren lopen een groter risico om ernstig
ziek te worden. De ziekte werd voor het eerst ontdekt in
1976 in Philadelphia (VS) toen er zich een epidemie van
longontsteking voordeed. Inmiddels is duidelijk dat de
legionella bacterie in zeer kleine hoeveelheden voorkomt
in bijna al ons drinkwater.
Wanneer is er kans op besmetting?
Slechts onder bepaalde omstandigheden kunnen
legionella- bacteriën zich vermeerderen en een gevaar
opleveren. Bij watertemperaturen tussen de 25 °C en
45 °C kan snelle groei optreden. Onder de 25 °C zal er
niet of nauwelijks groei optreden en boven de 60 °C
vindt er afsterving plaats, die bij hogere temperaturen
steeds sneller plaatsvindt. De bacterie vermeerdert zich
in de slijmlaag aan de binnenkant van leidingen of in het
bezinksel op de bodem van leidingen en reservoir, de
zogeheten “Biofilm”. Dit is vooral in langdurig stilstaand
water het geval. Besmetting is alleen mogelijk als het
besmette water verneveld wordt en de hele kleine
waterdruppeltjes (aërosolen) worden ingeademd, zoals
Legionella bacterie
bijvoorbeeld tijdens douchen, vernevelen of sproeien.
Hoe vindt de infectie plaats?
Besmetting vindt plaats via de longen. Infectie vindt plaats
door het inademen van een grote hoeveelheid bacteriën
in zeer kleine druppeltjes water, verspreid in de lucht
(aërosolen). De ziekte kan niet worden overgedragen naar
andere mensen en is dus niet besmettelijk. Het drinken
van met legionella besmet water levert geen gevaar
op. Tappunten die aërosolen verspreiden zijn douches,
bubbelbaden, sproeiers en vernevelaars.
Maatregelen
Waterleidingsystemen moeten in Nederland voldoen aan
de wettelijke eisen die door het ministerie van IL&T zijn
vastgelegd in de drinkwaterwet, het drinkwaterbesluit en
de regeling legionellapreventie. Eigenaren en exploitanten
van collectieve installaties zijn op grond hiervan of op
grond van de algemene zorgplicht verplicht om deugdelijk
water te leveren aan elk tappunt en legionellabesmettingen
te voorkomen. De algemene zorgplicht houdt in dat een
eigenaar/exploitant van een waterleidingsysteem juridisch
verantwoordelijk is voor de levering van deugdelijk water
aan het tappunt. Bij nalatigheid kan hij juridisch worden
vervolgd. Algemeen worden de ISSO-publicaties 55.1
(Prioritaire instellingen) en 55.2 (Algemene zorgplicht)
aangehouden als leidraad voor beveiliging van installaties.
Thermische beheers concept
Het thermisch beheers concept houdt kortweg in dat de
temperatuur van koud water onder de 25 °C moet blijven.
Warm water dient boven de 60 °C te blijven. Mogelijke
beheersmaatregelen zijn periodiek spoelen, preventief
thermische desinfecteren en temperaturen meten en
registreren. Het ministerie van IL&T spreekt een duidelijke
voorkeur uit voor het thermisch beheers concept.
Alternatieve technieken zijn in principe bedoelt voor
bestaande installaties in de hoog/midden risicocategorie.
Alternatieve concepten mogen slechts worden toegepast
als aangetoond kan worden dat het thermische beheers
concept niet toepasbaar is of onvoldoende effectief blijkt
te zijn.
4
1.2 Legionella regelgeving
In de drinkwaterwet, het drinkwaterbesluit en de regeling legionellapreventie
of andere afnemers ter beschikking stelt, geen organismen, parasieten of stoffen
van 2011 staan de verplichte maatregelen beschreven waaraan collectieve en
bevat, in aantallen per volume-eenheid of concentraties, die nadelige gevolgen
openbare installaties moeten voldoen. Zoals het maken van risicoanalyses, het
voor de volksgezondheid kunnen hebben.
saneren van de installatie en het opstellen van een beheersplan.
ISSO 55.1 – ISSO 55.2
Drinkwaterbesluit
In Hoofdstuk 4 van het drinkwaterbesluit wordt de verplichting opgelegd om
Eigenaren en exploitanten van collectieve installaties zijn op grond van het
voor de genoemde collectieve installaties een risicoanalyse ten behoeve van
waterleidingbesluit verplicht om legionellabesmettingen te voorkomen en
legionella-preventie uit te voeren, zo nodig een beheersplan op te stellen en de
deugdelijk water te leveren aan elk tappunt. Door het volgen van aanbevelingen
uitvoering van de beheersmaatregelen in een logboek bij te houden. De praktische
in de Water werkbladen wordt hier over het algemeen aan voldaan. De
uitwerking hiervan staat in ISSO 55.1. Voor alle overige collectieve installaties
Drinkwaterwet is in juni 2011 van kracht geworden. Een belangrijk onderdeel
geldt de zorgplicht. De praktische uitwerking hiervan staat in ISSO 55.2. Verder
hiervan is de categorisering van collectieve installaties van gebouwen. De
zijn beschikbaar: ISSO 55.4 - Alternatieve technieken legionellapreventie en ISSO
waterleidingwet eist dat eigenaren van collectieve installaties die worden
55.5 - Beheer en onderhoud van collectieve leidingwaterinstallaties.
aangemerkt als prioritaire installaties, een legionella risicoanalyse (laten)
uitvoeren. Deze installaties vallen onder hoofdstuk 4. Afhankelijk van de
Taken eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties
gevonden risico’s moet een beheersplan worden opgesteld en moeten de
Beheerders van een collectieve leidingwaterinstallatie zijn verplicht een aantal
beheersmaatregelen worden bijgehouden in een logboek. De eigenaren van de
activiteiten ondernemen.
overige (laag risico) collectieve leidingwaterinstallaties, dienen te voldoen aan de
•Het (laten) verrichten van een risicoanalyse
zorgplicht.
Door middel van het segmenteren (of splitsen) van een installatie zijn er
mogelijkheden om op een eenvoudige en beheersbare manier een installatie
Onder prioritaire instellingen vallen ziekenhuisvoorzieningen, zorginstellingen,
legionella veilig te houden. Afhankelijk van de situatie moet een uitgebreide
gebouwen met logiesfunctie, opvangcentra voor asielzoekers, gebouwen
risicoanalyse of een beperkte risicoanalyse worden uitgevoerd. Bij de
met een celfunctie, bad­
inrichtingen, kampeerterreinen en jachthavens.
uitgebreide risicoanalyse wordt voor de gehele installatie, vanaf de watermeter
Daar­
naast
douche­
tot en met de tappunten, een risicoanalyse uitgevoerd. De beperkte
voorzieningen toegevoegd. Voorbeelden van laag­
risico locaties zijn recreatie
risicoanalyse beperkt zich uitsluitend tot de tappunten in de installatie en laat
zoals
onderwijs­
instellingen,
de rest van de installatie buiten beschouwing. Het is in principe mogelijk dat
horecagelegenheden, werkomgeving, zoals kantoren en bedrijven, kinderopvang
het leidingwater in dit deel van de installatie legionella bevat. De risicoanalyse
en wooncomplexen met een collectieve voorziening.
is er op gericht aan te tonen dat er geen mensen besmet kunnen worden door
zijn
ook
sporthallen,
wegrestaurants
gymzalen
en
en
truckstops
sportvelden,
met
de eventueel aanwezige legionella via relevante hoeveelheden inadembare
Drinkwaterwet art 21, lid 1
aërosolen. Deze methode is vooral geschikt voor installaties met weinig
Voor laagrisico installaties geldt de algemene zorgplicht: De eigenaar van een
tappunten waar relevante hoeveelheden aërosolen gevormd kunnen worden.
leidingsysteem draagt er zorg voor dat het drinkwater dat hij aan consumenten
Risioanalyses moeten worden uitgevoerd door een BRL 6010 gecertificeerd
bedrijf.
5
1 Legionella, algemene informatie
• Het aanpassen van de installatie (sanering)
Waar nodig worden aan de installatie aanpassingen gemaakt en worden
Verdere aandachtspunten bij handmatige uitvoering zijn:
beheersmaatregelen toegepast teneinde tot een legionella veilige installatie
te komen. In de risicoanalyse wordt aangegeven welke delen van de
installatie risico’s vormen voor legionella groei. Zo moeten dode leidingen
en kortsluitleidingen worden aangepast om de installatie legionellaveilig te
maken. Vervolgens moet de overblijvende installatie zo worden aangepast dat
legionellagroei wordt voorkomen of bestreden.
• Het opstellen van een beheersplan
In het beheersplan wordt aangegeven welke maatregelen een beheerder
moet uitvoeren om de installatie legionellaveilig te maken, wie ervoor
verantwoordelijk is dat de maatregelen worden uitgevoerd en wie daartoe
de bevoegdheden heeft. Beheersmaatregelen kunnen handmatig en
geautomatiseerd worden uitgevoerd. Het beheersplan is ook de basis voor
het opstellen en bijhouden van een logboek, waarin wordt aangetekend
wie, wanneer, welke maatregel heeft uitgevoerd. Basis voor het opstellen
van het beheersplan is de uitgevoerde risicoanalyse. Indien de sanering
•Controle of de maatregelen daadwerkelijk en op tijd worden uitgevoerd.
goed is uitgevoerd, zal het beheersplan eenvoudig kunnen zijn. Een
• Controle of de logboeken goed worden bijgehouden.
deel van het logboek kan automatisch worden bijgehouden middels
•Risico’s voor de uitvoerende persoon (legionella­besmetting, verbrandingsgevaar).
elektronische koppeling van het douchesysteem met gespecialiseerde
software. Beheersplannen moeten worden opgesteld door een BRL 6010
Stroomdiagram voor prioritaire locaties
gecertificeerd bedrijf.
Hieronder
volgt
een
vereenvoudigd
stroomdiagram
voor
legionella
beheersmaatregelen voor mengwater­
circulatie­
leidingen en mengwater
Beheersmaatregelen
uittapleidingen voor prioritaire installaties. Dit stroomdiagram volgt uit ISSO
Als de risico’s binnen een installatie niet volledig kunnen worden weggenomen
55.1. Met dit diagram kan op eenvoudige wijze bepaald worden welke
door technische maatregelen, moeten beheersmaatregelen genomen worden.
beheersmaatregelen in bepaalde situaties genomen moeten worden.
Vele
•
Periodiek
spoelen
(verversen)
van
uittapleidingen
en
desinfectie
van
preventieve
thermische
worden
geautomatiseerd.
Dit
Veelal betekent dit een extra initiële investering, maar geeft het een groot
en
registreren
een uitgebreid pakket aan automatische legionellapreventiesystemen. Deze
worden in de navolgende pagina’s toegelicht. Meer informatie kunt u vinden
leidingen en/of tappunten.
•
Controleren
kunnen
voordeel op het gebied van mankracht, veiligheid en kwaliteit. HSF heeft
tappunten.
•
Periodieke
maatregelen
betekent dat de activiteiten automatisch worden uit­gevoerd en geregistreerd.
Mogelijkheden hiervoor zijn:
van
koudwater-,
warmwater-
of ruimtetemperaturen.
op
onze
website
www.HSF.nl
Als gekozen wordt voorpreventieve thermische desinfectie moet, voor effectieve
• Ziekenhuizen en zorginstellingen.
afdoding van de legionella, worden voldaan aan onderstaand schema. Hierbij
•
Verblijfsaccommodaties
hoeft niet continu water te stromen, zolang aan de douchekoppen gedurende
meer dan 5 kamers.
de spoeltijd minimaal de voorgeschreven temperatuur wordt gemeten. HSF
Conti systemen kunnen pulserend spoelen, zodat de desinfectie plaatsvindt met
en
op
de
websites
www.legionellavraagbaak.nl en www.infodwi.nl.
•Asielzoekerscentra.
Spoeltemperatuur
minimaal watergebruik, energiegebruik en dampvorming.
Voor gedetailleerde informatie over mogelijke beheers­maatregelen verwijzen we
zoals
hotels
20 minuten
65 °C
10 minuten
70 °C
5 minuten
naar ISSO publicatie 55.1 en ISSO publicatie 55.2.
• Gevangenissen en verwante inrichtingen.
• Badinrichtingen categorie A.
uitgevoerd, maar vergen in de praktijk zeer veel arbeidstijd. Daarnaast moet veel
•Kampeerterreinen.
tijd worden besteed aan het vastleggen van de activiteiten in logboeken.
•Jachthavens.
6
pensions
Spoeltijd (1x per week)
60 °C
De benodigde beheersmaatregelen kunnen eventueel handmatig worden
en
met
• Truckstops, benzinestations e.d. met openbare douches.
Stroomdiagram voor laag risico locaties
Hieronder
volgt
een
beheersmaatregelen
vereenvoudigd
voor
stroomdiagram
mengwater­
circulatieleidingen
voor
en
legionella
mengwater
uittapleidingen voor laagrisico locaties. Dit stroomdiagram volgt uit de
aanbevelingen in ISSO 55.2. Met dit diagram kan op eenvoudige wijze bepaald
worden welke beheersmaatregelen in bepaalde situaties genomen moeten
worden.
Voorbeelden laag risico installaties:
• Recreatie, zoals sporthallen, gymzalen en sportvelden.
•Onderwijsinstellingen.
•Brandweerkazerne.
• Werkomgeving zoals, kantoren en bedrijven.
•Kinderopvang.
• Wooncomplexen met een collectieve voorziening.
Beheersmaatregelen vlgs
55.1 voor meng­water­­
uittapleidingen
Ja
Etmaalgemidd.
binnentemp.
<= 25 °C
Ja
Ja
Gebruik minimaal
eens per week
Uittapleidingen
<= 5 m
Nee
Nee
Ja
Beheersmaatregel
Wekelijks gebruik of spoelen met mengwater
van de uittapleidingen. Resultaten vastleggen
in een registratielijst.
OK. Resultaten vastleggen in een registratielijst
7
Nee
Gebruik elke dag
Nee
Beheersmaatregel
Wekelijks gebruik of spoelen met mengwater
van de uittapleidingen. Resultaten vastleggen
in een registratielijst.
1 Legionella, algemene informatie
Beheersmaatregelen vlgs
55.2 voor meng­water­­
uittapleidingen
Ja
Watertemp., uittapleidingen na afkoeling
bij normaal gebruik
<= 25 °C
Nee
Ja
Uittapleidingen < 5 m
Beheersmaatregel
Wekelijks gebruik of spoelen met mengwater
van de uittapleidingen. Resultaten vastleggen
in een registratielijst.
Nee
Beheersmaatregel
Dagelijks gebruik of spoelen met mengwater
van de uittapleidingen. Resultaten vastleggen
in een registratielijst.
*
De term ”Uittapleidingen korter dan 5 meter” is een
praktische uitleg van de eis “De leidinginhoud tussen de
mengregelaar en het verste uittappunt mag maximaal
1 liter bedragen”. De leidinglengte mag in de praktijk
langer zijn, zolang wordt gerekend met de juiste diameter.
Zie onderstaande tabel.
8
Diameter
Inhoud per meter
Lengte bij
1 liter inhoud
12mm koper
0,08 liter
12,7 meter
15mm koper
0,14 liter
7,5 meter
22mm koper
0,32 liter
3,1 meter
2 Overzicht HSF Conti
Legionellapreventiesystemen
Beheersmaatregelen
Het beheer van uw sanitaire installaties moet aan steeds hogere eisen
voldoen. Voor een legionellaveilig ontwerp dient u de gezondheidsen veiligheidsrisico’s van uw sanitaire installatie in kaart te brengen en
een beheersplan op te stellen. Afhankelijk van de risicocategorie van de
betreffende collectieve installatie zijn er diverse beheersmaatregelen
noodzakelijk.
Een vereenvoudigde voorstelling van de te nemen beheers­
maatregelen staat vermeld in de stroomdiagrammen in hoofdstuk 1.2
van deze documentatie. Deze beheers­maatregelen kunnen o.a. zijn het
periodiek spoelen met mengwater van de uittap­leidingen, thermisch
desinfectie en regelmatige temperatuur­metingen op diverse plaatsen
in de installatie. Van deze metingen en desinfecties moet u een logboek
bijhouden.
De HSF Douchesystemen zijn de oplossing, nu en in de toekomst!
De verschillende oplossingen die HSF biedt variëren van eenvoudig
tot zeer compleet, zodat voor elke situatie een ideale oplossing
beschikbaar is.
HSF Conti douchebesturingssystemen
De HSF Conti douchebesturingssystemen zijn volledig met internet
integreerbaar en ondersteunen alle standaarden binnen de
besturingsindustrie. De besturingsunits kunnen stand-alone de
douches aansturen en een cyclusspoeling uitvoeren. Registratie kan
d.m.v. de optionele USB module. Daarnaast kunnen TAP12W units
via MODbus worden gekoppeld aan een TAPserver of aan het GBS,
zodat u uw legionellapreventiesysteem optimaal kunt aanpassen
aan uw specifieke situatie. Het systeem kan op verschillende niveaus
communiceren met een gebouwbeheersysteem en/of via een PCnetwerk worden uitgelezen. U zit hiermee niet vast aan verplichte
hardware, fabrieksgebonden protocollen of één partij als leverancier.
HSF Conti is een volledig geautomatiseerd intelligent beheerssysteem
voor uw koud- en warmwaterleidingen. HSF Conti bestuurt,
beheert, desinfecteert, registreert, archiveert en signaleert. De
besturingsomgeving van Conti is ontwikkeld op basis van het Niagara
Framework en kan worden gecombineerd met standaard applicaties
voor klimaatbesturing, doucheautomatisering, toegangscontrole,
verlichting en beveiliging.
Tapwater & legionellapreventiesystemen
HSF richt zich met het Conti systeem op de auto­matische
douchebesturingssystemen.
De
bekende
HSF
douche­
bedieningssystemen, bestaande uit de vandaalbestendige druktoets
en kunststof magneetventiel, worden probleemloos aangesloten
op de TAP12 units, met of zonder registratie. Er zijn verschillende
standaard manieren om met HSF Conti een systeem te maken en
aan de regelgeving te voldoen. De systemen kunnen in veel gevallen
worden gecombineerd om een optimaal systeem samen te stellen.
U kunt de douchesystemen die zijn uitgevoerd met een Tapserver via
9
een standaard webbrowser vanaf elke locatie bedienen en beheren.
Hiervoor is geen specifieke software op uw PC benodigd. De tapwater
applicatie van HSF Conti is eenvoudig te combineren in één systeem met
klimaat applicaties. Inmiddels zijn er vele projecten gerealiseerd.
Gebouwbeheersystemen (GBS)
De Conti douche installatie kan op diverse manieren aan een GBS
worden gekoppeld:
1.Directe aansluiting (Standaard beschikbaar)
De TAP12W kasten kunnen middels MODbus aan een GBS worden
gekoppeld. Hierbij moeten alle extra functies van de TAP12W kasten
in het GBS worden geprogrammeerd en moeten datapunten worden
gereserveerd voor alle uit te wisselen data. Het MODbus register is op
verzoek bij HSF verkrijgbaar.
2.Snelkoppeling op het bureaublad van het GBS (Standaard
beschikbaar)
De TAP12W kasten zijn middels MODbus aan de Conti Tapserver
verbonden. De tapserver wordt geprogrammeerd met alle functies
van de douches en registreert gebruik, cyclusspoeling en eventuele
thermische desinfectie resultaten. De Tapserver is met een
netwerkkabel aan het (interne) netwerk verbonden en wordt door
middel van een snelkoppeling op het scherm benaderd. Vervolgens
worden de douches beheerd in de Tapserver.
3.Dataverbinding tussen Tapserver en GBS (let op: Maatwerk!)
De TAP12W kasten zijn middels MODbus aan de Conti Tapserver
verbonden. De tapserver wordt geprogrammeerd met alle functies van
de douches en registreert de legionella preventie acties. De Tapserver
wordt vervolgens via een protocol naar keuze (Modbus, LON, Bacnet,
…) verbonden met het aanwezige GBS, waarbij wordt vastgesteld
welke data moeten worden uitgewisseld. Deze werkzaamheden aan
de Tapserver zullen op basis van nacalculatie worden gefactureerd.
HSF adviseert optie 2 als beste optie om de Tapserver vanuit een GBS
te benaderen.
Productvoordelen Conti
De HSF Conti douchebesturingen zijn ontwikkeld in samen­werking
met Webeasy. Hierdoor past het Conti douche­besturings­systeem
perfect in de gebouwbeheers­systemen van Webeasy. Zij kunnen
u totaaloplossingen bieden, waarin het HSF Conti systeem wordt
geïntegreerd, maar de Conti systemen werken ook optimaal zonder
deze uitbreidingen.
Adviseurs
• Open, flexibel en merk onafhankelijk.
• Eenvoudig te integreren met producten van derden.
•Te combineren met gestandaardiseerde applicaties voor
klimaat, douche-automatisering en naregeling voor ventilatie,
temperatuur, verlichting en zonwering.
•Conti Tapserver is een ICT product. Data is eenvoudig te ontsluiten
zonder moeilijke en dure koppelingen.
2 Overzicht HSF Conti
Legionellapreventiesystemen
implementeren tegen geringe kosten.
Installateurs
• Eén hardware en software product voor hele kleine tot hele grote
(integratie) projecten.
• Servicemedewerkers hebben geen software nodig om met de
installaties te communiceren.
• Alle instellingen zijn grafisch zichtbaar in overzichtelijke
webpagina’s en eenvoudig instelbaar zonder opleiding.
• Storingen komen, indien gewenst, per e-mail en/of SMS binnen
(Hiervoor zijn soms additionele modules benodigd).
• Schema’s, documentatie en handleidingen staan digitaal in de
Conti Server en zijn dus overal bereikbaar
• Professionele helpdesk & servicedienst waar de installateur altijd
terecht kan.
Voordelen voor gebruikers
Voor gebruikers, zoals gebouweigenaren en vastgoedbeheerders,
biedt Conti vooral gemak en eenvoud. De toegankelijkheid is
bijzonder groot. Bediening via een webbrowser is op elke pc mogelijk
en voor iedereen intuïtief en spelenderwijs te leren.
Binnen het gebouw kan men verschillende gebruikers kosteloos
bepaalde rechten toekennen, zodat iedereen de instellingen kan
wijzigen die voor hem of haar van belang zijn. De structuren en de
symbolen zijn voor elk pakket in elk gebouw altijd hetzelfde.
Modulaire opbouw
Het HSF Conti douchebesturingssysteem bestaat uit een beperkt
aantal componenten waarmee vele verschillende systemen kunnen
worden samengebouwd. Hierdoor kan eenvoudig een voor uw situatie
optimale oplossing worden geboden.
Gebruikers
• Eén hardware en software product voor alle disciplines van uw
gebouw.
• Modulair aan te schaffen (bijv. eerst douchebesturing, later
klimaatbesturing of toegangscontrole op hetzelfde hard- en
software product).
• Eventueel te koppelen met producten van derden mits deze
producten op een open standaard communiceren
• Alle functies grafisch te bedienen op elke PC via een standaard
webbrowser.
• Geen specifieke software of kennis noodzakelijk; intuïtieve
gebruiksvriendelijkheid.
• Storingen gaan per e-mail naar de gebruiker en/of de
onderhoudsfirma.
• U plaatst alle systemen op internet, via de infrastructuur die in uw
bedrijf al aanwezig is.
• Toekomstige wensen en uitbreidingen zijn eenvoudig online te
VSH Conti legionellapreventiesystemen
Componenten:
• TAP12B (Douchebesturingsunit Basic, stand-alone).
• TAP12W (Douchebesturingsunit Web, koppelbaar).
• USB module (stand alone registratie).
• TAPserver met vier inzetplannen.
o Periodiek spoelsysteem met centrale registratie.
o Thermisch Desinfectiesysteem.
o Mengwatercirculatiesysteem met thermische desinfectie
van de tappunten.
o Temperatuurregistratiesysteem met mogelijkheid tot spuien.
Deze plannen kunnen in de server worden geprogrammeerd.
o Voor groepen douches, verspreid over meerdere
besturingskasten.
Supervisor
Webbrowser
GSM
PC
PC
PC
Internet, SMS, E-mail
PDA
Laptop
TCP/IP
GBS
MODbus
TAP12W
T
TAP12W
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Besturing/
registratie
M
Periodiek Spoelsysteem
met centrale registratie
Thermisch desinfectie
systeem
Mengwatercirculatiesysteem Temperatuur
met thermische desinfectie
registratiesysteem
van de tappunten
10
o Verschillende programma’s voor groepen douches binnen
(zie pagina 11, optie 1).
één kast.
o Verbrandingsbescherming voor één of meerdere douches
per sensor.
Programmering
Standaard
HSF Conti douchesystemen kunnen worden geprogrammeerd
met vier verschillende inzetplannen. Binnen deze inzetplannen
zijn uitgebreide mogelijkheden om het douchesysteem optimaal
in te regelen. De standaard software van de Tapserver dient door de
inbedrijfsteller geladen en ingesteld te worden.
Special
Op verzoek kan er maatsoftware gemaakt worden die voldoet aan de
specifieke klantwensen. De werk­zaamheden voor de maatsoftware
worden separaat aangeboden.
Het ministerie van IL&T heeft een uitgesproken voorkeur voor het
thermisch en fysisch beheers concept, dus voor drinkwater zonder
enige toevoeging van chemicaliën. De meeste systemen van HSF
vallen onder het thermisch beheers concept. Alternatieve concepten
mogen slechts worden toegepast als aangetoond kan worden dat
het thermische of fysisch beheers concept niet toepasbaar is of
onvoldoende effectief blijkt te zijn.
Binnen het leveringspakket van HSF een aantal standaard systemen
ontworpen. Door de modulaire opbouw zijn oneindig veel andere
combinaties mogelijk, zodat het systeem optimaal aan uw situatie kan
worden aangepast. Neem hiervoor contact op met onze specialisten.
Systeem 2.1: Periodiek Spoelsysteem zonder registratie
• Mengwaterleidingen korter dan 5 meter (<1 liter).
• Gemiddelde ruimtetemperatuur lager dan 25°C.
• Automatische cyclusspoeling met mengwater, instelbare periode.
• Stand-alone, zonder registratie.
Systeem 2.4: Periodiek Spoelsysteem met centrale registratie
• Mengwaterleidingen korter dan 5 meter (<1 liter).
• Gemiddelde ruimtetemperatuur lager dan 25°C.
•Automatische cyclusspoeling met mengwater, instelbare periode.
• Registratie gebruik, spoelingen en temperaturen.
•Mogelijkheid tot koppeling aan GBS (zie pagina 11, opties 2 en 3).
Systeem 2.5: Thermisch Desinfectiesysteem
• Mengwaterleidingen langer dan 5 meter (>1 liter).
• Automatische thermische desinfectie.
• Registratie van thermische desinfectie en gebruik.
•Mogelijkheid tot koppeling aan GBS (zie pagina 11, opties 2 en 3).
Systeem 2.7: Mengwatercirculatiesysteem met
thermische desinfectie van de tappunten
•Automatische thermische desinfectie van de circulatie­leiding
en de tappunten.
• Registratie van thermische desinfectie en gebruik.
•Mogelijkheid tot koppeling aan GBS (zie pagina 11, opties 2 en 3).
Systeem 2.8: Temperatuurregistratiesysteem
• Registratie van temperaturen op diverse plaatsen.
• Mogelijkheid voor temperatuur gestuurde spoeling.
• Mogelijkheid voor automatische cyclusspoeling.
Systeem 2.9: Koudwaterbewaking
•Bewaking van de maximale temperatuur van een leiding.
• Spuien op basis van temperatuur en/of verstreken tijd.
• Registratie van aantal malen spuien.
Systeem 2.10: Ultrafiltratiesysteem
• Stand-alone douchepaneel met UltraFiltratie (UF unit).
• Automatische cyclusspoeling.
• Automatische spoeling van het filter bij elk gebruik.
Systeem 2.2: Periodiek Spoelsysteem met USB registratie
• Mengwaterleidingen korter dan 5 meter (<1 liter).
• Gemiddelde ruimtetemperatuur lager dan 25°C.
•Automatische cyclusspoeling met mengwater, instelbare periode.
• Stand-alone
• Registratie van gebruik op USB stick (1 maand).
Systeem 2.3: Periodiek Spoelsysteem met verbrandingsbescherming
• Mengwaterleidingen korter dan 5 meter (<1 liter).
• Gemiddelde ruimtetemperatuur lager dan 25°C.
•Automatische cyclusspoeling met mengwater, instel­bare periode.
•Met aansluitingen voor temperatuurvoelers en intelligente
programmering.
•Stand-alone, met mogelijkheid tot koppeling aan GBS
Systeem 2.11: Elektronische kranen
• Keuze uit infrarood bediening of touch bediening.
• Met en zonder (thermostatische) mengregeling.
• Stroomvoorziening door 9V batterij of netaansluiting.
• Automatische cyclusspoeling.
11
2O
verzicht HSF Conti
Legionellapreventiesystemen
2.1 HSF Conti Periodiek Spoelsysteem zonder registratie
Mengwateruittapleidingen korter dan 5 meter (<1 liter)
Afhankelijk van de indeling in “laag risico-locatie”
of “midden- en hoog risico-locatie” zoals deze
benoemd staan in de ISSO richtlijnen, is één van de
beheersmaatregelen dat de mengwateruittapleidingen
met een maximale lengte van 5 meter (<1 liter), wekelijks
met mengwater gespoeld moeten worden. De HSF Conti
TAP12B douchebesturingsunit biedt deze mogelijkheid.
Deze TAP12B unit is bedoeld voor het ter plaatse aansturen
van de douches middels de bijbehorende druktoetsen in
een installatie waarin een automatische cyclusspoeling
volstaat. De besturingsunit is geschikt voor maximaal 12
douches. De geïntegreerde transformator levert tevens de
voeding voor de aangesloten magneetventielen.
HSF Conti TAP12B douchebesturingssysteem met automatische
cyclusspoeling
Dit systeem heeft de volgende standaard mogelijkheden:
•Douchen
De standaard looptijd van de douches is 30 seconden,
maar kan met een draaischakelaar eenvoudig worden
ingesteld tussen 5 sec. en 5 min. Deze instelling geldt
voor alle aangesloten douches.
•Cyclusspoeling
De TAP12B zal standaard 72 uur na het laatste
gebruik van elke individuele douche, het betreffende
magneetventiel automatisch 30 seconden openen om
de leiding door te spoelen met mengwater. De periode
is eenvoudig met een draaischakelaar instelbaar tussen
8 uur en 1 week.
•Aansluitingen
De
druktoetsen
en
magneetventielen
worden
afzonderlijk op de besturingskast aangesloten. Deze
besturingskast is geschikt voor maximaal 12 tappunten.
De druktoetsen zijn met stekkers (IP67 waterdicht) aan
de kabels verbonden zodat een waterdichte, flexibele
en storingsvrije verbinding wordt gerealiseerd.
• Extra bediening
De douches kunnen worden geblokkeerd, of juist
centraal geopend door middel van een extern contact,
aangesloten op een van de digitale ingangen.
Heet water
Koud water
Gemengd water
12
V 6210
Douchekop Shorty
•
•
•
•
Vandaalbestendige en waterbesparende
douchekop voor inbouw leidingwerk
Sproeihoek instelbaar 11° - 21°
Modern design in zwaar verchroomde uitvoering
Sproeiplaat voorzien van rubberen
sproeigaatjes voor het eenvoudig
verwijderen van vuil- en kalkafzetting
Uitvoering
Art. nr. HSF
Conti Profesioneel Sanitair
Aansluiting: 1/2” buitendraad aan achterzijde
Aansluiting: 15 mm aan bovenzijde
Douchebedieningen
V 6090 HSF CONTI DOUCHE AANSLUITSET
V 6090 VSH CONTI DOUCHE AANSLUITSET
•
•
6303363
6303858
Voorzien van :
Elektronische vandaalbestendige
druktoets met 3m aansluitkabel.
•
•
Kunststof magneetventiel met 15mm
knelkoppelingen en aansluitkabel.
Vandaalbestendige en waterbesparende
douchekop Shorty, voor inbouw leidingwerk.
Uitvoering
Art. nr. HSF
Compleet douchebesturingssysteem incl. douchekop Shorty
6304542
Voorzien van :
Elektronische vandaalbestendige druktoets met 3m aansluitkabel.
60114 HSF Conweb besturingskast TAP12B
Kunststof magneetventiel met 15mm knelkoppelingen en aansluitkabel.
van 8 tot 168 uur. Standaard 72 uur
HSF Conweb besturingskast
voorvoor inbouw leidingwerk.
Vandaalbestendige en •waterbesparende
douchekop Shorty,
• 1 x ingang voor externe blokkering
maximaal 12 tappunten
Productnr Uitvoering
• 1 x ingang voor externe dwangspoeling
• Douchetijd instelbaar van 5 sec – 5 min.
6304542
Compleet douchebesturingssysteem incl. douchekop Shorty
• Aansluiting voor optionele USB module
Standaard 30 sec.
(630451.8)
• Automatische cyclusspoeling, instelbaar
WATER
•
•
V
•
•
V 6075 VSH CONTI DOUCHEBEDIENINGSSYSTEEM
Uitvoering
Stand-alone douchebesturingskast met automatische cyclusspoeling
V 6046
6304507
HSF Conti Thermostatische mengkraan
•
Voorzien van keerkleppen aan aanvoerzijde
Uitvoering
•
•
•
Art. nr. HSF
Art. nr. HSF
15 mm knelaansluitingen
(max. 4 douches)
Compleet bedieningssysteem
voor VSH besturingskasten.
22 mm knelaansluitingen
(max.
douches)
Elektronische vandaalbestendige
druktoets met
3m8aansluitkabel.
Kunststof magneetventiel met 15mm knelkoppelingen en aansluitkabel.
Productnr
Uitvoering
6303342
Compleet bedieningssysteem voor VSH besturingskasten
Meer mogelijkheden vindt u in het productoverzicht (hoofdstuk 3)
13
6300702
6300713
2O
verzicht HSF Conti
Legionellapreventiesystemen
2.2 HSF Conti Periodiek Spoelsysteem met USB registatie
Mengwateruittapleidingen korter dan 5 meter (<1 liter)
Afhankelijk van de indeling in “laag risico-locatie” of
“midden- en hoog risico-locatie” zoals deze benoemd staan
in de ISSO richtlijnen, is één van de beheersmaatregelen dat
de mengwateruittapleidingen met een maximale lengte van
5 meter (<1 liter), wekelijks met mengwater gespoeld moeten
worden. De HSF Conti TAP12B douchebesturingsunit biedt
deze mogelijkheid. Deze TAP12B unit is bedoeld voor het ter
plaatse aansturen van de douches middels de bijbehorende
druktoetsen in een installatie waarin een automatische
cyclusspoeling volstaat. Indien registratie gewenst wordt
kan de besturingskast worden uitgebreid met een USB
module waarmee, met een gewone USB stick, eenvoudig
de activiteiten in het (recente) verleden kunnen worden
uitgelezen. De besturingskast is geschikt voor maximaal 12
douches. De geïntegreerde transformator levert tevens de
voeding voor de aangesloten magneetventielen.
HSF Conti douchebesturingssysteem met automatische
cyclusspoeling
Dit systeem heeft de volgende standaard mogelijkheden:
•Douchen
De standaard looptijd van de douches is 30 seconden,
maar kan met een draaischakelaar eenvoudig worden
ingesteld tussen 5 sec. en 5 min. Deze instelling geldt
voor alle aangesloten douches.
•Cyclusspoeling
De TAP12 kast zal standaard 72 uur na het laatste
gebruik van elke individuele douche, het betreffende
magneetventiel automatisch 30 seconden openen om de
leiding door te spoelen met mengwater. Deze periode is
met een draaischakelaar instelbaar tussen 8 uur en 1 week.
•Aansluitingen
De druktoetsen en magneetventielen worden afzonderlijk
op de besturingskast aangesloten. Deze besturingskast is
geschikt voor maximaal 12 tappunten. De druktoetsen zijn
met stekkers (IP67 waterdicht) aan de kabels verbonden
zodat een waterdichte, flexibele en storingsvrije verbinding
wordt gerealiseerd.
• Extra bediening
De douches kunnen worden geblokkeerd, of juist centraal
geopend door middel van een contact, aangesloten op
een van de digitale ingangen.
•Registratie
De TAP12B douchebesturingsunit kan worden uitgebreid
met een USB module. Deze module slaat de volgende
gegevens op:
Voor de afgelopen 24 uur:
o Aantal keren per uur dat een douche is gebruikt.
o Uren waarin een cyclusspoeling is uitgevoerd.
Voor de afgelopen maand:
o Aantal keren per dag dat een douche is gebruikt
o Dagen waarin een cyclusspoeling is uitgevoerd.
Heet water
Koud water
Gemengd water
14
V 6210
Douchekop Shorty
•
•
•
•
Vandaalbestendige en waterbesparende
douchekop voor inbouw leidingwerk
Sproeihoek instelbaar 11° - 21°
Modern design in zwaar verchroomde uitvoering
Sproeiplaat voorzien van rubberen
sproeigaatjes voor het eenvoudig
verwijderen van vuil- en kalkafzetting
Uitvoering
Art. nr. HSF
Conti Profesioneel Sanitair
Aansluiting: 1/2” buitendraad aan achterzijde
Aansluiting: 15 mm aan bovenzijde
Douchebedieningen
V 6090 HSF CONTI DOUCHE AANSLUITSET
V 6090 VSH CONTI DOUCHE AANSLUITSET
•
•
6303363
6303858
Voorzien van :
Elektronische vandaalbestendige
druktoets met 3m aansluitkabel.
•
•
Kunststof magneetventiel met 15mm
knelkoppelingen en aansluitkabel.
Vandaalbestendige en waterbesparende
douchekop Shorty, voor inbouw leidingwerk.
Uitvoering
Art. nr. HSF
Compleet douchebesturingssysteem incl. douchekop Shorty
6304542
Voorzien van :
Elektronische vandaalbestendige druktoets met 3m aansluitkabel.
60114 HSF Conweb besturingskast TAP12B
Kunststof magneetventiel met 15mm knelkoppelingen en aansluitkabel.
van 8 tot 168 uur. Standaard 72 uur
HSF Conweb besturingskast
voorvoor inbouw leidingwerk.
Vandaalbestendige en •waterbesparende
douchekop Shorty,
• 1 x ingang voor externe blokkering
maximaal 12 tappunten
Productnr Uitvoering
• 1 x ingang voor externe dwangspoeling
• Douchetijd instelbaar van 5 sec – 5 min.
6304542
Compleet douchebesturingssysteem incl. douchekop Shorty
• Aansluiting voor optionele USB module
Standaard 30 sec.
(6304518)
• Automatische cyclusspoeling, instelbaar
WATER
•
•
V
•
•
V 6075 VSH CONTI DOUCHEBEDIENINGSSYSTEEM
Uitvoering
Art. nr. HSF
Stand-alone douchebesturingskast met automatische cyclusspoeling
6304507
V 60115 HSF Conweb USB module
•
•
•
USB module voor registratie van douchegebruik
en cyclusspoelingen. De USB module wordt eenmalig in de douchebesturingsunit HSF Conweb
TAP12Bvoor
gemonteerd
voor stand-alone registratie.
Compleet bedieningssysteem
VSH besturingskasten.
• Als er een
USB datastick
in de USB module
Elektronische vandaalbestendige
druktoets
met 3m aansluitkabel.
wordt gestoken worden bestanden met de volKunststof magneetventiel met 15mm knelkoppelingen en aansluitkabel.
gende gegevens naar de datastick geschreven:
Productnr
6303342
V 6046
Uitvoering
Uitvoering voor VSH besturingskasten
Compleet bedieningssysteem
USB registratiemodule t.b.v. TAP12B douchebesturingskast
Voor de periode van de laatste 24 uur:
• Aantal keren per uur dat een douche is gebruikt
• Uren waarin een cyclusspoeling is uitgevoerd
Voor de afgelopen maand:
• Aantal keren per dag dat een douche is gebruikt
• Dagen waarin een cyclusspoeling is uitgevoerd.
Art. nr. HSF
6304518
HSF Conti Thermostatische mengkraan
•
Voorzien van keerkleppen aan aanvoerzijde
Uitvoering
Art. nr. HSF
15 mm knelaansluitingen (max. 4 douches)
22 mm knelaansluitingen (max. 8 douches)
6300702
6300713
Meer mogelijkheden vindt u in het productoverzicht (hoofdstuk 3)
15
2 Overzicht HSF Conti
Legionellapreventiesystemen
2.3 HSF Conti Periodiek Spoelsysteem met verbrandingsbescherming
Mengwateruittapleidingen korter dan 5 meter (<1 liter)
Afhankelijk van de indeling in “laag risico-locatie” of “middenen hoog risico-locatie” zoals deze benoemd staan in de
ISSO richtlijnen, is één van de beheersmaatregelen dat de
mengwateruittapleidingen met een maximale lengte van 5 meter
(<1 liter), wekelijks met mengwater gespoeld moeten worden.
De HSF Conti TAP12W douchebesturingsunit biedt deze
mogelijkheid. Deze TAP12W unit is bedoeld voor het ter
plaatse aansturen van de douches middels de bijbehorende
druktoetsen in een installatie waarin een automatische
cyclusspoeling volstaat. De unit is geschikt voor maximaal
12 douches, met optionele temperatuursensoren die op de
uitgaande waterleiding geplaatst kunnen worden, achter de
thermostaten. Deze temperatuursensoren geven de mogelijk­
heid tot verbrandingsbescherming. Indien registratie gewenst
wordt kan de besturingsunit worden uitgebreid met een USB
module waarmee, met een USB stick, eenvoudig de gebruiks­
activiteiten in het (recente) verleden kunnen worden uitgelezen.
Temperaturen worden met deze USB module niet geregistreerd.
De TAP12W unit is geschikt voor maximaal 12 douches. De
geïntegreerde transformator levert tevens de voeding voor
de aangesloten magneetventielen. De TAP12W is een unit die
standalone ingezet kan worden maar ook in een netwerk kan
functioneren. De registratie vindt dan plaats door de TAP12W
units aan een Tapserver te koppelen. Zie hiervoor systeem 2.4.
HSF Conti douchebesturingssysteem met automatische
cyclusspoeling en registratie
Dit systeem heeft de volgende standaard mogelijkheden:
•Douchen
De standaard looptijd van de douches is 30 seconden,
maar kan met een draaischakelaar worden ingesteld
tussen 5 sec. en 5 min.
•Verbrandingsbescherming
Door het toepassen van temperatuursensoren kunnen
diverse groepen douches worden beschermd tegen te
heet water. De douches zullen blokkeren als het water de
waarde van 47°C overschrijdt. De voelers worden op een
slimme manier toegewezen aan groepen douches, zodat
een minimaal aantal benodigd is.
•Cyclusspoeling
De TAP12 unit zal standaard 72 uur na het laatste
gebruik van elke individuele douche, het betreffende
magneetventiel automatisch 30 seconden openen om de
leiding door te spoelen met mengwater. De periode is met
een draaischakelaar instelbaar tussen 8 uur en 1 week. Bij
gebruik van een TAPserver zijn deze instellingen vanuit de
webbrowser mogelijk.
•Aansluitingen
De druktoetsen en magneetventielen worden afzonderlijk
op de besturingskast aangesloten. Deze besturingskast is
geschikt voor maximaal 12 tappunten. De druktoetsen zijn
met stekkers (IP67 waterdicht) aan de kabels verbonden
zodat een waterdichte, flexibele en storingsvrije verbinding
wordt gerealiseerd.
• Extra bediening
De douches kunnen worden geblokkeerd, of juist centraal
geopend door middel van een extern contact, aangesloten
op een van de digitale ingangen.
•Registratie
De TAP12W douchebesturingsunit kan worden uitgebreid
met een USB module of worden opgenomen in een MODbus
systeem met Tapserverwaardoor er centrale registratie kan
plaatsvinden middels een TAPserver of extern GBS.
Heet water
Koud water
Gemengd water
T
16
V 6210
Douchekop Shorty
•
•
•
•
Vandaalbestendige en waterbesparende
douchekop voor inbouw leidingwerk
Sproeihoek instelbaar 11° - 21°
Modern design in zwaar verchroomde uitvoering
Sproeiplaat voorzien van rubberen
sproeigaatjes voor het eenvoudig
verwijderen van vuil- en kalkafzetting
Uitvoering
Art. nr. HSF
Aansluiting: 15 mm aan bovenzijde
6303363
6303858
Conti ProfesioneelAansluiting:
Sanitair
1/2” buitendraad aan achterzijde
Douchebedieningen
V 6090 HSF CONTI DOUCHE AANSLUITSET
V 6090 VSH CONTI DOUCHE AANSLUITSET
•
•
•
•V
•
•
Voorzien van :
Elektronische vandaalbestendige
druktoets met 3m aansluitkabel.
•
•
Kunststof magneetventiel met 15mm
knelkoppelingen en aansluitkabel.
Vandaalbestendige en waterbesparende
douchekop Shorty, voor inbouw leidingwerk.
Uitvoering
Art. nr. HSF
Compleet douchebesturingssysteem incl. douchekop Shorty
6304542
Voorzien van :
60116
HSFvandaalbestendige
Conweb besturingskast
TAP12W
Elektronische
druktoets met
3m aansluitkabel.
V 6085
•
•
•
WATER
Kunststof magneetventiel
15mm knelkoppelingen
ende
aansluitkabel.
• Douchetijd en cyclustijd kunnen ook vanuit
De met
besturingsunit
is voorzien van
benodigde
Vandaalbestendige en stand-alone
waterbesparende
douchekop
Shorty, sluit
voornaadinbouw leidingwerk.
de optionele server worden gewijzigd
software.
Deze software
loos aan op een (optionele) bovenliggende server. • 12 x Temperatuuringang. Deze temperatuurProductnr Uitvoering
voeler dient als verbrandingsbescherming voor
• HSF Conweb besturingskast voor maximaal
6304542
Compleet douchebesturingssysteem incl. douchekop Shorty
alle volgende aansluitingen
12 tappunten
• 2 x Ingang voor externe blokkering en dwang• Douchetijd met draaischakelaar instelbaar.
spoeling
Standaard 30 sec.
V 6075 VSH CONTI DOUCHEBEDIENINGSSYSTEEM
• 1 x Uitgang voor aansturing van 3-wegklep
• Automatische cyclusspoeling, instelbaar.
• MODbus RTU aansluiting
Standaard 72 uur
• Aansluiting voor optionele USB module (6304518)
• Aansluiting voor optionele USB module
Uitvoering
Art. nr. HSF
Douchebesturingsunit met transformator en MODbus aansluiting
6304529
HSF Conweb Temperatuurvoeler
Snelle temperatuurvoeler
voor verbrandingsCompleet bedieningssysteem
voor VSH besturingskasten.
bescherming
en
eventuele
(Indien
Elektronische vandaalbestendige druktoets met 3mregistratie
aansluitkabel.
aangesloten op bovenliggend systeem).
Kunststof magneetventiel met 15mm knelkoppelingen en aansluitkabel.
• Sensortype: 5K NTC
Uitvoering
Productnr Uitvoering
6303342
Compleet bedieningssysteem
voor VSH besturingskasten
Temperatuurvoeler
V 6046
HSF Conti Thermostatische mengkraan
•
•
•
Lengte kabel: 5 m
Met 15 mm click-on beugel
Art. nr. HSF
6303462
Voorzien van keerkleppen aan aanvoerzijde
Uitvoering
Art. nr. HSF
15 mm knelaansluitingen (max. 4 douches)
22 mm knelaansluitingen (max. 8 douches)
6300702
6300713
Meer mogelijkheden vindt u in het productoverzicht (hoofdstuk 3)
17
2 Overzicht HSF Conti
Legionellapreventiesystemen
2.4 HSF Conti Periodiek Spoelsysteem met centrale registratie
Mengwateruittapleidingen korter dan 5 meter (<1 liter)
Afhankelijk van de indeling in “laag risico-locatie” of
“midden en hoog risico-locatie” zoals deze benoemd staan
in de ISSO richtlijnen, is één van de beheersmaatregelen
dat de mengwateruittapleidingen met een maximale lengte
van 5 meter (<1 liter), wekelijks met mengwater gespoeld
moeten worden. In bepaalde situaties (zie ook het schema
in het hoofdstuk 1.2: Legionella regelgeving) is het hierbij
vereist dat het gebruik van de douches, dat wil zeggen
gewoon gebruik en cyclusspoelingen, wordt geregistreerd
in een logboek. Het HSF Conti douchebesturingssysteem
met registratie biedt deze mogelijkheid. De HSF Conti
TAP12W besturingskast is bedoeld voor het ter plaatse
aansturen van de douches middels de bijbehorende
druktoetsen in een installatie waarin een automatische
cyclusspoeling volstaat. De unit is geschikt voor maximaal
12 douches, met optionele temperatuursensoren die op de
uitgaande waterleiding geplaatst kunnen worden, achter
de thermostaten. Deze temperatuursensoren geven de
mogelijkheid tot verbrandingsbescherming en registratie van
de watertemperaturen. De geïntegreerde transformator levert
tevens de voeding voor de aangesloten magneetventielen.
De TAP12W is een unit die standalone ingezet kan worden
maar ook in een netwerk kan functioneren. De registratie
vindt plaats door de TAP12W units aan een Tapserver te
koppelen. Deze Tapserver zorgt voor aansturing, visualisatie
en registratie en kan worden aangesloten op een PC, netwerk
of geïntegreerd worden in een gebouwbeheersysteem.
Tevens kunnen via de Tapserver instellingen van de douches
worden gewijzigd. HSF Conti douchebesturingssysteem
met automatische cyclusspoeling en registratie.
geschikt voor maximaal 12 tappunten. De druktoetsen zijn
met stekkers (IP67 waterdicht) aan de kabels verbonden
zodat een waterdichte, flexibele en storingsvrije verbinding
wordt gerealiseerd.
• Extra bediening
Via instellingen op de TAPserver kan een antipendelfunctie
worden ingesteld waardoor de douches na een periode
van continue gebruik tijdelijk zullen blokkeren. De
douches kunnen worden geblokkeerd door middel van
een schoonmaakcontact, aangesloten op een universele
ingang, of vanuit de TAPserver.
• Registratie
De acties van de TAP12W worden geregistreerd door
de Tapserver. Hier wordt een logboek bijgehouden dat
eenvoudig via een webbrowser op uw PC kan worden
uitgelezen. De Tapserver kan (optioneel) ook communiceren
met een gebouwbeheersysteem van derden. Dit wordt als
speciale maatwerkoptie aangeboden, zie pagina 11. Voor
langdurige opslag van gegevens levert HSF een optionele
Websupervisor die de informatie van de TAPserver voor
meerdere jaren kan opslaan en o.a. uitgebreide grafische
weergavemogelijkheden biedt. De websupervisor heeft
ook mogelijkheden om meerdere gebouwen vanuit één
computer te monitoren.
Supervisor
Webbrowser
GSM
PC
PC
PC
PDA
Internet, SMS, E-mail
Laptop
TCP/IP
GBS
Dit systeem heeft de volgende standaard mogelijkheden:
• Douchen
De standaard looptijd van de douches is 30 seconden,
maar kan op de TAPserver vrij worden ingesteld.
• Verbrandingsbescherming
Door het toepassen van temperatuursensoren kunnen
diverse groepen douches worden beschermd tegen te
heet water. De douches zullen blokkeren als het water de
ingestelde waarde overschrijdt.
• Cyclusspoeling
De TAP12 unit zal standaard 72 uur na het laatste gebruik
van elke individuele douche, het betreffende magneetventiel
automatisch 30 seconden openen om de leiding door te
spoelen met mengwater. De periode is vrij instelbaar.
• Aansluitingen
De druktoetsen en magneetventielen worden afzonderlijk
op de besturingskast aangesloten. Deze besturingskast is
MODbus
Heet water
Koud water
Gemengd water
T
VSH Conti Periodiek Spoelsysteem TAP12W met centrale registratie
18
Conti Profesioneel Sanitair
Douchebedieningen
V 6090 HSF CONTI DOUCHE AANSLUITSET
V 6090 VSH CONTI DOUCHE AANSLUITSET
•
•
•
•V
•
•
Voorzien van :
Elektronische vandaalbestendige
druktoets met 3m aansluitkabel.
•
•
Kunststof magneetventiel met 15mm
knelkoppelingen en aansluitkabel.
Vandaalbestendige en waterbesparende
douchekop Shorty, voor inbouw leidingwerk.
Uitvoering
Art. nr. HSF
Compleet douchebesturingssysteem incl. douchekop Shorty
6304542
Voorzien van :
60116
HSFvandaalbestendige
Conweb besturingskast
TAP12W
Elektronische
druktoets met
3m aansluitkabel.
WATER
Kunststof magneetventiel
15mm knelkoppelingen
ende
aansluitkabel.
• Douchetijd en cyclustijd kunnen ook vanuit
De met
besturingsunit
is voorzien van
benodigde
Vandaalbestendige en stand-alone
waterbesparende
douchekop
Shorty,
voornaadinbouw leidingwerk.
de optionele server worden gewijzigd
software. Deze software sluit
loos aan op een (optionele) bovenliggende server. • 12 x Temperatuuringang. Deze temperatuurProductnr Uitvoering
voeler dient als verbrandingsbescherming voor
• HSF Conweb besturingskast voor maximaal
6304542
Compleet douchebesturingssysteem incl. douchekop Shorty
alle volgende aansluitingen
12 tappunten
• 2 x Ingang voor externe blokkering en dwang• Douchetijd met draaischakelaar instelbaar.
spoeling
Standaard 30 sec.
V 6075 VSH CONTI DOUCHEBEDIENINGSSYSTEEM
• 1 x Uitgang voor aansturing van 3-wegklep
• Automatische cyclusspoeling, instelbaar.
• MODbus RTU aansluiting
Standaard 72 uur
• Aansluiting voor optionele USB module (6304518)
• Aansluiting voor optionele USB module
V 6046
•
•
•
Uitvoering
Art. nr. HSF
Douchebesturingsunit met transformator en MODbus aansluiting
6304529
HSF Conti Thermostatische mengkraan
• Voorzien
van besturingskasten.
keerkleppen aan aanvoerzijde
Compleet bedieningssysteem
voor VSH
Elektronische vandaalbestendige druktoets met 3m aansluitkabel.
Uitvoering
Kunststof magneetventiel met 15mm knelkoppelingen en aansluitkabel.
Productnr
6303342
V 6085
6300702
6300713
HSF Conweb Temperatuurvoeler
Snelle temperatuurvoeler voor verbrandingsbescherming en eventuele registratie (Indien
aangesloten op bovenliggend systeem).
• Sensortype: 5K NTC
V 6069
Art. nr. HSF
15 mm knelaansluitingen (max. 4 douches)
Uitvoering
22 mm knelaansluitingen (max. 8 douches)
Compleet bedieningssysteem voor VSH besturingskasten
•
•
Lengte kabel: 5 m
Met 15 mm click-on beugel
Uitvoering
Art. nr. HSF
Temperatuurvoeler
6303462
HSF Conweb Tapserver
Server voor meerdere TAP units. Verzorgt aansturing,
•
historische opslag, rapportage en visualisatie.
• Middels MODbus aan te sluiten op de TAP units •
• Voorzien van diverse aansluitingen, zoals
73
assortboek_waterappendages.indd 3
TCP/IP, laptop en modem
Voorzien van status-leds
Moet worden ingeregeld door HSF Servicemonteur
Uitvoering
Art. nr. HSF
Tapserver voor 6 TAP units
6303431
12-07-12 09:01
Meer mogelijkheden vindt u in het productoverzicht (hoofdstuk 3)
19
2 Overzicht HSF Conti
Legionellapreventiesystemen
2.5 HSF Conti Thermisch Desinfectiesysteem
Mengwateruittapleidingen langer dan 5 meter
Afhankelijk van de indeling in “laag risico-locatie” of
“midden en hoog risico-locatie” zoals deze benoemd staan
in de ISSO richtlijnen, is één van de beheersmaatregelen
dat bij toepassing van mengwaterciculatieleidingen, of uittapleidingen met een lengte groter dan 5 meter (> 1 liter),
wekelijks thermisch gedesinfecteerd moeten worden.
Hierbij is het vereist dat deze thermische desinfectie
wordt geregistreerd. Het HSF Conti Tapsysteem biedt
deze mogelijkheid. De registratie vindt plaats door de
TAP12W douchebesturingsunits aan een HSF Tapserver
te koppelen. Deze server zorgt voor aansturing en
registratie en kan met een standaard netwerkaansluiting
van afstand worden bestuurd en uitgelezen. De TAP12W
unit is bedoeld voor het ter plaatse aansturen van de
douches middels de bijbehorende drukknoppen. De unit
is geschikt voor maximaal 12 douches, met optioneel
12 temperatuursensoren voor montage op de waterleiding
bij de douchekoppen. De HSF Tapserver wordt verbonden
met de TAP12W units en voert de thermische desinfectie en
centrale registratie uit. Tevens kunnen via de HSF Tapserver
instellingen van de douches worden gewijzigd.
HSF elektronisch douchebesturingssysteem met Thermisch
Desinfectiesysteem
Dit systeem heeft de volgende standaard mogelijkheden:
• Douchen
De standaard looptijd van de douches is 30 seconden,
maar kan met op de TAPserver vrij worden ingesteld.
• Verbrandingsbescherming
Door het toepassen van temperatuursensoren kunnen
diverse groepen douches worden beschermd tegen te
heet water. De douches zullen blokkeren als het water de
ingestelde waarde overschrijdt.
• Thermische Desinfectie
De TAP12W zal volgens het op de Tapserver ingestelde
programma de douches thermisch desinfecteren.
Hierbij worden de douches, door middel van een
driewegkogelkraan, gespoeld met water met een
temperatuur van minimaal 60°C. De douches worden
pulserend gespoeld waarbij ze, afhankelijk van de gemeten
temperaturen, openen en sluiten. Op deze wijze wordt
optimaal gebruik gemaakt van het hete water en wordt
verspilling van energie en dampvorming tegengegaan.
• Aansluitingen
De druktoetsen en magneetventielen worden afzonderlijk
op de besturingskast aangesloten. Deze besturingskast is
geschikt voor maximaal 12 tappunten. De druktoetsen zijn
met stekkers (IP67 waterdicht) aan de kabels verbonden
zodat een waterdichte, flexibele en storingsvrije verbinding
wordt gerealiseerd.
• Extra bediening
Via instellingen op de TAPserver kan een antipendelfunctie
worden ingesteld waardoor de douches na een periode
van continue gebruik tijdelijk zullen blokkeren. De
douches kunnen worden geblokkeerd door middel van
een schoonmaakcontact, aangesloten op een universele
ingang, of vanuit de TAPserver.
• Registratie
De HSF Tapserver registreert de temperatuur en
het openen en sluiten van de douches. Daarnaast
worden thermische desinfectie acties geregistreerd.
Het systeem is op elk moment uit te lezen en aan te
passen via een standaard webbrowser op uw PC.
De Tapserver kan (optioneel) ook communiceren met
een gebouwbeheersysteem van derden. Dit wordt als
speciale maatwerkoptie aangeboden. Zie pagina 11. Voor
langdurige opslag van gegevens levert HSF een optionele
Websupervisor die de informatie van de TAPserver voor
meerdere jaren kan opslaan en o.a. uitgebreide grafische
weergavemogelijkheden biedt. De websupervisor heeft
ook mogelijkheden om meerdere gebouwen vanuit één
computer te monitoren.
Supervisor
Webbrowser
GSM
PC
PC
PC
PDA
Internet, SMS, E-mail
Laptop
TCP/IP
GBS
MODbus
Heet water
Koud water
Gemengd water
T
T
T
T
T
VSH Conti Thermisch Desinfectiesysteem TAP12W met centrale registratie
20
Conti Profesioneel Sanitair
Douchebedieningen
V 6090 HSF CONTI DOUCHE AANSLUITSET
V 6090 VSH CONTI DOUCHE AANSLUITSET
•
•
•
•V
•
•
Voorzien van :
Elektronische vandaalbestendige
druktoets met 3m aansluitkabel.
•
•
Kunststof magneetventiel met 15mm
knelkoppelingen en aansluitkabel.
Vandaalbestendige en waterbesparende
douchekop Shorty, voor inbouw leidingwerk.
Uitvoering
Art. nr. HSF
Compleet douchebesturingssysteem incl. douchekop Shorty
6304542
Voorzien van :
60116
HSFvandaalbestendige
Conweb besturingskast
TAP12W
Elektronische
druktoets met
3m aansluitkabel.
WATER
Kunststof magneetventiel
15mm knelkoppelingen
ende
aansluitkabel.
• Douchetijd en cyclustijd kunnen ook vanuit
De met
besturingsunit
is voorzien van
benodigde
Vandaalbestendige en stand-alone
waterbesparende
douchekop
Shorty,
voornaadinbouw leidingwerk.
de optionele server worden gewijzigd
software. Deze software sluit
loos aan op een (optionele) bovenliggende server. • 12 x Temperatuuringang. Deze temperatuurProductnr Uitvoering
voeler dient als verbrandingsbescherming voor
• HSF Conweb besturingskast voor maximaal
6304542
Compleet douchebesturingssysteem incl. douchekop Shorty
alle volgende aansluitingen
12 tappunten
• 2 x Ingang voor externe blokkering en dwang• Douchetijd met draaischakelaar instelbaar.
spoeling
Standaard 30 sec.
V 6075 VSH CONTI DOUCHEBEDIENINGSSYSTEEM
• 1 x Uitgang voor aansturing van 3-wegklep
• Automatische cyclusspoeling, instelbaar.
• MODbus RTU aansluiting
Standaard 72 uur
• Aansluiting voor optionele USB module (6304518)
• Aansluiting voor optionele USB module
V 6046
•
•
•
Uitvoering
Art. nr. HSF
Douchebesturingsunit met transformator en MODbus aansluiting
6304529
HSF Conti Thermostatische mengkraan
• Voorzien
van besturingskasten.
keerkleppen aan aanvoerzijde
Compleet bedieningssysteem
voor VSH
Elektronische vandaalbestendige druktoets met 3m aansluitkabel.
Uitvoering
Kunststof magneetventiel met 15mm knelkoppelingen en aansluitkabel.
Productnr
6303342
V 6085
6300702
6300713
HSF Conweb Temperatuurvoeler
Snelle temperatuurvoeler voor verbrandingsbescherming en eventuele registratie (Indien
aangesloten op bovenliggend systeem).
• Sensortype: 5K NTC
V 6069
Art. nr. HSF
15 mm knelaansluitingen (max. 4 douches)
Uitvoering
22 mm knelaansluitingen (max. 8 douches)
Compleet bedieningssysteem voor VSH besturingskasten
•
•
Lengte kabel: 5 m
Met 15 mm click-on beugel
Uitvoering
Art. nr. HSF
Temperatuurvoeler
6303462
HSF Conweb Tapserver
Server voor meerdere TAP units. Verzorgt aansturing,
•
historische opslag, rapportage en visualisatie.
• Middels MODbus aan te sluiten op de TAP units •
• Voorzien van diverse aansluitingen, zoals
73
assortboek_waterappendages.indd 3
TCP/IP, laptop en modem
Voorzien van status-leds
Moet worden ingeregeld door HSF Servicemonteur
Uitvoering
Art. nr. HSF
Tapserver voor 6 TAP units
6303431
12-07-12 09:01
Meer mogelijkheden vindt u in het productoverzicht (hoofdstuk 3)
21
2 Overzicht HSF Conti
Legionellapreventiesystemen
2.7 HSF Conti Mengwatercirculatiesysteem met thermische
desinfectie van de tappunten
Toepassing van een mengwatercirculatieleiding is in
sommige omstandigheden een goede oplossing omdat het
koude water voor de douches niet door het gebouw wordt
getransporteerd. Hierdoor is het systeem ongevoelig voor
hotspots zoals warme ruimte en opwarming onder een
plat dak. De –niet aërosolvormende- tappunten worden
vervolgens gevoed met een aparte koudwaterleiding.
Mengwatercirculatieleidingen en de hieraan verbonden
uittapleidingen moeten volgens ISSO 55.1 en 55.2 wekelijks
preventief thermisch gedesinfecteerd te worden, inclusief
uittapleidingen.
Voor deze toepassing worden het mengwatercirculatie­
systeem en het HSF douchebesturingssysteem gekoppeld
zodat de desinfectie acties perfect op elkaar aansluiten.
Thermische desinfectie van de circulatieleiding en de uittappunten
Met dit systeem is het mogelijk de mengwatercirculatieleiding
inclusief de tappunten thermisch te desinfecteren. De
mengwateruittappunten mogen hierbij verder weg zitten
dan 5 meter, maar het is aan te raden om deze afstand
zo kort mogelijk te houden met de magneetklep zo kort
mogelijk bij de douchekop. Hierdoor zal er ook een
doorwarming van de uittapleiding plaatsvinden tijdens de
thermische desinfectie. Bij thermische desinfectie van het
mengwatercirculatiesysteem dient ook in de retourleiding
naar de boiler de minimaal gewenste temperatuur
te heersen gedurende de bijbehorende standtijd. De
retourleiding naar de boiler mag hierbij maximaal 2 maten
kleiner zijn dan de uitgaande leiding vanaf de mengkraan
om voldoende circulatie te bewerkstelligen. Zie voor de
minimale circulatiehoeveelheden onze gedetailleerde
productdocumentatie.
De HSF elektronische mengkraan heeft standaard een
voorziening om een periodieke preventieve thermische
desinfectie uit te voeren. Op de bijgeleverde elektronische
unit wordt het aanvangsuur, de thermische desinfectietijd
en de temperatuur geprogrammeerd. Deze unit stuurt de
mengkraan en zorgt ervoor dat de mengkraan tijdens de
thermische desinfectie enkel warmwater circuleert en zet
hiermee het circulatiesysteem automatisch op warmwater
gedurende thermische desinfectie. De uittappunten worden
op dat moment door het HSF douchebesturingssyteem
met heet water doorgespoeld zoals beschreven bij de
thermische desinfectie. De HSF Tapserver registreert
de desinfectie acties van de tappunten. Deze voert de
centrale registratie uit en kan worden aangesloten op een
standaard PC of (optioneel) een gebouwbeheersysteem. Dit
wordt als maatwerkoptie aangeboden, zie pagina 11. Voor
langdurige opslag van gegevens levert HSF een optionele
Websupervisor die de informatie van de TAPserver voor
meerdere jaren kan opslaan en o.a. uitgebreide grafische
weergavemogelijkheden biedt. De websupervisor heeft ook
mogelijkheden biedt om meerdere gebouwen vanuit één
computer te monitoren.
MODBus
Pomp
Keerklep
Afsluiter
Mengregelaar
Inregelafsluiter
Magneetventiel
EA beveiliging
Overstortventiel
TAP12W
TAPserver
TAP12W
Besturing/
registratie
M
22
Conti Profesioneel Sanitair
Douchebedieningen
V 6090 HSF CONTI DOUCHE AANSLUITSET
V 6090 VSH CONTI DOUCHE AANSLUITSET
•
•
•
•V
•
•
Voorzien van :
Elektronische vandaalbestendige
druktoets met 3m aansluitkabel.
•
•
Kunststof magneetventiel met 15mm
knelkoppelingen en aansluitkabel.
Vandaalbestendige en waterbesparende
douchekop Shorty, voor inbouw leidingwerk.
Uitvoering
Art. nr. HSF
Compleet douchebesturingssysteem incl. douchekop Shorty
6304542
Voorzien van :
60116
HSFvandaalbestendige
Conweb besturingskast
TAP12W
Elektronische
druktoets met
3m aansluitkabel.
V 6085
•
•
•
WATER
Kunststof magneetventiel
15mm knelkoppelingen
ende
aansluitkabel.
• Douchetijd en cyclustijd kunnen ook vanuit
De met
besturingsunit
is voorzien van
benodigde
Vandaalbestendige en stand-alone
waterbesparende
douchekop
Shorty,
voornaadinbouw leidingwerk.
de optionele server worden gewijzigd
software. Deze software sluit
loos aan op een (optionele) bovenliggende server. • 12 x Temperatuuringang. Deze temperatuurProductnr Uitvoering
voeler dient als verbrandingsbescherming voor
• HSF Conweb besturingskast voor maximaal
6304542
Compleet douchebesturingssysteem incl. douchekop Shorty
alle volgende aansluitingen
12 tappunten
• 2 x Ingang voor externe blokkering en dwang• Douchetijd met draaischakelaar instelbaar.
spoeling
Standaard 30 sec.
V 6075 VSH CONTI DOUCHEBEDIENINGSSYSTEEM
• 1 x Uitgang voor aansturing van 3-wegklep
• Automatische cyclusspoeling, instelbaar.
• MODbus RTU aansluiting
Standaard 72 uur
• Aansluiting voor optionele USB module (6304518)
• Aansluiting voor optionele USB module
Uitvoering
Art. nr. HSF
Douchebesturingsunit met transformator en MODbus aansluiting
6304529
HSF Conweb Temperatuurvoeler
Snelle temperatuurvoeler voor verbrandingsCompleet bedieningssysteem voor VSH besturingskasten.
bescherming en eventuele registratie (Indien
Elektronische vandaalbestendige druktoets met 3m aansluitkabel.
aangesloten op bovenliggend systeem).
Kunststof magneetventiel
15mm knelkoppelingen
en aansluitkabel.
• met
Sensortype:
5K NTC
Uitvoering
Productnr Uitvoering
6303342
V 6069
•
•
Art. nr. HSF
Temperatuurvoeler
Compleet bedieningssysteem
voor VSH besturingskasten
6303462
HSF Conweb Tapserver
Server voor meerdere TAP units. Verzorgt aansturing,
•
historische opslag, rapportage en visualisatie.
• Middels MODbus aan te sluiten op de TAP units •
• Voorzien van diverse aansluitingen, zoals
V 6073
Lengte kabel: 5 m
Met 15 mm click-on beugel
TCP/IP, laptop en modem
Voorzien van status-leds
Moet worden ingeregeld door HSF Servicemonteur
Uitvoering
Art. nr. HSF
Tapserver voor 6 TAP units
6303431
HSF Conti Elektronische mengkraan
•
•
•
Elektronische mengkraan
Aansluitingen binnendraad
Incl. regelaar voor thermische desinfectie
Uitvoering
assortboek_waterappendages.indd 3
•
•
•
Programmeerbaar en controleerbaar met registratie
Thermostatisch bereik: 20 - 60 °C, TD tot 80 °C
Registratie voor max. 40 dagen
Art. nr. HSF
73
Elektronische mengkraan 1” 150 l/min
6303308
Elektronische mengkraan 5/4” 240 l/min
6303319
12-07-12 09:01
Meer mogelijkheden vindt u in het productoverzicht (hoofdstuk 3)
23
2 Overzicht HSF Conti
Legionellapreventiesystemen
2.8 HSF Conti Temperatuurregistratiesysteem
Geautomatiseerd beheer van sanitaire installaties
Met het HSF Conti Temperatuurregistratiesysteem kunt u
volautomatisch temperaturen en gebruik van tappunten
in leidingwaterinstallaties controleren. Met het systeem
kunnen ruimtetemperaturen en koud-, meng-, en
warmwatertemperaturen gemeten en geregistreerd worden.
Op deze manier biedt het systeem ook de mogelijkheid
om, indien bij gebruik van een tappunt een duidelijke
temperatuursverandering van een uittapleiding plaatsvindt,
gebruik van tappunten te registreren en vast te leggen.
Mogelijkheden
• Automatische registratie van temperaturen.
• Gestuurde spoelingen op basis van temperatuur.
• Overzichtelijke, systematische en consequente registratie
en rapportage.
• Door automatische registratie is ten opzichte van
handmatige meting en registratie veel meer data
overzichtelijk beschikbaar, waardoor een beter en sneller
inzicht in het risicoprofiel van de installatie zal ontstaan.
• Aanzienlijke tijdsbesparing op arbeidsintensieve handmatige metingen en registraties.
• Aan te sluiten op een HSF Tapserver of een gebouwbeheersysteem.
HSF Conti temperatuurregistratiesysteem
Dit systeem heeft de volgende standaard mogelijkheden:
• Aansluitingen
Deze besturingskast is geschikt voor maximaal 12
temperatuursensoren en 12 magneetventielen.
• Registratie
De HSF Tapserver registreert de temperaturen. Het
systeem is op elk moment uit te lezen en aan te passen
via een standaard PC aansluiting of(optioneel) een
gebouwbeheersysteem. De Tapserver kan (optioneel)
aan een gebouwbeheersysteem worden gekoppeld
via diverse communicatieprotocollen zoals TCP/IP en
MODbus RTU. MODbus RTU is een “open source”
communicatie protocol, dat door de meeste GBS
systemen word ondersteund. Deze koppeling wordt als
speciaal maatwerk aangeboden.
• Leidingbewaking
Op de Tapserver kan worden ingesteld welke (spui)actie
moet worden ondernomen op basis van de gemeten
temperaturen.
Supervisor
Webbrowser
GSM
PC
PC
PC
PDA
Op de Conti TAP12W kunnen 12 temperatuursensoren, en
indien gewenst 12 magneetventielen worden aangesloten.
Door de TAP12W te koppelen aan een Tapserver kunnen de
temperaturen worden geregistreerd en gerapporteerd. De
TAP12W units worden verbonden met de Tapserver. Deze
voert de centrale registratie uit en kan worden aangesloten op
een standaard PC of (optioneel) een gebouwbeheersysteem.
Dit wordt als maatwerkoptie aangeboden, zie pagina 11.
Voor langdurige opslag van gegevens levert HSF een
optionele Websupervisor die de informatie van de TAPserver
voor meerdere jaren kan opslaan en o.a. uitgebreide
grafische weergavemogelijkheden biedt. De websupervisor
heeft ook mogelijkheden biedt om meerdere gebouwen
vanuit één computer te monitoren.
Temperatuurregistratie kan ook gecombineerd met andere
systemen worden geprogrammeerd, zodat een deel van de
TAP12W besturingsunit douches aanstuurt en een ander
alleen temperaturen registreert.
Internet, SMS, E-mail
Laptop
TCP/IP
GBS
MODbus
Heet water
Koud water
T
T
T
T
Ruimte Temperatuurregistratie
VSH Conti Temperatuurregistratie TAP 12W
24
V 60116 HSF Conweb besturingskast TAP12W
De besturingsunit is voorzien van de benodigde
stand-alone software. Deze software sluit naadloos aan op een (optionele) bovenliggende server.
• HSF Conweb besturingskast voor maximaal
12 tappunten
• Douchetijd met draaischakelaar instelbaar.
Standaard 30 sec.
• Automatische cyclusspoeling, instelbaar.
Standaard 72 uur
• Aansluiting voor optionele USB module
V 6085
•
•
•
•
Art. nr. HSF
Douchebesturingsunit met transformator en MODbus aansluiting
6304529
HSF Conweb Temperatuurvoeler
•
•
Lengte kabel: 5 m
Met 15 mm click-on beugel
Uitvoering
Art. nr. HSF
Temperatuurvoeler
6303462
Kunststof magneetventiel
•
•
•
V 6069
•
Douchetijd en cyclustijd kunnen ook vanuit
de optionele server worden gewijzigd
12 x Temperatuuringang. Deze temperatuurvoeler dient als verbrandingsbescherming voor
alle volgende aansluitingen
2 x Ingang voor externe blokkering en dwangspoeling
1 x Uitgang voor aansturing van 3-wegklep
MODbus RTU aansluiting
Aansluiting voor optionele USB module (6304518)
Uitvoering
Snelle temperatuurvoeler voor verbrandingsbescherming en eventuele registratie (Indien
aangesloten op bovenliggend systeem).
• Sensortype: 5K NTC
V 6047
•
Magneetventiel voor het openen en sluiten
van de douches
Kunststof magneetventiel 24 VDC
Met vaste aansluitkabel
•
•
Aansluitingen: 15 mm knelkoppelingen,
met wartelkoppelingen
Capaciteit: 20 l/min
Uitvoering
Art. nr. HSF
Magneetventiel 15 mm, 24 VDC
6300910
HSF Conweb Tapserver
Server voor meerdere TAP units. Verzorgt aansturing,
•
historische opslag, rapportage en visualisatie.
• Middels MODbus aan te sluiten op de TAP units •
• Voorzien van diverse aansluitingen, zoals
TCP/IP, laptop en modem
Voorzien van status-leds
Moet worden ingeregeld door HSF Servicemonteur
Uitvoering
Art. nr. HSF
Tapserver voor 6 TAP units
6303431
Meer mogelijkheden vindt u in het productoverzicht (hoofdstuk 3)
25
2 Overzicht HSF Conti
Legionellapreventiesystemen
2.9 HSF Conti Koudwaterbewaking met eenvoudige registratie
Het is vaak nodig om extra aandacht te besteden aan de
temperatuur van koudwaterleidingen. Het blijkt dat meer dan
80% van de legionellabesmettingen veroorzaakt wordt door
opwarming van de koudwater leidingen. Om te voorkomen
dat de temperatuur in de koudwaterleidingen boven de 25 °C
komt, bijvoorbeeld door instraling, montage boven het
plafond of doordat ze door warme ruimtes (ketelruimtes,
sauna’s) lopen, kan de leiding worden doorgespoeld tot
de temperatuur weer onder de kritieke grens is gezakt. De
besturingskast stuurt een magneetventiel aan op basis van
de gegevens van de meegeleverde klemtemperatuurvoeler.
De Koudwaterbewaking heeft de volgende functies:
•Temperatuurbewaking
De klemtemperatuurvoeler meet de temperatuur van
de waterleiding. Op het moment dat de gemeten
temperatuur boven de maximale temperatuur (Tmax)
komt, wordt er een spoeling gestart, die duurt tot
de minimum temperatuur (Tmin) wordt bereikt. Als
na de maximale tijd (T-alarm) blijkt dat de minimum
temperatuur niet is gehaald, zal het magneetventiel toch
sluiten en zal het systeem een storingsmelding op de
besturingskast geven. De temperatuurbewaking blijft nu
geblokkeerd tot de automatische cyclusspoeling heeft
plaatsgevonden. Indien de temperatuurvoeler niet wordt
aangesloten zal het systeem alleen de cyclusspoeling
uitvoeren. Softwarematig is de unit ook in te stellen als
warmwaterbewaking. Voorgeprogrammeerde waarden:
Tmax: 25 °C; Tmin: 20 °C; T-alarm: 60 seconden.
• Periodieke cyclusspoeling
Naast de temperatuurbewaking vindt er periodieke
cyclusspoeling plaats. De besturingskast heeft een timer
die periodiek een cyclusspoeling aanstuurt. Het water
wordt geloosd op het riool (of hergebruikt in een suppletiebassin). De periode is in uren instelbaar. De spoeltijd is
in minuten instelbaar. Voorgeprogrammeerde waarden:
72 uur; 1 minuut.
•Inregelen
De koudwaterbewaking kan worden ingesteld m.b.v.
een PC of laptop en bijbehorende, eenvoudige software.
Hiervoor wordt een standaard RS232 kabel gebruikt.
•Testen
Het indrukken van de ‘TEST’-toets zorgt voor een extra
spoeling met de ingestelde spoeltijd (T-alarm). Hierna
wordt de timer opnieuw gestart.
•Registratie
De systeemkast is voorzien van een teller die een cijfer
weergeeft, dat elke keer dat het magneetventiel wordt
geopend, wordt verhoogd. Hiermee kan de frequentie van
de spuicyclus worden bijgehouden.
Koud
T
26
V 6041
HSF Conti Besturingskast koudwaterbewaking
•
•
•
V 6047
Spoelautomaat met registratie voor het
bewaken van de temperatuur in een
koudwaterleiding
Instelbare maximum- en minimumtemperatuur
Max. spoeltijd instelbaar
•
•
•
•
•
Instelbare cyclusspoeling
Storingsindicatie
Testfunctie
Spoelingteller
Incl. temperatuurvoeler met 1,5 m kabel
Uitvoering
Art. nr. HSF
Besturingskast koudwaterbewaking
6300151
Kunststof magneetventiel
•
•
•
Magneetventiel voor het openen en sluiten
van de douches
Kunststof magneetventiel 24 VDC
Met vaste aansluitkabel
•
•
Aansluitingen: 15 mm knelkoppelingen,
met wartelkoppelingen
Capaciteit: 20 l/min
Uitvoering
Art. nr. HSF
Magneetventiel 15 mm, 24 VDC
6300910
Meer mogelijkheden vindt u in het productoverzicht (hoofdstuk 3)
27
2 Overzicht HSF Conti
Legionellapreventiesystemen
2.10 HSF Conti Ultrafiltratiesysteem
HSF Conti RVS douchepaneel met thermostaat en
Ultrafiltratiemodule
Indien het moeilijk is het onderliggend leidingsysteem te
beheren of indien het om een beperkt aantal douches
gaat binnen een groot leidingsysteem (bijvoorbeeld
in de zorg of bij zgn. ARBO douches) kan een “Pointof-use” UF douchepaneel worden toegepast. Met dit
paneel is het mogelijk om, zonder aanpassingen van
leidingwerk of toepassing van centrale besturingskasten,
een legionellaveilige douchegelegenheid te bieden. Het
douchepaneel is een stand-alone unit met hoog comfort
door de ingebouwde thermostaat en hoge veiligheid door
toepassing van een zelfreinigend filter.
Door de breedte van het paneel kan het eenvoudig worden
gemonteerd in bestaande situaties en valt het over de
(hoh15) wateraansluitingen. Het zelfreinigende functie zorgt
ervoor dat de standtijd van de filter erg lang is (tot 7 jaar).
Hierdoor zijn de onderhouds- en vervangingskosten laag.
Ultrafiltratie
Ultrafiltratie is een fysische (mechanische) scheidings­
methode. Het zelfreinigend Ultrafitratiesysteem in het Conti
douchepaneel zorgt er voor dat het drinkwater, zonder
chemische, elektrochemische of thermische behandeling, vrij
is van Legionella, colibacteriën en andere ziekteverwekkers.
Het zelfreinigende filter haalt de bacteriën aan het douchepunt
uit het water (Point-of-use). De filtermodule bestaat uit
gebundelde, aan beide zijden ingegoten, slangvormige,
poreuze membranen. Meegevoerde deeltjes blijven in
het filter achter. Aan de bovenzijde is een gepatenteerd
spoelmechanisme aangebracht, dat er voor zorgt dat het filter
bij elk gebruik wordt gereinigd.
Werkingsprincipe
Om de filterwerking te bereiken, wordt het water door
de membranen geperst. Het water wordt vervolgens als
schoon en bacterievrij water naar de douchekop geleid.
Bij elk gebruik wordt het filter zonder hulpenenergie
gespoeld. Tijdens de eerste seconden van de looptijd kan
het water ongehinderd, met grote snelheid door de buisjes
stromen. Hierbij worden opgehoopte onzuiverheden op de
membraanwand meegevoerd. Dit water wordt tijdens het
spoelen via de onderkant van het douchepaneel afgevoerd.
Nadat de spoelmodule afsluit (na ongeveer 1 sec) komt
het water beschikbaar aan de douchekop. Hiernaast wordt
12 uur na het laatste gebruik van de douche een korte
cyclusspoeling uitgevoerd van 60 seconden om bacteriegroei in stilstaand water te voorkomen.
28
V 6060 Conti UF douchepaneel
• Stand-alone douchepaneel RVS met
thermos­taat, zelfreinigende ultrafiltratie­­module
en cyclusspoeling
• Vandaalbestendige en waterbesparende
douchekop Shorty
• Vandaalbestendig RVS (1.4301)
•Met filter 0,02 μm voor legionellabescherming
op de doucheplek.
• Met automatische filterspoeling (0,2-0,25 l)
bij elk gebruik.
•Met thermostatische mengkraan met
veilig­heids­aanslag.
• Voorzien van drukonafhankelijke
capaciteits­begrenzer van 6 l/min.
• Flexibele wateraansluitingen met ballofix
aansluitkranen
• Batterijgestuurd (9V) met cyclusspoeling
• Werkdruk: 2,5-5,0 Bar
• Maximale temperatuur: 70°C
• Start/stop functie; looptijd instelbaar
• Capaciteit 6 l/min
Uitvoering
Art. nr. HSF
Stand-alone douchepaneel RVS met douchekop Shorty en druktoets, aansluiting 1/2“
6304001
Meer mogelijkheden vindt u in het productoverzicht (hoofdstuk 3)
29
2 Overzicht HSF Conti
Legionellapreventiesystemen
2.11 HSF Conti elektronische kranen
Legionellapreventie in de zorgsector
Elektronische kranen zijn een hygiënische oplossing voor
het veel voorkomende probleem dat kranen door blijven
lopen. Door toepassing van deze elektronische kranen is
het automatische afsluiten van de kranen gewaarborgd.
Bovendien hebben alle HSF Conti infraroodkranen en
touchkranen een mogelijkheid tot automatische cyclus­
spoeling zodat stilstaand water in uittapleidingen wordt
voorkomen. De cyclusspoeling maakt deze kranen uitermate
geschikt voor de gezondheidszorg en voor het beveiligen
van zogenaamde ARBO-douches. Doordat de kranen aan
de buitenkant geen bewegende delen hebben zijn ze ook
zeer goed schoon te maken zodat ongewenst bacteriën
geen kans krijgen.
Uitvoering
De elektronische kranen zijn beschikbaar in batterij uitvoering
en met een transformator voor aansluiting op het lichtnet. De
kranen zijn er in koudwateruitvoeringen en uitvoeringen met
een menghendel. Bij deze laatste versie moet er rekening
worden gehouden met verbrandingsgevaar. Er kan eventueel
een thermostaat onder de wastafel worden gemon­teerd om
de heetwatertemperatuur te beperken.
Bediening
Infrarood kranen
De elektronische kranen met infraroodsensor gaan
automatisch lopen als er een hand voor wordt gehouden. De
detectieafstand wordt automatisch ingesteld als de spanning
wordt aangesloten. De nalooptijd staat standaard op
3 seconden en de kraan zal uitschakelen als de sensor langer
dan 90 seconden wordt bedekt (vandalismebescherming).
Indien gewenst kunnen deze instellingen worden gewijzigd
met de los verkrijgbaar afstandsbediening. De kraan zal
12 uur na het laatste gebruik een cyclusspoeling doen van
60 seconden.
Touch kranen
De elektronische touchkranen hebben op de bovenkant van
de kraan een piezo druktoets. Als deze wordt aangeraakt
gaat de kraan lopen voor een ingestelde looptijd. Als de
druktoets nog een keer wordt aangeraakt stopt de kraan.
De looptijd is vrij instelbaar aan de hand van de bijgeleverde
gebruiksaanwijzing. Hiervoor is geen afstandsbediening
nodig. De kraan zal 12 uur na het laatste gebruik een
cyclusspoeling doen van 60 seconden. De 12 uurs periode
kan worden aangepast in stappen van 12 uur.
30
Conti Profesioneel Sanitair
Zelfsluitende kranen (electronisch)
V60119 CONTI ELEKTRONISCHE WASTAFELKRAAN INFRAROOD
Conti Profesioneel Sanitair
Zelfsluitende kranen (electronisch)
V60119 CONTI ELEKTRONISCHE WASTAFELKRAAN INFRAROOD
V60119 CONTI ELEKTRONISCHE WASTAFELKRAAN INFRAROOD
• Batterij (9V) of 230V transformatoraansluiting
• Voor
Voor koud of voorgemengd
waterkoud of voorgemengd water
•Waterbesparend
•
Instelbare
nalooptijd
1-8
sec
(standaard
3
sec)
Instelbare nalooptijd 1-8 sec (standaard 3 sec)
• Cyclusspoeling 12 uur na laatste gebruik
Cyclusspoeling 12 uur na laatste gebruik
Batterij (9V) of 230V transformatoraansluiting
Productnr Maat
Uitvoering
S
H
Flow (l/min)
6304081
G3/8
9V Batterij
115
94
6 (bij 1 bar)
Waterbesparend
Productnr
Maat
6304092
Uitvoering
6304081
G3/8
9V Batterij
G3/8
230V Transformator
G3/8
230V Transformator
Voor koud
of voorgemengd
water
• 6304092
115
94
Flow (l/min)
H
S
94
115
94
115
6 (bij 1 bar)
WATER
•
•
•
•
•
6 (bij 1 bar)
6 (bij 1 bar)
WATER
Productnr
Maat
Uitvoering
6304081
G3/8
6304092
G3/8
9V BatterijProductnr
230V Transformator
6304101
6304112
Maat
Uitvoering
G3/8
G3/8
9V Batterij
230V Transformator
H
S
Flow (l/min)
94
115
94
115
6 (bij
S 1 bar) H
6 (bij
1 bar) 94
115
115
WATER
94
WATER
• Instelbare nalooptijd 1-8 sec (standaard 3 sec)
V60120
CONTI12ELEKTRONISCHE
WASTAFELMENGKRAAN INFRAROOD
Cyclusspoeling
uur na laatste
gebruik
•V60120
CONTI ELEKTRONISCHE
WASTAFELMENGKRAAN INFRAROOD
Zelfsluitende
kranen
(electronisch)
• Batterij (9V) of 230V transformatoraansluiting
• Batterij (9V) of 230V transformatoraansluiting
• Voor aansluiting op koud en warm water
•
Instelbare
nalooptijd
1-8
sec
(standaard
3
sec)
Waterbesparend
•
V60122 CONTI ELEKTRONISCHE WASTAFELKRAAN TOUCH •Waterbesparend
• Cyclusspoeling 12 uur na laatste gebruik
Flow (l/min)
6 (bij 1 bar)
6 (bij 1 bar)
V60120 CONTI ELEKTRONISCHE WASTAFELMENGKRAAN INFRAROOD
• Voor aansluiting op koud en warm water
Zelfsluitende kranen (electronisch)
• Instelbare nalooptijd 1-8 sec (standaard 3 sec)
CONTI12ELEKTRONISCHE
WASTAFELKRAAN TOUCH
Cyclusspoeling
uur na laatste gebruik
•V60122
CONTI
ELEKTRONISCHE
Voor koud
of voorgemengd
water WASTAFELKRAAN TOUCH
•V60122
• Batterij (9V) of 230V transformatoraansluiting
• Batterij (9V) of 230V transformatoraansluiting
• Voor koud of voorgemengd water
• Instelbare looptijd 1-60 sec (standaard 8 sec)
• Waterbesparend
• Instelbare looptijd 1-60 sec (standaard 8 sec) •Waterbesparend
uur na
laatste gebruik
• Instelbare cyclusspoeling
•12-72
Instelbare
cyclusspoeling
12-72 uur na
Productnr Maat Uitvoering
S
H
Flow (l/min)
• Batterij (9V) of 230V transformatoraansluiting
laatste
gebruik
6304101
G3/8 9V Batterij
115 94
6 (bij 1 bar)
Waterbesparend
• 6304112
G3/8 230V Transformator
115 94
6 (bij S
1 bar) H
Productnr
Maat
Uitvoering
Flow (l/min)
• Voor aansluiting op koud en warm water
Productnr Maat Uitvoering
S
H
Flow (l/min)
6304309
G3/8
9V Batterij
122
94
6 (bij 1 bar)
• Instelbare nalooptijd 1-8 sec (standaard 3 sec)
6304309
G3/8 9V Batterij
122 90 122
6 (bij 1 bar)
6304298
G3/8
230V Transformator
94
6 (bij 1 bar)
• Cyclusspoeling 12 uur na laatste gebruik
6304298
G3/8 230V Transformator
122 90
6 (bij 1 bar)
(9V)ofofvoorgemengd
230V transformatoraansluiting
• Batterij
Voor koud
water
• Waterbesparend
Instelbare looptijd 1-60 sec (standaard 8 sec)
V60123
CONTI
ELEKTRONISCHE
WASTAFELMENGKRAAN
TOUCH
V60123
CONTI
ELEKTRONISCHE
TOUCH
Instelbare
cyclusspoeling
laatste gebruik
•Productnr
Maat
Uitvoering 12-72 uur naWASTAFELMENGKRAAN
S
H
Flow (l/min)
Batterij (9V)
transformatoraansluiting
•6304101
• Batterij
transformatoraansluiting
• Voor aansluiting op koud en warm water
G3/8of 230V
9V Batterij
115 (9V)
94 of6 230V
(bij 1 bar)
• Instelbare looptijd 1-60 sec (standaard 8 sec) •Waterbesparend
Waterbesparend
•6304112
G3/8 230V Transformator
115 94
6 (bij 1 bar)
•Instelbare cyclusspoeling 12-72 uur na
Productnr Maat Uitvoering
S
H
Flow (l/min)
laatste gebruik
6304309
G3/8
9V Batterij
6304298
G3/8
230V Transformator
Productnr
6304320
6304311
Maat
Uitvoering
G3/8
G3/8
9V Batterij
230V Transformator
122
90
6 (bij 1 bar)
122
90
6 (bij
S 1 bar) H
122
122
94
94
WATER
V60123 CONTI ELEKTRONISCHE WASTAFELMENGKRAAN TOUCH
Flow (l/min)
6 (bij 1 bar)
6 (bij 1 bar)
293
Voor aansluiting kranen
op koud en(electronisch)
warm water
•Zelfsluitende
Instelbare
looptijd
1-60
sec
(standaard
8 sec)
•
assortboek_waterappendages.indd
3
V 6065 ONDERBOUW
THERMOSTAAT
ONDERBOUW
THERMOSTAAT
Instelbare
cyclusspoeling
12-72 uur na laatste gebruik
•V 6065
•Voor montage onder een wastafel,
• Batterij (9V) of 230V transformatoraansluiting
aansluiting op koud- en warmwater
• Waterbesparend
Productnr
Maat
6304320
G3/8
Productnr
Uitvoering
6301747
9V Batterij
Maat
12-07-12 09:01
• Temperatuurinstelling 30°-70°C
• Met geïntegreerde keerklep en T-stuk
Uitvoering
G3/8 /10 Buitendraad / knel
293
Voor aansluiting
op koud
en warm water
•6304311
G3/8 230V
Transformator
• Instelbare looptijd 1-60 sec (standaard 8 sec)
12-72 uur na laatste gebruik
• Instelbare cyclusspoeling
assortboek_waterappendages.indd
3
Batterij
(9V)
of
230V
transformatoraansluiting
• Voor
montage onder een wastafel, aansluiting op koud- en warmwater
Waterbesparend
• Temperatuurinstelling
30°-70°C
S
H
Flow (l/min)
122
90
6 (bij 1 bar)
122
90
6 (bij 1 bar)
12-07-12 09:01
Meer mogelijkheden vindt u in het productoverzicht (hoofdstuk 3)
Met geïntegreerde
keerklep en T-stuk
•Productnr
Maat Uitvoering
6304320
Maat
6304311
G3/8
/ 10
G3/8 Productnr
9V Batterij Opmerking
G3/8 6301747
230V Transformator
Buitendraad / knel
31
S
H
Flow (l/min)
122
90
6 (bij 1 bar)
122
90
6 (bij 1 bar)
3 Producten
Conti Profesioneel
Conti Profesioneel
Sanitair Sanitair
3.1
Besturingen
Conti
Profesioneel
Conti Profesioneel
Sanitair Sanitair
Conweb besturingssystemen
Conweb besturingssystemen
V60114 CONTI BESTURINGSKAST TAP12B
Conweb
V60114 CONTI
V60114
BESTURINGSKAST
CONTI BESTURINGSKAST
TAP12B
TAP12B
besturingssystemen
Conweb besturingssystemen
Productnr
Productnr
Uitvoering
6304507
6304507
Stand-alone douchebesturingskast
Stand-alone douchebesturingskast
met automatische met
cyclusspoeling
automatische cyclusspoeling
Uitvoering
V60116 CONTI
V60116
BESTURINGSKAST
CONTI BESTURINGSKAST
TAP12W
TAP12W
WATER
WATER
besturingskast
het stand-alone
voor het
aansturen
stand-alone
van maximaal
aansturen12
van
tappunten.
maximaal 12 tappunten.
• Conweb besturingskast
• Conwebvoor
Douchetijd met draaischakelaar
instelbaar: 5, 10,instelbaar:
20, 30, 50,
5,60,
10,120,
20, 30,
18050,
en 60,
300120,
seconden.
180 en 300 seconden.
• Douchetijd met
• draaischakelaar
besturingskast
Conweb
voor
besturingskast
het
stand-alone
voor
aansturen
stand-alone
aansturen
12
van
tappunten.
maximaal
•• Conweb
•• cyclusspoeling,
Automatische
Automatische
cyclusspoeling,
instelbaar:
0,8,het
12,
instelbaar:
16, 24,van
48,
0,8,maximaal
72
12,(standaard)
16, 24,
48,
en
72 168
(standaard)
uur12 tappunten.
en 168 uur
Douchetijd
met
draaischakelaar
instelbaar:
5, 10,
instelbaar:
20, 30, 50,
5,60,
10,120,
20, 30,
18050,
en 60,
300120,
seconden.
180 en 300 seconden.
•• Douchetijd
•• draaischakelaar
Aansluiting met
voor
Aansluiting
USB module
voor
(6304518)
USB module
(6304518)
Automatische cyclusspoeling,
instelbaar: 0,8, 12,
instelbaar:
16, 24, 48,
0,8,72
12,(standaard)
16, 24, 48, en
72 168
(standaard)
uur
en 168 uur
• Automatische
• cyclusspoeling,
Productnr
Productnr
Uitvoering
Uitvoering
Aansluiting voor
Aansluiting
USB
module
voor
(6304518)
USB
module
(6304518)
•6304507
•6304507
Stand-alone douchebesturingskast
Stand-alone douchebesturingskast
met automatische met
cyclusspoeling
automatische cyclusspoeling
WATER
WATER
V60114 CONTI
V60114
BESTURINGSKAST
CONTI BESTURINGSKAST
TAP12B
TAP12B
V60116 CONTI BESTURINGSKAST TAP12W
V60116 CONTI
V60116
BESTURINGSKAST
CONTI BESTURINGSKAST
TAP12W
TAP12W
Conweb besturingskast
besturingskast
het stand-alone,
voor het
of in
stand-alone,
modbus-netwerk,
of in modbus-netwerk,
aansturen van maximaal
aansturen12
van maximaal 12
• Conwebvoor
tappunten.
tappunten.
besturingskast
besturingskast
het 30,
stand-alone,
het
of 30,
in
stand-alone,
modbus-netwerk,
of in
modbus-netwerk,
aansturen
van maximaal
aansturen12
van maximaal 12
•• Conweb
•• Conweb
Douchetijd
instelbaar:
Douchetijd
5,voor
10,instelbaar:
20,
50,
5,voor
60,
10,120,
20,
180
50,
en 60,
300120,
seconden.
180
en 300 seconden.
tappunten.
tappunten.
Automatische cyclusspoeling,
instelbaar: 0,8, 12,
instelbaar:
16, 24, 48,
0,8,72
12,(standaard)
16, 24, 48, en
72 168
(standaard)
uur
en 168 uur
• cyclusspoeling,
• Automatische
instelbaar:
5,voor
10,instelbaar:
20,
30, 50,
5,voor
60,
10,120,
20,
30,
18050,
enen
60,
300
120,
seconden.
180 enen
300
seconden.
•• Douchetijd
12x temperatuuringang
12x temperatuuringang
verbrandingsbescherming
verbrandingsbescherming
registratie
registratie
•• Douchetijd
Automatische
Automatische
cyclusspoeling,
instelbaar:
0,8,module
12,
instelbaar:
16,
24,USB
48,
0,8,module
72
12,(standaard)
16, (6304518)
24, 48, en
72 168
(standaard)
uur
en 168 uur
•• cyclusspoeling,
•• Modbus
aansluiting
Modbus
en aansluiting
aansluiting
voor
en aansluiting
USB
voor
(6304518)
voor verbrandingsbescherming
voor verbrandingsbescherming
en registratie en registratie
• 12x temperatuuringang
• 12x temperatuuringang
Productnr Uitvoering
Productnr Uitvoering
Modbus aansluiting
Modbus
en aansluiting
aansluiting
voor
en aansluiting
USB en
module
voor
(6304518)
USB
module (6304518)
•6304529
•6304529
Douchebesturingsunit
met transformator met
MODbus
aansluiting
Douchebesturingsunit
transformator
en MODbus aansluiting
•
Productnr
Uitvoering
Productnr
6304529
Douchebesturingsunit
6304529
Douchebesturingsunit
met transformator met
en MODbus
transformator
aansluiting
en MODbus aansluiting
Uitvoering
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
3
3
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
3
3
33
33
33
33
32
12-07-12 09:01
12-07-12 09:01
12-07-12 09:01
12-07-12 09:01
Conweb besturingssystemen
Conweb besturingssystemen
WATER
WATER
WATER
WATER
V60115 CONTI USB MODULE VOOR TAP12
Conweb
besturingssystemen
Conweb
besturingssystemen
V60115 CONTI
V60115
USB MODULE
CONTI
USB
VOOR
MODULE
TAP12VOOR TAP12
V60115 CONTI
V60115
USB MODULE
CONTI USB
VOOR
MODULE
TAP12VOOR TAP12
Als er een USB
datastick
er eeninUSB
de USB
datastick
module
in de
wordt
USBgestoken
module wordt
worden
gestoken
bestanden
worden
met de
bestanden
volgendemet de volgende
• Als
gegevens naar de
gegevens
datastick
naar
geschreven:
de datastick
voor
geschreven:
de periode voor
van de
de afgelopen
periode van
dag:
de afgelopen dag:
er een
USB
datastick
een
inUSB
de
USB
datastick
in de
wordt
USBgestoken
module
wordt
worden
gestoken
bestanden
worden
met de
bestanden
volgendemet de volgende
•• Als
••perAls
Aantal
keren
Aantal
uurerdat
keren
een
per
douche
uur module
dat
de afgelopen
een
douche
dag
deisafgelopen
gebruikt.
dag
is gebruikt.
gegevens
naar
de
gegevens
datastick
naar
geschreven:
de
datastick
voor
geschreven:
de
periode
voor
van
de
de
afgelopen
periode
van
dag:
de
afgelopen
dag:
Uren van
dag
dewaarin
afgelopen
een dag
cyclusspoeling
waarin een iscyclusspoeling
uitgevoerd. is uitgevoerd.
• Uren van de •afgelopen
uur
keren
een
douche
uur
de
een
dag
de
gebruikt.
dag
is gebruikt.
•• Aantal
Aantal keren
keren••per
perAantal
Aantal
uur dat
dat
keren
een per
per
douche
uur dat
dat
de afgelopen
afgelopen
een douche
douche
weken
deisafgelopen
afgelopen
is gebruikt.
weken
is gebruikt.
van
dede
Uren
van
dag
dede
waarin
afgelopen
een dag
cyclusspoeling
waarin
een iscyclusspoeling
uitgevoerd.
is uitgevoerd.
•• Uren
Dagen
van
afgelopen
Dagen
van
weken
afgelopen
waarin
een
weken
cyclusspoeling
waarin
een
iscyclusspoeling
uitgevoerd.
is uitgevoerd.
••afgelopen
uur dat
keren
een per
douche
uur dat
de afgelopen
een douche
weken
de afgelopen
is gebruikt.
weken is gebruikt.
• Aantal keren•perAantal
Productnr Uitvoering
Productnr Uitvoering
Dagen van
de
afgelopen
Dagen van
weken
deregistratiemodule
afgelopen
waarin
een
weken
cyclusspoeling
waarin een iscyclusspoeling
uitgevoerd. is uitgevoerd.
•6304518
• registratiemodule
USB 6304518
USB t.b.v.
TAP12B douchebesturingskast
t.b.v. TAP12B douchebesturingskast
•
Productnr
Uitvoering
Productnr
6304518
USB 6304518
registratiemodule
USB t.b.v.
registratiemodule
TAP12B douchebesturingskast
t.b.v. TAP12B douchebesturingskast
Uitvoering
V 6085 CONTIVTEMPERATUURVOELER
6085 CONTI TEMPERATUURVOELER
V 6085 CONTI TEMPERATUURVOELER
V 6085 CONTIVTEMPERATUURVOELER
6085 CONTI TEMPERATUURVOELER
met 5m kabel. met 5m kabel.
• Snelle temperatuurvoeler
• Snelle temperatuurvoeler
en eventuele registratie
en eventuele
(Indien
registratie
ondersteund
(Indien
door
ondersteund
besturingskast).
door besturingskast).
• Voor verbrandingsbescherming
• Voor verbrandingsbescherming
temperatuurvoeler
Snelle
temperatuurvoeler
met
kabel. met 5m kabel.
•• NTC
•• Snelle
Sensortype
5K
Sensortype
5K5m
NTC
Voor
en eventuele registratie
en eventuele
(Indien
registratie
ondersteund
(Indien
door
ondersteund
besturingskast).
door besturingskast).
•• besturingskasten
•• Voor
Voor verbrandingsbescherming
TAP12W
Voor verbrandingsbescherming
TAP12W besturingskasten
Sensortype 5K NTC
• NTC
• Sensortype 5K
Productnr Uitvoering
Productnr Uitvoering
Voor TAP12W
besturingskasten
Voor TAP12W
besturingskasten
•6303462
•6303462
15mm
click-on beugel
15mm click-on beugel
Productnr
Uitvoering
Productnr
6303462
15mm
6303462
click-on beugel
15mm click-on beugel
Uitvoering
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
2
2
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
2
2
4
4
4
4
33
12-07-12 09:00
12-07-12 09:00
12-07-12 09:00
12-07-12 09:00
3 Producten
Conti Profesioneel
Conti Profesioneel
Sanitair Sanitair
3.1
Besturingen
Conti
Profesioneel
Conti Profesioneel
Sanitair Sanitair
Conweb besturingssystemen
Conweb besturingssystemen
V 6069 CONTI TAPSERVER
Conweb besturingssystemen
Conweb besturingssystemen
V 6069 CONTIVTAPSERVER
6069 CONTI TAPSERVER
6303473
Productnr
6303484
6303431
Server
6303473
voor 12 TAP
Server
units voor 12 TAP units
Uitvoering
Productnr
Uitvoering
6303484
20TAP
TAP
Server
units voor
TAPunits
units
Server
6303431
voor 6
Server
units
voor 20
6 TAP
6303473
Server
6303473
voor 12 TAP
Server
units voor 12 TAP units
6303484
Server
6303484
voor 20 TAP
Server
units voor 20 TAP units
WATER
WATER
voor meerdere besturingsunits.
• Server voor meerdere
• Server besturingsunits.
historische
aansturing,
opslag
historische
en visualisatie.
opslag en visualisatie.
• Verzorgt aansturing,
• Verzorgt
meerdere
Server
voor
meerdere
besturingsunits.
•• Server
Middelsvoor
Modbus
aan tebesturingsunits.
sluiten
Modbus
opaan
de te
besturingsunits.
sluiten op de besturingsunits.
•• Middels
Verzorgt
historische
aansturing,
opslag
historische
enIP,
visualisatie.
opslag
enIP,
visualisatie.
•• Verzorgt
Voorzien aansturing,
van•• diverse
Voorzien
aansluitingen,
van diverse
zoals
aansluitingen,
laptop,
zoals
modem
of
laptop,
service.
modem
Voedingsspanning
of service. Voedingsspanning
230V AC.
230V AC.
Modbus
Middels
aan te
sluiten
Modbus
opaan
de
besturingsunits.
te sluiten
op de
besturingsunits.
•• Middels
Moet worden
Moet
worden
door ingeregeld
VSH
servicemonteur
door VSH
servicemonteur
•• ingeregeld
Voorzien
aansluitingen,
van diversezoals
aansluitingen,
IP, laptop,zoals
modem
IP, of
laptop,
service.
modem
Voedingsspanning
of service. Voedingsspanning
230V AC.
230V AC.
• Voorzien van• diverse
Productnr Uitvoering
Productnr Uitvoering
Moet worden
ingeregeld
Moet
worden
door
ingeregeld
VSH
servicemonteur
door
VSH
servicemonteur
•6303431
•
Server
6303431
voor 6 TAPServer
units voor 6 TAP units
WATER
WATER
V 6069 CONTIVTAPSERVER
6069 CONTI TAPSERVER
V60124 CONTI
V60124
WEBSUPERVISOR
CONTI WEBSUPERVISOR
V60124 CONTI WEBSUPERVISOR
V60124 CONTI
V60124
WEBSUPERVISOR
CONTI WEBSUPERVISOR
Software
opslag
voor centrale
van Legionella
opslagPreventie
van Legionella
data Preventie data
• centrale
• Software voor
Te gebruiken
Conweb Tapserver(s)
i.c.m. Conweb Tapserver(s)
• Te gebruiken• i.c.m.
voor
Software
opslag
voor van
centrale
Legionella
opslagPreventie
van Legionella
data Preventie data
•• Software
Centrale uitlezing
Centrale
en bediening
uitlezing
en
bediening
•• centrale
gebruiken
i.c.m.
Te
gebruiken
Conweb
Tapserver(s)
i.c.m.
Conweb
Tapserver(s)
•
•• Te
Centrale opslag
voor lange
opslag
periode
voor lange periode
• Centrale
uitlezing
Centrale
en bediening
uitlezing
en bediening
•• Centrale
Beheer van
meerdere
systemen
van
meerdere
mogelijk
systemen mogelijk
•• Beheer
voor lange
opslag
periode
voor lange periode
• Centrale
• Centrale opslag
Productnr Uitvoering
Productnr Uitvoering
Beheer van
meerdere
Beheersystemen
van
meerdere
mogelijk
systemen
mogelijk
•6304617
•6304617
BASISLICENSIE
1BASISLICENSIE
SERVER
1 SERVER
6304628
Productnr
6304639
6304617
BASISLICENSIE
SERVERS
6304628
BASISLICENSIE
10 SERVERS
Uitvoering
Productnr 10
Uitvoering
BASISLICENSIE
ONBEPERKT
6304639
ONBEPERKT
6304617
1BASISLICENSIE
BASISLICENSIE
SERVER
1 SERVER
6304641
6304628
UITBREIDINGLICENSIE
1 SERVER10 SERVERS
6304641
UITBREIDINGLICENSIE
1 SERVER
BASISLICENSIE
6304628
10
BASISLICENSIE
SERVERS
6304639
BASISLICENSIE
6304639
ONBEPERKT
BASISLICENSIE ONBEPERKT
6304641
UITBREIDINGLICENSIE
6304641
UITBREIDINGLICENSIE
1 SERVER
1 SERVER
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
3
3
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
3
3
53
53
53
53
34
12-07-12 09:01
12-07-12 09:01
12-07-12 09:01
12-07-12 09:01
WATER
WATER
Conweb besturingssystemen
Conweb besturingssystemen
V 6041 CONTI BESTURINGSKAST KOUDWATERBEWAKING
V 6041 CONTI BESTURINGSKAST
V 6041
KOUDWATERBEWAKING
CONTI BESTURINGSKAST KOUDWATERBEWAKING
•
•
•
•
•
Spoelautomaat met registratie voor
het bewaken van
met
deregistratie
temperatuur
voor
in het
eenbewaken
koudwaterleiding.
van de temperatuur in een koudwaterleiding.
• Spoelautomaat
Instelbare spoeltijd, maximum- en
Instelbare spoeltijd, maximum- en minimumtemperatuur.
• minimumtemperatuur.
Met spoelingteller en temperatuurvoeler
met 1,5m kabel.
en temperatuurvoeler met 1,5m kabel.
• Met spoelingteller
Met instelbare cyclusspoeling, storingsindicatie
en cyclusspoeling,
testfunctie.
storingsindicatie en testfunctie.
• Met instelbare
Te combineren met kunststof magneetventiel
6300911
met kunststof magneetventiel 6300911
• Te combineren
Productnr
Uitvoering
Productnr
Uitvoering
B
H
D
B
H
6300151
Besturingskast KWB
6300151
Besturingskast KWB
240
120
100
240
120
6
assortboek_waterappendages.indd 2
6
assortboek_waterappendages.indd 2
12-07-12 09:00
35
3 Producten
Conti Profesioneel
Conti Profesioneel
Sanitair Sanitair
3.2
Douchebedieningen
Conti
Profesioneel
Conti Profesioneel
Sanitair Sanitair
Douchebedieningen
Douchebedieningen
V 6090 HSF CONTI DOUCHE AANSLUITSET
Douchebedieningen
Douchebedieningen
V 6090 VSH CONTI
V 6090DOUCHE
VSH CONTI
AANSLUITSET
DOUCHE AANSLUITSET
Productnr
Uitvoering
Productnr
6304542
Compleet
6304542
douchebesturingssysteem
Compleet douchebesturingssysteem
incl. douchekop Shorty
incl. douchekop Shorty
Uitvoering
V 6075 VSH CONTI
V 6075DOUCHEBEDIENINGSSYSTEEM
VSH CONTI DOUCHEBEDIENINGSSYSTEEM
WATER
WATER
• Voorzien van• : Voorzien van :
Elektronische vandaalbestendige
druktoets met 3m
druktoets
aansluitkabel.
met 3m aansluitkabel.
• Elektronische• vandaalbestendige
Voorzien van
•• Voorzien
Kunststof van
magneetventiel
magneetventiel
met :15mm knelkoppelingen
met 15mm knelkoppelingen
en aansluitkabel.
en aansluitkabel.
•• : Kunststof
Elektronische
vandaalbestendige
druktoets
met 3m
druktoets
aansluitkabel.
met
aansluitkabel.
•• Elektronische
Vandaalbestendige
Vandaalbestendige
en waterbesparende
en waterbesparende
douchekop
Shorty,
douchekop
voor3m
inbouw
Shorty,
leidingwerk.
voor inbouw leidingwerk.
•• vandaalbestendige
magneetventiel
15mm knelkoppelingen
met 15mm knelkoppelingen
en aansluitkabel.en aansluitkabel.
• Kunststof magneetventiel
• Kunststof met
Productnr Uitvoering
Productnr Uitvoering
Vandaalbestendige
Vandaalbestendige
en waterbesparende
en waterbesparende
douchekop
Shorty,
douchekop
voor inbouw
Shorty,
leidingwerk.
voor inbouw leidingwerk.
•6304542
•6304542
Compleet
douchebesturingssysteem
Compleet douchebesturingssysteem
incl. douchekop Shorty
incl. douchekop Shorty
WATER
WATER
V 6090 VSH CONTI
V 6090DOUCHE
VSH CONTI
AANSLUITSET
DOUCHE AANSLUITSET
V 6075 HSF CONTI DOUCHEBEDIENINGSSYSTEEM
V 6075 VSH CONTI
V 6075DOUCHEBEDIENINGSSYSTEEM
VSH CONTI DOUCHEBEDIENINGSSYSTEEM
voor VSH besturingskasten.
voor VSH besturingskasten.
• Compleet bedieningssysteem
• Compleet bedieningssysteem
Elektronische vandaalbestendige
druktoets met 3m
druktoets
aansluitkabel.
met 3m aansluitkabel.
• Elektronische• vandaalbestendige
bedieningssysteem
Compleet magneetventiel
bedieningssysteem
voor
VSH
besturingskasten.
voor VSH
•• Compleet
Kunststof magneetventiel
met
15mm
knelkoppelingen
met 15mm
knelkoppelingen
enbesturingskasten.
aansluitkabel.
en aansluitkabel.
•• Kunststof
Elektronische vandaalbestendige
druktoets met 3m
druktoets
aansluitkabel.
met 3m aansluitkabel.
• Elektronische• vandaalbestendige
Productnr Uitvoering
Productnr Uitvoering
KunststofCompleet
magneetventiel
Kunststof
met
magneetventiel
15mm
knelkoppelingen
met 15mm
knelkoppelingen
en aansluitkabel.en aansluitkabel.
•6303342
•6303342
bedieningssysteem
voor VSH besturingskasten
Compleet bedieningssysteem
voor VSH besturingskasten
Productnr
Uitvoering
Productnr
6303342
Compleet
6303342
bedieningssysteem
Compleet bedieningssysteem
voor VSH besturingskasten
voor VSH besturingskasten
Uitvoering
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
3
3
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
3
3
73
73
73
73
36
12-07-12 09:01
12-07-12 09:01
12-07-12 09:01
12-07-12 09:01
Douchebedieningen
Douchebedieningen
WATER
WATER
WATER
WATER
V 6039 DRUKTOETS ELEKTRONISCH MET ROZET
V 6039 DRUKTOETS
V
6039 DRUKTOETS
ELEKTRONISCH
ELEKTRONISCH
MET ROZET MET ROZET
Douchebedieningen
Douchebedieningen
V 6039 DRUKTOETS
V 6039 DRUKTOETS
ELEKTRONISCH
ELEKTRONISCH
MET ROZET MET ROZET
met zwaar
druktoets
verchroomde
met zwaar
rozet
verchroomde
voor het aansturen
rozet voorvan
hetde
aansturen
douches.van de douches.
• Losse druktoets
• Losse
Piëzo-element
lichte bediening.
met lichte bediening.
• Piëzo-element
• met
druktoets
Losse
metconstructie.
zwaar
druktoets
verchroomde
metconstructie.
zwaar
rozet
verchroomde
voor het aansturen
rozet voorvan
hetde
aansturen
douches.van de douches.
• Losse
• Vandaalbestendige
Vandaalbestendige
met
Piëzo-element
lichte
bediening.
metmet
lichte
bediening.
• Piëzo-element
Aangegoten •kabel
Aangegoten
met
IP67
waterdichte
kabel
IP67
stekkeraansluiting.
waterdichte stekkeraansluiting.
Vandaalbestendige
constructie.
• Vandaalbestendige
Materiaal knop:
RVSconstructie.
met kunststof
knop: RVS
kleurring.
met kunststof kleurring.
• Materiaal
Aangegoten
met IP67 waterdichte
kabel met IP67
stekkeraansluiting.
waterdichte stekkeraansluiting.
• Aangegoten •kabel
Productnr Uitvoering
Productnr Uitvoering
MateriaalDruktoets
knop:
Materiaal
RVS
met
kunststof
knop:
RVS
kleurring.
met
kunststof
•6300074
•6300074
met rodeDruktoets
en blauwe
met
indicatie
rode en blauwe kleurring.
indicatie
6300030
Productnr
Verlengkabel
6300030
3m Verlengkabel
Uitvoering
Productnr
Uitvoering 3m
6300074
Druktoets
6300074
met rodeDruktoets
en blauwe
met
indicatie
rode en blauwe indicatie
6300030
Verlengkabel
63000303m Verlengkabel 3m
V 6035 DRUKTOETS
V 6035 DRUKTOETS
ELEKTRONISCH
ELEKTRONISCH
V 6035 DRUKTOETS ELEKTRONISCH
V 6035 DRUKTOETS
V 6035 DRUKTOETS
ELEKTRONISCH
ELEKTRONISCH
zonderdruktoets
rozet voor
zonder
het aansturen
rozet voorvan
hetde
aansturen
douches.van de douches.
• Losse
• Losse druktoets
Piëzo-element
lichte bediening.
met lichte bediening.
• met
• Piëzo-element
druktoets
Losse
zonder
rozetwaterdichte
voor
zonder
het aansturen
rozet
voorvan
hetde
aansturen
douches.van de douches.
•kabel
• Losse
Aangegoten
Aangegoten
metdruktoets
IP67
kabel
met
IP67
stekkeraansluiting.
waterdichte
stekkeraansluiting.
Piëzo-element
lichte
lichte
• Piëzo-element
Materiaal knop:
Materiaal
RVS
met bediening.
kunststof
knop:met
RVS
kleurring.
met bediening.
kunststof kleurring.
• met
Aangegoten
met IP67 waterdichte
kabel met IP67
stekkeraansluiting.
waterdichte stekkeraansluiting.
• Aangegoten •kabel
Productnr Uitvoering
Productnr Uitvoering
MateriaalDruktoets
knop:
Materiaal
RVS
met
kunststof
knop:
RVS
kleurring.
met
kunststof
•6300052
•6300052
met rodeDruktoets
en blauwe
indicatie
met
rode en blauwe kleurring.
indicatie
Productnr
Uitvoering
Productnr
6300052
Druktoets
6300052
met rodeDruktoets
en blauwe
met
indicatie
rode en blauwe indicatie
Uitvoering
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
2
2
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
2
2
8
8
8
8
37
12-07-12 09:00
12-07-12 09:00
12-07-12 09:00
12-07-12 09:00
3 Producten
Conti Profesioneel Sanitair
Conti Profesioneel Sanitair
3.2
Douchebedieningen
Conti
Profesioneel Sanitair
Conti Profesioneel Sanitair
V 6047 MAGNEETVENTIEL KUNSTSTOF (2x knel)
Douchebedieningen
Douchebedieningen
V 6047 MAGNEETVENTIEL KUNSTSTOF
V 6047 MAGNEETVENTIEL
(2x knel)
KUNSTSTOF
(2x knel)
Douchebedieningen
Douchebedieningen
Magneetventiel
sluiten van devoor
douches.
het openen en sluiten van de douches.
• Magneetventiel voor het openen
• en
• Met vaste aansluitkabel.
• Met vaste aansluitkabel.
voor het
openen
en
sluiten van Normaly
de
voor
douches.
hetClosed
openen(NC)
en sluiten van de douches.
•• Magneetventiel
•(NC)
Monostabiel, Normaly
Closed
Monostabiel,
• Magneetventiel
• Met vaste aansluitkabel.
• Met vaste aansluitkabel.
Maat
Productnr Uitvoering
Maat Opmerking
Productnr Uitvoering
Opmerking
Flow (l/min)
Normaly
Closed
Monostabiel, Normaly
Closed
(NC)
•15 Monostabiel,
•(NC)
x 15
6300911
24V DC15 x 15 Wartelkoppeling
6300911
24V DC
Wartelkoppeling
20
Maat
Productnr
Uitvoering
Maat
Opmerking
Productnr
15 x 15
6300911
24V DC
15 x 15 Wartelkoppeling
6300911
Uitvoering
Opmerking
Flow (l/min)
24V DC
Wartelkoppeling
20
V 6044 MAGNEETVENTIEL MESSING
V 6044 MAGNEETVENTIEL
(2x binnendraad) MESSING (2x binnendraad)
V 6044 MAGNEETVENTIEL MESSING (2x binnendraad)
V 6044 MAGNEETVENTIEL V
MESSING
6044 MAGNEETVENTIEL
(2x binnendraad)MESSING (2x binnendraad)
WATER
WATER
V 6047 MAGNEETVENTIEL V
KUNSTSTOF
6047 MAGNEETVENTIEL
(2x knel)
KUNSTSTOF (2x knel)
Magneetventiel
sluiten van devoor
douches.
het openen en sluiten van de douches.
• en
• Magneetventiel voor het openen
• Monostabiel, Normaly Closed (NC)
• Monostabiel, Normaly Closed (NC)
en sluiten van de
voor
douches.
het openen en sluiten van de douches.
• Magneetventiel
• Magneetventiel voor het openen
Maat
Productnr Uitvoering
Flow (l/min)
Maat
Productnr Uitvoering
Monostabiel, Normaly
Closed
(NC)
Monostabiel,
Normaly
Closed
(NC)
•
•G1/2
6300987
24V DCG1/2
41
6300987
24V DC
Flow (l/min)
20
Flow (l/min)
20
Flow (l/min)
41
G3/4
Maat
6300921
Productnr
24V DC
G3/4
Uitvoering
Maat
6300921
Productnr
24V DC
Uitvoering
92 (l/min)
Flow
92 (l/min)
Flow
G1/2
6300987
24V DC
G1/2
6300987
24V DC
41
41
G3/4
6300921
24V DC
G3/4
6300921
24V DC
92
92
93
assortboek_waterappendages.indd 3
assortboek_waterappendages.indd 3
93
3
93
assortboek_waterappendages.indd9 3
assortboek_waterappendages.indd 3
38
12-07-12 09:01
12-
12-07-12 09:01
12-0
WATER
WATER
WATER
Douchebedieningen Douchebedieningen
WATER
V 6080 INBOUW DOUCHEBEDIENING BASIC
Douchebedieningen
V 6080 INBOUW DOUCHEBEDIENING
VDouchebedieningen
6080 INBOUW
BASIC
DOUCHEBEDIENING BASIC
V 6080 INBOUW DOUCHEBEDIENING
V 6080 INBOUW
BASICDOUCHEBEDIENING BASIC
Inbouw douchebediening,
en magneetventiel.
met druktoets en magneetventiel.
• Inbouw douchebediening, met
• druktoets
hxbxd 272x232x96mm.
kunststof behuizing hxbxd 272x232x96mm.
• Ruwbouwset: kunststof behuizing
• Ruwbouwset:
douchebediening,
met
Inbouw
en
douchebediening,
magneetventiel.met ronde
druktoets
en magneetventiel.
•• Inbouw
Afbouwset:
Vandaalbestendige
ronde
Afbouwset:
afdekplaat.
Vandaalbestendige
afdekplaat.
• • druktoets
hxbxd 272x232x96mm.
kunststof behuizing hxbxd 272x232x96mm.
• Ruwbouwset: kunststof behuizing
• Ruwbouwset:
Productnr Uitvoering
Productnr Uitvoering
Ø
Afbouwset:
Vandaalbestendige
Afbouwset:
afdekplaat.
Vandaalbestendige ronde afdekplaat.
•6303143
• ronde
Ruwbouwset
6303143
Ruwbouwset
230 x 270
6303154
Productnr Afbouwset
Uitvoering
Ø
230 x 270
6303154
Productnr
Afbouwset
Uitvoering
260
Ø
6303143
Ruwbouwset
6303143
Ruwbouwset
230 x 270
230 x 270
6303154
Afbouwset
6303154
Afbouwset
260
260
V 6081 INBOUW DOUCHEMENGKRAAN
V 6081 INBOUW
COMFORT
DOUCHEMENGKRAAN COMFORT
260
Ø
V 6081 INBOUW DOUCHEMENGKRAAN COMFORT
V 6081 INBOUW DOUCHEMENGKRAAN
V 6081 INBOUW
COMFORT
DOUCHEMENGKRAAN COMFORT
druktoets,
douchemengkraan,
thermostaatknopmet
en magneetventiel.
druktoets, thermostaatknop en magneetventiel.
• Inbouw
• Inbouw douchemengkraan, met
hxbxd 272x232x96mm.
kunststof behuizing hxbxd 272x232x96mm.
• Ruwbouwset:
• Ruwbouwset: kunststof behuizing
douchemengkraan,
met
druktoets,
Inbouw
douchemengkraan,
thermostaatknop
en
met
magneetventiel.
druktoets,
thermostaatknop en magneetventiel.
•• Inbouw
Afbouwset:
Vandaalbestendige
Afbouwset:
RVS
afdekplaat.
Vandaalbestendige
ronde
RVS afdekplaat.
• • ronde
kunststof
behuizing
Ruwbouwset:
hxbxd
272x232x96mm.
kunststof
behuizing
hxbxd
272x232x96mm.
•
•• Ruwbouwset:
Met messing temperatuurregelknop.
• Met messing temperatuurregelknop.
Afbouwset:
RVS afdekplaat.
Vandaalbestendige ronde RVS afdekplaat.
• ronde
• Afbouwset: Vandaalbestendige
Productnr Uitvoering
Ø
Productnr Uitvoering
Met messing
temperatuurregelknop.
Met
messing
temperatuurregelknop.
•
•6303165
Ruwbouwset
230 x 270
6303165
Ruwbouwset
260
Ø
Ø
230 x 270
6303176
Productnr
Afbouwset
Uitvoering
6303165
Ruwbouwset
6303165
Ruwbouwset
230 x 270
230 x 270
6303176
Afbouwset
6303176
Afbouwset
260
260
6303176
Productnr Afbouwset
Uitvoering
10
assortboek_waterappendages.indd 2
assortboek_waterappendages.indd 2
assortboek_waterappendages.indd 2
10
10
assortboek_waterappendages.indd 2
260
Ø
10
39
12-07-12 09:00
12-07
12-07-12 09:00
12-
3 Producten
Conti Profesioneel
Conti Profesioneel
Sanitair Sanitair
3.2
Douchebedieningen
Conti
Profesioneel Sanitair
Conti Profesioneel Sanitair
Douchebedieningen
Douchebedieningen
V 6078 THERMOSTATISCHE OPBOUW DOUCHEMENGKRAAN
V 6078 THERMOSTATISCHE
V 6078 THERMOSTATISCHE
OPBOUW DOUCHEMENGKRAAN
OPBOUW DOUCHEMENGKRAAN
Douchebedieningen
Douchebedieninge
Productnr
Maat
Opmerking
Productnr
Maat
Opmerking
6303396
G1/2
Buitendraad
6303396
G1/2
Buitendraad
WATER
WATER
en capaciteitsregeling.
en capaciteitsregeling.
• Met temperatuurregelknop
• Met temperatuurregelknop
temperatuurbegrenzing.
in te stellen temperatuurbegrenzing.
• Vaste, in te stellen
• Vaste,
temperatuurregelknop
enkeerkleppen
capaciteitsregeling.
en capaciteitsregeling.
• Met
• Met temperatuurregelknop
Voorzien
van• s-koppelingen,
Voorzien van
s-koppelingen,
en keerkleppen
vuilfiters.
en vuilfiters.
Vaste, inMaat
te stellen
temperatuurbegrenzing.
Vaste,
in
te
stellen
temperatuurbegrenzing.
•Productnr
•
Productnr
Opmerking
Maat
Opmerking
VoorzienG1/2
van6303396
s-koppelingen,
Voorzien
en vuilfiters.
van s-koppelingen, keerkleppen en vuilfiters.
•6303396
•Buitendraad
Buitendraad
G1/2 keerkleppen
V60113 ZELFSLUITENDE
V60113 ZELFSLUITENDE
OPBOUW DOUCHEDRUKKER
OPBOUW DOUCHEDRUKKER
V60113 ZELFSLUITENDE OPBOUW DOUCHEDRUKKER
V60113 ZELFSLUITENDE OPBOUW
V60113
DOUCHEDRUKKER
ZELFSLUITENDE OPBOUW DOUCHEDRUKKER
Zelfsluitende voor
douchedrukker
opbouw leidingwerk.
voor opbouw leidingwerk.
• Zelfsluitende• douchedrukker
30 sec.
ongeveer 30 sec.
• Douchetijd
• Douchetijd ongeveer
voor• opbouw
Zelfsluitende
leidingwerk.
douchedrukker voor opbouw leidingwerk.
• Zelfsluitende
Inclusief rozet.
Inclusief rozet.
• douchedrukker
Douchetijd ongeveer
30 sec. Productnr
ongeveer 30 sec.
• Douchetijd
•Maat
Productnr Opmerking
A
Maat
Opmerking
• Inclusief
•15 Inclusief rozet.
6304254
Knel 6304254
aansluiting
115
15
Knel rozet.
aansluiting
B
A
B
30-45
115
30-45
WATER
V 6078 THERMOSTATISCHE OPBOUW
V 6078 THERMOSTATISCHE
DOUCHEMENGKRAAN
OPBOUW DOUCHEMENGKRAAN
Maat
Productnr
Opmerking
Maat
Productnr
Opmerking
A
B
A
B
15
6304254
Knel aansluiting
15
6304254
Knel aansluiting
115
30-45
115
30-45
113
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
3
3
assortboek_waterappendages.indd 3
113
113
assortboek_waterappendages.indd 3
113
40
12-07-12 09:01
12-07-12 09:01
12-07-12 09:01
WATER
Douchebedieningen
WATER
Douchebedieningen
V 6040 ZELFSLUITENDE INBOUW DOUCHEDRUKKER
V 6040 ZELFSLUITENDE INBOUW
V 6040
DOUCHEDRUKKER
ZELFSLUITENDE INBOUW DOUCHEDRUKKER
•
•
•
•
Zelfsluitende douchedrukker voor
Zelfsluitende
leidingwerk.
douchedrukker voor inbouw leidingwerk.
• inbouw
Douchetijd ongeveer 30 sec. • Douchetijd ongeveer 30 sec.
Incl. rozet
• Incl. rozet
Max. 9 l/min instelbaar
• Max. 9 l/min instelbaar
Maat
Productnr
Opmerking
Maat
Productnr
Opmerking
A
B
H
A
B
H
Rp1/2 x Rp1/2
6303321
Draadaansluiting
Rp1/2 x Rp1/2
6303321
Draadaansluiting
73
160
160
73
160
1
12
assortboek_waterappendages.indd 2
12
assortboek_waterappendages.indd 2
12-07-12 09:00
41
1
3 Producten
Conti Profesioneel
Profesioneel Sanitair
Sanitair
Conti
Conti Profesioneel Sanitair
3.3
Mengwaterregelingen
Conti
Profesioneel Sanitair
Conti Conti
Profesioneel
Profesioneel
Sanitair
Sanitair
Mengwaterregelingen
Mengwaterregelingen
V 6046 THERMOSTATISCHE MENGKRAAN LOKAAL (knel)
6046 THERMOSTATISCHE
THERMOSTATISCHE MENGKRAAN
MENGKRAAN LOKAAL
LOKAAL (knel)
(knel) V 6046
Mengwaterregelingen
Me
VV 6046
THERMOSTATISCHE MENGKRAAN LOKAAL (knel)
V 6046 THERMOSTATISCHE MENGKRAAN LOKAALV(knel)
6046VTHERMOSTATISCHE
6046 THERMOSTATISCHE
MENGKRAAN
MENGKRAAN
LOKAAL
LOKAAL
(knel) (knel)
• Thermostatische mengkraan met waspatroon.
• Voorzien van keerkleppen en filters.
mengkraan
mengkraan
met waspatroon.
met waspatroon.
• Thermostatische
•• Thermostatische
Capaciteit
bij 1 bar
drukverlies.
Voorzien
Voorzien
van
keerkleppen
van
keerkleppen
en
filters.
en
filters.
•
•
Flow (l/min)
(l/min) AAMaat BB
Flow
CC Productnr
DD
EE
FF
Capaciteit
bij
bij
drukverlies.
16300702
bar
•Ø15
28 • Capaciteit
791 bar
150
164drukverlies.
98
66
28
Ø15
15 79
150
164
98
66
22
22
Maat
6300713
6300713
Productnr
43 (l/min)
43
Flow
Maat
Ø22
22 81
81
6300713
161
AØ22
Maat
B81 Productnr
C81 Productnr
D161 67
E67
66
F66
15
6300702
28
15
Ø15
15
79 6300702
150 6300702
164
98
66
22
6300713
43
22
Ø22
22
81 6300713
81 6300713
161
67
66
WATER
WATER
WATER
Thermostatische mengkraan
mengkraan met
met waspatroon.
waspatroon.
•• Thermostatische
Voorzien
van
keerkleppen
en
filters.
•
• Voorzien van keerkleppen en filters.
mengkraan
met waspatroon.
••• Thermostatische
Capaciteit bij
bij 11 bar
bar
drukverlies.
Capaciteit
drukverlies.
Voorzien van keerkleppen
en
filters.
• Maat
Productnr
Maat
Productnr
bar drukverlies.
•15
15Capaciteit bij 1
6300702
6300702
Flow (l/min)
A
28
Ø
43 A
Ø
Flow (l/min)
Flow
(l/min) B A
28
28
Ø15
79Ø1
43
43
Ø22
81Ø2
6007 THERMOSTATISCHE
THERMOSTATISCHE MENGKRAAN
MENGKRAAN CENTRAAL
CENTRAAL (binnendraad)
(binnendraad)
VV 6007
V 6007 THERMOSTATISCHE MENGKRAAN CENTRAAL (binn
V 6007 THERMOSTATISCHE MENGKRAAN CENTRAAL (binnendraad)
V 6007 THERMOSTATISCHE MENGKRAAN CENTRAAL
V 6007
(binnendraad)
VTHERMOSTATISCHE
6007 THERMOSTATISCHE
MENGKRAAN
MENGKRAAN
CENTRAAL
CENTRAAL
(binnendraa
(binn
Thermostatische mengkraan
mengkraan met
met waspatroon.
waspatroon.
• Thermostatische mengkraan met waspatroon.
•• Thermostatische
Toe te
te passen
passen icm
icm thermische
thermische desinfectie
desinfectie d.m.v.
d.m.v. 3-weg
3-weg kogelkraan.
kogelkraan.• Toe te passen icm thermische desinfectie d.m.v. 3-weg kogelkraan.
•• Toe
mengkraan
waspatroon.
mengkraan
met waspatroon.
waspatroon.
• Thermostatische
•• Thermostatische
Voorzien van
van keerkleppen
keerkleppen
enmet
thermometer.
Voorzien
en
thermometer.
Voorzienmengkraan
van keerkleppen
enmet
thermometer.
••• Thermostatische
te
passen
icm
thermische
desinfectie
d.m.v.
3-weg
kogelkraan.
Toe
te
passen
Toe
te
icm
passen
thermische
icm
thermische
desinfectie
desinfectie
d.m.v. 3-weg
d.m.v.kogelkraan.
3-weg kogelkraan.
•
•
••• Toe
Instelling
36
53
gr
C.
Instelling 36 - 53 gr C.
• Instelling 36 - 53 gr C.
Voorzien van keerkleppen
en
thermometer.
Voorzien
Voorzien
van
keerkleppen
van
keerkleppen
en
thermometer.
en
thermometer.
•
•
• Maat
Productnr Opmerking
Opmerking
F
Flow
(l/min)
Maat
Productnr
AA
BB
CC Maat
DD
EE
FProductnr
Flow
(l/min)
Opmerking
A
B
C
Instelling 36 - 6301174
53
gr C. Lange
Instelling
36 - 53
gr
36C.
- G3/4
53
grBBC. 78
• Instelling
• Rp1
•Rp1
Rp1
6301174
Lange binnendraad
binnendraad
253 116
116
116
1.1/4
G3/4
78 Lange binnendraad
253
116
1.1/4
11
6301174
253
116
116
Rp1.1/4
Rp1.1/4
Maat
Rp1.1/2
Rp1.1/2
Rp1
6301185
6301185
Productnr
6301196
6301196
6301174
Lange binnendraad
binnendraad
Lange
Opmerking
Lange binnendraad
binnendraad
Lange
275
275
A
265
265
253
306
306
275
124
125Maat
1.1/2 Productnr
1.1/4 Productnr
G3/4
140
124
125
1.1/2
1.1/4
G3/4
BB Flow
140
Rp1.1/4
6301185
Lange
binnendraad A
B
Maat C
D
E
F
Opmerking
Opmerking
(l/min)
139
139Rp1
1.1/2 6301174
1.1/2 6301174
G3/4
195
139
139
1.1/2
1.1/2
195
Rp1.1/2
6301196
Lange binnendraad
binnendraad 253
116
Rp1 116
1.1/4
1
G3/4
Lange
BB 78
binnendraad
Lange
159
159Rp1.1/4
G3/4
270
159
159
22
22
270
Rp21.1/2
6301207
Lange binnendraad
binnendraad 275
124
Rp1.1/4
125
6301185
1.1/4
6301185
G3/4
Lange
BB 140
binnendraad
Lange
275 C B
124 D C
125
BA
265 116
139 1.1/4
139
116
253
116
116
306 125
159 1.1/2
159
124
275
124
125
Rp1.1/2
6301196
Lange binnendraad
265
139
Rp1.1/2
139Rp1.1/2
1.1/2 6301196
1.1/2 6301196
G3/4Lange
B 195
binnendraad
Lange binnendraad 265
139
265 139
139 1.1/2
139
Rp2
6301207
Lange binnendraad
306
159
Rp2 159Rp22
159
306 159
159 2 159
Rp2
Rp2
Rp1.1/4
6301207
6301207
6301185
Lange binnendraad
binnendraad
Lange
6301207
2
6301207
G3/4Lange
B 270
binnendraad
Lange binnendraad 306
13
13
33
assortboek_waterappendages.indd 33
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd 3
133
133
3
assortboek_waterappendages.indd 3
13
12-07-12 09:01
09:01
12-07-12
42 assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
3
3
12-07-12 09:01
133
WATER
WATER
WATER
Mengwaterregelingen
Mengwaterregelingen
WATER
V 6038 3-WEG KOGELKRAAN (binnendraad)
Mengwaterregelingen
Mengwaterregelingen
V 6038 3-WEGV KOGELKRAAN
6038 3-WEG
KOGELKRAAN
(binnendraad)(binnendraad)
V 6038 3-WEG KOGELKRAAN
V 6038
(binnendraad)
3-WEG KOGELKRAAN (binnendraad)
met kogelkraan
elektronische
met
besturing
elektronische besturing
• 3-weg kogelkraan
• 3-weg
te bedienen.
handmatig te bedienen.
• Ook handmatig
• Ook
kogelkraan met elektronische besturing
• 3-weg kogelkraan met elektronische
• 3-weg besturing
Maat
Productnr
MaatUitvoering
Productnr Uitvoering
Opmerking
Opmerking
Ook handmatig
te
bedienen.
Ook
handmatig
te bedienen.
•Rp1/2
•
6303605Rp1/224V AC
6303605
voor Tap12W
24V AC voor Tap12W
Lange binnendraad
Lange binnendraad
Rp3/4
Maat
6303616
Rp3/424V
AC
6303616
voor
Tap12W
24VProductnr
AC voor Tap12W
Lange
binnendraad
Lange binnendraad
Productnr
Uitvoering
Maat
Uitvoering
Opmerking
Opmerking
Rp1/2
6303605
24V AC voor
Rp1/2
Tap12W6303605
24V
Lange
AC voor
binnendraad
Tap12W
Lange binnendraad
Rp3/4
6303616
24V AC voor
Rp3/4
Tap12W6303616
24V
Lange
AC voor
binnendraad
Tap12W
Lange binnendraad
V 6073 ELEKTRONISCHE
V 6073 ELEKTRONISCHE
MENGKRAANMENGKRAAN
V 6073 ELEKTRONISCHE MENGKRAAN
V 6073 ELEKTRONISCHEVMENGKRAAN
6073 ELEKTRONISCHE MENGKRAAN
Elektronische
voormengkraan
mengwatervoor
circulatiesystemen
mengwater circulatiesystemen
met digitale temperatuuruitlezing.
met digitale temperatuuruitlezing.
• Elektronische• mengkraan
voor thermische
regelaar voor
desinfectie.
thermische desinfectie.
• Inclusief
• Inclusief regelaar
voor
mengwater
circulatiesystemen
voor
mengwater
met digitalecirculatiesystemen
temperatuuruitlezing.
met digitale temperatuuruitlezing.
• Elektronische
•• Elektronische
Programmeerbaar;
Programmeerbaar;
Stand-alone
registratie
Stand-alone
inmengkraan
besturingskast
registratie
in(40d).
besturingskast
(40d).
• mengkraan
regelaar
voor 20°C-60°C,
thermische
desinfectie.
regelaar
voor
thermische
desinfectie. 40°C-80°C.
• Inclusief
•• Inclusief
Thermostatisch
bereik
bereik
thermisch
20°C-60°C,
desinfectiebereik
thermisch
desinfectiebereik
40°C-80°C.
• Thermostatisch
Programmeerbaar;
registratie in besturingskast
Stand-alone
(40d).
registratie in besturingskast (40d).
• drukverlies.
•• Programmeerbaar;
Flow bij 1 Bar
FlowStand-alone
bij 1 Bar
• drukverlies.
thermisch desinfectiebereik
bereik 20°C-60°C,
40°C-80°C.
thermisch desinfectiebereik 40°C-80°C.
• Thermostatisch
• Thermostatisch bereik 20°C-60°C,
Maat
Productnr Opmerking
Flow (l/min)
Maat
Productnr Opmerking
Flow (l/min)
drukverlies.
Flow
bij
1
Bar
drukverlies.
•
•3/4Flow bij 1 Bar3/4
6303770 minimale
Binnendraad;
85
6303770
Binnendraad;
circulatieminimale
1,5 m3/hrcirculatie 1,5 m3/hr
85
G1
Maat
G1.1/4
3/4
G1
6303308
Productnr
G1.1/4
6303319
6303770
6303308 minimale
Binnendraad;
Binnendraad;
circulatieminimale
0,7
m3/hrcirculatie 0,7 m3/hr
150
Opmerking
Maat
Productnr
Opmerking
Flow (l/min)
Binnendraad;
1,0 m3/hr
Binnendraad;
circulatieminimale
1,0
m3/hrcirculatie
3/46303319 minimale
6303770
1,5
Binnendraad;
minimale
circulatie 1,5 m3/hr 240
85
150
Flow (l/min)
240
85
G1
6303308
Binnendraad;
G1
minimale
6303308
circulatie 0,7
Binnendraad;
m3/hr
minimale circulatie 0,7 m3/hr 150
150
G1.1/4
6303319
Binnendraad;
G1.1/4
minimale
6303319
circulatie 1,0
Binnendraad;
m3/hr
minimale circulatie 1,0 m3/hr 240
240
14
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
2
2
assortboek_waterappendages.indd 2 assortboek_waterappendages.indd 2
14
14
14
43
12-07-12 09:00
12-07-12 09:00
12-07-12 09:00
12-07-1
3 Producten
Conti Profesioneel Sanitair
Conti
Conti
Profesioneel
Profesioneel
Sanitair
Sanitair
3.3 Mengwaterregelingen
Mengwaterregelingen
Mengw
Meng
R 6530 THERMOSTATISCH CIRCULATIEVENTIEL (2x binnendraad)
R 6530 THERMOSTATISCH CIRCULATIEVENTIEL
R 6530
R
(2x
6530
binnendraad)
THERMOSTATISCH
THERMOSTATISCH
CIRCULATIEVENTIEL
CIRCULATIEVENTIEL
(2x(2x
binnendraad)
binnendraad)
Tmax: 90°C; Thermische desinfectie: > 65°C
Tmax:
90°C;
90°C;
Thermische
Thermische
desinfectie:
desinfectie:
> 65°C
> 65°C
• •Tmax:
Voorinstel- en afsluitmogelijkheid
Voorinstelen en
afsluitmogelijkheid
afsluitmogelijkheid
• •VoorinstelInclusief thermometer en aftapmogelijkheid via de spindel
Inclusief
thermometer
thermometer
en en
aftapmogelijkheid
aftapmogelijkheid
via via
de de
spindel
spindel
• •Inclusief
Inclusief voorgevormde isolatieschalen
Inclusief
voorgevormde
voorgevormde
isolatieschalen
isolatieschalen
• •Inclusief
DIN-DVGW gekeurd
DIN-DVGW
gekeurd
gekeurd
• •DIN-DVGW
Maat
DN
Productnr
Uitvoering
Maat
Maat Materiaal
DN DN Productnr
bProductnr
h1 Uitvoering
Uitvoering
h2
L1
G1/2
15
6403311
Regelbereik 50°C - 60°C
G1/2
G1/2 Brons
15 15 6403311
82
6403311
41 Regelbereik
Regelbereik
143
54
50°C
50°C
-162
60°C
- 60°C
L2
WATER
•
•
•
•
•
Materiaal
Materiaalb b
Brons
Brons
h1
82 82 41
G3/4
20
6403320
Regelbereik 50°C - 60°C
G3/4
G3/4 Brons
20 20 6403320
90
6403320
41 Regelbereik
Regelbereik
143
54
50°C
50°C
-162
60°C
- 60°C
Brons
Brons
90 90 41
G1
25
6403331
Regelbereik 50°C - 60°C
G1 G1
Brons
Brons
110110 55
Brons
25 25 6403331
110
6403331
55 Regelbereik
Regelbereik
157
54
50°C
50°C
-162
60°C
- 60°C
153
assortboek_waterappendages.indd 3
153153
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
3 3
44
12-07-12 09:01
WATER
3.4 Douchekoppen
Douchekoppen
Douchekoppen
V 6210 DOUCHEKOP SHORTY
V 6210 DOUCHEKOP SHORTY
Douchekoppen
V 6210 DOUCHEKOP SHORTY
Douchekoppen
V 6210 DOUCHEKOP SHORTY
V 6210 DOUCHEKOP SHORTY
W
WATER
W
Vandaalbestendige en waterbesparende douchekop
voor inbouw leidingwerk.
en waterbesparende douchekop voor inbouw leidingwerk.
• Vandaalbestendige
Sproeihoek instelbaar.
• Sproeihoek instelbaar.
Vandaalbestendige
en waterbesparende
douchekop
voordesign
inbouwinleidingwerk.
en waterbesparende
douchekop voor inbouw leidingwerk.
• • Vandaalbestendige
Modern design in zwaar
verchroomde uitvoering.
Modern
zwaar
verchroomde uitvoering.
Sproeihoek
instelbaar.
• • Sproeihoek
Sproeiplaat instelbaar.
voorzien van rubberen sproeigaatjes
Sproeiplaat
voor het eenvoudig
voorzienverwijderen
van rubberen
vansproeigaatjes
vuil- en
voor het eenvoudig verwijderen van vu
Modern
design in zwaar verchroomde uitvoering.
design in zwaar verchroomde uitvoering.
• Modern
kalkafzetting.
kalkafzetting.
Sproeiplaat
van rubberen
sproeigaatjes
voor het eenvoudig
voorzien
van
verwijderen
rubberenvan
sproeigaatjes
vuil- en
voor het eenvoudig verwijderen van vui
• • Sproeiplaat
Voorzien
vanvoorzien
drukonafhankelijke
capaciteitsbegrenzer.
Voorzien
van
drukonafhankelijke
capaciteitsbegrenzer.
kalkafzetting.
kalkafzetting.
Productnr Maat
Opmerking
Productnr Maat
Opmerking
Flow (l/min)
VoorzienG1/2
van drukonafhankelijke
capaciteitsbegrenzer.
Voorzien van
•6303363
• 6303363
Buitendraad aan achterzijde
G1/2drukonafhankelijke
Buitendraad aancapaciteitsbegrenzer.
achterzijde 6 (bij 1 bar)
•
•
••
••
•
••
6303858
Productnr
15
Maat
Insteekverbinding
aan de bovenzijde
6303858
Opmerking
Productnr
15
Maat
Insteekverbinding aan de bovenzijde
6
(bij 1(l/min)
bar)
Opmerking
Flow
6303363
G1/2
Buitendraad aan achterzijde
G1/2
Buitendraad aan achterzijde
6303858
15
Insteekverbinding aan de bovenzijde
6303858
15
Insteekverbinding aan de bovenzijde
6 (bij 1 bar)
V 6034 DOUCHEKOP GOLF
6303363
6 (bij 1 bar)
V 6034 DOUCHEKOP GOLF
V 6034 DOUCHEKOP GOLF
V 6034 DOUCHEKOP GOLF
V 6034 DOUCHEKOP GOLF
voor inbouw leidingwerk.
en waterbesparende douchekop voor inbouw leidingwerk.
• Vandaalbestendige
• Vandaalbestendige en waterbesparende douchekop
• Eéngats straaldouchekop.
• Eéngats straaldouchekop.
waterbesparende
voor
inbouw
leidingwerk.
envuilwaterbesparende
douchekop voor inbouw leidingwerk.
• • Vandaalbestendige
•• Vandaalbestendige
Goed bestand tegenen
vuilen kalkafzetting.douchekop
Goed
bestand
tegen
en kalkafzetting.
straaldouchekop.
straaldouchekop.
• • Eéngats
•• Eéngats
Zwaar verchroomde
uitvoering.
Zwaar verchroomde
uitvoering.
bestand
tegen vuil- en kalkafzetting.
bestand
vuil- en kalkafzetting.
• • Goed
•• Goed
Voorzien
van drukonafhankelijke
capaciteitsbegrenzer.
Voorzien
van tegen
drukonafhankelijke
capaciteitsbegrenzer.
• Zwaar verchroomde uitvoering.
• Zwaar verchroomde uitvoering.
Productnr Maat
Opmerking
Productnr Maat
Opmerking
Flow (l/min)
VoorzienG1/2
van drukonafhankelijke
capaciteitsbegrenzer.
Voorzien van
• 6300404
•6300404
G1/2drukonafhankelijke
Buitendraad aancapaciteitsbegrenzer.
achterzijde 6 (bij 1 bar)
Buitendraad aan achterzijde
Productnr
Maat
Opmerking
Productnr
Maat
Opmerking
Flow (l/min)
6300404
G1/2
Buitendraad aan achterzijde
6300404
G1/2
Buitendraad aan achterzijde
6 (bij 1 bar)
16
assortboek_waterappendages.indd 2
assortboek_waterappendages.indd 2
16
assortboek_waterappendages.indd
2
45
assortboek_waterappendages.indd
2
16
16 12-07-12
09:00
12-07-12 09:00
3 Producten
Conti Profesioneel Sanitair
Conti Profesioneel Sanitair
3.4
Douchekoppen
Conti
Profesioneel SanitairConti Profesioneel Sanitair
V 6002 DOUCHEKOP VESUV
V 6002 DOUCHEKOP VESUV
V 6002 DOUCHEKOP VESUV
Douchekoppen
Douchekoppen
Douchekopp
V 6002 DOUCHEKOP VESUV
vandaalbestendige
inbouw leidingwerk.
douchekop voor inbouw leidingwerk.
• Zeer vandaalbestendige douchekop
• Zeervoor
uitvoering.
straaldouchekop in korte uitvoering.
• Eéngats straaldouchekop in korte
• Eéngats
Zeer
inbouw
vandaalbestendige
leidingwerk.
douchekop voor inbouw leidingwerk.
• Zeer
• voor
Goedvandaalbestendige
bestand tegen vuil-douchekop
en •kalkafzetting.
Goed
bestand
tegen
vuil- en kalkafzetting.
in korte
uitvoering.
straaldouchekop incapaciteitsbegrenzer.
korte uitvoering.
• Eéngats
• Eéngats
Voorzienstraaldouchekop
van drukonafhankelijke
capaciteitsbegrenzer.
van drukonafhankelijke
• Voorzien
• Goed bestand tegen vuil- en kalkafzetting.
• Goed bestand tegen vuil- en kalkafzetting.
Productnr Maat
Uitvoering Productnr Maat
Uitvoering
Flow (l/min)
VoorzienG1/2
van drukonafhankelijke
capaciteitsbegrenzer.
capaciteitsbegrenzer. 6 (bij 1 bar)
•6303352
• Voorzien
Met vaste sproeihoek
6303352
G1/2 van
Metdrukonafhankelijke
vaste sproeihoek
Productnr
Maat
Uitvoering
Productnr
6303352
G1/2
Met vaste sproeihoek6303352
Maat
Uitvoering
Flow (l/min)
G1/2
Met vaste sproeihoek
6 (bij 1 bar)
V 6028 DOUCHEKOP WATERVAL
V 6028 DOUCHEKOP
STORTDOUCHE
WATERVAL STORTDOUCHE
WATER
WATER
V 6002 DOUCHEKOP VESUV
Douchekoppen
Flow (l/min)
6 (bij 1 bar)
Flow (l/m
6 (bij 1 ba
V 6028 DOUCHEKOP WATERVAL STORTDOUCHE
V 6028 DOUCHEKOP WATERVAL
V 6028
STORTDOUCHE
DOUCHEKOP WATERVAL STORTDOUCHE
uitloop (150mm).
douchekop met brede uitloop (150mm).
• Verstelbare
• Verstelbare douchekop met brede
• Onderhoudsarme douchekop.
• Onderhoudsarme douchekop.
douchekoptussen
met brede
uitloop
Verstelbare
(150mm).
douchekop
uitloop (150mm).
•40 graden.
• Verstelbare
Sproeihoek instelbaar
Sproeihoek
instelbaar
tussen 0met
en brede
40 graden.
• 0 en
douchekop.
douchekop.
• Onderhoudsarme
• Onderhoudsarme
Zwaar verchroomde
uitvoering.
verchroomde uitvoering.
• Zwaar
Sproeihoek instelbaar tussen 0 en 40 graden.
• Sproeihoek instelbaar tussen 0 en •40 graden.
Productnr Maat
Opmerking Productnr Maat
Opmerking
Zwaar verchroomde
uitvoering.
uitvoering.
• Zwaar
•6301636
G1/2
Buitendraad
6301636
G1/2verchroomde
Buitendraad
Flow (l/min)
Flow (l/min)
87 (bij 1 bar)
87 (bij 1 bar)
Productnr
Maat
Opmerking
Productnr
Maat
Opmerking
Flow (l/min)
Flow (l/m
6301636
G1/2
Buitendraad
6301636
G1/2
Buitendraad
87 (bij 1 bar)
87 (bij 1 b
173
assortboek_waterappendages.indd 3
assortboek_waterappendages.indd 3
173
3
173
assortboek_waterappendages.indd 17
3
assortboek_waterappendages.indd 3
46
12-07-12 09:01
12-07-12 09:01
12-07
WATER
Douchekoppen
WATER
WATER
Douchekoppen
V 6001 DOUCHEKOP MINI
Douchekoppen
Douchekoppen
V 6001 DOUCHEKOP MINI
V 6001 DOUCHEKOP
MINI
V 6001 DOUCHEKOP MINI
V 6001 DOUCHEKOP MINI
voor plafondmontage.
douchekop voor plafondmontage.
• Waterbesparende douchekop
• Waterbesparende
• Eéngats straaldouchekop.• Eéngats straaldouchekop.
douchekop
voor bestand
plafondmontage.
Waterbesparende
•• Waterbesparende
Goed bestand tegen
vuil- •en kalkafzetting.
Goed
tegen•vuilen kalkafzetting. douchekop voor plafondmontage.
straaldouchekop.
Eéngats
•• Eéngats
•
Zwaar verchroomde uitvoering.
• Zwaar verchroomde uitvoering. straaldouchekop.
bestand
tegen vuil- •en kalkafzetting.
tegen vuil- en kalkafzetting.
•• Goed
• Goed bestand
Voorzien
van drukonafhankelijke
Voorzien
capaciteitsbegrenzer.
van drukonafhankelijke
capaciteitsbegrenzer.
• Zwaar verchroomde uitvoering.
• Zwaar verchroomde uitvoering.
Productnr Maat
Opmerking
Productnr Maat
Opmerking
Flow (l/min)
VoorzienRp1/2
van drukonafhankelijke
capaciteitsbegrenzer.
•6300437
• Voorzien van drukonafhankelijke capaciteitsbegrenzer.
Lange binnendraad
6300437
Rp1/2
Lange binnendraad
6 (bij 1 bar)
Productnr
Maat
Opmerking
Productnr
Maat
Opmerking
Flow (l/min)
6300437
Rp1/2
Lange binnendraad
6300437
Rp1/2
Lange binnendraad
6 (bij 1 bar)
V 6083 ZIJDOUCHEKOP V 6083 ZIJDOUCHEKOP
V 6083 ZIJDOUCHEKOP
V 6083 ZIJDOUCHEKOP
Flow (l/min)
6 (bij 1 bar)
V 6083 ZIJDOUCHEKOP
• Meergats zijdouchekop. • Meergats zijdouchekop.
• Verchroomd messing.
• Verchroomd messing.
zijdouchekop.
• Meergats zijdouchekop.
•• Meergats
Inclusief rozet
en kogelgewricht.
• Inclusief rozet en kogelgewricht.
• Verchroomd messing.
• Verchroomd messing.
Productnr
Maat
Ø
Productnr
Inclusief rozet en kogelgewricht.
• Inclusief rozet en kogelgewricht.
•6303209
G1/2
28
6303209
Flow (l/min)
Maat
Ø
Flow (l/min)
6 (bij 1 bar)
G1/2
28
6 (bij 1 bar)
Productnr
Productnr
Maat
Ø
Flow (l/min)
Maat
6303209
6303209
G1/2
28
6 (bij 1 bar)
G1/2
18
assortboek_waterappendages.indd 2 assortboek_waterappendages.indd 2
assortboek_waterappendages.indd 2
18
47
assortboek_waterappendages.indd
2
18
18 09:00
12-07-12
12-07-12 09:00
12-07-12
3 Producten
Conti Profesioneel
Conti
Sanitair
Conti
Profesioneel
Profesioneel
Sanitair
Sanitair
3.4 Douchekoppen
Conti
Profesioneel
Conti
Sanitair
Profesioneel Sanitair
Douchekoppen Douchekoppen
Douchekoppen
V 6049 STORTDOUCHE EMMER
Douchekoppen Douchekoppen
V 6049 STORTDOUCHE
V 6049
EMMER
V STORTDOUCHE
6049 STORTDOUCHE
EMMER
EMMER
V 6049 STORTDOUCHE
V 6049
EMMER
STORTDOUCHE EMMER
Maat
Uitvoering
Productnr
6301614
G1/2
Houten
6301614
emmer met
G1/2
kunststofHouten
binnenwand
emmervoor
met wandkunststof
en plafondmontage
binnenwand voor wand- en plafondmontage
Buitendraad
Maat
Uitvoering
Opmerking
V 6086 STORTDOUCHE
V 6086
LIGHT
V STORTDOUCHE
6086 (met
STORTDOUCHE
lichteffect)
LIGHTLIGHT
(met lichteffect)
(met lichteffect)
V 6086 STORTDOUCHE LIGHT (met lichteffect)
V 6086 STORTDOUCHE
V 6086
LIGHT
STORTDOUCHE
(met lichteffect)
LIGHT (met lichteffect)
Buitendraad
Buitendraad
Opmerking
Buitendraad
Stortdouche
de met
waterstralen
lichtpuntjes
met lichtpuntjes
laten
dieverkleuren.
de die
waterstralen
de waterstralen
laten verkleuren.
laten verkleuren.
• Stortdouche
• die
• Stortdouche met lichtpuntjes
glasvezelbundel
Het
wordt
licht via
wordt
van
eende
via
glasvezelbundel
lichtprojector
een glasvezelbundel
naar
vande
dedouchekop
van
lichtprojector
de lichtprojector
gevoerd.
naar de
naar
douchekop
de douchekop
gevoerd.
gevoerd.
• Het
• licht
• Het licht wordt via een
met lichtpuntjes
Stortdouche
de waterstralen
met lichtpuntjes
die
verkleuren.
de waterstralen laten verkleuren.
• Stortdouche
Lengte glasvezelkabel
3m
Lengte
glasvezelkabel
glasvezelkabel
3mlaten
3m
• • Lengte
• die
Het licht wordt via
vaneen
de lichtprojector
glasvezelbundel
naarvan
de de
douchekop
lichtprojector
gevoerd.
naar de douchekop gevoerd.
• Het licht wordt via een
• glasvezelbundel
Productnr Maat
Opmerking
Ø
Productnr
Productnr
Maat Maat
Opmerking
Opmerking
Lengte glasvezelkabel
3m
Lengte
glasvezelkabel
3m
• 6303253
•
G3/4
Buitendraad
250
6303253
6303253
G3/4 G3/4
Buitendraad
Buitendraad
Ø
Ø
250
250
Productnr
Maat
Opmerking
Productnr
Maat
Opmerking
Ø
Ø
6303253
G3/4
Buitendraad
6303253
G3/4
Buitendraad
250
250
193
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
3 assortboek_waterappendages.indd
3
3
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
3
3
193
193
193
48
WATER
WATER
Productnr
Opmerking
Opmerking
WATER
WATER
Emmer
automatische
stortdouche
stortdouche
vulinstallatie
met automatische
met
d.m.v.
automatische
vlotter.
vulinstallatie
vulinstallatie
d.m.v. d.m.v.
vlotter.vlotter.
• Emmer stortdouche• met
• Emmer
stalen
diameter
stalen
montagebeugel,
425montagebeugel,
mm inhoud
diameter
8 totdiameter
16425
liter.
mm
425
inhoud
mm inhoud
8 tot 16
8 liter.
tot 16 liter.
• Roestvast stalen montagebeugel,
• Roestvast
• Roestvast
automatische
stortdouche
vulinstallatie
met automatische
d.m.v. vlotter.
vulinstallatie d.m.v. vlotter.
• Emmer stortdouche met
• Emmer
Productnr Maat
Uitvoering
Productnr
Productnr
Maat Maat
Uitvoering
Uitvoering
Opmerking
RoestvastG1/2
stalen montagebeugel,
diameter
stalen
montagebeugel,
425
mm inhoud
diameter
8met
tot kunststof
16
liter.
425 mm
inhoud
8 toten
16
liter.
• 6301614
• Roestvast
Houten
6301614
emmer
6301614
met
G1/2
kunststof
G1/2
Houten
binnenwand
Houten
emmer
emmer
met
voorkunststof
wanden
binnenwand
plafondmontage
binnenwand
voor wandvoor
wandplafondmontage
Buitendraad
en plafondmontage
193
12-07-12 09:01
12-07-1212-07-12
09:01
12-07-12 09:01
12-07-12 09:0
WATER
3.5 Douchepanelen
Douchepanelen
WATER
WATER
WATER
WATER
WATER
WATE
WAT
WA
W
WATER
WATER
WATER
WATER
Douchepanelen
Douchepanelen
Douchepanelen
Douchepanelen
Douchepanelen
Douchepanelen
Douchepanelen
Douchepanelen
Douchepanelen
V 6008 DOUCHEPANEEL BASIC
Douchepanelen
Douchepanelen
Douchepanelen
Douchepanelen
V 6008
DOUCHEPANEEL
BASIC
V V6008
V6008
V6008
V6008
DOUCHEPANEEL
V6008
DOUCHEPANEEL
V6008
DOUCHEPANEEL
V6008
DOUCHEPANEEL
V6008
DOUCHEPANEEL
6008
DOUCHEPANEEL
DOUCHEPANEEL
DOUCHEPANEEL
DOUCHEPANEEL
BASIC
BASIC
BASIC
BASIC
BASIC
BASIC
BASIC
BASIC
BASIC
V 6008
V 6008
DOUCHEPANEEL
V 6008
DOUCHEPANEEL
V 6008
DOUCHEPANEEL
DOUCHEPANEEL
BASIC
BASIC
BASIC
BASIC
Vandaalbestendig
Vandaalbestendig
douchekop
kunststof
kunststof
kunststof
kunststof
kunststof
Shorty
kunststof
douchepaneel
kunststof
douchepaneel
kunststof
douchepaneel
kunststof
douchepaneel
endouchepaneel
druktoets.
douchepaneel
douchepaneel
douchepaneel
met
douchepaneel
met
met
douchekop
met
douchekop
met
douchekop
met
douchekop
met
douchekop
met
douchekop
met
douchekop
Shorty
douchekop
Shorty
douchekop
Shorty
Shorty
en
Shorty
en
Shorty
druktoets.
en
Shorty
druktoets.
en
Shorty
druktoets.
en
Shorty
druktoets.
en
druktoets.
en
druktoets.
en
druktoets.
en
druktoets.
druktoets.
• Vandaalbestendig kunststof douchepaneel
• • Vandaalbestendig
• Vandaalbestendig
• Vandaalbestendig
• Vandaalbestendig
• Vandaalbestendig
• Vandaalbestendig
• met
• Vandaalbestendig
Magneetventiel
Lange
Magneetventiel
24V
24V
24V
binnendraad
DC.
24V
DC.
24V
DC.
Ballofix
24V
DC.
Ballofix
24V
DC.
Ballofix
24V
DC.
Ballofix
24V
DC.
Ballofix
kogelkraan;
DC.
Ballofix
kogelkraan;
DC.
Ballofix
kogelkraan;
Ballofix
kogelkraan;
Ballofix
kogelkraan;
kogelkraan;
kogelkraan;
Lange
kogelkraan;
Lange
kogelkraan;
Lange
Lange
binnendraad
Lange
binnendraad
Lange
binnendraad
Lange
binnendraad
Lange
binnendraad
Lange
binnendraad
binnendraad
binnendraad
binnendraad
• Magneetventiel 24V DC. Ballofix
• • Magneetventiel
•kogelkraan;
• Magneetventiel
• Magneetventiel
• Magneetventiel
• Magneetventiel
• Magneetventiel
• Magneetventiel
kunststof
kunststof
douchepaneel
met
douchekop
met
douchekop
met
douchekop
met
Shorty
douchekop
Shorty
en
druktoets.
Shorty
en
druktoets.
Shorty
enkunststof
druktoets.
en
druktoets.
•• Vandaalbestendig
• Vandaalbestendig
• Vandaalbestendig
• Vandaalbestendig
Materiaal:
2K-Acryl
onderhoudsvrij
Materiaal:
kunststof
Materiaal:
Materiaal:
Materiaal:
2K-Acryl
Materiaal:
2K-Acryl
Materiaal:
2K-Acryl
2K-Acryl
onderhoudsvrij
2K-Acryl
onderhoudsvrij
2K-Acryl
onderhoudsvrij
2K-Acryl
onderhoudsvrij
2K-Acryl
onderhoudsvrij
onderhoudsvrij
onderhoudsvrij
onderhoudsvrij
onderhoudsvrij
kunststof
kunststof
kunststof
kunststof
kunststof
kunststof
kunststof
kunststof
•kunststof
• Materiaal:
• douchepaneel
•kunststof
• Materiaal:
• douchepaneel
• Materiaal:
•2K-Acryl
•douchepaneel
Magneetventiel
24V DC.
24VBallofix
DC.
24V
24V
kogelkraan;
Lange
kogelkraan;
Lange
binnendraad
Lange
binnendraad
Lange
binnendraad
binnendraad
•• Magneetventiel
• Magneetventiel
• wateraansluiting
• Magneetventiel
Flexibele
voor
aansluiting
Flexibele
Flexibele
Flexibele
Flexibele
Flexibele
Flexibele
wateraansluiting
Flexibele
wateraansluiting
wateraansluiting
Flexibele
wateraansluiting
achterwateraansluiting
wateraansluiting
wateraansluiting
wateraansluiting
of
wateraansluiting
bovenzijde.
voor
voor
voor
aansluiting
voor
aansluiting
voor
aansluiting
voor
aansluiting
voor
aansluiting
voor
aansluiting
voor
aansluiting
aan
aansluiting
aan
aansluiting
aan
achteraan
achteraan
achteraan
achteraan
achterofaan
achterof
bovenzijde.
aan
achterof
bovenzijde.
achterof
bovenzijde.
achterof
bovenzijde.
of
bovenzijde.
of
bovenzijde.
of
bovenzijde.
of
bovenzijde.
bovenzijde.
• Ballofix
•DC.
•kogelkraan;
• Ballofix
•DC.
•kogelkraan;
• Ballofix
• aan
• Flexibele
Materiaal:
Materiaal:
2K-Acryl
onderhoudsvrij
2K-Acryl
onderhoudsvrij
onderhoudsvrij
kunststof
kunststof
•• Materiaal:
• Materiaal:
• 2K-Acryl
• 2K-Acryl
Voor
aansluiting
op onderhoudsvrij
Conweb
Voor
Voor
Voor
aansluiting
Voor
Voor
Voor
aansluiting
Voor
aansluiting
opaansluiting
op
Conweb
aansluiting
op
Conweb
op
Conweb
op
Conweb
op
Conweb
op
besturingskast
Conweb
op
besturingskast
Conweb
op
besturingskast
Conweb
besturingskast
Conweb
besturingskast
besturingskast
besturingskast
besturingskast
besturingskast
•besturingskast
• Voor
• Voor
•kunststof
• aansluiting
• aansluiting
•kunststof
• aansluiting
• aansluiting
Flexibele
Flexibele
wateraansluiting
wateraansluiting
voor aansluiting
voor aansluiting
voor aansluiting
voor
aan aansluiting
achteraan achteraan
of bovenzijde.
achteraan
of bovenzijde.
achterof bovenzijde.
of bovenzijde.
• Flexibele
• Flexibele
• wateraansluiting
• wateraansluiting
Productnr Maat
Uitvoering
Productnr
Productnr
Productnr
Productnr
Productnr
Productnr
Productnr
Maat
Productnr
Maat
Productnr
Maat
Maat
Maat
Uitvoering
Maat
Uitvoering
Maat
Uitvoering
Maat
Uitvoering
Maat
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering Materiaal
H
B
D
Materiaal
Materiaal
Materiaal
Materiaal
Materiaal
Materiaal
Materiaal
Materiaal
HMateriaal
H H HBHBHBHD
BH
aansluiting
aansluiting
aansluiting
op Conweb
aansluiting
op Conweb
opbesturingskast
Conweb
opbesturingskast
Conweb
besturingskast
besturingskast
• Voor
• Voor
• Voor
• Voor
6300339
Rp1/2 Met magneetventiel
6300339
6300339
6300339
24V
6300339
6300339
DC
6300339
6300339
Rp1/2
en
6300339
Rp1/2
6300339
piëzo
Rp1/2
Rp1/2
Rp1/2
Met
druktoets,
Rp1/2
Met
Rp1/2
Met
magneetventiel
Rp1/2
Met
magneetventiel
Rp1/2
Met
magneetventiel
Met
magneetventiel
voor
Met
magneetventiel
Met
magneetventiel
aansluiting
Met
magneetventiel
magneetventiel
24V
magneetventiel
24V
24V
DC
24V
DC
en
24V
DC
en
24V
DC
Kunststof,
piëzo
en
24V
DC
piëzo
en
24V
DC
piëzo
en
24V
DC
druktoets,
piëzo
en
DC
druktoets,
piëzo
en
wit
DC
druktoets,
piëzo
en
druktoets,
piëzo
en
druktoets,
piëzo
1400
voor
druktoets,
piëzo
voor
druktoets,
voor
druktoets,
aansluiting
voor
220
druktoets,
aansluiting
voor
aansluiting
voor
aansluiting
85
voor
aansluiting
voor
aansluiting
voor
aansluiting
Kunststof,
aansluiting
Kunststof,
aansluiting
Kunststof,
Kunststof,
Kunststof,
wit
Kunststof,
wit
Kunststof,
wit
Kunststof,
1400
wit
Kunststof,
1400
wit
1400
wit
1400
wit
220
1400
wit
220
1400
wit
220
140
85
22
1
op besturingskast
opop
besturingskast
op
besturingskast
op
besturingskast
op
besturingskast
op
besturingskast
op
besturingskast
op
besturingskast
op
besturingskast
besturingskast
Productnr
Productnr
Productnr
MaatProductnr
Maat
Uitvoering
Maat
Uitvoering
Maat
Uitvoering
Uitvoering
Materiaal
Materiaal
Materiaal
H Materiaal
HB HB
D HB
D
B
D
D
6301658
Rp1/2 Met mechanische
6301658
6301658
drukknop,
6301658
6301658
6301658
6301658
6301658
Rp1/2
stand-alone
6301658
Rp1/2
6301658
Rp1/2
Rp1/2
Rp1/2
Met
Rp1/2
Met
Rp1/2
Met
mechanische
Rp1/2
Met
mechanische
Rp1/2
Met
mechanische
Met
mechanische
Met
mechanische
Met
mechanische
Met
mechanische
drukknop,
mechanische
drukknop,
mechanische
drukknop,
drukknop,
drukknop,
stand-alone
drukknop,
stand-alone
drukknop,
RVS
stand-alone
drukknop,
stand-alone
drukknop,
stand-alone
stand-alone
stand-alone
stand-alone
stand-alone
1400 220 85
RVS
RVS
RVS
RVS
RVS
RVS
RVS
RVS
1400
RVS
1400
1400
1400
220
1400
220
1400
220
140
85
22
1
6300339
6300339
6300339
Rp1/26300339
Rp1/2
MetRp1/2
magneetventiel
MetRp1/2
magneetventiel
Met magneetventiel
Met
24V
magneetventiel
DC
24V
enDC
piëzo
24V
enDC
piëzo
druktoets,
24V
enDC
piëzo
druktoets,
envoor
piëzo
druktoets,
aansluiting
voor
druktoets,
aansluiting
voor aansluiting
voor
Kunststof,
aansluiting
Kunststof,
wit
Kunststof,
1400
wit
Kunststof,
1400
wit
220 1400
wit
220
85 1400
220
85 220
85
85
op besturingskast
op besturingskast
op besturingskast
op besturingskast
6301658
6301658
6301658
Rp1/26301658
Rp1/2
MetRp1/2
mechanische
MetRp1/2
mechanische
Met mechanische
Met
drukknop,
mechanische
drukknop,
stand-alone
drukknop,
stand-alone
drukknop,
stand-alone
stand-alone
RVS RVS RVS1400
RVS1400
220 1400
220
85 1400
220
85 220
85
V 6027 DOUCHEPANEEL COMFORT
V V6027
V6027
V6027
V6027
DOUCHEPANEEL
V6027
DOUCHEPANEEL
V6027
DOUCHEPANEEL
V6027
DOUCHEPANEEL
V6027
DOUCHEPANEEL
6027
DOUCHEPANEEL
DOUCHEPANEEL
DOUCHEPANEEL
DOUCHEPANEEL
COMFORT
COMFORT
COMFORT
COMFORT
COMFORT
COMFORT
COMFORT
COMFORT
COMFORT
85
V 6027 DOUCHEPANEEL COMFORT
V 6027
V 6027
DOUCHEPANEEL
V 6027
DOUCHEPANEEL
V 6027
DOUCHEPANEEL
DOUCHEPANEEL
COMFORT
COMFORT
COMFORT
COMFORT
Vandaalbestendig
Vandaalbestendig
Vandaalbestendig
RVS
RVS
RVS
Shorty
douchepaneel
RVS
douchepaneel
RVS
douchepaneel
RVS
douchepaneel
RVS
endouchepaneel
RVS
druktoets.
douchepaneel
RVS
douchepaneel
douchepaneel
met
douchepaneel
met
met
douchekop
met
douchekop
met
douchekop
met
douchekop
met
douchekop
met
douchekop
met
douchekop
Shorty
douchekop
Shorty
douchekop
Shorty
Shorty
en
Shorty
en
Shorty
druktoets.
en
Shorty
druktoets.
en
Shorty
druktoets.
en
Shorty
druktoets.
en
druktoets.
en
druktoets.
en
druktoets.
en
druktoets.
druktoets.
• • Vandaalbestendig
• Vandaalbestendig
• Vandaalbestendig
• Vandaalbestendig
•met
• Vandaalbestendig
• douchekop
• Vandaalbestendig
• Vandaalbestendig RVS douchepaneel
Magneetventiel
Magneetventiel
24V
24V
24V
DC.
24V
DC.
24V
DC.
Ballofix
24V
DC.
Ballofix
24V
DC.
Ballofix
24V
DC.
Ballofix
24V
DC.
Ballofix
kogelkranen.
DC.
Ballofix
kogelkranen.
DC.
Ballofix
kogelkranen.
Ballofix
kogelkranen.
Ballofix
kogelkranen.
kogelkranen.
kogelkranen.
kogelkranen.
kogelkranen.
• • Magneetventiel
•kogelkranen.
• Magneetventiel
• Magneetventiel
• Magneetventiel
• Magneetventiel
• Magneetventiel
• Magneetventiel
• Magneetventiel 24V DC. Ballofix
Vandaalbestendig
RVS
douchepaneel
RVS•douchepaneel
RVS
RVS
met
douchepaneel
douchekop
met
douchekop
met
douchekop
met
Shorty
douchekop
Shorty
en
druktoets.
Shorty
en
druktoets.
Shorty
en
druktoets.
en
druktoets.
• thermostatische
• Vandaalbestendig
• Vandaalbestendig
•• Vandaalbestendig
Met
mengkraan
Met
Met
veiligheidsaanslag.
Met
Met
Met
Met
Met
thermostatische
Met
thermostatische
thermostatische
thermostatische
mengkraan
mengkraan
mengkraan
mengkraan
mengkraan
mengkraan
mengkraan
met
mengkraan
met
mengkraan
met
veiligheidsaanslag.
met
veiligheidsaanslag.
met
veiligheidsaanslag.
met
veiligheidsaanslag.
met
veiligheidsaanslag.
met
veiligheidsaanslag.
met
veiligheidsaanslag.
veiligheidsaanslag.
veiligheidsaanslag.
• Met
•met
•douchepaneel
•thermostatische
•thermostatische
•thermostatische
•thermostatische
•thermostatische
Magneetventiel
Magneetventiel
Magneetventiel
24V
DC.
24V
Ballofix
DC.
24V
Ballofix
DC.
24V
kogelkranen.
Ballofix
DC.
kogelkranen.
Ballofix
kogelkranen.
kogelkranen.
•
•
•
•• Magneetventiel
Flexibele wateraansluitingen •voor
aansluiting
wateraansluitingen
wateraansluitingen
wateraansluitingen
aan
Flexibele
wateraansluitingen
wateraansluitingen
achterwateraansluitingen
wateraansluitingen
wateraansluitingen
wateraansluitingen
of bovenzijde.
voor
voor
voor
aansluiting
voor
aansluiting
voor
aansluiting
voor
aansluiting
voor
aansluiting
voor
aansluiting
voor
aansluiting
aan
aansluiting
aan
aansluiting
aan
achteraan
achteraan
achteraan
achteraan
achterofaan
achterof
bovenzijde.
aan
achterof
bovenzijde.
achterof
bovenzijde.
achterof
bovenzijde.
of
bovenzijde.
of
bovenzijde.
of
bovenzijde.
of
bovenzijde.
bovenzijde.
• Flexibele
• Flexibele
• Flexibele
• Flexibele
• Flexibele
• Flexibele
• Flexibele
• Flexibele
Met
Met
Met thermostatische
mengkraan
mengkraan
mengkraan
veiligheidsaanslag.
met
veiligheidsaanslag.
met
veiligheidsaanslag.
• thermostatische
• thermostatische
• thermostatische
•• Met
Afmetingen
1300x220x80mm.
Afmetingen
Afmetingen
Afmetingen
Afmetingen
Afmetingen
Afmetingen
1300x220x80mm.
Afmetingen
1300x220x80mm.
1300x220x80mm.
1300x220x80mm.
1300x220x80mm.
1300x220x80mm.
1300x220x80mm.
1300x220x80mm.
(lxbxd).
(lxbxd).
(lxbxd).
(lxbxd).
(lxbxd).
(lxbxd).
(lxbxd).
(lxbxd).
(lxbxd).
• •(lxbxd).
•met
• Afmetingen
•mengkraan
•met
• Afmetingen
•veiligheidsaanslag.
•1300x220x80mm.
Flexibele
Flexibele
wateraansluitingen
wateraansluitingen
voor aansluiting
voor aansluiting
voor aansluiting
voor
aan aansluiting
achteraan achteraan
of bovenzijde.
achteraan
of bovenzijde.
achterof bovenzijde.
of bovenzijde.
• Flexibele
• wateraansluitingen
• wateraansluitingen
• Flexibele
Productnr
Productnr
Productnr
Productnr
Productnr
Productnr
Maat
Productnr
Maat
Productnr
Maat
Maat
Maat
Uitvoering
Maat
Uitvoering
Maat
Uitvoering
Maat
Uitvoering
Maat
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Materiaal
Materiaal
Materiaal
Materiaal
Materiaal
Materiaa
Materi
Mate
Ma
Productnr Maat
Uitvoering Productnr
Materiaal
1300x220x80mm.
1300x220x80mm.
1300x220x80mm.
1300x220x80mm.
(lxbxd).
(lxbxd).
(lxbxd).
(lxbxd).
• Afmetingen
• Afmetingen
• Afmetingen
• Afmetingen
6300217
6300217
6300217
6300217
6300217
6300217
6300217
Rp1/2
6300217
Rp1/2
Rp1/2
Rp1/2
Rp1/2
Met
Rp1/2
Met
Rp1/2
Met
magneetventiel
Rp1/2
Met
magneetventiel
Rp1/2
Met
magneetventiel
Met
magneetventiel
Met
magneetventiel
Met
magneetventiel
Met
magneetventiel
magneetventiel
24V
magneetventiel
24V
24V
DC
24V
DC
en
24V
DC
en
24V
DC
piëzo
en
24V
DC
piëzo
en
24V
DC
piëzo
en
24V
DC
druktoets,
piëzo
en
DC
druktoets,
piëzo
en
DC
druktoets,
piëzo
en
druktoets,
piëzo
en
druktoets,
piëzo
voor
druktoets,
piëzo
voor
druktoets,
voor
druktoets,
aansluiting
voor
druktoets,
aansluiting
voor
aansluiting
voor
aansluiting
voor
aansluiting
voor
aansluiting
op
voor
aansluiting
opaansluiting
opaansluiting
opopopop
RVS
op
RVS
op
RVS
RVS
RVS
RVS
RVS
RVS
RV
6300217
Rp1/2
Met magneetventiel
24V
DC
en6300217
piëzo
druktoets,
voor
aansluiting
op
RVS
besturingskast
besturingskast
besturingskast
besturingskast
besturingskast
besturingskast
besturingskast
besturingskast
besturingskast
besturingskast
Productnr
Productnr
Productnr
MaatProductnr
Maat
Uitvoering
Maat
Uitvoering
Maat
Uitvoering
Uitvoering
Materiaal
Materiaal
Materiaal
Materiaal
6303990
6303990
6303990
6303990
6303990
6303990
6303990
Rp1/2
6303990
Rp1/2
6303990
Rp1/2
Rp1/2
Rp1/2
Stand-alone
Rp1/2
Stand-alone
Rp1/2
Stand-alone
Rp1/2
Stand-alone
Rp1/2
Stand-alone
Stand-alone
douchepaneel
Stand-alone
douchepaneel
Stand-alone
douchepaneel
Stand-alone
douchepaneel
douchepaneel
douchepaneel
douchepaneel
met
douchepaneel
met
douchepaneel
met
batterijvoeding
met
batterijvoeding
met
batterijvoeding
met
batterijvoeding
met
batterijvoeding
met
batterijvoeding
met
batterijvoeding
batterijvoeding
enbatterijvoeding
en
instelbare
en
instelbare
en
instelbare
en
instelbare
en
instelbare
en
douchetijd
instelbare
en
douchetijd
instelbare
en
douchetijd
instelbare
douchetijd
instelbare
douchetijd
douchetijd
endouchetijd
endouchetijd
endouchetijd
en
Kunststof,
en
Kunststof,
en
Kunststof,
en
Kunststof,
en
Kunststof,
en
wit
Kunststo
wit
Kunsts
wit
Kuns
wi
Ku
6303990
Rp1/2
Stand-alone douchepaneel
met
batterijvoeding
en
instelbare
douchetijd
en
Kunststof,
wit
6300217
6300217
6300217
Rp1/26300217
Rp1/2
Met
Rp1/2
magneetventiel
Met
Rp1/2
magneetventiel
Met magneetventiel
Met
24V
magneetventiel
DC
24V
enDC
piëzo
24V
encyclusspoeling
DC
piëzo
druktoets,
24V
enDC
piëzo
druktoets,
en
voor
piëzo
druktoets,
aansluiting
voor
druktoets,
aansluiting
voorop
aansluiting
voorop
aansluiting
opRVSopRVS RVS RVS
cyclusspoeling
cyclusspoeling
cyclusspoeling
cyclusspoeling
cyclusspoeling
cyclusspoeling
cyclusspoeling
cyclusspoeling
cyclusspoeling
besturingskast
besturingskast
besturingskast
besturingskast
6303990
6303990
6303990
Rp1/26303990
Rp1/2
Stand-alone
Rp1/2
Stand-alone
Rp1/2
Stand-alone
douchepaneel
Stand-alone
douchepaneel
douchepaneel
metdouchepaneel
batterijvoeding
met batterijvoeding
met batterijvoeding
met
en batterijvoeding
instelbare
en instelbare
endouchetijd
instelbare
endouchetijd
instelbare
en
douchetijd
en
douchetijd
Kunststof,
enKunststof,
en
wit
Kunststof,
wit
Kunststof,
wit wit
cyclusspoeling
cyclusspoeling
cyclusspoeling
cyclusspoeling
20
assortboek_waterappendages.indd 2
20
202020202020202020
20
20
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
2 2 2 2 2 2 2 2 2
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
2
2
2
2
49
20
12-07-12 09:00
12-07-12
12-07-12
09:00
12-07-12
09:00
12-07-12
09:00 09:00
12-07
12
3 Producten
Conti Profesioneel
Conti Profesioneel
Sanitair Sanitair
3.5 Douchepanelen
Conti
Profesioneel
Conti
Conti
Conti
Conti
Profesioneel
Conti
Profesioneel
Sanitair
Conti
Profesioneel
Profesioneel
Profesioneel
Profesioneel
Sanitair
Sanitair
Sanitair
Sanitair
Sanitair
Sanitair
Douchepanelen
Douchepanelen
V 6006 DOUCHEPANEEL BASIC SPORT
Douchepanelen
Douchepanelen
Douchepanelen
Douchepanelen
Douchepanelen
Douchepanelen
Douchepanelen
V 6006 DOUCHEPANEEL
V 6006 DOUCHEPANEEL
BASIC SPORT
BASIC SPORT
Productnr
MaatProductnr
Productnr
Uitvoering
Productnr
Productnr
Productnr
Maat
Productnr
Maat
Maat
Maat
Uitvoering
Maat
Uitvoering
Maat
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
6300085
G1/2 6300085
6300085
6300085
6300085
6300085
G1/2
6300085
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
WATER
WATER
douchepaneel
douchekop met
en drukknop.
douchekop en drukknop.
• Opbouw douchepaneel
• Opbouwmet
behuizing van aluminium.
behuizing van aluminium.
• Vandaalbestendige
• Vandaalbestendige
douchepaneel
met
douchepaneel
douchepaneel
douchekop
Opbouw
douchepaneel
douchepaneel
douchepaneel
douchepaneel
met
enmet
drukknop.
douchekop
met
douchekop
met
douchekop
met
douchekop
met
douchekop
endouchekop
en
drukknop.
en
drukknop.
en
drukknop.
en
drukknop.
en
drukknop.
drukknop.
• Opbouw
• bedieningsknop.
•Opbouw
•Opbouw
•Opbouw
•Opbouw
•Opbouw
Mechanische
Mechanische
bedieningsknop.
behuizing
Vandaalbestendige
van aluminium.
behuizing
behuizing
behuizing
behuizing
van
behuizing
van
behuizing
aluminium.
van
aluminium.
van
aluminium.
van
aluminium.
van
aluminium.
aluminium.
• Vandaalbestendige
• •Vandaalbestendige
•Vandaalbestendige
•Vandaalbestendige
•Vandaalbestendige
•Vandaalbestendige
Verstelbare douchekop.
Verstelbare
douchekop.
Mechanische
Mechanische
bedieningsknop.
bedieningsknop.
bedieningsknop.
bedieningsknop.
bedieningsknop.
bedieningsknop.
• Mechanische
• bedieningsknop.
•Mechanische
•Mechanische
•Mechanische
•mengkraan.
•Mechanische
Zonder mengkraan.
Zonder
douchekop.
Verstelbare
douchekop.
douchekop.
douchekop.
douchekop.
douchekop.
• Verstelbare douchekop.
• •Verstelbare
•Verstelbare
•Verstelbare
•Verstelbare
•Verstelbare
Productnr MaatProductnr
Uitvoering
Maat
Uitvoering
Zonder mengkraan.
Zonder
Zonder
mengkraan.
Zonder
mengkraan.
mengkraan.
mengkraan.
• 6300085
•Zonder
•Zonder
•Zonder
•mengkraan.
•mengkraan.
G1/2• 6300085
G1/2
WATER
WATER
WATER
WATER
WATER
V 6006 DOUCHEPANEEL
V 6006
V 6006
V 6006
VDOUCHEPANEEL
6006
VDOUCHEPANEEL
6006
VDOUCHEPANEEL
BASIC
6006
DOUCHEPANEEL
DOUCHEPANEEL
DOUCHEPANEEL
SPORT
BASIC
BASIC
BASIC
BASIC
SPORT
BASIC
SPORT
BASIC
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
V 6060 DOUCHEPANEEL
V 6060 DOUCHEPANEEL
MET ULTRAFILTRATIE
MET ULTRAFILTRATIE
EN THERMOSTAAT
EN THERMOSTAAT
V 6060 DOUCHEPANEEL MET ULTRAFILTRATIE EN THERMOSTAAT
V 6060 DOUCHEPANEEL
V 6060
V 6060
V 6060
VDOUCHEPANEEL
6060
VDOUCHEPANEEL
6060
VDOUCHEPANEEL
MET
6060
DOUCHEPANEEL
DOUCHEPANEEL
ULTRAFILTRATIE
DOUCHEPANEEL
MET
MET
MET
ULTRAFILTRATIE
MET
ULTRAFILTRATIE
MET
ULTRAFILTRATIE
EN
MET
ULTRAFILTRATIE
ULTRAFILTRATIE
THERMOSTAAT
ULTRAFILTRATIE
ENEN
THERMOSTAAT
EN
THERMOSTAAT
EN
THERMOSTAAT
EN
THERMOSTAAT
EN
THERMOSTAAT
THERMOSTAAT
RVS (1.4301) douchepaneel
RVS (1.4301)met
douchepaneel
douchekop met
Shorty
douchekop
en druktoets.
Shorty en druktoets.
• Vandaalbestendig
• Vandaalbestendig
voorfilter
legionellabescherming
0,02 m voor legionellabescherming
op de doucheplek.
op de doucheplek.
• mMet
• Met filter 0,02
RVS
(1.4301)
Vandaalbestendig
douchepaneel
RVS
RVS
(1.4301)
RVS
RVS
RVS
(1.4301)
RVS
met
douchepaneel
(1.4301)
douchepaneel
douchekop
(1.4301)
douchepaneel
douchepaneel
douchepaneel
douchepaneel
met
Shorty
met
douchekop
met
douchekop
en
met
douchekop
druktoets.
met
douchekop
met
douchekop
Shorty
douchekop
Shorty
Shorty
en
Shorty
en
druktoets.
Shorty
en
druktoets.
Shorty
en
druktoets.
en
druktoets.
en
druktoets.
druktoets.
• Vandaalbestendig
• •Vandaalbestendig
•Vandaalbestendig
•Vandaalbestendig
•Vandaalbestendig
•Vandaalbestendig
Met automatische
Met
filterspoeling
automatische
(0,2-0,25
filterspoeling
l)(1.4301)
bij(1.4301)
elk
(0,2-0,25
gebruik.
l) bij
elk
gebruik.
0,02
voor
filter
Met
legionellabescherming
filter
0,02
filter
0,02
filter
Met
m
0,02
filter
voor
m
0,02
filter
voor
m
0,02
legionellabescherming
voor
m
0,02
legionellabescherming
voor
m legionellabescherming
voor
mop
legionellabescherming
voor
de
legionellabescherming
legionellabescherming
doucheplek.
op op
deop
de
doucheplek.
op
de
doucheplek.
op
de
doucheplek.
op
de
doucheplek.
de
doucheplek.
doucheplek.
• Met filter
• m•Met
•Met
•mengkraan
•Met
•Met
thermostatische
thermostatische
met
mengkraan
veiligheidsaanslag.
met
veiligheidsaanslag.
automatische
Met
automatische
automatische
automatische
automatische
Met
automatische
(0,2-0,25
automatische
filterspoeling
filterspoeling
filterspoeling
l)filterspoeling
bijfilterspoeling
elk
filterspoeling
(0,2-0,25
gebruik.
(0,2-0,25
(0,2-0,25
(0,2-0,25
l)(0,2-0,25
bij
l)(0,2-0,25
bij
elk
l) bij
elk
l)gebruik.
bij
elk
l)gebruik.
bij
elk
l)gebruik.
bij
elk
gebruik.
elk
gebruik.
gebruik.
• Met
•Met
•filterspoeling
•Met
•Met
•Met
Voorzien
van• drukonafhankelijke
Voorzien
van
drukonafhankelijke
capaciteitsbegrenzer.
capaciteitsbegrenzer.
thermostatische
Met
thermostatische
thermostatische
thermostatische
Met
thermostatische
met
thermostatische
mengkraan
veiligheidsaanslag.
mengkraan
mengkraan
mengkraan
mengkraan
met
mengkraan
met
veiligheidsaanslag.
met
veiligheidsaanslag.
met
veiligheidsaanslag.
met
veiligheidsaanslag.
met
veiligheidsaanslag.
veiligheidsaanslag.
• Met thermostatische
• •Met
•Met
•mengkraan
•Met
•Met
Productnr MaatProductnr
Uitvoering
Opmerking
Flow (l/min)
Maat
Uitvoering
Opmerking
Flow (l/min)
VoorzienR1/2
van• 6304001
drukonafhankelijke
van
Voorzien
van
Voorzien
drukonafhankelijke
van
drukonafhankelijke
capaciteitsbegrenzer.
van
drukonafhankelijke
van
drukonafhankelijke
van
drukonafhankelijke
drukonafhankelijke
capaciteitsbegrenzer.
capaciteitsbegrenzer.
capaciteitsbegrenzer.
capaciteitsbegrenzer.
capaciteitsbegrenzer.
• 6304001
•Voorzien
•Voorzien
•Voorzien
•Voorzien
•wateraansluitingen,
Flexibele
ballofixcapaciteitsbegrenzer.
aansluitkranen,
Conische
6 (bij 1 bar)
R1/2
Flexibele
wateraansluitingen,
ballofix
aansluitkranen,
Conische
6 (bij 1 bar)
Productnr
6304001
batterijgestuurd (9V)
met cyclusspoeling,
werkdruk:
2,5-5,0 Bar,
buitendraad
batterijgestuurd
(9V) met
cyclusspoeling,
werkdruk:
2,5-5,0 Bar,
buitendraad
MaatProductnr
Productnr
Uitvoering
Productnr
Productnr
Productnr
Maat
Productnr
Maat
Maat
Maat
Uitvoering
Maat
Uitvoering
Maat
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Opmerking
Flow
Opmerking
Opmerking
(l/min)
Opmerking
Opmerking
Opmerking
Flow
Flow
(l/min)
Flow
(l/min)
Flow
(l/min)
Flow
(l/min)
Flow
(l/min)
(l/min)
maximale
temperatuur:
70°C,
Start/stop
functie;
looptijd instelbaar
maximale
temperatuur:
70°C, Start/stop
functie; looptijd
instelbaar Opmerking
R1/2 6304001
6304001
Flexibele
6304001
6304001
6304001
R1/2
wateraansluitingen,
6304001
R1/2
R1/2
R1/2
Flexibele
R1/2
Flexibele
R1/2
Flexibele
Flexibele
wateraansluitingen,
ballofix
Flexibele
wateraansluitingen,
Flexibele
wateraansluitingen,
wateraansluitingen,
aansluitkranen,
wateraansluitingen,
wateraansluitingen,
ballofix
ballofix
ballofix
aansluitkranen,
ballofix
aansluitkranen,
ballofix
aansluitkranen,
ballofix
aansluitkranen,
aansluitkranen,
Conische
aansluitkranen,Conische
6 (bij
Conische
Conische
1 bar)
Conische
Conische
Conische
6 (bij
6 (bij
16 bar)
(bij
16 bar)
(bij
16 bar)
(bij
16 bar)
(bij
1 bar)
1 bar)
batterijgestuurd (9V)
batterijgestuurd
met
batterijgestuurd
batterijgestuurd
cyclusspoeling,
batterijgestuurd
batterijgestuurd
batterijgestuurd
(9V)
(9V)
met
(9V)
werkdruk:
met
(9V)
cyclusspoeling,
met
(9V)
cyclusspoeling,
met
(9V)
cyclusspoeling,
met
2,5-5,0
cyclusspoeling,
met
cyclusspoeling,
cyclusspoeling,
Bar,
werkdruk:
werkdruk:
werkdruk:
buitendraad
werkdruk:
2,5-5,0
werkdruk:
2,5-5,0
werkdruk:
2,5-5,0
Bar,
2,5-5,0
Bar,
2,5-5,0
Bar,
2,5-5,0
buitendraad
Bar,
buitendraad
Bar,
buitendraad
Bar,
buitendraad
buitendraad
buitendraad
maximale temperatuur:
maximale
maximale
70°C,
maximale
maximale
temperatuur:
Start/stop
maximale
temperatuur:
maximale
temperatuur:
temperatuur:
functie;
temperatuur:
70°C,
temperatuur:
70°C,
70°C,
Start/stop
looptijd
70°C,
Start/stop
70°C,
Start/stop
instelbaar
70°C,
Start/stop
functie;
Start/stop
functie;
Start/stop
functie;
looptijd
functie;
looptijd
functie;
looptijd
functie;
instelbaar
looptijd
instelbaar
looptijd
instelbaar
looptijd
instelbaar
instelbaar
instelbaar
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
3
3
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
3 assortboek_waterappendages.indd
3 3 3 3 3 3
213
213
213
213213213213213213
50
12-07-12 09:01
12-07-12 09:01
12-07-12 09:01
12-07-12
12-07-12
12-07-12
12-07-12
09:01
12-07-12
09:01
12-07-12
09:01
09:01
09
3.6 Douchezuilen
Douchezuilen
Douchezuilen
WATER
WATER
WATER
WATER
V 6009 DOUCHEZUIL BASIC
V 6009 DOUCHEZUIL
V 6009 DOUCHEZUIL
BASIC
BASIC
Douchezuilen
Douchezuilen
V 6009 DOUCHEZUIL
V 6009 DOUCHEZUIL
BASIC
BASIC
Elektronische
douchezuil
zelfsluitende
met batterijvoeding.
douchezuil met batterijvoeding.
• Elektronische• zelfsluitende
magneetventiel.
druktoets en magneetventiel.
Douchekop Shorty
Douchekop Shorty
• Met druktoets
• enMet
Elektronische
douchezuil
zelfsluitende
met
batterijvoeding.
douchezuil
batterijvoeding.
•• Elektronische
•• zelfsluitende
Douchezuil (RVS):
Douchezuil
2250x220x110
(RVS):
mm
2250x220x110
(hxbxd).
mm met
(hxbxd).
druktoets
magneetventiel.
druktoets
enstart/stop
magneetventiel.
Douchekop
Shorty
Douchekop
Shorty cyslusspoeling
•• Met
•• enMet
Looptijd:
1-2600
Looptijd:
seconden,
1-2600
met
seconden,
enmet
instelbare
start/stop
cyslusspoeling
en instelbare
(RVS):
2250x220x110
(RVS): mm
2250x220x110
(hxbxd).
mm (hxbxd).
•• Douchezuil
•• Douchezuil
Netspanningonafhankelijk;
Netspanningonafhankelijk;
aansluitspanning
aansluitspanning
9V (blokbatterij).
9V (blokbatterij).
seconden,
1-2600
met start/stop
seconden,enmet
instelbare
start/stop
cyslusspoeling
en instelbare cyslusspoeling
• Looptijd: 1-2600
• Looptijd:
Productnr MaatProductnr
Uitvoering
Maat
Uitvoering
Netspanningonafhankelijk;
Netspanningonafhankelijk;
aansluitspanning
aansluitspanning
9V
(blokbatterij).
9V (blokbatterij).
•6300658
•
PE Ø25
6300658
Koud- ofPE
voorgemengd
Ø25 Koud-water
of voorgemengd water
6300686
Productnr
Confree
montageplaat
Confree
montageplaat
Maat6300686
Productnr
Uitvoering
Maat
Uitvoering
6300658
PE Ø25
6300658
Koud- ofPE
voorgemengd
Ø25 Koud-water
of voorgemengd water
6300686
6300686
Confree montageplaat
Confree montageplaat
V 6010 DOUCHEZUIL
V 6010 DOUCHEZUIL
BASIC VORSTVRIJ
BASIC VORSTVRIJ
V 6010 DOUCHEZUIL BASIC VORSTVRIJ
V 6010 DOUCHEZUIL
V 6010 DOUCHEZUIL
BASIC VORSTVRIJ
BASIC VORSTVRIJ
Elektronische
douchezuil
zelfsluitende
met zelfregelend
douchezuil met
verwarmingslint.
zelfregelend verwarmingslint.
• Elektronische• zelfsluitende
magneetventiel.
druktoets en magneetventiel.
Douchekop Shorty
Douchekop Shorty
• Met druktoets
• enMet
Elektronische
douchezuil
zelfsluitende
met
zelfregelend
douchezuil
verwarmingslint.
zelfregelend verwarmingslint.
•• Elektronische
•• zelfsluitende
Douchezuil (RVS):
Douchezuil
2250x220x110
(RVS):
mm
2250x220x110
(hxbxd).
mm met
(hxbxd).
druktoets
en
Met
magneetventiel.
druktoets
en
magneetventiel.
Douchekop
Shorty
Douchekop
Shorty cyclusspoeling
•• Met
•
Looptijd: 1-2600
seconden,
1-2600
met start/stop
seconden,enmet
instelbare
start/stop
cyclusspoeling
en instelbare
• Looptijd:
(RVS):
2250x220x110
(RVS):
mm
2250x220x110
(hxbxd).
mmDC;
(hxbxd).
•• Douchezuil
•• Douchezuil
Bedrijfsspanning
Bedrijfsspanning
verwarmingslint
verwarmingslint
24V
DC;
Transformator
24V
niet
Transformator
meegeleverd.
niet meegeleverd.
seconden,
1-2600
met start/stop
seconden,enmet
instelbare
start/stop
cyclusspoeling
en instelbare cyclusspoeling
• Looptijd: 1-2600
• Looptijd:
Maat
Uitvoering
Productnr MaatProductnr
Uitvoering
Bedrijfsspanning
Bedrijfsspanning
verwarmingslint
verwarmingslint
24V DC;
Transformator
24V water;
DC;niet
Transformator
meegeleverd.
niet meegeleverd.
•6300669
•6300669
Ø25 Koud-water;
of voorgemengd
vorstvrij
PE Ø25
Koud- ofPE
voorgemengd
vorstvrij
6300686
Productnr
6300684
6300669
Confree
montageplaat
Confree
montageplaat
Maat6300686
Productnr
Uitvoering
Maat
Uitvoering
6300685
6300686
6300684
Warmtetracing
bodemleiding
Warmtetracing
24V
PE Ø25
6300669
KoudofPE
voorgemengd
Ø25bodemleiding
Koud-water;
of voorgemengd
vorstvrij
water;24V
vorstvrij
6300685
Transformator
t.b.v. warmtetracing
Transformator
t.b.v.
warmtetracing
6300686
Confree montageplaat
Confree
montageplaat
6300684
6300684
Warmtetracing bodemleiding
Warmtetracing
24Vbodemleiding 24V
6300685
6300685
Transformator t.b.v.
Transformator
warmtetracing
t.b.v. warmtetracing
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
2
2
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
2
2
22
22
22
22
51
12-07-12 09:00
12-07-12 09:00
12-07-12 09:00
12-07-12 09:00
3 Producten
Conti Profesioneel
Conti Profesioneel
Sanitair Sanitair
3.6
Douchezuilen
Conti
Profesioneel
Conti Profesioneel
Sanitair Sanitair
Douchezuilen
Douchezuilen
V 6011 DOUCHEZUIL CLASSIC
Douchezuilen
Douchezuilen
V 6011 DOUCHEZUIL
V 6011 DOUCHEZUIL
CLASSIC
CLASSIC
6300686
Productnr
6300686
Confree Maat
montageplaat
Confree montageplaat
MaatProductnr
Uitvoering
Uitvoering
6300671
PE Ø25
6300671
Met mengkraan
PE Ø25 Met mengkraan
6300686
WATER
WATER
Elektronische
douchezuil
zelfsluitende
met batterijvoeding.
douchezuil met batterijvoeding.
• Elektronische• zelfsluitende
Met druktoets, temperatuurregelknop
en magneetventiel.
en magneetventiel.
• Met druktoets,
• temperatuurregelknop
Elektronische
douchezuil
zelfsluitende
met
batterijvoeding.
douchezuil
batterijvoeding.
•• Elektronische
•• zelfsluitende
Douchezuil (RVS):
Douchezuil
2250x220x110
(RVS):
mm
2250x220x110
(hxbxd).
mm met
(hxbxd).
druktoets,
temperatuurregelknop
Met
druktoets,
temperatuurregelknop
en
magneetventiel.
en
magneetventiel.
•• Met
•
Looptijd: 1-2600
seconden,
1-2600
met start/stop
seconden,enmet
instelbare
start/stop
cyclusspoeling
en instelbare cyclusspoeling
• Looptijd:
(RVS):
2250x220x110
(RVS): mm
2250x220x110
(hxbxd).
mm (hxbxd).
•• Douchezuil
•• Douchezuil
Netspanningonafhankelijk;
Netspanningonafhankelijk;
aansluitspanning
aansluitspanning
9V (blokbatterij).
9V (blokbatterij).
seconden,
1-2600
met start/stop
seconden,enmet
instelbare
start/stop
cyclusspoeling
en instelbare cyclusspoeling
• Looptijd: 1-2600
• Looptijd:
Productnr MaatProductnr
Uitvoering
Maat
Uitvoering
Netspanningonafhankelijk;
Netspanningonafhankelijk;
aansluitspanning
aansluitspanning
9V (blokbatterij).9V (blokbatterij).
•6300671
•6300671
PE Ø25
Met mengkraan
PE Ø25 Met mengkraan
WATER
WATER
V 6011 DOUCHEZUIL
V 6011 DOUCHEZUIL
CLASSIC
CLASSIC
6300686
Confree montageplaat
Confree montageplaat
V 6012 DOUCHEZUIL
V 6012 DOUCHEZUIL
CLASSIC VORSTVRIJ
CLASSIC VORSTVRIJ
V 6012 DOUCHEZUIL CLASSIC VORSTVRIJ
V 6012 DOUCHEZUIL
V 6012 DOUCHEZUIL
CLASSIC VORSTVRIJ
CLASSIC VORSTVRIJ
Elektronische
douchezuil
zelfsluitende
met zelfregelend
douchezuil met
verwarmingslint.
zelfregelend verwarmingslint.
• Elektronische• zelfsluitende
Met druktoets, temperatuurregelknop
en magneetventiel.
en magneetventiel.
• temperatuurregelknop
• Met druktoets,
Elektronische
douchezuil
zelfsluitende
met
zelfregelend
douchezuil
verwarmingslint.
zelfregelend verwarmingslint.
•• zelfsluitende
•• Elektronische
Douchezuil (RVS):
Douchezuil
2250x220x110
(RVS):
mm
2250x220x110
(hxbxd).
mm met
(hxbxd).
druktoets,
temperatuurregelknop
Met
druktoets,
temperatuurregelknop
en
magneetventiel.
en
magneetventiel.
•
•• Met
Looptijd: 1-2600
seconden,
1-2600
met start/stop
seconden,enmet
instelbare
start/stop
cyclusspoeling
en instelbare cyclusspoeling
• Looptijd:
(RVS):
2250x220x110
(RVS):
mm
2250x220x110
(hxbxd).
mmDC;
(hxbxd).
•• Douchezuil
•• Douchezuil
Bedrijfsspanning
Bedrijfsspanning
verwarmingslint
verwarmingslint
24V
DC;
Transformator
24V
niet
Transformator
meegeleverd.
niet meegeleverd.
seconden,
1-2600
met start/stop
seconden,enmet
instelbare
start/stop
cyclusspoeling
en instelbare cyclusspoeling
• Looptijd:
• Looptijd: 1-2600
Maat
Uitvoering
Productnr MaatProductnr
Uitvoering
Bedrijfsspanning
Bedrijfsspanning
verwarmingslint
verwarmingslint
24V DC; Transformator
24V DC;niet
Transformator
meegeleverd.
niet meegeleverd.
•6300682
•6300682
PE Ø25 vorstvrij
Met mengkraan; vorstvrij
PE Ø25
Met mengkraan;
6300686
Productnr
6300684
6300682
6300686
Confree montageplaat
Confree Maat
montageplaat
MaatProductnr
Uitvoering
Uitvoering
6300684
Warmtetracing
24V
Warmtetracing
24Vbodemleiding
PE Ø25
6300682
Met
mengkraan;
PE Ø25bodemleiding
vorstvrij
Met
mengkraan;
vorstvrij
6300685
6300686
6300685
Transformator
t.b.v. warmtetracing
Transformator
t.b.v.
warmtetracing
6300686
Confree montageplaat
Confree
montageplaat
6300684
6300684
Warmtetracing bodemleiding
Warmtetracing
24Vbodemleiding 24V
6300685
6300685
Transformator t.b.v.
Transformator
warmtetracing
t.b.v. warmtetracing
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
3
3
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
3
3
233
233
233
233
52
12-07-12 09:01
12-07-12 09:01
12-07-12 09:01
12-07-12 09:01
4 HSF Conti mechanische
zelfsluitende kranen
WATER
4.1 Wastafelkranen
WATER
Zelfsluitende kranen (mechanisch)
V60101 ZELFSLUITENDE WASTAFELKRAAN DESIGN
WATER
WATER
Zelfsluitende
kranen WASTAFELKRAAN
(mechanisch) DESIGN
Zelfsluitende
Zelfsluitende
Zelfsluitende
kranen
kranen
(mechanisch)
kranen
(mechanisch)
(mechanisch)
V60101 ZELFSLUITENDE
V60101
ZELFSLUITENDE
WASTAFELKRAAN
DESIGN
Zelfsluitende kranen (mechanisch)
Zelfsluitende
kranenZelfsluitende
(mechanisch)kranen
(mechanisch)
V60101 ZELFSLUITENDE
WASTAFELKRAAN
DESIGN
V60101
V60101
ZELFSLUITENDE
V60101
ZELFSLUITENDE
ZELFSLUITENDE
WASTAFELKRAAN
WASTAFELKRAAN
WASTAFELKRAAN
DESIGN
DESIGN
DESIGN
V60101 ZELFSLUITENDEV60101
WASTAFELKRAAN
ZELFSLUITENDE
DESIGN
WASTAFELKRAAN DESIGN
• Voor koud of voorgemengd water
• Voor koud of voorgemengd water
• Blauw en rood inzetdopje meegeleverd
• Blauw en rood inzetdopje meegeleverd
koud of voorgemengd
water binnenwerk
Voor
Voor
voorgemengd
Voorof
koud
voorgemengd
of voorgemengd
water water
water
•• Voor
• koud
•ofkoud
Drukonafhankelijk
en kalkbestendig
en
kalkbestendig
binnenwerk
•• Drukonafhankelijk
en
rood
inzetdopje
meegeleverd
Blauw
en
Blauw
rood
en
Blauw
inzetdopje
rood
en
inzetdopje
rood
meegeleverd
inzetdopje
meegeleverd
meegeleverd
•• Blauw
•
•
•
instelbare looptijd en capaciteit
• instelbare looptijd en capaciteit
koud of voorgemengd• water
Voor koud of voorgemengd
water
•• Voor
Drukonafhankelijk
en kalkbestendig
en kalkbestendig
en kalkbestendig
binnenwerk
binnenwerk
binnenwerk
• Drukonafhankelijk
• Drukonafhankelijk
Waterbesparend en kalkbestendig binnenwerk
• Drukonafhankelijk
•• Waterbesparend
en
rood
inzetdopje
meegeleverd
Blauw
en
rood
inzetdopje
meegeleverd
•• Blauw
•
instelbare looptijd en capaciteit
instelbare
looptijd
en capaciteit
looptijd
en capaciteit
en capaciteit
• instelbare
• instelbare
•looptijd
Maat
Productnr Opmerking
Maat
A Productnr
B
C
Opmerking
D
E
F
en kalkbestendig
binnenwerk en kalkbestendig
binnenwerk
•• Drukonafhankelijk
• Drukonafhankelijk
Waterbesparend
Waterbesparend
Waterbesparend
•G1/2
• Waterbesparend
• 140
G1/2
6304023
Buitendraad
6304023
70
1/2
Buitendraad
110
50
130
• instelbare looptijd en capaciteit
• instelbare looptijd en capaciteit
Maat
Productnr Opmerking
Maat Maat Maat
A Productnr
B Productnr
COpmerking
Productnr
DOpmerking
EOpmerking
F
• Waterbesparend
• Waterbesparend
G1/2
6304023
Buitendraad
G1/2
G1/2
G1/2
1406304023
70 6304023
1/2
Buitendraad
6304023
110
Buitendraad
50
Buitendraad
130
A
B
140
70
A
B
A
140
70
140
50
130
VMaat
6064 ZELFSLUITENDE
WASTAFELKRAAN
BASIC
V 6064
MERCIA
ZELFSLUITENDE
MERCIA
Productnr Opmerking
Maat
Productnr
Opmerking
A
B
C WASTAFELKRAAN
D
E A F B BASIC
C
D
E
6304023
Buitendraad
G1/2
6304023 BASIC
Buitendraad
140
VG1/2
6064 ZELFSLUITENDE
WASTAFELKRAAN
MERCIA
70
1/2
110
50 140130 70
1/2
110
F
V 6064 ZELFSLUITENDE WASTAFELKRAAN BASIC
V 6064
V
MERCIA
ZELFSLUITENDE
6064
V ZELFSLUITENDE
6064 ZELFSLUITENDE
WASTAFELKRAAN
WASTAFELKRAAN
WASTAFELKRAAN
BASICBASIC
MERCIA
BASIC
MERCIA
MERC
V 6064 ZELFSLUITENDE VWASTAFELKRAAN
6064 ZELFSLUITENDE
BASIC
WASTAFELKRAAN
MERCIA
BASIC MERCIA
• Looptijd standaard 7 seconden (niet instelbaar).
• Looptijd standaard 7 seconden (niet instelbaar).
• Drukonafhankelijk en kalkbestendig binnenwerk
• Drukonafhankelijk en kalkbestendig binnenwerk
standaard
standaard
7 seconden
standaard
7 seconden
(niet
7 seconden
instelbaar).
(niet instelbaar).
(niet instelbaar).
• Looptijd
• Looptijd
• Looptijd
• Looptijd standaard 7 seconden (niet instelbaar).
Maat
Productnr Uitvoering
Opmerking
B
C
D Uitvoering
E
FlowOpmerking
(l/min)
MaatA
Productnr
A
B
Drukonafhankelijk
en kalkbestendig
binnenwerk
Drukonafhankelijk
Drukonafhankelijk
en 43
kalkbestendig
en20°
kalkbestendig
en3-7
kalkbestendig
binnenwerk
binnenwerk
binnenwerk
•G1/2
• Drukonafhankelijk
• 6304034
•G1/2
6304034
Koudwater
Buitendraad
84
50
160
(bij
1 bar)
Koudwater
Buitendraad
84
50
(niet instelbaar).
standaard 7 seconden (niet instelbaar).
• Looptijd standaard 7 seconden
• Looptijd
Maat
Productnr Uitvoering
Opmerking
MaatA MaatB Maat
Productnr
C
Productnr
D Uitvoering
Productnr
E Uitvoering
FlowOpmerking
Uitvoering
(l/min)Opmerking
Opmerking
A
B
A
binnenwerk en kalkbestendig binnenwerk
• Drukonafhankelijk en kalkbestendig
• Drukonafhankelijk
G1/2
6304034
Koudwater
Buitendraad
G1/284 G1/250 G1/2
6304034
160 6304034
43 Koudwater
6304034
20° Koudwater
3-7 (bij
Buitendraad
Koudwater
1 bar)
Buitendraad
Buitendraad
84
50
84
G1/2
6304034
Koudwater
G1/2
Buitendraad
6304034
C
D
160
43
C
B
A
D
C
B
160
50
84
43
160
50
VMaat
6084 WASTAFELMENGKRAAN
ZELFSLUITEND
CLASSIC
ZELFSLUITEND
CLASSIC
Productnr Uitvoering
Maat
Opmerking
ProductnrV 6084
Uitvoering
A WASTAFELMENGKRAAN
B Opmerking
C
D
E A Flow
B (l/min)C
D
E
Flow (l/min)
Koudwater
84
50 Buitendraad
160
43
20° 84 3-7 (bij
50 1 bar)
160
43
20°
3-7 (bij 1 bar)
V 6084 WASTAFELMENGKRAAN ZELFSLUITEND
V 6084
CLASSIC
V WASTAFELMENGKRAAN
6084
V WASTAFELMENGKRAAN
6084 WASTAFELMENGKRAAN
ZELFSLUITEND
ZELFSLUITEND
ZELFSLUITEND
CLASSIC
CLASSIC
CLASSIC
V 6084 WASTAFELMENGKRAAN ZELFSLUITEND CLASSIC
V 6084 WASTAFELMENGKRAAN
V 6084 WASTAFELMENGKRAAN
ZELFSLUITEND CLASSICZELFSLUITEND CLASSIC
• Looptijd ca. 20 seconden.
• Looptijd ca. 20 seconden.
• Voorzien van keerkleppen en filters.
• Voorzien van keerkleppen en filters.
ca.
Looptijd
ca.
seconden.
20 ca.
seconden.
20 seconden.
• Looptijd
• Looptijd
• 20
• Looptijd ca. 20 seconden.
Maat
Productnr Uitvoering
Opmerking
Maat
Productnr Uitvoering Flow (l/min)
Opmerking
Voorzien van 6303297
keerkleppenMet
endruk/mengknop
filters.
Voorzien
Voorzien
van
Voorzien
keerkleppen
van
keerkleppen
van
en
keerkleppen
filters.
en filters.
en filters.
•
•
•
•G3/8
Wartel G3/8
aansluiting
3 (bij 1 bar)Wartel aansluiting
6303297
Met druk/mengknop
• Looptijd ca. 20 seconden. • Looptijd ca. 20 seconden.
Maat
Productnr Uitvoering
Opmerking
Flow
(l/min)
Maat Maat Maat
Productnr
Productnr
Uitvoering
Productnr
Uitvoering
Uitvoering
Opmerking
Opmerking
Opmerking
filters.
van keerkleppen en filters.
• Voorzien van keerkleppen •en Voorzien
G3/8
6303297
Met druk/mengknop
Maat
Productnr
Uitvoering
Maat
Wartel G3/8
aansluiting
G3/8
3Met
(bij 1druk/mengknop
bar)Wartel aansluiting
G3/8
63032976303297
Met
6303297
druk/mengknop
Met druk/mengknop
Wartel aansluiting
Wartel aansluiting
G3/8
6303297
Met
G3/8
druk/mengknop 6303297
Wartel aansluiting
Met druk/mengknop
Productnr
Opmerking
Uitvoering
Opmerking
24
24
assortboek_waterappendages.indd
2
assortboek_waterappendages.indd 2
53 assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
2
2
2
assortboek_waterappendages.indd 2 assortboek_waterappendages.indd 2
Flow (l/min)
3 (bij 1 bar)
24
assortboek_waterappendages.indd 2
24
Flow (l/min)
Wartel aansluiting 3 (bij 1 bar)
24 09:0024
12-07-12
24
24
12-07-12 09:00
12-07-12 09:00
12-07-1
4 HSF Conti mechanische
zelfsluitende kranen
Conti Profesioneel Sanitair
Conti Profesioneel Sanitair
4.2 Wandkranen
Zelfsluitende kranen (mechanisch)
Zelfsluitende kranen (mechanisch)
V 6062 WANDKRAAN ZELFSLUITEND
V 6062 WANDKRAAN ZELFSLUITEND
V 6062 WANDKRAAN ZELFSLUITEND
Conti Profesioneel Sanitair
Conti Profesioneel Sanitair
Zelfsluitende kranenZelfsluitende
(mechanisch)kranen (mechanisch)
V 6062 WANDKRAAN ZELFSLUITEND
V 6062 WANDKRAAN ZELFSLUITEND
Looptijd instelbaar tussen 7 en
seconden
instelbaar tussen 7 en 22 seconden
• 22Looptijd
Inclusief inbussleutel
• Inclusief inbussleutel
Productnr
Opmerking
Maat
Productnr
Opmerking
Flow (l/min)
Flow (l/min)
G1/2
6304045
Buitendraad
G1/2
6304045
Buitendraad
3-7 (bij 1 bar)
3-7 (bij 1 bar)
V
ZELFSLUITENDE
V
6063
ZELFSLUITENDE
BASIC OPBOUW
Looptijd
instelbaar tussen 7
en
Looptijd
22
seconden
instelbaarBASIC
tussen 7OPBOUW
enKNIEBEDIENING
22 seconden
• 6063
•KNIEBEDIENING
•
Inclusief inbussleutel
Maat
Productnr
•
Inclusief inbussleutel
Opmerking
Maat
G1/2 Kniebediening
6304045
Buitendraad
G1/2
4.3
Productnr
Opmerking
Flow (l/min)
Flow (l/min)
6304045
Buitendraad
3-7 (bij 1 bar)
3-7 (bij 1 bar)
V 6063 ZELFSLUITENDE KNIEBEDIENING BASIC OPBOUW
V 6063 ZELFSLUITENDE VKNIEBEDIENING
6063 ZELFSLUITENDE
BASIC OPBOUW
KNIEBEDIENING BASIC OPBOUW
•
•
•
•
•
WATER
Maat
WATER
•
•
Zelfsluitende kraan met kniebediening.
• Zelfsluitende kraan met kniebediening.
Looptijd afhankelijk van de uitslag
van deafhankelijk
hendel. van de uitslag van de hendel.
• Looptijd
Voor aansluiting op koud- of voorgemengd
water. op koud- of voorgemengd water.
• Voor aansluiting
drukonafhankelijk en kalkbestendig
binnenwerk. en kalkbestendig binnenwerk.
• drukonafhankelijk
Materiaal hendel: kunststof. • Materiaal hendel: kunststof.
Maat
Productnr
Uitvoering
Maat
Productnr
Uitvoering
Zelfsluitende kraan
met kniebediening.
kraan
met kniebediening.
• Zelfsluitende
•G1/2
6304056
G1/2
6304056
Looptijd
van afhankelijk
de hendel. van de uitslag van de hendel.
• Looptijd afhankelijk van de• uitslag
Voor aansluiting
water.
op koud- of voorgemengd water.
• voorgemengd
• Voor aansluiting op koud- of
binnenwerk.en kalkbestendig binnenwerk.
• drukonafhankelijk
• drukonafhankelijk en kalkbestendig
• Materiaal hendel: kunststof.
• Materiaal hendel: kunststof.
Maat
Productnr
G1/2
6304056
Uitvoering
Maat
G1/2
Productnr
Uitvoering
6304056
253
assortboek_waterappendages.indd 3
Opmerking
Buitendraad
Buitendraad
Opmerking
Opmerking
Buitendraad
Buitendraad
253
assortboek_waterappendages.indd 3
12-07-12 09:01
54
253
Opmerking
253
12-0
WATER
W
4.4 Uitlopen
WATER
Zelfsluitende kranen (mechanisch)
Zelfsluitende kranen (mechanisch)
V60103 WASTAFELUITLOOP DESIGN
WATER
V60103
WASTAFELUITLOOP
DESIGN V60103 WASTAFELUITLOOP
DESIGN
Zelfsluitende
kranen (mechanisch)
Zelfsluitende kranen
(mechanisch)
WAT
V60103 WASTAFELUITLOOP
DESIGN
V60103
WASTAFELUITLOOP
Zelfsluitende
kranen (mechanisch)
Zelfsluitende
kranen
(mechanisch) DESIGN
V60103 WASTAFELUITLOOP DESIGN
V60103 WASTAFELUITLOOP DESIGN
•
Vaste wastafeluitloop met perlator
Maat
Productnr
Uitvoering
Vaste wastafeluitloop
metInbouw
perlator
•G1/2
6304067
Maat
Productnr
Uitvoering
Vaste wastafeluitloop
perlator
•G1/2
6304067 metInbouw
V60104
WANDUITLOOP
Maat
Productnr Uitvoering
V60104
WANDUITLOOP
G1/2
6304067
Inbouw
Opmerking
Maat
Wartel aansluiting
G1/2
V60104 WANDUITLOOP
Productnr
V60104 WANDUITLOOP
Productnr Uitvoering
A
Productnr
COpmerking
D
E
•
Opmerking
Opmerking
Vaste wanduitloop
met perlator
•G1/2
6304078
Buitendraad
6304078
B
145
6304067
Inbouw105
A
105
BOpmerking
C
D
E
A
B
C
145
Wartel140
aansluiting
125
1/2
105
145
140
V60104 WANDUITLOOP
Vaste wanduitloop met perlator
Maat
G1/2
•
•
Productnr
A
Opmerking
B
Vaste
wanduitloop
met
perlator
96
197
6304078
Buitendraad
Maat
Productnr
A
C
D
A
185
1/2
96
Opmerking
B
C
Vaste wanduitloop
G1/2 met perlator
630407896 Buitendraad
197
185
D
1/2
V60106
DOCMIX
EENHENDELMENGKRAAN
V60106
EENGATS
DOCMIX
EENHENDELMENGKRAAN
EENGATS
Maat
Productnr Opmerking
Maat
Productnr Opmerking A
B
C
D
G1/2
A
105
V60104 WANDUITLOOP
Vaste wanduitloop
met perlator
•G1/2
6304078
Buitendraad
Maat
Productnr AUitvoering
B
Vaste
wastafeluitloop
met perlator
6304067
105
Inbouw145
140
Wartel 125
aansluiting
1/2
Opmerking
Maat
Vaste wanduitloop met perlator
Maat
•
Opmerking
Maat
Productnr
A
B Uitvoering
C
D Opmerking
E
wastafeluitloop
met perlator
• Vaste
Wartel
aansluiting
G1/2
6304067
105
145 Inbouw
140
125 Wartel
1/2 aansluiting
Wartel
G1/2aansluiting
V60104 WANDUITLOOP
•
Vaste wastafeluitloop met perlator
•
Buitendraad
G1/2
6304078
Buitendraad 96
197
185
1/2
V60106 DOCMIX EENHENDELMENGKRAAN EENGATS
V60106 DOCMIX EENHENDELMENGKRAAN EENGATS
A
B
96
197
V60106 DOCMIX EENHENDELMENGKRAAN EENGATS
V60106 DOCMIX EENHENDELMENGKRAAN
V60106 DOCMIX
EENGATS
EENHENDELMENGKRAAN EENGATS
• Voor elleboogbediening
• Voor elleboogbediening
• Openingsvolgorde: dicht-koud-warm
• Openingsvolgorde: dicht-koud-warm
elleboogbediening
Voorlinks
elleboogbediening
• van
•• Voor
Openend van links naar rechts
naar rechts
• Openend
• Openingsvolgorde: dicht-koud-warm
• Openingsvolgorde: dicht-koud-warm
Maat
Productnr Uitvoering
Opmerking
A
B
C Opmerking
D
Maat
Productnr Uitvoering
elleboogbediening
• Voor elleboogbediening
•• Voor
Openend
van 6304166
links naar rechts
van links
naar
rechts
• Openend
G1/2
Dicht-Koud-Warm
Buitendraad
117
78
52 Buitendraad
41
G1/2
6304166
Dicht-Koud-Warm
• Openingsvolgorde: dicht-koud-warm • Openingsvolgorde: dicht-koud-warm
Maat
Productnr Uitvoering
Opmerking
A Uitvoering
B
C
D
Maat
Productnr
Opmerking
Openend van 6304166
links naar rechts
vanG1/2
links naar rechts6304166117 Dicht-Koud-Warm
• Openend
•G1/2
Dicht-Koud-Warm
Buitendraad
78
52
41
Buitendraad
Maat
Productnr
Uitvoering
G1/2
6304166
Dicht-Koud-WarmG1/2
Maat
OpmerkingProductnr
Uitvoering
Buitendraad6304166
Dicht-Koud-Warm
117
A
assortboek_waterappendages.indd 2
A
B
78 Buitendraad
52
41
117
78
assortboek_waterappendages.indd 2
26
26
assortboek_waterappendages.indd
2
26 55
assortboek_waterappendages.indd
2
assortboek_waterappendages.indd 2
117
B Opmerking
C
D
26
assortboek_waterappendages.indd 2
A
26
12-07-12 09:00
26
12-07-12 09:00
12-07-12 09:00
4 HSF Conti mechanische
zelfsluitende kranen
Conti Profesioneel
Conti Profesioneel
Sanitair Sanitair
4.4 Uitlopen
Zelfsluitende
Zelfsluitende
kranen (mechanisch)
kranen (mechanisch)
V 6065 ONDERBOUW THERMOSTAAT
V 6065 ONDERBOUW
V 6065 ONDERBOUW
THERMOSTAAT
THERMOSTAAT
Maat
Maat
Productnr
Opmerking
Productnr
G3/8 / 10
G3/8
6301747
/ 10
Buitendraad
6301747
/ knel Buitendraad / knel
Opmerking
273
WATER
Voor montage
Voor een
montage
wastafel,
onder
aansluiting
een wastafel,
op koudaansluiting
en warmwater
op koud- en warmwater
• onder
Temperatuurinstelling
30°-70°C
30°-70°C
• Temperatuurinstelling
Met geïntegreerde
geïntegreerde
en T-stuk
keerklep en T-stuk
• Metkeerklep
WATER
•
•
•
273
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
3
3
12-07-12 09:01
56
12-07-12 09:01
5 HSF Conti
elektronische kranen
WATER
WAT
WATER
Zelfsluitende kranen (electronisch)
Zelfsluitende kranen (electronisch)
WAT
5.1 Touch kranen
V60122 CONTI ELEKTRONISCHE WASTAFELKRAAN TOUCH
V60122 CONTI ELEKTRONISCHE
WASTAFELKRAAN
V60122
CONTI ELEKTRONISCHE
TOUCH (electronisch)
WASTAFELKRAAN TOUCH
Zelfsluitende
kranen (electronisch)
Zelfsluitende
kranen
V60122 CONTI ELEKTRONISCHE WASTAFELKRAAN
V60122 CONTI ELEKTRONISCHE
TOUCH
WASTAFELKRAAN TOUCH
• Voor koud of voorgemengd water
• Voor koud of voorgemengd water
Instelbare looptijd 1-60 sec (standaard 8 sec)
• Instelbare looptijd 1-60 sec (standaard 8• sec)
koud cyclusspoeling
of voorgemengd
water
Voor
koud cyclusspoeling
of voorgemengd
water
•• Voor
Instelbare
12-72
uur na laatste
gebruik
12-72
uur na laatste gebruik
•• Instelbare
looptijd
1-60
sec (standaard 8•• sec)
Instelbare
looptijd
1-60
sec (standaard 8 sec)
•• Instelbare
Batterij (9V)
of 230V
transformatoraansluiting
Batterij
(9V)
of 230V
transformatoraansluiting
cyclusspoeling 12-72 uur na laatste
Instelbare
gebruikcyclusspoeling 12-72 uur na laatste gebruik
•• Instelbare
Waterbesparend
•• Waterbesparend
• Batterij (9V) of 230V transformatoraansluiting
• Batterij (9V) of 230V transformatoraansluiting
Productnr Maat Uitvoering
Productnr Maat Uitvoering
S
H
Flow (l/min)
Waterbesparend
Waterbesparend
•6304309
•6304309
G3/8 9V Batterij
G3/8 9V Batterij
122 90
6 (bij 1 bar)
S
H
122
90
90
H
6304298
Productnr
G3/8
Maat
230V
Transformator
Uitvoering
6304298
Productnr
G3/8
Maat
230V
Transformator
Uitvoering
122
S
90
H
6
(bij 1(l/min)
bar)
Flow
122
S
6304309
G3/8
9V Batterij
6304309
G3/8
9V Batterij
122
90
6 (bij 1 bar)
122
90
6304298
G3/8
230V Transformator
6304298
G3/8
230V Transformator
122
90
6 (bij 1 bar)
122
90
V60123 CONTI ELEKTRONISCHE WASTAFELMENGKRAAN
V60123 CONTI ELEKTRONISCHE
TOUCH WASTAFELMENGKRAAN TOUCH
V60123 CONTI ELEKTRONISCHE WASTAFELMENGKRAAN TOUCH
V60123 CONTI ELEKTRONISCHE WASTAFELMENGKRAAN
V60123 CONTI ELEKTRONISCHE
TOUCH WASTAFELMENGKRAAN TOUCH
• Voor aansluiting op koud en warm water• Voor aansluiting op koud en warm water
Instelbare looptijd 1-60 sec (standaard 8 sec)
• Instelbare looptijd 1-60 sec (standaard 8• sec)
aansluiting
op koud en
warm
Voor
aansluiting
op koud en
warm
•• Voor
Instelbare
cyclusspoeling
12-72
uurwater
na laatste
gebruik
cyclusspoeling
12-72
uurwater
na laatste gebruik
•• Instelbare
looptijd
1-60
sec
(standaard
8
sec)
Instelbare
looptijd
1-60
sec
(standaard
8 sec)
•
•• Instelbare
Batterij (9V) of 230V transformatoraansluiting
• Batterij (9V) of 230V transformatoraansluiting
cyclusspoeling 12-72 uur na laatste
Instelbare
gebruikcyclusspoeling 12-72 uur na laatste gebruik
•• Instelbare
Waterbesparend
•• Waterbesparend
• Batterij (9V) of 230V transformatoraansluiting
• Batterij (9V) of 230V transformatoraansluiting
Productnr Maat Uitvoering
Productnr Maat Uitvoering
S
H
Flow (l/min)
Waterbesparend
Waterbesparend
•6304320
•6304320
G3/8 9V Batterij
G3/8 9V Batterij
122 90
6 (bij 1 bar)
S
H
122
90
90
H
6304311
Productnr
G3/8
Maat
230V
Transformator
Uitvoering
6304311
Productnr
G3/8
Maat
230V
Transformator
Uitvoering
122
S
90
H
6
(bij 1(l/min)
bar)
Flow
122
S
6304320
G3/8
9V Batterij
6304320
G3/8
9V Batterij
122
90
6 (bij 1 bar)
122
90
6304311
G3/8
230V Transformator
6304311
G3/8
230V Transformator
122
90
6 (bij 1 bar)
122
90
28
assortboek_waterappendages.indd 2
28
assortboek_waterappendages.indd
2
assortboek_waterappendages.indd 2
57 2
assortboek_waterappendages.indd
28
28
12-07-12 09:00
12-07-12 09:00
5 HSF Conti
elektronische kranen
WATER
WATER
5.1 Touch kranen
Zelfsluitende
Zelfsluitende
kranen (electronisch)
kranen (electronisch)
V 6065 ONDERBOUW THERMOSTAAT
V 6065 ONDERBOUW
V 6065 ONDERBOUW
THERMOSTAAT
THERMOSTAAT
•
•
•
Voor montage
Voor montage
een wastafel,
onder
aansluiting
een wastafel,
op koudaansluiting
en warmwater
op koud- en warmwater
• onder
Temperatuurinstelling
30°-70°C
30°-70°C
• Temperatuurinstelling
Met geïntegreerde
geïntegreerde
en T-stuk
keerklep en T-stuk
• Metkeerklep
Maat
Maat
Productnr
Opmerking
Productnr
G3/8 / 10
G3/8
6301747
/ 10
Buitendraad
6301747/ knelBuitendraad / knel
Opmerking
V 6054 CONTIVELEKTRONISCHE
6054 CONTI ELEKTRONISCHE
WANDMENGKRAAN
WANDMENGKRAAN
MET THERMOSTAAT
MET THERMOSTAAT
•
•
•
•
•
Elektronische,
Elektronische,
gestuurde
infrarood
thermostatische
gestuurde thermostatische
wandmengkraanwandmengkraan
met bovenuitloop.
met bovenuitloop.
• infrarood
Voorzien van• batterijvoeding
Voorzien van 9V
batterijvoeding
intern en automatische
9V intern en
24automatische
uurs cyclusspoeling
24 uurs van
cyclusspoeling
25 sec.
van 25 sec.
Opent automatisch
als automatisch
een gebruiker
alsineen
het gebruiker
bereik vaninde
hetsensor
bereikkomt.
van de sensor komt.
• Opent
Indicatie bij lege
batterij. bij lege batterij.
• Indicatie
Inclusief s-koppelingen.
• Inclusief s-koppelingen.
Maat
Productnr
Maat
Opmerking
Productnr
Opmerking
G1/2
6302230
G1/2
Buitendraad
6302230
Buitendraad
30
30
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
2
2
12-07-12 09:00
58
12-07-12 09:00
Conti Profesioneel Sanitair
5.2
Infrarood
kranen
Conti
Profesioneel
Sanitair
Conti Profesioneel Sanitair
Conti Profesioneel Sanitair
Zelfsluitende kranen (electronisch)
Zelfsluitende kranen (elec
V60119 CONTI ELEKTRONISCHE WASTAFELKRAAN INFRAROOD
V60119 CONTI ELEKTRONISCHE WASTAFELKRAAN
V60119 CONTI
ELEKTRONISCHE
INFRAROOD
WASTAFELKRAAN
INFRAROOD
Zelfsluitende
kranen
(electronisch)
Zelfsluitende
kranen
(electro
• Voor koud of voorgemengd water
• Voor koud of voorgemengd water
Instelbare nalooptijd 1-8 sec (standaard 3 sec)
• Instelbare nalooptijd 1-8 sec (standaard 3•sec)
koud of voorgemengd
watergebruik
koud of voorgemengd
water
•• Voor
• Voor
Cyclusspoeling
12 uur na laatste
12 uur na
laatste gebruik
• Cyclusspoeling
nalooptijd
sec (standaard
1-8 transformatoraansluiting
sec (standaard 3 sec)
•• Instelbare
• 3Instelbare
Batterij (9V)
of 230V 1-8
transformatoraansluiting
Batterijnalooptijd
(9V) of 230V
•sec)
12 uur na laatste gebruik
•• Cyclusspoeling
• Cyclusspoeling
Waterbesparend12 uur na laatste gebruik
• Waterbesparend
• Batterij (9V) of 230V transformatoraansluiting
• Batterij (9V) of 230V transformatoraansluiting
Productnr Maat Uitvoering
Productnr Maat Uitvoering
H
S
Flow (l/min)
Waterbesparend
•6304081
• Waterbesparend
G3/8 9V Batterij
6304081
G3/8 9V Batterij
94
115 6 (bij 1 bar)
6304092
Productnr
G3/8
Maat
230V
Transformator
Uitvoering
6304092 MaatG3/8
230V Transformator
Productnr
Uitvoering
94
H
115
S
6 (bij 1(l/min)
bar)
Flow
6304081
G3/8
9V Batterij
6304081
G3/8
9V Batterij
94
115
6 (bij 1 bar)
6304092
G3/8
230V Transformator
6304092
G3/8
230V Transformator
94
115
6 (bij 1 bar)
WATER
WATER
V60119 CONTI ELEKTRONISCHE WASTAFELKRAAN
V60119 CONTI ELEKTRONISCHE
INFRAROOD WASTAFELKRAAN INFRAROOD
H
H
S
94
115
94S
115
Fl
94
115
6
94
115
6
V60120 CONTI ELEKTRONISCHE WASTAFELMENGKRAAN
V60120 CONTI ELEKTRONISCHE
INFRAROOD
WASTAFELMENGKRAAN INFRAROOD
V60120 CONTI ELEKTRONISCHE WASTAFELMENGKRAAN INFRAROOD
V60120 CONTI ELEKTRONISCHE WASTAFELMENGKRAAN
V60120 CONTI ELEKTRONISCHE
INFRAROOD
WASTAFELMENGKRAAN INFRAROOD
• Voor aansluiting op koud en warm water • Voor aansluiting op koud en warm water
Instelbare nalooptijd 1-8 sec (standaard 3 sec)
• Instelbare nalooptijd 1-8 sec (standaard 3•sec)
aansluiting12
opuur
koud
warmgebruik
water
aansluiting op 12
koud
water
• Voor
•• Voor
Cyclusspoeling
na en
laatste
uuren
nawarm
laatste
gebruik
• Cyclusspoeling
nalooptijd
1-8
sec
(standaard
3
Instelbare
sec)
nalooptijd
1-8
sec
(standaard
3 sec)
•
•• Instelbare
Batterij (9V) of 230V transformatoraansluiting
• Batterij (9V) of 230V transformatoraansluiting
12 uur na laatste gebruik
• Cyclusspoeling
•• Cyclusspoeling
Waterbesparend12 uur na laatste gebruik
• Waterbesparend
• Batterij (9V) of 230V transformatoraansluiting
• Batterij (9V) of 230V transformatoraansluiting
Productnr Maat Uitvoering
Productnr Maat Uitvoering
S
H
Flow (l/min)
Waterbesparend
• Waterbesparend
•6304101
6304101
G3/8 9V Batterij
G3/8 9V Batterij
115 94
6 (bij 1 bar)
S
H
115
94
115
H
94Fl
6304112
Productnr
G3/8
Maat
230V
Transformator
Uitvoering
6304112 MaatG3/8
230V Transformator
Productnr
Uitvoering
115
S
94
H
6 (bij 1(l/min)
bar)
Flow
S
6304101
G3/8
9V Batterij
6304101
G3/8
9V Batterij
115
94
6 (bij 1 bar)
115
94
6
6304112
G3/8
230V Transformator
6304112
G3/8
230V Transformator
115
94
6 (bij 1 bar)
115
94
6
293
assortboek_waterappendages.indd 3
assortboek_waterappendages.indd 3
3
29
assortboek_waterappendages.indd
3
59 3
assortboek_waterappendages.indd
293
293
12-07-12 09:01
12-07-12 09:01
5 HSF Conti
elektronische kranen
•
•
•
Voor montage
Voor montage
een wastafel,
onder
aansluiting
een wastafel,
op koudaansluiting
en warmwater
op koud- en warmwater
• onder
Temperatuurinstelling
30°-70°C
30°-70°C
• Temperatuurinstelling
Met geïntegreerde
geïntegreerde
en T-stuk
keerklep en T-stuk
• Metkeerklep
Maat
Maat
Productnr
Opmerking
Productnr
Opmerking
G3/8 Infrarood
/ 10
G3/8
6301747
/kranen
10
Buitendraad
6301747/ knelBuitendraad / knel
5.2
V 6054 CONTI ELEKTRONISCHE WANDMENGKRAAN MET THERMOSTAAT
V 6054 CONTIVELEKTRONISCHE
6054 CONTI ELEKTRONISCHE
WANDMENGKRAAN
WANDMENGKRAAN
MET THERMOSTAAT
MET THERMOSTAAT
•
•
•
•
•
Elektronische,
Elektronische,
gestuurde
infrarood
thermostatische
gestuurde thermostatische
wandmengkraanwandmengkraan
met bovenuitloop.
met bovenuitloop.
• infrarood
Voorzien van• batterijvoeding
Voorzien van 9V
batterijvoeding
intern en automatische
9V intern en
24automatische
uurs cyclusspoeling
24 uurs van
cyclusspoeling
25 sec.
van 25 sec.
Opent automatisch
als automatisch
een gebruiker
alsineen
het gebruiker
bereik vaninde
hetsensor
bereikkomt.
van de sensor komt.
• Opent
Indicatie bij lege
batterij. bij lege batterij.
• Indicatie
Inclusief s-koppelingen.
• Inclusief s-koppelingen.
Maat
Maat
Productnr
Opmerking
Productnr
Opmerking
G1/2
G1/2
6302230Profesioneel
Buitendraad
6302230
Buitendraad
Conti
Profesioneel
Conti
Sanitair
Sanitair
Zelfsluitende
Zelfsluitende
kranen (electronisch)
kranen (electronisch)
V60121 CONTI AFSTANDSBEDIENING VOOR IR KRANEN
Voor kranen •type
Voor
V60119,
kranen
V60120
type V60119,
en V 6054
V60120 en V 6054
Instelling van• gevoeligheid
Instelling van
van
gevoeligheid
de sensor van de sensor
Instelling van• nalooptijd
Instellingen
van
cyclusspoeling
nalooptijd en cyclusspoeling
Tijdelijke blokkering
• Tijdelijke blokkering
Reset
• Reset
30
Productnr Uitvoering
Productnr Uitvoering
6304287
Infrarood
6304287
afstandsbediening
Infrarood afstandsbediening
assortboek_waterappendages.indd
assortboek_waterappendages.indd
2
2
30
12-07-12 09:00
60
WATER
•
•
•
•
•
WATER
V60121 CONTI
V60121
AFSTANDSBEDIENING
CONTI AFSTANDSBEDIENING
VOOR IR KRANEN
VOOR IR KRANEN
12-07-12 09:00
6 HSF Conti zeeppompen
WATER
HSF Conti zeeppompen
Zeepdispensers
S 201 ZEEPDISPENSER PICCOLO (inclusief reservoir 500cc)
S 201 ZEEPDISPENSER PICCOLO (inclusief reservoir 500cc)
Productnr
Uitvoering
4204079
Gepolijst verchroomd
Opmerking
4204090
Gepolijst verchroomd
Vaste uitloop, 90mm
WATER
Zeepdispensers
dispensers
Vaste uitloop,
70mm
WATER
WATER
WATER
S 201 ZEEPDISPENSER PICCOLO (inclusief reservoir 500cc)
Zeepdispensers
Zeepdispensers
Zeepdispensers
Productnr
Uitvoering
4204079
Gepolijst verchroomd
Opmerking
WATER
Vaste uitloop,
70mm
WATER
EEPDISPENSER PICCOLO (inclusief
S 201reservoir
ZEEPDISPENSER
500cc)
S 201 ZEEPDISPENSER
PICCOLO
S 201
(inclusief
ZEEPDISPENSER
PICCOLO
reservoir
(inclusief
500cc)
PICCOLO
reservoir
(inclusief
500cc)reservoir 500cc)
4204090
Gepolijst verchroomd
Vaste uitloop, 90mm
Productnr
Uitvoering
Productnr
Opmerking
Uitvoering
Productnr
Uitvoering
Productnr
Uitvoering
Opmerking
Opmerking
S 205 ZEEPDISPENSER WANDMODEL
O
4204079
Gepolijst verchroomd
4204079
Vaste uitloop,
Gepolijst
70mm
4204079
verchroomd
Gepolijst
4204079
verchroomd
Gepolijst
Vaste
verchroomd
uitloop,
70mm Vaste uitloop, 70mm V
WATER
WATER
WATER
WATER
WATER
WATER
WATER
WATER
WATER
WATER
WATER
WATER
Zeepdispensers
Zeepdispensers
Productnr
Uitvoering
Opmerking
4204090
Gepolijst verchroomd
4204255
Vaste uitloop,
Gepolijst
90mm
4204090
verchroomd
Gepolijst
4204090
verchroomd
Gepolijst
Vaste verchroomd
uitloop, 90mm Vaste uitloop, 90mm V
Gepolijst4204090
verchroomd
Vaste
uitloop, voor
boven
reservoir 40mm
S 201 ZEEPDISPENSER 4204266
PICCOLO
S 201
(inclusief
ZEEPDISPENSER
reservoir PICCOLO
500cc)
reservoir
Gepolijst
verchroomd
Vaste uitloop,(inclusief
voor onder reservoir
40mm500cc)
dispensers
epdispensers
Zeepdispensers
Zeepdispensers
Zeepdispensers
Zeepdispensers
Zeepdispensers
Zeepdispensers
Zeepdispensers
Zeepdispensers
Zeepdispensers
Zeepdispensers
Productnr Uitvoering
4204079
Gepolijst verchroomd
Productnr
Uitvoering
Opmerking
Opmerking
4204079
Gepolijst
Vaste
verchroomd
uitloop, 70mm
Vaste uitloop, 70mm
01
SEEPDISPENSER
201
ZEEPDISPENSER
S 201
ZEEPDISPENSER
S 201
ZEEPDISPENSER
S 201
ZEEPDISPENSER
S 201
S
PICCOLO
201
ZEEPDISPENSER
S
PICCOLO
201
ZEEPDISPENSER
S
PICCOLO
201
ZEEPDISPENSER
S
(inclusief
PICCOLO
201
ZEEPDISPENSER
S
(inclusief
PICCOLO
201
ZEEPDISPENSER
(inclusief
PICCOLO
ZEEPDISPENSER
reservoir
(inclusief
PICCOLO
reservoir
(inclusief
PICCOLO
reservoir
(inclusief
PICCOLO
500cc)
reservoir
(inclusief
PICCOLO
500cc)
reservoir
(inclusief
PICCOLO
500cc)
reservoir
(inclusief
PICCOLO
500cc)
reservoir
(inclusief
500cc)
reservoir
(inclusief
500cc)
reservoir
(inclusief
500cc)
reservoir
500cc)
reservoir
500cc)
reservoir
500cc)
500cc)
500cc)
4204090
Gepolijst verchroomd
4204090
Gepolijst
Vaste
verchroomd
uitloop, 90mm
SZEEPDISPENSER
205
ZEEPDISPENSER
WANDMODEL
Productnr
Productnr
Productnr
Uitvoering
Productnr
Uitvoering
Productnr
Uitvoering
Productnr
Uitvoering
Productnr
Uitvoering
Productnr
Uitvoering
Productnr
Uitvoering
Productnr
Uitvoering
Productnr
Uitvoering
Productnr
Uitvoering
Opmerking
Uitvoering
Opmerking
Uitvoering
Opmerking
Opmerking
Opmerking
Opmerking
Opmerking
Opmerking
Opmerking
Opmerking
Opmerking
Opmerking
S 205 ZEEPDISPENSER WANDMODEL
Vaste uitloop, 90mm
4204079
4204079
4204079
Gepolijst
4204079
Gepolijst
4204079
verchroomd
Gepolijst
4204079
verchroomd
Gepolijst
4204079
verchroomd
Gepolijst
4204079
verchroomd
Gepolijst
4204079
verchroomd
Gepolijst
4204079
verchroomd
Gepolijst
4204079
verchroomd
Gepolijst
4204079
verchroomd
Gepolijst
Vaste
verchroomd
Gepolijst
Vaste
verchroomd
Gepolijst
uitloop,
Vaste
verchroomd
uitloop,
Vaste
70mm
verchroomd
uitloop,
Vaste
70mm
uitloop,
Vaste
70mm
uitloop,
Vaste
70mm
uitloop,
Vaste
70mm
uitloop,
Vaste
70mm
uitloop,
Vaste
70mm
uitloop,
Vaste
70mm
uitloop,
Vaste
70mm
uitloop,
70mm
uitloop,
70mm
70mm
Productnr
Uitvoering
Opmerking
4204090
4204090
4204090
Gepolijst
4204090
Gepolijst
4204090
verchroomd
Gepolijst
4204090
verchroomd
Gepolijst
4204090
verchroomd
Gepolijst
4204090
verchroomd
Gepolijst
4204090
verchroomd
Gepolijst
4204090
verchroomd
Gepolijst
4204090
verchroomd
Gepolijst
4204090
verchroomd
Gepolijst
Vaste
verchroomd
Gepolijst
Vaste
verchroomd
Gepolijst
uitloop,
Vaste
verchroomd
uitloop,
Vaste
90mm
verchroomd
uitloop,
Vaste
90mm
uitloop,
Vaste
90mm
uitloop,
Vaste
90mm
uitloop,
Vaste
90mm
uitloop,
Vaste
90mm
uitloop,
Vaste
90mm
uitloop,
Vaste
90mm
uitloop,
Vaste
90mm
uitloop,
90mm
uitloop,
90mm
90mm
4204255
Gepolijst
verchroomd
Vaste
uitloop,
voor
boven
reservoir
40mm
EEPDISPENSER WANDMODEL S 205 ZEEPDISPENSER
S 205 ZEEPDISPENSER
WANDMODEL
S 205 ZEEPDISPENSER
WANDMODEL WANDMODEL
4204266
Gepolijst verchroomd
Vaste uitloop, voor onder reservoir 40mm
Uitvoering
OpmerkingProductnr Uitvoering
Productnr Uitvoering
Opmerking
Productnr Uitvoering
Opmerking
SProductnr
330 ZEEPDISPENSER
WASTAFELMODEL
Opmerking
4204255
Gepolijst verchroomd
Vaste uitloop,
voor boven Gepolijst
reservoir
40mm
4204255
4204255
verchroomd
Gepolijst
Vaste
4204255
verchroomd
uitloop, voor
Gepolijst
boven
Vaste
verchroomd
reservoir
uitloop, 40mm
voor boven
Vaste
reservoir
uitloop, 40mm
voor b
4204266
Gepolijst verchroomd
Vaste uitloop,
voor onder reservoir
40mm
4204266
Gepolijst
4204266
verchroomd Gepolijst
Vaste
4204266
verchroomd
uitloop, voor
Gepolijst
onder
Vaste
verchroomd
reservoir
uitloop,40mm
voor onder
Vaste
reservoir
uitloop,40mm
voor o
S 205 ZEEPDISPENSER WANDMODEL
S 205 ZEEPDISPENSER WANDMODEL
Productnr
Uitvoering
Productnr
Opmerking Uitvoering
4204255
Gepolijst verchroomd
4204255
Vaste uitloop,Gepolijst
voor boven
verchroomd
reservoir 40mmVaste uitloop, voor boven reservoir 40mm
Opmerking
05
SEEPDISPENSER
205
ZEEPDISPENSER
S 205
ZEEPDISPENSER
S 205
ZEEPDISPENSER
S 205
ZEEPDISPENSER
S 205
ZEEPDISPENSER
S
WANDMODEL
205
ZEEPDISPENSER
S
WANDMODEL
205
ZEEPDISPENSER
S
WANDMODEL
205
ZEEPDISPENSER
S
WANDMODEL
205
ZEEPDISPENSER
S
WANDMODEL
205
ZEEPDISPENSER
WANDMODEL
ZEEPDISPENSER
WANDMODEL
WANDMODEL
WANDMODEL
WANDMODEL
WANDMODEL
WANDMODEL 4204266
4204266
Gepolijst verchroomd
Vaste uitloop,Gepolijst
voor onder
verchroomd
reservoir 40mmVaste uitloop, voor onder reservoir 40mm
Productnr
Productnr
Uitvoering
Productnr
Uitvoering
Productnr
Uitvoering
Productnr
Uitvoering
Productnr
Uitvoering
Productnr
Uitvoering
Productnr
Opmerking
Uitvoering
Productnr
Opmerking
Uitvoering
Productnr
Opmerking
Uitvoering
Productnr
Opmerking
Uitvoering
Opmerking
Uitvoering
Opmerking
Uitvoering
Opmerking
Opmerking
Opmerking
Opmerking
Opmerking
Opmerking
SProductnr
330
ZEEPDISPENSER
WASTAFELMODEL
4204255
4204255
4204255
Gepolijst
4204255
Gepolijst
4204255
verchroomd
Gepolijst
4204255
verchroomd
Gepolijst
4204255
verchroomd
Gepolijst
4204255
verchroomd
Gepolijst
4204255
Vaste
verchroomd
Gepolijst
4204255
Vaste
verchroomd
Gepolijst
4204255
uitloop,
Vaste
verchroomd
Gepolijst
4204255
uitloop,
Vaste
voor
verchroomd
Gepolijst
uitloop,
Vaste
voor
boven
verchroomd
Gepolijst
uitloop,
Vaste
voor
boven
verchroomd
Gepolijst
uitloop,
reservoir
Vaste
voor
boven
verchroomd
uitloop,
reservoir
Vaste
voor
boven
verchroomd
uitloop,
40mm
reservoir
Vaste
voor
boven
uitloop,
40mm
reservoir
Vaste
voor
boven
uitloop,
40mm
reservoir
Vaste
voor
boven
uitloop,
40mm
reservoir
Vaste
voor
boven
uitloop,
40mm
reservoir
voor
boven
uitloop,
40mm
reservoir
voor
boven
40mm
reservoir
voor
boven
40mm
reservoir
boven
40mm
reservoir
40mm
reservoir
40mm
40mm
4204266
4204266
4204266
Gepolijst
4204266
Gepolijst
4204266
verchroomd
Gepolijst
4204266
verchroomd
Gepolijst
4204266
verchroomd
Gepolijst
4204266
verchroomd
Gepolijst
4204266
Vaste
verchroomd
Gepolijst
4204266
Vaste
verchroomd
Gepolijst
4204266
uitloop,
Vaste
verchroomd
Gepolijst
4204266
uitloop,
Vaste
voor
verchroomd
Gepolijst
uitloop,
Vaste
voor
onder
verchroomd
Gepolijst
uitloop,
Vaste
voor
onder
verchroomd
Gepolijst
uitloop,
reservoir
Vaste
voor
onder
verchroomd
uitloop,
reservoir
Vaste
voor
onder
verchroomd
uitloop,
40mm
reservoir
Vaste
voor
onder
uitloop,
40mm
reservoir
Vaste
voor
onder
uitloop,
40mm
reservoir
Vaste
voor
onder
uitloop,
40mm
reservoir
Vaste
voor
onder
uitloop,
40mm
reservoir
voor
onder
uitloop,
40mm
reservoir
voor
onder
40mm
reservoir
voor
onder
40mm
reservoir
onder
40mm
reservoir
40mm
reservoir
40mm
40mm
EEPDISPENSER• WASTAFELMODEL
S 330
ZEEPDISPENSER
S 330 ZEEPDISPENSER
WASTAFELMODEL
S 330 ZEEPDISPENSER
WASTAFELMODEL
WASTAFELMODEL
Vandaalbestendige
uitvoering
• Diefstalbeveiligde knop
• Navulbaar vanaf de bovenzijde
S• 330
ZEEPDISPENSER
WASTAFELMODEL
Voor
montage op het werkblad
S 330 ZEEPDISPENSER WASTAFELMODEL
S 330 ZEEPDISPENSER WASTAFELMODEL
• Messing pompmechanisme
Productnr
Uitvoering
Opmerking
A
B
104
50
Productnr
Uitvoering
montage op het werkblad
het
Voor
werkblad
montage op
Voor
werkblad
montage op het werkblad
• Voor montage op
• Opmerking
• het
Vandaalbestendige
uitvoering
Vandaalbestendige
•4250103
• • Vaste
Verchroomd
uitlooppompmechanisme
ing pompmechanisme
pompmechanisme
Messing
Messing pompmechanisme
• Messing
• uitvoering
• Diefstalbeveiligde knop
• Diefstalbeveiligde knop
nr
Uitvoering
Opmerking
A
B Opmerking
Productnr
Uitvoering
Productnr
Uitvoering
Productnr
Opmerking
Uitvoering
Navulbaar
vanaf
de
bovenzijde
Navulbaar
de bovenzijde
•
• uitvoering
andaalbestendige
Vandaalbestendige
Vandaalbestendige
Vandaalbestendige
Vandaalbestendige
Vandaalbestendige
Vandaalbestendige
uitvoering
Vandaalbestendige
Vandaalbestendige
uitvoering
Vandaalbestendige
uitvoering
uitvoering
uitvoering
uitvoeringvanafVerchroomd
•aalbestendige
• Vandaalbestendige
•Verchroomd
• uitvoering
• uitvoering
• uitvoering
• uitvoering
• Vaste
• uitvoering
• 4250103
uitloop
104
50 Vaste uitloop
Verchroomd
4250103
4250103
Vaste uitloop
Verchroomd
Voor
montage
het
werkblad
•Diefstalbeveiligde
• Voor
Diefstalbeveiligde
Diefstalbeveiligde
Diefstalbeveiligde
Diefstalbeveiligde
Diefstalbeveiligde
Diefstalbeveiligde
Diefstalbeveiligde
knop
Diefstalbeveiligde
knop
knopknopknop
knop montage op het werkblad
•talbeveiligde
• Diefstalbeveiligde
• Diefstalbeveiligde
• knop
• knop
• knop
• knop
• knop
• knop
•op
Messing
pompmechanisme
Messing
pompmechanisme
•Navulbaar
Navulbaar
Navulbaar
Navulbaar
Navulbaar
de
bovenzijde
Navulbaar
de
bovenzijde
de
bovenzijde
Navulbaar
de
bovenzijde
Navulbaar
de
bovenzijde
Navulbaar
de
bovenzijde
Navulbaar
de
bovenzijde
Navulbaar
devanaf
bovenzijde
devanaf
bovenzijde
devanaf
bovenzijde
de• bovenzijde
de
bovenzijde
•lbaar
• vanaf
• vanaf
• vanaf
• vanaf
• vanaf
• vanaf
• vanaf
• vanaf
• vanaf
A
B
104
50
Productnr
Uitvoering
Productnr
Opmerking
oorVoor
Voor
opVoor
het
opVoor
montage
het
opVoor
montage
het
opVoor
montage
het
opVoor
montage
het
opVoor
montage
het
opVoor
montage
het
opVoor
werkblad
montage
het
op werkblad
montage
het
op werkblad
het
op werkblad
het
op
werkblad
het
werkblad Uitvoering
•montage
•montage
•montage
•montage
•werkblad
•werkblad
•werkblad
•werkblad
•werkblad
•werkblad
4250103
Verchroomd
4250103
Vaste
uitloop Verchroomd
Messing
pompmechanisme
pompmechanisme
pompmechanisme
pompmechanisme
pompmechanisme
pompmechanisme
pompmechanisme
pompmechanisme
pompmechanisme
pompmechanisme
pompmechanisme
pompmechanisme
•ingMessing
• Messing
• Messing
• Messing
• Messing
• Messing
• Messing
• Messing
• Messing
• Messing
Opmerking
A
B
A
B
Vaste uitloop
104
50
104
50
30
SEEPDISPENSER
330
ZEEPDISPENSER
S 330
ZEEPDISPENSER
S 330
ZEEPDISPENSER
S 330
ZEEPDISPENSER
S 330
S
WASTAFELMODEL
330
ZEEPDISPENSER
S
WASTAFELMODEL
330
ZEEPDISPENSER
S
WASTAFELMODEL
330
ZEEPDISPENSER
S
WASTAFELMODEL
330
ZEEPDISPENSER
S
WASTAFELMODEL
330
ZEEPDISPENSER
WASTAFELMODEL
ZEEPDISPENSER
WASTAFELMODEL
WASTAFELMODEL
WASTAFELMODEL
WASTAFELMODEL
WASTAFELMODEL
WASTAFELMODEL
Vandaalbestendige
uitvoering
•ZEEPDISPENSER
4250103
Verchroomd
Vaste
uitloop
• Diefstalbeveiligde knop
bovenzijde
• Navulbaar vanaf• deVandaalbestendige
aalbestendige uitvoering
uitvoering
uitvoering
uitvoering
• Vandaalbestendige
• Vandaalbestendige
Voor
montage
op
het
werkblad
•
talbeveiligde knop
Diefstalbeveiligde
Diefstalbeveiligde knop
• Diefstalbeveiligde
• knop
• knop
• Messing pompmechanisme
lbaar vanaf de bovenzijde
bovenzijde
vanaf• deNavulbaar
bovenzijde
vanaf de bovenzijde
• Navulbaar vanaf• deNavulbaar
ductnr
Productnr
Productnr
Productnr
Uitvoering
Productnr
Uitvoering
Productnr
Uitvoering
Productnr
Uitvoering
Productnr
Uitvoering
Productnr
Uitvoering
Productnr
Opmerking
Uitvoering
Productnr
Opmerking
Uitvoering
Opmerking
Uitvoering
Opmerking
Uitvoering
Opmerking
Uitvoering
Opmerking
Opmerking
Opmerking
Opmerking
Opmerking
OpmerkingA
nr
Uitvoering
Opmerking
A
BA
BA
BA
BA
BA
Opmerking
A
B
A
Vaste uitloop
104
50
104
BA
BA
BA
BA
BA
B
B
32
0103
4250103
4250103
4250103
Verchroomd
4250103
Verchroomd
4250103
Verchroomd
4250103
Verchroomd
4250103
Verchroomd
4250103
Verchroomd
4250103
Vaste
Verchroomd
4250103
Vaste
uitloop
Verchroomd
Vaste
uitloop
Verchroomd
Vaste
uitloop
Verchroomd
Vaste
uitloop
Verchroomd
Vaste
uitloop
Vaste
uitloop
Vaste
uitloop
Vaste
uitloop
Vaste
uitloop
Vaste
uitloop
uitloop
104 50
104 50
104 50
104 50
104 50
104 50
104 50
104 50
104 50
104 50 50
Verchroomd
Vaste
uitloop
104 104 50
assortboek_waterappendages.indd 2
12-07-12 09:00
61
32
6 HSF Conti zeeppompen
Conti Profesioneel Sanitair
Conti Profesioneel Sanitair
Conti zeeppompen
Zeepdispensers
S 340 ZEEPDISPENSER WANDMODEL LUXE
Zeepdis
S 340 ZEEPDISPENSER WANDMODEL LUXE
S 340 ZEEPDISPENSER WANDMODEL LUXE
Navulbaar vanaf de bovenzijde
Messing pompmechanisme
•
•
Navulbaar vanaf de bovenzijde
Messing pompmechanisme
Productnr
Uitvoering
Productnr
Uitvoering
A
B
C
D
A
B
C
4250301
Verchroomd
4250301
Verchroomd
111
Ø60
Ø60
148
111
Ø60
Ø
333
assortboek_waterappendages.indd 3
WATER
•
•
333
assortboek_waterappendages.indd 3
62
12-07-12 09:01
7 HSF Douchepluggen
WATER
Douchepluggen
WATER
VSH Eureka Douchepluggen
E 1810 DOUCHEPLUG EUREKA (soldeeraansluiting)
WATER
WATER
VSH
Douchepluggen
VSH
Douchepluggen
E 1810Eureka
DOUCHEPLUG
EUREKA (soldeeraansluiting)
E
1810Eureka
DOUCHEPLUG
EUREKA (soldeeraansluiting)
VSH Eureka Douchepluggen
E 1810Eureka
DOUCHEPLUG
EUREKA
(soldeeraansluiting)
E 1810 DOUCHEPLUG EUREKA (soldeeraansluiting)
VSH
Douchepluggen
VSH
Eureka
Douchepluggen
E 1810 DOUCHEPLUGEEUREKA
1810 DOUCHEPLUG
(soldeeraansluiting)
EUREKA (soldeeraansluiting)
Maat
Productnr
Uitvoering
Materiaal Maat
AProductnr
B
Uitvoering
C
D
Ø32
0550154
10cm vierkant
RVS
100
0550154
90
10cm
86 vierkant
50
28 RVS32
Ø40
Maat
Ø40
Ø32
0550198
Productnr
0550231
0550154
10cm
vierkant
Uitvoering
15cm
10cm vierkant
RVS
Materiaal Ø40
Maat
RVS
Ø40
Ø32
Ø40
Maat
Ø40
Ø32
0550198
10cm
vierkant
Productnr Maat
Uitvoering
0550231
15cm
0550154 Ø32
10cm vierkant
Ø32
RVS
Ø40
Productnr
Materiaal Uitvoering
RVS
Ø40 vierkant
0550154
10cm
E Materiaal
F
100
90
10cm
86
vierkant
50
28
40
A0550198
Productnr
B
Uitvoering
C
D
E RVS
Materiaal
F
150
0550231
127
15cm
120
70
35
100
0550154
90
10cm
86 vierkant
50
28 RVS40
32
B
C
90
8
100
A
150
100
90
B
127
90
8C
18
100
0550198
90
A
Materiaal
B
150
0550231
127
100
RVS
90
10cm
86
vierkant
50
28
40
C
D
A
E RVSB
F
15cm
120
70
35
40
86 vierkant
50
100
28 RVS90
32
C
D
86
50
50
28
40
150
RVS
120
120
70
35
40
EØ40
1830 DOUCHEPLUG
EUREKA
(draadaansluiting)
E
1830
DOUCHEPLUG
0550198 Ø40
10cm vierkant
0550198
RVS
10cm
vierkant
100
RVS 90 EUREKA
86
50 (draadaansluiting)
100
28
90
40
86
0550231 Ø40
15cm
vierkant(draadaansluiting)
0550231
RVS
15cm vierkant
EØ40
1830 DOUCHEPLUG
EUREKA
A
100
127
70
150
35
127
40
E 1830 DOUCHEPLUG EUREKA (draadaansluiting)
E 1830 DOUCHEPLUG EUREKA (draadaansluiting)
E 100 F 90
28 150 32 127
8
1
E 1830 DOUCHEPLUGEEUREKA
1830 DOUCHEPLUG
(draadaansluiting)
EUREKA (draadaansluiting)
Maat
Productnr
Uitvoering
Materiaal Maat
AProductnr
B
C
D
Uitvoering
A
B
C
G1.1/4
0550176
10cm vierkant
RVS
100
90
0550176
86 vierkant
54
26 RVS1.1/4
10cm
100
90
8
G1.1/2
Maat
0550253
Productnr
15cm
vierkant
Uitvoering
RVS
Materiaal G1.1/2
Maat
150
127
120
76
34
1.1/2
15cm
vierkant
A0550253
Productnr
B
Uitvoering
C
D
E RVS
Materiaal
F
150
A
127
B
1C
G1.1/4
0550176
10cm vierkant
RVS
100
0550176
90
10cm
86 vierkant
54
26 RVS1.1/4
100
90
G1.1/2
Maat
0550253 Maat
15cm vierkant
Productnr
Uitvoering
RVS
G1.1/2
Productnr
Materiaal
Uitvoering
150
0550253
127
A
Materiaal
B
15cm
120 vierkant
76
34 RVSB
1.1/2
C
D
A
E
F
E
1880
DOUCHEPLUG
10cm
vierkant
100
RVS 90 DEKSEL
86
54 EUREKA
100
26
90
1.1/4
C
86
54
26
1.1/4
G1.1/2
0550253
0550253
RVS
15cm vierkant
150
RVS
120
120
76
34
1.1/2
EG1.1/4
1880 DOUCHEPLUG
DEKSEL
EUREKA
0550176 G1.1/4
10cm vierkant
0550176
RVS
G1.1/2
15cm vierkant
E 1880 DOUCHEPLUG DEKSEL EUREKA
G1.1/4
G1.1/4
127
76
E Materiaal
F
150
34
127
1.1/2
E 1880 DOUCHEPLUG DEKSEL EUREKA
D
E 150 F 127
8
1
E 1880 DOUCHEPLUG DEKSEL EUREKA
E 1880 DOUCHEPLUGEDEKSEL
1880 DOUCHEPLUG
EUREKA
DEKSEL EUREKA
Maat
Productnr
Materiaal
Maat
Productnr
Materiaal
B
10cm
0550352
RVS
10cm
0550352
RVS
90
15cm
Maat
0550363
Productnr
RVS
Materiaal
15cm
Maat
0550363
Productnr RVS
Materiaal
10cm
0550352
RVS
10cm
0550352
RVS
90
15cm
Maat
0550363
RVS
Productnr Maat
Materiaal
Productnr
15cm
Materiaal
0550363
RVS
127
B
B
10cm
0550352
10cm
RVS
0550352
RVS
90
90
15cm
0550363
15cm
RVS
0550363
RVS
127
127
34
assortboek_waterappendages.indd 2
34
assortboek_waterappendages.indd
2
assortboek_waterappendages.indd 2
34 63
assortboek_waterappendages.indd
2
assortboek_waterappendages.inddassortboek_waterappendages.indd
2
2
127
B
34
34 09:00
12-07-12
34
12-07-12 09:00
12-07-12 09:00
12-07-12 09
Wilt u meer weten?
Of een advies op maat?
Bel, mail of maak een persoonlijke afspraak
Wilt u na het lezen van deze brochure meer weten over de vele mogelijkheden
die we u op het gebied van Water Safety kunnen bieden? Of wilt u een advies op
maat? Bel of mail ons gerust. Of maak een persoonlijke afspraak met een van onze
adviseurs. We denken met u mee en delen onze kennis, ervaring en expertise graag
met u.
Kijk ook op www.hsfbv.nl
HSF BV
Marketing 23
6921 RE DUIVEN
+31263195757
+31263195758
[email protected]
www.hsfbv.nl