Halfjaarverslag 2014 - Voedselbank Nieuwegein

Download Report

Transcript Halfjaarverslag 2014 - Voedselbank Nieuwegein

Haljaarverslag Stichting Voedselbanken Nieuwegein
Juli 2014
Algemene gegevens
De Stichting Voedselbanken Nieuwegein is statutair gevestigd in Nieuwegein
Postadres: Montageweg 1A, 3433 NT Nieuwegein
Website: www.voedselbanknieuwegein.nl
Nummer Kamer van Koophandel: 56486332
RSIN: 852148938
Vestigingsnummer: HRSD5646332
Bankrekening: NL 40 ABNA 0434 2542 90
Op 25 februari 2014 zijn drie nieuwe bestuursleden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht en
heeft de Stichting Voedselbank Nieuwegein een bestuurlijke doorstart gemaakt.
Om de operationele samenwerking met de Stichting Voedselbank IJsselstein een bestuurlijke basis te geven is
in juni 2014 het bestuur van de Stichting Voedselbanken Nieuwegein uitgebreid met één lid van het bestuur
van de Stichting Voedselbank uit IJsselstein. Tegelijkertijd werden twee bestuursleden van Nieuwegein lid van
het bestuur van IJsselstein.
Bestuurssamenstelling Stichting Voedselbanken Nieuwegein
Functie
C.T. van Dalen (Cor)
Ingeschreven
1
bij de KvK
25-02-2014
H.F.O. Staal (Otto)
Voorzitter,
secretaris
Penningmeester
25-02-2014
G. Schut (Gert)
Lid
25-02-2014
A.S. van der Werf (Adriaan)
Lid
25-06-2014
Opmerkingen
Hij heeft nauwe banden met
Voedselbank Leerdam, Voedselbanken
Nederland en met het regionale depot in
Rotterdam, dat ook aan de Voedselbank
Nieuwegein levert.
Tevens penningmeester van de Stichting
Voedselbank IJsselstein
Doelstellingen
De doelstellingen van de stichting zijn in de statuten als volgt verwoord:
“het direct helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven door voedsel uit te reiken dat
door derden beschikbaar is gesteld” en “het tegengaan van verspilling van voedsel”.
1
Bestuursleden worden voor een periode van maximaal vijf jaar benoemd. Het bestuur heeft het voornemen
om in het najaar 2014 te komen tot een bestuur van vijf leden. Een voorkeur leeft bij het bestuur om te komen
tot de benoeming van ook vrouwelijke bestuursleden.
1
Activiteiten van de Stichting
Het organiseren van activiteiten met als doel goederen (voedsel) en geld te verwerven om deze in te
2
zetten voor de cliënten van de Voedselbank .
-
-
Bestendiging van de huidige en toekomstige financiële situatie.
Zorgen voor breed maatschappelijk draagvlak in Nieuwegein en IJsselstein en de samenwerking met
de kerken van Nieuwegein en IJsselstein intensiveren. Door regelmatig in het nieuws te komen (radio,
kranten en bladen) en de Voedselbank breed te vertegenwoordigen (symposia, vergaderingen,
recepties e.d.) trachten we het draagvlak te vergroten.
Het wekelijks verstrekken van voedselpakketten. In 2014 werden 1974 pakketten verstrekt.
Aantal weken
Nieuwegein
IJsselstein
Totaal
JANUARI
FEBRUARI
MAART
1E KWARTAAL
APRIL
MEI
JUNI
2E KWARTAAL
5
4
4
13
4
5
4
13
301
231
241
773
234
292
222
748
81
63
70
214
80
88
71
239
382
294
311
987
314
380
293
987
1E + 2E KWARTAAL
26
1521
453
1974
Beloningsbeleid
Bestuursleden, coördinatoren en vrijwilligers van de Stichting Voedselbanken Nieuwegein ontvangen op
generlei wijze vergoedingen voor hun activiteiten. Slechts declaratie van werkelijk gemaakte kosten kan
plaatsvinden.
Organisatie van de vele activiteiten
Onder het bestuur ressorteren vier zeer betrokken coördinatoren.
Het bestuur heeft maandelijks contact met deze vier coördinatoren, die de circa vijftig enthousiaste vrijwilligers
aansturen.
Meer en meer wordt met functieomschrijvingen gewerkt alvorens vrijwilligers aan de slag gaan in onze
Stichting. Het streven om te komen tot een verdere professionalisering ligt hieraan ten grondslag.
Jaarverslag en financiële verslagen
Begin 2015 zal het bestuur zorg dragen voor een jaarverslag over 2014, alsmede een balans en verlies &
winstrekening. Deze zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Kascontrole commissie.
Financiële verantwoording van de Stichting
Op de website van de Stichting zijn alle financiële stukken opgenomen over het boekjaar 2013 en de
halfjaarcijfers 2014.
Toelichting op financiën 2014
De startsituatie voor het nieuwe bestuur in februari 2014 was complex. Beschikbaar waren een jaarverslag en
een financieel jaarverslag 2013 (zonder balans) en enige bescheiden van contracten en verplichtingen
aangegaan door de Voedselbank Nieuwegein. Op grond van de beschikbare gestelde gegevens en eigen
onderzoek kunnen we het volgende vaststellen.
De jaarcijfers 2013 blijk gaven van een fors tekort, groot € 4359,81 .
Voorts gaf de voormalig bestuurder aan dat hij een groot aantal kosten privaat heeft aangezuiverd.
2
De Stichting onderneemt geen commerciële activiteiten en heeft geen winstoogmerk.
2
-
Vervolgens bleken er diverse onbekende vorderingen uit 2013 te zijn en deels bekende achterstallige
betalingen uit 2014. In de loop van de maanden maart en april kwam meer zicht op de vorderingen en
verplichtingen. Het bestuur verwacht op dit moment geen (substantiële) nieuwe vorderingen meer.
Besloten is zo spoedig mogelijk met alle betrokkenen om de tafel te gaan teneinde betalingsregelingen te
treffen en daar waar mogelijk kwijtschelding te verkrijgen. Immers een urgent liquiditeitsprobleem dreigde
voor de Stichting en moest voorkomen worden. Tevens werden alle huidige verplichtingen op noodzaak
bekeken. Indien mogelijk werden er nieuwe contracten afgesloten.
Toelichting op begroting 2014
Het bestuur legt u een sluitende begroting 2014 voor. Zijns inziens is dit een reële begroting met conservatieve
inschattingen van de baten en - na diverse direct doorgevoerde bezuinigen - reële inschattingen bij de lasten.
De baten en lasten worden begroot op € 22.125.
In het eerste en tweede kwartaal worden alle vorderingen uit het verleden betaald.
Voorts is er (nu) sprake van een helder broninzicht. Met andere woorden wat is de herkomst van de
verschillende donaties, giften en subsidies.
Ten slotte transparantie voor alle geïnteresseerden en betrokkenen middels presentatie op de website.
Voorlopig resultaat eerste en tweede kwartaal 2014 en halfjaaroverzicht 2014
Enige opmerkingen naar aanleiding van de resultaatrekening 2014:
Het eerste en tweede kwartaal van 2014 worden met positief resultaat afgesloten.
Nuchter moet worden vastgesteld dat de baten in het eerste kwartaal relatief groot waren, doordat er
giften en opbrengsten van collectes uit eerdere maanden in maart 2014 werden overgemaakt.
Doordat er veel vorderingen uit 2013 zijn betaald in het tweede kwartaal 2014 zijn de lasten relatief
groot. Deze lasten zijn inzichtelijk separaat geboekt onder “bijzondere lasten”.
Het streven om medio 2014 solvabel te zijn, is ruimschoots gehaald.
Aandachtspunten voor 2014 en verder:
Transport is cruciaal om onze cliënten wekelijks een goed voedselpakket te kunnen voorzetten.
Tot juli 2014 huren we wekelijks één auto onder gunstige voorwaarden. Hier zijn overzienbare budgetten
mee gemoeid. En we “lenen” één auto van de Voedselbank IJsselstein. Zij bekostigt deze auto.
In juni 2014 bleek dat de bestelauto van IJsselstein de verplichte APK-keuring kon passeren na reparatie.
Zo is tijd is gewonnen voor een structurele en betaalbare transportoplossing.
Vervolgens is de auto eigendom van Stichting Voedselbanken Nieuwegein geworden. Aansluitend zijn de
reparatiekosten door Nieuwegein voldaan.
Contact is gelegd met een paar organisaties om een nieuwe bestelauto aan te schaffen, die tevens
voorzien is van koeling vanwege de voedselveiligheid.
Zorgen heeft het bestuur over een eventuele groei van het aantal cliënten door de aanblijvende moeilijke
economische situatie. Immers structurele reserveringen ontbreken. Verder uitbreiding van de inkomsten nieuwe en meer bronnen - lijkt ons vooralsnog de beste weg.
Ook zijn wij in overleg met de verhuurder van ons pand om te bekijken of we een ruimte kunnen creëren,
waarin voedsel veilig kunnen ompakken. Bulkverpakking kunnen dan binnen de huidige wet- regelgeving veilig
worden omgepakt naar eenheden voor gezinnen.
ANBI
Uiterlijk juli 2014 wil het bestuur van de Voedselbanken Nieuwegein een ANBI-aanvraag doen. Wij gaan ervan
uit dat deze aanvraag te zijner tijd gehonoreerd wordt. Gunstig, want een ANBI-status kan een gever fiscale
voordelen bieden.
3
Kascontrole commissie
Het bestuur hecht aan een zorgvuldige en juiste weergave van de financiële situatie van de Voedselbank en wil,
om de kosten van een accountant te besparen, een Kascontrole commissie instellen. Krachtens onze
bestuursvergadering in april 2014 is nu in ons Huishoudelijk Reglement opgenomen dat er een kascontrole
commissie bestaande uit ten minste twee personen komt bij een exploitatie kleiner dan € 50.000 .
Leden van de Diaconieën nodigen wij van harte uit om zitting te nemen in deze commissie. Daar is inmiddels
een brief voor uitgegaan op 14 juli 2014.
Balans
Ondanks gebrek aan gegevens is in juli 2014 een balans opgesteld over 2013.
Deze balans is o.a. noodzakelijk is voor de ANBI-aanvraag.
Voedselbank Nederland
In maart 2014 is de Voedselbank Nieuwegein na inschrijving lid geworden van Voedselbanken Nederland. Dit
lidmaatschap leidde tot onze eerste jaarbijdrage, groot € 1800.
Gemeente Nieuwegein
Overleg met de wethouder bracht ons helaas geen vrijstelling van de Onroerend Zaak Belasting. Najaar 2014
gaat de Voedselbank hoogstwaarschijnlijk wel een eenmalige waarderingssubsidie van de gemeente
Nieuwegein ontvangen. Deze subsidie, groot € 1500, is vooralsnog niet ontvangen en op voorhand niet
meegenomen in de begroting.
Huisvesting
De eigenaar van het pand aan de Montageweg is Jutphaas Wonen. In alle opzichten een prima pand voor de
Voedselbank. Met Jutphaas Wonen is een gebruikersovereenkomst gesloten, die expireert in 2017. Slechts de
kosten voor energie en water, groot € 300 per maand is de Voedselbank verschuldigd aan de eigenaar.
Grote dank is het bestuur van de Voedselbank verschuldigd aan de Diaconieën, die niet alleen aan de basis
hebben gestaan van de oprichting, maar een substantieel deel van inkomsten voor hun rekening nemen.
Voorts dank aan al die particulieren, scholen en bedrijven en instellingen, waarvan wij materiële en financiële
giften mochten ontvangen.
Daarnaast eveneens dankbaarheid jegens de vier coördinatoren en de vele vrijwilligers die onbezoldigd hun
niet aflatende inzet leveren voor de Voedselbank.
Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat 2014 een jaar wordt waarin de Stichting Voedselbanken
Nieuwegein aan de gestelde doelstellingen kan voldoen en eveneens een jaar zal zijn waarin alle vrijwilligers
betrokken en enthousiast meewerken aan deze doelstellingen.
Nieuwegein, 20 juli 2014
Bestuur Stichting Voedselbanken Nieuwegein
4