Transcript Luik B

Mod PDF 11.1
Luik B
Voorbehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd
*14312570*
12-12-2014
Griffie
0506780458
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
VR Immo
(verkort) :
Rechtsvorm :
Zetel :
(volledig adres)
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Souverainestraat 64
9800 Deinze
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, geassocieerd Notaris te Gent-SintAmandsberg, ondergetekend op 10 december 2014, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
I. De Heer VAN RENTERGHEM, Guy Julien Marcel, geboren te Tielt op zevenentwintig augustus
negentienhonderd drieënzestig, echtgenoot van Mevrouw SCHOUPPE Chantal Maria Paula,
wonende te Kruishoutem-Wannegem-Lede, Boeregemstraat 9 en Mevrouw SCHOUPPE, Chantal
Maria Paula, geboren te Tielt op vijftien januari negentienhonderd zevenenzestig, echtgenote van de
Heer VAN RENTERGHEM Guy Julien Marcel, wonende te Kruishoutem - Wannegem-Lede,
Boeregemstraat 9, onder hen een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid hebben
opgericht.
II. De vennootschap als naam heeft : VR Immo.
III. De zetel is gevestigd te 9800 Deinze, met als eerste adres Souverainestraat 64. De zetel kan
zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluit van de zaakvoerder.
IV. De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, uitsluitend voor eigen
rekening en in eigen naam:
1) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
2) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aanen verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, bestuurdersmandaten opnemen in,
of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen die een
gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel
vergemakkelijken.
Dit alles in de meest ruime zin maar met uitzondering van de activiteiten bedoeld door de wet van 6
april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voorbehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B
- vervolg
Mod PDF 11.1
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het doel, of die nuttig of bevorderlijk kunnen zijn om haar
maatschappelijk doel te verwezenlijken.
V. Het kapitaal wordt vastgesteld op de som van één miljoen zevenhonderd zevenenzestigduizend
tweehonderd vijftig euro (€ 1.767.250,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend (1000) aandelen
zonder vermelding van waarde, die elk één/duizendste (1/1000ste) deel van het kapitaal en bezit
vertegenwoordigen.
VI. Deze aandelen en het kapitaal worden onderschreven voor volstorting door inbreng in natura
door de echtgenoten Guy VAN RENTERGHEM-Chantal SCHOUPPE, beiden voornoemd, als volgt:
- Door de Heer Guy VAN RENTERGHEM, voornoemd, vijfhonderd (500) aandelen, hetzij voor
achthonderd drieëntachtigduizend zeshonderd vijfentwintig euro (€ 883.625,00);
- Door Mevrouw Chantal SCHOUPPE, voornoemd, vijfhonderd (500) aandelen, hetzij voor
achthonderd drieëntachtigduizend zeshonderd vijfentwintig euro (€ 883.625,00).
Hetzij in totaal duizend (1.000) aandelen voor één miljoen zevenhonderd zevenenzestigduizend
tweehonderd vijftig euro (€ 1.767.250,00) of het kapitaal.
De echtgenoten Guy VAN RENTERGHEM - Chantal SCHOUPPE, beiden voornoemd, verklaren
volgende onroerende goederen in de vennootschap in te brengen, voor de geheelheid in volle
eigendom:
BESCHRIJVING
I. STAD DEINZE - PETEGEM-AAN-DE-LEIE
Een perceel industriegrond, gelegen te DEINZE, vroegere gemeente PETEGEM-AAN-DE-LEIE,
SOUVERAINESTRAAT 64, bekend ten kadaster, derde afdeling, sectie B der vroegere gemeente
Petegem-aan-de-Leie, volgens titel deel van nummers 756, 757, 758 en 759 en volgens recent
kadastraal uittreksel nummer 757/B, met een oppervlakte volgens kadaster van achtduizend
vierkante meter (8.000 m²).
II. STAD DEINZE - PETEGEM-AAN-DE-LEIE
Een kantoorgebouw, met aanhorigheden en medegaande grond, gelegen te DEINZE, vroegere
gemeente PETEGEM-AAN-DE-LEIE, SOUVERAINESTRAAT 62/66, bekend ten kadaster, derde
afdeling, sectie B der vroegere gemeente Petegem-aan-de-Leie, volgens titel deel van nummers 756,
757, 758 en 759 en volgens recent kadastraal uittreksel nummer 757/C, met een oppervlakte volgens
titel en kadaster van tweeduizend honderd negenenzestig vierkante meter (2.169 m²).
Als vergoeding van de voorschreven inbreng in natura worden aan de Heer Guy VAN
RENTERGHEM en Mevrouw Chantal SCHOUPPE beiden voornoemd, elk vijfhonderd (500)
aandelen zonder vermelding van waarde toegekend die allen volledig volstort zijn.
VII. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
VIII. De vennootschap zal bestuurd worden door één of meerdere zaakvoerders genomen onder de
vennoten of daarbuiten, benoemd voor een beperkte of onbeperkte duur door de algemene
vergadering, die eveneens hun aantal en hun vergoeding vaststelt, en die de duurtijd van hun
opdracht bepaalt.
Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders heeft
beslist.
Wordt aangeduid als zaakvoerder, voor de duur van de Vennootschap : de Heer Guy VAN
RENTERGHEM, die deze opdracht heeft aanvaard.
De machten van de statutaire zaakvoerder zullen slechts geheel of gedeeltelijk kunnen herroepen
worden wegens ernstige redenen.
Het aantal der zaakvoerders zal vermeerderd kunnen worden of verminderd, bij beslissing van de
algemene vergadering der vennoten, zonder de vormen voor de wijzigingen aan de statuten te
moeten in acht nemen.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden
verricht zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voorbehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B
- vervolg
Mod PDF 11.1
derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn, bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
Ingeval een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap
dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig artikel 61 paragraaf 2 van het
Wetboek van Vennootschappen. Hetzelfde geldt ingeval de vennootschap wordt benoemd als
bestuurder of zaakvoerder bij een rechtspersoon.
IX. Ieder boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december, met dien
verstande dat het eerste boekjaar begint te lopen op tien december tweeduizend veertien en zal
eindigen op eenendertig december tweeduizend vijftien.
X. De jaarvergadering komt rechtens bijeen op de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur van
ieder jaar, en voor de eerste maal in het jaar tweeduizend zestien.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
1) expeditie van de oprichtingsakte dd. 10 december 2014
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.