Vogelwerkgroep Zutphen eo

download report

Transcript Vogelwerkgroep Zutphen eo

Bestuurssamenstelling
Vogelwerkgroep
Zutphen e.o
Voorzitter:
Adri Mulder
[email protected]
Secretaris:
Michiel van der Weide
[email protected]
Penningmeester:
Steven de Bie
[email protected]
Lid: Jeroen Philippona
[email protected]
Werkgebied Vogelwerkgroep
Lid: Michel Klemann
[email protected]
Lid: Jeroen Kuipers
[email protected]
Lid: Hans Grotenhuis
[email protected]
www.vwg-zutphen.nl
Doel van Vogelwerkgroep Zutphen is:
Het verzamelen van kennis over de vogels
die in onze regio voorkomen
De bescherming van vogels
en hun leefomgeving
Kennis over en enthousiasme voor
vogels overdragen
Dit willen we bereiken door onderzoek,
beleidsadvisering, voorlichting en
educatie.
Wanneer u lid wordt
- steunt u de activiteiten van de
Vogelwerkgroep
- kunt u mee op excursies
- krijgt u voorrang bij aanmelden Vogelcursus
- heeft u toegang tot de ledenbijeenkomsten
- wordt u op de hoogte gehouden van
de activiteiten via de Nieuwsbrieven
- ontvangt u jaarlijks het Jaarverslag met
daarin onderzoeksresultaten en andere
informatie over de vogels in Zutphen.
Aanmelden als lid
Lid worden kan door overmaking van
i15,00 op postrekening 39 68 801
t.n.v. Vogelwerkgroep Zutphen e.o.
te Klarenbeek.
o.v.v. Lidmaatschap 2009
(namens onze penningmeester:
Steven de Bie)
Activiteiten
Contact en nieuws
- Broedvogeltellingen van de kolonievogels,
zeldzame soorten en regionaal schaarse
soorten binnen het werkgebied
- Eenmalige of jaarlijkse broedvogelinventarisaties van grotere en kleinere
gebieden zoals het Stuitgebied, Hackfort,
Rammelwaard, stadswijken en uiterwaarden
- Onderzoek roofvogels en uilen (verspreiding en
voedselonderzoek) met de nadruk op Sperwers
en Wespendieven
- Trekvogeltellingen in het najaar van augustus
t/m november
- Maandelijkse tellingen van de watervogels in
de uiterwaarden van de IJssel
- Wintertelling van alle vogels in het hele
werkgebied
- Verzamelen van vogelwaarnemingen via
www.waarneming.nl
Leden worden geïnformeerd d.m.v. een
nieuwsbrief de vier keer per jaar verschijnt.
Twee keer per jaar organiseren we een
ledenvergadering waarin altijd een
interessante lezing is opgenomen. Op de
voorjaarsbijeenkomst wordt het jaarboek van
het voorafgaande jaar gepresenteerd. In het
jaarboek worden veel van de activiteiten
verslagen en de resultaten van onderzoek
gepubliceerd.
- Weidevogelbescherming
- Onderhoud oeverzwaluwwand te Bronsbergen
- Voorlichting en beïnvloeden van beleid o.a. via
klankbordgroep IJsselsprong en groenbeleid
- Excursies
- Cursus vogels herkennen voor beginners
- Agenda met actuele informatie en voorlichting
over de Zutphense vogels via:
www.vwg-zutphen.nl
Veel van de onderlinge contacten en
nieuwtjes lopen via de onderstaande
nieuwsgroep:
groups.yahoo.com/group/zutphen_vogelnet/
Op de website van de vogelwerkgroep
worden de resultaten van de verschillende
onderzoeken zoveel mogelijk gepubliceerd.
Hier zijn o.a. verslagen van excursie te
vinden, de activiteitenagenda, foto’s,
persberichten, waarnemingen,
kaartmateriaal, nieuwsbrieven, het jaarboek .
Samenwerking vind plaats met SOVON
Vogelonderzoek Nederland, Vogelbescherming Nederland, IVN-Zutphen,
aangrenzende vogelwerkgroepen, Gemeente
Zutphen, Natuurmonumenten en individuele
vogelaars in de regio.