Handout voor de pers

download report

Transcript Handout voor de pers

Handout voor de pers
Afsluiting van de subsidieverlening uit
het EU‐programma INTERREG IV A voor het
“Grensoverschrijdende Politieteam Bad Bentheim”
Op 1 juni 2008 begon de subsidiëring van het
INTERREG is een subsidieprogramma
“Grensoverschrijdende Politieteam Bad
van de Europese Unie binnen de
Bentheim” (GPT) uit het Europese
zogenoemde structuurfondsen. Uit dit
subsidieprogramma INTERREG IV A. De EUREGIO
programma worden via de EUREGIO
regionale samenwerkingsprojecten
in Gronau/Enschede ondersteunde dit project.
ondersteund. De EUREGIO zet zich als
Ter gelegenheid van een startbijeenkomst in De
één van de vijf samenwerkings‐
Lutte op 26 november 2008 ondertekenden alle
verbanden
in het Duits‐Nederlandse
projectpartners officieel de bij het project
grensgebied sinds 1958 in voor de
behorende samenwerkingsovereenkomst. De
ontwikkeling en de intensivering van de
EUREGIO‐leden werden overtuigd door het
grensoverschrijdende samenwerking en
innovatieve karakter van de grensoverschrijdende
structuren. De basis daarvoor bestaat uit
samenwerking en het duurzame karakter van de
een verbond van 129 Nederlandse en
beoogde binationale activiteiten. Het GPT Bad
Duitse gemeenten, steden en (Land‐)
Bentheim was destijds het eerste
Kreise. De EUREGIO maakt zich sterk
geïnstitutionaliseerde en op een langdurige
voor de vereenvoudiging van de
samenwerking tussen Nederland en
samenwerking gerichte, puur operationeel
Duitsland, leidend tot een meerwaarde
werkende politieteam dat langs een Europese
voor
beide zijden van de grens. Daarbij
binnengrens zonder praktische belemmeringen
beschouwt
de EUREGIO zich als
de criminaliteit kon bestrijden. De E30, waaraan
draaischijf en als bemiddelende instantie
het GPT is gehuisvest, is één van de belangrijke
tussen Nederland en Duitsland.
wegen die West‐ en Oost‐Europa met elkaar
verbindt en in verder via Moskou tot diep in Azië leidt.
Het project was en is voor beide zijden een voortdurend ontwikkelingsproces. De inzet van
ervaren functionarissen uit beide landen was en is noodzakelijk om voorbereid te blijven op
de voortdurende veranderende situaties en criminele handelingswijzen.
EU‐subsidieprogramma INTERREG
Alle betrokken veiligheidsinstanties hebben de intentie na afloop van de periode van
subsidieverlening uit het INTERREG IV A‐programma, zonder welke de start van het GPT niet
mogelijk zou zijn geweest, het Grensoverschrijdende Politieteam Bad Bentheim voort te
zetten. In de afgelopen zes jaar was voor een effectief functioneren van het GPT, naast een
bedrag ter dekking van de personeelskosten, een som ca. 800.000 euro noodzakelijk. De
grootste uitgaven betroffen de aanschaf van werkmateriaal, voertuigen en het onderhoud
daarvan en de lopende exploitatiekosten. Een aandeel van 50 % van deze kosten is gedekt
uit het Europese subsidiefonds, ca. 25 % gezamenlijk door het Nederlandse ministerie van
Binnenlandse Zaken en de ministeries van economische zaken van Nordrhein‐Westfalen en
Niedersachsen. Een kwart van de kosten werd als eigen bijdrage gefinancierd door de aan
het GPT deelnemende overheidsinstanties.
GPT ‐ een stuk Europese gedachte dat werkelijkheid is geworden
Criminaliteit stopt niet aan de grens. Criminelen, die de grote
Europese verbindingswegen als transitroutes voor hun activiteiten
gebruiken, vormen voor geheel Europa een groot veiligheidsrisico. In praktijk blijkt dat
wetsovertreders zich wat veiliger voelen zodra ze een grens zijn gepasseerd. Een delict, dat
in het ene land is begaan, is in het buurland niet onmiddellijk bekend, dus is het risico te
worden ontdekt dan vrijwel nul? Nee, dat is absoluut niet zo! De uitstekende functionerende
binationale uitwisseling van gegevens en de speciale eenheden, zoals het GPT, hebben zich
al geruime tijd geleden op dit fenomeen ingesteld. Gezamenlijke bestrijding van de
internationale misdaad om de veiligheid van de afzonderlijk staten en regio’s te vergroten
vormt een stuk Europese gedachte dat werkelijkheid is geworden.
GPT – deelname door meerdere overheden
Deelnemers aan het GPT zijn de Koninklijke
Marechaussee District Noord‐Oost, de Politie Oost‐
Nederland, de Bundespolizei, de Kreispolizei‐
behörde Borken en de Polizeidirektion Osnabrück.
Zij werken samen onder één dak onder leiding van
een coördinator. Behalve de dagelijkse controles en
opsporingsactiviteiten is ook het werken met elkaar
van groot belang. Men kent, respecteert en
vertrouwt elkaar en deinst niet terug voor nieuwe
uitdagingen. Samen hebben wij de slagkracht om de
grensoverschrijdende criminaliteit het hoofd te
kunnen bieden.
GPT – statistieken en opvallende acties
Het GPT heeft sinds 2008 meer dan 6.500 keer in het grensgebied
tegen grensoverschrijdende criminele handelingen moeten optreden.
De politiefunctionarissen stelden daarbij meer dan 4.800 processen verbaal op. Tot de meest
voorkomende delicten behoorden overtredingen van de wetgeving op het gebied van
verdovende middelen en de smokkel van drugs. Het betrof hier zeker niet alleen maar
drugstransporten vanuit Nederland naar Duitsland, maar ook transporten vanuit of door
Duitsland naar Nederland. Andere veel voorkomende delicten, waartegen het GPT is
opgetreden, waren vermogensmisdrijven, illegale migratie en georganiseerde mensen‐ en
wapenhandel.
Voor wat betreft de Europese opsporingen van objecten of personen waren de GPT‐
functionarissen meer dan 340 keer succesvol. Een hoog aantal, in aanmerking nemende dat
alleen objecten met een hoge individuele waarde, gevaarlijke voorwerpen, personen met
een hoog geweldsrisico en personen, die worden gezocht vanwege ernstige feiten, worden
geregistreerd.
Tot de highlights van de afgelopen jaren behoorden onder meer de arrestatie van twee
verdachten na een roofoverval op een autobedrijf in Oldenzaal, de arrestatie van een
Roemeense juwelendief, die al vier jaar werd gezocht, de arrestatie van een vanwege
mensenhandel internationaal gezochte persoon en de inbeslagname van grotere
hoeveelheden drugs, zoals de recente vondst van 23,5 kg marihuana.
De samenwerking tussen de betrokkenen vormt echter het grootste succes van het GPT.
Respect en vertrouwen schiepen de grondslag voor een intensieve, door vriendschappelijke
verhoudingen gekenmerkte samenwerking. Men kent elkaar, waarmee het schijnbaar
onmogelijk toch mogelijk wordt en het verleden zich in de toekomst weerspiegelt.
Het project GPT heeft zich in praktijk waargemaakt en geldt als moderne actuele Europese
eenheid, die ook in de toekomst zal zorgen voor meer veiligheid in de grensregio’s. Op 31
maart 2014 komt een einde aan de eerder met een jaar verlengde INTERREG‐subsidiëring
van het Grensoverschrijdende Politieteam. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat het GPT
in deze vorm, die zijn waarde ruimschoots heeft bewezen, moet worden voortgezet. Alle
betrokkenen bij het GPT zullen op 28 maart 2014 in Nederland een intentieverklaring
daartoe ondertekenen
Voor meer informatie:
Martin Piepmeyer
‐ Projectleider GPT ‐
Tel.: 0049‐(0)541/327‐1008
Mobiel: 0049‐(0)151/1743519
[email protected]
Marco Ellermann
‐ Perswoordvoerder ‐
Tel.: 0049‐(0)541/327‐1024
Mobiel: 0049‐(0)171/4157949
[email protected]olizei.niedersachsen.de
Mede mogelijk gemaakt door:
www.deutschland‐nederland.eu