047 - CONTR.RESULTAAT A03 - AANG.-SYMBOOL

Download Report

Transcript 047 - CONTR.RESULTAAT A03 - AANG.-SYMBOOL

Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
047 - CONTR.RESULTAAT
Elementcode
Omschrijving
A1
CONFORM
A2
GEACHT CONFORM TE ZIJN
A4
ZONDER CONSEQUENTIES, MINEURE BEVINDINGEN
B1
NIET CONFORM
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
Bijzonderheden
A03 - AANG.-SYMBOOL
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
CO
AANGIFTE COMMUNAUTAIRE GOEDEREN
Voor communautaire goederen die tijdens de
overgangsperiode na de toetreding van nieuwe lidstaten aan
bijzondere maatregelen zijn onderworpen: (a) voor de opslag
van goederen met voorfinanciering in een douane-entrepot of
vrije zone( b) voor communautaire goederen in het
handelsverkeer tussen delen van het douanegebied van de
Gemeenschap waar richtlijn 77/388/EEG van toepassing is
en delen van dit gebied waar deze richtlijn niet van
toepassing is of in het kader van het handelsverkeer tussen
delen van dit douanegebied waar de bepalingen van deze
richtlijn niet van toepassing zijn.
EU
AANGIFTE HANDELSVERKEER MET EVA-LANDEN
In het handelsverkeer met de EVA-landen: (a) voor de
plaatsing van goederen onder een van de douaneregelingen
bedoeld de kolommen A, E en H tot K van de tabel in bijlage
37, titel I, onder B, (b) om goederen een van de in de
kolommen C en D van de tabel in bijlage 37, l, onder B,
bedoelde douanebestemmingen te geven, (c) onder "EVA"
wordt in deze bijlage niet enkel verstaan landen onder de
EVA doch eveneens de andere partijen bij de
overeenkomsten "Gemeenschappelijk douanevervoer" en
"Vereenvoudiging van de formaliteiten in het
goederenverkeer" met uitzondering van de Gemeenschap
IM
AANGIFTE TOT PLAATSING ONDER DOUANEREG. NIET
COMM. GOEDEREN
In het handelsverkeer met landen en gebieden die zich buiten
het douanegebied van de Gemeenschap bevinden, met
uitzondering van de EVA-landen: (a)voor de plaatsing van
goederen onder een van de douaneregelingen bedoeld in de
kolommen H tot en met K van de tabel in bijlage 37, titel I,
onder B, (b)voor de plaatsing van niet-communautaire
goederen onder een douaneregeling in het handelsverkeer
tussen lidstaten.
2015-01-22
1 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
A04 - AANGIFTE-TYPE
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
A
NORMALE AANGIFTE
Gewone aangifte (normale procedure, artikel 62 CDW).
B
ONVOLLEDIGE AANGIFTE
Onvolledige aangifte (vereenvoudigde procedure, artikel 76,
lid 1, onder a), CDW)
D
VOORAF AANGIFTE
Gewone aangifte (als bedoeld onder code A) die wordt
ingediend voordat de aangever de goederen heeft kunnen
aanbrengen.
E
ONVOLLEDIGE VOORAF AANGIFTE
X
EX-ONVOLLEDIGE AANGIFTE
Aanvullende aangifte in het kader van een vereenvoudigde
procedure als bedoeld onder code B
Y
AANVULLENDE AANGIFTE
Aanvullende aangifte in het kader van een vereenvoudigde
procedure als bedoeld onder code C
Bijzonderheden
A07 - REDEN BERICHT
Elementcode
Omschrijving
1
ONVOLLEDIGE AANGIFTE NIET AANGEVULD
103
ONTBREKEND ELEMENT VERSTREKT
104
WERKELIJKE WAARDE VERSTREKT
107
ONTBREKENDE WAARDE IVM ONVOLLEDIGHEID
108
ONVOLLEDIGHEID IVM SCHATTING
109
GECORRIGEERD DOOR AANGEVER
110
AANVULLING
111
FOUTIEVE DOUANE PROCEDURE
112
BIJZONDER OMSTANDIGHEID
113
GECORRIGEERD DOOR DOUANE
12
TARIEF VALIDATIE FOUTEN NA DEFINITIEVE
BEREKENING
120
AANVULLEND BERICHT NA ONVOLLEDIGE AANGIFTE
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
Voor DSI: goederen kunnen niet worden getoond
2 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
2
GOEDEREN VRIJGEGEVEN RESTSCHULD NIET
VOLLEDIG GEDEKT
Voor DSI: niet voldaan aan de formele eisen
3
ONGELDIG GEMAAKT OP VERZOEK VAN DE AANGEVER
Voor DSI: geen overeenstemming met voorafgaan document
4
Aangifte buitenwerking gesteld door douane
Voor DSI: niet alle bescheiden zijn bijgevoegd
7
BUITENWERKING GESTELD WEGENS ONVOLDOENDE
ZEKERHEID
A11 - WAARDESOORTEN
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
103
ANDERE KOSTEN
Andere kosten. Gegeven als bedoeld in vak 21 van het
formulier DV 1.
107
KOSTEN TEN LASTE VAN KOPER IHB VERPAK.
MIDDELEN EN HET VERPAK
Kosten ten laste van de koper, in het bijzonder de
verpakkingsmiddelen en het verpakken. Gegevens als
bedoeld in vak 13c van het formulier DV 1.
108
GOEDEREN+DIENSTEN GRATIS/VERMIND.PRIJS IVM...
VAK14A DV1
Goederen en diensten die gratis of tegen verminderde prijs
door de koper zijn geleverd in verband met de voortbrenging
en verkoop voor de uitvoer van de ingevoerde goederen, in
het bijzonder de materialen, delen, onderdelen en dergelijke
goederen, verwerkt in de ingevoerde goederen. Gegeven als
bedoeld in vak 14a van het formulier DV 1.
127
GOEDEREN+DIENSTEN GRATIS/VERMIND. PRIJS IVM...
VAK14B DV1
Goederen en diensten die gratis of tegen verminderde prijs
door de koper zijn geleverd in verband met de voortbrenging
of verkoop voor de uitvoer van de ingevoerde goederen.
Gegeven als bedoeld in vak 14b van het formulier DV 1.
145
LEVERINGSKN TOT PL VAN BINNENKMST VERZEK DV1
VAK 17C
Leveringskosten tot plaats van binnenkomst verzekering, vak
17c van het formulier DV1
152
OPBRENGST VAN LATERE WEDERVERKOOP
Opbrengst van de latere wederverkoop, overdracht of gebruik
die ten goede aan de verkoper. Gegeven als bedoeld in vak
16 van het formulier DV 1.
158
KOSTEN VAN VERVOER NA AANKOMST OP DE PLAATS
VAN BINNENKOMST
Kosten van vervoer na aankomst op de plaats van
binnenkomst.Gegeven als bedoeld in vak 19 van het
formulier DV 1.
162
INVOERRECHTEN EN BELASTINGEN IN GEMEENSCHAP
VERSCHULDIGD BIJ
Invoerrechten en belastingen die in de Gemeenschap zijn
verschuldigd bij de invoer of de verkoop van de goederen.
Gegeven als bedoeld in vak 22 van het formulier DV 1.
2015-01-22
Bijzonderheden
3 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
18
KOSTEN TEN LASTE VAN KOPER IHB DE COURTAGE
Kosten ten laste van de koper, in het bijzonder de courtage.
Gegeven als bedoeld in vak 13b van het formulier DV 1
265
KOSTEN TEN LAST VAN KOPER IHB
COMMISSIEKOSTEN MUV INKOOPCOMM
Kosten ten laste van de koper, in het bijzonder de
commissies, met uitzondering van inkoopcommissies.
Gegeven als bedoeld in vak 13a van het formulier DV 1.
4
ROYALTIES EN LICENTIERECHTEN
Royalties en licentierechten. Gegeven als bedoeld in vak 15
van het formulier D.V.1.
45
KOSTEN VOOR CONSTRUCTIEWERKZAAMHEDEN,
INSTALLATIE,MONTAGE,OND
Kosten voor constructiewerk-zaamheden, installatie,
montage, onderhoud of technische bijstand welke na de
invoer zijn verricht. Gegeven als bedoeld in vak 20 van het
formulier DV 1.
49
GOEDEREN+DIENSTEN GRATIS/VERMIND. PRIJS IVM...
VAK 14D DV1
Goederen en diensten die gratis of tegen verminderde prijs
door de koper zijn geleverd in verband met de voortbrenging
en verkoop voor de uitvoer van de ingevoerde goederen, in
het bijzonder de engineering, ontwikkeling, werken van kunst,
ontwerpen, tekeningen en schetsen, verricht of gemaakt
elders dan in de Gemeenschap en noodzakelijk voor de
voortbrenging van de ingevoerde goederen. Gegevens als
bedoeld in vak 14d van het formulier DV 1
65
NIET RECHTSTREEKSE BETALINGEN
Niet rechtstreeks betalingen. Gegeven als bedoeld in vak 11b
van het formulier DV 1.
66
NETTOPRIJS IN DE MUNTEENHEID VAN DE FACTUUR
Nettoprijs in de munteenheid van de factuur (werkelijk
betaalde prijs of ter vereffening te betalen prijs op het tijdstip
voor de bepaling van de douane-waarde). Gegeven als
bedoeld in vak 11a van het formulier DV 1.
71
LEVERINGSKN TOT PL VAN BINNENKMST VERVOER
DV1 VAK 17A
Leveringskosten tot plaats van binnenkomst vervoer, vak 17a
van het formulier DV1
81
LEVERINGSKOSTEN TOT PLTS VAN BIN.KOMST IHB
LADEN+HANDVERVOER
Leveringskosten tot plaats van binnenkomst, in het bijzonder
de kosten van het laden en van handelingen in verband met
het vervoer. Gegeven als bedoeld in vak 17b van het
formulier DV 1.
84
GOEDEREN+DIENSTEN GRATIS/VERMIND. PRIJS IVM...
VAK14C DV1
Goederen en diensten die gratis of tegen verminderde prijs
door de koper zijn geleverd in verband met de voortbrenging
en verkoop voor de uitvoer van de ingevoerde goederen, in
het bijzonder de materialen verbruikt bij de voortbrenging van
de ingevoerde goederen. Gegeven als bedoeld in vak 14 C
van het formulier DV 1.
2015-01-22
Bijzonderheden
4 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
A12 - BIJZ.VERMELDING
Elementcode
Omschrijving
00100
VEREENVOUDIGDE VERGUNNING
10100
INVOER GEL. LUCHTVAARDIGHEIDSCERT.
10200
GOEDEREN AV/S
Vak 44; art. 549, lid 1 TvoCDW Aanzuivering van de actieve
veredeling (schorsingssysteem)
10300
GOEDEREN AV/S, HANDELSPOLITIEK
Vak 44; art. 549, lid 2 TvoCDW Aanzuivering van de actieve
veredeling (schorsingssysteem) (bijzondere handelspolitieke
maatregelen)
10400
GOEDEREN AV/T
Vak 44; art. 550 TvoCDW Aanzuivering van de actieve
veredeling (terugbetalingssysteem)
10500
GOEDEREN TI
Vak 44; art. 583 TvoCDW Tijdelijke invoer
90001
INSLAGDATUM ENTREPOT TYPE D
vak 44; art. 525 lid 2 letter a Vo 2454/1993
90002
VERZ. AFW. DOUANEWAARDE GEBR. BEH.
Verzoek afwijkende douanewaarde gebruikelijke behandeling
vak 44; art. 112 lid 2 Vo 2913/1992
90003
GEKEURD IN ANDERE LIDSTAAT / VRIJGAVE IN NL
(ZONDER P2-CODE)
Zending Fytosanitair vrijgegeven en/ of voldoet aan
handelsnormen Groente & Fruit. Schriftelijke vrijgave door
bevoegde autoriteiten andere lidstaat of NL.
vak 44; fytosanitaire richtlijn
90004
VRIJGAVE CLIENT IMPORT (MET P2-CODE)
Zending Fytosanitair vrijgegeven en/ of voldoet aan
handelsnormen Groente & Fruit. CLIENT Import genereert
hiervoor een erkenningscode (P2).
vak 44; Fytosanitaire richtlijn. De toegekende
erkenningscode moet in het variabele deel (achter de
dubbele punt) worden vermeld. Is er geen
erkenningsnummer bekend maar wel een faxnummer dan
moet in het varabele deel (achter de dubbele punt) het
faxnummer worden vermeld b.v. FAX3
90005
NOODPROCEDURE CLIENT IMPORT (MET P2-CODE)
Zending Fytosanitair vrijgegeven en of voldoet aan
handelsnormen Groente & Fruit. De bevoegde keuringsdienst
kent hiervoor per artikel een schriftelijke erkenningscode (P2)
toe.
vak 44; Fytosanitaire richtlijn
90006
ART.24A UITVOERINGSBESLUIT OB 1968
Artikel 24a Uitvoeringsbesluit OB 1968
vak 44; Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting
90009
ENTREPOSITARIS IS ONGELIJK AAN ENTREPOSEUR
Entrepositaris is ongelijk aan entreposeur
Vak 44; art. 99 Vo 2913/1992 en art. 525 lid 1 letter b Vo
2454/1993
90010
VERVOERDER:
Vak 44: vermelden van de naam, postcode en huisnummer
van de vervoerder van de alcoholvrije dranken. art. 10 lid 1
letter b uitvoeringsbesluit verbruiksbelastingen van
alcoholvrije dranken in variabel deel (achter de dubbele punt)
Vak 44; vermelden de naam, postcode en huisnummer van
vervoerder accijnsgoederen c.q. verbruiksbelastinggoederen
art. 6 lid 1 b uitvoeringsbesluit accijns c.q. art. 10 lid b
uitvoeringsbesluit verbruiksbelastingen van alcoholvrije
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
Vak 44; art. 497, lid 3 en 292 lid 3 TvoCDW Aanvraag van
een vergunning op de aangifte voor een economische
douaneregeling
Invoer onder geleide luchtvaardigheidscertificaat
Vak 44; 2, lid 1, Verordening (EG) nr. 1147/2002
5 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
dranken en van enkele andere produkten in variabel deel
(achter de dubbele punt)
90011
AGP/IV-HOUDER
90013
VERZOEK VERZAMELZENDING AAN TE GEVEN NAAR
HET HOOGSTE RECHT
90014
BESLUIT LWT-KENMERK:
90015
Fysiek gecontroleerde zending in het koeriersproces
97001
PLAATSING IN DOUANE-ENTREPOTS BIJ ANDER
DOUANEKANTOOR
97005
PROTESTCLAUSULEVERGUNNING:
97006
GELDIGHEIDSDUUR XXX WEKEN
Vak 44: vermelden van de naam, postcode en huisnummer
van vergunninghouder van de inrichting verbruiksbelasting,
art. 10 lid 1 letter c uitvoeringsbesluit verbruiksbelastingen
van alcoholvrije dranken in variabel deel (achter de dubbele
punt)
Vak 44; vermelden de naam, postcode en huisnummer van
vergunninghouder accijnsgoederenplaats c.q. inrichting
verbruiksbelasting art. 6 lid c uitvoeringsbesluit accijns c.q.
art. 10 lid c uitvoeringsbesluit verbruiksbelastingen van
alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten in
variabel deel (achter de dubbele punt)
Vak 44;Verzoek om een verzamelzending te mogen
aangeven naar het hoogste recht, op grond van art. 81 CDW
Besluit/vaststelling waarde door LWT (LWT-kenmerk)
Vak 44; In variabel deel (achter de dubbele punt) het door
het Landelijk Waardeteam afgegeven kenmerk vermelden.
De zending is bij de vereenvoudigde aangifte in het
koeriersproces fysiek gecontroleerd. In de aanvullende
aangifte moeten de bevindingen van de controle door de
douane worden vermeld.
Vermelding van het nummer van de verleende
protestclausulevergunning in het variabele deel (puntjes).
Handboek Douane onderdeel Bezwaar en Beroep paragraaf
2.2.2.
Vak 44; vermelding van het nummer van de verleende
protestclausulevergunning in het variabele deel (achter de
dubbele punt). Handboek Douane onderdeel Bezwaar en
Beroep paragraaf 2.2.2.
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
A14 - LEVERINGS-VOORW
Elementcode
Omschrijving
CFR
KOSTPRIJS EN VRACHT
CIF
KOSTPRIJS VERZEKERING EN VRACHT
CIP
VRACHTVRIJ INCL VERZEKERING
CPT
VRACHT VRIJ
DAF
FRANCO GRENS
DAP
GELEVERD TER BESTEMMING
DAT
GELEVERD OP TERMINAL
2015-01-22
6 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
DDP
FRANCO INCLUSIEF RECHTEN
DDU
FRANCO EXCLUSIEF RECHTEN
DEQ
FRANCO AF KADE
DES
FRANCO AF SCHIP
EXW
AF FABRIEK
FAS
FRANCO LANGSZIJ SCHIP
FCA
VRACHTVRIJ TOT VERVOERDER
FOB
VRIJ AAN BOORD
XXX
ANDERE LEVERINGSVOORWAARDE
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
A16 - MIDDEL-CODE
Elementcode
Omschrijving
A00
DOUANERECHTEN OP INDUSTRIELE PRODUCTEN
A10
DOUANERECHTEN LANDBOUWPRODUCTEN
A20
AANVULLENDE RECHTEN
A30
DEFINITIEVE ANTIDUMPINGRECHTEN
A35
VOORLOPIGE ANTIDUMPINGRECHTEN
A40
DEFINITIEF COMPENSEREND RECHT
A45
VOORLOPIG COMPENSEREND RECHT
B00
BTW
D10
COMPENSATIERENTE (BV ACTIEVE VEREDELING)
028
VERBRUIKSBELASTING
030
ACCIJNS MINERALE OLIEN
032
TABAKSACCIJNS
035
BIERACCIJNS
036
WIJNACCIJNS
2015-01-22
7 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
049
ENERGIEBELASTING
050
KOLENBELASTING
060
GESCHORSTE ANTIDUMPINGHEFFING
065
ACCIJNS OP TUSSENPRODUCTEN
066
ACC. OP OVERIGE ALC.HOUD.PROD
087
VOORRAADHEFFING
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
Bijzonderheden
A22 - TRANSACTIE CODE
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
1
TRANSACT DIE GEP. M/E EIGENDOMSOVERD. MET
TEGENPRESTATIE
Transacties die gepaard gaan met een feitelijke of beoogde
eigendomsoverdracht van ingezetenen aan niet-ingezetenen
met financiele of andere tegenprestatie (m.u.v. de onder 2, 7
en 8 vermelde transacties).
2
RETOURZEND. NA REG. V.D. OORSPRONKELIJKE
TRANSACT.OND.CODE1
Retourzendingen en gratis vervanging van goederen na
registratie van de oorspronkelijke transactie
3
TRANSACT.DIE GEPAARD M.E. EIGENDOMSOVERDR.
ZONDER TEGENPREST
Transacties die gepaard gaan met een eigendomsoverdracht
zonder financiele tegenprestatie of tegenprestatie in natura
(bv. verzending van hulpgoederen)
4
VERRICHTINGEN MET HET OOG OP LOONVERED. OF
REPARATIE MUV. 7
Verrichtingen met het oog op loonveredeling ( 2 ) (zonder
eigendomsoverdracht aan de bewerker)
5
VERRICHTINGEN NA LOONVERED. OFREPARATIE MUV.
7
Verrichtingen na loonveredeling (zonder
eigendomsoverdracht aan de bewerker)
6
Bijzondere voor nationale doeleinden gecodeerde transacties
Transacties zonder eigendomsoverdracht, namelijk verhuur,
bruikleen, operationele leasing (7) en ander tijdelijk gebruik
(8), met uitzondering van loonveredeling en reparaties
(levering en retourzending)
7
VERR. I.V.M. GECOORD. DEFENSIEPROJ. OF AND.
INTERGOUVER.PROG
Verrichtingen in verband met gezamenlijke defensieprojecten
of andere intergouvernementele programmas voor
gezamenlijke fabricage
2015-01-22
8 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
8
LEV.VAN BOUWMATERIALEN EN MATERIEEL VOOR DE
BOUW ALG.OVEREEN
Transacties die gepaard gaan met de levering van
bouwmaterialen en technisch materieel in het kader van een
contract voor algemene bouwwerken of voor weg- en
waterbouwwerken waarbij de goederen niet afzonderlijk
hoeven te worden gefactureerd en een factuur voor het
gehele contract wordt opgemaakt
9
ANDERE TRANSACTIES
Overige transacties die niet onder andere codes kunnen
worden ingedeeld
Bijzonderheden
A25 - SRT.-VERPAKKING
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
AA
TRANSPORTCONTAINERS VOOR BULKGOEDEREN, VAN
STIJVE KUNSTSTOF
Transportcontainers voor bulkgoederen, van stijve kunststof
AB
RECIPIENT, VAN FIBER
Recipient, van fiber
AC
RECIPIENT VAN PAPIER
Recipient van papier
AD
RECIPIENT VAN HOUT
Recipient van hout
AE
AEROSOL
Aerosol
AF
LAADBORD, MODULAIR, OPZETRANDEN 80CMS*60CMS
Laadbord, modulair, opzetranden 80cms * 60cms
AG
LAADBORD, KRIMPVERPAKKING
Laadbord, krimpverpakking
AH
LAADBORD 100CMS*110CMS
Laadbord, 100cms * 110cms
AI
HALVE SCHAAL
Halve schaal
AJ
CONISCHE SPOEL
Conische spoel
AL
Bol
AM
AMPUL,ZONDER BESCHERMING
Ampul, zonder bescherming
AP
AMPUL,MET BESCHERMING
Ampul, met bescherming
AT
VERSTUIVER
Verstuiver
AV
CAPSULE
Capsule
BA
VAT
Vat (barrel)
2015-01-22
Bijzonderheden
9 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
BB
KLOS (BOBBIN)
Klos (bobbin)
BC
FLESSENKRAT,FLESSENREK
Flessenkrat, flessenrek
BD
PLAAT (BOARD)
Plaat
BE
BUNDEL (BUNDLE)
Bundel (bundle)
BF
BALLON,ZONDER BESCHERMING
Ballon, zonder bescherming
BG
ZAK (BAG)
Zak
BH
BUNDEL (BUNCH)
Bundel (bunch)
BI
BAK
Bak
BJ
EMMER (BUCKET)
Emmer (bucket)
BK
MAND (BASKET)
Mand (basket)
BL
BAAL,SAMENGEPERST
Baal, samengeperst
BM
SCHAAL
Schaal
BN
BAAL,NIET SAMENGEPERST
Baal, niet samengeperst
BO
FLES,ZONDER BESCHERMING,CYLINDERVORMIG
Fles, zonder bescherming, cilindervormig
BP
BALLON,MET BESCHERMING
Ballon, met bescherming
BQ
FLES,MET BESCHERMING,CYLINDERVORMIG
Fles, met bescherming, cilindervormig
BR
STAAF (BAR)
Staaf
BS
FLES,ZONDER BESCHERMING,BOLVORMIG
Fles, zonder bescherming, bolvorming
BT
ROL (BOLT)
Rol (bolt)
BU
VAT (BUTT)
Vat (butt)
BV
FLES,MET BESCHERMING,BOLVORMIG
Fles, met bescherming, bolvormig
BW
DOOS, VOOR VLOEISTOFFEN
Doos, voor vloeistoffen
BX
DOOS (BOX)
Doos (box)
BY
PLATEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD(BOARD, IN
BUNDLE/BUNCH/TRUS
Plaat, gebundeld of samengevoegd
2015-01-22
Bijzonderheden
10 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
BZ
STAVEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD(BARS, IN
BUNDLE/BUNCH/TRUSS
Staven, gebundeld of samengevoegd
B4
Band
CA
BLIK,RECHTHOEKIG
Blik, rechthoekig (can, rectangular)
CB
BIERKRAT
Krat, bier
CC
BUS
Bus
CD
BLIK, MET HANDVATEN EN TUIT
Blik, met handvat en tuit
CE
MAND (CREEL)
Mand (creel)
CF
KOFFER (COFFER)
Koffer (coffer)
CG
KOOI
Kooi
CH
KIST (CHEST)
Kist (chest)
CI
BLIK (CANISTER)
Blik (canister)
CJ
KIST (COFFIN)
Kist (coffin)
CK
VAT (CASK)
Vat (cask)
CL
HASPEL (COIL)
Haspel (coil)
CM
KAART
Kaart
CN
CONTAINER, NIET OP ANDERE WIJZE OMSCHREVEN
ALS TRANSP.MIDDEL
Container, niet op andere wijze omschreven als
transportmiddel
CO
MANDFLES,ZONDER BESCHERMING
Mandfles, zonder bescherming (carboy, non-protected)
CP
MANDFLES,MET BESCHERMING
Mandfles, met bescherming (carboy, protected)
CQ
HULS (CQ)
Huls
CR
KRAT
Krat
CS
DOOS (CASE)
Doos (case)
CT
KARTONNEN DOOS
Kartonnen doos (carton)
CU
BEKER
Beker
CV
HOES (COVER)
Hoes (cover)
CW
KOOI, ROL
Kooi, rol
2015-01-22
Bijzonderheden
11 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
CX
BLIK,CYLINDERVORMIG
Blik, cilindervormig (can, cylindrical)
CY
CYLINDER
Cilinder
CZ
CANVAS
Canvas
DA
KRAT, MEERLAAGS, VAN KUNSTSTOF
Krat, meerlaags, van kunststof
DB
KRAT, MEERLAAGS, VAN HOUT
Krat, meerlaags, van hout
DC
KRAT, MEERLAAGS, VAN KARTON
Krat, meerlaags, van karton
DG
KOOI, COMMONWEALTH HANDLING EQUIPMENT POOL
(CHEP)
Kooi, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP)
DH
DOOS, COMMONWEALTH HANDLING EQUIPMENT POOL
(CHEP), EUROBOX
Doos, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP),
Eurobox
DI
VAT, VAN STAAL
Vat, van staal
DJ
DEMIJOHN,ZONDER BESCHERMING
Demijohn, zonder bescherming
DK
KRAT, BULK, VAN KARTON
Krat, bulk, van karton
DL
KRAT, BULK, VAN KUNSTSTOF
Krat, bulk, van kunststof
DM
KRAT, BULK, VAN HOUT
Krat, bulk, van hout
DN
DISPENSER
Dispenser
DP
DEMIJOHN,MET BESCHERMING
Demijohn, met bescherming
DR
VAT (DRUM)
Vat
DS
TRAY, EEN LAAG ZONDER DEKSEL, VAN KUNSTSTOF
Tray, 1 laag zonder deksel, van kunststof
DT
TRAY, EEN LAAG ZONDER DEKSEL, VAN HOUT
Tray, 1 laag zonder deksel, van hout
DU
TRAY, EEN LAAG ZONDER DEKSEL, VAN POLYSTYREEN
Tray, 1 laag zonder deksel, van polystyreen
DV
TRAY, EEN LAAG ZONDER DEKSEL, VAN KARTON
Tray, 1 laag zonder deksel, van karton
DW
TRAY, TWEE LAGEN ZONDER DEKSEL, VAN KUNSTSTOF
Tray, twee lagen zonder deksel, van kunststof
DX
TRAY, TWEE LAGEN ZONDER DEKSEL, VAN HOUT
Tray, twee lagen zonder deksel, van hout
DY
TRAY, TWEE LAGEN ZONDER DEKSEL, VAN KARTON
Tray, twee lagen zonder deksel, van karton
EC
ZAK, VAN KUNSTSTOF
Zak, van kunststof
2015-01-22
Bijzonderheden
12 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
ED
DOOS, MET BODEMPALLET
Doos, met bodempallet
EE
DOOS, MET BODEMPALLET, VAN HOUT
Doos, met bodempallet, van hout
EF
DOOS, MET BODEMPALLET, VAN KARTON
Doos, met bodempallet, van karton
EG
DOOS, MET BODEMPALLET, VAN KUNSTSTOF
Doos, met bodempallet, van kunststof
EH
DOOS, BODEMPALLET, VAN METAAL
Doos, met bodempallet, van metaal
EI
DOOS, ISOTHERMISCH
Doos, isothermisch
EN
HOES (ENVELOPE)
Hoes (enveloppe)
FB
Flexibag
FC
FRUITKRAT
Fruitkrat
FD
KRAT MET KLAMPEN
Krat met klampen
FE
Flexitank
FI
VAATJE (FIRKIN)
Vaatje (firkin)
FL
FLACON
Flacon
FO
FOOTLOCKER
Footlocker
FP
FILMPAK
Filmpak
FR
FRAME
Frame
FT
FOODTAINER
Foodtainer
FW
Kaart, dieplader (cart, flatbed)
FX
ZAK, BUIGZAAM
Zak, buigzaam
GB
GASFLES
Gasfles
GI
BALK
Balk
GL
Container, gallon
GR
RECIPIENT, VAN GLAS
GU
Tray, met horizontaal gestapelde platte voorwerpen
GY
Zak, van jute
GZ
BALKEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD
2015-01-22
Bijzonderheden
Recipient, van glas
Balken, gebundeld of samengevoegd
13 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
HA
MAND MET HANDVAT, VAN KUNSTSTOF
Mand met handvat, van kunststof
HB
MAND MET HANDVAT. VAN HOUT
Mand met handvat, van hout
HC
MAND MET HANDVAT. VAN KARTON
Mand met handvat, van karton
HG
OKSHOOFD
Okshoofd
HN
Houder (hanger)
HR
CONTAINER
Container (hamper)
IA
VERPAKKING, VOOR DEMONSTRATIEDOELEINDEN, VAN
HOUT
Verpakking, voor demonstratiedoeleinden, van hout
IB
VERPAKKING, VOOR DEMONSTRATIEDOELEINDEN, VAN
KARTON
Verpakking, voor demonstratiedoeleinden, van karton
IC
VERPAKKING, VOOR DEMONSTRATIEDOELEINDEN, VAN
KUNSTSTOF
Verpakking, voor demonstratiedoeleinden, van kunststof
ID
VERPAKKING, VOOR DEMONSTRATIEDOELEINDEN, VAN
METAAL
Verpakking, voor demonstratiedoeleinden, van metaal
IE
SHOWVERPAKKING
Showverpakking
IF
VERPAKKING, FLOWPACK
Verpakking, flowpack
IG
VERPAKKING, INGEPAKT IN PAPIER
Verpakking, ingepakt in papier
IH
VAT, VAN KUNSTSTOF
Vat, van kunststof
IK
VERPAKKING, VAN KARTON, MET GRIJPGATEN VOOR
FLESSEN
Verpakking, van karton, met grijpgaten voor flessen
IL
Tray, stijf, met stapelbare deksels (CEN TS 14482:2002)
IN
STAAF (INGOT)
Staaf (ingot)
IZ
STAVEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD(INGOTS, IN
BUNDLE/BUNCH/TRU
Staven, gebundeld of samengevoegd
JB
Zak, jumbo
JC
JERRICAN,RECHTHOEKIG
Jerrycan, rechthoekig
JG
KRUIK (JUG)
Kruik (jug)
JR
POT (JAR)
Pot (jar)
JT
JUTEZAK
Jutezak
2015-01-22
Bijzonderheden
14 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
JY
JERRICAN,CYLINDERVORMIG
Jerrycan, cilindervormig
KG
VAATJE (KEG)
Vaatje (keg)
KI
Gereedschapskist (kit)
LE
Bagage
LG
BLOK
Blok
LT
PARTIJ
Partij
LU
Houten krat (lug)
LV
LIFTVAN
Liftvan
LZ
BLOKKEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD
Blokken, gebundeld of samengevoegd
MA
Krat, van metaal
MB
LAMINAATZAKJE
Zak, meerlaags
MC
KRAT VOOR MELKFLESSEN
Krat, voor melk
ME
Container, metaal
MR
RECIPIENT VAN METAAL
Recipient van metaal
MS
MEERWANDIGE ZAK
Meerwandige zak
MT
MAT
Mat
MW
RECIPIENT IN PLASTIC VERPAKT
Recipient in plastic verpakt
MX
LUCIFERDOOSJE
Luciferdoosje
NA
NIET BESCHIKBAAR
Niet beschikbaar
NE
NIET VERPAKT
Niet verpakt
NF
NIET VERPAKT,EEN ITEM
Niet verpakt, 1 item
NG
NIET VERPAKT, DIVERSE ITEMS
Niet verpakt, diverse items
NS
NEST
Nest
NT
NET
Net
NU
NET, TUBE, VAN KUNSTSTOF
Net, tube, van kunststof
NV
NET, TUBE, VAN TEXTIEL
Net, tube, van textiel
2015-01-22
Bijzonderheden
15 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
OA
Laadbord, CHEP 40 cm x 60 cm
OB
Laadbord, CHEP 80 cm x 120 cm
OC
Laadbord, CHEP 100 cm x 120 cm
OD
Laadbord, AS 4068-1993(Australische Standaard)
OE
Laadbord, ISO T11
OF
Platform, gewicht of dimensie ongespecificeerd
OK
Blok
OT
Octabin
OU
Container, buitenste
PA
PAKKET
Pakket
PB
LAADBORD, DOOS
Laadbord, doos
PC
PAKJE
Pakje
PD
LAADBORD, MODULAIR, OPZETRANDEN
80CMS*100CMS
Laadbord, modulair, opzetranden 80cms * 100cms
PE
LAADBORD, MODULAIR, OPZETRANDEN
80CMS*120CMS
Laadbord, modulair, opzetranden 80cms * 120cms
PF
HOK
Hok
PG
PLAAT (PLATE)
Plaat (plate)
PH
KRUIK (PITCHER)
Kruik (pitcher)
PI
BUIS (PIPE)
Buis (pipe)
PJ
BAKJE
Bakje
PK
VERPAKKING
Verpakking
PL
EMMER (PAIL)
Emmer (pail)
PN
PLANK
Plank
PO
ZAKJE (POUCH)
Zakje (pouch)
PP
Stuk
PR
RECIPIENT VAN KUNSTSTOF
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
Recipient van kunststof
16 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
PT
POT, BOKAAL
Pot
PU
TRAY/TRAYPACK
Tray
PV
BUIZEN, GEBUNDELD OF SAMENGEV.(PIPES, IN
BUNDLE/BUNCH/TRUSS)
Buizen, gebundeld of samengevoegd (pipes, in bundle/
bunch/truss)
PX
LAADBORD
Laadbord
PY
PLATEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD(PLATES IN
BUNDLE/BUNCH/TRUS
Platen, gebundeld of samengevoegd (plates, in bundle/
bunch/truss)
PZ
BUIZEN/PLANKEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD
Planken, gebundeld of samengevoegd
P2
Pan
QA
VAN, VAN STAAL, NIET-AFNEEMBAAR DEKSEL
Vat, van staal, niet-afneembaar deksel
QB
VAT, VAN STAAL, AFNEEMBAAR DEKSEL
Vat, van staal, afneembaar deksel
QC
VAT, VAN ALUMINIUM, NIET-AFNEEMBAAR DEKSEL
Vat, van aluminium, niet-afneembaar deksel
QD
VAT, VAN ALUMINIUM, AFNEEMBAAR DEKSEL
Vat, van aluminium, afneembaar deksel
QF
VAT, VAN KUNSTSTOF, NIET-AFNEEMBAAR DEKSEL
Vat, van kunststof, niet-afneembaar deksel
QG
VAT, VAN KUNSTSTOF, AFNEEMBAAR DEKSEL
Vat, van kunststof, afneembaar deksel
QH
VAT, VAN HOUT, VAN HET SPONTYPE
Vat, van hout, van het spontype
QJ
VAT, VAN HOUT, MET AFNEEMBAAR DEKSEL
Vat, van hout, met afneembaar deksel
QK
JERRYCAN, VAN STAAL, ZONDER AFNEEMBAAR
DEKSEL
Jerrycan, van staal, zonder afneembaar deksel
QL
JERRYCAN, VAN STAAL, AFNEEMBAAR DEKSEL
Jerrycan, van staal, afneembaar deksel
QM
JERRYCAN, VAN KUNSTSTOF, ZONDER AFNEEMBAAR
DEKSEL
Jerrycan, van kunststof, zonder afneembaar deksel
QN
JERRYCAN, VAN KUNSTSTOF, MET AFNEEMBAAR
DEKSEL
Jerrycan, van kunststof, met afneembaar deksel
QP
DOOS, VAN HOUT, ECHT HOUT, GEWOON
Doos, van hout, echt hout, gewoon
QQ
DOOS, VAN HOUT, ECHT HOUT, MET STOFDICHTE
WANDEN
Doos, van hout, echt hout, met stofdichte wanden
QR
DOOS, GEEXPANDEERDE KUNSTSTOF
Doos, geexpandeerde kunststof
QS
DOOS, KUNSTSTOF IN VASTE VORM
Doos, kunststof in vaste vorm
2015-01-22
Bijzonderheden
17 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
RD
STAAF (ROD)
Staaf
RG
RING
Ring
RJ
REK, KLEERHANGER
Rek, kleerhanger
RK
REK
Rek
RL
HASPEL (REEL)
Haspel (reel)
RO
ROL (ROLL)
Rol (roll)
RT
REDNET
Rednet
RZ
STAVEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD(RODS IN
BUNDLE/BUNCH/TRUSS)
Staven, gebundeld of samengevoegd (rods, in bundle/bunch/
truss)
SA
ZAK (SACK)
Zak (sack)
SB
PLAK
Plak
SC
ONDIEPE KRAT
Ondiepe krat
SD
KLOS (SPINDLE)
Slipklos (spindle)
SE
HUTKOFFER
Hutkoffer
SH
ZAKJE (SACHET)
Zakje (sachet)
SI
SKID
Skid
SK
SKELETON
Doos, skeleton
SL
SLIPSHEET
Hoes
SM
BLADMETAAL
Bladmetaal
SO
SPOEL
Spoel
SP
VEL, KUNSTSTOF VERPAKKING
Vel, kunststof verpakking
SS
DOOS VAN STAAL
Doos van staal
ST
VEL
Vel
SU
REISKOFFER
Reiskoffer
SV
HOES, VAN STAAL
Hoes, van staal
SW
KRIMPVERPAKKING
Krimpverpakking
2015-01-22
Bijzonderheden
18 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
SX
SET
Set
SY
HULS (SY)
Huls
SZ
VELLEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD
Vellen, gebundeld of samengevoegd
TB
KUIP (TUB)
Kuip (tub)
TC
THEEKIST
Theekist
TD
BUIS,SOEPEL/SOEPELE BUIS
Soepele buis
TE
Band
TG
Tankcontainer, generisch
TI
VAT (BARREL)
Vat
TK
TANK,RECHTHOEKIG
Tank, rechthoekig
TL
KUIP, MET DEKSEL
Kuip, met deksel
TN
BLIK (TIN)
Blik (tin)
TO
VAT (TUN)
Vat (tun)
TR
KOFFER (TRUNK)
Koffer (trunk)
TS
BUNDEL (TRUSS)
Bundel (truss)
TT
Zak, ruim formaat
TU
BUIS (TUBE)
Buis (tube)
TV
BUIS, MET SCHENKTUIT
Buis, met schenktuit
TW
Laadbord, van zwaar golfkarton (triwall)
TY
TANK,CYLINDERVORMIG
Tank, cilindervormig
TZ
BUIZEN,GEBUNDELD OF SAMENGEVOEGD
Buizen, gebundeld of samengevoegd (tubes, in bundle/
bunch/truss)
T1
Tablet
UC
NIET IN EEN KOOI
UN
Eenheid
VA
KUIP (VAT)
2015-01-22
Bijzonderheden
Niet in een kooi
Kuip (vat)
19 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
VG
BULK,GAS (91031 MBAR EN 15C)
Bulk, gas (1031 mbar en 15C)
VI
FLESJE
Flesje
VK
VANPACK
Vanpack
VL
BULK,VLOEISTOF
Bulk, vloeistof
VN
Voertuig
VO
BULK,VASTE STOF,GROF (KNOLLETJES)
Bulk, vaste stof, grove deeltjes (knolletjes)
VP
VACUUMVERPAKT
Vacuum verpakt
VQ
BULK,VLOEIBAAR GAS (ABN.TEMP/DRUK)
Bulk, vloeibaar gas (abnormale temperatuur/druk)
VR
BULK,VASTE STOF,GRANULAIR (KORRELS)
Bulk, vaste stof, granulaire deeltjes (korrels)
VS
Los gestort, schroot
VY
BULK,VASTE STOF,FIJN (POEDERS)
Bulk, vaste stof, fijne deeltjes (poeders)
WA
TRANSPORTCONTAINERS VOOR BULKGOEDEREN
Transportcontainers voor bulkgoederen
WB
MANDFLES
Mandfles (wickerbottle)
WC
TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN STAAL
Transportcontainers voor bulkgoederen, van staal
WD
TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN ALUMINIUM
Transportcontainers voor bulkgoederen, van aluminium
WF
TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., METAAL
Transportcontainers voor bulkgoederen, metaal
WG
TRANSP.CONT.VOOR BULKGDN., VAN STAAL, DRUK VAN
> 10 KPA
Transportcontainers voor bulkgoederen, van staal, onder druk
van > 10 kpa
WH
TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN, VAN ALUMINIUM,
DRUK VAN > 10 KPA
Transportcontainers voor bulkgoederen, van aluminium,
onder druk van >10 kpa
WJ
TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN METAAL, MET
DRUK VAN 10 KPA
Transportcontainers voor bulkgoederen, van metaal, met druk
van 10 kpa
WK
TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN STAAL, VOOR
VLOEISTOFFEN
Transportcontainers voor bulkgoederen, van staal, voor
vloeistoffen
WL
TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN ALUMINIUM,
VOOR VLOEISTOF
Transportcontainers voor bulkgoederen, van aluminium, voor
vloeistof
WM
TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN METAAL, VOOR
VLOEISTOF
Transportcontainers voor bulkgoederen, van metaal, voor
vloeistof
2015-01-22
Bijzonderheden
20 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
WN
TC. VOOR BULKGDN., VAN GEW.KUNSTSTOF, ZONDER
VERF/VOERING
Transportcontainers voor bulkgoederen, van geweven
kunststof, zonder verf/voe ring
WP
TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN GEWEVEN
KUNSTSTOF, GEVERFD
Transportcontainers voor bulkgoederen, van geweven
kunststof, geverfd
WQ
TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., GEWEVEN
KUNSTSTOF, MET VOERING
Transportcontainers voor bulkgoederen, van geweven
kunststof, met voering
WR
TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., GEW. KUNSTSTOF,
GEVERFD*VOERING
Transportcontainers voor bulkgoederen, van geweven
kunststof, geverfd en voorzien van voering
WS
TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., KUNSTSTOF FILM
Transportcontainers voor bulkgoederen, kunststof film
WT
TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., TEXTIEL MET
VERFLAAG/VOERING
Transportcontainers voor bulkgoederen, van textiel met
verflaag/voering
WU
TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN ECHT HOUT MET
BINNENVOERING
Transportcontainers voor bulkgoederen, van echt hout met
binnenvoering
WV
TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN TEXTIEL,
GEVERFD
Transportcontainers voor bulkgoederen, van textiel, geverfd
WW
TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN TEXTIEL, MET
VOERING
Transportcontainers voor bulkgoederen, van textiel, met
voering
WX
TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN, TEXTIEL, GEVERFD
EN MET VOERING
Transportcontainers voor bulkgoederen, van textiel, geverfd
en voorzien van voering
WY
TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., TRIPLEX MET
BINNENVOERING
Transportcontainers voor bulkgoederen, triplex met
binnenvoering
WZ
TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., KUNSTHOUT MET
BINNENVOERING
Transportcontainers voor bulkgoederen, kunsthout met
binnenvoering
XA
ZAK, VAN GEWEVEN KUNSTSTOF, ZONDER
BINNENVOERING
Zak, van geweven kunststof, zonder binnenvoering
XB
ZAK, VAN GEWEVEN KUNSTSTOF, STOFDICHT
Zak, van geweven kunststof, stofdicht
XC
ZAK, VAN GEWEVEN KUNSTSTOF, WATERBESTENDIG
Zak, van geweven kunststof, waterbestendig
XD
ZAK, VAN KUNSTSTOFFILM
Zak, van kunststoffilm
XF
ZAK, VAN TEXTIEL, ZONDER BINNENVOERING
Zak, van textiel, zonder binnenvoering
XG
ZAK, VAN TEXTIEL, STOFDICHT
Zak, van textiel, stofdicht
XH
ZAK, VAN TEXTIEL, WATERBESTENDIG
Zak, van textiel, waterbestendig
2015-01-22
Bijzonderheden
21 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
XJ
ZAK, VAN PAPIER, MEERWANDIG
Zak, van papier, meerwandig
XK
ZAK, VAN PAPIER, MEERWANDIG, WATERBESTENDIG
Zak, van papier, meerwandig, waterbestendig
YA
SAMENGEST.VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN
STALEN VAT
Samengestelde verpakking, kunststof houder in stalen vat
YB
SAMENGEST.VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN
STALEN KRAT
Samengestelde verpakking, kunststof houder in stalen krat
YC
SAMENGEST.VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN
ALUMINIUM VAT
Samengestelde verpakking, kunststof houder in aluminium
vat
YD
SAMENGEST.VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN
ALUMINIUM KRAT
Samengestelde verpakking, kunststof houder in aluminium
krat
YF
SAMENGEST. VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN
HOUTEN DOOS
Samengestelde verpakking, kunststof houder in houten doos
YG
SAMENGEST.VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN
TRIPLEX VAT
Samengestelde verpakking, kunststof houder in triplex vat
YH
SAMENGEST. VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN
TRIPLEX DOOS
Samengestelde verpakking, kunststof houder in triplex doos
YJ
SAMENGEST. VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN
FIBERVAT
Samengestelde verpakking, kunststof houder in fibervat
YK
SAMENGEST. VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN
KARTONNEN DOOS
Samengestelde verpakking, kunststof houder in kartonnen
doos
YL
SAMENSGEST. VERPAKK., KUNSTSTOF HOUDER IN
KUNSTSTOFVAT
Samengestelde verpakking, kunststof houder in kunststofvat
YM
SAMENGEST.VERPAKK.,KUNSTSTOF HDR IN
KUNSTSTOF BAKJE(VASTE VO
Samengestelde verpakking, kunststof houder in bakje van
kunststof in vaste vorm
YN
SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HOUDER IN STALEN
VAT
Samengestelde verpakking, glazen houder in stalen vat
YP
SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HOUDER IN STALEN
KRAT
Samengestelde verpakking, glazen houder in stalen krat
YQ
SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HOUDER IN
ALUMINIUM VAT
Samengestelde verpakking, glazen houder in aluminium vat
YR
SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HOUDER IN
ALUMINIUM KRAT
Samengestelde verpakking, glazen houder in aluminium krat
YS
SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HOUDER IN HOUTEN
DOOS
Samengestelde verpakking, glazen houder in houten doos
2015-01-22
Bijzonderheden
22 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
YT
SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HOUDER IN TRIPLEX
VAT
Samengestelde verpakking, glazen houder in triplex vat
YV
SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HOUDER IN
GEVLOCHTEN MAND
Samengestelde verpakking, glazen houder in gevlochten
mand
YW
SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HOUDER IN FIBERVAT
Samengestelde verpakking, glazen houder in fibervat
YX
SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HOUDER IN
KARTONNEN DOOS
Samengestelde verpakking, glazen houder in kartonnen doos
YY
SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HDR. IN GEEXPAND.
KUNSTSTOF BAK
Samengestelde verpakking, glazen houder in geexpandeerde
kunststof bak
YZ
SAMENGEST.VERPAKK., GLAZEN HDR.IN KUNSTSTOF
VERP.(VASTE VORM
Samengestelde verpakking, glazen houder in verpakking van
kunststof in vaste vorm
ZA
TRANSPORTCONTAINERS VOOR BULKGOEDEREN, VAN
PAPIER, MEERWAND.
Transportcontainers voor bulkgoederen, van papier,
meerwandig
ZB
ZAK, GROOT FORMAAT
Zak, groot formaat
ZC
TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., PAPIER,
MEERWANDIG,WATERBEST.
Transportcontainers voor bulkgoederen, van papier,
meerwandig, waterbestendig
ZD
TC.. VOOR BULKGDN., STIJVE K.STF, MET BEDR.UITR.,
VAST.STFN
Transportcontainers voor bulkgoederen, van stijve kunststof,
met bedrijfsuitrusting, voor vaste stoffen
ZF
TC.. VOOR BULKGDN., VAN STIJVE K.STF, NIET INGEB.,
VAST.STFN
Transportcontainers voor bulkgoederen, van stijve kunststof,
niet ingebouwd, voor vaste stoffen
ZG
TC.. VOOR BULKGDN., ST.K.STF, MET BEDR.UITR.,
ONDER DRUK
Transportcontainers voor bulkgoederen, van stijve kunststof,
met bedrijfsuitrusting, onder druk
ZH
TC.. VOOR BULKGDN., ST.K.STF, NIET INGEBOUWD,
ONDER DRUK
Transportcontainers voor bulkgoederen, van stijve kunststof,
niet ingebouwd, onder druk
ZJ
TC.. VOOR BULKGDN., VAN ST.K.STF, MET BEDR.UITR.,
VLOEIST.
Transportcontainers voor bulkgoederen, van stijve kunststof,
met bedrijfsuitrusting, voor vloeistoffen
ZK
TC.. VOOR BULKGDN., VAN ST.K.STF, NIET INGEBOUWD,
VLOEIST.
Transportcontainers voor bulkgoederen, van stijve kunststof,
niet ingebouwd, voor vloeistoffen
ZL
TC.. VOOR BULKGDN., SAMENG., VAN ST.KUNSTSTOF,
VAST.STFN
Transportcontainers voor bulkgoederen, samengesteld, van
stijve kunststof, voor vaste stoffen
ZM
TC.. VOOR BULKGDN., SAMENG., VAN FLEX.
KUNSTSTOF, VAST.STFN
Transportcontainers voor bulkgoederen, samengesteld, van
flexibele kunststof, voor vaste stoffen
2015-01-22
Bijzonderheden
23 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
ZN
TC.. VOOR BULKGDN., SAMENG. VAN ST.KUNSTSTOF,
ONDER DRUK
Transportcontainers voor bulkgoederen, samengesteld van
stijve kunststof, onder druk
ZP
TC.. VOOR BULKGDN., SAMENG., VAN FLEX.KUNSTST.,
ONDER DRUK
Transportcontainers voor bulkgoederen, samengesteld, van
flexibele kunststof, onder druk
ZQ
TC.. VOOR BULKGDN., SAMENG., VAN ST.KUNSTSTOF,
VLOEIST.
Transportcontainers voor bulkgoederen, samengesteld, van
stijve kunststof, voor vloeistoffen
ZR
TC.. VOOR BULKGDN., SAMENG., VAN FELX.
KUNSTSTOF, VLOEIST.
Transportcontainers voor bulkgoederen, samengesteld, van
flexibele kunststof, voor vloeistoffen
ZS
TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., SAMENGESTELD
Transportcontainers voor bulkgoederen, samengesteld
ZT
TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN KARTON
Transportcontainers voor bulkgoederen, van karton
ZU
TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., FLEXIBEL
Transportcontainers voor bulkgoederen, flexibel
ZV
TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN ANDERE
METALEN DAN STAAL
Transportcontainers voor bulkgoederen, van andere metalen
dan staal
ZW
TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., VAN ECHT HOUT
Transportcontainers voor bulkgoederen, van echt hout
ZX
TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., TRIPLEX
Transportcontainers voor bulkgoederen, triplex
ZY
TRANSP.CONT. VOOR BULKGDN., KUNSTHOUT
Transportcontainers voor bulkgoederen, kunsthout
ZZ
MUTUALLY DEFINED
1A
VAT, STAAL
Vat, staal
1B
VAT, VAN ALUMINIUM
Vat, van aluminium
1D
VAT, TRIPLEX
Vat, triplex
1F
Container, flexibel
1G
VAT, FIBER
Vat, fiber
1W
VAT, VAN HOUT
Vat, van hout
2C
TON, VAN HOUT
Vat, van hout
3A
JERRYCAN, VAN STAAL
Jerrycan, van staal
3H
JERRYCAN, KUNSTSTOF
Jerrycan, kunststof
4A
DOOS, VAN STAAL
Doos, van staal
4B
DOOS, ALUMINIUM
Doos, aluminium
2015-01-22
Bijzonderheden
24 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
4C
DOOS, ECHT HOUT
Doos, echt hout
4D
DOOS, TRIPLEX
Doos, triplex
4F
DOOS VAN KUNSTHOUT
Doos van kunsthout
4G
DOOS, VEZELPLAAT
Doos, vezelplaat
4H
DOOS, KUNSTSTOF
Doos, kunststof
43
ZAK, EXTRA GROOT FORMAAT
Zak, extra groot formaat
44
Zak, polyzak
5H
ZAK, VAN GEWEVEN KUNSTSTOF
Zak, van geweven kunststof
5L
ZAK, VAN TEXTIEL
Zak, van textiel
5M
ZAK, VAN PAPIER
Zak, van papier
6H
SAMENGESTELDE VERPAKKING, KUNSTSTOF HOUDER
Samengestelde verpakking, kunststof houder
6P
SAMENGESTELDE VERPAKKING, GLAZEN HOUDER
Samengestelde verpakking, glazen houder
7A
Doos, auto (case, car)
7B
Doos van hout
8A
Laadbord, van hout
8B
Krat, van hout
8C
Bundel, van hout
Bijzonderheden
A27 - VERVOERSWIJZE
Elementcode
Omschrijving
1
VERVOER OVER ZEE
2
VERVOER PER SPOOR
3
WEGVERVOER
4
LUCHTVERVOER
5
POSTZENDINGEN
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
25 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
7
VASTE TRANSPORTINRICHTING (LEIDINGEN)
8
VERVOER OVER BINNENWATEREN
9
EIGEN KRACHT
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
A28 - DOCUMENT-SRT
Elementcode
Omschrijving
CLE
KENMERK/DATUM INSCHRIJVING GOED. IN
ADMINISTRATIE
CO
AANGIFTE COMMUNAUTAIRE GOEDEREN
Voor communautaire goederen die tijdens de
overgangsperiode na de toetreding van nieuwe lidstaten aan
bijzondere maatregelen zijn onderworpen: (a) voor de opslag
van goederen met voorfinanciering in een douane-entrepot of
vrije zone (b) voor communautaire goederen in het
handelsverkeer tussen delen van het douanegebied van de
Gemeenschap waar richtlijn 77/388/EEG van toepassing is
en delen van dit gebied waar deze richtlijn niet van
toepassing is of in het kader van het handelsverkeer tussen
delen van dit douanegebied waar de bepalingen van deze
richtlijn niet van toepassing zijn.
EU
AANGIFTE HANDELSVERKEER MET EVA-LANDEN
In het handelsverkeer met de EVA-landen: (a) voor de
plaatsing van goederen onder een van de douaneregelingen
bedoeld in de kolommen A, E en H tot K van de tabel in
bijlage 37, titel I, onder B, (b) om goederen een van de in de
kolommen C en D van de tabel in bijlage 37, titel I, onder B,
bedoelde douanebestemmingen te geven.
EX
AANG TEN UITVOER BUITEN HET DOUANEGEBIED V/D
GEMEENSCHAP
In het handelsverkeer met landen en gebieden die zich buiten
het douanegebied van de Gemeenschap bevinden, met
uitzondering van de EVA-landen: (a) voor de plaatsing van
goederen onder een van de douaneregelingen bedoeld in de
kolommen A en E van de tabel in bijlage 37, titel I, onder B,
(b) om goederen een van de kolommen C en D van de tabel
in bijlage 37, titel I, onder B, bedoelde douanebestemmingen
te geven, (c) de voor de verzending van niet-communautaire
goederen in het handelsverkeer tussen lidstaten.
IF3
INLICHTINGENBLAD INF3
IF8
INLICHTINGENBLAD INF8
2015-01-22
26 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
IM
AANGIFTE TOT PLAATSING ONDER DOUANEREG. NIET
COMM.GOEDEREN
In het handelsverkeer met landen en gebieden die zich buiten
het douanegebied van de Gemeenschap bevinden, met
uitzondering van de EVA-landen: (a) voor de plaatsing van
goederen onder een van de douaneregelingen bedoeld in de
kolommen H tot en met K van de tabel in bijlage 37, titel I,
onder B, (b) voor de plaatsing van niet-communautaire
goederen onder een douaneregeling in het handelsverkeer
tussen lidstaten.
MNS
SCHEEPVAARTMANIFEST-VEREENVOUDIGE PROC.
T2F
AANGIFTE VOOR INTERN COMM. DOUANEVERV.
(ART.340 QTR, LID 1)
T2M
T2M
ZZZ
ANDERE
235
CONTAINERLIJST
270
LADINGLIJST
271
PAKLIJST
325
PRO-FORMA FACTUUR
380
HANDELSFACTUUR
703
HOUSE WAYBILL (HOUSE VRACHTBRIEF)
704
MASTER COGNOSSEMENT
705
COGNOSSEMENT
720
VRACHTBRIEF CIM (SPOOR)
722
ROAD LIST SMGS
730
VRACHTBRIEF WEGVERVOER
740
AIRWAYBILL (LUCHTVRACHTBRIEF)
741
MASTER AIRWAYBILL (MASTER LUCHTVRACHTBRIEF)
750
VERZENDINGSFORMULIER (POSTPAKETTEN)
760
DOCUMENT MULTIMODAAL/GECOMBINEERD VERVOER
785
GOEDERENMANIFEST
787
BORDEREL
2015-01-22
Bijzonderheden
Aangifte voor intern communautair douanevervoer artikel 340
quater, lid 1
27 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
820
AANGIFTE VOOR COMM.DOUANEVERVOERGEMENGDE ZEND. (T)
Aangifte voor communautair douanevervoer gemengde
zendingen (T)
821
AANGIFTE VOOR EXTERN COMM. DOUANEVERVOER
(T1)
822
AANGIFTE VOOR INTERN COMM. DOUANEVERVOER
(T2)
823
CONTROLE-EXEMPLAAR T5
952
TIR-CARNET
955
ATA-CARNET
Bijzonderheden
A29 - VERBIJZ.REGEL.
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
A01
AVS EQUIVALENT GOED VOORAFGAANDE UITVOER
ZUIVELPRODUCTEN
Goederen die onder een regeling AV (schorsingssysteem)
worden geplaatst na voorafgaande uitvoer van de uit melk en
zuivelproducten verkregen veredelingsprodukten
A02
AVS MET BUITENLANDSE BESTEMMING MILITAIRE
DOELEINDEN
Onder een regeling AV (schorsingssysteem) geplaatste
goederen die bestemd zijn om in het buitenland voor militaire
doeleinden te worden gebruikt
A03
AVS MET WEDERUITVOER NAAR CONTINENTAAL PLAT
Onder een regeling AV (schorsingssysteem) geplaatste
goederen bestemd voor wederuitvoer naar het continentaal
plat
A04
AVS UITSLUITEND VOOR BTW TOEPASSING
Onder een regeling AV (schorsingssysteem) geplaatste
goederen (uitsluitend BTW)
A05
AVS UITSL. BTW TOEPASSING WEDERUITVOER
CONTINENTAAL PLAT
Onder een regeling AV (schorsingssysteem) (uitsluitend
BTW) geplaatste goederen bestemd voor wederuitvoer naar
het continentaal plat
A06
AVT MET BUITENLANDSE BESTEMMING MILITAIRE
DOELEINDEN
Onder een regeling AV (terugbetalingssysteem) geplaatste
goederen bestemd om in het buitenland voor militaire
doeleinden te worden gebruikt
A07
AVT MET WEDERUITVOER NAAR CONTINENTAAL PLAT
Onder een regeling AV (terugbetalingssysteem) geplaatste
goederen bestemd voor uitvoer naar het continentaal plat
2015-01-22
Bijzonderheden
28 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
A08
AVS ZONDER SCHORSING ACCIJNZEN
Goederen die onder een regeling AV (schorsingssysteem)
worden geplaatst zonder schorsing van de accijnzen
B01
PV RETOUR LIDSTAAT WAAR RECHTEN ZIJN BETAALD
Veredelingsproducten die terugkeren naar de lidstaat waar de
rechten zijn voldaan
B02
PV NA HERSTELLING ONDER GARANTIE
Na herstelling onder garantie terugkerende
veredelingsproducten
B03
PV NA VERVANGING ONDER GARANTIE
Na vervanging onder garantie terugkerende
veredelingsproducten
B04
PV SCHORSING BTW UIT HOOFDE BIJZONDERE
BESTEMMING
Veredelingsproducten die terugkeren na PV met schorsing
van BTW uit hoofde van hun bijzondere bestemming
B05
PV MET BEREKENING OP BASIS VEREDELINSKOSTEN
Met tijdelijke vrijstelling van invoerrechten terugkerende
veredelingsproducten met gebruik van de veredelingskosten
voor de berekening (artikel 591)
C01
VERHUISGOEDEREN
Persoonlijke goederen, ingevoerd door natuurlijke personen
die hun normale verblijfplaats naar de Gemeenschap
overbrengen. Deze code alleen gebruiken als er geen
zekerheid bij de invoer is vereist.
C02
HUWELIJK UITZETTEN EN INBOEDEL
Huwelijksuitzetten en inboedels die ter gelegenheid van een
huwelijk worden ingevoerd. Deze code alleen gebruiken als
er geen zekerheid bij de invoer is vereist.
C03
Geschenken die gewoonlijk bij een huwelijk worden
aangeboden
Geschenken die ter gelegenheid van een huwelijk worden
aangeboden met een waarde per geschenk van niet meer
dan 1.000 Euro.
C04
Persoonlijke goederen die door erfopvolging zijn verkregen
Persoonlijke goederen die door erfopvolging bij versterf of bij
testament zijn verkregen.
C06
GOEDEREN VOOR STUDENTEN SCHOLIEREN
Uitzetten, studiebenodigdheden en andere roerende
goederen van scholieren of studenten.
C07
Zendingen met een te verwaarlozen waarde (22 - 150 euro)
Code mag worden gebruikt voor zendingen met een te
verwaarlozen waarde (intrinsieke waarde meer dan 22,00
euro en niet meer dan 150,00 euro) die rechtstreeks aan een
geadresseerde in de Gemeenschap worden gezonden. Art.
art. 23 Vo. (EEG) 1186/2009
C08
GOEDEREN VAN PARTICULIER AAN PARTICULIER
Goederen die door een particulier aan een andere particulier
worden gezonden
2015-01-22
Bijzonderheden
Zie code 107 voor intrinsieke waardes van niet meer dan
22,00 euro
29 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
C09
KAPITAALGOEDEREN BEDRIJVEN DIE ACTIVITEIT
OVERBRENGEN
Kapitaalgoederen en andere uitrusting toebehorende aan
bedrijven die activiteiten van een derde land naar de
Gemeenschap verleggen
C10
KAPITAALGOEDEREN PERSONEN DIE ACTIVITEIT
OVERBRENGEN
Kapitaalgoederen en andere uitrusting, toebehorend aan
personen die een vrij beroep uitoefenen of aan
rechtspersonen die een activiteit zonder winstoogmerk
uitoefenen
C11
WETENSCHAPPELIJKE INSTRUMENTEN BIJLAGE I
Voorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of
culturele aard; de in bijlage I vermelde wetenschappelijke
instrumenten en apparaten
C12
VOORWERPEN VAN WETENSCH. OPVOEDK EN
CULTURELE AARD
Voorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of
culturele aard; de in bijlage II vermelde wetenschappelijke
instrumenten en apparaten
C13
WETENSCHAPPELIJKE INSTRUMENTEN
RESERVEONDERDELEN
Voorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of
culturele aard; wetenschappelijke instrumenten en apparaten
die uitsluitend voor niet-commerciele doeleinden wordt
ingevoerd (inclusief reserveonderdelen, onderdelen,
toebehoren of hulpstukken)
C14
UITRUSTING NIET COMMERCIEEL
Uitrusting die voor niet-commerciele doeleinden wordt
ingevoerd door of voor rekening van een instelling of
organisatie voor wetenschappelijk onderzoek met zetel buiten
de Gemeenschap
C15
PROEFDIEREN EN VOOR ONDERZOEK BESTEMDE
STOFFEN
Voor laboratoriumgebruik gefokte dieren en voor
wetenschappelijk onderzoek bestemde biologische en
chemische stoffen
C16
THERAPEUTISCHE STOFFEN: TESTSERA
Therapeutische stoffen van menselijke oorsprong, testsera
voor de vaststelling van bloedgroepen en weefselgroepen
C17
INSTRUMENTEN EN APPARATEN VOOR MEDISCH
ONDERZOEK
Instrumenten en apparaten voor medisch onderzoek,
medische diagnose of behandeling
C18
REFERENTIESTOFFEN VOOR KWALITEITSCONTROLE
GENEESMIDDELEN
Referentiestoffen voor de kwaliteitscontrole van
geneesmiddelen
C19
FARMACEUTISCHE PRODUCTEN VOOR
SPORTEVENEMENTEN
Farmaceutische producten bestemd om te worden gebruikt
bij internationale sportevenementen
C20
GOED VOOR INSTELLING MET LIEFDADIG/
FILANTROPISCH KARAKTER
Alle soorten goederen bestemd voor instellingen met een
liefdadig of filantropisch karakter
C21
VOORWERPEN VOOR BLINDEN BIJLAGE III
De in bijlage III vermelde voorwerpen voor blinden
2015-01-22
Bijzonderheden
30 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
C22
VOORWERPEN VOOR BLINDEN BIJLAGE IV ZELF
INGEVOERD
De in bijlage IV vermelde voorwerpen voor blinden die de
blinden zelf voor eigen gebruik invoeren (inclusief
reserveonderdelen, onderdelen, toebehoren of hulpstukken).
C23
VOORWERPEN VOOR BLINDEN BIJLAGE IV DOOR
INSTELLING INGEVOERD
De in bijlage IV vermelde voorwerpen voor blinden die
bepaalde instellingen of organisaties invoeren (inclusief
reserveonderdelen, onderdelen, toebehoren of hulpstukken)
C24
VOORWERPEN VOOR GEHANDICAPTEN ZELF
INGEVOERD
Voorwerpen voor andere gehandicapten (geen blinden) die
de gehandicapten zelf voor eigen gebruik invoeren (inclusief
reserveonderdelen, onderdelen, toebehoren of hulpstukken)
C25
VOORWERPEN VOOR GEHANDICAPTEN DOOR
INSTELLING INGEVOERD
Voorwerpen voor andere gehandicapten (geen blinden) die
bepaalde instellingen of organisaties invoeren (inclusief
reserveonderdelen, onderdelen, toebehoren of hulpstukken)
C26
Goederen ingevoerd ten bate van slachtoffers van rampen
C27
ALS EERBEWIJS VERLEENDE ONDERSCHEIDINGEN EN
BELONINGEN
C28
GESCHENKEN IN HET KADER VAN INTERNATIONALE
BETREKKINGEN
Geschenken ontvangen in het kader van internationale
betrekkingen
C29
GOED.BESTEMD OM GEBRUIKT TE WORDEN DOOR
VORSTEN EN STAATSH
Goederen bestemd om door vorsten en staatshoofden te
worden gebruikt
C30
MONSTERS MET ONBEDUIDENDE WAARDE VOOR
KLANTENWERVING
Voor klantenwerving ingevoerde monsters met een te
verwaarlozen waarde
C31
DRUKWERK EN VOORWERPEN VOOR
RECLAMEDOELEINDEN
Drukwerk en voorwerpen die voor reclamedoeleinden worden
ingevoerd
C32
PRODUCTEN GEBRUIKT OF VERBRUIKT BIJ
TENTOONSTELLING
Producten die worden gebruikt of verbruikt tijdens
tentoonstellingen en dergellijke
C33
GOEDEREN VOOR ONDERZOEK, ANALYSEN OF
PROEFNEMINGEN
Goederen die worden ingevoerd met het oog op onderzoek,
analyses en proefnemingen
C34
ZENDING VOOR INSTELLING TER BESCHERMING VAN
AUTEURSRECHTEN
Zendingen voor instellingen die bevoegd zijn terzake van de
bescherming van auteursrechten of de bescherming van
industriele of commerciele eigendom
C35
Documentatie van toeristische aard
C36
DIVERSE BESCHEIDEN EN VOORWERPEN
C37
HULPMATERIAAL VOOR STUWING E.D.
2015-01-22
Bijzonderheden
Hulpmateriaal voor de stuwing en bescherming van goederen
tijdens het vervoer
31 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
C38
STROOISEL, FOURAGE VOOR DIEREN BIJ VERVOER
Strooisel, fourage en voedermiddelen voor dieren tijdens het
transport
C39
BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN
VERVOERMIDDELEN LAND
Brandstoffen en smeermiddelen in motorvoertuigen te land
en in containers voor speciale doeleinden
C40
MATERIAAL VOOR GEDENKTEKENS ED OORLOGS
SLACHTOFFERS
Materiaal voor gedenktekens of begraafplaatsen van
oorlogsslachtoffers
C41
Lijkkisten, lijkurnen en grafornamenten
D02
CONTAINERS
D03
VERVOERMIDDELEN
D04
PERSOONLIJKE BEZITTINGEN EN GOEDEREN VOOR
SPORTDOELEINDEN
Persoonlijke bezittingen en goederen van reizigers voor
sportdoeleinden
D05
WELZIJNSGOEDEREN ZEELIEDEN
Welzijnsgoederen voor zeelieden
D06
MATERIAAL VOOR BESTRIJDING RAMPEN
Materiaal ter bestrijding van de gevolgen van rampen
D07
MEDISCH EN CHIRURGISCH MATERIAAL
Medisch en chirurgisch materiaal en laboratoriummateriaal
D08
DIEREN
D09
GOEDEREN VOOR TRADITIONELE ACTIVITEITEN
GRENSGEBIED
D10
GELUIDS- BEELD EN GEGEVENSDRAGERS
D11
RECLAMEMATERIAAL
D13
OPVOEDKUNDIG EN WETENSCHAPPELIJK MATERIAAL
D14
VERPAKKINGEN GEVULD
D15
VERPAKKINGEN LEEG
D16
GIETVORM, MATRIJZEN E.D. ARTIKELEN
Gietvormen, matrijzen, cliches, tekeningen, ontwerpen, meet, controle- en verificatie-instrumenten en soortelijke artikelen
D17
BIJZONDERE GEREEDSCHAPPEN EN INSTRUMENTEN
Goederen die aan proeven dienen te worden onderworpen
D18
GOEDEREN DIE AAN PROEVEN WORDEN
ONDERWORPEN
D19
GOEDEREN DIE OP PROEF WORDEN GELEVERD
2015-01-22
Bijzonderheden
Goederen bestemd voor traditionele activiteiten in
grensgebieden
Goederen die op proef worden ingevoerd in het kader van
een verkoopovereenkomst die de clausule bevat dat de
goederen eerst na bevredigende proeven zullen worden
gekocht
32 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
D20
GOEDEREN VOOR GEBRUIK BIJ PROEVEN
Goederen die worden gebruikt voor proeven
D21
MONSTERS
D22
VERVANGENDE PRODUCTIEMIDDELEN
D23
GOEDEREN WELKE WORDEN GEBRUIKT OF
TENTOONGESTELD
D24
GOEDEREN OP PROEF VOOR TWEE MAANDEN
D25
KUNSTVOORWERPEN, VERZAMELOBJECTEN E.D.
Kunstvoorwerpen, verzamelaarsobjecten en antiquiteitent
D26
2E HANDSGOEDEREN VOOR VEILING
Andere dan nieuwe vervaardigde goederen die zijn ingevoerd
om op een veiling te worden verkocht
D27
RESERVEONDERDELEN, TOEBEHOREN EN
UITRUSTING
D28
GOEDEREN IN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
Goederen die worden ingevoerd in bijzondere
omstandigheden die geen economische gevolgen hebben
D29
GOED MET INCIDENTELE INVOER VOOR MAX DRIE
MAANDEN
Goederen die incidenteel worden ingevoerd voor een periode
van ten hoogste drie maanden
D51
TIJDELIJKE INVOER MET GEDEELTELIJKE
VRIJSTELLING
Tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van rechten
E01
TOEPASSING EENHEIDSWAARDE
Toepassing van eenheidswaarden voor het bepalen van de
douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige
goederen (artikel 152 1.a.bis)
E02
TOEPASSING FORFAITAIRE INVOERWAARDE
Forfaitaire invoerwaarden (bijvoorbeeld:
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011
F01
TERUGKERENDE GOEDEREN
Vrijstelling van invoerrechten voor terugkerende goederen
(artikel 185 van het Wetboek)
F02
TERUGKERENDE GOEDEREN BIJZONDERE
OMSTANDIGHEID ART 844 TVO
Vrijstelling van invoerrechten voor terugkerende goederen
(bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 844, lid 1:
landbouwproducten)
F03
TERUGKERENDE GOEDEREN HERSTEL IN GOEDE
STAAT
Vrijstelling van invoerrechten voor terugkerende goederen
(bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 846, lid 2:
reparatie of herstel in goede staat)
F04
TERUGKERENDE VEREDELINGDPRODUCTEN NA
(WEDER)UITVOER
Veredelingsproducten die na uitvoer of wederuitvoer de
Gemeenschap weer binnenkomen (artikel 187 van het
Wetboek)
2015-01-22
Bijzonderheden
Goederen die bestemd zijn om tijdens een algemeen
toegankelijk evenement te worden tentoongesteld of gebruikt
33 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
F11
BOD ECONOMISCHE VOORWAARDEN VOLDAAN
Behandeling onder douanetoezicht in gevallen waarin de
economische voorwaarden worden geacht te zijn vervuld
(artikel 552, lid 1, eerste alinea)
F21
VISSERIJPRODUCT TERRITOR, WATER 3E L. (VAARTUIG
LIDST)
Vrijstelling van invoerrechten voor visserijproducten en
andere uit de territooriale wateren van een derde land
gewonnen producten door in een lidstaat geregistreerde
vaartuigen die de vlag van deze lidstaat voeren
F22
VISSERIJPRODUCT TERRITOR. WATER 3E L.
(FABRIEKSSCHIP LIDST)
Vrijstelling van invoerrechten voor producten die uit
visserijproducten en andere uit de territoriale wateren van
een derde land gewonnen producten zijn verkregen aan
boord van fabrieksschepen die in een lidstaat zijn
geregistreerd en de vlag van die lidstaat voeren
F31
IN DOUANE-ENTREPOT NA PV ZONDER SCHORSING
ACCIJNZEN
Onder de regeling passieve veredeling geplaatste goederen
die zonder schorsing van accijnzen onder een regeling
douane-entrepot worden geplaatst
F32
IN DOUANE-ENTREPOT NA AV ZONDER SCHORSING
ACCIJNZEN
Onder de regeling actieve veredeling geplaatste goederen
die zonder schorsing van accijnzen onder een regeling
douane-entrepot worden geplaatst
F33
IN DOUANE-ENTREPOT NA VE/VZ ZONDER SCHORSING
ACCIJNZEN
Goederen die zich in een vrije zone van controle-type II
bevinden en die zondeer schorsing van accijnzen onder een
regeling douane-entrepot worden geplaatst
F34
IN DOUANE-ENTREPOT NA BOD ZONDER SCHORSING
ACCIJNZEN
Goederen die zich onder de regeling be- of verwerking onder
douanetoezicht bevinden en die zonder schorsing van
accijnzen onder een regeling douane-entrepot worden
geplaatst
F41
INVOER NA TI HEFFINGSGRONDSLAGEN
AANVAARDING IVV
Het in het vrije verkeer brengen van onder de regeling
tijdelijke invoer geplaatste goederen die voor een
manifestatie of de verkoop zijn bestemd, met gebruik van de
heffingsgrondslagen die ten tijde van de aanvaarding van de
aangifte voor het vrije verkeer
F42
INVOER NA AV MET DOUANERECHTEN ART 122 CDW
Het in het vrije verkeer brengen van veredelingsproducten
waarop invoerrechten van toepassing zijn (artikel 122, onder
a), van het Wetboek)
F43
INVOER NA AV ZONDER COMPENSERENDE INTEREST
Het in het vrije verkeer brengen van onder een regeling AV
geplaatste goederen of van veredelingsproducten zonder
compenserende interesten (artikel 519, lid 4)
003
GRONDUITRUSTING LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
Gronduitrusting voor buiten Benelux gevestigde
luchtvaartondernemingen om op een douaneluchtvaartterrein
2015-01-22
Bijzonderheden
34 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
te worden gebruikt voor de inrichting of exploitatie van een
internationale luchtdienst door die ondernemingen
004
ONGEBRUIKT PERSONENVOERTUIG UIT ENTREPOT
Ongebruikte personenvoertuigen welke vanuit een entrepot
of ruimte voor tijdelijke opslag tijdelijk worden ingevoerd
101
VERHUISGOEDEREN MET ZEKERHEID
Persoonlijke goederen, ingevoerd in het kader van de
overbrenging van de normale verblijfplaats (verhuisgoederen)
(artikel 3 van de Verordening (EG) nr. 1186/2009). Deze code
alleen gebruiken indien bij de invoer zekerheid is vereist
102
HUWELIJKUITZETTEN MET ZEKERHEID
Huwelijksuitzetten en inboedel, toebehorend aan of
geschenken voor een persoon die zijn normale verblijfplaats
overbrengt ter gelegenheid van zijn huwelijk (artikel 12 van
de Verordening (EG) 1186/2009). Deze code alleen
gebruiken indien bij de invoer zekerheid is vereist.
103
TERUGKERENDE GOEDEREN AGP OF TERUGGAAF
ACC OF OB
Goederen die na tijdelijk of definitief uit het douanegebied van
de EU te zijn uitgevoerd hierin weder worden ingevoerd om er
in het vrije verkeer te worden gebracht (terugkerende
goederen)(artikel 185 van het Communautair
douanewetboek). Deze code alleen gebruiken indien de
goederen tevoren vanuit een accijnsgoederenplaats dan wel
met teruggaaf van accijns of met teruggaaf van
omzetbelasting op de voet van artikel 24 van de wet op de
omzetbelasting 1968 uit het grondgebied van de
Gemeenschap zijn uitgevoerd
104
Vrijstelling accijns en verbruiksbelasting zonder vergunning
Artikel 64 Wet accijns
105
Vrijstelling accijns en verbruiksbelasting met vergunning
Artikel 65 wet accijns
107
Zendingen met een te verwaarlozen waarde (22 euro)
Code mag worden gebruikt voor zendingen met een te
verwaarlozen waarde (intrinsieke waarde niet meer dan 22,00
euro) die rechtstreeks aan een geadresseerde in de
Gemeenschap worden gezonden. Art. 23 Vo. (EEG) 1186/
2009 en art. 7:27 lid 3 van de Algemene douaneregeling
200
AVT BINNEN AGP/IV
Actieve veredeling terugbetaling binnen AGP/IV onder
schorsing van accijns cq. verbruiksbelastingen
201
Aangifte Invoer/AGP voor communautaire accijnsgoederen.
600
TOEPASSING ALG.SCHORSING, TITEL II, BIJLAGE A,
VAN DE GN
2015-01-22
Zie code C07 voor intrinsieke waardes van meer dan 22,00
euro en niet meer dan 150,00 euro
Deze code kan alleen gebruikt worden in combinatie met
gevraagde regeling 49. Hierdoor worden de accijnzen en de
verbruiksbelastingen geschorst.
Algemene tariefschorsing, erga omnes, met bijzondere
bestemming. Deze bijzondere bestemming is niet gekoppeld
aan specifieke goederencodes (communautaire
preferentiecode 100 wegens het ontbreken van een
35 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
bijzondere bestemming maatregel in TARIC). Toepassing
volgens de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) Titel II,
bijlage A, Producten bestemd voor bepaalde soorten
schepen en voor boor- en werkeilanden.
601
VRIJSTELLING VOOR BTW (LUCHTVAARTUIGEN)
602
DOUANEWAARDE VASTGESTELD MIDDELS FORFAITS
603
VRIJSTELLING KOLENBELASTING
604
TERUGKERENDE GOEDEREN, GEHELE VRIJSTELLING
Douanewaarde vastgesteld middels forfaits op grond van
artikel 156bis TvoCDW
Gehele vrijstelling van douanerechten, omzetbelasting,
accijns en andere nationale belastingen voor goederen die na
tijdelijk of definitief uit het douanegebied van de EU te zijn
uitgevoerd hierin weder worden ingevoerd (terugkerende
goederen, artikel 185 CDW), andere dan bedoeld bij de
codes F01 t/m F04 en 103.
A30 - SOORT-ENTREPOT
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
B
ENTREPOT TYPE B
Publieke douane-entrepot waarbij de verantwoordelijkheid bij
de entrepositaris ligt. Artikel 525 TCDW
C
ENTREPOT TYPE C
Particuliere entrepots, andere dan bij entrepottype E en D
vermelde situaties,waarbij de verantwoordelijkheid bij de
entreposeur ligt die tevens de entrepositaris is, maar die niet
noodzakelijkerwijs de eigenaar van de goederen is.
D
ENTREPOT TYPE D
Particuliere entrepots waarbij de verantwoordelijkheid bij de
entreposeur ligt die tevens de entrepositaris is, maar die niet
noodzakelijkerwijs de eigenaar van de goederen is. Het in het
vrije verkeer brengen van de goederen gebeurt volgens de
domicilieringsprocedure en kan worden gebaseerd op de
aard, de douanewaarde en de hoeveelheid van de goederen
bij de plaatsing ervan onder de regeling. Artikel 525 TCDW.
E
ENTREPOT TYPE E
Particuliere entrepots waarbij de verantwoordelijkheid bij de
entreposeur ligt die tevens de entrepositaris is, maar die niet
noodzakelijkerwijs de eigenaar van de goederen is. Bij dit
type entrepot hoeven de goederen niet in een als douaneentrepot goedgekeurde plaats te worden opgeslagen. Artikel
525 TCDW.
2015-01-22
Bijzonderheden
36 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
Y
GEEN DOUANE ENTREPOT
Voor een entrepot dat geen douane-entrepot is
Z
VRIJE ZONE/ENTREPOT
Voor een vrije zone of een vrij entrepot
Bijzonderheden
A35 - REGELING
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
00
NIET BEKEND WELKE VOORAFGAANDEREGELING ZICH
HEEFT VOORGEDAAN
Er is geen voorafgaande regeling van toepassing
01
IN VRIJE VERKEER BRENGEN VAN GOED. MET GELIJKT.
WEDERVERZ.
In het vrije verkeer brengen van goederen met gelijktijdige
wederverzending in het handelsverkeer tussen de
Gemeenschap waar richtlijn 77/338/EEG van de Raad (PB L
145 van 13.06.1977, blz 1) van toepassing is en delen van dit
gebied waar deze richtlijn niet van toepassing is, dan wel in
het handelsverkeer tussen delen van dit gebied waar deze
richtlijn niet van toepassing is.
02
IN VRIJ VERKEER BRENGEN MET OOG OP TOEPASS.
AVT
Goederen die in het vrije verkeer worden gebracht teneinde
onder de regeling actieve veredeling (terugbetalingssysteem)
te worden geplaatst.
07
IN VRIJE VERKEER BRENGEN=GELIJKT.PLAATSEN O.
REG.ENTREPOT
In het vrije verkeer brengen en gelijktijdige plaatsing onder
een andere entrepotregeling dan een douaneentrepotregeling.
10
DEFINITIEVE VERZENDING/UITVOER
Definitieve uitvoer
11
VOORAFGAANDE UITVOER BIJ AVS ART 115 LID 1 B
CDW
Uitvoer van uit equivalente goederen verkregen
veredelingsproducten in het kader van de regeling actieve
veredeling (schorsingssysteem) voordat de invoergoederen
onder de regeling worden geplaatst
21
TIJDELIJKE VERZENDING/UITVOER REGELING
PASSIEVE VEREDELING
Tijdelijke uitvoer in het kader van de regeling passieve
veredeling
22
TIJDELIJKE VERZENDING/UITVOER ANDERE REGELING
DAN 21
Tijdelijke uitvoer andere dan bedoeld onder code 21
23
TIJDELIJKE VERZENDING/UITVOER ONGEWIJZIGDE
GOEDEREN
Tijdelijke uitvoer met het oog op latere terugkeer in
ongewijzigde staat
31
VERZ/UITV VOORWAARDE VAN VRIJSTELLING NIET
COMMUNITAIR
Wederuitvoer
2015-01-22
Bijzonderheden
37 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
40
IVV EN INV. TOT VERBR.
Gelijktijdige aangifte voor het vrije verkeer en tot verbruik van
goederen die niet met vrijstelling van BTW worden geleverd
41
ACTIEVE VEREDELING HIER TE LANDE MET
TERUGBETALINGSSYSTEEM
Gelijktijdige aangifte voor het vrije verkeer en tot verbruik van
onder de regeling actieve veredeling (terugbetalingssysteem)
geplaatste goederen
43
GELIJKT VERBRUIK EN INVOER IHK BIJZ. MAATRGL.
NIEUW.LIDST.
Gelijktijdige aangifte voor het vrije verkeer en tot verbruik van
goederen krachtens bijzondere maatregelen in verband met
de invordering van bepaalde bedragen die gedurende een
overgangsperiode na de toetreding van nieuwe lidstaten van
toepassing zijn
45
GELIJKT.VERBR/VRIJE VER. + PLAATSING ENTREPOT
Aangifte voor het vrije verkeer en tot verbruik met vrijstelling
van, hetzij BTW, hetzij accijnzen, en plaatsing onder een
fiscale entrepotregeling
48
VRIJVERK TOT VERBR. AANG REG VOORAFG INVOER
BIJ VERV GOED PV
Gelijktijdige aangifte voor het vrije verkeer en tot verbruik van
vervangingsproducten in het kader van de regeling passieve
veredeling, voorafgaand aan de uitvoer van tijdelijlk uit te
voeren goederen
49
INVOER TOT VERBRUIK VAN COMMUNAUTAIRE
GOEDEREN
Aangifte tot verbruik van communautaire goederen in het
handelsverkeer tussen delen van het douanegebied van de
Gemeenschap waar richtlijn 77/388/EEG van toepassing is
en delen van dit gebied waar deze richtlijn niet van
toepassing is, dan wel in het kader van het handelsverkeer
tussen delen van dit gebied waar de genoemde richtlijn niet
van toepassing is.
51
ACTIEVE VEREDELING HIER TE LANDE MET
SCHORSINGSSYSTEEM
Plaatsing onder de regeling actieve veredeling
(schorsingssysteem)
53
INVOER MET VOORWAARDELIJKE VRIJSTELLING
Invoer in het kader van de regeling tijdelijke invoer
54
ELDERS EU ONDER AVS MAAR NIET IN VRIJE VERKEER
GEBRACHT
Actieve veredeling (schorsingssysteem) in een ander lidstaat
(zonder dat de goederen aldaar in het vrije verkeer zijn
gebracht)
61
WEDERINV M GELIJKT.IVV + AANGIFTE TOT VERBR
GOEDEREN
Wederinvoer met gelijktijdige aangifte tot verbruik en aangifte
voor het vrije verkeer van goederen die niet met vrijstelling
van BTW worden geleverd.
68
WEDINV IN VRIJVERK GED TOT VERBR PLTSEN IN FISC
ENTREPOT AGP
Wederinvoer met gelijktijdige partiele aangifte tot verbruik en
aangifte voor het vrije verkeer en plaatsing onder een
entrepotregeling andere dan het stelsel van douaneentrepots.
2015-01-22
Bijzonderheden
38 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
71
PLAATSING ONDER DOUANEENTREPOT + AND
INRICHTING DOUANETOEZ
Plaatsing onder het stelsel van douane-entrepots
78
GOEDEREN BEVINDEN ZICH IN VRIJ ENTREPOT OF
ENTREPOTVERKEER
Opslag van goederen in een vrije zone waar
controlevoorschriften van het type II van toepassing zijn
91
PLAATSING ONDER REGELING BEHANDELING ONDER
DOUANETOEZICHT
Plaatsing onder de regeling behandeling onder
douanetoezicht
92
ELDERS EU ONDER BOD GEPLAATS OF VERKREGEN
Behandeling onder douanetoezicht in een andere lidstaat
(zonder dat de goederen aldaar in het vrije verkeer zijn
gebracht)
Bijzonderheden
A57 - TOELICHTING
Elementcode
Omschrijving
1
NIET VERBONDEN, GEEN VERBONDENHEID
10
WEL VOORWAARDEN OF PRESTATIES DIE DE PRIJS
BEINVLOEDEN
11
GEEN ROYALTIES EN LICENTIERECHTEN
12
WEL ROYALTIES EN LICENTIERECHTEN DIE DE PRIJS
BEINVLOEDEN
13
GEEN OPBRENGST LATERE WEDERVERKOP
OVERDRACHT OF GEBRUIK
14
WEL OPBRENGST LATERE WEDERVERKOP
OVERDRACHT OF GEBRUIK
15
NADERE OMSCHRIJVING BEHORENDE BIJ VAK 21 VAN
DV1
16
REFERENTIE NAAR VROEGERE
DOUANEBESLISSINGEN
17
NUMMER EN DATUM VAN HET CONTRACT VAK 5 VAN
DV1
2
VERBONDEN, WEL VERBONDENHEID
3
GEEN INVLOED OP DE PRIJS
4
WEL INVLOED OP DE PRIJS
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
39 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
5
GEEN WAARDE TER VERGELIJKING NABIJ
AANGEGEVEN WAARDE
6
WEL WAARDE TER VERGELIJKING NABIJ AANGEGEVEN
WAARDE
7
GEEN BEPERKINGEN VAN HET GEBRUIK DOOR DE
KOPER
8
WEL BEPERKINGEN VAN HET GEBRUIK DOOR DE
KOPER MET PR INVL
9
GEEN VOORWAARDEN OF PRESTATIES
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
A58 - VERZOEK
Elementcode
Omschrijving
C1
VERZOEK TOT VERLENGING TERMIJN INSTUREN
AANVULLENDE VERKLARI
A80 - VRAFG. DOCTYPEN
Elementcode
Omschrijving
X
SUMMIERE AANGIFTE
Y
OORSPRONKELIJKE AANGIFTE
Z
VOORAFGAAND DOCUMENT
A81 - STATUS-VRTEGENW
Elementcode
Omschrijving
1
AANGEVER
2
DIRECTE VERTEGENWOORDIGING
3
INDIRECTE VERTEGENWOORDIGING
2015-01-22
40 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
A89 - INCOT. LOC QUAL
Elementcode
Omschrijving
1
PLAATS GELEGEN IN DE BETROKKEN LIDSTAAT
2
PLAATS GELEGEN IN EEN ANDERE LIDSTAAT
3
OVERIGE, PLAATS GELEGEN BUITEN DE EU
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
A95 - AANVULL. INFO
Elementcode
Omschrijving
ABC
DV1 CODES
ACA
DOCUMENT EISEN
AES
REDEN VOOR CORRECTIE
AFB
COMMENTAAR
BLF
CONTROLE RESULTAAT
CUS
BIJZONDERE VERMELDINGEN
TRR
QUOTA ORDER NUMMER
ZZZ
OVERIGE CODES
1
ALGEMENE AANVULLENDE GEGEVENS BEHOREND BIJ
DE AANGIFTE
2
VALIDATIERESULTAAT AANVULLENDE MAATSTAF
3
VALIDATIERESULTAAT AANVULLENDE EENHEID
4
VALIDATIERESULTAAT GOEDERENCODE
5
VALIDATIERESULTAAT BESCHEIDTYPE
6
TARIEF ACTIECODE
7
TARIEF CONDITIECODE
8
TARIEF MAATREGEL-IDENTIFICATIE
9
VALIDATIE CONDITIE BESCHEID
2015-01-22
41 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
A97 - MAATSTAF QUALIF
Elementcode
Omschrijving
A
TOTAAL ALCOHOL
B
FLES
C
1000
D
PER 1% GEWICHT VAN SUCROSE OF WINBARE SUIKER
E
NETTO UITLEKGEWICHT
F
ZACHTE TARWE
G
BRUTO
I
BIODIESELINHOUD
J
BRANDSTOFINH IN DE VORM V STEARINE
PARAFINEWASSRTN EA + PIT
L
LEVEND GEWICHT
M
NETTO DROOG BESTANDDEEL
N
NETTO
P
VAN MELK AFKOMSTIGE STOF
R
VAN STANDAARDKWALITEIT
S
WITTE SUIKER
T
VAN MELK
X
HECTOLITER
Z
PER 1 % GEWICHT VAN SUCROSE
1
1000 LITER
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
A99 - FOUTCD.AANGIFTE
Elementcode
Omschrijving
A251
HOEVEELHEID VAN CLIENT AANGIFTE VOLLEDIG
GEBRUIKT
A252
DE OPGEGEVEN P2-CODE NIET BEKEND IN CLIENT
2015-01-22
42 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
A253
DE BETREFFENDE CLIENT AANGIFTE IS GEANNULEERD
A254
DE OPGEGEVEN GOEDERENCODE KOMT NIET VOOR IN
CLIENT
A255
HET LAND VAN OORSPR. ONJUIST I.R.T. OPGEGEVEN
GN CODE
A256
AANGEGEVEN NETTO MASSA IS GROTER DAN
GEKEURDE NETTO MASSA
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
A257
OPGEGEVEN CERTFICAAT KOMT NIET VOOR IN CLIENT
A258
OPGEGEVEN CERTIFICAAT KOMT NIET VOOR BIJ P2
CODE IN CLIENT
DMS10001
VERPLICHTINGREGEL FOUT
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS10010
ONGELDIG FORMAAT
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS10011
FORMAAT NATIONALE ONDERVERDELING ONJUIST
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS10012
FORMAAT VERBIJZONDERING VAN DE REGELING
ONJUIST
DMS10020
ONGELDIGE WAARDE ELEMENT
DMS10021
WAARDE MOET GROTER ZIJN DAN 0
DMS10044
BESCHEID NIET TOEGESTAAN
DMS10045
OPGEGEVEN DOUANEWAARDE MAG NIET NEGATIEF
ZIJN
DMS11001
DE COMB TUSSEN LAND VAN OORSPRONG EN DE
TYPE IS ONGELDIG
DMS11003
AANTAL ARTIKELEN IS ONJUIST
DMS11004
DE COMBINATIE VAN DE REGELINGEN IS ONGELDIG
DMS11005
DE GEVRAAGDE REGELING MOET GELIJK ZIJN VOOR
ELK ARTIKEL
DMS11006
DE NETTO MASSA IS GROTER DAN DE BRUTO MASSA
DMS11007
INDIENER VERZOEK IS ONGELIJK AAN INDIENER
AANGIFTE
DMS11011
HET ADRES IS ONGELIJK AAN DE OPGEGEVEN
GERELATEERDE AANGIFTE
2015-01-22
43 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
DMS12001
COMB.IDENTIFICATIE BESCH. EN BESCHEIDSOORT IS
NIET UNIEK
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12002
HET ARTIKELNUMMER MOET UNIEK ZIJN
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12003
HERGEBRUIK VAN SUBMITTER REFERENTIE NUMMER
NIET TOEGESTAAN
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12004
HERGEBRUIK VAN SUBMITTER REFERENTIE NUMMER
NIET TOEGESTAAN
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12005
IDENTIFICATIENUMMER IS ONBEKEND
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12006
AUTORISATIEFOUT BIJ DIRECTE
VERTEGENWOORDIGING
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12007
DE AANGEVER/VERTEGENWOORDIGER IS ONJUIST
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12008
AUTORISATIEFOUT BIJ INDIRECTE
VERTEGENWOORDIGING
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12009
HET IDENTIFICATIENUMMER VAN HET ENTREPOT IS
ONBEKEND
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12012
DE VERGUNNING VOOR EEN ACHTERAF AANGIFTE IS
ONGELDIG
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12013
BTW-NUMMER IS NIET GELDIG VOOR BTWVERLEGGING
DMS12014
DE VOLGORDE TUSSEN DE AANGIFTE EN HET
VERZOEK IS ONGELDIG
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12015
DE GERELATEERDE AANGIFTE IS ONGELDIG
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12016
AANVAARDINGSDATUM VAN DE AANGIFTE IS
ONGELDIG
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12018
DE DATUM VAN DE HANDTEKENING IS ONGELDIG
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12019
DE AANGIFTE REFEREERT NAAR EEN NIET LEEG DATA
ELEMENT
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12021
HET ENTREPOT TYPE IS ONGELDIG
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12022
HET VOLGNUMMER IS ONGELDIG
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12023
DE COMB. TUSSEN DE GEVRAAGDE REGELING EN
TYPE IS ONJUIST
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12024
HET ARTIKELNUMMER MOET UNIEK ZIJN
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
44 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
DMS12025
HET DATA ELEMENT IS VAKER DAN 1X GEBR AL REF BIJ
ALLE WIJZ
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12026
MEERDERE MALEN NAAR HETZELFDE VAK VERWEZEN
IN HET VERZOEK
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12027
HET VOLGNUMMER IS NIET UNIEK IN DE AANGIFTE
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12028
DE STATUS IS ONGELDIG
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12029
AUTORISATIE VAN ENTREPOT IS ONGELDIG
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12030
DECLARANT BESCHIKT NIET OVER DE VERGUNNING
VOOR HET ENTREPOT
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12031
DE GERELATEERDE AANGIFTE IS REEDS
VRIJGEGEVEN
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12032
VERZOEK TOT CORRECTIE IS NIET TOEGESTAAN
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12033
ONJUIST DATA ELEMENT GEBRUIKT
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12034
DE WIJZE VAN INDIENING VERZOEK IS NIET GELIJK AAN
AAGIFTE
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12035
GEEN GELDIGE VERGUNNING VOOR
DOUANEREGELING
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12036
VERZOEK IS AL GEDAAN VOOR DEZE AANGIFTE
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12037
MERKEN EN NUMMERS, EN/OF HOEVEELHEID IS
ONJUIST
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12038
LINENUMBER VOORAFGAAND DOCUMENT ONJUIST
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12039
IDENTIFICATIE BESCHEID IS ONJUIST
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12040
VOORAFGAAND DOCUMENT ONJUIST
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12041
PREFERENTIE NIET TOEGESTAAN
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12042
PREFERENTIES BINNEN HET ARTIKEL MOETEN GELIJK
ZIJN
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12044
VALIDATIE FOUTEN EXTERNEN
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12046
TERMIJN VOOR INDIENEN AANVULLEND BERICHT IS
VERSTREKEN
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12047
COMBINATIE VAN HEFFING EN GRONDSLAG NIET
TOEGESTAAN
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
45 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
DMS12048
ELEM N TOEGEST ALS KANT V AANG GELIJK IS AAN
KANT V BINNENK
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12050
GEVRAAGDE PROCEDURE NIET BEKEND
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12051
COMBINATIE VAN DV1 GEGEVENS NIET TOEGESTAAN
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12052
AANGIFTE TYPE ONJUIST
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12053
AANTAL OPGEGEVEN ELEMENTEN VAN DEZELFDE
SOORT ONJUIST
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12056
COMBINATIE VAN VAKKEN IS NIET TOEGESTAAN
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12057
BETAALWIJZE NIET GELIJK VOOR ALLE ARTIKELEN
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
DMS12058
AANTAL VAN TENMINSTE 1 SRT COLLI MOET GROTER
ZIJN DAN 0
DMS19999
EXTRA FOUTEN ONTDEKT
QMS00017
GEEN TOEWIJZING VERZOEK IVM AFRONDING
QMS00018
GEEN TOEWIJZING QUOTA IVM AFRONDING
TMSV0003
GOEDERENCODE ONJUIST
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
TMSV0004
AANVULLENDE GOEDERENCODE ONJUIST
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
TMSV0005
AANVULLENDE TARICCODE ANTIDUMPINGHEFFING
ONTBREEKT
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
TMSV0006
MAAR 1 AANVULLENDE TARICCODE MEURSING
TOEGESTAAN
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
TMSV0007
TWEE KEER DEZELFDE WAARDE OPGEGEVEN
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
TMSV0008
AANVULLENDE TARICCODE LANDBOUW ONTBREEKT
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
TMSV0010
WAARDE ELEMENT NIET VAN TOEPASSING
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
TMSV0011
WAARDE ELEMENT ONTBREEKT
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
TMSV0012
ELEMENT HEEFT ONGELDIG FORMAAT
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
TMSV0013
ELEMENT BEVAT ONJUISTE WAARDE
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
TMSV0040
NIET BESTAANDE WAARDE OPGEGEVEN
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
TMSV0044
BESCHEID NIET TOEGESTAAN
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
TMSV0045
BESCHEID ONTBREEKT
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
TMSV0046
NIET VOLDAAN AAN VOORWAARDE
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
46 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
TMSV0047
VERBOD
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
TMSV0048
VOORLOPIGE MAATREGEL OPGEHEVEN
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
TMSV0049
TARIEFCONTINGENT UITGEPUT
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
TMSV0053
TARIEFCONTINGENT GESCHORST
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
TMSV0055
TARIEFVALIDATIE ONVOLLEDIGE MAATREGEL
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
TMSV0056
CATEGORIE VAN DE GOEDERENCODE ONBEKEND
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
TMSV0058
ONGELDIGE COMBINATIE PREFERENTIECODE EN LAND
VAN VERZENDING
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
TMSV0066
NIET VOLDAAN AAN VOORWAARDE VAN
TARIEFVALIDATIE
TMSV9999
ONBEKENDE FOUT
AANVAARDINGSVERHINDERDE FOUTMELDING
B02 - CLASS ID
Elementcode
Omschrijving
02A
ADDITIONALDOCUMENT
03A
ADDITIONALINFORMATION
04A
ADDRESS
05A
AGENT
06A
AMENDMENT
07A
APPEAL OFFICE
07B
RESPONSE
09B
SELLER
10A
ARRIVAL TRANSPORT MEANS
12B
STATUS
14A
BANKACCOUNT
15A
BORDER TRANSPORT MEANS
16A
BUYER
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
47 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
17B
SUBMITTER
19B
SURETY
21A
CLASSIFICATION
22B
TRADETERMS
23A
COMMODITY
25A
COMMUNICATION
27A
CONSIGNEE
28A
CONSIGNMENT
31B
TRANSPORTEQUIPMENT
35A
CONTACT OFFICE
35B
UCR
39B
VALUATION ADJUSTMENT
42A
DECLARATION
43B
WAREHOUSE
50A
DUTY TAX FEE
51A
ENTRY OFFICE
53A
ERROR
55B
DOMESTIC DUTY TAX PARTY
56B
PAYER
64A
GOODS LOCATION
65A
GOODSMEASURE
67A
GOODSSHIPMENT
68A
GOVERNMENTAGENCYGOODSITEM
70A
GOVERNMENTPROCEDURE
74A
IMPORTER
78A
INVOICE
90A
OBLIGATION GUARANTEE
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
48 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
92A
ORIGIN
93A
PACKAGING
94A
PAYMENT
97A
POINTER
99A
PREVIOUSDOCUMENT
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
B03 - ATTRIBUTE ID
Elementcode
Omschrijving
D005
ADDITIONAL DOCUMENT REFERENCE NUMBER
D013
DECLARATION NAME, CODED
D014
DECLARATION REFERENCE NUMBER
D015
INVOICE DATE
D016
INVOICE NUMBER
D018
PREVIOUS DOCUMENT NUMBER
D019
PREVIOUS DOCUMENT TYPE, CODED
D025
TYPE OF INVOICE, CODED
D026
FUNCTIONAL REFERENCE NUMBER
D028
ADDITIONAL DOCUMENT NAME
G001
GOVERNMENT APPEAL OFFICE, CODED
G002
GOVERNMENT CONTACT OFFICE, CODED
G004
OFFICE OF ENTRY, CODED
L001
INCOTERMS PLACE
L002
INCOTERMS PLACE, CODED
L016
LOCATION OF GOODS
L019
WAREHOUSE, CODED
R003
AGENT - NAME
2015-01-22
49 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
R004
AGENT, CODED
R005
ROLE CODE
R009
BUYER, NAME
R010
BUYER, CODED
R014
CONSIGNEE NAME
R015
CONSIGNEE CODED
R037
IMPORTER - NAME
R038
IMPORTER, CODED
R050
SELLER, NAME
R051
SELLER, CODED
R055
SURETY, CODED
R058
SUBMITTER
R059
SUBMITTER, CODED
R069
BANK FOR DEPOSIT OF DUTIES/TAXES/FEES
R119
DOMESTIC DUTY TAX PARTY, CODED
R121
PAYER, CODED
T001
IDENTIFICATION OF MEANS OF TRANSPORT AT
ARRIVAL
T008
MODE/TYPE OF MEANS OF TRANSPORT AT ARRIVAL,
CODED
T010
MODE/TYPE OF MEANS OF TRANSPORT CROSSING
THE BORDER, CODED
T014
NATIONALITY OF MEANS OF TRANSPORT CROSSING
THE BORDER, CODED
006
SEQUENCE NUMBER
009
TRADER REFERENCE
014
PAYMENT REFERENCE NUMBER
016
UNIQUE CONSIGNMENT REFERENCE NUMBER
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
50 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
017
MESSAGE FUNCTION, CODED
023
GOODS DECLARATION ACCEPTANCE DATE (CUSTOMS),
CODED
062
COUNTRY OF EXPORTATION, CODED
063
COUNTRY OF ORIGIN, CODED
065
OFFICE OF DECLARATION, CODED
089
INCOTERMS
090
INCOTERMS CODED
099
AMENDMENT CODE
100
GUARANTEE REFERENCE IDENTIFIER
102
AGENT STATUS, CODED
103
NATURE OF TRANSACTION, CODED
106
COUNTRY RELATIONSHIP, CODED
107
DUTY/TAX PAYMENT METHOD, CODED
108
CUSTOMS VALUE
111
DUTY/TAX.FEE REDUCED ASSESSED
113
DUTY/TAX/FEE TYPE, CODED
114
STATISTICAL VALUE
115
DUTY/TAX/FEE RATE
116
DUTY/TAX/FEE ASSESSMENT BASIS IN VALUE
120
DUTY/TAX/FEE ASSESSED
125
VALUATION ADJUSTMENT
126
GROSS WEIGHT ITEM LEVEL
128
NET NET WEIGHT
129
DUTY/TAX/FEE ASSESSMENT BASIS IN QUANTITY
130
TARIFF QUANTITY/SUPPLEMENTARY QUANTITY
137
DESCRIPTION OF GOODS
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
51 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
141
TYPE OF PACKAGES IDENTIFICATION, CODED
142
SHIPPING MARKS
144
NUMBER OF PACKAGES
145
COMMODITY CLASSIFICATION
159
EQUIPMENT IDENTIFICATION NUMBER
161
PREVIOUS GOVERNMENT PROCEDURE
164
TYPE OF DUTY REGIME, CODED
165
SEAL NUMBER
166
GOVERNMENT PROCEDURE, CODED
171
LINE NUMBER PREVIOUS DOCUMENT
188
VALUATION ADDITIONS QUALIFIER
225
ADDITIONAL STATEMENT TEXT
226
ADDITIONAL STATEMENT CODE
228
TOTAL NUMBER OF ITEMS
239
STREET AND NUMBER/P.O. BOX
240
COMMUNICATION NUMBER
241
CITY NAME
242
COUNTRY, CODED
245
POSTCODE IDENTIFICATION
253
COMMUNICATION NUMBER AND TYPE
263
ADDITIONAL DOCUMENT AMOUNT
264
LIMIT DATE
306
COMMODITY VALUE
313
ADDITIONAL DOCUMENT QUANTITY
337
COMMODITY CLASSIFICATION TYPE
369
ADDITIONAL STATEMENT TYPE
372
BANK ACCOUNT NUMBER
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
52 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
373
DOCUMENT/MESSAGE CANCELLATION DATE AND TIME
374
DOCUMENT/MESSAGE REJECTION DATE AND TIME
375
DOCUMENT/MESSAGE SECTION, CODED
377
ERROR, CODED
378
PAYMENT AMOUNT
379
DECLARATION PROCESSING STATUS, CODED
381
TAG IDENTIFIER
383
VERSION NUMBER
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
N43 - BERICHTENSTATUS
Elementcode
Omschrijving
115
VOORLOPIG
39
GOEDGEKEURD
4
DEFINITIEF
41
AFGEKEURD
S01 - LANDENTABEL
Elementcode
Omschrijving
AD
ANDORRA
AE
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
AF
AFGHANISTAN
AG
ANTIGUA EN BARBUDA
AI
ANGUILLA
AL
ALBANIE
AM
ARMENIE
2015-01-22
Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Kaimah, Sharijah
en Umm al Qaiwain
53 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
AO
ANGOLA
Met inbegrip van Cabinda
AQ
ANTARCTICA
Gebieden ten zuiden van zestig graden zuiderbreedte, met
uitzondering van de Franse zuidelijke gebieden (TF),
Bouveteiland (BV) en Zuid-Georgie en de ZuidSandwicheilanden (GS)
AR
ARGENTINIE
AS
AMERIKAANS-SAMOA
AT
OOSTENRIJK
AU
AUSTRALIE
AW
ARUBA
AZ
AZERBEIDZJAN
BA
BOSNIE-HERZEGOVINA
BB
BARBADOS
BD
BANGLADESH
BE
BELGIE
BF
BURKINA FASO
BG
BULGARIJE
BH
BAHREIN
BI
BOEROENDI
BJ
BENIN
BL
Sint-Bartholomeus
BM
BERMUDA
BN
BRUNEI DARUSSALAM
BO
BOLIVIA
BQ
Bonaire, Sint Eustatius en Saba
BR
BRAZILIE
2015-01-22
Bijzonderheden
Bij Invoer mag deze code niet als land van oorsprong
worden gebruikt, daarvoor is landcode EU beschikbaar.
Bij Invoer mag deze code niet als land van oorsprong worden
gebruikt, daarvoor is landcode EU beschikbaar.
Bij Invoer mag deze code niet als land van oorsprong
worden gebruikt, daarvoor is landcode EU beschikbaar.
Gebruikelijke naam: Brunei
54 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
BS
BAHAMA'S
BT
BHUTAN
BV
BOUVETEILAND
BW
BOTSWANA
BY
BELARUS
BZ
BELIZE
CA
CANADA
CC
COCOSEILANDEN (OF KEELINGEILANDEN)
CD
CONGO, DEMOCRATISCHE REPUBLIEK
CF
CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK
CG
CONGO
CH
ZWITSERLAND
CI
IVOORKUST
CK
COOKEILANDEN
CL
CHILI
CM
KAMEROEN
CN
CHINA
CO
COLOMBIA
CR
COSTA RICA
CU
CUBA
CV
KAAPVERDIE
CW
Curacao
CX
CHRISTMASEILAND
CY
CYPRUS
Bij Invoer mag deze code niet als land van oorsprong
worden gebruikt, daarvoor is landcode EU beschikbaar.
CZ
TSJECHIE
Bij Invoer mag deze code niet als land van oorsprong
worden gebruikt, daarvoor is landcode EU beschikbaar.
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
Gebruikelijke naam: Wit-Rusland
Met inbegrip van het Duitse gebied Buesingen en de
Italiaanse gemeente Campione d Italia
55 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
DE
DUITSLAND
Met inbegrip van Helgoland; met uitzondering van het gebied
Busingen
Bij Invoer mag deze code niet als land van oorsprong
worden gebruikt, daarvoor is landcode EU beschikbaar.
DJ
DIJBOUTI
DK
DENEMARKEN
DM
DOMINICA
DO
DOMINICAANSE REPUBLIEK
DZ
ALGERIJE
EC
ECUADOR
EE
ESTLAND
EG
EGYPTE
EH
Westelijke Sahara
ER
ERITREA
ES
SPANJE
ET
ETHIOPIE
EU
EUROPESE GEMEENSCHAP
FI
FINLAND
FJ
FIJI
FK
FALKLANDEILANDEN
(Malvinas)
FM
MICRONESIA
Chuuk, Kosrae, Pohnpei en Yap
FO
FAEROER
FR
FRANKRIJK
GA
GABON
GB
VERENIGD KONINKRIJK
2015-01-22
Bij Invoer mag deze code niet als land van oorsprong
worden gebruikt, daarvoor is landcode EU beschikbaar.
Met inbegrip van de Galapagoseilanden
Bij Invoer mag deze code niet als land van oorsprong
worden gebruikt, daarvoor is landcode EU beschikbaar.
Met inbegrip van de Balearen en de Canarische Eilanden;
met uitzondering van Ceuta en Melilla
Bij Invoer mag deze code niet als land van oorsprong
worden gebruikt, daarvoor is landcode EU beschikbaar.
Mag alleen worden gebruikt als land van oorsprong bij Invoer
Met inbegrip van de Aalandeilanden
Bij Invoer mag deze code niet als land van oorsprong
worden gebruikt, daarvoor is landcode EU beschikbaar.
Met inbegrip van Monaco en de Franse overzeese
departementen (Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique en
Reunion))
Bij Invoer mag deze code niet als land van oorsprong
worden gebruikt, daarvoor is landcode EU beschikbaar.
Groot-Brittannie, Noord-Ierland, de Kanaaleilanden en Man
Bij Invoer mag deze code niet als land van oorsprong
worden gebruikt, daarvoor is landcode EU beschikbaar.
56 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
GD
GRENADA
Met inbegrip van de Zuid-Grenadinen
GE
GEORGIE
GH
GHANA
GI
GIBRALTAR
GL
GROENLAND
GM
GAMBIA
GN
GUINEE
GQ
EQUATORIAAL-GUINEA
GR
GRIEKENLAND
GS
ZUID-GEORGIE EN DE ZUID-SANDWICHEILANDEN
GT
GUATEMALA
GU
GUAM
GW
GUINEE-BISSAU
GY
GUYANA
HK
HONGKONG
HM
HEARD-EN MCDONALDEILANDEN
HN
HONDURAS
HR
KROATIE
HT
HAITI
HU
HONGARIJE
ID
INDONESIE
IE
IERLAND
IL
ISRAEL
IN
INDIA
2015-01-22
Bijzonderheden
Bij Invoer mag deze code niet als land van oorsprong
worden gebruikt, daarvoor is landcode EU beschikbaar.
Speciale Administratieve Regio Hongkong van de
Volksrepubliek China
Met inbegrip van de Zwaaneilanden
Bij Invoer mag deze code niet als land van oorsprong
worden gebruikt, daarvoor is landcode EU beschikbaar.
Bij Invoer mag deze code niet als land van oorsprong
worden gebruikt, daarvoor is landcode EU beschikbaar.
Bij Invoer mag deze code niet als land van oorsprong
worden gebruikt, daarvoor is landcode EU beschikbaar.
57 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
IO
BRITS GEBIED IN DE INDISCHE OCEAAN
IQ
IRAK
IR
IRAN
IS
IJSLAND
IT
ITALIE
JM
JAMAICA
JO
JORDANIE
JP
JAPAN
KE
KENIA
KG
KIRGIZIE
KH
CAMBODJA
KI
KIRIBATI
KM
COMOREN
KN
SAINT KITTS EN NEVIS
KP
NOORD-KOREA
Gebruikelijke naam: Noord-Korea
KR
ZUID-KOREA
Gebruikelijke naam: Zuid-Korea
KW
KOEWEIT
KY
CAYMANEILANDEN
KZ
KAZACHSTAN
LA
LAOS
LB
LIBANON
LC
SAINT LUCIA
LI
LIECHTENSTEIN
LK
SRI LANKA
LR
LIBERIA
LS
LESOTHO
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
Met inbegrip van Livigno; met uitzondering van de gemeente
Campione d`Italia
Bij Invoer mag deze code niet als land van oorsprong
worden gebruikt, daarvoor is landcode EU beschikbaar.
Grande Comore, Anjouan en Moheli
Officiele naam: Democratische Volksrepubliek Laos
58 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
LT
LITOUWEN
Bij Invoer mag deze code niet als land van oorsprong
worden gebruikt, daarvoor is landcode EU beschikbaar.
LU
LUXEMBURG
Bij Invoer mag deze code niet als land van oorsprong
worden gebruikt, daarvoor is landcode EU beschikbaar.
LV
LETLAND
Bij Invoer mag deze code niet als land van oorsprong
worden gebruikt, daarvoor is landcode EU beschikbaar.
LY
LYBIE
MA
MAROKKO
MD
MOLDAVIE
ME
MONTENEGRO
MG
MADAGASKAR
MH
MARSHALLEILANDEN
MK
VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK
MACEDONIE
ML
MALI
MM
MYANMAR
MN
MONGOLIE
MO
MACAU
MP
NOORDELIJKE MARIANEN
MR
MAURITANIE
MS
MONTSERRAT
MT
MALTA
Met inbegrip van Gozo en Comino
MU
MAURITIUS
Mauritius, Rodrigues, Agalega-eilanden en Cargados
Carajoseilanden (St. Brandoneilanden)
MV
MALDIVEN
MW
MALAWI
MX
MEXICO
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
Officiele naam: Libisch-Arabische Socialistische
Volksrepubliek
Variant: Moldova
Voormalig Birma
Speciale Administratieve Regio Macau van de Volksrepubliek
China
Bij Invoer mag deze code niet als land van oorsprong
worden gebruikt, daarvoor is landcode EU beschikbaar.
59 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
MY
MALEISIE
Maleisisch schiereiland en Oost-Maleisie (Labuan, Sabah en
Sarawak)
MZ
MOZAMBIQUE
NA
NAMIBIE
NC
NIEUW-CALEDONIE
NE
NIGER
NF
NORFOLK
NG
NIGERIA
NI
NICARAGUA
NL
NEDERLAND
NO
NOORWEGEN
NP
NEPAL
NR
NAURU
NU
NIUE
NZ
NIEUW-ZEELAND
OM
OMAN
PA
PANAMA
PE
PERU
PF
FRANS-POLYNESIE
Marquiseseilanden (of Marquesaseilanden),
Genootschapseilanden (waaronder Tahiti), Tuamotueilanden, Gambiereilanen en Zuidelijke Eilanden; met
inbegrip van Clippertoneiland
PG
PAPOEA-NIEUW-GUINEA
Oostelijk deel van Nieuw-Guinea; Bismarckarchipel
(waaronder New Britain, New Ireland, Lavongai en de
Admiraliteitseilanden); Noordelijke Salomonseilanden
(Bougainville en Buka); Trobriand, Woodlark, d
Entrecasteaux en de Louisiaden.
PH
FILIPIJNEN
PK
PAKISTAN
2015-01-22
Bijzonderheden
Met inbegrip van de Loyaliteitseilanden (Mare, Lifou en
Ouvea)
Met inbegrip van de Maiseilanden
Bij Invoer mag deze code niet als land van oorsprong
worden gebruikt, daarvoor is landcode EU beschikbaar.
Met inbegrip van de Svalbardarchipel en Jan Mayen
Met uitzondering van de onderhorigheid Ross (Antarctica)
Met inbegrip van de voormalige Kanaalzone
60 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
PL
POLEN
PM
SAINT-PIERRE EN MIQUELON
PN
PITCAIRNEILANDEN
PS
BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN
PT
PORTUGAL
Met inbegrip van de Azoren en Madeira
PW
PALAU
Variant: Belau
PY
PARAGUAY
QA
QATAR
QP
Zeegebied buiten de territoriale wateren.
QU
NIET NADER BEPAALDE LANDEN EN GEBIEDEN
QV
NIET NADER BEP. LANDEN IHK INTRACOMM.
HANDELSVERKEER
Niet nader bepaalde landen en gebieden in het kader van het
intra-EU-handelsverkeer
QW
NIET NADER BEP. LANDEN IHK HANDELSVERKEER 3E
LANDEN
Niet nader bepaalde landen en gebieden in het kader van het
handelsverkeer met derde landen
QX
OM COMMERCIELE OF MILITAIRE REDENEN NT NADER
AANG LANDEN/GEB
Om commerciele of militaire redenen niet nader bepaalde
landen en gebieden
QY
MILITAIRE LEVERING NNB IHK INTRACOMM.
HANDELSVERKEER
Om commerciele of militaire redenen niet nader bepaalde
landen en gebieden in het kader van het intra-EUhandelsverkeer
QZ
MILITAIRE LEVERING NNB IHK HANDELSVERKEER 3E
LANDEN
Om commerciele of militaire redenen niet nader bepaalde
landen en gebieden in het kader van het handelsverkeer met
derde landen
RO
ROEMENIE
RU
RUSLAND
RW
RWANDA
SA
SAOEDI-ARABIE
SB
SALOMONSEILANDEN
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
Bij Invoer mag deze code niet als land van oorsprong
worden gebruikt, daarvoor is landcode EU beschikbaar.
Met inbegrip van Ducie, Henderson en Oeno
Bij Invoer mag deze code niet als land van oorsprong
worden gebruikt, daarvoor is landcode EU beschikbaar.
Bij Invoer mag deze code niet als land van oorsprong
worden gebruikt, daarvoor is landcode EU beschikbaar.
Gebruikelijke naam: Rusland
61 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
SC
SEYCHELLEN
Mahe, Praslin, La Digue, Fregate en Silhouette; Amiranten
(waaronder Desroches, Alphonse, Plate en Coetivy) ;
Farquhar (waaronder Providence) ; Aldabra en Cosmoledo
SD
SOEDAN
SE
ZWEDEN
SG
SINGAPORE
SH
ST. HELENA
SI
SLOVENIE
Bij Invoer mag deze code niet als land van oorsprong
worden gebruikt, daarvoor is landcode EU beschikbaar.
SK
SLOWAKIJE
Bij Invoer mag deze code niet als land van oorsprong
worden gebruikt, daarvoor is landcode EU beschikbaar.
SL
SIERRA LEONE
SM
SAN MARINO
SN
SENEGAL
SO
SOMALIE
SR
SURINAME
SS
Zuid Sudan
ST
SAO TOME EN PRINCIPE
SV
EL SALVADOR
SX
Sint Maarten (Nederlands deel)
SY
SYRIE
SZ
SWAZILAND
TC
TURKS-EN CAICOSEILANDEN
TD
TSJAAD
TF
FRANSE ZUIDELIJKE GEBIEDEN
TG
TOGO
TH
THAILAND
2015-01-22
Bijzonderheden
Bij Invoer mag deze code niet als land van oorsprong
worden gebruikt, daarvoor is landcode EU beschikbaar.
Met inbegrip van Ascension en Tristan da Cunha
Officiele naam: Arabische Republiek Syrie
Kerguelen, Amsterdameiland, St-Pauleiland en de
Grozeteilanden
62 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
TJ
TADZJIKISTAN
TK
TOKELAU-EILANDEN
TL
TIMOR-LESTE
TM
TURKMENISTAN
TN
TUNESIE
TO
TONGA
TR
TURKIJE
TT
TRINIDAD EN TOBAGO
TV
TUVALU
TW
TAIWAN
Douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu
TZ
TANZANIA
Pemba, Zanzibar en Tanganjika
UA
OEKRAINE
UG
OEGANDA
UM
VERAFGELEGEN EILANDJES VAN DE VERENIGDE
STATEN
US
VERENIGDE STATEN
UY
URUGUAY
UZ
OEZBEKISTAN
VA
HEILIGE STOEL (VATICAANSTAD)
VC
SAINT VINCENT EN DE GRENADINES
VE
VENEZUELA
VG
BRITSE MAAGDENEILANDEN
Met inbegrip van Puerto Rico
VI
AMERIKAANSE MAAGDENEILANDEN
VN
VIETNAM
VU
VANUATU
WF
WALLIS EN FUTUNA
Met inbegrip van Alofi
WS
SAMOA
Voormalig West-Samoa
2015-01-22
Bijzonderheden
63 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
XC
CEUTA
XK
KOSOVO
Zoals gedefineerd in Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad
van de VN van 10 juni 1999.
XL
MELILLA
Met inbegrip van Penon de Velez de la Gomera, Penon de
Alhucemas en de Chafarinas.
XS
SERVIE
YE
JEMEN
Voormalig Noord-Jemen en Zuid-Jemen
YT
MAYOTTE
Grande-Terre en Pamanzi
ZA
ZUID-AFRIKA
ZM
ZAMBIA
ZW
ZIMBABWE
Bijzonderheden
S03 - ORG. EENHEDEN
Elementcode
Omschrijving
0144
KOERIERS VP
0155
KOERIERS SP
0396
MAASVLAKTE
0432
AMSTERDAM AIRPORT/SEAPORT
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
Bijzonderheden
S09 - BETAALWIJZE
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
A
CONTANTE BETALING, ONGEACHT DEWIJZE WAAROP
Contante betaling in geld
2015-01-22
64 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
S10 - VALUTA MUNTSRT
Elementcode
Omschrijving
AED
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN - DIRHAM
ANG
NEDERLANDSE ANTILLEN - GULDEN
AUD
AUSTRALIE - DOLLAR
AWG
ARUBA - FLORIN
BDT
BANGLADESH - TAKA
BGN
BULGARIJE - LEV
BHD
BAHREIN - DINAR
BND
BRUNEI - DOLLAR
BRL
BRAZILIE - REAL
BWP
BOTSWANA - PULA
BYR
WIT-RUSLAND - ROEBEL
CAD
CANADA - DOLLAR
CHF
ZWITSERLAND - FRANC
CNY
CHINA - R.M.B. YUAN
CZK
TSJECHIE - KORUNA
DKK
DENEMARKEN - KROON
DOP
DOMINIC. REPUBL. - PESO
DZD
ALGERIJE - DINAR
EGP
EGYPTE - POND
EUR
EU-EUR
GBP
VERENIGD KONINKRIJK - POND
HKD
HONG KONG - DOLLAR
HRK
KROATIE - KUNA
HUF
HONGARIJE - FORINT
IDR
INDONESIE - RUPIAH
ILS
ISRAEL - SHEKEL
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
65 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
INR
INDIA - RUPEE
IQD
IRAK - DINAR
IRR
IRAN - RIAL
ISK
IJSLAND - KROON
JOD
JORDANIE - DINAR
JPY
JAPAN - YEN
KES
KENYA - SHILLING
KPW
NOORD-KOREA - WON
KRW
ZUID KOREA - WON
KWD
KOEWEIT - DINAR
LKR
SRI LANKA - RUPEE
MAD
MAROKKO - DIRHAM
MOP
MACAO - PATACA
MUR
MAURITIUS - RUPEE
MWK
MALAWI - KWACHA
MXN
MEXICO - PESO
MYR
MALEISIE - RINGGIT
NGN
NIGERIA - NAIRA
NOK
NOORWEGEN - KROON
NZD
NIEUW ZEELAND - DOLLAR
OMR
OMAN - RIAL
PHP
FILIPPIJNEN - PESO
PKR
PAKISTAN - RUPEE
PLN
POLEN - ZLOTY
QAR
QATAR - RIYAL
RON
ROEMENIE-LEU
RUB
RUSLAND - ROEBEL
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
66 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
SAR
SAOEDI ARABIE - RYAL
SEK
ZWEDEN - KROON
SGD
SINGAPORE - DOLLAR
SRD
SURINAME - DOLLAR
SYP
SYRIE - POND
SZL
SWAZILAND - LILANGENI
THB
THAILAND - BAHT
TND
TUNESIE - DINAR
TRY
TURKEYE - LIRA
TWD
TAIWAN - DOLLAR
TZS
TANZANIA - SHILLING
UGX
OEGANDA - SHILLING
USD
U.S.A. - DOLLAR
VEB
VENEZUELA - BOLIVAR
VEF
VENEZUELA-BOLIVAR-FUERTE
VND
VIETNAM - DONG
XAF
CENTRAALAFRIKAANSE REPUBLIEK - FRANK
ZAR
ZUID AFRIKA - RAND
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
Venezuela-Bolivar-Fuerte
S20 - UN/LOCODE KANT.
Elementcode
Omschrijving
AT330000
ZOLLAMT EISENSTADT FLUGHAFEN WIEN
AT330100
ZOLLSTELLE WIEN FLUGHAFEN GUTERABFERTIGUNG
AT330200
ZOLLSTELLE FLUGHAFEN WIEN
REISENDENABFERTIGUNG
AT330400
Zollstelle Flughafen Wien Cargo Center Nord
AT420100
ZOLLSTELLE KLAGENFURT FLUGHAFEN/STRASSE
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
67 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
AT520100
ZOLLSTELLE FLUGHAFEN LINZ
AT600200
SALZBURG FLUGH.
AT700100
GRAZ FLUGH.
AT800200
FLUGH. INNSBRUCK
AT800900
MARTINSBRUCK
AT801000
ZOLLSTELLE PFUNDS
AT801100
ZOLLSTELLE SPISS
AT920400
ZOLLSTELLE TISIS
AT920700
ZOLLSTELLE MEININGEN
AT920900
ZOLLSTELLE MADER
AT930200
ZOLLSTELLE HOHENEMS
AT930300
ZOLLSTELLE LUSTENAU
AT930400
ZOLLSTELLE SCHMITTERBRUCKE
AT930600
ZOLLSTELLE HOCHST
AT930900
ZOLLSTELLE ST. MARGRETHEN
BE101000
ANTWERPEN D
BE105000
DEURNE (ANTWERPEN) D
BE212000
ZAVENTEM D
BE312000
GENT DAE DOUANEKANTOOR
BE328000
OOSTENDE DAE
BE343000
ZEEBRUGGE D
BE532000
BIERSET (GRACE-HOLLOGNE) DE
BE680000
GOSSELIES (CHARLEROI) DAE
BG001002
MP LETISHTE BURGAS
BG001003
MP M.TARNOVO
BG001007
MP PRI TSENTAR
BG001011
MP LESOVO
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
68 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
BG002002
MP PRI VARNA-ZAPAD
BG002003
MP LETISHTE VARNA
BG002005
MP PRI VARNA
BG002006
MP PRI LESPORT
BG002007
MP VARNA-FERIBOT
BG002010
MP BALCHIK
BG003002
MP LETISHTE PLOVDIV
BG003102
MP GARA SVILENGRAD
BG003103
MP KAPITAN ANDREEVO
BG004006
MP PRISTANISHTE
BG004014
MP SILISTRA
BG004203
MP ORYAHOVO
BG004205
MP PRISTANISHTE LOM
BG004300
TMU SVISHTOV
BG004303
MP LET GORNA ORYAH
BG004307
MB SOMOVIT
BG004501
MP Bregovo
BG004502
MP Vrashka chuka
BG004503
MP Pristanishte Vidin
BG004504
MB Svobodna zona Vidin
BG005107
MP AEROGARA SOFIA - TOVARI
BG005702
MP GYUESHEVO
BG005703
MP ZLATAREVO
BG005706
MP LOGODAZH
BG005707
MP OLTOMANTSI
BG005803
MB DRAGOMAN
BG005804
MP KALOTINA
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
69 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
BG005809
MP STREZIMIROVTSI
CY000130
NICOSIA CUSTOMS
CY000410
LARNACA PORT
CY000412
VASILICO-ZYGI
CY000440
LARNACA AIRPORT
CY000510
LIMASSOL PORT
CY000610
PAPHOS CUSTOMS
CY000640
PAPHOS AIRPORT
CZ530299
Letiste, Brno-Turany
CZ540299
Letiste, Karlovy Vary
CZ570299
Letiste, Mosnov
CZ590299
Letiste, Pardubice - Stare Civice
CZ650201
Celni, Praha 6
CZ650202
Celni - Posta Praha, Praha 5
CZ650299
Letiste, Praha 6
DE002101
ZOLLAMT BERLIN-MARZAHN
DE002102
BERLIN-FLUGH. SCHONEFELD
DE002105
BERLIN-FLUGH.-TEGEL
DE002151
ZOLLAMT SCHONEBERG
DE002152
ZOLLAMT BERLIN-DREILINDEN
DE002181
ABFERTIGUNGSSTELLE BERLIN-MESSE
DE002301
BREMEN-FLUGH.
DE002302
BREMEN-UBERSEESTADT
DE002303
ZOLLAMT BREMEN-HOHETOR
DE002304
BREMEN-NEUSTADTER HAFEN
DE002306
BREMEN-INDUSTRIEHAFEN
DE002307
HAUPTZOLLAMT BREMEN, SG C, KEFR BREMEN
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
70 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
DE002452
ZOLLAMT BREMERHAVEN
DE002601
DUSSELDORF-FLUGH.
DE002604
ZOLLAMT DUSSELDORF NORD
DE002605
HAUPTZOLLAMT DUSSELDORF, SG C , KEFR
DE002607
ZOLLAMT DUSSELDORF REISHOLZ
DE002631
ABFERTIGUNGSSTELLE DUSSELDORF MESSE
DE002651
ZOLLAMT ESSEN
DE002656
ZOLLAMT DUISBURG-RUHRORT
DE002701
ZOLLAMT EMMERICH
DE002702
ZOLLAMT STRAELEN-AUTOBAHN
DE002704
HAUPTZOLLAMT DUISBURG, SG C, KEFR
DE002705
ABFERTIGUNGSSTELLE WEEZE
DE002901
ZOLLAMT SCHWANENHAUS
DE002903
ZOLLAMT KREFELD-UERDINGEN
DE002904
ZOLLAMT MUCHENGLADBACH
DE002906
ZOLLAMT NEUSS
DE002951
ZOLLAMT WUPPERTAL-OST
DE002956
ZOLLAMT WUPPERTAL-WEST
DE003001
ZOLLAMT GERA
DE003002
ZOLLAMT EISENACH
DE003003
ZOLLAMT ERFURT-AM FLUGHAFEN
DE003004
ZOLLAMT JENA
DE003006
ZOLLAMT NORDHAUSEN
DE003008
ZOLLAMT SUHL
DE003009
HAUPTZOLLAMT ERFURT, SG C, KEFR ERFURT
DE003030
ERFURT-LUFTVERKEHR
DE003201
ZOLLAMT BENSHEIM
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
71 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
DE003202
ZOLLAMT WIESBADEN
DE003230
ZOLLAMT DARMSTADT
DE003302
FRANKFURT/MAIN FLUGH.FRACHT
DE003305
ZOLLAMT FRANKFURT/MAIN FLUGH. FRACHT IPZ
DE003306
HAUPTZOLLAMT FRANKFURT A. M.-FLUGH, SG C, KEFR
DE003307
HAUPTZOLLAMT FRANKFURT A. M.-FLUGH, SG C, KEFO
DE003352
ZOLLAMT HANAU
DE003356
ZOLLAMT OBERURSEL
DE003358
ZOLLAMT FRANKFURT A.M.-OSTHAFEN
DE003401
ZOLLAMT BAD HERSFELD
DE003402
ABFERTIGUNGSSTELLE IPZ NIEDERAULA
DE003430
ZOLLAMT FULDA
DE003452
ZOLLAMT MARBURG
DE003453
ZOLLAMT WETZLAR
DE003454
ZOLLAMBT KASSEL
DE003601
ZOLLAMT FINSTERWALDE
DE003603
ZOLLAMT FORST-AUTOBAHN
DE003652
ZOLLAMT FRANKFURT (ODER)-AUTOBAHN
DE003656
ZOLLAMT FURSTENWALDE
DE003701
ZOLLAMT LUDWIGSFELDE
DE003702
ZOLLAMT VELTEN
DE003730
ABFERTIGUNGSSTELLE NEURUPPIN
DE003731
ABFERTIGUNGSSTELLE PERLEBERG
DE003732
ABFERTIGUNGSSTELLE BRANDENBURG
DE003752
ZOLLAMT EBERSWALDE
DE003954
ZOLLAMT FREIBURG
DE003956
ZOLLAMT APPENWEIER
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
72 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
DE004002
KONSTANZ-GUTERBHF
DE004005
KONSTANZ-AUTOB. (SCHWEIZ.GEBIET)
DE004051
GRENZACHERHORN
DE004053
LORRACH-STETTEN
DE004055
WEIL AM RHEIN-AUTOB.
DE004062
RHEINFELDEN-AUTOB.
DE004081
WEIL AM RHEIN - UMSCHLAGBHF
DE004083
ZOLLAMT WEIL AM RHEIN-SCHUSTERINSEL
DE004086
WEIL RHEINFELDEN/RHEINHAFEN
DE004101
ZOLLAMT BIETINGEN
DE004102
NEUHAUS (RANDEN)
DE004103
ZOLLAMT RIELASINGEN
DE004105
SINGEN-BHF
DE004106
ZOLLAMT DEISSLINGEN
DE004181
SINGEN-PERSONENBHF
DE004201
ZOLLAMT ERZINGEN
DE004203
ZOLLAMT JESTETTEN
DE004204
ZOLLAMT LAUFENBURG
DE004205
ZOLLAMT LOTTSTETTEN
DE004206
ZOLLAMT STUHLINGEN
DE004208
ZOLLAMT WALDSHUT
DE004209
BAD SACKINGEN
DE004501
ZOLLAMT CUXHAVEN
DE004603
ZOLLAMT HAMBURG-POST
DE004605
ZOLLAMT HAMBURG-OBERELBE
DE004633
ABFERTIGUNGSSTELLE HAMBURG-IPZ-SEE
DE004701
HAMBURG-FLUGH.
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
73 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
DE004851
HAMBURG-WALTERSHOF
DE004906
ZOLLAMT WOLFSBURG
DE004930
ZOLLAMT BRAUNSCHWEIG-BROITZEM
DE004961
ZOLLAMT HELMSTEDT-AUTOBAHN
DE005004
ZOLLAMT EMDEN
DE005008
ZOLLAMT PAPENBURG
DE005052
ZOLLAMT GOSLAR
DE005053
ZOLLAMT HAMELN
DE005055
ZOLLAMT HILDESHEIM
DE005056
ABFERTIGUNGSSTELLE HOLZMINDEN
DE005080
ZOLLAMT GOTTINGEN
DE005102
ZOLLAMT HANNOVER-NORD
DE005103
HANNOVER-FLUGH.
DE005104
HAUPTZOLLAMT HANNOVER, SG C, KR 2
LANGENHAGEN
DE005110
ZOLLAMT HANNOVER MESSE
DE005111
ZOLLAMT CELLE
DE005202
ZOLLAMT SOLTAU
DE005203
ZOLLAMT STADE
DE005204
ZOLLAMT VERDEN
DE005230
ZOLLAMT LUNEBURG
DE005301
ZOLLAMT BRAKE
DE005310
WILHELMSHAVEN
DE005330
ZOLLAMT OLDENBURG-KREYENBRUCK
DE005351
ZOLLAMT SCHUTTORF
DE005355
ZOLLAMT LOHNE
DE005356
ZOLLAMT LINGEN
DE005380
ZOLLAMT FLEDDER
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
74 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
DE005502
ZOLLAMT NOSSEN
DE005530
ZOLLAMT CHEMNITZ
DE005552
DRESDEN-FLUGH.
DE005555
HAUPTZOLLAMT DRESDEN, SG C, KEFR / KEFO
DRESDEN
DE005557
HAUPTZOLLAMT DRESDEN, SG C, KEFR LEIPZIG/HALLE
DE005580
ZOLLAMT DRESDEN
DE005603
ZOLLAMT TAUCHA
DE005604
LEIPZIG-FLUGH.
DE005631
ABFERTIGUNGSSTELLE TAUCHA MESSE
DE005633
ABFERTIGUNGSSTELLE IFS RADEFELD
DE005656
ABFERTIGUNGSSTELLE LUDWIGSDORF
DE005687
ZOLLAMBT LOBAU
DE005756
ZOLLAMT HIRSCHFELD
DE005852
ZOLLAMT BRUCHSAL
DE005853
ZOLLAMT BADEN-BADEN
DE005855
HAUPTZOLLAMT KARLRUHE, SG C, KEF
DE005858
ZOLLAMT PFORZHEIM
DE005880
ZOLLAMT KARLSRUHE
DE005881
ABFST FLUGH.KARLSRUHE/BADEN-BADEN ZA BADENBADEN
DE005901
ZOLLAMT HEIDELBERG
DE005904
ZOLLAMT MANNHEIM
DE006132
FLENSBURG-HAFEN
DE006133
ZOLLAMT FLENSBURG
DE006151
ZOLLAMT BRUNSBUTTEL
DE006155
ZOLLAMT HUSUM
DE006156
ZOLLAMT PINNEBERG
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
75 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
DE006183
ABFERTIGUNGSSTELLE ITZEHOE (HZA)
DE006203
ZOLLAMT KIEL-WIK
DE006206
ZOLLAMT RENDSBURG
DE006207
ZOLLAMT KIEL
DE006231
KIEL-NORWEGENKAI
DE006302
ZOLLAMT HEILIGENHAFEN
DE006310
ZOLLAMT MOLLN
DE006332
LUBECK-HAFEN
DE006333
ZOLLAMT LUBECK
DE006501
ZOLLAMT KAISERSLAUTERN
DE006502
ZOLLAMT PIRMASENS
DE006503
ZOLLAMT BINGEN
DE006504
ZOLLAMT MAINZ
DE006551
ZOLLAMT KOBLENZ-REINHAFEN
DE006553
ZOLLAMT BETZDORF
DE006554
HAUPTZOLLAMT KOBLENZ, SG C, KEF HAHN
DE006653
ZOLLAMT GERMERSHEIM
DE006654
ZOLLAMT LUDWIGSHAFEN
DE006681
ABFERTIGUNGSSTELLE ABFST IFS SPEYER
DE006752
ZOLLAMT IDAR-OBERSTEIN
DE006753
ZOLLAMT EHRANG
DE006756
HAHN-FLUGH.
DE006759
ZOLLAMT WITTLICH
DE007053
ZOLLAMT HEINSBERG
DE007054
ZOLLAMT AACHEN CHARLOTTENBURGER ALLEE
DE007064
ZOLLAMT DAREN
DE007152
ZOLLAMT BONN
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
76 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
DE007153
ZOLLAMT GUMMERSBACH
DE007154
FLUGH. KOLN/BONN
DE007157
ZOLLAMT WAHN
DE007159
HAUPTZOLLAMT KOLN, SG C, KR 2, KEFR
DE007181
ABFERTIGUNGSSTELLE KALN-MESSE
DE007206
ZOLLAMT KALN-NIEHL-HAFEN
DE007352
ZOLLAMT ASCHERSLEBEN
DE007359
ZOLLAMT STENDAL
DE007361
ZOLLAMT DESSAU-OST
DE007362
ZOLLAMT HALLE-SCHKOPAU
DE007380
ZOLLAMT MAGDEBURG-ROTHENSEE
DE007401
ZOLLAMT GAGGINGEN
DE007402
ZOLLAMT DONAUWARTH
DE007403
ZOLLAMT INGOLSTADT
DE007423
HAUPTZOLLAMT AUGBURG, SG C, KEFR AUGSBURG
DE007424
HAUPTZOLLAMT AUGBURG, SG C, KEFR
MEMMINGERBERG
DE007430
AUGSBURG-FLUGH.
DE007455
ZOLLAMT ALTATTING (AUTOBAHN)
DE007458
ZOLLAMT BAD REICHENHALL-AUTOBAHN
DE007501
ZOLLAMT HALLBERGMOOS
DE007504
ZOLLAMT PLATTLING
DE007551
ZOLLAMT HARBRANZ-AUTOBAHN
DE007553
ZOLLAMT KEMPTEN
DE007554
ABFERTIGUNGSSTELLE FLUGHAFEN
MEMMINGERBERG
DE007561
ZOLLAMT MEMMINGEN
DE007602
ZOLLAMT GARCHING-HOCHBRACK
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
77 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
DE007611
HAUPTZOLLAMT MUNCHEN, SG C, KEFR TERMINAL 1
DE007650
MUNCHEN - FLUGH.
DE007701
ZOLLAMT SUBEN-AUTOBAHN
DE007703
ZOLLAMT PASSAU
DE007751
ZOLLAMT WEILHEIM
DE007755
ZOLLAMT REISCHENHART
DE008001
ZOLLAMT BIELEFELD-ECKENDORFER STRASSE
DE008002
HAUPTZOLLAMT BIELEFELD, SG C, KEFR
DE008003
ZOLLAMT GATERSLOH
DE008004
ZOLLAMT LEMGO
DE008005
ZOLLAMT BAD OEYNHAUSEN
DE008008
ZOLLAMT LABBECKE
DE008051
ZOLLAMT BOCHUM
DE008052
ZOLLAMT GELSENKIRCHEN
DE008101
ZOLLAMT HAGEN
DE008103
ZOLLAMT DORTMUND-OST
DE008104
ZOLLAMT LADENSCHEID
DE008106
ZOLLAMT SIEGEN
DE008107
HAUPTZOLLAMT DORTMUND, SG C, KEFR
DE008131
DORTMUND - FLUGH.
DE008301
HAUPTZOLLAMT MUNSTER, SG C, KEFR
DE008302
ZOLLAMT BOCHOLT
DE008303
ZOLLAMT COESFELD
DE008304
ZOLLAMT-MANSTER-EULERSTRASSE
DE008305
ZOLLAMT RHEINE
DE008306
MUNSTER-FLUGH.
DE008351
ZOLLAMT ANRACHTE
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
78 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
DE008352
ZOLLAMT ARNSBERG
DE008355
ZOLLAMT PADERBORN
DE008356
ZOLLAMT BECKUM
DE008380
PADERBORN-FLUGH.
DE008601
ZOLLAMT BAMBERG
DE008602
ZOLLAMT BAYREUTH
DE008605
ZOLLAMT COBURG
DE008702
ZOLLAMT MARKTREDWITZ
DE008715
ZOLLAMT HOF
DE008751
ZOLLAMT ANSBACH
DE008752
ZOLLAMT ERLANGEN-TENNENLOHE
DE008755
NURNBERG-FLUGH.
DE008756
ZOLLAMT NARNBERG-HAFEN
DE008757
HAUPTZOLLAMT NURNBERG, KONTROLLRAUM
FLUGHAFEN
DE008758
ZOLLAMT WEISSENBURG
DE008801
ZOLLAMT AMBERG
DE008804
ZOLLAMT REGENSBURG
DE008851
ZOLLAMT ASCHAFFENBURG
DE008853
ZOLLAMT SCHWEINFURT-HAUPTBAHNHOF
DE008857
ZOLLAMT DETTELBACH-MAIFRANKENPARK
DE008902
ZOLLAMT FURTH IM WALD
DE008904
ZOLLAMT WEIDEN
DE008912
ZOLLAMT WAIDHAUS
DE009004
ZOLLAMT POMELLEN
DE009030
ZOLLAMT NEUBRANDENBURG
DE009101
ZOLLAMT LUDWIGSLUST
DE009102
ZOLLAMT LAAGE
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
79 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
DE009103
ZOLLAMT WISMAR
DE009104
ZOLLAMT ROSTOCK
DE009106
HAUPTZOLLAMT STRALSUND, SG C, KEFR ROSTOCK
DE009152
ZOLLAMT WOLGAST
DE009154
ZOLLAMT MUKRAN
DE009180
ABFERTIGUNSSTELLE STRAISAND (HZA)
DE009301
ZOLLAMT HOMBURG
DE009303
ZOLLAMT SAARBRUCKEN STADT
DE009304
SAARBRUCKEN FLUGH.
DE009305
HAUPTZOLLAMT SAARBRUCKEN, SG C, KEFR
DE009330
ZOLLAMBT FRIEDRICHSHAFEN
DE009402
ZOLLAMT FRIEDRICHSHAFEN
DE009404
ZOLLAMT RAVENSBURG
DE009406
ZOLLAMT WANGEN (ALLGAU)
DE009420
FRIEDRICHSHAFEN-FAHRE
DE009452
ZOLLAMT HEILBRONN-GUNTERBAHNHOF
DE009453
ZOLLAMT LUDGWIGSBURG
DE009456
ZOLLAMT TAUBERBISCHOFSHEIM
DE009459
ZOLLAMT UNTERMUNKHEIM
DE009501
ZOLLAMBT ALBSTADT
DE009503
ZOLLAMT NURTINGEN
DE009530
ZOLLAMT REUTINGEN
DE009551
ZOLLAMT BOBLINGEN
DE009552
ZOLLAMT STUTTGART-HAFEN
DE009554
ZOLLAMT STUTTGART-ZUFFENHAUSEN
DE009555
STUTTGART-FLUGH.
DE009556
ZOLLAMT WINNENDEN
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
80 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
DE009557
HAUPTZOLLAMT STUTTGART, SG C, KEFR
DE009589
STUTTGART-LANDESMESSE
DE009651
ZOLLAMT AALEN
DE009652
ZOLLAMT GOPPINGEN
DE009653
HAUPTZOLLAMT ULM, SG C, KEFR
DE009656
ZOLLAMT ULM-DONAUTAL
DE009657
ZOLLAMT BIBERACH
DK007900
SKATTECENTER KOBENHAVN
EE1111EE
PIIRIKONTROLLITALITUS
EE1160EE
SADAMATE TP PALDISKI TK
EE1210EE
MUUGA TP VEOSE TK
EE1241EE
MUUGA VABATSOON
EE1310EE
ULEMISTE TP LENNUJAAMA TK
EE1370EE
ULEMISTE TP POSTI TK
EE3300EE
PARNU MAKSU- JA TOLLIBUROO
EE3600EE
SAARE MAKSU- JA TOLLIBUROO
EE4100EE
VORU MAKSU- JA TOLLIBUROO
EE4200EE
TARTU TEENINDUSKOHT
EE4300EE
VALGA MAKSU- JA TOLLIBUROO
EE4700EE
LUHAMAA TOLLIPUNKT
EE4800EE
KOIDULA TOLLIPUNKT
EE4810EE
Koidula raudtee teeninduskoht
EE5100EE
NARVA MAKSU- JA TOLLIBUROO
EE5130EE
NARVA M.- JA T.BUROO SILLAMAE TK
EE5131EE
SILLAMAE VABATSOON
EE5500EE
NARVA RAUDTEE TP
EE5600EE
NARVA MAANTEE TP
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
81 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
ES000101
VITORIA - AEROPEURTO
ES000301
ALICANTE-AEROP. ALTET
ES000311
ALICANTE - MARITIMA
ES000321
TORREVIEJA
ES000401
AEROP. DE ALMERIA
ES000411
ALMERIA-MARITIMA
ES000415
ALMERIA-MARITIMA
ES000701
PALMA DE MALLORCA-AEROP.
ES000707
IBIZA AEROPUERTO
ES000708
MAHON - AEROPUERTO
ES000711
PALMA DE MALLORCA
ES000717
ALCUDIA
ES000721
IBIZA MARITIMA
ES000731
MAHON-MARITIMA
ES000801
AEROP. DE BARCELONA EL PRAT
ES000811
BARCELONA - MARITIMA
ES001101
JEREZ AEROPUERTO
ES001111
CADIZ - PRINCIPAL
ES001131
ALGECIRAS MARITIMA
ES001161
LA LINEA DE LA CONCEPCION-MARITIMA
ES001165
LA LINEA DE LA CONCEPCION-FACTORIA
ES001167
LA LINEA DE LA CONCEPCION
ES001211
CASTELLON DE LA PLANA
ES001301
CIUDAD REAL AEROPUERTO
ES001501
A CORRUNA-AEROPUERTO
ES001507
SANTIAGO DE COMPOSTELA-AEROP.
ES001511
A CORUNA
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
82 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
ES001521
FERROL-MARITIMA
ES001701
AER. GIRONA COSTA BR
ES001711
PALAMOS-MARITIMA
ES001811
MOTRIL
ES002001
IRUN AEROPUERTO
ES002011
PASAJES - MARITIMA
ES002111
HUELVA - PRINCIPAL
ES002541
LA FARGA DE MOLES
ES002711
RIBADEO
ES002801
MADRID-BARAJAS AEROP.
ES002901
MALAGA-AEROPUERTO
ES002911
MALAGA-PRINCIPAL
ES003001
MURCIA AEROPUERTO
ES003011
CARTAGENA - PRINCIPAL
ES003301
AEROP. DE ASTURIAS
ES003311
GIJON -MARITIMA
ES003331
AVILES MARITIMA
ES003541
FUERTEVENTURA-MARITIMA (T1)
ES003551
FUERTEVENTURA-AEROP. (T1)
ES003561
LANZAROTE-MARITIMA (T1)
ES003571
LANZAROTE-AEROP. (T1)
ES003581
LAS PALMAS AEROP. (T1)
ES003591
LAS PALMAS MARITIMA (T1)
ES003601
VIGO-AEROPUERTO
ES003611
VIGO-PRINCIPAL
ES003621
MARIN
ES003631
ADUANA DE VILAGARCIA DE AROUSA-MAR
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
83 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
ES003861
SANTA CRUZ DE LA PALMA-MARITIMA T1
ES003871
AEROP. DE LA PALMA T1
ES003881
TENERIFE SUR REINA SOFIA (T1)
ES003883
TENERIFE NORTE LOS RODEOS (T1)
ES003891
TENERIFE-MARITIMA (T1)
ES003901
SANTANDER-AEROPUERTO
ES003911
SANTANDER-MARITIMA
ES004101
SEVILLA-AEROPUERTO
ES004111
SEVILLA-PRINCIPAL
ES004301
ADUANA DEL AEROPUERTO DE REUS
ES004311
TARRAGONA-MARITIMA
ES004321
SAN CARLOS DE LA RAPITA
ES004601
VALENCIA-AEROP. MANISES
ES004611
VALENCIA-MARITIMA
ES004621
SAGUNTO-MARITIMA
ES004631
GANDIA-MARITIMA
ES004801
BILBAO AEROPUERTO
ES004811
BILBAO-PRINCIPAL
ES005001
ZARAGOZA - AEROP.
FI001400
HELSINKI ETELASATAMA T.
FI001602
HELSINKI KATAJANOKKA/K7 T.
FI001801
HELSINKI LANSISATAMA L4 TULLI
FI001802
HELSINKI LANSISATAMA L5 T.
FI002006
TORNIO, SAHKOINEN PALVELUKESKUS
FI009801
MERITULLI VUOSAARI SATAMA V6
FI015300
HELSINKI-VANTAA LENTOT.
FI015301
VANTAA POSTITULLI
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
84 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
FI015302
HELSINKI-VANTAA LENTO MATKUSTAJAT
FI079000
LOVIISA TULLI
FI109000
HANKO PORTTIRAKENNUS T.
FI109001
HANKO VAPAASATAMA T.
FI201000
TURKU TULLI
FI201003
TURKU T. AJONEUVOSELVITYS
FI203600
TURKU LENTOTULLI
FI221001
MARIEHAMN TULL VASTEHAMN
FI222700
ECKERO TULL
FI226300
LANGNAS TULLI
FI261000
RAUMA TULLI
FI288800
PORI TULLI
FI339000
TAMPERE T. SARAKULMA
FI403200
JYVASKYLA TULLI
FI452000
KOUVOLA TULLI
FI482000
KOTKA HIETANEN TULLI
FI483100
KOTKA TULLI
FI494600
HAMINA TULLI
FI499300
VAALIMA TULLI
FI534200
LAPPEENRANTA TULLI
FI542300
NUIJAMAA TULLI
FI542700
VAINIKKALA TULLI
FI556100
IMATRA TULLI
FI651700
VAASA TULLI
FI671000
KOKKOLA TULLI
FI826750
NIRALA TULLI
FI889300
VARTIUS TULLI
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
85 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
FI904000
OULU TULLI
FI904001
OULU LENTOTULLI
FI939990
KUUSAMO TULLI
FI954001
TORNIO TULLI
FI989200
SALLA TULLI
FI994400
KIVILOMPOLO TULLI
FI994900
KILPISJRVI TULLI
FI998001
RAJA-JOOSEPPI TULLI
FI998002
NAATAMO TULLI
FI999500
KARIGASNIEMI TULLI
FI999800
UTSJOKI TULLI
FI999801
POLMAK TULLI
FRGR0001
BUREAU DE DEPOT ICS
FR000040
AJACCIO PORT
FR000100
AMIENS CRD
FR000120
ANGERS CRD
FR000130
ANGOULEME CRD
FR000140
ANNECY CRD
FR000270
AVIGNON CRD
FR000340
BALE MULHOUSE AERO
FR000380
BASTIA PORT
FR000390
BAYONNE CRD
FR000460
BESANCON CRD
FR000530
BLOIS CRD
FR000600
BORDEAUX MERIGNAC
FR000610
BORDEAUX BASSENS PT
FR000630
BOULOGNE CRD
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
86 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
FR000640
BOURGES CRD
FR000690
BREST CRD
FR000720
CAEN CRD
FR000800
CANNES CRD
FR000860
CHALON S-SAONE CRD
FR000870
CHAMBERY CRD
FR000900
CHARLEVILLE CRD
FR000910
CHATEAUROUX CRD
FR000980
CLERMONT-FERRAND CRD
FR001140
DELLE CRD
FR001170
DIJON CRD
FR001200
DONGES RAFFINERIE
FR001260
DUNKERQUE PORT
FR001280
ENNERY CRD
FR001290
EPINAL CRD
FR001370
EVREUX CRD
FR001560
GONFREVILLE RAFF.
FR001610
GRENOBLE CRD
FR002030
L`ISLE D`ABEAU CRD
FR002090
LA ROCHELLE PALLICE
FR002270
LE HAVRE ANTIFER
FR002300
LE HAVRE PORT
FR002310
ST BRIEUC CRD
FR002340
LE MANS CRD
FR002540
LIMOGES CRD
FR002600
LORIENT CRD
FR002650
LYON AEROPORT.
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
87 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
FR002710
MARIGNANE AERO
FR002730
MARSEILLE PORT
FR002860
MONACO CRD
FR003000
NANCY CRD
FR003030
NANTES ATLANT.CRD
FR003080
NICE AERO CRD
FR003120
NIMES CRD
FR003160
ORLEANS CRD
FR003370
ORLY AERO
FR003410
GENNEVILLERS CRD
FR003480
PERPIGNAN CRD
FR003500
PETIT COURONNE RAFF.
FR003540
POITIERS CRD
FR003550
PONTARLIER CRD
FR003620
PORT DE BOUC PORT
FR003630
PORT JEROME RAFF
FR003650
PORT LA NOUVELLE CRD
FR003670
PORTO VECCHIO PORT
FR003680
FOS PORT ST LOUIS PT
FR003690
PORT VENDRES PORT
FR003790
REIMS CRD
FR003800
RENNES CRD
FR003920
ROUEN PORT CRD
FR003970
ST ETIENNE CRD AERO
FR004060
ST MALO CRD
FR004080
ST NAZAIRE MONTOIR
FR004250
SETE CRD
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
88 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
FR004310
STRASBOURG CRD
FR004350
TARBES CRD
FR004430
TOULON LA SEYNE CRD
FR004440
TOULOUSE BLAGNAC AER
FR004490
TOURS CRD
FR004520
TROYES CRD AERO
FR004550
VALENCE CRD
FR004560
VALENCIENNES CRD
FR004910
PERIGUEUX CRD
FR004960
BRIVE CRD
FR005130
LE PASSAGE
FR005260
LONS LE SAUNIER CRD
FR005350
LESQUIN CRD
FR005470
CAHORS CEDEX 9
FR005480
RODEZ CRD
FR005500
AUXERRE CRD
FR005750
MOULINS CRD
FR005760
CERGY PONTOISE CRD
FR005800
ALBI CRD
FR005830
GAP CRD
FR006240
LA ROCHE SUR YON CRD
FR006270
MARNE LA VALLEE CRD
FR006310
BASSE TERRE PORT
FR006320
POINTE A PITRE PORT
FR006330
LE RAIZET AERO
FR006340
FORT DE FRANCE PORT
FR006370
DEGRAD D CANNES PORT
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
89 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
FR006380
ROCHAMBEAU AERO
FR006390
ST LAURENT MARONI PT
FR006420
LE PORT
FR006430
ST PIERRE CRD
FR006440
LE LAMENTIN AERO
FR006460
ST DENIS AERO
FR006480
LE LAMENTIN RAFF.
FR006610
LA POINTE-JARRY PORT
FR006670
VALLARD THONEX ANT.
FR006710
FREJORGUES ANTENNE
FR006750
ST GEORGES DE L`OYAPOK ANTENNE
FR00677A
ROISSY PRISE EN CHARGE
FR006800
PAPHOS PARCEL POST
FR006810
PAMANDZI BUREAU
GB000011
BIRMINGHAM AIRPORT
GB000014
BELFAST INTERNATIONAL AIRPORT
GB000029
AVONMOUTH 2
GB000033
AVONMOUTH 1
GB000040
DOVER (OTS) FREIGHT CLEARANCE
GB000041
FOLKESTONE
GB000043
MANSTON AIRPORT
GB000045
SHEERNESS
GB000047
RAMSGATE
GB000049
NEWPORT
GB000051
FELIXSTOWE
GB000052
HARWICH
GB000054
GREAT YARMOUTH
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
90 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
GB000055
KING`S LYNN
GB000058
NORWICH AIRPORT
GB000059
GRANGEMOUTH
GB000060
DOVER/FOLKESTONE AUROTUNNEL FREIGHT
GB000067
SCOTLAND FRONTIER
GB000070
PRESTWICK AIRPORT
GB000072
HULL
GB000073
GRIMSBY
GB000074
IMMINGHAM
GB000080
LIVERPOOL
GB000084
LONDON HEATHROW AIRPORT (FREIGHT)
GB000085
LONDON GATWICK AIRPORT CARGO DIST.
GB000087
LEEDS BRADFORD AIRPORT
GB000091
SOUTHEND AIRPORT
GB000093
TILBURY
GB000098
NEWCASTLE AIRPORT
GB000099
THAMES EUROPORT (DIFT)
GB000102
LUTON AIRPORT FCT
GB000108
FALMOUTH
GB000121
STANSTED AIRPORT FCT
GB000122
CARDIFF INTERNATIONAL AIRPORT
GB000123
SWANSEA
GB000124
HOLYHEAD
GB000125
BARRY DOCK
GB000126
PEMBROKE DOCK
GB000128
EDINBURGH AIRPORT
GB000130
LONDON CITY AIRPORT
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
91 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
GB000140
BELFAST INT AIRPORT
GB000142
BELFAST EPU
GB000150
THAMESPORT
GB000170
LONDON GATEWAY PORT
GB000191
MANCHESTER
GB000218
NEW-CASTLE-UPON-TYNE
GB000219
TEESPORT
GB000244
BOSTON
GB000245
EAST MIDLANDS AIRPORT
GB000250
PLYMOUTH
GB000290
SOUTHAMPTON 2
GB000291
POOLE FERRY TERMINAL
GB000292
PORTSMOUTH 1
GB000297
EXETER AIRPORT
GB000328
CARDIFF
GB000411
ABERDEEN AIRPORT
GB000416
PETERHEAD
GB000434
ABERDEEN
GB000450
ISLE OF MAN CUSTOMS & EXCISE
GB000480
CHATHAM
GB000500
COVENTRY INTERNATIONAL HUB
GB000501
HWDC LANGLEY
GB001016
LERWICK
GB003010
BARROW IN FURNESS
GB003020
BERWICK UPON TWEED
GB003030
BLACKPOOL INTERNATIONAL AIRPORT
GB003040
GLASGOW DOCKS
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
92 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
GB003050
PLYMOUTH DOCKS
GB003060
BOURNMOUTH (HURN) AIRPORT
GB003070
BRIZE NORTON
GB003080
CAMBRIDGE AIRPORT
GB003090
SOUTHAMPTON (EASTLEIGH) AIRPORT
GB003100
DUNDEE (SEA)
GB003110
FARNBOROUGH AIRPORT
GB003120
GLOUCESTER (STAVERTON) AIRPORT
GB003130
HUMBERSIDE INTERNATIONAL AIRPORT
GB003140
HARTLEPOOL
GB003150
INVERNESS
GB003160
KEMBLE AIRPORT
GB003170
KIRKWALL (ORKNEY ISLANDS)
GB003180
DURHAM TEES VALLEY (TEESIDE APT)
GB003190
LIVERPOOL JOHN LENNON AIRPORT
GB003200
LONDON ASHFORD (LYDD) AIRPORT
GB003210
LONDONDERRY
GB003230
OXFORD (KIDLINGTON) AIRPORT
GB003240
PORTREE (ISLE OF SKYE)
GB003250
NEWHAVEN
GB003260
STORNAWAY (ISLE OF LEWIS)
GB003270
STORNAWAY AIRPORT
GB003280
WORKINGTON
GB003290
BIGGIN HILL
GR000102
ATHINON
GR000232
ASTAKOU
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
93 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
GR000234
MESOLOGIOU
GR000303
LAVRIOU
GR000304
ELEFTHERIOS
GR000402
NAFPLIOU
GR000701
PATRON
GR000731
EGIOU
GR000831
ANTIKYRAS
GR000832
INOFITON
GR001102
ELEFSINAS
GR001202
RODOU
GR001232
KALYMNOY
GR001234
LEROU
GR001235
KO
GR001236
PATMOU
GR001302
ALEXANDROUPOLIS
GR001331
NEAS ORESTIADAS
GR001332
KIPON EVROU
GR001402
CHALKIDAS
GR001431
OREON
GR001631
ZAKYNTHOU
GR001732
KYLLINIS
GR001902
IRAKLIOU
GR002002
B`THESSALONIKIS
GR002005
E`THESSALONIKIS
GR002006
ST`THESSALONIKIS
GR002102
IGOUMENITSAS
GR002132
MAVROMATIOU
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
94 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
GR002202
IOANNINON
GR002203
KAKAVIAS
GR002233
MERTZANIS
GR002302
KAVALAS
GR002501
KASTORIAS
GR002602
KERKYRAS
GR002731
ARGOSTOLIOU
GR002802
EVZONON
GR002803
DOIRANIS
GR003002
KORINTHOU
GR003102
SYROU
GR003131
MILOY
GR003132
PAROU
GR003133
MYKONOY
GR003134
NAXOU
GR003135
THIRAS
GR003201
GYTHIOU
GR003232
NEAPOLIS VION
GR003431
AGIOU NIKOLAOU
GR003433
SHTEIAS
GR003502
MYTILINIS
GR003532
MYRINAS
GR003575
PLOMARIOU
GR003631
LEFKADAS
GR003702
VOLOU
GR003802
KALAMATAS
GR003931
XANTHIS
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
95 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
GR004001
PIRAEUS
GR004005
E`PIRAEUS
GR004006
ST`PIRAEUS
GR004007
Z`PIRAEUS
GR004031
POROU
GR004302
PREVEZAS
GR004431
RETHYMNIS
GR004631
SAMOU
GR004902
STYLIDAS
GR005001
KRYSTALOPIGIS
GR005032
NIKIS
GR005131
ITEAS
GR005233
STRATONIOU
GR005234
NEON MOUDANION
GR005302
HANION
GR005401
CHIOS
HR030171
SLUZBA ZA RGP JANKOMIR I SL.ZONA
HR030228
SLUZBA ZA RGP ZITNJAK
HR030236
SLUZBA ZA RGP ZRACNA LUKA ZAGREB
HR030244
SLUZBA ZA RGP POSTA
HR030287
SLUZBA ZA RGP KRAPINA I SL.ZONA
HR030325
SLUZBA ZA RGP VARAZDIN I SL.ZONA
HR030333
SLUZBA ZA RGP GORICAN
HR030376
SLUZBA ZA RGP KOPRIVNICA
HR030384
SLUZBA ZA RGP BJELOVAR
HR030422
SLUZBA ZA RGP SISAK
HR030430
KONTROLNO MJESTO KUTINA
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
96 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
HR030449
KONTROLNO MJESTO CRNJAC
HR030481
SLUZBA ZA RGP KARLOVAC
HR030503
RGP JASENOVAC
HR030538
KONTROLNO MJESTO VOLINJA
HR030562
SLUZBA ZA RGP ZAPADNI KOLODVOR
HR030600
RGP DVOR
HR060178
SLUZBA ZA RGP LUKA RIJEKA
HR060186
KONTROLNO MJESTO ZRACNA LUKA RIJEKA
HR060208
KONTROLNO MJESTO OMISALJ KM
HR060216
KONTROLNO MJESTO MALI LOSINJ
HR060224
SLUZBA ZA RGP SKRLJEVO
HR060267
SLUZBA ZA RGP LUKA PULA - POLA
HR060275
KONTROLNO MJESTO LABIN
HR060291
KONTROLNO MJESTO BUJE
HR060305
KONTROLNO MJESTO BRSICA
HR060313
KONTROLNO MJESTO UMAG
HR060356
SLUZBA ZA RGP PAZIN
HR060399
SLUZBA ZA RGP GOSPIC
HR060410
RGP LPS
HR060461
RGP MALJEVAC
HR070173
SLUZBA ZA RGP OSIJEK I SL. ZONA
HR070181
KONTROLNO MJESTO ZRACNA LUKA OSIJEK
HR070203
SLUZBA ZA RGP VINKOVCI
HR070246
SLUZBA ZA RGP SLAV. BROD I SL. ZONA
HR070254
KONTROLNO MJESTO POZEGA KM
HR070297
SLUZBA ZA RGP VIROVITICA
HR070319
RGP BAJAKOVO
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
97 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
HR070327
RGP RGP TOVARNIK I RGP Z.KOL. TOVARNIK
HR070343
RGP LUKA VUKOVAR I SL.ZONA I SKELA
HR070378
RGP RGP BATINA
HR070386
RGP RGP ILOK
HR070394
KM KONTROLNO MJESTO PRINCIPOVAC I
HR070408
KM KONTROLNO MJESTO PRINCIPOVAC II
HR070416
KM KONTROLNO MJESTO ILOK I
HR070440
RGP ZUPANJA
HR070467
RGP RGP GUNJA
HR070483
KM KONTROLNO MJESTO Z.KOL. DRENOVCI
HR070491
RGP RGP SL.SAMAC I ZELJ.KOL. SL. SAMAC
HR070521
RGP STARA GRADISKA
HR070548
SLAVONSKI BROD
HR070572
KONTROLNO MJESTO LUKA DRAVA
HR070599
RGP ERDUT I Z.KOLODVOR
HR080179
SLUZBA ZA RGP LUKA SPLIT
HR080209
SLUZBA ZA RGP ZRACNA LUKA SPLIT
HR080314
SLUZBA ZA RGP LUKA ZADAR
HR080322
KONTROLNO MJESTO ZRACNA LUKA ZADAR
HR080381
SLUZBA ZA RGP LUKA PLOCE
HR080438
KONTROLNO MJESTO LUKA DUBROVNIK
HR080446
SLUZBA ZA RGP KORCULA
HR080454
KONTROLNO MJESTO VELA LUKA
HR080470
SLUZBA ZA RGP ZRACNA LUKA DUBROVNIK
HR080500
RGP KAMENSKO
HR080551
RGP STRMICA
HR080594
RGP VINJANI DONJI
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
98 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
HR080632
RGP VINJANI GORNJI
HR080659
RGP METKOVIC NOVA SELA
HR080683
RGP RGP Z. KOLODVOR I LUKA METKOVIC
HR080756
RGP KLEK
HR080780
RGP KARASOVICI
HR080810
RGP ZATON DOLI
HR080896
SLUZBA ZA RGP LUKA SIBENIK
HU121000
1. SZ. REPULOTERI VH. (AIRPORT RT.)
HU122000
2. SZ. REPULOTERI VH.
HU211000
PECS FVH.
HU213000
MOHACS VH.
HU311500
KECSKEMET FVH.
HU316000
TOMPA VH. KELEBIAI KIR.
HU317000
TOMPA VH.
HU515000
ROSZKE VH.
HU517000
VH ROSZKE TISZASZIGETI SZOLG. HELY
HU611000
GYOR FVH.
HU634100
VPH PAPA REPULOTER
HU711000
DEBRECEN FVH. TRANS-SPED KFT.
HU711070
NAV HBMVPI REPULOTER ST HELY
HU724000
ZAHONY VH.
HU724010
ZAHONY VH. EPERJESKE KIR.
HU726040
BEREGSURANY VH.
HU727000
TISZABECS VH.
HU921060
VPH ZALAEGERSZEG SARM REPULOTER
IEARK100
ARKLOW
IEBYT100
BANTRY, CORK
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
99 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
IEDDK100
DUNDALK PORT
IEDRO100
DROGHEDA PORT
IEDUB100
DUBLIN PORT
IEDUB400
DUBLIN AIRPORT
IEFOV100
FOYNES
IEGRN100
GRENORE PORT
IEKBS100
KILLYBEGS
IELMK100
LIMERICK DOCKS
IENRS100
NEW ROSS
IEORK400
CORK AIRPORT
IESNN400
SHANNON AIRPORT
IETIV100
TIVOLI
IEWAT101
BELVIEW, WATERFORD
IEWHI100
WHITEGATE
IEWIC100
WICKLOW
IT014100
UFFICIO DELLE DOGANE DI FOGGIA
IT014101
SEZIONE OPERATIVE TERRITORIALE DI MANFREDONIA
IT015100
UFFICIO DELLE DOGANE DI BRINDISI
IT015101
S.O.T. AEROP. CASALE
IT016101
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI GALLIPOLI
IT016102
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI OTRANTO
IT017100
UFFICIO DELLE DOGANE DI TARANTO
IT018100
UFFICIO DELLE DOGANE DI BARI
IT018101
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALLE SOT AEROPORTO
BARI PALESE
IT018102
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI BAT - BARLETTA
IT018104
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI MOLFETTA
IT018105
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI MONOPOLI
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
100 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
IT018106
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE INTERPORTO BARI
IT024102
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE AEROPORTO
RIDOLFI
IT026100
UFFICIO DELLE DOGANE DI RIMINI
IT026101
S.O.T. AEROP. DI MIRAMARE F. FEL
IT027100
FERRARA
IT043100
UFFICIO DELLE DOGANE DI SASSARI
IT043101
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI PORTO
TORRES
IT043102
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI ALGHERO
IT043103
GALLURA
IT043104
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI OLBIA
IT044100
UFFICIO DELLE DOGANE DI CAGLIARI
IT044101
SEZIONE OPERRATIVA TERRITORIALE SOT DI ELMAS
IT044102
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI ARBATAX
IT044103
SOT DI ORISTANO
IT044104
SOT DI PORTOVESME
IT044106
CAGLIARI
IT054100
UFFICIO DOGANALE DI PISA CENTRAL
IT054101
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE SOT AEROPORTO
DI PISA
IT054102
VIAREGGIO
IT054104
MARINA DI CARRARA
IT055100
LIVORNO CENTRALE
IT055101
UFFICIO DOGANALE DI PIOMBINO
IT055102
PORTOFERRAIO
IT055103
GROSSETO
IT057101
AEROP. DI FIRENZE
IT066100
SAVONA CENTRALE
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
101 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
IT066101
VADO LIGURE
IT067100
IMPERIA
IT068100
LA SPEZIA
IT069101
SEZIONE OPERTIVA TERRITORIALE SOT AEROPRTO
IT069103
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE SOT DI RIVALTA
SCRIVIA
IT069104
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE VOLTRI
IT084100
SALERNO
IT085101
S.O.T. DI LAMEZIA TERME
IT085103
S.O.T. DI CROTONE
IT085104
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE S.O.T.
CORIGLIANO CALABRO
IT086100
TAURO
IT087100
CALABRIA
IT087101
DELLO STRETTO
IT087102
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE S.O.T. DI VIBO
VELANTIA
IT096100
PORTO EMPEDOCLE
IT096101
GELA
IT096103
LICATA
IT096104
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE S.O.T.
LAMPEDUSA
IT097100
UFFICIO DOGANALE DI TRAPANI CENTRALE
IT097101
MARSALA
IT097102
UFFICIO DOGANALE DI MAZARO DEL VALLO
IT098100
UFFICIO DOGANALE DI MESSINA CENTRALE
IT098101
UFFICIO DOGANALE DI MILAZZO
IT099100
SIRACUSA
IT099101
S.O.T. DI AUGUSTA
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
102 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
IT099102
S.O.T. DI POZZALLO
IT105100
GAETA
IT127101
S.O.T. DI MONFALCONE
IT127102
RONCHI DEI LEGIONARI
IT128102
SEZIONE OPERTIVA TERRITORIALE SOT DI PORTO
NOGARO
IT129102
SOT PORTO INDUSTR
IT129103
SOT FRANCO NUOVO
IT129104
SOT FRANCO VECCHIO
IT134101
SOT AEROP. S. GIUSEPPE
IT136101
SOT AEROP. VALERIO CATULLO
IT137100
UFFCIO DELLE DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE
VENEZIA
IT137101
SEZIONE OPERATIVA TERR. SOT AEROPORTO MARCO
POLO TESSERA
IT137102
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE SOT CHIOGGIA
IT137103
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE SOT INTERPORTO
IT137105
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE MARITTIMA
IT138101
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE S.O.T. ROVIGO
IT221100
UFFICO DELLE DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI
RAVENNA
IT222101
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE S.O.T.
AEROPORTO "G.MARCONI"
IT261101
GENOVA
IT273101
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE SOT DI BUSTO
ARSIZIO
IT274102
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE S.O.T.
AEROPORTO MONTICHIARI
IT275104
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE SOT ORIA
VALSOLDA
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
103 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
IT276101
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE S.O.T. ORIO AL
SERIO
IT278105
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE S.O.T. RHO
IT279100
UFFICIO DELLE DOGANE MALPENSA
IT281100
UFFICIO DELLE DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI
NAPOLI 1
IT281101
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE SOT PETROLI
IT281103
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE SOT AEROPORTO
DI CAPODICHINO
IT282102
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE S.O.T. CAPRI
IT282104
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE S.O.T. DI
POZZUOLI
IT282105
SEZIONE OPERATIVA TERRIOTORIALE S.O.T. DI TORRE
ANNUNZIATA
IT291100
CATANIA
IT291101
S.O.T. AEROP. FONTANAROSSA
IT292100
PALERMO
IT292101
SOT AEROP. DI PUNTA
IT292102
SOT DI TERMINI IMIRESE
IT301100
UFFICIO DELLE DOGANE DI UFF. DELLE DOGANE DI
CIVITAVECCHIA
IT303101
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE SOT DI TERMOLI
IT304100
UFFICIO DELLE DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI
PESCARA
IT304102
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE SOT GIULIANOVA
IT304103
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE SOT DI ORTONA
IT304104
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE SOT DI VASTO
IT305100
UFFICIO DELLE DOGANE ANCONA
IT305101
FALCONARA AEROPORTO
IT305105
PESARO
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
104 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
IT306101
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE S.O.T. CIAMPINO
IT306102
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE S.O.T POMEZIA
IT307100
UFFICIO DELLE DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE
ROMA 2
IT307101
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE S.O.T. FIUIMICINO
IT307102
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI VIAGGIATORI
IT308100
UFFICIO DELLE DOGANE CIVITANOVA MARCHE
IT308101
TRONTO
IT311101
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI ALBA
IT314101
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE SOT DI CASELLE
TORINESE
IT371100
UFFICIO DELLE DOGANE DI MILANO 3
IT371101
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI MELZO
LTKA1000
KAUNO ORO OUSTO
LTKG3000
KYBARTU GELEZINKELIO
LTKK2000
KYBARTU KELIO POSTAS
LTKK3000
RAMONI KIU (SUDARGO) KELIO POSTAS
LTLA1000
PALANGOS ORO UOSTO
LTLG3000
PAGEGIU GELEZINKELIO
LTLK1000
NIDOS KELIO POSTAS
LTLK4000
PANEMUNES KELIO
LTLUA000
MOLO JURU UOSTO
LTLUB000
PILIES JURU UOSTO
LTLU9000
MALKU ILANKOS JURU UOSTO
LTSA1000
SIAULIU ORO UOSTO
LTVA1000
VILNIAUS ORO UOSTO
LTVG1000
KENOS GELEZINKELIO
LTVG2000
VAIDOTU GELEZINKELIO
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
105 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
LTVK1000
LAVORISKIU KELIO
LTVK2000
MEDININKU KELIO
LTVK3000
SALCININKU KELIO
LTVK8000
RAIGARDO KELIO
LU715000
LUXEMBOURG-AEROPORT
LV000207
SKIROTAVA
LV000210
RIGAS BRIVOSTAS MKP
LV000240
RIGAS LIDOSTAS MKP
LV000265
AMKP 0265
LV000311
MKP "VENTSPILS OSTA"
LV000314
TALSU MKP
LV000319
ROJAS MKP
LV000320
MERSRAGA MKP
LV000411
LIEPAJAS OSTAS MKP
LV000512
JELGAVAS MKP
LV000626
VALMIERAS MKP
LV000714
GULBENES MKP
LV000721
MKP GREBNEVA
LV000722
MKP TEREHOVA
LV000731
PATERNIEKU MKP
LV000742
REZEKNES 2 MKP
LV000743
MKP REZEKNE
LV000810
MKP DAUGAVPILS
LV000814
MKP SILENE
LV000816
DAUGAVPILS PRECU STACIJA
LV000910
SALACGRIVAS OSTAS
MT000400
PACS CUSTOMS WAREHOUSE
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
106 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
NL000144
Eindhoven/koeriers simpl. procedure
NL000155
Eindhoven/koeriers normal procedure
NL000158
Eindhoven/kantoor Eindhoven Airport
NL000204
Eindhoven/kantoor Maastricht Aachen
NL000282
Groningen/kantoor Eemshaven
NL000396
Rotterdam Haven/kantoor Maasvlakte
NL000432
Douane/Schiphol Cargo
NL000476
Groningen/kantoor Groningen Airport
NL000850
Nijmegen/kantoor Duiven
NL000852
Roosendaal/kantoor Hazeldonk
NL000853
Kantoor Rotterdam The Hague Airport
NL000854
Amsterdam/kantoor Amsterdam
NL000855
Roosendaal/kantoor Moerdijk
NL000856
Roosendaal/kantoor Vlissingen
PL301020
MALASZEWICZE OC
PL301040
KOROSZCZYN OC
PL301050
TERESPOL OC
PL301060
TERESPOL OC DROGOWY
PL301070
SLAWATYCZE OC
PL302050
DOROHUSK OC
PL302060
DOROHUSK OC DROGOWY
PL303020
HREBENNE OC
PL303030
HRUBIESZOW OC
PL303040
ZOSIN OC
PL311020
KUZNICA OC KOLEJOWY
PL311030
KUZNICA OC DROGOWY
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
107 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
PL311050
SIEMIANOWKA OC
PL311060
POLOWCE OC
PL311070
BOBROWNIKI OC
PL321010
GDYNIA OC "BASEN V"
PL321030
GDYNIA BAZA KONTENEROWA
PL321060
WLADYSLAWOWO OC
PL321070
GDYNIA OC "NABRZEZE BULGARSKIE"
PL322020
GDANSK NABRZEZE WISLANE
PL322030
GDANSK BASEN WLADYSLAWA IV
PL322050
GDANSK-REBIECHOWO
PL322080
TREMINAL KONTENEROWY
PL331040
KATOWICE-PYRZOWICE
PL341010
ODDZIAL CELNY W KIELCACH
PL351030
KRAKOW-BALICE
PL362040
LUBLINEK - OC PORT LOTNICZY
PL371020
KORSZE OC
PL371030
BEZLEDY OC
PL371060
GOLDAP OC
PL372010
ELBLAG OC
PL372020
BRANIEWO OC
PL372030
GRONOWO OC
PL372050
GRZECHOTKI OC
PL391030
POZNAN-LAWICA
PL401030
MEDYKA OC
PL401040
MEDYKA-ZURAWICA OC
PL401060
KORCZOWA OC
PL401070
WERCHRATA OC
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
108 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
PL402020
RZESZOW-JASIONKA
PL404030
KROSCIENKO OC
PL411010
ZIELONA GORA OC
PL421030
SZCZECIN NABR. LASZTOWNIA
PL421050
SZCZECIN-GOLENIOW
PL421080
SWINOUJSCIE OC
PL422020
KOLOBRZEG OC
PL431020
BYDGOSZCZ OC II
PL443010
WARSZAWA OC OSOBOWY
PL443020
WARSZAWA TOWAROWY 1
PL443030
WARSZAWA TOWAROWY 2
PL443040
WARSZAWA TOWAROWY 3
PL443050
WARSZAWA OC PORT LOTNICZY MODLIN
PL451030
WRLAW-STRACHOWICE
PL451040
WROCLAW-STRACHOWICE OS OSOBOWY
PT000005
AEROP. DE FARO FARO
PT000006
BEJA POSTO ADUANEIRO AEROPORTO DE BEJA
PT000010
AEROP. FUNCHAL MADEIRA
PT000015
AEROP. DE LISBOA
PT000020
AEROP. DO PORTO
PT000025
PORTO SANTO MADEIRA
PT000030
AEROP. ST MARIA ACORES
PT000040
MARITIMA LISBOA
PT000070
FUNCHAL MADEIRA
PT000080
PONTA DELGADA ACORES
PT000095
ANGRA DO HEROISMO ACORES
PT000115
AVEIRO AVEIRO
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
109 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
PT000265
FARO FARO
PT000275
FIGUEIRA DA FOZ
PT000295
HORTA ACORES
PT000340
LEIXOES PORTO
PT000455
PENICHE PENICHE
PT000574
LAJES DAS FLORES ACORES
PT000650
SAO ROQUE DO PICO ACORES
PT000665
SETUBAL
PT000670
SINES
PT000745
VELAS DE SAO JORGE ACORES
PT000750
VIANA DO CASTELO
ROBU1030
OTOPENI CALATORI
ROBU1040
BANEASA
ROBU3910
GIURGIU
ROBU3980
ZONA LIBERA GIURGIU
ROBV7910
SIBIU AEROPORT
ROBV8820
TARGU-MURES AEROPORT
ROCJ1810
CLUJ NAPOCA AEROPORT
ROCJ4310
HALMEU
ROCJ6580
ORADEA AEROPORT
ROCJ8000
SIGHET
ROCR1700
CALAFAT
ROCR1720
BECHET
ROCR5800
ZIMNICEA
ROCR7200
PORTILE DE FIER II
ROCR7270
PORTILE DE FIER I
ROCR7280
ORSOVA
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
110 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
ROCR9000
DROBETA TURNU SEVERIN
ROCR9100
TURNU MAGULERE
ROCT1900
CONSTANTA SUD AGIGEA
ROCT1970
CONSTANTA PORT
ROCT5100
MIHAIL KOGALNICEANU AEROPORT
ROCT5400
MANGALIA
ROCT8300
SULINA
ROGL0700
BRAILA
ROGL0710
ZONA LIBERA BRAILA
ROGL3610
OANCEA
ROGL3800
GALATI
ROGL3810
GALATI ZONA LIBERA
ROGL3850
GIURGIULESTI
ROGL8900
TULCEA
ROIS0100
ALBITA
ROIS0620
BACAU AEROPORT
ROIS1610
STANCA COSTESTI
ROIS2700
DORNESTI
ROIS4650
IASI
ROIS4660
IASI AEROPORT
ROIS4990
SCULENI
ROIS8200
SIRET
ROIS8250
SUCEAVA AEROPORT
ROTM0230
ARAD AEROPORT
ROTM5010
JIMBOLIA
ROTM5510
MORAVITA
ROTM6100
NAIDAS
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
111 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
ROTM8730
TIMISOARA AEROPORT
SE000050
MALMO TULLVERKET
SE003033
ARLANDA TULLVERKET
SE004134
NORRKOPING TULLVERKET
SE004235
JONKOPING TULLVERKET
SE010332
TARNABY TULLVERKET
SE010333
BJORNFJELL TOLLSTED
SE010334
JUNKERDAL TOLLSTED
SE020342
STORLIEN TULLVERKET
SE020344
VAULDALEN TULLVERKET
SE060332
LANDVETTER TULLVERKET
SE060335
HAN TULLVERKET
SE060341
ORJE TOLLSTED
SE303400
STOCKHOLM TULLVERKET
SE603303
GOTEBORG TULLVERKET
SE603340
SVINESUND TULLVERKET
SE603342
STROMSTAD TULLVERKET
SE603360
EDA TULLVERKET
SE603362
OSTBY TOLLSTED
SE603363
ASNES TOLLSTED
SI001034
LETALISCE BRNIK
SI004122
ZP SREDISCE OB DRAVI
SI004165
IZPOSTAVA ZP LENDAVA
SI006044
IZPOSTAVA LUK KOPER
SI006060
IZPOSTAVA PIRAN
SI006090
IZPOSTAVA POTNISKA KA LUKA KOPER, MEJNI PREHOD
PIRAN
SI007040
LETALISCE MARIBOR
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
112 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
SK516100
ZVOLEN LIESKOVEC NS
SK524200
BRATISLAVA - LETISKO
SK531100
CIERNA NAD TISOU -ZELEZNICA "A"
SK531102
CIERNA NAD TISOU-SIROKY ROZCHOD C
SK531400
MATOVCE - ZELEZNICA
SK532100
VYSNE NEMECKE
SK532300
UBL`A
SK564100
KOSICE - LETISKO
SK586200
PIESTANY
SK606900
ZILINA - NACESTNE STEDISKO
SK627300
POPRAD
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
Bijzonderheden
T03 - BESCHEIDCODE
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
A001
ECHTHEIDSCERTIFICAAT EMPEREUR TAFELDRUIVEN
Certificaat van echtheid druiven voor tafelgebruik
'EMPEREUR'
A004
ECHTHEIDSCERTIFICAAT TABAK
Certificaat van echtheid tabak
A007
ECHTHEIDSCERTIFICAAT BEVROREN RUNDVLEES
Echtheidscertificaat - bevroren rundvlees (als crops, chucks
and blades en briskets aangeduide delen)
A008
ECHTHEIDSCERTIFICAAT VERSE SINAASAPPELEN
Certificaat van echtheid verse sinaasappelen, andere dan
pomeransen "van hoge kwaliteit"
A009
ECHTHEIDSCERTIFICAAT VERSE MINNEOLA`S
Certificaat van echtheid verse minneola's
A010
ECHTHEIDSCERTIFICAAT GECONCENTREERD
SINAASAPPELSAP
Certificaat van echtheid geconcentreerd sinaasappelsap
A014
ECHTHEIDSCERTIFICAAT HANDGEMAAKTE
PRODUCTEN (HANDICRAFTS)
Certificaat van echtheid handicrafts
A015
ECHTHEIDSCERTIFICAAT HANDWEEFGETOUWEN
PRODUCTEN (HANDLOOMS)
Certificaat van echtheid (handweefgetouwen vervaardigde
producten van zijde of katoen)
2015-01-22
113 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
A017
ECHTHEIDSCERTIFICAAT RUNDVLEES
Echtheidscertificaat overeenkomstig de bepalingen Vo (EG)
nr. 593/2013 (Pb L 170)
A019
KWALITEITSCERTIFICAAT
Kwaliteitscertificaat (Nitraat uit Chili)
A022
ECHTHEIDSCERTIFICAAT BASMATI-RIJST
Echtheidscertificaat voor "Basmati-rijst" voor uitvoer naar de
Europese Gemeenschap
A023
ECHTHEIDSCERTIFICAAT RUNDVLEES
Echtheidscertificaat overeenkomstig de bepalingen Vo(EG)
nr. 620/2009 (Pb L 182 + Pb C 178/2009, blz. 10; Pb C 13/
2010, blz. 11)
A024
ECHTHEIDSCERTIFICAAT RUNDVLEES
Echtheidscertificaat overeenkomstig de bepalingen Vo(EG)
nr. 620/2009 (Pb L 182 + Pb C318/2010, blz. 2)
A025
ECHTHEIDSCERTIFICAAT RUNDVLEES
Echtheidscertificaat overeenkomstig bepalingen Vo (EG) nr.
620/2009 (Pb L 182 + Pb C 216/2011, blz. 17)
A026
ECHTHEIDSCERTIFICAAT RUNDVLEES
Echtheidscertificaat overeenkomstig bepalingen Vo(EG) nr.
620/2009(Pb L 182 + Pb C 216/2011, blz.1)
A119
LUCHTWAARDIGHEIDSCERTIFICAAT
Luchtwaardigheidscertificaat of verklaring op de
handelsfactuur die met het afgeleverde
luchtwaardigheidscertificaat overeenkomt of op een aan de
factuur gehecht document
C001
GELIJKWAARDIGHEIDSVERKLARING
Gelijkwaardigheidsverklaring overeenkomstig Vo(EG) nr.
1295/2008 (Pb L 340)
C013
CERTIFICAAT IMA1
Certificaat IMA1
C014
CERTIFICAAT V I 1
V I 1-document
C015
CERTIFICAAT V I 2
V I 2-uittreksel
C017
CERTIFICAAT V I 1
V I 1-document overeenkomstig Vo(EG) nr. 555/2008
C018
CERTIFICAAT V I 2
V I 2-uittreksel, ingevuld overeenkomstig Vo(EG) nr. 555/
2008, art 50, lid 2
C019
VERGUNNING PASSIEVE VEREDELING
Vergunning met het oog op passieve veredeling (Vo(EEG) nr.
2454/Pb L 253/93)
C026
BEWIJS VAN INSCHRIJVING IN HET
RUNDVEESTAMBOEK, RASZUIVER
Bewijs van inschrijving in het rundveestamboek, waaruit blijkt
dat de dieren raszuiver zijn
C027
AFSTAMMINGSCERTIFICAAT
Afstammingscertificaat
C031
VERKLARING ILO
Verklaring waarin de volgende vermelding in voor
komt:"Overeenkomsten nrs. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 en
2015-01-22
Bijzonderheden
114 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
182 van de ILO - titel III van Vo(EG) nr. 02501/2001". Deze
vermelding wordt aangebracht op de factuurverklaring.
C036
AANVULLEND DOCUMENT RIETSUIKER
Aanvullend document overeenkomstig de bepalingen Vo(EG)
nr. 950/2006 (Pb L 178)
C039
STATISTISCH DOCUMENT ICCAT ZWAARDVIS
Statistisch document ICCAT zwaardvis
C040
STATISTISCH DOCUMENT ICCAT OF IOTC
GROOTOOGTONIJN
Statistisch document ICCAT grootoogtonijn of statistisch
document IOTC grootoogtonijn
C041
ICCAT-WEDERUITVOERCERTIFICAAT BLAUWVINTONIJN
ICCAT-Wederuitvoercertificaat blauwvintonijn (Vo (EU) Nr.
640/2010 Pb L 194)
C042
WEDERUITVOERCERTIFICAAT ICCAT ZWAARDVIS
Wederuitvoercertificaat ICCAT zwaardvis
C043
WEDERUITVOERCERTIFICAAT ICCAT OF IOTC
GROOTOOGTONIJN
Wederuitvoercertificaat ICCAT grootoogtonijn of
wederuitvoercertificaat IOTC grootoogtonijn
C046
WEEGCERTIFICAAT VOOR VERSE BANANEN
Weegcertificaat voor bananen
C047
ICCAT VANGSTDOCUMENT BLAUWVINTONIJN
ICCAT vangstdocument voor blauwvintonijn
C048
INVOERCERTIFICAAT VOOR ZADEN OF ZENDINGEN
KIEMGROENTEN
Invoercertificaat zoals vastgesteld is in bijlage Vo(EU) nr. 704/
2014 betreffende zendingen van voor de productie van
kiemgroenten bestemde zaden of betreffende zendingen
kiemgroenten
C049
AANV.DOC.OVK.BEP.VO(EG) NR. 1100/2006 (PB L196)
Aanvullend document overeenkomstig de bepalingen Vo(EG)
nr. 1100/2006 (Pb L196)
C050
CERTIFICAAT HOP
Certificaat overeenkomstig bepalingen Vo (EG) nr. 1308/2013
(Pb L 347)
C051
VERKLARING VOEDSEL-,VETERINAIR EN
MILIEUBUREAU FAEROER
Verklaring afgegeven door het voedsel-, veterinair en
milieubureau van de Faeroer overeenkomstig Vo(EG) nr.
1381/2007 (Pb L 309)
C052
UITVOERTOELATING
Uitvoertoelating voor aan beperkingen onderhevige goederen
en technologie
C054
VERKLARING INVOER LEVENSMIDDELEN OORSPRONG
JAPAN
Verklaring betreffende de invoer in de Europese Unie van
levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of
verzonden vanuit Japan (UitvoeringsVo (EU) nr 322/2014 van
de Commissie)
C055
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING ZUIGFLESSEN
VAN KUNSTSTOF
Verklaring van overeenstemming (Bijlage IV Vo(EU) nr. 10/
2011)
2015-01-22
115 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
C056
CERTIFICAAT PELZEN EN VAN PELZEN VERVAARDIGDE
GOEDEREN
Certificaat betreffende pelzen van bepaalde in het wild
levende diersoorten en betreffende van dergelijke pelzen
vervaardigde goederen die onder Vo(EEG) nr. 3254/91 Raad
vallen.
C058
CONFORM.VERKL. ALS GEDEFINIEERD IN ART. 5, LID 1
Vo 333/2011
Conformiteitverklaring met de eindeafvalfasecriteria als
gedefinieerd in art 5, lid 1 Vo (EU) nr. 333/2011 Raad
C060
VERKLARING KEUKENGEREI UIT CHINA EN HONGKONG
Verklaring die moet worden verstrekt bij elke zending
keukengerei van oorsprong of verzonden uit de
Volksrepubliek China en de Speciale Administratieve Regio
Hongkong van de Volksrepubliek China die onder de
bepalingen van Vo(EU) nr. 284/2011valt
C061
RECHTSTREEKS VERVOER NAAR UNIE, BEGONNEN
VOOR 30-06-2013
Origineel vervoersdocument i.v.m. rechtstreeks vervoer naar
de Unie en waarbij dat vervoer uiterlijk op 30 juni 2013 is
begonnen
C062
Verklaring levensmiddelen en diervoeders oorsprong Japan
Verklaring betreffende de invoer in de Europese Unie van
levensmiddelen en diervoerders van oorsprong uit of
verzonden vanuit Japan (Uitvoeringsverordening (EU) nr 996/
2012 van de Commissie); de producten hebben Japan voor 1
april 2014 verlaten
C063
Verklaring levensmiddelen en diervoeders oorsprong Japan
Verklaring afgegeven voor 1 april 2014 betreffende de invoer
in de Europese Unie van levensmiddelen en diervoeders van
oorsprong uit of verzonden vanuit Japan
(Uitvoeringsverordening (EU) nr 996/2012 van de
Commissie); de producten hebben Japan verlaten op 1 april
of erna maar voor 1 mei 2014
C400
CERTIFICAAT CITES
Overlegging van het benodigde certificaat "CITES"
C403
CITES-CERTIFICAAT VOOR REIZENDE
TENTOONSTELLINGEN
Cites-certificaat voor reizende tentoonstellingen
C404
CITES-CERTIFICAAT VAN PERSOONLIJKE EIGENDOM
Cites-certificaat van persoonlijke eigendom
C405
CITES- CERTIFICAAT VAN MONSTERVERZAMELING
Cites-certificaat van monsterverzameling
C500
AANVRAAG RECHTENVRIJE BEHANDELING
GEINTEGREERDE MCPS
Aanvraag tot rechtenvrije behandeling van geintegreerde
multichipschakelingen (MCP's) in overeenstemming met punt
G in Bijlage I, Eerste Deel, Titel II "Bijzondere bepalingen"
van Vo (EEG) nr. 2658/87. Bij overlegging aan de
douaneautoriteiten van de lidstaten van de douaneaangifte
voor het in het vrije verkeer brengen van MCP's vermeldt de
aangever in vak 44 van het Enig Document het
referentienummer (bescheidcode) C500.
2015-01-22
Bijzonderheden
116 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
C600
VERGUNNING VOOR BEHEER DOUANE-ENTREPOT
Vergunning voor het beheer van een douane-entrepot of tot
gebruik van regelingen in een entrepot van het type E
C601
VERG. VOOR HET GEBRUIK VAN DE REGELING
ACTIEVE VEREDELING
Vergunning voor het gebruik van de regeling actieve
veredeling
C602
DV1 BIS
Aangifte van gegevens inzake de douanewaarde
(aanvullende lijst D.V. 1 BIS)
C603
INF.BLAD INF1 ART 523 LETTER B EN BIJL.71 VO 2454/
1993(AV)
Informatieblad INF1 art 523 letter b en bijlage 71 Vo 2454/
1993 (AV)
C604
INF.BLAD INF2 ART 523 LETTER D EN BIJL.71 VO 2454/
1993(PV)
Informatieblad INF2 art 523 letter d en bijlage 71 Vo 2454/
1993 (PV)
C605
INF.BLAD INF3 ARTIKEL 850 EN BIJL.110 VO 2454/1993
(BVTG)
Informatieblad INF3 artikel 850 en bijlage 110 Vo 2454/1993
(BVTG)
C606
INF.BLAD INF5 ART 523 LETTER B EN BIJL.71 VO 2454/
1993(AV)
Informatieblad INF5 art 523 letter b en bijlage 71 Vo 2454/
1993 (AV)
C607
INF.BLAD INF6 ART 523 LETTER C EN BIJL.71 VO 2454/
1993(TI)
Informatieblad INF6 art 523 letter c en bijlage 71 Vo 2454/
1993 (TI)
C608
INF.BLAD INF7 ART 523 LETTER B EN BIJL.71 VO 2454/
1993(AV)
Informatieblad INF7 art 523 letter b en bijlage 71 Vo 2454/
1993 (AV)
C609
INF.BLAD INF8 ART 523 LETTER A EN BIJL.71 VO 2454/
1993(D-E)
Informatieblad INF8 art 523 letter a en bijlage 71 Vo 2454/
1993 (D-E)
C610
INF.BLAD INF9 ART 523 LETTER B EN BIJL.71 VO 2454/
1993(AV)
Informatieblad INF9 art 523 letter b en bijlage 71 Vo 2454/
1993 (AV)
C611
INLICHTINGENBLAD PASSIEVE VEREDELING
Inlichtingenblad
C612
AANGIFTE PLAATSING REGELING COMMUNAUTAIR
DOUANEVERVOER; T2F
Aangifte tot plaatsing onder de regeling communautair
douanevervoer; T2F
C613
VRACHTBRIEF CIM (T2) ART 414 EN 419 LID 2 LETTER B
VO 2454/1
Vrachtbrief CIM (T2) Art 414 en 419 lid 2 letter b Vo 2454/
1993
C614
VRACHTBRIEF CIM(T2F) ART 414 EN 419 LID 2 LETTER C
VO 2454/1
Vrachtbrief CIM (T2F) Art 414 en 419 lid 2 letter c Vo 2454/
1993
C615
OVERDRACHTSFORMULIER TR (T1) ART 434 LID 2
LETTER A VO 2454/
Overdrachtsformulier TR (T1) art 434 lid 2 letter a Vo 2454/
1993
C616
OVERDRACHTSFORMULIER TR (T2) ART 434 LID 2
LETTER B VO 2454/
Overdrachtsformulier TR (T2) art 434 lid 2 letter b Vo 2454/
1993
2015-01-22
Bijzonderheden
117 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
C617
OVERDRACHTSFORMULIER TR (T2F) ART 434 LID 2
LETTER C VO 2454
Overdrachtsformulier TR (T2F) art 434 lid 2 letter c Vo 2454/
1993
C618
LUCHTVAARTMANIFEST (T2F) ART 444 LID 3 2E
STREEPJE VO 2454/1
Luchtvaartmanifest (T2F) art 444 lid 3 2e streepje Vo 2454/
1993
C619
SCHEEPVAARTMANIFEST (T2F) ART 447 LID 3 2E
STREEPJE VO 2454/
Scheepvaartmanifest (T2F) art 447 lid 3 2e streepje Vo 2454/
1993
C620
DOCUMENT T2LF ART 315 LID VO 2454/1993
Document T2LF art 315 lid 2 Vo 2454/1993
C621
DOCUMENT T2M ART 325 LID 2 VO 2454/1993
Document T2M art 325 lid 2 Vo 2454/1993
C622
CERTIFICAAT DOUANESTATUS ARTIKEL 314 QUARTER
LID 1 LETTER F
Certificaat douanestatus artikel 314 quarter lid 1 letter f Vo
2454/1993
C623
OVERLADINGSCERTIFICAAT EXP.1
Overladingscertificaat EXP.1
C624
MILITAIR FORMULIER A302
Formulier 302 artikel 91 Vo 2913/1992
C625
RIJNVAARTMANIFEST
Rijnvaartmanifest artikel 91 Vo 2913/1992
C626
BTI
Bindende tariefinlichting artikel 12 Vo 2913/1992
C627
BOI
Bindende inlichting betreffende de oorsprong artikel 12 Vo
2913/1992
C633
NORMCONTROLECERTIFICAAT
Normcontrolecertificaat m.b.t. de overeenstemming met de
communautaire handelsnormen voor verse groenten en fruit
als bedoeld in Bijlage III Vo/(EG) nr. 1221/2008 (Pb L 336, dd
13-12-2008)
C634
CERTIFICAAT VAN OORSPRONG VOOR
TEXTIELPRODUCTEN
Bewijs van oorsprong
C635
CITES-ETIKET
Cites-etiket
C638
CITES-INVOERVERGUNNING
Cites-invoervergunning
C639
CITES-KENNISGEVING VAN INVOER
Cites-kennisgeving van invoer
C640
GEMEENSCHAPPELIJK (VETERINAIR) DOC. VAN
BINNENKOMST (GDB)
Gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst
(GDB) ovk Vo(EG) nr. 585/2004, voor gebruik bij de
veterinaire controle op levende dieren
C641
VANGSTDOCUMENT
Vangstdocument, invoer
C644
CONTROLECERTIFICAAT BIOLOGISCHE PRODUCTEN
Controlecertificaat voor biologische producten
C652
BEGELEIDEND VERVOERSDOCUMENT
WIJNBOUWPRODUCTEN
Begeleidend document voor het vervoer van
wijnbouwproducten
2015-01-22
Bijzonderheden
118 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
C660
CERTIFICAAT MINERAALWATER
Kennisgeving van uitvoer
C664
AANGIFTE CN22 INZAKE POSTZENDINGEN
Aangifte CN22 in overeenstemming met art. 237 Vo (EG) nr.
2454/93
C665
AANGIFTE CN23 INZAKE POSTZENDINGEN
Aangifte CN23 in overeenstemming met art. 237 Vo (EG) nr.
2454/93
C666
CERTIFICAAT FGIS
Certificaat van de Federal Grain Inspection Service (FGIS)
C667
LABORATORIUMANALYSE
Laboratoriumanalyse
C668
CERTIFICAAT NATMAALDERIJ-INDUSTRIE VER.STATEN
Certificaat van de natmaalderij-industrie van de Verenigde
Staten
C669
KENNISGEVINGSDOCUMENT
Kennisgevingsdocument overeenkomstig de bepalingen Vo
(EG) nr. 1013/2006 (PB L 190) Artikel 4 en bijlage IA
C670
VERVOERSDOCUMENT
Vervoersdocument overeenkomstig de bepalingen Vo(EG) nr.
1013/2006 (PB L 190) Artikel 4 bijlage IB
C672
DOCUMENT MET INFORMATIE BIJ OVERBRENGING VAN
AFVALSTOFFEN.
Document met begeleidende informatie bij overbrengingen
van afvalstoffen zoals bedoeld bij Vo(EG) nr. 1013/2006 (PB
L 190) Artikel 18 en bijlage VII
C673
VANGSTCERTIFICAAT
Vangstcertificaat
C674
GEZONDHEIDSCERTIFICAAT ZONNEBLOEMOLIE
Gezondheidscertificaat voor de invoer in de Europese
Gemeenschap van zonnebloemolie van oorsprong of
verzonden uit Oekraine
C675
ANALYSEVERSLAG
C678
GEMEENSCHAPPELIJK DOCUMENT VAN BINNENKOMST
(GDB)
Gemeenschappelijk document van binnenkomst (GDB)
(Verordening (EG) nr. 669/2009 (PB L 194))
C679
ATTEST
Attest (betreffende zeehondenproducten)
C680
KENNISGEVING VAN INVOER BETREFFENDE
ZEEHONDENPRODUCTEN
Schriftelijke kennisgeving van invoer en een document
waaruit blijkt dat de producten in het betrokken derde land
zijn verkregen (betreffende zeehondenproducten)
C682
ANDERE PROD DAN ZEEHONDENPRODUCTEN BIJ
VO737/2010 PBL216
Andere producten dan zeehondenproducten bedoeld bij
V0737/2010 PBL216
C687
GEZONDHEIDSCERT.
Gezondheidscertificaat als bedoeld in bijl. III
Uitvoeringsbesluit (EU) nr. 884/2011 Cie (Pb L 343, blz. 140)
C688
ANALYSE RAPPORT
Analyserapport als bedoeld in bijl. IV Uitvoeringsbesluit (EU)
nr. 884/2011 Cie (Pb L 343, blz. 140)
2015-01-22
Bijzonderheden
119 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
C690
FLEGT-invoervergunning voor hout
FLEGT-invoervergunning voor hout
C691
CERTIFICAAT INZAKE AEROSOLS ZOALS GENOEMD IN
VO 47/2008
Certificaat overeenkomstig het model in de bijlage bij
Beschikking 2008/47/EG van de Commissie (PB L 11 van
15.1.2008, blz. 12)
C692
ANALYSE CERT. VAN UDSA, ZOALS IN VO 401/2006
Resultaten van de bemonstering en analyse, uitgevoerd door
een door het USDA erkend laboratorium in overeenstemming
met de bepalingen van Verordening (EG) nr. 401/2006 van de
Commissie van 23 februari 2006
D005
HANDELSFACTUUR IN KADER VAN EEN VERBINTENIS
Handelsfactuur in het kader van een verbintenis
D008
ANTI-DUMP DOCUMENT
Handelsfactuur met een ondertekende verklaring
D009
INVOERVERGUNNING (VO(EG) NR. 1818/2006 (PB L349))
Invoervergunning afgegeven overeenkomstig Vo(EG) nr.
1818/2006 (Pb L349, blz 3) in verband met de
antidumpingmaatregelen van toepassing op kaliumchloride
uit Belarus
D010
VERKLARING DRAMS
Meervoudige (standaard) combinatievormen van DRAM's die
van oorsprong zijn uit andere landen dan de Republiek Korea
(KR) en die DRAM-chips en/of gemonteerde DRAM's
bevatten die van oorsprong zijn uit andere landen dan de
Rep. Korea of van oorsprong uit de Rep. Korea en
vervaardigd door Samsung. De vermelding van het
referentienummer D010 in vak 44 van het Enig Document
wordt geacht als zodanig voldoende bewijsmateriaal te zijn.
D017
HANDELSFACTUUR IN HET KADER VAN EEN
VERBINTENIS
Handelsfactuur i.h.k. van een verbintenis en door de CCCME
afgegeven verbinteniscertificaat voor uitvoer (bijlage II en III
Vo(EU) nr. 1239/13; identiek aan de gegevens vermeld in
bijlage III en IV Vo(EU) nr. 1238/13)
D018
HANDELSFACTUUR IN HET KADER VAN EEN
VERBINTENIS
Factuur voor transacties dier niet zijn vrijgesteld van
antidumpingrechten (bijlage IV Vo(EU) nr. 1239/13; identiek
aan bijlage V Vo(EU) nr.1238/13)
D019
Verg bijz best in kader v/e antidumping-/antisubsidiemaatr
Vergunning voor het gebruik van een economische
douaneregeling/voor het gebruik van een bijzondere
bestemming in het kader van een antidumping-/
antisubsidiemaatregel
E017
UITV. CERT. AFGEGEV. BEVOEGDE AUTORITEITEN
DERDE LAND
Uitvoercertificaat afgegeven door de bevoegde autoriteiten
van een derde land
I004
TOEZICHTSDOCUMENT
Toezichtsdocument afgegeven door de bevoegde autoriteiten
van een lidstaat en geldig in de hele EG.
L001
INVOERCERTIFICAAT AGRIM
Invoercertificaat AGRIM
2015-01-22
Bijzonderheden
120 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
L079
INVOERVERGUNNING TEXTIELPRODUCTEN
Textielproducten: invoervergunning
L081
CERTIFICAAT VAN EEN ANALYSE
Certificaat van een analyse ((Vo)EG nr. 1215/2008)
L082
OVEREENSTEMMINGS-CERTIFICAAT
Overeenstemmingscertificaat ((Vo)EG nr. 1215/2008)
L097
INVOERCERTIFICAAT
Invoercertificaat afgeleverd door de bevoegde autoriteiten
van een lidstaat en geldig in de hele Gemeenschap
L100
VERGUNNING GEREGULEERDE STOFFEN
Invoervergunning door de Commissie verleend "gereguleerde
stoffen" (ozonlaag)
L106
INVOERCERTIFICAAT HENNEP
Certificaat voor ingevoerde hennep
L116
KIMBERLEY CERTIFICAAT
"Kimberley" certificaat
L125
INVOERVERG. HUID
Invoervergunning huiden Vo No 35/97
L132
COMMUNAUTAIRE INVOERVERGUNNING
Invoervergunning afgeleverd door de bevoegde autoriteit van
een lidstaat en geldig in de hele Gemeenschap
L135
INVOERVERGUNNING (PRECURSOREN)
Invoervergunning (precursoren) afgegeven door de bevoegde
instanties van de lidstaat waar de importeur gevestigd is
L136
GOEDEREN DIE OZONAFBREKENDE STOFFEN
BEVATTEN
Goederen die ozonafbrekende stoffen bevatten, of daarop
gebaseerd zijn, en die worden gebruikt als grondstof of ten
behoeve van analytisch en laboratoriumgebruik.
N002
OVEREENSTEMMINGSCERTIFICAAT
Normcontrolecertificaat m.b.t. de overeenstemming met de
EUhandelsnormen voor verse groenten en fruit
N018
ATR CERTIFICAAT
ATR certificaat
N337
Summiere aangifte tijdelijke opslag
Summiere aangifte voor tijdelijke opslag
N355
Summiere aangifte binnenkomst
Summiere aangifte bij binnenkomst
N703
HOUSE WAYBILL (HOUSE VRACHTBRIEF)
N705
COGNOSSEMENT
Cognossement
N710
SCHEEPVAARTMANIFEST (T1)
Scheepvaartmanifest (T1)
N720
VRACHTBRIEF CIM
Vrachtbrief CIM
N740
AIRWAYBILL (LUCHTVRACHTBRIEF)
Luchtvaartmanifest (T1)
N741
MASTER AIRWAYBILL (MASTER LUCHTVRACHTBRIEF)
2015-01-22
Bijzonderheden
121 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
N750
VERZENDINGSFORMULIER
Vervoer door middel van postzendingen (postcolli daaronder
begrepen)
N820
AANGIFTE VOOR DOUANEVERVOER, T ARTIKEL 351 VO
2454/1993
Aangifte voor douanevervoer, T
N821
DOCUMENT T1
Aangifte tot plaatsing onder de regeling extern communautair
douanevervoer/gemeenschappelijk douanevervoer; T1
N822
DOCUMENT T2
Aangifte tot plaatsing onder de regeling intern communautair
douanevervoer; T2
N823
CONTROLE-EXEMPLAAR T5
Controle-exemplaar T5
N825
DOCUMENT T2L
Document T2L
N851
FYTOSANITAIR CERTIFICAAT
Fytosanitair certificaat
N852
ANALYSE- EN GEZONDHEIDSCERTIFICAAT
Analyse- en gezondheidscertificaat
N853
GEMEENSCHAPPELIJK (VETERINAIR) DOC. VAN
BINNENKOMST (GDB)
Gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst
(GDB) overeenkomstig Vo(EG) nr. 136/2004, voor gebruik bij
de veterinaire controle op producten
N861
CERTIFICAAT VAN OORSPRONG
Algemeen certificaat van oorsprong
N862
VERKLARING VAN OORSPRONG
N864
PREFERENTIEEL OORSPRONGSCERTIFICAAT
Preferentieel oorsprongscertificaat
N865
FORMULIER A; OOK FACTUURVERKLARING FORM. A
Oorsprongscertificaten Formulier A
N934
DV1
Aangifte van gegevens inzake de douanewaarde D.V. 1
N935
FACTUUR
Factuur op grond waarvan de douanewaarde van de in te
voeren goederen wordt aangegeven
N952
CARNET T.I.R.
Carnet TIR
N954
EUR.1 CERTIFICAAT;OOK FACTUURVERKLARING
Certificaat inzake goederenvekeer EUR. 1
N955
CARNET ATA
Carnet ATA
N990
VERG. GEBRUIK EC.DOUANEREG./VOOR GEBRUIK VAN
BIJZ.BESTEMMING
Vergunning voor het gebruik van een economische
douaneregeling/voor het gebruik van een bijzondere
bestemming
U002
CERTIFICAAT VAN OORSPRONG
LANDBOUWPRODUCTEN
Certificaat van oorsprong voor de invoer van
landbouwproducten in de EG
2015-01-22
Bijzonderheden
122 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
U003
CERTIFICAAT VAN OORSPRONG ALGEMEEN
Certificaat van oorsprong overeenkomstig art. 47 van Vo
(EEG) nr. 2454/93
U004
BEWIJS VAN OORSPRONG
Bewijs van oorsprong overeenkomstig het bepaalde in de art.
55 t/m 65 Vo(EEG) nr. 2454/93
U005
OORSPRONGSBENAMINGSCERTIFICAAT
Oorsprongsbenamingscertificaat, afgegeven door de
bevoegde instanties
U030
VERKLARING ILO
Verklaring waarin de volgende vermelding in
voorkomt:"Overeenkomsten nrs. 29, 87 ,98, 100, 105, 111,
138 en 182 van de ILO - titel III Vo(EG) nr. 2501-01". Deze
vermelding wordt aangebracht in vak nr. 4 van het certificaat
van oorsprong, zijnde het Formulier A
U031
CERT.EUR.1 MET VERMELDING DEROGATIONDECISION 2009/776/EC
Certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1 bekleed met de
vermelding Derogation - Commission Implementing Decision
2014/461/EU of Derogation - Decision d execution 2014/461/
UE de la Commission
U040
BEWIJS VAN OORSPRONG ALGEMEEN
Bewijs van oorsprong ovk art. 47 Vo(EEG) nr. 2454/93, dat
bovendien ook de volgende gegevens bevat: - GN-code; volgnummer of volgnummers van het betrokken
tariefcontingent ovk art. 5, lid 2, Vo(EU) nr. 1245/2010; - het
totale nettogewicht per in art. 3, lid 2 Vo(EU) nr. 1354/2011
genoemde coefficientcategorie
U043
CERT.EUR.1 MET VERMELDING DEROGATIONDECISION 2005/578/EC
Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 bekleed met de
vermelding Derogation - Commission Decision 2005/578/EC
of Derogation - Decision 2005/578/CE de la Commission
U045
CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER EUR-MED
Certificaten inzake goederenverkeer EUR-MED
U048
FACTUURVERKLARING EUR-MED
Factuurverklaring EUR-MED
U049
CERT.EUR1 MET VERM. "DEROGATION-DECISION NO
2007/167/EG"
Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 bekleed met de
vermelding "Derogation-Decision No 2007/167/EG"
U050
CERT EUR.1 MET VERM. "DEROGATION-DECISION 2008/
767/EC"
Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 bekleed met de
vermelding "Derogation-Decision 2008/767/EC"
U051
CERT. EUR.1 MET VERM. "DEROGATION-DECISION C
(2008)3568"
Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 bekleed met de
vermelding "Derogation-Decision C(2008)3568"
U052
FORM.A MET VERM. "AFWIJKING-VO(EU) 439/2011"
Oorsprongscertificaten Form. A bekleed met de vermelding
"Afwijking-Vo(EU) 439/2011"
U053
CERT. EUR.1 MET VERM. "DEROGATION-DECISION NO.
2008/691/EG"
Certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1 bekleed met de
vermelding "Derogation-Decision 2008/691/EC"
2015-01-22
Bijzonderheden
123 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
U054
CERT.EUR.1 MET VERM. "DEROGATION-DECISION NO.
2008/751/EC"
Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 bekleed met de
vermelding "Derogation-Decision 2008/751/EC"
U055
CERT.EUR.1 MET VERM. "DEROGATION-DECISION 2008/
820/EC"
Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 bekleed met de
vermelding "Derogation-Decision 2008/820/EC"
U057
CERT.EUR.1 MET VERM. "DEROGATION-DECISION 2011/
047UE"
Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 bekleed met de
vermelding "Derogation-Decision 2011/047/UE"
U058
CERT.EUR.1 MET VERM. DEROGATION-DECISION 2011/
122/UE
Certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1 bekleed met de
vermelding Derogation-Decision 2011/122/EU of Derogatrion
- Decision 2011/122/UE
U059
VERKLARING VAN OORSPRONG
Verklaring van oorsprong bevattende de volgende verklaring
in het Engels: "Derogation - Annex II(a) of Protocol
concerning the defenition "originating products" and methods
of administrative cooperation"
U060
CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER EUR.
Certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1 bekleed met de
vermelding "Derogation-Implementing Decision 2011/861/
EU"
U065
CERTIFICAAT VAN OORSPRONG
Certificaat van oorsprong, formulier A, die door de bevoegde
autoriteiten van Pakistan uit hoofde van deze verordening
worden afgegeven, zijn in vak 4 voorzien van de volgende
aantekening: "Autonomous measure-Regulation (EU) No
1029/2012" ("Autonome maatregel - Verordening (EU) nr.
1029/2012")
U066
CERTIFICAAT VAN OORSPRONG KAZACHSTAN
Certificaat van oorsprong voor ijzer- en staalproducten van
oorsprong uit Kazachstan ovk art. 2 Vo(EG) nr. 1340/2008
U067
CERT.EUR.1 MET VERMELDING DEROGATIONDECISION 1/2012
Certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1 bekleed met de
vermelding: Derogation-Decision No 1/2012 of the ESA-EU
Customs Cooperation Committee of 29/11/2012 of
Derogation - Decision No 1/2012 du Comite de Cooperation
Douaniere AfOA-UE du 29/11/2012
U068
BEWIJS VAN OORSPRONG APP. 2A
Bewijs van oorsprong bevattende de volgende verklaring in
het Engels: Product originating in accordance with Appendix
2A of Annex II)
U069
BEWIJS VAN OORSPRONG APP. 5
Bewijs van oorsprong bevattende de volgende verklaring in
het Engels: Product originating in accordance with Appendix
5 of Annex II)
U070
CERT.EUR.1 MET VERMELDING DEROGATIONDECISION 1/2013
Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 bekleed met de
vermelding "Derogation - Decision No 1/2013 of the ESA-EU
Customs Cooperation Committee of 7 August 2013" of
2015-01-22
Bijzonderheden
124 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
"Derogation - Decision No 1/2013 de Comite de Cooperation
Douaniere AfOA-UE de 7 aout 2013"
U090
EUR1-CERTIFICAAT OORSPRONG EG IKV
OVEREENKOMST EG-CH
EUR1-certificaat ten bewijze van de oorsprong in de EG, in
het kader van de overeenkomst tussen de Europese
Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat
U091
FACTUURVERKLARING OORSPRONG EG IKV
OVEREENKOMST EG-CH
Factuurverklaring ten bewijze van de oosprong in de EG, in
het kader van de overeenkomst tussen de Europese
Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat
U092
FORM.A MET VERM. "AFWIJKING-VO(EU) 1044/2012"
Oorsprongscertificaten Form.A bekleed met de vermelding
Derogation - Commission Implementing Regulation (EU) No
1044/2012 of Excepcion - Reglamento de Ejecucion (UE) no
1044/2012 de la Comision
U093
FORM.A MET VERM. "AFWIJKING-VO(EU) 1045/2012"
Oorsprongscertificaten Form.A bekleed met de vermelding
Derogation - Commission Implementing Regulation (EU) No
1045/2012 of Excepcion - Reglamento de Ejecucion (UE) no
1045/2012 de la Comision
U094
CERT.EUR1 MET VERM. "DEROGATION-DECISION NO.
2013/243/EU"
Certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1 bekleed met de
vermelding "Derogation-Implementing Decision 2013/243/
EU"
U095
OORSPR.CERT.FORM.A MET VERM. "DEROGATION(ES)
NO. 822/2014"
Oorsprongscertificaten Form. A bekleed met de vermelding
"Derogation - Commission Implementing Regulation (ES) Nr.
822/2014"
Y001
VOLL. IN LIBANON VERKREGEN EN RECHTSTREEKS
NAAR EU VERVOERD
Volledig in Libanon verkregen en rechtstreeks van dat land
naar de Gemeenschap vervoerd.
Y003
VOLL. IN TUNESIE VERKREGEN EN RECHTSTREEKS
NAAR EU VERVOERD
Volledig in Tunesie verkregen en rechtstreeks van dat land
naar de Gemeenschap vervoerd.
Y006
STEMPEL EN RECHTSTREEKS VERVOER
Stempel (aan begin/einde van ieder werkstuk) en
rechtstreeks vervoer
Y007
LOODJE EN RECHTSTREEKS VERVOER
Loodje (op elk stuk) en rechtstreeks vervoer
Y008
RECHTSTREEKS VAN TURKIJE NAAR DE
GEMEENSCHAP VERVOERD
Rechtstreeks van Turkije naar de Gemeenschap vervoerd
Y009
VOORAFGAANDE VERGUNNING TEXTIEL
Wederinvoer van textielproducten na passieve veredeling
overeenkomstig Vo(EEG) NR. 3036/1994
Y013
AANT.OP EUR CERT.BIJZ.UITVOERHEFFING VOLDAAN
VO(EEG)1518/76
Aanbrengen van een van de volgende vermeldingen in de
rubriek "opmerkingen" van het certificaat inzake
goederenverkeer. Vo(EEG) nr. 1518/76 (PB L 169/37:"Taxe
speciale a l'exportation appliquee";"Saerlig udforselafgift
2015-01-22
G.P.A.veld E6
125 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
opkraevet";"Sonder ausfuhrabgabe erhoben";"Special export
charge collected";"Applicata tassa speciale
all'esportazione";"Bijzondere uitvoerheffing voldaan"
Y015
VERZEGELDE FRAUDEBEST. HOUDER VOOR
KIMBERLEY DIAMANTEN
De ruwe diamant wordt vervoerd in fraudebestendige
houders waarvan de bij de uitvoer door de deelnemer
aangebrachte zegels niet verbroken zijn (Kimberley process)
Y017
VERKLARING RECHTSTREEKS VERVOER VANUIT
JORDANIE
Volledig in Jordanie verkregen en rechtstreeks van dat land
naar de Gemeenschap vervoerd.
Y018
VERKLARING VLEES VAN SCHAPENRASSEN
Vlees van schapen van de rassen Sardi, Timahdit, Beni Guil,
Aknoul, D'aman en Beni Ahsen
Y019
PREFERENTIELE BEHANDELING VOOR IJSLAND
Verzoek om preferentiele behandeling voor IJsland
Y020
PREFENTIELE BEHANDELING VOOR NOORWEGEN
Verzoek om preferentiele behandeling voor Noorwegen
Y021
PREFERENTIELE BEHANDELING VOOR EER
Verzoek om preferentiele behandeling voor EER
Y032
ANDERE PRODUCTEN DAN ZEEHONDENPRODUCTEN
Vo (EU) 737/2010
Andere producten dan zeehondenproducten zoals bedoeld
bij Verordening (EU) nr. 737/2010 (PB L 216)
Y043
WEDERINVOER TEXTIELPRODUCTEN NA PASSIEVE
VEREDELING
Y045
GOEDEREN UIT JAPAN
Producten die Japan verlieten voor 28 maart 2011
Y046
GOEDEREN DIE NIET ONDER DE BEPALINGEN VALLEN
Goederen die niet onder de bepalingen van Vo(EU) nr. 284/
2011 vallen
Y047
PRODUCTEN DIE VOOR 22 FEBR. 2012 UIT SOMALIE
ZIJN UITGEVOERD
Producten die voor 22 februari 2012 uit Somalie zijn
uitgevoerd
Y051
VERKLARING GOEDEREN UIT JAPAN
De producten hebben Japan voor 30-10-2012 verlaten en
voldoen aan Uivoeringsverorde-ning (EU)nr. 284/2012
Y052
VERKLARING GOEDEREN UIT JAPAN
De producten gaan vergezeld van een voor 1 november 2012
afgegeven verklaring ovk Uit-voeringsverordening (EU)nr.
284/2012 en de producten hebben Japan voor 01-12-2012
verlaten
Y053
ETIKETTERINGSVOORSCHR. GEFLUOREERDE
BROEIKASGASSEN
Goederen waarop de etiketterings-voorschriften voor
gefluoreerde broeikasgassen als bedoeld in artikel 12, lid 1,
van Verordening (EG) nr.517/2014 niet van toepassing zijn
Y054
ETIKETTERING O.G.V. ART. 7 LID 2 VO(EG) NR.842/2006
Goederen voorzien van een etiket als bedoeld in artikel 12, lid
1, van Verordening (EG) nr. 517/2014
2015-01-22
126 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
Y055
UITVOER UIT JAPAN VOOR 02-06-2013 UITV. VO EU NR.
996/2012
De producten hebben Japan voor 02-06-2013 verlaten en
voldoen aan Uitvoeringsverordening (EU) nr. 996/2012
Y056
UITVOER UIT JAPAN VOOR 01-07-2013 UITV. VO EU NR.
996/2012
De producten gaan vergezeld van een voor 01-06-2013
afgegeven verklaring ovk Uitvoeringsverordening (EU) nr.
996/2012 en de producten hebben Japan voor 01-07-2013
verlaten
Y100
BIJZONDERE VERMELDING OP HET BESCHEID AGRIM
Bijzondere vermeldingen op het AGRIM invoercertificaat
Y101
BIJZONDERE VERMELDINGEN OP HET AGRIM
INVOERCERTIFICAAT
Bijzondere vermeldingen op het AGRIM invoercertificaat,
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 634/2011 van de Commissie
(PB L 170)
Y102
BIJZONDERE VERMELDINGEN OP HET AGRIM
INVOERCERTIFICAAT
BIJZONDERE VERMELDINGEN OP HET AGRIM
INVOERCERTIFICAAT, UITVOERINGSVERORDENING
(EU) NR. 1239/2011 VAN DE COMMISSIE (PB L 318)
Y800
Producten die niet afkomstig zijn uit Bangladesh
Producten die niet afkomstig zijn uit Bangladesh
Y900
GOEDEREN NIET OPGENOMEN IN VERDRAG VAN
WASHINGTON (CITES)
De aangegeven goederen zijn niet opgenomen in het Verdrag
van Washington (CITES)
Y902
ANDERE GOEDEREN DAN DIE BESCHREVEN IN DE OZVOETNOTEN
Andere goederen dan die beschreven in de OZ-voetnoten die
verband houden met de maatregel
Y904
ANDERE GOEDEREN DAN DIE BESCHREVEN IN DE
"TR"-VOETNOTEN
Andere goederen dan die beschreven in de "TR"-voetnoten
die verband houden met de maatregel
Y905
GOEDEREN VAN HISTORISCH BELANG UITSLUITEND IN
MUSEA TE ZIEN
Goederen die vanwege hun historisch belang uitsluitend in
een museum openbaar tentoongesteld zullen worden dan wel
medisch-technische goederen
Y916
PRODUCTEN NIET ONDERWORPEN AAN VO(EG)
NR.689/2008, BIJL.1
Product waarop bijl. I Vo(EU) nr. 649/2012 betreffende de inen uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen niet van
toepassing is
Y917
PRODUCTEN NIET ONDERWORPEN AAN VO(EG) NR.
689/2008, BIJL. V
Producten die niet onderworpen zijn aan de bepalingen van
Vo(EU) nr. 649/2012 betreffende de in- of uitvoer van
gevaarlijke chemische stoffen, bijl. V
Y920
GOEDEREN ANDERE DAN VERMELD IN DE VOETNOTEN
BIJ DE MAATREGEL
Goederen andere dan die vermeld staan in de voetnoten die
verbonden zijn aan de maatregel
Y921
GOEDEREN DIE NIET AAN DE VERBODSBEPALING ZIJN
ONDERWORPEN
Goederen die niet aan de verbodsbepaling zijn onderworpen
Y922
VERKLARING:ANDER DAN KATTEN- EN HONDENBONT
VO(EG) NR.1523/07
Ander dan honden- en kattenbont zoals bedoeld bij Vo(EG)
nr. 1523/2007 (Pb L 343)
2015-01-22
Bijzonderheden
127 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
Y926
BROEIKASGASSEN
Goederen niet vallende onder het invoerverbod van
fluorecerende broeikasgassen
Y927
GOEDEREN DIE NIET AAN DE VERBODSBEPALING ZIJN
ONDERWORPEN
Goederen die niet aan de verbodsbepaling zijn onderworpen
(Vo (EG) nr. 1005/2008)
Y928
GOEDEREN DIE NIET AAN DE UITVOERINGSVO. ZIJN
ONDERWORPEN.
De aangegeven goederen vallen niet onder Uitvoeringsvo.
(EU) nr. 996/2012 van de Commissie
Y930
GOEDEREN ZIJN NIET BEDOELD BIJ BESCHIKKING
2007/275/EG
De aangegeven goederen zijn niet bedoeld bij Beschikking
2007/275/EG
Y931
GOEDEREN VRIJ VAN CONTROLE, ART 6.1 BESCH. 2007/
275/EG
Goederen die genieten van een afwijking van de veterinaire
controles overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Beschikking
2007/275/EG
Y932
CITES-CONTROLE
Goederen die genieten van een afwijking van de CITEScontroles ovk art. 7 lid 3 Vo (EG) nr.338/97 Raad
Y933
PROD.DIE NIET BEDOELD ZIJN BIJ ART.4,LID1, VO(EU)
NR. 208/13
Producten die niet bedoeld zijn bij art. 4, lid 1, Vo(EU) nr. 208/
2013 (Pb L 68, blz. 16)
Y936
Producten niet onderhevig aan Besluit 2014/88/EU (PB L 45)
Producten die niet onderhevig zijn aan de maatregelen in
Besluit 2014/88/EU (PB L 45)
Y937
Goederen die niet vallen onder Uitvoeringsverordening (EU)
De aangegeven goederen vallen niet onder
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 669/2009 van de Commissie
Y938
GOEDEREN DIE NIET ONDER DE BEPALINGEN VAN VO
(EU) NR.825/2014
Goederen die niet onder de bepalingen van VO(EU) nr. 825/
2014 vallen
Y939
PRODUCT NIET ONDERWORPEN AAN DE BEPALINGEN
VO(EU)NR.833/2014
Goederen niet onderworpen aan de bepalingen VO(EU) nr.
833/2014
0005
VERVOERSDOCUMENT
Uitvoeringsbesluit accijns art. 4
0006
ONTHEFFING VERDRAG CHEMISCHE WAPENS
Art. 3 (4) Uitvoeringswet verdrag chemische wapens
0010
VERGUNNING KOLENBELASTING)
Art. 36 Wet belastingen op milieugrondslag en Mededeling 18
nr. DGB/2010-630
0015
INVOERVERGUNNING PRODUCTSCHAP
Art. 3 (2) Algemeen douanebesluit
0022
VERKLARING BEWIJS VAN TYPEGOEDKEURING
BLUSTOESTELLEN
Verklaring dat belanghebbende in bezit is van een bewijs van
typegoedkeuring besluit blustoestellen
0023
CONSENT ALS BEDOELD IN ART. 14 WET WAPENS EN
MUNITIE
Consent als bedoeld in artikel 14 Wet wapens en munitie
2015-01-22
Bijzonderheden
128 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
0027
INVOERVERG. (OVERIGE PROD.) AFGEGEVEN DOOR
HET MIN. VAN VROM
Art. 6 en 8 Opiumwet
0084
FACTUURVERKLARING VOOR TEXTIELPRODUCTEN
Art. 2 regeling aanwijzing bewijsstukken, inzake de oorsprong
van textielproducten
1100
BESCHEID TEN BEHOEVE VAN
PRODUCTSCHAPSGOEDERENCODE
Bescheid ten behoeve van Productschapsgoederencode"
1700
FICTIEVE BESCHEIDCODE INZAKE ECONOMISCHE- EN
LANDBOUWREGIMES
TARIC-NL toepassing
1800
FICTIEVE BESCHEIDCODE INZAKE GEZONDHEID EN
KWALITEIT
TARIC-NL toepassing
1900
FICTIEVE BESCHEIDCODE INZAKE OVERIGE
REGELINGEN BIJ INVOER
TARIC-NL toepassing
2095
FORMULIER ZEKERHEID PRODUCTSCHAP (INVOER)
Verklaring restitutie of andere bedragen als bedoeld in artikel
849 Vo (EEG) nr.2454/93)
9003
PRO FORMA, VOORLOPIGE FACTUUR OF EEN
WAARDEVERKLARING
Commentaar 7 punt 9 en 10 van het Comite Douanewetboek,
afdeling douanewaarde. UNECE recommendation 01 code
325
9004
VERGUNNING IN HET KADER VAN VO. (EG) NR. 1186/
2009
Art. 7:2 Algemene douaneregeling
9005
VERGUNNING VASTSTELLING DOUANEWAARDE MET
FORFAITS
Art. 156bis Vo. (EG) nr. 2454/93
Bijzonderheden
T08 - MAATSTAFCODE
Elementcode
Omschrijving
ASV
PERCENTAGE VOLUME
CCT
LAADVERMOGEN IN METRIEKE TON
CEN
100 STUKS
CTM
AANTAL KARAAT (1 METRIEKARAAT = 2 x 10-4 KG)
DAP
DECATON GECORRIGEERD VOLGENS DE POLARISATIE
DHS
KILOGRAM DIHYDROSTREPTOMYCINE
DTN
HECTOKILOGRAM
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
129 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
EUR
EURO
GFI
GRAM SPLIJTBARE ISOTOPEN
GRM
GRAM
GRT
BRUTO TONNAGE
HLT
HECTOLITER
HMT
HECTOMETER
KCC
KILOGRAM CHOLINECHLORIDE
KCL
TON KALIUMCHLORIDE
KGM
KILOGRAM
KLT
1000 LITER
KMA
KILOGRAMMEN METHYLAMINEN
KMT
KILOMETER
KNI
KILOGRAM STIKSTOF
KNS
KILOGRAM WATERSTOFPEROXIDE
KPH
KILOGRAM KALIUMHYDROXIDE (BIJTENDE POTAS)
KPO
KILOGRAM KALIUMOXIDE
KPP
KILOGRAM DIFOSFORPENTAOXIDE
KSD
KILOGRAM DROOG 90%
KSH
KILOGRAM NA O H
KUR
KILOGRAM URANIUM
LPA
LITER ZUIVERE ALCOHOL BIJ 100%
LTR
LITER
MIL
1000 STUKS
MPR
1000 PAREN (GEBRUIKT VOOR TOEZICHT
STATISTIEKEN
MTK
VIERKANTE METER
MTQ
KUBIEKE METER
MTR
METER
2015-01-22
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
130 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
MWH
1000 KILOWATTUREN
NAR
AANTAL STUKS
NCL
AANTAL CELLEN
NPR
AANTAL PAREN
P1
PROCENT
TJO
TERAJOULE (VERBRANDINGSWARMTE)
TNE
TON
003
KLEINHANDELSPRIJS
060
HOEVEELHEID IN LITERS BIJ EEN TEMP. VAN 20
GRADEN CELCIUS
063
HOEVEELHEID IN LITERS BIJ EEN TEMP. VAN 15
GRADEN CELCIUS
Verklaring / wettelijke omschrijving
Bijzonderheden
Bijzonderheden
T17 - COMM.PREF.CODE
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
100
ERGA OMNES
Tariefregeling erga omnes. Invullen als geen van de hierna
genoemde tariefpreferenties van toepassing zijn.
110
SCHORSING DOUANERECHT
Tariefregeling erga omnes Schorsing van rechten
115
SCHORSING DOU.RECHT GEKOPPELD.AAN VERGUN.
BIJZ. BESTEMMING
Tariefregeling erga omnes Schorsing van rechten met
bijzondere bestemming
119
LUCHT.SCHORS
Tariefregeling erga omnes Tijdelijke schorsing voor producten
die met een lu chtwaardigheidscertificaat worden ingevoerd
120
ALG. GELDEND TARIEFCONTINGENT ZONDER BIJZ.
VOORWAARDEN
Tariefregeling erga omnes Tariefcontingent
123
ALG. GELDEND TARIEFCONTINGENT GEKOPPELD AAN
VERGUN.BIJZ.BEST
Tariefregeling erga omnes Tariefcontingent met bijzondere
bestemming
125
ALG.GELD.TARIEFCONTINGENT GEKOPPELD AAN
VOORGESCHR.CERTIFICA
Tariefregeling erga omnes Tariefcontingent met certificaat
betreffende de bi jzondere aard van het product
128
ALG.GELD.TARIEFCONTINGENT NA PASSIEVE
VEREDELING
Tariefregeling erga omnes Tariefcontingent na passieve
veredeling
2015-01-22
131 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
140
VERLAGING DOUANERECHT IHK VAN
VOORGESCHREVEN BIJZONDERE BEST
Tariefregeling erga omnes Bijzondere bestemming krachtens
het gemeenschappel ijk douanetarief
150
GEBRUIK GN-CODES WAARVOOR BIJ INV EEN
VOORGESCHR CERT. OVERL
Tariefregeling erga omnes Certificaat betreffende de
bijzondere aard van he t product
200
TOEPASSING APS ZONDER VOORWAARDEN OF
BEPALINGEN
Stelsel van algemene preferenties (APS)
210
SCHORSING DOUANERECHT BINNEN HET APSSYSTEEM
Stelsel van algemene preferenties (APS) Schorsing van
rechten
215
SCHORSING DOU.RECHT BINNEN HETAPS-SYSTEEM
+VERGUN.BIJZ.BEST
Stelsel van algemene preferenties (APS) Schorsing van
rechten met bijzondere bestemming
220
TARIEFCONTINGENT BINNEN HET APS-SYSTEEM
Stelsel van algemene preferenties (APS) Tariefcontingent
223
TARIEFCONTINGENT BINNEN HET APS-SYSTEEM
+VERGUN.BIJZ.BEST
Stelsel van algemene preferenties (APS) Tariefcontingent
met bijzondere bestemming
225
TARIEFCONTINGENT BINNEN HET APS-SYSTEEM
+VOORGESCHR.CERT
Stelsel van algemene preferenties (APS) Tariefcontingent
met certificaat betreffende de bijzondere aard van het product
228
TARIEFCONTINGENT BINNEN HET APS-SYSTEEM NA
PASSIEVE VEREDELI
Stelsel van algemene preferenties (APS) Tariefcontingent na
passieve veredeling
240
VERLAGING DOUANERECHT BINNEN APS IHK
VOORGESCHR BIJZ.BESTEM.
Stelsel van algemene preferenties (APS) Bijzondere
bestemming krachtens het gemeenschappelijk douanetarief
300
TARIEFPREFERENTIELE OVEREENKOMSTEN Z.
VOORWAARDEN OF BEPERKI
Tariefpreferenties andere dan die bedoeld onder code 2xx
310
SCHORSING DOU.RECHT BIN. TARIEFPREFERENTIELE
OVEREENKOMSTE
Tariefpreferenties andere dan die bedoeld onder code 2xx
Schorsing van rechten
320
TARIEFCONTINGENT BINNEN TARIEFPREFERENTIELE
OVEREENKOMSTEN
Tariefpreferenties andere dan die bedoeld onder code 2xx
Tariefcontingent
323
TARIEFCONTINGENT BIN. TAR.PREF.
OVEREENKOMSTEN+BIJZ.BESTEMMIN
Tariefpreferenties andere dan die bedoeld onder code 2xx
Tariefcontingent met bijzondere bestemming
325
TARIEFCONTINGENT BIN. TAR.PREF.
OVEREENKOMSTEN+CERTIFICAAT
Tariefpreferenties andere dan die bedoeld onder code 2xx
Tariefcontingent met certificaat betreffende de bijzondere
aard van het product
328
TARIEFCONTINGENT BIN. TAR.PREF.
OVEREENKOMSTEN NA PAS.VEREDE
Tariefpreferenties andere dan die bedoeld onder code 2xx
Tariefcontingent na passieve veredeling
2015-01-22
Bijzonderheden
132 / 133
Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling
Elementcode
Omschrijving
Verklaring / wettelijke omschrijving
340
VERLAGING DOUANERECHT BINNEN TAR.PREF.
OVEREENK+BIJZ.BEST.
Tariefpreferenties andere dan die bedoeld onder code 2xx
Bijzondere bestemming krachtens het gemeenschappelijk
douanetarief
400
NI/DR DU
Niet-invordering van douanerechten krachtens door de
Gemeenschap gesloten overeenkomsten tot oprichting van
een douane-unie
420
TARIEFCONTINGENT DOUANE-UNIE
Tariefcontingent in het kader van een door de Gemeenschap
gesloten overeenkomst tot oprichting van een douane-unie.
2015-01-22
Bijzonderheden
133 / 133