Priit Tamm - Sihtasutus Eesti Teadusagentuur

download report

Transcript Priit Tamm - Sihtasutus Eesti Teadusagentuur

Ülevaade teekaardi objektide
hetkeseisust
Priit Tamm
SA Eesti Teadusagentuur
Teekaardi objektide rahastamine
• Kevad 2010 – VV kinnitas 20 teekaardi objekti
• Sügis 2010 – HTM käivitas „Riikliku tähtsusega teaduse
infrastruktuuride toetamise“ alameetme ja algas
investeerimisettepanekute kogumine
• Talv 2010 – esitati 15 investeerimisettepanekut
• Kevad 2011 – VV kinnitas Riikliku tähtsusega teaduse
infrastruktuuride investeeringute kava, mille põhinimekirja pääses 9
objekti ja lisanimekirja jäi 6 objekti
• Sügis 2011 – põhinimekirja 9 objekti esitasid
investeerimisettepanekute baasil põhitaotlused, mille alusel neid
praegu rahastatakse (toetuse kogumaht 29,1 M€)
• 2011 – käivitus HTM koordineeritav „Teaduse rahvusvahelistumise“
programm, mille raames oli võimalik taotleda toetust
rahvusvahelisele infrastruktuuritegevusele (toetus 4-le lisanimekirja
objektile ja 4-le investeerimisettepaneku mitte esitanud objektile)
Investeeringute kava
PÕHINIMEKIRI:
1. Eesti e-varamu ja kogude säilitamine (TÜ, TLÜ, ELNET, EKM, RR, RA): 2.7 M€
2. Eesti Genoomikakeskus sh liitumine BBMRI infrastruktuuriga (EBK, TÜ): 2.8 M€
3. Eesti Keeleressursside Keskus sh liitumine CLARIN infrastruktuuriga (TÜ, TTÜ,
EKI): 1.2 M€
4. Eesti Keskkonnaobservatoorium (TÜ, EMÜ, TTÜ, TLÜ, TO, EMHI): 4.2 M€
5. Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur (ETAIS) (TÜ, TTÜ, KBFI, EENet): 2.8 M€
6. Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk (sh osalemine
Balti Ringi koostöös) (EENet): 2.6 M€
7. Loodusteaduslikud arhiivid ja andmesidevõrgustik (NATARC) (TÜ, TTÜ, EMÜ,
TLÜ, ELM, KA): 2.2 M€
8. Nanomaterjalid – rakendused ja uuringud (NAMUR) (TÜ, TTÜ): 4.9 M€
9. Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste uuringute teaduskeskus (SIME) (TÜ, SA TÜK,
EMÜ): 5.7 M€
Investeeringute kava
LISANIMEKIRI:
1. Eesti kiirekanal MAX-IV sünkrotonkiirguse allikale
2. Eesti osalus ESS (Euroopa Sotsiaaluuring)
projektis
3. Eesti magnetväljade laboratoorium (EML)
4. Eesti struktuuribioloogia infrastruktuur (sh
liitumine INSTRUCT võrgustikuga)
5. Eesti PET-keskus
6. Taimebioloogia infrastruktuur – molekulidest
kõrgtehnoloogilise põllumajanduseni
Teaduse rahvusvahelistumine
1. Eesti kiirekanal MAX-IV sünkrotonkiirguse allikale: 30000 € + 3M €
2. Eesti osalus ESS (Euroopa Sotsiaaluuring) projektis: 590000 €
3. Eesti magnetväljade laboratoorium (EML): 130000 €
4. Eesti struktuuribioloogia infrastruktuur (sh liitumine INSTRUCT
võrgustikuga): 30000 €
5. Eesti osalemine Euroopa Neutronkiirgus Allika ettevalmistustöödes:
1100000 €
6. EATRIS liikmelisus (Siirdemeditsiini keskus): 30000 € + 568000 €
7. Eesti osaluse laiendamine CERNi teadus- ja arendustegevuses ning
tehnoloogiasiirdes: 373000 €
8. Eesti osalus ESAs sh GEOKOSMOS võrgustikus: 300000 €
9. Eesti osalus ESOs: 30000 €
Riikliku infra meede
• Põhiliselt investeeringutoetused
• Toetatakse aparatuuri soetusi, kaasnevat ehitustegevust (vähemal
määral), IT arendusi, süsteemide ülesehitust, objektide käivitustegevust,
testimist, teenuste väljaarendamist jt
• Mõned objektid sisaldavad rahvusvahelist komponenti – liitumine RV
infrastruktuuriga, osalemine Läänemere või üle-euroopalises koostöös
(ESFRI)
• Toetus augusti lõpuni 2015
• Käesoleval hetkel toimub objektides hanketegevus ja seadmete tarned
ning paigaldamine, süsteemide arendamine
• 8 põhinimekirja objekti on ETAg kinnitanud tuumiktaristu loendisse
• Alates 2013 võivad tuumiktaristu loendisse kuuluvad objektid taotleda
toetust IUT taotlusvooru raames teenuste osutamiseks väljapoole
tuumiktaristut haldavat asutust
Teaduse RV programm
• Eeskätt „pehmed“ tegevused, investeeringud erandina
• Toetatakse Eesti liitumist uute RV infrastruktuuridega, osalemist
RV teaduskeskuste koostöös, teaduskoostööd bilateraalsete
lepingute raames, Eesti teaduse RV monitooringut ja promo jt
• Ettevalmistustoetused – otstarbekuse ja rahastamistingimuste
väljaselgitamine osalemaks uutes RV infrastruktuurides
• Toetus kohapealse võimekuse tõstmiseks (nt ESSource, CERN)
• Investeeringutoetus – Eesti kiirekanal MAX-IV sünkrotronis
• Osalemine Euroopa Sotsiaaluuringu läbiviimises
• Mõned rahvusvahelised teekaardi objektid käivad Eestile ilmselt
üle jõu või ei ole hetkel veel piisavalt selgelt põhjendatud
liitumisotsuse tegemiseks
• Toetus augusti lõpuni 2015
Muud toetavad meetmed
•
•
•
•
T&A asutuste aparatuuri meede (keskinfra)
Riiklikud programmid
Tippkeskuste programm
jt