«Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα» Επιμέλεια - Παρουσίαση: Αντώνης Σμαρδάς - Βασίλης Πουρσαλίδης ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα.

Download Report

Transcript «Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα» Επιμέλεια - Παρουσίαση: Αντώνης Σμαρδάς - Βασίλης Πουρσαλίδης ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα.

«Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα»

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Αντώνης Σμαρδάς - Βασίλης Πουρσαλίδης

ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 1

ΗΥ302

Εισαγωγή στα Λ.Σ.

Συγγραφική ομάδα:  Α. Γαλδαλάς (Εκπαιδευτικός ΠΕ19)  Α. Μανουσοπούλου (Μηχανικός Η/Υ)  Π. Ματζάκος (Εκπαιδευτικός ΠΕ19)  Γ. Παπακωνσταντίνου (Καθηγητής ΕΜΠ)  Π. Τσανάκας (Αν. Καθηγητής ΕΜΠ) Λειτουργικά Συστήματα 2

Εισαγωγή στα Λ.Σ. (Ι)

 Μέρος Ι: Ταυτόχρονες διαδικασίες - 10 μαθήματα  Μέρος ΙΙ: Διαχείριση ΚΜΕ - 4 μαθήματα  Μέρος ΙΙΙ: Αδιέξοδα - 2 μαθήματα ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 3

Εισαγωγή στα Λ.Σ. (ΙΙ)

 Μέρος IV: Διαχείριση μνήμης - 3 μαθήματα  Μέρος V: Διαχείριση Συστήματος Αρχείων - 3 μαθήματα  Μέρος VI: Ειδικά Θέματα Λ.Σ. - 2 μαθήματα ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 4

Εισαγωγή στα Λ.Σ. (ΙΙΙ)

 Παράρτημα Α: Το Λ.Σ. UNIX - 5 μαθήματα  Παράρτημα Β: Το Λ.Σ. MS-DOS - 5 μαθήματα  Παράρτημα Γ: Τα Λ.Σ. της οικογένειας Windows - 5 μαθήματα ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 5

Μέρος Ι

Ταυτόχρονες διεργασίες

      Τι είναι το Λ.Σ.; Στόχοι ενός Λ.Σ.

Λ.Σ. ομαδικής επεξεργασίας Λ.Σ. πολυπρογραμματισμού και τηλεπεξεργασίας Λ.Σ. καταμερισμού χρόνου Λ.Σ. 3ης και 4ης γενιάς ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 6

Τι είναι το Λ.Σ. (Ι);

Το Λειτουργικό Σύστημα (ΛΣ) είναι ένα σύνολο προγραμμάτων που λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στα προγράμματα του χρήστη και το υλικό και καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του υπολογιστικού συστήματος, ελέγχει και συντονίζει τη χρήση των μονάδων του από τα διάφορα προγράμματα εφαρμογής

των χρηστών.

Πελάτης Οδηγίες Λειτουργίας Πελάτης

ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 7

Τι είναι το Λ.Σ. (II);

Υπολογιστικό σύστημα ΗΥ302 Ζαχαροπλαστείο ΚΜΕ συσκευές προγράμματα χρήστες Λ.Σ.

ζαχαροπλάστης σκεύη παραγγελίες πελάτες οδηγίες που ακολουθεί ο ζαχαροπλάστης για την εξυπηρέτηση των πελατών Λειτουργικά Συστήματα 8

Στόχοι ενός Λ.Σ.

 Η διευκόλυνση του χρήστη. Κάνουν πιο εύκολη τη χρήση του υπολογιστή. Ενασχόληση του χρήστη μόνο σε υψηλό επίπεδο  Η αποδοτική λειτουργία του υπολογιστικού συστήματος με την κατά το δυνατόν καλύτερη χρησιμοποίηση του υλικού, ώστε να πετυχαίνεται σωστή κατανομή του υπολογιστικού φόρτου στο υλικό ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 9

Λ.Σ. ομαδικής επεξεργασίας

 Λ.Σ. 1ης γενιάς. Ομαδοποίηση διεργασιών και εξυπηρέτηση μιας διεργασίας μετά το τέλος της προηγούμενης. (Οι πελάτες που θέλουν το ίδιο γλυκό εξυπηρετούνται διαδοχικά).  Μειονεκτήματα :   Υποαπασχόληση συσκευών Μεγάλος χρόνος ανακύκλωσης ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 10

Λ.Σ. πολυπρογραμματισμού τηλεπεξεργασίας

 Λ.Σ. 2ης γενιάς. Περισσότερα του ενός προγράμματος είναι ταυτόχρονα ενεργά (περισσότερα του ενός γλυκά παρασκευάζονται ταυτόχρονα)  Καλύτερη χρήση του υλικού  Χρήση απομακρυσμένων συσκευών  Αυξημένη πολυπλοκότητα ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 11

Λ.Σ. καταμερισμού χρόνου

 Εξυπηρέτηση πολλών χρηστών μέσω τερματικών ταυτόχρονα με καταμερισμό του χρόνου (time sharing systems).

 Όλοι οι χρήστες έχουν την εντύπωση ότι εξυπηρετούνται ταυτόχρονα.

ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 12

Λ.Σ. 3ης και 4ης γενιάς

 Συνδυασμός τεχνικών για την ταυτόχρονη υποστήριξη ομαδικής επεξεργασίας και καταμερισμού χρόνου  Πολυεπεξεργαστικά συστήματα. Πραγματική ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών προγραμμάτων. (Πολλοί ζαχαροπλάστες που μοιράζονται τα ίδια σκεύη)  Κατανεμημένα Λ.Σ.

ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 13

Διεργασίες

 Σε κάθε στιγμή μια διεργασία απασχολεί τον επεξεργαστή  Κατανομή χρόνου μεταξύ πολλών διεργασιών.

 Εναλλαγή μεταξύ των προγραμμάτων. Διατήρηση κατάστασης πριν από την εναλλαγή για να συνεχιστεί η εκτέλεση από το σωστό σημείο (μεταγωγή περιβάλλοντος) ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 14

Ελαφρές διεργασίες (νήματα) (Ι)

 Χωρισμός των προγραμμάτων χρήστη σε παράλληλα τμήματα (νήματα)  Χρήση κοινής μνήμης  Ταυτόχρονα προγράμματα. Τα προγράμματα που μπορούν να διαιρεθούν σε τμήματα που τρέχουν παράλληλα  Διεργασίες ή νήματα; ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 15

Ελαφρές διεργασίες (ΙΙ)

 Μικρότερη επιβάρυνση του συστήματος. Δεν υπάρχει ανάγκη μηχανισμού επικοινωνίας μεταξύ των νημάτων  Γρηγορότερη η εναλλαγή νημάτων  Αλλά και ανάγκη προστασίας «κρίσιμων» περιοχών μνήμης ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 16

Απεικόνιση διεργασιών γράφος προήγησης

 Γραφική αναπαράσταση της εκτέλεσης ενός προγράμματος  Εντοπισμός διεργασιών που μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 17

ΗΥ302

Η παρασκευή ενός γλυκού ...

Μαρέγκα Ανακάτεμα υλικών Μαρέγκα + άλλα υλικά Ζύμη + ξηροί καρποί Κόψιμο ξηρών καρπών Γλάσο Ψήσιμο Γλασάρισμα

Λειτουργικά Συστήματα 18

… και ο υπολογισμός μιας παράστασης

 Γράφος υπολογισμού του x 1  x 2 - (x 3 - x 4 ) / x 5

x 3 x 4 x 5 x 1 x 2 μ 2 μ 1 μ 3 α

ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 19

Παράλληλη εκτέλεση διαδικασιών

 Εντολές parbegin, parend (parallel begin, parallel end)  Αντιστοίχιση γράφων προήγησης με πιθανούς τρόπους παράλληλης εκτέλεσης.

 Εντολές fork, join

δ 1 δ 2 δ 3

ΗΥ302

Προετοιμασία_Ζύμης Ζέστανε_Το_Γάλα

Λειτουργικά Συστήματα

δ 4

20

Κρίσιμα τμήματα (I)

“Κρίσιμο τμήμα μιας διεργασίας είναι το κομμάτι εκείνο που απειλεί την ακεραιότητα των δεδομένων.”  Δίνεται παράδειγμα πρόσβασης στον ίδιο λογαριασμό από δύο διαφορετικά ATM’s .

 Μοιραζόμενα δεδομένα  Πρόβλημα ακεραιότητας διαμοιραζόμενων δεδομένων  ΗΥ302 Απροσδιόριστο το αποτέλεσμα των πράξεων Λειτουργικά Συστήματα 21

Κρίσιμα τμήματα (II)

Πώς προστατεύονται τα μοιραζόμενα δεδομένα;  Απαγόρευση ταυτόχρονης πρόσβασης στα κρίσιμα δεδομένα   Αμοιβαίος αποκλεισμός Χρήση σημαφόρου  Ανάγκη ύπαρξης δίκαιου τρόπου επιλογής της διεργασίας που θα τρέξει το κρίσιμο τμήμα της  Αποφυγή αδιεξόδου (deadlock) ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 22

Αμοιβαίος αποκλεισμός για δύο διεργασίες

 Μεταβλητή που δείχνει ποιος έχει σειρά να τρέξει  Μπορεί να μπλοκάρει μια άλλη διαδικασία χωρίς η άλλη να τρέχει πραγματικά κρίσιμο κώδικα  Αλγόριθμος Peterson   Χρήση έξτρα πληροφορίας που δηλώνει πως μια διεργασία όντως τρέχει κρίσιμο τμήμα Επεκτάσιμη λύση σε περισσότερες διεργασίες (αν και πολύπλοκη)  Χρήση σημαφόρου ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 23

Σηματοφόροι (semaphores)

 Μια σημαφόρος αντιστοιχεί σε μια κρίσιμη περιοχή που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση πολλές διαδικασίες.

 Πληροφορία για το αν η περιοχή είναι κατελλειμένη ή όχι  Χρήση ουράς αναμονής για τις προς εξυπηρέτηση διεργασίες  Μπλοκαρισμένη η διαδικασία όσο περιμένει την απελευθέρωση της σημαφόρου ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 24

Κλασικά προβλήματα σηματοφόρων

Προβλήματα που λύνονται με τη χρήση σημαφόρων

 Το πρόβλημα των αναγνωστών και συγγραφέων  Εφαρμογή στις βάσεις δεδομένων  Διαχωρισμός πρόσβασης για ανάγνωση ή γράψιμο  Το πρόβλημα των φιλοσόφων που γευματίζουν   Αντιμετώπιση προβλημάτων αδιεξόδου Καταστάσεις όπου μια διεργασία παραμένει ανενεργή για πολύ ώρα αναμένοντας την εκτέλεσή της ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 25

Μέρος ΙΙ

Διαχείριση ΚΜΕ

 Χρονοδρομολόγηση  Αλγόριθμοι χρονοδρομολόγισης  Διακοπτοί και μη διακοπτοί αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 26

Χρονοδρομολόγηση

 Η χρονοδρομολόγηση σε ένα ΛΣ αποφασίζει ποια διεργασία θα χρησιμοποιεί ανά πάσα στιγμή την ΚΜΕ.

(Επιλογή από το ζαχαροπλάστη του γλυκού που παρασκευάζει κάθε φορά)  Δύο επίπεδα απόφασης:   Ποιες διεργασίες θα σταλούν για εκτέλεση στην ΚΜΕ; Ποια διεργασία από αυτές που έχουν σταλθεί θα χρησιμοποιήσει την ΚΜΕ;  Παράδειγμα με έναν ποδοσφαιρικό αγώνα ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 27

Αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης

 Οι αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης περιγράφουν με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεται μια διεργασία για εκτέλεση στην ΚΜΕ ή απομάκρυνση από αυτή, πόσο χρόνο θα απασχολεί κάθε διεργασία την ΚΜΕ κλπ.  Στόχοι:  Το υπολογιστικό σύστημα πρέπει να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση σύμφωνα με κάποια κριτήρια αξιολόγησης ΗΥ302  Ο ίδιος ο αλγόριθμος πρέπει να λαμβάνει τις αποφάσεις του όσο πιο γρήγορα γίνεται για να προσθέτει την ελάχιστη επιβάρυνση στο σύστημα Λειτουργικά Συστήματα 28

Κριτήρια αξιολόγησης

 Βαθμός χρησιμοποίησης KME  Ρυθμαπόδοση (ολοκληρωμένες εργασίες στη μονάδα χρόνου)  Χρόνος ανακύκλωσης (συνολικός χρόνος για την εκτέλεση)  Χρόνος αναμονής (χρόνος στη λίστα έτοιμων διεργασιών)  Χρόνος απόκρισης (για διαλογικά συστήματα) ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 29

Τύποι αλγορίθμων (Ι)

Μη διακοπτοί

 Μια διεργασία που επιλέγεται να πάρει τον έλεγχο της ΚΜΕ, τον διατηρεί έως ότου αυτή ολοκληρωθεί, ή απαιτήσει κάποια άλλη λειτουργία (π.χ. Ε/Ε).  Εξυπηρέτηση με βάση:   Τη σειρά άφιξης Τη διάρκεια  Με συνδυασμό των δύο προηγουμένων κριτηρίων ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 30

Τύποι αλγορίθμων (ΙΙ)

Διακοπτοί

 Αφού μια διεργασία χρησιμοποιήσει την ΚΜΕ εκτελούμενη για κάποιο χρονικό διάστημα (το κβάντο χρόνου), το ΛΣ τη διακόπτει, ανεξάρτητα από το αν έχει ολοκληρωθεί, για να δώσει την ΚΜΕ σε κάποια άλλη.  Εξυπηρέτηση:  Με βάση τη διάρκεια  Με κυκλική επαναφορά ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 31

Μέρος ΙΙI

Αδιέξοδα

 Εισαγωγή στα αδιέξοδα  Αντιμετώπιση αδιεξόδων ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 32

Εισαγωγή Στα Αδιέξοδα (Ι)

 Αγαθά του συστήματος  Τι είναι αδιέξοδο;  Πως χειρίζονται τα ΛΣ ένα αδιέξοδο;     Πρόληψη Αποφυγή Ανίχνευση Ανάληψη ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 33

Εισαγωγή Στα Αδιέξοδα (ΙΙ)

 Πρόληψη ενός αδιεξόδου   Κράτηση και αναμονή Κυκλική αναμονή ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 34

Αντιμετώπιση Αδιεξόδων (Ι)

 Πότε το σύστημα είναι ασφαλές;  Ο αλγόριθμος του τραπεζίτη. Προϋποθέσεις εφαρμογής:    Η μέγιστη ζήτηση αγαθών ανά διεργασία να είναι γνωστή εκ των προτέρων Οι διεργασίες να είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και να μην έχει σημασία η σειρά εκτέλεσης τους Η διεργασία να μπορεί να περιμένει μέχρι να της παραχωρηθούν τα αγαθά που έχει ζητήσει ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 35

Αντιμετώπιση Αδιεξόδων (ΙΙ)

 Τα διαγράμματα εκχώρησης για την ανίχνευση αδιεξόδου  Ανάληψη από αδιέξοδο. Επιλογή διακοπής μιας διεργασίας:     Πόσα αγαθά χρησιμοποιεί ήδη Πόσα αγαθά σκοπεύει ακόμα να ζητήσει Πόσο χρονικό διάστημα εκτελείται Πόσες διεργασίες θα «ωφεληθούν» από τον τερματισμό της ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 36

Μέρος IV

Διαχείριση μνήμης

 Εισαγωγή  Εικονική μνήμη  Τεχνικές διαχείρισης εικονικής μνήμης ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 37

Εισαγωγή

 Κύρια και δευτερεύουσα μνήμη  Πόσο σημαντική είναι η διαχείριση της κύριας μνήμης;  Ανταλλαγή ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 38

Εικονική Μνήμη

 Χώρος φυσικών διευθύνσεων  Γιατί χρειάζονται οι εικονικές διευθύνσεις;  Διαχείριση εικονικής μνήμης με σελιδοποίηση  Διαχείριση εικονικής μνήμης με κατάτμηση  Συνδυασμός των δύο τεχνικών: κατατμημένη σελιδοποίηση ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 39

Τεχνικές Διαχείρισης Εικονικής Μνήμης

 Μεταφορά σελίδων με αίτηση ή πρόβλεψη  Τεχνικές αντικατάστασης σελίδων  Τεχνικές τοποθέτησης σελίδων ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 40

Μέρος V

Διαχείριση συστήματος αρχείων

 Εισαγωγή στην έννοια των αρχείων  Κατάλογοι συστήματος αρχείων  Οργάνωση συστήματος αρχείων σε δίσκους ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 41

Εισαγωγή Στην Έννοια Των Αρχείων

 Χρησιμότητα των αρχείων  Τι είναι το σύστημα αρχείων;  Ονόματα και τύποι αρχείων  Χαρακτηριστικά των αρχείων  Λειτουργίες που εκτελούνται στα αρχεία ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 42

Κατάλογοι Συστήματος Αρχείων

 Οργάνωση των αρχείων σε καταλόγους  Κατάλογοι ενός επιπέδου  Κατάλογοι πολλαπλών επιπέδων  Διαδρομές  Λειτουργίες καταλόγων ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 43

Οργάνωση Συστήματος Αρχείων Σε Δίσκους

 Δίσκοι και μπλοκ  Πώς πρέπει να κατανέμονται τα αρχεία σε ένα δίσκο;  Τρόποι οργάνωσης των αρχείων στο δίσκο  Διαχείριση των ελεύθερων μπλοκ ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 44

Μέρος VI

Ειδικά θέματα ΛΣ

 Ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων  Παράλληλα και κατανεμημένα λειτουργικά συστήματα ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 45

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

 Πληροφοριακά αγαθά  Τύποι ασφάλειας και κινδύνων  Τρόποι και μηχανισμοί προστασίας  Ασφάλεια στο Διαδίκτυο ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 46

Παράλληλα Και Κατανεμημένα ΛΣ

 Παράλληλα και κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα  Προβλήματα στη μετάβαση από τα συμβατικά στα παράλληλα-κατανεμημένα ΛΣ  ΛΣ τύπου κυρίου/υπηρέτη  ΛΣ πολλαπλών αντιγράφων ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 47

Παράρτημα Α

 

Το λειτουργικό σύστημα UNIX

Διεργασίες Διαχείριση διεργασιών  Σύστημα αρχείων  Εντολές για το σύστημα αρχείων  ΗΥ302 Διαχείριση μνήμης Λειτουργικά Συστήματα 48

Διεργασίες

 Δένδρο διεργασιών  Πληροφορίες για μια διεργασία (περιοχή-u)  Καταστάσεις μιας διεργασίας:  Εκτελούμενη  Έτοιμη για εκτέλεση  Σε κατάσταση ύπνου  Τερματισμένη ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 49

Διαχείριση Διεργασιών

 Δημιουργία και τερματισμός διεργασίας μέσα σε πρόγραμμα  Δημιουργία και τερματισμός διεργασίας από τον φλοιό εντολών  Διεργασίες στο προσκήνιο και το παρασκήνιο  Απαρίθμηση διεργασιών: ps ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 50

Σύστημα αρχείων

 Οργάνωση των αρχείων σε καταλόγους  Ονόματα των αρχείων  Μονοπάτια  Δικαιώματα πρόσβασης  Σύνδεσμοι και μοιραζόμενα αρχεία ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 51

Εντολές Για Το Σύστημα Αρχείων

 Εμφάνιση ονομάτων αρχείων: ls, cd και pwd  Αντιγραφή, μετονομασία και διαγραφή αρχείων: cp, mv, και rm  Δημιουργία και διαγραφή καταλόγων: mkdir, rmdir  Δημιουργία συνδέσμων: ln  Αλλαγή δικαιωμάτων πρόσβασης: chmod ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 52

Διαχείριση Μνήμης

 Ανταλλαγή  Εικονική μνήμη ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 53

Παράρτημα Β

Το Λ.Σ. MS-DOS  Ένα πολύ απλό λειτουργικό σύστημα όσον αφορά τη διαχείριση των διεργασιών. Η κύρια διεργασία που εκτελείται κάθε φορά είναι μια  Όταν ξεκινά το MS-DOS, ο χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει διάφορες εντολές στο φλοιό εντολών (command shell) του ΛΣ, ο οποίος είναι ένα πρόγραμμα με το όνομα “command.com”.

ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 54

MS-DOS

 Δυνατότητα κατασκευής προγραμμάτων που είναι διαρκώς στη μνήμη (TSR).

 Autoexec.bat, Config.sys: Αρχεία που διαβάζονται κατά την εκκίνηση, όπου δηλώνονται τα προγράμματα που θα φορτωθούν στη μνήμη, καθώς και διάφορες ρυθμίσεις του συστήματος ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 55

Σύστημα αρχείων

 Διατήρηση πληροφορίας για τις ελεύθερες και δεσμευμένες περιοχές των δίσκων  Χρήση καταλόγων για τις θέσεις των αρχείων πάνω στο δίσκο.

 Μονοπάτια. Δενδροειδής δομή στην καταχώριση των αρχείων  Χαρακτηριστικά αρχείων (κρυμμένο, συστήματος, read only) ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 56

Εντολές για το σύστημα αρχείων

 Απαρίθμηση αρχείων (dir)  Μετακίνηση μεταξύ καταλόγων (cd)  Αντιγραφή, μετακίνηση, διαγραφή (copy, ren, del)  Δημιουργία - διαγραφή καταλόγων (md, rd)  Ονομασία δίσκων (vol, label) ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 57

Διαχείριση μνήμης

 Διαχείριση κύριας μνήμης  Δέσμευση μνήμης  Βασική και επεκτεταμένη μνήμη  Εντολές σχετικές με τη μνήμη ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 58

Παράρτημα Γ

Τα Λ.Σ. της οικογένειας Windows  Τα πιο διαδεδομένα είναι τα Win98 (για σταθμούς εργασίας) και τα NT (τόσο για εξυπηρετητές τοπικών δικτύων όσο και για σταθμούς εργασίας). Το βασικότερο κοινό στοιχείο τους είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί ο χρήστης με το ΛΣ, ο οποίος ακολουθεί το μοντέλο της επιφάνειας εργασίας (desktop).

ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 59

Windows

 Παρέχουν διεργασίες και νήματα στον προγραμματιστή  Εκτελεί μόνο νήματα (διεργασίες = ομάδες νημάτων)  Φιλικό περιβάλλον εργασίας, αρκετοί τρόποι να ξεκινήσει ο χρήστης μια νέα διεργασία  Δυνατότητα εμφάνισης και διαχείρισης διεργασιών  Στρατηγική κυκλικής επαναφοράς με προτεραιότητες ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 60

Σύστημα αρχείων

 Η εξέλιξη του συστήματος αρχείων του MS-DOS (FAT). Τα ΝΤ επιπλέον υποστηρίζουν το σύστημα αρχείων NTFS  Κατάλογοι, μονοπάτια  Συντομεύσεις (shortcuts) ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 61

Εντολές για το σύστημα αρχείων

 Εντολές του φλοιού εντολών  Παράθυρα που παρουσιάζουν τα περιεχόμενα καταλόγων  Αντιγραφή, μεταφορά και μετονομασία αρχείων  Ο “Κάδος Ανακύκλωσης” των Windows  Υποστήριξη λειτουργιών όπως drag-and-drop, double click ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 62

Διαχείριση μνήμης

 Εικονική μνήμη στα Windows  Δεσμευμένες εικονικές διευθύνσεις και μνήμη  Απεικόνιση αρχείων στη μνήμη  Μοιραζόμενη μνήμη ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 63

ΤΕΛΟΣ

ΗΥ302 Λειτουργικά Συστήματα 64