Izvješće o mreži u praksi

download report

Transcript Izvješće o mreži u praksi

Izvješće o mreži u praksi
Status željezničke infrastrukture u RH
• Željeznička infrastruktura – vlasništvo RH
• Javno dobro u općoj uporabi
• HŽ Infrastruktura – upravitelj infrastrukture
(Zakon o podjeli td HŽ Hrvatske željeznice
d.o.o.)
• Ugovor o upravljanju ŽI sa Vladom RH
• 3 željeznička prijevoznika – HŽ Cargo
d.o.o., HŽ Putnički prijevoz d.o.o., HŽ
Vuča vlakova d.o.o.
POSLOVI PRISTUPA INFRASTRUKTURI
2
HŽ Infrastruktura d.o.o.
3
POSLOVI PRISTUPA INFRASTRUKTURI
Organizacija:
Poslovi pristupa
infrastrukturi
4
Služba za pristup
infrastrukturi
Služba za prodaju i
marketing
POSLOVI PRISTUPA INFRASTRUKTURI
Služba za vozni red
Izvješće o mreži
• Direktiva 2001/14
• Čl. 26. Zakona o željeznici
• RNE – Common structure
– Opće informacije
– Uvjeti pristupa
5
– Infrastruktura
– Dodjela kapaciteta
– Usluge
– Pristojbe
• 1. Izvješće o mreži HŽ Infrastrukture – 2009 (v.r. 2008/2009)
• 4 mjeseca prije roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu kapaciteta (rok
za podnošenje zahtjeva je 8 mjeseci prije v.r.)
POSLOVI PRISTUPA INFRASTRUKTURI
1. Opće informacije
• Sadrži ciljeve izdavanja Izvješća o mreži
• Opis željezničkog sustava u RH
• Informacije o nadležnim državnim tijelima
u RH vezanim uz tržište željezničkih
usluga
• Razdoblje važenja
• Informacije o OSS-u i alatima RNE-a
(PATHFINDER, ICIS, EUROPTIRAILS)
POSLOVI PRISTUPA INFRASTRUKTURI
6
2. Uvjeti pristupa
• Željezničkoj infrastrukturi u RH može pristupiti
željeznički prijevoznik uz uvjete:
– registriran za obavljanje usluga željezničkog
prijevoza,
– ima valjanu dozvolu za obavljanje prijevoza,
– ima rješenje o sigurnosti
• Okvirni ugovor – mogućnost postoji, u praksi ga
nema
• Ugovor o pristupu – prvi ugovori sklopljeni za
2007. godinu
• Uvjeti pristupa za posebne prijevoza (izvanredne
pošiljke, opasne tvari)
POSLOVI PRISTUPA INFRASTRUKTURI
7
3. Infrastruktura
• Tehnički podaci o infrastrukturi kojom upravlja HŽ Infrastruktura
– Opseg mreže, pregled graničnih prijelaza, priključne željezničke
mreže, geografska identifikacija (vrsta pruga, širina kolosijeka,
kolodvori)
– Karakteristike infrastrukture, slobodni profil, dopuštena opterećenja,
nagibi, brzine, vrsta elektrifikacije, signalizacije, komunikacijski
sustavi
– Ograničenja prometa u pogledu zaštite okoliša, zbog konstrukcijskih
parametara pružnih građevina, ograničenja zbog stabilnih
postrojenja za napajanje električne vuče
– Raspoloživost infrastrukture
– Popis kolodvora za prijem i otpremu putnika i robnih terminala
– Objekti za pružanje usluga (kolosijeci za garažiranje, kolodvori
formiranja teretnih i putničkih vlakova, objekti za opskrbu gorivom,
objekti za održavanje, rampe za utovar i istovar tereta, postrojenja
za predgrijavanje i prethlađivanje, vagonske vage i dr.)
POSLOVI PRISTUPA INFRASTRUKTURI
8
4. Dodjela kapaciteta
• Zahtjev za dodjelu kapaciteta se podnosi na
posebnom obrascu
• Zahtjev za međunarodnu trasu – zapisnici sa
RNE i FTE konferencija
• Podnošenje zahtjeva za godišnji vozni red
– Do roka X-8
– Zakašnjeli zahtjevi od X-8 do X-2
• Podnošenje ad hoc zahtjeva
– Pravilo: 2 tjedna prije izvršenja prijevoza
– Krajnji rok: do 12 h dana koji prethodi izvršenju
prijevoza
POSLOVI PRISTUPA INFRASTRUKTURI
9
Proces dodjele kapaciteta
Izvješće o mreži
Zahtjev za dodjelu infrastrukturnih kapaciteta
Obrada zahtjeva
Izrada ponude (nacrt voznog reda)
10
Dodjela trase (izrada voznog reda)
Sklapanje ugovora o pristupu
Izvršenje prijevoza
Obračun i naplata pristojbi
Analiza kapaciteta
POSLOVI PRISTUPA INFRASTRUKTURI
Vremenski tijek aktivnosti dodjele kapaciteta
11
POSLOVI PRISTUPA INFRASTRUKTURI
Zakrčena infrastruktura – pravila
prioriteta
• Pravila prioriteta:
–
–
–
–
Usluge javnog prijevoza putnika
Usluge kombiniranog prijevoza
Usluge međunarodnog teretnog prijevoza
Usluge ostalog teretnog prijevoza
• Uz sljedeće uvjete:
– Redovni vlakovi imaju prednost pred izvanrednim i posebnim
– Vlakovi prema okvirnim ugovorima imaju prednost pred novim
zahtjevima
– Zahtjevi za trase sa duljim vremenskim periodom prometovanja
imaju prednost pred zahtjevima za trase sa kraćim vremenskim
periodom
– Zahtjevi za trase sa duljom relacijom imaju prednost pred
zahtjevima sa kraćom relacijom
POSLOVI PRISTUPA INFRASTRUKTURI
12
5. Usluge
•
Prilog II, Direktive 2001/14 EZ:
– Minimalni pristupni paket
•
•
•
•
obrada zahtjeva za infrastrukturni kapacitet
pravo korištenja dodijeljenog kapaciteta
korištenje kolosijeka, skretnica i čvorišta na dodijeljenom kapacitetu
upravljanje prometom vlakova, uključujući signalizaciju, regulaciju, prijem i otpremu
vlakova, sporazumijevanje vezano uz promet vlakova i pružanje informacija o
kretanju vlakova
• sve ostale informacije potrebne za realizaciju ili obavljanje usluge za koju je
kapacitet dodijeljen
– Pristup prugom do uslužnih objekata
•
•
•
•
•
•
•
•
korištenje opreme za opskrbu električnom energijom potrebnom za vuču vlaka
objekti za opskrbu gorivom
kolodvori za prijem i otpremu putnika, kolodvorske zgrade i ostali objekti
robni terminali
ranžirni kolodvori
objekti za formiranje vlakova
garažni kolosijeci
objekti za održavanje i ostali tehnički objekti
POSLOVI PRISTUPA INFRASTRUKTURI
13
5. Usluge
• Dodatne usluge
– električna energija potrebna za vuču vlakova
– opskrba dizel gorivom
– usluge za vlakove (pregrijavanje, prethlađivanje, opskrba
vodom, zbrinjavanje otpada)
– manevriranje i druge usluge
– usluge za prijevoz izvanrednih pošiljaka i opasnih tvari
– ostale dodatne usluge
• Prateće usluge
–
–
–
–
pristup telekomunikacijskoj mreži
pružanje dodatnih informacija
tehnički pregled voznog parka
ostale prateće usluge
POSLOVI PRISTUPA INFRASTRUKTURI
14
6. Pristojbe
• Naplata na temelju ostvarenih vlak kilometara
• 2 osnovne cijene po vlkm:
– Putnički prijevoz
– Teretni prijevoz
• Dodaci na cijenu:
– Trase izvanrednih vlakova – 10%
– Trase vlakova za koje se izrađuje poseban vozni red
– 20%
– Trase vlakova koji prevoze izvanredne pošiljke – 30%
– Trasa vlaka za vrijeme prekida radnog vremena
pruge odn. kolodvora – prema stvarnim troškovima
POSLOVI PRISTUPA INFRASTRUKTURI
15
Model određivanja pristojbi za
korištenje infrastrukture
•
•
•
•
•
•
C – ukupna pristojba
T – ekvivalent trase vlaka
L – parametar linije
l (km) – duljina trase vlaka
Cvlkm (kn/vlkm) – osnovna cijena po vlak kilometru
K – koeficijent korekcije cijene
POSLOVI PRISTUPA INFRASTRUKTURI
16
L – Parametar linije
L1 = 1,5
L2 = 1,1
L3 = 1,0
L4 = 0,9
L5 = 0,5
POSLOVI PRISTUPA INFRASTRUKTURI
17
Ekvivalent trase - T
• Ekvivalenti trasa vlakova u putničkom prijevozu iznose:
T11
T12
T13
T14
T15
– EuroCity, InterCity, ekspresni, brzi, agencijski
– ubrzani, putnički
– pogranični, prigradski
– nagibni
– prazne garniture i lokomotivski vlakovi
1,20
0,80
1,00
1,10
0,50
18
• Ekvivalenti trasa vlakova u teretnom prijevozu iznose:
T21
T22
T23
T24
T25
– ekspresni, brzi, izravni, maršrutni
– vlakovi kombiniranog prometa
– dionički, sabirni, kružni, industrijski
– vlakovi s praznim vagonima
– lokomotivski vlakovi
POSLOVI PRISTUPA INFRASTRUKTURI
1,20
0,90
1,10
1,00
0,30
Model određivanja pristojbi za isporuku
el. energije za vuču vlakova
• Cev – cijena isporučene el. energije za vuču vlaka
• Cbrtkm – osnovna cijena el. energije (kn/brtkm)
• BRTKMvlaka – brutotonski kilometri vlaka
POSLOVI PRISTUPA INFRASTRUKTURI
19
Model određivanja pristojbi za isporuku
el. energije za vuču vlakova
20
POSLOVI PRISTUPA INFRASTRUKTURI
Model određivanja pristojbi za isporuku
el. energije za vuču vlakova
21
• Usklađivanje razlike između obračunane el.
energije i stvarne potrošnje obavlja se dva puta
godišnje
• Utvrđena razlika se vraća ili naplaćuje
željezničkim prijevoznicima prema udjelu svakog
od njih u ukupnim brtkm
POSLOVI PRISTUPA INFRASTRUKTURI
Naknade zbog kašnjenja vlakova
•
•
•
Primjenjuje se u putničkom prijevozu
Kašnjenja se prate kao primarna i sekundarna, a naplaćuju se samo
primarna
Primarna kašnjenja
-
Odgovornost UI-a:
-
-
Odgovornost ŽP-a:
-
-
•
•
Lagane vožnje
Neplanirana produljenja zatvora pruga zbog radova na infrastrukturi
Kvar ili smetnja na signalno-sigurnosnim uređajima
Kvar ili smetnja na uređajima za osiguranje ŽCPR-a
Produljenje vožnje vlaka zbog vuče/sastava
Nepravodobno ispostavljanje garniture/lokomotive
Kvar vučnog vozila
Kvar vagona
Izvanredni događaj – UI ustanovljuje odgovornost u svakom pojedinom slučaju
Sekundarna kašnjenja – sva ostala
Primarna kašnjenja se naplaćuju u iznosu od 0,1% pristojbe po minuti, a
najviše 5%
POSLOVI PRISTUPA INFRASTRUKTURI
22