Κατεβάστε εδώ την παρουσίαση για το CRM

Download Report

Transcript Κατεβάστε εδώ την παρουσίαση για το CRM

Slide 1


Slide 2

GALAXY είναι
Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις,
συνδυάζοντας τo Microsoft .NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία
ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic.
Εξασφαλίζει
απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής και εξατομίκευσης
πρόσβαση από παντού
αυτοματοποίηση των διαδικασιών
συνολικό έλεγχο & εικόνα της επιχείρησης
εύκολη αναβάθμιση
προσθήκη νέων λειτουργιών και διαδικασιών ανάλογα με τις
ανάγκες της επιχείρησης
Προσφέρει μοναδική εμπειρία χρήσης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον
εργασίας και αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης και αύξησης
παραγωγικότητας για κάθε επιχείρηση

DO YOU SPEAK FUTURE ?


Slide 3

DO YOU SPEAK FUTURE ?


Slide 4

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Διαχείριση επαφών
Διαχείριση πόρων
Κοινές δραστηριότητες
Μαζικές δραστηριότητες
Ευκαιρίες πώλησης
Εξοδολόγια
Ροές εγκρίσεων
Συγχρονισμό με MS-Outlook
Telemarketing
Workflows
Help Desk
Ανταγωνισμό
Έργα, εργασίες
Συμβόλαια Συντήρησης
Exhibitions-conferences
Retail campaigns
Loyalty schemes
Outsourcing Telemarketing
Timesheet

DO YOU SPEAK FUTURE ?


Slide 5

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
M.I.S
 Management Analytics : Πλήθος έτοιμων αναφορών για κάθε υποσύστημα.
Δυνατότητα διαμόρφωσης και εξαγωγής τους σε όλες τις γνωστές μορφές
αρχείων
 Δυνατότητα δημιουργίας αναφορών, όπου κάθε χρήστης μπορεί να
σχεδιάσει αναφορές με δύο ειδών εργαλεία
• Εργαλείο δημιουργίας απλών reports (report generator)
• Εργαλείο δημιουργίας σύνθετων reports (visual reporting) με επιπλέον
δυνατότητα αισθητικών παρεμβάσεων στην εκτύπωση
 Πλούσια συλλογή έτοιμων στατιστικών με την μορφή OLAP Views / Grids και
δημιουργία δικών σας μέσω εξαιρετικά εύχρηστων εργαλείων.
 Δείκτες (KPIs), όπως ενδεικτικά: ανοικτές ευκαιρίες πώλησης, κερδισμένες/χαμένες
ευκαιρίες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κ.ά.
 Δυνατότητα ασύγχρονης εκτέλεσης των αναφορών, ώστε να μην καθυστερεί η ροή των
εργασιών. Μετά την ολοκλήρωση η εφαρμογή αποθηκεύει την αναφορά και
ενημερώνει τον κάθε χρήστη (μέσω alert).

DO YOU SPEAK FUTURE ?


Slide 6

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
 Οι χρήστες του CRM μπορούν να συγχρονίσουν τα στοιχεία που έχουν στην
εφαρμογή με εκείνα του MS Outlook στον προσωπικό τους υπολογιστή
 Το CRM διαχειρίζεται λίστες υπαρχόντων και δυνητικών πελατών/εταιριών και
των στελεχών τους. Για κάθε λογαριασμό τηρεί αναλυτική πληροφορία για
αποτελεσματικότερη επικοινωνία, προωθητικές ενέργειες και υποστήριξη.
 Προσφέρει δυνατότητα πολλαπλού συσχετισμού επαφών με επιχειρήσεις (πχ.
ένας λογιστής που προσφέρει τις υπηρεσίες του σε πολλές εταιρίες)
 Παρακολουθεί τον πελάτη από την πρώτη επαφή μέχρι την πώληση και την
υποστήριξη.
 Διαχειρίζεται ευκαιρίες πώλησης
 Κάνει προβλέψεις πωλήσεων
 Μετρά την αποτελεσματικότητα των επαφών
των πόρων και των ενεργειών marketing.

DO YOU SPEAK FUTURE ?


Slide 7

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

 Παρακολουθεί τους πόρους της επιχείρησης, δηλαδή τα τμήματα,
τους εργαζόμενους και τον εξοπλισμό, τους χρόνους και την
διαθεσιμότητα τους.
 Προσφέρει δυνατότητα σχεδιασμού ροών δραστηριοτήτων (work flows)
σε πολλά επίπεδα με πολλούς εγκριτές και αποδέκτες για τη βέλτιστη
οργάνωση των εσωτερικών διαδικασιών
 Αυτοματοποιεί τις δραστηριότητες και προσφέρει τη δυνατότητα
σχεδιασμού της συμπεριφοράς τους και των ροών τους.
 Δημιουργία μαζικών δραστηριοτήτων, που αφορούν
καμπάνιες και μαζική αποστολή προσωποποιημένων
e-mails, SMS, επιστολών, fax

DO YOU SPEAK FUTURE ?


Slide 8

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

 Για την υποστήριξη των πελατών διατηρεί Knowledge base με

παράπονα, αιτήματα, προβλήματα, αιτίες και προτεινόμενες ενέργειες.
 Παρακολουθεί τον ανταγωνισμό όσον αφορά τις εταιρίες
και τα ανταγωνιστικά προϊόντα τους.
 Ενσωμάτωση και παρακολούθηση της οργανωτικής δομής της

επιχείρησης, με δυνατότητα ανάθεσης εργασιών σε συγκεκριμένα
άτομα βάσει ρόλου και θέσης στο οργανόγραμμα, πρόσκληση σε
ραντεβού, εύρεση διαθεσιμότητας υπαλλήλων ή εξοπλισμού κ.τ.λ.
 Εξελιγμένο σύστημα ασφαλείας, βασισμένο στο οργανόγραμμα της
εταιρίας αλλά και στους διαφορετικούς ρόλους που μπορεί να
υπάρχουν σε κάποιο τμήμα – διεύθυνση

DO YOU SPEAK FUTURE ?


Slide 9

Δείτε την επιχείρησή σας να πηγαίνει
στο μέλλον, σήμερα