Právní stav územního plánu po vydání změny Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Oddělení územního plánování Porada s ÚÚP, 17.

download report

Transcript Právní stav územního plánu po vydání změny Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Oddělení územního plánování Porada s ÚÚP, 17.

Slide 1

Právní stav územního plánu po
vydání změny
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení územního plánování

Porada s ÚÚP, 17. 02. 2015
1

Právní předpisy
§ 55 odst. 5 stavebního zákona

Pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího
právní stav po vydání jeho změny a toto vyhotovení opatří
záznamem o účinnosti.

2

Právní předpisy
§ 14 odst. 2 vyhlášky č. 500/ 2006 Sb.
Vyhotovení územního plánu, včetně jeho grafické části,
zahrnující právní stav po vydání poslední změny územního
plánu, se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje:

a) označení správního orgánu, který poslední změnu vydal,
b) pořadové číslo poslední změny,

c) datum nabytí účinnosti poslední změny,
d) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby
pořizovatele, otisk úředního razítka.
3

Postup
1.do zadání změny napsat, že bude vypracován právní stav

(KÚ to do vyjádření k zadání napíše také)

2.projektant dostane zadání a počítá s tím, že bude třeba vypracovat právní stav

3.projektant zpracuje změnu doporučeným způsobem
(jako novelu zákona, součást odůvodnění změny bude srovnávací text)

4. změna ÚP se projedná, zastupitelstvo obce ji vydá
4

Postup
5. projektant přijmutím změn ve srovnávacím textu vytvoří textovou

část právního stavu (výrok, odůvodnění právního stavu není, pouze
odůvodnění původního územního plánu a pak samotné změny)

6. grafická část právního stavu – také pouze „výrokové“ výkresy, ale
koordinační výkres se doporučuje

7. takto vypracovaný právní stav ÚP po vydání změny se opatří

záznamem o účinnosti a lze podle něj rozhodovat

5

Postup
Výrok

Srovnávací text

- ruší

- nový text se vpisuje podtržený

- doplňují

- rušený text se přeškrtává

- nahrazují
- vkládají

Změna územního plánu se vydává v rozsahu
měněných částí územního plánu.
6

Výroková část
Kapitola 3.2.1.2. se mění takto:

-v třetím odstavci se text „vybraných lokalit vymezených v ZÚR“
nahrazuje textem „rozvojových zón nadmístního významu“, vypouští se
text „Průmyslová zóna“ a text „Střeble, Svatá Kateřina u Rozvadova,
Čečkovice, Bor u Tachova, Vysočany u Boru, Mlýnec pod Přimdou, Lužná
u Boru, Mýto“ se nahrazuje textem „RU1 až RU3“,
-ve čtvrtém odstavci se text „rybniční oblast u Tisové“ nahrazuje textem
„rybničních oblastí“, ruší se text „individuálních rekreačních“, za slovo
„objektů“ se doplňuje text „pro rodinnou rekreaci“ a slovo „extravilánu“
se nahrazuje textem „nezastavěném území“,
- v posledním odstavci se text „V územním plánu“ nahrazuje textem „Na
území“.
7

Srovnávací text
3.2.1.2. Úkoly pro územní plánování obcí

Usměrňovat využití území zejména s ohledem na širší region, funkce
rozvojové osy a ochranu životního prostředí (zejména ve specifické oblasti
SON1 Český les).
Vytvářet podmínky pro využití přírodně-rekreačního potenciálu území pro
cestovní ruch.
Podnikatelské aktivity na ose OS1 koncentrovat zejména do vybraných lokalit
vymezených v ZÚR rozvojových zón nadmístního významu: Průmyslová zóna
Bor – Vysočany, CTPark Bor, Rokycany – Jih a rozvojových území: Střeble,
Svatá Kateřina u Rozvadova, Čečkovice, Bor u Tachova, Vysočany u Boru,
Mlýnec pod Přimdou, Lužná u Boru, Mýto RU1 až RU3.
Chránit hodnoty krajinného typu rybniční oblast u Tisové rybničních oblastí,
zejména nerozšiřovat výstavbu individuálních rekreačních objektů pro
rodinnou rekreaci v extravilánu nezastavěném území.
V územním plánu Na území obce Benešovice vymezit plochy pro výstavbu
skladových nádrží u přečerpávací stanice na ropovodu IKL.
8

Právní stav
3.2.1.2. Úkoly pro územní plánování obcí
• Usměrňovat využití území zejména s ohledem na širší region, funkce
rozvojové osy a ochranu životního prostředí (zejména ve specifické oblasti
SON1 Český les).
• Vytvářet podmínky pro využití přírodně-rekreačního potenciálu území pro
cestovní ruch.
• Podnikatelské aktivity na ose OS1 koncentrovat zejména do rozvojových zón
nadmístního významu: Bor – Vysočany, CTPark Bor, Rokycany – Jih a
rozvojových území RU1 až RU3.
• Chránit hodnoty krajinného typu rybničních oblastí, zejména nerozšiřovat
výstavbu objektů pro rodinnou rekreaci v nezastavěném území.
• Na území obce Benešovice vymezit plochy pro výstavbu skladových nádrží u
přečerpávací stanice na ropovodu IKL.
9

Problémy
• nejasná formulace v zákoně
• staré územní plány
• § 188 odst. 3 - Při projednání a vydání návrhu změny územního plánu
obce, regulačního plánu nebo územně plánovací dokumentace
sídelního útvaru nebo zóny schválené do 31. prosince 2006 se
postupuje podle tohoto zákona. O úpravě směrné části této
dokumentace rozhoduje pro své území obecní úřad, v ostatních
případech úřad územního plánování. Při úpravě se postupuje podle
dosavadních právních předpisů.
• chybějící právní stav po již platných změnách
• projektant má smlouvu pouze na malou změnu (nemá zaplacený
právní stav)
• malé změny
10

Závěr
• novela stavebního zákona

• změny všech ÚPD
• 01. 07. 2015
• http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-ametodiky/21-zmena-up-13012015.pdf
11

Děkuji za pozornost

Mgr. Jaroslav Kovanda
oddělení územního plánování
tel. 377 195 563
[email protected]

12


Slide 2

Právní stav územního plánu po
vydání změny
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení územního plánování

Porada s ÚÚP, 17. 02. 2015
1

Právní předpisy
§ 55 odst. 5 stavebního zákona

Pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího
právní stav po vydání jeho změny a toto vyhotovení opatří
záznamem o účinnosti.

2

Právní předpisy
§ 14 odst. 2 vyhlášky č. 500/ 2006 Sb.
Vyhotovení územního plánu, včetně jeho grafické části,
zahrnující právní stav po vydání poslední změny územního
plánu, se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje:

a) označení správního orgánu, který poslední změnu vydal,
b) pořadové číslo poslední změny,

c) datum nabytí účinnosti poslední změny,
d) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby
pořizovatele, otisk úředního razítka.
3

Postup
1.do zadání změny napsat, že bude vypracován právní stav

(KÚ to do vyjádření k zadání napíše také)

2.projektant dostane zadání a počítá s tím, že bude třeba vypracovat právní stav

3.projektant zpracuje změnu doporučeným způsobem
(jako novelu zákona, součást odůvodnění změny bude srovnávací text)

4. změna ÚP se projedná, zastupitelstvo obce ji vydá
4

Postup
5. projektant přijmutím změn ve srovnávacím textu vytvoří textovou

část právního stavu (výrok, odůvodnění právního stavu není, pouze
odůvodnění původního územního plánu a pak samotné změny)

6. grafická část právního stavu – také pouze „výrokové“ výkresy, ale
koordinační výkres se doporučuje

7. takto vypracovaný právní stav ÚP po vydání změny se opatří

záznamem o účinnosti a lze podle něj rozhodovat

5

Postup
Výrok

Srovnávací text

- ruší

- nový text se vpisuje podtržený

- doplňují

- rušený text se přeškrtává

- nahrazují
- vkládají

Změna územního plánu se vydává v rozsahu
měněných částí územního plánu.
6

Výroková část
Kapitola 3.2.1.2. se mění takto:

-v třetím odstavci se text „vybraných lokalit vymezených v ZÚR“
nahrazuje textem „rozvojových zón nadmístního významu“, vypouští se
text „Průmyslová zóna“ a text „Střeble, Svatá Kateřina u Rozvadova,
Čečkovice, Bor u Tachova, Vysočany u Boru, Mlýnec pod Přimdou, Lužná
u Boru, Mýto“ se nahrazuje textem „RU1 až RU3“,
-ve čtvrtém odstavci se text „rybniční oblast u Tisové“ nahrazuje textem
„rybničních oblastí“, ruší se text „individuálních rekreačních“, za slovo
„objektů“ se doplňuje text „pro rodinnou rekreaci“ a slovo „extravilánu“
se nahrazuje textem „nezastavěném území“,
- v posledním odstavci se text „V územním plánu“ nahrazuje textem „Na
území“.
7

Srovnávací text
3.2.1.2. Úkoly pro územní plánování obcí

Usměrňovat využití území zejména s ohledem na širší region, funkce
rozvojové osy a ochranu životního prostředí (zejména ve specifické oblasti
SON1 Český les).
Vytvářet podmínky pro využití přírodně-rekreačního potenciálu území pro
cestovní ruch.
Podnikatelské aktivity na ose OS1 koncentrovat zejména do vybraných lokalit
vymezených v ZÚR rozvojových zón nadmístního významu: Průmyslová zóna
Bor – Vysočany, CTPark Bor, Rokycany – Jih a rozvojových území: Střeble,
Svatá Kateřina u Rozvadova, Čečkovice, Bor u Tachova, Vysočany u Boru,
Mlýnec pod Přimdou, Lužná u Boru, Mýto RU1 až RU3.
Chránit hodnoty krajinného typu rybniční oblast u Tisové rybničních oblastí,
zejména nerozšiřovat výstavbu individuálních rekreačních objektů pro
rodinnou rekreaci v extravilánu nezastavěném území.
V územním plánu Na území obce Benešovice vymezit plochy pro výstavbu
skladových nádrží u přečerpávací stanice na ropovodu IKL.
8

Právní stav
3.2.1.2. Úkoly pro územní plánování obcí
• Usměrňovat využití území zejména s ohledem na širší region, funkce
rozvojové osy a ochranu životního prostředí (zejména ve specifické oblasti
SON1 Český les).
• Vytvářet podmínky pro využití přírodně-rekreačního potenciálu území pro
cestovní ruch.
• Podnikatelské aktivity na ose OS1 koncentrovat zejména do rozvojových zón
nadmístního významu: Bor – Vysočany, CTPark Bor, Rokycany – Jih a
rozvojových území RU1 až RU3.
• Chránit hodnoty krajinného typu rybničních oblastí, zejména nerozšiřovat
výstavbu objektů pro rodinnou rekreaci v nezastavěném území.
• Na území obce Benešovice vymezit plochy pro výstavbu skladových nádrží u
přečerpávací stanice na ropovodu IKL.
9

Problémy
• nejasná formulace v zákoně
• staré územní plány
• § 188 odst. 3 - Při projednání a vydání návrhu změny územního plánu
obce, regulačního plánu nebo územně plánovací dokumentace
sídelního útvaru nebo zóny schválené do 31. prosince 2006 se
postupuje podle tohoto zákona. O úpravě směrné části této
dokumentace rozhoduje pro své území obecní úřad, v ostatních
případech úřad územního plánování. Při úpravě se postupuje podle
dosavadních právních předpisů.
• chybějící právní stav po již platných změnách
• projektant má smlouvu pouze na malou změnu (nemá zaplacený
právní stav)
• malé změny
10

Závěr
• novela stavebního zákona

• změny všech ÚPD
• 01. 07. 2015
• http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-ametodiky/21-zmena-up-13012015.pdf
11

Děkuji za pozornost

Mgr. Jaroslav Kovanda
oddělení územního plánování
tel. 377 195 563
[email protected]

12


Slide 3

Právní stav územního plánu po
vydání změny
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení územního plánování

Porada s ÚÚP, 17. 02. 2015
1

Právní předpisy
§ 55 odst. 5 stavebního zákona

Pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího
právní stav po vydání jeho změny a toto vyhotovení opatří
záznamem o účinnosti.

2

Právní předpisy
§ 14 odst. 2 vyhlášky č. 500/ 2006 Sb.
Vyhotovení územního plánu, včetně jeho grafické části,
zahrnující právní stav po vydání poslední změny územního
plánu, se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje:

a) označení správního orgánu, který poslední změnu vydal,
b) pořadové číslo poslední změny,

c) datum nabytí účinnosti poslední změny,
d) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby
pořizovatele, otisk úředního razítka.
3

Postup
1.do zadání změny napsat, že bude vypracován právní stav

(KÚ to do vyjádření k zadání napíše také)

2.projektant dostane zadání a počítá s tím, že bude třeba vypracovat právní stav

3.projektant zpracuje změnu doporučeným způsobem
(jako novelu zákona, součást odůvodnění změny bude srovnávací text)

4. změna ÚP se projedná, zastupitelstvo obce ji vydá
4

Postup
5. projektant přijmutím změn ve srovnávacím textu vytvoří textovou

část právního stavu (výrok, odůvodnění právního stavu není, pouze
odůvodnění původního územního plánu a pak samotné změny)

6. grafická část právního stavu – také pouze „výrokové“ výkresy, ale
koordinační výkres se doporučuje

7. takto vypracovaný právní stav ÚP po vydání změny se opatří

záznamem o účinnosti a lze podle něj rozhodovat

5

Postup
Výrok

Srovnávací text

- ruší

- nový text se vpisuje podtržený

- doplňují

- rušený text se přeškrtává

- nahrazují
- vkládají

Změna územního plánu se vydává v rozsahu
měněných částí územního plánu.
6

Výroková část
Kapitola 3.2.1.2. se mění takto:

-v třetím odstavci se text „vybraných lokalit vymezených v ZÚR“
nahrazuje textem „rozvojových zón nadmístního významu“, vypouští se
text „Průmyslová zóna“ a text „Střeble, Svatá Kateřina u Rozvadova,
Čečkovice, Bor u Tachova, Vysočany u Boru, Mlýnec pod Přimdou, Lužná
u Boru, Mýto“ se nahrazuje textem „RU1 až RU3“,
-ve čtvrtém odstavci se text „rybniční oblast u Tisové“ nahrazuje textem
„rybničních oblastí“, ruší se text „individuálních rekreačních“, za slovo
„objektů“ se doplňuje text „pro rodinnou rekreaci“ a slovo „extravilánu“
se nahrazuje textem „nezastavěném území“,
- v posledním odstavci se text „V územním plánu“ nahrazuje textem „Na
území“.
7

Srovnávací text
3.2.1.2. Úkoly pro územní plánování obcí

Usměrňovat využití území zejména s ohledem na širší region, funkce
rozvojové osy a ochranu životního prostředí (zejména ve specifické oblasti
SON1 Český les).
Vytvářet podmínky pro využití přírodně-rekreačního potenciálu území pro
cestovní ruch.
Podnikatelské aktivity na ose OS1 koncentrovat zejména do vybraných lokalit
vymezených v ZÚR rozvojových zón nadmístního významu: Průmyslová zóna
Bor – Vysočany, CTPark Bor, Rokycany – Jih a rozvojových území: Střeble,
Svatá Kateřina u Rozvadova, Čečkovice, Bor u Tachova, Vysočany u Boru,
Mlýnec pod Přimdou, Lužná u Boru, Mýto RU1 až RU3.
Chránit hodnoty krajinného typu rybniční oblast u Tisové rybničních oblastí,
zejména nerozšiřovat výstavbu individuálních rekreačních objektů pro
rodinnou rekreaci v extravilánu nezastavěném území.
V územním plánu Na území obce Benešovice vymezit plochy pro výstavbu
skladových nádrží u přečerpávací stanice na ropovodu IKL.
8

Právní stav
3.2.1.2. Úkoly pro územní plánování obcí
• Usměrňovat využití území zejména s ohledem na širší region, funkce
rozvojové osy a ochranu životního prostředí (zejména ve specifické oblasti
SON1 Český les).
• Vytvářet podmínky pro využití přírodně-rekreačního potenciálu území pro
cestovní ruch.
• Podnikatelské aktivity na ose OS1 koncentrovat zejména do rozvojových zón
nadmístního významu: Bor – Vysočany, CTPark Bor, Rokycany – Jih a
rozvojových území RU1 až RU3.
• Chránit hodnoty krajinného typu rybničních oblastí, zejména nerozšiřovat
výstavbu objektů pro rodinnou rekreaci v nezastavěném území.
• Na území obce Benešovice vymezit plochy pro výstavbu skladových nádrží u
přečerpávací stanice na ropovodu IKL.
9

Problémy
• nejasná formulace v zákoně
• staré územní plány
• § 188 odst. 3 - Při projednání a vydání návrhu změny územního plánu
obce, regulačního plánu nebo územně plánovací dokumentace
sídelního útvaru nebo zóny schválené do 31. prosince 2006 se
postupuje podle tohoto zákona. O úpravě směrné části této
dokumentace rozhoduje pro své území obecní úřad, v ostatních
případech úřad územního plánování. Při úpravě se postupuje podle
dosavadních právních předpisů.
• chybějící právní stav po již platných změnách
• projektant má smlouvu pouze na malou změnu (nemá zaplacený
právní stav)
• malé změny
10

Závěr
• novela stavebního zákona

• změny všech ÚPD
• 01. 07. 2015
• http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-ametodiky/21-zmena-up-13012015.pdf
11

Děkuji za pozornost

Mgr. Jaroslav Kovanda
oddělení územního plánování
tel. 377 195 563
[email protected]

12


Slide 4

Právní stav územního plánu po
vydání změny
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení územního plánování

Porada s ÚÚP, 17. 02. 2015
1

Právní předpisy
§ 55 odst. 5 stavebního zákona

Pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího
právní stav po vydání jeho změny a toto vyhotovení opatří
záznamem o účinnosti.

2

Právní předpisy
§ 14 odst. 2 vyhlášky č. 500/ 2006 Sb.
Vyhotovení územního plánu, včetně jeho grafické části,
zahrnující právní stav po vydání poslední změny územního
plánu, se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje:

a) označení správního orgánu, který poslední změnu vydal,
b) pořadové číslo poslední změny,

c) datum nabytí účinnosti poslední změny,
d) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby
pořizovatele, otisk úředního razítka.
3

Postup
1.do zadání změny napsat, že bude vypracován právní stav

(KÚ to do vyjádření k zadání napíše také)

2.projektant dostane zadání a počítá s tím, že bude třeba vypracovat právní stav

3.projektant zpracuje změnu doporučeným způsobem
(jako novelu zákona, součást odůvodnění změny bude srovnávací text)

4. změna ÚP se projedná, zastupitelstvo obce ji vydá
4

Postup
5. projektant přijmutím změn ve srovnávacím textu vytvoří textovou

část právního stavu (výrok, odůvodnění právního stavu není, pouze
odůvodnění původního územního plánu a pak samotné změny)

6. grafická část právního stavu – také pouze „výrokové“ výkresy, ale
koordinační výkres se doporučuje

7. takto vypracovaný právní stav ÚP po vydání změny se opatří

záznamem o účinnosti a lze podle něj rozhodovat

5

Postup
Výrok

Srovnávací text

- ruší

- nový text se vpisuje podtržený

- doplňují

- rušený text se přeškrtává

- nahrazují
- vkládají

Změna územního plánu se vydává v rozsahu
měněných částí územního plánu.
6

Výroková část
Kapitola 3.2.1.2. se mění takto:

-v třetím odstavci se text „vybraných lokalit vymezených v ZÚR“
nahrazuje textem „rozvojových zón nadmístního významu“, vypouští se
text „Průmyslová zóna“ a text „Střeble, Svatá Kateřina u Rozvadova,
Čečkovice, Bor u Tachova, Vysočany u Boru, Mlýnec pod Přimdou, Lužná
u Boru, Mýto“ se nahrazuje textem „RU1 až RU3“,
-ve čtvrtém odstavci se text „rybniční oblast u Tisové“ nahrazuje textem
„rybničních oblastí“, ruší se text „individuálních rekreačních“, za slovo
„objektů“ se doplňuje text „pro rodinnou rekreaci“ a slovo „extravilánu“
se nahrazuje textem „nezastavěném území“,
- v posledním odstavci se text „V územním plánu“ nahrazuje textem „Na
území“.
7

Srovnávací text
3.2.1.2. Úkoly pro územní plánování obcí

Usměrňovat využití území zejména s ohledem na širší region, funkce
rozvojové osy a ochranu životního prostředí (zejména ve specifické oblasti
SON1 Český les).
Vytvářet podmínky pro využití přírodně-rekreačního potenciálu území pro
cestovní ruch.
Podnikatelské aktivity na ose OS1 koncentrovat zejména do vybraných lokalit
vymezených v ZÚR rozvojových zón nadmístního významu: Průmyslová zóna
Bor – Vysočany, CTPark Bor, Rokycany – Jih a rozvojových území: Střeble,
Svatá Kateřina u Rozvadova, Čečkovice, Bor u Tachova, Vysočany u Boru,
Mlýnec pod Přimdou, Lužná u Boru, Mýto RU1 až RU3.
Chránit hodnoty krajinného typu rybniční oblast u Tisové rybničních oblastí,
zejména nerozšiřovat výstavbu individuálních rekreačních objektů pro
rodinnou rekreaci v extravilánu nezastavěném území.
V územním plánu Na území obce Benešovice vymezit plochy pro výstavbu
skladových nádrží u přečerpávací stanice na ropovodu IKL.
8

Právní stav
3.2.1.2. Úkoly pro územní plánování obcí
• Usměrňovat využití území zejména s ohledem na širší region, funkce
rozvojové osy a ochranu životního prostředí (zejména ve specifické oblasti
SON1 Český les).
• Vytvářet podmínky pro využití přírodně-rekreačního potenciálu území pro
cestovní ruch.
• Podnikatelské aktivity na ose OS1 koncentrovat zejména do rozvojových zón
nadmístního významu: Bor – Vysočany, CTPark Bor, Rokycany – Jih a
rozvojových území RU1 až RU3.
• Chránit hodnoty krajinného typu rybničních oblastí, zejména nerozšiřovat
výstavbu objektů pro rodinnou rekreaci v nezastavěném území.
• Na území obce Benešovice vymezit plochy pro výstavbu skladových nádrží u
přečerpávací stanice na ropovodu IKL.
9

Problémy
• nejasná formulace v zákoně
• staré územní plány
• § 188 odst. 3 - Při projednání a vydání návrhu změny územního plánu
obce, regulačního plánu nebo územně plánovací dokumentace
sídelního útvaru nebo zóny schválené do 31. prosince 2006 se
postupuje podle tohoto zákona. O úpravě směrné části této
dokumentace rozhoduje pro své území obecní úřad, v ostatních
případech úřad územního plánování. Při úpravě se postupuje podle
dosavadních právních předpisů.
• chybějící právní stav po již platných změnách
• projektant má smlouvu pouze na malou změnu (nemá zaplacený
právní stav)
• malé změny
10

Závěr
• novela stavebního zákona

• změny všech ÚPD
• 01. 07. 2015
• http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-ametodiky/21-zmena-up-13012015.pdf
11

Děkuji za pozornost

Mgr. Jaroslav Kovanda
oddělení územního plánování
tel. 377 195 563
[email protected]

12


Slide 5

Právní stav územního plánu po
vydání změny
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení územního plánování

Porada s ÚÚP, 17. 02. 2015
1

Právní předpisy
§ 55 odst. 5 stavebního zákona

Pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího
právní stav po vydání jeho změny a toto vyhotovení opatří
záznamem o účinnosti.

2

Právní předpisy
§ 14 odst. 2 vyhlášky č. 500/ 2006 Sb.
Vyhotovení územního plánu, včetně jeho grafické části,
zahrnující právní stav po vydání poslední změny územního
plánu, se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje:

a) označení správního orgánu, který poslední změnu vydal,
b) pořadové číslo poslední změny,

c) datum nabytí účinnosti poslední změny,
d) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby
pořizovatele, otisk úředního razítka.
3

Postup
1.do zadání změny napsat, že bude vypracován právní stav

(KÚ to do vyjádření k zadání napíše také)

2.projektant dostane zadání a počítá s tím, že bude třeba vypracovat právní stav

3.projektant zpracuje změnu doporučeným způsobem
(jako novelu zákona, součást odůvodnění změny bude srovnávací text)

4. změna ÚP se projedná, zastupitelstvo obce ji vydá
4

Postup
5. projektant přijmutím změn ve srovnávacím textu vytvoří textovou

část právního stavu (výrok, odůvodnění právního stavu není, pouze
odůvodnění původního územního plánu a pak samotné změny)

6. grafická část právního stavu – také pouze „výrokové“ výkresy, ale
koordinační výkres se doporučuje

7. takto vypracovaný právní stav ÚP po vydání změny se opatří

záznamem o účinnosti a lze podle něj rozhodovat

5

Postup
Výrok

Srovnávací text

- ruší

- nový text se vpisuje podtržený

- doplňují

- rušený text se přeškrtává

- nahrazují
- vkládají

Změna územního plánu se vydává v rozsahu
měněných částí územního plánu.
6

Výroková část
Kapitola 3.2.1.2. se mění takto:

-v třetím odstavci se text „vybraných lokalit vymezených v ZÚR“
nahrazuje textem „rozvojových zón nadmístního významu“, vypouští se
text „Průmyslová zóna“ a text „Střeble, Svatá Kateřina u Rozvadova,
Čečkovice, Bor u Tachova, Vysočany u Boru, Mlýnec pod Přimdou, Lužná
u Boru, Mýto“ se nahrazuje textem „RU1 až RU3“,
-ve čtvrtém odstavci se text „rybniční oblast u Tisové“ nahrazuje textem
„rybničních oblastí“, ruší se text „individuálních rekreačních“, za slovo
„objektů“ se doplňuje text „pro rodinnou rekreaci“ a slovo „extravilánu“
se nahrazuje textem „nezastavěném území“,
- v posledním odstavci se text „V územním plánu“ nahrazuje textem „Na
území“.
7

Srovnávací text
3.2.1.2. Úkoly pro územní plánování obcí

Usměrňovat využití území zejména s ohledem na širší region, funkce
rozvojové osy a ochranu životního prostředí (zejména ve specifické oblasti
SON1 Český les).
Vytvářet podmínky pro využití přírodně-rekreačního potenciálu území pro
cestovní ruch.
Podnikatelské aktivity na ose OS1 koncentrovat zejména do vybraných lokalit
vymezených v ZÚR rozvojových zón nadmístního významu: Průmyslová zóna
Bor – Vysočany, CTPark Bor, Rokycany – Jih a rozvojových území: Střeble,
Svatá Kateřina u Rozvadova, Čečkovice, Bor u Tachova, Vysočany u Boru,
Mlýnec pod Přimdou, Lužná u Boru, Mýto RU1 až RU3.
Chránit hodnoty krajinného typu rybniční oblast u Tisové rybničních oblastí,
zejména nerozšiřovat výstavbu individuálních rekreačních objektů pro
rodinnou rekreaci v extravilánu nezastavěném území.
V územním plánu Na území obce Benešovice vymezit plochy pro výstavbu
skladových nádrží u přečerpávací stanice na ropovodu IKL.
8

Právní stav
3.2.1.2. Úkoly pro územní plánování obcí
• Usměrňovat využití území zejména s ohledem na širší region, funkce
rozvojové osy a ochranu životního prostředí (zejména ve specifické oblasti
SON1 Český les).
• Vytvářet podmínky pro využití přírodně-rekreačního potenciálu území pro
cestovní ruch.
• Podnikatelské aktivity na ose OS1 koncentrovat zejména do rozvojových zón
nadmístního významu: Bor – Vysočany, CTPark Bor, Rokycany – Jih a
rozvojových území RU1 až RU3.
• Chránit hodnoty krajinného typu rybničních oblastí, zejména nerozšiřovat
výstavbu objektů pro rodinnou rekreaci v nezastavěném území.
• Na území obce Benešovice vymezit plochy pro výstavbu skladových nádrží u
přečerpávací stanice na ropovodu IKL.
9

Problémy
• nejasná formulace v zákoně
• staré územní plány
• § 188 odst. 3 - Při projednání a vydání návrhu změny územního plánu
obce, regulačního plánu nebo územně plánovací dokumentace
sídelního útvaru nebo zóny schválené do 31. prosince 2006 se
postupuje podle tohoto zákona. O úpravě směrné části této
dokumentace rozhoduje pro své území obecní úřad, v ostatních
případech úřad územního plánování. Při úpravě se postupuje podle
dosavadních právních předpisů.
• chybějící právní stav po již platných změnách
• projektant má smlouvu pouze na malou změnu (nemá zaplacený
právní stav)
• malé změny
10

Závěr
• novela stavebního zákona

• změny všech ÚPD
• 01. 07. 2015
• http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-ametodiky/21-zmena-up-13012015.pdf
11

Děkuji za pozornost

Mgr. Jaroslav Kovanda
oddělení územního plánování
tel. 377 195 563
[email protected]

12


Slide 6

Právní stav územního plánu po
vydání změny
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení územního plánování

Porada s ÚÚP, 17. 02. 2015
1

Právní předpisy
§ 55 odst. 5 stavebního zákona

Pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího
právní stav po vydání jeho změny a toto vyhotovení opatří
záznamem o účinnosti.

2

Právní předpisy
§ 14 odst. 2 vyhlášky č. 500/ 2006 Sb.
Vyhotovení územního plánu, včetně jeho grafické části,
zahrnující právní stav po vydání poslední změny územního
plánu, se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje:

a) označení správního orgánu, který poslední změnu vydal,
b) pořadové číslo poslední změny,

c) datum nabytí účinnosti poslední změny,
d) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby
pořizovatele, otisk úředního razítka.
3

Postup
1.do zadání změny napsat, že bude vypracován právní stav

(KÚ to do vyjádření k zadání napíše také)

2.projektant dostane zadání a počítá s tím, že bude třeba vypracovat právní stav

3.projektant zpracuje změnu doporučeným způsobem
(jako novelu zákona, součást odůvodnění změny bude srovnávací text)

4. změna ÚP se projedná, zastupitelstvo obce ji vydá
4

Postup
5. projektant přijmutím změn ve srovnávacím textu vytvoří textovou

část právního stavu (výrok, odůvodnění právního stavu není, pouze
odůvodnění původního územního plánu a pak samotné změny)

6. grafická část právního stavu – také pouze „výrokové“ výkresy, ale
koordinační výkres se doporučuje

7. takto vypracovaný právní stav ÚP po vydání změny se opatří

záznamem o účinnosti a lze podle něj rozhodovat

5

Postup
Výrok

Srovnávací text

- ruší

- nový text se vpisuje podtržený

- doplňují

- rušený text se přeškrtává

- nahrazují
- vkládají

Změna územního plánu se vydává v rozsahu
měněných částí územního plánu.
6

Výroková část
Kapitola 3.2.1.2. se mění takto:

-v třetím odstavci se text „vybraných lokalit vymezených v ZÚR“
nahrazuje textem „rozvojových zón nadmístního významu“, vypouští se
text „Průmyslová zóna“ a text „Střeble, Svatá Kateřina u Rozvadova,
Čečkovice, Bor u Tachova, Vysočany u Boru, Mlýnec pod Přimdou, Lužná
u Boru, Mýto“ se nahrazuje textem „RU1 až RU3“,
-ve čtvrtém odstavci se text „rybniční oblast u Tisové“ nahrazuje textem
„rybničních oblastí“, ruší se text „individuálních rekreačních“, za slovo
„objektů“ se doplňuje text „pro rodinnou rekreaci“ a slovo „extravilánu“
se nahrazuje textem „nezastavěném území“,
- v posledním odstavci se text „V územním plánu“ nahrazuje textem „Na
území“.
7

Srovnávací text
3.2.1.2. Úkoly pro územní plánování obcí

Usměrňovat využití území zejména s ohledem na širší region, funkce
rozvojové osy a ochranu životního prostředí (zejména ve specifické oblasti
SON1 Český les).
Vytvářet podmínky pro využití přírodně-rekreačního potenciálu území pro
cestovní ruch.
Podnikatelské aktivity na ose OS1 koncentrovat zejména do vybraných lokalit
vymezených v ZÚR rozvojových zón nadmístního významu: Průmyslová zóna
Bor – Vysočany, CTPark Bor, Rokycany – Jih a rozvojových území: Střeble,
Svatá Kateřina u Rozvadova, Čečkovice, Bor u Tachova, Vysočany u Boru,
Mlýnec pod Přimdou, Lužná u Boru, Mýto RU1 až RU3.
Chránit hodnoty krajinného typu rybniční oblast u Tisové rybničních oblastí,
zejména nerozšiřovat výstavbu individuálních rekreačních objektů pro
rodinnou rekreaci v extravilánu nezastavěném území.
V územním plánu Na území obce Benešovice vymezit plochy pro výstavbu
skladových nádrží u přečerpávací stanice na ropovodu IKL.
8

Právní stav
3.2.1.2. Úkoly pro územní plánování obcí
• Usměrňovat využití území zejména s ohledem na širší region, funkce
rozvojové osy a ochranu životního prostředí (zejména ve specifické oblasti
SON1 Český les).
• Vytvářet podmínky pro využití přírodně-rekreačního potenciálu území pro
cestovní ruch.
• Podnikatelské aktivity na ose OS1 koncentrovat zejména do rozvojových zón
nadmístního významu: Bor – Vysočany, CTPark Bor, Rokycany – Jih a
rozvojových území RU1 až RU3.
• Chránit hodnoty krajinného typu rybničních oblastí, zejména nerozšiřovat
výstavbu objektů pro rodinnou rekreaci v nezastavěném území.
• Na území obce Benešovice vymezit plochy pro výstavbu skladových nádrží u
přečerpávací stanice na ropovodu IKL.
9

Problémy
• nejasná formulace v zákoně
• staré územní plány
• § 188 odst. 3 - Při projednání a vydání návrhu změny územního plánu
obce, regulačního plánu nebo územně plánovací dokumentace
sídelního útvaru nebo zóny schválené do 31. prosince 2006 se
postupuje podle tohoto zákona. O úpravě směrné části této
dokumentace rozhoduje pro své území obecní úřad, v ostatních
případech úřad územního plánování. Při úpravě se postupuje podle
dosavadních právních předpisů.
• chybějící právní stav po již platných změnách
• projektant má smlouvu pouze na malou změnu (nemá zaplacený
právní stav)
• malé změny
10

Závěr
• novela stavebního zákona

• změny všech ÚPD
• 01. 07. 2015
• http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-ametodiky/21-zmena-up-13012015.pdf
11

Děkuji za pozornost

Mgr. Jaroslav Kovanda
oddělení územního plánování
tel. 377 195 563
[email protected]

12


Slide 7

Právní stav územního plánu po
vydání změny
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení územního plánování

Porada s ÚÚP, 17. 02. 2015
1

Právní předpisy
§ 55 odst. 5 stavebního zákona

Pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího
právní stav po vydání jeho změny a toto vyhotovení opatří
záznamem o účinnosti.

2

Právní předpisy
§ 14 odst. 2 vyhlášky č. 500/ 2006 Sb.
Vyhotovení územního plánu, včetně jeho grafické části,
zahrnující právní stav po vydání poslední změny územního
plánu, se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje:

a) označení správního orgánu, který poslední změnu vydal,
b) pořadové číslo poslední změny,

c) datum nabytí účinnosti poslední změny,
d) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby
pořizovatele, otisk úředního razítka.
3

Postup
1.do zadání změny napsat, že bude vypracován právní stav

(KÚ to do vyjádření k zadání napíše také)

2.projektant dostane zadání a počítá s tím, že bude třeba vypracovat právní stav

3.projektant zpracuje změnu doporučeným způsobem
(jako novelu zákona, součást odůvodnění změny bude srovnávací text)

4. změna ÚP se projedná, zastupitelstvo obce ji vydá
4

Postup
5. projektant přijmutím změn ve srovnávacím textu vytvoří textovou

část právního stavu (výrok, odůvodnění právního stavu není, pouze
odůvodnění původního územního plánu a pak samotné změny)

6. grafická část právního stavu – také pouze „výrokové“ výkresy, ale
koordinační výkres se doporučuje

7. takto vypracovaný právní stav ÚP po vydání změny se opatří

záznamem o účinnosti a lze podle něj rozhodovat

5

Postup
Výrok

Srovnávací text

- ruší

- nový text se vpisuje podtržený

- doplňují

- rušený text se přeškrtává

- nahrazují
- vkládají

Změna územního plánu se vydává v rozsahu
měněných částí územního plánu.
6

Výroková část
Kapitola 3.2.1.2. se mění takto:

-v třetím odstavci se text „vybraných lokalit vymezených v ZÚR“
nahrazuje textem „rozvojových zón nadmístního významu“, vypouští se
text „Průmyslová zóna“ a text „Střeble, Svatá Kateřina u Rozvadova,
Čečkovice, Bor u Tachova, Vysočany u Boru, Mlýnec pod Přimdou, Lužná
u Boru, Mýto“ se nahrazuje textem „RU1 až RU3“,
-ve čtvrtém odstavci se text „rybniční oblast u Tisové“ nahrazuje textem
„rybničních oblastí“, ruší se text „individuálních rekreačních“, za slovo
„objektů“ se doplňuje text „pro rodinnou rekreaci“ a slovo „extravilánu“
se nahrazuje textem „nezastavěném území“,
- v posledním odstavci se text „V územním plánu“ nahrazuje textem „Na
území“.
7

Srovnávací text
3.2.1.2. Úkoly pro územní plánování obcí

Usměrňovat využití území zejména s ohledem na širší region, funkce
rozvojové osy a ochranu životního prostředí (zejména ve specifické oblasti
SON1 Český les).
Vytvářet podmínky pro využití přírodně-rekreačního potenciálu území pro
cestovní ruch.
Podnikatelské aktivity na ose OS1 koncentrovat zejména do vybraných lokalit
vymezených v ZÚR rozvojových zón nadmístního významu: Průmyslová zóna
Bor – Vysočany, CTPark Bor, Rokycany – Jih a rozvojových území: Střeble,
Svatá Kateřina u Rozvadova, Čečkovice, Bor u Tachova, Vysočany u Boru,
Mlýnec pod Přimdou, Lužná u Boru, Mýto RU1 až RU3.
Chránit hodnoty krajinného typu rybniční oblast u Tisové rybničních oblastí,
zejména nerozšiřovat výstavbu individuálních rekreačních objektů pro
rodinnou rekreaci v extravilánu nezastavěném území.
V územním plánu Na území obce Benešovice vymezit plochy pro výstavbu
skladových nádrží u přečerpávací stanice na ropovodu IKL.
8

Právní stav
3.2.1.2. Úkoly pro územní plánování obcí
• Usměrňovat využití území zejména s ohledem na širší region, funkce
rozvojové osy a ochranu životního prostředí (zejména ve specifické oblasti
SON1 Český les).
• Vytvářet podmínky pro využití přírodně-rekreačního potenciálu území pro
cestovní ruch.
• Podnikatelské aktivity na ose OS1 koncentrovat zejména do rozvojových zón
nadmístního významu: Bor – Vysočany, CTPark Bor, Rokycany – Jih a
rozvojových území RU1 až RU3.
• Chránit hodnoty krajinného typu rybničních oblastí, zejména nerozšiřovat
výstavbu objektů pro rodinnou rekreaci v nezastavěném území.
• Na území obce Benešovice vymezit plochy pro výstavbu skladových nádrží u
přečerpávací stanice na ropovodu IKL.
9

Problémy
• nejasná formulace v zákoně
• staré územní plány
• § 188 odst. 3 - Při projednání a vydání návrhu změny územního plánu
obce, regulačního plánu nebo územně plánovací dokumentace
sídelního útvaru nebo zóny schválené do 31. prosince 2006 se
postupuje podle tohoto zákona. O úpravě směrné části této
dokumentace rozhoduje pro své území obecní úřad, v ostatních
případech úřad územního plánování. Při úpravě se postupuje podle
dosavadních právních předpisů.
• chybějící právní stav po již platných změnách
• projektant má smlouvu pouze na malou změnu (nemá zaplacený
právní stav)
• malé změny
10

Závěr
• novela stavebního zákona

• změny všech ÚPD
• 01. 07. 2015
• http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-ametodiky/21-zmena-up-13012015.pdf
11

Děkuji za pozornost

Mgr. Jaroslav Kovanda
oddělení územního plánování
tel. 377 195 563
[email protected]

12


Slide 8

Právní stav územního plánu po
vydání změny
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení územního plánování

Porada s ÚÚP, 17. 02. 2015
1

Právní předpisy
§ 55 odst. 5 stavebního zákona

Pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího
právní stav po vydání jeho změny a toto vyhotovení opatří
záznamem o účinnosti.

2

Právní předpisy
§ 14 odst. 2 vyhlášky č. 500/ 2006 Sb.
Vyhotovení územního plánu, včetně jeho grafické části,
zahrnující právní stav po vydání poslední změny územního
plánu, se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje:

a) označení správního orgánu, který poslední změnu vydal,
b) pořadové číslo poslední změny,

c) datum nabytí účinnosti poslední změny,
d) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby
pořizovatele, otisk úředního razítka.
3

Postup
1.do zadání změny napsat, že bude vypracován právní stav

(KÚ to do vyjádření k zadání napíše také)

2.projektant dostane zadání a počítá s tím, že bude třeba vypracovat právní stav

3.projektant zpracuje změnu doporučeným způsobem
(jako novelu zákona, součást odůvodnění změny bude srovnávací text)

4. změna ÚP se projedná, zastupitelstvo obce ji vydá
4

Postup
5. projektant přijmutím změn ve srovnávacím textu vytvoří textovou

část právního stavu (výrok, odůvodnění právního stavu není, pouze
odůvodnění původního územního plánu a pak samotné změny)

6. grafická část právního stavu – také pouze „výrokové“ výkresy, ale
koordinační výkres se doporučuje

7. takto vypracovaný právní stav ÚP po vydání změny se opatří

záznamem o účinnosti a lze podle něj rozhodovat

5

Postup
Výrok

Srovnávací text

- ruší

- nový text se vpisuje podtržený

- doplňují

- rušený text se přeškrtává

- nahrazují
- vkládají

Změna územního plánu se vydává v rozsahu
měněných částí územního plánu.
6

Výroková část
Kapitola 3.2.1.2. se mění takto:

-v třetím odstavci se text „vybraných lokalit vymezených v ZÚR“
nahrazuje textem „rozvojových zón nadmístního významu“, vypouští se
text „Průmyslová zóna“ a text „Střeble, Svatá Kateřina u Rozvadova,
Čečkovice, Bor u Tachova, Vysočany u Boru, Mlýnec pod Přimdou, Lužná
u Boru, Mýto“ se nahrazuje textem „RU1 až RU3“,
-ve čtvrtém odstavci se text „rybniční oblast u Tisové“ nahrazuje textem
„rybničních oblastí“, ruší se text „individuálních rekreačních“, za slovo
„objektů“ se doplňuje text „pro rodinnou rekreaci“ a slovo „extravilánu“
se nahrazuje textem „nezastavěném území“,
- v posledním odstavci se text „V územním plánu“ nahrazuje textem „Na
území“.
7

Srovnávací text
3.2.1.2. Úkoly pro územní plánování obcí

Usměrňovat využití území zejména s ohledem na širší region, funkce
rozvojové osy a ochranu životního prostředí (zejména ve specifické oblasti
SON1 Český les).
Vytvářet podmínky pro využití přírodně-rekreačního potenciálu území pro
cestovní ruch.
Podnikatelské aktivity na ose OS1 koncentrovat zejména do vybraných lokalit
vymezených v ZÚR rozvojových zón nadmístního významu: Průmyslová zóna
Bor – Vysočany, CTPark Bor, Rokycany – Jih a rozvojových území: Střeble,
Svatá Kateřina u Rozvadova, Čečkovice, Bor u Tachova, Vysočany u Boru,
Mlýnec pod Přimdou, Lužná u Boru, Mýto RU1 až RU3.
Chránit hodnoty krajinného typu rybniční oblast u Tisové rybničních oblastí,
zejména nerozšiřovat výstavbu individuálních rekreačních objektů pro
rodinnou rekreaci v extravilánu nezastavěném území.
V územním plánu Na území obce Benešovice vymezit plochy pro výstavbu
skladových nádrží u přečerpávací stanice na ropovodu IKL.
8

Právní stav
3.2.1.2. Úkoly pro územní plánování obcí
• Usměrňovat využití území zejména s ohledem na širší region, funkce
rozvojové osy a ochranu životního prostředí (zejména ve specifické oblasti
SON1 Český les).
• Vytvářet podmínky pro využití přírodně-rekreačního potenciálu území pro
cestovní ruch.
• Podnikatelské aktivity na ose OS1 koncentrovat zejména do rozvojových zón
nadmístního významu: Bor – Vysočany, CTPark Bor, Rokycany – Jih a
rozvojových území RU1 až RU3.
• Chránit hodnoty krajinného typu rybničních oblastí, zejména nerozšiřovat
výstavbu objektů pro rodinnou rekreaci v nezastavěném území.
• Na území obce Benešovice vymezit plochy pro výstavbu skladových nádrží u
přečerpávací stanice na ropovodu IKL.
9

Problémy
• nejasná formulace v zákoně
• staré územní plány
• § 188 odst. 3 - Při projednání a vydání návrhu změny územního plánu
obce, regulačního plánu nebo územně plánovací dokumentace
sídelního útvaru nebo zóny schválené do 31. prosince 2006 se
postupuje podle tohoto zákona. O úpravě směrné části této
dokumentace rozhoduje pro své území obecní úřad, v ostatních
případech úřad územního plánování. Při úpravě se postupuje podle
dosavadních právních předpisů.
• chybějící právní stav po již platných změnách
• projektant má smlouvu pouze na malou změnu (nemá zaplacený
právní stav)
• malé změny
10

Závěr
• novela stavebního zákona

• změny všech ÚPD
• 01. 07. 2015
• http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-ametodiky/21-zmena-up-13012015.pdf
11

Děkuji za pozornost

Mgr. Jaroslav Kovanda
oddělení územního plánování
tel. 377 195 563
[email protected]

12


Slide 9

Právní stav územního plánu po
vydání změny
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení územního plánování

Porada s ÚÚP, 17. 02. 2015
1

Právní předpisy
§ 55 odst. 5 stavebního zákona

Pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího
právní stav po vydání jeho změny a toto vyhotovení opatří
záznamem o účinnosti.

2

Právní předpisy
§ 14 odst. 2 vyhlášky č. 500/ 2006 Sb.
Vyhotovení územního plánu, včetně jeho grafické části,
zahrnující právní stav po vydání poslední změny územního
plánu, se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje:

a) označení správního orgánu, který poslední změnu vydal,
b) pořadové číslo poslední změny,

c) datum nabytí účinnosti poslední změny,
d) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby
pořizovatele, otisk úředního razítka.
3

Postup
1.do zadání změny napsat, že bude vypracován právní stav

(KÚ to do vyjádření k zadání napíše také)

2.projektant dostane zadání a počítá s tím, že bude třeba vypracovat právní stav

3.projektant zpracuje změnu doporučeným způsobem
(jako novelu zákona, součást odůvodnění změny bude srovnávací text)

4. změna ÚP se projedná, zastupitelstvo obce ji vydá
4

Postup
5. projektant přijmutím změn ve srovnávacím textu vytvoří textovou

část právního stavu (výrok, odůvodnění právního stavu není, pouze
odůvodnění původního územního plánu a pak samotné změny)

6. grafická část právního stavu – také pouze „výrokové“ výkresy, ale
koordinační výkres se doporučuje

7. takto vypracovaný právní stav ÚP po vydání změny se opatří

záznamem o účinnosti a lze podle něj rozhodovat

5

Postup
Výrok

Srovnávací text

- ruší

- nový text se vpisuje podtržený

- doplňují

- rušený text se přeškrtává

- nahrazují
- vkládají

Změna územního plánu se vydává v rozsahu
měněných částí územního plánu.
6

Výroková část
Kapitola 3.2.1.2. se mění takto:

-v třetím odstavci se text „vybraných lokalit vymezených v ZÚR“
nahrazuje textem „rozvojových zón nadmístního významu“, vypouští se
text „Průmyslová zóna“ a text „Střeble, Svatá Kateřina u Rozvadova,
Čečkovice, Bor u Tachova, Vysočany u Boru, Mlýnec pod Přimdou, Lužná
u Boru, Mýto“ se nahrazuje textem „RU1 až RU3“,
-ve čtvrtém odstavci se text „rybniční oblast u Tisové“ nahrazuje textem
„rybničních oblastí“, ruší se text „individuálních rekreačních“, za slovo
„objektů“ se doplňuje text „pro rodinnou rekreaci“ a slovo „extravilánu“
se nahrazuje textem „nezastavěném území“,
- v posledním odstavci se text „V územním plánu“ nahrazuje textem „Na
území“.
7

Srovnávací text
3.2.1.2. Úkoly pro územní plánování obcí

Usměrňovat využití území zejména s ohledem na širší region, funkce
rozvojové osy a ochranu životního prostředí (zejména ve specifické oblasti
SON1 Český les).
Vytvářet podmínky pro využití přírodně-rekreačního potenciálu území pro
cestovní ruch.
Podnikatelské aktivity na ose OS1 koncentrovat zejména do vybraných lokalit
vymezených v ZÚR rozvojových zón nadmístního významu: Průmyslová zóna
Bor – Vysočany, CTPark Bor, Rokycany – Jih a rozvojových území: Střeble,
Svatá Kateřina u Rozvadova, Čečkovice, Bor u Tachova, Vysočany u Boru,
Mlýnec pod Přimdou, Lužná u Boru, Mýto RU1 až RU3.
Chránit hodnoty krajinného typu rybniční oblast u Tisové rybničních oblastí,
zejména nerozšiřovat výstavbu individuálních rekreačních objektů pro
rodinnou rekreaci v extravilánu nezastavěném území.
V územním plánu Na území obce Benešovice vymezit plochy pro výstavbu
skladových nádrží u přečerpávací stanice na ropovodu IKL.
8

Právní stav
3.2.1.2. Úkoly pro územní plánování obcí
• Usměrňovat využití území zejména s ohledem na širší region, funkce
rozvojové osy a ochranu životního prostředí (zejména ve specifické oblasti
SON1 Český les).
• Vytvářet podmínky pro využití přírodně-rekreačního potenciálu území pro
cestovní ruch.
• Podnikatelské aktivity na ose OS1 koncentrovat zejména do rozvojových zón
nadmístního významu: Bor – Vysočany, CTPark Bor, Rokycany – Jih a
rozvojových území RU1 až RU3.
• Chránit hodnoty krajinného typu rybničních oblastí, zejména nerozšiřovat
výstavbu objektů pro rodinnou rekreaci v nezastavěném území.
• Na území obce Benešovice vymezit plochy pro výstavbu skladových nádrží u
přečerpávací stanice na ropovodu IKL.
9

Problémy
• nejasná formulace v zákoně
• staré územní plány
• § 188 odst. 3 - Při projednání a vydání návrhu změny územního plánu
obce, regulačního plánu nebo územně plánovací dokumentace
sídelního útvaru nebo zóny schválené do 31. prosince 2006 se
postupuje podle tohoto zákona. O úpravě směrné části této
dokumentace rozhoduje pro své území obecní úřad, v ostatních
případech úřad územního plánování. Při úpravě se postupuje podle
dosavadních právních předpisů.
• chybějící právní stav po již platných změnách
• projektant má smlouvu pouze na malou změnu (nemá zaplacený
právní stav)
• malé změny
10

Závěr
• novela stavebního zákona

• změny všech ÚPD
• 01. 07. 2015
• http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-ametodiky/21-zmena-up-13012015.pdf
11

Děkuji za pozornost

Mgr. Jaroslav Kovanda
oddělení územního plánování
tel. 377 195 563
[email protected]

12


Slide 10

Právní stav územního plánu po
vydání změny
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení územního plánování

Porada s ÚÚP, 17. 02. 2015
1

Právní předpisy
§ 55 odst. 5 stavebního zákona

Pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího
právní stav po vydání jeho změny a toto vyhotovení opatří
záznamem o účinnosti.

2

Právní předpisy
§ 14 odst. 2 vyhlášky č. 500/ 2006 Sb.
Vyhotovení územního plánu, včetně jeho grafické části,
zahrnující právní stav po vydání poslední změny územního
plánu, se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje:

a) označení správního orgánu, který poslední změnu vydal,
b) pořadové číslo poslední změny,

c) datum nabytí účinnosti poslední změny,
d) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby
pořizovatele, otisk úředního razítka.
3

Postup
1.do zadání změny napsat, že bude vypracován právní stav

(KÚ to do vyjádření k zadání napíše také)

2.projektant dostane zadání a počítá s tím, že bude třeba vypracovat právní stav

3.projektant zpracuje změnu doporučeným způsobem
(jako novelu zákona, součást odůvodnění změny bude srovnávací text)

4. změna ÚP se projedná, zastupitelstvo obce ji vydá
4

Postup
5. projektant přijmutím změn ve srovnávacím textu vytvoří textovou

část právního stavu (výrok, odůvodnění právního stavu není, pouze
odůvodnění původního územního plánu a pak samotné změny)

6. grafická část právního stavu – také pouze „výrokové“ výkresy, ale
koordinační výkres se doporučuje

7. takto vypracovaný právní stav ÚP po vydání změny se opatří

záznamem o účinnosti a lze podle něj rozhodovat

5

Postup
Výrok

Srovnávací text

- ruší

- nový text se vpisuje podtržený

- doplňují

- rušený text se přeškrtává

- nahrazují
- vkládají

Změna územního plánu se vydává v rozsahu
měněných částí územního plánu.
6

Výroková část
Kapitola 3.2.1.2. se mění takto:

-v třetím odstavci se text „vybraných lokalit vymezených v ZÚR“
nahrazuje textem „rozvojových zón nadmístního významu“, vypouští se
text „Průmyslová zóna“ a text „Střeble, Svatá Kateřina u Rozvadova,
Čečkovice, Bor u Tachova, Vysočany u Boru, Mlýnec pod Přimdou, Lužná
u Boru, Mýto“ se nahrazuje textem „RU1 až RU3“,
-ve čtvrtém odstavci se text „rybniční oblast u Tisové“ nahrazuje textem
„rybničních oblastí“, ruší se text „individuálních rekreačních“, za slovo
„objektů“ se doplňuje text „pro rodinnou rekreaci“ a slovo „extravilánu“
se nahrazuje textem „nezastavěném území“,
- v posledním odstavci se text „V územním plánu“ nahrazuje textem „Na
území“.
7

Srovnávací text
3.2.1.2. Úkoly pro územní plánování obcí

Usměrňovat využití území zejména s ohledem na širší region, funkce
rozvojové osy a ochranu životního prostředí (zejména ve specifické oblasti
SON1 Český les).
Vytvářet podmínky pro využití přírodně-rekreačního potenciálu území pro
cestovní ruch.
Podnikatelské aktivity na ose OS1 koncentrovat zejména do vybraných lokalit
vymezených v ZÚR rozvojových zón nadmístního významu: Průmyslová zóna
Bor – Vysočany, CTPark Bor, Rokycany – Jih a rozvojových území: Střeble,
Svatá Kateřina u Rozvadova, Čečkovice, Bor u Tachova, Vysočany u Boru,
Mlýnec pod Přimdou, Lužná u Boru, Mýto RU1 až RU3.
Chránit hodnoty krajinného typu rybniční oblast u Tisové rybničních oblastí,
zejména nerozšiřovat výstavbu individuálních rekreačních objektů pro
rodinnou rekreaci v extravilánu nezastavěném území.
V územním plánu Na území obce Benešovice vymezit plochy pro výstavbu
skladových nádrží u přečerpávací stanice na ropovodu IKL.
8

Právní stav
3.2.1.2. Úkoly pro územní plánování obcí
• Usměrňovat využití území zejména s ohledem na širší region, funkce
rozvojové osy a ochranu životního prostředí (zejména ve specifické oblasti
SON1 Český les).
• Vytvářet podmínky pro využití přírodně-rekreačního potenciálu území pro
cestovní ruch.
• Podnikatelské aktivity na ose OS1 koncentrovat zejména do rozvojových zón
nadmístního významu: Bor – Vysočany, CTPark Bor, Rokycany – Jih a
rozvojových území RU1 až RU3.
• Chránit hodnoty krajinného typu rybničních oblastí, zejména nerozšiřovat
výstavbu objektů pro rodinnou rekreaci v nezastavěném území.
• Na území obce Benešovice vymezit plochy pro výstavbu skladových nádrží u
přečerpávací stanice na ropovodu IKL.
9

Problémy
• nejasná formulace v zákoně
• staré územní plány
• § 188 odst. 3 - Při projednání a vydání návrhu změny územního plánu
obce, regulačního plánu nebo územně plánovací dokumentace
sídelního útvaru nebo zóny schválené do 31. prosince 2006 se
postupuje podle tohoto zákona. O úpravě směrné části této
dokumentace rozhoduje pro své území obecní úřad, v ostatních
případech úřad územního plánování. Při úpravě se postupuje podle
dosavadních právních předpisů.
• chybějící právní stav po již platných změnách
• projektant má smlouvu pouze na malou změnu (nemá zaplacený
právní stav)
• malé změny
10

Závěr
• novela stavebního zákona

• změny všech ÚPD
• 01. 07. 2015
• http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-ametodiky/21-zmena-up-13012015.pdf
11

Děkuji za pozornost

Mgr. Jaroslav Kovanda
oddělení územního plánování
tel. 377 195 563
[email protected]

12


Slide 11

Právní stav územního plánu po
vydání změny
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení územního plánování

Porada s ÚÚP, 17. 02. 2015
1

Právní předpisy
§ 55 odst. 5 stavebního zákona

Pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího
právní stav po vydání jeho změny a toto vyhotovení opatří
záznamem o účinnosti.

2

Právní předpisy
§ 14 odst. 2 vyhlášky č. 500/ 2006 Sb.
Vyhotovení územního plánu, včetně jeho grafické části,
zahrnující právní stav po vydání poslední změny územního
plánu, se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje:

a) označení správního orgánu, který poslední změnu vydal,
b) pořadové číslo poslední změny,

c) datum nabytí účinnosti poslední změny,
d) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby
pořizovatele, otisk úředního razítka.
3

Postup
1.do zadání změny napsat, že bude vypracován právní stav

(KÚ to do vyjádření k zadání napíše také)

2.projektant dostane zadání a počítá s tím, že bude třeba vypracovat právní stav

3.projektant zpracuje změnu doporučeným způsobem
(jako novelu zákona, součást odůvodnění změny bude srovnávací text)

4. změna ÚP se projedná, zastupitelstvo obce ji vydá
4

Postup
5. projektant přijmutím změn ve srovnávacím textu vytvoří textovou

část právního stavu (výrok, odůvodnění právního stavu není, pouze
odůvodnění původního územního plánu a pak samotné změny)

6. grafická část právního stavu – také pouze „výrokové“ výkresy, ale
koordinační výkres se doporučuje

7. takto vypracovaný právní stav ÚP po vydání změny se opatří

záznamem o účinnosti a lze podle něj rozhodovat

5

Postup
Výrok

Srovnávací text

- ruší

- nový text se vpisuje podtržený

- doplňují

- rušený text se přeškrtává

- nahrazují
- vkládají

Změna územního plánu se vydává v rozsahu
měněných částí územního plánu.
6

Výroková část
Kapitola 3.2.1.2. se mění takto:

-v třetím odstavci se text „vybraných lokalit vymezených v ZÚR“
nahrazuje textem „rozvojových zón nadmístního významu“, vypouští se
text „Průmyslová zóna“ a text „Střeble, Svatá Kateřina u Rozvadova,
Čečkovice, Bor u Tachova, Vysočany u Boru, Mlýnec pod Přimdou, Lužná
u Boru, Mýto“ se nahrazuje textem „RU1 až RU3“,
-ve čtvrtém odstavci se text „rybniční oblast u Tisové“ nahrazuje textem
„rybničních oblastí“, ruší se text „individuálních rekreačních“, za slovo
„objektů“ se doplňuje text „pro rodinnou rekreaci“ a slovo „extravilánu“
se nahrazuje textem „nezastavěném území“,
- v posledním odstavci se text „V územním plánu“ nahrazuje textem „Na
území“.
7

Srovnávací text
3.2.1.2. Úkoly pro územní plánování obcí

Usměrňovat využití území zejména s ohledem na širší region, funkce
rozvojové osy a ochranu životního prostředí (zejména ve specifické oblasti
SON1 Český les).
Vytvářet podmínky pro využití přírodně-rekreačního potenciálu území pro
cestovní ruch.
Podnikatelské aktivity na ose OS1 koncentrovat zejména do vybraných lokalit
vymezených v ZÚR rozvojových zón nadmístního významu: Průmyslová zóna
Bor – Vysočany, CTPark Bor, Rokycany – Jih a rozvojových území: Střeble,
Svatá Kateřina u Rozvadova, Čečkovice, Bor u Tachova, Vysočany u Boru,
Mlýnec pod Přimdou, Lužná u Boru, Mýto RU1 až RU3.
Chránit hodnoty krajinného typu rybniční oblast u Tisové rybničních oblastí,
zejména nerozšiřovat výstavbu individuálních rekreačních objektů pro
rodinnou rekreaci v extravilánu nezastavěném území.
V územním plánu Na území obce Benešovice vymezit plochy pro výstavbu
skladových nádrží u přečerpávací stanice na ropovodu IKL.
8

Právní stav
3.2.1.2. Úkoly pro územní plánování obcí
• Usměrňovat využití území zejména s ohledem na širší region, funkce
rozvojové osy a ochranu životního prostředí (zejména ve specifické oblasti
SON1 Český les).
• Vytvářet podmínky pro využití přírodně-rekreačního potenciálu území pro
cestovní ruch.
• Podnikatelské aktivity na ose OS1 koncentrovat zejména do rozvojových zón
nadmístního významu: Bor – Vysočany, CTPark Bor, Rokycany – Jih a
rozvojových území RU1 až RU3.
• Chránit hodnoty krajinného typu rybničních oblastí, zejména nerozšiřovat
výstavbu objektů pro rodinnou rekreaci v nezastavěném území.
• Na území obce Benešovice vymezit plochy pro výstavbu skladových nádrží u
přečerpávací stanice na ropovodu IKL.
9

Problémy
• nejasná formulace v zákoně
• staré územní plány
• § 188 odst. 3 - Při projednání a vydání návrhu změny územního plánu
obce, regulačního plánu nebo územně plánovací dokumentace
sídelního útvaru nebo zóny schválené do 31. prosince 2006 se
postupuje podle tohoto zákona. O úpravě směrné části této
dokumentace rozhoduje pro své území obecní úřad, v ostatních
případech úřad územního plánování. Při úpravě se postupuje podle
dosavadních právních předpisů.
• chybějící právní stav po již platných změnách
• projektant má smlouvu pouze na malou změnu (nemá zaplacený
právní stav)
• malé změny
10

Závěr
• novela stavebního zákona

• změny všech ÚPD
• 01. 07. 2015
• http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-ametodiky/21-zmena-up-13012015.pdf
11

Děkuji za pozornost

Mgr. Jaroslav Kovanda
oddělení územního plánování
tel. 377 195 563
[email protected]

12


Slide 12

Právní stav územního plánu po
vydání změny
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení územního plánování

Porada s ÚÚP, 17. 02. 2015
1

Právní předpisy
§ 55 odst. 5 stavebního zákona

Pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího
právní stav po vydání jeho změny a toto vyhotovení opatří
záznamem o účinnosti.

2

Právní předpisy
§ 14 odst. 2 vyhlášky č. 500/ 2006 Sb.
Vyhotovení územního plánu, včetně jeho grafické části,
zahrnující právní stav po vydání poslední změny územního
plánu, se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje:

a) označení správního orgánu, který poslední změnu vydal,
b) pořadové číslo poslední změny,

c) datum nabytí účinnosti poslední změny,
d) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby
pořizovatele, otisk úředního razítka.
3

Postup
1.do zadání změny napsat, že bude vypracován právní stav

(KÚ to do vyjádření k zadání napíše také)

2.projektant dostane zadání a počítá s tím, že bude třeba vypracovat právní stav

3.projektant zpracuje změnu doporučeným způsobem
(jako novelu zákona, součást odůvodnění změny bude srovnávací text)

4. změna ÚP se projedná, zastupitelstvo obce ji vydá
4

Postup
5. projektant přijmutím změn ve srovnávacím textu vytvoří textovou

část právního stavu (výrok, odůvodnění právního stavu není, pouze
odůvodnění původního územního plánu a pak samotné změny)

6. grafická část právního stavu – také pouze „výrokové“ výkresy, ale
koordinační výkres se doporučuje

7. takto vypracovaný právní stav ÚP po vydání změny se opatří

záznamem o účinnosti a lze podle něj rozhodovat

5

Postup
Výrok

Srovnávací text

- ruší

- nový text se vpisuje podtržený

- doplňují

- rušený text se přeškrtává

- nahrazují
- vkládají

Změna územního plánu se vydává v rozsahu
měněných částí územního plánu.
6

Výroková část
Kapitola 3.2.1.2. se mění takto:

-v třetím odstavci se text „vybraných lokalit vymezených v ZÚR“
nahrazuje textem „rozvojových zón nadmístního významu“, vypouští se
text „Průmyslová zóna“ a text „Střeble, Svatá Kateřina u Rozvadova,
Čečkovice, Bor u Tachova, Vysočany u Boru, Mlýnec pod Přimdou, Lužná
u Boru, Mýto“ se nahrazuje textem „RU1 až RU3“,
-ve čtvrtém odstavci se text „rybniční oblast u Tisové“ nahrazuje textem
„rybničních oblastí“, ruší se text „individuálních rekreačních“, za slovo
„objektů“ se doplňuje text „pro rodinnou rekreaci“ a slovo „extravilánu“
se nahrazuje textem „nezastavěném území“,
- v posledním odstavci se text „V územním plánu“ nahrazuje textem „Na
území“.
7

Srovnávací text
3.2.1.2. Úkoly pro územní plánování obcí

Usměrňovat využití území zejména s ohledem na širší region, funkce
rozvojové osy a ochranu životního prostředí (zejména ve specifické oblasti
SON1 Český les).
Vytvářet podmínky pro využití přírodně-rekreačního potenciálu území pro
cestovní ruch.
Podnikatelské aktivity na ose OS1 koncentrovat zejména do vybraných lokalit
vymezených v ZÚR rozvojových zón nadmístního významu: Průmyslová zóna
Bor – Vysočany, CTPark Bor, Rokycany – Jih a rozvojových území: Střeble,
Svatá Kateřina u Rozvadova, Čečkovice, Bor u Tachova, Vysočany u Boru,
Mlýnec pod Přimdou, Lužná u Boru, Mýto RU1 až RU3.
Chránit hodnoty krajinného typu rybniční oblast u Tisové rybničních oblastí,
zejména nerozšiřovat výstavbu individuálních rekreačních objektů pro
rodinnou rekreaci v extravilánu nezastavěném území.
V územním plánu Na území obce Benešovice vymezit plochy pro výstavbu
skladových nádrží u přečerpávací stanice na ropovodu IKL.
8

Právní stav
3.2.1.2. Úkoly pro územní plánování obcí
• Usměrňovat využití území zejména s ohledem na širší region, funkce
rozvojové osy a ochranu životního prostředí (zejména ve specifické oblasti
SON1 Český les).
• Vytvářet podmínky pro využití přírodně-rekreačního potenciálu území pro
cestovní ruch.
• Podnikatelské aktivity na ose OS1 koncentrovat zejména do rozvojových zón
nadmístního významu: Bor – Vysočany, CTPark Bor, Rokycany – Jih a
rozvojových území RU1 až RU3.
• Chránit hodnoty krajinného typu rybničních oblastí, zejména nerozšiřovat
výstavbu objektů pro rodinnou rekreaci v nezastavěném území.
• Na území obce Benešovice vymezit plochy pro výstavbu skladových nádrží u
přečerpávací stanice na ropovodu IKL.
9

Problémy
• nejasná formulace v zákoně
• staré územní plány
• § 188 odst. 3 - Při projednání a vydání návrhu změny územního plánu
obce, regulačního plánu nebo územně plánovací dokumentace
sídelního útvaru nebo zóny schválené do 31. prosince 2006 se
postupuje podle tohoto zákona. O úpravě směrné části této
dokumentace rozhoduje pro své území obecní úřad, v ostatních
případech úřad územního plánování. Při úpravě se postupuje podle
dosavadních právních předpisů.
• chybějící právní stav po již platných změnách
• projektant má smlouvu pouze na malou změnu (nemá zaplacený
právní stav)
• malé změny
10

Závěr
• novela stavebního zákona

• změny všech ÚPD
• 01. 07. 2015
• http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-ametodiky/21-zmena-up-13012015.pdf
11

Děkuji za pozornost

Mgr. Jaroslav Kovanda
oddělení územního plánování
tel. 377 195 563
[email protected]

12