ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ Διευκρινίσεις για τις γραπτές εργασίες των στελεχών «Ξενοδοχείου» Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το δεύτερο μέρος της εργασίας αποτελούν τα κεφάλαια των Διευθυντών.

Download Report

Transcript ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ Διευκρινίσεις για τις γραπτές εργασίες των στελεχών «Ξενοδοχείου» Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το δεύτερο μέρος της εργασίας αποτελούν τα κεφάλαια των Διευθυντών.

ΕΠΟΜΕΝΗ
ΣΕΛΙΔΑ
Διευκρινίσεις για τις γραπτές εργασίες των στελεχών
«Ξενοδοχείου»
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το δεύτερο μέρος της εργασίας αποτελούν τα κεφάλαια
των Διευθυντών. Αν και τα κεφάλαια έχουν τις ίδιες ενότητες για όλους τους μαθητές,
διαφέρουν όμως ως προς το περιεχόμενό τους αφού οι αρμοδιότητες των Διευθυντών
είναι διαφορετικές.
Μετά από μελέτη και πολλή προσπάθεια, δημιουργήθηκε ένα απλό οργανόγραμμα
του ξενοδοχείου ώστε να είναι κατανοητό από εσάς, να ανταποκρίνεται
στην
πραγματικότητα αλλά και να εξυπηρετεί τους σκοπούς, και τη λογική του μαθήματος.
δίδεται το περιεχόμενο του 4ου κεφαλαίου καθώς και τις αρμοδιότητές ανά διευθυντή,
παρέχοντας παράλληλα και πηγές πληροφόρησης μέσω υπερ-συνδέσεων (links).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αρχείο υπερ-σύνδεσης μπορεί να εμφανιστεί αμέσως σε νέο
παράθυρο ή στη γραμμή κύλισης, στο κάτω μέρος της οθόνης.
Στις σελίδες που ακολουθούν θα δείτε τα παρακάτω εικονίδια με τα οποία μπορείτε να
κινηθείτε:
ΕΠΟΜΕΝΗ
στην επόμενη σελίδα
ΣΕΛΙΔΑ
Αρχική
σελίδα
Back
στην αρχική σελίδα της παρουσίασης
στη σελίδα με το οργανόγραμμα
ΕΠΟΜΕΝΗ
ΣΕΛΙΔΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
Για να πάρετε πληροφορίες για την
γραπτή εργασία επιλέξτε ένα άκρο
από το εικονίδιο του Διευθυντή που
σας ενδιαφέρει.
ΓΕΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΩΜΑΤΙΩΝ
& ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ &
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΡΟΦΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Γενικός Διευθυντής
Περιεχόμενα 4ου κεφαλαίου
1. Περιγραφή της παραγωγικής μονάδας (είδος,
προϊόντα, τόπος, έκταση κλπ)
2. Χρονοδιάγραμμα εργασιών
3. Έντυπο Απόφασης
4. Προγραμματισμός συναντήσεων με Διευθυντές
5. Κοινοποίηση αποφάσεων στους Διευθυντές
παραγόμενα
Αρμοδιότητες Διευθυντή
ΓΕΝΙΚΟΥ
• Πληροφορίες για τις αρμοδιότητες θα βρεις στην παραπάνω
υπερσύνδεση σελ. 75-76 και στο βιβλίο Τεχνολογίας σελ. 40-41
Αρχική
σελίδα
Back
Διευθυντής Πωλήσεων
Περιεχόμενα 4ου κεφαλαίου
1. Διαφημιστικές αφίσες
2. Έρευνα για τα είδη και τα χαρακτηριστικά των υλικών και εργαλείων για
την κατασκευή της μακέτας
3. «Συνεστιάσεις-Συνέδρια- Προώθηση και πώλησή τους» (σελ. 226227,228-230 του βιβλίου Λειτουργίες ξενοδοχειακών Μονάδων Β΄ τάξης
1ου κύκλου των ΤΕΕ).
4. «Δυνατότητες
ξενοδοχείου
για
διοργάνωση
συνεδρίων
και
συνεστιάσεων – Οφέλη των κοινωνιών υποδοχής από το συνεδριακό
τουρισμό» (σελ. 230-232 του βιβλίου Λειτουργίες ξενοδοχειακών
Μονάδων Β΄ τάξης 1ου κύκλου των ΤΕΕ).
Αρμοδιότητες Διευθυντή
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-CONFERENCE & BANQUETING
• Πληροφορίες για τις αρμοδιότητες θα βρεις στην παραπάνω
υπερσύνδεση (σελ. 78) και στο βιβλίο «Λειτουργίες Ξενοδοχειακών
Μονάδων» της Β΄ Τάξης Α΄ κύκλου των ΤΕΕ σελ 226 καθώς και στο
βιβλίο Τεχνολογίας σελ. 42-43
Αρχική
σελίδα
Back
Διευθυντής Δωματίων
& Υποδοχής πελατών
Περιεχόμενα 4ου κεφαλαίου
1. Συστήματα και εξοπλισμός υποδοχής ξενοδοχείου (ενότητα 4.5.)
2. Αρμοδιότητες προσωπικού τμήματος (παράγρ. 4.4.2 έως 4.4.9, σελ
39- 45)
3. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής
Αρμοδιότητες Διευθυντή
ΔΩΜΑΤΙΩΝ & ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Πληροφορίες για τις αρμοδιότητες θα βρεις στην παραπάνω
υπερσύνδεση παράγραφος 3.3.1 (σελ 26) και 4.4.1 (σελ 37-38).
Αρχική
σελίδα
Back
Διευθυντής Προσωπικού & Εκπαίδευσης
Περιεχόμενα 4ου κεφαλαίου
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Διάγραμμα Οργάνωσης Προσωπικού
Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας
Κάρτες αναγνώρισης Προσωπικού
Διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού
Ωράριο εργασίας και άδειες εργαζομένων
Εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού ξενοδοχείων (σελ.26-28)
Προγραμματισμός των σεμιναρίων
Αρμοδιότητες Διευθυντή
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• Πληροφορίες για τις αρμοδιότητες θα βρεις στην παραπάνω
υπερσύνδεση σελ. 39-40 καθώς και στο βιβλίο Τεχνολογίας σελ. 5455, 57
Αρχική
σελίδα
Back
Διευθυντής Ορόφων
Περιεχόμενα 4ου κεφαλαίου
1.
2.
3.
4.
5.
Είδη δωματίων και εξοπλισμός (σελ. 15-16)
Ο δεκάλογος ενός καλού Διευθυντή ορόφων (σελ. 43-45)
Σειρά εργασιών Διευθυντή ορόφων (σελ. 46)
Καθαρισμός δωματίων (σελ. 49-50)
Διακίνηση λινών (σελ 81-83)
Παρατήρηση Όλες οι πληροφορίες για τα παραπάνω θέματα
υπάρχουν εδώ.
Αρμοδιότητες Διευθυντή
ΟΡΟΦΩΝ
• Πληροφορίες για τις αρμοδιότητες θα βρεις στην παραπάνω
υπερσύνδεση σελ 35, 36-38 και στο βιβλίο «Λειτουργίες
Ξενοδοχειακών Μονάδων» της Β΄ Τάξης Α΄ κύκλου των ΤΕΕ σελ
116-121.
Αρχική
σελίδα
Back
Διευθυντής Συντήρησης
Περιεχόμενα 4ου κεφαλαίου
1. Σχέδια ομοιώματος
2. Περιγραφή της διαδικασίας κατασκευής της μακέτας
3. Προϋποθέσεις και απαιτήσεις για έγκριση άδειας λειτουργίας
ξενοδοχείου.
4. Αίτηση προς επισκευή
5. Αρχιτεκτονική – διάταξη χώρων ξενοδοχείων, βασικές αρχές
κατασκευής χώρων ξενοδοχειακής εγκατάστασης σελ. 49-57
Αρμοδιότητες Διευθυντή
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Πληροφορίες για τις αρμοδιότητες θα βρεις στην παραπάνω
υπερσύνδεση σελ. 78 καθώς και στο βιβλίο «Λειτουργίες
Ξενοδοχειακών Μονάδων» της Β΄ Τάξης Α΄ κύκλου των ΤΕΕ σελ.
128-130
Αρχική
σελίδα
Back
Διευθυντής Επισιτιστικών τμημάτων
Περιεχόμενα 4ου κεφαλαίου
1. Τύποι, χώροι και εξοπλισμός εστιατορίου (σελ. 159-169 του βιβλίου
Λειτουργίες ξενοδοχειακών Μονάδων Β΄ τάξης 1ου κύκλου των ΤΕΕ).
2. Μαγειρείο - Κουζίνα (σελ1-2)
3. Περιγραφή εργαλείων και υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην
κατασκευή
4. Βασικές αρχές εγκαταστάσεων επισιτιστικών επιχειρήσεων (σελ.6)
Αρμοδιότητες Διευθυντή
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες για τις αρμοδιότητες θα βρεις στην παραπάνω
υπερσύνδεση σελ. 77-78 όπως επίσης και εδώ σελ.1
Αρχική
σελίδα
Back
Διευθυντής Οικονομικών
Περιεχόμενα 4ου κεφαλαίου
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Κόστος Κατασκευής
Έντυπο Μετοχής
Καταστατικό της επιχείρησης
Πληροφορίες για το μισθό
Διαδικασία Ίδρυσης Ανώνυμης Εταιρείας
Έρευνα για τις τιμές των υλικών της κατασκευής
Αρμοδιότητες Διευθυντή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Πληροφορίες για τις αρμοδιότητες θα βρεις στην παραπάνω
υπερσύνδεση σελ. 81 και από το βιβλίο Τεχνολογίας σελίδα 45-46
Αρχική
σελίδα
Back
Διευθυντής Ασφάλειας
Περιεχόμενα 4ου κεφαλαίου
1. ΑΦΙΣΕΣ για την ασφάλεια του προσωπικού
2. Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνονται από την πλευρά των ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων, αλλά και του κράτους, προκειμένου να διασφαλιστούν οι
απαραίτητες συνθήκες ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα (πυρασφάλεια, ατομική
προστασία, αλλά και ασφάλεια από κλοπές ή άλλες παραβατικές συμπεριφορές;
3. Πόσο σημαντικός θεωρείται ο ρόλος του Διευθυντή ασφαλείας σε ένα ξενοδοχείο
και ποια τα βασικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει;
4.
5. Βασικοί κανόνες πρώτων βοηθειών
6. Εκτίμηση κινδύνου- τρόπος εκτίμησης κινδύνου- πηγές κινδύνου στα ξενοδοχεία
Αρμοδιότητες Διευθυντή
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Από βιβλίο «Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων» της Β΄ Τάξης Α΄ κύκλου των
ΤΕΕ σελ. 127-128, καθώς και στο βιβλίο Τεχνολογίας σελ. 61.
Αρχική
σελίδα
Back
Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων
Περιεχόμενα 4ου κεφαλαίου
Δημιουργία εξωφύλλων (εξώφυλλο εργασίας , 2ου μέρους)
Επιμέλεια 1ου μέρους γραπτής εργασίας
Παροχή βοήθειας στους συμμαθητές
Βιβλιογραφία – Πηγές πληροφόρησης
Φυλλάδιο ή άρθρο ή ιστοσελίδα για την παρουσίαση της
επιχείρησης (σε συνεργασία με το Διευθυντή Πληροφοριακών
συστημάτων)
6. Πληροφοριακά συστήματα στα ξενοδοχεία
1.
2.
3.
4.
5.
Αρμοδιότητες Διευθυντή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες θα βρεις στο βιβλίο Τεχνολογίας σελ. 65
Αρχική
σελίδα
Back
Διευθυντής Προμηθειών
Περιεχόμενα 4ου κεφαλαίου
1.
2.
3.
4.
Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής
Δελτίο Παραγγελίας
Χώροι και οργάνωση του τμήματος προμηθειών σελ 3-5
Οδηγίες εφαρμογής σελ. 85-86 παράγρ. 5.2.1.3
Αρμοδιότητες Διευθυντή
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες για τις αρμοδιότητες θα βρεις στην παραπάνω
υπερσύνδεση σελ 77 παρ. 5.1.6 και σελ. 84-85 (παραγ. 5.2.1.1 και
5.2.1.2)και στις σελ. 86-87 παραγ. 5.2.2.1 και 5.2.2.2 και από βιβλίο
Τεχνολογίας σελ. 56
Αρχική
σελίδα
Back
Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων,
Ψυχαγωγίας και Άθλησης
Περιεχόμενα 4ου κεφαλαίου
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ιστορικά στοιχεία για την επιχείρηση που επισκέφθηκε η Ομάδα
Λήψη φωτογραφιών
Έντυπο αλληλογραφίας
Διαφημιστικό Ημερολόγιο
Επιστολόχαρτο
Δημιουργία Λογότυπου
Φυλλάδιο ή άρθρο ή ιστοσελίδα για την παρουσίαση της
επιχείρησης (σε συνεργασία με το Διευθυντή Πληροφοριακών
συστημάτων)
Αρμοδιότητες Διευθυντή
• ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, (1) ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ (2)
• Πληροφορίες για τις αρμοδιότητες θα βρεις στις παραπάνω
υπερσυνδέσεις: (1) και στη (2) στην παράγραφο 4.3 καθώς και στο
βιβλίο Τεχνολογίας σελ, 63