INSTRUKTIONSBOK PRIMAVENT 3000

download report

Transcript INSTRUKTIONSBOK PRIMAVENT 3000

Handledning
Handlecng 5:32
Memo reservdelar & Ventilation 15:3:1
INSTRUKTIONSBOK
PRIMAVENT 3000
35,0
$9(
17
(QW
HU
(VF
6228179010 (S8) 0106
PrimaVent 3000
2(60)
PrimaVent 3000
Så här använder du instruktionsboken!
Lycka till med din anläggning!
3(60)
PrimaVent 3000
Innehåll
02 Innehåll
04 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER .............................................................................. 6
Elsäkerhet ........................................................................................................... 6
Garantivillkor ....................................................................................................... 6
05 ALLMÄN BESKRIVNING ....................................................................................... 7
06 PLANERING .......................................................................................................... 8
Installationsexempel ........................................................................................... 9
Fläktprogram ..................................................................................................... 10
07 PRODUKTDATA .................................................................................................. 12
Tekniska data ................................................................................................... 12
Nätanslutning ........................................................................................... 12
Utgångar................................................................................................... 12
Ingångar ................................................................................................... 12
Säkringar .................................................................................................. 12
Mått, vikt och kapsling .............................................................................. 12
Omgivningsförhållanden ........................................................................... 12
Tillbehör ............................................................................................................ 13
09 FUNKTION ........................................................................................................... 14
Allmänt .............................................................................................................. 14
Reglering .......................................................................................................... 14
PrimaTerm ................................................................................................ 14
P-bandsreglering ...................................................................................... 15
Fläktstyrning ..................................................................................................... 15
PrimaSmart .............................................................................................. 15
Fläktstyrning enligt fast schema (Steg) .................................................... 16
Värmenivå och värmereglering ......................................................................... 16
Zonreglering av tilluft ........................................................................................ 17
Reglerkurvor för ställdon ................................................................................... 17
10 INSTALLATION .................................................................................................... 18
Läs alltid detta................................................................................................... 18
Placering ........................................................................................................... 18
Start och funktionskontroll ........................................................................ 19
Kabelplan typinstallation ................................................................................... 20
11 SCHEMA .............................................................................................................. 21
Anslutningsplintar ............................................................................................. 21
Grp 1. Anslutning av matningsspänning ................................................... 22
Grp 2. Anslutning av utgång för varvtalsreglerad fläkt ............................. 22
Grp 3. Anslutning av stegutgångar ........................................................... 22
Grp 4. Anslutning av ställdonutgångar MA 1-2 ......................................... 23
Grp 5. Anslutning av givaringångar TA 1-3 .............................................. 23
12 UPPSTARTNING ................................................................................................. 24
Språkval ............................................................................................................ 24
ID-nummer ........................................................................................................ 24
4(60)
PrimaVent 3000
Innehåll
Testkörning ....................................................................................................... 24
Installationsprogram ......................................................................................... 25
Inställning av givaringång ......................................................................... 26
Inställning av ställdon ............................................................................... 26
Inställning av varvtalsutgång .................................................................... 27
Inställning av stegutgångar ...................................................................... 27
Inställning av reglering ............................................................................. 28
Kalibrering av givare ......................................................................................... 29
Specialprogrammering ...................................................................................... 30
Dagsprogram............................................................................................ 30
Tidur, inställning av klockan ..................................................................... 32
Larm ......................................................................................................... 33
Fuktstyrning .............................................................................................. 35
Zonreglering ............................................................................................. 36
13 PROGRAMBESKRIVNING .................................................................................. 38
Menykarta ......................................................................................................... 38
Menyval ............................................................................................................ 39
Driftsinformation ....................................................................................... 39
Inställningar .............................................................................................. 39
Dagsprogram............................................................................................ 41
Tidur ......................................................................................................... 41
Larm ......................................................................................................... 41
Reglerprogram ......................................................................................... 42
Service ..................................................................................................... 44
Anläggning ............................................................................................... 45
Ställdon .................................................................................................... 46
Stegutgång ............................................................................................... 47
Varvtalsreglering ...................................................................................... 48
Givare ....................................................................................................... 49
Fläktkapacitet ........................................................................................... 50
14 RUTINER ............................................................................................................. 51
Inställning av önskat stallklimat ........................................................................ 51
Temperatur/Rel. fukt: ................................................................................ 51
Beläggning (endast omgångsproduktion): ................................................ 51
Förändring av befintlig PrimaVent 3000 anläggning ......................................... 52
15 HANDHAVANDE .................................................................................................. 53
Tangenter ......................................................................................................... 53
Menysystem ...................................................................................................... 53
Skötsel .............................................................................................................. 53
17 FELSÖKNING ...................................................................................................... 54
18 RESERVDELAR .................................................................................................. 57
BILAGA 1 .................................................................................................................. 59
5(60)
PrimaVent 3000
Säkerhetsföreskrifter
04
Säkerhetsföreskrifter
Elsäkerhet
Elektriska installationer får endast utföras av
behörig installatör. Säkringsbyte och andra
ingrepp får endast utföras av fackkunnig person.
Garantivillkor
Leverantören garanterar att denna vara är fri
från fel vid leverans. Fel som uppstått under
transport skall omedelbart meddelas transportföretaget. Fel som uppstått i samband med
installationen skall omedelbart meddelas
leverantören.
Kostnad för garantifelsökning ersättes ej om
kontakt ej tagits före arbetets påbörjan.
Garantin gäller ej fel uppkomna på grund av
felaktig installation, felaktigt handhavande eller
om annan typ av säkring än originaltypen
monterats. Ej heller vid åsknedslag eller andra
störningar på kraftnätet.
Vid fel, tag i första hand kontakt med DeLavals
representant, i andra hand med Sveaverken
Agri AB, tel 016-10 07 00.
6(60)
PrimaVent 3000
Allmän beskrivning
05
Allmän beskrivning
PrimaVent 3000 är konstruerad för att Du skall
kunna ge djuren ett jämnt och bra stallklimat
utan att behöva justera en massa
detaljinställningar.
Vid första uppstart ställs ett antal frågor av det
inbyggda installationsprogrammet om vad som
anslutits till styrcentralen. Alla grundinställningar görs sedan automatiskt.
Information visas i klartext på svenska i
displayen. Fyra tangenter finns för att göra
inställningar: Två piltangenter för att steg
mellan olika menyval, en “Enter“ tangent för
att bekräfta olika inställningar och menyval
samt en “Escape“ tangent för ångra olika val.
Utrustas PrimaVent 3000 med en expansionsenhet kan antalet funktionerna fördubblas för
att styra två avdelningar eller erhålla en mer
avancerad anläggning.
Vid strömavbrott bibehåller PrimaVent 3000
alla programinställningar (obegränsad tid) och
den återstartar automatiskt när strömmen
kommer tillbaka.
Med ett speciellt nödkraftsaggregat (SPS) kan
man få en kontrollerad nödventilation genom
att styrcentralen fortsätter att fungera och
öppnar luftintag och strypspjäll stegvis när
stalltemperaturen stiger. Fläktarna kan dock
inte drivas med denna enkla reservkraftsanläggning.
7(60)
PrimaVent 3000
Planering
06
Basenhet
Expansionsenhet
%$6(1+(7
(;3$16,216(1+(7
Processor3
URFHVVRUNRUW
kort
Display
'
LVSOD\
3URFHVVRUNRUW
3&DQVOXWQLQJ
Kraft
och I|UV|UMNRUW
ström.
UDIWVWU|P
6WU|PI|UV|UMQLQJ
Strömförsörjning
$
WULDF
7,2A Triac
VWHJXWJnQJDU
3 stegutgångar
VSMlOOPRWRUXWJnQJDU
2 ställdonutgångar
JLYDULQJnQJDU
3 givarringångar
6WU|PI|UV|UMQLQJ
Strömförsörjning
$
WULDF
7,2A Triac
VWHJXWJnQJDU
3 stegutgångar
VSMlOOP
RWRUXWJnQJDU
2 ställdonutgångar
JLYDULQJnQJDU
3 givarringångar
försörjningskort:
försörjningskort:
PC-anslutning
Antal Beskri vni ng
Exp avd.
1 Styrni ng i normal
stallavdelni ng
Ja
Ja
2
Styrni ng av två stallavdelni ngar
Ja
Ja
1
Ja
Ja
1
Styrni ng i en stallavdelni ng
med många funkti oner
Styrni ng i en stallavdelni ng
med balanserat venti lati onssystem
8(60)
I grundutförande består PrimaVent 3000 av en
basenhet. Till basenheten kan följande
kopplas, se även tabell längs ned på denna
sida:
· 1grupp varvtalsstyrda fläktar, max 3 fläktar
(belastning 7,2A).
och I|UV|UMNRUW
ström.Kraft
UDIWVWU|P
Enheter
B as
Ja
Planering
· 3st stegutgångar som kan starta fläktar,
värmesteg, larm eller tidursstyrda apparater. Steg 3 kan kopplas till en larmcentral.
· 2st oberoende grupper ställdon. Kan styra
tilluftsdon, strypspjäll eller motorshunt.
Dessa utgångar är avsedda för gångtidsstyrda ställdon som har 230V synkronmotorer.
· 3st digitala givaringångar för inne- och
utetemperatur samt ev. fuktgivare (tillbehör,
kräver även analogkort, se Tillbehör kap.
Produktdata sid 13).
Med hjälp av en expansionsenhet kan antalet
funktioner fördubblas på PrimaVent 3000.
Expansionsenheten kan användas på olika
sätt, se tabell till vänster och den manövreras
från basenhetens display och tangenter.
PrimaVent 3000
Planering
Installationsexempel
Nedanstående exempel visar hur PrimaVent
3000 används för att styra några vanliga typer
av ventilationsanläggningar.
Ställdon 1
Varvtal 1
Ställdon 2
Temp. ute
Fläktsteg 1
Basenhet
Temp. inne
Fläktsteg 2
Tidsprop.värme
Ställdon 1
Varvtal 1
Ställdon 2
Fläktsteg 1
Temp. ute
Temp. inne
Basenhet
Fläktsteg 2
Varvtal 1
Ställdon 2
Fläktsteg 1
Exp.enhet
Temp. inne
Fläktsteg 2
Tidsprop.värme
Ställdon 1
Varvtal 1
Ställdon 2
Fläktsteg 1
Basenhet
Avancerad anläggning med många fläktgrupper, zonreglering av tilluft, larm, värme och
fuktstyrning
Fläktsteg 2
Larm
Ställdon 3
Varvtal 2
Ställdon 4
Exp.enhet
Fuktgivare
Temp. zon 3
Temp. zon 4
Två stallavdelningar körs från samma basenhet. Ställdon 2 används för strypreglering
av minimiventilationsfläktar.
Tidsprop.värme
Ställdon 1
Temp. ute
Temp. zon 1
Temp. zon 2
Stallavdelning med tidsproportionerlig värme
(TILL/FRÅN). Ställdon 2 används för strypreglering av minimiventilationsfläkt.
Fläktsteg 3
Fläktsteg 4
Tidsprop.värme
9(60)
PrimaVent 3000
Planering
Fläktprogram
För att fläktstyrningen (PrimaSmart) skall
fungera på bästa sätt måste ventilationsanläggningen planeras enligt följande principer:
1. Den totala fläktkapaciteten måste minst
uppfylla djurens maxventilationsbehov.
2. Den/de varvtalsreglerade fläktens/fläktarnas kapacitet måste anpassas efter olika
djurslag och ventilationsbehov. En varvtalsreglerad fläkt kan regleras ned till 30-40%
av sin maxkapacitet. Genom att kombinera
varvtalsstyrningen med ett strypspjäll kan
det lägsta flödet sänkas ner till 10-15% av
maxkapacitet (vid lägsta varvtal 40%).
3. De steginkopplade fläktgrupperna skall
arrangeras i en stigande skala. Idealet är
en fördelning enligt nedan, där K står för
varvtalsfläktarnas kapacitet:
varvtalsfläkt / -ar
stegfläktar, grupp 1
stegfläktar, grupp 2
stegfläktar, grupp 3
K m3/h
1 x K m3/h
2 x K m3/h
4 x K m3/h
Den totala kapaciteten på de varvtals–
reglerade fläktarna får inte bli för liten. Den
bör vara 75% till 200% av kapaciteten hos
det första fläktsteget (steg 1). Om man avviker från dessa principer kommer flödesregleringen att bli ojämn.
Vidstående tabell innehåller förslag på hur
fläktarna skall fördelas med hänsyn till antal
fläktar som finns i stallet och det kapacitetsintervall som behövs med hänsyn till djurslag
och produktionssystem. Kombineras stora och
små fläktar räknas fläktar med mindre diameter än 50 cm som halva fläktar.
Kapacitetsintervall är förhållandet mellan maxoch minventilation (beräknat enligt Svensk
Standard 95 10 50).
Exempel:
Ett intervall på 1:4 innebär att maxventilation
är 4 ggr större än minventilation.
10(60)
PrimaVent 3000
Planering
Typ av stall
Förslag på hur fläktkapaciteten bör fördelas mellan olika steg
Exempel på djurslag
och produktionssystem
Kapacitetsintervall
(min/max)
·
1:4 till 1:6
Mjölkkostall
·
Kontinuerlig
smågrisproduktion
·
Sin/betäckningsavdelning
·
Kontinuerlig
slaktsvinsproduktion
·
Rekryteringsdjur
·
Häststall
·
Värphöns
·
Omgångsproduktion av slaktsvin
·
Omgångsproduktion av slaktnöt
·
·
Avd för
omgångsproduktion av
slaktsvin enligt
systemet födsel
till slakt
Slaktkycklingstall
1:7 till 1:8
1:16 - 1:20
1:40 eller
mer
Antal Varvtals- Strypspjäll Grupp 1 Grupp 2
fläktar
rekomfläktar
stegstegmenderas fläktar
fläktar
2
2
2
JA
Grupp 3
stegfläktar
-
-
-
1
1
-
-
3
2
1
-
-
4
2
1
1
-
5
2
1
2
-
2
1
1
-
-
3
1
1
1
-
4
2
1
1
1
1
2
-
5
2
1
2
-
2
1
JA
1
-
-
3
1
JA
1
1
-
4
2
1
JA
JA
1
1
1
2
-
5
2
1
JA
1
1
2
1
2
6
6
1
2
JA
1
1
2
1
2
2
3
1
JA
1
1
-
4
1
JA
1
2
-
5
2
1
JA
JA
1
1
2
2
2
6
1
JA
1
2
2
JA
11(60)
PrimaVent 3000
Produktdata
07
Produktdata
Tekniska data
Nätanslutning
Matning:
Säkring:
Utgångar
Varvtalsreglering:
Steg 1:
Steg 2:
Steg 3:
230V / 50Hz
10A snabb
3st fläktar 50-1400 (7,2A)
Ej motorlast, 230V, 1A (Triac)
Ej motorlast, 230V, 1A (Triac)
Ej motorlast. Potentialfri
kontakt. Max 1A, 230V (Relä)
Ställdonutgång 1: 1A, 230V
Ställdonutgång 2: 1A, 230V
Sammanlagd belastning: Max 8A
Ingångar
A1:
A2:
A3:
Digitala temperaturgivare 0-5V (ute/
inne)
Digitala temperaturgivare 0-5V (ute/
inne), fuktgivare 0-1V (analogkort
krävs, se Tillbehör)
Digitala temperaturgivare 0-5V (ute/
inne), analog givare 0-10V (analogkort
krävs, se Tillbehör)
Säkringar
F1:
F2:
F3:
Varvtalsreglerad fläkt, 10A säkring
5x20 mm (SCHURTER 0001.1014)
Steg och ställdon, 1A säkring 5x20
mm (SCHURTER 0001.1004)
Intern elektronik, 500mA säkring
5x20 mm (SCHURTER 0001.1001)
Mått, vikt och kapsling
Vikt (inkl. emballage):
Bredd:
Höjd:
Djup:
Kapslingsklass:
3 kg
285 mm
250 mm
136 mm
IP 54
Omgivningsförhållanden
Placering:
Temperatur:
Fuktighet:
Spänningsvariationer:
Installationskategori:
Nedsmutsningsgrad:
12(60)
Inomhus
+5 till +40°C
max 80% relativ
luftfuktighet
+/- 10%
III
2
PrimaVent 3000
Produktdata
Tillbehör
1
Pos. Benämning
Artikelnummer
1
Expansionsenhet
183024356
2
Fuktgivare med
analogkort
183024298
3
SPS nödkraftsaggregat
183024333
Expansionsenheten kan behövas i större
ventilationsanläggnig.
Fuktgivare med analogkort krävs för fuktstyrning.
2
Nödkraftsaggregatet ger en kontrollerad nödventilation av bl.a. luftintag.
3
13(60)
PrimaVent 3000
Funktion
09
Funktion
Allmänt
Temperaturgivare inne
Temperaturgivare ute
PrimaVent 3000 arbetar i olika steg för att styra
ventilationen. Först beräknas ventilationsbehovet därefter kopplas den fläkt- och
värmekapacitet in som behövs för att fylla
behovet.
PrimaTerm
beräkning av
ventilationsbehov
Det finns två programmoduler som kan
beräkna ventilationsbehovet. PrimaTerm:
Används normalt och ger den jämnaste
regleringen. Programmet beräknar den
aktuella ventilationsnivån som anges i procent.
P-band: Enklare beräkning av ventilations–
nivån, styrs enbart på stalltemperatur.
Vent.nivå
0-100 %
Det finns även två programmoduler för
fläktstyrning. PrimaSmart: Styrcentralen
kopplar automatiskt in den kombination av
fläktar som svarar bäst mot det aktuella
ventilationsbehovet. Steg: Styrcentralen
kopplar in fläktarna på fasta steg.
PrimaSmart
fläktstyrning
Styrning av
ställdon
När styrcentralen tas i bruk första gången går
Du igenom ett installationsprogram som
automatiskt gör den grundinställning som
behövs för din anläggning. Vissa funktioner kan
kräva lite extra programmering efter
installationsprogrammet.
Reglering
PrimaTerm
Reglerprogrammet PrimaTerm beräknar hela
tiden stallets ventilationsbehov. Målet är att
styra ventilationen så att stalltemperaturen
anpassas efter den inställda inomhustemperaturen men med hänsyn till tilluftens
kyleffekt så att djuren får ett komfortabelt
stallklimat.
Kylig tilluft och stora luftrörelser gör att djuren
upplever klimatet som kallare än vad
termometern visar. Detta kallas kylfaktoreffekten och det räcker med en lufthastighet
på 0,2 m/s för att en gris skall uppleva klimatet
som ca. 2 °C kallare än vad lufttemperaturen
visar. För att kompensera för kylfaktoreffekten
14(60)
PrimaVent 3000
Funktion
gör automatiken ett temperaturtillägg (komforttillägg) på den inställda temperaturen. Tillägget
är större när det är kallt ute och när
ventilationsnivån (=lufthastigheten) är hög.
Styrcentralen kommer därför ofta att visa
en något högre temperatur än det inställda
börvärdet!
Ventilationsnivå (%)
Min
ventnivå
P-bandsreglering
Reglerkurva
PrimaVent 3000 kan ställas in så att den
arbetar med fast P-band (istället för PrimaTerm). Regleringen sker då enbart efter
stalltemperaturen. Detta kan vara aktuellt om
tempgivare saknas utomhus. Klimatet i stallet
blir inte följsamt mot variationer i uteklimat och
djuraktivitet som med med PrimaTerm, se figur
till vänster.
p-band
Fläktstyrning
Stalltemperatur
Börvärde
PrimaSmart
Fläktkapacitet x 1000 (m³/h)
Principen för PrimaSmart fläktstyrning är att
kombinera varvtalsfläkten och de stegfläktar
som behövs för att få en total ventilationskapacitet som motsvarar den aktuella ventilationsnivån. Exemplet nedan visar principen:
Antag att man har tre steg med kapacitet 1000,
2000 och 4000. Genom att kombinera dessa
steg kan man få följande resultat:
Total fläktkapacitet
Stegfläkt I & II
(Varvtals- + stegfläkt)
Varvtalsfläkt
behov 1000, använd 1000 (steg 1)
behov 2000, använd 2000 (steg 2)
behov 3000, använd 1000 + 2000 (steg 1 och 2)
behov 4000, använd 4000 (steg 3)
behov 5000, använd 1000 + 4000 (steg 1 och 3)
behov 6000, använd 2000 + 4000 (steg 2 och 3)
behov 7000, använd 1000 + 2000 + 4000 (alla steg)
,
,
,,
,
Ventilationsnivå (%)
Med en steglös varvtalsfläkt kan man dessutom jämna ut trappstegen och då få en kapacitetskurva som figuren till vänster visar. De
små ojämnheterna på kurvan beror på att det
inte går att reglera ner varvtalsfläktens kapacitet hur mycket som helst. Fläktsteg 1 och 2
har beteckningen I respektive II
En fördel med PrimaSmart fläktstyrning är att
vintertid ”motioneras” alla stegfläktarna i större
utsträckning än med stegstyrning.
15(60)
PrimaVent 3000
Funktion
Flöde (m³/h)
Maxvarv
varvtalsfläkt
Fläktstyrning enligt fast schema
(Steg)
Minvarv
varvtalsfläkt
Varvtalet ökar
vid minventnivå
Maxvarv
Inkoppling av steg
Ventilationsnivå (%)
Stegstyrning används oftast när ventilationsanläggningen endast består av varvtalsfläktar.
Fläktarna regleras enligt ett fast schema i
förhållande till ventilationsnivån. Reglerområde fläktarna måste ställas in manuellt. För
inställningar se kapitel Programbeskrivning
sid. 42 - VentPband
Stegstyrning kan även användas till anläggningar med stegfläktar, se figur till vänster.
Normalt är det dock bättre med PrimaSmart.
Värmenivå och värmereglering
Värmen styrs med vanlig p-bandsreglering.
Börvärdet är den önskade stalltemperaturen.
P-bandet bestämmer hur kraftigt en avvikelse
från börvärdet skall påverka värmenivån (0100%).
Värmenivå (%)
Samma börvärde styr både fläkt- och värmereglering, däremot används två separata pband. PrimaVent 3000 kan styra tilläggsvärme
på tre olika sätt:
p-band
Börvärde
Stalltemperatur
1.
2.
3.
Till/från
Styrning med motorshunt
Tidsproportionerlig styrning
Till/från styrning använder en eller flera av
styrcentralens stegutgångar. Vid en viss
värmenivå slår steget till via en kontaktor och
värmekällan startar, ex. elpanna, elelement
etc.
Styrning med motorshunt kräver vattenburen
värme. Vid en viss värmenivå börjar shuntmotorn att öppna och är helt öppen när värmenivån är 100%. Shunt finns som tillbehör.
Tidsproportionerlig styrning är en till/från
styrning som ger en mjukare styrning. Värmen
kopplas på under en viss andel av en värmecykel beroende på värmenivån.
Exempel: En värmenivå på 20% innebär att
värmen är till 20 % av cykeltiden.
16(60)
PrimaVent 3000
Funktion
Värmecykelns längd väljs så lång som möjligt
utan att värmetillförseln blir ojämn. Värmen
regleras antingen genom att slå av och på
strömmen till en elpanna (med hjälp av en
kontaktor) eller att stänga av/släppa fram
vattnet i värmesystemet med en magnetventil.
Värmecykel
Värme
På
Påtid
Figuren visar tre värmecykler som svarar mot
ett gradvist ökat värmebehov.
Av
Tillskottsvärmen kan också styras av fuktgivare, se Fuktstyrning under kap. Uppstartning sid. 35.
Tid
Zonreglering av tilluft
I stallar där djuren rör sig mellan olika delar av
stallet (t.ex. lösdrift för mjölkkor) kan tilluftsfördelningen justeras i zoner, max 2 st med
basenhet. Zonreglering kräver dock extra
temperaturgivare och minst ett ställdon per
zon. Reglering med fler än 2 st zoner kräver
att man har en expansionsenhet. Zonreglering
kan också vara aktuellt att använda om man
har ett stall som är utsatt för kraftig vindpåverkan.
OBS!
Tänk på att varje ny zon för
zonregleringen kräver en givaringång och en ställdonutgång!
Reglerkurvor för ställdon
För varje ställdons utgång kan man ställa in
hur det skall styras:
Inställning
"Styrs som":
vent
zon1,2,3,4
stryp
värme
Reglerkurva för ställdon
Brytpunkt 3
Brytpunkt 2
Brytpunkt 1
Min.
öppning
3 brytpunkter förutom
öppningsförskjutning
Öppningsförskjutning
Styrs av:
ventnivå
ventnivå+zonkorr
varvtalsnivå
värmenivå
Ställdonens funktion kan justeras genom att
PrimaVent 3000 använder en kurva för att styra
öppningsläget. I stallar där en del av ventilationskapaciteten är av låghastighetstyp kan
det vara aktuellt att förskjuta öppningspunkten
för kompletterande spaltdon. För programmering se kap. Uppstartning sid. 26 samt meny
Anläggning, kapitel programbeskrivning sid.
46.
17(60)
PrimaVent 3000
Installation
10
Installation
Läs alltid detta
Läs igenom denna installationsanvisning och
anvisningar för övriga apparater innan installationen påbörjas.
OBS!
Leverantören ersätter ej skador som uppkommit genom felaktig installation. Installationen
får endast utföras av behörig elinstallatör. Gör
installationen enligt nedanstående punkter:
1. Läs igenom alla anvisningar för apparater
i anläggningen.
2. Dra kablar med erforderligt antal ledare och
area samt rätt typ av kabel - se sid 21 - 23.
3. Gör inkoppling enligt anvisning.
4. Slå till matningsspänningen. Varvtalsfläkten
skall gå på fullvarv, följ instruktioner enligt
avsnitt Start och funktionskontroll senare i
detta kapitel.
5. Slå till matningsspänningen. Prova samtliga funktioner med hjälp av Test-programmet - se sid 24 Testkörning.
6. Programmera styrcentralen för avsett
ändamål, se kap. Uppstartning sid 25-37.
Placering
Montera PrimaVent 3000 i stallet eller i ett
separat apparatrum/korridor. Styrcentralen
skall placeras strax under ögonhöjd, se figur.
Starkt ljus mot displayen från exempelvis
fönster bör undvikas eftersom detta kan göra
det svårt att avläsa displayen. I de fall styrcentralen är placerad i ett dammfritt utrymme
där kondensbildning kan befaras, t.ex. ett
ouppvärmt apparatrum, skall ett dräneringshål
med en diameter på minst 5 mm upptagas i
botten på lådan.
Temperaturgivaren i stallet placeras så att den
registrerar en representativ stalltemperatur.
Det är viktigt att den inte utsätts för solljus,
drag från tilluftsdon och andra kalla ytor.
Lämplig placering är oftast mitt i stallet cirka
18(60)
PrimaVent 3000
Installation
2m över golvet. Temperaturgivaren monteras
i kopplingsdosa (IP 34).
Eventuell fuktgivare placeras i närheten av
stallets temperaturgivare.
Utetemperaturgivaren monteras i kopplingsdosa (IP 34) och placeras så att den inte
utsätts för direkt solbelysning. Den kan t.ex.
placeras under takfoten på stallets norrvägg
(skugga).
Kabelplanen på nästa sida illustrerar en typinstallation.
Installation
Skruva fast apparatlådan på väggen (skruvar
medföljer ej) och montera dekal med menykarta, enligt figuren.
Anslut styrcentralen enligt kopplingsschema
under kap. Schema sid 21 - 23.
(QWHU
(VF
Start och funktionskontroll
VARNING!
Om bygeln flyttas när apparaten är spänningssatt
skadas elektroniken.
Tillse att bygeln vid kopplingsplinten är monterad i läge "Dir" innan apparaten spänningssätts för första gången, se figur till vänster.
Varvtalsreglerade fläktar skall nu gå med fullt
varvtal.
Bryt spänningen och flytta bygeln till läge
"Aut". Spänningssätt apparaten igen och testa
funktionerna med testprogrammet, se kap.
Uppstartning sid 24 - Testkörning.
Installatören får inte göra några ingrepp i apparaten utan medgivande från SVEAVERKEN
AGRI AB, tel 016-10 07 00. Ring om något är
oklart. SVEAVERKEN AGRI AB ersätter inte
felsökningstid om kontakt ej tages. Leverantören godkänner ej garantianspråk då annan
säkring än originaltypen monterats.
F2
F1
B1
B2
Dir
Aut
Beställningsnr. för säkringar:
F1 (10A):
6224 0102 95
F2 (1A):
6224 0102 65
19(60)
PrimaVent 3000
Installation
Kabelplan typinstallation
/
20(60)
PrimaVent 3000
Schema
11
Schema
Anslutningsplintar
Figuren nedan visar hur plintarna är grupperade i PrimaVent 3000. Kopplingsschema för
respektive grupp visas i följande avsnitt.
Notera att plintarna är delbara för att underlätta
installation och service.
Ledningar till anslutande apparater bör vara
av typ EKK (i Finland MMJ) 1,5mm² genomgående förutom kabel till givare, se avsnitt
Anslutning av givaringångar.
Grp 2: Utgående matning till varvtalsfläkt (RA)
3OLQWOLVW3ULPDYHQW
Grp 1: Matningsspänning till styrcentralen
Grp 3: Manöver till stegutgångar SA 1-3
Grp 4: Manöver till ställdon MA 1-2
Grp 3: Manöver till stegutgångar SA 1-3
Grp 5: Givaringångar
21(60)
PrimaVent 3000
Schema
Grp 1. Anslutning av matningsspänning
39
Observera att en tvåpolig strömbrytare för
matningsspänningen skall monteras
omedelbart före styrcentralen.
Strömbrytaren skall märkas tydligt så att det
framgår vilken styrcentral den avser.
1
/
3(
Nödkraftsaggregat finns som tillbehör. Se
separat anvisning för inkoppling.
Grp 2. Anslutning av utgång för
varvtalsreglerad fläkt
39
7LOOPRWRUVN\GG
Till utgången för varvtalsfläkt kan fläktar på
totalt 7,2 A anslutas. Detta innebär normalt tre
stora fläktar (Ø50-60 cm). Varje fläkt måste
förses med ett motorskydd som kopplas till
fläktmotorns termokontakt.
SA 1-3:
Grp 3. Anslutning av stegutgångar
7LOOVWHJ6$
39
1
0DQ|YHUVWHJSn
7LOOVWHJ6$
1
Stegutgångarna ger manöverström för olika
typer av funktioner beroende på hur PrimaVent
3000 programmeras. Normalt kopplas
stegutgångarna till kontaktorer som i sin tur
anslutits till en ventilationsfläkt, värmefläkt,
elpatron etc.
Stegutgång SA 3 (plint 11-13) är en potentialfri
reläutgång. Utgången kan användas på två
olika sätt:
0DQ|YHUVWHJSn
7LOOVWHJ6$
1
0DQ|YHUVWHJSn
22(60)
Alternativ 1: Steg SA 3 används som vanlig
stegutgång enligt kopplingsschema till vänster.
PrimaVent 3000
39
Schema
/DUPXWJnQJ6$
6OXWDQGHNRQWDNW
YLGODUP
Alternativ 2: Steg SA 3 kopplas samman med
en larmanläggning enligt kopplingsschema till
vänster. Vid larm sluts kontakten mellan plint
11-12 och kontakten mellan 12-13 bryts.
Grp 4. Anslutning av ställdonutgångar MA 1-2
MA1 & MA2:
39
7LOOVWlOOGRQ0$
7LOOVWlOOGRQ0$
De två ställdonsutgångarna är oberoende av
varandra. Ställdon utgång MA 1 används
normalt till styrning av luftintag och MA 2 för
styrning av strypspjäll eller värmeshunt. Till
varje utgång kan totalt 10 st ställdon av typ
GBB 331 anslutas.
Elektrisk anslutning av de båda ställdonsutgångarna visas av schemat till vänster.
Grp 5. Anslutning av givaringångar
TA 1-3
39
TA 1 & TA 3
Använd partvinnad signalkabel typ EKKX
eller likvärdig kabel för anslutning av givare
till PrimaVent 3000.
Givarkabelns längd bör ej överstiga 40 m.
Placera givarkabeln minst 20 cm från andra
parallellt liggande strömförande kablar
(gäller ej annan givarkabel).
39
TA 2
Koppla in temperaturgivare för utomhustemperatur och stalltemperatur. Givaringång
TA 1 kopplas till temperaturgivaren utomhus.
Givaringång TA 2 kopplas till temperaturgivare
i stallet och TA 3 är ledig. Se schema till
vänster.
Anslutning av fuktgivare:
Koppla eventuell fuktgivare (tillbehör) till
givaringång TA 2. Koppla temperaturgivaren
för stallet till TA 3. Observera att analogkort
(tillbehör) krävs för fuktgivaren.
Fuktgivarkabelns längd bör ej överstiga 25 m.
23(60)
PrimaVent 3000
Uppstartning
12
Uppstartning
Följ denna instruktion steg för steg när du skall
starta din PrimaVent 3000. Se även "Instruktionsbok expansionsenhet" om expansionsenhet installerats. I menyer m.m. kallas basenheten A och expansionsenheten B. Även
om ingen expansionsenhet installerats kallas
basenheten A.
Språkval
SPRÅK
SWE
FIN
NOR
> ...
...
...
Första gången som PrimaVent 3000 startas
visar displayen språkvalsmenyn, se figur till
vänster.
Välj språk med
och tryck
(QWHU
.
ID-nummer
AVD 0
ANLÄGGN
ID-nummer
>
0
Testkör
...
Nyinstall
...
Nu visas anläggningsmenyn i displayen, se
figur. ID-nummer kan användas för att ge
styrcentralen ett eget nummer.
Välj ID-nummer med
Ställ in avd.nr. med
och tryck
och tryck
(QWHU
(QWHU
Testkörning
Testkör anläggningen för att se att alla motorer
är rätt inkopplade och för att kontrollera att de
kopplats till rätt utgångar. Jämför med installationsunderlaget (Bilaga 1). Fyll i denna om det
inte redan är gjort.
Välj Testkör med
och tryck
(QWHU
Testprogrammet kan avbrytas med
TESTPRG ENHET A
Ställdon1
STOPP
[Enter] nästa
[Esc] avbryt
24(60)
(VF
Funktionen för testkörning av ställdon 1 visas,
se figur. Ställdonutgångarna har tre driftslägen:
IN, UT och STOPP.
Välj driftsläge med
gå vidare med
(QWHU
PrimaVent 3000
Uppstartning
Ställdon 2 testkörs på samma sätt som ställdon 1, gå vidare med (QWHU .
TESTPRG ENHET A
Varvtal
0,45
[Enter] nästa
[Esc] avbryt
TESTPRG ENHET
Steg på
[Enter] nästa
[Esc] avbryt
A
TESTPRG ENHET A
Givare 1
14,5
[Enter] nästa
[Esc] avbryt
Funktionen för testkörning av varvtalsreglerad
fläkt visas, se figur. Varvtalet kan ändras från
minvarv :0,35 till maxvarv: 1,0.
Öka/minska varvtal med
gå vidare med
(QWHU
Funktionen för testkörning av stegutgångar
visas, se figur. Stegen startas i turordning.
Kontrollera noga vilken fläkt som startar på vilket steg.
Starta stegen med
gå vidare med
(QWHU
Funktionen för att kontrollera givarna visas, se
figur. Det visade givarvärdet ändrar sig inte i
testprogrammet eftersom det är lagrat från
tidpunkten då testprogrammet startades. Om
testprogrammet körs direkt efter inkopplingen,
innan givaringångarna ställts in med installationsprogrammet, så visas inga värden.
Välj givare med
avsluta Testprog. med
(QWHU
Installationsprogram
I installationsprogrammet (Nyinstall) gör Du
grundinställningar så att regleringen anpassas
efter Ditt stall.
Bilaga 1 på sista sidan i instruktionsboken
innehåller ett underlag där du kan fylla i
dina inställningar i installationsprogrammet.
AVD 0
ANLÄGGN
ID-nummer
0
Testkör
...
Nyinstall > ...
Väljer Du fel någonstans kan Du backa tillbaka
med (VF . Installationsprogrammet kan köras
på nytt om något ändras i anläggningen. Observera att installationsprogrammet alltid föreslår samma inställningar. Om installationsprogrammet körs på nytt måste därför alla inställningar göras på nytt. Nyinstall finns i Anläggningsmenyn, se figur - menykarta finns på
sidan 38.
Välj Nyinstall med
och tryck
(QWHU
25(60)
PrimaVent 3000
Uppstartning
Inställning av givaringång
GIVARINGÅNG
TA1
Ange typ
T.ute
[Enter] nästa
[Esc] föreg
Installationsmenyn för givaringångar visas i
displayen, se figur till vänster. Givaringångarna
har fyra olika driftsval:
ingen
T.ute
T.in
RF in
-ingen givare inkopplad
-utomhustemp.(normaltTA 1)
-stalltemperatur (normalt TA 2)
-luftfuktighet (endast för TA 2)
Först skall Du ställa in givaringång TA 1:
Välj driftsval med
och tryck
(QWHU
Fortsätt med TA 2 och TA 3. Kontakta elinstallatören om Du är osäker på hur givaringångarna kopplats in och används.
Inställning av ställdon
Installationsmenyn för ställdonutgångar visas
i displayen, se figur. Först skall Du ställa in
ställdonutgång MA 1.
1. Ange typ
STÄLLDONUTG
MA1
Ange typ
intag
[Enter] nästa
[Esc] föreg
ingen -inget ställdon kopplat till
utgången
intag -styrning av luftintag
stryp -strypspjäll för varvtalsfläkt
shunt -värmeshunt
Välj typ av ställdon med
och tryck
(QWHU
Kontakta elinstallatören eller prova med testprogrammet om Du är osäker på hur ställdonsutgångarna utnyttjas.
STÄLLDONUTG
MA1
Gångtid
290
[Enter] nästa
[Esc] föreg
26(60)
2. Gångtid, se figur
Den tid i sekunder som det tar för ställdonet
att gå mellan sina ändlägen. Se typskylt på
aktuellt ställdon.
Inställningsområde:
120, 150, 290
Normalinställning:
Luftintag
Strypspjäll/shuntmotor
290
150
Ställ in gångtid med
(QWHU
och tryck
PrimaVent 3000
Uppstartning
3. Förskjutning, se figur
Anger när ställdonet ska börja öppna.
Inställningsområde:
STÄLLDONUTG
MA1
Förskjutn %
0
[Enter] nästa
[Esc] föreg
0-50%
Normalinställning:
Vanliga luftintag
Kombination
tilluftstak+luftintag
0
25-50%
Ställ in förskjutning med
och tryck
(QWHU
4. Kurva, se figur
Anger arbetskurvan för sälldonet, dock endast
om ställdonet styr intag.
STÄLLDONUTG
MA1
Ange typ
rak
[Enter] nästa
[Esc] föreg
rak -linjär arbetskurva
svalk -för intag med svalkningsläge
Välj typ av kurva med
och tryck
(QWHU
Fortsätt med ställdonutgång MA 2 på samma
sätt.
Inställning av varvtalsutgång
VARVTALSUTG
A
Ant fläkt
1
[Enter] nästa
[Esc] föreg
Installationsmenyn för varvtalsutgången (varvtalsreglerad fläkt) visas i displayen, se figur.
Ange hur många fläktar som är anslutna till
varvtalsutgången A på basenheten, se figur.
Fläkt mindre än Ø50cm räknas som 0.5 fläkt.
Välj antal fläktar med
och tryck
(QWHU
Inställning av stegutgångar
Installationsmenyn för stegutgång visas i displayen, se figur. Ange vad som anslutits till
stegutgång SA 1. Stegutgångarna ställs in
med avseende på följande:
STEGUTGÅNG
SA1
Ange typ
fläkt
[Enter] nästa
[Esc] föreg
1. Ange typ
ingen -inget anslutet till steget
fläkt -fläktgrupp ansluten
värme -steginkopplad värme
Välj typ med
och tryck
(QWHU
Kontakta elinstallatören eller prova med testprogrammet om Du är osäker på hur stegutgångarna används.
27(60)
PrimaVent 3000
Uppstartning
2. Antal fläktar, se figur
För stegutgångar med fläktar anges antal
fläktar enligt samma princip som för varvtalsutgången.
STEGUTGÅNG
SA1
Ant fläkt
1
[Enter] nästa
[Esc] föreg
Välj antal fläktar med
och tryck
(QWHU
Stegutgång SA 2-3 ställs in på samma sätt.
Inställning av reglering
Installationsmenyn för reglering visas i displayen, se figur till vänster. Regleringen programmeras med avseende på två kriterier:
Menyval Produktionssystem
Stall temp.
sl.svi
16 °C
12 °C
grisni
tillvä
mj.kor
ungnöt
övriga
-Slaktsvin
-Betäcknings- &
dräktighetsavdelning
-Rekrytering
-Grisningsavdelning
-Tillväxtavd. (gris)
-Mjölkkor, dikor
-Ungdjur, rekrytering,
kalvstall
-Värphöns
-Häststall
REGLERING
Djurslag
mj.kor
[Enter] nästa
[Esc] föreg
12 °C
18 °C
20 °C
12 °C
12 °C
18 °C
10 °C
1. Djurslag
Du kan välja mellan följande alternativ:
sl.svi
-slaktsvin, 16°C
grisni -grisnings-/digivningsavdelning,
18°C
tillvä
-tillväxtavd för avvanda grisar,
20°C
mj.kor -mjölkkor, 12°C
ungnöt -kalvar och rekryteringsdjur,
12°C
övriga -övriga djurslag, 18°C
Tabellen till vänster förtydligar vilka djur som
omfattas av respektive val. Ändra/kontrollera
temperaturinställningen för djurslag där tabellvärdet har fet stil.
Välj djurslag med
och tryck
(QWHU
2. Fuktstyrning, se figur
Om en fuktgivare har installerats kan klimatet
delvis regleras med avseende på luftfuktigheten enligt följande:
REGLERING
Fuktstyrn
ingen
[Enter] nästa
[Esc] föreg
ingen
värme
vent
-luftfuktigheten påverkar ej
ventilationsstyningen
-tillskottsvärme används för att
reglera luftfuktigheten vid
minvent
-för hög luftfuktighet ger ökad
minvent
Välj typ av fuktstyrning med
28(60)
och tryck
(QWHU
PrimaVent 3000
Uppstartning
Grundinställning klar !
[Enter] OK
[Esc] backa
Nu är installationsprogrammet klart, se figur.
Gå tillbaka med
gjort något fel.
och ändra dina val om du
(VF
Bekräfta val/starta anläggningen med
(QWHU
Kalibrering av givare
Givarna måste som regel kalibreras på en ny
anläggning.
Kontrollera verkliga värden med termometer/
fuktgivare.
Läs av givarvärden i Driftsmenyn. Om anläggningen har flera temperaturgivare i stallet
måste enskilda givarvärden läsas av i testprogrammet, se Testkörning sid 24.
Räkna ut differensen mellan givarvärde och
uppmätt värde.
och tryck
Välj Inställn ... med
Välj Service ... med
Välj Givare med
AVD 0
GIVARE
Givaransl > TA1
Givartyp
Tute
Kalibr
0
Exempel:
Avläst temp.:
Temp inne:
Differens:
Kalibrering:
17,0°C (termometer)
15,5°C (PrimaVent 3000)
17,0-15,5 = 1,5°C
+15 enheter
och tryck
och tryck
(QWHU
2 gånger
(QWHU
PrimaVent 3000 har 3st. givaranslutningar:
TA1-3.
Välj Givaransl med
och tryck
(QWHU
Varje enhet som kan kalibreras motsvarar
0,1°C för tempgivare och 1% för fuktgivare.
Sänk visat givarvärde med negativ kalibrering
och öka med positiv, se exempel nedan.
Inställningsområde:
AVD 0
(QWHU
-100 till 100
GIVARE
Välj Kalibrering med
Kalibr
15
[Välj/ställ in]
och tryck
Ställ in kalibreringsvärde med
(QWHU
och tryck
(QWHU
Gå tillbaka till Givaransl för att kalibrera andra
givare.
29(60)
PrimaVent 3000
Uppstartning
Specialprogrammering
Det finns ett antal funktioner som ej omfattas
av installationsprogrammet. Dessa kräver
ytterligare inställningar för att de skall fungera.
I de flesta anläggningar är någon specialprogrammering ej nödvändig. Det kan dock vara
lämpligt att ställa in tiduret, om man vill ha en
rättvisande tidsangivelse på displayen.
1.
2.
3.
4
5.
Dagsprogram
Tidur
Larm
Fuktstyrning
Zonreglering
För andra funktioner, se kapitel Programbeskrivning sid 38. Utförligare förklaringar till
funktionerna finns i kapitel Funktion sid 14.
Dagsprogram
AVD 0
INSTÄLLN
Rel. fukt
75%
Dagar kvar
0
Dagsprogr
> ...
Dagsprogrammet används vid omgångsproduktion när önskad stalltemperatur och
beläggning skall ändras successivt med
djurens tillväxt, exempelvis slaktsvinsproduktion.
Utgå från menyn för Driftsinformation
(se sidan 38)
Välj Inställn ... med
och tryck
(QWHU
AVD 0
DAGSPROG
Prg status
-avDagar tot > 60
Start temp
20°
Välj Dagsprogr ... med
AVD 0
Räkna ut hur många dagar det tar mellan
insättning av djuren till dess att fodergivan är
maximal.
DAGSPROG
Dagar tot > 60
[Välj/ställ in]
och tryck
(QWHU
1. Dagar tot, se figur
Välj Dagar tot med
Ställ in Dagar tot med
och tryck
(QWHU
och tryck
Inställningsområde Dagar tot:
(QWHU
5-255 dagar
2. Start temp/Start fukt, se figur
Starttemperatur och Start fukt anger vilken
stalltemperatur respektive luftfuktighet som
30(60)
PrimaVent 3000
Uppstartning
PrimaVent 3000 skall sträva efter att hålla vid
insättningen (periodens första dag).
AVD 0
DAGSPROG
Dagar tot
60
Start temp > 20°
Start fukt
65%
Välj Start temp/fukt med
och tryck
(QWHU
Inställningsområde
Start temp: 0-50°C
Start fukt: 20-90%
Ställ in värde med
och tryck
(QWHU
3. Slut temp/Slut fukt, se figur
Samma som punkt 2 men avser värden för
periodens slut (full fodergiva).
AVD 0
DAGSPROG
Start fukt
65%
Slut temp
16°
Slut fukt > 80%
Inställningsområde
Slut temp: 0-50°C
Slut fukt:
20-90%
4. St. beläggn/Sl. beläggn, se figur
Startbeläggning och Slutbeläggning anger
vilken djurbeläggning stallet har vid periodens
första respektive sista dag.
Inställningsområde:
AVD 0
DAGSPROG
Slut fukt
80%
St.beläggn
50%
Sl.beläggn
100%
5-100%
Se tabell under kap. Rutiner sid 51 för olika
förslag på beläggningsinställningar.
Välj St./Sl. beläggning med
Ställ in önskat värde med
AVD 0
DAGSPROG
Prg status > -avDagar tot
60
Start temp
20°
-avstart
paus
DAGSPROG
slut
Prg status > -av[Välj/ställ in]
och tryck
(QWHU
(QWHU
5. Prg status, se figur
Visar i vilket driftsläge som Dagsprogrammet
befinner sig:
kör
AVD 0
och tryck
-Dagsprogrammet är ej
aktiverat
-Starta dagsprogrammet med
startvärden
-Programmet är aktiverat. Kan
väljas om status är paus för att
fortsätta med befintliga värden
-Pausar programmet med
befintliga värden
-Avsluta dagsprogrammet med
slutvärden
Välj Prg status med
och tryck
Ställ in önskad status med
(QWHU
och tryck
(QWHU
31(60)
PrimaVent 3000
Uppstartning
Tidur, inställning av klockan
Stegutgångarna kan styras med timerfunktion,
se kap. Programbeskrivning sid 41 för mer
utförlig beskrivning.
Klockan i PrimaVent 3000 har ingen batteribackup. Efter ett strömavbrott omges tidsangivelsen av två frågetecken. När klockan
rättats till enligt nedan försvinner frågetecknen.
AVD 0
Aktiverat
Tid nu
Inled kl
TIDUR
nej
>12:09
0:00
1. Ställ in klockan
Välj Inställn ... med
Välj Tidur ... med
Välj Tid nu med
AVD 0
TIDUR
Tid nu
[12]:09
[Välj/ställ in]
och tryck
och tryck
och tryck
(QWHU
(QWHU
(QWHU
Ställ in timmar med
och tryck
Ställ in minuter med
och tryck
(QWHU
(QWHU
2. Inled kl
Ange fr.o.m. vilken tidpunkt som timern skall
börja arbeta.
Välj Inled kl med
och tryck
(QWHU
Ställ in tiden på samma sätt som punkt 1 ovan.
3. Slut kl
Ange vid vilken tidpunkt som timern skall sluta
arbeta.
Välj Slut kl med
och tryck
(QWHU
Ställ in tiden på samma sätt som punkt 1 ovan.
4. Cykel min
Ställ in hur lång tid det skall vara från ett tillslag
till nästa under arbetstiden för timern. Värdet
anges i minuter. Timerns arbetstid avser tiden
mellan "Inled kl" och "Slut kl".
AVD 0
TIDUR
Cykel min
60
[Välj/ställ in]
32(60)
Välj Cykel min med
Inställningsområde:
Ställ in Cykel min
och tryck
(QWHU
1-254
och tryck
(QWHU
PrimaVent 3000
Uppstartning
5. På minuter
Programmera hur lång tid som tillslaget skall
vara under cykeln, anges i minuter.
AVD 0
TIDUR
På minuter
60
[Välj/ställ in]
AVD 0
TIDUR
Aktiverat
ja
[Välj/ställ in]
Välj På minuter med
och tryck
Inställningsområde:
1-254
Ställ in På minuter
och tryck
Välj Aktiverat med
Välj ja med
och tryck
och tryck
Styr som
timer
[Välj/ställ in]
(QWHU
(QWHU
7. Aktivera stegutgång som timer
Välj Inställn ... med
och tryck
(QWHU
Välj Service ... med
och tryck
(QWHU
och tryck
Välj Stegutgång (SA1-3) med
STEGUTG
(QWHU
6. Aktiverat
Används för att starta timerfunktionen.
Välj Stegutg med
AVD 0
(QWHU
2 ggr
(QWHU
och tryck
Välj Styr som med
och tryck
(QWHU
Ställ in Timer med
och tryck
(QWHU
(QWHU
Timerfunktionen är nu aktiverad.
Larm
PrimaVent 3000 har en inbyggd larmfunktion.
Larmet kan utnyttjas på två sätt:
1.
2.
Larmet visas enbart i displayen
Larmet visas i displayen samt någon av
stegutgångarna (sa 1-3) har
programmerats som larmutgång.
1. Aktivera displaylarm
Välj Inställn ... med
Välj Larm med
och tryck
och tryck
(QWHU
(QWHU
33(60)
PrimaVent 3000
Uppstartning
AVD 0
LARM
Larm aktiv
nej
Larm logg > Larm kl
0:00
AVD
Min
Max
Max
0
temp
temp
diff
LARM
5
>
25
5
Välj Larm aktiv med
Välj ja med
och tryck
och tryck
(QWHU
(QWHU
Min/Max temp funktionen anger vilka högsta/
lägsta temperaturer som accepteras i stallet
innan larmet skall lösa ut.
Inställningsområde:
Max temp: 0-50°C
Min temp: 0-50°C
Välj Min/Max temp med
och tryck
Ställ in önskat värde med
(QWHU
och tryck
(QWHU
Max diff funktionen anger hur mycket stalltemperaturen tillåts stiga över Max temp utan
larm när utetemperaturen närmar sig Max
temp, se även kap. Programbeskrivning avsnitt
Larm sidan 41.
AVD 0
LARM
Max diff
5
[Välj/ställ in]
Inställningsområde:
Normalinställning:
Välj Max diff med
1-20°C
5-7°C
och tryck
Ställ in önskat värde med
(QWHU
och tryck
(QWHU
2. Aktivera displaylarm samt larm på stegutgång
Koppla en larmanslutning till steget (SA1-3),
ex. varningslampa. Programmera först enligt
displaylarm ovan. Utgå från Inställningsmenyn (se även menykarta sidan 38):
Välj Service ... med
Välj Stegutg med
och tryck
och tryck
Välj Stegutgång (SA1-3) med
Välj Styr som med
Ställ in Larm med
2 ggr
(QWHU
och tryck
och tryck
och tryck
(QWHU
(QWHU
(QWHU
(QWHU
Larmfunktionen är nu kopplad till en
stegutgång.
34(60)
PrimaVent 3000
Uppstartning
Fuktstyrning
PrimaVent 3000 kan styra minventilationen
med avseende på både fukt och temperatur.
För att fuktstyrningen skall fungera krävs att
styrcentralen utrustats med en fuktgivare
(givaringång 2) och ett analogkort.
AVD 0
INSTÄLLN
Larm
...
Reglprog >
...
Service
...
Välj Inställn ... med
Välj Reglprog ... med
och tryck
(QWHU
och tryck
2 ggr
(QWHU
Funktionen Fukt auto anger vad fuktstyrningen
skall påverka. Följande val kan göras:
ingen -funktionen avstängd
värme -tillskottsvärmen startar om
inställt börvärde för fukthalten överskrids
vent -ventilationskapaciteten ökar om
inställt börvärde för fukthalt överskrids.
Ökad ventilation kräver oftast tillskottsvärme.
AVD 0
REGLPROG
Fukt auto
ingen
Pband fukt > 25%
Max RFkor
20%
Välj Fukt auto med
och tryck
Ställ in önskad styrning med
(QWHU
och tryck
(QWHU
Fukt Pband anger den avvikelse (%RF) från
börvärdet som ger full fuktkorrigering av värme
alternativt ventilation.
LARM
Inställningsområde:
Normalvärde:
Pband fukt
20%
[Välj/ställ in]
Välj Pband fukt med
och tryck
Ställ in Pband med
och tryck
AVD 0
10-50%
10-20%
(QWHU
(QWHU
Max RFkor anger hur mycket som fuktstyrningen maximalt kan påverka ventilations/värmenivån.
AVD 0
REGLPROG
Fukt auto
ingen
Pband fukt > 25%
Max RFkor
20%
Inställningsområde:
Normalvärde:
vent
värme
0-50%
10-30%
30-50%
Välj Max RFkor med
och tryck
Ställ in önskat värde med
(QWHU
och tryck
(QWHU
35(60)
PrimaVent 3000
Uppstartning
Zonreglering
Exempel
Zonreglering av två zoner.
Zon 1: Tempgivare TA 2, ställdon MA 1
Zon 2: Tempgivare TA 3, ställdon MA 2
Zonreglering kan användas om 2 temperaturgivare monterats i stallet samt om tilluftsdonen kopplats till en separat ställdonutgång
i varje zon, se exempel till vänster. För att
programmera styrcentralen för zonreglering
måste följande göras:
1. Inställning av antal zoner
och tryck
Välj Inställn ... med
AVD 0
REGLPROG
Pband fukt
25
Max RFkor
5
Zonregl
>
2
Välj Reglprog ... med
Välj Zonregl med
(QWHU
och tryck
och tryck
Ställ in antal zoner med
2 ggr
(QWHU
(QWHU
och tryck
(QWHU
2. Inställning tempgivare för respektive zon
Välj Inställn ... med
och tryck
(QWHU
Välj Service ... med
och tryck
(QWHU
Välj Givare med
och tryck
Välj Givaransl med
AVD 0
GIVARE
Givaransl > TA2
Givartyp
Tin1
Kalibr
0
2 ggr
(QWHU
och tryck
(QWHU
Tempgivare för respektive zon (1 & 2) måste
vara anslutna till var sin givaringång:
Välj givaringång (TA1-3) med
Välj Givartyp med
Välj Tin1 (zon1) med
och tryck
och tryck
(QWHU
(QWHU
och tryck
(QWHU
Ändra givaringång enligt ovan och gör om
proceduren för zon 2.
3. Inställning ställdon för respektive zon
AVD 0 STÄLLDON
Ange don
> MA1
Styr som
zon1
Förskjutn
0%
Välj Inställn ... med
och tryck
(QWHU
Välj Service ... med
och tryck
(QWHU
Välj Ställdon med
Välj Ange don med
och tryck
och tryck
2 ggr
(QWHU
(QWHU
Ställdon för respektive zon (1 & 2) måste vara
36(60)
PrimaVent 3000
Uppstartning
anslutna till var sin ställdonutgång:
Välj utgång (MA 1-2) med
AVD 0
STÄLLDON
Välj Styr som med
Välj zon1(2) med
Ange don
MA1
[Välj/ställ in]
och tryck
och tryck
och tryck
(QWHU
(QWHU
(QWHU
Ändra ställdonutgång enligt ovan och
programmera för nästa zon.
Zonregleringen är nu aktiverad.
37(60)
PrimaVent 3000
Programbeskrivning
13
Programbeskrivning
Menykarta
'5,)760(1<
,167b//1,1*$5
'$*6352*5$0
7,'85
/$50
3UJVWDWXV
$NWLYHUDW
/DUPDNWLY
'DJDUWRW
7LGQX
/DUPORJJ
6WDUWWHPS
,QOHGNO
/DUPNO
0LQWHPS
0LQ0D[
6WDOODYG
6WDUWIXNW
6OXWNO
,QVWlOOQ
7HPSHUDWXU
6WDUWEHOlJQ
&\NHOPLQ
0D[WHPS
7HPSLQQH
%HOlJJQLQJ
6OXWWHPS
3cPLQXWHU
0D[GLII
7HPSXWH
5HOIXNW
6OXWIXNW
9HQWQLYn
'DJDUNYDU
6OEHOlJQ
9lUPHQLYn
'DJVSURJUDP
9DUYWDO
7LGXU
)XNWLQQH
/DUP
5HJOSURJ
5(*/(5352*5$0
6HUYLFH
9HQWUHJO
$1/b**1,1*
7(67
3EDQGYHQW
,'QXPPHU
352*5$0
)OlNWVW\UQ
7HVWN|U
0LQYHQW
1\LQVWDOO
,167$//$7,216
3EDQGYlUP
$QOW\S
352*5$0
9lUPHF\NHO
9HQWEDODQV
)XNWDXWR
6SUnN
3EDQGIXNW
(-2%+g5,*
0D[5)NRU
=RQUHJO
67b//'21
$QJHGRQ
6W\UVRP
)|UVNMXWQ
)XOOWXWVODJ
0LQ|SSQ
%U\WSNW
%U\WSNW
%U\WSNW
6\QNU,1
6(59,&(
67(*87*c1*
9HUVLRQ
6WHJXWJnQJ
$QOlJJQ
6W\UVRP
6WlOOGRQ«
7LOOYLG
6WHJXWJ
9DUYWDOVUHJO
9$597)/b.7
*LYDUH
$QJHXWJ
)OlNWNDS
0LQYROW
0D[YROW
6WDUWDYLG
0D[YLG
*,9$5(
*LYDUDQVO
*LYDUW\S
.DOLEU
)/b.7.$3
9DUY$PD[
9DUY$PLQ
9DUY%PD[
9DUY%PLQ
6WHJ$
6WHJ$
6WHJ$
6WHJ%
6WHJ%
6WHJ%
38(60)
PrimaVent 3000
Programbeskrivning
Menyval
Driftsinformation
AVD 0
[11:13]
Temp inne
18,3°
Temp ute
15,0°
Ventnivå
75%
Min/max ...
Min- och max stalltemperatur under de 30
senaste dagarna.
Inställn ...
Detta menyval leder till inställningsmenyn, se
Inställningar nedan.
Temp inne
Visar aktuell innetemperatur (°C) i stallavdelningen.
Temp ute
Visar aktuell utetemperatur (°C).
Ventnivå
Visar aktuell ventilationsnivå. Värdet varierar
mellan 0 (ingen ventilation) och 100% (maxventilation).
Värmenivå
Visar aktuell värmenivå. Värdet varierar mellan
0 (ingen värme) och 100% (maxvärme).
Varvtal
Visar aktuell kapacitet (30-100%) på varvtalsfläkten. Värdet varierar mellan inställt minvärde
(³30%) och max (100%), se sidan 48 Varvtalsreglering i detta kapitel.
Fuktighet
Visar aktuell luftfuktighet (%) om fuktgivare
installerats och programmerats.
Inställningar
AVD 0
INSTÄLLN
Stall avd > ###
Temperatur 18,0°
Beläggning
70%
Stall avd.
Kan anges om Expansionsenhet anslutits, se
Instruktionsbok Expansionsenhet PrimaVent
3000.
Temperatur
Inställningsområde:
0-50°C
39(60)
PrimaVent 3000
Programbeskrivning
Normalvärde (enligt Svensk Standard 951050):
Häst:
Nöt:
Sinsugga:
Slaktsvin:
Smågris:
10°C
12°C
12°C
16-18°C
18-20°C
Beläggning
I stallar med omgångsproduktion varierar beläggningen när djuren växer. Beläggningsinställningen anger förhållandet mellan aktuell
fodergiva och maximal fodergiva.
Beläggningsinställningen korrigeras med två
till tre veckors intervall. Se även kap. Uppstartning sid 31.
Inställningsområde:
Normalvärde:
AVD 0
INSTÄLLN
Rel. fukt
70%
Dagar kvar
0
Dagsprogr
...
5-100%
50-100%
Rel. fukt
Visar inställt börvärde för önskad luftfuktighet.
Kan endast utnyttjas om fuktgivare installerats.
Inställningsområde:
Normalvärde:
20-90%
70-90%
Dagar kvar
Om man använder dagsprogramfunktionen
(se Dagsprogram sid 30) visas hur många
dagar det är kvar till slutpunkten. Man kan
snabba upp eller fördröja programmet genom
att justera värdet manuellt.
Inställningsområde:
0-255 dagar
Dagsprog ...
Se Dagsprogram s.41 och kap. Uppstartning s. 30.
Tidur ...
Se Tidur ... s. 41 och kap. Uppstartning s. 32.
Larm ...
Se Larm ... s. 41 och kap. Uppstartning s. 33.
Reglprog ...
Se Reglprog ... s. 42 och kap. Funktion s. 14.
Service ...
Se Service ... och kap. Funktion s. 14.
40(60)
PrimaVent 3000
Programbeskrivning
Dagsprogram
Dagsprogram används för att automatiskt
ändra stalltemperatur, fuktighet och beläggning
efter ett förprogrammerat tidsschema. För
programmering se kap. Uppstartning sid 30.
&
$
;
Start (A i figuren) och slutvärden (B) anges
för temperatur, luftfuktighet och beläggning.
Periodens längd i dagar illustreras mellan 1
och 2 i figuren.
%
Om man manuellt ändrar något av börvärdena
(temperatur, fuktighet, beläggning eller dag)
på inställningsmenyn så kommer det nya värdet (C) och den aktuella dagen (3) att användas
som utgångspunkt för det fortsatta programmet. Slutvärdet (B) är dock alltid det samma.
D.v.s. för att beräkna värdet X en given dag
(4) används kurvan C-B.
Tidsperiod
Tidur
&\NHOPLQ
Tidursfunktionen kan programmeras som en
timer för att koppla in annan utrustning
regelbundet, t.ex. belysning, dimspridning eller
vattentilldelning. När tidursfunktionen är aktiv
startas och stoppas inkopplad utrustning
periodiskt, se figur.
3nWLG
n
S
Y
D
J
OD
V
OO
L
Timerfunktionen kräver en stegutgång. För
programmering se kap. Uppstartning sid 32.
7
,QOHGNO
6OXWNO
- 0 , 5
.ORFNVODJ
AVD 0
LARM
Larm aktiv >
ja
Min temp
10
Max temp
24
Larm
Larmet är alltid aktivt för givarlarm oavsett
inställning under Larm aktiv. För programmering se kap. Uppstartning sid 33. Om styrcentralen förlorar kommunikationen med en
givare kvarstår det senast avlästa givarvärdet.
Vid larm visas ett meddelande på displayen.
När meddelandet kvitterats med en tangenttryckning stängs larmutgången av, men under
24 timmar finns det kvar ett meddelande som
41(60)
PrimaVent 3000
Programbeskrivning
visar vad larmet gällde och när det inträffade,
se Larm logg. Efter kvittering av larmet visas
även två utropstecken (!!) mitt på den översta
raden som indikerar att ett larm löst ut.
Larmövervakningen återupptas 15 min efter
kvittering.
Larm logg
Löser larmet ut visar Larm logg vad som
orsakat larmet. Det går inte att göra några
inställningar under detta menyvalet.
Htemp: Larm p.g.a. för hög stalltemperatur
Ltemp: Larm p.g.a. för låg stalltemperatur
givar: Larm p.g.a. givarfel
Larm kl
Visar tidpunkten när larmet löst ut. Det går inte
att göra några inställningar under menyvalet.
Reglerprogram
VARNING!
- läs
instruktionsbok
[Enter] OK
[Esc] backa
OBS! På väg in i detta menyval visas en
varningstext enligt bild till vänster. Gör inga
ändringar om Du inte vet vad det får för
konsekvenser.
Ventregl
Används för att välja hur ventilationsnivå skall
beräknas. Det finns två alternativ:
AVD 0
REGLERPRG
Ventregl
>pterm
Vent Pband
3.0
Fläktstyrn smart
pband - konventionell reglering med
fast p-band
pterm - PrimaTerm är en adaptiv
reglering som tar hänsyn till både
temperaturskillnad ute/inne och
djurbeläggningen i stallet.
Vent Pband
P-bandsinställningen används både av pbands- och PrimaTermfunktionen, se även
Reglering under kapitel Funktion sid 14.
Inställningsområde: 1,0-9,8°C
Normalvärde:
pterm:
3,0°C
pband:
3-5°C
42(60)
PrimaVent 3000
Programbeskrivning
Fläktstyrning
Du kan välja mellan:
steg - fläktarna kopplas in i fasta steg i
förhållande till aktuell ventilationsnivå.
smart - styrningen av stegfläktar och
varvtalsfläktar samordnas automatisk
så att den sammanlagda
fläktkapaciteten stämmer överens med
aktuell ventilationsnivå.
PrimaSmart fläktstyrning ger det jämnaste
stallklimatet och den lägsta energiförbrukningen.
AVD 0
REGLERPRG
Min vent
> 0,13
Värm.Pband
3.0
Värmecykel
3
Min vent
Min vent anger hur förhållandet mellan minoch maxvent vilket varierar mellan olika djurslag. Minvent är knuten till val av djurslag i
installationsprogrammet.
Normalvärden:
0,13 - svin
0,25 - mjölkkor, snabbväxande slaktnöt
0,15 - övriga djurslag
Inställningsområde:
0,05-0,50
Värm.Pband
Definition se Värmenivå och värmereglering
under kap. Funktion sid 16.
Inställningsområde:
Normalvärde:
1.0-9.8 °C
2.0-3.0 °C
Värmecykel
Används vid tidsproportionell styrning av
värme via stegutgång. Värmecykeln är tiden i
minuter mellan två på varandra följande
värmetillslag. Beroende på aktuell värmenivå
är värmen inkopplad under 10% till 100% av
cykeln, se även kap. Funktion, Värmenivå och
värmereglering sidan 16.
Inställningsområde:
Normalvärde:
AVD 0
REGLERPRG
Fukt auto >värme
Fukt Pband
30%
Max RHkorr
40%
1-10 minuter
3-5 minuter
Fukt auto
Om man har fuktgivare kan man låta den styra
antingen tilläggsvärmen eller ventilationskapaciteten. När luftfuktigheten överstiger inställt
43(60)
PrimaVent 3000
Programbeskrivning
börvärde ger detta en ökning av ventilationseller värmenivån. Ventilationen tillåts ej öka om
stalltemperaturen understiger 8 °C. Programmering se kap. Uppstartning sid 35.
Fukt Pband
Den avvikelse (%RF) från börvärdet som ger
full fuktkorrigering av värme alternativt ventilation.
Inställningsområde:
Normalvärde:
10-50%
10-20%
Max Rhkorr
Denna parameter bestämmer hur stor den
fuktstyrda korrigeringen kan bli.
Inställningsområde:
Normalvärde:
vent
värme
Beskrivning
1 = Zonreglering utnyttjas ej
2 = Zonreglering i två zoner
0-50%
10-30%
30-50%
Zonregl
Används när zonreglering skall utnyttjas, se
beskrivning till vänster. Två temperaturgivare
för att mäta stalltemperatur måste vara
anslutna. Två grupper ställdon måste kopplas
till var sin ställdonutgång.
Inställningsområde:
Normalvärde:
1-2
1
Service
VARNING!
- läs
instruktionsbok
[Enter] OK
[Esc] backa
På väg in i detta menyval visas en varningstext
enligt bild till vänster. Gör inga ändringar om
Du inte är säker på vilka konsekvenser det får.
Se även Instruktionsbok expansionsenhet om
expansionsenhet monterats.
Version
Visar aktuell programversion.
AVD 0
SERVICE
Version
> 1,1f
Anläggn
...
Ställdon
> ...
44(60)
Anläggn ...
Detta menyval leder till anläggningsmenyn, se
Anläggning sidan 45.
Ställdon ...
Detta menyval leder till inställningar för
ställdon, se avsnitt Ställdon sidan 46.
PrimaVent 3000
Programbeskrivning
Stegutg ...
Menyvalet leder till inställningar av
stegutgångar, se Stegutgång sidan 47.
Varvtregl. ...
Menyvalet leder till inställningar av
varvtalsfläkt/ar, se Varvtalsreglering sidan 48.
Givare ...
Leder till inställningar för vilka givare som
anslutits till styrcentralen, se sidan 49.
Fläktkap ...
Menyvalet leder till inställningar av fläktkapaciteter hos de inkopplade fläktarna, se
Fläktkapacitet sidan 50.
Anläggning
AVD 0
ANLÄGGN
ID-nummer >
1
Testkör
...
Nyinstall
...
ID-nummer
Se ID-nummer under kap. Uppstartning sid 24.
Testkör ...
Leder till testprogrammet där inkopplad utrustning kan provköras, se Testkörning under
kap. Uppstartning sid 24.
Nyinstall ...
Leder till installationsprogrammet, se Installationsprogram under kap. Uppstartning sid 25.
Anltyp
Se Instruktionsbok
PrimaVent 3000.
expansionsenhet
Ventbalans
Se Instruktionsbok expansionsenhet PrimaVent 3000.
Språk
Tre olika språk kan väljas: Svenska, Norska
och Finska. Språket väljs även vid nyinstallation.
EJ OBEHÖRIG
Detta menyval skall Du ej aktivera eftersom
styrcentralens minne raderas. Denna funktion används på fabriken för att iordningställa
styrcentralen för leverans.
45(60)
PrimaVent 3000
Programbeskrivning
Ställdon
AVD 0
STÄLLDON
Ange don
> MA1
Styr som
vent
Förskjutn
0
Ange don
Styrcentralens två ställdonutgångar kan styras
separat. Den ställdonutgång som displayen
visar kommer att påverkas av eventuella ändringar i menyvalen under STÄLLDON. Utgångarna kallas MA1 och MA2.
Styr som ...
Ange vad ställdonet skall styra:
-utgången används ej
vent
-motorn styr tilluftsdon
zon1 (-4) -motorn styr tilluftsdon i zon 1
(-4), endast om zonreglering
används
värme
-utgången styr motorshunt för
värme
stryp
-motorn styr ett strypspjäll
En förklaring till vad som styr ställdonet vid de
olika menyvalen finns under Reglerkurvor för
ställdon, kap. Funktion sidan 17.
Förskjutn
Funktionen används i första hand när luftintag
kombineras med tilluftstak. Normalt börjar
ställdonet öppna när Ventnivån stiger över 0,
Förskjtn inställt på 0. Ett värde på 30% innebär
att ställdonet inte börjar öppna förrän
Ventnivån kommit upp till 30%.
Med motorshunt kan en förskjutning eventuellt
vara aktuell. När ställdonet används till
strypspjäll bör värdet sättas till 0.
Ställdon
Gångtid
A2H250
120 s
ServoSynkron
120 s
GBB 331.4E/SV
290 s
GDB 331.1E
150 s
SQS 35
150 s
SQE 35.1
150 s
46(60)
Inställningsområde:
Normalvärde:
0-50%
0%
Fullt utsl
Menyvalet anger den tid (i sekunder) det tar
för ställdonet att gå mellan sina ändlägen, se
typskylt på motor, tabell till vänster. Värden
större än avläst värde på ställdonets
typskylt få aldrig ställas in.
Inställningsområde:
Normalvärde:
0-305
290
PrimaVent 3000
Programbeskrivning
Minöppn
Vid nyinstallation justeras strypspjäll/tilluftsdon
när Minöppn är inställt på 0,00 och ställdonen
står i sitt inre ändläge.
Öka värdet för att justera minöppningen under drift, gäller i första hand strypspjäll.
Inställningsområde:
Normalvärde:
0.00-1.00
0.00
Ett värde på 1,00 innebär att ställdonet alltid
står helt öppen.
Brytpkt 1, 2, 3
Se Reglerkurvor för ställdon kap. Funktion
sid 17 för förklaring av reglerkurva till ställdonen. Rak eller svalk väljs vid nyinstallation
(se Uppstartning sid 27) och ger följande
resultat, se figur:
J
D
O V
W
X
Q
R G
OO
l
W
Inställningsområde:
6 Normalvärde:
5DN
6YDON
9HQWLODWLRQVQLYn
Brypkt 1:
Brytpkt 2:
Brytpkt 3:
rak
0.25
0.50
0.75
0.00-1.00
svalk
0.15
0.35
0.50
Ställ alltid in högre värde på efterföljande
brytpunkt.
Synk IN
Normalt synkroniseras ställdonen genom att
de med jämna intervall körs in i sitt innersta
läge.
Inställningsalternativ:
ja eller nej
Normalvärde: ja (utom för ServoSynkron
Safe där nej väljes)
Stegutgång
AVD 0
STEGUTG
Stegutgång > SA 1
Styr som
fläkt
Till vid
75%
Stegutgång
Styrcentralen har tre stegutgångar. Den utgång
som displayen visar kommer att påverkas av
eventuella ändringar i menyvalen under
STEGUTG. Utgångarna kallas SA1, SA2 och
SA3.
47(60)
PrimaVent 3000
Programbeskrivning
Styr som
Välj vad stegutgången skall styra. Om flera
fläktsteg skall installeras är det viktigt att
stegen programmeras med stigande kapacitetsordning. Ex. en fläkt på SA1 och två
fläktar på SA2. Följande val kan göras:
fläkt
Vsteg
Vprop
larm
timer
-steget används ej
-steget används som fläktsteg
-steget används som värmesteg
-steget används för
tidsproportionerlig värmereglering
-steget används som
temperatur och givarlarm
-steget används som timer för
styrning av exempelvis vattentilldelning
Till vid
Anger när steget skall slå till. Värdet motsvarar
Ventnivå när steget styr fläktar och Värmenivå
när steget styr värme. Vid nyinstallation ställs
värdet in automatiskt men kan korrigeras i
efterhand genom denna funktion.
Inställningsområde:
0-100%
Om Du har valt PrimaSmart fläktstyrning eller
om stegutgången används för tidsproportionell
värmereglering, larm eller timer saknar denna
inställning betydelse.
Varvtalsreglering
Ange utg
Funktionen används endast med expansionsenheten, se Instruktionsbok expansionsenhet.
Min volt
Visar lägsta spänning som får användas för
den varvtalsreglerade fläkten.
AVD 0
VARVTFL
Ange utg
> ###
Min volt
0,40
Max volt
1,00
48(60)
Inställningsområde:
Normalvärde:
0.30 - 1.00
0.30 - 0.50
OBS! Minventilationen skall ställas in med Min
vent (se Reglering sid 43) och Beläggning (se
Inställningar sid 40).
PrimaVent 3000
Programbeskrivning
Max volt
Visar högsta spänning som den varvtalsreglerade fläkten drivs med vid maxvarv.
Exempel
Funktion
Inställningsområde:
Normalvärde:
Inställning
Min volt
40 %
Max volt
100 %
Starta vid
25 %
Max vid
75 %
0.30 - 1.00
1.00
Starta vid
Visar vid vilken Ventnivå som den varvtalsreglerade fläkten skall börja öka sitt varvtal från minnivå,se exempel till vänster.
Funktionen saknar betydelse om PrimaSmart
fläktstyrning används.
Inställningsområde:
Normalvärde:
Max vid
Visar vid vilken Ventnivå som den varvtalsreglerade fläkten når maximalt varvtal.
Funktionen saknar betydelse om PrimaSmart
fläktstyrning används.
ROW
6WDUWDYLG
J
LQ
Q
Q
l
S
6
0D[YLG
ROW
Inställningsområde:
Normalvärde:
0 - 100%
0%
0 - 100%
50%
9HQWLODWLRQVQLYn
Givare
AVD 0
GIVARE
Givaransl > TA1
Givartyp
Tute
Kalibr
0
OBS!
Tin3 och Tin4 får endast utnyttjas när
expansionsenhet installerats och
zonreglering i fyra zoner skall utnyttjas.
Givaransl
Styrcentralen har tre givaranslutningar. Den
anslutning som displayen visar kommer att
påverkas av eventuella ändringar i menyvalen
under Givare. Anslutningarna kallas TA1, TA2
och TA3.
Givartyp
Visar typ av givare:
-anslutningen används ej.
Tute
-används för temperaturgivare
ute.
Tin1 (-4) -används för temperaturgivare
inne, 1-4 visar vilken zon som
avses vid zonreglering. Normalt
används endast Tin1.
Fukt
-används för fuktgivare.
Kalibrering
Se kap. Uppstartning sid 29.
49(60)
PrimaVent 3000
Programbeskrivning
Fläktkapacitet
AVD 0
FLÄKTKAP
VarvA max >
25
VarvA min
12
VarvB max
0
För att PrimaSmart regleringen av fläktarna
skall fungera så måste styrcentralen veta hur
stor kapacitet som är kopplad till de olika
stegutgångarna. Värdena ställs normalt in av
installationsprogrammet, men kan också
ändras manuellt i denna meny. Om ytterligare
en fläkt installeras är det viktigt att värdena
under detta menyval ändras alternativt att en
nyinstallation görs. För att regleringen skall
fungera optimalt gäller:
· Den sammanlagda kapaciteten för en
stallavdelning skall vara 100%
· Fläktarna skall kopplas till
stegutgångarna så att kapaciteten
stegras från den lägsta (A1), till den
högsta.
· Stegutgångarnas kapacitet skall
fördubblas per steg, t.ex:
VarvA max 25%
Steg A1 25%
Steg A2 50%
Se även kap. Planering sid 10.
VarvA max
Visar fläktkapacitet (procent av total kapacitet)
för varvtalsreglerade fläkten vid max varvtal.
Inställningsområde:
0-100%
VarvA min
Visar fläktkapacitet (procent av total kapacitet)
för varvtalsreglerade fläkten vid min varvtal.
Inställningsområde:
0-100%
Steg A1-3
Visar fläktkapacitet (procent av total kapacitet)
för stegfläktar.
Inställningsområde:
0-100%
VarvB max/min och Steg B1-3
Se Instruktionsbok expansionsenhet
PrimaVent 3000, om expansionsenhet
monterats.
50(60)
PrimaVent 3000
Rutiner
14
Rutiner
Inställning av önskat stallklimat
Grundställning av PrimaVent 3000 sker i
samband med första uppstart genom att man
går igenom installationsprogrammet. Under
drift är det normalt två inställningar att justera
på styrcentralen, Temperatur och Beläggning.
AVD 0
[11:13]
Temp inne
18,3°
Temp ute
10,3°
Ventnivå
40%
Temperatur/Rel. fukt:
Vilken stalltemperatur/luftfuktighet som
PrimaVent 3000 skall sträva efter att hålla i
stallet. Styrcentralen försöker hela tiden att
dämpa de temperatursvängningar som orsakas av variationer av uteklimatet och djuraktiviteten. Det är därför normalt om stalltemperaturen avviker någon eller några grader
från inställt värde.
AVD 0
[11:13]
Inställn
> ...
Temp inne
18°C
Temp ute
15°C
Välj Inställn ... med
AVD 0 INSTÄLLN
Stall avd > ###
Temperatur
18°
Beläggning
70%
Djurslag, prod. system
Svin (omgångsproduktion)
Grisningsavdelning
insättning
grisning
avvänjning
Tillväxtavdelning
Slaktsvinsavdelning
Födsel till slakt
insättning dr. suggor
digivande suggor och
avvanda smågrisar
slaktsvinsperiod
Beläggning
min max
30%
60%
100%
70% 100%
50% 100%
15%
40% 60%
50% 100%
och tryck
(QWHU
Inställningsmenyn visas, se figur.
Välj Temperatur/Rel.fukt med
Ställ in önskat värde med
och tryck
och tryck
(QWHU
(QWHU
Beläggning (endast omgångsproduktion):
Den aktuella fodergivan i förhållande maximal
fodergiva, se tabell till vänster och exempel
nedan.
Välj Beläggning med
och tryck
Ställ in aktuell beläggn. med
(QWHU
och tryck
(QWHU
Exempel:
Full fodergiva:
2,5 kg/dag
Fodergiva vid insättning:
1,0 kg/dag
Beläggning:
1,0/2,5= 0,40 = 40%
51(60)
PrimaVent 3000
Rutiner
Förändring av befintlig
PrimaVent 3000 anläggning
Om en ventilationsanläggning med PrimaVent
3000 byggs om måste inställningarna under
Servicemenyn (kap. Programbeskrivning sid
44) på styrcentralen ändras.
Det enklaste sättet att förändra en befintlig anläggning är i de allra flesta fall att köra en nyinstallation, se meny Anläggning kapitel Uppstartning sid 25.
52(60)
PrimaVent 3000
Handhavande
15
Handhavande
Tangenter
Använder Du för att stega mellan olika menyval
och ändra inställningar på värden.
Display
3ULPD9HQW
(QWHU
(VF
(QWHU
Använder Du för bekräfta en ändring eller göra
ett menyval.
(VF
Använder Du för ångra ett val eller återgå till
föregående menyval.
Menysystem
Menysystemet består av antal rullningsbara
menyer. Den första menyn är Driftsinformationsmenyn. Om man inte har tryckt på knapparna så visas alltid Driftsinfo. Överst på menyraden visas aktuell avdelning och klockslag.
Under Driftsinfo visas aktuellt stallklimat samt
ventilations- och värmenivå. Dessutom är den
utgångsmenyn om man vill komma vidare till
de olika undermenyerna.
På informationsmenyn kan man inte ändra
några inställningar, men omedelbart ovanför
raden med aktuell stalltemperatur finns ingången till inställningsmenyn där Du finner de
vanligaste inställningarna som t.ex. stalltemperatur, se Menykarta kap. Programbeskrivning sid 38.
Skötsel
Kontrollera med jämna mellanrum att styrcentralen ej är belagd med damm och fukt.
Minst ett par gånger om året bör utrustningen
rengöras genom avtorkning med trasa (lätt
fuktad för att ta bort statisk elektricitet).
OBS! Styrcentralen får under inga omständigheter spolas med vatten!
53(60)
PrimaVent 3000
Felsökning
17
Felsökning
Vid alla kopplingsarbeten skall strömmen till styrcentralen brytas !
Kopplingsarbeten inne i apparatlådan (grå bakgrund) får bara utföras av behörig elektriker eller
serviceman.
Arbeta systematiskt och utgå från symptomen. Prova i tur och ordning det åtgärder som beskrivs
nedan. Om ingen av de föreslagna åtgärderna leder till att styrcentralen börjar fungera normalt skall ni
i första hand kontakta säljaren. Ni kan också ringa till Sveaverken Agri AB +46 (0)16 100 700.
Symptom
Åtgärd
Styrcentralen helt mörk
1. Kontrollera att gruppcentralens säkringar är hela.
2. Kontrollera att säkring F3 (se bild nedan) är hel.
Teckenfönstret lyser, men
det händer inget när man
trycker på knapparna
1. Om knapparna ”klickar” när man trycker på dem - stäng av
strömmen 60 sekunder och sätt sedan på den igen.
Varvtalsreglerade fläkten
går inte alls
1. Finns det ström fram till styrcentralen (teckenfönstret skall lysa)?
2. Om knapparna inte ”klickar” – gummipackningen i locket kan
vara för hårt sammanpressad – lossa skurvarna ca ett varv.
2. Har fläktens motorskydd löst ut?
3. Prova att öka fläktvarvtalet med hjälp av testprogrammet – se
meny Inställningar\Service\ Anläggn\Testkör. Om fläkten går när
man kör testprogrammet men inte med automatik så kan
minvarvet vara för lågt - prova i så fall att ställa upp minvarvet
(se meny: Inställningar\Service\ Varvtregl\Min volt).
4. Kontrollera att det sitter en bygel monterad i läge ”Aut” (se bild
nedan)
5. Kontrollera att säkring F1 (se bild nedan) är hel.
6. Går fläkten inte ens med bygeln i läge ”DIR” så är det något fel
med fläktmotor eller kablarna mellan styrcentralen och fläkten.
7. Om fläkten går på fullvarv när bygeln sätts i läge ”DIR” men inte
annars, så är elektroniken skadad.
Varvtalsfläkten går bara på
fullvarv
1. Använd testprogrammet (se meny Inställningar\Service\
Anläggn\Testkör) för att minska varvtalet. Om fläkten går att
köra på lågt varv i testprogrammet, men ej på automatik så
beror problemet på felprogrammering eller felplanering av fläktar
(se kapitel Planering).
2. För att varvtalsreglering skall fungera så skall bygeln (se bild
nedan) sitta i läge ”AUT” .
3. Om strömmen bryts till styrcentralen skall det inte gå fram någon
ström till fläkten. Går fläkten ändå så är den felkopplad.
54(60)
PrimaVent 3000
Felsökning
Symptom
Åtgärd
Stegutgång (fläkt, värmesteg,
larm eller tidsstyrd) fungerar
inte
1. Använd testprogrammet (se meny Inställningar\ Service\
Anläggn\ Testkör) för prova om stegutgången. Om stegutgången
går att sätta på med testprogrammet så beror problemet på
felprogrammering (se kapitel Uppstartning).
2. Kontrollera att motorskydd för fläkt inte löst ut alternativt att
kontaktor för värme fungerar.
3. Kontrollera säkringar för elcentral för aktuell fläkt, värme eller
motsv.
4. Kontrollera att kopplingsplint i apparatlåda är ordentligt intryckt.
5. Kontrollera säkring F2 (bild nedan)
Ställdon för luftintag,
strypspjäll eller värmeshunt
går ej eller står i fel läge.
1. Använd testprogrammet (se meny Inställningar\ Service\
Anläggn\ Testkör) för att prova ställdonet. Om ställdonet går att
öppna och stänga med testprogrammet så beror problemet på
att ställdonet håller på att synkronisera (kan ta upp till 4-5
minuter) eller på felprogrammering (se kapitel Uppstartning).
2. Kontrollera att kopplingsplint i apparatlådan är ordentligt intryckt.
3. Kontrollera säkring F2 (se bild nedan)
4. För ställdon MA1/MB1 - lossa båda kablarna från plint 16 och
17. Då kabeln som satt i plint 16 istället ansluts direkt till
matningsspänning (plint 22) skall donet stänga. Om istället
kabeln från plint 17 ansluts till plint 22 skall donet öppna.
Fungerar inte detta är det fel på donet. För att göra samma prov
med don MA2/MB2 används istället kabel till plint 14 och 15.
Ingen temperatur alls visas
1. Om inget temperaturvärde alls visas så beror det på att det inte
finns någon givare inprogrammerad (se kapitel Uppstartning).
Temperaturvisning ändrar
sig inte och/eller givarlarm
1. Kvittera eventuellt larm. Bryt strömmen till styrcentralen. Vänta
60 sekunder. Sätt på styrcentralen igen. Vänta 2 minuter utan att
trycka på tangenter. Visas fortvarande en fast temperatur på 0
eller 15°C så kommer det inte in någon signal från givaren.
2. Kolla att kopplingsplint i apparatlåda ordentligt nedtryckt och
kablar anslutna.
3. Om det bara är den ena temperaturen som krånglar kan man
byta plats på givarkablarna. Flyttar sig felet är det fel på givare
eller kabeldragning.
4. För att kontrollera om det är något fel på kabeldragningen kan
givaren flyttas och anslutas direkt till plinten i apparatlådan.
55(60)
PrimaVent 3000
Felsökning
Symptom
Åtgärd
Temperaturvisning instabil
1. Om temperaturvisningen är instabil (värdet ändrar sig upp och
ner mer än 0,5°C mellan uppdateringar) kan det bero på att
elektroniken är överhettad pga extrem omgivningstemperatur
(>40°C).
2. Öppna apparatlådan och kontrollera att luftcirkulationen i lådan
inte är blockerad av t.ex. buntar med kablar i lådans överdel.
3. Kontrollera också att kablarna inte är dragna uppifrån och vid
sidorna av elektronikenheten.
4. Kontrollera att rätt typ av givarkabel använts och att givarkablarna inte är dragna intill andra kablar (se installationskapitlet).
56(60)
PrimaVent 3000
Reservdelar
18
Reservdelar
Pos. Benämning
1,2,3
4
5
Artikelnummer
1
Halvledarsäkring 1A
6224 0102 65
2
Halvledarsäkring 10A
6224 0102 95
3
Halvledarsäkring 0,5A
6224 0102 97
4
Temperaturgivare
6224 0112 19
5
Elektronikinsats
6224 0112 20
6
Elektronikinsats
expansionsenhet
6224 0112 21
6
57(60)
PrimaVent 3000
58(60)
Bilaga
PrimaVent
30001
Underlag för installationsprogrammet till PrimaVent 3000
(Kursiv text anger förval i installationsprogrammet)
TA1 T.ute
Givaringångar (3 st)
Ange vilken ingång som respektive givare anslutits
till. Till givaringång 1 och 2 ansluts normalt uterespektive innegivare. Fuktmätning kräver
komplettering med speciell fuktgivare samt
analogkort till styrcentralen.
TA2 T.in (Fukt)
TA3 ingen
Användning
Gångtid Fördröjn.
Kurva
MA1 intag
290 s
0%
Rak
MA2 ingen
290 s
0%
Rak
Utgångar för Ställdon (2 st)
Användning: Ange vad respektive ställdon används
till.
Gångtid: Anges i sekunder och avser tidsåtgången
för ställdonet att gå från sitt inre till sitt yttre läge.
Normalt 290 sekunder.
Förskjutning används då man kombinerar vanliga
tilluftsdon med tilluftstak. Beroende på hur stor andel
av tilluften som kan tas in genom tilluftstaket väljer
man normalt en förskjutning på 25-50%.
Kurva:Välj mellan rak kurva och svalkningsinställning
d.v.s att tilluftsdonet öppnar extra mycket på slutet.
Utgång för varvtalsreglerad fläkt (1 st)
Ange antalet fläktar som anslutits till utgången. Varje
50/1400 och 60/900 räknas som 1,0 fläkt. Varje 40/
1400 och mindre räknas som 0,5 fläkt. Denna
kapacitetsuppgift behövs för att regleringen skall
fungera optimalt.
Antal fläktar
1,0
Användning
SA1 fläkt
Antal fläktar
1,0
SA2 fläkt
2,0
SA3 ingen
Djurslag
sl.svi
Fuktstyrning typ
Utgångar för steg (3 st)
Normalt används dessa för stegfläktar men de kan
även användas som larmutgångar eller till värmestyrning.
Användning: Ange hur utgången används.
Antal fläktar: Anges på samma sätt som för
varvtalsutgången. Antalet fläktar bör fördubblas för
varje steg för bästa funktion.
Reglering
Djurslag: Ange vilken produktionstyp som finns i
stallavdelningen. Valet påverkar vilken stalltemperatur och minventilationsinställning som
förprogrammeras.
Fuktstyrning typ: Ange vilken typ av fuktstyrning
som används. Förutsätter att fuktgivare installerats.
Kundens namn:_________________________________________ Telefon:__________________
Adress:________________________________________________ Stallavdelning:_____________
DeLavals representant:____________________________________Telefon:__________________
Installatör:______________________________________________ Telefon:__________________
59(60)
PrimaVent 3000
Rätt till konstruktionsändringar förbehålles
DeLaval Sales AB
Box 617
151 27 Södertälje
Tfn: 08-550 294 00, Fax: 08-550 339 15
Nr.
1201790100(S2)0106
60(60)