Stövaren - Svenska Stövarklubben

download report

Transcript Stövaren - Svenska Stövarklubben

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

S

tövaren

Svenska Stövarklubbens tidskrift ISSN 1654-904X

Utställningsdelen 2011

INNEHÅLL

297

REDAKTÖR Allan Bergström

Ollbacken 20, 97595 Luleå 0920-34314, 070-688 55 16 [email protected]

BITR REDAKTÖR Ann Mari Norman

Norderåsen 142, 83693 Häggenås 0642-21011, 070-6261806 [email protected]

ANSVARIG UTGIVARE Freddy Kjellström

Bråne 71, 68698 Gräsmark. 0565-41040 [email protected]

Aktuellt ........................................................298

Avel och genetik ...........................................304

Debatt ..........................................................315

Utställningsstatistik 2011 .............................317 Utställningsresultat 2011 ..............................319

Styrelseprotokoll m m ..................................496

Stövarklubbens hedersledamöter m fl ...........518

Jaktprovsprogram 2011–12 ..........................522

Utställningar 2012 .......................................527

Adresser ........................................................528

Hundregister ................................................533

Blanketter .....................................................5

* * *

Stövarens utställningsdel 2011

ANNONSER Karl Skoglund

Sommarvägen 119, 31143 Falkenberg. 0346 15250, 0731-818110. Fax 0346-717370 [email protected]

SVENSKA STÖVARKLUBBENS KANSLI

Stråkanäs 422, 95291 Kalix. 076-7873100 [email protected]

Som synes av registret ovan finns som vanligt en hel del annat utöver domareberättelserna från säsongens utställningar i denna utgåva. Vi inleder med information om det nya dopingreglementet för hund, samt artiklar om harpest och noskvalster. Sedan följer en del nyheter rörande avel och genetik, bland annat stövarklubbens defektregister, hälsoprogram och annan avelsinformation.

ÖPPETTIDER :

Måndag kl 13.00-21.00

Alla inbetalningar till Svenska Stövarklubben på

PG 33 37 62-3

till lokalklubbarna på respektive gironummer (se adresslista).

OBS! Adressändringar till din lokalklubb.

De nya utställningsreglerna har haft premiär den här säsongen och det har bland annat resulterat i en mycket hög andel hundar som fått betyget Excellent, ett omdöme som bara ska gälla den bästa halvan av de tidigare 1:a-pristagarna (se Stövaren 1/2011 sid 38). Från sid 319 och framåt kan du själv ta del av domarnas omdömen.

God Jul och Gott Nytt År!

Allan Bergström och Ann Mari Norman

Sista manusdag

till jaktprovsdelen som utkommer 15 maj är

1 april 2012

Resultatböckerna för jaktprov och utställ ningar finns nu på Sv Stks hemsida.

Lösenord för medlemmar:

stovare4638

298

A

ktuellt

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

Nya dopingföreskrifter fr o m 2011-07-01

Jordbruksverket har utfärdat en ny föreskrift som rör doping. Med anledning av detta nya myndighetsbeslut måste

SKKs Allmänna bestämmelser för prov, tävling och utställning punkt 7. Doping och andra otillbörliga förhållanden

, kompletteras enligt nedan (fet kursiv stil). Detta för att tydliggöra förhållandet mellan myndighetens föreskrift och Nationellt Do pingreglemente för hund som gäller inom SKK-organisationen.

7. Doping och andra otillbörliga förhållanden

Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på otillbör ligt sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.

Doping av hund regleras av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om trä ning och tävling med djur, SJVFS 2011:24 saknr L17, 7 kap. 1-2§§ samt bilaga 2 till dessa föreskrifter.

Därutöver återfinns

detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna inom

SKK-organisationen

i Nationellt dopingreglemente för hund. Här finns också regler för dispensansökan

från SKK-organisationens dopingreglemente.

Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd förvissa sig om vad detta kan innebära i fråga om hundens rätt att delta vid utställning, prov eller tävling.

Då utställningsbestyrelse/provledning/tävlingsledning bestämt att prov för utrönande av even tuell doping eller annan otillåten åtgärd ska tas, är den som är ansvarig för hunden skyldig att ställa aktuell hund till förfogande för provtagning och för de ytterligare undersökningar som kan föranledas därav. Manipulation av prov för dopinganalys är förbjuden.

Detaljerade regler för provtagningsrutiner med mera återfinns i Nationellt dopingreglemente för hund.

Kastrerad hanhund / tik

Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid prov, tävling eller utställning. För deltagande vid utställning och exteriörbeskrivning krävs att det genom intyg i enlighet med vad som anges i inledningen till allmänna bestämmelser (utfärdat före kastra tionen men efter 6 månaders ålder) kan styrkas att hunden haft två normalt utvecklade och belägna testiklar före operationen. Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande vid prov, tävling eller utställning. Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling med ges generell dispens för deltagande

i förhållande till Nationellt dopingreglemente för hund.

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

Sjukdomsinformation om harpest

Annan benämning:

tularemi

299

SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt rapporterar om klart flera fall av harpest i år jämfört med tidigare år. Det är främst från Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Uppland och Östergöt land som SVA fått in smittade harar. Här följer en kort information från Smittskyddsinstitutet: Harpest eller tularemi är en bakterieorsakad vektorburen zoonos, d.v.s. en sjukdom som kan över föras mellan djur och människa. Den drabbar främst olika gnagare, men smittan kan på flera olika sätt överföras till människan.

I Sverige rapporterades tidigare sjukdomen framför allt från Norrland, men har nu spridits till såväl Götaland som Svealand. Förekomsten varierar starkt och tidigare har det varit en koppling till s.k. gnagar- eller lämmelår.

Orsakande mikroorganism, smi vägar och smi spridning

Tularemi orsakas av en bakterie, Francisella tularensis. Reservoaren bland djur i vårt land har an setts vara smågnagare, men en reservoar bland vattenlevande amöbor har börjat diskuteras.

Människan kan smittas på flera olika sätt, t.ex. genom:

tCFUUBWTNJUUBENZHHBFMMFSFWFOUVFMMUGÊTUJOH tEJSFLUCFSÚSJOHNFETNJUUBUEKVS tJOBOEOJOHBWEBNNGÚSPSFOBUNFETKVLBEKVSTVSJOFMMFSBWGÚSJOH tJOUBHBWTNJUUBUWBUUFO Bakterien kan också orsaka laboratoriesmitta, men sjukdomen smittar inte från människa till människa.

Inkubationstiden är kort, två till tio dygn, i genomsnitt tre dygn.

Symtom, komplika oner, behandling och diagnos k

Vid tularemi insjuknar patienten akut med hög feber, huvudvärk, illamående. Om man smittats via direktkontakt med sjukt djur (ofta hare) eller via insektsbett, uppstår i regel ett sår lokalt, och de näraliggande lymfknutorna förstoras och blir ömma (jämför symtombilden vid klassisk böld pest). Personer som smittats via luftvägarna insjuknar i lunginflammation (jämför lungpest).

Sjukdomen behandlas med antibiotika. Utan behandling tar det flera veckor innan man blir frisk. Död ligheten utan behandling är låg, högst någon procent. Diagnos ställs genom att man påvisar antikrop par mot harpestbakterien i blodprov eller påvisning av bakterie-DNA med PCR-teknik i prov från sår. Eventuell odling av bakterierna ska ske på säkerhetslaboratorium p.g.a. risken för laboratoriesmitta.

Allmänt förebyggande åtgärder

Skydd mot myggbett, med t.ex. täckande kläder och myggmedel, vid vistelse i skog och mark (t.ex. bärplockning), särskilt under s.k. smågnagarår, kan rekommenderas.

Om man befinner sig i ett område där harpest förekommer bör man vara försiktig i kontakten med gnagare. När man tar hand om döda gnagare bör man använda skyddsklädsel och handskar. Vaccin bestående av levande, försvagade bakterier, finns tillgängligt i mycket begränsad omfattning och används till personer som är utsatta för extra stor smittrisk, t.ex. viss laboratoriepersonal.

Åtgärder vid inträ

ade fall och/eller utbro

Tularemi är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i

landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI).

300

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

Noskvalster (

Pneumonyssoides caninum)

hos hund

Bakgrund

Noskvalster är en parasit som lever i hundens nos och bihålor. Det vetenskapliga namnet är

Pneumonyssoides caninum.

Ibland kan man också se namnet

Pneumonyssus caninum,

men det är ett äldre namn som inte längre är korrekt.

Parasiten beskrevs första gången 1940 i en ar tikel från staten Michigan i USA. I artikeln berättar författarna att man hittat noskvalster i samband med obduktion av en hund som hade avlivats på grund av njursjukdom. En ve terinärstudent som var med vid obduktionen upptäckte att det var några små ljusa kryp som rörde sig i näsan på hunden. Totalt hittade man 42 stycken kvalster som samlades in och under söktes i mikroskop. Enligt ägaren hade hunden inte haft några symtom från luftvägarna som gjort att de hade anledning att misstänka något onormalt. Det kan dock vara värt att påpeka att hunden var en engelsk bulldog och att det hos en sådan ras ibland kan vara svårt att av göra om hunden har onormalt mycket symtom från de övre luftvägarna eller om det bara rör sig om ”rastypiska” problem.

Sedan den första rapporten har förekomst av noskvalster hos hund beskrivits från flera olika delar av världen exempelvis Australien, Sydaf rika, Japan, Norge, Kanada, Italien, Spanien, Finland, Frankrike, Iran samt flera olika stater i USA. Den första artikeln om fynd av nosk valster i Sverige publicerades 1971. Under ett år, från maj 1970 till maj 1971, hade man undersökt 424 hundar i samband med ob duktion och hittat noskvalster hos åtta (2 %) av hundarna. En senare undersökning, gjord i Sverige under åren 1992 till 1996, visade att 95 (20 %) av 474 undersökta hundarna var infekterade. Man undersökte även 145 kat ter och 66 rödrävar men utan att hitta några noskvalster. I Norge gjordes en undersökning 1993 som visade att 18 (7 %) av 250 hundar var infekterade.

Noskvalstren syns här som ljusa fläckarna i ne dre delen på nosspegeln.

Vad vet vi om parasiten?

Trots att man känt till parasiten i många år vet man ännu inte hur dess livscykel ser ut och man vet inte heller säkert hur smittspridningen sker. Själva parasiten är synlig för blotta ögat, den är ljusgul i färgen och har oval form. Man har hit tat honor, hanar och larver. Honorna är störst, mellan 1 och 1,5 mm på längden och mellan 0,6 och 0,9 mm på bredden. Den vuxna para siten har fyra benpar och larven tre.

Eftersom det då och då händer att hundägare ser kvalstren komma ut ur nosen och prome nera på nosspegeln när hunden ligger och sover

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

tror man att smittspridningen sker huvudsak ligen vid direktkontakt mellan hundar. Från studier gjorda i laboratoriemiljö vet vi att kval stren dör inom 24 timmar i normal rumsmiljö. Däremot kan de leva i ända upp till tre veckor i fuktig miljö vilket gör att även en indirekt smittväg skulle kunna vara möjlig. Erfarenhe terna från experimentella studier visar dock att även om noskvalster kan leva i upp till tre veckor under optimala förhållanden utanför hundnäsan så förlorar de snabbt i livskraftighet och förmåga att infektera nya hundar.

Symtom och diagnos k

Symtom vid förekomst av noskvalster är besvär från de övre luftvägarna såsom nysningar, fnys ningar, så kallade inåtvända dragningar och försämrat luktsinne. Det är så kallade ospeci fika symtom som inte nödvändigtvis beror på noskvalsterinfektion utan även kan orsakas av andra sjukdomstillstånd såsom allergier, in fektioner eller nybildningar i nosen. Man kan alltså inte ställa en säker diagnos enbart med

Behandling och prognos

301

ledning av hundens symtom. Det verkar vara individuellt hur mycket symtom en noskval sterinfekterad hund visar. Givetvis kan det också bero på hur uppmärksam man är som hundägare. Tyvärr finns det inget lätt sätt att fastställa om en hund har noskvalster eller inte. Man kan söva hunden och försöka att hitta kvalster i nosen genom att exempelvis spola näshålan med koksaltlösning eller genom att inspektera näshålan. Hittar man kvalster är di agnosen klar men i frånvaro av fynd så vet man inte om hunden faktiskt inte är infekterad eller om man bara har misslyckats med att hitta pa rasiten. I forskningssyfte har man tidigare arbe tat med att ta fram ett blodprovstest på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala för att på ett enkelt sätt kunna ställa diagnos. Testet är dock inte tillgängligt i dagsläget.

Om man misstänker att en hund har noskval sterinfektion innebär det oftast i praktiken att man provbehandlar hunden. Det vill säga, man

Obduktionsbild på näshåla hos hund där kvalstren är väl synliga.

302

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

behandlar hunden som om den är infekterad av noskvalster och om hunden blir symtomfri efter genomförd behandlingen så konstaterar man att symtomen troligen orsakades av noskvalster.

Under årens lopp har behandlingar med olika typer av antiparasitära preparat testats med va rierande resultat. I Sverige har det, tills nyligen, inte funnits något godkänt preparat registrerat för behandling av noskvalsterinfektion hos hund. Nu har emellertid

Interceptor,

som innehåller den aktiva substansen milbemy cinoxim, blivit godkänt för detta användnings område. Interceptor finns i tablettform i flera olika styrkor och är verksamt mot en rad olika parasiter. Doseringen varierar beroende på vil ken parasit som ska behandlas.

djurägare inte avbryter behandlingen i förtid i tron att den är verkningslös. Man kan inte utvärdera resultatet innan hela behandlingen är genomförd. Om en hund är infekterad med noskvalster är prognosen för ett fullständigt tillfrisknande efter behandling god. I de fall man inte tycker hunden är helt återställd efter genomförd behandling finns det anledning att misstänka att hundens symtom orsakas av nå got annat än noskvalster.

I Sverige genomfördes under åren 1995 och 1996 en studie som omfattade 70 hundar med verifierad eller misstänkt noskvalsterinfektion. Hundarna behandlades med Interceptor i en dos av 0,5 till 1,0 mg/kg en gång per vecka tre veckor i rad. Av de 70 hundarna blev 68 hundar helt symtomfria efter behandlingen. Det varierade när hundarna blev av med sina kliniska symtom. Vissa tycktes botade redan efter första tablettgivan, andra efter andra gi van medan några inte blev bra förrän hela behandlingen hade genomförts. Erfarenhets mässigt vet man att vissa hundar kan få förvär rade symtom efter påbörjad behandling. Det kan vara viktigt att känna till så att man som

Lotta Gunnarsson

Leg. veterinär, specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar, VMD

Artikeln har ställts till Stövarens förfogande av läkemedelsföretaget Novartis.

Stövardata

Nu finns en länk till

SKKs hundata

på Sv Stks hemsida, direkt under länken till

Stövardata

som ni finner i fliken

Avel.

Där finns information om hundar som inte hunnit in i Stövardata, som inte uppdateras fortlöpande utan endast någon gång per år av bl a kostnadsskäl. Med lite otur kommer en hunds information i ett intevall där det inte hinner komma med nästa upp datering och får då vänta till den följande. Vi hoppas på ert överseende med detta!

IT-ansvarig Andreas Johansson

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

303

Nya införselregler för hund och ka

Efter år av diskussioner om de särskilda regler Sverige, England med flera länder haft inom EU är det nu klart med nya regler från den 1 januari 2012. Till följd av att man upptäckt dvärgbandmask hos räv i Sverige slopas nu avmaskningskravet helt. Rekommendationen för avmaskning kvarstår som frivillig och önskvärt är att vi fortsätter på ett ansvarsfullt sätt.

Läs mer om rävens dvärgbandmask i Doggy-Rapport nummer 2 2011.

Grundkraven för id-märkning, rabiesvaccina on, pass och intyg har inte ändrats

För införsel från länder inom EU eller listade länder utanför EU krävs att id-märkning ska vara utförd med mikrochip och inte tatuering enligt gällande regler från juli 2011. Det är blodprovskontrollen efter rabiesvaccinationen som slopas. Rabiesvaccinationen kan ske tidi gast vid tre månaders ålder. Införsel tillåts först när 21 dagar har gått efter första vaccineringen. För länder utanför EU som inte är listade ersätts karantänkravet med krav på id-märkning, rabiesvaccination uppföljt med blodprov för antikroppskontroll efter 30 dagar och senast vac cinationens sista giltighetsdag samt ytterligare 90 dagars väntetid från antikroppskontrollen. Intyg för detta skall utfärdas av officiell veterinär.

Lena Myrenius Ur DoggyRapport 3/2011

Nya jaktprovsdomare

auktoriserade januari–september 2011 Mikael Fredriksson Juhani Karlela Nils-Gunnar Andersson Vindeln Per-Olof Hillergren Jörn Håkan Johansson Hans Jonasson Lars-Henrik Hägglund Sangis 070-2525454 Torneå Finland 0400-949118 Fällfors Strömsund Nordingrå 0933-32044, 070-6765014 Västerbottens läns Stk 0916-10964 0912-20067 0670-31026 070-3602619 Norrbottens läns Stk Norrbottens läns Stk Västerbottens läns Stk Västerbottens läns Stk Jämtl-Härjedal. Stk Västernorrlands Stk Lars Olsson Micael Eriksson Mats Pettersson Leif Jansson Sollefteå Nykvarn Björnlunda 0620-15992 Granbergsdal 0586-12103 Västernorrlands Stk 0159-70152, 070-5606427 Södermanlands Stk 0158-30130,070-2660473 Södermanlands Stk Örebro läns Stk Glenn Ahlstedt Bernt Bondesson Mikael Johansson Svängsta Vejbystrand 0730-395917 070-6456392 Strömsnäsbruk 070-2468098 Smålands Stk Sydsvenska Stk Sydsvenska Stk

304

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

A

vel och genetik Avelsarbete väg till bättre ledhälsa

Med nya verktyg kan förekomsten av ledproblem hos våra hundar förhoppningsvis minskas. Agronomie doktor SOFIA MALM beskriver vad HD- och ED-index är och förklarar hur dessa nya hjälpmedel för avelsarbetet kan minska förekomsten av ledproblem hos våra hundar.

Utvecklingsrubbningar i höft- och armbågsle der, så kallade höft- och armbågsleds-dysplasi (HD och ED), förekommer ofta hos många och framförallt storvuxna hundraser. Trots att de hälsoprogram som syftar till att minska fö rekomsten pågått under många år orsakar dessa defekter fortfarande problem och lidande för såväl hundar som hundägare. På Svenska Ken nelklubben (SKK) pågår ett utvecklingsarbete för att bättre kunna använda den information som finns tillgänglig om röntgenresultat för höft- och armbågsleder genom att beräkna avelsvärden för HD och ED. Avelsvärdena pre senteras sedan som så kallade HD-index och ED-index.

olika miljöfaktorer. Arvsanlagens inverkan på HD och ED är relativt stort, runt 30 till 50 procent, vilket gör att man genom att välja friska djur för avel kan förvänta sig en minskad frekvens av dessa defekter.

I både Sverige och andra länder har man under flera decennier försökt att genom avelsarbete minska förekomsten av dessa ledsjukdomar. Va let av avelsdjur har baserats på resultat från rönt genundersökning av höft- och armbågsleder. I många raser används enbart hundar med norma la (friröntgade) leder i avel. Trots det har andelen friröntgade hundar inom många raser stagnerat eller inte följt den önskade utvecklingen.

Varför behövs HD- och ED-index?

Resultatet i SKK:s databas blir officiellt om röntgenundersökning av höft- och armbågsle der görs när hunden är som lägst 12 månader gammal. Undersökning och gradering av höft leder utförs i enlighet med Fédération Cyno logique Internationale (FCI). Höftlederna gra deras på en skala från A till E, där A och B är normala höftleder, C är lindrig dysplasi, D är måttlig dysplasi och E motsvarar grav dysplasi. Armbågsleder graderas på en fyrgradig skala enligt riktlinjer från International Elbow Wor king Group (IEWG). Graderingen baseras på graden av benpålagringar (artros).

Många vetenskapliga studier har visat att både HD och ED påverkas av många gener och En viktig bidragande orsak till de bristande framgångarna är sannolikt att röntgenbilden ger begränsade möjligheter att beskriva skill nader i ledens kvalitet, framför allt för hundar med normala leder. Det gör att hundens eget röntgenresultat inte räcker för att ge en bild av dess genetiska förutsättningar. Många hun dar hamnar i samma klass, till exempel klas sade att ha normala höftleder, trots att deras genotyp (uppsättning av arvsanlag) kan skilja sig åt ganska mycket. En annan orsak är att såväl utvecklingen av leden som röntgenresul tatet påverkas av faktorer som inte är ärftliga, så kallade miljöfaktorer. Det kan till exempel vara hundens kön, ålder vid röntgen eller vil ket sederingspreparat (lugnande läkemedel) som använts. Detta gör att information enbart om hundens eget röntgenresultat är ett osäkert mått på dess förmåga att nedärva HD eller ED

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

till sina avkommor. Trots detta baseras avels urvalet för bättre ledstatus huvudsakligen på individens egen HD- eller ED-status, så kal lad individselektion. I de fall där man under en längre period använt endast hundar med nor mala leder i avel kommer man nu inte längre med enbart individselektion, instrumentet blir för trubbigt och urvalet ineffektivt. För ett fortsatt avelsframsteg krävs att man i dessa ra ser tar ökad hänsyn också till röntgenresultat hos släktingar. Denna information går att sys tematisera genom att beräkna avelsvärden för HD och ED (HD- respektive ED-index).

Avelsvärdet visar nedärvningsförmågan

För att kunna välja ut lämpliga föräldradjur till nästa generation måste man försöka bedöma vilka individer som är de avelsmässigt bästa. Detta kräver att man kan göra skillnad på om ett djur är bra på grund av sina arvsanlag eller om det är miljön som varit gynnsam. HD- och ED-index innebär att man inte bara utnyttjar den information som finns om enskilda hun dars ledstatus vid val av avelshund, utan även tar hänsyn till släktingars röntgenresultat för att beräkna hundens avelsvärde för HD eller ED. På så sätt blir det möjligt att i avelsvärderingen skilja individer med samma röntgenresultat åt. Man får en säkrare värdering av hundens avels värde och sannolikheten för att den ska nedär va, eller inte nedärva, ledproblem. Vid beräk-

305

ning av avelsvärden kan man också ta hänsyn till och korrigera för effekten av flera faktorer som inte är ärftliga och som kan påverka rönt genresultatet. Att jämföra avelsvärden för in divider av olika kön, ålder och så vidare blir därmed lättare och mer rättvisande.

Avelsvärdet är ett mått på individens nedärv ningsförmåga, det vill säga en förutsägelse om hur hundens valpar kommer att utvecklas i en viss egenskap. Det är alltså inte ett mått på vad avelshunden har för resultat. Beräkningen av avelsvärdet visar vilken effekt vi kan förvänta oss i kommande generationer av att använda den aktuella hunden i avel. Indexet uttrycker dessutom hundens beräknade avelsvärde för HD eller ED i förhållande till genomsnittet i rasen. Ofta definieras detta genomsnitt som ett index på 100. Eftersom olika raser har olika ge nomsnittlig HD- eller ED-status så motsvarar 100 i index olika ledstatus beroende på vilken ras det gäller. Generellt kan man dock förvänta sig att hundar med ett index över 100 ger val par som får ett bättre index än genomsnittet i rasen, och vice versa. Det är viktigt att komma ihåg att ett index för HD eller ED visar hun dens avelsvärde för just denna egenskap. Det säger ingenting om hundens totala avelsvärde. I den rasspecifika avelsstrategin (RAS) för varje ras behöver därför urvalet mot ledproblem bedömas i relation till andra egenskaper som också har betydelse i avelsarbetet.

I

figur 1

visas fördel ningen av HD-index hos hundar av rasen berner sennenhund som röntgats och graderats enligt FCI- systemet (A-E) under perioden 2000-2002. Av figuren framgår att majoriteten av hun dar med HD-status A har bättre (högre) HD-index än de med

306

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

HD-status B, som i sin tur i genomsnitt har bättre HD-index än hundar med HD-status C och så vidare. Överlappningen mellan kurvor na speglar effekten av att man i beräkningen av avelsvärdet utöver individens egen HD-status även vägt in information om släktingar och ta git hänsyn till en del icke ärftliga faktorer. Där för kan en individ med HD-status A ha sämre avelsvärde än en hund med B, C, eller till och med D på höfterna. I genomsnitt kommer ändå individer med bättre HD-status även att ha ett bättre avelsvärde än de med sämre status. Den uppenbara fördelen med HD-index är att man med större säkerhet kan förutsäga i vilken utsträckning en hund kan förväntas bidra till HD hos avkommorna.

All informa on används i beräkningen

Beräkning av avelsvärden för HD och ED görs med en metod som kallas BLUP. BLUP är en förkortning av ”Best Linear Unbiased Predic tion”. Namnet beskriver metodens egenskaper, det vill säga det är en statistisk analys där en så kallat linjär modell används för få fram den ”bästa” beräkningen av avelsvärdet utan att det uppstår några systematiska fel (unbiased).

bundet. Denna uppdatering kommer troligen att göras så ofta som en gång i veckan. Ju mer information det beräknade avelsvärdet baseras på, ju säkrare blir beräkningen och desto min dre förändringar i avelsvärdet kommer ytterli gare information att orsaka. Ett stort antal av kommor med information om HD-status ökar avelsvärdets säkerhet betydligt. Avelsvärdets sä kerhet kommer att publiceras tillsammans med avelsvärdet på SKK:s hemsida via webbtjänsten Avelsdata.

När införs HD- och ED-index i Avelsdata?

I Sverige har index för HD och ED ännu inte införts i den rutinmässiga avelsvärderingen. I utvecklingsarbetet har avelsvärden beräknats för fem raser: rottweiler, berner sennenhund, golden retriever, labrador retriever och flatcoa ted retriever.

Arbetet med HD- och ED-index är ett prio riterat projekt för SKK och planen är att den rutinmässiga användningen i de första fem ”pilotraserna” ska komma igång den 1 januari 2012. Efter utvärdering i dessa raser kan syste met sedan utökas till fler raser.

I Sverige används sedan många år tillbaka BLUP-metoden för beräkna avelsvärden inom nötkreaturs-, häst och fåraveln. På hundsidan har index för HD och ED redan införts i några av våra grannländer, bland andra Tyskland, Norge och Finland.

Vid avelsvärderingen används all den informa tion som finns om släktingars röntgenresultat i SKK:s databas för den aktuella rasen. En hunds HD- eller ED-index är inte ett statiskt värde. Varje gång det tillkommer ny information om röntgenresultat hos till exempel avkommor el ler syskon så påverkar det även den aktuella hundens HD- eller ED-index. Allteftersom nya hundar undersöks ökar mängden informa tion som ligger till grund för avelsvärderingen. Därför måste avelsvärdena uppdateras regel Exakt för vilka raser HD- och ED-index kom mer att bli aktuella är ännu inte bestämt. Flera olika aspekter bör beaktas när en strategi ut formas för att bekämpa HD och/eller ED i en ras. Den kanske viktigaste aspekten är hur stort problemet är för rasen; hur vanligt förekom mande är defekten och vilken betydelse har den för hundarnas hälsa? I vissa raser kan det rent av vara så att man redan tar större avels hänsyn till HD än vad som är optimalt, vilket gör att andra, mer angelägna problem hamnar i skymundan. I sådana fall kan det vara olämp ligt att införa ett index som riskerar att sätta ännu större fokus på HD-problematiken. I andra raser utgör däremot HD ett betydande problem i form av hältor, sämre brukbarhet och avlivning.

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

En grundförutsättning för att index för HD och/eller ED ska införas är att det finns till räckligt mycket information i form av röntgen resultat registrerade i rasen för att avelsvärden ska kunna skattas med tillfredställande säker het. I numerärt små raser, eller raser med li ten andel undersökta hundar, tillför ett index inte mycket mer information än vad som re dan finns och beräkningarna blir då osäkra. I dagsläget går det inte att för varje enskild ras säga om avelsvärden för HD och ED går att be räkna med tillräcklig säkerhet, men sannolikt kommer det att krävas att rasen, inom ramen för SKK:s genetiska hälsoprogram, har krav på känd röntgenstatus. I de raser för vilka index införs behövs information om och strategier

307

för hur dessa bör användas i avelsarbetet. Nu varande regler om känd ledstatus och fria leder behöver ersättas med krav och/eller rekom mendationer relaterade till avelsvärdet.

Sofia Malm

Ur DoggyRapport 2/2011

Agronomie doktor Sofia Malm disputerade 2010 vid Sveriges lantbruksuniversitet med avhand lingen ”Breeding for improved hip and elbow health in Swedish dogs”. Länk till pdf med den fullständiga avhandlingen: h t t p : / / d i s s - e p s i l o n . s l u . s e : 8 0 8 0 / a rc h i v e / 00002395/ Sofia Malm arbetar numera för Svenska Kennel klubben som genetiskt sakkunnig.

Svenska Stövarklubbens Defektregister för samtliga stövarraser

Förslaget till nya rutinerna är utarbetade under 2010 Remissomgång hos Avelsråden Materialet antogs i sin helhet vid avelsrådens möte 2011 03 13 Avelsrådens förslag godkändes av Svenska Stövarklubbens styrelse 2011 09 26

Sy e med Defektregistret

Syftet med Sv Stk:s defektrapportering är att inventera och dokumentera defektförekomster hos våra stövarraser. Genom att öka kunskapen kring våra avelshundars och deras avkommors hälsa, kan vi bedriva ett säkrare avelsarbete för att motverka spridning av ärftliga defekter. Detta tjänar alla på.

Mål med Defektregistret

Sv Stk:s mål är att våra stövare förutom den jaktliga förmågan skall ha god exteriör och vara sunda och friska. (Målmedvetet satsa på att våra stövare skall vara fria från arvbara defekter).

Ett fungerande Defektregister ökar kunskapen om våra hundars hälsa vilket bidrar till ett säkrare avelsarbete och därmed friskare hundar.

Metoder för a nå Sy e och Mål

t,MBSHÚSBGÚSIVOEÊHBSOBBUUEFUÊSWJLUJHUBUUJOSBQQPSUFSBEFGFLUFS t.FUPE.PNFOUGÚSJOSBQQPSUFSJOHFOTLBMMWBSBWÊMCFTLSJWOB t&OGVOHFSBOEFEBUBCBTTPNMJHHFSQÌOÊUFU t%BUBQSPHSBNNFUTLBMMWBSBBOWÊOEBSWÊOMJHUPDILVOOBQSFTFOUFSBTUBUJTUJL t*OSBQQPSUFSBUNBUFSJBMTLBMMBOWÊOEBTJBWFMTBSCFUFUJFOMJHIFUNFE4ZGUFPDI.ÌM

308

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

Anvisningar

Det är varje hundägares skyldighet att medverka till att våra hundar kan utvecklas och vara friska. Lämnade uppgifter till Defektregistret angående hundens defekt skall vara styrkt av intyg från veterinär eller undertecknad av annan trovärdig person utanför familjen. Hundägaren fyller i blanketten (Svenska Stövarklubbens rapporteringsblankett till Defektregistret).

Blanketten finns längst bak i resultatböckerna, kan hämtas på Svenska stövarklubbens hemsida;

www.stovare.se – Avel – Defektrapport

eller rekvireras från Sv Stk:s kansli.

Blanketten skall vara undertecknad av hundägaren och åtföljas av veterinärintyg eller dokument som undertecknats av annan trovärdig person utanför familjen.

Blanketten skickas av hundägaren till Sv Stk:s kansli, Stråkanäs 422, 952 91 KALIX

Inskickad defektblankett skall från att den inkom återrapporteras inom tre veckor, med en mål sättning på två veckor.

Sv Stk registrerar att defektanmälan inkommit. Anmälan skannas av på kansliet och skickas ut digitalt till rasens avelsråd och styrelsens avelsansvarige.

Avelsråden kontrollerar att blanketten är korrekt ifylld och undertecknad samt att bilagor med veterinärintyg eller motsvarande dokument finns med. Är inte defektrapporten korrekt ifylld eller om något dokument saknas kontaktas hundägaren av avelsråd för rasen. Önskar hundägare hjälp med kontakter hjälper rasens avelsråd till med dessa kontakter. Avelsråden kommer överens om vem som gör vad och dokumenterar detta.

När defektrapporten är korrekt ifylld och innehåller styrkta handlingar återkopplar utsett avelsråd defektrapporten digitalt till kansli med en kopia till avelsansvarig i Sv Stk.

Kansliet skickar den kompletta rapporten för inmatning i Defektregistret.

När dessa åtgärder är utförda återkopplar Kansliet till hundägaren som anmält defekten, att an mält ärende/defekt finns inlagt i Sv Stk:s Defektregister.

När ärendet är återrapporterat är det också slutfört.

Svenska Stövarklubbens hälsoprogram

Epilepsi (EP) eller epilepsiliknande anfall innebär att:

Hund som själv har EP eller EP-liknande anfall ska inte användas i avel.

Hund som lämnat avkomma med EP eller EP-liknande anfall ska inte användas i avel.

Hund vars ena eller båda föräldrar har EP eller EP-liknande anfall ska inte användas i avel.

I denna grupp hundar är 100 % misstänkta anlagsbärare.

Kullsyskon till hund med EP eller EP-liknande anfall ska inte användas i avel.

Av dessa hundar är 75 % misstänkta anlagsbärare.

Halvsyskon till hundar med EP eller EP-liknande anfall skall om möjligt undvikas i avel.

Av dessa hundar är 50 % misstänkta anlagsbärare.

För PDA eller annan hjärtsjukdom gäller:

Om mer än en (1) avkomma drabbas, skall föräldradjur ej vidare användas i avel.

Kullsyskon kan med stor försiktighet användas, om det anses tillföra rasen andra positiva effekter.

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

309

Där kryptorkism förekommer skall följande gälla:

Om mer än en (1) hane i kullen är kryptorkid, skall far, mor och kullsyskon ej användas vidare i avel. Om någon enstaka hane drabbas, i någon kull, kan övriga i kullen eller far och mor, med stor försiktighet användas. Kryptorkid hund får ej användas till avel.

För höftledsdysplasi (HD, grad C, D eller E) gäller följande:

Om enstaka fall förekommer, kan föräldradjur med stor försiktighet användas, om det anses till föra rasen andra positiva effekter. Uppfödare/hanhundsägare rekommenderas att inte använda hundar i avel, som kommer ur kullar där HD förekommer i större grad än rasens medeltal. Rådgör med avelsrådet innan parning. Hund med HD grad C kan användas i avel om motparten har HD A eller B och om avelsrådet rekommenderar parningen.

För övriga defekter, inhämta avelsrådens rekommendationer.

Kom ihåg att valpkull alltid ska veterinärbesiktigas före leverans!

Avelsinformation

Inför planering av parning och inför valpköp erbjuds följande:

Ur Svenska Stövarklubbens dataregister Stövardata kan du hämta följande: * Simulerad stamtavla med inavelsindex * Kända registrerade defektnedärvare

Simulerad stamtavla innebär att stamtavla på tilltänkt kull kan skapas. Samtliga stövarraser har en trång avelsbas, vilket har sitt ursprung i att inaveln har varit påtaglig i många generationer bakåt. Inavelsindexet är ett enkelt sätt att kontrollera att utavel sker. 30/30 innebär att samtliga hundar i stamtavlan, 4 led bakåt, består av olika hundar. Detta är målet där så är möjligt. I raser med få hundar är det inte möjligt att nå 30/30. Målet här att ha så låg inavel som möjligt, med hänsyn taget till alla andra faktorer av vikt. Kända defektnedärvare innebär att de hundar som rapporterats ha avkomma med defekter, har påförts en bokstav inom parantes efter hundens registreringsnummer som anger vilken defekt som avses. Vid tveksamhet kontakta ditt avelsråd.

(E) innebär att rapport inkommit om att denna hund själv har, eller har någon eller några av kommor, med epilepsi eller epilepsiliknande anfall. (e) innebär att denna hund har helsyskon som har epilepsi eller epilepsiliknande anfall.

(H) innebär att denna hund själv har, eller har avkomma som har, HD C, D eller E.

(h) innebär att denna hund har helsyskon som har HD C, D eller E.

(K) innebär att rapport inkommit om att denna hund själv är, eller har någon eller några av kommor som är kryptorkida.

310

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

(k) innebär att denna hund har helsyskon som är kryptorkida.

(P) innebär att rapport inkommit om att denna hund själv har, eller har någon eller några av kommor med PDA eller annan hjärtdefekt.

(p) innebär att denna hund har helsyskon som har PDA eller annan hjärtdefekt.

De rapporter som kommer från hundägare har noggrant kontrollerats, det gäller E, K och P.

Från SKK:s veterinärregister har hämtats underlag för H.

Avsikten med defektregistrering är naturligtvis att komma tillrätta med de problem som finns i de olika raserna. Den riktar sig inte mot någon speciell hund, hanhundsägare eller uppfödare. Den skall helt ses som en hjälp för att vi till kommande generationer skall överlämna friska och väl fungerande stövare. De aktuella sjukdomarna har ett visst mått av arvbarhet, även om arvsgången inte alltid är entydig och klar. Sjukdom kan också dyka upp utan arvsfaktor inblandad, varför det kan förekomma att hund klassas som defektanlagsbärare utan att vara det.

För planering av kullar skall följande enkla regler gälla:

Ingen dubblering av defektanlag, vilket i praktiken innebär att samma defekter (bokstäver i re gistreringsnumret) inte ska förekomma på både far- och morsidan i tre led bakåt. Är detta inte genomförbart ska förekomsten vara så liten som möjligt.

För vissa hundar gäller avelsförbud enligt Stövarklubbens avelsstrategi, nämligen:

Hundar som har uppnått de för rasen fastställda max antal valpar (kontrolleras i hundens avkom mestatistik från SKK:s registreringsregister).

De som står på väntelista (avelsråden ger besked). Hundar med defekter eller avkommor med defekter i enlighet med Hälsoprogrammet (se ovan).

Hund som är registrerad med både stor och liten defektbokstav är i högsta grad olämplig som avelshund.

För övrigt se Avelsplan och Avelsstrategi för respek

Ɵ

ve stövarras!

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

Förenklad RAS (Rasspeci

fi

k avelsstrategi)

311

Ras: Russkaja Gontjaja

Specialklubb: Svenska Stövarklubben

Rasens historia, hemland, användningsområde

Redan för 500 år sedan hade rasen blivit etable rad som typ så att ryssarna gav den rasnamnet gontjaja (uttalas goncjy). Rasens historia hänger samman med de ryska borzoierna som blev re navlade av den ryska tsaren och användes till jakt på det mesta. Det var de mongoliska krigs herrarna som tog med sig ingredienserna som tsarens renavlade borzoier, och som därefter också satte grunden till gontjajan. Borzoierna som var världens största och snabb aste jaktvinthundar, jagade enbart med synen. Därför behövde man en hundtyp till, som kunde spåra upp viltet. Då blev det använt en del laika, något som man känner igen i den dansande, korta galoppen, de starka tassarna och den tjockt åtsittande pälsen. Det drivande inslaget och det sjungande skallet kan man tänka sig stammar ifrån gamla blodhundsraser, såsom den gamla St. Hubertushunden. Varg var i utgångsläget det man mest jagade och vargjakt var också motivet till varför hundarna hittade vägen till Finland, där rasen var vanlig tills den ryska revolutionen bröt ut och därmed stängdes alla gränser. Därför måste man se sig om efter annat avels material. Då fick man vända sig mot väst och fick då korsa in harrier, hamilton och schiller stövare. Så blev ju grunden till för finsk stö vare. Den beskrivna pomorstövare, som också antas ligga bakom den norska dunkern, är också gontjaja, med det osäkerhetsmomentet att ”rysk harlekinstövare”, som det refereras till i dunkerrasens historik, är en rasvariant som inte har varit existerande som godkänd i Ryss land på nästan hundra år.

Russkaja gontjaja-hane BIS-vinnare i Moskva

Gontjajorna undslapp att gå samma öde till mötes som borzoierna, som rätt och slätt blev slaktade i tusental under den ryska revolutionen, stämplade som tsarhundar. Adelns seder med att sätta ut stövarna på foder till sina fattigaste under såtar hade gjort gontjajan till fattigfolkets vanli gaste jakthund på landsbygden och säkrat den för en smärtfri och okomplicerad position som den vanligaste jakthunden under sovjetstaten.

Rasens hemland är Ryssland

Rasen används för jaktprov på hare räv och sjakal i hemlandet Ryssland. I Sverige finns jaktprov för hare och räv. Men den har även fungerat bra på lo här i Sverige, eftersom det verkar finnas bra ståndgenskaper.

312

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

Rasen interna onellt

Stor ras i hemlandet Ryssland. Även i Finland där det genom åren har registrerats 1900 st. Där har man dokumenterat rasen och satt upp målsättningar som vi har mycket nytta av, för huvuddelen av våra russkaja gontjaja stammar från finska linjer. Så nya linjer direkt ifrån Ryssland behövs. Det finns för tillfället 12 st direktimporterade hundar från Ryssland i Norge och Sverige.

När kom rasen ll Sverige/registrerades i Sverige?

Nulägesbeskrivning i Sverige

2001 Antal registreringar de senaste 10 åren cirka 160 st.

Avelsdata; prov- utställningsresultat, MH, veterinärdata, inavelsgrad

Jaktprov 4 st startade, 1 st på rr-prov och många är utställda med bra resultat.

Observandum, t.ex. kända problem med allvarlig sjukdom, mentalitet som kan förorsaka problem, extrem exteriör, tveksamt jaktsä . Övrigt, ev. mål och strategier

Målet är att bygga en stark jaktduglig hund med bra funk tion och karaktär, och bevara rasens genetiska bredd med hjälp av importerade hundar från rasens hemland Ryssland. Rekommendera hundägare att starta på utställningar och jaktprov.

Hänvisningar ll rasföreningens hemsida:

http://russkajagontjaja.dinstudio.se/text1_2.html

***

Rasspeci

fi

k avelsstrategi för hundraser där avel för närvarande inte be drivs i Sverige Ras: Schweiziska stövare Schwyzer

Specialklubb: Svenska Stövarklubben

Rasens historia, hemland, användningsområde

Rasens hemland är Schweiz. I Sverige används ra sen som drivande hund för jakt efter hare och räv.

Rasen interna onellt

Schweizerstövaren finns registrerad i följande länder: Norge, Sverige, Finland, Nederländer na, Frankrike, Tjeckien och Schweiz.

När kom rasen ll Sverige/registrerades i Sverige?

Rasen kom till Sverige runt 1850, men den första registrerades ca 1920.

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

313

Nulägesbeskrivning i Sverige

Antal registreringar de senaste 10 åren ca 150 hundar, va rav 10 är importer. 2009 och 2010 föddes och registrerades en kull i Sverige vardera året.

Avelsdata; prov- utställningsresultat, MH, veterinärdata, inavelsgrad

Gå in på hemsidan www.schweizerringen.com Där finns alla drevprov, utställningar och norska avelsrådets rekommendationer för flera år.

***

Ras: American foxhound

Specialklubb: Svenska Stövarklubben, grupp 6

Rasens historia, hemland, användningsområde

År 1650 seglade Robert Brooke till Crown Colony i Amerika med sin flock/grupp av jakthundar och dessa är ursprunget till flera american hounds. Hundarna stannade kvar i familjen Brooke i nästan 300 år. George Wash ington fick franska foxhundar, sk Grand Bleu de Gascogne, som gåva från Marquis de Lafay ette. Många av dessa hundar härstammade från Brooke’s, och när dessa korsades med de fran ska foxhundarna så var dagens american fox hound född. Trots envisa rykten om att dessa hundar i början föddes upp för att användas i jakt av ursprungsinnevånarna i Amerika så stämmer inte detta. Rasen föddes upp enbart för att användas vid rävjakt och när den röda räven importerades/ invandrade så korsade man foxhundarna med irländsk foxhund för att införa snabbhet och uthållighet i rasen. Kvalitéer som återfinns i dagens hundar.

Rasen interna onellt

Se american foxhound.

När kom rasen ll Sverige?

Fanns i flera flockar i början av 1900-talet. Ingår i flera av de svenska stövarraserna. Därefter registrerades exemplar av rasen 2007.

Nulägesbeskrivning i Sverige. Antal registreringar de senaste 10 åren

Två importer från England resp. Finland 2007.

Allmän beskrivning

Rasstandarden för american foxhound säger att hunden bör vara 21–25 inches (53–64 cm) i mankhöjd och väga mellan 65–75 pounds (29–34 kg), men många av hundarna är större än vad standarden säger. Hanhundar ca 26–29 inches (66–74 cm) och tikar 25–28 inches (64–71 cm). Vikten ligger något lägre än vad rasstandarden säger, ca 40–65 pounds (20–29 kg).

314

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

En del uppfödare tror att detta kommer från den mycket bättre kosten som hundarna ges idag än när man först började avla fram rasen. Foxhundarnas ben är långa och raka och bröst korgen ska vara smalare. Nospartiet är smalt/ av långt och skallpartiet mer kupolliknande, vilket betyder att huvudet lutar lite. Öronen är långa och sitter lågt. Ögonen är stora, bruna och sitter brett isär. Pälsen är kort och strävhårig. Rasen liknar beagle men är större och högre.

snabbt och hundar kan attackera eller bitas om de känner sig trängda eller utsatta. Foxhundar är inga bra vakthundar då de gärna välkomnar alla människor i tron om att de ska få godis eller att bli klappade. Detta här stammar från åratal av avel då de hundar som morrade eller visade tänderna för sin ägare inte kunde avlas på eller till och med avlivades just på grund av detta.

Temperament

American foxhound är en snäll, lugn, lojal och väldigt kärleksfull hund med sina ägare. Som alla hundar så behöver de varsam träning, mycket social träning och ägare som är beredda på att ge dem mycket motion: en uttråkad fox hound hittar på egna saker och bus för att ha roligt och kan förstöra mycket i hemmet om det vill sig illa. Det kan vara allt från att klösa på dörrar till att gå bärsärk med kuddar och andra saker som finns i hemmet. Deras storlek ger dem också möjlighet att nå upp till bän kar och de saker som finns där, så man får vara noga med vad man har framme om man inte kan vara hemma och passa hunden. Om regel bundna promenader inte kan göras är det bra om man har en säker trädgård så hunden kan röra sig fritt och leka av sig.

Som de intelligenta hundar de är så lär de sig snabbt att öppna dörrar eller grindar och ger sig då ut på upptäcksfärd. När de är ute och rör sig på egen hand så är de riktiga krigare, när en lukt har uppdagats så följer de den ända tills de hittar orsaken till lukten. På grund av att deras jaktinstinkt är så stark kan man aldrig lita på en lös foxhound. De kan snabbt följa en doft rakt ut i gatan och riskera att bli påkörda.

Foxhundar är skällande och ylande hundar, vis serligen inte ofta men de har högljudda djupa skall som hörs långväga. Ofta uppskattas inte detta av grannarna och särskilt då inte i städer.

Hundarna är envisa och även om de kan följa kommandon så gör de det först när det passar dem själva. Att träna en foxhund kan vara på frestande och tålamodskrävande. Viktigt att all tid träna en foxhund med positiv förstärkning.

Rasrelaterade problem

Rasen brukar inte medföra några genetiska sjuk domar. Det är lätt att övermata hundarna så att de ökar i vikt. Var noga med att inte göra detta. En mindre vanlig sjukdom är thrombocytopa thy – som är en så kallad blodstörning – som gör att hunden blöder extra mycket om den skadas. Hundarna blir i snitt 10–13 år gamla.

American foxhund är en energisk ras och behö ver mycket motion.

Avelsdata; prov- utställningsresultat, MH, veterinärdata, inavelsgrad

Inga resultat.

Jaktsätt.

Se användningsområde.

Övrigt, ev. mål och strategier

Foxhundar är lätta att leva med men är inte några lägenhetshundar direkt och bör ej läm nas ensamma under längre perioder. De kom mer bra överens med barn, då även små barn, men man måste alltid vara vaksam när hundar och barn är tillsammans för olyckor kan hända

Källa där annat inte anges:

All världens hundar, Renée Willes

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

D

ebatt Några funderingar i väntan på upptag

Regelfunderingar

Det måste bli svårt att få med stövarfolket på de föreslagna gemensamma drevprovsreglerna som varit ute på remiss hos alla lokalklubbarna (det gäller gemensamma drevprovsregler för tax, bas set, beagle, drever och stövare). Hur många vet att Stövarklubben endast har 20 % inverkan på sina har- och rävprov med det här förslaget? De kortbenta hundarna, tax, bas set, beagle och drever, får tillsammans 80 % in verkan på våra har- och rävprov. Så kan vi ju inte ha det! De stövarklubbsmedlemmar som bemö dat sig att ta del av och diskuterat remissförsla get säger nej tack, det här är inget vi vill ha.

315

Nuvarande jaktprovsregler

Som jag ser det behöver våra nuvarande jakt provsregler justeras lite grann. Jag börjar med bokstäverna S (sänkt prisvalör) och G (grave rande fel).

Bokstäverna S och G

Ta bort det för domarna och de startande så förhatliga bokstäverna S och G så törs vi do mare använda hela skalan. Sätt i stället 0 eller streck (–). Om hunden i övrigt har bra egen skaper skall den kunna tilldelas pris. Avelsråd, uppfödare och alla som är intresserade av avel kan själva läsa sig till vilka egenskaper hunden är dålig eller bra på. På det sättet får vi en bättre redovisning av hundens egentliga egenskaper. hunden får den poäng eller nolla som den skall ha. Domaren mår bra och hunden får sitt pris om den i övrigt har bra förtjänster och framfö rallt får vi hunden redovisad.

Särskrivningar

När det gäller jaktprov på räv och jaktprov på hare så ska vi särskriva jaktprovsreglerna så att det som är specifikt för rävhundarna verkligen blir dokumenterat. Rävhundarna skall ha sina regler för sin specialisering. I dagsläget får vi utbildare allt för ofta höra vid våra vidareutbildningar/domargenomgångar att S och G ger domaren ”magont”. Domaren sätter en 3:a i stället. Ta bort bokstäverna och När det gäller harhundarna så har vi ett bra regelverk som vi har det i dag med några små justeringar, speciellt när vi tittar på det regel förslag som är ute på remiss just nu.

316

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

Nordiskt samarbete mellan stö varklubbarna Krav om lägst 3: dje pris på utställ ning i lägst juniorklass före start på jaktprov

Jag är intresserad av ett nordiskt samarbete mellan stövarklubbarna. I samband med Eu ropapokalen i Norge den 9 september var det även en stövarträff mellan de nordiska länder na. Där kan ett samarbete mellan de nordiska länderna kanske påbörjas. Det här är en motion som kommer till Stö varfullmäktige våren 2012. Fördelarna och de viktigaste motiven är: Enligt Finska Stövarklubbens ordförande Jari Fors kan ett uppföljande möte bli aktuellt vid rasmästerskapet för finsk stövare den 25–27 november 2011. Gemensamma nordiska jakt provsregler för stövare, det vore någonting det!

Renodlat Har-SM

När det gäller tävling så ska vi naturligtvis ha ett SM där endast hare räknas som drevdjur. Den regeln gäller när vi möter Finland och Norge i landskamp. Till kommande Stövarfull mäktige år 2012 finns motioner om detta från flera lokalklubbar. Vi skall inte inrätta ett nytt SM. Det är det befintliga SM:et som skall ha nya statuter. Läs motiveringarna för detta i Stö varen 2010, Utställningar, sidan 327–328. t.ÌOHBnFSBTUÚWBSFQÌVUTUÊMMOJOH6UTUÊMM ningens stora värde när det gäller de personliga kontakterna med stövarägarna kan inte nog be tonas. På utställningen samlas vi alla och får på så sätt direktkontakten. t7JNÌTUFWÊSOBPDIWÌSEBEFGÌTUÚWBSÊHBSFWJ har. Ta tillvara förstagångsutställaren, påverka i önskad riktning. t½LBUBOUBMVUTUÊMMBSFHFSNÚKMJHIFUUJMMLSJOH aktiviteter och PR-verksamhet för stövaren och dess jaktform. t#KVENFETUÚWBSÊHBSFOUJMMKBLUQSPWTEPNBS nas vidareutbildning. Där får stövarägaren en första inblick i vad ett jaktprov innebär. t%FUHFSOZBPDIÊMESFTUÚWBSKÊHBSFNÚKMJHIFU till en social samvaro inom den egna klubbens regi. t7JGÌSFOTUÚSSFLVMMVUWÊSEFSJOHBWTUÚWBSOB på den exteriöra sidan.

t -PLBMLMVCCFO GÌS SÌE NFE TJO FOSJOHTVU ställning med domare som är specialiserade på stövare.

Har vi råd att inte prova det här konceptet?

Läs debattartikel i Stövaren nr 4/2008 sidan 1177 samt debattartikeln i Stövaren utställ ningsdelen 2010 sidan 328. Sådana här funderingar kan man ha sittandes på sin ryggsäck med en kopp kaffe i väntan på det efterlängtade upptaget. Lit 2011-09-01

Rolf Pellving Septemberharar Foto Uno Olsson

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

U

tställningsstatistik

317 Svenska Stövarklubben utställningsverksamhet 2011

Trots en vinter med mycket snö och många inställda prov så ha vår utställningssäsong varit riktigt bra. Vi ligger strax under 2010 års antal utställda hundar, vilket är bra. I år kom vi upp i 1237 starter i de olika klasserna. Nytt för i år var också att SKK infört ett nytt bedömningssystem, där de gamla siffrorna 1–3 har försvunnit och ersatts med bokstäver. En viss osäkerhet bland våra utställare märktes, men våra klubbars ansvariga var väl hemma i det nya systemet och kunde förklara för de som var lite osäkra vad saker och ting betydde. Nedan en förteckning på antal startande hundar i varje ras. Kul att vi i år fått en ny ras som inte varit med tidigare, nämligen foxhound.

Ras Antal starter Ras Antal starter

414 SCHILLERSTÖVARE 193 JURASTÖVARE SCHWYZERSTÖVARE 7 BERNERSTÖVARE LUZERNERSTÖVARE 90 SMÅLANDSSTÖVARE 5 2 83 Det är intressant att se att vi har verkligt fina hundar som motsvarar sin rasstandard på ett utom ordentligt sätt. Överlag är det ca 50 % av hundarna som bedömts som Exellent i sin ras. Detta är klart över vad som tilldelats hundar i andra raser på utställning.

Dunkerstövare

Av 10 startande hundar har 7 st bedömts som Exellent. Detta är 70 % av startande hundar. 5 hundar har tilldelats Cert.

Gotlandstövare

Av 20 startande hundar har 11 st bedömts som Exellent. Detta är 55 % av startande hundar. 1 hund har tilldelats Cert.

Finsk stövare

Av 414 startande hundar har 198 hundar be dömts som Exellent. Detta är 48 % av startan de hundar. 52 hundar har tilldelats Cert.

Haldenstövare

Av 4 startande hundar har 4 bedömts som Ex ellent. Detta är 100 % av startande hundar. 1 hund har tilldelats Cert.

Foxhound

Av 3 startande hundar har 2 st bedömts som Exellent. Detta är 66 % av startande hundar. 1 hund har tilldelats Cert.

Hamiltonstövare

Av 398 startande hundar har 224 hundar be dömts som Exellent. Detta är 56 % av startan de hundar. 53 hundar har tilldelats Cert.

318

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

Hygenstövare

Av 2 startande hundar har 1 bedömts till Ex ellent. Detta är 50 % av startande hundar. Ingen hund har tilldelats Cert.

Russkaja Gontjaja

Av 6 startande hundar har 2 bedömts till Ex ellent. Detta är 33 % av startande hundar. Ingen hund har tilldelats Cert.

Schillerstövare

Av 193 startande hundar har 103 bedömts till Exellent. Detta är 53 % av startande hundar. 36 hundar har tilldelats Cert.

Bernerstövare

Av 2 startande hundar har 1 bedömts till Ex ellent. Detta är 50 % av startande hundar. Ingen hund har tilldelats Cert.

Schwyzerstövare

Av 7 startande hundar har 3 bedömts till Ex ellent. Detta är 42 % av startande hundar. 1 hund har tilldelats Cert.

Jurastövare

Av 5 startande hundar har 2 bedömts till Ex ellent. Detta är 40 % av startande hundar. Ingen hund har tilldelats Cert.

Smålandsstövare

Av 83 startande hundar har 36 bedömts till Exellent. Detta är 43 % av startande hundar. 15 hundar har tilldelats Cert.

Certifikatet delas alltid ut i bästa hane/tik klass om hunden har de jaktliga meriter som krävs. Därav skillnaden i antal mellan Exel lent (Ck) och Certifikat.

Göran Johansson Utställningsansvarig Svenska Stövarklubben

Men nu är det hardrev som gäller... Foto Allan Bergström

319 Norrbottens läns Stövarklubb

U tställningsresultat 2011

Utställning Piteå

Datum 2011-05-14 Domare Eva Jönsson

Fullmäk Ɵ Ʃ

else

Jaktprov 2009-2010 sid 53 Vid jaktprov Haparanda 2 Ökl 09 Datum 2009-10-09 - 2009-12-31 ge Lars Djärv

Finsk stövare

Hanar Juniorklass

G Junkl

STRÅKABERGETS JACK SE27551/2010 (FI JCH Ajotaiturin Jehu FIN27647/04 -- J Kvällåns Muru S31103/2006) Äg Alf Sundvall, Hakkas. Uppf Åke Sandström Kritik: 61cm. En hane på maxsidan. Vackert huvud m bra proportioner. Markerad nackknöl. Utm öron. Bra hals o bröst. Rör sig m uppbrutet ländparti samt hackeirörelser fram. Vacker färg o päls.

Rä Ʃ

Finsk stövare

Öppenklass

blev FIN24667/03 Kuturan Huki felak deltagande hund är: Ɵ gt inlagd i resultatet p g a felangivelse av regnr.

V Junkl

LJUSVATTNETSBERGETS ZUNE SE36735/2010 (J RR Elton S26734/2002 -- SE J(RÄV)CH FI J(RÄV)CH RR Svenskbygårdens Kettu S33350/2004) Äg Robert Andersson, Sangis. Uppf Benny Burlin. Kritik: 57 cm. Huvud m bra proportioner. Bra ögon. Pannmask. Lite tunn i sin underkäke. FIN34716/01 -- FIJCH Villipuron Aleksandra FIN38270/01) Aare Pietarila Oulu 09-11-29 Dom: Laukkanen Olavi Temp 0°C Barmark. Kl 08:00 - 13:05 Sl.1 Mark.

slag 08:07 Upptag 08:38 90(10)15(53)15 = 120(63) 3 rep Hare sågs 2 ggr.

Sök 4 Arb.slag 4 Väck 6(1) Drevsäk 3 Drevfart 4 Skallm 5 Tapptarb 3 Väck 6 Skall.hörb 4 Skall.ton 4(2) Lyd 3 Jaktlust 6 S:a 52 Bra öron. Bra hals, rygg o kors. Tillräckligt bröst för åldern. Ordinärt vinklad. Rör sig m utm steg. Bra ben o tassar. Ännu ej utfärgad. Bra päls. Välvisad.

Hanar Öppen klass

E Jkl 1 Jkk CK 2 Bhkl Cert

KOMUJOEN KUSTI S34132/2006 (Hepolammin Alku FIN23105/00 -- FI JCH Komujoen Ringa Fin18595/97) Äg Hans Djärv, Luleå. Uppf Makku Matilainen. Kritik: 59,5 cm. Vackert maskulint huvud m bra proportioner. Markerad nackknöl. Utm hals, över- o underlinje. Välvinklad. Bra benstomme. Utm rörelser, parallella samt vägvinnande. Bra päls o färg. Utm temperament.

320 Norrbottens läns Stövarklubb

E Ökl 1 Ökk CK 1 Bhkl BIR

PERUDDENS JOKERI S28720/2009 (FI JCH Vipulan Ukko FIN28919/02 -- SE JCH SE UCH RR FI JCH H-Dalens Riina S43330/2003) Äg Laine Häggbom, Hortlax. Uppf Pär O Kati Sandberg. Kritik: 58 cm. Vackert huvud m utm proportioner o uttryck. Markerad nackknöl. Korrekt bett. Välvinklad. Bra färg o päls. Rör sig m ett vägvinnande steg.

G Jkl

RR ÅKERBÄRETS NERA S36080/2006 (SE JCH Renholmens Ero S34614/99 -- J Åkerbärets Natasha S25947/2003) Äg Roy Rönnbäck, Luleå. Uppf Roy Rönnbäck. Kritik: 58 cm. Huvud m bra proportioner. Lite halsskinn. Bra ögon. Lite flata öron. Lite kort hals. Bra bröst. Bra benstomme. Skulle ha bättre självförtroende. Bra rörelser. Pga temperamentet - good.

Tikar Juniorklass

V Junkl

SAGOHÄLLENS IZA SE45952/2010 (SE J(RÄV)CH RR Elokarin Tarxan S47964/2005 -- J RR Carita S27447/2006) Äg Leif Berglund, Hortlax. Uppf Agne Pettersson. Kritik: 56 cm. Välskuret feminint huvud m bra proportioner. Markerad nackknöl. Bra hals. Utm bröst för åldern. Normalt vinklad. Rör sig m ett bra steg. Bra benstomme till sin storlek. Ännu ej helt utfärgad. Trevligt temperament.

Tikar Öppen klass

E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl Cert

TVÄRÅBERGETS LETA S38612/2008 (SE JCH SE UCH Mejvan Kilens Portos S20618/2000 -- J Klövermarkens Pärla S36060/2006) Äg Michael Fredriksson. Uppf Michael Fredriksson. Kritik: 55 cm. Välskuret feminint huvud. Välmarkerad nackknöl. Bra öron. En aning tunn underkäke. Bra rygg. Välformat bröst. Normalt vinklad. Rör sig m ett bra steg. Fin färg o päls.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 2 Jkk CK 3 Bhkl

ZITAGÅRDENS AJAX S44999/2007 (SE JCH SE UCH Sandåsbergets Eetu S37561/2000 -- J Lobrännas Grynet S33922/2003) Äg Kjell Johansson, Byske. Uppf Rodhe Dahlgren. Kritik: 59 cm. Kraftigt maskulint huvud m bra proportioner. Tillräckligt markerad nackknöl. Utm bröst. Bra över o underlinje. Bra benstomme. Rör sig m härligt vägvinnande steg. Utm färg o päls.

E Jkl 3 Jkk CK 4 Bhkl Cert

VIKMYRANS TACKO S35473/2008 (FI JCH FI UCH Kuturan Vikke FIN31168/01 -- J RR SE JCH FI JCH Solstrimmans Finn Tilly S38533/2005) Äg Magnus Förare, Haparanda. Uppf Gunnar Lundbäck. Kritik: 59,5 cm. Vackert maskulint huvud m bra proportioner. Markerad nackknöl. Utm hals, över o underlinje. Välvinklad. Bra benstomme. Utm rörelser, parallella samt vägvinnande. Bra päls o färg. Utm temperament.

E Jkl 4 Jkk

STELLA S36353/2008 H(SE JCH FI JCH INT UCH NORD UCH Kuturan Jallu S18886/2005 -- SE JCH Aledalens Tezz S14882/2004) Äg Oskar Förare, Haparanda. Uppf Johan Nordström. Kritik: 57,5 cm. Välskuret huvud m bra proportioner. Väl markerad nackknöl. Vackert uttryck. Utm bröst. Stark överlinje. Bra benstomme. Lite mjuka mellanhänder. Rör sig m bra steg, parallellt. Vacker färg o päls. En tik på den större skalan.

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIM

ALEDALENS LUR-TAZZA S25855/2009 (SE JCH FI JCH INT UCH NORD UCH Kuturan Jallu S18886/2005 -- RR SE JCH Aledalens Silva S14885/2004) Äg Mikael Önnervall, Luleå. Uppf Håkan Önnervall. Kritik: 56 cm. Feminint välskuret huvud m bra proportioner. Välmarkerad nackknöl. Bra uttryck. Bra hals, över o underlinje.

Norrbottens läns Stövarklubb 321

Välutvecklat bröst. Bra benstomme till sin storlek. Lite sot på lår. Rör sig m fantastiska parallella vägvinnande rörelser. Bra päls.

Välskuret huvud. Bra proportioner. Aning flata öron. Bra hals, över o underlinje. Bra bröst. Normalt vinklad. Rör sig m ett utm steg. Lite sot på lår.

V Ökl

ALEDALENS LUR-WILMA S25858/2009 (SE JCH FI JCH INT UCH NORD UCH Kuturan Jallu S18886/2005 -- RR SE JCH Aledalens Silva S14885/2004) Äg Marcus Svedjestrand, Överkalix. Uppf Maj-Britt O Håkan Önnervall. Kritik: 56 cm. Välskuret huvud m bra proportioner. Bra öron. Lite öronfläckar. Bra hals. Bra bröst. Välmusklade lår. Rör sig m parallella rörelser. Kunde vara lite mer frimodig.

Hamiltonstövare

Hanar Juniorklass

G Junkl

KVARNHULTS BOSS SE51061/2010 (SE JCH SE UCH Jörnsmarkens Cecar S25162/2006 -- SE JCH Kvarnhults Ebba S25534/2004) Äg Jan Burström, Älvsbyn. Uppf Sune Eriksson. Kritik: 60 cm. Välskuret huvud m bra proportioner. Vackert uttryck. Korrekt bett. Bra hals. Mkt rak i sin skuldra. Stel överarm. Behöver utvecklas mkt i sitt bröst. Bra rygg. Kunde ha mer benstomme till sin storlek. Kunde ha bättre vinklar runt om.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl

ÅKERBÄRETS LINA S43013/2009 (J RR Åkerbärets Nera S36080/2006 -- SE JCH Åkerbärets Vira S18659/2005) Äg Gunnar Hansson, Luleå. Uppf Roy Rönnbäck. Kritik: 54,5 cm. Välskuret huvud. Bra proportioner. Tillräckligt markerad nackknöl. Bra uttryck. Vacker hals. Lite rak i sin skuldra. Välvinklad bak. Lite öppen fram. Rör sig m ett mkt bra steg. Bra päls o färg. Trevligt temperament.

E Jkl 2 Jkk CK 3 Btkl R-Cert

PERUDDENS ANJA S20770/2007 (SE JCH SE UCH Solstrimmans Finn-Santtu S24138/2002 -- SE JCH SE UCH RR FI JCH H-Dalens Riina S43330/2003) Äg Ingvar Berglund, Svensbyn. Uppf Per O Kati Sandberg. Kritik: 55 cm. Välskuret feminint huvud. Utm uttryck. Väl markerad nackknöl. Fin längd på öron. Bra hals. Utm bröst. Bra rygg o kors. Rör sig m ett utm steg. Aning lösa tassar. Bra färg o päls.

E Jkl 3 Jkk CK 4 Btkl

RENHOLMENS RUOSKA S37493/2007 -- RR SE JCH FI JCH Renholmens Maja S37043/2003) Äg Lennart Johansson, Byske. Uppf Lennart Johansson. Kritik: 55,5 cm.

V Junkl

KVARNHULTS BALTO SE51059/2010 (SE JCH SE UCH Jörnsmarkens Cecar S25162/2006 -- SE JCH Kvarnhults Ebba Sikfors. Uppf Sune Eriksson. Kritik: 58 cm. Kraftigt maskulint huvud. Får inte bli grövre. Bra ögon, öron. Korrekt bett. Bra hals. Kunde ha bättre tillbakalagd skuldra. Normalt vinklad bak. Öppen fram. Behöver utvecklas mer i sitt bröst. Bra färg o päls. Utm benstomme till sin storlek. Goda rörelser.

Hanar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk

TOPSYGÅRDENS MAX S55312/2009 (RR SE JCH SE UCH Lassebos Dalton S48453/2006 -- RR SE JCH SE UCH Rånedalens Sessan S40424/2004) Äg Robert Anders Andersson, Luleå. Uppf Haldo Eriksson. Kritik: 58,5 cm. Vackert maskulint huvud m bra proportioner o uttryck. Korrekt bett. Bra hals o rygg. Lite kort kors. Bra bröst. Kunde ha lite mer benstomme till sin storlek. Rör sig m utm steg. Bär sin svans lite högt. Vacker färg o päls.

322 Norrbottens läns Stövarklubb

Hanar Öppen klass

V Ökl

STENBRONS BAIKAL S28737/2009 (J RR Barratass Karl-Eo S26225/2000 -- SE J(RÄV)CH NORD UCH RR Timmervikens Pricken S17066/2003) Äg Johan Axelsson, Skellefteå. Uppf Magnus Olsson. Kritik: 57 cm. Maskulint huvud m bra proportioner. Bra ögon, öron. Korrekt bett. Pannmask. Bra hals. Rak i sin skuldra. Tillräcklig bröstkorg för åldern. Ordinärt vinklad bak, öppen fram. Ännu lite sotiga lår. Bra päls.

Schillerstövare

V Ökl

RÄVUDDENS FREJ S45275/2007 (Ängshedens Dicko S51428/2003 -- RR Börsgårds Jazza S46384/98) Äg Kurt Johansson, Fällfors. Uppf Åke Gunnarsson. Kritik: 58 cm. Maskulint huvud m bra proportioner. Lite kind. Bra ögon o öron. Korrekt bett. Bra hals. Rak i sin skuldra. Kunde ha mera djup i sitt bröst. Goda vinklar bak. Öppen fram. Rör sig m kort steg m vid front. Vacker päls o färg.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM

JÄMTSNOANS MIO S20361/2008 (SE JCH RR Rålundens Aramis S42829/2004 -- SE JCH SE UCH RR Klara S37360/2003) Äg Emrik Öhlund, Piteå. Uppf Lars Olofsson. Kritik: 57 cm. Vackert maskulint huvud m bra proportioner o uttryck. Korrekt bett. Bra hals. Välutvecklat bröst. Bra rygg. Aning kort kors. Bra ben o tassar. Goda rörelser. Mkt vacker färg.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM

MORSMYRENS TRIX S36690/2007 (RR SE JCH Klinton S21222/2004 -- J Morsmyrens Pia S47621/2003) Äg Karl-Göran Fredriksson, Kalix. Uppf Kurt Mörk. Kritik: 56 cm. Huvud m bra proportioner o uttryck. Mörka ögon. Korrekt bett. Bra hals. Lite rak i sin skuldra. Tillräckligt bröst. Ordinärt vinklad. Rör sig m ett bra steg. Bra färg o päls. Tillräcklig benstomme till sin storlek.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR

KVARNHULTS ASTA S63058/2008 (SE JCH RR Rålundens Aramis S42829/2004 -- SE JCH Kvarnhults Ebba S25534/2004) Äg Sune O Carina Eriksson, Sikfors. Uppf S C Eriksson. Kritik: 54 cm. Vackert feminint huvud m bra proportioner. Härligt utryck. Korrekt bett. Bra hals, över- o underlinje. Bra bröst. Normalt vinklad. Rör sig m ett utm steg. Bra päls o utm hamiltonfärg.

Tikar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk

HERA S44586/2009 (J Sandtorpets Kane II S25158/2004 -- SE JCH SE UCH Morsmyrens Moa S47622/2003) Äg Anders Calderäng, Seskarö. Uppf Åke Gunnarsson. Kritik: 52,5 cm. Välmejslat huvud m bra proportioner o uttryck. Mörka ögon. Korrekt bett. Lite luftiga öron. Bra hals. Utm bröst för åldern. Normalt vinklad. Rör sig m ett bra steg. Ännu ej helt utfärgad på lår. Bra ben o tassar.

V Ökl

BESSY S33399/2009 (SE JCH SE UCH Harlyckans Turbo S17951/2001 -- SE JCH SE UCH RR Stella S38140/99) Äg Martin Sjöström, Lövånger. Uppf Martin Sjöström. Kritik: 52 cm. Huvud m bra proportioner. Vackert uttryck. Bra öron. Korrekt bett. Vacker hals. Bra bröst. Ordinärt vinklad. Skjuter upp i ländpartiet i rörelser. Bra päls o färg. Tikar Championklass

E Chkl 1 Chkk CK 1 Btkl BIR

MORSMYRENS MOA S47622/2003 (J Berox Bahco S31984/2000 -- SE JCH SE UCH Morsmyrens Fia S33909/97) Äg Sigvard Mörk, Båtskärsnäs. Uppf Kurt Mörk. Kritik: 53 cm. Feminint huvud m utm proportioner. Vackert uttryck. Bra hals, över o underlinje. Utm benstomme. Goda rörelser. Bra färg o päls.

Norrbottens läns Stövarklubb 323 Smålandstövare

Tikar Bruks/Jaktklass

G Jkl

RR KRONKILENS APPI S19887/2008 (RR SE JCH SE UCH Gräddhyllans Ruff S42922/99 -- J RR Thea S34573/2005) Äg Andrew Wiklund, Skellefteå. Uppf Andrew Wiklund. Kritik: 48 cm. Feminint huvud som skulle önskas mer utfyllt i nospartiet. Välplacerade tantecken. Korrekt bett. Bra ögon o öron. Bra hals. Godtagbart bröst. Ordinärt vinklad bak, öppen fram. Rör sig m ett kort steg samt skjuter upp i ländpartiet. Vacker färg o päls.

sidan parallella o vägvinnade rörelser. Ngt lösa armbågar.

Hanar Öppen klass

E Jkl 2 Jkk

JÄNISPOLUN FRIPPE FIN23688/06 (SE JCH SE UCH FI JCH Jack S12294/97 -- FI JCH Sahtiajon Riina FIN23736/00) Äg Aarre Pietarila o Reijo Karjalainen. Uppf Reijo Karjalainen Kritik: 58 cm. Maskulint välskuret huvud m välmarkerad nackknöl. Utm hals o rygglinje. Mkt bra kors. Välvinklad. Passande benstomme. Mkt bra tassar. Välutvecklad bål. Bra bröstdjup o förbröst. Ngt svart på lårens baksidor. Utm rörelser.

Utställning Råneå-Böle

Datum 2011-06-11 Domare Thomas Eriksson

Finsk stövare

Hanar Juniorklass

V Junkl

Foxhound

Hanar Unghundsklass

V Ukl

KETTUMIEHEN JACK JUNIOR SE12653/2011 (Super V Wanderer FINER16097/2005 -- Mettumiehen Rosa RÄNÄAAMUN ERKKO FI33338/10 FINER42933/2005) Äg Rune Larsson. Uppf (Kuturan Jallu S18886/2005 -- Syysaamun Juha Mäkimarti. Kritik: 62 cm. Utm huvud. Siiri FIN15719/04) Äg Rainer Jokinen. Mkt bra hals o rygglinje. Normal längd på Uppf Eeva Jovinen. Kritik: 58cm. Huvud m korset men ngt brant. Ngt öppen knävinkel. korrekta proportioner. Nackknöl. Mkt bra hals Normal hasvinkel. Bra vinklad fram. Passande o rygglinje. Bra kors. Välvinklad. Välutvecklad benstomme. Mkt bra tassar. Normala rörelser.

bål men ännu ej helt utvecklad i bröstpartiet. Mkt bra färger.

Passande benstomme. Ngt spretiga tassar. Rör sig från sidan m parallella rörelser. Framifrån m ngt vida bogar o bakifrån m lite ostadiga rörelser. Vackra varma färger.

Hanar Unghundsklass

V Ukl

VIIPYKETUN EPPU NORMALI FI32376/10 Viipyketun Anna-Aina FIN25632/2007) Äg Reijo Karjalainen. Uppf Kaisa Seppä. Kritik: 58 cm. Huvud med korrekta proportioner. Ngt lösa läppar. Utm hals o rygglinje. Normalt kors. Välvinklad. Passande benstomme. Mkt bra tassar. Välutvecklad bål. Bra bröstdjup. Tillräckligt förbröst. Vackra varma färger. Från

Hamiltonstövare

Hanar Juniorklass

G Junkl

MARAHOLMENS TAYSON SE41667/2010 (SE JCH SE UCH Krutov S38590/2000 -- RR SE JCH Rosådalens Jara S37371/2003) Äg Morgan Skoog. Uppf Bert-Erik Jonsson. Kritik: 57 cm. Mkt bra huvud. Mkt bra hals. Står o rör sig med ngt eftergiven rygg. Bra längd på korset men ngt brant. Normalt vinklad. Ngt klen benstomme. Mkt bra tassar. För åldern bra bröstdjup. Normala rörelser.

324 Norrbottens läns Stövarklubb

Hanar Unghundsklass

G Ukl

RÅNEDALENS GORDON SE22339/2010 (RR SE JCH SE UCH Grenåsens Loffe S43576/2001 -- J Rånedalens Driva S53720/2002) Äg Mats Hermansson. Uppf Leif Classon. Kritik: 58 cm. Vackert välskuret huvud. Ljusa ögon. Utm hals o rygglinje. Normalt kors. Normal längd men ngt brant. Ngt öppen knävinkel. Bra vinklar fram. Välutvecklad bål. Rör sig med bra framsteg men ngt korta bakbensrörelser.

Tikar Juniorklass

G Junkl

THYRA SE26216/2010 (SE JCH SE UCH Harlyckans Turbo S17951/2001 -- RR SE JCH SE UCH Brännlandets Ida S46346/2003) Äg Staffan Andersson. Uppf Okänd. Kritik: 54 cm. Utm huvud. Mkt bra hals. Står o rör sig m uppskjutet ländparti. Ngt brantkors. Ngt öppen knävinkel. Bra vinklar fram. För åldern bra bröstdjup o förbröst. Vackra varma färger men med svart långt ner på låren. Svårbedömda rörelser.

Tikar Veteranklass

E Vetkl 1 Vetkk

KÄLSHEDENS STINA S34941/2002 (RR INT UCH NORD JCH Hemsöbons Ugo S48728/94 -- SE UCH SE JCH Kälshedens Sarah S31246/97) Äg Dan-Olof Kristoffersson. Uppf Kjell Malmström. Kritik: 53 cm. Utm huvud. Mkt bra hals o rygglinje. Normalt kors. Välvinklad. Passande benstomme. Mkt bra tassar. Bra bröstdjup o förbröst. Vackra varma färger. Ngt genombruten brunt i manteln. Mkt goda rörelser.

Russkaja gontjaja

Hanar Juniorklass

V Junkl

RIISTAKAIRAN MITRO SE22369/2011 (Sergei FINER24903/2002 -- Riistakairan Sissi FINER21203/2005) Äg Rikard Edin. Uppf Mika Kuronen. Kritik: 62 cm. Mkt bra huvud. Utm hals o rygglinje. Mkt bra kors. Välvinklad. Ngt tunn benstomme. Mkt bra tassar. Välutvecklad bål. Inte helt utfärgad. Päls o svans u a.

Luzernerstövare

Tikar Juniorklass

G Junkl

SÅNTORPETS TINDRA SE28587/2010 (J Lärkvallens Arro S38115/2006 -- J Stävjes Klinga S55646/2003) Äg Björn Nordström. Uppf Rikard Persson. Kritik: 50 cm. Mkt bra huvud. Mkt bra hals o rygglinje. Normalt kors. Välvinklad. Passande benstomme. Mkt bra tassar. För åldern välutvecklad bål. Från sidan parallella rörelser. Bakifrån ngt kohasig.

Smålandstövare

Hanar Juniorklass

G Junkl

ZLATAN SE47736/2010 (Lovaktarens Keso S56950/2002 -- J Baksjöåsens Jinx S36126/2003) Äg Jon Resin. Uppf Raimo Ronninen. Kritik: 51 cm. Mkt bra huvud. Mkt bra hals. Står o rör sig med uppskjuten ländrygg. Normalt kors. Normala vinklar. Tillräcklig benstomme. Bra tassar. Normala rörelser. Stor vit fläck i bringan. Lång svans.

Hamiltonstövare

Hanar Öppen klass

V Ökl

RÅNEDALENS JANTE S58841/2004 (SE UCH SE JCH Topsygårdens Pilo S22106/99 -- RR SE JCH SE UCH Rånedalens Soja S32342/96) Äg Lars Resin. Uppf Leif Classon. Kritik: 58 cm. Utm huvud. Utm hals o rygglinje. Normalt kors. Välvinklad. Passande benstomme. Mkt bra tassar. Välutvecklad bål. Kunde haft ngt djupare bröstkorg o mer markerat förbröst. Från sidan parallella o vägvinnade röresler. Framifrån med ngt lösa armbågar. Bra färger. Visas i god utställningskondition.

Norrbottens läns Stövarklubb 325

Hanar Bruks/Jaktklass

V Jkl

MARAHOLMENS REX S18076/2008 (SE JCH RR Gubbalyckans Molle S27919/2000 -- RR SE JCH Rosådalens Jara S37371/2003) Äg Bo Brynolfsson. Uppf Bert-Erik Jonsson. Kritik: 57 cm. Bra huvud, ngt kort och tungt nosparti. Ngt ljusa ögon. Mkt bra hals o rygglinje. Normalt kors. Normalt vinklad runt om. Passande benstomme. Bra tassar. Välutvecklad bål. Bra bröstdjup. Kunde haft mer tydligt förbröst. Ngt genombruten färg på manteln. Mkt goda rörelser.

JÄMTSNOANS MIO S20361/2008 (SE JCH RR Rålundens Aramis S42829/2004 -- SE JCH SE UCH RR Klara S37360/2003) Äg Emrik Öhlund. Uppf Lars Olofsson. Kritik: 58 cm. Vackert välskuret huvud. Mkt bra hals o rygglinje. Normalt kors. Ngt öppen knävinkel. Bra vinklar fram. Ngt klen benstomme. Bra tassar. Välutvecklad bål. Bra bröstdjup. Normala rörelser. Vackra rena färger.

Tikar Öppen klass

V Ökl

ROSÅDALENS BELLA S40117/2009 (J RR Melkers Zeke S40427/2001 -- RR SE UCH SE JCH NO JCH Rosådalens Isa S29390/2000) Äg Thomas Nordström. Uppf Conny Lundström. Kritik: 53 cm. Mkt bra huvud. Mkt bra hals o rygglinje. Ngt brant kors. Normala vinklar runt om. Passande benstomme. Bra tassar. Välutvecklad bål. Tillräckligt bröstdjup o förbröst. Normala rörelser. Svart genomslag på låren, i övrigt vackra varma färger.

Tikar Bruks/Jaktklass

G Jkl

TIMMERVIKENS YLVA S46559/2008 (J RR Jack S48147/2002 -- SE J(RÄV)CH SE UCH RR Timmervikens Rina S11657/2002) Äg Tony Christoffersson. Uppf Leif Öström. Kritik: 53 cm. Väskuret vackert huvud. Mkt bra hals o rygglinje. Ngt kort brant kors. Ngt öppen knävinkel. Bra vinklar fram. Passande benstomme. Bra tassar. Välutvecklad bål. Tillräckligt förbröst. Ngt uppdragen buklinje. Rör sig m bra steglängd fram, ngt korta bakbensrörelser. Varma färger.

V Jkl

ROSÅDALENS CORTINA S40116/2009 (J RR Melkers Zeke S40427/2001 -- RR SE UCH SE JCH NO JCH Rosådalens Isa S29390/2000) Äg Conny Lundström. Uppf Conny Lundström. Kritik: 53 cm. Utm huvud. Mkt bra hals o rygglinje. Normalt kors. Ngt öppen knävinkel. Bra vinklar fram. Bra bröstdjup o förbröst. Passande benstomme. Bra tassar. Rör sig med bra steglängd fram, ngt kort bak. Bra färger.

Tikar Championklass

E Chkl 1 Chkk CK 1 Btkl BIR

RR BRATTÅSBÄCKENS PIA S45207/2005 (NO JCH Ero N22742/01 -- SE JCH NO JCH RR Thurdrevet Bissy S23053/99) Äg Fredrik Lundström. Uppf Bengt Bengtsson. Kritik: 53 cm. Utm huvud. Utm hals o rygglinje. Normalt kors. Normala vinklar. Passande benstomme. Bra tassar. Välutvecklad bål. Bra bröstdjup o förbröst. Varma rena färger. Utm rörelser.

Schillerstövare

Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 2 Bhkl

EKMARKENS ATOS S51762/2007 (J Strandmorens Billy S24978/2002 -- RR SE J(RÄV)CH SE UCH Lyeskogens Anni S49460/2004) Äg Karl-Fredrik Häggström. Uppf Göran Månsson. Kritik: 57 cm. Utm huvud. Mkt bra hals o rygglinje. Normalt kors. Välvinklad. Mkt bra benstomme. Utm tassar. Mkt bra bröstdjup o förbröst. Utm rörelser. Utm färger.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl BIM

MORSMYRENS TRIX S36690/2007 (RR SE JCH Klinton S21222/2004 -- J Morsmyrens

326 Norrbottens läns Stövarklubb

Pia S47621/2003) Äg Karl-Göran Fredriksson. Uppf Kurt Mörk. Kritik: 57 cm. Utm huvud. Utm hals o rygglinje. Normalt kors. Rastypiska vinklar. Välutvecklad bål. Bra bröstdjup. Passande benstomme. Mkt bra tassar. Vackra varma färger. Mkt goda rörelser.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR

VERA S44584/2009 (J Sandtorpets Kane II S25158/2004 -- SE JCH SE UCH Morsmyrens Moa S47622/2003) Äg Sigvard Mörk. Uppf Sigvrad Mörk. Kritik: 51 cm. Utm huvud. Utm hals o rygglinje. Normalt kors. Välvinklad. Passande benstomme. Mkt bra tassar. Välutvecklad bål. Tillräckligt bröstdjup o förbröst. Vackra varma färger. Utm rörelser.

Utm kors. Välvinklad. Passande benstomme o mkt bra tassar. Tillräckligt bröstdjup o förbröst. Vackra varma färger. Utm rörelser.

Smålandstövare

Hanar Öppen klass

V Ökl

EDDI S34575/2005 (J Malmmyrens Spjut S33748/98 -- J Temsgårdens Fia S47582/2000) Äg Henrik Skoog. Uppf Thomas Alsbäck. Kritik: 52 cm. Utm huvud. Utm hals o rygglinje. Normalt kors. Normalt vinklad. Passande benstomme. Utm tassar. Välutvecklad bål. Bra bröstdjup o förbröst. Vackra varma färger. Stubbsvans. Normala rörelser.

V Ökl

JAGA S44587/2009 (J Sandtorpets Kane II S25158/2004 -- SE JCH SE UCH Morsmyrens Moa S47622/2003) Äg Sigvard Mörk. Uppf Sigvard Mörk. Kritik: 50 cm. Utm huvud. Mkt bra hals o rygglinje. Ngt brant kors. Normala vinklar. Passande benstomme. Mkt bra tassar. Bra bröstdjup. Tillräckligt förbröst. Rör sig med vägvinnade rörelser.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR

BANJO S16659/2007 (Dacke S59262/96 -- Samsagårdens Tulla S45580/2002) Äg P-O Holmberg. Uppf Stefan Bergdahl. Kritik: 50 cm. Mkt bra huvud. Mörka ögon. Bra hals o rygg. Välvinklad. Bra kors. Passande benstomme. Bra tassar. Välutvecklad bål. Vackra varma färger. Vägvinnande flytande rörelser. Lång svans.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl

HÅSMYRHEDENS TILDA S45240/2008 (SE UCH SE JCH Tivas S29398/97 -- SE JCH SE UCH RR Morsmyrens Keyla S47619/2003) Äg Stefan Wikström. Uppf Stefan Wikström. Kritik: 53 cm. Utm huvud. Utm hals o rygglinje. Utm kors. Välvinklad. Passande benstomme. Bra tassar. Bra bröstdjup o förbröst. Vackra färger. Utm rörelser.

Finsk stövare

Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk

SOLSTRIMMANS FINN-OIVA S27987/ 2009 (FI JCH FI UCH Kerijussin Otto FIN21423/05 -- RR SE JCH Kilbackens Raju Sari S32454/2003) Äg Kenneth Långström. Uppf Leif o Katrina Bäckström. Kritik: 58 cm. Maskulint huvud. Utm hals o rygglinje. Normalt kors. Tillräckligt vinklad. Passande benstomme. Bra tassar. Välutvecklad bål. Bra bröstdjup. Tillräckligt förbröst. Vackra varma färger. Mkt goda rörelser.

Tikar Championklass

E Chkl 1 Chkk CK 3 Btkl

MORSMYRENS MOA S47622/2003 (J Berox Bahco S31984/2000 -- SE JCH SE UCH Morsmyrens Fia S33909/97) Äg Sigvard Mörk. Uppf Sigvard Mörk. Kritik: 53 cm. Utm huvud. Mkt bra hals. Står o rör sig m ngt sänkt rygg. Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR

BOSSMÅLAS ERO S48449/2006 (NO JCH NO UCH SE UCH Lilleskogens

Norrbottens läns Stövarklubb 327

Mikki N04151/05 -- RR SE JCH SE UCH Nolhottens Sabina S30400/97) Äg Pertti Rintala. Uppf Kenneth Allansson. Kritik: 58 cm. Vackert huvud m korrekta proportioner. Utm hals o rygglinje. Mkt bra kors. Välvinklad. Passande benstomme. Bra tassar. Välutvecklad bål. Bra bröstdjup o förbröst. Vackra varma färger. Rör sig m parallella vägvinnade rörelser. Grattis till Championatet!

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl BIM

EJEMYRENS MAJA S38524/2006 (FI JCH FI UCH Mulonsalon Konsta FIN34717/01 -- RR SE JCH SE UCH FI JCH Kilbackens Raju-Saari S61901/2002) Äg Ove Ström o Robert Sandberg. Uppf Eilert Edholm. Kritik: 57 cm. Utm huvud. Utm hals o rygglinje. Mkt bra kors. Välvinklad. Passande benstomme. Mkt bra tassar. Välutvecklad bål. Bra bröstdjup o förbröst. Vackra varma ärger. Parallella vägvinnande rörelser.

G Jkl

VIKMYRANS TACKO S35473/2008 (FI JCH FI UCH Kuturan Vikke FIN31168/01 -- J RR SE JCH FI JCH Solstrimmans Finn Tilly S38533/2005) Äg Magnus Förare. Uppf Gunnar Lindbäck. Kritik: 58 cm. Vackert huvud. Kunde haft tydligare nackknöl. Mkt bra hals o rygglinje. Normalt kors. I stående öppen knävinkel, bättre i rörelse. Bra vinklar fram. Ngt klen benstomme. Bra tassar. Vackra varma färger. Normala rörelser.

V Jkl

ZITAGÅRDENS AJAX S44999/2007 (SE JCH SE UCH Sandåsbergets Eetu S37561/2000 -- J Lobrännas Grynet S33922/2003) Äg Kjell Johansson. Uppf Rohde Dahlgren. Kritik: 59 cm. Maskulint huvud med korrekta proportioner. Mkt bra hals o rygglinje. Normalt kors. Ngt öppen knävinkel i stående, bättre i rörelse. Bra vinklar framifrån. Välutvecklad bål. Tillräckligt bröstdjup. Vackra varma färger. Mkt goda rörelser.

E Jkl 2 Jkk CK 2 Btkl Cert

SOLSTRIMMANS FINN-RITVA S27786/ 2008 (SE JCH RR Rossi S46847/99 -- RR SE JCH Kilbackens Raju-Sari S32454/2003) Äg Leif O Katrina Bäckström. Uppf Leif O Katrina Bäckström. Kritik: 57 cm. Utm huvud. Mkt bra hals o rygglinje. Utm kors. Välvinklad. Passande benstomme. Mkt bra tassar. Välutvecklad bål. Tillräckligt bröstdjup o förbröst. Brunt genomslag i manteln.

E Jkl 3 Jkk CK 3 Btkl R-Cert

PERUDDENS ANJA S20770/2007 (SE JCH SE UCH Solstrimmans Finn-Santtu S24138/2002 -- SE JCH SE UCH RR FI JCH H-Dalens Riina S43330/2003) Äg Ingvar Berglund. Uppf Kati o Per Sandberg. Kritik: 57 cm. Välskuret huvud. Mkt bra hals o rygglinje. Utm kors. Välvinklad. Passande benstomme. Bra tassar. Välutvecklad bål. Bra bröstdjup o förbröst. Vackar varma färger. Utm rörelser.

Tikar Öppen klass

V Ökl

RUBIN S49562/2008 (SE JCH SE UCH Loffe S23675/2001 -- Ria S38924/2002) Äg Staffan. Nyberg Uppf Lotta Bergenudd. Kritik: 57 cm. Vackert huvud. Mkt bra hals. Står o rör sig m ngt eftergivande rygg. Normalt kors. Ngt öppna knävinklar i stående, bättre i rörelse. Bättre vinklar fram. Tillräckligt bröstdjup. Välutvecklad bål. Kunde haft tydligare förbröst. Vackra varma färger. Normala rörelser.

G Jkl

STELLA S36353/2008 (SE JCH FI JCH INT UCH NORD UCH Kuturan Jallu S18886/2005 -- SE JCH Aledalens Tezz S14882/2004) Äg Oskar Förare. Uppf Johan Nordström. Kritik: 57 cm. En tik som ger ett tungt o maskulint uttryck. Utm hals o rygglinje. Utm kors. Välvinklad. Rejäl benstomme. Mkt bra tassar. Välutvecklad bål. Bra bröstdjup o förbröst. Vackra färger.

328 Norrbottens läns Stövarklubb

V Jkl

SOLSTRIMMANS FINN-RIIA S27784/2008 (SE JCH RR Rossi S46847/99 -- RR SE JCH Kilbackens Raju-Sari S32454/2003) Äg Harry Palo. Uppf Leif o Katrina Bäckström. Kritik: 56 cm. Vackert feminint huvud. Mkt bra hals o rygglinje. Normalt kors. Tillräckligt vinklad. Passande benstomme. Bra tassar. Välutvecklad bål. Tillräckligt bröstdjup o förbröst. Från sidan parallella rörelser, bakifrån ngt kohasig, i övrigt vägvinnande rörelser. Vackra varma färger.

Hanar Unghundsklass

V Ukl

PÄTKÄUKON KOSTI FI34244/10 (Villipuron Kust FIN29758/06 -- Sahtiajon Riina FIN23736/00) Äg Aarre Pietarila. Uppf Ägaren. Kritik: 61 cm. Flott hane. Mycket bra huvud med bra proportioner. Får ej bli tyngre. Välvinklad runt om. Bra benstomme och tassar. Välbalanserade rörelser. Mycket bra färg.

SOLSTRIMMANS FINN-JESSE SE36438/ 2010 (FI JCH Välikorven Jussi FIN44623/02 TVÄRÅBERGETS LETA S38612/2008 -- RR SE JCH SE UCH Jaga På Solstrimman (SE JCH SE UCH Mejvan Kilens Portos S20618/2000 -- J Klövermarkens Pärla S36330/2004) Äg Bengt-Olof Vähäjärvi. Uppf Leif o Catrina Bäckström. Kritik: 61 cm. Utmärkt S36060/2006) Äg Michael Fredriksson. Uppf Gösta Marklund. Kritik: 57 cm. Välskuret huvud m korrekta proportioner. Tydlig nackknöl. Bra hals o rygglinje. Kors m normal längd men ngt brant. Ngt öppna knävinklar. Bra vinklar farm. Välutvecklad bål. Tillräckligt bröstdjup o förbröst. Vackra färger. Mkt goda rörelser.

Utställning Kalix

Datum 2011-08-07 Domare Aina Lundmark

Finsk stövare

Hanar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk CK 3 Bhkl

SÖRPÅSKOGENS BIRK SE51053/2010 (SE JCH SE UCH Peruddens Aiku S20763/2007 -- SE JCH SE UCH Kilbackens Raju-Tuva S44046/2005) Äg Jerry Isaksson. Uppf Lars Nyström. Kritik: 59 cm. Mycket bra huvud. Bra ögon. Tillräckligt långa öron, något lösa läppar. Utmärkt hals, rygg, kors och vinklar. Bra benstomme. Välbalanserade rörelser. Välvisad.

huvud med rätta proportioner. Utmärkta ögon och öron. Bra hals och rygg. Ännu ngt tunn i bröstkorgen. Ordinärt vinklad fram och bak. Bra benstomme och tassar. Mycket bra rörelser. Välvisad. Lovande unghund.

Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 2 Bhkl

SOLSTRIMMANS FINN-OIVA S27987/ 2009 (FI JCH FI UCH Kerijussin Otto FIN21423/05 -- RR SE JCH Kilbackens Raju Sari S32454/2003) Äg Kenneth Långström. Uppf Leif o Catrina Bäckström. Kritik: 58 cm. Flott hane med utmärkta proportioner i huvudet. Något ljusa ögon. Utmärkt hals, rygg, kors, vinklar och rejäl benstomme. Utmärkta tassar. Vägvinnande balanserade rörelser. Välvisad.

E Ökl 2 Ökk CK 4 Bhkl

SOLSTRIMMANS FINN-OSSI S27985/ 2009 (FI JCH FI UCH Kerijussin Otto FIN21423/05 -- RR SE JCH Kilbackens Raju-Sari S32454/2003) Äg Ebbe Nyberg, Bjurholm. Uppf Katarina o Leif Bäckström. Kritik: 59 cm. Utmärkt hane med utmärkta proportioner. Ett mkt bra huvud med rätta proportioner samt nacknöl. Utmärkt hals, rygg, kors, vinklar, benstomme och tassar. Väl tillbakalagda skuldror. Utmärkta rörelser. Välvisad.

Norrbottens läns Stövarklubb 329

E Ökl 3 Ökk CK

SOLSTRIMMANS FINN-ODIN S27982/ 2009 (FI JCH FI UCH Kerijussin Otto FIN21423/05 -- RR SE JCH Kilbackens Raju Sari S32454/2003) Äg Patrik Nyberg, Umeå. Uppf Katarina o Leif Bäckström. Kritik: 59 cm. Mycket bra huvud med bra proportioner. Utmärkt hals, rygg, kors och vinklar runt om. Rejäl benstomme. Väl tillbakalagd skuldra. Utmärkta färger och pälskvalité samt rörelser och uppvisning. Välvisad.

Hanar Championklass

E Chkl 1 Chkk CK 1 Bhkl BIM

BOSSMÅLAS ERO S48449/2006 (NO JCH NO UCH SE UCH Lilleskogens Mikki N04151/05 -- RR SE JCH SE UCH Nolhottens Sabina S30400/97) Äg Pertti Rintaka. Uppf Kent Allansson. Kritik: 58 cm. En mycket välbevarad champion. Utmärkt huvud med mörka ögon, utmärkta öron, nacknöl. Välkroppad med utmärkta vinklar och kors. Utmärkt benstomme och bra tassar. Vackra färger och bra rörelser. Välvisad.

E Ökl 4 Ökk Ck

METTÄJUNTIN SAKKO S63191/2006 (FI JCH SE JCH C.I.T Jokisuun Moto FIN23046/01 -- Meripojan Usva Tikar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK

SOLSTRIMMANS FINN-JADE SE36441/ FIN18104/03) Äg Niklas o Sture Brännmark.

Uppf Juntti Errki. Kritik: 58 cm. Välkroppad 2010 (FI JCH Välikorven Jussi FIN44623/02 -- RR SE JCH SE UCH Jaga På Solstrimman hane med bra huvud. Kunde ha längre öron. Något tunn underkäke. Utmärkt hals, rygg och bröstkorg. Bra vinklar runt om. Utmärkt benstomme och tassar. Bra rörelser. Välvisad.

S36330/2004) Äg Leif o Catrina Bäckström. Uppf Ägaren. Kritik: 55 cm. Välkroppad tik för sin ålder. Mycket bra huvud med utmärkta proportioner. Mörka ögon, utmärkta öron, utmärkt hals, rygg, kors och vinklar. Rejäl benstomme och utmärkta tassar. Vägvinnande rörelser. Välvisad.

S Ökl

ÅKERBÄRETS JIM S43015/2009 (J RR Åkerbärets Nera S36080/2006 -- SE JCH Åkerbärets Vira S18659/2005) Äg Hans Isacson. Uppf Roy Rönnbäck. Kritik: 58 cm. Ett huvud som kunde vara mera maskulint med grövre nosparti. Kunde vara mera rektangulär. Bra hals och rygg. Ngt brant kors. Passande benstomme. Ordinärt vinklad fram, öppna vinklar bak. Rör sig med kort steg.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk

VIKMYRANS TACKO S35473/2008 (FI JCH FI UCH Kuturan Vikke FIN31168/01 -- J RR SE JCH FI JCH Solstrimmans Finn Tilly S38533/2005) Äg Magnus Förare. Uppf Gunnar Lindbäck. Kritik: 58 cm. Vackert huvud med rätta proportioner. Mycket bra hals, rygg och bröstkorg. Bra öron. Välvinklad runt om med bra benstomme och tassar. Rör sig obalanserat. Verkar lite slö för dagen.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 3 Jkk CK 4 Btkl

SOLSTRIMMANS FINN-JAANA S52773/ 2008 (SE JCH SE UCH Kilbackens Mikki S21865/2000 -- RR SE JCH SE UCH Jaga På Solstrimman S36330/2004) Äg Leif o Catrina Bäckström. Uppf Ägarna. Kritik: 56 cm. Välkroppad tik, får ej bli tyngre. Utmärkt huvud med bra proportioner. Utmärkt hals, mycket bra rygg. Välvinklad runt om. Utmärkt benstomme och bra tassar, rörelser. Välvisad.

E Ökl 1 Ökk CK 3 Btkl

SOLSTRIMMANS FINN-ODESSA S27989/ 2009 (FI JCH FI UCH Kerijussin Otto FIN21423/05 -- RR SE JCH Kilbackens Raju-Sari S32454/2003) Äg Lars Henriksson. Uppf Leif o Catrina Bäckström. Kritik: 55 cm. Utmärkt huvud med mycket bra proportioner. Något lösa läppar, utmärkt ögonfärg, öron, hals,

330 Norrbottens läns Stövarklubb

rygg och kors. Välvinklad runt om med rejäl benstomme. Utmärkta tassar. Vägvinnande balanserade rörelser. Välvisad.

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR

RÄNTÄAAMUN TESSA FIN17217/07 (Kuturan Råntå FIN30855/03 -- Syysaamun Siiri FIN15719/04) Äg Eeva Remes. Uppf

E Ökl 2 Ökk CK

CITRIN S49564/2008 (SE JCH SE UCH Loffe S23675/2001 -- Ria S38924/2002) Äg Lotta Bergenudd. Uppf Ägaren. Kritik: 55 cm. Ett utmärkt huvud med utmärkta proportioner. Mörkbruna ögon, utmärkta öron. Något mjuk i ryggen. Välvinklad runt om. Utmärkt benstomme. Ngt lösa armbågar. Utmärkta rörelser. Välvisad.

V Ökl

HAMNSKÄRETS SARI S29365/2009 (FI JCH SE JCH Kim FIN21295/05 -- SE JCH RR SE UCH Ira S49476/2005) Äg Leif Lindbäck. Uppf Börje Lustig. Kritik: 55 cm. Ett mycket bra huvud med rätta proportioner. Bra ögonfärg och öron. Bra hals, rygg och kors. Välvinklad fram, öppen knäled. Långt kors. Utmärkt benstomme och tassar. Vackra färger. Välvisad.

Ägaren. Kritik: 56 cm. Flott tik med utmärkta proportioner. Utmärkt huvud med mörka ögon, utmärkta öron, hals, rygg, kors, bröstkorg och vinklar. Rejäl benstomme, mycket bra tassar. Utmärkta färger. Vägvinnande rörelser. Välvisad.

E Jkl 2 Jkk CK 2 Btkl

PERUDDENS ANJA S20770/2007 (SE JCH SE UCH Solstrimmans Finn-Santtu S24138/2002 -- SE JCH SE UCH RR FI JCH H-Dalens Riina S43330/2003) Äg Ingvar Berglund. Uppf Per o Kati Sandberg. Kritik: 57 cm. Flott tik med utmärkt huvud, ögon, öron och hals. Ngt mjuk i ryggen. Utmärkt bröstkorg, rejäl benstomme och mycket bra tassar. Välbalanserade rörelser. Välvisad.

RUBIN S49562/2008 (SE JCH SE UCH Loffe S23675/2001 -- Ria S38924/2002) Äg Staffan Nyberg. Uppf Lotta Bergenudd. Kritik: 56 cm. Ett mycket bra huvud med bra proportioner. Bra ögonfärg som störs av väl synliga blinkhinnor. Bra hals, rygg och kors. Välvinklad runt om. Utmärkta ben och tassar. Mycket bra rörelser. Välvisad. Utmärkta

E Jkl 4 Jkk CK

SOLSTRIMMANS FINN-RITVA S27786/ 2008 (SE JCH RR Rossi S46847/99 -- RR SE JCH Kilbackens Raju-Sari S32454/2003) Äg Leif o Catrina Bäckström. Uppf Ägarna. Kritik: 56 cm. Ett bra huvud som kunde vara mer utfyllt i nosparitet. Bra öron, hals, rygg och kors. Ordinärt vinklad runt om. Utmärkt benstomme och tassar, Genomslag i färger, även svans.

färger.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl V Jkl

STELLA S36353/2008 (SE JCH FI JCH INT UCH NORD UCH Kuturan Jallu S18886/2005 -- SE JCH Aledalens Tezz TVÄRÅBERGETS LETA S38612/2008 S14882/2004) Äg Oskar Förare. Uppf Johan (SE JCH SE UCH Mejvan Kilens Portos S20618/2000 -- J Klövermarkens Pärla S36060/2006) Äg Michael Fredriksson. Uppf Gösta Marklund. Kritik: 57 cm. Ett mycket bra huvud och mycket bra öron. Nackknöl. Bra hals och rygg, välvinklad runt om med passande benstomme. Vackra färger. Mycket bra rörelser. Välvisad.

Nordström. Kritik: 58 cm. Utmärkt huvud med bra proportioner. Mörka ögon och bra öron. Kunde ha lite längre hals. Bra rygg, får ej bli tyngre i kroppen. Oridnärt vinklad runt om. Bra benstomme och tassar. Godtagbara rörelser.

Norrbottens läns Stövarklubb 331

Tikar Uppfödarklass

E Upp l HP

SOLSTRIMMANS KENNEL Äg Leif o Catrina Bäckström Tävlar med: S27987/2009, S27985/2009, S52773/2008, S27989/2009 Kritik: En uppfödarklass. Ett utmärkt resultat gällande uppf där samtliga fyra har EXCELLENT. Utmärkta typer, storlekar och rasspecifika detaljer. Ett bra uppfödarresultat!

Schillerstövare

Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 2 Bhkl

BOLT S44589/2009 (J Sandtorpets Kane II S25158/2004 -- SE JCH SE UCH Morsmyrens Moa S47622/2003) Äg Hans Eneslätt Lidström. Uppf Sigvard Mörk. Kritik: 57 cm. Utmärkt huvud med bra proportioner. Utmärkt hals, rygg och bröstkorg. Bra bål. Välvinklad runt om med passande benstomme. Utmärkta rörelser. Välvisad.

Hamiltonstövare

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl CK 2 Bhkl Cert

JÄMTSNOANS MIO S20361/2008 (SE JCH RR Rålundens Aramis S42829/2004 -- SE JCH SE UCH RR Klara S37360/2003) Äg Emrik Öhlund. Uppf Lars Olovsson. Kritik: 57 cm. Mycket bra huvud med bra proportioner, ögon, öron, hals och rygg. Ngt kort kors. Bra bål. Välvinklad runt om med utmärkta ben. Mycket vackra färger. Kunde ha längre steglängd. Välvisad.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR

MORSMYRENS TRIX S36690/2007 (RR SE JCH Klinton S21222/2004 -- J Morsmyrens Pia S47621/2003) Äg K-G Fredriksson. Uppf Kurt Mörk. Kritik: 57 cm. Flott hane med utmärkt huvud. Välkroppad med utmärkta proportioner. Välvinklad runt om med utmärkt benstomme och tassar. Utmärkta rörelser. Visas i mycket bra kondition. Välvisad.

Hanar Championklass

E Chkl 1 Chkk CK 1 Bhkl BIR

KÄLSHEDENS JACK S35499/2006 (SE JCH NO JCH SE UCH RR Faro S38139/97 -- SE UCH SE JCH Kälshedens Sarah S31246/97) Äg Lars Näsman. Uppf Kjell Malmström. Kritik: 58 cm. En flott hane med utmärkt huvud, hals, rygg och kors. Välkroppad. Utmärkta proportioner. Välvinklad runt om, bra tassar, mycket bra benstomme. Flotta rörelser. Välvisad. Försvarar väl sin titel.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIM

VERA S44584/2009 (J Sandtorpets Kane II S25158/2004 -- SE JCH SE UCH Morsmyrens Moa S47622/2003) Äg Sigvard Mörk. Uppf Ägaren. Kritik: 53 cm. En mycket flott tik. Ett utmärkt huvud med rätta proportioner. Utmärkt hals, rygg, bröstkorg, vinklar, benstomme och tassar. Mycket bra färger. Vägvinnande rörelser. Välvisad.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl CK 1 Btkl Cert BIM

ROSÅDALENS CORTINA S40116/2009 (J RR Melkers Zeke S40427/2001 -- RR SE UCH SE JCH NO JCH Rosådalens Isa S29390/2000) Äg Conny Lundström. Uppf Ägaren. Kritik: 54 cm. Ett vackert huvud med mkt bra proportioner. Utmärkt hals, rygg, kors och bröstkorg. Välvinklad runt om med utmärkt benstomme och tassar. Välbalanserade rörelser. Välvisad.

E Ökl 2 Ökk CK 3 Btkl

STELLA S23663/2009 (J Morsmyrens Roy S47626/2003 -- SE JCH SE UCH Chilla S24665/2001) Äg Jan Mörk. Uppf Stig Larsson. Kritik: 53 cm. Välkroppad tik med utmärkta proportioner. Utmärkt huvud, ögon och öron. Välvinklad runt om med passande benstomme. Balanserade rörelser. Utmärkta färger. Välvisad.

332 Norrbottens läns Stövarklubb

E Ökl 3 Ökk CK 4 Btkl

TÖRMARKENS FLAMMA S54282/2006 (SE V-06 SE UCHoJ(RÄV)CH RR FIoNO UCH INT UCH WW-08 Börsgårds Cesar S49742/2000 -- J RR Törmarkens Abba S42620/2002) Äg Magnus Glaad. Uppf Klas Törmark. Kritik: 53 cm. Ett mycket bra huvud med bra ögon och öron. Bra hals, rygg och kors. Utmärkta vinklar runt om. Bra benstomme och tassar. Mycket bra färger. Mycket bra rörelser. Välvisad.

Tikar Avelsklass

1 Avelkl HP

MORSMYRENS MOA S47622/2003 (J Berox Bahco S31984/2000 -- SE JCH SE UCH Morsmyrens Fia S33909/97) Äg Sigvard Mörk. Uppf Kurt Mörk. Kritik: Deltar med katalognr 25, 27, 28 och 31. En avelsklass med tre Excellent och 1 VG. Man kan tydligt se avelsdjurets prägling i typer, storlek, rörelser och temperament. Grattis till 1:a HP.

E Ökl 4 Ökk

HERA S44586/2009 (J Sandtorpets Kane II S25158/2004 -- SE JCH SE UCH Morsmyrens Moa S47622/2003) Äg Anders Calderäng. Uppf Sigvard Mörk. Kritik: 53 cm. Flott tik med utmärkt huvud och bra proportioner. Mörka ögon. Utmärkt hals, rygg, kors, bröstkorg och vinklar. Rejäl benstomme. Bra tassar. Välbalanserade rörelser.

Smålandstövare

Hanar Juniorklass

G Junkl

ZLATAN SE47736/2010 (Lovaktarens Keso S56950/2002 -- J Baksjöåsens Jinx S36126/2003) Äg Jon Resin. Uppf Raimo Roininen. Kritik: 52 cm. Mycket bra huvud med rätta proportioner. Fina tantecken. Bra hals och rygg, ngt brant kors. Tillräcklig bröstkorg för åldern. Något uppdragen buklinje. Ordinärt vinklad runt om med bra ben och tassar med klotecken. Rör sig ngt osäkert.

V Ökl

LAVA S44585/2009 (J Sandtorpets Kane II S25158/2004 -- SE JCH SE UCH Morsmyrens Moa S47622/2003) Äg Jessica Lindbäck. Uppf Sigvard Mörk. Kritik: 50 cm. Mycket bra huvud, ögon och öron. Bra hals och rygg. Något kort kors. Välvinklad runt om med bra benstomme. Bra päls och färg. Rör sig ngt stötigt ibland. Välvisad.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR

BANJO S16659/2007 (Dacke S59262/96 H -- Samsagårdens Tulla S45580/2002) Äg Per Ola Holmberg. Uppf Stefan Bergdahl. Kritik: 50 cm. Ett utmärkt huvud med rätta tantecken. Bra hals, rygg och kors. Välvinklad runt om. Utmärkt benstomme och tassar. Utmärkta rörelser. Välvisad.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl Cert

HÅSMYRHEDENS TILDA S45240/2008 (SE UCH SE JCH Tivas S29398/97 -- SE JCH SE UCH RR Morsmyrens Keyla S47619/2003) Äg Stefan Wikström. Uppf Ägaren. Kritik: 53 cm. Flott tik med utmärkta proportioner. Mycket bra huvud, ögon och öron. Utmärkt hals, rygg, kors, vinklar och benstomme. Utmärkta rörelser.

Småland Rasvård

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM

EMMA AS44346/2006 (J Baksjöåsens Atlas S36124/2003 -- J Charlie Otto’s Tina AS36193/2001) Äg Per o Lars Martinell. Uppf Leif Westman. Kritik: 47 cm. Välkroppad tik med utmärkta proportioner. Mycket bra tikhuvud. Rasspecifika tantecken som helhet. Bra vinklar runt om. Kunde ha lite grövre benstomme. Utmärkta tassar med klotecken. Mycket bra rörelser. Välvisad.

Västerbottens läns Stövarklubb 333

Sök 5 Arb.slag 4 Väck 6(1) Drevsäk 4 Drevfart 4 Skallm 4 Tapptarb 4 Väck 4 Skall.hörb 4 Skall.ton 3 Lyd 4 Jaktlust 5 S:a 51

Icke prisvinnande hundar

SOLSTRIMMANS FINN-RANDI S27783/ 2008 (SJCH RR Rossi S46847/99 -- RR SJCH Kilbackens Raju-Sari S32454/2003) Dag1 23 min 17 eg Hare. Sl.1 dödtappt i skogsterräng. Sl.2 dödtappt i skogsterräng där haren gått i ett skidspår.

Sent redovisade jaktprov från säsongen 2010-2011

Jaktprov Olika platser

Datum 2010-11-06 - 2011-01-08 Fullmäk Ɵ ge Fred Johansson, Åke Hallberg, Leif Strandberg

Hamiltonstövare

Öppenklass JÄMTSNOANS JALLE S20360/2008 (SJCH RR Rålundens Aramis S42829/2004 -- SJCH SUCH Jämtsnoans Klara S37360/2003) Dag1 35 min 24 eg Hare. Sl.1 dödtappt i skogsterräng, inga synliga slag där hunden tog upp.

Finsk stövare

Öppenklass

2 Pris

BERGVATTNETS LIBRO S22071/2006 (SJCH Blaikens Eko S47833/98 -- SJCH Bergvattnets Kiwa S16924/99) Danielsson Martin Dorotea 10-11-08 Dom: Eriksson Sven-Erik Temp -9°C Barmark. Kl 08:15 - 14:30 Sl.1 Mark.

slag 08:20 Upptag 09:15 85(39)5(16)4(32) = 94(87) 3 rep Hare sågs 1 gång.

Sök 5 Arb.slag 4 Väck 2 Drevsäk 4 Drevfart 5 Skallm 6 Tapptarb 4 Väck 2 Skall.hörb 5 Skall.

ton 4(5) Lyd 4 Jaktlust 6 S:a 51

Utställning Nordmaling

Datum 2011-05-22 Domare Sarah Häggqvist

Finsk stövare

Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 2 Bhkl

SOLSTRIMMANS FINN-OSSI S27985/ 2009 (FI JCH FI UCH Kerijussin Otto FIN21423/05 -- RR SE JCH Kilbackens

3 Pris

BERGVATTNETS VESA S70708/2007 Bjurholm. Uppf Katrin o Leif Bäckström. Kritik: 59 cm. Maskulint välskuret huvud (SUCH SJCH Ricko S23417/98 -- SJCH m tydlig nackknöl. Nos o hjässlinje är ej Bergvattnets Kiwa S16924/99) Brännström helt parallella. Mkt bra hals, rygg o kors. Brage o Britt-Ingrid Jörn Acceptabelt förbröst o bröstdjup. Välv runt om 11-01-07 Dom: Grenholm Roger Temp -6°C Passande bra benstomme. Bra ben o tassar. Rör Snö 30 cm. Kl 08:00 - 13:40 Sl.1 Mark.slag sig med vägvinnande o bra steg men en aning 09:15 Upptag 09:30 30(50)30(10)3 = 63(60) lösa armbågar.

3 rep Hare sågs 0 ggr. Haren kröp under ett gammalt hus.

334 Västerbottens läns Stövarklubb

E Ökl 2 Ökk CK 3 Bhkl

SOLSTRIMMANS FINN-ODIN S27982/ 2009 (FI JCH FI UCH Kerijussin Otto FIN21423/05 -- RR SE JCH Kilbackens Raju Sari S32454/2003) Äg Patrik Nyberg Umeå. Uppf Katrin o Leif Bäckström. Kritik: 59 cm. Maskulint välskuret huvud m bra markerad nackknöl. Mörka vackra ögon. Bra hals, rygg o kors. Tillr förbröst o bröstdjup. Välvinkl runt om. Passande benstomme. Bra ben o tsasar. Rör sig med vägvinnande flytande bra rörelser.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM

SVENSKBYGÅRDENS JALLO S49915/ 2008 (FI JCH Muurivuoren Joiku FIN35053/99 -- J RR Svenskbygårdens Riitta S33352/2004) Äg Ivar Lövqvist Vännäs. Uppf Olov Tegman. Kritik: Välsk maskulint huvud mörka vackra ögon. Tydligt markerad nackknöl. Välplacerade öron. Mkt bra hals, rygg o kors. Utm förbröst o bröstdjup. Mkt bra benstomme ben o tassar. Välvisad. Vägvinnande flytande rörelser dock en aning vid i fronten o lösa armbågar.

G Jkl

FLATMARKENS PEO S47405/2005 (SE JCH Pihlajasaaren Patu S38840/99 H -- SE JCH RR Flatmarkens Tejja S10166/99) Äg Peder Rönnberg Lögdeå. Uppf Ägaren. Kritik: 60 cm. Maskulint huvud som kunde ha en tydligare nackknöl. Mörka vackra ögon. Bra hals o rygg. Brant kors. Mkt bra förbröst o bröstdjup. Ordinärt vinklad runt om. Önskas bättre vinklad fram. Mkt bra benstomme ben o tassar. Rör sig med stor försiktighet. Tycker inte att detta är kul.

Tikar Juniorklass

V Junkl

RENHOLMENS HERA SE42652/2010 (FI JCH Ajolumen Raju FIN41011/05 -- SE JCH FI JCH Renholmens Ruoska S37493/2007) Äg Tommy Wester Sidensjö. Uppf Renholmens Kennel. Kritik: 56 cm. Feminint välskuret huvud under utveckling. Väl markerad nackknöl. Bra hals, rygg. Acceptabelt kors. För sin ålder bra förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om. Passande bra benstomme. Bra ben o tassar. Rör sig m flytande bra steg i övr parallella rörelser.

Tikar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK 1 Btkl BIR

KILBACKENS RAJU-MOONA S43276/ 2009 (FI JCH FI UCH Kerijussin Otto FIN21423/05 -- RR SE JCH SE UCH Kilbackens Raju-Kilinä S61899/2002) Äg Bernt Åke Sjöström Umeå. Uppf Erkki Yllinen. Kritik: 53 cm. Feminint välskuret huvud m markerad nackknöl. Mörka vackra ögon. Mkt bra hals, rygg o kors. Utm förbröst o bröstdjup. Välvinklad runt om. Passande bra benstomme. Mkt bra ben o tassar. Rör sig m vägvinnande flytande bra rörelser.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl

SKUTVIKENS SELMA-LAGERLÖF S34667/2007 (SE JCH FI JCH Kuturan Pele S15556/2002 -- SE JCH RR Kilbackens Piika-Tyttö S41223/2004) Äg Kjell Arne Båtsman Örträsk. Uppf Thore Svensson. Kritik: 56 cm. Välskuret feminint huvud m markerad nackknöl. Mkt bra hals rygg o kors. Utm förbröst o bröstdjup. Mkt bra vinkl runt om. För tiken passande bra benstomme. Bra ben o tassar. Rör sig m flytande bra parallella rörelser.

E Ökl 2 Ökk CK

SÖRBOGÅRDENS BIM S35124/2009 (RR NORD JCH NO V-07 NO UCH SE UCH Elvåsens Emil N03271/02 -- RR SE JCH Kroonmäen Appi S38523/2005) Äg Ulf Eriksson Vännäs. Uppf Allan Fjärem. Kritik: 52 cm. Feminint välskuret huvud med tydlig markerad nackknöl. Mkt bra hals, rygg o kors. Utm förbröst o bröstdjup. Välvinkl runt om. Bra ben o tassar. Passande benstomme. Rör sig med flytande bra parallella rörelser m dock en aning mjuk rygg.

Västerbottens läns Stövarklubb 335

V Ökl

KVISTÅSENS FENDI S26425/2008 (NO JCH Baljåsens King S14427/2005 -- J Kallravallens Ila S28583/2002) Äg Göran Larsson Rundvik. Uppf Hans Jurgen Jensen. Kritik: 54 cm. Feminint huvud m ngt fattig underkäke. Mkt bra hals o rygg. Aningen sluttande kors. Passande bra benstomme. Bra ben o tassar. Rör sig m flytande m ngt kort baksteg.

Gotlandstövare

Hanar Unghundsklass

V Ukl

cm. Maskulint huvud som störes av en aning kind och ngt små öron. Bra hals, rygg o kors. Acceptabelt förbröst o bröstdjup. Bra vinklar runt om. Passande bra benstomme. Bra ben o tassar. Rör sig m flytande bra parallella rörelser men dock med en aning karp rygg.

FJÄLLHEDENS TUFF S48221/2003 (Banjo S25413/95 -- SE JCH SE UCH Häggbärets Kita S45200/96) Äg Erik Jonsson Bjurholm. Uppf Magnus Jonsson. Kritik: Välskuret maskulint huvud m mörka vackra ögon. Mkt bra hals, rygg o acceptabelt kors. Bra förbröst o bröstdjup. Bra vinklar runt om. Passande bra benstomme. Bra ben o tassar. Rör sig m ngt kort baksteg i övr flytande bra rörelser.

Parallella rörelser.

-- J RR Ronemarkens Centa S45686/2006) Äg Hans Åslund Umeå. Uppf Magnus Eriksson. Kritik: 53 cm. Maskulint huvud under utv m det rastypiska trekantiga utseendet. Bra hals, rygg ngt brant kors. Förbröst o bröstdjup under utveckling. Acceptabla vinklar runt om. För hunden passande benstomme. Bra ben o tassar. Rör sig med flytande rörelser men dock ngt bundna bakbensrörelser, i övrigt parallella rörelser.

Hamiltonstövare

Hanar Juniorklass

V Junkl

TRAJ SE42055/2010 (J Lassebos Figo S48455/2006 -- SE JCH Ringa S20046/2005) Äg Jerry Jonsson Umeå. Uppf Jonny Nylunda. Kritik: 54 cm. Huvud under utveckling som störes av en aning kind. Bra hals, rygg o kors. Förbröst och bröstdjup under utveckling. Bra vinklad runt om. Bra ben o tassar. Rör sig flytande. Ngt sotig i sina färger.

Hanar Öppen klass

V Ökl

SKARDSTUGANS RITZ S24166/2009 (SE JCH RR Gubbalyckans Molle S27919/2000 -- SE JCH RR SE UCH Brattåsbäckens Bessy S30319/2003) Äg Sven Erik Eriksson Bjurholm. Uppf Mats Gustavsson. Kritik: 54 Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM

RR LILLÖGDAS UFFE S50114/2006 (J Fagerbackens Key S30005/99 -- SE JCH SE UCH RR Måndagsfallets Rali S35890/2001) Äg Kent Viberg Ullånger. Uppf Carl Erik Söderberg. Kritik: 58 cm. Välskuret maskulint huvud. Bra hals, rygg o kors. Mkt bra förbröst o bröstdjup. Mkt bra benstomme. Mkt bra ben o tassar. Rör sig m flytande parallella rörelser. Skada på svans noterad bedöms ej som sammanväxta kotor. Bedömd av två domare.

E Jkl 2 Jkk

STENSLANDS TELLO S37736/2005 (RR SE JCH NO JCH SE UCH Thurdrevet Turbo S27263/2001 -- RR SE JCH Spjutvikens Heidi S59225/2000) Äg Leif Lundholm Lövånger. Uppf Torbjörn Sedin. Kritik: 59 cm. Välskuret maskulint huvud. Mörka vackra ögon. Något halsskinn. Mkt bra hals o rygg. En aning plant kors som syns vid rörelser. Mkt bra bröstdjup o förbröst. Välvinklad runt om. Mkt bra benstomme. Bra ben o tassar. Rör sig med ngt kort baksteg i övr flytande bra rörelser. Rör sig med uppbruten svans.

336 Västerbottens läns Stövarklubb

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR

DELMYRENS DIVA S44510/2006 (NORD UCH SE JCH INT UCH Tello S38720/95 -- SE JCH SE UCH RR Harlyckans Rita S27192/2002) Äg Erik Wiklund Burträsk. Uppf Lars Göran Burman. Kritik: 52 cm. Välskuret feminint huvud med välplacerade öron. Mkt bra hals, rygg o kors. Mkt bra förbröst o bröstdjup. Välvinklad runt om. Mkt bra benstomme, ben o tassar. Rör sig vägvinnande m flytande parallella rörelser. En härligt vit svanstipp.

bra förbröst o bröstdjup. Mkt bra vinklad runt om. Passande bra benstomme. Bra ben o tassar. Rör sig vägvinnande m parallella bra rörelser.

Schillerstövare

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR

RR KLINTON S21222/2004 (Bjärtvallens Lasse S30284/94 -- J Käbbaskogens Geni S19182/2000) Äg Tage Hägglund Bjurholm. Uppf Rolf Sjödin. Kritik: 57 cm. Maskulint huvud m aning långt nosparti. Välplacerade öron. Mkt bra hals, rygg o kors. Acceptabelt förbröst o bröstdjup. Mkt bra vinklad runt om.

G Ökl

(SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo Mkt bra benstomme, ben o tassar. Rör sig m JÖSSELANDETS MAJA S44846/2009 flytande bra parallella rörelser.

S22823/2004 -- J RR Mysla S38102/2006) Äg Nils Erik Karlsson. Uppf Per Erik Eriksson. Kritik: 56 cm. Feminint bra huvud m mörka vackra ögon. Bra hals, rygg aningen sluttande kors. Acceptabelt förbröst o bröstdjup. Välvinklad runt om. Passande bra benstomme. Bra ben o tassar. Rör sig m korta försiktiga steg o m en karp rygg.

G Jkl

MORSMYRENS SALLY S36694/2007 (RR SE JCH Klinton S21222/2004 -- J Morsmyrens Pia S47621/2003) Äg Dan Hägglund Bjurholm. Uppf Kurt Mörk. Kritik: 57 cm. Huvud som kunde vinna på ngt tydligare könsprägel. Mkt bra hals o rygg. Ngt sluttande kors. Mkt bra förbröst o bröstdjup. Ordinärt vinklad runt om. Passande bra benstomme. Tikar Championklass

E Chkl 1 Chkk CK 2 Btkl

RR LASSEBOS KLINGA S48457/2006 (SE Bra ben o tassar. Rör sig med ngt kort baksteg. I övr parallella rörelser. Hela tiken kunde ha tydligare könsprägel.

JCH SE UCH Krutov S38590/2000 -- RR SE JCH SE UCH Lassebos Diva S29252/99) Äg Aners Jakobsson Nordmaling. Uppf Björn Berg. Kritik: 54 cm. Feminint huvud aning

Luzernerstövare

Hanar Juniorklass

V Junkl

tunt underkäke. Mkt bra hals, rygg o kors. Mkt bra vinklad runt om. Mkt bra förbröst o RINGO SE26902/2010 (RR SE JCH SE UCH NO JCH Aydon S52027/2004 -- J RR bröstdjup. Mkt bra benstomme, ben o tassar. Rör sig m flytande bra vägvinnande rörelser.

Finabos Åse S41308/2007) Äg Åke Lindgren Robertsfors. Uppf Sune Hansson. Kritik:

E Chkl 2 Chkk CK 3 Btkl

RR BRATTÅSBÄCKENS BESSY S30319/ 2003 (SE UCH SE JCH FI JCH Bymyrans Ludde S15116/97 -- SE JCH NO JCH RR Thurdrevet Bissy S23053/99) Äg Mats Gustavsson Örträsk. Uppf Bengt Bengt. Kritik: 54 cm. Välskuret feminint huvud m mörka vackra ögon. Mkt bra hals, rygg o kors. Mkt 52 cm. Maskulint huvud under utveckling. Välplacerad nackknöl. Bra placerade öron. Mkt bra hals, rygg o kors. Har för åldern mkt bra förbröst o bröstdjup. Bra vinklad runt om. Passande bra benstomme. Bra ben o tassar. Rör sig med bra kliv o i övr parallella rörelser.

Västerbottens läns Stövarklubb 337

Tikar Öppen klass

V Ökl

TÄLLMYRANS RANDI S33409/2009 (J Högklintens A'salix S23391/2005 -- SE JCH SE UCH Tällmyrans Puck S52913/2006) Äg Ann o Tore Folkesson Vännäs. Uppf Ann o Tore Folkesson. Kritik: 50 cm. Feminint välskuret huvud. Välplacerade rastypiska öron. Mörka vackra ögon. Bra hals. Aningen mjuk rygg. Bra kors. Acceptabelt bröstdjup o förbröst. Välvinklad runt om. Passande bra benstomme. Bra ben o tassar. Rör sig med parallella rörelser men rör sig dock med mjuk rygg.

Smålandstövare

Hanar Juniorklass

K Junkl

FRITZ SE32369/2010 (J RR Samsagårdens Uffe S45630/2004 -- J RR Lässi S47600/2004) Äg Eva Mellgren Åsele. Uppf Torbjörn Larsson. Kritik: Junior under utveckling. Huvud m ngt lång nos i övr ett rastypiskt huvud. Bra hals o ngt lång rygg. Bra kors. Förbröst o bröstdjup under utveckling. Välvinklad runt om. Passande bra benstomme. Bra ben o tassar. Rör sig med flytande bra rörelser. Kan inte mätas låter sig inte kontrollera tänder o svans därav priset KEP.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR

LINDESTUBBENS ENYA S26428/2008 (SE JCH SE UCH RR Gräddhyllans Zorro S16872/2002 -- J Samsagårdens Moa S45625/2004) Äg Therese Östensson Umeå. Uppf Raymond Dziobek. Kritik: 47 cm. Björnsvans. Feminint välskuret huvud m välplacerade öron. Mkt bra hals ngt lång rygg. Mkt bra kors. Mkt bra förbröst o bröstdjup. Aningen tunn benstomme. Mkt bra ben o tassar. Rör sig m flytande vägvinnande parallella rörelser. Välvisad.

Utställning Åsele

Datum 2011-03-27 Domare Tomas Eriksson

Finsk stövare

Hanar Valpklass

1 Valpkl HP

SICKO SE45055/2010 (J RR Åivets Nemo S31900/2006 -- J RR Baljåsens Kajsa S14422/2005) Äg Anders Sahlin. Kritik: Lovande valp, huvud med korrekta proportioner. Bra ögon, öron, mycket bra hals och rygglinje, något kort och brant kors, tillräckligt vinklad bak, kunde haft bättre tillbakalagda skuldror, passande benstomme, mycket bra tassar, inte helt utfärgad, lite bruna prickar i det vita.

G Ukl

KASSJÖDRIVAS ROLEX S45017/2009 (SE JCH SE UCH RR Ulvfsveåsens Toivo S24731/2004 -- RR SE JCH Forsåkerns Isa S45999/2006) Äg Åke Eriksson. Uppf Åke Eriksson. Kritik: 59cm. Välskuret hanhundshuvud med tydlig könsprägel, mycket bra hals och rygglinje något kort och brant kors, bra vinklar bak, något framskjutet skulderläge, kunde haft mera förbröst, passande benstomme bra tassar, välutvecklad bål, vackra färger, från sidan parallella rörelser, framifrån med vida rörelser, något begränsad i bakbensaktionen, rör sig med uppbruten svans.

V Ukl

KASSJÖDRIVAS REKO S45020/2009 (SE JCH SE UCH RR Ulvfsveåsens Toivo S24731/2004 -- RR SE JCH Forsåkerns Isa S45999/2006) Äg Per Dahl. Uppf Åke Eriksson. Kritik: 59cm. Välskuret huvud med bra könsprägel, med markerande nackknöl, utmärkt hals, mycket bra hals och rygglinje, normalt kors. Välvinklad bak, ett något framskjutet skulderläge, kunde haft mera förbröst, passande benstomme, mycket bra tassar, välutvecklad bål, väl utfärgad, från sidan

338 Västerbottens läns Stövarklubb

parallella och vägvinnande rörelser, framifrån med något vida rörelser.

Välskuret huvud med korrekta proportioner, men kunde haft mera massa, mycket bra hals och rygglinje, normalt kors, normalt vinklad, KASSJÖDRIVAS REMO S45018/2009 något klen benstomme, mycket bra tassar, (SE JCH SE UCH RR Ulvfsveåsens Toivo S24731/2004 -- RR SE JCH Forsåkerns Isa S45999/2006) Äg Göran Svensson. Uppf Åke Eriksson. Kritik: 59cm. Mycket bra huvud med tillräcklig könsprägel och uttryck, mycket bra hals och rygglinje, något kort kors. Normalt vinklad bak, har ett framskjutet skulderläge, kunde haft mera förbröst, mycket bra benstomme och tassar, välutvecklad bål, vackra varma färger, från sidan parallella rörelser, framifrån med något vida frambensrörelser.

välutvecklad bål, vackra färger, parallella rörelser, rör sig med bra steglängd fram och något bunden bakbensaktion.

Tikar Juniorklass

G Junkl

ALEDALENS LUR-MAJA SE32029/2010 (J Bossmålas Eko S48447/2006 -- RR SE JCH Aledalens Silva S14885/2004) Äg Ulf Kårén. Kritik: 56cm. Mycket bra huvud med tydlig könsprägel, mycket bra hals och rygglinje, Hanar Öppen klass

G Ökl

RÖNNHOLM'S ROCKY S23975/2009 (J RR Ovanbergets Zack S18612/2003 -- SE JCH RR Bäckelbergets Lilla-X S37237/2001) Äg Bo-Staffan Westman. Kritik: 59cm. Välskuret huvud kunde ha mera massa, mycket bra hals och rygglinje, något kort och brant kors, ordinärt vinklad, passande benstomme, mycket bra tassar bak, något platta fram, välutvecklad bål, inte helt ren i färgerna, normala rörelser.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR

SVENSKBYGÅRDENS JALLO S49915/ 2008 (FI JCH Muurivuoren Joiku FIN35053/99 -- J RR Svenskbygårdens Riitta S33352/2004) Äg Ivar Lövqvist. Kritik: 59cm. Utmärkt huvud med tydlig könsprägel, utmärkt hals och rygglinje, mycket bra kors, välvinklad, tillräckligt förbröst, utmärkt benstomme, mycket bra tassar, välutvecklad bål, parallella rörelser med mycket god steglängd framifrån, men vida frambensrörelser, vackra färger.

V Jkl

något brant kors, välvinklad bak, framskjutet skulderläge, kunde ha mera framträdande förbröst, passande benstomme, bra tassar, vackra färger, rör sig med parallella rörelser men begränsad bakbensaktion och lösa bogar.

BLIXA SE23473/2010 (SE JCH SE UCH RR Ulvfsveåsens Toivo S24731/2004 -- SE JCH SE UCH Foxdalens Lexa S27001/2005) Äg Bernt Mattsson. Kritik: 55cm. Välskuret huvud med tydlig könsprägel, mycket bra hals, något kort och brant kors, något framskjutet skulderläge, kunde haft tydligare förbröst, passande benstomme och mycket bra tassar, rör sig parallellt från sidan, men något bunden i bakaktionen.

Tikar Unghundsklass

G Ukl

KASSJÖDRIVAS RIZZLA S45023/2009 (SE JCH SE UCH RR Ulvfsveåsens Toivo S24731/2004 -- RR SE JCH Forsåkerns Isa S45999/2006) Äg Malin Flumé. Uppf Åke Eriksson. Kritik: 57cm. Vackert huvud med korrekta proportioner, tydlig könsprägel, mycket bra hals, står och rör sig med uppskjuten rygg, något brant kors, tillräckligt S54813/ 2005 (FI JCH Mehtä-Ukon Unkka FIN31433/98 -- J Solstrimmans Finn-Seita S35889/99) Äg Urban Höglander. Kritik: 59cm. bra tassar, välutvecklas bål, vackra färger men väl mycket bruna prickar i det vita, rör sig bra fram, men bundna bakbensrörelser.

Västerbottens läns Stövarklubb 339

V Ukl

KASSJÖDRIVAS RINGA S45022/2009 (SE JCH SE UCH RR Ulvfsveåsens Toivo S24731/2004 -- RR SE JCH Forsåkerns Isa S45999/2006) Äg Jan Åström. Uppf Åke Eriksson. Kritik: 56cm. Välskuret huvud med god könsprägel, utmärkt hals och rygglinje, något kort och brant kors, normala vinklar tillräckligt förbröst, passande benstomme, mycket bra tassar, välutvecklad bål, parallella rörelser något begränsad i bakbensaktionen, bra färger.

Gotlandstövare

Tikar Öppen klass

G Ökl

RAJA S16631/2009 (Astuens Decco S49135/2006 -- J Vittra S50178/2002) Äg Anders Kårén. Kritik: 48 cm. Utmärkt huvud, mycket bra hals och rygglinje, något brant kors. Välvinklad, passande benstomme, mycket bra tassar, något kort bröstben och uppdragen buklinje. Päls, färg, svans utan anmärkning. Rör sig från sidan med parallella rörelser, framifrån något vida rörelser.

KASSJÖDRIVAS RIVA S45021/2009 (SE JCH SE UCH RR Ulvfsveåsens Toivo S24731/2004 -- RR SE JCH Forsåkerns Isa S45999/2006) Äg Kurt Jonsson. Uppf Åke Eriksson. Kritik: 56 cm. Vackert huvud med tydlig könsprägel. Utmärkt hals och rygglinje, något kort och brant kors, tillräckligt vinklad, passande benstomme, mycket bra tassar, välutvecklad bål, vackra färger, mycket bra rörelser.

Hamiltonstövare

Hanar Öppen klass VERNER S31281/2009 (SE JCH SE UCH Harlyckans Turbo S17951/2001 -- SE JCH SE UCH RR Tyra S25141/2004) Äg Pär Olofsson. Kritik: 56 cm. Välskuret huvud med bra könsprägel, något ljusa ögon, mycket bra hals och rygglinje, normalt kors, normalt vinklad, passande benstomme, mycket bra tassar, välutvecklad bål, överdrivet vit med hel hals ring, mycket goda rörelser.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk

RR FORSÅKERNS ISA S45999/2006 (SE JCH Öpottens Jack S34626/99 -- J Kassjödrivas Minja S19179/2000) Äg Åke Eriksson. Kritik: 55cm. Utmärkt huvud, mycket bra hals och rygglinje, normalt kors, välvinklad bak, tillräckligt vinklad fram, passande benstomme, mycket bra tassar fram och bak, välutvecklad bål, vackra färger, mycket goda rörelser, visas för dagen i något för högt hull.

Tikar Avelsklass

1 Avelkl HP

RR FORSÅKERNS ISA S45999/2006 (SE JCH Öpottens Jack S34626/99 -- J Kassjödrivas Minja S19179/2000) Äg Åke Eriksson. Kritik: En grupp med 4 mycket god, där tikens vackra och välskurna huvud är genomgående till avkomman, vackra varma färger och goda bruksdelar, ett gott avelsresultat.

Tikar Öppen klass

S Ökl

KVARNHULTS ALVA S63061/2008 (SE JCH RR Rålundens Aramis S42829/2004 -- SE JCH Kvarnhults Ebba S25534/2004) Äg Marita Lithander. Kritik: 55 cm. Bra huvud, med något smalt skallparti, bra hals, står och rör sig med eftergivande rygg och uppskjutet ländparti, kort och brant kors, något öppen knävinkel, tiken har ett framskjutet skulderläge och saknar förbröst, passande benstomme mycket bra tassar. Rör sig med bundna och trippande bakbensrörelser, ljusa inslag i manteln och ländryggen.

Tikar Bruks/Jaktklass

G Jkl

DELMYRENS TRIXI S44512/2006 (NORD UCH SE JCH INT UCH Tello S38720/95 -- SE JCH SE UCH RR Harlyckans Rita

340 Västerbottens läns Stövarklubb

S27192/2002) Äg Nicklas Jonsson. Kritik: 53 cm. Mycket bra huvud, mörka ögon, mycket bra hals, inte helt stram i rygglinjen, bra längd på korset, tillräckligt vinklad, bra benstomme, mycket bra tassar, välutvecklad bål, normala rörelser, för dagen något högt hull som ger ett något tungt intryck.

V Jkl

DÅNASKOGENS TINDRA S32059/2008 (SE JCH Stenslands Tello S37736/2005 -- SE JCH SE UCH Dånaskogens Steja S32969/2002) Äg Ulf Bråndal. Kritik: 54 cm. Feminint välskuret huvud, mycket bra könsprägel, mycket bra hals och rygglinje, bra längd på korset, tillräckligt vinklad bak, kunde haft bättre tillbakalagda skuldror och bättre utvecklat förbröst, passande benstomme, bra tassar bak, något platta tassar fram. Rör sig med bra steglängd fram, något bunden bakbensaktion.

Tikar Championklass

E Chkl 1 Chkk CK 1 Btkl BIR

RR LASSEBOS KLINGA S48457/2006 (SE JCH SE UCH Krtov S38590/2000 -- RR SE JCH SE UCH Lassebos Diva S29252/99) Äg Anders Jakobson. Kritik: 53 cm. Utmärkt huvud, utmärkt hals och rygglinje, mycket bra kors, välvinklad fram och bak, passande benstomme, mycket bra tassar, välutvecklad bål. Vackra varma färger, utmärkta rörelser, visas i utmärkt kondition.

E Chkl 2 Chkk CK 2 Btkl

RR TYRA S25141/2004 (SE JCH SE UCH NO JCH Dillflons Boss S47576/2000 -- SE JCH SE UCH Sally S22635/2000) Äg Hans Ove Wenngren. Kritik: 53 cm. Mycket bra huvud, något kraftigt markerat stop, mycket bra hals, utmärkt rygglinje, mycket bra kors, välvinklad, passande benstomme, mycket bra tassar, välutvecklad bål, vackra varma färger, utmärkta rörelser.

Rysk Stövare

Hanar Öppen klass

V Ökl

ÅLBOLANDETS BIRK S31985/2009 (NO JCH Ackers Frodo S50632/2006 -- J Riistakairan Jelena S62957/2003) Äg Nicklas Wegebro. Kritik: 66 cm. Bra huvud. Inte helt parallella plan, mycket bra hals och rygglinje, bra längd på korset. Välvinklad, kunde haft bättre tillbakalagda skuldror. Något klen benstomme, mycket bra tassar, normala rörelser bra pälskvalitet.

Schillerstövare

Tikar Unghundsklass

V Ukl

TRIXIE SE11947/2010 (J Sandtorpets Kane II S25158/2004 -- SE JCH Kia S21219/2004) Äg Lars Danvind. Kritik: 50 cm. Mycket bra huvud, inte helt utfärgad nostryffel, mycket bra hals och rygglinje, något brant kors, tillräckligt vinklad, kunde haft bättre tillbakalagda skuldror och bättre utvecklat förbröst, passande benstomme, bra tassar. Rör sig med parallella rörelser men något bunden bakbensaktion.

Tikar Championklass

E Chkl 1 Chkk CK 1 Btkl BIR

RR HOLMSJÖÅSENS CABINA S41656/2003 (Pang N09046/97 -- SE UCH SE JCH NO UCH Buholmens Ronja S38484/94) Äg Göte Andersson. Kritik: 56 cm. Utmärkt huvud, utmärkt hals och rygglinje, normalt kors och vinklar. Något brant kors, passande benstomme, mycket bra tassar, välutvecklad bål, mycket goda rörelser, päls färg mycket bra.

Luzernerstövare

Tikar Öppen klass

G Ökl

MIMMIBACKENS TUVA S28739/2009 (J Zorro S56369/2003 -- RR SE JCH Tällmyrans Mimmi S33670/2003) Äg Tommy Gustafsson. Kritik: 50 cm. Mycket bra huvud. Mycket bra

Västerbottens läns Stövarklubb

hals och rygglinje, något brant kors, tillräckligt vinklad, passande benstomme, mycket bra tassar. Välutvecklad bål, väldigt mörk i färgen, mycket goda rörelser.

Utställning Gumboda

Datum 2011-06-11 Domare Gunnar Norlin

341

V Ökl

ZEB S41546/2007 (SE JCH Ratto S46850/99 -- SE JCH Donnänget Peloemma S37536/2000) Äg Ingemar Sandgren, Robertsfors. Uppf Hans Eriksson. Kritik: 59 cm. Kraftfull hane, maskulint huvud, något ljusa ögon, tillräcklig hals. Bra rygg och bröst, bra kors, bra rörelser när han vill, utmärkt hårlag och färg, kunde visa sig villigare.

Finsk stövare

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 2 Jkk CK 3 Bhkl R-Cert

KURJOVIKENS JULO S60800/2005 DARK RUSSELL'S ESKO S31060/2007 (SE J(RÄV)CH FI J(RÄV)CH RR Tello S23415/98 -- J Maranvikens Hetta S31284/2003) Äg Rickard Olsson, Lövånger. Uppf Ann o Peter (Kuusitarhan Tana FIN33886/01 -- SE Wikström. Kritik: 60 cm. Vackert huvud, JCH SE UCH FI JCH FI UCH INT UCH utmärkt hals, rygg, bröst. Bra benstomme, rör Tomorrow's Joy For Revonsaari S35362/98) sig mycket bra, ordinära vinklar, godtagbart Äg Kjell Marklund, Skellefteå. Uppf Rolf kors, bra hårlag, sotig på pannan, i övrigt bra Sundbom. Kritik: 58 cm. Bra huvud och färger.

uttryck. Bra öron, mycket bra hals, i rörelse något mjuk rygg, utmärkt benstomme, bra vinklar framför allt fram. Långt bra steg, något vida armbågar, vackra färger, Bra hårlag.

E Ökl 1 Ökk CK 1 Bhkl BIR

SOLSTRIMMANS FINN-OSSI S27985/ 2009 (FI JCH FI UCH Kerijussin Otto FIN21423/05 -- RR SE JCH Kilbackens Raju-Sari S32454/2003) Äg Ebbe Nyberg, Bjurholm. Uppf Katarina o Leif Bäckström. Kritik: 58 cm. Bra huvud och uttryck, lång vacker hals, mycket bra rygg, tillräckligt bröst, bra kors, välvinklad, långa vägvinnande rörelser, bra färger.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 2 Bhkl Cert

KOMUJOEN KUSTI S34132/2006 (Hepolammin Alku FIN23105/00 -- FI JCH Komujoen Ringa FIN18595/97) Äg Hans Djärv. Uppf Makku Matilainen. Kritik: 59 cm. Raslik maskulin hund. Bra huvud kunde ha bätte nackknöl. Utmärkt hals och rygg, mycket bra bröst, utmärkt benstomme, bra vinklar, långt men fallande kors, jämna mycket bra rörelser, utmärkt hårlag och färger.

E Ökl 2 Ökk CK 4 Bhkl

SOLSTRIMMANS FINN-ODIN S27982/ 2009 (FI JCH FI UCH Kerijussin Otto FIN21423/05 -- RR SE JCH Kilbackens Raju Sari S32454/2003) Äg Patrik Nyberg, Umeå. Uppf Katarina o Leif Bäckström. Kritik: 58 cm. Välskuret vackert huvud, lång vacker hals, mycket stark rygg, något mera utfylld bröstkorg, bra kors, mycket bra benstomme, utmärkta rörelser, vackra färger och hårlag.

V Jkl

MIRANGÅRDENS RAJO S23450/2009 (SE JCH SE UCH Mejvan Kilens Portos S20618/2000 -- RR SE JCH Berghällens Dolly III S61256/2002) Äg Lage Furberg, Skellefteå. Uppf Mira o Gunther Richtman. Kritik: 58 cm. Hanhundshuvud, mera nackknöl önskas, en aning korta öron, mycket bra hals, rygg och bröst. Långt men brant kors, rör sig stundtals något underställt bak. Utmärkt benstomme ordinära vinklar, utmärkt hårlag, något sotig på pannan.

342 Västerbottens läns Stövarklubb

Tikar Juniorklass

V Junkl

LJUSVATTNETSBERGETS BIMA SE36740/ 2010 (J RR Elton S26734/2002 -- SE J(RÄV) CH FI J(RÄV)CH RR Svenskbygårdens Kettu S33350/2004) Äg Joakim Johansson, Skellefteå. Uppf Benny Burlin. Kritik: 52 cm. Något lätt tikhuvud, med bra linjer. Bra öron, hals, för åldern bra bröstkorg, något orolig rygg i rörelser, i övrigt bra rörelser, något kort kors, önskas kraftigare benstomme, bra hårlag, goda färger.

G Jkl

WAHL-BOS SAWE'E S23787/2007 (SE JCH RR Lunnsjöns Aijko S39272/2000 -- SE JCH SE UCH Välikyläs Akita S33215/2005) Äg Torbjörn Nyström, Skellefteå. Uppf Alf Wahlman. Kritik: 56 cm. Tik i något högt hull. Bra huvud och utryck, tillräcklig hals, något mjuk rygg, bra bröst och kors, bra benstomme, godtagbara vinklar, något tunga och ofria rörelser, bra färger och hårlag.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl

PATOPOJAN MIILU SE63947/2010 (FI JCH Ajolumen Raju FIN41011/05 -- FI JCH Patopojan Viima FIN37154/04) Äg Per Lindgren, Röbäck. Uppf Reijo Hiekkanen. Kritik: 57 cm. Större tilltalande tikvackert huvud och uttryck, utmärkt hals, bröst och kors, något mjuk rygg i rörelser, utmärkt benstomme, välvinklad, långt bra steg, vackra färger och hårlag.

Hamiltonstövare

Hanar Juniorklass

V Junkl

BAMSE SE26219/2010 (SE JCH SE UCH Harlyckans Turbo S17951/2001 -- RR SE JCH SE UCH Brännlandets Ida S46346/2003) Äg Arne Lundström, Bygdsiljum. Uppf Arne Lundström. Kritik: 55 cm. Välutvecklad unghund, maskulint, en aning grovt huvud, bra hals, rygg och bröst, godtagbart kors, utmärkt benstomme och vinklar, goda rörelser, bra hårlag och färger för åldern, ger ett något lågställt intryck.

E Ökl 2 Ökk CK 3 Btkl

KVARNKLÄPPENS IRJA S21932/2009 (SE JCH FI JCH SE UCH Svenskbygårdens Urho S33354/2004 -- RR SE JCH Hallmyrans Lady S19107/2005) Äg Mikael Nilsson, Umeå. Uppf Mikael Nilsson. Kritik: 54 cm. Bra tikhuvud, kunde ha något kraftigare nosparti, utmärk hals, mycket stark rygg, välutvecklat bröst, bra benstomme, goda vinklar, bra hårlag och färger, lugn och stabil.

Hanar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk

TOPSYGÅRDENS YATZY S55311/2009 (RR SE JCH SE UCH Lassebos Dalton S48453/2006 -- RR SE JCH SE UCH Rånedalens Sessan S40424/2004) Äg Fredrik Eriksson, Nordmaling. Uppf Haldo Eriksson. Kritik: 57 cm. Maskulint bra huvud, störs av ljusa ögon, utmärkt hals och bröst, en aning mjuk rygg. Bra kors, mycket bra benstomme, bra vinklar, bra rörelser, något veka mellanhänder, utmärkt färg och hårlag.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM

LAPPMYRBERGETS RONJA S29708/2008 (SE JCH SE UCH Tello S22811/99 -- SE JCH RR FI JCH Jaktvollens Sacha S56625/2001) Äg Ingeborg Stensdotter, Ånäset. Uppf Ingeborg Stensdotter. Kritik: 55 cm. Vackert tikhuvud och uttryck, utmärkt hals, mycket bra rygg och bröst, en aning kort kors, mycket bra benstomme, välvinklad, bra rörelser, vackra färger, bra hårlag.

Hanar Öppen klass

V Ökl

FJÄLLHEDENS TUFF S48221/2003 (Banjo S25413/95 -- SE JCH SE UCH Häggbärets Kita S45200/96) Äg Erik Jonsson, Bjurholm. Uppf Magnus Jonsson. Kritik: 57 cm. Bra huvud och uttryck, mycket bra hals, rygg,

Västerbottens läns Stövarklubb 343

bröst, bra kors, bra benstomme, ordinära vinklar, jämna bra rörelser, något lösa armbågar, utmärkt hårlag, flott hund som tyvärr är väl så mycket vit i front och huvud.

VIDAR S31286/2009 (SE JCH SE UCH Harlyckans Turbo S17951/2001 -- SE JCH SE UCH RR Tyra S25141/2004) Äg Ingemar Sandgren, Robertsfors. Uppf Hans-Ove Wenngren. Kritik: 55 cm. Bra huvud och uttryck, något ljusa ögon, tillräcklig hals, stark rygg, bra bröst, mycket bra benstomme, bra rörelser när han vill, godtagbart kors, bra hårlag och färger, kunde visa sig villigare.

utmärkt bröst, bra kors, bra benstomme och vinklar. Rör sig med bra steg men trång bak.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 3 Btkl

ROSÅDALENS DONNA S34194/2007 (RR SE JCH NO JCH SE UCH Thurdrevet Turbo S27263/2001 -- RR SE UCH SE JCH NO JCH Rosådalens Isa S29390/2000) Äg Jan Erik Forsell, Umeå. Uppf Conny Lundström. Kritik: 56 cm. Väl samlad kraftfull tik, mycket bra huvud, en aning kort hals, stark rygg, utmärkt bröst, utmärkt brett kors, utmärkt benstomme, välvinklad, jämna och effektiva rörelser, utmärkt färg och hårlag.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR E Ökl 2 Ökk CK 4 Btkl

ABBE S38109/2006 (SE JCH RR BESSY S33399/2009 (SE JCH SE UCH Gubbalyckans Molle S27919/2000 -- SE JCH SE UCH RR Axa S57275/2002) Äg Sandra Sjölund Emilsson, Bjurholm. Uppf Tommy Pettersson. Kritik: 55 cm. Mycket vackert Harlyckans Turbo S17951/2001 -- SE JCH SE UCH RR Stella S38140/99) Äg Martin Sjöström, Lövånger. Uppf Martin Sjöström Kritik: 53 cm. Vackert huvud och uttryck, huvud, ljusa ögon, utmärkt hals, rygg och bröst, välvinklad, utmärkta rörelser, bra steg, mycket bra benstomme. Vackra färger och hårlag, lugn och stabil.

utmärkt hals, rygg, och bröst, godtagbart kors. Bra benstomme ordinära vinklar, utmärkt hårlag, kunde ha mera vitt. Väluppvisad.

Tikar Valpklass

1 Valpkl HP

HARLYCKANS STELLA NOVA SE10482/ 2011 (SE JCH Kävsjös Rambo S31907/2006 -- J Harlyckans Vicky S20055/2008) Äg Carl Åsemar, Flarken. Uppf Hans Eriksson. Kritik: Mycket lovande tikvalp, feminint vackert huvud, mycket välkroppad och utvecklad för åldern, härlig benstomme, rör sig mycket bra när hon vill, utmärkt hårlag. Glad och pigg.

E Ökl 3 Ökk

MOLLY S33398/2009 (SE JCH SE UCH Harlyckans Turbo S17951/2001 -- SE JCH SE UCH RR Stella S38140/99) Äg Sören Bäckman, Lövånger. Uppf Martin Sjöström. Kritik: 52 cm. Feminint vackert huvud, utmärkt hals, stark rygg, tillräcklig bröstkorg, bra kors, bra benstomme, utmärkta rörelser, bra steg, vackra färger, bra hårlag.

Tikar Juniorklass

E Junkl

HÖGMYRENS TINA SE25373/2010 (RR SE JCH SE UCH Lassebos Dalton S48453/2006 -- J Högmyrens Steja S17212/2004) Äg Bo Gösta Lidberg, Vilhelmina. Uppf Jöns Åslund. Kritik: 54 cm. Välskuret huvud och uttryck, något ljusa ögon, lång vacker hals. Bra rygg,

G Ökl

BÄRIMILLA MIRA S27283/2009 (SE JCH SE UCH RR Rosådalens Ross S33952/2005 -- RR SE JCH Brattåsbäckens Pia S45207/2005) Äg Mikael Löfstedt, Skellefteå. Uppf Fredrik Lundström. Kritik: 55 cm. Bra tikhuvud, utmärkt hals, stark rygg, mer utvecklad bröst och bålparti, något tunn benstomme, något kort och brant kors, rör sig något underställt bak, utmärkt färg och hårlag. Välvisad.

344 Västerbottens läns Stövarklubb

JÖRNSMARKENS KLINGA S40434/2009 (SE JCH SE UCH NO JCH RR NO UCH Brattåsbäckens Banjo S30325/2003 -- SE JCH SE UCH RR Harlyckans Kia S17954/2001) Äg Annelie Lundberg, Kåge. Uppf Roger Grenholm. Kritik: 54 cm. Bra huvud och uttryck, utmärkt hals och rygg, något kort bröstkorg, uppdraget bakparti, ordinära vinklar, kraftigare benstomme önskas, något kort brant kors. Rör sig med tillräckligt steg men vrider ut armbågarna en del. Vackra färger och hårlag.

V Ökl

SKARDSTUGANS SANNY S24172/2009 (SE JCH RR Gubbalyckans Molle S27919/2000 -- SE JCH RR SE UCH Brattåsbäckens Bessy S30319/2003) Äg Mats Fredriksson, Robertsfors. Uppf Mats Gustavsson. Kritik: 54 cm. Bra huvud och uttryck, utmärkt hals, rygg och bröst, grov bra benstomme, bra kors. Goda rörelser, utmärkt färg och hårlag. Kunde visa sig villigare.

CILLA S33400/2009 (SE JCH SE UCH Harlyckans Turbo S17951/2001 -- SE JCH SE UCH RR Stella S38140/99) Äg Valter Andersson, Skellefteå. Uppf Martin Sjöström. Kritik: 52 cm. Bra tikhuvud, bra hals, rygg och bröst, långt men brant kors, bra benstomme, ordinära vinklar. Rör sig bra, men trångt bak, utmärkt hårlag och färger.

Uppf Lennart Henriksson. Kritik: 53 cm. Mycket elegant championtik. Vackert huvud och uttryck, välkroppade proportioner. Bra benstomme, jämna bra rörelser, något mjuk i ryggen, vackra färger och hårlag. Välvisad.

E Chkl 3 Chkk

RR BRATTÅSBÄCKENS BESSY S30319/2003 (SE UCH SE JCH FI JCH Bymyrans Ludde S15116/97 -- SE JCH NO JCH RR Thurdrevet Bissy S23053/99) Äg Mats Gustavsson, Örträsk. Uppf Bengt Bengtsson. Kritik: 54 cm. Championtik med kraftigt huvud, tillräckligt hals och bröst, bra kors och bröst, bra benstomme, ordinära vinklar. Rör sig för dagen med orena rörelser vid vissa tillfällen. Bra färg och hårlag.

Schillerstövare

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM

RR KLINTON S21222/2004 (Bjärtvallens Lasse S30284/94 -- J Käbbaskogens Geni S19182/2000) Äg Tage Hägglund, Bjurholm. Uppf Rolf Sjödin. Kritik: 56 cm. Vackert huvud och uttryck, en aning kort hals, mycket stark rygg, utmärkt bröst, bra benstomme, ordinära vinklar, jämna mycket bra rörelser, godtagbart kors, mycket vackra färger och hårlag.

Tikar Championklass

E Chkl 1 Chkk CK 1 Btkl BIM

RR LASSEBOS KLINGA S48457/2006 (SE JCH SE UCH Krutov S38590/2000 -- RR SE JCH SE UCH Lassebos Diva S29252/99) Äg Anders Jakobson. Uppf Björn Berg. Kritik: 53 cm. Elegant tilltalande tik, kort hals, stark överlinje, kunde ha mer bröstvolym i övrigt.

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR

MORSMYRENS SALLY S36694/2007 (RR SE JCH Klinton S21222/2004 -- J Morsmyrens Pia S47621/2003) Äg Dan Hägglund, Bjurholm. Uppf Kurt Mörk. Kritik: 55 cm. Välskuret typiskt huvud, mycket bra hals rygg och bröst, något rak fram, bättre bak. Bra kors, jämna bra rörelser, bra färg och hårlag, något högt hull för dagen.

E Chkl 2 Chkk CK 2 Btkl

RR KIRA S42503/2004 (SE JCH JACK S20291/95 -- J Gustavslundens Netta S21458/2000) Äg Åke Hallberg, Skellefteå.

Luzernerstövare

Hanar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK 1 Bhkl BIR

RINGO SE26902/2010 (RR SE JCH SE UCH NO JCH Aydon S52027/2004 -- J RR

Västerbottens läns Stövarklubb 345

Finabos Åse S41308/2007) Äg Åke Lindgren, Robertsfors. Uppf Sune Hansson. Kritik: 53 cm. Mycket tilltalande unghane, typiskt huvud, mycket bra öron, bra hals, utmärkt rygg, bröst, bra benstomme, välvinklad, jämna bra rörelser, utmärkt hårlag. Färg ok. Väl mycket svart.

Smålandstövare

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR

RR KRONKILENS APPI S19887/2008 r(RR SE JCH SE UCH Gräddhyllans Ruff S42922/99 -- J RR Thea S34573/2005) Äg Andrew Wiklund, Skellefteå. Uppf Andrew Wiklund. Kritik: 48 cm. Fin tilltalande tik, vackert huvud, utmärkt hals, rygg och bröst, bra kors, ordinära vinklar, jämna mycket bra rörelser, bra benstomme, vackra färger. Utmärkt hårlag, långsvansad.

Raju-Sari S32454/2003) Äg Nyberg Ebbe, Bjurholm. Uppf Leif o Katarina Bäckström. Kritik: 58 cm. Maskulint välskuret huvud, väl markerad nackknöl, välansatta välformade öron, mörka ögon, vacker hals, utmärkt överlinje, välutvecklad och välformat bröst, välvinklad, rör sig med ett utmärkt steg, bra färg och päls.

E Ökl 2 Ökk CK 3 Bhkl

SOLSTRIMMANS FINN-ODIN S27982/ 2009 (FI JCH FIN UCH Kerijussin Otto FIN21423/05 -- RR SJCH Kilbackens Raju Sari S32454/2003) Äg Nyberg Patrik, Umeå. Uppf Leif o Katarina Bäckström. Kritik: 59 cm. Maskulint välskuret huvud, med väl markerad nackknöl, bra öron, ögon, korrekt bett, bra överlinje, tillräckligt bröst, goda vinklar bak lite öppen fram, rör sig med ett vägvinnande steg.

Utställning Lycksele

Datum 2011-08-14 Domare Jönsson Eva

S Ökl

KLINTBACKENS BUCK S44566/2008 (SJCH SUCH RR Ceb S53999/2004 -- SJCH Klintbackens Tua S52873/2004) Äg Hedman Maria, Tvärålund. Uppf Klintefeldt

Finsk stövare

Hanar Juniorklass

G Junkl

Kenneth. Kritik: 59 cm. Maskulint huvud, bra markerad nackknöl, mycket ljusa ögon vilket stör uttrycket, lite högt ansatta öron, SICKO SE45055/2010 (Åivets Nemo bra hals, tillräckligt bröst, rör sig ok, men med mjuka mellanhänder. Priset på grund av det ej S31900/2006 -- Baljåsens Kajsa S14422/2005) rastypiska huvudet.

Äg Sahlin Anders, Lycksele. Uppf Anders Ekström. Kritik: 61 cm. En hane på den större skalan, kraftigt maskulint huvud, bra proportioner, kunde ha bättre markerad nackknöl, öronfläckar, korrekt bett, lite flata öron, bra hals, välutvecklat bröst för åldern, bra benstomme, skjuter upp ländpartiet i rörelse, hög svans, korta stumma bakbensrörelser, vacker färg och päls.

ZEB S41546/2007 (SJCH Ratto S46850/99 H -- SJCH Donnänget Peloemma S37536/2000) Äg Sandgren Ingemar, Robertsfors. Uppf Eriksson Hans. Kritik: 59 cm. En hane på större sidan, huvud med bra proportioner, lite öronfläckar, korrekt bett, bra hals och bröst, bra ben och tassar, en hane som inte trivs i ringen och inte har det självförtroende som behövs. På grund av tempramentet lägre pris.

Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Bhkl BIR

SOLSTRIMMANS FINN-OSSI S27985/ 2009 (FIN JCH FIN UCH Kerijussin Otto FIN21423/05 -- RR SJCH Kilbackens

V Ökl

KIVITARHAN RIKI S69045/2008 (FI JCH -- Kuusitarhan Mette FIN33881/01) Äg

346 Västerbottens läns Stövarklubb

Jakobsson Lars-Åke, Lycksele. Uppf Esa Päivien. Kritik: 59 cm. Maskulint huvud, välmarkerad nackknöl, lite flat i skallen, mörka ögon, korrekt bett, vacker hals, bra öron, bra

E Jkl 4 Jkk

MIRANGÅRDENS RAJO S23450/2009 (SE JCH SE UCH Mejvan Kilens Portos S20618/2000 -- RR SE JCH Berghällens Dolly överlinje, tillräcklig längd på bröst, rör sig med ett utmärkt steg, vacker färg och päls.

III S61256/2002) Äg Furberg Lage, Skellefteå. Uppf Gunter Richtman. Kritik: 59 cm. Kraftig maskulin hund med bra proportioner, kunde Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 2 Bhkl Cert

VILLIPURON VARMA SE22899/2010 ha bättre markerad nackknöl, bra öron, pannmask, bra hals, mycket bra överlinje, bra bröst, välvinklad bak, öppen fram, rör sig med (FI JCH FI UCH Latukkaakorven Leevi ett bra steg, ännu något ostabil i fronten, rejäl FIN31369/05 -- FI JCH Villipuron Aleksandra benstomme, välmusklade lår.

FIN38270/01) Äg Siltamäki Lasse, Timrå. Uppf Yrjö Schroderus. Kritik: 57 cm. En hane av utmärkt storlek, välskuret vackert huvud med väl markerad nackknöl, bra öron, hals, utmärkt bröst, utmärkt över och underlinje, välvinklad, rör sig med ett härligt vägvinnande steg, utmärkt färg och päls. Välvisad.

V Jkl

ZITAGÅRDENS AJAX S44999/2007 (SJCH SUCH Sandåsbergets Eetu S37561/2000 -- Lobrännas Grynet S33922/2003) Äg Johansson Kjell, Byske. Uppf Rohde Dahlgren. Kritik: 60 cm. Kraftigt maskulint huvud, kunde ha

E Jkl 2 Jkk CK 4 Bhkl R-Cert

KURJOVIKENS JULO S60800/2005 ( Kuusitarhan Tana FIN33886/01 -- SJCH SUCH FIJCH FIUCH INTUCH Tomorrow's Joy For Revonsaari S35362/98) Äg Marklund Kjell, Skellefteå. Uppf Rolf Sundbom. Kritik: 58 cm. Kraftigt maskulin hund med bra proportioner, välmarkerad nackknöl, fina öron, korrekt bett, bra hals, bra över och underlinje, rejäl benstomme, rör sig med ett bra steg, kunde vara lite gladare i ringen.

bättre markerad nackknöl, lite bred i skallen, bra öron, korrekt bett, bra hals, överlinje, tillräckligt bröst, rör sig med ett bra steg, lite bruna prickar i det vita, lite vid i fronten.

Tikar Unghundsklass

G Ukl

LJUSVATTNETSBERGETS BLENDA SE36737/2010 (J RR Elton S26734/2002 -- SE J(RÄV)CH FI J(RÄV)CH RR Svenskbygårdens Kettu S33350/2004) Äg Burlin Benny, Skellefteå. Uppf Burlin Benny. Kritik: 56 cm. Hund med bra proportioner, välmarkerad nackknöl, ännu pannmask,

E Jkl 3 Jkk

SVENSKBYGÅRDENS JALLO S49915/ 2008 (FINJCH Muurivuoren Joiku FIN35053/99 -- J RR Svenskbygårdens Riitta S33352/2004) Äg Lövqvist Ivar, Vännäs. Uppf Tegman Olov. Kritik: 60 cm. Vackert maskulint huvud med välmarkerad nackknöl, utmärkta öron, bra längd, korrekt bett, bra hals, rygg, kors, bra öron, ögon, korrekt bett, bra hals, rak i skuldran, behöver utvecklas mer i sitt bröst, tillräcklig benstomme till sin storlek, ännu ej utfärgade lår, en lätt och luftig tik som behöver mer tid för utveckling.

välformat bröst, utmärkt benstomme, rör sig med ett bra steg, kunde vara lite stabilare fram, vacker färg och päls.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk

SKUTVIKENS SELMA-LAGERLÖF S34667/2007 (SJCH FIJCH Kuturan Pele S15556/2002 -- SJCH RR Kilbackens Piika Tyttö S41223/2004) Äg Båtsman Kjell-Åke, Örträsk. Uppf Tore Svensson. Kritik: 56 cm.

Västerbottens läns Stövarklubb 347

Välskuret huvud med bra proportioner, väl markerad nackknöl, bra öron, ögon, korrekt bett, bar hals och överlinje, välvinklad bak, öppen fram, lite tunn i sitt bröst, vacker färg och päls, rör sig med ett vägvinnande steg, lite blyg, päls ej i kvalite för dagen, lite bruna fläckar i det vita.

väl markerad nackknöl, välansatta välburna öron av bra längd, bra ögon, korrekt bett, utmärkt hals, bra över och underlinje, välformat bröst, välvinklad, rör sig med bra vägvinnande steg, vacker färg och päls. Välvisad.

V Ökl

VOJMÅDALENS TINDRA S65136/2008 (SE JCH SE UCH Mejvan Kilens Portos S20618/2000 -- J Välikyläs Satu S25953/2003) Äg Frohm Pär, Lycksele. Uppf Erik Edvardsson. Kritik: 55 cm. Huvud med bra proportioner,

G Jkl

FORSÅKERNS ISA S45999/2006 (SJCH Öpottens Jack S34626/99 -- Minja S19179/2000) Äg Eriksson Åke, Umeå. Uppf Jan Åström. Kritik: 56 cm. Hund med bra proportioner, kunde ha bättre markerad nackknöl, pannmask, lite tunn i underkäken, korrekt bett, bra hals, bra bröst, rak i sin välmarkerad nackknöl, bra öron, korrekt bett, bra hals, välformat bröst, normalt vinklad, rör sig med ett bra steg och välburen svans, bra päls, liet övertecknad vit i fronten och låren.

skuldra, normalt vinklad bak, lite öppen fram, lite högt ansatt svans, rör sig lite bundet bak, bra ben och tassar och päls.

RUBIN S49562/2008 (SJCH SUCH Loffe S23675/2001 -- Ria S38924/2002) Äg Nyberg Staffan, Byske. Uppf Lotta Bergenudd. Kritik: 56 cm. Välskuret huvud med bra proportioner, välmarkerad nackknöl, tyvärr störs uttrycket av att hon visar för mycket av dom ljusa blinkhinnorna, lite flata öron, bra hals, rygg, kors, bröst, ben och tassar, goda rörelser.

TVÄRÅBERGETS LETA S38612/2008 (SE JCH SE UCH Mejvan Kilens Portos S20618/2000 -- J Klövermarkens Pärla S36060/2006) Äg Fredriksson Michael, Sangis. Uppf Gösta Marklund. Kritik: 58 cm. En tik på den stora skalan, huvud med bra proportioner, välmarkerad nackknöl, bra öron, korrekt bett, bra hals, välutvecklat bröst, normalt vinklad, vill inte visa sig från sin bästa sida, svårbedömda rörelser, visas i för högt hull, AKOSTIGENS SAMBA S31683/2008 bra färger och päls.

(SE JCH SE UCH RR Flatmarkens Elvis S49760/2003 -- SE JCH Kilbackens Raju Vilma S29723/2002) Äg Holmgren Thomas, Lycksele. Kritik: 54 cm. Feminin hund, tillräcklig markerad nackknöl, luftiga öron, bra ögon, lite tunn underkäke, korrekt bett, bra hals, välutvecklat bröst, skulle ta ut steget bättre bak, bär sin svans högt i rörelse, ordinärt vinklad, bra färg och päls.

Hamiltonstövare

Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Bhkl BIM

VALLE S31282/2009 (SUCH SJCH Harlyckans Turbo S17951/2001 -- SUCH SJCH Tyra S25141/2004) Äg Dahlgren Anders, Umeå. Uppf Hans-Ove Wenngren. Kritik: 58 cm. Maskulint vackert huvud, med Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM

LAPPMYRBERGETS RONJA S29708/2008 (SJCH SUCH Tello S22811/99 -- SJCH RR FINJCH Jaktvollens Sacha S56625/2001) Äg Stensdotter Ingeborg, Ånäset. Uppf Ägaren. Kritik: 54 cm. Välskuret feminint huvud med bra proportioner och uttryck, mörka ögon, bra öron, utmärkt hals, bra bröst, över och underlinje bra, välvinklad, rör sig med ett utmärkt vägvinnande steg, med korrekt buren svans, bra färg, utmärkt päls.

348 Västerbottens läns Stövarklubb

E Ökl 2 Ökk

VERNER S31281/2009 (SUCH SJCH Harlyckans Turbo S17951/2001 -- SUCH SJCH Tyra S25141/2004) Äg Olofsson Pär, Granö. Uppf Wenngren Hans-Ove. Kritik: 56,5 cm. Vackert maskulint huvud med utmärkt proportion och uttryck, bra öron, ögon, korrekt bett, bra hals, rygg, tillräckligt bröst, normalt vinklad, kunde ta ut steget bak bättre i rörelsen, vacker päls och färg.

V Ökl

VIDAR S31286/2009 (SE JCH SE UCH Harlyckans Turbo S17951/2001 -- SE JCH SE UCH RR Tyra S25141/2004) Äg Sandgren Ingemar, Robertsfors. Uppf H-O Wenngren. Kritik: 56 cm. Hund med bra proportioner och uttryck, bra ögon, öron, korrekt bett, bra hals, tillräckligt bröst, bra rygg och kors, ordinärt vinklad, rör sig ok. Behöver mer ringträning och självförtroende, bra färg och päls.

VICTOR S31283/2009 (SE JCH SE UCH Harlyckans Turbo S17951/2001 -- SE JCH SE UCH RR Tyra S25141/2004) Äg Karlsson Johan, Sävar. Uppf Hans-Ove Wenngren. Kritik: 58 cm. Maskulint huvud med bra proportioner aning ljusa ögon, bra öron, korrekt bett, bra hals, revbenen önskas mera välvda samt längre i den bakre delen av bröstkorgen, lite rak i sitt knä, bra benstomme, rör sig med kort steg, behöver ringtränas för att komma till sin rätt.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 2 Bhkl Cert

JÄMTSNOANS MIO S20361/2008 (SE JCH RR Rålundens Aramis S42829/2004 -- SE JCH SE UCH RR Klara S37360/2003) Äg Öhlund Emrik, Piteå. Uppf Lars Olofsson. Kritik: 57 cm. Vackert maskulint huvud med bra proportioner och uttryck, bra öron, ögon, korrekt bett, bra hals och rygg, lite kort kors, välformat bröst, bra ben och tassar, ordinärt vinklad, rör sig med ett bra steg, kunde ta ut baksteget lite mera, mycket vacker färg och päls.

E Jkl 2 Jkk CK 3 Bhkl R-Cert

ABBE S38109/2006 (SE JCH RR Gubbalyckans Molle S27919/2000 -- SE JCH SE UCH RR Axa S57275/2002) Äg Sandra Sjölund Emilsson, Bjurholm. Uppf Tommy Pettersson. Kritik: 57 cm. Maskulint huvud med utmärkta proportioner, välformade öron, mörka ögon, korrekt bett, vacker hals, bra överlinje, bra längd på bröst, välvinklad bak, aningen öppen fram, rör sig med ett utmärkt steg, kunde bära sin svans lite lägre.

V Jkl

DELMYRENS ROY S46075/2008 (RR SE JCH Rånedalens Arro S55869/2005 -- SE JCH SE UCH RR Harlyckans Rita S27192/2002) Äg Norman Markus, Norsjö. Uppf Lars-Göran Burman. Kritik: 59,5 cm. Kraftigt maskulint huvud med lite kind, öronfläckar, bra öron, korrekt bett, bra hals, rak i sin skuldra, välvinklad bak, öppen fram, skulle önska mera förbröst, sotiga lår, rör sig med ett bra steg, men med hög svans, bra päls.

Tikar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk

HÖGMYRENS TINA SE25373/2010 (RR SE JCH SE UCH Lassebos Dalton S48453/2006 -- J Högmyrens Steja S17212/2004) Äg Bo Gösta Lidberg, Vilhelmina. Uppf Jöns Åslund. Kritik: 54 cm. Feminin hund med bra proportioner, bra ögon, korrekt bett, bra hals, rygg och kors, kunde ha mer vinklar runt om, tillräckligt bröst för åldern, rör sig med ett bra steg och väl hållen svans.

Tikar Öppen klass

G Ökl

RÅNEDALENS VANJA S47674/2008 (SE JCH NO JCH SE UCH Träff S51292/2004 -- SE JCH SE UCH Rånedalens Gärda S53718/2002) Äg Marklund Gunnar, Bastuträsk. Uppf Classon Leif. Kritik: 53 cm.

Västerbottens läns Stövarklubb 349

Feminint huvud med bra proportioner, lite tunt nosparti, samt tunn underkäke, korrekt bett, bra hals, rak i sin skuldra, tillräckligt bröst, normalt vinklad bak, öppen fram, rör sig med ett bra steg, men lite stel i överarm, bra färg och päls.

Sjulsmark. Uppf Ägaren. Kritik: 53 cm. Vacker hund med utmärkta proportioner, härligt milt uttryck, bra hals, rygg och kors, välutvecklat bröst, välvinklad, rör sig med ett bra steg och välburen svans, utmärkt päls och färg.

JÖRNSMARKENS KLINGA S40434/2009 (SE JCH SE UCH NO JCH RR NO UCH Brattåsbäckens Banjo S30325/2003 -- SE JCH SE UCH RR Harlyckans Kia S17954/2001) Äg Lundberg Annelie, Kåge. Uppf Roger Grenholm. Kritik: 54 cm. Feminint huvud med utmärkta proportioner, bra ögon, öron,

E Jkl 2 Jkk CK 3 Btkl R-Cert

DELMYRENS TRIXI S44512/2006 (NORDUCH SJCH INTUCH Tello S38720/95 -- SJCH SUCH Harlyckans Rita S27192/2002) Äg Jonsson Nicklas, Bygdsiljum. Uppf LG Burman. Kritik: 53 cm. Mycket feminint huvud med vackert mjukt uttryck, bra öron, korrekt bett, utmärkt hals, korrekt bett, bra hals, lite rak i sin skuldra, lite kort bröstkorg med uppdragen buklinje, rör sig lite underställt, en aning överbyggd samt lite kort kors, bra benstomme, färg och päls utan anmärkning.

välformat bröst, stark rygg, bra ben och tassar, rör sig med ett bra steg, vacker färg och päls.

E Jkl 3 Jkk CK

JÖRNSMARKENS TARA S26085/2008

V Ökl

(SJCH SUCH Rosådalens Ross S33952/2005 -- SJCH SUCH RR Harlyckans Kia BESSY S33399/2009 (SUCH SJCH S17954/2001) Äg Grenholm Roger, Jörn. Harlyckans Turbo S17951/2001 -- SUCH SJCH RR Stella S38140/99) Äg Sjöström Martin, Lövånger. Uppf Ägaren. Kritik: 52 cm. Feminint huvud med bra proportioner, bra hals, lite lång i ländpartiet, bra öron, ögon, korrekt bett, önskas mera vitt i huvudet, normalt vinklad, lite uppdragen buklinje, mörk i sina färger, goda rörelser.

Uppf Grenholm Roger. Kritik: 54 cm. Hund med bra proportioner och uttryck, bra öron, ögon, korrekt bett, bra hals, rygg och kors, tillräckligt bröst, aningen lång i ländpartiet, normalt vinklad, rör sig med ett bra steg och välburen svans, aningen tåtrång fram, utmärkt färg och päls.

ALMA S42858/2009 (Rånedalens Jassi S43586/2005 -- Skogsharens Lady CHICAGO S14742/2003) Äg Ludvigsson Monica, Lycksele. Uppf Ozren Catak. Kritik: 54 cm. Feminint huvud, bra ögon, korrekt bett, bra hals, rak i sin front, ordinärt vinklad, kunde vara mer alert i sitt steg, bra färg och päls, trivs inte riktigt i ringen i dag.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl Cert

ROSÅDALENS CORTINA S40116/2009 (J RR Melkers Zeke S40427/2001 -- RR SE UCH SE JCH NO JCH Rosådalens Isa S29390/2000) Äg Lundström Conny,

V Jkl

DÅNASKOGENS TINDRA S32059/2008 (J Stenslands Tello S37736/2005 -- J Dånaskogens Steja S32969/2002) Äg Bråndal Ulf, Vindeln. Uppf Ove Bergman. Kritik: 56,5 cm. En tik på den större skalan, huvud med bra proportioner och uttryck, mörka vackra ögon, korrekt bett, bra hals, välformat bröst, aningen lång i sitt ländparti, välvinklad bak, lite öppen fram, aningen brant kors, rör sig med utmärkt steglängd men bär svansen mycket högt, vacker färg och päls.

350 Västerbottens läns Stövarklubb

Tikar Championklass

E Chkl 1 Chkk CK 1 Btkl BIR BIS-2

RR KIRA S42503/2004 (SE JCH Jack S20291/95 -- J Gustavslundens Netta S21458/2000) Äg Hallberg Åke, Skellefteå. Uppf Lennart Henriksson. Kritik: 53 cm. Härligt ihopkommen championtik. Hund med utmärkta proportioner, vackert uttryck, utmärkta över och underlinjer, välformat bröst, rör sig med ett vägvinnande steg med kraft i, välburen svans, en tik som även idag bär sin titel väl.

Tikar Avelsklass

1 Avelkl HP

TYRA S25141/2004 (SJCH SUCH Dillflons Boss S47576/2000 -- SJCH SUCH Sally S22635/2000) Äg Wenngren Hans-Ove/ Stenmark A-K, Lycksele. Kritik: En avelsklass bestående av en kombination fyra (4) hanar, lika i storlek, bra huvuden, bra färger, bra bruksdelar, tiken har präglat sin grupp på ett bra sätt.

E Chkl 2 Chkk CK 4 Btkl

LASSEBOS KLINGA S48457/2006 (SUCH SJCH Krutov S38590/2000 -- RR SJCH SUCH Lassebos Diva S29252/99) Äg Jakobsson Anders, Nordmaling. Uppf Berg Björn. Kritik: 53 cm. Vackert feminint huvud med utmärkta proportioner, bra ögon, öron, korrekt bett, vacker elegant hals, bra rygg, kors, tillräckligt bröst, bra vinklad bak, lite öppen fram, vackra rörelser, önskas lite mera massa, lite lätt och luftig idag, elegant som helhet.

Tikar Uppfödarklass

E Upp l HP

WENNGREN Äg Wenngren Hans-Ove/ Stenmark A-K, Lycksele. Tävlar med: 4, 5, 6, 7. Kritik: En uppfödarklass bestående av fyra (4)individer en kombination, gruppen präglas av bra huvuden, bra bruksdelar, mycket vackra färger och bra pälsar, ett gott uppfödarresultat.

Schillerstövare

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl BIM E Chkl 3 Chkk CK

TYRA S25141/2004 (SJCH SUCH Dillflons Boss S47576/2000 -- SJCH SUCH Sally S22635/2000) Äg Wenngren Hans-Ove/ Stenmark A-K, Lycksele. Kritik: 53 cm. Feminin hund med bra proportioner och uttryck, bra ögon, öron, korrekt bett, lite halsskinn, utmärkt välformat bröst, välmusklade lår, rejäl benstomme, goda rörelser, välburen svans, vackra färger bra päls.

KLINTON S21222/2004 (Bjärtvallens Lasse S30284/94 -- Käbbaskogens Geni S19182/2000) Äg Hägglund Tage, Bjurholm, Uppf Rolf Sjödin, Kritik: 56 cm. Maskulint huvud med bra proportioner, bra ögon, öron, korrekt bett, bra hals, lite rak i sin skuldra, kunde ha lite bättre förbröst, goda vinklar bak, en aning öppen fram, vacker färg och päls.

E Chkl 4 Chkk CK

SPJUTVIKENS LILJA S34773/2004 (RR SUCH SJCH Thurdrevet Turbo S27263/2001 -- SJCH Spjutvikens Fanny S16352/97) Äg Grenholm Jonas, Ersmark. Uppf Sigge Larsson. Kritik: 52 cm. Mycket vacker feminin hund, med utmärkta proportioner och uttryck, bra öron, ögon, korrekt bett, stark överlinje, välformat utmärkt bröst, normalt vinklad, rör sig med utmärkta steg och välburen svans, bra färg och päls.

E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl

KLOCKARBERGETS TROLLIE S42861/2009 (RR SE JCH Klinton S21222/2004 -- RR SE JCH Chiia S41003/2003) Äg Långström Curth, Skellefteå. Uppf Ägaren. Kritik: 53 cm. Vackert välskuret huvud med den rätta rastypiska kilformigheten, bra öron, korrekt bett, bra hals, lite rak i sin skuldra men mkt välutvecklat bröst, lite rak i sitt knä, rör sig med ett utmärkt steg, vacker färg och päls.

Västerbottens läns Stövarklubb

S Ökl

NÄSSJÖNS MIRA S34438/2009 (RR SE J(RÄV)CH Börsgårds Krut S37641/2002 -- J RR Queen S47218/2006) Äg Tomas Warg, Skellefteå. Uppf Tommy Sundell. Kritik: 55 cm. Feminin hund som skulle vara bättre i sina proportioner, långt nosparti och tunn underkäke, bra öron, hals, rak i sin skuldra, kort grunt bröst, uppdragen buklinje, tunn i sin benstomme, rörelser ok, en mycket lätt och luftig tik, bra färg och päls.

Luzernerstövare

Hanar Valpklass

1 Valpkl HP

351

LÄRKVALLENS GONZO SE16898/2011 (S23391/2005 Högklintens A´Salix S23391/2005 -- S38112/2006 Lärkvallens Amina S38112/2006) Äg Vallgren Gun-Britt, Åsele. Uppf Ägaren. Kritik: 6 mån hanvalp, en valp på den större skalan, huvud med bra proportioner, bra ögon, välplacerade öron, mjuka och av tillräcklig längd, välansatta tantecken, bra bröst för åldern, bra benstomme, goda rörelser, en lovande hane som ej får bli större.

V Ökl

KLOCKARBERGETS TANJA S42862/2009 (RR SE JCH Klinton S21222/2004 -- RR SE JCH Chiia S41003/2003) Äg Eriksson Ulf, Kåge. Uppf Curth Långström. Kritik: 54,5 cm. Feminin hund med bra proportioner, bra kilformighet, mörka ögon, bra öron, korrekt bett, bra hals, rak i sin skuldra, lite grunt bröst, lite tunn i sin benstomme, kunde ta ut steget bättre bak i rörelse, vacker färg och päls, ännu lite lätt och luftig tik.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR BIS-3

TÄLLMYRANS RANDI S33409/2009 (J Högklintens A'salix S23391/2005 -- SE JCH SE UCH Tällmyrans Puck S52913/2006) Äg Ann o Tore Folkesson, Vännäs. Uppf Ann o Tore Folkesson. Kritik: 51 cm. Tik av mycket bra storlek, vackert välskuret huvud, öron av bra längd, utmärkt bröst, bra överlinje, tillräcklig benstomme till sin storlek, för dagen ej i pälskvalite, mycket mjuk underull, rör sig med ett utmärkt steg.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 3 Btkl Cert

MORSMYRENS SALLY S36694/2007 (RR SE JCH Klinton S21222/2004 -- J Morsmyrens Pia S47621/2003) Äg Dan Hägglund, Bjurholm. Uppf Kurt Mörk. Kritik: 54 cm. Hund med bra proportioner och uttryck, bra öron, ögon, korrekt bett, bra hals, rygg, och kors, mycket välformad bröstkorg, välvinklad bak, aningen rak i sin skuldra, rör sig med ett utmärkt steg, bra ben och tassar, färg och päls. Välvisad.

Tikar Championklass

E Chkl 1 Chkk CK 1 Btkl BIR BIS-4

HOLMSJÖÅSENS CABINA S41656/2003 (Pang N09046/97 -- SUCH SJCH NUCH Buholmens Ronja S38484/94) Äg Andersson Göte, Kåge. Kritik: 54 cm. Hund med bra proportioner, väl ansatta välburna öron, mörka ögon, utm hals, stark rygg, välformat bröst, lite rak i sin skuldra, rör sig med ett utmärkt steg, aningen lös underlinje, utmärkt färg och päls.

V Ökl

TÄLLMYRANS ROZITA S33411/2009 (J Högklintens A'salix S23391/2005 -- SE JCH SE UCH Tällmyrans Puck S52913/2006) Äg Folkesson Ann o Tore, Vännäs. Uppf Ägaren. Kritik: 53 cm. Vackert välskuret huvud med välburna välansatta öron av fin längd, elegant hals, bra rygg, lite kort kors, tillräcklig benstomme till sin storlek, goda rörelser men med mycket hackney rörelser fram, vackra färg och päls kunde ha mer längd i sin bröstkorg i den bakre delen.

Smålandstövare

Hanar Unghundsklass

G Ukl

FRITZ SE32369/2010 (J RR Samsagårdens Uffe S45630/2004 -- J RR Lässi S47600/2004)

352 Västerbottens läns Stövarklubb

Äg Eva Mellgren, Åsele. Uppf Torbjörn Larsson. Kritik: 54 cm. Hund med bra proportioner, bra tantecken, bra öron, lite tunn i underkäken, korrekt bett, bra hals, rak i sin skuldra, grunt bröst, lite lång i ländpartiet, uppdragen buklinje, rör sig med ett kort steg, ostabilt fram, hög svans, lite vitt i fronten, lite mjuk päls. Långsvans.

Tikar Juniorklass

G Junkl

AXY SE50729/2010 (J RR Samsagårdens Small S29406/2000 -- RR Chansa S26133/2005) Äg Vedin Viktoria, Tvärålund. Uppf Ann Charlotte Halling. Kritik: 42 cm. Hund med bra proportioner, lite tunt nosparti, väl ansatt tantecken, bra öron, korrekt bett, bra hals, behöver utvecklas mer i sitt bröst, lite tunn i sin benstomme, rör sig med ett bra steg, lite övertecknat brunt på bakbenen, kunde vara frimodigare, bra päls.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR

LIMEDSFORSENS MOA S40019/2008 (J RR Sandrevets Jack S21410/2004 -- SE JCH SE UCH Temsgårdens Lina S47584/2000) Äg Bäcke Mats, Lövånger. Uppf Per Arne Beris. Kritik: 54 cm. Hund med utmärkta proportioner, välansatta tantecken, bra öron, korrekt bett, bra hals och över och underlinje, mycket bra bröst, rör sig med ett mycket bra steg, utmärkt färg och päls.

Jämtland-Härjedalens Stövarklubb 353

G Junkl

KLINTBACKENS DORIS SE33749/2010 (SE JCH SE UCH RR Flatmarkens Elvis S49760/2003 -- SE JCH RR SE UCH Klintbackens Tua S52873/2004) Äg Sara Leijman Lit. Uppf K Klintefelt. Kritik: 54 cm. God typ. Vackert huvud. Bra öron. Något lätt kropp. Brant kors. Bra ben. Bra hårlag. Halsring. Brunt genomslag i manteln. Bra mentalitet och rörelse.

Utställning Östersund

Datum 2011-05-22 Domare Juhani Lappi

Dunkerstövare

Hanar Öppen klass

V Ökl

JF FRODE SE22331/2010 (NO JCH Balder N03488/02 -- NO JCH AR Kaisa N00194/07) Äg Camilla Simonsson Svenstavik. Uppf JS Foss. Kritik: 51 cm mycket bra typ. Bra huvud. Bra kropp och ben. Stark benstomme. Bra tassar. Bra hårlag och rätt färg. Rör sig bra. Bra mentalitet.

S Junkl

FROSTMYRTORPETS LIZZY SE20149/ 2010 (SE JCH SE UCH RR Ulvfsveåsens Tuffe S24733/2004 -- SE JCH SE UCH Frostmyrtorpets Mina S41229/2004) Äg Kjell-Olof Dahlberg Iggesund. Uppf Sven Åke Grönvik. Kritik: 53 cm. Tillfredsställande typ. Bakåtlutande skallinje. Bra öron. Kraftig kropp. Benen kunde vara bättre vinklade. Bra tassar. Utmärkt bra hårlag. Pannmask. Ännu ej utfärgad. Bra mentalitet. Rör sig bra.

E Ökl CK 1 Btkl BIR BIG-2

NEMI S21286/2009 (NO UCH NO V-07 Turbo N06083/05 -- NO JCH Aska N00298/04) Äg Elizabeth Asbölmo Amundsen Hammarstrand. Uppf J K Aas. Kritik: 49 cm. Passande storlek. Något kraftigt huvud. Bra öron. Bra kropp. Bra överlinje. Bra förbröst. Kraftig benstomme. Bra tassar. Mycket bra hårlag. Rätt färg. Bra mentalitet. Rör sig lätt.

FROSTMYRTORPETS TUVA SE20148/ 2010 (SE JCH SE UCH RR Ulvfsveåsens Tuffe S24733/2004 -- SE JCH SE UCH Frostmyrtorpets Mina S41229/2004) Äg Katarina Lundberg Bräcke. Uppf Sven-Åke Grönvik. Kritik: 56 cm. Tillfredsställande typ. Bra huvud och öron. Kompakt kropp. Lätt benstomme. Flata tassar. Bra hårlag. Pannmask. Halsring. För ljusbrun färg. Ännu ej utfärgad. Bra mentalitet. Rör sig bra.

Finsk stövare

Hanar Juniorklass

V Junkl

SÖRBOGÅRDENS NIKKO SE25105/2010 (RR NORD JCH NO V-07 NO UCH SE UCH Elvåsens Emil N03271/02 -- RR SE JCH Kroonmäen Appi S38523/2005) Äg Emmanuel Strantzalis Sveg. Uppf A Fjärem. Kritik: 59 cm. Mycket bra typ. Bra huvud och öron. Bra förbröst. Vacker överlinje. Bra ben. Bra tassar. Tillräckligt hårlag. Rätt färg. Bra mentalitet. Rör sig lätt.

V Junkl

FROSTMYRTORPETS CINDY SE20146/ 2010 (SE JCH SE UCH RR Ulvfsveåsens Tuffe S24733/2004 -- SE JCH SE UCH Frostmyrtorpets Mina S41229/2004) Äg Sven Åke Grönvik Bräcke. Uppf Sven-Åke Grönvik. Kritik: 54 cm. Mycket bra typ. Vackert huvud. Bra öron. Bra kropp. Något brant kors. Bra ben och tassar. Bra hårlag och färg. Hunden vill inte riktigt visa sig. Rör sig bra.

354 Jämtland-Härjedalens Stövarklubb

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl CK 1 Btkl Cert BIR BIG-1 BIS-2

Hanar Öppen klass

G Ökl

VIISTOPOLUN HILA FIN45884/08 BAHLTAZAR AV H-STAM S38468/2007 (J (FIN UCH FIN JCH Puistorinteen Iivari FIN31408/01 -- FIN JCH Viistopolun Hertta FIN37688/06) Äg Jon Randen Raufoss. Uppf Petri Kujanpää. Kritik: 56 cm. Utmärkt bra typ. Trollmyrbergets Storm S48752/2004 -- Ajja av H-Stam S29015/2003) Äg Mats och Magnus Eriksson Kälarne. Uppf S och K Wahlberg. Kritik: 60 cm. God typ. Stor och stark hane. Bra huvud. Bra uttryck. Bra kropp och ben. Något kort hårlag. Vacker färg. Bra mentalitet. Rör sig bra. Svensk champion idag.

Kraftigt huvud. Bra öron. Kraftig kropp. Något mjuk rygg. Bra benstomme och tassar. Mycket bra hårlag. Rätt färg. Rör sig bra. Bra mentalitet.

Hamiltonstövare

Hanar Juniorklass

G Junkl

TRITTBERGETS TURBO SE39788/2010 (NO UCH NO JCH SE JCH Koloåsen's Lökky N15988/04 -- SE JCH SE UCH RR Trittbergets Lycka S58451/2006) Äg Robin Nilsson Offerdal. Uppf Per-Yngve Östlund. Kritik: 59 cm. God typ. Något lätt huvud. Bra öron. Lätt kompakt kropp. Tillräcklig benstomme. Kunde vinkla sig bättre. Bra hårlag. Något brun färg genomslag i manteln. Bra mentalitet. Rör sig lätt.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl CK 1 Bhkl Cert BIR BIG-4

TRITTBERGETS ELVIS S40791/2009 (SE JCH SE UCH NO JCH RR NO UCH Brattåsbäckens Banjo S30325/2003 -- SE JCH SE UCH RR Trittbergets Lycka S58451/2006) Äg Jan-Erik Hellman Östersund. Uppf Per Yngve Östlund. Kritik: 55 cm. Utmärkt bra typ. Ståtligt huvud. Bra öron. Kompakt kropp. Välvinklade ben. Mycket bra hårlag. Rätt färg. Bra mentalitet. Rör sig bra.

Hanar Unghundsklass

G Ukl

BUVAKULLENS BUGG SE15432/2010 (RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco S58843/2004 -- RR SE JCH SE UCH NO UCH NO V-07 Milla S31862/2002) Äg Tobias Olsson Östersund. Uppf H Walgren. Kritik: 59 cm. God typ. Något kraftigt huvud. Bra öron. Något lätt kropp. Kort kors. Bra ben och tassar. Bra hårlag och färg. Bra mentalitet. Rör sig bra.

Tikar Juniorklass

G Junkl

STEJA AV H-STAM SE30690/2010 (J Nämndemansbo Roy S22438/2005 -- Ajja av H-Stam S29015/2003) Äg Kristina Wahlberg Frösön. Uppf Kristina Wahlberg. Kritik: 54 cm. God typ. Bra huvud och öron. Kompakt lätt kropp. Lätt benstomme. Kunde vinkla sig bättre. Bra tassar. Bra hårlag och färg. Bra mentalitet. Rör sig lätt.

DILLFLONS STEJ S37837/2009 (SE JCH SE UCH RR Jim S25139/2004 -- SE JCH SE UCH RR Rosådalens Centa S37372/2003) Äg Örjan Wiklund Häggenås. Uppf H och G Nyborg. Kritik: 57 cm. God typ. Bra huvud. Stora ögon. Bra öron. Bra förbröst. Något djup bröstkorg. Lätt benstomme. Bra tassar. Något kort hårlag. Bra färg men den vita färgen går ut på låret. Bra mentalitet. Rör sig med korta steg.

Tikar Unghundsklass

G Ukl

DILLFLONS FANNY S37834/2009 (SE JCH SE UCH RR Jim S25139/2004 -- SE JCH SE UCH RR Rosådalens Centa S37372/2003) Äg Göran Nyborg Föllinge. Uppf H Göransson o G Nyborg. Kritik: 51 cm. God typ. Bra huvud och öron. Kraftigt förbröst och bröstkorg. Vacker överlinje. Bra ben. Något kort hårlag. Rätt färg. Bra mentalitet. Rör sig lätt.

Jämtland-Härjedalens Stövarklubb 355

LEX ANJA S49305/2009 (SE JCH Finntjärns Sebb S41649/2003 -- RR SE JCH NO JCH Fina S67546/2005) Äg Bo Johansson Frösön. Uppf Lars O Törnkvist. Kritik: 54 cm. God typ. Vackert huvud. Bra öron. Kraftigt förbröst och bröskorg. Bra överlinje. Något lätt benstomme. Bra tassar. Kort hårlag. Bra färg. Bra mentalitet. Rör sig bra.

Schillerstövare

Hanar Bruks/Jaktklass

V Jkl

BARRY S23665/2009 (J Morsmyrens Roy S47626/2003 -- SE JCH SE UCH Chilla S24665/2001) Äg Sven-Ivan Nilsson Sveg. Uppf G o S Larsson. Kritik: 56 cm. Mycket bra typ. Bra huvud och öron. Kompakt kropp. Bra benstomme. Kunde vinkla sig bättre. Bra tassar. Bra hårlag och färg. Bra mentalitet. Rör sig rätt så bra.

Tikar Bruks/Jaktklass

G Jkl

CIDER S52785/2008 (J RR Ulfkällas Zeb S36734/2004 -- J RR Bomarkens Pepsi S25933/2000) Äg Pär Hägglund och Maja Sahlin Stugun. Uppf C Jansson. Kritik: 55 cm. God typ. Något långt och smalt huvud. Hängande ögonkanter. Bra förbröst och rygg. Något brant kors. Bakbenen kunde vara bättre vinklade. Mycket bra tassar. Bra hårlag och färg. Bra mentalitet. Rör sig bra.

Tikar Öppen klass

G Ökl

TÖRMARKENS FLORA S30504/2009 (J Fonnfjellbygda's Rakkarn S16513/2004 -- RR SE JCH SE UCH Sunneröns Piska S30286/2001) Äg Örjan Nilsson Strömsund. Uppf Klas Törmark. Kritik: 54 cm. God typ. Vackert huvud. Bra öron. Något ljusa ögon. Lätt kropp. Tillräcklig benstomme. Mycket bra tassar. Kort hårlag. Rätt färg. Bra mentalitet. Rör sig bra.

V Jkl

SVARTHÖGENS DORTAN S24435/2009 (SE JCH SE UCH NO JCH RR NO UCH Brattåsbäckens Banjo S30325/2003 -- SE JCH SE UCH RR Ronja S37361/2003) Äg Valdi Waher Hammerdal. Uppf S Andersson. Kritik: 54 cm. Mycket god typ. Bra huvud och öron. Mycket bra kropp och benstomme. Bra tassar. Mycket bra hårlag. Något ljusbrun färg. Rör sig bra. Bra mentalitet.

Rysk Stövare

Hanar Öppen klass

E Ökl CK 1 Bhkl BIR

ÅLBOLANDETS BACCUS S31986/2009 (NO JCH Ackers Frodo S50632/2006 -- J Riistakairan Jelena S62957/2003) Äg Staffan Hammarberg Offerdal. Uppf J Åhlstrand. Kritik: 65 cm. Utmärkt bra typ. Något kraftigt huvud och läppar. Bra öron. Mycket bra kropp och ben. Välvinklad. Något platta tassar. Bra hårlag och rätt färg. Bra mentalitet. Rör sig bra.

Tikar Bruks/Jaktklass

G Jkl

TÖRMARKENS TANJA S51528/2007 (RR SE JCH SE UCH Broängsbäckens Ticko S32062/2003 -- RR SE JCH SE UCH Sunneröns Piska S30286/2001) Äg Klas Törmark Hammerdal. Uppf Klas Törmark. Kritik: 54 cm. God typ. Bra huvud. Utåtställda öron. Bra kropp. Tillräcklig benstomme. Bra tassar. Bra hårlag och färg. Benen kunde vara bättre vinklade. Bra mentalitet. Rör sig bra.

356 Jämtland-Härjedalens Stövarklubb

Utställning Hallen

Datum 2011-07-02 Domare Sara Häggqvist

Finsk stövare

Hanar Öppen klass

S Ökl

ANJOUNA'S RACER S22980/2008 (SE JCH RR Ringkallens Guje S33259/2000 -- J Lyckanbergets Rana S14936/2001) Äg Lasse Zeidlitz, Stugun. Uppf Harry Söder. Kritik: Maskulint huvud med tydlig nackknöl. Bra hals o rygg. Acceptabelt kors. Mycket bra förbröst o bröstdjup. För hunden passande benstomme, ben o tassar. Rör sig med aningen försiktiga trippande steg. Övertecknad svart, går ej att ana en mantel. Mentalitet u a.

Hanar Bruks/Jaktklass

V Jkl

SPIRO S27152/2006 (NORD JCH Lunnsjöns Aimo S39268/2000 -- J Slåttemyra's Speja N06412/00) Äg Mats Byman, Njurunda. Uppf Åke Persson. Kritik: Maskulint välskuret huvud med tydlig nackknöl. Mörka vackra ögon. Bra hals, rygg o kors. Ordinärt vinklad runt om. Tillräckligt förbröst o bröstdjup. Passande benstomme, mycket bra ben och tassar. Går och står aningen hastrångt. Rör sig med stela bakbensrörelser. Mentalitet u a.

E Jkl CK 2 Btkl Cert

RR PELLITAS AIJA S22270/2007 (J Kroonmäen Ajjo S22815/2004 -- RR SE JCH SE UCH Bergvattnets Eka S68375/2004) Äg Rolf Pellving, Lit. Uppf Rolf Pellving. Kritik: Välskuret feminint huvud med tillräcklig nackknöl. Bra hals, rygg o kors. Utmärkt förbröst o bröstdjup. Välvinklad runt om. Mycket bra benstomme, ben o tassar. Går o står aningen överbyggd bak, i övrigt flytande bra rörelser. Välvisad. Mentalitet u a.

G Jkl

BRODERN'S KAISA N19721/05 (NO JCH NO UCH SE JCH SE UCH Odin N10482/02 -- NO JCH Brodern's Hera N16264/99) Äg Olaw Wik Skjelbreien, Bosberg. Uppf Dag O Kjernsholen. Kritik: Feminint välskuret huvud som kunde ha tydligare nackknöl. Mörka vackra ögon. Bra hals, rygg o kors. Mycket bra förbröst o bröstdjup. Välvinklad runt om. Mycket bra benstomme, ben o tassar. Rör sig med något hälta fram, i övrigt vid i sin front. Mentalitet u a.

V Jkl

PELLITAS ASSI S22274/2007 (J Kroonmäen Ajjo S22815/2004 -- RR SE JCH SE UCH Bergvattnets Eka S68375/2004) Äg Monica Karlsson, Lit. Uppf Rolf o Maj-Britt Pellving. Kritik: Välskuret huvud som kunde vinna på något tydligare könsprägel. Något sotig i sin ansiktsfärg. Bra hals. Går o står med något mjuk rygg. Bra kors, mycket bra förbröst o bröstdjup. Utmärkt benstomme, ben o tassar. Rör sig med flytande bra rörelser. Mentalitet u a.

Tikar Championklass

E Chkl 1 Chkk CK 1 Btkl BIR BIS-3

VIISTOPOLUN HILA FIN45884/08 (FIN UCH FIN JCH Puistorinteen Iivari FIN31408/01 -- FIN JCH Viistopolun Hertta FIN37688/06) Äg Jon Randen, Raufoss. Uppf Petri Kujanpää. Kritik: Välskuret rastypiskt vackert huvud med tydlig nackknöl. Utmärkt hals, rygg o kors. Mycket bra förbröst o bröstdjup. Bra benstomme, ben o tassar. Rör sig med vägvinnande parallella bra rörelser, välvinklad runt om. Mentalitet u a.

Hamiltonstövare

Hanar Öppen klass

V Ökl

THURDREVET RAMBO S16809/2009 (SE JCH Rozzo S26958/2001 -- SE JCH SE UCH NO UCH Thurdrevet Biz S23050/99) Äg Omar Jonsson, Föllinge. Uppf Åke

Jämtland-Härjedalens Stövarklubb 357

Thuresson. Kritik: Maskulint huvud med icke helt parallella hjäss o noslinjer. Bra hals o rygg. Ett acceptabelt kors. Mycket bra förbröst o bröstdjup. Bra vinklad runt om. Passande bra benstomme. Bra ben o tassar. Rör sig med något försiktiga bakbensrörelser. Mentaliet u a

V Jkl

GRENÅSENS SZUKAJ S15021/2006 (SE JCH NO JCH SE UCH RR Faro S38139/97 -- SE JCH SE UCH Grenåsens Kickan S30970/97) Äg Bertil Blixt, Östersund. Uppf Torbjörn Andersson. Kritik: Välskuret maskulint huvud. Bra hals o rygg. Något sluttande kors. Tillräckligt förbröst o Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-1

ABBE S59481/2007 (J Rapp S33665/2003 -- J Ulfkällas Ronja S28590/2002) Äg Rune o Kerstin Jönsson, Föllinge. Uppf Lars Olofsson. Kritik: Maskulint välskuret huvud. Mörka vackra ögon. Mycket bra hals, rygg o kors. Mycket bra förbröst o bröstdjup. Mycket bra vinklar runt om. Mycket bra benstomme, ben och tassar. Rör sig med vägvinnande parallella rörelser. Mentalitet u a.

bröstdjup. Ordinärt vinklad runt om. Bra benstomme, ben o tassar. Rör sig med flytande rörelser, kunde dock ha bättre driv i baksteget. Mentalitet u a.

Tikar Unghundsklass

G Ukl

HAGETS AKITA S52244/2009 (SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo S22823/2004 -- RR SE JCH SE UCH Hagets Tussi S42082/2004)

E Jkl CK 2 Bhkl R-Cert

RR ÖSTANSJÖNS JACKO S29150/2005 (J RR Ulfkällas Rex S28588/2002 -- RR SE JCH SE UCH Skånmarkens Lill-Järva S43565/2001 ) Äg Anders Olofsson, Gällö. Uppf Pär Nord. Kritik: Maskulint vackert välskuret huvud, Mycket bra hals , rygg o kors. Utmärkt förbröst o bröstdjup. Mycket bra benstomme, ben o Äg Sven-Olof Abrahamsson, Järpen. Uppf Karl Engvall. Kritik: Feminint huvud under utveckling. Bra rygg o hals. Aningen plant kors. Har för sin ålder mycket bra förbröst o bröstdjup. För sin ålder bra benstomme, ben o tassar. Rör sig med flytande bra rörelser. Mörka vackra tanfärger. Något ringovan. Bra vinklad runt om. Mentalitet u a.

tassar. Rör sig med vägvinnande flytande steg. Välvisad. Mentalitet u a.

K Ukl

HÖGMYRENS TINA SE25373/2010 (RR SE

E Jkl CK 3 Bhkl

JCH SE UCH Lassebos Dalton S48453/2006 -- J Högmyrens Steja S17212/2004) Äg Bo SVARTHÖGENS DILO S24436/2009 Gösta Lidberg, Vilhelmina. Uppf Jöns Åslund. (SE JCH SE UCH NO JCH RR NO UCH Brattåsbäckens Banjo S30325/2003 -- SE JCH SE UCH RR Ronja S37361/2003) Äg Gunnar Eriksson, Ramsele. Uppf Ulrika o Stefan Andersson. Kritik: Välskuret maskulint huvud. Mörka vackra ögon. Går o står med något karp rygg. Mycket bra hals, förbröst o bröstdjup. Mycket bra vinklad runt om. Mycket bra benstomme ben o tassar. Rör sig med flytande bra rörelser. Mentalitet u a.

Kritik: Feminint huvud under utveckling. Aningen fattig underkäke. Bra hals o rygg. Acceptabelt kors. För sin ålder mkt bra förbröst o bröstdjup. Bra vinklad runt om. Passande benstomme. Bra ben o tassar. Rör sig med hälta på höger bak vilket gör att hon ogärna går i trav. Kan därför inte prissättas. Mentalitet u a.

Tikar Öppen klass

V Ökl

BÄRIMILLA VIRA S27284/2009 (SE JCH SE UCH RR Rosådalens Ross S33952/2005 -- RR SE JCH Brattåsbäckens Pia S45207/2005) Äg Malin Nordlund, Lit. Uppf Fredrik

358 Jämtland-Härjedalens Stövarklubb

Lundström. Kritik: Feminint välskuret huvud med välplacerade öron. Störes av en aning kind. Bra hals, rygg o kors. Tillräckligt förbröst o bröstdjup. Tillräckligt vinklad runt om. Bra benstomme ben och tassar. Rör sig med något stela bakbensrörelser. Mentalitet u a.

hals, rygg o kors. Bra förbröst o bröstdjup. Utmärkt benstomme, ben o tassar. Mycket bra vinklad runt omkring. Rör sig med flytande vägvinnande bra steg. Mentalitet u a.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl CK 1 Btkl Cert BIM

SVARTHÖGENS DORTAN S24435/2009 (SE JCH SE UCH NO JCH RR NO UCH Brattåsbäckens Banjo S30325/2003 -- SE JCH SE UCH RR Ronja S37361/2003) Äg Valdi Waher, Hammerdal. Uppf S Andersson. Kritik: Välskuret vackert feminint huvud, mörka vackra ögon. Mycket bra hals, rygg o kors. Mycket bra förbröst o bröstdjup. Mycket bra vinklad runt om. Utmärkt benstomme ben o tassar. Rör sig med flytande bra rörelser o ett vägvinnade steg. Mentalitet u a.

Rysk Stövare

Tikar Öppen klass

V Ökl

ÅLBOLANDETS BIANCA S31988/2009 (NO JCH Ackers Frodo S50632/2006 -- J Riistakairan Jelena S62957/2003) Äg Christer Lindh, Sveg. Uppf Jonny Åhlstrand. Kritik: Välskuret huvud som kunde vinna på något tydligare könsprägel. Rastypiska öron. Bra hals rygg o kors. Aningen tunt förbröst o bröstdjup. Mycket bra vinklad runt om. Mycket bra benstomme, ben o tassar. Rör sig med något bundna bakbensrörelser, i övrigt parallella bra rörelser. Mentalitet u a.

Schillerstövare

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-2

SARRO S43914/2008 (J Kjölsjöns Bingo S43590/2000 -- SE JCH SE UCH RR Budbergets F-Raja S33337/2002) Äg Erland Jönsson, Gäddede. Uppf Ted Jönsson. Kritik: Maskulint välskuret huvud med ett aningen långt nosparti. Något stora öron. Mycket bra

E Jkl CK 3 Bhkl

BARRY S23665/2009 (J Morsmyrens Roy S47626/2003 -- SE JCH SE UCH Chilla S24665/2001) Äg Sven-Ivan Nilsson, Sveg. Uppf G o S Larsson. Kritik: Välskuret maskulint huvud med välplacerade öron. Mycket bra hals, rygg o kors. Tillräckligt förbröst o bröstdjup. Mycket bra ben, tassar o benstomme. Han har en aning framskjuten skuldra och är något rak i sin front. Ordinärt vinklad i övrigt. Har vägvinnande flytande steg. Mentalitet u a.

Tikar Öppen klass

G Ökl

TÖRMARKENS FLORA S30504/2009 (J Fonnfjellbygda's Rakkarn S16513/2004 -- RR SE JCH SE UCH Sunneröns Piska S30286/2001) Äg Örjan Nilsson, Strömsund. Uppf Klas Törmark. Kritik: Feminint välskuret huvud med välplacerade rastypiska öron. Bra hals något karpande rygg. Tunt förbröst o bröstdjup. Ordinärt vinklad runt om. Aningen uppdragen buklinje, passande bra benstomme ben o tassar. Rör sig med en aningen kort steg och även i rörelse karpande rygg, i övrigt bra parallella rörelser. Mentalitet u a.

Tikar Bruks/Jaktklass

G Jkl

TÖRMARKENS TANJA S51528/2007 (RR SE JCH SE UCH Broängsbäckens Ticko S32062/2003 -- RR SE JCH SE UCH Sunneröns Piska S30286/2001) Äg Klas Törmark, Hammerdal. Uppf Klas Törmark.

Kritik: Feminint huvud med mörka vackra ögon. Något tunt nosparti. Bra hals. Något mjuk rygg. Aningen brant kors. Tillräckligt förbröst o bröstdjup. Mycket bra benstomme ben o tassar. Rör sig med bra flytande rörelser, men även i rörelse med mjuk rygg. I övrigt bra parallella rörelser. Mentalitet u a.

Jämtland-Härjedalens Stövarklubb

Tikar Veteranklass

E Vetkl 1 Vetkk

BUDBERGETS DINA S28286/2000 (RR SE JCH SE UCH Ormbergets Noak S34637/94 -- RR SE UCH SE JCH Budbergets Chippa S45559/95) Äg Örjan Nilsson, Strömsund Uppf Bertil Hedlund. Kritik: Välskuret rastypiskt feminint huvud med mörka vackra kloka ögon. Välplacerade öron. Har för sin ålder mycket bra hals, rygg o kors. Mycket bra förbröst o bröstdjup. Mycket bra vinklad runt om. Passande bra benstomme, ben o tassar. Hon rör sig för sin ålder med bra steg. Välbehållen för sin ålder. Mentalitet u a.

Jurastövare

Tikar Juniorklass

V Junkl

TÅGABORG'S CAYSA SE32689/2010 (Fakir Vom Gisibach S29716/2009 -- WW-08 RR Asta Du Bas Du Rio S15855/2007) Äg Lars Dahlström, Dvärsätt. Uppf Tågaborgskennel. Kritik: Feminint huvud m rastypiska öron. Mörka vackra ögon. Högt buren hals. Bra hals, rygg o kors. Förbröst o bröstdjup är under utveckling. Ordinärt vinklad runt om. Har för tiken passande benstomme. Rör sig med flytande rörelser, i övrigt bra parallella rörelser. Mentalitet u a.

Schiller Rasvård

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl CK 2 Bhkl R-Cert

SANDTORPETS STEJ AS46539/2006 (J RR Frostnattens Orfeus AS32513/2002 -- RR SE UCH SE JCH FI UCH NO UCH Sandtorpets Stinta S23126/98) Äg Tore Molin, Ånge. Uppf Gun Sundell o Jan Karlsson. Kritik: Maskulint huvud, välplacerade öron. Bra hals, rygg o kors. Mycket bra förbröst o bröstdjup. Ordinärt vinklad runt om. Mycket bra benstomme, ben o tassar. Rör sig med flytande bra rörelser. Bryter dock aningen upp sin svans, i övrigt bra parallella rörelser. Mentalitet u a.

359

360 Västernorrlands Stövarklubb

Kunde ha mer förbröst. Ordinärt vinklad runtom. Veka handlovar. Lite vid i fronten i rörelse. Ej trygg i miljön.

Hanar Championklass

E Chkl 1 Chkk CK 2 Bhkl

BERGAGÅRDS KURRO S53591/2004 (NORD UCH FI JCH NO JCH Kyrönperän Kusti FIN34244/98 -- J RR Bergagårds Zenta

Utställning Örnsköldsvik

Datum 2011-02-26 Domare Olle B Häggkvist S41882/99) Äg Cecilia o Michael Nordin Bjästa. Uppf Sune o Gerd Carlsson. Kritik: 60 cm. Utmärkt hanhundshuvud. Bra ögon och öron. Bra hals, rygg och kors. Önskas lite mer förbröst. Lagom grova välvinklade

Finsk stövare

Hanar Valpklass

1 Valpkl HP

RINGKALLENS DEXTER SE43204/2010 ben. Bra tassar, hårlag och färg. Lite öppen i frambensrörelserna.

(SE JCH SE UCH Bergagårds Kurro S53591/2004 -- SE JCH Jaarina S60797/2005) Äg Cecilia o Michael Nordin Bjästa. Uppf Sven-Erik o Anette Melin. Kritik: 60 cm. Önskar mera prägel i huvudet. Önskar fylligare bröst. Bra rörelser. Bästa valp.

Hanar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK 1 Bhkl BIR BIS-2

KALLÅDALENS ROCKY S43853/2009 (SE JCH RR Ringkallens Guje S33259/2000 -- RR SE JCH SE UCH Kallådalens Saari S26067/2002) Äg Göran Svensson Domsjö. Uppf Sigurd Persson. Kritik: 57 cm. Bra huvud skulle ha tydligare nackknöl. Bra hals, rygg och kors. Aning tunn bröstkorg. Lagom grova och Tikar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk

RENHOLMENS HERA SE42652/2010 (FI JCH Ajolumen Raju FIN41011/05 -- SE JCH FI JCH Renholmens Ruoska S37493/2007) Äg Marie Lindström o Tommy Wester Sidensjö. Uppf Lennart Johansson. Kritik: 57 cm. Huvud med bra finskstövartecken dock med fattig underkäke. Bra hals, rygg och kors. Något fylligare bröst önskas, saknar förbröst. Rak fram, ordinärt vinklad bak. Bra hårlag och färg. Lösa armbågar i övrigt bra rörelse.

G Junkl

VILMA SE36093/2010 (FI JCH Vipulan Ukko FIN28919/02 -- SE JCH RR FI JCH Flatmarkens Elsa S49759/2003) Äg Daniel välvinklade ben. Bra tassar, hårlag och färg. Mycket bra rörelser, lite fladdrig fram.

Viktorsson. Uppf Leif Lindgren. Kritik: 54 cm. Bra huvud dock något fattig underkäke. Bra hals och rygg. Något sluttande kors. Tunn och Hanar Bruks/Jaktklass

V Jkl

kort bröstkorg, önskas fylligare förbröst. Aning rak framställ. Går och står hastrångt. Önskar SOLSTRIMMANS FINN-STING S54813/ FIN31433/98 -- J Solstrimmans Finn-Seita stramare baktassar. Ännu ej helt utfärgad. Vid 2005 (FI JCH Mehtä-Ukon Unkka front.

S35889/99) Äg Urban Höglander Boliden. Uppf Leif o Katarina Bäckström. Kritik: 57 BERGUDDEN'S BONNIE SE20452/ 2010 (SE JCH SE UCH RR Armas S54516/2003 cm. Önskas tydligare underkäke, lite sladdriga öron. Bra hals och rygg. Något sluttande kors. -- RR SE JCH SE UCH Bergudden's Tara S32958/2002) Äg Gunnar Byström Björna.

Västernorrlands Stövarklubb 361

Uppf Petra o Gunnar Byström. Kritik: 55 cm. Huvud med något plan hjässa. Aning kort hals med halsskinn. Bra rygg något sluttande kors. Välutvecklat bröst. Ordinärt vinklad fram. Står och går trångt bak. Önskar stramare tassar bak. Bra hårlag och färg. Lite underställd och marktrång i rörelse. Önskas något lättare.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM

JÄNISKAMUN SILVA S54294/2009 (FI JCH FI UCH Kerijussin Otto FIN21423/05 -- FI UCH FI JCH FI V-06 Smiku FIN24935/03) Äg Jörgen Nyberg Delsbo. Uppf Sanna Koskinen. Kritik: 57 cm. Bra huvud med mörka fina ögon, bra öron. Bra hals, rygg och kors. Aning tunn bröstkorg. Aning rak fram, ordinärt vinklad bak. Bra ben och tassar. Bra hårlag och färg. Rör sig lite löst fram.

Hamiltonstövare

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-1

RR LILLÖGDAS UFFE S50114/2006 (J Fagerbackens Key S30005/99 -- SE JCH SE UCH RR Måndagsfallets Rali S35890/2001) Äg Kent Viberg Ullånger. Uppf Carl-Eric Söderberg. Kritik: 58 cm. Bra huvud, tendens till pannmask. Bra hals och rygg. Utmärkt kors. Bra bröst. Ordinärt vinklad. Lagom grova ben. Bra hårlag. Bra färg. Bra rörelser, kunde vara lite stramare i sitt bogparti.

Tikar Unghundsklass

G Ukl

SPETTLIDENS TASSA S60608/2009 (J Taban S48860/2007 -- RR SE JCH SE UCH Spettlidens Fina S41196/2001) Äg Håkan Boström Bredbyn. Uppf Tommy Lindmark. Kritik: 54 cm. I form ett bra huvud, störs av ljusa ögon. Bra hals och rygg. Aning sluttande kors. Grund och tunn bröstkorg. Aning rak fram. Öppen knäled. Bra ben, tassar, hårlag och färg. Rör sig med vid front, marktrång bak.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl

DELMYRENS KIRA S31649/2009 (SE JCH RR Gubbalyckans Molle S27919/2000 -- SE JCH SE UCH RR Harlyckans Rita S27192/2002) Äg Lars Nylander Kramfors. Uppf Lars-Göran Burman. Kritik: 53 cm. I form ett bra huvud, störs av något ljusa ögon. Bra hals, rygg, kors och svans. Önskas fylligare bröstkorg. Ordinärt vinklad fram. Öppen knäled. Bra ben och tassar. Bra hårlag och färg. Rör sig bra.

G Ökl

LILLÖGDAS USSI S50120/2006 (J Fagerbackens Key S30005/99 -- SE JCH SE UCH RR Måndagsfallets Rali S35890/2001) Äg Johan Östman o Elin Lundgren Älandsbro. Uppf Carl-Eric Söderberg. Kritik: 54 cm. I form ett bra huvud, aning ljusa ögon och en aning broskiga utåtstående öron. Bra hals, rygg, långt sluttande kors. Mer förbröst önksvärt. Ordinärt vinklad fram. Öppen knäled. Bra ben och tassar. Bra hårlag och färg, något genomslag på manken. Lite underställd i rörelse.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM

HAGETS SPARA S52245/2009 (SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo S22823/2004 -- RR SE JCH SE UCH Hagets Tussi S42082/2004) Äg Henrik Kårén Näsåker. Uppf Karl Engvall. Kritik: 53 cm. Bra huvud, hals, rygg och kors. Bra svans. Något tunn bröstkorg. Ordinärt vinklad fram. Öppen knäled. Bra ben och tassar. Bra hårlag och färg. Rör sig bra dock lite lös i fronten.

V Jkl

OFFSJÖVALLENS PILA S51575/2006 (SE JCH SE UCH Harlyckans Turbo S17951/2001 -- SE JCH SE UCH NO JCH Stövarängens Gnista S17909/99) Äg Krister Wikner Bjästa. Uppf Andreas Holmgren. Kritik: 54 cm. Bra huvud, hals och rygg. Långt och sluttande kors. Bra bröst, ben, tassar och hårlag. Ordinärt

362 Västernorrlands Stövarklubb

vinklad fram, något öppen knäled. Ännu ej helt utfärgad. Något försiktig i bakbensrörelserna.

G Junkl

KLINTBACKENS DICK SE33745/2010 (SE JCH SE UCH RR Flatmarkens Elvis

Schillerstövare

Hanar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk CK 1 Bhkl BIR BIS-3

S49760/2003 -- SE JCH RR SE UCH Klintbackens Tua S52873/2004) Äg Jörgen Hansson Stöde. Uppf Kenneth Klintefelt. TÖRMARKENS KAJ SE18944/2010 Kritik: 58 cm. Maskulint bra huvud. Tillräcklig (Cato S24672/2001 -- Törmarkens Bittan nackknöl. Bra hals, rygg och kors. Förbröst och S36748/2004) Äg Eivin Nilsson Bergeforsen. bröstdjup under utveckling. Bra vinklad runt Uppf Klas Törmark. Kritik: 54 cm. Bra huvud. om. Passande bra benstomme, bra ben och Bra ögon, rätt storlek och placerade öron. Bra tassar. Pga åldern saknar han lite massa. Rör hals, rygg, kors, svans något fylligare bröst sig med flytande bra steg från sidan, aningen önskvärt. Lagom grova och välvinklade ben. trångt framifrån och bakifrån. Temperament Bra tassar, bra hårlag och bra rörelser.

något "ringovan".

Tikar Unghundsklass

G Ukl

DESSY S43685/2009 (J Morsmyrens Roy S47626/2003 -- SE JCH Bira S44323/2002) Äg Peter Algotsson Bredbyn. Uppf Johan Sjölund. Kritik: 54 cm. Huvud med långt och fattigt nosparti pga klen underkäke. Bra hals och rygg. Sluttande kors. Lite grund och kort bröstkorg. Rakt framställ. Öppen knäled. Bra tassar. Bra hårlag och färg. Rör sig med vid front och något underställd.

Hanar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK 4 Bhkl

KALLÅDALENS ROCKY S43853/2009 (SE JCH RR Ringkallens Guje S33259/2000 -- RR SE JCH SE UCH Kallådalens Saari S26067/2002) Äg Göran Svensson Domsjö. Uppf Sigurd Persson. Kritik: 57 cm. Maskulint bra huvud med aningen plan hjässa. Bra markerad nackknöl. Mörka vackra ögon, mycket bra hals, rygg och kors. Bra förbröst för åldern. Mycket bra bröstdjup. Passande bra benstomme, bra ben och tassar. Acceptabelt vinklad runt om. Går och står med lite lösa armbågar. Vägvinnande bra steg. Välvisad.

Utställning Solle eå

Datum 2011-05-08 Domare Sarah Häggvist

Finsk stövare

Hanar Juniorklass

E Junkl CK 3 Bhkl

RENHOLMENS HOZZ SE42647/2010 (FI JCH Ajolumen Raju FIN41011/05 -- SE JCH FI JCH Renholmens Ruoska S37493/2007) Äg Håkan Johansson Sidensjö. Uppf Lennart Johansson. Kritik: 57 cm. Maskulint huvud med romersk nos. Tydlig bra nackknöl. Mkt bra hals, rygg och kors. Utm förbröst och bröstdjup. Mkt bra vinklad runt om. Mkt bra ben, tassar och benstomme. Rör sig med vägvinnande flytande steg såväl från sidan som framifrån och bakifrån.

Hanar Öppen klass

G Ökl

BOSSE S31264/2009 (NORD JCH Lunnsjöns Aimo S39268/2000 -- SE JCH RR FI JCH Flatmarkens Elsa S49759/2003) Äg Birger Wiklund Nyland. Uppf Leif Lindgren. Kritik: 59 cm. Maskulint huvud som kunde ha tydligare nackknöl. Aningen bred hjässa, bra hals, rygg och kors. Acceptabelt förbröst men något grunt bröstdjup. Passande bra benstomme, bra ben och tassar. Rör sig från sidan med något bundna bakbensrörelser. Aningen vid front.

Västernorrlands Stövarklubb 363

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-3

VILLIPURON VARMA SE22899/2010 ögon med harmoniskt uttryck. Välplacerade (FI JCH FI UCH Latukkaakorven Leevi cm. Feminint huvud med något bred hjässa. Tydligare nackknöl är önskvärd. Mörka vackra bra öron. Bra hals, rygg och kors. Välvinklad FIN31369/05 -- FI JCH Villipuron runt om. Passande bra benstomme, bra ben Aleksandra FIN38270/01) Äg Lasse Siltamäki och tassar. Förbröst och bröstdjup under Timrå. Uppf Yrjö Schroderus. Kritik: 57 cm. utveckling. Rör sig med vägvinnande bra steg Maskulint bra huvud, som kunde vinna på från sidan. Något vid i fronten.

en tydligare nackknöl. Utmärkt hals, rygg och kors. Mycket bra förbröst och bröstdjup. Mycket bra benstomme, ben och tassar. Rör sig med vägvinnande bra steg, dock något vid i sin front. Välvisad!

Tikar Öppen klass

V Ökl

BOBERGETS MOLLY S51194/2008 (FI JCH Naulakorven Asko FIN30567/03 -- J Kalparon Sonja S62848/2004) Äg Torgny

E Jkl 2 Jkk CK 2 Bhkl R-Cert

SPIRO S27152/2006 (NORD JCH Lunnsjöns Aimo S39268/2000 -- J Slåttemyra's Speja N06412/00) Äg Mats Byhman Njurunda. Englund Ramsele. Uppf Lars Kjellman. Kritik: 55 cm. Feminint huvud som kunde vinna på tydligare markerat stop. Välplacerade öron, bra hals, rygg och något sluttande kors. Tillräckligt Uppf Åke Persson. Kritik: 59 cm. Välskuret maskulint huvud med bra markerad nackknöl. Välplacerade öron, mörka vackra ögon. Harmoniskt uttryck. Mycket bra hals, rygg förbröst och bröstdjup. Ordinärt vinklad runt om. Bra ben och tassar. Rör sig från sidan med vägvinnande bra steg. Kunde ha bättre driv i steget. Bra parallella rörelser.

och kors. Något tunt förbröst och bröstdjup. Mycket bra benstomme, bra ben och tassar. Ordinärt vinklad runt om. Rör sig med vägvinnande steg och håller ihop i rörelserna.

E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl

VÄLIKYLÄS ELSA S50833/2008 (RR SE JCH SE UCH Ringsait Kamu S71023/2007 -- SE JCH Välikyläs Milla S37239/2001) Äg

E Jkl

MALTE S20757/2007 (J Eiman Janne Lasse Öhman Alnön. Uppf Lasse Siltamäki. Kritik: 57 cm. Feminint välskuret huvud med S57651/2003 -- J Kroonmäen Pimu tillräcklig nackknöl. Mycket bra hals och rygg. S22814/2004) Äg Mattias Sundling Acceptabelt kors. Mycket bra förbröst och Njurunda. Uppf Mattias Sundling. Kritik: 60 cm. Maskulint välskuret bra huvud med bra bröstdjup. Bra vinklad runt om. Passande bra benstomme, ben och tassar. Vägvinnande bra markerad nackknöl. Rastypiska välplacerade öron, mörka ögon. Bra hals, något lång och eftergivande rygg. Mycket bra kors. Utmärkt benstomme, ben och tassar. Rör sig med vägvinnande steg dock med mjuk rygg. Ej helt parallella rörelser.

flytande parallella rörelser.

V Ökl

BEDA S27278/2009 (RR SE JCH Hallmyrans Vidar S19103/2005 -- J RR Alice S44453/2004) Äg Erik Westman Mellansel. Uppf Per-Olof Tikar Juniorklass

V Junkl

ALEDALENS LUR-MAJA SE32029/2010 (J Bossmålas Eko S48447/2006 -- RR SE JCH Aledalens Silva S14885/2004) Äg Ulf Kårén. Uppf Håkan Önnervall. Kritik: 55 Hedlund. Kritik: 55 cm. Feminint huvud som störs av att hon är kindig. Kunde ha tydligare nackknöl. Bra hals, rygg och kors. Mycket bra förbröst och bröstdjup. Mycket bra benstomme, ben och tassar. Rör sig med bra rörelser från sidan. Kunde dock ha mera driv i steget, i övrigt bra parallella bra rörelser. Välmusklad.

364 Västernorrlands Stövarklubb

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM

RR PELLITAS AIJA S22270/2007 (J Kroonmäen Ajjo S22815/2004 -- RR SE JCH SE UCH Bergvattnets Eka S68375/2004) Äg Rolf Pellving. Uppf Rolf Pellving. Kritik: 54 cm. Feminint välskuret huvud som ej är helt parallellt. Mörka vackra ögon, bra markerad nackknöl. Mycket bra hals, rygg och kors. Bra förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om. Står och går dock med något lösa armbågar. Mycket bra ben och tassar. Vägvinnande flytande steg. Välvisad!

SE UCH RR Ronja S37361/2003) Äg Gunnar Eriksson Ramsele. Uppf Ulrika Lejonberg o Stefan Andersson. Kritik: 57 cm. Bra rastypiskt välskuret maskulint huvud. Mörka vackra ögon. Mycket bra hals, rygg och kors. Tillräckligt förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om. Passande bra benstomme. Bra ben och tassar. Vägvinnande bra steg. Parallella bra rörelser.

E Jkl 2 Jkk CK R-Cert

RR LILLÖGDAS UFFE S50114/2006 (J Fagerbackens Key S30005/99 -- SE JCH SE UCH RR Måndagsfallets Rali S35890/2001) Äg Kent Viberg Ullånger. Uppf Carl Eric

Hamiltonstövare

Hanar Öppen klass

K Ökl

DELMYRENS ACCO S31653/2009 (SE JCH RR Gubbalyckans Molle S27919/2000 -- SE JCH SE UCH RR Harlyckans Rita S27192/2002) Äg Sören Rehnman Bredbyn. Söderberg. Kritik: 58 cm. Maskulint välskuret huvud som ej är helt plant. Aningen pannmask. Mycket bra hals, rygg. Acceptabelt kors. Mycket bra förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om. Mycket bra benstomme, ben och tassar. Vägvinnande flytande bra steg. Parallell i sina rörelser. Något hög svans i rörelse.

Uppf Lars G Burman. Kritik: Maskulint huvud. Grovt skuret huvud. Aningen kort hals, bra rygg och kors. Bra förbröst och bröstdjup. Tillräckligt vinklad runt om. Rör sig med försiktiga steg. Priset Kep pga att hunden ej vill hanteras.

V Jkl

TRITTBERGETS ELVIS S40791/2009 (SE JCH SE UCH NO JCH RR NO UCH Brattåsbäckens Banjo S30325/2003 -- SE JCH

V Ökl

OFFSJÖVALLENS ZIGGE S51574/2006 (SE JCH SE UCH Harlyckans Turbo S17951/2001 -- SE JCH SE UCH NO JCH Stövarängens Gnista S17909/99) Äg Ragnar Frölander. Uppf Andreas Holmgren. Kritik: 58 cm. Mycket bra rastypiskt huvud. Maskulint välansatta öron. Mycket bra hals och rygg. Acceptabelt kors, tillräckligt bröstdjup. Passande bra benstomme. Bra ben och tassar. Rör sig med flytande rörelser som dock kunde ha mer driv i sig.

SE UCH RR Trittbergets Lycka S58451/2006) Äg Jan Erik Hellman Östersund. Uppf Per Yngve Östlund. Kritik: 55 cm. Bra rastypiskt huvud. Mörka vackra ögon. Bra hals och rygg. Något plant kors. Tillräckligt bröstdjup och förbröst. Kunde ha något mer massa. Passande bra benstomme, bra ben och tassar. Välvinklad runt om. Rör sig med vägvinnande bra steg.

Tikar Juniorklass

V Junkl

TRITTBERGETS STELLA SE39792/2010 (NO UCH NO JCH SE JCH Koloåsen's Lökky N15988/04 -- SE JCH SE UCH RR Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM

SVARTHÖGENS DILO S24436/2009 Kritik: 54 cm. Välskuret bra tikhuvud med (SE JCH SE UCH NO JCH RR NO UCH Trittbergets Lycka S58451/2006) Äg Fredrik Nordin Offerdal. Uppf Per Yngve Östlund. mörka vackra ögon. Bra hals, rygg och kors. Brattåsbäckens Banjo S30325/2003 -- SE JCH För sin ålder tillräckligt förbröst och bröstdjup. Något uppdragen buklinje. Välvinklad runt

Västernorrlands Stövarklubb 365

om. Bra benstomme, ben och tassar. Rör sig med vägvinnande bra steg. Parallella rörelser. Trevlig vit svanstipp.

E Junkl 1 Junkk

ZITA SE42053/2010 (J Lassebos Figo S48455/2006 -- SE JCH Ringa S20046/2005) Äg Stefan Nilsson Kovland. Uppf Jonny Nylunda. Kritik: 54 cm. Aningen snipigt nosparti. Mörka vackra ögon. Bra hals, rygg och kors. Mycket bra förbröst och bröstdjup. Passande benstomme, bra ben och tassar. Rör sig med vägvinnande bra steg.

Välskuret bra huvud med välplacerade öron. Något ljusa ögon. Bra hals, rygg och kors. Bra förbröst och bröstdjup. Bra vinklad fram. Bra ben och tassar med passande bra benstomme. Rör sig med flytande bra parallella rörelser.

V Jkl

DÅNASKOGENS TINDRA S32059/2008 -- SE JCH SE UCH Dånaskogens Steja S32969/2002) Äg Ulf Bråndal Vindeln. Uppf Ove Bergman. Kritik: 56 cm. Feminint välskuret huvud. Mycket bra hals, rygg och kors. Tillräckligt förbröst och bröstdjup. Bra ben och tassar. Kunde ha lite grövre benstomme. Rör sig med vägvinnande parallella rörelser.

V Junkl

SUNNANSJÖGÅRDENS TINA SE45378/ 2010 (SE JCH SE UCH Harlyckans Björne S27180/2002 -- SE JCH Viskahöjds Tindra S38189/2004) Äg Bengt Johansson Näsåker. Uppf Bert Mårtensson. Kritik: 54 cm. Feminint välskuret huvud som störs av något ljusa ögon. Mycket bra hals, rygg och kors. Tillräckligt förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om. Passande bra benstomme, bra ben och tassar. Rör sig med vägvinnande bra steg dock med något mjuk rygg.

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR BIS-1

HAGETS SPARA S52245/2009 (SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo S22823/2004 -- RR SE JCH SE UCH Hagets Tussi S42082/2004) Äg Henrik Kårén Näsåker. Uppf Kalle Ängvall. Kritik: 54 cm. Välskuret vackert feminint huvud med mörka vackra ögon. Bra hals, rygg och kors. Mycket bra förbröst och bröstdjup. Passande benstomme. Mycket bra ben och tassar. Rör sig med vägvinnande steg.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl

DELMYRENS KIRA S31649/2009 (SE JCH RR Gubbalyckans Molle S27919/2000 -- SE JCH SE UCH RR Harlyckans Rita S27192/2002) Äg Lars Nylander Kramfors. Uppf Lars-Göran Burman. Kritik: 53 cm. Feminint bra rastypiskt huvud. Välskurna öron. Mycket bra rygg, hals och kors. Tillräckligt förbröst och bröstdjup. Passande bra benstomme, bra ben och tassar. Rör sig med vägvinnande bra rörelser.

E Jkl 3 Jkk CK 4 Btkl

CIDER S52785/2008 (J RR Ulfkällas Zeb S36734/2004 -- J RR Bomarkens Pepsi S25933/2000) Äg Pär Hägglund o Maja Sahlin Stugun. Uppf Christian Jansson. Kritik: 54 cm. Feminint huvud som kunde ha mer markerat stop. Välplacerade öron. Mycket bra hals, rygg och kors. Bra förbröst och bröstdjup. Passande benstomme och mycket bra ben och tassar. Rör sig med vägvinnande bra steg. Kunde vara i bättre kondition.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 2 Jkk CK 3 Btkl R-Cert

VICHY-NOVEU S52786/2008 (J RR Ulfkällas Zeb S36734/2004 -- J RR Bomarkens Pepsi S25933/2000) Äg Fredrik Axelsson Stugun. Uppf Christian Jansson. Kritik: 54 cm.

G Jkl

OFFSJÖVALLENS PILA S51575/2006 (SE JCH SE UCH Harlyckans Turbo S17951/2001 -- SE JCH SE UCH NO JCH Stövarängens Gnista S17909/99) Äg Krister Wikner Bjästa. Uppf Anders Holmgren.

366 Västernorrlands Stövarklubb

Kritik: 52 cm. Feminint bra huvud som störs av en aningen kind. Mörka vackra ögon. Bra hals, rygg. Aningen brant kors. Tillräckligt förbröst och bröstdjup. Bra vinklad runt om. Bra benstomme, ben och tassar. Rör sig med bundna bakbensrörelser. Aningen vid i fronten.

Schillerstövare

Hanar Unghundsklass

V Ukl

DIXON S43686/2009 (J MORSMYRENS ROY S47626/2003 -- SE JCH BIRA S44323/2002) Äg Sead Hadzdulic. Uppf Kenneth Sjölund. Kritik: 54 cm. Maskulint välskuret huvud under mognad. Bra hals, rygg, anande sluttande kors. Förbröst och bröstdjup under utveckling, men tillräckligt djup. Aningen rak i vinklar, mkt bra ben och tassar. Passande bra benstomme. Rör sig med aningen bundna bakbensrörelser. I övrigt flytande steg.

Hanar Öppen klass

G Ökl

CASPER S38962/2008 (J RR Stenrydens Rex S29401/2002 -- SE JCH Bira S44323/2002) Äg Kurt Jokiaho Sollefteå. Uppf Kenneth Sjölund. Kritik: 59 cm. Maskulin hane med något långt nosparti. Mycket bra hals, rygg och kors. Tillräckligt förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om. Bra ben och tassar. Kunde vara något mer rektangulär. Rör sig aningen hastrångt och något bundet bak.

bra steg. Helhetsintrycket störs något av en tunn svans. Bra ben, tassar och benstomme.

Tikar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK 1 Btkl BIR BIS-2

TÖRMARKENS PISKA II SE18947/2010 (Cato S24672/2001 -- Törmarkens Bittan S36748/2004) Äg Klas Törmark Hammerdal. Uppf Klas Törmark. Kritik: 54 cm. Feminint huvud med väl ansatta rastypiska öron. Mörka vackra ögon. Mycket bra hals, rygg och kors. Tillräckligt förbröst och bröstdjup. Passande bra benstomme, bra ben och tassar. Välvinklad runt om. Rör sig med flytande steg.

V Ukl

DRILLA S43683/2009 (J Morsmyrens Roy S47626/2003 -- SE JCH Bira S44323/2002) Äg Per Söderström. Uppf Kenth Sjölund. Kritik: 55 cm. Välskuret bra huvud. Mycket bra hals, rygg och kors. Förbröst och bröstkorg under utveckling. Passande bra benstomme och bra tassar. Bra vinklad fram, något övervinklad bak. Rör sig ogärna i trav med något karpande rygg.

DIVA S43680/2009 (J Morsmyrens Roy S47626/2003 -- SE JCH Bira S44323/2002) Äg Kenneth Sjölund Nyland. Uppf Kenneth Sjölund. Kritik: 55 cm. Feminint välskuret huvud med mörka vackra ögon. Bra hals och rygg. Ett brant kors. Förbröst och bröstdjup under utveckling. Mycket bra vinklad runt om. Bra ben och tassar. Något tunn benstomme. Rör sig med aningen krum rygg, i övrigt bra rörelser.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl BIM

SANDTORPETS STEJ AS46539/2006 (J RR Frostnattens Orfeus AS32513/2002 -- RR SE UCH SE JCH FI UCH NO UCH Sandtorpets Stinta S23126/98) Äg Tore Molin Ånge. Uppf Gun Sundell o Jan Karlsson. Kritik: 59 cm. Maskulint huvud med mörka ögon, aningen fattig underkäke. Acceptabelt förbröst och djup. Mycket bra hals, rygg och kors. Välvinklad runt om. Rör sig med flytande

G Ukl

TÖRMARKENS TOPSY SE18950/2010 (Cato S24672/2001 -- Törmarkens Bittan S36748/2004) Äg Elsy Huss Hammarstrand. Uppf Klas Törmark. Kritik: 55 cm. Feminint huvud som störs av något ljusa ögon. Bra hals, rygg och kors. Tunt förbröst och bröstdjup. Passande bra benstomme. Mycket bra ben och tassar. Rör sig med aningen mjuk rygg i övrigt bra flytande rörelser.

Västernorrlands Stövarklubb 367

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl Cert

TÖRMARKENS TANJA S51528/2007 (RR SE JCH SE UCH Broängsbäckens Ticko S32062/2003 -- RR SE JCH SE UCH Sunneröns Piska S30286/2001) Äg Klas Törmark Hammerdal. Uppf Klas Törmark. Kritik: 54 cm. Feminint huvud som störs av en aning lång nos. Mycket bra hals och rygg. Aningen plant kors. Tillräckligt förbröst och bröstdjup. Mycket bra benstomme. Mycket bra vinklar runt om. Bra ben och tassar. Rör sig med flytande bra parallella rörelser.

Utställning Junsele

Datum 2011-08-07 Domare Göran Hallberger

V Ökl

HEDHÄMETS PIRKKO S26830/2006 (J Pellitas Seppo S23671/2001 -- SE JCH Ulvfsveåsens Raija S13615/2002) Äg Arne Karlsson, Sollefteå. Uppf Harry Engström. Kritik: 59 cm. Huvud av bra modell, bra hals, stark rygg, något fallande kors, tillräckligt bröst och benstomme, ordinärt vinklad, lätta rörelser, flata glesa tassar, bra päls.

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR BIS-2

JÄNIS-JANIN ENNA S50619/2006 (SE JCH RR Kallådalens Zeb S26070/2002 -- RR SE JCH Rinja S41023/2002) Äg Birger Sandström, Bredbyn. Uppf Jani Niemelä. Kritik: 55 cm. Rastypiskt huvud av bra modell, välkroppad, bra benstomme, välvinklad, fina rörelser, utmärkt päls, bra tassar.

Finsk stövare

Hanar Juniorklass

V Junkl

RINGKALLENS DINO SE43207/2010 (SE JCH SE UCH Bergagårds Kurro S53591/2004 -- SE JCH Jaarina S60797/2005) Äg Tomas Kjellman, Ramvik. Uppf Sven-Erik Melin. Kritik: 58 cm. Huvud u a, något flat skalle, bra hals, rygg och kors. Något kort bröstkorg, bra benstomme, ordinärt vinklad, bra päls och färg, rör sig lite marktrångt fram, med lite fria armbågar, är något orolig för dagen, behöver mer ringträning.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl Cert

RR PELLITAS AIJA S22270/2007 (J Kroonmäen Ajjo S22815/2004 -- RR SE JCH SE UCH Bergvattnets Eka S68375/2004) Äg Rolf Pellving, Lit. Uppf Rolf Pellving. Kritik: 54 cm. Könspräglat huvud, bra hals, något vek rygg, bra benstomme, välvinklad, fina rörelser, något genomslag i manteln, bra tassar. Mycket välvisad!

Hanar Öppen klass

S Ökl

BERGVATTNETS LORD S22068/2006 (SE JCH Blaikens Eko S47833/98 -- SE JCH Bergvattnets Kiwa S16924/99) Äg Urban Sjödén. Uppf Hasse Löfgren. Kritik: 63 cm. Maskulint huvud, något högt ansatta öron, sotiga tecken, bra hals, slank rygg, bra benstomme, ordinärt vinklad, fina rörelser, bra päls och tassar, tyvärr för stor 63 cm därav priset.

Hamiltonstövare

Hanar Unghundsklass

D Ukl

HUNDHÄLLENS SCOTT SE27762/2010 (SE JCH SE UCH Brattåsbäckens Zeb S45203/2005 -- RR SE JCH SE UCH Hagets Tuva S36978/2006) Äg Roger Östlund, Härnösand. Uppf Örjan o Mårten Strömberg. Kritik: 59 cm. Maskulint huvud, bra hals och rygg, tillräckligt kors, kunde vara bättre vinklad, fram och bak fina rörelser, bra färg, för hög svans. Typ och pris på grund av mentalitet, attackerar vid testikelkontroll.

368 Västernorrlands Stövarklubb

Hanar Öppen klass

G Ukl

BARR SE29801/2010 (SE JCH SE UCH Jörnsmarkens Cecar S25162/2006 -- RR SE JCH SE UCH Spjutvikens Lilja S34773/2004) Äg Andreas Widenbladh, Kramfors. Uppf Jonas Grenholm. Kritik: 60 cm. Ej helt rastypiskt huvud, bra hals, stark kort karp rygg, fallande kors, rör sig med underställt trippande rörelser,

V Jkl

ABBE S59481/2007 (J Rapp S33665/2003 -- J Ulfkällas Ronja S28590/2002) Äg Kerstin o Rune Jönsson, Föllinge. Uppf Lars Olofsson. Kritik: 60 cm. Maskulint huvud, något pannmask, bra hals, stark rygg, tillräckligt kors, kraftig bröstkorg, ordinärt vinklad, päls, färg och tassar ok.

snagg päls, bra tassar och svans.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-1

Tikar Juniorklass

V Junkl

SUNNANSJÖGÅRDENS TINA SE45378/ 2010 (SE JCH SE UCH Harlyckans TRITTBERGETS ELVIS S40791/2009 Björne S27180/2002 -- SE JCH Viskahöjds (SE JCH SE UCH NO JCH RR NO UCH Brattåsbäckens Banjo S30325/2003 -- SE JCH SE UCH RR Trittbergets Lycka S58451/2006) Äg Jan Erik Hellman, Östersund. Uppf Per Tindra S38189/2004) Äg Bengt Johansson, Näsåker. Uppf Bert Mårtensson. Kritik: 53 cm. Könspräglat huvud, något ljusa ögon, välkroppad, tillräcklig benstomme, ordinärt Yngve Östlund. Kritik: 56 cm. Rastypiskt huvud, välkroppad, tillräcklig benstomme, välvinklad, vinklad, något kort bröstkorg, rör sig något underställt, bra tassar, päls.

fina rörelser, bra päls, färg och tassar.

E Jkl 2 Jkk CK 2 Bhkl R-Cert

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM

SVARTHÖGENS DILO S24436/2009 LEX ALICE S49304/2009 (SE JCH (SE JCH SE UCH NO JCH RR NO UCH Brattåsbäckens Banjo S30325/2003 -- SE JCH SE UCH RR Ronja S37361/2003) Äg Gunnar Eriksson, Ramsele. Uppf Ulrika Lejonberg o Stefan Andersson. Kritik: 56 cm. Rastypiskt huvud, välkroppad, bra benstomme, ordinärt vinklad, fina rörelser, utm päls, bra färg, tassar.

Finntjärns Sebb S41649/2003 -- RR SE JCH NO JCH Fina S67546/2005) Äg Lars-Olov Törnkvist o Lars Eriksson, Strömsund. Uppf Lars-Olov Törnkvist. Kritik: 54 cm. Rastypiskt huvud, bra könsprägel, bra kropp, tillräcklig benstomme, ordinärt vinklad, fina rörelser, kort päls, bra tassar.

E Jkl 3 Jkk

ABBE S38109/2006 (SE JCH RR Gubbalyckans Molle S27919/2000 -- SE

E Jkl 2 Jkk CK 2 Btkl R-Cert

HAGETS SPARA S52245/2009 (SE JCH SE JCH SE UCH RR Axa S57275/2002) Äg Sandra Sjölund Emilsson, Bjurholm. Uppf Tommy Pettersson. Kritik: 56 cm. Något lätt hanhundshuvud, bra kropp, tillräcklig UCH Byggemarkens Drillo S22823/2004 -- RR SE JCH SE UCH Hagets Tussi S42082/2004) Äg Henrik Kårén, Näsåker. Uppf Kalle Ängvall. Kritik: 53 cm. Könspräglat huvud benstomme och bröstkorg, borde vara bättre vinklad bak, fina rörelser, bra tassar och päls, något hög svans. Välvisad!

av bra modell, bra kropp och benstomme, ordinärt vinklad, rör sig med något tröga frambensrörelser, bra färg och tassar.

Västernorrlands Stövarklubb 369 Schillerstövare

Hanar Unghundsklass

V Ukl

Tikar Öppen klass

V Ökl

TÖRMARKENS FLORA S30504/2009 TÖRMARKENS KAJ SE18944/2010 (J Fonnfjellbygda's Rakkarn S16513/2004 (Cato S24672/2001 -- Törmarkens Bittan -- RR SE JCH SE UCH Sunneröns Piska S36748/2004) Äg Eivin Nilsson, Bergeforsen. S30286/2001) Äg Örjan Nilsson, Strömsund. Uppf Klas Törmark. Kritik: 55 cm. Rastypiskt Uppf Klas Törmark. Kritik: 55 cm. Könspräglat huvud, bra hals, stark något karp rygg, huvud, något trögt ansatta öron, bra hals och tillräckligt kors, bröst och benstomme, rygg, något fallande kors, kunde vara bättre korta överarmar, rör sig med något tröga vinklad, fina rörelser, bra päls och tassar.

frambensrörelser, bra päls, färg och tassar.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM

SARRO S43914/2008 (J Kjölsjöns Bingo S43590/2000 -- SE JCH SE UCH RR Budbergets F-Raja S33337/2002) Äg Erland Jönsson, Gäddede. Uppf Ted Jönsson. Kritik: 58 cm. Maskulint huvud, bra modell, bra kropp och benstomme, ordinärt vinklad, utmärkt päls, bra tassar, bra färg.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR BIS-3

TÖRMARKENS TANJA S51528/2007 (RR SE JCH SE UCH Broängsbäckens Ticko S32062/2003 -- RR SE JCH SE UCH Sunneröns Piska S30286/2001) Äg Klas Törmark, Hammerdal. Uppf Klas Törmark. Kritik: 55 cm. Feminint huvud, något luftiga öron, bra kropp, något vek rygglinje, bra benstomme, ordinärt vinklad, något glesa tassar, gammal övermogen päls.

V Jkl

RR KLINTON S21222/2004 (Bjärtvallens Lasse S30284/94 -- J Käbbaskogens Geni S19182/2000) Äg Tage Hägglund, Bjurholm. Uppf Rolf Sjödin. Kritik: 55 cm. Maskulint huvud, kort kropp, tillräckligt kors, något kort bröstkorg, bra benstomme, fina rörelser, rör sig med allför hög svans, bra tassar, färg u a.

Smålandstövare

G Jkl

HEDE S63940/2008 (SE JCH SE UCH RR Gräddhyllans Zorro S16872/2002 -- RR SE JCH SE UCH Klumpens Ila S20428/2002) Äg Mikael Nyhlén, Fränsta. Uppf Mikael Nyhlén. Kritik: 48 cm Rastypiskt huvud något lång kropp, tillräcklig benstomme, ordinärt vinklad, bra päls o tassar, mentalitet i vekaste laget.

Tikar Unghundsklass

V Ukl

TÖRMARKENS KLARA SE18948/2010 (Cato S24672/2001 -- Törmarkens Bittan S36748/2004) Äg Klas Törmark, Hammerdal. Uppf Klas Törmark. Kritik: 51 cm. Huvud med något fattig underkäke, bra könsprägel, bra kropp och benstomme, ordinärt vinklad, rör sig med något tröga frambensrörelser, något glesa tassar, bra päls och färg.

Tikar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk CK 1 Btkl BIR BIS-4

MOLLY SE60210/2010 (Jackegubbens Leo S30347/2005 -- Baksjöåsens Pamira S37397/2004) Äg Petra o Roland Sjöberg, Björna. Uppf Petra o Roland Sjöberg. Kritik: 44 cm. Rastypiskt huvud, bra könsprägel, välkroppad bra benstomme, välvinklad, fina rörelser, päls, färg och tassar utan anmärkning.

370 Västernorrlands Stövarklubb

G Junkl

Leo S30347/2005 -- Baksjöåsens Pamira S33021/2006) Äg Björn Markström, Fåker. AKITA SE60204/2010 (Jackegubbens Uppf Magnus Ström. Kritik: 57 cm. Kraftigt huvud med alltför mkt kinder. Bra överlinje, S37397/2004) Äg Peter Öquist, Örnsköldsvik. utm kors ngt rak i sitt framställ, utm bak, Uppf Petra o Roland Sjöberg. Kritik: 45 cm. trevliga rörelser från sidan, ngt marktrång bak Något smalt huvud, bra hals och rygg, fallande o rör sig med lösa armbågar fram. Pannmask, i kors, tillräckligt bröst och benstomme, ordinärt övrigt ok färg o päls. Ment u a.

vinklad, bra rörelser, bra tassar och päls.

Utställning Ånge

Datum 2011-08-13 Domare Lars Widén

V Ökl

LILLNIPENS DOLLAR S43664/2009 (SE JCH RR Kaskgårdens Atlas S50376/2006 -- SE JCH SE UCH RR FI JCH Lillnipens Centa S33021/2006) Äg Bertil Nordmark, Stugun. Uppf Magnus Ström. Kritik: 58 cm.

Finsk stövare

Hanar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK 1 Bhkl BIM

Maskulint huvud, tendens till köttiga kinder, tilltalande överlinje, en bröstkorg som kunde vara bredare i sin nedre del, ngt öppna vinklar SVARTLYCKANS BINGO SE34186/2010 fram, ok bak norm rörelser runt om. Pannmask (RR SE JCH Kallravallens Mikko i övr bra färg o päls norm rr. Ment u a.

S28578/2002 -- SE JCH SE UCH Mokällans Ebba S20588/2005) Äg Björn Östlin, Hammarstrand. Uppf Reidar Engström. Kritik: 59 cm. Mkt goda proportioner, vackert Tikar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk

VÄLIKYLÄS TINA SE48980/2010 (RR SE maskulint huvud, ngt fallande kors. Bra bröstkorg avseende djup kunde vara en tanke JCH SE UCH Ringsait Kamu S71023/2007 -- J Välikyläs Hila S38458/2007) Äg Emanuel längre, passande bröst, goda vinklar, trevliga rörelser, korrekt färg o bra päls. Ment u a.

o Caroline Stenmark, Sundsvall. Uppf Lasse Siltamäki. Kritik: 55,5 cm. Nospartiet kan va lite kraftfullare, vacker överlinje, korr kors

E Ukl 2 Ukk

ord vinkl fram, utm bak, en bröstkorg under SVARTLYCKANS ATTACK SE34188/2010 utveckling, trevligt steg runt om, för dagen ngt (RR SE JCH Kallravallens Mikko luftig, korr färg, bra päls. Ment u a.

S28578/2002 -- SE JCH SE UCH Mokällans Ebba S20588/2005) Äg Tim Knapp, Ramsjö. Uppf Reidar Engström. Kritik: 56,5 cm. Ett huvud som kunde vara mer välvt o ögonbryns bågar. Bra hals, en rygg som kunde vara en tanke längre, ngt fallande kors, välvinklad. Bröst under utveckling. Passande benstomme. Bra päls ok färg. Mkt trev rörelser. Ment u a.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl

JÄNISKAMUN SILVA S54294/2009 (FI JCH FI UCH Kerijussin Otto FIN21423/05 -- FI UCH FI JCH FI V-06 Smiku FIN24935/03) Äg Jörgen Nyberg, Delsbo. Uppf Sanna Koskinen. Kritik: 56 cm. Mkt tillt tik, korrekta proportioner, feminint uttryck. Bra öron o öronansättning, Utm överlinje som avsl m ett Hanar Öppen klass

G Ökl

LILLNIPENS DIESEL S43662/2009 (SE JCH RR Kaskgårdens Atlas S50376/2006 -- SE JCH SE UCH RR FI JCH Lillnipens Centa bra kors. Bra vinkl runt om utm bröstkorg. Goda vinklar trevliga rörelser, passande benstomme. Bra färg o päls. Ment u a.

E Jkl 2 Jkk

Västernorrlands Stövarklubb

E Ökl 2 Ökk CK 4 Bhkl

371

(Långdansen's Joko-E S40173/96 -- SE JCH Välikyläs Halu S29990/99) Äg Kent Statin, Sundsvall. Uppf Roland Marklund. Kritik: 56 cm. Feminint tikhuv o nosparti, kunde vara mer utv, ngt runda ögon. Bra hals o rygg som avsl med korr kors, bra bröstkorg, ord vinklar. Korr steg runt om. Bra färg o päls. Ment u a.

Sebb S41649/2003 -- RR SE JCH NO JCH Fina S67546/2005) Äg Jan Fredrik Larsson, Stöde. Uppf Lars-Olov Törnkvist. Kritik: 57 cm. Bra proportioner, god könsprägel i allt stark överlinje. Bra kors, trevliga rörelser från sidan ngt marktrång fram. Bra päls o färg. Ment u a.

Tikar Championklass

E Chkl 1 Chkk CK 1 Btkl Cert BIR BIS-1

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM

VIISTOPOLUN HILA FIN45884/08 ABBE S59481/2007 (J RAPP S33665/2003 (FIN JCH FIN UCH Tuistorinteen Iivar FIN31408/01 -- FIN JCH FIN UCH Viistopolun Härtta FIN37688/05) Äg Jon Randen, Vikhammer. Uppf Petre Kojantää.

-- J ULFKÄLLAS RONJA S28590/2002) Äg Kerstin o Rune Jönsson, Föllinge. Uppf Lars Olofsson. Kritik: 59,5 cm. Mkt maskulin hane könsp huvud där skallen kunde vara mer välvd, Kritik: 56 cm. Tilltalande tik med goda proportioner. Vackert huvud som störs av ljusa ögon, vacker överl tillr bröstkorg fantastiskt bra steg från sidan. Vackra färger bra päls. Mkt vackra färger. Ment u a.

korr överl som avsl m bra kors, utm bröstk korr vinklad, trevliga rörelser från sidan, ngt lösa armb fram. Bra färg o päls. Ment u a.

Hamiltonstövare

Hanar Öppen klass

V Ökl

TOPSYGÅRDENS TWIX S55306/2009 (RR SE JCH SE UCH Lassebos Dalton S48453/2006 -- RR SE JCH SE UCH Rånedalens Sessan S40424/2004) Äg Valter Forsberg, Bergeforsen. Uppf Haldo Eriksson. Kritik: 57 cm. Huvud som kunde ha mer stop Bra hals stark rygg, korrekt kors goda vinkl, tillr djupt bröst ngt luftig, ok färg o päls. Ment u a.

E Ökl 1 Ökk CK 3 Bhkl

JÄGARDALENS KLANG S37829/2009 (SE JCH SE UCH NO JCH RR NO UCH Brattåsbäckens Banjo S30325/2003 -- SE UCH SE JCH Sally N14921/00) Äg Kjell Sundholm, Erikslund. Uppf Leif Toivonen. Kritik: 57 cm. Maskulint huvud med rätt uttryck, stark överlinje, ngt halsskinn goda vinklar. Bra bröst, passande benstomme, trevliga rörelser, bra päls o färg. Ment u a.

E Jkl 2 Jkk CK 2 Bhkl

ABBE S27021/2007 (RR SE JCH SE UCH Mörråshagens Ajjo S28573/2003 -- J Anja S20424/2002) Äg Stig o Magdalena Hansson, Viksjöfors. Uppf Stig o Magdalena Hansson. Kritik: 58 cm. Maskulin hane, vacker uttrycksfull hals, stark överl som avslutas med bra kors, välvinklad, tillr bröstkorg, passande benstomme. Bra rörelser från sidan, ngt trång bak, vackra färger. Bra päls. Ment u a.

E Jkl 3 Jkk

SPETTLIDENS TELLO S64427/2008 (J Rosådalens Alter S37369/2003 -- RR SE JCH SE UCH Spettlidens Fina S41196/2001) Äg Lars Ivar Sandin, Matfors. Uppf Tommy Lindmark. Kritik: 58 cm. Huvud som önskar mer stop, korrekt kors ord vinkl, tillräcklig bröstkorg. Bra päls o färg, trevliga rörelser runt om. Ment u a.

372 Västernorrlands Stövarklubb

Tikar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk

JÄMTSNOANS ANJA SE28083/2010 S29315/98) Äg Lars Hagemo, Ljungaverk. (SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo MOLLY S36448/2007 (SE JCH Rozzo S26958/2001 -- SE JCH Jämtsnoans Zita Uppf Bernt Brande. Kritik: 53 cm. Könspräglat S22823/2004 -- SE JCH SE UCH RR Klara huvud, skalle önskas mer välvd, ngt mungipa. S37360/2003) Äg Hans Åsberg, Alby. Uppf Bra hals, ngt eftergivande rygg i rörelse o stilla, Lars Olofsson. Kritik: 54 cm. Feminint bra korr benstomme, tillr bröstkorg, goda huvud, korr uttryck. Bra överlinje som avslutas vinklar, ordinära rörelser runt om. Ment u a.

med korr kors, ngt öppna vinkl fram. Djup bröstkorg som kunde vara längre, ok rörelser runt om. Bra färg o päls. Ment u a.

E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl Cert

LEX ALICE S49304/2009 (SE JCH Finntjärns Sebb S41649/2003 -- RR SE JCH NO JCH

V Ukl

Fina S67546/2005) Äg Lars-Olov Törnkvist JÄMTSNOANS KELLY SE28082/2010 o Lars Eriksson, Strömsund. Uppf Lars-Olov (SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo S22823/2004 -- SE JCH SE UCH RR Klara Törnkvist. Kritik: 56 cm. Korrekt proportioner, vackert huvud, ngt mycket mungipa visas, korr S37360/2003) Äg Kjell Norberg, Ånge. Uppf Lars Olofsson. Kritik: 55 cm. Ädelt huvud med mkt könsprägel. Bra hals, en rygglinje som är ngt högre bak, korr kors, korr vinkl, ngt kort bröstkorg, rör sig överbyggt, utm färg o päls, passande benstomme. Ment u a.

överlinje som avslutas med korr kors, tillräcklig bröstkorg, goda vinklar, goda rörelser runt om, bra färg o päls. Ment u a.

Schillerstövare

Hanar Unghundsklass

E Ukl

TYLO SE11946/2010 (J Sandtorpets Kane II Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR BIS-2

JÖRNSMARKENS STRÖVA S40436/2009 (SE JCH SE UCH NO JCH RR NO UCH Brattåsbäckens Banjo S30325/2003 -- SE JCH SE UCH RR Harlyckans Kia S17954/2001) Äg Anders Norberg, Kovland. Uppf Roger Grenholm. Kritik: 53 cm. Vackert uttrycksfullt huvud, snygg överlinje, bra kors välvinklad, bra bröstkorg, välgående i alla plan, utm päls o färg. Ment u a.

S25158/2004 -- SE JCH Kia S21219/2004) Äg Magnus Larsson, Fränsta. Uppf Ullrik Lindgren. Kritik: 57 cm. Goda proportioner, maskulint kilformat huvud. Bra öron o öronansättning, rygg av korrekt längd, acc kors, ngt öppna vinklar fram o bak. Bröstkorg under utveckling, passande benstomme, trevliga rörelser. Bra färg o päls. Ment u a.

Tikar Bruks/Jaktklass

V Jkl

CIDER S52785/2008 (J RR Ulfkällas Zeb S36734/2004 -- J RR Bomarkens Pepsi S25933/2000) Äg Pär Hägglund o Maja Sahlin, Stugun. Uppf Christian Jansson. Kritik: 55 cm. Huvud kunde vara mer välvd, mer stop önskas, ngt ljusa ögon. Bra överlinje som avslutas med utm kors, välvinklad, tillräcklig bröstkorg, rörelser ok från sidan, ngt trånga fram o bakbensrörelse. Ment u a.

Hanar Bruks/Jaktklass

G Jkl

SANDTORPETS KANE II S25158/2004 (J Lindalunds Isak S25858/2001 -- RR SE UCH SE JCH FI UCH NO UCH Sandtorpets Stinta S23126/98) Äg Jan Bäckström, Stöde. Uppf Jan Karlsson. Kritik: 57 cm. En lätt hane med ett maskulint huvud, en rygg av korr längd som avslutas med ett brant kors, tillr bröstkorg rak vinklad fram o bak, rör sig med underst bakbensrörelser, passande benstomme, vacker färg o bra päls. Ment u a.

Västernorrlands Stövarklubb 373

Tikar Öppen klass

E Ökl

TÖRMARKENS FLORA S30504/2009 -- RR SE JCH SE UCH Sunneröns Piska S30286/2001) Äg Örjan Nilsson, Strömsund. Uppf Klas Törmark. Kritik: 55 cm. Korr proportioner, könspräglat huvud där ögon kund vara en nyans mörkare. Bra överlinje som avslutas med ett ngt brant kors, ord vinklad, tillr djup bröstkorg som kunde vara bättre, trevliga rörelser. Bra färg o päl.s Gör för dagen lite luftigt intr. Ment u a.

Smålandstövare

Hanar Unghundsklass

V Ukl

OZZY SE32371/2010 (RR Tjärvedens Munter S41705/2006 -- J Baksjöåsens Saima S37398/2004) Äg Lennart Forslin, Sundsvall. Uppf Henrik Hurtig. Kritik: 49 cm. Nosparti kunde vara kraftfullare, rygg som är tillräckligt kort, relativt bra kors, bröstkorg inte färdig. Goda vinklar. Bra färg o päls, en lovande unghund. Tillgänglighet u a.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR BIS-3

TÖRMARKENS TANJA S51528/2007 (RR SE JCH SE UCH Broängsbäckens Ticko S32062/2003 -- RR SE JCH SE UCH Sunneröns Piska S30286/2001) Äg Klas Törmark, Hammerdal. Uppf Klas Törmark. Kritik: 55 cm. Mkt feminint huvud, bra öron, saknar en p1 i överkäken. Bra hals, en ngt lång rygg, ok bröstkorg, ngt öppna vinkl fram, korr vink bak, rör sig med ett trevligt steg från sidan, kunde vara bättre utfärg på sina lår. Ment u a.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-4

HEDE S63940/2008 (SE JCH SE UCH RR Gräddhyllans Zorro S16872/2002 -- RR SE JCH SE UCH Klumpens Ila S20428/2002) Äg Mikael Nyhlén, Fränsta. Uppf Mikael Nyhlén. Kritik: 49 cm. Goda proportioner, mkt tilltalande huvud, grov hals, en rygg som kunde vara tanke stramare, ok kors, goda vinklar, tillräcklig bröstkorg, utm färg o päls. Ment u a.

374 Gävleborgs läns Stövarklubb

Sent redovisat jaktprov från säsongen 2010-2011

Hamiltonstövare

Elitklass

2 Pris

VÄSTBOVALLENS KEY S43968/2007

Ʃ

else

: Fel totalpoäng dag 2 hade registrerats

Jaktprov Gävleborgs Län Disp. Elit

Datum 2010-12-05 - 2011-01-03

Finsk stövare

Elitklass

1 Pris

KASKGÅRDENS ABBE S50379/2006 (RR SJCH Kallravallens Mikko S28578/2002 -- J Nickelvallens Tindra S36185/2002) Bengt Lindström Njutånger 11-01-02 Dom Nyberg Jörgen Temp -10°C Snö 30 cm. Kl 08:45-15:50 Sl.2 Mark.slag 12:35 Upptag 12:55 120 = 120(0) 1 rep Hare sågs 0 ggr.

Sök 4 Arb.slag 4 Väck 6(1) Drevsäk 5 Drevfart 4 Skallm 4 Tapptarb 5 Väck 6 Skall.hörb 4 Skall.ton 4(2) Lyd 4 Jaktlust 6 S:a 56 11-01-03 Dom Ström Magnus Temp -15°C Snö 30 cm. Kl 09:00-14:10 Sl.1 Mark.slag 09:25 Upptag 10:54 51(55)69 = 120(55) 2 rep Hare sågs 0 ggr.

Sök 4 Arb.slag 4 Väck 6(1) Drevsäk 4 Drevfart 3 Skallm 4 Tapptarb 4 Väck 6 Skall.hörb 4 Skall.ton 4(2) Lyd 4 Jaktlust 5 S:a

52

1 ökl + 1 ökl = 1 ekl S28573/2003 -- RR SJCH SUCH Järvsöbos Tanja S31581/99) Staffan Ladänges Edsbyn 10-12-05 Dom Olsson Bernt-Olov Temp -10°C Snö 20 cm. Kl 08:50-15:05 Sl.1 Mark.

slag 09:20 Upptag 09:41 45(7) = 45(7) 1 rep Hare sågs 1 gång. Sl.1 Haren kröp under en stuga därav dödtappten. Sl.2 inga slag.

Sök 5 Arb.slag 4 Väck 6(1) Drevsäk 4 Drevfart 4 Skallm 4 Tapptarb 4 Väck 6 Skall.hörb 4 Skall.ton 4(2) Lyd 4 Jaktlust 5 S:a 54 10-12-06 Dom Keränen Lauri Temp -6°C Snö 15 cm. Kl 08:25-14:12 Sl.1 Mark.slag 09:47 Upptag 10:08 28(8)3(24)23(9)13(38)53 = 120(79) 5 rep Hare sågs 2 ggr.

Sök 5 Arb.slag 4 Väck 5 Drevsäk 5 Drevfart 6 Skallm 5 Tapptarb 4 Väck 5 Skall.hörb 4 Skall.

ton 4(2) Lyd 3 Jaktlust 6 S:a 56 3 ökl + 1 ökl = 2 ekl

Gävleborgs läns Stövarklubb 375

Utställning Högbo

Datum 2011-04-30 Domare Ann Carlström

Finsk stövare

Hanar Juniorklass

V Junkl

ABBE SE39275/2010 (Kilbackens Raju Rolle S53112/2006 -- Kilbackens Raju-Tiina S39881/2006) Äg Gillis Östling Skutskär. Uppf Samuel Forsling. Kritik: 59 cm. Very good. Tilltalande helhet. Bra längd och kropp. Maskulint huvud med bra längd. Fin nackknöl. Väl ansatta öron. Mkt bra rygg. Tillräcklig bröstkorg. Uppdragen buklinje. Öppna vinklar fram och bak. Rör sig ngt ostabilt fram, väl från sidan. Bra päls och färg. Ngt sotigt lår. Bett och tänder ua. Mentalitet ua.

Hanar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK 1 Bhkl BIR

KROONMÄEN VILI S44575/2009 (FI JCH -- SE JCH SE UCH Kroonmäen Sally S38524/2005) Äg Kurt Elfsberg Ockelbo. Uppf Lars Backström. Kritik: 58 cm. Excellent. Tilltalande helhet och proportioner. Maskulint välskuret huvud. Fint uttryck. Välplacerade öron. Bra nosparti. Utm hals och överlinje. Bra bröstkorg. Välvinklad. Rör sig utm från sidan. Ngt ostadig i armbågen. Utm päls och färg. Bett och tänder ua. Mentalitet ua.

E Ukl 2 Ukk

LILLNIPENS D'ANTE S43663/2009 (SE JCH RR Kaskgårdens Atlas S50376/2006 -- SE JCH SE UCH RR FI JCH Lillnipens Centa S33021/2006) Äg Håkan Skytt Älvkarleby. Uppf Magnus Ström. Kritik: 60 cm. Excellent. Trevlig helhet. Fina proportioner. Maskulint huvud. Med bra längd och uttryck. Välplacerade öron. Ngt fattig underkäke. Utm hals och överlinje. Välkroppad. Välvinklad. Utm benstomme och tassar. Rör sig utm från sidan. Mkt bra päls och färg. Ngt sotig på låret. Bett och tänder ua. Mentalitet ua.

Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 2 Bhkl

VILLE S29699/2009 (RR SE JCH Hallmyrans Vidar S19103/2005 -- SE JCH Fäbäckens Gry S38330/2003) Äg Hans Andersson Boda Kyrkby. Uppf Håkan Johansson. Kritik: 59 cm. Excellent. Trevlig helhet. Maskulint huvud m bra längd och uttryck. Välansatta öron. Markerad nackknöl. Utm hals och rygg. Bra bröstkorg. Välvinklad. Utm benstomme och tassar. Rör sig mkt väl från sidan, bra fram. Bra päls och färg. Aningen fräknig på frambenen. Bett och tänder ua. Mentalitet ua.

V Ökl

RINGKALLENS JAALISCO S55449/2008 (SE JCH Ringkallens Gruff S33258/2000 -- RR SE JCH SE UCH Ensi S36835/2000) Äg Stefan Wirén Gävle. Uppf Sven-Erik Melin. Kritik: 59 cm. Very good. Trevlig helhet. Fina proportioner. Maskulint huvud m bra längd, fint uttryck, bra nosparti och väl ansatta öron. Mkt bra hals. Ngt eftergiven rygg. Välkroppad. Ngt öppna vinklar fram och bak. Rör sig trångt bak och ostabilt fram, väl från sidan. Bra pälskvalitet. Fina färger. Bett och tänder ua. Mentalitet ua.

Hanar Bruks/Jaktklass

G Jkl

ROY S28731/2009 (SE JCH Alapörkän Tyson S17916/2005 -- RR SE JCH FI JCH Bottenfjärdens Kreetta S35441/2005) Äg Kent Åkerlund Gävle. Uppf Lauri Karinkanta. Kritik: 58 cm. Good. Hanne med fina proportioner men där helheten störs av mentaliteten. Maskulint välskuret huvud. Bra nosparti. Väl ansatta öron. Mkt bra hals och överlinje. Välkroppad. Välvinklad. Mkt bra ben och tassar. Rör sig trångt fram och bak. Kunde ha ngt längre steg från sidan. Bra päls och färg. Är ej helt bekväm i situationen därav priset. Bett och tänder ua.

376 Gävleborgs läns Stövarklubb

Tikar Öppen klass

V Ökl

ROSMYRENS MIRA S31976/2009 (RR SE JCH NO JCH Bossmålas Bamse S59041/2002 -- RR SE JCH Rosmyrens Tessy S38176/2004) Äg Johan Ängblom Valbo. Uppf Lennart Andersson. Kritik: 55 cm. Very good. Goda proportioner. Feminint huvud. Kunde ha ngt bättre markerat stop. Väl ansatta öron. Ngt fattig underkäke. Mkt bra hals och rygg. Brant kors. Grund och smal bröstkorg. Tillräckliga vinklar. Rör sig underställt från sidan, trångt bak, ostabilt fram. Bra pälskvalitet. Kunde vara renare i sina färger på lår och bog. Bett och tänder ua. Mentalitet ua.

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR

RONEMARKENS STINA S16640/2009 (SE JCH Cello S40202/99 -- Sussi S48362/2001) Äg Per Göthe Orsa. Uppf Lennart Pettersson. Kritik: 50 cm. Excellent. Välbyggd tik m fina proportioner. Feminint huvud m bra proportioner. Härligt uttryck. Utmärkt hals och överlinje. Välkroppad. Rör sig ngt ostabilt fram. Bra från sidan. Utm pälskvalitet. Helheten störs ngt av den höga svansen. Bett och tänder ua. Mentalitet ua.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk

JÄNISKAMUN SILVA S54294/2009 (FI JCH FI UCH Kerijussin Otto FIN21423/05 -- FI UCH FI JCH FI V-06 Smiku FIN24935/03) Äg Jörgen Nyberg Delsbo. Uppf Sanna Koskinen. Kritik: 57 cm. Excellent. Tilltalande helhet och proportioner. Feminint huvud m bra längd och uttryck. Markerad nackknöl. Fint nosparti. Mkt fin hals och överlinje. Välkroppad. Välvinklad. Rör sig utm från sidan, ngt brett fram. Bra pälskvalitet. En aning mkt vitt. Bett och tänder ua. Ngt högt hull. Mentalitet ua.

Hamiltonstövare

Hanar Juniorklass

G Junkl

JÄMTSNOANS CLEO SE28080/2010 (SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo S22823/2004 -- SE JCH SE UCH RR Klara S37360/2003) Äg Thomas Sturesson Österfärnebo. Uppf Lars Olofsson. Kritik: 58 cm. Good. Trevlig helhet. Maskulint huvud. Markerad nackknöl. Mörka ögon. Väl ansatta öron. Något brant ansatt hals. Bra rygglinje. Något flat bröstkorg. Öppna vinklar fram och bak. Rör sig ostabilt fram. Kunde ha längre steg från sidan. Hög svans. Kunde vara bättre färgad mantel. Tänder och bett ua. Mentalitet ua.

Gotlandstövare

Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk

ZINGO S57838/2003 (Anskar S49406/91 -- J Vickie S46845/97) Äg Mikael Sundin Orsa. Uppf William Natzén. Kritik: 52 cm. Excellent. Tilltalande helhet. Maskulint huvud, välskuret. Fint uttryck. Bra nosparti. Väl ansatta öron. Mkt bra hals och rygg. Bra bröstkorg. Lagom vinklad. Rör sig stundvis mkt väl från sidan. Ngt hög svans. Bra pälskvalitet. Bett och tänder ua. Mkt bra päls och färg. Mentalitet ua.

Hanar Championklass

E Chkl 1 Chkk CK 1 Bhkl BIR

TOPSYGÅRDENS PILO S22106/99 (Tito S31119/91 -- SE JCH RR SE UCH Svartuddens Pia S46568/95) Äg Lars-Inge Persson Bykyrkby. Uppf Haldo Eriksson. Kritik: 59 cm. Excellent. Tilltalande helhet och proportioner. Vackert välskuret huvud med fint uttryck och längd. Tillräcklig nackknöl. Väl ansatta öron. Utmärkt hals och överlinje. Välkroppad. Välvinklad. Rör sig utmärkt från sidan. Mkt bra päls och färg. Försvarar väl sitt championat. Bett och tänder ua. Mentalitet ua.

Gävleborgs läns Stövarklubb 377

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk

RR MANDYLIKE'S MAZARIN S46319/2005 (J Rotebos Boss S28615/2000 -- J RR Mandylike's Samantha S43653/97) Äg Åke Bäckman Jordbro. Uppf Susanne Eriksson. Kritik: 55 cm. Excellent. Fina proportioner. Feminint huvud. Kunde vara ngt mera längd. Tillräcklig nackknöl. Väl ansatta öron. Mörka fina ögon. Bra hals och rygg. Välkroppad. Ngt öppen vinkel bak. Framskjutet skulderparti. Rör sig väl från sidan. Ngt ostabilt fram. Bra päls och färg. Kunde vara ngt renare på sina lår. Tänder och bett ua. Mentalitet ua.

Luzernerstövare

Tikar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK 1 Btkl BIR

SVEA S49664/2009 (J RR Errolf S59703/2004 -- J RR Sanna S30331/2003) Äg Johan Brodin Ockelbo. Uppf Gunnar Andersson. Kritik: 53 cm. Excellent. Tilltalande helhet och proportioner. Ädelt välskuret huvud. Väl ansatta mjuka öron. Fint uttryck. Rätt mungipa. Utm hals och överlinje. Bra bröstkorg. Välvinklad. Rör sig mkt väl från sidan. Utm päls och färg. Tänder och bett ua. Mentalitet ua.

Schillerstövare

Hanar Öppen klass

V Ökl

SCHILLERÅSENS ELVIS S23662/2009 (J RR Käbbaskogens Jeff S23136/2003 -- J Budbergets Gia S41008/2003) Äg Kjell Gunnarsson Storvik. Uppf Karl Schiller. Kritik: 53 cm. Very good. Bra proportioner. En aning kraftigt huvud som kunde vara ngt torrare i läppen. Fint uttryck. Mkt bra hals och rygg. Ngt fallande kors. Bra bröstkorg. Framskjuten skuldra. Lagom vinklad fram. Kunde vara bättre vinklad i sitt knä. Mkt bra ben och tassar. Rör sig trångt bak och ngt underställt från sidan och ostabilt fram. Utmärkt päls och färger. Bett och tänder ua. Mentalitet ua.

G Ökl

MÖRTTJÄRNS JILLSAN S26984/2009 (J Lindalunds Isak S25858/2001 -- J RR Nattfjärilen Cassa S34951/2002) Äg Sten-Olof Lindberg Järbo. Uppf Henrik Mårts. Kritik: 54 cm. Good. Ngt luftigt helhetsintryck. Feminint huvud med bra längd. Väl ansatta och formade öron. Mkt bra hals och rygg. Kort kors. Ngt grund bröstkorg. Framskjuten skuldra. Öppna vinklar. Rör sig trångt bak. Rör sig med ett kort ngt stelt steg från sidan. Bra päls. Varm färg. Ngt sotig på låret. Bett och tänder ua. Mentalitet ua.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl

SIDSKOGSBERGETS LUZIE S51854/2006 (SE JCH SE UCH RR Tello S53632/2003 -- J Backahöjdens Sessan S38948/2002) Äg Fredrik Jonsson Järvsö. Uppf Fredrik o Sven-Åke Jonsson. Kritik: 50 cm. Excellent. Tilltalande helhet och proportioner. Superädel! Vackert välskuret huvud. Korrekta öron. Fin mungipa. Utm hals och överlinje. Välkroppad. Välvinklad. Rör sig mkt väl från sidan. Ngt trångt fram och bak. Mkt bra päls och färg. Tänder och bett ua. Mentalitet ua.

Smålandstövare

Hanar Valpklass

1 Valpkl

SCOTT SE60203/2010 (Jackegubbens Leo S30347/2005 -- Baksjöåsens Pamira S37397/2004) Äg Tomas Andersson Ockelbo. Uppf Peter o Roland Sjöberg. Kritik: Trevlig helhet men ngt lätt i typen. Maskulint huvud. Mörka ögon. Välansatta öron. Mkt bra hals och rygg. Bra bröstkorg för åldern. Passande benstomme. Korrekta tecken på tassar. Rör sig väl från sidan med väl hög svans. Lång svans. Bra päls och tecken.

378 Gävleborgs läns Stövarklubb

Hanar Juniorklass

V Junkl

SPRUFS SE32372/2010 (RR Tjärvedens Munter S41705/2006 -- J Baksjöåsens Saima S37398/2004) Äg Pär-Åke Brodd Valbo. Uppf Henrik Hurtig. Kritik: 49 cm. Very good. Trevlig helhet. Tillräckligt maskulint huvud. Välplacerade öron. Mkt fina ögon. Ngt tunt nosparti. Mkt bra hals och rygg. Bra bröstkorg. Framskjutet skulderparti. Ngt öppen vinkel bak. Tillräcklig benstomme med bra tassar. Rör sig väl men kunde ha bättre steg från sidan. Mkt bra päls, färg och tecken. Bett och tänder ua. Mentalitet ua.

Utställning Al a

Datum 2011-06-05 Domare Lars Widén

Dunkerstövare

Tikar Unghundsklass

G Ukl

LILLBOSKOGENS NEILA S45615/2009 (Lillboskogens Levis-Kingen S29653/97 -- Lillboskogens Brända-Li S60420/2003) Äg Krister Klaesson Åsarna. Uppf Lars-Olof Hansson. Kritik: 50 cm. Good. Huvud som kunde vara kraftfullare. Bra överlinje. Ordinärt vinklad. Korrekt bröstkorg. Rör sig m bra steg Tikar Valpklass

1 Valpkl HP

TASSA SE60205/2010 (Jackegubbens från sidan, dock eftergivande rygg. Utm färg och päls. Vill ogärna visa sig och palperas.

Leo S30347/2005 -- Baksjöåsens Pamira S37397/2004) Äg Hanna Andersson Ockelbo.

Finsk stövare

Hanar Juniorklass

V Junkl

Uppf Peter o Roland Sjöberg. Kritik: Trevliga KROONMÄEN HEMPPA SE53006/2010 (FI proportioner. Feminint huvud med bra JCH SE JCH Villipuron Kusti SE19880/2010 proportioner. Välplacerade öron. Mkt bra -- SE JCH SE UCH Kroonmäen Sally hals och rygg. Tillräcklig bröstkorg. Passande S38524/2005) Äg Daniel Lingman Trönödal. benstomme. Rör sig mkt väl från sidan. Mkt Uppf Lars Backström. Kritik: 60 cm. Very bra päls. Fina färger och tecken. Tänder och good. Bra proportioner. Maskulint huvuvd. bett ua. BIR-valp! Mentalitet ua.

Bra hals och överlinje. För åldern tillräcklig bröstkorg. Väl vinklad bak, ngt öppen vinkel fram. Rör sig bra från sidan. Ngt lösa armbågar. Bra färg och päls. Behöver ringträning.

Tikar Unghundsklass

S Ukl

SLÅTTERÅSENS LEJA S39089/2009 (Fridolf S39384/2003 -- Slåtteråsens Pia S37818/2004) Äg Lasse Johansson Söderhamn. Uppf Rolf Eckerhall. Kritik: 50,5 cm. Sufficient. Ngt högställt helhetsintryck. Feminint huvud m bra proportioner och uttryck. Välplacerade öron. Mkt bra hals och överlinje. Ngt flat i bröstkorgen. Välvinklad. Bra benstomme. Rör sig väl från sidan. Ngt mjuk päls m fina tecken. Stor tik som tappar i typ pga avsaknad av korrekt robusthet och storlek. Tänder och bett ua.

Hanar Öppen klass

V Ökl

VILLE S29699/2009 (RR SE JCH Hallmyrans Vidar S19103/2005 -- SE JCH Fäbäckens Gry S38330/2003) Äg Hans Andersson Boda Kyrkby. Uppf Håkan Johansson. Kritik: 58 cm. Very good. Huvud m rätt proportioner. Dock ngt ljusa ögon. Underkäken kunde var ngt mer utvecklad. Stark överlinje som avslutas m starkt kors. Tillräcklig bröstkorg. Öppna vinklar runt om. Rör sig bra runt om. Vackra färger. Bra päls. Rör sig m glad svans.

Gävleborgs läns Stövarklubb 379

Tikar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk CK 2 Btkl

KROONMÄEN ALMA SE53002/2010 (FI JCH SE JCH Villipuron Kusti SE19880/2010 -- SE JCH SE UCH Kroonmäen Sally S38524/2005) Äg Per-Erik Stridh Rengsjö. Uppf Lars Backström. Kritik: 55 cm. Excellent. Feminint huvud där underkäken kunde vara mer utvecklad. Bra linje. Utmärkt kors. Bra bröstkorg som är tillräckligt djup men under utveckling. Välvinklad. Rör sig m utmärkt steg från sidan. Ngt lös i framstället.

Passande benstomme. Bra tassar. Rör sig trevligt från sidan. Dock ngt hög i ländpartiet. Korrekt färg och päls.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk

SKÅNMARKENS INA S46721/2007 (RR SE JCH NORD UCH INT UCH Nixon S50867/2003 -- J RR Kilbackens Raju-Iila S41226/2004) Äg Mats Olofsson Leksand. Uppf Lars Norström. Kritik: 56 cm. Excellent. Feminint huvud där nospartiet kunde var mer utfyllt. Ögonen kunde ha mörkare nyans. Bra överlinje. Korrekt bröstkorg. Ordinärt vinklad. Rör sig rastypiskt.

G Junkl

KILBACKENS RAJU-EMMA SE49165/2010 (FI JCH FI UCH Matkon Miku FIN33635/06 -- SE JCH SE UCH Kilbackens Raju-Tähti S32456/2003) Äg Karl-Gösta Wengelin Järbo. Uppf Erkki Ylinen. Kritik: 57 cm. Good. Huvud m mer utfyllt nosparti. Ögonfärg önskas mörkare. Bra hals. Rygg m tillräcklig längd. Brant kors. Tillräckligt djup bröstkorg som kunde vara längre. Öppna vinklar. Rör sig m underställda bakbensrörelser och uppbruten svans. Bra färg och päls.

Hamiltonstövare

Hanar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk

SCOTT SE26892/2010 (SE JCH SE UCH RR Jim S25139/2004 -- SE JCH Åhlstigens Zazza S16650/2006) Äg Leif Häll Voxnabruk. Uppf Jan Löke. Kritik: 56 cm. Excellent. 14 mån juniorhanne. Längre och kraftigare nosparti önskas. Bra överlinje. Bröstkorg under utveckling. Ngt framskjutet skulderläge. Ngt öppna vinklar fram, ok bak. Trevliga rörelser. Varma färger. Bra päls.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR

RANA S23964/2009 (SE JCH SE UCH RR Ulvfsveåsens Toivo S24731/2004 -- J SE JCH SE UCH RR Kilbackens Raju-Frida S41224/2004) Äg Jens Olsson Edsbyn. Uppf Sören Högberg. Kritik: 54 cm. Excellent. Tilltalande proportioner. Mkt bra tikhuvud som tyvärr störs av ljus ögonfärg. Korrekt överlinje. Välvinklad. Tillräcklig djup och lång bröstkorg som kunde vara bredare i nedre delen. Bra färg och päls. Bra vinklad.

V Junkl

HÖGMYRENS TELLO SE25374/2010 (RR SE JCH SE UCH Lassebos Dalton S48453/2006 -- J Högmyrens Steja S17212/2004) Äg Mats Halvarsson Sveg. Uppf Jöns Åslund. Kritik: 56 cm. Very good. Utm huvud. Korrekt rygglinje som avslutas m brant kors. Ordinärt vinklad. Bröstkorg under utveckling. Kunde vara längre. Öppna vinklar runt om. Rör sig från sidan m underställda bakben. Bra färg och päls.

E Ökl 2 Ökk

LOLITA S32562/2009 (RR SE JCH Lunnsjöns Loke S29492/2005 -- SE JCH SE UCH Freja S25855/2001) Äg Leif Krantz Bjuråker. Uppf Åke Norling. Kritik: 53 cm. Excellent. Feminint huvud. Korrekta proportioner. Bra överlinje. Bra bröstkorg. Korrekt vinklad. Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 2 Bhkl

ÅHLSTIGENS QVINTUS S66571/2007 (RR SE JCH SE UCH Torgnys Under

380 Gävleborgs läns Stövarklubb

S42734/2001 -- RR SE JCH SE UCH Gastkullens Daiwa S18402/2003) Äg Claes Åsberg Ljusdal. Uppf Göran Fastén. Kritik: 60 cm. Excellent. Kraftfullt maskulint huvud m ngt köttiga kinder och hängande ögonlock. Utm proportioner. Stark överlinje som avslutas m bra kors. Utm bröstkorg. Ngt öppna vinklar fram, bra bak. Varma färger o bra päls.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR

ABBE S27021/2007 (RR SE JCH SE UCH Mörråshagens Ajjo S28573/2003 -- J Anja S20424/2002) Äg Stig o Magdalena Hansson Viksjöfors. Uppf Stig o Magdalena Hansson. Kritik: 58 cm. Excellent. En 58 cm stor hane m maskulint huvud. Köttiga kinder. Utm proportioner. Utm bröstkorg. Välvinklad. Passande benstomme. Utm färg o päls. Utm steg från sidan. Trånga bakbensrörelser.

Tikar Öppen klass

S Ökl

ÖSTANSJÖNS DISA S26611/2009 (SE JCH SE UCH Jörnsmarkens Cecar S25162/2006 -- RR SE JCH SE UCH Skånmarkens Lill-Järva S43565/2001) Äg Leif Olsson Trönödal. Uppf Karl-Erik Sivertsson. Kritik: 53 cm. Sufficient. Tvåårig tik som ger ett kvadratiskt intryck. Feminint huvud som störs av pannmask. Tunn hals. Bra rygglinje i stående som avslutas m ngt brant kors. Outvecklad bröstkorg som kunde vara längre. Öppna vinklar runt om. Framskjutet skulderläge. Rör sig från sidan m välvlänt parti. Saknar all form av substans. Korrekt päls. För tik passande benstomme.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk

kors. Väl anlagd skuldra. Tillräcklig bröstkorg. Ordinärt vinklad. Rör sig ok runt om.

Schillerstövare

Hanar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk

SIDSKOGSBERGETS ARTUR SE35021/ 2010 (J Rävuddens Skott S60435/2004 -- J Sidskogsbergets Cenita S45066/2004) Äg Sven-Åke Jonsson Järvsö. Uppf Sven-Åke o Fredrik Jonsson. Kritik: 58 cm. Excellent. Maskulint huvud där underkäken kunde vara mer utvecklad. Korrekt överlinje. Ordinärt vinklad. Bröstkorg under utveckling. Korrekt färg och päls. Rastypiska rörelser.

E Junkl 2 Junkk

SIDSKOGSBERGETS ACKE SE35022/2010 (J Rävuddens Skott S60435/2004 -- J Sidskogsbergets Cenita S45066/2004) Äg Erik Jonsson Järvsö. Uppf Sven-Åke o Fredrik Jonsson. Kritik: 59 cm. Excellent. Maskulint huvud. Rätt proportioner. Bra överlinje. Bröstkorg under utveckling. Kunde vara bättre vinklad runt om. För rasen normala rörelser. Utmärkt färg och päls. Ger för dagen ett luftigt intryck.

Hanar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK 2 Bhkl

KLOTROLLES ZLATAN S49062/2009 (RR SE J(RÄV)CH Börsgårds Krut S37641/2002 -- J RR Klotrolles Raja S57596/2002) Äg Patrik Krantz Näsviken. Uppf Roland Andersson. Kritik: 57 cm. Excellent. En unghund med tilltalande huvud. Korrekt uttryck. Stark överlinje. För rasen väl vinklad. Bröstkorg som kunde vara mer utvecklad. Passande benstomme. Rastypiska rörelser. Utmärkt färg (RR SE JCH SE UCH Mörråshagens Ajjo S28573/2003 -- SE JCH SE UCH RR Magda S31859/2002) Äg Germund Freimuth Gävle. Uppf Germund Freimuth. Kritik: 52,5 cm. Excellent. Feminint huvud som är flat. Rundade ögon. Bra hals o överlinje som avslutas m brant

E Ukl 2 Ukk CK 3 Bhkl

LYESKOGENS MESSI S52677/2009 (Raggen S41203/2001 -- J RR Lyeskogens Molly S49461/2004) Äg Per Johansson Edsbyn. Uppf

Gävleborgs läns Stövarklubb 381

Christer Hederstedt. Kritik: 57 cm. Excellent. Trevlig ung hane m rätt proportioner. Utmärkt huvud. Stark överlinje. Ngt rak i framstället. Kunde vara bättre vinklad runt om. Bra tassar. Passande benstomme. Korrekt färg och päls. Rastypiska rörelser.

Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Bhkl BIR

SUNNERÖNS BRASSE S41307/2007 (RR SE JCH SE UCH Gyltbos Kruze S32645/2002 -- J RR Sunneröns Prillan S30284/2001) Äg Jan Haglund Färila. Uppf Olle Dahlgren. Kritik: 57 cm. Excellent. Tilltalande hanne 4 år m utmärkt huvud och rätt uttryck. Bra hals. Ryggen en aning kort. Utmärkt bröstkorg. Välvinklad m framskjutet skulderläge. Passande benstomme. Trevliga rörelser. Vacker färg. Bra päls.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 4 Bhkl Cert

BARRY S23665/2009 (J Morsmyrens Roy S47626/2003 -- SE JCH SE UCH Chilla S24665/2001) Äg Sven-Ivan Nilsson Sveg. Uppf Stig Larsson. Kritik: 57 cm. Excellent. Kraftigt maskulint hanhundshuvud. Kort hals pga framskjutet skulderläge. Utmärkt överlinje. Bra bröstkorg. Ordinärt vinklad. Trevliga rörelser. Bra färg och päls. Rejäl benstomme.

Tikar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk

SIDSKOGSBERGETS AKWA SE35024/ 2010 (J Rävuddens Skott S60435/2004 -- J Sidskogsbergets Cenita S45066/2004) Äg Christian Olsson Järvsö. Uppf Sven-Åke o Fredrik Jonsson. Kritik: 54 cm. Excellent. Ett feminint huvud där underkäken kunde vara mer utvecklad. Stark överlinje som avslutas med starkt kors. Bröstkorg under utveckling. Ngt rak i framstället. Ok vinklad bak. För dagen passande benstomme. Trevliga rörelser. Utmärkt färg och päls.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIM

STEIRA S43912/2008 (J Kjölsjöns Bingo S43590/2000 -- SE JCH SE UCH RR Budbergets F-Raja S33337/2002) Äg Sten o Hans Nordh Bollnäs. Uppf Ted Jönsson. Kritik: 54 cm. Excellent. Feminint huvud som störs av aningen runda ögon. Bra överlinje. Bröstkorgen kunde vara bredare i nedre delen. Korrekt vinklad. Trevliga rörelser. Passande benstomme. Ngt uppdragen buklinje. Bra färg och päls. Bra proportioner. Välbalanserad. Mkt välvisad.

Luzernerstövare

Tikar Unghundsklass

V Ukl

SVEA S49664/2009 (J RR Errolf S59703/2004 -- J RR Sanna S30331/2003) Äg Johan Brodin Ockelbo. Uppf Gunnar Andersson. Kritik: 55 cm. Very good. Feminint huvud m korrekt uttryck. Bra öron. För åldern tillräcklig bröstkorg. Korrekt överlinje. Ordinärt vinklad. Saknar resning i rörelse. Väl mörk i sina färger.

Smålandstövare

Hanar Öppen klass

E Ökl

JON-ERS GÅRDEN ARVID S50373/2007 (Pan S33859/2002 -- Leagården's Lea S60594/2005) Äg Ulla Björklin Järvsö. Uppf Per Önnerstam. Kritik: 51 cm. Excellent. En hanne m utmärkta proportioner. Korrekt huvud där ögonen kunde vara en nyans mörkare. Bra bröstkorg. Välvinklad. Passande benstomme. Utmärkt tantecknad. Bra rörelser. Är dock ngt för stolt för sin svans. Utmärkt färg med klara tantecken. Bra päls.

G Ökl

JON-ERS GÅRDEN BALO S32309/2009 (Pan S33859/2002 -- Leagården's Lea S60594/2005) Äg Per Önnerstam Edsbyn. Uppf Per Önnerstam. Kritik: 52 cm. Good. Bra huvud med rätt uttryck. Korrekt hals och halsansättning. Rygg m korrekt längd som

382 Gävleborgs läns Stövarklubb

avslutas m mkt brant kors. Utm underlinje. Väl ansatt skuldra. Ordinärt vinklad. Rör sig m höjt ländparti och trippande rörelser.

Tikar Bruks/Jaktklass

V Jkl

JON-ERS GÅRDEN ASTA S50372/2007 (Pan S33859/2002 -- Leagården's Lea S60594/2005) Äg Olof Lundin Edsbyn. Uppf Per Önnerstam. Kritik: 44 cm. Very good. En mindre tik. Huvud m rätt könsprägel. Bra hals. Står o rör sig m ngt eftergivande rygg. Brant kors. En bröstkorg som kunde vara mer utvecklad i nedre delen. Rör sig ok från sidan. Trång bak. Utm färg o päls.

Acceptabelt kors. Förbröst och bröstdjup under utveckling. Passande benstomme. Bra ben och tassar. Välvinklad runt om. Ngt försiktig i sina rörelser. Rör sig m eftergivande rygg. Kunde vinna på en bättre könsprägel.

V Ukl

SOLSTRIMMANS FINN-JOCKE SE36440/ 2010 (FI JCH Välikorven Jussi FIN44623/02 -- RR SE JCH SE UCH Jaga På Solstrimman S36330/2004) Äg Anders Strömstedt, Hassela. Uppf Leif o Katarina Backström. Kritik: 60 cm. Very good. Maskulint välskuret huvud m mörka vackra ögon. Typisk nackknöl. Bra hals, rygg och kors. Förbröst och bröstdjup under utveckling. Bra benstomme. Bra ben och tassar. Välvinklad runt om. Rör sig med vägvinnande, flytande, bra rörelser.

Utställning Hassela

Datum 2011-08-20 Domare Sarah Häggkvist bakbensrörelser.

Finsk stövare

Hanar Unghundsklass

G Ukl

BOTTENFJÄRDENS GASS SE31475/2010 (FI JCH Välikorven Jussi FIN44623/02 -- SE JCH RR SE UCH Riina S20756/2007) Äg Susanna Bertils, Gnarp. Uppf Mikael Karjalainen. Kritik: 60 cm. Good. Maskulint huvud, som kunde ha tydligare nackknöl. Välplacerade öron. Bra hals. Aningen karp rygg. Acceptabelt kors. Förbröst och bröstdjup under utveckling. Bra vinklad runt om. Passande bra benstomme. Bra ben och tassar. Går och står m lösa armbågar. Rör sig m aningen korta Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk

VILLE S29699/2009 (RR SE JCH Hallmyrans Vidar S19103/2005 -- SE JCH Fäbäckens Gry S38330/2003) Äg Hans Andersson, Boda Kyrkby. Uppf Håkan Johansson. Kritik: 58 cm. Excellent. Välskuret maskulint huvud. Tillräcklig nackknöl. Mkt bra hals, rygg och kors. Mkt bra förbröst och bröstdjup. Mkt bra benstomme, ben och tassar. Rör sig m vägvinnande, flytande, bra rörelser.

G Ökl

SÖRBOGÅRDENS JERI S20324/2006 (NORD JCH Lunnsjöns Aimo S39268/2000 -- J Jenna S36333/2004) Äg Susanna Bertils, Gnarp. Uppf Allan Fjärem. Kritik: 58 cm. Good. Maskulint huvud som kunde ha bättre

S Ukl

RIITASOINNUN JERI SE14796/2011 nackknöl. Aningen bred hjässa. Mörka vackra ögon. Mkt bra hals, rygg och kors. Tillräckligt (Peipposen Pirtu Finjen FIN31660/03 -- förbröst och bröstdjup. Mkt bra benstomme. Riitasoinnun Ritu Finjen FIN24537/03) Äg Bra ben och tassar. Ordinärt vinklad runt om. Jörgen Nyberg, Delsbo. Uppf Kaj Kangasmäki. Rör sig en aning stelt men m parallella rörelser.

Kritik: 59 cm. Sufficient. Hanhund m huvud under utveckling. Tydligare nackknöl önskas. Mörka vackra ögon. Bra hals och rygg.

V Ökl

BERGSVEDJANS MIKKO S36080/2008 (SE JCH SE UCH RR Jarro S21824/2002

Gävleborgs läns Stövarklubb 383

-- SE JCH SE UCH RR Bergsvedjans Aija S39967/99) Äg Jörgen Hafstad, Fränsta. Uppf Jörgen Hafstad. Kritik: 58 cm. Very good. Maskulint huvud m aningen mkt läpp. Bra hals, rygg och kors. Utm förbröst och bröstdjup. Bra benstomme. Bra ben och tassar. Välvinklad runt om. Rör sig m vägvinnande, flytande, parallella rörelser.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM

SPIRO S27152/2006 (NORD JCH Lunnsjöns Aimo S39268/2000 -- J Slåttemyra's Speja N06412/00) Äg Mats o Helena Byman, Njurunda. Uppf Åke Persson. Kritik: 60 cm. Tikar Juniorklass

V Junkl

GRUVRISETS FILLAN SE67026/2010 (INT UCH NORD UCH NORD JCH NO V-06 -- RR SE JCH SE UCH Gruvrisets Dessi S27625/2005) Äg Lars Linne, Hassela. Uppf Rolf Johansson. Kritik: 57 cm. Very good. Välskuret feminint huvud, som kunde ha bättre markerat stop. Mkt bra hals o rygg. Bra kors. Förbröst och bröstdjup under utveckling. Välvinklad runt om. Passande bra benstomme, ben och tassar. Rör sig m vägvinnande, flytande, parallella bra rörelser. Aningen mjuk i ryggen i rörelse.

Excellent. Maskulin m mörka vackra ögon. Rastypisk nackknöl. Välplacerade öron. Mkt bra hals, rygg och kors. Bra förbröst och bröstdjup. Mkt bra benstomme, ben och tassar. Välvinklad runt om. Rör sig m flytande, vägvinnande, parallella steg.

Tikar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk

KRONS ALMA SE29176/2010 (NORD JCH Lunnsjöns Aimo S39268/2000 -- SE JCH SE UCH RR Kroonmäen Amanda S25589/2006)

E Jkl 2 Jkk CK 2 Bhkl R-Cert

Äg Mats o Helena Byman, Njurunda. Uppf Tore Kron. Kritik: 55 cm. Excellent. Feminint huvud UGGLESKOGENS RIKI S40682/2007 m tydlig nackknöl. Aningen knapp underkäke. (SE JCH SE UCH Kilbackens Raju-Riki S32457/2003 -- RR SE UCH SE JCH Alka S36838/2000) Äg Sven Magnusson, Matfors. Uppf Sven Magnusson. Kritik: 57 cm. Excellent. Välskuret maskulint huvud m tydlig nackknöl. Ej helt släta öron. Mkt bra hals, rygg och kors. Mkt bra förbröst och bröstdjup. Passande bra benstomme. Bra ben och tassar. Vägvinnande, flytande rörelser, dock lite bred fram.

G Jkl

RR BONDVIKENS BEPPE S34300/2006 (J Åivets Raju S26646/2003 -- Tranlandets Jenna S33929/2004) Äg Mats Jonsson, Östhammar. Uppf Robert Sandberg. Kritik: 57 cm. Good. Maskulint huvud m tillräcklig nackknöl. Aningen stora öron. Bra kors. Mkt bra förbröst och bröstdjup. Passande bra benstomme. Bra ben och tassar. Rör sig med en aning mjuk rygg och bundna bakbensrörelser. I övrigt parallella rörelser.

Bra hals, rygg och kors. Förbröst och bröstdjup under utveckling. Välvinklad runt om. Passande bra benstomme. Bra ben och tassar. Rör sig m flytande, vägvinnande rörelser.

G Ukl

BERGUDDEN'S BEA SE20455/2010 (SE JCH SE UCH RR Armas S54516/2003 -- RR SE JCH SE UCH Bergudden's Tara S32958/2002) Äg Ola Lindkvist, Bjuråker. Uppf Gunnar Byström. Kritik: 54 cm. Good. Feminint välskuret huvud m väl markerad nackknöl. Bra hals. Mjuk rygg. Bra kors. Mkt bra förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om. Passande bra benstomme. Bra ben och tassar. Rör sig m ngt mjuk rygg. Ngt kohasigt bak.

V Ukl

MISKA SE36094/2010 (FI JCH Vipulan Ukko FIN28919/02 -- SE JCH RR FI JCH Flatmarkens Elsa S49759/2003) Äg Stig-Allan Jakobsen, Hassela. Uppf Leif Lindgren. Kritik:

384 Gävleborgs läns Stövarklubb

54 cm. Very good. Feminint huvud som kunde vinna på ngt tydligare nackknöl. Ngt stora öron. Mörka vackra ögon. Bra hals, rygg och kors. Välvinklad runt om. Aningen tunn benstomme. Bra ben och tassar. Har flytande ngt försiktiga rörelser. I övrigt parallella.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR

JÄNISKAMUN SILVA S54294/2009 (FI JCH FI UCH Kerijussin Otto FIN21423/05 -- FI UCH FI JCH FI V-06 Smiku FIN24935/03) Äg Jörgen Nyberg, Delsbo. Uppf Sanna Koskinen. Kritik: 57 cm. Excellent. Vackert välskuret feminint huvud. Välplacerade öron. Vackra ögon. Tillräcklig nackknöl. Mkt bra hals, rygg och kors. Utm förbröst och bröstdjup. Bra benstomme, ben och tassar. Rör sig m vägvinnande, parallella, flytande rörelser.

V Jkl

LUNNSJÖNS ILA S23683/2006 (SE JCH SE UCH RR Kroonmäen Jesse S43535/2003 -- SE JCH NO JCH RR Lunnsjöns Ayla S39266/2000) Äg Patrik Hansson. Uppf Patrik Hansson. Kritik: 55 cm. Very good. Välskuret feminint huvud m rastypiska öron. Tillräcklig nackknöl. Bra hals, rygg och kors. Mkt bra förbröst och bröstdjup. Passande bra benstomme. Bra ben och tassar. Rör sig m flytande, vägvinnande, parallella rörelser.

Hamiltonstövare

Hanar Öppen klass

V Ökl

NILSDREVETS CHAMPIS S43675/2009 (SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo S22823/2004 -- RR SE JCH SE UCH Thurdrevet Centa S35309/2004) Äg Per Sjölin, Norrala. Uppf Sven-Olov Nilsson. Kritik: 59 cm. Very good. Maskulint huvud som störs av öppna ögonlock. Väl mkt läpp, önskas torrare. Välplacerade öron. Mkt bra hals, rygg och kors. Mkt bra förbröst och bröstdjup. Ordinärt vinklad fram och bak. Mkt bra benstomme. Bra ben och tassar. Rör sig m flytande, parallella rörelser, dock ngt kort steg.

Tikar Unghundsklass

V Ukl

JÄMTSNOANS ELLA SE28081/2010 (SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo S22823/2004 -- SE JCH SE UCH RR Klara S37360/2003) Äg Tommy Sundell, Delsbo. Uppf Lars Olofsson. Kritik: 55 cm. Very good. Feminint välskuret huvud under utveckling. Välplacerade öron. Bra hals, rygg och kors. Förbröst och bröstdjup under utveckling. Bra benstomme. Bra ben och tassar. Rör sig m vägvinnande parallella steg.

Tikar Öppen klass

V Ökl

STENSLANDS LEA S37738/2005 (RR SE JCH NO JCH SE UCH Thurdrevet Turbo S27263/2001 -- RR SE JCH Spjutvikens Heidi S59225/2000) Äg Anders Åström, Njurunda. Uppf Torbjörn Sedin. Kritik: 54 cm. Very good. Feminint huvud m aningen bred hjässa. Bra hals, rygg och kors. Mkt bra förbröst och bröstdjup. Mkt bra benstomme, ben och tassar. Rör sig m flytande parallella rörelser, dock ngt korta rörelser bak. Välvisad.

JÄRVSÖBOS TUVA S26602/2009 (RR SE JCH King S28566/2003 -- SE JCH SE UCH RR Magda S31859/2002) Äg Jan Petterson, Hudiksvall. Uppf Germund Freimuth. Kritik: 55 cm. Very good. Välskuret vackert feminint huvud. Mörka vackra ögon. Välplacerade öron. Mkt bra hals och rygg. Acceptabelt kors. Utm förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om. Passande bra benstomme. Bra ben och tassar. Rör sig m vägvinnande parallella steg. För dagen ngt tung.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR

JÄRVSÖBOS CARRO S58103/2007 (RR SE JCH SE UCH Mörråshagens Ajjo S28573/2003 -- SE JCH SE UCH RR Magda

S31859/2002) Äg Germund Freimuth, Gävle. Uppf Germund Freimuth. Kritik: 53 cm. Excellent. Feminint välskuret huvud, men aningen tunn underkäke. Mkt bra hals, rygg och kors. Utm förbröst och bröstdjup. Mkt bra benstomme, ben och tassar. Rör sig m vägvinnande, flytande, parallella rörelser.

Schillerstövare Gävleborgs läns Stövarklubb

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM

BARRY S23665/2009 (J Morsmyrens Roy S47626/2003 -- SE JCH SE UCH Chilla S24665/2001) Äg Sven-Ivan Nilsson, Sveg. Uppf Stig Larsson. Kritik: 57 cm. Excellent. Maskulint välskuret huvud m välplacerade öron. Mkt bra hals, rygg och kors. Passande bra benstomme. Mkt bra ben och tassar. Ordinärt vinklad fram. Bra vinklad bak. Rör sig m vägvinnande, parallella, flytande steg.

385

Rör sig m flytande, parallella, vägvinnande rörelser.

V Ukl

KLACKEBOS KLINGA SE24416/2010 (RR SE J(RÄV)CH Sturedalens Poj S38059/2003 -- J RR Klackebos Slända S31332/2004) Äg Mats Larsson, Bergsjö. Uppf Hans Körberg. Kritik: 54 cm. Very good. Huvud som kunde vara ngt mer feminint och ha ngt mer nackknöl. Långa rastypiska öron. Mörka vackra ögon. Bra hals, rygg och kors. För sin ålder bra utvecklat förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om. Passande bra benstommar. Bra ben och tassar. Rör sig m parallella rörelser, dock ngt kort i steget. Önskar mer vägvinnande steg.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR

BUDBERGETS HEVY S31097/2008 (SE JCH Käbbaskogens Idor S32977/2002 -- RR SE JCH Budbergets Enja S31214/2001) Äg Alf Engman, Kovland. Uppf Bertil Hedlund. Kritik: 54 cm. Excellent. Feminint huvud m aning långt nosparti. Välplacerade öron. Mörka vackra ögon. Mkt bra hals, rygg och kors. Utm förbröst och bröstdjup. Ordinärt vinklad runt om. Utm benstomme, ben och tassar. Rör sig m vägvinnande, parallella steg.

Smålandstövare

Hanar Öppen klass

V Ökl

JON-ERS GÅRDEN ARVID S50373/2007 (Pan S33859/2002 -- Leagården's Lea S60594/2005) Äg Ulla Björklin, Järvsö. Uppf Per Önnerstam. Kritik: 52 cm. Very good. Välskuret maskulint huvud. Bra ansatta öron. Bra hals och rygg. Acceptabelt kors. Ordinärt förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om. Ngt tunn benstomme. Bra ben och tassar. Rör sig m vägvinnande parallella rörelser, men m uppbruten svans. Kunde vara mer rektangulär. Lång svans. Bra päls och färg.

Luzernerstövare

Tikar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK 1 Btkl BIR

TESSLA SE26906/2010 (RR SE JCH SE UCH NO JCH Aydon S52027/2004 -- J RR Finabos Åse S41308/2007) Äg Bo Aspenfelt, Bollnäs. Uppf Sune Hansson. Kritik: 52 cm. Excellent. Feminint välskuret huvud. Tydligt markerad nackknöl. Långa skruvade öron. Mkt bra hals och rygg. Acceptabelt kors. Utm förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om. Passande bra benstomme. Bra ben och tassar. Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR

HEDE S63940/2008 (SE JCH SE UCH RR Gräddhyllans Zorro S16872/2002 -- RR SE JCH SE UCH Klumpens Ila S20428/2002) Äg Mikael Nyhlén, Fränsta. Uppf Mikael Nyhlén. Kritik: 50 cm. Excellent. Maskulint huvud m välansatta öron. Mkt bra hals, rygg och kors. Utm förbröst och bröstdjup. Passande bra benstomme. Bra ben och tassar. Välvinklad runt om. Härligt hårlag. Rör sig m vägvinnande parallella rörelser. Aningen rektangulär. Stubbsvans.

386 Gävleborgs läns Stövarklubb

Tikar Öppen klass

G Ökl

ESTER S26093/2008 (Tallhöjden's Linus S45126/2001 -- Klumpens Jakta S22101/2003) Äg Tomas Jansson, Njurunda. Uppf Tomas Jansson. Kritik: 46 cm. Good. Feminint välskuret huvud m mörka ögon. Välplacerade öron. Bra hals. Aningen mjuk rygg. Bra kors. Acceptabelt förbröst och bröstdjup. Uppdragen buklinje. Passande bra benstomme. Bra ben och tassar. Rör sig m aningen trippande steg. Parallella bra rörelser. Önskar henne ngt fylligare. Lång svans.

JON-ERS GÅRDEN ANNJA S50371/2007 (Pan S33859/2002 -- Leagården's Lea S60594/2005) Äg Per Önnerstam, Edsbyn. Uppf Per Önnerstam. Kritik: 46 cm. Good. Feminint huvud m snipigt nosparti. Bra hals och rygg. En aning sluttande kors. Bra förbröst och bröstdjup. Passande benstomme. Bra ben och tassar. Välvinklad runt om. Rör sig m en aning bundna bakbensrörelser. Stubbsvans. Aning hastrång bak.

Dalarnas Stövarklubb 387

över o underlinje. Bra vinklar på bra ben. Bra päls o färg. Utmärkta rörelser.

Utställning Borlänge

Datum 2011-06-12 Domare Göran Fastén

G Ökl

MOKÄLLANS NORTON S43603/2007 (SE JCH SE UCH Kilbackens Raju-Lucas S34017/2002 -- SE JCH RR Mokällans Tiindra S12929/99) Äg Peter Beck Grycksbo. Uppf Per-Anders Karlsson. Kritik: 59 cm. Ett huvud med bred skalle, bulliga kinder o kort nosparti. Torr bra hals o bra överlinje. Mycket bra bröst. Bra vinklar på bra benstomme. Bra päls o färg. Mycket bra rörelser.

Finsk stövare

Hanar Valpklass

1 Valpkl HP

GRUVRISETS FIX SE67032/2010 (INT UCH NORD UCH NORD JCH NO V-06 Tikar Valpklass

1 Valpkl HP

GRUVRISETS FANNI SE67024/2010 (INT UCH NORD UCH NORD JCH NO V-06 -- RR SE JCH SE UCH Gruvrisets Dessi S27625/2005) Äg Sven-Eric Larsson Sjärnsund. Uppf Rolf Johansson. Kritik: 55 cm. En valp med bra proportioner. Ett välskuret huvud. Utmärkt hals o överlinje. Bra bröst. Ej färdig i vinklarna, bra ben. Bra färg o päls. Utmärkta rörelser. Bra uppvisad. BIM valp.

-- RR SE JCH SE UCH Gruvrisets Dessi S27625/2005) Äg Rolf Johansson Säter. Uppf Rolf Johansson. Kritik: 54 cm. Välskuret vackert huvud som störes av öppna ögonlock, synlig nackknöl. Utmärkt hals o överlinje. Mycket bra bröst. Ordinärt vinklad på mycket bra benstomme. Bra päls o färg. Flytande rörelser. Bra visad. BIR valp.

Hanar Juniorklass

V Junkl

ERIK SE50706/2010 (J Kim S15706/2009 -- J Biabys Eka S44788/2006) Äg Andreas Kolseth Borlänge. Uppf Pär Klaesson. Kritik: 57 cm. Välskuret vackert huvud med synlig nackknöl. Utmärkt hals o överlinje, aning brant kors. Bra bröst. Bra benstomme, kunde ha bättre vinklar. Bra färg o päls. Bra rörelser.

2 Valpkl HP

GRUVRISETS FANNY SE67029/2010 (INT UCH NORD UCH NORD JCH NO V-06 -- RR SE JCH SE UCH Gruvrisets Dessi S27625/2005) Äg Bengt Johansson Säter. Uppf Rolf Johansson. Kritik: 54 cm. Ett välskuret rastypiskt huvud med utmärkta öron. Utmärkt hals o överlinje. Mycket bra bröst. Ordinärt vinklad på bra ben. Något fria armbågar. Mycket bra rörelser.

Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Bhkl BIM

VILLE S29699/2009 (RR SE JCH Hallmyrans Vidar S19103/2005 -- SE JCH Fäbäckens Gry S38330/2003) Äg Hans Andersson Boda Kyrkby. Uppf Håkan Johansson. Kritik: 60 cm. Maskulint bra huvud, kunde ha något bättre markerad nackknöl. Torr bra hals, bra Tikar Juniorklass

V Junkl

KVISTÅSENS PIRKKO SE32026/2010 (RR SE JCH Lunnsjöns Loke S29492/2005 -- J Kallravallens Ila S28583/2002) Äg Mikael Odell Smedjebacken. Uppf Hans-Jurgen

388 Dalarnas Stövarklubb

Jensen. Kritik: 55 cm. Välskuret vackert tikhuvud med synlig nackknöl. Torr bra hals, stark rygg o bra kors. Bra bröst. Ordinärt vinklad på bra ben. Lite sotiga färger. Rör sig huvud med bra öron. Utmärkt hals o överlinje. Utmärkt bröst. Ordinärt vinklad på bra ben. Bra päls o färger. Bra rörelser.

rätt bra.

S Junkl

KUSGÅRDENS SINA SE31097/2010 Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl Cert

RITVA S27451/2006 (FI J(RÄV)CH Pomo FIN27247/99 -- J Maranvikens Sanna (J Wahl-Bos Seit S23791/2007 -- J Sita S53540/2007) Äg Per Änges Leksand. Uppf Kjell Hansson. Kritik: 58 cm. Könspräglat huvud med fattig underkäke, sotiga färger i S31280/2003) Äg Thomas Nääs Siljansnäs. Uppf Tommy Östlund. Kritik: 56 cm. Utmärkt vackert huvud, utmärkt skuret, bra öron. Torr vacker hals, bra över o underlinje. Bra vinklar huvudet. Hel halsring, torr bra hals, bra rygg. Bra bröst. Öppna vinklar runt om. Sotiga färger. Rör sig med mycket karp rygg.

på bra ben. Bra päls o färg, något genomslag på sadeln. Utmärkta rörelser.

Tikar Unghundsklass

G Ukl

KNAUTGÅRDENS NELLIE SE21528/2010 (SE JCH RR Baljåsens Rami S14424/2005 -- SE JCH Långbos Mejja S25585/2006) Äg Tom Mattsson Älvdalen. Uppf Lars-Erik Staffan. Kritik: 58 cm. Ett välskuret vackert tikhuvud. Torr hals med halsring, stark rygg, brant kors. Välutvecklad bröstkorg. Ordinärt vinklad, något fria armbågar, bra ben. Vackra färger. Bra rörelser. Behöver ringtränas. Ej helt frimodig, därav priset!

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR BIS-2

PEKKAS TYRA S33212/2008 (FI JCH Ajolumen Raju FIN41011/05 -- RR SE JCH SE UCH Pirttirinteen Siiri S24877/2000) Äg Pär Gustafsson Borlänge. Uppf Pär Gustafsson. Kritik: 56 cm. Ett välskuret vackert huvud med mörka ögon o bra öron. Utmärkt hals o överlinje. Utmärkt bröstkorg. Bra vinklar o benstomme. Vackra färger. Bra uppvisad.

E Ökl 2 Ökk CK 3 Btkl

KLUBBO KVARNS BETTAN S31260/2009 (SE JCH RR Kaskgårdens Atlas S50376/2006 -- J Storbubergets Sessan S21862/2003) Äg Bengt-Arne Wexell Hudiksvall. Uppf Bengt Lindström. Kritik: 53 cm. Välskuret vackert

E Jkl 2 Jkk CK 4 Btkl

SKÅNMARKENS INA S46721/2007 (RR SE JCH NORD UCH INT UCH Nixon S50867/2003 -- J RR Kilbackens Raju-Iila S41226/2004) Äg Mats Olofsson Leksand. Uppf Lars Norström. Kritik: 57 cm. Välskuret bra tikhuvud med lite sotiga färger. Lång torr hals, utmärkt överlinje. Välutvecklat bröst. Ordinärt vinklad på bra ben. Varma vackra färger. Bra rörelser.

E Jkl 3 Jkk CK

BOTTENFJÄRDENS LIISA S18320/2008 (FI JCH Ajolumen Raju FIN41011/05 -- SE JCH RR Mäkipuiston Miina S64402/2004) Äg Sven Persson Sunne. Uppf Mikael Karjalainen. Kritik: 54 cm. Könspräglat huvud med något snipigt nosparti, bra nackknöl. Bra hals o rygg, mycket bra kors. Välutvecklad bröstkorg. Ordinärt vinklad på bra ben. Bra rörelser.

V Jkl

MOKÄLLANS PILA II S20557/2003 (S41351/93 -- SE JCH RR Mokällans Tiindra S12929/99) Äg Sven-Erik Bertell Grycksbo. Uppf Per-Anders Karlsson. Kritik: 56 cm. Välskuret vackert huvud. Torr vacker hals o stark överlinje. Bra vinklar på bra ben. Något outvecklad bröstkorg. Bra färger. Bra rörelser.

Dalarnas Stövarklubb 389 Gotlandstövare

Hanar Öppen klass

G Ökl

LUDDE S16626/2009 (Astuens Decco S49135/2006 -- J Vittra S50178/2002) Äg Hans Jensen Ransäter. Uppf Per-Hugo Fors. Kritik: 50 cm. Maskulint huvud med väl markerat stop. Torr bra hals, stark rygg, brant o kort kors. Mycket bra bröstkorg. Öppna vinklar. Rör sig med starkt uppbruten svans o korta bundna rörelser.

Rör sig med något fria armbågar, annars bra rörelser.

E Ökl 4 Ökk

RS-TUFF S47195/2005 (NO JCH NO UCH SE UCH DK UCH Trym N11437/00 -- NO UCH NO JCH SE JCH Bliksfjorden's Kaisa N16746/98) Äg Anders Bihlar Färnäs. Uppf Rune Sliper. Kritik: 56 cm. Maskulint huvud, mycket vackert. Kraftig aning kort hals, något mjuk rygg, mycket bra kors. Välutvecklad bröstkorg. Ordinärt vinklad på bra ben. Bra

Hamiltonstövare

E Ökl 1 Ökk CK 1 Bhkl BIM

päls o färg. Mycket bra rörelser. Tångbett.

NILSDREVETS ZINGO S43678/2009 hamiltonhuvud, vackra öron. Utmärkt hals o

S Ökl

(SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo Nilsson. Kritik: 58 cm. Maskulint vackert HARKULLHÖJDENS KALL S43290/2009 S22823/2004 -- RR SE JCH SE UCH Stefan Nilsson Hajom. Uppf Sven-Olof (RR SE JCH King S28566/2003 -- J RR Thurdrevet Centa S35309/2004) Äg Harkullhöjdens Ida S41559/2004) Äg Robert Sandström Hällefors. Uppf Raoul Nilsson. Kritik: 59 cm. Ett huvud med snipigt nosparti, önskar mer markerat stop. Torr hals, bra rygg, överlinje. Utmärkt bröstkorg. Ordinärt vinklad kort brant kors. Outvecklad bröstkorg. Öppna på bra benstomme. Bra päls, varma vackra vinklar runt om på klen benstomme. Rör sig färger. Utmärkta rörelser.

med uppbruten svans o stela bakbensrörelser.

E Ökl 2 Ökk CK

NILSDREVETS CHAMPIS S43675/2009 (SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo S22823/2004 -- RR SE JCH SE UCH Thurdrevet Centa S35309/2004) Äg Per Sjölin Norrala. Uppf Sven-Olof Nilsson. Kritik: 59 cm. Maskulint kraftigt huvud, något läpp, öppna ögonlock. Utmärkt hals o överlinje. Mycket bra bröst. Bra vinklar på bra benstomme. Bra päls o färg. Utmärkta rörelser.

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR BIS-3

NILSDREVETS CARTOUCHE S43671/ 2009 (SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo S22823/2004 -- RR SE JCH SE UCH Thurdrevet Centa S35309/2004) Äg Michaela Persson Lesjöfors. Uppf Sven-Olof Nilsson. Kritik: 55 cm. Rastypiskt vackert huvud. Utmärkt hals o överlinje. Mycket bra bröst. Ordinärt vinklad på bra benstomme. Bra päls o färg. Utmärkta rörelser.

E Ökl 3 Ökk CK

NILSDREVETS GREVEN S43676/2009 (SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo S22823/2004 -- RR SE JCH SE UCH Thurdrevet Centa S35309/2004) Äg Hans Björne Alnö. Uppf Sven-Olof Nilsson. Kritik: 59 cm. Maskulint vackert huvud, något kind. Utmärkt hals överlinje. Utmärkt bröstkorg. Ordinärt vinklad bak, rak fram. Bra päls o färg.

E Ökl 2 Ökk CK 3 Btkl

GÖINGEBYGDENS TRIXA S51516/2007 (RR SE JCH SE UCH Harlyckans Zorro S27189/2002 -- RR SE UCH SE JCH Göingebygdens Fanny S28579/2003) Äg Anders Bäck Dala Husby. Uppf Magnus Jönsson. Kritik: 55 cm. Ett vackert tikhuvud. Utmärkt hals o överlinje. Mycket bra bröstkorg. Ordinärt vinklad på bra ben. Bra päls o färg. Bra rörelser.

390 Dalarnas Stövarklubb

V Ökl

SILVA S35376/2009 (RR SE JCH SE UCH Mullsjöns Luff S12632/2004 -- J RR Åhlstigens Emmi S16651/2006) Äg Bo Suschinski Krylbo. Uppf Karl Sundblom. Kritik: 56 cm. Könspräglat huvud. Torr hals, utmärkt överlinje. Bra bröstkorg. Ordinärt vinklad på bra benstomme. Mycket bra rörelser. Bra päls, något genombruten på korset.

S30323/2003 -- RR NORD JCH NORD UCH Hänsjöns Bizzie S48251/2006) Äg Mats Björn Torsby. Uppf Mats Björn. Kritik: 53 cm. Välskuret vackert huvud, aning fallande stop. Hals med halsskinn, utmärkt överlinje. Bra bröst. Ordinärt vinklad på bra benstomme. Bra päls o färg, något genomslag på korset. Utmärkta rörelser.

G Ökl

ALFA S41949/2009 (J RR Jack S48147/2002 -- J Jägardalens Goa S24011/2006) Äg Toni Åman Idkerberget. Uppf Fredrik Perols. Kritik: 56 cm. Välskuret vackert huvud, bra öron. Torr bra hals, något mjuk rygg. Bra bröst. Önskas bättre vinklad runt om. Bra benstomme. Sotiga färger. Bra rörelser.

Tikar Championklass

E Chkl 1 Chkk CK 4 Btkl

RR THURDREVET CENTA S35309/2004 (SE JCH SE UCH RR Lalabons Julle S41819/97 -- SE JCH SE UCH NO UCH Thurdrevet Biz S23050/99) Äg Sven-Olof Nilsson Oviken. Uppf Åke Thuresson. Kritik: 55 cm. Ett välskuret vackert tikhuvud med mörka ögon. Bra hals utmärkt överlinje. Bra NILSDREVETS DRILLA S43674/2009 (SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo bröstkorg. Bra benstomme o bra vinklar. Bra päls o färg. En tik som försvarar sina tidigare meriter.

S22823/2004 -- RR SE JCH SE UCH Thurdrevet Centa S35309/2004) Äg Sven-Olof Ivarsson By Kyrkby. Uppf Sven-Olof Nilsson. Kritik: 55 cm. Ett könspräglat huvud med något fattig underkäke. Torr bra hals, bra rygg. Djup men något kort bröst. Öppna vinklar på klen benstomme. Rör sig bra. Bra päls o färg.

Tikar Avelsklass

4 Btkl E Avelkl HP

RR THURDREVET CENTA S35309/2004 (SE JCH SE UCH RR Lalabons Julle S41819/97 -- SE JCH SE UCH NO UCH Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl

RR GÖINGEBYGDENS KAJSA S51518/ 2007 (RR SE JCH SE UCH Harlyckans Zorro S27189/2002 -- RR SE UCH SE JCH Thurdrevet Biz S23050/99) Äg Sven-Olof Nilsson Oviken. Uppf Åke Thuresson. Kritik: Tävlar med : 12, 13, 14 och 18. 4 st Excellent med Ck. Fantastiskt fina huvuden. BIR o BIM. En utmärkt vackert hopkommen grupp.

Göingebygdens Fanny S28579/2003) Äg Karl-Göran Lindgren Häggeby. Uppf Magnus Jönsson. Kritik: 55 cm. Könspräglat huvud med något kind och mörka ögon. Hel halsring. Torr

Schillerstövare

Hanar Unghundsklass

V Ukl

GRÄSBERGETS FREJ S51801/2009 (J hals, utmärkt överlinje. Mycket bra bröstkorg. Bra vinklar bak, öppna fram, bra benstomme. Bra päls, varma vackra färger, något genomslag på korset. Bra rörelser.

Fonnfjellbygda's Rakkarn S16513/2004 -- J RR Gräsbergets Pia S37630/2002) Äg Katt Sören Andersson Grycksbo. Uppf Hans Åberg. Kritik: 57 cm. Ett välskuret huvud som kunde

E Jkl 2 Jkk CK Cert

HÄNSJÖNS HANNIE S47489/2009 (NO UCH NO JCH SE UCH Brattåsbäckens Boss vara mer maskulint, något ljusa ögon. Aning kort hals, stark rygg, brant kors. En kraftig bröstkorg. Ordinärt vinklad på bra benstomme. Bra päls o färg. Ordinära rörelser.

Dalarnas Stövarklubb 391

Hanar Öppen klass

G Ökl

TJABO S43690/2009 (J Gräsbergets Kim S36014/2005 -- J RR Höjdfallets Zaida S29418/2004) Äg Jimmy Albäck Ludvika. Uppf Rune Pettersson. Kritik: 54 cm. Maskulint välskuret huvud med mörka ögon. Torr bra hals, stark rygg, något karp, brant kors. Djup men något kort bröstkorg. Ordinärt vinklad på bra benstomme. Bra päls o färg. Rör sig med underställda bakbensrörelser.

Luzernerstövare

Hanar Juniorklass

V Junkl

SÅNTORPETS TARRAS SE28592/2010 (J Lärkvallens Arro S38115/2006 -- J Stävjes Grängesberg. Uppf Rickard Persson. Kritik: 58 cm. Ett välskuret maskulint huvud med utmärkta öron. Utmärkt hals, stark rygg, något brant kors. Bra bröst. Ordinärt vinklad, bra ben. Bra päls o färg. Mycket bra rörelser.

Tikar Unghundsklass

G Ukl

KLOTROLLES ZILLA S49066/2009 (RR SE J(RÄV)CH Börsgårds Krut S37641/2002 -- J RR Klotrolles Raja S57596/2002) Äg Jonny Lundin Fors. Uppf Roland Andersson. Kritik: 55 cm. Smal skalle, snipigt nosparti. Torr bra hals, bra rygg, bra kors. Djup men ngt kort bröstkorg. Ordinärt vinklad bak, öppen fram. Bra päls o färg. Bra rörelser. En tik i ädlaste laget.

E Jkl 2 Jkk CK 2 Btkl R-Cert

TÖRMARKENS JESSI S51530/2007 (RR SE JCH SE UCH Broängsbäckens Ticko S32062/2003 -- RR SE JCH SE UCH Sunneröns Piska S30286/2001) Äg Gustav Andersson Möklinta. Uppf Klas Törmark. Kritik: 55 cm. Könspräglat ädelt huvud med något ljusa ögon. Bra hals o rygg, ett brant kors. Bra bröst. Ordinärt vinklad på bra ben. Bra päls o färg. Utmärkta rörelser.

Smålandstövare

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-1

SAMSON S29041/2008 (RR SE JCH Tranans Bolle S45095/2003 -- J Baksjöåsens Saima S37398/2004) Äg Rune Abrahamsson Ludvika. Uppf Henrik Hurtig. Kritik: 49 cm. Ett bra maskulint huvud med mörka ögon. Utmärkt hals o överlinje. Utmärkt bröstkorg. Ordinärt vinklad på bra benstomme. Bra päls o färg. Utmärkta rörelser. Långsvansad.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM

BÖRSGÅRDS DORIS S36050/2007 (J Bäckaskallets Bella S33964/2005) Äg Christer Boije Väse. Uppf Ingemar Larsson. Kritik: 53 cm. Könspräglat ädelt huvud. Torr o vacker hals, utmärkt överlinje. Bra vinklar bak, öppen fram. Välutvecklad bröstkorg. Något sotig på låren, bra päls. Utmärkta rörelser.

E Jkl 2 Jkk CK 2 Bhkl

KRONKILENS JACK S19884/2008 (RR SE JCH SE UCH Gräddhyllans Ruff S42922/99 -- J RR Thea S34573/2005) Äg Per Wiklund Orsa. Uppf Andrew Wiklund. Kritik: 51 cm. Ett välskuret huvud som kunde vara lite mer maskulint. Mörka ögon. Bra hals, stark rygg o bra kors. Utmärkt bröstkorg. Ordinärt vinklad med bra benstomme. Bra päls o färg. Utmärkta rörelser. Långsvansad.

Schiller Rasvård

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-4

SANDTORPETS STEJ AS46539/2006 (J RR Frostnattens Orfeus AS32513/2002 -- RR SE UCH SE JCH FI UCH NO UCH Sandtorpets Stinta S23126/98) Äg Tore Molin Ånge. Uppf Gun Sundell. Kritik: 58 cm. Ett kort ädelt maskulint huvud. En utmärkt hals o överlinje. Utmärkt bröstkorg. Bra vinklar på bra benstomme. Något orena färger. Mycket bra rörelser.

392

Utställning Malung

Datum 2011-08-07 Domare Olle B Häggkvist

Dunkerstövare

Tikar Championklass

Finsk stövare

Hanar Juniorklass

V Junkl

Dalarnas Stövarklubb

E Chkl 1 Chkk CK 1 Btkl Cert BIR BIS-4

GJERMAA´S IDUNN NO46544/09 (N UCH, N J(D)CH A B Olaf NO11333/06 -- N JCH Gaia NO24476/05) Äg Sigmund Ask Johansen, Holter, Norge. Uppf Sigmund Ask Johansen. Kritik: 49 cm. Rastypiskt huvud. Rätt ansatta öron, något halsskinn. Inte riktigt stram i ryggen, bra kors. Bra bröst, ben, tassar, hårlag o färg. Rör sig med något fria armbågar.

SAGOHÄLLENS BONSO SE45956/2010 (SE J(RÄV)CH RR Elokarin Tarxan S47964/2005 -- J RR Carita S27447/2006) Äg Mikael Sjöberg, Sundborn. Uppf Agne Pettersson. Kritik: 61 cm. Huvud med något svagt markerad nackknöl, bra ögon o öron. Bra hals o rygg, något kort o sluttande i korset. Outvecklad i sitt bröst. Bra hårlag o färg. Något stramare tassar bak önskas. Rör sig bra.

Hanar Öppen klass

G Ökl

ASPLIDENS ZIMBA S43089/2006 (SE J(RÄV) CH FI J(RÄV)CH RR Tello S23415/98 -- SE JCH Maranvikens Millan S23663/2001) Äg Mattias Pakkanen, Malungsfors. Uppf Mikael Nilsson. Kritik: 58 cm. Huvud som saknar nackknöl o ögonbågar, broskiga korta öron. Bra hals o rygg, något sluttande kors. Aningen grund i sin bröstkorg. Lagom grova ben. Bra hårlag o färg. Bra tassar. Lite hämmande o trång i bakbensrörelserna.

Tikar Unghundsklass

V Ukl

KNAUTGÅRDENS TARJA SE21530/2010 (SE JCH RR Baljåsens Rami S14424/2005 -- SE JCH Långbos Mejja S25585/2006) Äg Anders Isaksson, Malungsfors. Uppf Lars-Erik Staffan. Kritik: 58 cm. Bra finnstövartikhuvud. Bra hals o rygg, något sluttande kors. Något tunn i sin bröstkorg, saknar förbröst. Lagomt grova välvinklade ben. Bra hårlag, färg o tassar.

G Ukl

KNAUTGÅRDENS NELLIE SE21528/2010 (SE JCH RR Baljåsens Rami S14424/2005 -- SE JCH Långbos Mejja S25585/2006) Äg Tom Mattsson, Älvdalen. Uppf Lars-Erik Staffan. Kritik: 57 cm. Huvud med något plan hjässa. Bra hals o rygg, något kort o sluttande kors. Något tunn i sin bröstkorg. Något rak i framstället, öppen i knäled. Bra ben o tassar. Bra hårlag o färg. Rör sig med hämmande korta bundna rörelser. För dagen något blyg.

MUSKA SE31115/2010 (J RR Kilbackens Raju-Matti S44043/2005 -- J RR Stövas Ami S47722/2005) Äg Håkan Engberg, St Skedvi. Uppf Lars-Erik Allansson. Kritik: 56 cm. Bra huvud, störes av lite sotiga färger. Bra hals, lite kort i ryggen, sluttande kors. Välvinklade lagom grova ben. Bra bröst. Rör sig med underställda trånga bakbensrörelser.

Tikar Öppen klass

G Ökl

STÖVAS BIRA S24659/2007 (J Lillnipens Azzo S29883/2003 -- J Kiia S51284/2000) Äg Håkan Engberg, St Skedvi. Uppf Håkan Engberg. Kritik: 57 cm. Tunt o snipigt nosparti, orsakad av fattig underkäke. Något broskiga utåtstående öron. Bra hals o rygg, sluttande kors. Lite tunn o kort i bröstkorgen. Något rak i framstället, öppen i knäled, bra ben o tassar. Bra hårlag, sotig i färgerna. Rör sig med underställda bakbensrörelser.

Dalarnas Stövarklubb 393

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR BIS-3

RITVA S27451/2006 (FI J(RÄV)CH Pomo FIN27247/99 -- J Maranvikens Sanna S31280/2003) Äg Thomas Nääs, Siljansnäs. Uppf Tommy Östlund. Kritik: 56 cm. Huvud med något kraftigare markerad nackknöl önskas, annars bra ögon o öron. Bra hals, något eftergivande i sin rygg, ett acceptabelt kors. Godtagbart bröst. Ordinärt vinklad på lagom grova ben. Bra hårlag o färg. Rör sig bra.

Tikar Unghundsklass

V Ukl

ÅHLSTIGENS ILA II SE10740/2010 (RR SE JCH SE UCH Harlyckans Zorro S27189/2002 -- RR SE JCH Åhlstigens Ila S44570/2000) Äg Mats Stenfelt, Mockfjärd. Uppf Göran Fastén. Kritik: 53 cm. Bra huvud som störes av något kind. Bra hals o rygg, acceptabelt kors. Bra bröst. Stabila lagom grova välvinklade ben. Bra hårlag o färg. Bra tassar. Rör sig bra.

RR STÖVAS AMI S47722/2005 (SE JCH SE UCH Wahl-Bos Marco S15508/96 -- J Kiia S51284/2000) Äg Håkan Engberg, St Skedvi. Uppf Håkan Engberg. Kritik: 54 cm. Huvud med svagt markerade finnstövartecken, något broskiga öron. Bra hals o rygg, acceptabelt kors. Något tunn i sin bröstkorg. Ordinärt vinklad på lagom grova ben, bra tassar. Bra hårlag o färg. Rör sig lite vid i fronten.

E Jkl 2 Jkk G Ukl

HUNDHÄLLENS STELLA SE27757/2010 (SE JCH SE UCH Brattåsbäckens Zeb S45203/2005 -- RR SE JCH SE UCH Hagets Tuva S36978/2006) Äg Per Pers, Mockfjärd. Uppf Mårten o Örjan Strömberg. Kritik: 53 cm. Huvud med något fattig underkäke. Bra hals o rygg, lite brant kort kors. Bra bröst. Bra färger. Bra tassar. Lite grövre benstomme önskas. Lite snaggig i pälsen. Rör sig lite trippande.

Hamiltonstövare

Hanar Öppen klass

G Ökl

HÄNSJÖNS GINZO S25146/2009 (SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo S22823/2004 -- RR NORD JCH Skånmarkens Tilda S35547/2002) Äg Niklas Allberg, Säter. Uppf Mats Björn. Kritik: 58 cm. Bra hamiltonhanhuvud, störes dock av ngt ljusa ögon. Bra hals o rygg, kort kors. Bra bröst, bra ben, tassar, hårlag o färg. Ordinärt vinklad fram, något öppen i knäled. Rör sig med något hämmande bakbensrörelser o uppbruten svans.

SPETTLIDENS HELGE S64425/2008 (J Rosådalens Alter S37369/2003 -- RR SE JCH SE UCH Spettlidens Fina S41196/2001) Äg Henrik Jansson, Öje. Uppf Tommy Lindmark. Kritik: 57 cm. Bra huvud, hals o rygg, lite sluttande kors. Kort i bröstkorg, uppdragen buklinje. Ordinärt vinklad på normala bra ben, bra tassar, hårlag o färg. Rör sig med uppbruten svans.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl

NILSDREVETS CARTOUCHE S43671/2009 (SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo S22823/2004 -- RR SE JCH SE UCH Thurdrevet Centa S35309/2004) Äg Michaela Persson, Lesjöfors. Uppf Sven-Olof Nilsson. Kritik: 54 cm. Bra tikhuvud. Bra hals, skulle vara lite stramare i ryggen, bra kors o bröst. Ordinärt vinklade lagom grova ben o bra tassar. Bra hårlag o färg. Rör sig bra. Välvisad.

V Ökl

SKARDSTUGANS DAGNY S24169/2009 (SE JCH RR Gubbalyckans Molle S27919/2000 -- SE JCH RR SE UCH Brattåsbäckens Bessy S30319/2003) Äg Martin Spånberg, Särna. Uppf Mats Gustavsson. Kritik: 53 cm. Bra huvud som störes av något ljusa ögon. Bra hals o rygg, något sluttande kors. Lite fylligare i bröst både längd o bredd önskas. Ordinärt vinklad fram, något öppen i knäled. Bra ben o tassar.

394 Dalarnas Stövarklubb

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 3 Btkl

Smålandstövare

E Chkl 1 Chkk CK 1 Btkl BIR BIS-2

RR BJÖRNEKES VERA S32733/2007 TEMSGÅRDENS LINA S47584/2000 (SE (Gråbeinmyra's Birk N18189/00 -- RR SE JCH JCH SE UCH BoyS38388/98 -- RR SE JCH SE UCH Navåsens Nina S32661/2000) Äg Owe Hajstorps Raia S32629/94) Äg Per-Arne o Lotta Bergström, Ekenässjön. Uppf Bengt Lindell. Beris, Lima. Uppf Sune Falk. Kritik: 46 cm. Kritik: 56 cm. Huvud med aning fattig underkäke. Ett rastypiskt smålandsstövartikhuvud med bra Bra hals, rygg o kors. Bra bröst. Lagom grova ben, proportioner o färger. Bra hals o rygg, stubbsvans. ordinärt vinklad fram, något öppen i knäled. Bra Något tunn i bröstkorgen, lagom grova o hårlag, något genomslag på manteln. Bra rörelser.

välvinklade ben. Rör sig bra, bra driv i steget.

E Jkl 2 Jkk CK 4 Btkl Cert

NÄMNDEMANSBO IZA S25335/2008 (SE JCH NO JCH SE UCH RR Faro S38139/97 -- RR NORD JCH SE UCH Raja S22643/2000) Äg Per-Olov Grundström o Anders Tunander, Säter. Uppf Per-Olov o Marie Grundström. Kritik: 56 cm. Bra huvud. Bra hals o rygg, acceptabelt kors. Bra bröst. Ordinärt vinklade o lagom grova ben. Lite stramare tassar önskas. Något snaggigt hårlag. Bra färger. Rör sig bra.

Tikar Championklass

E Chkl 1 Chkk CK 1 Btkl BIR BIS-1

RR NÄMNDEMANSBO RONJA S22445/2005 (NO UCH NO JCH Caro N13792/98 -- RR NORD JCH SE UCH Raja S22643/2000) Äg Per-Olov o Marie Grundström, Säter. Uppf Per-Olov o Marie Grundström. Kritik: 54 cm. Mycket uttrycksfullt hamiltontikhuvud, mörka fina ögon. Bra hals, rygg o kors. Bra hårlag o färg. Bra vinklad på bra lagom grova ben. Rör sig mycket bra. Välvisad.

Schiller Rasvård

Hanar Juniorklass

G Junkl

MANNE AS52772/2010 (RR SE J(RÄV)CH SE UCH Finn S24173/2000 -- J Lövabyns Frida S40044/2007) Äg Mattias Pakkanen, Malungsfors. Uppf Jonas Åberg. Kritik: 57 cm. Ett huvud med långt o något snipigt nosparti, hjäss o noslinje ej parallella. Luftig. Bra hals o rygg, något sluttande kors. Outvecklad i sitt bröst. Något rak i framställ, något öppen i knäled. Något stramare tassar önskas. Rör sig bra. Vit bringfläck i bröstet.

Värmlands Stövarklubb 395

pannmask, utm öron, bra hals, stark överlinje, ngt kort kors, bra bröst, önskas bättre vinklad, ngt klen benstomme, bra päls och färger, hel halsring, mkt bra rörelser.

Utställning Arvika

Datum 2011-05-07 Domare Göran Fastén

Dunkerstövare

Hanar Öppen klass

D Ökl

REX S64191/2009 (NO UCH Hero N20367/05 -- Groheia's Lussi N23318/03) Äg Arne Olsen, Koppom. Uppf Per Ivar Gundersen, Norge. Kritik: 57 cm. Dropplad färg. Maskulint kraftfullt huvud, Utm hals, stark rygg. Bra bröst och buklinje. Ordinärt vinklad bak, öppen fram med lösa armbågar. Bra päls och färg. Vingliga rörelser. Pga höjden priset.

MIKKO SE30127/2010 (Bruselias Keimo S57799/2004 -- Känneparkens Adina S46338/2006) Äg Thomas Haraldsson, Östmark. Uppf Tony Larsson. Kritik: 60 cm. Rastypiskt bra huvud, mörka ögon, bra öron, pannmask, torr bra hals, bra överlinje, kort kors, grund i bröstet, önskas bättre vinklad, bra benstomme, bra päls, sotiga färger, bra rörelser.

Hanar Öppen klass

E Chkl 1 Chkk CK 1 Bhkl Cert BIM

STENÅSENS IBSEN N28184/08 (Jahti Kallen Uuno FIN29029/2001 -- Kilbackens Raju-Sonja S41227/2004) Äg Lars Erik W Berge, Böverbru. Uppf Oscar W Nilssen. Kritik: 60 cm. Maskulint välskuret huvud, önskas ngt längre öron, helvit halsring, torr hals, utm över och underlinje, välvinklad, bra benstomme, bra päls och färg, utm rörelser. Svensk champion idag - Grattis!

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR

KLINGE 2 NO04660/07 (Rusken NO00673/73 -- Tyra NOX-14323/00) Äg Per Harald Sivesind, Böverbru. Kritik: 51 cm. Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk

BOSSMÅLAS ENO S48448/2006 (NO JCH Trefärgad. Ett välskuret vackert huvud, hals med ngt hakpåse. Utm överlinje och underlinje, ordinärt vinklad, bra benstomme, bra päls och färg. Mkt bra rörelser. Svensk champion idag - Grattis!

-- RR SE JCH SE UCH Nolhottens Sabina S30400/97) Äg Anders Sloberg, Åmotsfors. Uppf Kent Allansson, Påryd. Kritik: 60 cm. Välskuret vackert huvud, utm öron, utm

Finsk stövare

Hanar Juniorklass

G Junkl

SVARTÅBERGETS STEJ SE23467/2010 (Bergvindens Julle S45904/2004 -- Kviståsens Asta S19197/2006) Äg Stefan Andersson, Hagfors. Uppf Bele Ohlsson, Filipstad. Kritik: 59 cm. Välskuret huvud, störs av pigmentförändringar i nostryffel, tendens till hals, utm över och underlinje, välvinklad, bra benstomme, bra päls och färger, utm rörelser. Otrygg i ringen.

E Jkl Jkk 2

HÄRVSTA AROS S58016/2008 (RR SE JCH NO JCH Bossmålas Bamse S59041/2002 -- RR SE JCH Tina S38177/2004) Äg Stefan Jonsson, Gunnarskog. Uppf Kenneth Carlberg. Kritik: 60 cm. Vackert finnstövarhuvud, mkt bra öron, hals med ngt halsskinn, stark

396 Värmlands Stövarklubb

överlinje, mkt bra kors, utm bröst, välvinklade grova fina ben, varma fina färger, utm rörelser.

Tikar Juniorklass

V JunKl

SVARTÅBERGETS SIRPA 2 SE23469/2010 (Bergvindens Julle S45904/2004 -- Kviståsens Asta S19197/2006 ) Äg Bele Ohlsson, Filipstad. Uppf Densamma. Kritik: 55 cm. Välskuret vackert huvud, ngt ljusa ögon, bra öron, torr bra hals, stark överlinje, bra bröst, önskas bättre vinklad, ngt klen benstomme, bra päls och färg, bra rörelser.

-- RR NORD JCH SE UCH SE V-08 Kilbackens Raju-Saaga S32455/2003) Äg Ivan Karlsson, Årjäng. Uppf Olsson Eva Johannessen Trond. Kritik: 57 cm. Välskuret vackert huvud, torr vacker hals, utm överlinje, utm kors, mkt bra bröstkorg, bra vinklad, bra benstomme, bra päls och färg. Utm rörelser.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 3 Jkk CK Btkl 4

BOTTENFJÄRDENS LIISA S18320/2008 (FIJCH Ajolumen Raju FIN41011/05 -- SE JCH RR Mäkipuiston Miina S64402/2004) Äg Sven Persson, Sunne. Uppf Mikael MITZY SE30129/2010 (Bruselias Keimo Karjalainen. Kritik: 54 cm. Huvud med ngt S57799/2004 -- Känneparkens Adina snipigt nosparti, torr bra hals, utm överlinje, S46338/2006) Äg Olof Thunberg, Torsby. Uppf Tony Larsson. Kritik: 54 cm. Välskuret vackert huvud, mörka ögon, bra öron, torr och fin hals, utm överlinje, välvinkad bak ngt mkt bra kors, utm bröstkorg, önskas bättre vinklad runt om, orena färger, bra päls, rör sig med ngt fria armbågar.

öppen fram, ej helt utfärgad, bra benstomme, utm rörelser.

E Jkl Jkk 1 CK Btkl 1 cert BIR

KVISTÅSENS ASTA S19197/2006 (RR MAJA SE30130/2010 (Bruselias Keimo SE JCH Flygarebergets Hulli S30267/2001 -- J Kallravallens Ila S28583/2002) Äg Bele S57799/2004 -- Känneparkens Adina Ohlsson, Filipstad. Uppf Hans Jensen, S46338/2006) Äg Håkan Dannberg, Ransäter. Kritik: 55 cm. Könspräglat bra Gunnarskog. Uppf Tony Larsson. Kritik: 54 cm. Könspräglat välskuret bra huvud, lång torr hals, stark överlinje, bra underlinje, ordinärt vinklad, bra benstomme, bra päls och färger, mkt bra rörelser.

huvud, ngt fattig underkäke, halsskinn, bra överlinje med mkt bra kors, utm bröstkorg, ordinärt vinklad, bra benstomme, bra päls och färger, ngt utslag på korset, utm rörelser.

Tikar Unghundsklass

E Jkl 2 Jkk CK 3 Btkl R-Cert

JAHTI-KALLEN ANI FI48504/09 (Passipolun Vilu FIN31500/98 -- Minni FIN45782/2007) Äg Oscar W Nilssen, Löten, Norge. Uppf Kaarlo Parpala. Kritik: 56 cm. Välskuret bra huvud, bra öron, utm hals, utm överlinje, utm bröst, ordinärt vinklad, bra benstomme, varma vackra färger, bra päls, utm rörelser.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK Btkl 2

BELGER DU NORD IRJA S31278/2009 (FIJCH Latukkaakorven Leevi FIN31369/05

Hamiltonstövare

Hanar Juniorklass

G Junkl

LUDDE SE37950/2010 (Koloåsens Lökky N15988/2004 -- Leverhögens Samba S25574/2003) Äg Urban Rosén, Karlstad. Uppf Stig Nilsson, Arvika. Kritik: 60 cm. Maskulint välskuret huvud, ngt ljusa ögon, torr och bra hals. Stark rygg, ngt brant kors, ngt grunt bröst, uppdragen buklinje. Ordinärt vinklad bak, ngt öppen fram, önskas grövre benstomme. Bra päls. Ganska stor vita tecken. Bra rörelser.

V Junkl

Värmlands Stövarklubb 397

Charlottenberg. Uppf Morten Skjölås. Kritik: (Brattåsbäckens Zeb S45203/2005 -- Rosådalens Ronja S29391/2000) Äg Marcus Karlsson, Säffle. Uppf Göran Aronsson. Kritik: 58 cm. Välskuret huvud, vackra öron, torr hals, bra rygg, ngt brant kors. God bröstkorg, uppdragen buklinje, ordinärt vinklad, kunde haft grövre benstomme. Bra päls och färg. Utm rörelser.

Hanar Unghundsklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM

LUDDE NO49965/09 (Rosådalens Ross S33952/2005 -- Raita NO11335/2004) Äg Torbjörn och Marius Bekkeli, Ingeberg. Uppf Densamma. Kritik: 54 cm. Maskulint kraftigt huvud med ngt mungipa, utm hals och överlinje, mkt bra bröstkorg, bra vinklar och benstomme, bra päls och färger, utm rörelser.

E Ukl Ukk 1 CK Bhkl 4

BUVAKULLENS STEPP SE15434/2010 (Rånedalens Decco S58843/2004 -- Milla S31862/2002) Äg Fredrik Carlsten, Hagfors. nosparti. Utm över och underlinje. Bra vinklar och bra benstomme. Bra päls och färg. Utm rörelser. Mentalitet ua.

E Ökl Ökk 2 CK Bhkl 3

KLEO S34314/2006 (J RR Pang S29364/2001 -- J Daisy S40472/2002) Äg David Svenarud, Uddeholm. Uppf Bertil Nilsson. Kritik: 58 cm. Maskulint huvud, torr och vacker hals. Utm över och underlinje. Bra vinklad, bra benstomme. Bra päls och färg. Utm rörelser. Mentalitet ua.

Hanar Bruks/Jaktklass

V Jkl

NYBACKAS NICKE S45400/2006 (NO UCH NO JCH SE UCH Brattåsbäckens Boss S30323/2003 -- RR SE JCH SE UCH Rönnängens Annie S41186/2001) Äg Gösta Green, Molkom. Uppf Patrik Gustavsson, Filipstad. Kritik: 60 cm. Maskulint välskuret huvud, torr och bra hals. Stark överlinje, bra Uppf Hans Wallgren, Monika Burman Wallgren. Kritik: 59 cm. Välskuret maskulint huvud, torr och vacker hals. Utm överlinje, bra bröst, ordinärt vinklad, bra benstomme. bröst, men uppdragen buklinje. Ordinärt vinklad bak, öppen knäled. Bra päls, ljusa tanfärger. Mkt bra rörelser.

Bra päls och färg, glad svans. Utm rörelser. Mentalitet ua.

E Ukl Ukk 2 CK

JACK S47719/2009 (RR SE JCH Glaskogens Pilo S58401/2005 -- RR SE JCH Pila S36355/2001) Äg Sven Hedfors, Årjäng. Uppf Krister Adolfsson. Kritik: 60 cm. Maskulint bra huvud, kunde vara något kraftigare i nosparti. Bra hals. Utm över och underlinje. Önskas bättre vinklad. Bra benstomme. Bra päls och (NO UCH Pilo N17615/04 -- NO JCH SE JCH Tanja S40978/99) Äg Peter Hagström, Tikar Unghundsklass

E Ukl Ukk 1 CK Btkl 4

HAREFJORDENS KIA S52250/2009 (RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco S58843/2004 -- J RR Harefjordens Flicka S50825/2004) Äg Erling Johansson, Säffle. Uppf Britt Marie och Lennart Wettergren, Säffle. Kritik: 52 cm. Könspräglat välskuret huvud, torr vacker hals. Utm överlinje, bra bröst, uppdragen buklinje, ordinärt vinkad, bra benstomme. Utm rörelser, varma färger. Mentalitet ua.

färg. Utm rörelser. Mentalitet ua.

E Ukl Ukk 2 CK

Hanar Öppen klass

E Ökl Ökk 1 CK Bhkl 2

FJELLBAKKEN'S BELL S55066/2008 HAREFJORDENS KLARA S52248/2009 (RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco S58843/2004 -- J RR Harefjordens Flicka S50825/2004) Äg Britt Marie och Lennart Wettergren, Säffle. Uppf Densamma. Kritik:

398 Värmlands Stövarklubb

52 cm. Könspräglat huvud, bra öron, torr hals, utmärkt överlinje, bra bröst, ngt uppdragen buklinje, ordinärt vinklad, bra päls och färger. Utmärkta rörelser. Mentalitet ua.

E Jkl Jkk 3 CK Btkl 3

NORDBYKULLENS CENTA S48283/2007 (RR SE JCH INT UCH NO JCH NORD UCH Spärns Storm S59214/2001 -- RR SE JCH SE UCH NO JCH Bellåsens Tora

V Ukl

HÄNSJÖNS JÄGERMEISTER JINNI S34418/2004) Äg Jan Erik Eriksson, Molkom. Uppf Densamma. Kritik: 55 cm. Välskuret SE13116/2010 (Pavorotti NO9718/2005 -- vackert tikhuvud, bra öron, torr hals, utm Skånmarkens Tilda S35547/2002) Äg Sten rygg, ngt brant kors, djup och bra bröstkorg, Åke Berg, Kil. Uppf Mats Björn. Kritik: 54 uppdragen buklinje, ordinärt vinklad bak, ngt cm. Välskuret bra huvud, mörka ögon, torr bra öppen fram, bra päls och färger, Utm rörelser. hals, stark överlinje, ngt brant kors, bra bröst, Mentalitet ua.

öppna vinklar på klen benstomme, bra päls och färg. Utm rörelser.

Tikar Öppen klass

V Ökl

THURDREVET RISTA S16812/2009 (SE

Hygenstövare

Tikar Öppen klass

V Ökl

TIRA NO53463/09 (Tassen 18514/2003 -- Toya 02092/2006) Äg Arnfinn Kvisler, Tretten. JCH Rozzo S26958/2001 -- SE JCH SE UCH NO UCH Thurdrevet Biz S23050/99) Äg Uppf Densamma. Kritik: 49 cm. Röd och vit. Bra tikhuvud med ngt snipigt nosparti, önskas Erik Eriksson, Uddeholm. Uppf Åke Thuresson. Kritik: 51 cm. Könspräglat bra huvud, torr vacker bättre markerat stop, lång vacker hals, utm över och under linje. Ngt öppen fram ordinärt hals, utm överlinje, bra bröst, ordinärt vinklad, sotiga färger, annars bra päls. Utm rörelser.

vinklad bak, rör sig med ngt fria armbågar, ngt smygande rörelser, önskas mer frimodighet.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl Jkk 1 CK Btkl 1 Cert BIR

GNILRES DIVA S24747/2008 (SE JCH SE UCH RR Rosådalens Ross S33952/2005 -- J RR Gnilres Cilla S61154/2004) Äg Erling Buch, Hönö. Uppf Densamma. Kritik: 51 cm. Könspräglat vackert huvud, mörka ögon, bra öron, halsskinn, bra rygg med utm kors, utm överlinje, välvinklad, bra benstomme, bra päls och färg. Utm rörelser. Mentalitet ua.

Schillerstövare

G Ökl

DRIVA S55644/2008 (J RR Butskogens Dino S34949/99 -- RR SE J(RÄV)CH SE UCH Orustmarkens Rita S32799/2003) Äg Nichlas Elgh, Åmotsfors. Uppf Roger Olsson, Uddevalla. Kritik: 52 cm. Könspräglat bra huvud, bra öron. Torr och bra hals. Bra överlinje ngt brant kors. En aning grund i bröst. Goda vinklar bak, öppen fram. Sotiga färger. Svårbedömda rörelser.

E Jkl Jkk 2 CK Btkl 2 R-Cert

HÄNSJÖNS HANNIE S47489/2009 (NO UCH NO JCH SE UCH Brattåsbäckens Boss S30323/2003 -- RR NORD JCH SE UCH Hänsjöns Bizzie S48251/2006) Äg Mats Björn, Torsby. Uppf Hänsjönskennel/ Mats Björn. Kritik: 51 cm. Välskuret vackert huvud, bra öron, hals med ngt halskinn, bra bröst, ordinärt vinklad, bra ben, bra päls ngt genomslag på korset, stark överlinje. Utm rörelser.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl Jkk 1 Ck Btkl 1 Cert BIR

BÖRSGÅRDS DORIS S36050/2007 (J Bäckaskallets Bella S33964/2005) Äg Christer Boije, Väse. Uppf Ingmar Larsson, Börsgårds kennel. Kritik: 55 cm. Ett ädelt vackert huvud. En utm hals och överlinje. Utm bröst.

Värmlands Stövarklubb 399

Bra vinklar, bra päls, ngt sotig på låren. Utm rörelser.

Luzernerstövare

Hanar Unghundsklass

G Ukl

SUCKAÅSENS SACK SE19888/2010 (Cesar S15557/2002 -- Silva S60609/2003) Äg Bo Bäckman, Sunnemo. Uppf Weine Pettersson. Kritik: 57 cm.Bra huvud, torr nos, långa bra öron, bra hals. Stark rygg, kort ngt brant kors. Djupt och bra bröst. Ordinärt vinklad, bra benstomme. Rör sig med hög svansföring. Ojämna rörelser.

G Ökl

KINNEHÖJDENS CHIPPEN S35488/2008 (NO JCH NO UCH SE UCH Limedsforsens Falco S39182/98 -- J RR Samsagårdens Tassa S45577/2002) Äg Henric Salmonsson, Lyrestad. Uppf Per Matteusson, Götene. Kritik: 50 cm. Hundhuvud som saknar könsprägel. Bra öron och hals. Bra rygg, brant och kort kors. Björnsvans. Utm bröstkorg. Ordinärt klen benstomme. Bra päls och färg. Ngt smygande rörelser.

SUCKAÅSENS SPELA SE19887/2010 (J CESAR S15557/2002 -- J SILVA S60609/2003) Äg Veine Pettersson, Årjäng. Uppf Densamma. Kritik: 50 cm. Könspräglat bra huvud. Mkt bra öron, torr hals. Bra överlinje. Brant kors, godtagbar bröstkorg. Ordinärt vinklad bak, öppen fram. Önskas ngt grövre benstomme. Bra päls och färg. Orena rörelser.

V Ökl

CHALLE S26131/2005 (RR Anjaskogens Tasse S43588/95 -- J RR Kvarnnäsets Bonita S22650/2000) Äg Stefan Eriksson, Arvika. Uppf Lennart Stenborg. Kritik: 51 cm. Ett rastypiskt vackert huvud. Mörka ögon. Bra öron. Mkt bra hals. Utm överlinje. Utm bröstkorg. Ordinärt vinklad. Mkt bra benstomme. Bra päls och bra färger. Mkt bra rörelser. Glad svans.

SUCKAÅSENS TINA SE19885/2010 (J Cesar S15557/2002 -- J Silva S60609/2003) Äg Bo Andersson, Årjäng, Uppf Veine Pettersson, Årjäng. Kritik: 51 cm. Ett rastypiskt bra huvud, bra öron, mörka ögon. Bra hals och rygg. Brant kors. Djup bröstkorg. Mkt uppdragen buklinje, öppna vinklar runt om. Fria armbågar. Bra päls och färg. Bra rörelser.

Smålandstövare

Hanar Öppen klass

E Ökl Ökk 1 CK Bhkl 1 BIR

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl Jkk 1 CK Bhkl 2 Cert

JÄGARLYCKANS PYSEN S47955/2002 (Krut S38385/98 -- Jägarlyckans Lina S51583/94) Äg Peter Melin, Arvika. Uppf Stig Fransson. Kritik: 52 cm. Välskuret vackert huvud. Mörka ögon, bra öron. Kraftig hals, ngt rikligt behårad. Utm över och underlinje. Bra vinklad bak, ngt öppen fram. Björnsvans. Bra päls, vit fläck på bringan. Utm rörelser. Champion idag.

Lovaktarens Zita S46877/99) Äg Kjell Krok, Tumba. Uppf Yvonn Hollsen. Kritik: 54 cm. Välskuret maskulint huvud. Utm hals och överlinje. Stubbsvans. Utm bröst, ordinärt vinkad på bra benstomme. Mkt bra päls och färger. Utm rörelser.

G Jkl

LINDESTUBBENS EROS S26434/2008 (SE JCH SE UCH RR Gräddhyllans Zorro S16872/2002 -- J Samsagårdens Moa S45625/2004) Äg Erik Andersson, Falun. Uppf Raymond Dziobek. Kritik: 52 cm. Långsvansad. Maskulint bra huvud. Ngt ljusa ögon, bra öron. Bra hals och rygg. Brant kors, bra bröst. Öppna vinklar på klen benstomme. Bra päls och färg. Bra rörelser, glad svans.

400 Värmlands Stövarklubb

Tikar Öppen klass

E Ökl Ökk 1 CK Btkl 2

TRYGGFORSENS DISA S39386/2009 (J RR Sandrevets Jack S21410/2004 -- J RR Stella S19455/2002) Äg Erik o Yngve Åsberg,

Schiller Rasvård

E Jkl Jkk 2 CK Btkl 2 R- cert

SANDTORPETS STEJA AS46541/2006 (J RR Frostnattens Orfeus AS32513/2002 Segmon. Uppf Urban Trygg. Kritik: 47 cm. Välskuret vackert huvud. Bra öron och ögon. Utm hals, bra rygg. Utm bröstkorg, välvinklad fram, öppen knäled vilket gör att hon blir -- RR SE UCH SE JCH FIUCH NO UCH Sandtorpets Stinta S23126/98) Äg Gun Sundell/ Jan Karlsson, Kristinehamn. Uppf Densamma. Kritik: 54 cm. Ett välskuret och könspräglat överbyggd. Bra päls och färg. Utm rörelser. Stubbsvans.

huvud. En aning kort hals. Utm överlinje. Bra underlinje med välutvecklat förbröst. Ordinärt vinklad, bra päls, genombrutna färger. Utm rörelser.

G Ökl

TJÄRVEDENS ORKA S36745/2008 (Key S16516/2002 -- J Tjärvedens Kämpa S44326/2002) Äg Tobias Barse, Väse. Uppf Tommy Johansson, Tjärvedens kennel. Kritik: 49 cm. Könspräglat huvud dock ngt snipigt. Ngt tunn hals, stark överlinje. Bra bröst. Ordinärt vinklad på klen benstomme. Lång svans. Snagg päls. Bra rörelser. Tik i ädlaste laget.

Utställning Nordmark Filipstad

Datum 2011-08-06 Domare Sarah Häggkvist

Finsk stövare

Hanar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk CK 1 Bhkl BIR V Ökl

(J RR Mickelskogens Bamse S24914/98 MAX NO36630/10 (NJCH RR Odin SANDREVETS DUSTY S44885/2008 NO23040/02 -- NUCH NJCH Vg-Mali NO07730/04) Äg Ole Anton Sending, -- RR SE JCH SE UCH Lindbysens Raia Skollenborg. Uppf Rine Bakke. Kritik: 60 cm. S45237/2000) Äg Bengt Olsson, Uddevalla. Ett välskuret maskulint huvud med välplacerade Uppf Erik Holmqvist, Klintehamn. Kritik: öron, tydlig nackknöl. Mkt bra rygg, hals och 50 cm. Könspräglat vackert huvud. Bra öron. kors. Mkt bra förbröst och bröstdjup. Mkt bra Utm överlinje. Stubbsvans. Utm bröstkorg, bra vinklad runt om. Mkt bra benstomme, bra ben benstomme, bra vinklad fram, öppen knäled. och tassar. Maskulin, välbyggd och uthållig. Ngt överbyggd bak. Mkt bra päls. Bra rörelser.

Rör sig med flytande bra rörelser. BIR - Grattis. Mentalitet u a.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl Jkk 1 CK Btkl 1 Cert BIM

RR LÄSSI S47600/2004 (Krut S38385/98 -- J Soja S43927/99) Äg Torbjörn Larsson, Arvika. Uppf Yvonn Johansson. Kritik: 47 cm. Halvsvans. Könspräglat huvud med fallande hjässlinje, ngt snipigt nosparti. Utm hals, över och underlinje. Bra vinkad. Bra päls och färg. Utm rörelser.

G Junkl

SILAS SE45054/2010 (Åivets Nemo S31900/2006 -- Baljåsens Kajsa S14422/2005) Äg Joakim Nilsson, Årjäng. Uppf Anders Ekström. Kritik: 59 cm. Ett maskulint huvud som kunde ha ngt tydligare nackknöl, bra hals och rygg. Acceptabelt kors, förbröst och bröstdjup under utveckling. Ngt raka vinklar, bra benstomme, bra ben och tassar. Vill ha honom lite längre. Rör sig med en aning stela bakbensrörelser och kort steg. Mentalitet u a.

V Junkl

Värmlands Stövarklubb 401

SE JCH SE UCH FIJCH Nordgårdsbäckens Kroonmän Sally S38524/2005) Äg Björn Andersen, Filipstad. Uppf Lars Backström. Kritik: 60 cm. 12 månaders kille. Maskulint välskuret huvud m tydlig markerad nackknöl. Mörka vackra ögon. Kunde ha större öron. Bra hals, rygg. Acceptabelt kors, har för åldern välutvecklat förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om, passande benstomme, bra ben och tassar. Rör sig med vägvinnande bra steg, dock lite vid i fronten, lösa armbågar, ej utvecklade färger ännu. Mentalitet u a.

Hanar Unghundsklass

S Ukl

SVARTÅBERGETS STEJ SE23467/2010 (Bergvindens Julle S45904/2004 -- Kviståsens Asta S19197/2006) Äg Stefan Andersson, Hagfors. Uppf Bele Ohlsson. Kritik: 59 cm. Maskulint huvud med tydlig nackknöl, bra hals och rygg. Ngt plant kors. Har förbröst och bröstdjup under utveckling. Passande bra benstomme. Bra ben och tassar. Rör sig med ngt korta steg, vill ha mera drive i steget, i övrigt parallella rörelser. Har ej helt svart nos. Mentalitet u a.

Hanar Öppen klass

G Ökl

NORDGÅRDSBÄCKENS REX S24160/ 2007 (RR SE JCH SE UCH INT UCH Nixon S50867/2003 -- RR SE JCH Rosebird Alona Etelävuoren S51743/2001) Äg Roland Gustavsson, Höje. Uppf Lars Jansson. Kritik: 57 cm. Maskulint huvud med tydlig nackknöl. Bra hals, rygg. Acceptabelt kors, Ordinärt förbröst och bröstdjup. Mkt bra benstomme, ben och tassar. Rör sig m ngt bundna bakbensrörelser och en aning vid front. Kunde vinna på att ha mera underull. Mentalitet u a.

S Ökl

BÖKEBACKENS PEKKO S45030/2009 (RR SE JCH Hallmyrans Vidar S19103/2005 -- RR Uppf Ulf Sivberg. Kritik: 56 cm. Maskulint grovskuret huvud, kunde vara ädlare och med en tydligare nackknöl. Mörka vackra ögon, bra hals, rygg och kors. Tungt förbröst, bra bröstdjup. Välvinklad runt om, bra benstomme, bra ben och tassar. Rör sig med ngt tunga bakbensrörelser. Är för dagen tung och kunde vinna på ett ädlare uttryck, parallella rörelser. Mentalitet u a.

Tikar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk CK 2 Btkl

ROSA SE52763/2010 (Niilo S53764/2007 -- Elma S54521/2003) Äg Andreas Hjalmarsson, Nora. Uppf Daniel Alfredsson. Kritik: 56 cm. Ett välskuret feminint huvud m ngt stora öron. Tillräcklig nackknöl. Mkt bra hals, rygg och kors. Har för sin ålder mkt bra förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om. Tillr bra benstomme, bra ben och tassar. Mkt vägvinnande, flytande, bra rörelser, parallella rörelser, ngt genomslag på manteln. Mentalitet u a.

S Junkl

KROONMÄEN MOOUSA SE53001/2010 (FI JCH SE JCH Villipuron Kusti SE19880/2010 -- SE JCH SE UCH Kroonmäen Sally S38524/2005) Äg Lars Setterman. Uppf Lars Backström. Kritik: 54 cm. Feminint välskuret huvud, tydlig nackknöl, välplacerade öron, bra hals. Något karp rygg, bra kors, förbröst och bröstdjup under uteckling, passande bra benstomme. Välvinklad runt om. Rör sig med ngt karpande rygg och ngt försiktiga bakbensrörelser. Är övertecknad svart. Mentalitet u a.

Tikar Unghundsklass

V Ukl

SVARTÅBERGETS SIRPA 2 SE23469/2010 (Bergvindens Julle S45904/2004 -- Kviståsens Asta S19197/2006) Äg Bele Ohlsson, Filipstad. Uppf Densamma. Kritik: 56 cm. Ett feminint välskuret huvud m tydlig markerad

402 Värmlands Stövarklubb

nackknöl, Mkt bra hals, rygg, kors. Förbröst och bröstdjup under utveckling, passande bra benstomme, bra ben och tassar, rör sig med flytande bra rörelser. Försiktig - därav priset. Mentalitet försiktig.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk

JUMA NO40068/09 (RR NORDJCH -- N FINJCH Tivakan Hippo FIN22177/03) Äg Lars Brubråten. Uppf Jon Randen. Kritik: 58 cm. Välskuret feminint vackert huvud med tydlig markerad nackknöl. Mörka vackra ögon. Mkt bra hals, rygg. Acceptabelt kors. Mkt bra förbröst och bröstdjup. Mkt bra benstomme, ben o tassar. Rör sig med flytande bra rörelser. Tenderar att karpa ryggen i rörelse. Mentalitet u a.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM

RITVA S27451/2006 (FIJ(RÄV)CH Pomo FIN27247/99 -- J Maranvikens Sanna S31280/2003) Äg Thomas Nääs, Siljansnäs. Uppf Tommy Östlund. Kritik: 55 cm. Ett välskuret feminint vackert huvud som kunde vinna m en ngt tydligare nackknöl. Mkt bra hals, rygg och kors, förbröst och bröstdjup, Utm benstomme, ben och tassar. Rör sig med vägvinnande bra, flytande, parallella rörelser. Mentalitet u a.

Hamiltonstövare

Tikar Avelsklass

1 Avelkl HP

RR TVÄRTEGENS ADA S44972/2005 (RR NORD JCH Traj S27967/2002 -- RR SE JCH SE UCH Harkullhöjdens Gessy S32837/99) Äg Jon Maalsnes, Väse. Uppf Ronny Lind, Tvärtegens kennel. Kritik: Tävlar med SE34193/2010, SE34191/2010, SE34197/2010, SE34194/2010. Lika i färg och rörelser, 3 hanar och 1 tik. Friska, rastypiska individer. Bästa avelsklass - Grattis!

Hanar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk

BOY SE34194/2010 (Jim S25139/2004 -- Tvärtegens Ada S44972/2005) Äg Per-Erik Höök, Lesjöfors. Uppf Jon Maalsnes. Kritik: 57 cm. Maskulint välskuret huvud, som kunde vinna på ngt tydligare stop, välplacerade öron. Mkt bra hals, rygg och kors. Tillräckligt vinklad runtom. Vill ha ngt mera stötdämp på han fram. Har för åldern bra bröstdjup och bröstkorg. Mkt bra ben och tassar. Rör sig m vägvinnande, parallella, flytande bra rörelser. Mentalitet u a.

G Ukl

-- Tvärtegens Ada S44972/2005) Äg Åke

E Jkl 2 Jkk CK 3 Btkl R-Cert

KVISTÅSENS ASTA S19197/2006 (RR SE JCH Flygarebergets Hulli S30267/2001 -- J Kallravallens Ila S28583/2002) Äg Bele Ohlsson, Filipstad. Uppf Hans Jensen. Kritik: 54 cm. Välskuret feminint huvud, kunde vinna på ngt tydligare nackknöl, bra hals, rygg och kors. Mkt bra förbröst och bröstdjup. Mkt bra vinkl runt om. Mkt bra benstomme, ben och tassar. Rör sig m flytande vägvinnande bra steg. Mentalitet ngt försiktig i ringen.

Kritik: 60 cm. Maskulint grovskuret huvud, tungt. Mkt bra hals, rygg, kors. För sin ålder mkt bra bröstkorg och bröstdjup, passade bra benstomme, får inte bli tyngre. Mkt bra ben och tassar. Rör sig m flytande, parallella bra rörelser. Ngt lockig i sin päls. Mentalitet u a.

LUDDE SE37950/2010 (Koloåsens Lökky N15988/2004 -- Leverhögens Samba S25574/2003) Äg Urban Rosén, Karlstad. Uppf Stig Nilsson. Kritik: 59 cm. Maskulint huvud, välskuret. Välplacerade öron. Bra hals, rygg och kors. Förbröst och bröstdjup tunt. Ord vinklad runt om, passande bra benstomme. Mkt bra ben och tassar. Bör vara mera rektangulär. Rör sig m ngt korta steg, parallella. Mentalitet u a.

Värmlands Stövarklubb 403

V Ukl

-- Tvärtegens Ada S44972/2005) Äg Arne Hansson, Kopparberg. Uppf Jon Maalsnes. Kritik: 58 cm. Maskulint huvud, välskuret. Välplacerade öron, öppna "under- ögonlock". Mkt bra hals, rygg och kors. För åldern utm förbröst och bröstdjup. Mkt bra benstomme, ben och tassar. Rör sig m parallella flytande, vägvinnande steg. Mentalitet u a.

m välplacerade öron. Mkt bra hals, rygg. Bra kors. Mkt bra förbröst och bröstdjup. Mkt bra benstomme, ben och tassar. Välvinklad runt om. Rör sig m flytande bra rörelser. Mentalitet u a.

Hanar Championklass

E Chkl 1 Chkk CK 2 Bhkl Cert

SKOGSEREDS TERO S30039/2007 (Spärns Rapp S59215/2001 -- J Byggemarkens Tessi S22819/2004) Äg Per Erik Hanstad, Elverum. Kritik: 58 cm. Ett välskuret maskulint huvud, Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Bhkl BIM

SKOGSTASSENS XSORA S16525/2007 (RR SE JCH SE UCH Luldalens King S44486/98 -- RR SE JCH SE UCH DK UCH INT UCH KBH V-05 Låshöjdens Dolly S35523/2000) Äg Erik Lindholm och Christina Nilsson, Karlstad. Uppf Ägarna. Kritik: 56 cm. Välskuret maskulint huvud. Mkt vackra mörka som kunde ha mörkare ögon. Mkt bra hals, rygg och kors. Mkt bra förbröst och bröstdjup. Bra benstomme, ben och tassar. Rör sig m parallella, vägvinnande bra steg. Championat- Grattis. Mentalitet u a.

Tikar Unghundsklass

V Ukl

BESSY SE34197/2010 (Jim S25139/2004 -- ögon. Mkt bra hals, rygg. Acceptabelt kors. Utm förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om. Mkt bra benstomme, ben och tassar. Rör sig m vägvinnande, parallellla, bra rörelser. Välvisad. Mentalitet u a.

Tvärtegens Ada S44972/2005) Äg Bengt Melin, Kristinehamn. Uppf Jon Maalsnes. Kritik: 54 cm. Feminint välskuret huvud. Mkt bra hals, rygg och kors. Mkt bra förbröst och bröstdjup, för sin ålder välvinklad runt om, passande bra

V Ökl

HÖGMYRENS TRAJ SE25377/2010 vägvinnande bra steg. Mentalitet u a.

Högmyrens Steja S17212/2004) Äg Håkan benstomme. Mkt bra ben och tassar. Rör sig m Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl

Wall, Väse. Uppf Jöns Åslund. Kritik: 57 cm. Maskulint huvud som störes av en aning kind. Mkt bra hals, rygg och kors. Mkt bra förbröst och bröstdjup. Mkt bra benstomme, ben och tassar. Ordinärt vinkad runt om. Rör sig m vägvinnande, flytande bra steg, parallella rörelser. Mentalitet u a.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 3 Bhkl R-Cert

NYBACKAS NICKE S45400/2006 (NO UCH NO JCH SE UCH Brattåsbäckens Boss S30323/2003 -- RR SE JCH SE UCH Rönnängens Annie S41186/2001) Äg Gösta Kritik: 58 cm. Välskuret maskulint huvud SKOGSTASSENS XJONGTANG S15189/2009 (J RR Harkullhöjdens Hugo S40031/2003 -- RR SE JCH SE UCH DK UCH INT UCH KBH V-05 Låshöjdens Dolly S35523/2000) Äg Erik Lindholm o Christina Nilsson, Karlstad. Uppf Ägarna. Kritik: 53 cm. Vackert välskuret feminint huvud. Mkt bra hals, rygg och kors, förbröst och bröstdjup. Passande bra benstomme. Mkt bra ben och tassar. Rör sig m flytande vägvinnande bra rörelser. Välvisad. Mentalitet u a.

V Ökl

HARKULLHÖJDENS KLINGA S43287/ 2009 (RR SE JCH King S28566/2003 -- J RR Harkullhöjdens Ida S41559/2004) Äg

404 Värmlands Stövarklubb

Martin Enhol, Filipstad. Uppf Raoul Nilsson. Kritik: 54 cm. Välskuret feminint huvud, har en aning fattig underkäke. Mkt bra hals, rygg, acceptabelt kors. Tillräckligt förbröst och bröstdjup, ordinärt vinklad runt om, vill ha lite mera, passande benstomme, ben och tassar. Kunde ha mera massa. Rör sig m ngt försiktiga bakbensrörelser, i övrigt parallella bra rörelser. Mentalitet u a.

Tikar Championklass

E Chkl 1 Chkk CK 3 Btkl

RR TVÄRTEGENS ADA S44972/2005 (RR NORD JCH Traj S27967/2002 -- RR SE JCH SE UCH Harkullhöjdens Gessy S32837/99) Äg Jon Maalsnes, Väse. Uppf Ronny Lind, Tvärtegens kennel. Kritik: 53 cm. Vackert välskuret feminint huvud, lugn och harmonisk tik. Mkt bra rygg, hals och kors. Utm förbröst och bröstdjup. Utm benstomme, ben och tassar. Rör sig m flytande, vägvinnande bra steg. Mentalitet u a.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR

HÄNSJÖNS HANNIE S47489/2009 (NO UCH NO JCH SE UCH Brattåsbäckens Boss S30323/2003 -- RR NORD JCH SE UCH Hänsjöns Bizzie S48251/2006) Äg Mats Björn, Torsby. Uppf Hänsjönskennel/ Mats Björn. Kritik: 55 cm. Vackert välskuret feminint huvud. Mkt bra hals, rygg och kors. Mkt bra förbröst och bröstdjup, benstomme, ben och tassar. Rör sig m vägvinnande, flytande bra rörelser. BIR Grattis. Mentalitet u a.

E Jkl 2 Jkk CK 4 Btkl R-Cert

RR BJÖRNEKES VERA S32733/2007 (Gråbeinmyra's Birk N18189/00 -- RR SE JCH SE UCH Navåsens Nina S32661/2000) Äg Ove Bergström, Ekenässjön. Uppf Bengt Lindell. Kritik: 56 cm. Vackert feminint

Hygenstövare

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk

TOSSTJÖNNA'S KLINGA S63429/2009 (Peik N02087/06 -- NO UCH Arja N24515/05) Äg Freddy Kjellström, Gräsmark, Uppf Olaf Ressem, Kritik: 56 cm. Välskuret feminint huvud, med välplacerade öron. Mkt bra hals, rygg. Ett acceptabelt kors. Ngt tunt förbröst och bröstdjup. Karakteristiskt uppdragen buklinje. Välvinklad runt om, passande bra benstomme. Bra ben och tassar. Rör sig med flytande, vägvinnande rörelser, dock en aning hastrångt bak och aning mjuk rygg. Mentalitet u a.

välskuret huvud m mörka vackra ögon. Mkt bra hals, rygg, kors förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om. Mkt bra benstomme, ben och tassar. Rör sig m parallella, flytande,

Schillerstövare

Tikar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk CK 1 Btkl BIR

ANJA SE43781/2010 (Svenne S44105/99 vägvinnande steg. Mentalitet u a.

Rör sig m flytande bra rörelser. Mentalitet u a.

-- Axi S32529/2006) Äg Johnny Persson,

E Jkl 3 Jkk CK

THURDREVET DOLLY S14864/2006 Lindesberg. Uppf Johan Henriksson. Kritik: 52 cm. Feminint välskuret huvud, med välplacerade kantiga öron. Mörka vackra (SE JCH Rozzo S26958/2001 -- SE JCH SE harmoniska ögon. Bra hals, rygg. Acceptabelt UCH NO UCH Thurdrevet Biz S23050/99) kors, skulle ha det lite längre. Välutvecklat Äg Stefan Bjelv, Deje. Kritik: 52 cm. Vackert förbröst och bröstdjup. Välvinklad, passande välskuret feminint huvud med kloka, mörka bra benstomme. Bra ben och tassar. Rör sig ögon. Mkt bra hals, rygg, acceptabelt kors, vill med vägvinnande bra steg, parallella rörelser. ha en längre och sluttande, utm bröstkorg och Välvisad BIR - Grattis. Mentalitet u a.

bröstdjup. Mkt bra benstomme, ben och tassar.

Värmlands Stövarklubb 405

Tikar Öppen klass

G Ökl

MYRHAGENS SPELA S32820/2008 (J RR Clinton S37038/99 -- J RR Rävhundens Anja S36876/2000) Äg Sven Eriksson. Kritik: 53 cm. Feminint huvud med en icke parallell hjässa och noslinje. Mörka vackra ögon. Välplacerade öron, mkt bra hals, rygg och kors. Aning tunt förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om, aning tunn benstomme. Bra ben och tassar. Rör sig aning orent fram. Mentalitet u a.

Tikar Bruks/Jaktklass

V Jkl

BÖRSGÅRDS DORIS S36050/2007 (J

Smålandstövare

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR

TRYGGFORSENS DISA S39386/2009 (J RR Sandrevets Jack S21410/2004 -- J RR Stella S19455/2002) Äg Erik o Yngve Åsberg, Segmon. Uppf Urban Trygg. Kritik: 46 cm. Välskuret feminint vackert huvud, riktigt bra välplacerade öron. Bra hals, rygg och kors. Mkt bra förbröst och bröstdjup. Mkt bra stötdämpare runt om, mkt bra vinklar, kunde ha ngt grövre benstomme, bra ben och tassar. Rör sig med vägvinnande, flytande steg. Kunde vara ngt mera rektangulär. Stubbsvans. BIR Grattis. Mentalitet u a.

Bäckaskallets Bella S33964/2005) Äg Christer Boije, Väse. Uppf Ingmar Larsson, Börsgårds kennel. Kritik: 56 cm. Feminint huvud, m ngt långt nosparti. Mörka vackra ögon. Lugn och harmonisk. Bra hals. Acceptabel rygg, acceptabelt kors. Mkt bra förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om, passande bra benstomme, bra ben och tassar. Rör sig med vägvinnande flytande rörelser. Trång bak. Ngt sluttande kors. Mentalitet u a.

G Ökl

MIMMI S57111/2007 (NO JCH NO UCH SE UCH Limedsforsens Falco S39182/98 -- J Myra S27521/2000) Äg Johan Hammar, Filipstad. Uppf Ägaren. Kritik: 50 cm. Ett huvud som kunde vinna på en tydligare könsprägling. Ngt långt nosparti, välplacerade öron. Bra hals. Ngt lång rygg. Ett bra kors. Mkt bra förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om, passande bra benstomme, bra ben och tassar. Rör sig med vägvinnande steg. Är dock ngt för rektangulär och har en i mitt tycke en ngt för stor vit fläck i bringan, skulle ha vunnit på att ha en tydligare könsprägel. Lång svans. Mentalitet u a.

406 Örebro läns Stövarklubb

SJCH RR Mäkipuiston Miina S64402/2004) Äg Sven Persson Sunne. Uppf Mikael Karjalainen. Kritik: 55 cm. Vackert feminint tikhuvud, störs ngt av ljusa ögon, bra hals, rygg o kors, utm bröstkorg, välvinklad runt om, bra benstomme o tassar, vägvinnande fina rörelser, aningen sotig i sina färger, välvisad. Mentalitet ua.

Utställning Ånnaboda

Datum 2011-05-29 Domare Göran Johansson

Su

cient

RR HELDESTORPS CAJSA S51507/2007 (SJCH SUCH Ebbarps Edvin S44810/2003 -- RR SJCH Heldestorps Bella S48935/2000) Äg Per Ekström Hjo. Uppf Ägaren. Kritik: 49 cm. Mkt vackert välsksuret huvud, mörka

Finsk stövare

Hanar Bruks/Jaktklass

Very good

bra ögon, mkt eftergiven i sin rygg, utm kors, välutv bröstkorg, ordinärt vinkl runt om, bra benstomme, står och rör sig med utåtvridna armbågar, bra päls o färg.

KALLÅDALENS HUGO S43854/2009 (SJCH RR Ringkallens Guje S33259/2000 -- SJUCH RR Kallådalens Saari S26067/2002)

Very good

ISMANS BINA S43526/2008 (RR SUCH Äg Henrik Berg Karlskoga. Uppf Sigurd SJCH Nabbsundets Rali S24700/99 -- RR Persson. Kritik: 55 cm Hanhuvud, som kunde SJCH Kroonmäen Laiko S22813/2004) Äg vara ngt fylligare, framför allt underkäken, bra Jan-Erik Karlsson Hallsberg. Uppf Christer mörka ögon, välansatta öron, bra hals, rygg o Henningson o Anna Henningsson. Kritik: 55 kors, bra bröstkorg, öppen i sina vinklar fram, cm. Vackert välskuret tikhuvud, kunde vara bra bak, bra benstomme o tassar, vägvinnande aningen fylligare i underkäken, bra hals rygg fina rörelser, aningen tåtrångt bak, ngt sotiga o kors, bra bröstkorg, aningen öppen i sina baklår i övrigt bra päls. Mentalitet ua.

vinklar fram o bak, bra benstomme o tassar, vägvinnande fina rörelser, bra päls o färg.

Tikar Unghundsklass

Mentalitet ua.

ÅKERBÄRETS CLARA S43010/2009 (Åkerbärets Nera S36080/2006 -- Åkerbärets Vira S18659/2005) Äg Per Larsson Ervalla. Uppf Roy Rönnbäck/Marita Öquist. Kritik:

Schillerstövare

G Jkl

BOSS S27462/2006 (RR SE UCH SE JCH 54 cm. Mkt vackert feminint huvud, mörka Kjölsjöns Rambo S23427/98 -- J RR Höjdfallets vänliga ögon, bra hals, rygg o kors, ngt kort Cia S30632/2001) Äg Nicklas Gunnarsson bröstkorg men djup, ngt uppdragen buklinje, Örebro. Uppf Morgan Johansson. Kritik: 56 välvinklad runt om, bra rörelser, ngt blyg hund cm. Maskulint välskuret hanhuvud, bra mörka vill ej visa upp sig fullt ut bra päls o färg.

ögon, väl ansatta öron med bra längd, bra hals, rygg o kors, ej tillräckligt utvecklad bröstkorg, Tikar Bruks/Jaktklass

Excellent 1Jkk Ck 1Btkl CERT BIR

BOTTENFJÄRDENS LIISA S18320/2008 (FIJCH Ajolumen Raju FIN41011/05 -- kunde vara djupare o längre, öppna fina vinklar fram o bak, bra benstomme, bra tassar, rör sig bra, bra päls o färg. Mentalitet ua.

Örebro läns Stövarklubb 407 Foxhound

Hanar Öppen klass

Excellent 1Ökk Ck 1Bhkl BIR

HALABALAN BLACK STORM S23033/ 2009 (Kettumiehen Bullet FINER42928/05 -- Frendships Ms E-Mail FINER10443/09) Äg Ingemar Gustavsson o Daniel Ingehult Askersund. Uppf Jarkko Ampiala. Kritik: 63 cm. Kraftigt maskulint huvud, mörka bra ögon, välansatta öron, bra hals, rygg, kors, bra bröstkorg, aningen öppen i sina vinklar, kraftig fin benstomme, bra tassar, rör sig bra, vägvinnande bra steg, bra päls o färg. Mentalitet ua.

Very good

HARKULLHÖJDENS KATJA S43286/2009 (King S28566/2003 -- Harkullhöjdens Finnerödja. Uppf Raoul Nilsson. Kritik: 55 cm. Vackert feminint huvud, kunde ha fylligare underkäke, bra hals, rygg o kors, aningen kort bröstkorg men tillr djup, aningen öppen i sina vinklar fram o bak, bra benstomme o tassar, vägvinnande rörelser, välvisad, bra päls o färg. Mentalitet ua.

Hamiltonstövare

Hanar Unghundsklass

Very good

LEX AKKE S49300/2009 (SJCH Finntjärnans Sebb S41649/2003 -- SJCH NJCH RR Fina S67546/2005) Äg Bernt-Olof Eriksson Västerås. Uppf Lars O Törnkvist. Kritik: 57 cm. Vackert välskuret hanhuvud, bra proportioner, mörka ögon, bra öron, utm överlinje, bra bröstkorg, aningen uppbruten buklinje, aningen öppen i vinklar fram, bra bak, utm benstomme, bra tassar, rör sig vägvinnande, bra päls o färg. Mentalitet ua.

Hanar Öppen klass

Excellent 1Ökk

JÄRVSJÖBOS BOY S26598/2009 (King S28566/2003 -- Magda S31859/2002) Äg Jörgen Sandqvist Karlskoga. Uppf Germund o Britt-Inger Freimuth. Kritik: 60 cm. Kraftigt maskulint hanhuvud, bra proportioner, mörka bra öron, bra hals rygg o kors, bra bröstkorg, aningen öppen i sina vinklar fram, bra bak, bra benstomme o tassar, rör sig aningen underställt bak, behöver ringtränas, bra päls o färg. Mentalitet ua.

HARKULLHÖJDENS KAJSA S43288/2009 (King S28566/03 -- Harkullhöjdens Ida S41559/04) Äg Leif Löfgren Granbergsdal. Uppf Raoul Nilsson. Kritik: 55 cm. Vackert välskuret tikhuvud, bra proportioner, mörka ögon, bra hals, rygg o kors, aningen kort bröstkorg, tillr djup, välvinklad runt om, bra benstomme o tassar, oroliga rörelser, behöver ringtränas, bra päls o färg. Mentalitet ua.

Tikar Bruks/Jaktklass

Excellent 2Jkk Ck 2Btkl CERT

HÄNSJÖNS HANNIE S47489/2009 (NJCH NUCH SUCH Brattåsbäckens Boss S30323/2003 -- NORDJCH NORDUCH RR Hänsjöns Bizzie S48225/2006) Äg Mats Björn Torsby. Uppf Ägaren. Kritik: 54 cm. Feminint vackert, välskuret tikhuvud, bra proportioner, mörka vänliga ögon, välansatta öron, bra hals, rygg o kors, välutvecklad bröstkorg med förbröst, välvinkld runt om, bra benstomme o tassar, vägvinnande fina rörelser, bra päls o färg. Mentalitet ua.

Excellent 3Jkk Ck 3Btkl

NORDBYKULLENS CENTA S48283/2007 (RR SJCH INTUCH NJCH NORDUCH Spärns Storm S59214/2001 -- RR SJCH SUCH NJCH Bellåsens Tora S34418/2004) Äg Jan-Erik Eriksson Molkom. Uppf Ägaren. Kritik: 55 cm. Mkt vackert feminint tikhuvud, bra proportionr, mörka bra ögon, bra öron, bra hals rygg o kors, välutvecklad bröstkorg, ordinärt vinklad runt om, utm benstomme,

408 Örebro läns Stövarklubb

bra tassar, vägvinnande fina rörelser, bra päls o färg. Mentalitet ua.

Excellent 1Jkk Ck 1Btkl BIR

DOSTARPS KLIA S49568/2008 (RR SJCH SUCH Åhlstigens Ceve S45972/99 -- RR SJCH SUCH Dostarps Ebba S46549/99) Äg Göran Fasten Insjön. Uppf Bertil Karlsson. Kritik: 54 cm. Vack välskuret tikhuvud. Bra proportioner. Mörka vänliga ögon. Bra hals, rygg o kors. Välutvecklad bröstkorg. Bra vinklad runt om. Kraftig fin benstomme. Bra tassar, vägvinnande fina rörelser. Bra päls, aningen mera vitt vore önskvärt. Väluppvisad. Mentalitet ua.

Smålandstövare

Hanar Bruks/Jaktklass

Excellent 1Jkk Ck 1Bhkl Cert BIR

SAMSON S29041/2008 (J RR Tranans Bolle S45095/2003 -- J Baksjöåsens Saima S37398/2004) Äg Rune Abrahamsson Ludvika. Uppf Henrik Hurtig. Kritik: 48 cm. Vackert välskuret hanhuvud, kunde vara ngt fylligare i sin underkäke, mörka ögon, välansatta öron, bra hals, rygg, kors, välutvecklad bröstkorg, välvinklad runt om, utm benstomme, bra tassar, rör sig med vägvinnande steg, välvisad, bra päls o färg, lång svans. Mentalitet ua.

Excellent 4Jkk Ck 4Btkl R-CERT

RR KÄVSJÖS TINA S45841/2007 (J Nero S37363/2003 -- RR SJCH SUCH Hjälmsereds Wilma S51239/2002) Äg P-O Magnusson Österbymo. Kritik: 56 cm. Feminint välskuret tikhuvud, mörka bra ögon, hals, rygg o kors, välvinklad runt om, bra ben o tassar, rör sig med vägvinnande fina steg, väluppvisad, aningen överslag av det bruna i manteln, befinner sig i pälsbyte. Mentalitet ua.

Schiller Rasvård

Excellent 1Jkk Ck 1Btkl BIR

SANDTORPETS STEJA AS46541/2006 (J RR Frostnattens Orfeus AS32513/2002 -- RR SUCH SJCH FIUCH NUCH Sandtorpets Stinta S23126/98) Äg Gun Sundell o Jan Karlsson Kristinehamn. Uppf Ägaren. Kritik: 54 cm. Feminint vackert välskuret tikhuvud, mörka vänliga ögon, bra hals, aning halsskinn, bra rygg o kors, välutvecklad bröstkorg med förbröst, välvinklad runt om, bra benstomme, bra tassar, vägvinnande fina rörelse, visas i aningen högt hull, bra päls o färg. Mentalitet ua.

Luzernerstövare

Tikar Juniorklass

Very good

KLACKEBOS PELA SE48438/2010 (Rex N05965/05 -- Klackebos Mexi S54174) Äg Anette Sundin Örebro. Uppf Hans Körberg. Kritik: 54 cm. Vackert tikhuvud, bra längd kunde vara fylligare i sin underkäke, mörka bra ögon, välansatta öron med bra längd, bra hals o rygg, aning brant kors, tillräckl utvecklad bröstkorg, ordinärt vinklad runt om, bra benstomme o tassar, utm rörelser, bra päls o färg. Mentalitet ua.

Uppland-Västmanlands Stövarklubb 409

öron. Korr hals. Bra rygg. Ngt öppna vinklar. Tillr bröstkorg. Passande benstomme. Utm päls. Rör sig med ngt bundna rörelser. Mentalitet ua.

Utställning Heby

Datum 2011-03-19 Domare Lars Widén MOKÄLLANS PORTOS S43601/2007 (SE JCH SE UCH Kilbackens Raju-Lucas S34017/2002 -- SE JCH RR Mokällans Tiindra S12929/99) Äg Magnus Belin. Uppf Per-Anders Karlsson. Kritik: 57 cm. Huvud där mer könsprägel önskas. Korr hals. I stående en mkt eftergivande rygg. Brant kors. Utm bröstkorg. Öppna vinklar. Passande benstomme. Bra tassar, päls och färg. Rör sig ok. Mentalitet u a.

Finsk stövare

Hanar Unghundsklass

D Ukl

EDSVALLENS RAGNAR S47185/2009 (SE JCH RR Baljåsens Rami S14424/2005 -- J RR Ovanbergets Ronja S18619/2003) Äg Lars-Ola Karlén. Uppf Rune Ahlström. Kritik: 63 cm. Maskulint huvud. Utm hals. Stark rygg. Ngt brant kors. Knappt vinklad. Tillr bröstkorg. Utm benstomme. Slutna tassar. Bra päls. Vackra färger. Rör sig med ngt tillknäppna rörelser och hög svans. Pris pga storlek. Mentalitet u a.

S Ökl

BOSSMÅLAS GOSSI S63336/2007 (RR SE JCH NO JCH Bossmålas Bamse S59041/2002 -- RR SE JCH Nolhottens Bonita S43850/2001) Äg Paavo Luomanen. Uppf Kennet Andersson. Kritik: 59 cm. Ngt brett huvud med ngt tunn u-käke. Bra ö-linje. Ngt brant kors. Bröstbenet kunde vara längre. Framskjuten skuldra. Ord vinklad. Korr rörelser. Ok benstomme. Utm tassar. Bra päls. Pannmask, övrig bra färg. Trivs inte med utst situationen.

V Ukl

HÄRVSTA BINGO S41003/2009 (J Wahl Bos Seit S23791/2007 -- RR SE JCH Rosmyrens Tina S38177/2004) Äg Bengt Gösta Eriksson. Uppf Kenneth Carlberg. Kritik: 58 cm. Huvud med lite kind. U-käken kunde vara mer utmärkande. Mkt bra ö-linje. Bra kors. För åldern bra bröstkorg. Välvinklad. Utm benstomme. Lite fräknig. Bra päls. Lite pannmask. Bra rörelser. Mentalitet u a.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk

MOKÄLLANS VALLE S43597/2007 (SE JCH SE UCH Kilbackens Raju-Lucas S34017/2002 -- SE JCH RR Mokällans Tiindra S12929/99) Äg Christer Göransson. Uppf Per-Anders Karlsson. Kritik: 59 cm. Huvud som önskas mer utfyllt. Bra hals och ö-linje. Bra kors och bröstkorg. Ord vinklad. Rör sig bra. Passande benstomme. Bra päls och färg. Mentalitet u a.

Hanar Öppen klass

G Ökl

ROSMYRENS KING S31980/2009 (RR SE JCH NO JCH Bossmålas Bamse S59041/2002 -- RR SE JCH Rosmyrens Tessy S38176/2004) Äg Bengt Larsson. Uppf Lennart Andersson. Kritik: 61 cm. Maskulint huvud. Utm ans

S Jkl

RR BONDVIKENS BEPPE S34300/2006 (J Åivets Raju S26646/2003 -- Tranlandets Jenna S33929/2004) Äg Mats Jansson. Uppf Robert Sandberg. Kritik: 56 cm. Huvud där mer könsprägel önskas. Nospartiet önskas grövre. Korr hals. Tillr lång rygg. Brant kors.

410 Uppland-Västmanlands Stövarklubb

Bra bröstkorg. Ord vinklad. Ej helt ren i sina färger. Ej tillfreds med situationen.

V Jkl

KILBACKENS RAJU-JYSKY S36507/2006 (FI JCH FI UCH Mulonsalon Konsta FIN34717/01 -- RR SE JCH SE UCH Kilbackens Raju-Kilinä S61899/2002) Äg Karl Gunnar Widegren. Uppf Erkki Ylinen. Kritik: 61 cm. Maskulint huvud. Snygg ö-linje. Ngt brant kors. Utm bröstkorg. Välvinklad. Bra färg och päls. Hunden är stor men proportionerlig. Bra rörelser. Mentalitet u a.

Tikar Valpklass

1 Valpkl HP

BROMYRANS BIANCA SE54658/2010 (FI JCH SE JCH Villipuron Kusti SE19880/2010 -- RR SE JCH Bromyrans Sappy S41640/2003) Äg Anders Eriksson. Uppf Densamma. Kritik: 7 mån gammal tikvalp. Feminint huvud. Mer ögonbrynsb önskas. Korr ö-linje. Bra rygg och kors. Välvinklad. För åldern bra bröstkorg. Rör sig trevligt. Bra päls. Mentalitet u a.

Tikar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk CK 3 Btkl

MUSKA SE31115/2010 (J RR Kilbackens Raju-Matti S44043/2005 -- J RR Stövas Ami S47722/2005) Äg Håkan Engberg. Uppf Lars-Erik Allansson. Kritik: 54 cm. Mkt bra proportioner. Könspräglat huvud. Utm öron. Snygg ö-linje. Brant kors. Bröstkorg under utv. Välvinklad. Utm rörelser. Bra päls och färg. Mentalitet u a.

Tikar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK 2 Btkl

HÄRVSTA BUSA S41009/2009 (J Wahl-Bos Seit S23791/2007 -- RR SE JCH Rosmyrens Tina S38177/2004) Äg Bo Öster. Uppf Kenneth Carlberg. Kritik: 55 cm. Bra huvud. Mer markerade ögonbrynsb önskas. Bra ö-linje. Tillr bröstkorg. Utm benstomme. Bra tassar, päls och färg. Rör sig bra. Mentalitet u a.

E Ukl 2 Ukk

FLATMARKENS ZINNA S29361/2009 (J RR Djupsundsuddens Keno S18408/2005 -- SE JCH RR Flatmarkens Lejja S46739/2003) Äg Jan Hellman. Uppf Peder Rönnberg. Kritik: 56 cm. Mkt könspräglat huvud. Mkt bra ö-linje och u-linje. Välans skuldra. Fallande kors. Tillr bröstkorg. Passande benstomme. Bra tassar. Bra rörelser. Mentalitet u a.

V Ukl

HÄRVSTA BODIL S41005/2009 (J Wahl-Bos Seit S23791/2007 -- RR SE JCH Rosmyrens Tina S38177/2004) Äg Fred Lindgren Mattsson. Uppf Kenneth Carlberg. Kritik: 57 cm. Vackert uttrycksfullt huvud. Bra hals och ö-linje. Rak i framst. Ord vinklad bak. Rör sig bra. Bra päls och färg. Mentalitet u a.

Tikar Öppen klass

V Ökl

HÄRVSTA AINA S58019/2008 (RR SE JCH NO JCH Bossmålas Bamse S59041/2002 -- RR SE JCH Rosmyrens Tina S38177/2004) Äg Bo Ivarsson. Uppf Kenneth Carlberg. Kritik: 57 cm. Lite luftig. Tikbetonat huvud. Lite halsskinn. Snygg ö-linje. Korr vinklad. Bröstkorg under utv. Benstommen kunde vara ngt kraftigare. Bra päls, färg och steg. Mentalitet u a.

HÄRVSTA ASSI S58021/2008 (RR SE JCH NO JCH Bossmålas Bamse S59041/2002 -- RR SE JCH Rosmyrens Tina S38177/2004) Äg Anders Eriksson. Uppf Keneth Carlberg. Kritik: 55 cm. Utm proportioner. Vackert huvud. Bra ö-linje. Bröstkorg under utv. Korr vinklad. Bra päls. Ännu ej helt utfärgad. Bra steg. Mentalitet u a.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR BIS-2

HÄRVSTA FANNY S52911/2006 (J Rosmyrens Timo S38179/2004 -- J RR Honkapuron Tuuli S37389/2004) Äg Lars Berglund. Uppf Kenneth Carlberg. Kritik: 55

Uppland-Västmanlands Stövarklubb 411

cm. Utm könspräglat huvud. Snygg ö-linje. Bra kors. Tillr vinklad. Lite vid i sin front. Utm färg och päls. Mkt bra rörelser. Mentalitet u a.

Bra benstomme. Utm tassar. Trevliga rörelser. Utm päls och färg. Mentalitet u a.

V Jkl

RR HÄRVSTA AJJA S58018/2008 (RR SE JCH NO JCH Bossmålas Bamse S59041/2002 -- RR SE JCH Rosmyrens Tina S38177/2004) Äg Kenneth Carlberg. Uppf Densamma. Kritik: 57 cm. Luftig tik. Könspräglat huvud. Hög halsans. Svankar lite i stående. Ngt brant kors. Öppna vinklar. Bra färg och päls. Trevliga rörelser. Mentalitet u a.

Tikar Juniorklass

V Junkl

BUVAKULLENS VALSA SE15439/2010 (RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco S58843/2004 -- RR SE JCH SE UCH NO UCH NO V-07 Milla S31862/2002) Äg Daniel Falk. Uppf Hans Vallgren. Kritik: 55 cm. Feminint huvud med korr utryck. U-käke önskas mer utfylld. Bra hals. Stark rygg. Ngt brant kors. Bröstkorg under utv. Korr skuldra. Ord vinklad. Benstomme under utv. Tassarna önskas mer slutna. Rör sig ok. Bra päls. Vacker färg. Mentalitet u a.

Tikar Uppfödarklass

E Upp l HP

ROSMYRENS TINA Äg Kenneth Carlberg Tävlar med: Härvsta Busa, Härvsta Bodil, Härvsta Fanny, Härvsta Assi Kritik: En grupp bestående av 2 st excellent och 2 st very good i 3 kombinationer. Könspräglade hundar med bra huvuden. Välvinklade och välgående hundar.

Hamiltonstövare

Hanar Unghundsklass

V Ukl

LEX AKKE S49300/2009 (SE JCH Finntjärns Sebb S41649/2003 -- RR SE JCH NO JCH Fina S67546/2005) Äg Bernt-Olof Eriksson. Uppf Lars O Törnkvist. Kritik: 58 cm med mkt bra proportioner. Bra huvud. Tillr hals. Stark rygg. Bra kors. Ngt framskjuten skuldra. Utm bröstkorg som kunde vara ngt längre. Ord vinklad bak, ngt öppen fram. Trevliga rörelser. Bra päls och färg. Mentalitet u a.

E Ukl CK 1 Bhkl BIM

NILSDREVETS CHAMPIS S43675/2009 (SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo S22823/2004 -- RR SE JCH SE UCH Thurdrevet Centa S35309/2004) Äg Per Sjölin. Uppf Sven-Olof Nilsson. Kritik: 58 cm med utm proportioner. Maskulint huvud. Bra öron. Välutfyllt nosparti. Ngt öppna ögon. Stark ö-linje. Bra kors och bröstkorg. Välvinklad. Tikar Öppen klass

G Ökl

RR HAGETS PILLA S37073/2008 (SE JCH Rotebos Kim S28617/2000 -- RR SE JCH SE UCH Hagets Tussi S42082/2004) Äg Kjell Eriksson. Uppf Kalle Engvall. Kritik: 52 cm. Huvud där runda ögon stör uttrycket. Bra hals. Korr ö-linje. Ngt öppna vinklar. Bröstkorgen kunde vara kraftigare i sin nedre del. Passande benstomme. Bra päls. Kunde ta ut steget bättre. Mentalitet u a.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl Cert

RR GÖINGEBYGDENS KAJSA S51518/ 2007 (RR SE JCH SE UCH Harlyckans Zorro S27189/2002 -- RR SE UCH SE JCH Göingebygdens Fanny S28579/2003) Äg Karl Göran Lindgren. Uppf Magnus Jönsson. Kritik: 55 cm. Könspräglat huvud där nospartiet kunde vara mer utfyllt och kraftigare. Utm ö-linje. Bra kors. Tillr bröstkorg. Välvinklad. Bra benstomme och tassar. Bra hårlag. Vacker färg. Välgående. Mentalitet u a.

E Jkl 2 Jkk CK 3 Btkl R-Cert

DOSTARPS KLIA S49568/2008 (RR SE JCH SE UCH Åhlstigens Ceve S45972/99 -- RR SE JCH SE UCH Dostarps Ebba S46549/99)

412 Uppland-Västmanlands Stövarklubb

Äg Göran Fastén. Uppf Bertil Karlsson. Kritik: 54 cm. Mkt vackert huvud med bra utryck. Tillr ö-linje. Utm bröstkorg. Välvinklad. Bra benstomme. Väl slutna tassar. Utm päls. Kunde ha mer vitt. Mentalitet u a.

V Jkl

RR MANDYLIKE'S MAZARIN S46319/2005 (J Rotebos Boss S28615/2000 -- J RR Mandylike's Samantha S43653/97) Äg Åke Bäckman. Uppf Susanne Eriksson. Kritik: 54 cm. Huvud med könsprägel. Lite runda ögon. Lite mer stop önskas. Bra ö-linje och kors. Rak i sitt framställ. Passande benstomme. Ej utfärgad på bog och lår. Rör sig bra. Mentalitet u a.

V Jkl

TÖRMARKENS JESSI S51530/2007 (RR SE JCH SE UCH Broängsbäckens Ticko S32062/2003 -- RR SE JCH SE UCH Sunneröns Piska S30286/2001) Äg Gustav Andersson. Uppf Klas Törmark. Kritik: 53 cm med bra proportioner. Huvud där mer stop önskas. Ngt stora och långt bak ansatta öron. Stark hals och rygg. Bra kors. Tillr bröstkorg. Ngt framskjuten skuldra. Benstommen önskas kraftigare. Utm päls. Färg ok. Mentalitet u a.

Utställning Sätra Brunn

Datum 2011-07-02 Domare Eva Jönsson Tikar Championklass

E Chkl 1 Chkk CK 1 Btkl BIR BIS-1

RR HAGETS TUVA S36978/2006 (SE V-04 RR NORD UCH NORD JCH INT UCH Harlyckans Fix S20270/98 -- RR SE JCH Barksjöns Arja S32664/2000) Äg Örjan o Mårten Strömberg. Uppf Kalle Engvall. Kritik: 53 cm med utm proportioner. Vackert feminint huvud där nospartiet kunde vara en tanke längre. Utm ö-linje. Bra kors. Välvinklad. Utm bröstkorg. Mkt bra benstomme. Bra päls. Vacker färg. Utm rörelser. Mentalitet u a.

Finsk stövare

Hanar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk

RENHOLMENS HISKI SE42646/2010 (FI JCH Ajolumen Raju FIN41011/05 -- SE JCH FI JCH Renholmens Ruoska S37493/2007) Äg Mats o Lillemor Jonsson. Uppf Lennart Johansson. Kritik: 59 cm. Kraftigt maskulint huvud. Bra proportioner. Öronfläckar. Tillr mark nackknöl. Bra öron. Korr bett. Bra hals. Välutv bröst för sin ålder. Välvinklad. Rör sig m utm steg. Bra ben och tassar. Mentalitet u a.

Schillerstövare

Tikar Bruks/Jaktklass

G Jkl

RR KLOTROLLES VIXIE S38535/2006 (RR SE UCH SE JCH Ormbergets Dino S56310/95 -- J RR Klotrolles Raja S57596/2002) Äg Hans Sterner. Uppf Roland Andersson. Kritik: 52 cm med ganska bra proportioner. Feminint huvud där u-käken kunde vara lite längre. Korr öron. Bra hals. Korr rygg. Ngt brant kors. Tillr djup bröstkorg. Bra u-linje. För rasen ord vinklad. Ngt trippande rörelser. Ngt tunn benstomme. Bra päls och färg. Mentalitet u a.

Hanar Öppen klass

S Ökl

BELGER DU NORD IGOR S31273/2009 (FI JCH FI UCH Latukkaakorven Leevi FIN31369/05 -- RR NORD JCH SE UCH SE V-08 Kilbackens Raju-Saaga S32455/2003) Äg Ulla Dahlin. Uppf Eva Ohlsson o Trond Johannessen. Kritik: 61 cm. En hane på den större sidan. Huvud med bra proportioner. Uttrycket störs av pannmask. Bra hals. Tunt bröst. Rak i sitt knä och i sin skuldra. Övertecknad svart. Rör sig med kort steg. Mentalitet u a.

Uppland-Västmanlands Stövarklubb 413

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR

MOKÄLLANS VALLE S43597/2007 (SE JCH SE UCH Kilbackens Raju-Lucas S34017/2002 -- SE JCH RR Mokällans Tiindra S12929/99) Äg Christer Göransson. Uppf Per-Anders Karlsson. Kritik: 59 cm. Maskulint huvud. Bra proportioner. Väl mark nackknöl. Lite längre öron önskas. Korr bett. Bra hals. Utm bröst. Bra rygg och kors. Normalt vinklad. Rör sig med utm steg. Bra päls och färg. Mentalitet u a.

Tikar Juniorklass

V Junkl

ROSMYRENS ELLA SE38504/2010 (SE JCH NO JCH Bruselia's Keimo S57799/2004 -- RR SE JCH Rosmyrens Tessy S38176/2004) Äg Lars Cederborg. Uppf Lennart Andersson. Kritik: 56 cm. Feminint huvud. Bra proportionre. Ännu lite öronfläckar. Mark nackknöl. Mkt bra öron och längd. Bra hals. Behöver utv mer i sitt bröst. Välvinkl bak. För dagen lite överbyggd vilket gör lite underställda rörelser. Lite sotig på lår. Mentalitet u a.

Tikar Öppen klass

V Ökl

HÄRVSTA BODIL S41005/2009 (J Wahl Bos Seit S23791/2007 -- RR SE JCH Rosmyrens Tina S38177/2004) Äg Fred Lindgren Mattsson. Uppf Kenneth Carlberg. Kritik: 57 cm. Feminint välskuret huvud. Bra proportioner och uttryck. Välmark nackknöl. Vackra ögon. Välplac välburna öron. Bra hals, rygg och kors. Tillr bröst. Ord vinklad. Lite öppna vinklar fram. Rör sig med bra steg. Behöver mer självförtroende. Mentalitet u a.

Hamiltonstövare

G Ökl

HÄNSJÖNS HALDO S47494/2009 (NO UCH NO JCH SE UCH Brattåsbäckens Boss S30323/2003 -- RR NORD JCH NORD UCH Hänsjöns Bizzie S48251/2006) Äg Elve Gunnarsson. Uppf Mats Björn. Kritik: 61 cm. Maskulint huvud. Bra ögon. Välformade öron, öronfläckar. Bra hals. Lite tunn grund bröstkorg. Bra rygg. Kunde vara bättre vinklad runt om. Rör sig med bra steg men med lösa armbågar. Bra päls och färg. Mentalitet u a.

V Ökl

LEX AKKE S49300/2009 (SE JCH Finntjärns Sebb S41649/2003 -- RR SE JCH NO JCH Fina S67546/2005) Äg Bernt-Olof Eriksson. Uppf Lars O Törnkvist. Kritik: 58 cm. Maskulint huvud. Bra proportioner och uttryck. Välans välburna öron. Bra hals. Tillr bröst. Ord vinklad bak, lite öppen fram. Rör sig med utm steg. Lite pipig i ringen. Bra päls. Mkt vackra färger. Mentalitet u a.

Hanar Bruks/Jaktklass

V Jkl

RR BONSO S49158/2007 (J Måndagsfallets Tarras S44319/2002 -- RR SE JCH Harlyckans Cittra S17952/2001) Äg Hans Brodin. Uppf Johan Pettersson. Kritik: 58 cm. Kraftigt maskulint huvud. Bra ögon. Lite slappa mungipor samt lite kind. Bra hals. Välutv rejäl bröstkorg. Stark rygg. Välvinklad bak, lite öppen fram. Lite mjuka mellanhänder i övrigt bra rörelser. Mentalitet u a.

Hanar Championklass

E Chkl 1 Chkk CK 1 Bhkl BIM

TOPSYGÅRDENS PILO S22106/99 (SE JCH Tito S31119/91 -- SE JCH RR SE UCH Svartuddens Pia S46568/95) Äg Lars-Inge Persson. Uppf Haldo Eriksson. Kritik: 58 cm. 12,5 år gammal champ hane som verkligen bär sin ålder med heder. Hund med utm proportioner som börjat gråna. Utm kroppad. Rör sig med kraftfullt steg. Bra päls och färg. Mkt vacker helhet. Mentalitet u a.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl Cert

RR MANDYLIKE'S MAZARIN S46319/ 2005 (J Rotebos Boss S28615/2000 -- J RR Mandylike's Samantha S43653/97)

414 Uppland-Västmanlands Stövarklubb

Äg Åke Bäckman. Uppf Susanne Eriksson. Kritik: 54 cm. Feminint vackert huvud. Utm proportioner. Vackert uttryck. Välform och välans öron. Korr bett. Välformad bröstkorg. Bra rygg och kors. Normalt vinklad. Bra ben och tassar. Bra päls och färg. Champ i dag. Mentalitet u a.

E Jkl 2 Jkk CK 3 Btkl R-Cert

RR NYÅKERS GINA S48037/2004 (SE JCH Spärns Träff S31251/97 -- J RR Holtmyrens Flamma S34001/98) Äg Nils Hernvall. Uppf Mats Hjelmstedt. Kritik: 53 cm. Feminint vackert huvud. Bra proportioner och uttryck. Utm hals. Välans öron. Aning ljusa ögon. Korr bett. Stark Rygg. Bra kors. Normalt vinklad. Passande benstomme. Rör sig med utm steg. Mentalitet u a.

E Jkl 3 Jkk

RR GÖINGEBYGDENS KAJSA S51518/ 2007 (RR SE JCH SE UCH Harlyckans Zorro S27189/2002 -- RR SE UCH SE JCH Göingebygdens Fanny S28579/2003) Äg Karl-Göran Lindgren. Uppf Magnus Jönsson. Kritik: 54 cm. Vackert feminint huvud. Bra proportioner. Vackert milt uttryck. Välans och välburna öron. Bra hals, rygg och kors. Välvinklad bak, lite öppen fram. Rör sig med ett utm steg. Bra ben och tassar. Vacker päls och färg. Mentalitet u a.

V Jkl

HÄNSJÖNS HANNIE S47489/2009 (NO UCH NO JCH SE UCH Brattåsbäckens Boss S30323/2003 -- RR NORD JCH NORD UCH Hänsjöns Bizzie S48251/2006) Äg Mats Björn. Uppf Densamma. Kritik: 52,5 cm. Huvud med bra proportioner. Bra ögon. Lite långa öron. Bra hals. Tillr bröst. Ord vinklad. Rör sig med rätt bra steg. Välburen svans. Bra ben och tassar. Mentalitet u a.

Tikar Championklass

E Chkl 1 Chkk CK 1 Btkl BIR

RR NÄMNDEMANSBO RONJA S22445/2005 (NO UCH NO JCH Caro N13792/98 -- RR NORD JCH SE UCH Raja S22643/2000) Äg Per-Olov o Marie Grundström. Uppf Densamma. Kritik: 54 cm. Härligt ihopkommen tik. Utm proportioner både i huvud och kropp. Härligt uttryck. Vacker hals. Utm bröst. Bra ben och tassar. Rör sig med ett lätt vägvinnande steg med kraft i. Vacker päls och färg. Välpresenterad! Mentalitet u a.

Schillerstövare

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM

RR IDOR S46927/2006 (RR SE JCH SE UCH Gyltbos Kruze S32645/2002 -- J RR Käbbaskogens Jill S23131/2003) Äg Hans Johansson. Uppf Andreas Kurrti. Kritik: 53 cm. Maskulint huvud. Bra proportioner och storlek. Bra ögon och öron. Kunde ha mer kilform i huvudet. Bra bröst. Utm benstomme. Bra rygg och kors. Rör sig med ett bra steg. Välburen svans. Trevlig helhet. Champ i dag. Mentalitet u a.

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR

RR INDRA S46925/2006 (RR SE JCH SE UCH Gyltbos Kruze S32645/2002 -- J RR Käbbaskogens Jill S23131/2003) Äg Hans o Kristina Johansson. Uppf Andreas Kurrti. Kritik: 53 cm. Feminint huvud med bra ögon och öron. Korr bett. Vacker hals. Bra rygg. Tillr bröst. Normalt vinklad bak, lite öppen fram. Tillr benstomme för sin storlek. Rör sig med utm steg och välburen svans. Mentalitet u a.

V Jkl

TÖRMARKENS JESSI S51530/2007 (RR SE JCH SE UCH Broängsbäckens Ticko S32062/2003 -- RR SE JCH SE UCH Sunneröns Piska S30286/2001) Äg Gustav Andersson. Uppf Klas Törmark. Kritik: 53 cm.

Uppland-Västmanlands Stövarklubb 415

Huvud med bra proportioner. Välform ögon. Lite tjocka luftiga öron. Bra hals. Ej helt stram i sin rygglinje. Goda vinklar bak, lite öppen fram. Tillr benstomme för sin storlek. Vacker päls och färg. Mentalitet u a.

Utställning Norrtälje

Datum 2011-08-06 Domare Göran Fastén

Luzernerstövare

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR

RR BRISKEBYENS LOKA S60173/2005 (NO JCH Festus N23974/97 -- NO UCH Tinka N11890/97) Äg Lars-Erik Tollbom. Uppf John Smedbakken. Kritik: 50 cm. Väl ihopkommen tik av bra storlek. Välskuret huvud. Bra proportioner och uttryck. Bra mark nackknöl. Bra öron. Välformat bröst. Vacker färg och päls. Fina tantecken. Bra ben och tassar. Vacker helhet. Välvisad! Mentalitet u a.

V Jkl

AXEMMY'S ZAGA S43534/2008 (J RR Errolf S59703/2004 -- RR SE JCH SE UCH NO UCH Axemmy's Vilma S38937/2002) Äg Magnus Holmberg. Uppf Lars-Ove Fritz. Kritik: 52 cm. Huvud med bra proportioner. Kunde vara mer utfylld i nosparti och ha starkare u-käke. Vackra mjuka öron med bra längd. Bra hals. Tillr bröst. Kunde ha lite mer benstomme. Kunde ta ut steget bättre bak samt lite hög svans. Bra päls och färg. Mentalitet u a.

Smålandstövare

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR

SAMSON S29041/2008 (RR SE JCH Tranans Bolle S45095/2003 -- J Baksjöåsens Saima S37398/2004) Äg Rune Abrehamsson. Uppf Henrik Hurtig. Kritik: 59 cm. Hane av bra storlek. Maskulint huvud. Bra proportioner. Välplac tantecken. Bra bröst, ben och tassar. Rör sig med utm parallella rörelser. Utm päls och färg. Champ i dag. Mentalitet u a.

Finsk stövare

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-2

RR BONDVIKENS BEPPE S34300/2006 (J Åivets Raju S26646/2003 -- Tranlandets Jenna S33929/2004) Äg Mats Jansson. Uppf Robert Sandberg. Kritik: 57 cm. Rastypiskt välsk huvud. Vackra ögon. Torr ädel hals. Utm ö-linje. Välutv bröstkorg med bra förbröst. Välvinklad på bra benstomme. Varma bruna färger. Bra päls. Utm rörelser. Mentalitet u a.

V Jkl

MOKÄLLANS VALLE S43597/2007 (SE JCH SE UCH Kilbackens Raju-Lucas S34017/2002 -- SE JCH RR Mokällans Tiindra S12929/99) Äg Christer Göransson. Uppf Per Anders Karlsson. Kritik: 60 cm. Välskuret bra finnhuvud med utpr nackknöl. Torr bra hals. Bra ö-linje. Ngt brant kors. Bra bröstkorg. Öppna vinklar. Bra benstomme. Bra färg och hårlag. Mkt bra rörelser. Mentalitet u a.

Tikar Öppen klass

G Ökl

KVISTÅSENS STOIJA S27964/2009 (RR SE JCH Lunnsjöns Loke S29492/2005 -- J Kallravallens Ila S28583/2002) Äg Olle Muren. Uppf Hans Jensen. Kritik: 51 cm. Könspr huvud med ngt fallande hjässa. Torr hals. Bra rygg. Brant kors. Välutv bröstkorg. Öppna vinklar. Ngt sotiga färger. Mkt bra rörelser. Ej helt frimodig.

Hamiltonstövare

Hanar Unghundsklass

V Ukl

TRÄSTABOS SNODDAS SE34006/2010 (Trästabos Opus S31779/2001 -- Torgnys Xtra S28244/2004) Äg Ingvar Jacobsson. Uppf Jacques Dominguez. Kritik: 57 cm. Maskulint

416 Uppland-Västmanlands Stövarklubb

huvud där mer mark stop önskas. Ngt fattig u-käke. Torr bra hals. Stark ö-linje. Ngt brant kors. Kunde vara bättre vinklad. Klen benstomme. Ej helt utv bröst. Bra färger. Rör sig bra. Bra uppvisad! Menatlitet u a.

bröstkorg. Önskas bättre vinklad. Ngt klen bentomme. Bra päls och färg. Mkt stela bakbensrörelser. Mentalitet u a.

Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 2 Bhkl

LEX AKKE S49300/2009 (SE JCH Finntjärns Sebb S41649/2003 -- RR SE JCH NO JCH Fina S67546/2005) Äg Bernt-Olof Eriksson. Uppf Lars O Törnkvist. Kritik: 57 cm. Välskuret vackert huvud. Bra öron. Torr lång hals. Bra ö-linje. Utm bröst. Ord vinklad. Bra benstomme. Ngt genomslag på nacke av brun tanfärg. Bra päls. Ljusa tanfärger. Utm rörelser. Bra uppvisad!

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl BIR BIS-1

ABBE S27021/2007 (RR SE JCH SE UCH Mörråshagens Ajjo S28573/2003 -- J Anja S20424/2002) Äg Stig o Magdalena Hansson. Uppf Densamma. Kritik: 58 cm. Välskuret vackert huvud. Mörka fin ögon. Utm öron. Torr vacker hals. Utm ö-linje och bröst. Bra vinklar och benstomme. Varma vackra färger. Utm rörelser. Väl uppvisad! Mentalitet u a.

E Jkl 2 Jkk

RR BONSO S49158/2007 (J Måndagsfallets Tarras S44319/2002 -- RR SE JCH Harlyckans Cittra S17952/2001) Äg Hans Brodin. Uppf Johan Pettersson. Kritik: 57 cm. Välskuret vackert huvud. Torr lång hals. Utm ö-linje och u-linje. Ord vinklad. Bra benstomme. Ngt sotiga färger. Bra päls. Utm rörelser. Bra uppvisad! Mentalitet u a.

Tikar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK 2 Btkl

TRÄSTABOS SAMBA SE34009/2010 (Trästabos Opus S31779/2001 -- Torgnys Xtra S28244/2004) Äg Jacques Dominguez. Uppf Densamma. Kritik: 53 cm. Välskuret vackert huvud. Ljusa ögon. Torr bra hals. Stark ö-linje. Bra bröst, vinklar och ben. Utm rörelser. Bra päls och färg. Väl uppvisad! Mentalitet u a.

V Ukl

BUVAKULLENS VALSA SE15439/2010 (RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco S58843/2004 -- RR SE JCH SE UCH NO UCH NO V-07 Milla S31862/2002) Äg Daniel Falk. Uppf Hans Vallgren. Kritik: 55 cm. Välskuret vackert tikhuvud. Vackra ögon. Torr hals. Mkt bra ö-linje. Bra bröstkorg. Ord vinklad. Mkt vackra färger. Svårbed rörelser. Livligt glatt temp. Mentalitet u a.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 4 Btkl

SKARDSTUGANS LADY S43965/2007 (RR SE JCH INT UCH NO JCH NORD UCH Spärns Storm S59214/2001 -- SE JCH RR SE UCH Brattåsbäckens Bessy S30319/2003) Äg Lars Säfström. Uppf Mats Gustafsson. Kritik: 53 cm. Könspräglat huvud, aning kort nosparti. Ngt halsskinn. Utm ö-linje. Utm bröstkorg. Mkt bra kors. Ord vinklad. Bra päls och färg, ngt genomslag på rygg. Utm rörelser. Mentalitet u a.

G Jkl

TRÄSTABOS HAMILTON S51451/2008 (Trästabos Oskar S31778/2001 -- Torgnys Xtra S28244/2004) Äg Åke Jansson. Uppf Jacgues Dominguez. Kritik: 59 cm. Huvud med bulliga kinder. Kort nosparti. Torr bra hals. Rör sig med uppbruten rygg. Ngt kort

V Ökl

RR HAGETS PILLA S37073/2008 (SE JCH Rotebos Kim S28617/2000 -- RR SE JCH SE UCH Hagets Tussi S42082/2004) Äg Kjell Eriksson. Uppf Kalle Engvall. Kritik: 51 cm. Välskuret bra huvud. Bra ögon. Torr bra hals. Stark ö-linje. Utm bröstkorg. Öppna vinklar. Bra benstomme, päls och färg. Mkt bra rörelser. Mentalitet u a.

Uppland-Västmanlands Stövarklubb 417

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl BIM

RR NYÅKERS GINA S48037/2004 (SE JCH Spärns Träff S31251/97 -- J RR Holtmyrens Flamma S34001/98) Äg Nils Hernvall. Uppf

Smålandstövare

Hanar Öppen klass

V Ökl

FÄLLTORPETS SEGER S47498/2007 (Samsagårdens Emil S36663/99 -- J RR Mats Hjelmstedt. Kritik: 53 cm. Välskuret könspräglat huvud. Torr hals. Stark rygg. Utm kors. Välutv bröstkorg. Ord vinklad bak, ngt öppen fram. Bra päls och färg. Utm rörelser. Mentalitet u a.

Fälltorpets Ila S41250/2004) Äg Sivert Elgbro. Uppf Mats Johansson. Kritik: 49 cm. Välskuret maskulint huvud. Bra öron och hals. Utm ö-linje och u-linje. Kunde vara bättre vinklad och ha grövre benstomme. Långsv. Bra päls och färg. Mentalitet u a.

E Jkl 2 Jkk CK 3 Btkl Cert

JÄRVSÖBOS CARRO S58103/2007 (RR SE JCH SE UCH Mörråshagens Ajjo S28573/2003 -- SE JCH SE UCH RR Magda S31859/2002) Äg Germund Freimuth. Uppf Densamma. Kritik: 53 cm. Välskuret könspräglat huvud. Utm hals och ö-linje. Utm bröstkorg med rätt djup och längd. Bra vinklar och benstomme. Bra päls och färg. Utm rörelser. Mentalitet u a.

418 Södermanlands Stövarklubb

Utställning Flen

Datum 2011-05-21 Domare Kenneth Edh

Nedan angiven hund hade inte få registrerat i klubbdatan, utan låg under "icke prisvinnande hundar".

Jaktprov Södermanlandsprovet

Datum 2011-02-26 - 2011-02-27 Fullmäk

(KM)2011

Ɵ

Ʃ

else

: Ʃ slutpriset

ge Lars O Törnqvist

Hamiltonstövare

Elitklass OLLEVIKENS ZILLA S41758/2005 (J Stövarängens Bill S17906/99 -- RR SJCH Melkers Stella S40423/2001) Bo o Naima Malmberg Katrineholm 11-02-26 Dom Hans Berg Temp -1°C Snö 40 cm. Kl 08:00-14:50 Sl.1 Mark.slag 08:15 Upptag 08:25 31(14)31 = 62(14) 2 rep Hare sågs 3 ggr. Sl.2 Upptag 11:20 20 = 20(0) 1 rep Hare sågs 0 ggr. Sl.3 Mark.slag 14:18 Upptag 14:18 18 = 18(0) 1 rep Hare sågs 0 ggr. Sl.1 dötappt på väg. Sl.2 tapp på väg. Sl.3 tapp på väg, kopplades.

Sök 4 Arb.slag 6 Väck 6(1) Drevsäk 3 Drevfart 4 Skallm 4 Tapptarb 3 Väck 6 Skall.hörb 4 Skall.ton 4 Lyd 4 Jaktlust 6 S:a 54 11-02-27 Dom Bruno Hedspång Temp -1°C Snö 20 cm. Kl 08:05-14:30 Sl.2 Mark.slag 10:50 Upptag 11:00 42(53) = 42(53) 1 rep Hare sågs 2 ggr. Sl.3 Mark.slag 13:31 Upptag 13:34 6(34)6(10) = 12(44) 2 rep Hare sågs 1 gång. Sl.2 bröts efter 53 min. Tappt. Sl.3 gick haren i gryt direkt. Sl.4 gick haren i gryt.

Sök 5 Arb.slag 6 Väck 6(1) Drevsäk 4 Drevfart 4 Skallm 5 Tapptarb 4 Väck 4 Skall.hörb 5 Skall.ton 5(4) Lyd 6 Jaktlust 6 S:a 60 3 ökl + 3 ökl = 3 ekl

Finsk stövare

Hanar Unghundsklass

G Ukl

KROONMÄEN TOPI S44573/2009 (FI JCH FI UCH Mannikarin Lojo FIN57143/07 -- SE JCH SE UCH Kroonmäen Sally S38524/2005) Äg Lars-Olov Larsson, Flen. Uppf Lars Backström. Kritik: 60,5 cm. Bra storlek och proportioner. Maskulint huvud med bra längd och parallella linjer. Kunde ha lite mindre markerade okbågar och mer utfyllt nosparti. Långa öron som kunde vara mer draperade. Tillr nackknöl. Fin ögonfärg. Bra hals och rygg. Brant kors. Goda vinklar och bra stomme, kropp och förbröst till åldern. Djupa färger, men är fortfarande sotig på lår och hjässa. Rör sig med ngt lösa armbågar och kunde ha mer frånskjut. Hög svans.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM

KEIJO S36356/2008 (SE JCH FI JCH INT UCH NORD UCH Kuturan Jallu S18886/2005 -- SE JCH Aledalens Tezz S14882/2004) Äg Mats Pettersson, Björnlunda. Uppf Johan Nordström. Kritik: 60 cm. Maskulin med bra proportioner. Rejäl hane. Huvud med fin längd. Slanka kinder. Stora väl skruvade öron. Vackra ögon. Bra nackknöl. Fin hals och rygg. Ngt fallande kors. Fina vinklar. Kraftig stomme och tassar. Volym med bra förbröst. Bra päls med fina färgavgränsningar. Rör sig bra fram. Kunde ha lite mer frånspark och för svansen lite högt.

Tikar Juniorklass

V Junkl

RYDA TALLENS NORA SE31106/2010 (RR SE JCH SE UCH Kämpagårdens S Rajko S49215/99 -- RR SE JCH Tranlandets Molly S33930/2004) Äg Gunnar Johansson,

Södermanlands Stövarklubb 419

Nykvarn. Uppf Torbjörn Forsberg. Kritik: 57 cm. Feminin helhet. Får inte bli kortare. Feminint huvud med parallella linjer. Mellanbruna ögon. Bra öronstorlek. Fin hals och rygg. Ngt fallande kors. Goda vinklar. Kraftig stomme. Bra tassar. Bra kropp och förbröst för åldern. Kraftig päls med fina färger, men har fortfarande färggenomslag på kinder och lår. Rör sig bra fram, men skulle ha mer frånspark. Ngt marktrång fram och bak. Har ngt hög svans.

E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl

STOJA S27159/2006 (NORD JCH Lunnsjöns Aimo S39268/2000 -- J Slåttemyra's Speja N06412/00) Äg Jan Andersson, Husby Rekane. Uppf Åke Persson. Kritik: 57 cm. Feminin tik med bra proportioner. Huvud med bra längd. Parallella linjer. Pigmenterade kanter och bra ögonfärg. Slanka kinder. Ngt slarviga öron. Fin hals, rygg och kors. Kropp med bra volym, stomme och fasta tassar. Bra vinklar och förbröst. Kraftig päls och fina färger och avgränsningar. Lite mörk på huvudet. Rör sig med fint steg och för svansen bra.

Tikar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK 3 Btkl

ÅKERBÄRETS CLARA S43010/2009 (J RR Åkerbärets Nera S36080/2006 -- SE JCH Åkerbärets Vira S18659/2005) Äg Per Larsson, Ervalla. Uppf Roy Rönnbäck. Kritik: 52,5 cm. Liten men proportionerlig. Mkt feminin. Feminint huvud med fin längd och bra profil. Slanka kinder. Kunde ha mer nackknöl. Korrekta öron. Fin hals, rygg och kors. Välburen svans. Fina vinklar. Bra tassar och passande stomme. Bra volym och mkt bra förbröst. Tät päls med vackra djupa färger och bra avgränsningar. Rör sig med fina steg och välburen svans.

TULA S35809/2008 (SE JCH SE UCH RR Flatmarkens Elvis S49760/2003 -- J SE JCH SE UCH RR Kilbackens Raju-Frida S41224/2004) Äg Bertil Sundström, Husby-Rekare. Kritik: 55 cm. Medelstor med bra proportioner. Feminint huvud med parallella linjer, som kunde vara lite mer utfyllt i nospartiet. Fina mörka ögon med bra pigment. Fina öron. Bra hals och rygg. Aningen brant kors. Goda vinklar. Passande stromme. Fasta tassar. Bra volym och förbröst. Kraftig päls med bra färger med ganska mycket vitt, bl a vit halsring. Rör sig med bra steg och välburen svans.

E Ökl 2 Ökk

Tikar Öppen klass

G Ökl

ÖNNEMOLYCKANS TINDRA S38796/ 2009 (J RR Svartåvikens Jacko S30329/2005 -- RR SE JCH SE UCH Stavsjöskogens Blenda S24214/2003) Äg Knuts Gunnar Hansson, Järna. Uppf Ove Erlandsson. Kritik: 58 cm. Stor tik, ngt lång och högställd. Huvud med bra längd. Parallella linjer. Mörka aningen små ögon. Vridna öron. Fin hals och rygg. Ngt brant kors. Välvinklad. Passande stomme. Fasta tassar. Bra förbröst och volym. Ngt uppdragen buklinje och längd. Päls med bra svärta och djupröd färg, men sotig över hjässa och lår. Rör sig bra och för svansen ok.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl BIR

RR BELGER DU NORD WERA S40402/ 2007 (RR SE JCH SE UCH Kroonmäen Rossi S22817/2004 -- RR NORD JCH SE UCH SE V-08 Kilbackens Raju-Saaga S32455/2003) Äg Anders Hermansson, Eskilstuna. Uppf Trond Johanesen. Kritik: 57,5 cm. Medelstor med bra proportioner. Huvud med bra längd och profil. Kunde ha lite mer nackknöl. Vackra ögon och skruvade öron. Fin hals och rygg. Ngt fallande kors. Fina vinklar och tassar. Kraftig stomme. Kropp med bra volym och förbröst. Tät päls i fällning. Ngt färggenomslag på sadeln. Rör sig med bra steg och välburen svans.

420 Södermanlands Stövarklubb

E Jkl 2 Jkk

RR NÄSBERGETS FINA S39032/2003 (RR NORD JCH Nilsvallens Peak S47536/99 -- RR SE JCH Raisa N13561/97) Äg Sören Andersson, Sparreholm. Uppf Ägaren. Kritik: 54 cm. Feminin helhet. Bra proportioner. Feminint huvud i profil, men skulle ha mer utfyllt nosparti och läpplinje. Skruvar med öron. Vackra ögon. Ngt grov hals, med lite halsskinn. Bra rygg, ngt fallande kors. Fina vinklar. Tillr stomme. Ngt svaga mellanhänder. Bra päls och färgavgränsningar. Rör sig bra fram och bak. Bra svansföring. Kunde vara lite elegantare. Bär ngt mycket vikt.

V Ukl

LEX AKKE S49300/2009 (SE JCH Finntjärns Sebb S41649/2003 -- RR SE JCH NO JCH Fina S67546/2005) Äg Bernt-Olov Eriksson, Västerås. Uppf Lars-Olov Törnkvist. Kritik: 56 cm. Bra storlek. Ngt lång. Maskulin helhet. Maskulint huvud med ngt ljusa ögon. Välansatta ngt stora öron. Fin hals och rygglinje. Bra volym och benstomme. Fina vinklar. Bra förbröst. Ngt brant kors. Päls med bra längd. Ngt färggenomslag på halsen, annars korrekt tecken. Rör sig ngt tåtrångt fram, annars bra.

E Jkl 3 Jkk

BRÖTAS SIRPA S25914/2007 (SE JCH SE UCH Kilbackens Mikki S21865/2000 -- SE JCH Bjärm Höjden Nellie S20010/2000) Äg Sven Ek, Mellösa. Uppf Dan Spångberg. Kritik: 56 cm. Medelstor, feminint huvud med parallella linjer. Välformade ngt ljusa ögon. Kunde ha större öron, som kunde vridas lite mer. Bra hals och rygg. Ngt fallande kors. Goda vinklar. Passande stomme. Fasta tassar. Kropp med bra volym och förbröst. Bra färger och avgränsningar. Ngt sotiga lår. Rör sig bra fram och för svansen väl. Kunde ha lite mer frånspark. Får inte bära mer hull.

Tikar Juniorklass

V Junkl

OLLEVIKENS IDA SE32361/2010 (RR SE JCH NO JCH Glaskogens Pilo S58401/2005 -- RR SE JCH Melkers Stella S40423/2001) Äg Franz Höbereich, Oxelösund. Uppf Ägaren. Kritik: 53 cm. Feminin med bra proportioner. Feminint huvud med bra profil. Kunde ha ngt mörkare ögon. Bra pigmentring. Ngt stora öron. Fin hals och rygg. Brant kors. Goda vinklar, passande stomme. Bra päls. Bör få lite mer markeringar på låren och renhet över hjässan. Rör sig bra fram men skulle ha mer frånspark och för svansen högt.

Hamiltonstövare

Hanar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK 1 Bhkl BIM

LEX ANTE S49302/2009 (SE JCH Finntjärns Sebb S41649/2003 -- RR SE JCH NO JCH Eskilstuna. Uppf Lars-Olov Törnkvist. Kritik: 56 cm. Utm proportioner. Fin storlek. Vackert huvud och uttryck. Välansatta lagom stora öron. Önskar ngt mörkare ögon. Fin hals och rygg. Ngt kort kors. Fina vinklar. Bra stomme och tassar. Kropp med bra volym och förbröst. Vältecknad med bra avgränsningar. Kunde ha lite mer påskjut och får ej bära svansen högre.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 4 Jkk CK 4 Btkl

RR MANDYLIKE'S MAZARIN S46319/ 2005 (J Rotebos Boss S28615/2000 -- J RR Mandylike's Samantha S43653/97) Äg Åke Bäckman, Jordbro. Uppf Susanne Eriksson. Kritik: 55 cm. Utm proportioner. Rejäl tik. Mkt vackert huvud och uttryck. Fin ögonfärg. Korrekta öron. Välpigmenterad. Fin hals och rygg. Bra kors och svans. Vällagda skuldror. Ngt raka överarmar. Mkt bra stomme och tassar. Välkroppad. Bra förbröst. Tät päls med vacker svärta. Ngt sotig på låren. Övrigt vältecknad. Rör sig med bra steg och för svansen väl. Får inte bära mer vikt.

Södermanlands Stövarklubb 421

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR

RR GÖINGEBYGDENS KAJSA S51518/ 2007 (RR SE JCH SE UCH Harlyckans Zorro S27189/2002 -- RR SE UCH SE JCH Göingebygdens Fanny S28579/2003) Äg Karl Göran Lindgren, Häggeby. Uppf Magnus Jönsson. Kritik: 55,5 cm. Fina proportioner. Vackert huvud med fint uttryck. Välburna öron. Kunde ha ngt mörkare ögon. Fin hals och rygg. Bra kors och svans. Fina vinklar. Kraftig stomme och fasta tassar. Kropp med fin volym och bra förbröst. Väl avgränsade tecken och bra svärta. Lite färggenomslag i korset. Rör sig med fint steg och för svansen väl.

E Jkl CK

RR BRATTÅSBÄCKENS FAZZY S24165/ 2007 (SE JCH NO JCH SE UCH RR Faro S38139/97 -- SE JCH NO JCH RR Thurdrevet Bissy S23053/99) Äg Wägne Andersson, Gnesta. Uppf Bengt Bengtsson. Kritik: 53 cm. Fina proportioner. Bra könsprägel. Vackert huvud. Välburna öron. Bra pigment. Kunde ha ngt mörkare ögon. Fin hals, rygg och kors. Välvinklad med bra stomme och tassar. Bra volym och förbröst. Päls med bra längd och väl avgränsade markeringar, bra svärta. Rör sig bra fram men kunde ha mer steglängd. Ngt hög svansföring.

E Jkl 2 Jkk CK 2 Btkl R-Cert

NORDBYKULLENS CENTA S48283/2007 (RR SE JCH INT UCH NO JCH NORD UCH Spärns Storm S59214/2001 -- RR SE JCH SE UCH NO JCH Bellåsens Tora S34418/2004) Äg Jan-Erik Eriksson, Molkom. Uppf Ägaren. Kritik: 55 cm. Feminin med bra proportioner. Feminint huvud med väl ansatta öron. Bra pigment, men ögonfärgen kunde vara ngt djupare. Fin hals och rygg. Ngt fallande kors. Fina vinklar. Bra stomme och tassar. Välutv förbröst. Bra volym. Päls med bra färgavgränsningar. Rör sig bra fram. För svansen väl. Kunde ha lite mer frånspark.

RR KÄVSJÖS TINA S45841/2007 (J NeroS37363/2003 -- RR SE JCH SE UCH Hjälmsereds Wilma S51239/2002) Äg PO Magnusson, Östebymo. Uppf B Eriksson. Kritik: 56 cm. Bra proportioner. Rejäl tik. Feminint huvud. Vackra ögon som kunde vara ngt mörkare. Välburna öron. Fin hals och rygg. Bra kors svans. Välvinklad skuldra. Ngt raka överarmar. Bra bakkropp med bra volym och förbröst. Päls i fällning, vilket ger ngt korta täckhår och genomslag i sadel och svans. Rör sig med fint steg och utmärkt svansföring.

E Jkl 3 Jkk CK 3 Btkl

LEX ALICE S49304/2009 (SE JCH Finntjärns Sebb S41649/2003 -- RR SE JCH NO JCH Fina S67546/2005) Äg Lars O Törnkvist. Färentuna. Uppf Lars O Törnkvist. Kritik: 53 cm. Feminin med bra proportioner. Vackert feminint huvud. Väl ansatta korrekta öron. Kunde ha ngt mörkare ögon. Vacker hals och rygg. Bra kors och svans. Fina vinklar. Bra stomme och tassar. Fint förbröst. Bra volym. I dag i fällning vilket ger lite färggenomslag över sadel, nacke och svans och täckhår kunde varit längre. Rör sig med mkt fint steg och för svansen utmärkt.

Schillerstövare

Hanar Öppen klass

G Ökl

MÖRTTJÄRNS TORKEL S26982/2009 (J Lindalunds Isak S25858/2001 -- J RR Nattfjärilen Cassa S34951/2002) Äg Nils-Erik Nilsson, Vingåker. Uppf Henrik Mårds. Kritik: 55,5 cm. Ngt oädel helhet. Maskulint huvud med bra form men som skulle vara torrare. Önskar mörkare ögon, bra pigment. Fina öron. Ngt grov hals. Bra rygg och kors. Välutv bröstkorg och benstomme. Goda vinklar. Rör sig ngt trångt fram och kunde ha mer påskjut. Bär svansen ngt högt. Kraftig päls. Acceptabel teckning.

422 Södermanlands Stövarklubb

Tikar Bruks/Jaktklass

V Jkl

LÖVABYNS FRIDA S40044/2007 (J RR Orustmarkens Titan S34486/2001 -- RR Hattamarkens Tina S44839/2000) Äg Jocke Åberg. Strängnäs. Uppf Paul Bertram. Kritik: 55,5 cm. Rejäl tik med bra proportioner. Feminint huvud med bra form. Välansatta men stora öron. Välformade ögon som kunde vara mörkare. Fin hals och rygg. Fina vinklar. Bra stomme och tassar. Kropp med bra volym. Rör sig bra fram, men kunde ha lite mer frånspark. Vältecknad, men ngt sotig på låren. Bra pälslängd.

V Ökl

SÅNTORPETS ASSI S29038/2008 (Pluto N13577/04 -- J RR Elin S59704/2004) Äg Jan-Owe Pettersson, Askersund. Uppf Rickard Persson. Kritik: 52,5 cm. Feminin med bra proportioner. Huvud med bra längd. Bra nackknöl. Skruvade tunna öron. Välf mellanbruna ögon. Bra hals. Ngt välvd överlinje och fallande kors. Fina vinklar. Passande stomme. Bra bröstdjup. Korrekta tecken. Kunde ha ngt längre täckhår. Rör sig med ngt lös armbåge och kunde ha ngt mer frånspark. Till och från ngt hög svans.

Luzernerstövare

Hanar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk CK 1 Bhkl BIR

ATRIX SE46589/2010 (J Lärkvallens Aiko S38113/2006 -- J RR Dalastigens Minniem S58456/2006) Äg Micael Eriksson, Nykvarn. Uppf Ägaren. Kritik: 54 cm. Maskulin helhet med fina proportioner. Långt välskuret huvud. Välformade mörka ögon med fasta kanter. Korrekt linjer i huvud. Bra nackknöl. Skruvade öron. Fin hals och rygglinje. Bra kors och svans. Fina vinklar. Bra ben och tassar. Välf bröstkorg. Päls med korrekt teckning och längd. Rör sig med korrekt steg och svansföring.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 2 Jkk CK 2 Btkl Cert

RR DALASTIGENS MINNIEM S58456/ 2006 (RR SE JCH Strandbergets Arrak S43593/2001 -- RR Myrra S25656/98) Äg Micael Eriksson, Nykvarn. Uppf Stig Månsson. Kritik: 50 cm. Feminin med fina proportioner. Vackert feminint huvud med fin nackknöl. Tunna skruvade öron. Mellanbruna ögon med fasta kanter. Fin hals och rygg. Bra kors och svans. Fina vinklar och passande stomme. Välutvecklad kropp. Får inte bära mer vikt. Vältecknad med bra päls. Rör sig med vägvinnande steg och korrekt svansföring.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM

RR VIZZLA S64235/2007 (J RR Klackebos Sacke S31329/2004 -- MillaS38943/2002) Äg Mats o Ann-Kristin Olsson, Vretstorp. Uppf Mats Wirasp. Kritik: 47 cm. Elegant tik med fina proportioner. Feminint huvud med korrekt profil. Bra nackknöl. Tunna skruvade öron. Välf ögon med fasta kanter. Fin nacke. Stram rygg. Bra kors och svans. Välf bröstkorg. Fina vinklar, passande stomme. Fasta tassar. Korrekt teckning. Kunde ha lite längre täckhår. Rör sig med elegant steg.

Smålandstövare

Hanar Unghundsklass

V Ukl

JÄGARLYCKANS TJET S50499/2009 (J RR Samsagårdens Umbro S45629/2004 -- J RR Jägarlyckans Sippi S47957/2002) Äg Patrik Blomberg, Eskilstuna. Uppf Stig Fransson. Kritik: 50 cm. Fin storlek. Bra proportioner. Ger ett ungdomligt intryck ännu. Maskulint huvud. Bra ögon och öron. Fin hals och rygglinje. Ngt fallande kors. Goda vinklar, men kunde ha lite mer benstomme. Bra volym, korrekt pälslängd, men kunde ha lite mer underhull. Fina färger, men bör ha lite mer vitt. Rör sig bra fram men kunde ha lite mer frånspark. Stubbsvans.

Östergötlands Stövarklubb

Utställning Yxnerum

Datum 2011-03-26 Domare Göran Johansson

423

ÖSTERGÖTLANDS STÖVARKLUBB

inbjuder till inomhusutställning i Yxnerums Hotel o Conference

Lördagen den 31 mars 2012

Domare Dennis Liljeberg Lokalen för utställningen är den stora motionshallen, bra golv och varmt och skönt.

Servering av kaffe och korv.

Anmälan o info

senast 25 mars 2012

till Jan-Erik Petersson, Skönberga Nyberga 614 93 Söderköping 0121-23145, 070-564 81 46 mailto:[email protected]

Anm. avg. 300:-

OBS! Valp, veteran och championklass

100:-

insättes på Pg 467786-0 eller Bg 5697-0353 OBS!!! Anmälan är mellan 09.00-10.00

och bedömningen börjar klockan 10.00

OBS! Reservation för domarändring

Finsk stövare

Hanar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk CK 2 Bhkl

SAGOHÄLLENS RALI SE45958/2010 (SE J(RÄV)CH RR Elokarin Tarxan S47964/2005 -- J RR Carita S27447/2006) Äg Jörgen Rolf. Uppf Agne Pettersson. Kritik: 57 cm. Maskulint kraftigt huvud, där nospartiet kunde vara en aning längre. Mörka bra ögon. Väl ansatta öron bra längd. Bra hals, rygg, kors. Utmärkt bröstkorg o förbröst. Välvinklad runt om. Utmärkt benstomme. Bra tassar. Fortfarande aningen sotig i sina bruna färger. Utmärkta rörelser. Mentalitet ua.

G Junkl

SPEELAS ACKE SE50714/2010 (SE JCH SE UCH RR Armas S54516/2003 -- J RR Biabys Speela S40678/2007) Äg Kjell Asklöf. Uppf Henes Cehajic. Kritik: 56 cm. Huvud där tydligare könsprägel vore önskvärt. Mörka bra ögon. Väl ansatta öron. Bra hals, rygg, kors. Bra bröstkorg för sin ålder. Bra vinklar fram, något öppen bak. Bra benstomme. Bra tassar. Rör sig bra. Väluppvisad. Ännu övertecknad svart bogar och lår. Bra päls. Mentalitet ua.

V Junkl

SOLSTRIMMANS FINN-JIMI SE36439/ 2010 (FI JCH Välikorven Jussi FIN44623/02 -- RR SE JCH SE UCH Jaga På Solstrimman S36330/2004) Äg Benny Nivum. Uppf Leif o Katarina Bäckström. Kritik: 58 cm. Maskulint huvud aningen fattig underkäke. Mörka bra ögon. Väl ansatta öron. Bra hals, kors, rygg. Bra bröstkorg för sin ålder. Ordinärt vinklad runt om. Bra benstomme. Bra tassar. Något orolig i sina rörelser. Bra päls o färg. Mentalitet ua .

424 Östergötlands Stövarklubb

Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Bhkl BIR BIS-4

HALLU S48501/2008 (RR SE JCH Flygarebergets Hulli S30267/2001 -- J RR Näsbergets Dreva S39033/2003) Äg Sune Wahlström. Uppf Benny Vedin. Kritik: 60 cm. Kraftigt maskulint huvud. Bra noslängd. Mörka bra ögon. Väl ansatta öron. Utmärkt hals, rygg, kors. En utmärkt bröstkorg med förbröst, bra djup o längd. Välvinklad runt om. Bra benstomme. Bra tassar. Vägvinnande fina rörelser. Bra päls o färg. Väluppvisad. Mentalitet ua.

V Ökl

KORSSJÖTORPETS SAM S44575/2008 (SE JCH SE UCH Tello S22811/99 -- J Korssjötorpets Selda S31312/2004) Äg Sören Karlsson. Uppf Christer Nilsson. Kritik: 60 cm. Maskulint huvud. Stör sig något på pannmask. Mörka vänliga ögon. Bra hals, rygg. Ordinärt kors. Bra bröstkorg. Bra vinklar fram, något öppen bak. Bra benstomme, bra tassar. Rör sig bra. Ännu ej helt ren i sina färger. Bra päls. Mentalitet ua.

(SE JCH FI JCH SE UCH Svenskbygårdens Urho S33354/2004 -- RR SE JCH Hallmyrans Lady S19107/2005) Äg Anders Linnå. Uppf Mikael Nilsson. Kritik: 60 cm. Maskulint huvud. Aningen pannmask kvar. Något fylligare underkäke önskvärt. Bra hals, rygg, kors. Rör sig med något uppbruten svans. Bra bröstkorg, bra djup o längd. Ordinärt vinklad runt om. Bra benstomme. Bra tasssar. Ännu ej helt ren i sina färger på bogar o lår. Bra rörelser. Väluppvisad. Mentalitet ua.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk

KILBACKENS RAJU-HEMPPA S36508/ 2006 (FI JCH FI UCH Mulonsalon Konsta FIN34717/01 -- RR SE JCH SE UCH Kilbackens Raju-Kilinä S61899/2002) Äg Peter Staaff. Uppf Erkki Ylinen. Kritik: 60 cm. Maskulint huvud där nackknölen skulle önskas vara tydligare. Aningen fylligare i sin underkäke vore önskvärt. Mörka bra ögon. Väl ansatta öron. Bra hals, rygg, kors. Utmärkt bröstkorg. Välvinklad runt om. Bra benstomme. Bra tassar. Rör sig bra. Väluppvisad. Bra päls o färg. Mentalitet ua.

Tikar Juniorklass

V Junkl

ALEDALENS LUR-PILKA SE32028/2010 (J Bossmålas Eko S48447/2006 -- RR SE JCH Aledalens Silva S14885/2004) Äg Torbjörn Hilleberg o Roger Bjurhed. Uppf Håkan Önnervall. Kritik: 55 cm. Vackert feminint huvud. En aning snipigt nosparti. Mörka vänliga ögon. Bra öron. Bra hals, rygg. Aningen brant i sitt kors. Bra bröstkorg för sin ålder. Aningen öppna vinklar fram som bak. Bra benstomme, bra tassar. Rör sig bra. Bra päls o färg. Mentalitet ua.

E Junkl 1 Junkk CK 2 Btkl

SPEELAS ASTI SE50718/2010 (SE JCH SE UCH RR Armas S54516/2003 -- J RR Biabys Speela S40678/2007) Äg Kjell Edström. Uppf Henes Cehajic. Kritik: 55 cm. Mycket vackert feminint huvud med bra proportioner. Mörka vänliga ögon. Väl ansatta öron. Bra hals, rygg, kors. Bra vinklar runt om. Utmärkt bröstkorg för sin ålder. Bra benstomme. Bra tassar. Utmärkta rörelser. Fortfarande aningen sotig i sina färger. Bra päls. Mentalitet ua.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIM

FLYGAREBERGETS TUSSI S52392/2007 (RR SE JCH H-Dalens Plexus S31296/2002 -- J RR Skogängens Henni S38171/2004) Äg Kenneth Hallberg. Uppf Jörgen Rolf. Kritik: 53 cm. Mycket vackert tikhuvud, bra proportioner. Väl ansatta öron. Mörka vänliga ögon. Utmärkt hals, rygg, kors. Utmärkt bröstkorg. Välvinklad runt om. Mycket bra benstomme. Bra tassar. Utmärkta rörelser. Bra päls o färg. Mentalitet ua.

Östergötlands Stövarklubb 425

E Ökl 2 Ökk CK 3 Btkl

FLYGAREBERGETS PLING S52390/2007 (RR SE JCH H-Dalens Plexus S31296/2002 -- J RR Skogängens Henni S38171/2004) Äg Sven Pettersson Norrköping. Uppf Jörgen Rolf. Kritik: 54 cm. Mycket vackert feminint huvud. Mörka vackra ögon. Bra hals, rygg, kors. Utmärkt bröstkorg. Välvinklad runt om. Bra benstomme, bra tassar. Ännu något sotig i sina färger, i övrigt bra päls. Mentalitet ua.

tillräcklig djup o längd. Välvinklad runt om. Bra benstomme. Bra tassar. Rör sig aningen underställt bak. Bra päls och färg. Mentalitet ua.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-1

BRATTÅSBÄCKENS JAZZ S45201/2005 (NO JCH Ero N22742/01 H -- SE JCH NO JCH RR Thurdrevet Bissy S23053/99) Äg Bengt-Olof Eskilsson. Uppf Bengt

E Ökl 3 Ökk CK 4 Btkl

Bengtsson. Kritik: 58 cm. Utmärkt könspräglat ACKA S48498/2008 (RR SE JCH hanhuvud. Mörka bra ögon. Väl ansatta öron. Flygarebergets Hulli S30267/2001 -- J RR Näsbergets Dreva S39033/2003) Äg Nils-Olov Utmärkt hals, rygg, kors. Utmärkt bröstkorg med förbröst. Välvinklad runt om. Utmärkt Hallberg Finspång Uppf Benny Velin. Kritik: 55 cm. Vackert feminint huvud. Mörka fina ögon. Väl ansatta öron. Bra hals, rygg, kors. Utmärkt bröstkorg. Välvinklad runt om. Bra benstomme. Bra tassar. Utmärkta rörelser. Bra päls o färg. Mentalitet ua.

Hamiltonstövare

G Ökl

benstomme. Bra tassar. Utmärkta rörelser. Rör sig med något uppburen svans. Bra päls o färg. Mentalitet ua.

Tikar Juniorklass

S Junkl

HULDA SE37947/2010 (NO UCH NO JCH SE JCH Koloåsen's Lökky N15988/04 -- RR SE JCH Leverhögens Samba S25574/2003) Äg SKOGSTASSENS ESSE S15186/2009 (J RR Harkullhöjdens Hugo S40031/2003 -- RR SE JCH SE UCH DK UCH INT UCH KBH V-05 Låshöjdens Dolly S35523/2000) Äg Rickard Ove Villén. Kritik: 56 cm. Vackert tikhuvud. Vänliga bra ögon. Bra hals. Bra rygg. Brant kors. Kort bröstkorg. Uppdragen buklinje. Öppen i sina vinklar fram som bak. Rör sig med Karlsson. Uppf Kennel Skogstassen. Kritik: 58 cm. Ordinärt hanhuvud. Aningen ljusa ögon. Väl ansatta öron. Bra hals, bra rygg. Aningen kort i sin länd och kort. Ordinär bröstkorg underställda bakbensrörelser. Bra benstomme o tassar. Övertecknad vit på framben och baklår. Mentalitet ua.

tillräcklig djup o längd. Ordinärt vinklad runt om. Passande benstomme. Bra tassar. Rör sig något oroligt. Behöver ringtränas. Bra päls o färg. Mentalitet ua.

V Junkl

HARPISKARNAS LINA SE40543/2010 (J RR Sökets Jambo S37259/2001 -- J RR Hyltans Ebba S50351/2004) Äg Johan SKOGSTASSENS CHIP S15184/2009 (J RR Harkullhöjdens Hugo S40031/2003 -- RR SE JCH SE UCH DK UCH INT UCH KBH V-05 Låshöjdens Dolly S35523/2000) Johansson. Uppf Peter Andersson. Kritik: 54 cm. Ett vackert feminint huvud. Störs av något infekterade ögon. Väl ansatta öron. Bra hals, rygg, kors. Bra bröstkorg för sin ålder. Välvinklad runt om. Rör sig med lediga fina rörelser. Bra päls o färg. Mentalitet ua.

Äg Lars Magnusson. Uppf Erik Linholm o Christina Nilsson. Kritik: 56 cm. Aningen feminint huvud. Bra ögon. Väl ansatta öron. Bra hals, rygg. Kort kors. Utmärkt bröstkorg

426 Östergötlands Stövarklubb

Tikar Bruks/Jaktklass

V Jkl

RR HAGETS ZIPPAN S37077/2008 (SE JCH Rotebos Kim S28617/2000 -- RR SE JCH SE UCH Hagets Tussi S42082/2004) Äg Mikael Käll. Uppf Karl Engvall. Kritik: 53 cm. Vackert tikhuvud. Vänliga bruna fina ögon. Bra hals. Mjuk och eftergiven i rin rygg. Utmärkt kors. Utmärkt bröstkorg. Aningen uppdragen buklinje. Välvinklad fram ordinärt bak. Mycket bra benstomme, bra tassar. Rör sig med vägvinnande steg men håller inte riktigt i ryggen. Bra päls o färg. Mentalitet ua.

huvud, bra tanfärger. Bra skruvade öron. Bra hals, rygg. Aningen brant i sitt kors. Väl utvecklad i sin bröstkorg för sin ålder. Ordinärt vinklad runt om. Bra benstomme bra tassar. Mentalitet ua.

3 Valpkl

AXEMMY'S WAPPE SE58179/2010 (Rex N05965/05 -- J RR Axemmy's Yra S55148/2006) Äg Lars-Ove o Ann-Gerd Fritz. Uppf Ägaren. Kritik: 52 cm. Maskulin hane. Aningen röda ögon. Mycket halsskinn. Kort hals. Bra rygg, kors. Väldigt utvecklad i sin bröstkorg. Mycket kraftig benstomme. Bra tassar. Rör sig med tunga rörelser. Mer tanfärg

Schillerstövare

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM

NÄSSJÖNS ASTOCK S34435/2009 (RR SE J(RÄV)CH Börsgårds Krut S37641/2002 H rr -- J RR Queen S47218/2006) Äg Patrik Isaksson. Uppf Tommy Sundell. Kritik: 60 cm. Kraftigt maskulint hanhuvud, bra könsprägel. Mörka bra ögon. Väl ansatta öron tillräckligt lång. Bra hals, rygg. Aningen kort kors. Bra bröstkorg. Bra vinklar runt om. Kraftig fin benstomme. Bra tassar. Rör sig med flytande rörelser. Väl uppvisad. Bra päls och färg. Mentalitet ua.

i huvudet vore önskvärt. Mentalitet ua.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM

LÄRKVALLENS ARRO S38115/2006 (SE JCH SE UCH Isac S48065/2001 -- SE JCH SE UCH Nova S51905/2003) Äg Ann Ross o Uno Larsson. Uppf Gunn-Britt Wallgren. Kritik: 57 cm. Kraftigt vackert huvud. Mörka bra ögon. Tydligare tanfärger vore önskvärt. Väl ansatta öron tillräcklig längd. Aning halsskinn. Utmärkt rygg, kors. Välutvecklad i sin bröstkorg, tillräckligt djup o längd.

Luzernerstövare

Hanar Valpklass

1 Valpkl HP

AXEMMY'S WIRRE SE58175/2010 Välvinklad runt om. Utmärkt benstomme. Bra tassar. Utmärkta vägvinnande rörelser. Bra päls o färg. Mentalitet ua.

(RexN05965/05 -- J RR Axemmy's Yra S55148/2006) Äg Lars-Ove o Ann-Gerd Fritz. Tikar Valpklass

1 Valpkl HP

Uppf Ägaren. Kritik: 56 cm. Bra maskulint AXEMMY'S WIA SE58174/2010 (Rex huvud. Väl ansatta skruvade öron. Bra hals, rygg, N05965/05 -- J RR Axemmy's Yra kors. Välutvecklad i sin bröstkorg. Välvinklad S55148/2006) Äg Kerstin Fritz. Uppf Lars runt om. Bra benstomme. Utmärkta rörelser. Ove o Ann-Gerd Fritz. Kritik: 54 cm. Väluppvisad. Bra päls o färg. Mentalitet ua.

Myckert vackert tikhuvud. Bra placerade öron med tillräcklig längd. Bra hals, rygg, kors.

2 Valpkl

Välvinklad bröstkorg. Välvinklad runt om. Bra benstomme. Bra tassar. Utmärkta rörelser. (Rex N05965/05 -- J RR Axemmy's Yra S55148/2006) Äg Veine Öberg. Uppf Lars Väluppvisad. Bra päls o färg. Mentalitet ua.

Ove o Ann-Gerd Fritz. Kritik: 56 cm. Bra

Östergötlands Stövarklubb 427

Tikar Juniorklass

V Junkl

TANJA SE46273/2010 (RR SE J(RÄV)CH Sturedalens Poj S38059/2003 -- J RR Vizzla S64235/2007) Äg Bengt Hansson. Uppf Mats Olsson. Kritik: 50 cm. Mycket vackert tikhuvud där tanfärgen borde vara tydligare markerad. Mörka fina ögon. Väl ansatta öron med tillräcklig längd. Bra hals, rygg, kors. Ännu ej helt färdig i sin bröstkorg. Bra vinklar runt om. Bra benstomme. Bra tassar. Rör sig något försiktigt, behöver ringtränas. Bra päls o färg. Mentalitet ua.

Tikar Unghundsklass

V Ukl

STÄVJES BAMTI SE15783/2010 (RR SE J(RÄV)CH Dalastigens Minor S52119/2003 -- Stävjes Nova S39176/2005) Äg Pierre Gusfavsson o Liselott Johansson. Uppf Bo Gustavsson. Kritik: 50 cm. Vackert tikhuvud där tyvärr tanfärgen saknas. Mörka fina ögon. Väl ansatta öron tillräcklig längd. Bra hals, rygg, kors. Bra bröstkorg. Välvinklad runt om. Utmärkt benstomme. Bra tassar. Utmärkta rörelser. Bra päls o färg. Mentalitet ua.

vackert tikhuvud. Bra tanfärger. Mörka vänliga ögon. Bra hals, rygg, kors. Utmärkt bröstkorg. Välvinklad runt om. Bra benstomme. Bra tassar. Vägvinnande fina rörelser. Bra päls o färg. Mentalitet ua.

Schiller Rasvård

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR BIS-4

SANDTORPETS STEJA AS46541/2006 (J RR Frostnattens Orfeus AS32513/2002 -- RR SE UCH SE JCH FI UCH NO UCH Sandtorpets Stinta S23126/98) Äg Gun Sundell. Uppf Ägaren. Kritik: 55 cm. Vackert tikhuvud mörka vänliga ögon. Väl ansatta öron tillräcklig längd. Bra hals, rygg. Bra kors. Utm bröstkorg. Välvinklad runt om. Mycket bra benstomme. Bra tassar. Rör sig med vägvinnande fria rörelser. Aning genomslag av brunt på manteln i övrigt bra päls o färg. Mentalitet ua.

Utställning Omberg

Datum 2011-06-12 Domare Curt-Christer Gustafsson Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR BIS-3

BABS S23979/2009 (WW-08 NORD V-07 SE V-06 SE V-04 NORD V-03 NORD JV-03 Östanvindens Mick-Jagger S24579/2003 -- J RR Betty S46576/2003) Äg Johan Yderfors. Uppf Ägaren. Kritik: 54 cm. Mycket vackert tikhuvud. Bra färger tydliga tantecken. Mörka vänliga ögon. Väl ansatta öron, bra längd. Bra hals, rygg, kors. Bra bröstkorg. Välvinklad runt om. Utmärkt benstomme. Bra tassar. Vägvinnande fina rörelser. Bra päls o färg. Mentalitet ua.

Finsk stövare

Hanar Juniorklass

V Junkl

BOSSMÅLAS JULLE SE42654/2010 (RR SE JCH SE UCH Broskogens Poika S16496/2005 -- J RR Bossmålas Bianca S59040/2002) Äg Torbjörn Thor, Finspång. Uppf Kent-Kenneth Allansson. Kritik: 60 cm. Välskuret huvud m bra proportioner, bra hals ännu outvecklat bröst, bra rygg tunna ben m goda vinklar, sotiga lår, bra steg, bra päls o färger, ännu ej utfärgad.

E Ökl 2 Ökk CK

SÅNTORPETS KICKAN S23985/2009 (J Lärkvallens Arro S38115/2006 -- J RR Elin S59704/2004) Äg Gunnar Larsson. Uppf Rickard Persson. Kritik: 54 cm. Mycket SAGOHÄLLENS RALI SE45958/2010 (SE J(RÄV)CH RR Elokarin Tarxan S47964/2005 -- J RR Carita S27447/2006) Äg Jörgen Rolf, Valdemarsvik. Uppf Agne Pettersson. Kritik: 57 cm. Maskulint men ej helt rastypiskt huvud

428 Östergötlands Stövarklubb

m bred skalle, bra hals, utmärkt bröst, bra rygg, kraftiga ben, tillräckliga vinklar, rörelser ua. Bra päls och färg.

bra päls o färger. Mentalitet u a.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-1

LÅNGBOS TALO S11498/2009 (RR SE JCH SE UCH Kroonmäen Rossi S22817/2004 -- RR SE JCH SE UCH Sweenby Mira S28007/2001) Äg Jan Ottosson, Forserum. Uppf Ägaren. Kritik: 61 cm. Maskulint välskuret huvud, bra hals, utmärkt bröst, stark rygg grova ben m goda vinklar, vägvinnande rörelser, bra päls o färger. Bra päls och färg. Mentalitet u a.

V Jkl

RR BÄCKELBERGETS MILLI S36419/2005 (SE JCH SE UCH Kilbackens Mikki S21865/2000 -- SE JCH RR Sprinterbackens Liiza S21080/98) Äg Olle Gustavsson, Tranås. Uppf Håkan Svartvik. Kritik: 58 cm. Tikhuvud m ngt fattigt nosparti bra hals bröst o rygg, tunna ben m tillräckliga vinklar, ngt tunn i fronten, rörelsen ua, bra päls o färger. Mentalitet u a.

Tikar Juniorklass

V Junkl

SPEELAS ASTI SE50718/2010 (SE JCH SE UCH RR Armas S54516/2003 -- J RR Biabys Vikbolandet. Uppf Henes Cehajic. Kritik: 56 cm. Bra välskuret tikhuvud, bra hals, bra bröst o rygg, ordinära ben o vinklar, ej helt fast i fronten, ngt ystra rörelser bra päls ännu ej utfärgad. Bra päls och färg. Mentalitet ua.

Hamiltonstövare

Hanar Öppen klass

G Ökl

DILLFLONS SEBB S37838/2009 (SE JCH SE UCH RR Jim S25139/2004 -- SE JCH SE UCH RR Rosådalens Centa S37372/2003) Äg Peter Gustavsson, Aneby. Uppf Harry Göransson. Kritik: 56 cm. Maskulint men ngt grovt o oädelt huvud, bra hals ngt kort bröstkorg, ngt uppdragen buklinje, grova ben m ngt låg galopptröskel, bra päls o färg. Bra päls och färg. Mentalitet u a.

Tikar Unghundsklass

G Ukl

ÅKERBÄRETS CLARA S43010/2009 (J RR Åkerbärets Nera S36080/2006 -- SE JCH Åkerbärets Vira S18659/2005) Äg Per Larsson, Ervalla. Uppf Roy Rönnbäck. Kritik: 52 cm. Välskuret tikhuvud ordinär hals, ngt kort bröstkorg, uppdragen buklinilje, bra rygg ordinära ben m tillräckliga vinklar, ngt marktrånga rörelser, bra päls varma färger men ngt obefintlig tile. Bra päls och färg. Mentalitet ua.

STELLANS SCOTT S29710/2009 (J RR Mandylike's Milroy S46318/2005 -- RR SE JCH Torgnys Unna S42740/2001) Äg Nicklas Reinholdsson, Motala. Uppf Stellan Persson. Kritik: 56 cm. Tikbetonat huvud, bra hals, ordinärt bröst, bra rygg, tunna ben m knappa vinklar, ringovana, tunn front, ej utfärgad, svårbedömda rörelser. Mentalitet u a.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl CK 1 Btkl Cert BIM

BIABYS SPEELA S40678/2007 (SE JCH SE UCH RR Jarro S21824/2002 -- Biabys Tuula S16486/2005) Äg Henes Cehajic, Vreta Kloster. Uppf Bo Belestam. Kritik: 53 cm. proportionerligt tikhuvud, bra hals, utmärkt bröst o rygg, bra ben m goda vinklar, bra steg, Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl CK 1 Bhkl BIM

JÖSSELANDETS TELLUS S44848/2009 (SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo S22823/2004 -- J RR Mysla S38102/2006) Äg Bengt Lindell, Växsjö. Uppf Per-Erik Eriksson. Kritik: 57 cm. Maskulint huvud, stolt hals, utmärkt bröst, bra rygg grova ben m goda vinklar, vägvinnande rörelser, bra päls, varma färger. Mentalitet u a.

Östergötlands Stövarklubb 429

E Jkl CK 2 Bhkl Cert

RR HYLTANS POMPE S34318/2006 (J RR Bill S43921/99 -- J RR Hyltans Maggi S10165/2000) Äg Ossian Nilsson, Linköping. Uppf Börje Hård. Kritik: 56 cm. Välskuret maskulint huvud, bra hals ordinärt bröst, stark rygg, grova ben m goda vinklar, bra steg, bra päls o färger, ett obetydligt mantelbrott. Mentalitet u a.

V Ökl

SKÄRDALENS FIXA S36239/2009 (RR SE JCH King S28566/2003 -- RR SE JCH SE UCH Skärdalens Cissi S55733/2001) Äg Bengt Thörn, Husqvarna. Uppf Ägaren. Kritik: 54 cm. Tikhuvud m ngt fattigt nosparti, bra hals, ordinärt bröst, uppdragen buklinje, ordinär rygg, bra ben med knappa vinklar fram, rörelser u a, bra päls. Mentalitet u a.

Tikar Juniorklass

V Junkl

JÄRVSÖBOS KLARA S26604/2009 (RR SE JCH King S28566/2003 -- SE JCH SE UCH HARPISKARNAS LISA SE40546/2010 RR Magda S31859/2002) Äg Åke Hellström, (J RR Sökets Jambo S37259/2001 -- J RR Hyltans Ebba S50351/2004) Äg Marcus Pihl, Tranås. Uppf Peter Andersson. Kritik: 53 cm. Bra tikhuvud m ngt fattig underkäke, bra hals, Lekeryd. Uppf Freimuth Germund. Kritik: 54 cm. Vackert välskuret tikhuvud, vacker hals, ordinärt bröst, uppdragen buklinje, bra rygg ordinära ben som kunde vara bättre vinklade ännu ngt outvecklat bröst, bra rygg, tunna ben m ngt knappa vinklar, goda rörelser, bra päls o ffa fram, rörelser ua, bra päls, varma färger. Mentalitet u a.

färger. Mentalitet u a.

Tikar Unghundsklass

G Ukl

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl CK 1 Btkl BIR BIS-2

RR KÄVSJÖS TINA S45841/2007 (J Nero KÄVSJÖS MATHILDA SE25366/2010 S37363/2003 -- RR SE JCH SE UCH (RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco S58843/2004 -- RR SE JCH SE UCH Hjälmsereds Wilma S51239/2002) Äg Bruno Fagerström, Aneby. Uppf Bengt Eriksson. Kritik: 53 cm. Tikhuvud m ngt bred skalle o ljusa ögon, bra hals, ngt outvecklat bröst, uppdragen buklinje, ordinära ben m ngt knappa vinklar, rörelser ua, ännu ej helt utfärgad. Mentalitet u a.

Hjälmsereds Wilma S51239/2002) Äg Per Olof Magnusson, Österbymo. Uppf Bengt Eriksson. Kritik: 55 cm. Välskuret tikhuvud, vacker hals, utmärkt bröst, bra rygg, bra ben m goda vinklar, vägvinnande rörelser, bra päls. Mentalitet u a.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk

STELLANS KLARA S29708/2009 (J RR Mandylike's Milroy S46318/2005 -- RR SE JCH Torgnys Unna S42740/2001) Äg Stellan Persson, Boxholm. Uppf Ägaren. Kritik: 55 cm. Välskuret tikhuvud, utmärkt bröst, bra underlinje, bra rygg, grova ben m goda vinklar, bra rörelser, bra päls o färger. Mentalitet u a.

E Jkl CK 2 Btkl Cert

RR BJÖRNEKES VERA S32733/2007 (Gråbeinmyra's Birk N18189/00 -- RR SE JCH SE UCH Navåsens Nina S32661/2000) Äg Ove Bergström, Ekenässjön. Uppf Bengt Lindell. Kritik: 54 cm. Tikhuvud som kunde vara ngt bättre utfyllt i underkäken, bra hals, utmärkt bröst, stark rygg, bra ben m goda vinklar, vägvinnande rörelser, bra päls, ngt bruten mantel.

430 Östergötlands Stövarklubb Schillerstövare

Tikar Öppen klass

V Ökl

OLOFSLUNDS ELITA S35066/2008 (RR SE JCH SE UCH Broängsbäckens Ticko S32062/2003 -- RR SE JCH SE UCH Gyltbos Trixa S25784/2004) Äg Lennart Linge, Vikingstad. Uppf Jan Hellman. Kritik: 54 cm. Välskuret tikhuvud, bra hals, bra bröst som kunde vara bättre utvecklat i sin bakre del, bra ben men för knappa vinklar fram, rörelse ua bra päls o färger. Mentalitet u a.

bra ben m goda vinklar, vägvinnande rörelser bra päls o färger. Mentalitet u a.

Schwyzerstövare

Tikar Öppen klass

V Ökl

SASSA S35822/2008 (NO UCH NO V-06 Trollskogens King N03856/05 -- NO UCH Vidsjås Ronja N01391/01) Äg Christian Palm, Tranås. Uppf Jan Morten Tveter Kritik: 49 cm. Välskuret tikhvud m ngt klen underkäke, bra öron och ögon utm bröst, bra rygg, ordinära ben m goda vinklar, vägvinnande rörelser. Bra päls och färg. Mentalitet u a.

Tikar Veteranklass

V Vetkl CK 1 Btkl BIR BIS-4

RR KILSBÄCKENS BELLA S41201/2001 (RR SE UCH SE JCH Kjölsjöns Rambo S23427/98 -- J RR Hyttebos Axa S28552/94) Äg Jan-Erik Petersson, Söderköping. Uppf Ägaren. Kritik: 54 cm. Välskuret tikhuvud, bra hals utmärkt bröst, bra rygg bra ben m tillräckliga vinklar, goda rörelser bra päls o färger. Mentalitet u a.

Luzernerstövare

Tikar Öppen klass

E Ökl 2 Ökk CK 2 Btkl

BETTY S33883/2009 (J Stävjes Nicko S39174/2005 -- RR SE JCH SE UCH Tällmyrans Malin S33669/2003) Äg Bertil Andersson, Tranås. Uppf Ägaren. Kritik: 51 cm. Bra välskuret tikhuvud, bra öron o ögon, bra hals ordinärt bröst bra rygg bra ben m goda vinklar, flytande rörelser bra päls o färger.

Mentalitet u a.

Smålandstövare

E Ökl

KULA III SE34352/2010 (RR Anjaskogens Ess S36729/98 -- Samsagårdens Tindra S45582/2002) Äg Per-Anders Gustavsson, Tranås. Uppf Eva Söderström. Kritik: 51 cm. Bra välskuret tikhuvud, bra hals utmärkt bröst, bra m ngt knappa vinklar, bra tassar m klostreck ej helt flytande rörelser pga ringovana, bra päls o färger o rörelser, björnsvans. Mentalitet u a.

Tikar Veteranklass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR

RR TÄLLMYRANS MALIN S33669/2003 (SE JCH SE UCH Melvin S25655/98 -- SE JCH SE UCH Tällmyrans Jessica S24679/2000) Äg Bertil Andersson, Tranås. Uppf Tore Folkesson. Kritik: 51 cm. Vackert tikhuvud som kunde vara ngt kraftigare i nospartiet, bra hals utmärkt bröst stark rygg

Gotlands Stövarklubb 431

Pettersson Hemse. Kritik: Excellent 50 cm. Goda proportioner, korrekt huvud o uttryck. Utmärkt hals o rygg, något brant kors, bra svans. Bröstkorg i utveckling, bra vinkling o benstomme. Goda rörelser, bra päls o färg.

Utställning Visby Traume

Datum 2011-05-07 Domare Mats Jonsson

G Ukl

RONEMARKENS JULLE SE19158/2010 (JACK S32209/2002 -- SUSSI S48362/2001) Äg Lennart Pettersson Hemse. Uppf Lennart Pettersson Hemse. Kritik: Good 51 cm. Bra skalle behöver fyllas ut i sitt nosparti, bra hals o rygg. Brant kors, bröstkorg som behöver mer djup o volym. Tillräcklig vinkling o benstomme. Rör sig bra fram, kort bak samt

Finsk stövare

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR

alltför hög svans. Bra päls o färg, behöver mer tid för utveckling.

KROKSNODENS ELSA S46550/2008 (RR SJCH SUCH Dammbäckens Jack S40815/2000 -- RR SJCH SUCH Rispa S10986/2005) Äg Sören o Lena Buskas Visby Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk

LUDDE S16626/2009 (Astuens Decco S49135/2006 -- J Vittra S50178/2002) Äg Uppf Sören och Lena Buskas Visby Kritik: Excellent 54 cm. Utmärkta proportioner, Hans Jensen Ransäter. Uppf Per-Hugo Fors Övertorneo. Kritik: Excellent 51 cm. Goda korrekt huvud tillräckliga öron, utm hals o rygg. Bra kors o svans, välformad bröstkorg, proportioner, korrekt huvud o uttryck, mycket bra hals o rygg, ngt brant kors, tillräcklig bra vinkling o benstomme. Bra päls o färg, utm rörelser.

bröstkorg, bra vinkel o benstomme, bra päls o färg. Rör sig bra fram något kort bak samt något hög svans.

Gotlandstövare

Hanar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK 1 Bhkl BIR

ASTUENS HÄLGE S55128/2009 (Theo Hanar Veteranklass

E Vetkl

S16632/2009 -- J RR Allie S45063/2004) Äg Kenneth Lilja Oskarshamn. Uppf Ulla Ekelöf Visby. Kritik: Excellent 51 cm. Utm proportioner, korrekt huvud med bra uttryck, utm hals o rygg. Bra kors o svans. Välformad bröstkorg, bra vinkel o benstomme. Bra päls, svarta stickelhår på ryggen. Utm rörelser, S45642/92) Äg Anders Lekander Visby. Uppf Rune Söderberg. Kritik: Excellent 47 cm. Väl bibehållen 14-åring på den längre skalan, korrekt huvud o uttryck, kunde haft torrare hals. Fast rygg bra kors, välformad bröstkorg, bra vinklar, tillräcklig benstomme. Bra päls o färg, goda rörelser. Bästa veteran.

vacker helhet.

E Ukl 2 Ukk

RONEMARKENS JOCKE SE19159/2010 (JACK S32209/2002 -- SUSSI S48362/2001) Äg Lennart Pettersson Hemse. Uppf Lennart Tikar Unghundsklass

S Ukl

RONEMARKENS JESSIE SE19157/2010 (JACK S32209/2002 -- SUSSI S48362/2001) Äg Lennart Pettersson Hemse. Uppf Lennart

432 Gotlands Stövarklubb

Pettersson Hemse. Kritik: Sufficient 48 cm. Mkt goda proportioner, vackert huvud med bra uttryck, saknar 2 st incensiver i underkäken, utm hals o rygg, bra kors o svans. Tillräcklig bröstkorg, bra vinklad o benstomme, rör sig med bra steg, dock något högt buren svans. Bra päls o färg.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIM

RONEMARKENS SABINA S16622/2009 (J Jalas S48361/2001 -- Spara S46353/2002) Äg Jörgen Pettersson Hemse. Uppf Lennart Pettersson Hemse. Kritik: Excellent 49 cm. Vackert huvud med korrekt uttryck, utm hals o rygg, bra kors o svans. Tillräcklig bröstkorg o vinklad. Bra benstomme, goda rörelser, bra päls o färg.

Schillerstövare

Hanar Unghundsklass

V Ukl

LYESKOGENS BIFFEN S52674/2009 (Raggen S41203/2001 -- J RR Lyeskogens Molly S49461/2004) Äg Håkan Östman Dalhem. Uppf Christer Hederstedt Stånga. Kritik: Very good. 59 cm. Rejält unghuvud som ger ett kraftigt intryck, bra huvud, hals som kunde varit torrare, bra rygg o kors, bröstkorg i utveckling, kunde varit bättre vinklad runt om, tillräcklig benstomme, goda rörelser bra pälskvalitet ännu ej utfärgad.

Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk

HEJNUMDALENS GIN S46419/2009 (J RR Lyeskogens Snobben S49459/2004

Hamiltonstövare

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR

PAVALDENS AZZI S52520/2008 (J RR Tomasemyrens Rick S35893/2002 -- RR SJCH Bodastigens Bella S25176/2005) Äg Kerstin Hansson o Mats Karlsson Lärbro. Uppf Kerstin Hansson o Mats Karlsson Lärbro. Kritik: -- Börsgårds Aska S45928/2004) Äg Per Olof Olofsson Tingstäde. Uppf Per-Olof Olofsson Tingstäde. Kritik: Excellent 58 cm. Goda proportioner, bra huvud o uttryck, hals som kunde varit torrare, utm rygg, bra kors. Tillräcklig bröstkorg, tillräcklig vinklad o benstomme. Bra pälskvalitet ännu ej utfärgad, rör sig med bra steg, väl hög svans.

Excellent 51 cm. Mycket goda proportioner, vackert huvud o uttryck. Utm hals o rygg. Bra kors o svans, välformad bröstkorg bra vinklar o benstomme. Utm rörelser, bra päls.

Tikar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk

LYESKOGENS SANNA S52673/2009 (Raggen S41203/2001 -- J RR Lyeskogens Molly S49461/2004) Äg Kenneth Adman o

E Jkl 2 Jkk CK 2 Btkl R-Cert

RR HETSERYDS SPELA S45393/2006 Per-Olof Jansson Romakloster. Uppf Christer Hedersted Stånga. Kritik: Excellent 54 cm. (SE J(RÄV)CH SE UCH Brindsjöstugans Excellent 52 cm. Goda proportioner, korrekt Goda proportioner med mycket bra huvud Mas S31691/98 -- RR Hetseryds Tikka Gotlands Tofta. Uppf Jan Gustasson. Kritik: och uttryck, utm hals o rygg, något brant kors, S36475/2002) Äg Torbjörn Eskelund bra svans. Tillräcklig bröstkorg, bra vinklad o benstomme. Bra päls o färg, rör sig bra fram något kort bak.

huvud med bra uttryck utm hals o rygg. Bra kors o svans, välformad bröstkorg. Bra vinkling o benstomme. Utm rörelser bra päls o färg, välvisad.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl

RR RONJA S16672/2008 (J RR Lyeskogens Snobben S49459/2004 -- J Kelly S44098/99) Äg Martin Ahlin Klintehamn. Uppf Yngve Jakobsson. Kritik: Excellent 54 cm. Mycket

Gotlands Stövarklubb 433

goda proportioner, korrekt huvud o uttryck, utm hals o rygg. Välformad bröstkorg, bra vinkling o benstomme, goda rörelser. Bra päls o färg.

V Junkl

SANDREVETS BARRO SE47977/2010 (Tarzan S21039/2008 -- J Sandrevets Tella S20079/2006) Äg Erik Holmqvist Klintehamn. Uppf Erik Holmqvist Klintehamn. Kritik: Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR

Very good 50 cm. Bra proportioner, korrekt huvud o uttryck, mkt bra hals, rygg o kors. Långsvans. Tillräcklig bröstkorg, bra vinklar o (Strandmorens Billy S24978/2002 -- RR benstomme, bra päls o färg, goda rörelser.

SJ(RÄV)CH SUCH Lyeskogens Anni S49460/2004) Äg Bo Bogren Gotlands Tofta. Uppf Göran Månsson. Kritik: Excellent 53 cm. Mycket goda proportioner, korrekt huvud med bra uttryck, utm hals o rygg, bra kors o svans. Välformad bröstkorg, bra vinkling o benstomme, bra päls o färger, ännu ej utfärgad på lår, utm rörelser.

Smålandstövare

Hanar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk

SANDREVETS DACKE SE47976/2010 (Tarzan S21039/2008 -- J Sandrevets Tella S20079/2006) Äg Erik Holmqvist Klintehamn. Uppf Erik Holmqvist Klintehamn. Kritik: Excellent 50 cm. Utmärkta proportioner, vackert huvud med bra uttryck, utm hals o rygg, bra kors. Långsvansad. Välformad bröstkorg, bra vinklar o benstomme, bra päls o färg. Utmärkta rörelser. Har ett lätt underbett.

E Junkl 2 Junkk

LINDBYSENS MASSE SE50722/2010 (J Peppe S45692/2006 -- Sandrevets Asta S20080/2006) Äg Göran Larsson Stånga. Uppf Mats Lindby Ljugarn. Kritik: Excellent 49 cm. Bra proportioner, korrekt huvud med bra uttryck, mkt bra hals o rygg. Bra kors, långsvansad. Tillräcklig bröstkorg, bra vinkel o benstomme. Bra päls utm färg, goda rörelser.

434 Västergötlands Stövarklubb

Kritik: 53 cm. Välskuret huvud. Prima bett. Välduperade öron väl inåtvridna. Vacker hals, ganska bra överlinje. Välkroppad för åldern. Välvinklad rör sig med något fria armbågar.

Utställning Tranemo

Datum 2011-08-14 Domare Bo Wallin Hanar Öppen klass

V Ökl

FINABOS EMIL S67667/2008 (J Stävjes Nicko S39174/2005 -- RR SE JCH Raskenstams Bazza S27371/2003) Äg Alf Johansson, Torup. Kritik: 54 cm. Mycket bra helhet. Vackert välskuret huvud. Utmärkt hals överlinje och svans. Välkroppad från sidan.

Tyvärr båtkölsformad bröstkorg. Välvinklad. Välgående. Utmärkta tassar. Behöver ringträning.

Smålandstövare

Tikar Juniorklass

G Junkl

SPEJA SE32366/2010 (J RR Samsagårdens Uffe S45630/2004 -- J RR LässiS47600/2004) Äg Caj Brorsson, Mjöbäck. Kritik: 47 cm. Vackert välskuret huvud. Utmärkt hals. Eftergivande rygglinje. Relativt välkroppad för sin ålder. Kunde önska mera benstomme. Relativt välvinklad och välgående. Utmärkta tecken. Björnsvans.

G Ökl

LÄRKVALLENS DACKE S27421/2008 (SE JCH SE UCH Melvin S25655/98 -- SE JCH SE UCH Nova S51905/2003) Äg Roland Nilsson, Långaryd. Kritik: 56 cm. Vackert välskuret huvud. Könsprägel kunde haft längre öron. Utmärkt hals, överlinje och svans. Djup bröstkorg. Vacker underlinje men kraftig i bålen. Något frontvid. Välvinklad.

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR

BESSIE S23983/2009 (WW-08 NORD V-07 SE V-06 SE V-04 NORD V-03 NORD JV Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR

SAMSAGÅRDENS CINDI S44594/2009 (J Zack S30470/2000 -- RR SE JCH FI JCH Samsagårdens Unni S45627/2004) Äg Gert Ljungblad, Svenljunga. Kritik: 45 cm. Utmärkt helhet. Vackert välskuret huvud. Utmärkt hals, överlinje och kropp. Välvinklad och välgående med utmärkt steg. Utmärkta tassar. Vackra tecken. Bra klotecken. Björnsvans.

-- J RR Betty S46576/2003) Äg Magnus Andersson, Hökerum. Uppf Johan Yderfors. Kritik: 53 cm. Utmärkt helhet. Vackert välskuret huvud. Utmärkt hals, överlinje och svans. Välkroppad. Utmärkt förbröst. Välvinklad. Välgående. Utmärkta tassar.

Luzernerstövare

Hanar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk CK 1 Bhkl BIM

ZANG SE46276/2010 (RR SE J(RÄV)CH Sturedalens Poj S38059/2003 -- J RR Vizzla S64235/2007) Äg Kjell Skogsberg, Mariestad.

Gotlandstövare

Hanar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk

LABBE S57299/2009 (Leon S50180/2002 -- J RR Ronemarkens Centa S45686/2006) Äg Magnus Eriksson, Veddige. Uppf Äg. Kritik: 53 cm. Utmärkt helhet. Vackert välskuret

Västergötlands Stövarklubb 435

huvud. Kunde vara bättre könsprägel. Utmärkt svans och hals. Ganska bra vinklad. Välgående med utmärkt steg. Mycket bra tassar. Mycket bra färger. Välvisad. Trevlig.

V Ukl

LUNKEN S57302/2009 (Leon S50180/2002 -- J RR Ronemarkens Centa S45686/2006) Äg Lars Magnusson, Reftele. Uppf Magnus Eriksson. Kritik: 54 cm. Mycket bra helhet. Vackert välskuret huvud. Vackra ögon. Relativt välvinklad. Mycket bra tassar. Behöver ringträning.

Schillerstövare

Hanar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK 3 Bhkl

RÄVUDDENS KIM S61479/2009 (J RR King S21220/2004 -- RR SE J(RÄV)CH SE UCH Rävuddens Spela S46568/2003) Äg Johan Andersson, Alingsås. Kritik: 58,5 cm. Utmärkt helhet. Vackert välskuret huvud. Väl könspräglat. Utmärkt hals och överlinje. Välkroppad med vacker underlinje. Utmärkta vinklar. Rejäla väl starka tassar. Rör sig med långt steg.

-- J RR Ronemarkens Centa S45686/2006) Äg Paul Hedenberg, Torup. Uppf Magnus Eriksson. Kritik: 54 cm. Mycket bra helhet. Utmärkt hals och överlinje. Välkroppad. Något kort kors och hög svans. Vacker underlinje. Välgående med utmärkt steg. Utmärkt hårlag. Utmärkta tassar. Välvisad och trevlig.

V Ukl

RÄVUDDENS ILO S61478/2009 (J RR King S21220/2004 -- RR SE J(RÄV)CH SE UCH Rävuddens Spela S46568/2003) Äg Kennet Vagnström, Habo. Kritik: 56,5 cm. Mycket bra helhet. Välskuret huvud som kunde vara mer könspräglat. Utmärkt hals och överlinje. Relativt välkroppad. Goda vinklar. Utmärkta tassar. Rör sig med långt steg.

G Ukl

LUFSEN S57305/2009 (Leon S50180/2002 -- J RR Ronemarkens Centa S45686/2006) Äg Fredrik Lord, Limmared. Uppf Magnus Eriksson. Kritik: 53,5 cm. God helhet. Ganska bra huvud. Vackra ögon. Utmärkt hals och överlinje. Välkroppad med bra underlinje. Högt buren svans. Välvisad. Trevlig. Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 2 Bhkl

TJALLE S52792/2008 (Jönsåsens Gismo Åc S41538/2002 -- Bella S47564/2002) Äg Charles Arnesson, Öxabäck. Kritik: 56,5 cm. Utmärkt helhet. Vackert välskuret huvud. Utmärkt hals och svans. Välkroppad med bra underlinje. Utmärkta tassar. Rör sig med långt steg. Välvisad. Trevlig.

Tikar Uppfödarklass

E Upp l HP

Äg Magnus Eriksson Tävlar Med: LABBE, LUFSEN, LUKAS, LUNKEN Kritik: Grupp 4 hanar. Samtliga bra tecknade. Välskurna huvud som kunde vara mer maskulina. Vackra överlinjer. 3 med kort kors och höga svansar. Samtliga med utmärkta tassar och välvinklade. Utmärkt hårlag.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM

BÄCKASKALLETS BAILEYS S33969/2005 (SE V-06 SE UCHoJ(RÄV)CH RR FIoNO UCH INT UCH WW-08 Börsgårds Cesar S49742/2000 -- RR SE J(RÄV)CH SE UCH Stenrydens Rita S29399/2002) Äg Mickael Jansson, Skara. Kritik: 59 cm. Utmärkt helhet. Vackert välskuret huvud. Bra könsprägel. Välkroppad med bra överlinje. Välvinklad med mycket bra tassar. Rör sig med bra steglängd. Bra representant för rasen.

436 Västergötlands Stövarklubb

E Jkl 2 Jkk CK 4 Bhkl R-Cert

LYESKOGENS ISAK S43973/2007 (Raggen S41203/2001 -- Lady S38826/98) Äg Anders Nilsson, Strömsnäsbruk. Kritik: 57 cm. Utmärkt helhet. Välskuret huvud. Utmärkt hals och bröstkorg. Väl utfylld i bålen och bröst. Välvinklad och välgående med utmärkta tassar. Välvisad.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR BIS-1

BUHOLMENS ZITA S40444/2009 (SE JCH SE UCH RR Gyltbos Sigge S32646/2002 -- J RR Holmsjöåsens Cabina S41656/2003) Äg Johannes Hållander, Dalstorp. Uppf Göte Andersson. Kritik: 53 cm. Utmärkt helhet. Vackert välskuret huvud. Utmärkt hals. Välkroppad vacker underlinje. Välvinklad med utmärkta tassar. Något högt hull. Långt bra steg.

V Jkl

TÖRMARKENS FIX S51532/2007 (RR SE JCH SE UCH Broängsbäckens Ticko S32062/2003 -- RR SE JCH SE UCH Sunneröns Piska S30286/2001) Äg Thomas Svensson, Lidköping. Uppf Klas Törmark. Kritik: 57 cm. Mycket bra helhet. Vackert välskuret huvud. Kunde vara mer könsprägel. Utmärkt hals. Något eftergiven i ryggen. Relativt välkroppad. Något rund bröstkorg. Ordinärt vinklad. Ger aningen kort steg. Går från trav i galopp.

E Ökl 2 Ökk CK 3 Btkl

TÖRMARKENS SALLY SE18951/2010 (Cato S24672/2001 -- Törmarkens Bittan S36748/2004) Äg Jonny Hallberg, Ulricehamn. Kritik: 54 cm. Vackert välskuret huvud. Typiskt uttryck. Vacker överlinje. Djup bröstkorg i kortaste laget.Välvinklad med långt steg. Utmärkt hårlag. Utmärkta vinklar och bra tassar. Välvisad.

Tikar Juniorklass

V Junkl

TUTARYDS FIXA SE49167/2010 (J RR Poko S28600/2003 -- Rävuddens Lessy II S33533/2006) Äg Kjell Lundqvist, Habo. Kritik: 52 cm. Vackert välskuret huvud. Utmärkt hals överlinje och svans. Svårvisad stuntals välgående. Vackra färger. Behöver ringträning.

V Ökl

RR STUBBERUDS CISSI S58024/2008 (RR SE JCH Frostnattens Narr S48544/2001 -- J RR Käbbaskogens Jane S23129/2003) Äg Sten-Åke Carlsson, Dalstorp. Kritik: 53,5 cm. Mycket bra helhet. Vackert välskuret huvud. Välkroppad. Tung eftergivande rygg. Relativt välvinklad. Utmärkta tassar. Kort kors. Hög svans.

Tikar Unghundsklass

V Ukl

RÄVUDDENS DRILLA S61474/2009 (J RR King S21220/2004 -- RR SE J(RÄV)CH SE UCH Rävuddens Spela S46568/2003) Äg Åke Gunnarsson, Gislaved. Uppf Äg. Kritik: 53 cm. Vackert välskuret huvud. Utmärkt hals överlinje och svans. Välkroppad med vacker underlinje. Kunde ha lite kraftigare benstomme. Rör sig bitvis med bra trav.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl Cert

OVESONS TEJJA S60196/2008 (J RR Bäckaskallets Bill S33967/2005 -- RR SE J(RÄV)CH Myrhagen Tindra S46194/2004) Äg Stefan Hult, Alingsås. Kritik: 54 cm. Utmärkt helhet. Utmärkt överlinje bål och underlinje. Rör sig med utmärkta steg. Hyfsat förbröst. Utmärkt representant för rasen. Utmärkta tassar.

Västergötlands Stövarklubb 437

V Jkl

RR RÄVUDDENS TANJA S33532/2006 (J RR Svenne S44105/99 -- RR SE J(RÄV)CH SE UCH Rävuddens Spela S46568/2003) Äg Åke o Kent Gunnarsson, Gislaved, Uppf Äg, Kritik: 53 cm, Ordinärt huvud. Smalt nosparti. Utmärkt hals överlinje. Relativt välvinklad. Utmärkta tassar. Behöver ringträning vid mätning och tandvisning. Vackra färger.

Hanar Unghundsklass

V Ukl

MARSJÖBÄCKENS GREY S55708/2009 (RR Ringo-Eo S50629/2006 -- RR SE JCH Marsjöbäckens Frida S65805/2003) Äg Johan Melander, Mullsjö. Uppf Roland Claesson. Kritik: 58 cm. Mycket god helhet. Vackert välskuret huvud. Utmärkt hals. Bra överlinje. Ordinärt bål. Ngt smal bröstkorg. Välvinklad fram öppen bak. Tikar Avelsklass

1 Avelkl HP

RR RÄVUDDENS SPELA S46568/2003 (S21705/92 -- RR Börsgårds Jazza S46384/98) Äg Åke o Kent Gunnarsson, Gislaved. Kritik: Ngt kort kors. Hög svans. Utmärkta tassar. Rör sig med hög svans men något kort kors.

Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Bhkl BIR BIS-2

NILSDREVETS ZINGO S43678/2009 Tävlar med Rävuddens ILO, KIM, DRILLA, TANJA. Homogen grupp. Vältypade med vackra huvud. De flesta med vacker överlinje och med bra bruksdelar. En grupp som väl förtjänar sitt HP.

(SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo S22823/2004 -- RR SE JCH SE UCH Thurdrevet Centa S35309/2004) Äg Stellan Nilsson, Hajom. Uppf Sven-Olof Nilsson. Kritik: 59 cm. Utmärkt helhet. Utmärkt vackert välskuret huvud. Utmärkt könsprägel. Tikar Uppfödarklass

E Upp l HP

RÄVUDDENS KENNEL Äg Åke o Utmärkt hals och överlinje. Utmärkt steg med utmärkta vinklar. Välbyggd hane aningen mycket hals skinn. Välgående.

Kent Gunnarsson, Gislaved. Tävlar med: RÄVUDDENS ILO, KIM, TANJA, DRILLA. Kritik: I stort homogen grupp. Vältypad vackra huvud. De flesta med vackra överlinjer med utmärkta bruksdelar. En grupp som väl förtjänar sitt HP.

Hamiltonstövare

Hanar Juniorklass

V Junkl V Ökl

NAVÅSENS TELLO S40133/2009 (J RR Zorro S41082/2005 -- RR SE JCH SE UCH Navåsens Silva S42554/99) Äg Daniel Ulvebro, Ljung. Kritik: 56 cm. Välskuret huvud önskar mer könsprägel. Utmärkt hals överlinje. Bra bröstkorg men lite kölformad. Utmärkta tassar. Välgående. Vackra färger.

JOREÄLVENS KULA SE48431/2010 (J Cesar S37748/2005 -- J RR Tessy S37354/2003) Äg Göran H J Barth, Fjällbacka. Kritik: 56 cm. Mycket bra helhet. Vackert välskuret huvud. Väl könspräglad. Mörka ögon. Utmärkt hals och överlinje, svans. Vacker underlinje. Något öppna vinklar fram och bak. Utmärkta tassar. Utmärkt steg.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 2 Bhkl Cert

SKOGSDALENS SPEJ S33891/2007 (RR SE J(RÄV)CH SE UCH INT UCH NO UCH Hetseryds Chicko S43277/96 -- J RR Mårdhöjdens Cira S46353/97) Äg Krister Gustavsson, Tävelsås. Kritik: 58 cm. Vackert välskuret huvud. Mörka ögon. Utmärkt hals överlinje och svans. Välkroppad med bra bröstdjup. Kort bröstben. Utmärkta tassar. Mycket vackra färger med utmärkta övergångar. Rejält steg. Lite högt hull.

438 Västergötlands Stövarklubb

Tikar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk

JOREÄLVENS BILLAN SE48430/2010 basen. Utmärkt hals och överlinje. Välvinklad. (J CESAR S37748/2005 -- J RR TESSY Inge Petersson, Mullsjö. Kritik: 53 cm. Välskuret huvud från sidan aningen brett i Grov benstomme. Utmärkta tassar. Något högt S37354/2003) Äg Jerker Nyvaller, Herrljunga. hull. Vackra färger. X ha P1 höger ök.

Kritik: 54 cm. Utmärkt helhet. Vackert välskuret huvud. Aningen ljusa ögon. Ganska bra överlinje. Välvinklad och välgående med tungt steg. Ganska bra färger. Utmärkt hals och hårlag.

Finsk stövare

E Ökl 1 Ökk CK 1 Bhkl BIR BIS-4

JÄNTAGÅRDENS OTTO S43054/2008 (RR SE JCH NO JCH Rapp S46849/99 --

V Junkl

STÖVARJÄGARENS BIBBI SE57472/2010 (NO JCH NO UCH Tapper N18089/05 -- RR SE JCH SE UCH NO JCH Zoogatas Vilde S59130/2007) Äg Lejf Svensson, Tranemo. Kritik: 52 cm. Mycket bra helhet. Mörka ögon. Utmärkt hals och överlinje. Något tunn i bålen. Rör sig något smalspårigt fram och bak. Utmärkt välvisad.

J RR Nabbsundets Cissi S21873/2003) Äg Adam Lindgren, Limmared. Kritik: 60 cm. Utmärkt helhet, huvud, hals, överlinje och svans. Välkroppad med utmärkt underlinje. Mycket bra vinklar fram och bak. Väl slutna armbågar. Utmärkta tassar. Aningen oren i det vita. Rör sig med långt vackert steg.

ULFYRENS MIRA SE44405/2010 (SE JCH SE UCH Brattåsbäckens Zeb S45203/2005 -- RR SE JCH SE UCH Rosådalens Ronja S29391/2000) Äg Göran Aronsson, Tranemo. Uppf Äg. Kritik: 52 cm. Utmärkt helhet. Ganska bra huvud. Utmärkt hals, överlinje och svans. Från sidan välkroppad. Något tunn och valpigt uttryck. Lite smal i steget. Välvisad.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 2 Bhkl Cert

PULASTEEN IIRO S54901/2006 (FI J(RÄV) CH Elokarin Jakki FIN30881/01 -- Pulasteen Täplä FIN26182/00) Äg Hans-Åke Petersson, Limmared. Uppf Säisä Pertti. Kritik: 60 cm. Vackert välskuret huvud. Utmärkta öron, hals och överlinje. Väl ansatt svans. Välkroppad. Vacker underlinje med utmärkt bröstkorg. Långt rejält steg. Vackra färger. Välgående.

Tikar Unghundsklass

G Ukl

TRAJSKOGENS SPELA SE19882/2010 (J RR Jälmådalens Bellman S39725/2001 -- RR SE JCH Rånedalens Bella S59237/2005) Äg Ronny Benjaminsson, Ambjörnarp. Kritik: 54 cm. Mycket bra helhet. Vackert välskuret huvud. Typiskt uttryck. Vacker hals. Kort kors. Skjuter upp länden. Tar under sig bak. Aningen långa tassar.

Tikar Juniorklass

V Junkl

GRUVRISETS FREJA SE67028/2010 (INT UCH NORD UCH NORD JCH NO V-06 -- RR SE JCH SE UCH Gruvrisets Dessi S27625/2005) Äg Glenn Ottosson, Torup. Uppf Rolf Johansson. Kritik: 55 cm. Mycket bra helhet. Vackert välskuret huvud. Mörka ögon. Utmärkt hals, överlinje och svans. Rör sig smalt fram och bak. Ganska bra vinklar. Vackra färger. Skickar upp länden.

Tikar Öppen klass

V Ökl

ALVA S50496/2009 (RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco S58843/2004 -- J RR Mandylike's Honey S44601/2003) Äg Sven VAJA SE42038/2010 (RR SE JCH Myrekullas Rami S33042/2006 -- J RR Drevsäkers Alice S29790/2005) Äg Tryggve Svensson,

Västergötlands Stövarklubb 439

Rångedala. Kritik: 53 cm. Vackert välskuret huvud. Typiskt uttryck. Utmärkt överlinje och hals. Ungt uttryck. Välkroppad. Mycket vackra färger. Välvisad och trevlig.

Tikar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK 3 Btkl

SKOGSDALENS CAJSA SE25102/2010 (RR SE JCH Remo S24174/2000 -- RR Skogsdalens Lissi S33886/2007) Äg Sven Ingemar Liljedal, Håcksvik. Kritik: 57 cm. Strömsnäsbruk. Kritik: 56 cm. Ganska bra huvud. Aningen mer läpp och nackknöl önskas. Utmärkt hals och överlinje. Välvinklad. Utmärkta tassar. Välvisad. Väl ansatt svans.

G Ökl

MYREKULLAS SARI S48495/2008 (J Bergvindens Julle S45904/2004 -- RR SE JCH SE UCH Slåttemyra's Nadja N06414/00) Äg Michael Stewart, Ljung. Kritik: 55 cm. Vackert välskuret huvud. Utmärkt läpp. Kunde ha mer nackknöl. Mörka ögon, överlinje. Välkroppad. Mycket bra tassar. Mycket blyg därav priset.

Rejält steg.

Utmärkt helhet. Vacket välskuret huvud med utmärkta linjer. Utmärkt hals och överlinje.

Välvinklad och välgående. Trampar igenom en aning i stillastående.

KVISTÅSENS SAGA S27963/2009 (RR SE JCH Lunnsjöns Loke S29492/2005 -- J Kallravallens Ila S28583/2002) Äg Peter Johansson, Värnamo. Kritik: 52 cm. God Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl

EBBARPS MIRJA S35118/2009 (RR SE J(RÄV)CH SE UCH Finn S24173/2000 -- RR SE J(RÄV)CH SE UCH FI J(RÄV) helhet. Ordinärt huvud. Kunde ha mer läpp och nackknöl. Vacker underlinje. Ger ett lågt intryck. Välgående. Kunde ha mera finnstövare attribut.

CH Elokarin Senna S48999/2005) Äg Kjell Göran Josefsson, Svenljunga Uppf Äg. Kritik: 55 cm. Utmärkt helhet. Mycket vackert huvud. Typiskt uttryck. Utmärkt hals, överlinje och svans. Välkroppad. Vacker underlinje. Rör sig med utmärkt steg. Vackra färger. Välvisad och trevlig.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM

BIBBY S51566/2006 (RR SE J(RÄV)CH Foxfighter's Kössi S67216/2004 -- RR SE J(RÄV)CH Spela S24177/2000) Äg Erik o Kent Liljekvist, Holsljunga. Uppf Bengt Andersson. Kritik: 54 cm. Utmärkt helhet. Mycket vackert

E Ökl 2 Ökk

huvud. Utmärkt nackknöl. Utmärkt hals och ROOSGÅRDENS NIXA S26595/2009 övergång till nacke. Välkroppad. Välvinklad en (SE JCH SE UCH RR Ulvfsveåsens Toivo S24731/2004 -- J Kilbackens Raju-Virpi S41225/2004) Äg Lars-Åke Sahlen, Falköping. Kritik: 56 cm. Vackert välskuret huvud. Något stora läppar. Utmärkt hals. Något eftergivande rygg. Välvinklad. Välgående. Trampar igenom en aning fram. Mycket vackra färger. Mycket bra rörelser.

V Ökl

SILJA S60193/2008 (SE JCH RR Baljåsens Rami S14424/2005 -- RR SE JCH SE UCH Rista S41022/2002) Äg Tommy Carlsson, aningen smalt bak i rörelse. Vacker underlinje.

Mycket trevlig.

G Jkl

RR SYYSAAMUN SISSI S34133/2006 (FI JCH FI UCH Pirttirinteen Uri FIN20978/99 -- FI JCH Syysaamun Usva FIN30288/96) Äg Robert Robertsson, Brastad. Kritik: 54 cm. Mycket bra helhet. Ordinärt huvud önskas bättre nackknöl. Utmärkt hals och överlinje.

Välvinklad fram. Öppna bak. Trampar igenom fram. Rejäl benstomme. Vackra färger.

Välgående vad gäller steglängd.

440 Västergötlands Stövarklubb

S Jkl

RR HELDESTORPS CAJSA S51507/2007 (SE JCH SE UCH RR Ebbarps Edvin S44810/2003 -- RR SE JCH Heldestorps Bella S48935/2000) Äg Per Ekström, Hjo. Uppf Äg. Kritik: 50 cm. Ordinärt huvud. Bättre nackknöl önskas. Något stora öron. Ordinär hals, eftergivande rygg. Tunn bål med tunn bröstkorg. Utåtvridna armbågar. Rör sig fransyskt. Mycket vackra färger. På grund av storlek priset.

RR Åivets Trajja S38617/2002) Äg Maria Nordström och Kjell Svenson, Götene. Uppf Per Olof Högberg. Kritik: Utmärkt helhet. Välformat maskulint huvud med bra uttryck. Utmärkt hals, rygg och kors. Bröstkorgen kunde vara något längre. Utmärkta vinklar. Välställda extremiteter. Rör sig med utmärkt steglängd.

E Ökl 2 Ökk

EBBARPS MILTON S61110/2008 (RR SE J(RÄV)CH Foxfighter's Kössi S67216/2004 -- RR SE J(RÄV)CH SE UCH FI J(RÄV) CH Elokarin Senna S48999/2005) Äg

Utställning Furumossen Götene

Datum 2011-06-05 Domare Morgan Wackt

Finsk stövare

Hanar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk CK 1 Bhkl BIM

Andreas Persson, Undenäs. Kritik: Utmärkt helhet, mycket vackert huvud med vacker pigmentering. Bra hals, stark rygg. Tillräckligt kors. Mycket bra bröstkorg, välvinklad fram. Kunde vara något bättre bak. Rör sig med aningen kort steglängd.

ZACO SE37094/2010 (FI JCH SE JCH Muurivuoren Rymy S49600/2007 -- RR SE JCH Bryngelsbo Ringa S10861/2004) Äg Gunnar Nilsson, Vara. Uppf Göran Brink.

G Ökl

KVISTÅSENS FINN S26421/2008 (NO JCH Baljåsens King S14427/2005 -- J Kallravallens Ila S28583/2002) Äg Börje Skoog, Lidköping. Kritik: Utmärkt helhet. Maskulint välformat huvud. Bra uttryck. Mörka ögon. Vacker hals. Bra rygg aningen brant kors. Välutvecklad bröstkorg. Välställda extremiteter. Bra rörelser.

Uppf Hans-J Jensen, Kviståsens kennel. Kritik: God helhet. Bra huvud, mörka vackra ögon. Ordinarie hals. Bra rygglinje, brant kors, välformad bröstkorg, ganska välvinklad i Hanar Öppen klass

D Ökl

MOKÄLLANS DANTE S43599/2007 framställ, något rak i bakens vinklar. Rör sig med kort steglängd.

(SE JCH SE UCH Kilbackens Raju-Lucas S34017/2002 -- SE JCH RR Mokällans Tikar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk

Tiindra S12929/99) Äg Malte Hagbom, Tibro. SOLSTRIMMANS FINN-JENKKA Uppf Mokällans Kennel, Per Anders Karlsson SE36444/2010 (FI JCH Välikorven Jussi Hedemora. Kritik: Välformat huvud som FIN44623/02 -- RR SE JCH SE UCH Jaga kunde vara mer maskulint, bra hals utmärkt På Solstrimman S36330/2004) Äg Rune rygg och kors, mycket bra bröstkorg och Johansson, Falköping. Uppf Leif Bäckström. bröstdjup, bra vinklar runt om. Rör sig bra. Ej Kritik: Bra huvud, önskas mörkare ögon. tillgänglig.

Mycket bra hals, rygg och kors. Välvinklad fram, något öppen i sin knäledsvinkel bak.

E Ökl 1 Ökk CK 2 Bhkl R-Cert

RR ESSY SKALLETS RIO S37059/2008 (NO JCH NO UCH Jerry N21965/00 -- J Välformad bröstkorg med tillräckligt bröstdjup. Bra rörelser, bra hårlag.

Västergötlands Stövarklubb 441

V Junkl

BIRA SE37093/2010 (FI JCH SE JCH Muurivuoren Rymy S49600/2007 -- RR SE JCH Bryngelsbo Ringa S10861/2004) Äg Göran Brink, Kvänum. Uppf Göran Brink. Kvänum. Kritik: Välformat feminint huvud, ordinär hals, mycket bra rygg och kors. Kunde vara bättre vinklad fram. Bröstkorgen under utveckling. Välvinklad bak. Rör sig med bra steglängd.

Gotlandstövare

Tikar Juniorklass

V Junkl

TANJA SE27387/2010 (Ronemarkens Sack S16619/2009 -- Pärlan S27458/2006) Äg Kent Johansson, Trollhättan. Uppf Jonny Svensson. Kritik: Bra huvud med vacker pigmentering. Ordinär hals. Bedöms till korpulent, något brant kors. Välvinklad fram något öppen bak. Rör sig med något kort steglängd. Bra hårlag.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk

RR BRYNGELSBO TÖJA S52901/2006 (RR SE JCH SE UCH Bossmålas Buster S59042/2002 -- FI JCH RR Hikka S17766/2004) Äg Lars Åke Sahlén, Falköping. Uppf Lars Åke Sahlén. Kritik: Utmärkt helhet. Välskuret tikhuvud med bra proportioner, aningen kort hals. Utmärkt rygglinje. Välvinklad med mycket bra ben. Rör sig något hastrångt.

Hamiltonstövare

E Junkl 1 Junkk CK 2 Bhkl

LORD SE37949/2010 (NO UCH NO JCH SE JCH Koloåsen's Lökky N15988/04 -- RR SE JCH Leverhögens Samba S25574/2003) Äg Elof Åstbom, Mangskog. Uppf Stig Nilsson. Kritik: Utmärkt helhet. Välformat maskulint huvud med utmärkt uttryck. Bra hals, utmärkt rygg och kors. För åldern mycket välutvecklad bröstkorg. Grova välställda extremiteter. Mycket bra rörelser. Mycket bra hårlag.

V Ökl

ROOSGÅRDENS NIXA S26595/2009 (SE JCH SE UCH RR Ulvfsveåsens Toivo S24731/2004 -- J Kilbackens Raju-Virpi Hanar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK 1 Bhkl BIR

BUVAKULLENS JAZZ SE15431/2010 (RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco S41225/2004) Äg Lars Åke Sahlén, Falköping. Uppf Per Roos. Kritik: Mycket god helhet. S58843/2004 -- RR SE JCH SE UCH NO UCH NO V-07 Milla S31862/2002) Äg Bra huvud, något ljusa ögon. Mycket bra hals och rygg med något brant kors. Bra bröstkorg, Roger Blad, Dingle. Uppf Hans och Monica Vallgren, Buvakullens Kennel, Skövde. Kritik: tillräckligt bröstdjup. Välvinklad fram, något öppen bak. Blir i rörelse hastrång.

Utmärkt helhet. Mycket vackert huvud, bra uttryck. Ordinär hals. Stram överlinje Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR

BIBBY S51566/2006 (RR SE J(RÄV)CH Foxfighter's Kössi S67216/2004 -- RR SE J(RÄV)CH Spela S24177/2000) Äg Kent Erik och utmärkt kors. Mycket bra bröstkorg. Välvinklad fram, önskas bättre bak. Rör sig med aningen kort steglängd. Utmärkt benstomme. Välvisad.

Liljekvist, Holsljunga. Uppf Bengt Andersson. Kritik: Utmärkt helhet. Mycket bra huvud med vackert uttryck och vacker hals. Utmärkt rygglinje och kors. Bra bröstkorg som Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk

BUVAKULLENS HUMLE S18500/2008 (J RR Hjälmsereds Zeb S43877/2000 -- RR SE JCH SE UCH NO UCH NO V-07 Milla kunde vara aningen längre. Bra underlinje. Välkroppad. Mycket bra ben. Rör sig ledigt.

S31862/2002) Äg Peter Karlsson, Uddevalla. Uppf Hans Vallgren. Kritik: Utmärkt helhet.

442 Västergötlands Stövarklubb

Mycket bra huvud med trevligt uttryck. Ordinär hals. Utmärkt rygglinje och kors. Kunde ha något djupare bröstkorg. Ganska bra vinklar fram, kunde vara något bättre bak, framförallt i knäled. Lediga rörelser. Välvisad.

Tikar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk

KÄVSJÖS MICKSA SE25367/2010 (RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco S58843/2004 -- RR SE JCH SE UCH Hjälmsereds Wilma S51239/2002) Äg Gert Svensson, Hovås. Uppf Bengt Eriksson. Kritik: Välformat tikhuvud. Vacker pigmentering. Ordinär hals. Önskas med stramare rygg. Mycket bra kors. Välutvecklad bröstkorg. Välvinklad fram. Mycket bra ben. Rör sig något hastrångt. En välutvecklad junior.

Tikar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK 1 Btkl BIM

HAREFJORDENS KOLA S52249/2009 (RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco S58843/2004 -- J RR Harefjordens Flicka S50825/2004) Äg Jörgen Storm, Hjo. Uppf Lennart och Britt Marie Wettergren, Harefjordens Kennel, Säffle. Kritik: Utmärkt helhet. Utmärkt huvud. Mycket tilltalande pigmentering. Utmärkt hals och rygg. Tillräckligt kors. Bra bröstkorg. Utmärkta vinklar. Rör sig med utmärkt steglängd.

E Ukl 2 Ukk

BUVAKULLENS JAZZA SE15438/2010 (RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco S58843/2004 -- RR SE JCH SE UCH NO UCH NO V-07 Milla S31862/2002) Äg Kennet Johansson, Töllsjö. Uppf Hans och Monica Vallgren. Kritik: Utmärkt helhet. Utmärkt huvud. Vacker hals. Tilltalande överlinje. Mycket bra kors. Välformad bröstkorg. Välkroppad. Välvinklad fram, önskar bättre vinklar bak. Rör sig med bra steg.

E Ukl 3 Ukk

BUVAKULLENS SALSA SE15436/2010 (RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco S58843/2004 -- RR SE JCH SE UCH NO UCH NO V-07 Milla S31862/2002) Äg Bengt-Åke Strand, Broby. Uppf Hans och Monica Vallgren. Kritik: Utmärkt helhet. Mycket vackert tikhuvud med fint uttryck. Utmärkt pigmentering. Bra hals. Stark överlinje. Utmärkt kors. Bröstkorg med något knappt bröstdjup. Välställda extremiteter. Utmärkta rörelser och hårlag. Välvisad.

V Ukl

BUVAKULLENS POLKA SE15437/2010 (RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco S58843/2004 -- RR SE JCH SE UCH NO UCH NO V-07 Milla S31862/2002) Äg Torgel Simensen, Hällefors. Uppf Hans och Monica Vallgren, Buvakullens Kennel, Skövde. Kritik: Mycket god helhet. Ett ganska välformat huvud med ljusa ögon. Bra hals och rygg. Något brant kors. Bröstkorgen kunde önskas längre. Normala vinklar. Rör sig något trångt bak.

G Ukl

SPETTLIDENS MOINA S60605/2009 (J Taban S48860/2007 -- RR SE JCH SE UCH Spettlidens Fina S41196/2001) Äg Håkan Lundberg, Fritsla. Uppf Tommy Lindmark. Kritik: Välskuret tikhuvud med bra proportioner. Bra pigmentering. Ordinär hals. Bra överlinje. Tillräckligt kors. Bra bröstlinje. Välställda extremiteter. Något öppna vinklar runt om. Bra rörelser. Välvisad.

Tikar Öppen klass

V Ökl

ÅHLSTIGENS ILZE S16649/2006 (SE JCH NO JCH SE UCH RR Faro S38139/97 -- RR SE JCH Åhlstigens Ila S44570/2000) Äg Per Henrik Fröjd, Mariestad. Uppf Göran Fastén. Kritik: Mycket god helhet. Mycket vackert huvud med bra pigmentering. Bra hals. Stark rygglinje. Något kort kors. Mycket

Västergötlands Stövarklubb

bra bröstkorg och underlinje. Välvinklad fram men för rak i sina vinklar bak. Rör sig med något kort steglängd.

443

överlinje. Bra kors. Kraftig bröstkorg, mycket bra underlinje. Välvinklad fram, önskas bättre bak. Rör sig bra.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl Cert

FESTIS S52783/2008 (J RR Ulfkällas Zeb S36734/2004 -- J RR Bomarkens Pepsi S25933/2000) Äg Louise Lindström, Hedekas. Kritik: Bra huvud. Välpigmenterad. Utmärkt hals och rygg. Något brant kors. Bra bröstdjup. Välställda extremiteter. Utmärkta rörelser. Välvisad.

G Ökl

OLOFSLUNDS CEASAR S35064/2008 (RR SE JCH SE UCH Broängsbäckens Ticko S32062/2003 -- RR SE JCH SE UCH Gyltbos Trixa S25784/2004) Äg Fredrik Franzén, Holsljunga. Uppf Jan Hellman. Kritik: Huvud med något breda kinder, vackra ögon, ordinär hals, något mjuk rygg. Brant kors, mycket bra bröstkorg. Ordinärt vinklad. Rör sig ledigt.

E Jkl 2 Jkk CK 3 Btkl R-Cert

RR ENY S51055/2006 (SE J(RÄV)CH SE Jenni N08606/98) Äg Anders Köllerström, Kinnarumma. Uppf Rhoar Gimming. Kritik: Utmärkt helhet. Mycket bra huvud, tillräckligt mörka ögon. Vacker hals. Utmärkt överlinje och bröstkorg. Välkroppad. Utmärkta vinklar och rörelser.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR

BÄCKASKALLETS BAILEYS S33969/2005 (SE V-06 SE UCHoJ(RÄV)CH RR FIoNO UCH INT UCH WW-08 Börsgårds Cesar S49742/2000 -- RR SE J(RÄV)CH SE UCH Stenrydens Rita S29399/2002) Äg Mikael Jansson, Skara. Uppf Sture Johansson. Kritik: Utmärkt helhet. Välformat maskulint huvud Tikar Uppfödarklass

HP

BUVAKULLENS Äg Hans och Monica med bra uttryck. Ordinär hals, utmärkt rygg och kors. Mycket bra bröstkorg och underlinje. Välkroppad, utmärkta vinklar. Rör sig mycket elegant.

Vallgren Tävlar med: SE15431/2010 S18500/2008 SE15438/2010 SE15436/2010 Kritik: Gruppen består av fyra individer där samtliga erhållit Exellent varav en med CK

E Jkl 2 Jkk CK 2 Bhkl R-Cert

ANTE S55641/2008 (J RR Butskogens Dino S34949/99 -- RR SE J(RÄV)CH SE UCH och BIR. Kännetecken för gruppen är vackra huvuden, starka ryggar och bra benstomme och rörelser. En homogen och mycket sammansatt grupp av mycket god kvalitet. Tilldelas med nöje 1 pris och HP.

Orustmarkens Rita S32799/2003) Äg Stanley Hedlund, Västra Frölunda. Uppf Roger Olsson. Kritik: Utmärkt helhet. Utmärkt huvud med bra hals. Utmärkt överlinje och kors. Bröstkorgen kunde vara aningen djupare. Välställda extremiteter av bra grovlek. Rör sig

Schillerstövare

Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk

ZIGGE S50383/2006 (J Bredfjällets med något kort steglängd.

G Jkl

RR BÖRSGÅRDS DALLAS S36051/2007 Sting S39521/2002 -- Höjdfallets Diza S30634/2001) Äg Nils Sandahl, Åsarp. Kritik: Utmärkt helhet. Välformat huvud, kunde ha aningen längre nosparti. Bra hals. Stark Bäckaskallets Bella S33964/2005) Äg Jorma Valmu, Nödinge. Uppf Ingemar Larsson. Kritik: God helhet. Mycket bra huvud. Bra hals och rygg, något brant kors. Välformad

444 Västergötlands Stövarklubb

bröstkorg. Välvinklad fram alltför öppen bak. Rör sig med alltför kort steglängd.

Välställda extremiteter, utmärkta rörelser. En mycket välmeriterad gammal dam 8 år. Välbevarad.

Tikar Öppen klass

V Ökl

RR STUBBERUDS CISSI S58024/2008 (RR SE JCH Frostnattens Narr S48544/2001 -- J RR Käbbaskogens Jane S23129/2003) Äg Sten Åke Karlsson, Lerdala. Uppf Per Eriksson. Kritik: Ordinärt huvud. Mycket bra hals och rygg. Tillräckligt kors. Bra bröstdjup och underlinje. Välvinklad fram något sämre bak. Bra rörelser.

Luzernerstövare

Hanar Juniorklass

E Junkl

ATRIX SE46589/2010 (J Lärkvallens Aiko S38113/2006 -- J RR Dalastigens Minniem S58456/2006) Äg Mikael Eriksson, Nykvarn. Uppf Mikael Eriksson. Kritik: Utmärkt helhet. Välformat huvud med bra uttryck. Bra hals. Stram och bra rygglinje. Kunde ha något längre kors. Bröstkorgen under utveckling. Bra vinklar. Rör sig med mycket bra steglängd.

E Ökl 1 Ökk

KÄBBASKOGENS LIZZIE S26988/2009 (J RR Bäckaskallets Bill S33967/2005 -- J RR Käbbaskogens Heidi S27270/2001) Äg Bengt Olof Larsson, Lundsbrunn. Uppf Bengt Olof Larsson. Kritik: Utmärkt helhet. Mycket vackert huvud med bra proportioner och uttryck. Utmärkt hals, rygg och kors. Bra bröstkorg. Mycket välvinklad. Bra rörelser. Svarta hår på bröstets nederdel.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM

OVESONS TEJJA S60196/2008 (J RR Bäckaskallets Bill S33967/2005 -- RR SE J(RÄV)CH Myrhagen Tindra S46194/2004) Äg Stefan Hult, Alingsås. Uppf Ove Svensson. Kritik: Utmärkt helhet. Utmärkt huvud med vackert uttryck. Vacker hals. Utmärkt överlinje. Mycket bra bröstkorg. Flott underlinje. Välkroppad med utmärkta ben. Rör sig utmärkt.

E Junkl 1 Junkk CK 2 Bhkl

ARIKO SE46587/2010 (J Lärkvallens Aiko S38113/2006 -- J RR Dalastigens Minniem S58456/2006) Äg Tord Strandberg, Korskrogen. Uppf Micael Eriksson. Kritik: Utmärkt helhet. Mycket bra huvud. Aningen kort hals. Utmärkt rygglinje och kors.

Välutvecklad bröstkorg. Utmärkt underlinje.

Bra extremiteter av bra grovlek. Mycket effektiva rörelser. Visas bra.

E Junkl 2 Junkk CK 3 Bhkl

AXEMMY'S WAPPE SE58179/2010 (Rex N05965/05 -- J RR Axemmy's Yra S55148/2006) Äg Ann Gerd Fritz, Ulrika Bäck, Ulrika. Uppf Ann Gerd och Lars Ove Fritz. Kritik: Utmärkt helhet. Mycket vackert huvud och uttryck. Ordinär hals. Stark överlinje. Kunde ha något längre kors. Utmärkt bröstkorg. Välställda extremiteter. Mycket bra rörelser.

Tikar Veteranklass

E Vetkl 1 Vetkk CK 2 Btkl

LÖVABYNS AKITA S35210/2003 (J RR Clinton S37038/99 -- RR Hattamarkens Tina S44839/2000) Äg Nils Sandahl, Åsarp. Uppf Paul Bertram, Kennel Lövabyns, Sölvesborg. Kritik: Utmärkt helhet. Välformat huvud. Bra proportioner. Bra öron och hals. Bra rygglinje, utmärkt kors och bröstkorg. Välkroppad.

E Junkl 3 Junkk

SIGGE SE26903/2010 (RR SE JCH SE UCH NO JCH Aydon S52027/2004 -- J RR Finabos Åse S41308/2007) Kritik: Utmärkt helhet. Mycket bra proportioner och uttryck. Utmärkt hals och rygglinje. Bra kors. Bra bröstdjup. Bröstkorgen kunde vara aningen längre. Bra ben. Rör sig bra.

Västergötlands Stövarklubb 445

E Junkl 4 Junkk

KLACKEBOS FAXE SE48437/2010 (Rex N05965/05 -- Klackebos Mexi S54174/2007) Äg Anders Gustafsson, Lilla Dalsjöfors. Uppf Hans Körberg. Kritik: Utmärkt helhet. Välformat huvud som kunde önskas något tyngre. Vackra öron. Utmärkt hals. Mycket bra rygg och kors. Lång bra bröstkorg. Välställda extremiteter av bra grovlek. Utmärkta rörelser.

V Junkl

benstomme och extremiteter. Rör sig med bra steglängd.

Hanar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk

LÄRKVALLENS FIDO SE14607/2010 (J RR Cesar S15557/2002 -- J Lärkvallens Amina S38112/2006) Äg Mari Bergh, Sjuntorp. Uppf Gunn-Britt Vallgren, Lärkvallens Kennel, Åsele. Kritik: Utmärkt helhet. Välformat maskulint huvud med bra uttryck. Ordinär hals. Utmärkt (Rex N05965/05 -- J RR Axemmy's Yra S55148/2006) Äg Weine Öberg, Vikingstad. Uppf Ann Gerd och Lars-Ove Fritz, Axemmy's Kennel, Ulrika. Kritik: Mycket god helhet. Huvud som kunde vara med mer utfyllt nosparti. Mycket bra hals och rygg. Borde ha längre bröstben. Ordinärt vinklad. Bra ben.

bröstkorg och underlinje. Välvinklad. Mycket bra ben. Välkroppad. Lediga rörelser.

Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 4 Bhkl

RR LYSETORPS MATCHO S26845/2006 (Cello S38007/2002 -- RR Lysetorps Zebina S19797/99) Äg Sten-Erik Ingemarsson, Kärna. (Rex N05965/05 -- J RR Axemmy's Yra S55148/2006) Äg Lars Ove Fritz, Ulrika Bäck, Ulrika. Uppf Lars Ove Fritz. Kritik: Mycket god helhet. Välformat bra huvud. Bra hals och rygg. Tillräckligt kors. Bra bröstkorg och bröstdjup. Bra vinklar fram, lite kort bak. Bra hårlag.

ASTOR SE46588/2010 (J Lärkvallens Aiko S38113/2006 -- J RR Dalastigens Minniem S58456/2006) Äg Ulf Mickelsson, Färila. Uppf Micael Eriksson. Kritik: Mycket god helhet. Ordinärt huvud. Bra hals. Utmärkt rygg och kors. Kunde ha längre bröstkorg.

Välvinklat framställ, kunde vara bättre bak.

Lediga rörelser.

Mycket vackert huvud. Något smal hals. Stark överlinje. Utmärkt kors och bröstkorg. Välkroppad. Välställda extremiteter. Bra ben. Mycket bra rörelser.

V Ökl

TÄLLMYRANS RICCO S33405/2009 (J Högklintens A'salix S23391/2005 -- SE JCH SE UCH Tällmyrans Puck S52913/2006) Äg Arne Wester, Lommedalen, Norge. Uppf Ann och Tore Folkesson. Kritik: Mycket god helhet. Utmärkt huvud. Bra hals. Bra rygglinje och kors. Bröstkorgen kunde vara längre. Något brant anlagd skuldra. Rör sig med lite kort steglängd. Bra hårlag. Välvisad.

G Junkl

ZACK SE46274/2010 (RR SE J(RÄV)CH Sturedalens Poj S38059/2003 -- J RR Vizzla S64235/2007) Äg Sture Johansson, Grönahög.

Uppf Mats Olsson. Kritik: Bra huvud, trevligt uttryck. Bra hals och överlinje. Aningen kort kors. Outvecklad bröstkorg, kunde vara djupare och längre. Relativt välvinklad. Tunn Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR

LÄRKVALLENS ARRO S38115/2006 (SE JCH SE UCH Isac S48065/2001 -- SE JCH SE UCH Nova S51905/2003) Äg Ann Ross och Uno Larsson, Motala. Uppf Gunn-Britt Vallgren, Lärkvallens Kennel, Åsele. Kritik: Utmärkt helhet. Välskuret huvud med bra proportioner och uttryck. Ordinär hals. Utmärkt

446 Västergötlands Stövarklubb

överlinje och bröstkorg. Välkroppad. Välställda extremiteter som kunde önskas aningen grövre. Rör sig med bra steg och hårlag.

Tikar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK 4 Btkl

ÖGÅR´N MICHJA NO52826/10 (NJDCH Pjokken N14616/02 -- Briskebyens Missi

V Jkl

LÄRKVALLENS CESAR S31361/2007 N20274/05) Äg Randi Grönsund, Mandal, Norge. Kritik: Utmärkt helhet. Mycket (SE JCH SE UCH RR NO UCH NO JCH vackert huvud. Utmärkt hals. Önskas med Mårtenkullen's Birk S42057/97 -- SE JCH något stramare överlinje. Mycket bra kors SE UCH Nova S51905/2003) Äg Magnus och bröstkorg. Utmärkta vinklar. Välkroppad. Skogsman, Skoghall. Uppf Gunn-Britt Vallgren, Mycket bra ben. Rör sig med bra steglängd.

Lärkvallens Kennel, Åsele. Kritik: Mycket god helhet. Bra huvud och uttryck. Utmärkt hals och rygg. Aningen brant kors. Utmärkt bröstkorg

E Ukl 2 Ukk

LÄRKVALLENS FELIZA SE14609/2010 (J och underlinje. Välvinklad fram, skuldra och överarm. Välställda, något rak i sina vinklar bak. RR Cesar S15557/2002 -- J Lärkvallens Amina S38112/2006) Äg Gunn-Britt Vallgren, Åsele. Rör sig med lite kort steglängd.

Uppf Gunn-Britt Vallgren, Lärkvallens Kennel Åsele. Kritik: Utmärkt helhet. Välformat huvud Tikar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk CK 3 Btkl

AXEMMY'S WIA SE58174/2010 (Rex N05965/05 -- J RR Axemmy's Yra S55148/2006) Äg Kerstin Fritz, Linköping. med bra proportioner. Vacker hals. Utmärkt rygglinje och kors. Bra bröstdjup med något kort bröstkorg. Aningen brant anlagd skuldra. Mycket bra bak. Lediga rörelser. Välvisad.

Uppf Ann Gerd och Lars Ove Fritz. Kritik: Utmärkt helhet. Mycket bra huvud med

V Junkl

MIMMIBACKENS MONA SE46741/2010 bra pigmentering. Ordinär hals. Mycket bra rygglinje och kors. Bra bröstkorg. Bra benstomme. Bra rörelser.

E Junkl 2 Junkk

FLISSTÖLENS UNI NO50888/10 (NJDCH Pjokken N14616/02 -- RR Flisstölens Amie N18334/03) Äg Else Marie og Asle Wik, Norge. Uppf Else Marie og Asle Wik. Kritik: Utmärkt helhet. Välskuret huvud med bra uttryck. Utmärkt hals. Önskas stramare rygg. Mycket bra kors och bröstkorg. Normala vinklar. Rör sig bra.

S Junkl

TANJA SE46273/2010 (RR SE J(RÄV)CH Sturedalens Poj S38059/2003 -- J RR Vizzla S64235/2007) Äg Bengt Hansson. Uppf Ann Kristin och Mats Olsson. Kritik: Välskuret huvud. Ordinär hals. Bra rygglinje önskas med längre kors. Kort bröstkorg. Väl anlagd skuldra. Alltför öppna vinklar bak.

(Rex N05965/05 -- RR SE JCH Tällmyrans Mimmi S33670/2003) Äg Tovle Jan-Olof, Sollebrunn. Uppf Urban Nyberg. Kritik: Bra tikhuvud med trevligt uttryck. Ordinär hals. Mycket stark överlinje. Tillräckligt kors. Bra bröstdjup men bröstkorgen kunde vara längre.

Ordinärt vinklad på bakben. Rör sig bra.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk

BESSIE S23983/2009 (WW-08 NORD V-07 SE V-06 SE V-04 NORD V-03 NORD JV 03 Östanvindens Mick-Jagger S24579/2003 -- J RR Betty S46576/2003) Äg Magnus Andersson, Hökerum. Uppf Johan Yderfors. Kritik: Mycket bra huvud. Bra uttryck. Proportionerlig. Utmärkt hals. Tilltalande överlinje. Bra kors. Bra bröstkorg som önskas något längre. Välvinklad runt om. Välvisad.

Västergötlands Stövarklubb

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM

LÄRKVALLENS AMINA S38112/2006 (SE JCH SE UCH Isac S48065/2001 -- SE JCH SE UCH Nova S51905/2003) Äg Gunn-Britt Vallgren, Åsele. Uppf Gunn-Britt Vallgren. Kritik: Utmärkt helhet. Välformat huvud med bra uttryck. Kraftig hals. Mycket bra rygglinje och kors. Mycket bra bröstkorg. Välvinklade framben. Lediga rörelser. Visas i något högt hull.

447

G Jkl

RR ELLA S59706/2004 (SE JCH SE UCH MELVIN S25655/98 -- RR Stävjes Essi S40885/98) Äg Håkan Ljungh, Vingåker. Uppf Stefan Olsson. Kritik: Mycket god helhet. Trevligt huvud med vackert uttryck. Bra hals och rygg, något kort kors. Tillräckligt bröstdjup. Bröstkorgen kunde vara längre. Ordinärt vinklad. Något klena ben. Avslagen tand i underkäken.

E Jkl 2 Jkk CK 2 Btkl R-Cert

Tikar Avelsklass

1 Avelkl

S58456/2006 (RR SE JCH Strandbergets Arrak S43593/2001 -- RR Myrra S25656/98) Äg Micael Eriksson, Nykvarn. Uppf Stig Månsson. Kritik: Utmärkt helhet. Mycket vackert huvud med trevligt uttryck. Utmärkt rygg och kors. Utmärkt längd på bröstkorgen och bröstdjupet. Välställda extremiteter. Lediga rörelser.

N08175/01 -- RR SE JCH SE UCH NO UCH Axemmy's Vilma S38937/2002) Äg Lars Ove Fritz, Ulrika Bäck, Ulrika. Uppf Ann Gerd och Lars Ove Fritz. Kritik: Tävlar med SE 58179/2010 SE 58176/2010 SE 58175/2010 SE 58174. Genomgående mycket bra huvud, ryggar och trevliga rörelser. Avelstiken har nedärvt sitt vackra huvud och rygg.

E Jkl 3 Jkk

RR AXEMMY'S YRA S55148/2006 (Jaro N08175/01 -- RR SE JCH SE UCH NO UCH Axemmy's Vilma S38937/2002) Äg Lars Ove Fritz, Ulrika Bäck, Ulrika. Uppf Ann Gerd och Lars Ove Fritz. Kritik: Utmärkt helhet. Mycket bra huvud. Ordinär hals. Utmärkt rygg och kors. Mycket bra bröstkorg med bra längd. Välvinklad fram, något öppen bak. Bra rörelser. En avslagen tand i överkäken.

Tikar Uppfödarklass

HP

LÄRKVALLENS Äg Gunn-Britt Vallgren Tävlar med: SE14607/2010 S38115/2006 SE14609/2010 S38112/2006 Kritik: Gruppen består av fyra som samtliga tilldelats excellent varav två med CK. I gruppen ingår även BIR och BIM. Rastypiska och mycket välbyggda. Hundar av utmärkt kvalitet. Ett lyckat avelsresultat.

V Jkl

AXEMMY'S ZAGA S43534/2008 (J RR Errolf S59703/2004 -- RR SE JCH SE UCH NO UCH Axemmy's Vilma S38937/2002) Äg Magnus Holmberg, Haninge. Uppf Kennel Axemmy's. Kritik: Mycket god helhet. Utmärkt huvud. Ordinär hals. Stark överlinje. Bröstkorgen kunde vara något längre. Relativt välvinklad. Bra ben. Rör sig ledigt.

448 Bohuslän-Dals Stövarklubb

Hanar Unghundsklass

G Ukl

SAKU S44840/2009 (NO UCH NO JCH Brynsåsen's Mikko N22658/04 -- RR SE JCH SE UCH NO JCH Åkerbärets Molly S23730/2002) Äg Ragnar Hellman Uddevalla. Uppf Peder Carlsson. Kritik: 61 cm. God typ. Stor, något tung och grov hane. God längd, men kunde haft något mer markerat stop. God över- och underlinje. Solid benstomme. Flata, spretande tassar. Korrekta färger och hårlag. Höjer svansen under rörelse. Behöver ringträning.

Utställning Bullaren

Datum 2011-05-21 Domare Trygve Heyerdahl

Finsk stövare

Hanar Juniorklass

G Junkl

HANAKAN HARRY SE28559/2011 (FI JCH Ajotaiturin Jehu FIN22647/04 -- FI JCH FI UCH Hanakan Sanni FIN29800/03) Äg Morgan Pettersson, Vargön Uppf Tuomo Pesonen. Kritik: 61 cm. God typ. God könsprägling. Huvud med för bred skalle och för kort nosparti. Bra hals. Framåtskjuten skuldra. God underlinje. Något avfallande kors. Något öppna knävinklar. Svansen bärs för högt under rörelse. Solid benstomme. Något flata, spretande tassar. Korrekt hårlag och färger.

HANAKAN ACKE SE28374/2011 (FI JCH Ajotaiturin Jehu FIN22647/04 -- FI JCH FI UCH Hanakan Sanni FIN29800/03) Äg Tord Johansson, Vargön. Uppf Tuomo Pesonen. Kritik: 59 cm. God typ. Tillräcklig könsprägling. Bra huvud. Bred i skallen. Framåtskjutna skuldror. Kort bröstben. Skulle ha bättre utvecklade bakre revben. Avfallande kors som samman med öppna knävinklar gör att hunden blir överbyggd i rörelse. Solid benstomme. Bra tassar. Korrekt hårlag och färger.

Hanar Öppen klass

D Ökl

ÅREBJÖRNENS ZIGGE S21016/2006 (J Pellitas Seppo S23671/2001 -- SE JCH Årebjörnens Kosi S36935/97) Äg Nisse Frisk, Brålanda. Kritik: 64 cm. Allt för stor och något högställd hane med god könsprägel. Mycket god typ. Bra huvud, något bred i skallen. Korrekt ansatta öron. Vackra mörka ögon. Framskjutna skuldror. God överlinje. Fin lårbredd. Tillräcklig benstomme. Flata, spretande tassar. Korrekt hårlag och färger. Goda rörelser. Härligt temperament. Tyvärr för stor.

S Ökl

ASKO S53763/2007 (NO JCH Baljåsens King S14427/2005 -- RR SE JCH SE UCH NO JCH Åkerbärets Molly S23730/2002) Äg Dan Nilsson, Tanumshede. Uppf Peder Carlsson. Kritik: 61 cm. Stor, något tung och kraftig hane. Bra typ. Huvudet har god längd, men för bred i skallen. Bra över- och underlinje, men med något fallande kors som har samband med öppna knävinklar gör att hunden blir överbyggd i rörelse. Bred front. Korrekta färger och hårlag.

EBBARPS MOLLE S35117/2009 (RR SE J(RÄV)CH SE UCH Finn S24173/2000 -- RR SE J(RÄV)CH SE UCH FI J(RÄV) CH Elokarin Senna S48999/2005) Äg Linus Johansson. Uppf Kjell-Göran Josefsson. Kritik:

Bohuslän-Dals Stövarklubb 449

62 cm. God typ. Stor och grov, men med gott huvud. Något bred i skallen. Bra över- och underlinje. God lårbredd. Bra rörelser. Något hög svans i rörelse. Flata, spretande tassar. Korrekta färger. Korrekt hårlag. Är för försiktig i ringen idag. Sätter därför ned ett pris.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Chkl 1 Chkk CK 1 Bhkl BIR BIS-2

RR MYREKULLAS RAMI S33042/2006 (SE JCH RR Åkerbärets Rossi II S18220/98 -- RR SE JCH SE UCH Slåttemyra's Nadja N06414/00) Äg Göran Öberg, Alingsås. Uppf Göran Johansson. Kritik: 59 cm. Mycket god typ. Huvudet har god längd. Något bred i skallen. Vackra mörka ögon. God, harmonisk kropp. Välställda fram- och bakben med goda tassar. Korrekt hårlag och färger. Goda rörelser.

G Jkl

NIILO S53764/2007 H(NO JCH Baljåsens King S14427/2005 -- RR SE JCH SE UCH NO JCH Åkerbärets Molly S23730/2002) Äg Jonny Jansson, Uddevalla. Uppf Peder Carlsson. Kritik: 62 cm. God typ. Stor, kraftig hane. Huvudet har god längd. Bred skalle. Vackra, mörka ögon. Framskjutna skuldror. God underlinje. Avfallande kors som samman med öppna knävinklar gör att hunden blir överbyggd i rörelse. Solid benstomme. Korrekt färg och hårlag. Härligt avbalanserad i ringen idag.

Tikar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk

KILBACKENS RAJU-VIKI S41947/2009 (FI UCH FI JCH SE UCH EUW-08 Tahti FIN33177/05 -- SE JCH SE UCH Kilbackens Raju-Tähti S32456/2003) Äg Emilya Robertsson, Brastad. Uppf Erkki Ylinen. Kritik: 58 cm. Stor men likväl feminin tik. Bra huvud. Ngt bred och flat skalle. Kunde haft ngt längre nosparti. Harmonisk kropp. Välställda fram- och bakben. Tillräcklig benstomme. Ngt spretande och flata tassar. Effektiva rörelser.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM

RR SYYSAAMUN SISSI S34133/2006 (FI JCH FI UCH Pirttirinteen Uri FIN20978/99 -- FI JCH Syysaamun Usva FIN30288/96) Äg Robert Robertsson, Brastad. Kritik: 56 cm. Mycket god typ. Feminin. Bra huvud. Kunde haft något längre nosparti. Lite flat i skallen. God, harmonisk kropp med välställda fram- och bakben. Effektiva rörelser. Korrekt hårlag. Korrekta färger.

Hamiltonstövare

Hanar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk CK 1 Bhkl BIM

JOREÄLVENS KULA SE48431/2010 (J Cesar S37748/2005 -- J RR Tessy S37354/2003) Äg Göran Barth, Fjällbacka. Uppf Kent Karlsson. Kritik: 58 cm. Utmärkt typ. Bra huvud. Korrekt ansatta öron, vackra mörka ögon. God, harmonisk kropp. Välställda fram- och bakben. Solid benstomme. Goda tassar. Effektiva rörelser. Korrekt hårlag.

Hanar Unghundsklass

V Ukl

BUVAKULLENS JAZZ SE15431/2010 (RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco S58843/2004 -- RR SE JCH SE UCH NO UCH NO V-07 Milla S31862/2002) Äg Roger Blad, Dingle. Uppf Hans Vallgren. Kritik: 60 cm. Något tung och grov hanhund med god könsprägling. Huvudet har goda profillinjer. Något bred i skallen. Bra rygg och länd. Kunde haft något stramare ryggmuskulaturer. Något öppna knävinklar. Bred front sett framifrån. Solid benstomme. Goda tassar. Goda rörelser och ett härligt temperament.

Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 2 Bhkl

BUVAKULLENS HUMLE S18500/2008 (J RR Hjälmsereds Zeb S43877/2000 -- RR SE JCH SE UCH NO UCH NO V-07 Milla S31862/2002) Äg Peter Karlsson Uddevalla. Uppf Hans Vallgren. Kritik: 59 cm. Utmärkt

450 Bohuslän-Dals Stövarklubb

typ. Vackert huvud. Korrekt ansatta öron. Vackra mörka ögon. God, harmonisk kropp. Solida, goda ben. Bra tassar. Effektiva rörelser.

Feminint vackert huvud. God harmonisk kropp. Välställda fram- och bakben. Solid benstomme. Flata, spretande tassar. Korrekt färgad och korrekt hårlag.

Tikar Juniorklass

V Junkl

KÄVSJÖS MICKSA SE25367/2010 (RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco S58843/2004 -- RR SE JCH SE UCH Hjälmsereds Wilma S51239/2002) Äg Gert Svensson, Hovås. Uppf Bengt Eriksson. Kritik: 53 cm. Utmärkt typ. God könsprägling. Ställes ut i för gott hull. Vackert huvud. Korrekt ansatta öron. God hals. Något eftergiven rygglinje. God underlinje. Bra benstomme. Något flata, spretande tassar. Korrekt färg. Bra rörelser.

Tikar Veteranklass

E Vetkl 1 Vetkk CK 3 Btkl

RR TESSY S37354/2003 (RR SE JCH Lulås Basse S35076/97 -- RR SE JCH SE UCH Harefjordens Malin S39572/96) Äg Kent Karlsson. Uppf Stig Strandberg. Kritik: 54 cm. Utmärkt typ. Vackert huvud. Vackra, mörka ögon. God, harmonisk kropp. Välställda fram- och bakben. Tillräcklig benstomme. Något flata, spretande tassar. Effektiva rörelser. Bästa veteran.

Tikar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK 1 Btkl BIR BIS-1

HELJAGÅRDENS TESSY S45883/2009 (J Tello S39724/2002 -- Björkalléns Spana S23227/2006) Äg Bo Östan Lövelund, Herrljunga. Uppf Göran Martinsson. Kritik: 53 cm. Passande storlek. Feminin, utmärkt typ. Vackert huvud. Korrekt ansatta öron. Vackra mörka ögon. God harmonisk kropp. Välställda fram- och bakben. God benstomme med bra tassar. Effektiva rörelser. Korrekta färger och hårlag.

Schillerstövare

Hanar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk

ORUSTMARKENS KALLE S48690/2009 (RR SE J(RÄV)CH Frostnattens Revelj S49242/2005 -- J RR Orustmarkens Hedwig S32798/2003) Äg Mikael Larsson, Bullaren. Uppf Egon o Anne Molldén. Kritik: 54 cm. Något under medelstorlek. Hanhuvud med tillräcklig könsprägling. Utmärkt typ. Bra huvud. Korrekt ansatta öron. Vackra mörka ögon. God harmonisk kropp. Välställda fram- och bakben. Tillräcklig benstomme. Korrekt hårlag. Mycket goda rörelser.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl Cert

RR SNUSA S49879/2007 (RR SE JCH SE UCH Mörråshagens Ajjo S28573/2003 -- RR SE JCH Pila S36355/2001) Äg Hans Friberg, Bengtsfors. Uppf Christer Adolfsson. Kritik: 54 cm. Utmärkt typ. Vackert huvud. Korrekt ansatta öron. God harmonisk kropp. Välställda fram- och bakben. Effektiva rörelser. Goda färger och hårlag.

E Jkl 2 Jkk

FESTIS S52783/2008 (J RR Ulfkällas Zeb S36734/2004 -- J RR Bomarkens Pepsi S25933/2000) Äg Christian Jansson, Hedekas. Uppf Ägaren. Kritik: 55 cm. Utmärkt typ. Hanar Veteranklass

V Vetkl

RR BÖRSGÅRDS ZACKO S37639/2002 (RR SE UCH SE JCH Kjölsjöns Rambo S23427/98 -- RR Börsgårds Raja S46383/98) Äg Mikael Larsson, Bullaren. Uppf Ingmar Larsson. Kritik: 56 cm. Tillräcklig storlek. God typ. Bra huvud. Ngt flat skalle. Vackra mörka ögon. God hals, rygg och länd. Framåtskjutna skuldror. Bra underlinje. Ngt öppna knävinklar. Korrekt hårlag och färger. Härligt temperament och bra rörelser.

Bohuslän-Dals Stövarklubb 451

Tikar Unghundsklass

G Ukl

LILLY S46959/2009 (RR SE J(RÄV)CH Frostnattens Revelj S49242/2005 -- RR Börsgårds Ally S45931/2004) Äg Lars Johansson, Brastad. Uppf Mikael Johansson. Kritik: 54 cm. Passande storlek. Feminin tik. God typ. Huvud har god längd och goda parallella linjer. Kunde ha något bättre utvecklad underkäke. Vackra ögon. God hals och rygg, men tendens karpeländ under rörelse som blir svårt underställd. Ännu ofärdig i bröstet. Tillräcklig benstomme, korrekt hårlag och färg.

Tikar Öppen klass

V Ökl

LE GRETA S43695/2009 (J RR Errolf S59703/2004 -- Liz N13585/04) Äg Lars Johansson, Hamburgsund. Uppf K-J o Zara Moen. Kritik: 51 cm. Feminin, något lätt och luftig. Mycket god typ. Bra huvud. Vackra mörka ögon. Skulle ha något bättre utvecklad underkäke. Nospartiet blir lätt och snipigt. God överlinje. Något kort bröstben. Skulle ha bättre utvecklade bakre revben. Tillräcklig benstomme. Något spretiga, flata tassar.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR BIS-3

STUREVALLENS TRAJA S47011/2007 (RR SE JCH Frostnattens Narr S48544/2001 -- J Bäckaskallets Ajja S43821/2004) Äg Robin Amundsson, Sydkoster. Kritik: 53 cm. Utmärkt typ. Vackert huvud. Vackra, mörka ögon. God harmonisk kropp. Välställda bakben. Tillräcklig benstomme. Bra tassar. Korrekt hårlag och färger. Goda rörelser.

Smålandstövare

G Ökl

VINDSTORPS BETTY S43924/2008 (J RR Kasper S29407/2002 -- RR Näsgläntan Diva S48049/2004) Äg Christoffer Zakariasson. Uppf Ingvar Ahnstedt. Kritik: 47 cm. Feminin tik av god typ. Bra huvud, vackra mörka ögon. Kunde ha något bättre utvecklad underkäke. Bra hals, rygg. Lite lång länd. Något avfallande kors. Något öppna knävinklar gör att hunden blir något överbyggd i rörelse.Tillräcklig benstomme. Korrekt hårlag och goda tassar.

Luzernerstövare

Hanar Unghundsklass

V Ukl

SEBB S49663/2009 (J RR Errolf S59703/2004 -- J RR Sanna S30331/2003) Äg Algot Martinsson, Bullaren. Uppf Gunnar Andersson. Kritik: 51 cm hög. Hane med god könsprägel. God typ. Bra huvud, vackra mörka ögon, väl ansatta öron. Bra hals. Icke tillräckligt stram ryggmuskulatur. Lite lång länd. God underlinje. Tillräcklig benstomme. Goda tassar. Korrekt färgad. Kunde ha något bättre tanfärger på nospartiet. Bra rörelser.

452 Västsvenska Stövarklubb

CH Kahvanahon Virvatuli FIN27712/02) Äg Kenneth Larsson, Sollebrunn. Kritik: 58cm. Kraftfull maskulin hane av bra storlek. Välformat huvud, korrekt bett. Utmärkt hals och bra överlinje. Välvinklad fram och bak. Rör sig parallellt med bra kraft. Bra färger.

Utställning Sjövik IP

Datum 2011-05-08 Domare Boo Lundström

Finsk stövare

Hanar Juniorklass

V Junkl

KLINTBACKENS DAKKE SE33746/2010 (SE JCH SE UCH RR Flatmarkens Elvis S49760/2003 -- SE JCH RR SE UCH Klintbackens Tua S52873/2004) Äg Jan Johansson, Härryda. Uppf Kenneth Klintefelt. Kritik: 63 cm. Stor kraftig maskulin hane. Bra huvud och uttryck. Korrekt bett, bra ögonfärg. Fin överlinje, långa bendelar, ännu öppna vinklar. Bra pälskvalitet, ännu lite sotig. Starka bra tassar, saknar volym i bröstet. Lite blyg.

Hanar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk

HÄRKILAS DIVO I S48277/2009 (RR SE JCH NORD UCH INT UCH Nixon S50867/2003 -- J Röraskogen's Tai Mintilla S40664/2007) Äg Lars Ekström, Töllsjö. Uppf Kjell Lennartsson. Kritik: 57cm. Mycket lovande unghund, utmärkt storlek. Rastypiskt välformat huvud. Korrekt bett. Bra hals och överlinje. Ännu ej helt utvecklad i bröstet. Bra ben med normala vinklar. Rör sig bra bak, något lösa armbågar. Bra färger.

Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 2 Bhkl

KAHVANAHON TUISKU S13179/2009 (FI UCH Eräkamun Valtti FIN28411/06 -- INT UCH FI JCH FI UCH SE UCH LT Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl BIR BIS-3

RR MYREKULLAS RAMI S33042/2006 (SE JCH RR Åkerbärets Rossi II S18220/98 -- RR SE JCH SE UCH Slåttemyra's Nadja N06414/00) Äg Göran Öberg, Alingsås. Uppf Göran Johansson. Kritik: 59 cm. Kraftfull maskulin hane. Välskuret huvud, korrekt bett, bra pigment. Utmärkt hals, bra förbröst. Stark rygg men kanske kort i länden. Välvinklad, något smal i låren. Parallella rörelser, mycket fast i fronten, kanske ngt trång bak. Bra päls och fina färger. (Champion idag).

Tikar Unghundsklass

G Ukl

FISHERMAN'S JIILA S47201/2009 (SE JCH RR Wille S26737/2002 -- J RR Rappalyckans Fixa S36734/2005) Äg Stefan Rundell, Vårgårda. Uppf Göran o Åsa Hallberger. Kritik: 55 cm. Tik av bra storlek. Långt ifrån färdig. Feminin med bra huvudform, korrekt bett. Framställd skuldra. Långa bendelar. Lite kort grunt bröst, eftergivande rygg. Lösa rörelser fram. Lite blyg, behöver tid för utveckling.

Tikar Bruks/Jaktklass

V Jkl

NORDGÅRDSBÄCKENS TILDA S24158/2007 (RR SE JCH NORD UCH INT UCH Nixon S50867/2003 -- RR SE JCH Rosebird Alona Etelävuoren S51743/2001) Äg Lars Jonsson, Ulricehamn. Uppf Ägaren. Kritik: 54 cm. Tik av bra storlek. Vackert huvud, korrekt bett. Bra pigment. Bra hals, fina bendelar med bra vinklar. Lös i fronten, bra kors med stabila rörelser bak. Något snagg i pälsen för dagen. Lite blyg.

Västsvenska Stövarklubb 453 Hamiltonstövare

Hanar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK 2 Bhkl

juniortik. Bra huvud och uttryck, korrekt bett, bra ögonfärg. Bra kroppsvolym för åldern. Något kort i länden. Normalt vinklad, starka NILSDREVETS ZINGO S43678/2009 bra tassar. Stabila rörelser. Bra päls och goda (SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo färger. Trevligt temperament. I lite högt hull.

S22823/2004 -- RR SE JCH SE UCH Thurdrevet Centa S35309/2004) Äg Anette Nilsson, Hajom. Uppf S O Nilsson. Kritik: 59 cm. Mycket lovande unghane. Maskulin någon cm över medel. Bra huvud och uttryck. Fin överlinje, utmärkt länd och kors. Bra bendelar, goda vinklar. I rörelse täcker mycket mark. Utmärkt päls och färg, fint temperament. Väl presenterad.

Tikar Unghundsklass

V Ukl

BUVAKULLENS JAZZA SE15438/2010 (RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco S58843/2004 -- RR SE JCH SE UCH NO UCH NO V-07 Milla S31862/2002) Äg Kenneth Johansson, Töllsjö. Kritik: 56 cm. Stor kraftig feminin tik. Välformat huvud. Bra hals, öppna vinklar fram. Tillräckligt kroppad,

E Ukl 2 Ukk

något brant i korset. Saknar förbröst. Starka bra tassar. Rör sig ganska bra fram, underställt SE10737/2010 (RR SE JCH SE UCH Harlyckans Zorro S27189/2002 -- RR SE JCH bak. Ljusa färger.

Åhlstigens Ila S44570/2000) Äg Bo Helgesson, Sjövik. Uppf Göran Fasten. Kritik: 56,5 cm. Lovande unghund, välkroppad för sin ålder. Bra överlinje, länd kunde vara en aning längre. Bra benstomme, fina tassar, lite smal i låret. Parallella rörelser, bra temperament, bra färger.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl BIM

GNILRES DIVA S24747/2008 (SE JCH SE UCH RR Rosådalens Ross S33952/2005 -- J RR Gnilres Cilla S61154/2004) Äg Erling Buch, Hönö. Uppf Ägaren. Kritik: 55 cm. Kraftfull men feminin tik. Strax över Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-1

BRATTÅSBÄCKENS JAZZ S45201/2005 (NO JCH Ero N22742/01 -- SE JCH NO JCH RR Thurdrevet Bissy S23053/99) Äg Bengt Olof Eskilsson, Säffle. Uppf Bengt Bengtsson. Kritik: 58 cm. Kraftfull maskulin hane. Rastypiskt välformat huvud. Mycket välkroppad. Utmärkt benstomme. Bra tassar. Korrekta rörelser bak och fram. Utmärkt päls med bra färger. Trevligt temperament. En prydnad för rasen.

medelstorlek. Utmärkt kroppad, bra bendelar, fina tassar. Parallella rörelser med god kraft. Trevligt temperament. Fina färger.

E Jkl 2 Jkk CK 2 Btkl R-Cert

RR ENY S51055/2006 (SE J(RÄV)CH SE Kinnarumma. Uppf Hroar Gimming. Kritik: 54 cm. Feminin tik av bra storlek. Bra huvud och uttryck. Fin överlinje, bra bendelar, starka och bra tassar. Kunde varit djupare i bröstet. Står och går bra. Bra päls och färg.

Tikar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk

KÄVSJÖS MICKSA SE25367/2010 (RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco S58843/2004 -- RR SE JCH SE UCH Hjälmsereds Wilma S51239/2002) Äg Gert Svensson, Hovås. Uppf Bengt Eriksson. Kritik: 53 cm. Mycket lovande

Schillerstövare

Hanar Unghundsklass

V Ukl

NÄSSJÖNS MILO S34434/2009 (RR SE J(RÄV)CH Börsgårds Krut S37641/2002 -- J

454 Västsvenska Stövarklubb

RR Queen S47218/2006) Äg Kjell Andersson, Jonsered. Uppf Tommy Sundell. Kritik: 61 cm. Stor på övre gränsen. Ännu mycket luftig. Utmärkt format huvud. Långa bendelar med lite öppna vinklar. Ännu lite smal i låret. Parallella men något trånga rörelser. Bra temperament.

Tikar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK 2 Btkl

TÖRMARKENS MAJA SE18949/2010 (Cato S24672/2001 -- Törmarkens Bittan S36748/2004) Äg Anders Ströby, Öjersjö. Uppf Klas Törmark. Kritik: 55,5 cm. Mycket lovande ungtik med fina proportioner. Bra huvud och uttryck. Stark överlinje. Långa bra Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk

TÖRMARKENS BOBO S30505/2009 bendelar med bra vinklar. Rör sig bra. Starka tassar. Bra pälskvalitet, inte helt utfärgad. Bra temperament.

(J Fonnfjellbygda's Rakkarn S16513/2004 -- RR SE JCH SE UCH Sunneröns Piska S30286/2001) Äg Torbjörn Andihn, Rävlanda. Uppf Klas Törmark. Kritik: 54 cm. Liten hane med tillräcklig volym. Väl könspräglad. Kraftig benstomme, normala vinklar. Något instabila rörelser, något fluffig i pälsen. Trevligt temperament.

E Ukl 2 Ukk

TUSSEBODENS FANNY S55714/2009 (J RR Poko S28600/2003 -- J Tussebodens Bella S40393/2003) Äg Stig Stenborg, Alvhem. Uppf Ägaren. Kritik: 52 cm. Strax under medelstor ungtik. Tillräckligt utbyggd för sin ålder. Bra huvud, korrekt bett. Saknar ännu förbröst. Rör sig bra. Bra päls och färg. Mycket Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-2

RR BÄCKASKALLETS BILL S33967/2005 (SE V-06 SE UCH SEJ(RÄV)CH RR FI UCH NO UCH INT UCH WW-08 Börsgårds Cesar S49742/2000 -- RR SE J(RÄV)CH SE UCH Stenrydens Rita S29399/2002) Äg Dennis Berndtsson, Hällingsjö Kritik: 57 cm. Maskulin hane av bra storlek. Välformat huvud, korrekt bett. Fin överlinje, tillräckligt kroppad, långa bra bendelar, normala vinklar. Rör sig utmärkt. Bra päls och färg, trevligt temperament.

trevligt temperament.

V Ukl

OVESONS AGDA S57510/2009 (RR SE J(RÄV)CH Frostnattens Revelj S49242/2005 -- RR SE J(RÄV)CH Myrhagen Tindra S46194/2004) Äg Jonas Falk, Bollebygd. Uppf Ove Svensson. Kritik: 55 cm. Lovande ungtik, feminin som dock behöver mer tid. Bra huvud, korrekt bett. Fin hals, bra framställ för åldern. Lite smal i låret, öppna vinklar bak, bra fram. I rörelse bra fram, lite underställd bak. Bra päls och färg. Trevligt temperament.

E Jkl 2 Jkk CK 2 Bhkl Cert

ANTE S55641/2008 (J RR Butskogens Dino S34949/99 -- RR SE J(RÄV)CH SE UCH Orustmarkens Rita S32799/2003) Äg Stanley Hedlund, Västra Frölunda. Uppf Roger Olsson. Kritik: 56 cm. Hane av bra storlek. Något nätt i huvudet, bra hals och överlinje. Långa bra bendelar med normala vinklar. Kunde önskas mer förbröst. Något smal i låret. Rör sig bra fram, lite slarvigt bak. Bra päls och färg.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 4 Btkl

TÖRMARKENS SPANA S51529/2007 (RR SE JCH SE UCH Broängsbäckens Ticko S32062/2003 -- RR SE JCH SE UCH Sunneröns Piska S30286/2001) Äg Olle Dahlgren, Sjövik. Uppf Klas Törmark. Kritik: 53 cm. Feminin tik av utmärkt storlek. Bra huvud med fina detaljer. Stark överlinje, länd och kors. Normala vinklar fram och bak. Rör sig väl. Bra tassar, päls och färg.

Västsvenska Stövarklubb 455

E Ökl 2 Ökk

STENRYDENS ISA S15008/2005 (RR SE JCH Frostnattens Narr S48544/2001 -- RR SE JCH SE UCH Stenrydens Ronja S29398/2002) Äg Staffan Johansson, Romelanda. Uppf Karl Erik Jonskog. Kritik: 55 cm. Stor kraftfull feminin tik. Bra huvud och uttryck. Mycket välkroppad med bra bendelar. Stark överlinje. Parallella rörelser. Fluffig päls (nybadad). Fina färger, bra temperament.

Luzernerstövare

Hanar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk

LÄRKVALLENS FIDO SE14607/2010 (J RR Cesar S15557/2002 -- J Lärkvallens Amina S38112/2006) Äg Mari Bergh, Sjuntorp. Uppf Gun-Britt Vallgren. Kritik: 57 cm. Kraftfull maskulin unghane. God markering i nackknöl, ganska bra öron. Utmärkt kroppsvolym, lite rund om midjan. Långa bra bendelar. En aning tunga rörelser. Utmärkt pälskvalitet.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 3 Btkl

OVESONS TEJJA S60196/2008 (J RR Bäckaskallets Bill S33967/2005 -- RR SE J(RÄV)CH Myrhagen Tindra S46194/2004) Äg Stefan Hult, Alingsås. Uppf Ove Svensson. Kritik: Strax över medelstor feminin tik. Bra huvud och korrekt bett. Tillräckligt kroppad. Bra länd och kors. Bra bendelar, goda tassar. Parallella rörelser men ännu lite lösa armbågar. Bra päls, färg och temperament.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-4

RR LYSETORPS MAXI S26844/2006 (Cello S38007/2002 -- RR Lysetorps Zebina S19797/99) Äg Östen Areback, Olofstorp. Uppf Ägaren. Kritik: 53 cm. Kraftfull maskulin hane av bra storlek. Bra huvud, välställda öron av rätt form. Välkroppad, bra ben och vinklar. Kraftfulla rörelser. Utmärkt päls och färg. Utmärkt temperament. En god representant för sin ras.

E Jkl 2 Jkk CK

TUSSEBODENS BELLA S40393/2003 (RR SE JCH Jämtlids Håkan S44736/97 -- J

E Jkl 2 Jkk CK 2 Bhkl R-Cert

RR CESAR S15557/2002 (RR Zeb S45923/96 Börsgårds Ronja S46381/98) Äg Stig Stenborg, -- RR Rödöbodarna's Bessy S17354/95) Äg Alvhem. Uppf Ägaren. Kritik: 53 cm. Feminin Kjell Ryding, Vårgårda. Kritik: 54 cm. Kraftfull tik av bra storlek. Välkroppad med fina maskulin hane strax under medelstorlek med proportioner, bra bendelar. Lite lösa öppna mycket volym. Bra huvudform, något släta öron. tassar. Utmärkt kors. I rörelse märks hennes Stark överlinje och kors. Kraftig benstomme. ålder. Mycket trevligt temperament.

Utmärkta rörelser. Päls och färg ok.

Tikar Veteranklass

E Vetkl 1 Vetkk CK 1 Btkl BIM

RR SUNNERÖNS PRILLAN S30284/2001 (S54107/90 -- J RR Tomternas Billan S27283/94) Äg Olle Dahlgren, Sjövik. Kritik: 55 cm. Mycket tilltalande veterantik med ungdomlig spänst. En utmärkt representant för sin ras. Ett härligt temperament.

Tikar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk

MIMMIBACKENS MONA SE46741/2010 (Rex N05965/05 -- RR SE JCH Tällmyrans Mimmi S33670/2003) Äg Jan Olof Tovle, Sollebrunn. Uppf Urban Nyberg. Kritik: 54 cm. Lovande juniortik, elegant feminin. Bra huvud med utmärkta rasdetaljer, korrekt bett. Bra hals med fin överlinje. En aning kort överarm. Bra länd och kors, lite smal i låret med öppen knävinkel. Parallella rörelser, trevligt temperament.

456 Västsvenska Stövarklubb

Tikar Unghundsklass

V Ukl

SUCKAÅSENS SILJA SE19886/2010 (J RR Cesar S15557/2002 -- J Silva S60609/2003) Äg Kjell Ryding, Vårgårda. Kritik: 50 cm. Liten söt ungtik med välformat feminint huvud med bra detaljer. Bra hals. Lite öppna vinklar fram och något kort överarm. Bra ländparti, fint bakställ. Lätta rörelser, bra päls och färg. Trevligt temperament.

Smålandstövare

V Junkl

SAMSAGÅRDENS DIGGER SE45964/2010 (Temsgårdens Masen S47579/2000 -- RR SE JCH FI JCH Samsagårdens Unni S45627/2004) Äg Daniel Hällström, Alingsås. Uppf Tommy Hegestrand. Kritik: 55 cm. Stor kraftig unghund, väl könspräglad. Bra huvud och uttryck. Bra hals, lite nätt i kroppen. Långa bendelar, lite öppna vinklar bak och fram. Stubbsvans. Bra färger och markeringar.

Smålands Stövarklubb 457

ska vara bättre markerad. Kraftig hals. Bra vinklar fram och bak. Fin underlinje. Stabil benstomme. Kunde ha fastare tassar. Bra päls och färg. Goda rörelser.

Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Bhkl BIR

VORRMYRANS AALTO S56584/2008 (FI JCH FI UCH Kuturan Vikke FIN31168/01 -- NORD JCH SE UCH RR Elvåsens Gry

Utställning Värnamo

Datum 2011-04-16 Domare Åke Sjöström Sävsjö. Uppf Gottne Lindgren. Kritik: 59 cm. Maskulint huvud. Kunde haft en aning längre nosparti. Välkroppad och välvinklad. Stabil

Finsk stövare

Hanar Juniorklass

V Junkl

benstomme. Bra päls och färg. Vägvinnande steg. Stabil mentalitet.

MESSI SE34498/2010 (J RR Elton S26734/2002 -- RR SE JCH Appi

E Ökl 2 Ökk

BIABYS SPEED S40673/2007 (SE JCH SE S39511/2005) Äg Robert Lundahl Värnamo. UCH RR Jarro S21824/2002 -- NO JCH Uppf Lennart Jonsson. Kritik: 58 cm. Välskuret Biabys Tuula S16486/2005) Äg Hans Hovelius huvud som med tiden blir mer maskulint. Ljungby. Uppf Bo Belestam. Kritik: 59 cm. Fin halslinje. Stark rygg och bra kors. Bra Välskuret maskulint huvud. Mark nackknöl. underlinje. Ngt lös i skuldran. Bra vinklar Bra öron. Vacker halslinje. Stark rygg. Bra bak. Svart pannmask. Bra päls. Ganska mkt kors. Bra förbröst. Välvinklad fram o bak. Fin svarttecknad. Stabil benstomme. Bra steg.

underlinje. Bra päls och färg. Ganska mkt vit på bröst och hals.

BOSSMÅLAS KARO SE45049/2010 (SE JCH RR Baljåsens Rami S14424/2005 -- J RR Bossmålas Cornelia S60427/2004) Äg David Gustavsson Landsbro. Kritik: 55 cm. Välskuret huvud som med tiden blir mer maskulint. Fin halslinje. Stark rygg och bra kors. Bra underlinje som dock behöver djupna. Goda vinklar fram och bak. Passande benstomme och tassar. Bra päls och färg. Ganska mkt vit i bringa och på frambenen. Orolig.

V Ökl

BIABYS VICKO S18452/2009 (Sorkomäen Saku S33218/2008 -- J RR BIABYS Pixa S49830/99) Äg Börje Johansson Rydaholm. Uppf Bo Belestam. Kritik: 59 cm. Välskuret huvud. Något ljusa ögon. Fin halslinje. Framskjuten skuldra. Bra vinklad bak. Ryggen önskas fastare. Bra kors. Underlinjen önskas djupare. Bra päls och färg. Bra steg.

Hanar Unghundsklass

V Ukl

HULTAVIKENS AJAX S45873/2009 (J Lunnbackas Rappe S16918/97 -- J RR Kätysmäen Elin S11971/2004) Äg Fredrik Johansson Bor. Uppf Håkan Karlsson. Kritik: 57 cm. Huvud med bred panna. Nackknölen Hanar Bruks/Jaktklass

V Jkl

RR HULTAVIKENS PUTTE S39614/2008 (RR SE J(RÄV)CH Foxfighter's Kössi S67216/2004 -- J RR Kätysmäen Elin S11971/2004) Äg Reine Karlén Slutarp. Uppf Håkan Karlsson. Kritik: 61 cm. En hög hanhund. Välskuret maskulint huvud.

458 Smålands Stövarklubb

Bra ansatta hals. Stark rygg och bra kors. Fin underlinje. Goda vinklar fram och bak. Stabil benstomme. Bra päls och färg. Är i största och tyngsta laget.

KILBACKENS RAJU-HEMPPA S36508/ 2006 (FI JCH FI UCH Mulonsalon Konsta FIN34717/01 -- RR SE JCH SE UCH Kilbackens Raju-Kilinä S61899/2002) Äg Peter Staff Oskarshamn. Uppf Erkki Ylinen. Kritik: 61 cm. Vackert hanhundshuvud med bra öron och markerande nackknöl. Goda vinklar fram och bak. Stark rygg. Stabil benstomme. Starka tassar. Goda rörelser bak. Instabila frambensrörelser. Bra päls och färg.

V Ukl

FISHERMAN'S JIILA S47201/2009 (SE JCH RR Wille S26737/2002 -- J RR Rappalyckans Fixa S36734/2005) Äg Stefan Rundell Vårgårda. Uppf Göran o Åsa Hallberger. Kritik: 57 cm. Välskuret huvud med bra drag. Fin halslinje. Ganska plant stop. Stark rygg. Bra kors. Fin underlinje. Passande benstomme. Goda rörelse. Ngt orolig och misstänksam.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIM

BIABYS VISKA S18454/2009 (Sorkomäen Saku S33218/2008 -- J RR Biabys Pixa Tikar Juniorklass

V Junkl

BELLA SE23476/2010 (SE JCH SE UCH RR Ulvfsveåsens Toivo S24731/2004 -- SE JCH SE UCH Foxdalens Lexa S27001/2005) Äg Fredrik Björklund Holsbybrunn. Uppf Bernt Mattson. Kritik: 56 cm. Välskuret feminint huvud med markerad nackknöl. Typiska öron. Vacker halslinje. Stark rygg. Ngt fallande kors. Rak och lös i skuldran. Bra vinklad bak. Underlinje med tillräckligt djup. Bra päls. Ngt sotig på låren och huvud. Passande benstomme. Kunde ta ut stegen bättre bak.

Hjortsberga. Uppf Bo Belestam. Kritik: 56 cm. Feminint huvud. Vacker hals. Välkroppad och välvinklad. Passande benstomme. Bra päls. Smal vit ring runt halsen. Kraftfulla rörelser.

V Ökl

HELDESTORPS CISSI S51508/2007 (SE JCH SE UCH RR Ebbarps Edvin S44810/2003 -- RR SE JCH Heldestorps Bella S48935/2000) Äg Per Gren Värnamo. Uppf Per Ekström. Kritik: 55 cm. Vackert huvud med bra uttryck. Fin halslinje. Stark rygg och bra kors. Vid front med framskjutet skulderparti. Bra vinklar bak. Rör sig från sidan bra.

Tikar Unghundsklass

G Ukl

BÖKEBACKENS ZITA S45025/2009 (RR SE JCH Hallmyrans Vidar S19103/2005 -- RR NORD JCH SE UCH Nordgårdsbäckens Yatzi S33048/2004) Äg Bengt Henriksson Växjö. Uppf Ulf Sivberg. Kritik: 53 cm. Spretiga framtänder i överkäken. Spetsigt nosparti. Torr hals. Kunde varit fastare byggd. Högt ansatt svans, som bärs högt i under rörelse. Bra vinklar fram och bak. Bra päls och färg. Bra steg.

BOSSMÅLAS HEDDA S47669/2008 (RR SE JCH Kilbackens Rippe S21869/2000 -- RR SE JCH Nolhottens Bonita S43850/2001) Äg Anders Karlsson Gnosjö. Uppf Kenneth o Kjell Allansson. Kritik: 57 cm. Feminint huvud. Vacker hals. Bra rygg. Fallande kors. Fin underlinje. Bra vinklar fram och bak. Passande benstomme och tassar. Bunden bakbensaktion.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl Cert

BIABYS SPANA S40677/2007 (SE JCH SE UCH RR Jarro S21824/2002 -- NO JCH Biabys Tuula S16486/2005) Äg Jyrki Vouti Kalvsvik. Uppf Bo Belestam. Kritik:

Smålands Stövarklubb

54 cm. Välskuret feminint huvud med bra uttryck. Vacker halslinje. Kropp med goda proportioner. Tillräcklig skuldra. Tillräckligt vinklad bak. Bra päls och färg. Ngt marktrång bak, bra fram.

V Jkl

RR BIABYS EBBA S44787/2006 (SE JCH RR Wille S26737/2002 -- J RR Biabys Pixa S49830/99) Äg Birger Arvidsson Rydaholm. Uppf Bo Belestam. Kritik: 52 cm. Liten tik. Feminint huvud. Bra nackknöl. Styva öron. Bra halslinje. Stark rygg. Bra kors. Fin underlinje. Passande benstomme. Bra päls. Ganska mkt brunt inslag över rygg och länd.

Hamiltonstövare

Hanar Juniorklass

V Junkl

ÅHLSTIGENS ZACK SE51272/2010 (RR SE JCH SE UCH Harlyckans Zorro S27189/2002 -- RR SE JCH SE UCH Gastkullens Daiwa S18402/2003) Äg Bengt Ljungberg Bor. Uppf Göran Fasthén. Kritik: 59 cm. En junior som precis passerat valpstadiet. Maskulint huvud med något markerande kinder. Vänster öga något öppnare än högra. Fin halslinje. Något fallande kors. Skjuter upp länden vid rörelse. Bra underlinje. Bra vinklar bak. Stabil benstomme. Bra päls och färg. Något instabila bakbensrörelse. Lite sotig i pannan.

459

Hanar Bruks/Jaktklass

V Jkl

ULFKÄLLAS ZACKE S36738/2004 (Capo N07084/01 -- SE UCH SE JCH RR NO UCH NO JCH Ulfkällas Rexita S46690/96) Äg Bo Titusson Sävsjö. Uppf Olle B Häggqvist. Kritik: 59 cm. Maskulint välskuret huvud. Svart pannmask. Vacker halslinje. Välkroppad och välvinklad. Fin underlinje. Stabil benstomme. Övertecknad svart. Fria rörelser. Kastrerad. Veterinärintyg uppvisat.

-- NO JCH SE JCH Tanja S40978/99) Äg Gustav Eckerlid Slutarp. Uppf Mårten Skolås. Kritik: 59 cm. Huvudet kunde vara något mer maskulint. Bra halslinje. Ger ett tungt intryck. Något kort rygg och djup i bålen. Bra vinklar fram och bak. Bra päls och färg. Kunde ta ut steget bättre och ha fastare tassar.

Tikar Juniorklass

V Junkl

FORSHAGENS GLÄNSA JR SE42060/2010 (RR SE JCH SE UCH Mullsjöns Luff S12632/2004 -- J RR Forshagens Fixa S54269/2006) Äg Leif Karlsson Värnamo. Uppf Peter Evertsson. Kritik: 53 cm. Junior som ger ett valpigt intryck. Huvud med bra linjer. Bra hals. Bra över och under linje som behöver djupna. Bra vinklar fram och bak. Tjock päls och mkt svart. Passande benstomme. Rör sig hastrångt men med gott steg.

Hanar Öppen klass

V Ökl

DOSTARPS KONRAD S49572/2008 (RR SE JCH SE UCH Åhlstigens Ceve S45972/99 -- RR SE JCH SE UCH Dostarps Ebba S46549/99) Äg Dan Johanson Hok. Uppf Bertil Karlsson. Kritik: 59 cm. Kunde ha något längre nosparti och inte fullt så bred panna. Kraftig hals. Något kort rygg och välfylld bål. Ger ett tungt intryck. Aningen rak skuldra. Ordinärt vinklad bak. Bra päls och färg. Passande benstomme. Ngt bundna bakbensrörelser.

HARPISKARNAS TESSAN SE40550/2010 (J RR Sökets Jambo S37259/2001 -- J RR Hyltans Ebba S50351/2004) Äg Michael Olofsson Nye. Uppf Peter Andersson. Kritik: 52 cm. Välskuret huvud med bra intryck. Bra hals. Lång rygg som önskas fastare. Fin underlinje. Bra vinklar fram och bak. Passande benstomme. Bra päls och färg. Överbyggd på ungdomligt sätt.

460 Smålands Stövarklubb

Tikar Unghundsklass

V Ukl

NASTAVIKENS RUT S45617/2009 (RR SE JCH SE UCH Göingebygdens Ruter S35244/2001 -- J RR Gräfthults Moa S46673/2004) Äg Alf Thorén Bor. Uppf Alf Thorén. Kritik: 51 cm. Vackert huvud. Fin halslinje. Välkroppad och välvinklad. Kraftig benstomme. Bra päls och färg förutom hel vit halsring. Rör sig med bra steg.

V Jkl

GNILRES DIVA S24747/2008 (SE JCH SE UCH RR Rosådalens Ross S33952/2005 -- J RR Gnilres Cilla S61154/2004) Äg Erling Buch. Uppf Erling Buch. Kritik: 54 cm. Könspräglat huvud med bra uttryck. Kraftig hals. Bra rygg och kors. Fin underlinje. Något rak i skuldran. Bra vinklad bak. Bra päls och färg. Något fallande kors. Bunden bakbensaktion.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR

KALVHAGENS JOLLY S48540/2007 (RR Torpstugans Jack S45065/99 -- Stantes Ana S57774/2001) Äg Sonny Olsson Mönsterås. Uppf Per-Anders Gustavsson. Kritik: 55 cm. Välskuret feminint huvud. Vacker halslinje. Stark rygg (störs något av högt hull ). Mkt bra underlinje. Bra vinklar fram och bak . Passande benstomme. Bra päls och färg. Fria rörelser.

Schillerstövare

Hanar Öppen klass

G Ökl

SJÖÄNNENS MIO S42685/2008 (J RR Stenrydens Rex S29401/2002 -- J Berox Bira S31989/2000) Äg Jonas Berg Urshult. Uppf Mats Johansson. Kritik: 58 cm. Huvud med bra linje och gott uttryck. Fin halslinje. Stark rygg. Fallande kors. Underlinjen behöver djupna. Rak skuldra och bra vinklar bak. Bra päls och färg. Något sotig i pannan. Skjuter upp länden i rörelser, får inte bakbenen med sig.

V Ökl

HARPISKARNAS SKILLA S11029/2009 (J RR Kettilstorps Zedan S33960/2001 -- J RR Hyltans Ebba S50351/2004) Äg Lars-Erik Karlsson Sävsjö. Uppf Peter Andersson. Kritik: 54 cm. Vackert könspräglat huvud. Torr hals. Stark rygg. Bra kors. Grund underlinje. Goda vinklar fram och bak. Bra päls och färg. Stabil benstomme. Fria rörelser.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk

RR KÄVSJÖS TINA S45841/2007 (J Nero S37363/2003 -- RR SE JCH SE UCH Hjälmsereds Wilma S51239/2002) Äg Per Olof Magnusson Österbymo. Uppf Bengt Eriksson. Kritik: 56 cm. Välskuret feminint huvud. Vacker halslinje. Kropp som jag som domare vill se hos en stövare. Stark rygg. Bra underlinje. Något rak i skuldran. Passande benstomme. Mkt goda rörelser. Ljus färg i det bruna. Genomslag av brunt i länden.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk

NÄSSJÖNS ASTOCK S34435/2009 (RR SE J(RÄV)CH Börsgårds Krut S37641/2002 -- J RR Queen S47218/2006) Äg Patrik Isaksson Aneby. Uppf Tommy Sundell. Kritik: 59 cm. Huvud med bra linje och uttryck. Vacker hals linje. Stark rygg och bra kors. Underlinjen behöver djupna. Rak och framskjuten skuldra. Bra vinklar bak. Bra päls och färg. Fria rörelser. Passande benstomme.

V Jkl

LÅNGÄNGENS RASKEN S31743/2007 (RR Klang S30282/96 -- J RR Höjdfallets Tina S29417/2004) Äg Bruno Dahlström Gränna. Uppf Bruno Dahlström. Kritik: 55 cm. Välskuret huvud med bra könsprägel. Fin halslinje. Stark rygg. Fallande kors. God underlinje. Öppen och något lös i skuldran. Kunde vara bättre vinklad i knä och has. Bra

Smålands Stövarklubb 461

päls och färg. Ganska liten hane. Bunden bakbensaktion.

Tikar Unghundsklass

V Ukl

RÄVUDDENS RITA S61476/2009 (J RR King S21220/2004 -- RR SE J(RÄV)CH SE UCH Rävuddens Spela S46568/2003) Äg Martin Blanck Åsarp. Uppf Åke o Krister Gunnarsson. Kritik: 54 cm. Feminint huvud. Torr hals. Bra rygg. Fallande kors. Behöver mer volym. Ordinärt vinklad. Passande benstomme. Bra päls och färg. Skjuter upp ländryggen i rörelse. Rör sig kort bak.

Schwyzerstövare

Tikar Öppen klass

V Ökl

SASSA S35822/2008 (NO UCH NO V-06 Trollskogens King N03856/05 -- NO UCH Vidsjås Ronja N01391/01) Äg Christian Palm Tranås. Uppf Jan Morten Tveter. Kritik: 51 cm. Vackert könspräglat huvud med aristokratiskt huvud. Väl ansatta öron. Bra hals. Plan rygg. Djup bröstkorg. Bra framställ. Fallande kors. Instabilt bakställ. Rör sig undertramp.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR

RR ZAGA S50388/2006 (J Bredfjällets Sting S39521/2002 -- Höjdfallets Diza S30634/2001) Äg Sune Lindström Lammhult. Uppf Henrik Jonsson. Kritik: 52 cm. Välskuret huvud med bra uttryck. Fin halslinje. Bra rygg och kors. Bra bröst och volym. Rak skuldra, bra vinklar bak. Bra päls och färg. Rör sig med gott flyt. Passande benstomme.

Smålandstövare

Hanar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk

TRYGGFORSENS EROS SE37097/2010 (SE JCH SE UCH RR Gräddhyllans Zorro S16872/2002 -- J RR Stella S19455/2002) Äg Erik Harrysson Hillerstorp. Uppf Urban Trygg. Kritik: 49 cm. Önskas mer maskulin i huvudet. Fin halslinje. Stark rygg. Bra kors. Stubbsvans. Fin underlinje. Bra vinklar fram och bak. Passande benstomme. Bra päls och färg. Fria rörelser.

Luzernerstövare

Tikar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk CK 1 Btkl BIR

KLACKEBOS LOLA SE24415/2010 (RR SE J(RÄV)CH Sturedalens Poj S38059/2003 -- J RR Klackebos Slända S31332/2004) Äg Jan Sköld Åsenhöga. Uppf Hans Körberg. Kritik: 50 cm. Välskuret feminint huvud med bra uttryck. Väl ansatta öron tillräckligt långa. Torr hals. Stark rygg. Bra kors. Goda vinklar fram. Något öppna vinklar bak. Bra bröst djup. Något uppdragen buklinje. Mkt bra färg (blåaktig). Passande benstomme. Har tendens att gå passgång.

Hanar Unghundsklass

V Ukl

RAMBO S53977/2009 (RR Tjärvedens Munter S41705/2006 -- J Ekstams Minna S41661/2003) Äg Torsten Arvidsson Mullsjö. Uppf Henrik Lavesson. Kritik: 48 cm. Välformat huvud. Bra halslinje. En aning eftergiven rygg. Fin underlinje. Något öppna vinklar fram och bak. Bra päls. Kan behöva mer ringvana. Passande benstomme. Bra färg. En aning marktrång bak. Bra steg.

E Ukl 1 Ukk CK 2 Bhkl

SAMSAGÅRDENS CHARLIE S44595/2009 (J Zack S30470/2000 -- RR SE JCH FI JCH Samsagårdens Unni S45627/2004) Äg Stefan Hansson Bredaryd. Uppf Tommy Hegerstrand. Kritik: 53 cm. Maskulint huvud med bra uttryck. Tillräckligt torr hals. Stark rygg som inte önskas längre. Stubbsvans. Djup

462 Smålands Stövarklubb

bröstkorg. Bra vinklar fram och bak. Tjock bra päls och färg. Fria rörelser.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR

SANDREVETS KENO S44887/2008 (J RR Mickelskogens Bamse S24914/98 -- RR SE JCH SE UCH Lindbysens Raia S45237/2000) Äg Påhl Andersson Åseda. Uppf Erik Holmqvist. Kritik: 51 cm. Kraftfull maskulint huvud med bra uttryck. Fin mentalitet. Bra halslinje. Välkroppad. Prima päls och färg. Kraftig benstomme. Vägvinnande rörelser.

KINNEHÖJDENS DAISY SE35782/2010 (J RR Fälltorpets Tell S41246/2004 -- J RR Samsagårdens Tassa S45577/2002) Äg Göte Karlsson Braås. Uppf Per Matteusson. Kritik: 45 cm. Saknar P1, P2 vänster uppe, P1 höger uppe. Stubbsvans. Feminint huvud. En aning kort hals. Starkrygg. Något fallande kors. Bra underlinje. Något rak i skuldran. Bra vinklar bak. Något tunn benstomme. Bra päls och färg. Kunde ta ut steget bättre bak.

G Jkl

RR SAMSAGÅRDENS YANG S36115/2006 (SE JCH RR Blixten S41505/2001 -- RR SE JCH SE UCH Samsagårdens Bianca S36940/97) Äg Gunnar Svahn Forserum. Uppf Tommy Hegerstrand. Kritik: 50 cm. Huvudet är ej könspräglat. Torr hals. Bra rygg. Ngt brant och kort kors. Kort svans. Fin underlinje. Benstomme önskas något grövre. Bra päls och färg. Bunden bakbensaktion. Bra vinklar.

Tikar Juniorklass

K Junkl

TRYGGFORSENS EILA SE37098/2010 (SE JCH SE UCH RR Gräddhyllans Zorro S16872/2002 -- J RR Stella S19455/2002) Äg Urban Trygg Forserum. Uppf Urban Trygg. Kritik: Välskuret huvud. Ängsligt uttryck. Fin halslinje. En aning lång rygg. Välvinklad. Bra benstomme. En aning sotig på tassarna.

Låter sig ej mätas och medger ej tandkontroll. Stubbsvans.

LEIDI SE51071/2010 (RR Tranans Alrik S43599/2001 -- Kula III SE34352/2010) Äg Conny Petersson Aneby. Kritik: 44 cm. Feminint huvud. Bra hals linje. Stark rygg. Bra kors. Goda vinklar. Passande benstomme. Vita framtassar. Sotig i de bruna tecknen som kunde vara mer utbredda. Goda vinklar fram och bak. Fria rörelser. Stubbsvans.

Tikar Unghundsklass

V Ukl

SAMSAGÅRDENS BETSY S43299/2009 (J RR Fälltorpets Tell S41246/2004 -- J RR Samsagårdens Yra S36110/2006) Äg Hans Christian Jönsson Alvesta. Uppf Tommy Hegerstrand. Kritik: 45 cm. Feminint huvud. Torr hals. Bra rygg. Brant kors. Kunde haft grövre benstomme och tjockare päls. Korta steg bak tendens till underställd. Långsvans.

Tikar Bruks/Jaktklass

V Jkl

RR SAMSAGÅRDENS YRA S36110/2006 (SE JCH RR Blixten S41505/2001 -- RR SE JCH SE UCH Samsagårdens Bianca

V Junkl

Jönköping. Uppf Tommy Hegerstrand. Kritik: LINDBYSENS PEPPSI SE50719/2010 46 cm. Feminint huvud med bra uttryck. Bra (J Peppe S45692/2006 -- Sandrevets Asta S20080/2006) Äg Egon Fransson Värnamo. Uppf Andre Kaupungs. Kritik: 45 cm. Feminint huvud. Fin halslinje. Ger ett rektangulärt intryck. Tappar i ryggen i stående. Goda vinklar fram och bak. Fin underlinje. Bra päls och färg. Tar ut steget bak. Lång svans.

halslinje. Något överbyggd, tappar ryggen i stående. Tillräckligt bröstdjup. Uppdragen buklinje. Tillräcklig benstomme. Bra päls och färg. Bra steg. Stubbsvans. Ställer till slut upp sig på ett stramare sätt.

Smålands Stövarklubb 463

Utställning Skedhult Eksjö

Datum 2011-05-28 Domare Ann Carlström

Finsk stövare

Hanar Öppen klass

V Ökl

KROKSNODENS ESKIL S46551/2008 (RR SE JCH SE UCH Dammbäckens Jack S40815/2000 -- RR SE JCH SE UCH Rispa S10986/2005) Äg Elvin Andersson Moheda. Uppf Sören o Lena Buskas. Kritik: 59 cm. Trevlig helhet. Maskulint huvud som kunde ha något längre nosparti. Mörka ögon. Utmärkt hals och överlinje. Något fallande kors. Kraftig välformad bröstkorg. Lagom vinklar. Rör sig brett fram. Ostabila armbågar. Bra pälskvalitet. Kunde vara bättre avgränsad sadel. Tanfläckar.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR

LÅNGBOS TALO S11498/2009 (RR SE JCH SE UCH Kroonmäen Rossi S22817/2004 -- RR SE JCH SE UCH Sweenby Mira S28007/2001) Äg Jan Ottosson Forserum. Uppf Ägaren. Kritik: 60 cm. Tilltalande helhet och proportioner. Maskulint huvud med bra längd. Markerad nackknöl. Välplacerade öron. Utmärkt hals och överlinje. Välkroppad. Välvinklad. Rör sig utm från sidan. Kunde vara något stabilare fram. Utm pälskvalitet och färg.

E Jkl 2 Jkk

RR HARGRANENS AJAX S42130/2007 (RR SE JCH SE UCH Kvarnsvedjans Haamu S29786/2000 -- J Kroonmäen Leija S43540/2003) Äg Ulf Pettersson Svenljunga. Uppf Sören Nilsson. Kritik: 59 cm. Fina proportioner. Maskulint huvud med bra längd. Väl markerad nackknöl. Något lågt ansatta öron. Kunde ha stramare ögonlock. Fint nosparti. Halsskinn. Utmärkt hals och överlinje. Välkroppad. Välvinklad. Rör sig utmärkt från sidan. Lösa armbågar. Utmärkt päls och färg.

G Jkl

KILBACKENS RAJU-HEMPPA S36508/ 2006 (FI JCH FI UCH Mulonsalon Konsta FIN34717/01 -- RR SE JCH SE UCH Kilbackens Raju-Kilinä S61899/2002) Äg Peter Staff Oskarshamn. Uppf Erkki Ylinen. Kritik: 60 cm. Bra proportioner. Trevlig helhet. Maskulint huvud med bra längd. Välansatta öron. Utmärkt hals och överlinje. Välkroppad. Lagom vinklar fram och bak. Rör sig väl från sidan, instabilt fram. Därav priset. Utmärkt pälskvalitet. Sotig på lår.

RR BOSSMÅLAS FOCUS S53750/2007 (RR SE JCH H-Dalens Plexus S31296/2002 -- J RR Bossmålas Bianca S59040/2002) Äg Martin Pettersson Malmbäck. Uppf Kent Allansson. Kritik: 59 cm. Fina proportioner. Maskulint huvud med bra längd. Markerad nackknöl. Väl ansatta öron. Mycket bra hals och rygg. Bra bröstkorg. Framskjutet skulderparti. Lagom vinklar. Något lös i armbågarna. Rör sig typiskt. Utmärkt pälskvalitet. Välavgränsad sadel. Något för ängslig. Därav priset.

Tikar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk

AYLA SE38511/2010 (J RR Kilbackens Raju-Matti S44043/2005 -- J RR Ebba S12064/2009) Äg Ulf Örfelth Aneby. Uppf Ägaren. Kritik: 57 cm. Utmärkt helhet och proportioner. Vackert välskuret huvud. Tillräcklig nackknöl. Väl ansatta öron. Utmärkt hals och överlinje. Bra bröstkorg. Lagom vinklar. Rör sig trångt fram och bak. Något ostabila armbågar. Utmärkt från sidan. Bra pälskvalitet. Färger för åldern ok.

V Junkl

ALICE SE38509/2010 (J RR Kilbackens Raju-Matti S44043/2005 -- J RR Ebba S12064/2009) Äg Erik Sjöberg Aneby. Uppf Ulf Öhrfelth. Kritik: 55,5 cm. Trevlig helhet. Feminint huvud med fint uttryck. Välansatta öron. Något fattig underkäke. Mycket bra hals och överlinje. Bra bröstkorg. Rak överarm.

464 Smålands Stövarklubb

Välvinklat bakställ. Rör sig trångt bak, ostabilt fram m ngt höga frambensrörelser. Färger ok.

Tikar Öppen klass

D Ökl

ESSY SKALLETS RITA S37066/2008 (NO JCH NO UCH Jerry N21965/00 -- J RR Åivets Trajja S38617/2002) Äg Sven Persson Korsberga. Uppf Per-Olof Högberg. Kritik: Trevlig helhet. Feminint huvud som kunde vara något längre i sitt nosparti. Väl ansatta öron. Mycket bra hals och överlinje. Bra bröstkorg. Kunde vara bättre vinklad fram, lagom bak. Rör sig väl från sidan. Ostabilt fram. Kunde vara längre i sina proportioner. Bra päls och färg. Tillåter inte palpering därav priset.

E Ökl 1 Ökk

RR BOSSMÅLAS GINA S63337/2007 (RR SE JCH NO JCH Bossmålas Bamse S59041/2002 -- RR SE JCH Nolhottens Bonita S43850/2001) Äg Kennet Pettersson Malmbäck. Uppf Kent Allansson. Kritik: 55 cm. Trevlig helhet. Feminint huvud med bra uttryck. Något tunt nosparti. Bra nackknöl. Mycket bra hals och rygg. Bröstkorgen kunde vara bättre utfylld. Lagom vinklar. Rör sig trångt bak. Väl från sidan. Bra päls. Något sotig på låren. Något pannfläckar. Kunde ha något bättre längd i kroppen.

V Ökl

SEVE DALENS ZILLA S57143/2008 (Wahl Bos Guss S38893/2007 -- RR NORD JCH Seve Dalens Sirpa S40723/2003) Äg Paul Rofors Aneby. Uppf Conny Pettersson. Kritik: 55 cm. Trevlig helhet. Kunde vara något längre i sina proportioner. Något fattig underkäke. Mycket bra hals. Kunde vara något mer stabil i sin rygg. Bra bröstkorg. Rör sig trångt bak, ostabilt fram. Väl från sidan. Bra pälskvalitet. Något genombruten sadel.

BOTTENFJÄRDENS DIMMA S23443/ 2009 (J RR Djupsundsuddens Keno S18408/2005 -- SE JCH RR Mäkipuiston Miina S64402/2004) Äg Hans Thelin Lekeryd. Uppf Micael Karjalainen. Kritik: 55 cm. Kunde vara något längre i sina proportioner. Feminint huvud som kunde vara något längre. Välansatta öron. Mycket bra hals och rygg. Bra bröstkorg. Framskjutet skulderparti. Rör sig trångt bak, ostabilt fram, väl från sidan. Bra pälskvalitet. Något sotiga lår. Övertecknad vit.

Gotlandstövare

Hanar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK 1 Bhkl BIR

ASTUENS HÄLGE S55128/2009 (Theo S16632/2009 -- J RR Allie S45063/2004) Äg Kenneth Lilja Oskarshamn. Uppf Ulla o Göran Ekelöf. Kritik: 52 cm. Välbyggd. Maskulint huvud m fina proportioner och uttryck. Välplacerade öron. Utm hals och överlinje. Bröstkorgen ngt tunn i den undre delen. Normalt vinklad. Rör sig väl från sidan, kunde vara bättre parallell bak. Utm pälskvalitet. Ngt svarta stickelhår. Kunde vara fastare i sina armbågar.

Hamiltonstövare

Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk

BELLÅSENS BAMSE S22449/2009 (SE JCH SE UCH NO JCH RR NO UCH Brattåsbäckens Banjo S30325/2003 -- RR SE JCH SE UCH Bjurflobäckens Gnista Mönsterås. Uppf Lars o Monica Engvall. Kritik: 57 cm. Trevliga proportioner. Maskulint huvud. Mörka ögon. Välansatta öron. Bra hals och överlinje. Bra bröstkorg. Rör sig något trångt bak. Ostabilt fram med något lösa armbågar. Väl från sidan. Bra pälskvalitet. Bra färg. Bär sin svans något högt.

Smålands Stövarklubb 465

G Ökl

DOSTARPS KY S49569/2008 (RR SE JCH SE UCH Åhlstigens Ceve S45972/99 -- RR SE JCH SE UCH Dostarps Ebba S46549/99) Äg Torsten Pettersson Lammhult. Uppf Bertil Karlsson. Kritik: 56 cm. Grovt helhetsintryck. Kraftigt huvud där nospartiet kunde vara något längre. Kraftig hals. Bra rygglinje. Något kort hals. Knappa vinklar fram och bak. Rör sig ganska bra från sidan. Något brett fram. Bra pälskvalitet. Något övertecknat vit.

Tikar Juniorklass

K Junkl

X-ET SE39622/2010 (RR Lägernskogens Sigge S31211/2001 -- Allmogens Axxi S57419/2007) Äg Todd Martinsson Malmbäck. Uppf Ägaren. Kritik: 56 cm. Tilltalande helhet och proportioner. Vackert välskuret huvud. Vackra mörka ögon. Mycket bra hals och rygg. Något muskelfattigt kors. Lagom vinklad. Markerar starkt vänster bak. Päls i fällning. Pga hälta priset.

MARSJÖBÄCKENS GLEN S55709/2009 (RR Ringo-Eo S50629/2006 -- RR SE JCH Marsjöbäckens Frida S65805/2003) Äg Bertil Johansson Värnamo. Uppf Roland Klasson. Kritik: 56 cm. Kraftig helhet. Maskulint huvud. Väl ansatta öron. Bra nosparti. Något kort hals. Bra rygg. Kort kors. Bra bröstkorg. Knappa vinklar runt om. Hjulbent bak. Ostabil fram. Något kort steg från sidan. Urfälld.

V Junkl

HARPISKARNAS LINA SE40543/2010 (J RR Sökets Jambo S37259/2001 -- J RR Hyltans Ebba S50351/2004) Äg Johan Johansson Ingatorp. Uppf Peter Andersson. Kritik: 53 cm. Trevlig helhet och proportioner. Feminint huvud. Bra uttryck. Visar bindhinna i ögat (röd). Mycket bra hals och rygg. Något fallande kors. Bra bröstkorg. Framskjutet skulderparti. Rör sig ostabilt fram, ganska väl från sidan. Bra päls. Färg ok.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM

JÖSSELANDETS TELLUS S44848/2009 (SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo S22823/2004 -- J RR Mysla S38102/2006) Äg Bengt Lindell Växjö. Uppf Per-Erik Eriksson. Kritik: 58 cm. Tilltalande helhet och proportioner. Maskulint huvud med bra längd och uttryck. Välansatta öron. Mycket bra hals och rygg. Bra bröstkorg. Lagom vinklar. Rör sig ostabilt fram, väl från sidan. Bra färg.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR

JÄRVSÖBOS KLARA S26604/2009 (RR SE JCH King S28566/2003 -- SE JCH SE UCH RR Magda S31859/2002) Äg Åke Hellström Lekeryd. Uppf Freimuth Germund. Kritik: 55 cm. Utmärkt helhet och proportioner. Vackert välskuret huvud. Fint uttryck. Utmärkt hals och överlinje. Mycket bra bröstkorg. Lagom vinklad. Rör sig något trångt bak, utmärkta rörelser från sidan. Utmärkt päls och färg.

E Jkl 2 Jkk

SKÄRDALENS ESSE S34191/2007 (RR SE JCH SE UCH Såntorpets Zeb S17338/99 -- RR SE JCH SE UCH Skärdalens Cissi S55733/2001) Äg Arne Lindborg Aneby. Uppf Bengt Thörn, Huskvarna. Kritik: 58 cm. Tilltalande helhet och proportioner. Maskulint huvud. Bra längd och uttryck. Väl ansatta öron. Mycket bra hals och överlinje. Bra bröstkorg. Lagom vinklad. Rör sig väl från sidan. Kunde vara fastare i sina armbågar. Något kort päls. Varm färg. Genombruten sadel.

E Ökl 2 Ökk CK 2 Btkl

KALVHAGENS JOLLY S48540/2007 (RR Torpstugans Jack S45065/99 -- Stantes Ana S57774/2001) Äg Sonny Olsson Mönsterås. Uppf Per-Anders Gustavsson. Kritik: 55,5 cm. Tilltalande helhet och proportioner. Feminint välskuret huvud. Mörka fina ögon. Något fattig underkäke. Utmärkt hals och överlinje. Välkroppad. Välvinklad. Rör sig något trångt bak, väl från sidan. Utmärkt päls och färg. Visas i något högt hull.

466 Smålands Stövarklubb

E Ökl 3 Ökk

HARPISKARNAS SKILLA S11029/2009 (J RR Kettilstorps Zedan S33960/2001 -- J RR Hyltans Ebba S50351/2004) Äg Lars-Eric Karlsson Sävsjö. Uppf Peter Andersson. Kritik: 56 cm. Tilltalande helhet och proportioner. Huvud med bra proportioner. Kunde vara något mildare i blicken. Mycket bra hals och överlinje. Välkroppad. Lagom vinklad. Rör sig något trångt bak, väl från sidan. Bra pälskvalitet. Något genombruten sadel.

V Jkl

RR HAGETS ZIPPAN S37077/2008 (SE JCH Rotebos Kim S28617/2000 -- RR SE JCH SE UCH Hagets Tussi S42082/2004) Äg Mikael Käll Eksjö. Uppf Karl Engwall. Kritik: 54 cm. Trevlig helhet. Feminint huvud. Ögonen kunde vara mörkare. Lite flakt stop. Bra rygglinje. Något kort hals. Kunde vara bättre vinklad runt om. Bra bröstkorg. Kunde vara något stabilare i ryggen i rörelse. Rör sig ostabilt fram, väl från sidan. Kunde vara bättre färgad över ländpartiet.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk

RR BJÖRNEKES VERA S32733/2007 (Gråbeinmyra's Birk N18189/00 -- RR SE JCH SE UCH Navåsens Nina S32661/2000) Äg Ove Bergström Ekenässjön. Uppf Bengt Lindell. Kritik: 56 cm. Tilltalande helhet. Välbyggd. Feminint välskuret huvud. Mörka fina ögon. Mycket bra hals och överlinje. Välkroppad. Lagom vinklar. Rör sig trångt bak, mycket väl från sidan. Bra pälskvalitet. Genombruten sadel.

E Jkl 2 Jkk

RR HARMYRENS EJJA S28084/2007 (RR SE JCH SE UCH Jäger S52944/97 -- J RR Harmyrens Tekla S36638/2001) Äg Mats Nilsson Emmaljunga. Uppf Ägaren. Kritik: 53 cm. Trevlig helhet och bra proportioner. Något kraftfullt huvud med mörka ögon. Bra hals och rygglinje. Bra bröstkorg. Lagom vinklar. Rör sig väl från sidan. Bra pälskvalitet. Fina färger.

E Jkl 3 Jkk

RR KÄVSJÖS TINA S45841/2007 (J Nero S37363/2003 -- RR SE JCH SE UCH Hjälmsereds Wilma S51239/2002) Äg Per Olof Magnusson Österbymo. Uppf Bengt Eriksson. Kritik: 56 cm. Välbyggd med trevlig helhet, men tappar i typ pga ordentligt urfälld. Vackert välskuret huvud. Mörka ögon. Utmärkt hals och överlinje. Välkroppad. Lagom vinklad. Rör sig något trångt bak. Utmärkta rörelser från sidan. I stark fällning.

Schillerstövare

Hanar Öppen klass

S Ökl

CARO S55640/2008 (J RR Butskogens Dino S34949/99 -- RR SE J(RÄV)CH SE UCH Orustmarkens Rita S32799/2003) Äg Sven Lindberg Vrigstad. Uppf Roger Olsson. Kritik: 61 cm. Stor hane som skulle behöva vara frimodigare. Tillräckligt maskulint huvud som är något smal i sin skalle. Välplacerade öron. Mörka ängsliga ögon. Mycket bra hals och rygg. Något kort kors. Bra bröstkorg. Öppna vinklar fram och bak. Rör sig ganska bra från sidan men kunde ha längre steg. Utmärkt päls och färg. P g a storlek och mentalitet priset.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM

NÄSSJÖNS ASTOCK S34435/2009 (RR SE J(RÄV)CH Börsgårds Krut S37641/2002 -- J RR Queen S47218/2006) Äg Patrik Isaksson Aneby. Uppf Tommy Sundell. Kritik: 59 cm. Tilltalande helhet men något lång i sina proportioner. Maskulint huvud. Mörka ögon. Mycket bra nosparti. Mycket bra hals och rygg. Mycket bra bröstkorg. Kunde vara bättre i sin överarm. Bättre vinklad bak. Rör sig väl från sidan. Utmärkt pälskvalitet. Bra tecknad.

Smålands Stövarklubb 467

V Jkl

LÅNGÄNGENS RASKEN S31743/2007 (RR Klang S30282/96 -- J RR Höjdfallets Tina S29417/2004) Äg Bruno Dahlström Gränna. Uppf Bruno Dahlström. Kritik: 55 cm. Utmärkta proportioner. Trevlig helhet. Välskuret huvud. Mörka ögon. Välplacerade, något stora öron. Mycket bra hals och rygg. Fallande kors. Bra bröstkorg. Tillräckligt vinklad. Rör sig med något kort steg från sidan. Utmärkt päls, färg och tecken.

Tikar Unghundsklass

V Ukl

GRÄSBERGETS HEDDA S51799/2009 (J Fonnfjellbygda's Rakkarn S16513/2004 -- J RR Gräsbergets Pia S37630/2002) Äg Kent Sevén Eksjö. Uppf Sören Andersson. Kritik: 55 cm. Trevlig helhet. Bra proportioner. Feminint huvud med bra proportioner och uttryck. Välplacerade öron. Mycket bra hals och rygg. Något kort kors. Bra bröstkorg. Lagom vinklar fram. Kunde ha bättre vinklar bak. Rör sig ostabilt fram. Kunde ha längre steg bak. Något sotig på lår och kunde ha bättre markerad mantel.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl

FROSTNATTENS SAMBA S58517/2007 (J RR King S21220/2004 -- J RR Frostnattens Nona S48546/2001) Äg Jenny Ljungberg Vetlanda. Uppf Frostnattens kennel. Kritik: 52 cm. Fina proportioner. Tilltalande helhet. Vackert välskuret huvud med typiskt uttryck. Välplacerade öron. Mycket bra hals och rygg. Något rund över korset. Bra bröstkorg. Lagom vinklad fram. Kunde vara bättre vinklad bak. Rör sig väl från sidan. Något lös i armbågarna. Utmärkt pälskvalitet. Kunde ha bättre avgränsad sadel. Varma färger.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR

RR ZAGA S50388/2006 (J Bredfjällets Sting S39521/2002 H -- Höjdfallets Diza S30634/2001) Äg Sune Lindström Lammhult. Uppf Henrik Jonsson. Kritik: 53 cm. Utmärkta proportioner. Trevlig helhet. Feminint huvud. Bra uttryck. Välplacerade öron. Mycket bra hals och rygg. Något rund över korset. Bra bröstkorg. Lagom vinklar. Rör sig väl från sidan. Bra pälskvalitet. Avgränsad sadel.

Luzernerstövare

Hanar Öppen klass

G Ökl

BACKO S33885/2009 (J Stävjes Nicko S39174/2005 -- RR SE JCH SE UCH Tällmyrans Malin S33669/2003) Äg Milton Fagerström Fårbo. Uppf Bertil Andersson. Kritik: 55 cm. Något luftigt helhetsintryck. Maskulint huvud som saknar ädelhet. Något grov skalle och något kort nosparti. Mycket bra hals och överlinje. Kort kors. Flat bröstkorg. Något öppna vinklar. Rör sig ostabilt fram. Kunde ha något längre steg från sidan. Bra päls och färg.

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR

BETTY S33883/2009 (J Stävjes Nicko S39174/2005 -- RR SE JCH SE UCH Tällmyrans Malin S33669/2003) Äg Bertil Andersson Tranås. Uppf Ägaren. Kritik: 51 cm. Utmärkt helhet och proportioner. Vackert, ädelt välskuret huvud. Fint uttryck. Väl ansatta mjuka öron. Utmärkt rygg. Något fallande kors. Något flat bröstkorg. Framskjutet skulderparti. Lagom vinklad fram, välvinklad bak. Rör sig något ostabilt bak. Bra från sidan.

K Ökl

BEA S33881/2009 (J Stävjes Nicko S39174/2005 -- RR SE JCH SE UCH Tällmyrans Malin S33669/2003) Äg Douglas Sjöström Västervik. Uppf Bertil Andersson. Kritik: 52cm. Lätt och tunt helhetsintryck. Ädelt huvud med välplacerade öron. Tunt nosparti och fattig underkäke. Mycket bra hals och rygg. Brant kors, tunn bröstkorg. Öppna vinklar. Står fransyskt fram. Bra pälskvalitet. Rörelser går ej att bedöma pga bristande ringvana. Därav priset.

468 Smålands Stövarklubb Schwyzerstövare

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR

SASSA S35822/2008 (NO UCH NO V-06 Trollskogens King N03856/05 -- NO UCH Vidsjås Ronja N01391/01) Äg Christian Palm Tranås. Uppf Jan Morten Tveter. Kritik: 50 cm. Utm helhet. Vackert välskuret huvud m fin ädelhet. Väl ansatta mjuka öron. Korr mungipa. Mkt bra hals och överlinje. Något rund över korset. Rör sig mkt väl från sidan. Utm päls och färg.

bröstkorg. Välvinklad. Rör sig marktrångt bak. Umärkta rörelser från sidan. Något mycket vit på tassar. Ganska bra pälskvalitet.

Utställning Åseda

Datum 2011-08-13 Domare Ulf Wall

Finsk stövare

Hanar Juniorklass

Smålandstövare

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR

SANDREVETS KENO S44887/2008 (J RR Mickelskogens Bamse S24914/98 -- RR SE JCH SE UCH Lindbysens Raia S45237/2000) Äg Påhl Andersson Åseda. Uppf Erik Holmqvist. Kritik: 50 cm. Tilltalande helhet. Kunde vara något kompaktare. Mkt bra robusthet. Maskulint huvud. Bra proportioner. Aningen ljusa ögon. Mkt bra hals och överlinje. Välkroppad. Ngt lång i länden. Rör sig mkt väl från sidan. Bra pälskvalitet men urfälld.

E Jkl 2 Jkk

RR SLÅTTERÅSENS KIM S24754/2008 (J Jägarlyckans Pysen S47955/2002 -- Slåtteråsens Alsterbro. Uppf Rolf Eckerhall. Kritik: 49 cm. Utmärkta proportioner. Tillräcklig maskulinitet. Väl placerade öron. Mkt bra hals och rygg. Ngt rund över korset. Bra bröstkorg. Välvinklad. Passande benstomme. Rör sig något trångt bak. Ganska bra pälskvalitet.

Tikar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk

LEIDI SE51071/2010 (RR Tranans Alrik S43599/2001 -- Kula III SE34352/2010) Äg Conny Pettersson Aneby. Uppf Per Anders Gustavsson. Kritik: 46 cm. Utmärkta proportioner. Feminint huvud med bra uttryck. Välplacerade öron. Något ostabil rygg. Bra

G Junkl

TARU SE47497/2010 (J RR Korpijärvi Ramo S31176/2001 -- J RR Biabys Ella S44789/2006) Äg Jan-Erik Lundkvist, Tingsryd. Uppf Jan Erik Lundkvist, Tingsryd. Kritik: 54 cm. God typ. Något rädd hund. Något ljusa ögon. Lång bra hals. Korrekt bett. Alltför kvadratisk kropp. Något knapp vinkling bak och fram. Mycket bra bröstkorg. Tillräcklig benstomme. Bra päls. Något sotig färg. Rör sig ganska väl.

V Junkl

KILBACKENS RAJU-JOCKE SE41226/2010 (FI JCH FI UCH Mannikarin Lojo FIN57143/07 -- J Kilbackens Raju-Hila S53109/2006) Äg Anton Engberg, Tingsryd. Uppf Erkki Ylinen, Åmotsbruk. Kritik: 56 cm. Mycket god typ. Kunde ha mer nackknöl. Korrekt bett. Bra öron och hals. Mycket bra längd. Tunt förbröst. Något trång front. Något osäker rygg. Välvinklad bak. Ännu något sotig färg. Bra päls. Rör sig något valpigt.

Hanar Unghundsklass

V Ukl

KLINTBACKENS DENNI SE33742/2010 (SE JCH SE UCH RR Flatmarkens Elvis S49760/2003 -- SE JCH RR SE UCH Klintbackens Tua S52873/2004) Äg Anders Petersson, Huskvarna. Uppf Kenneth Klintefelt, Lycksele. Kritik: 59 cm. Mycket god typ. Utmärkt vackert huvud. Korrekt bett. Bra hals. God front. Aningen kort bröstkorg. Stark bra rygg. God bakbensvinkling. Tendens

Smålands Stövarklubb 469

till kort kors. Mycket bra färg och päls. Något svårmätt. Rör sig med något hög svans.

Hanar Öppen klass

G Ökl

BOSSMÅLAS FIGO S53748/2007 (RR SE JCH H-Dalens Plexus S31296/2002 -- J RR Bossmålas Bianca S59040/2002) Äg Agneta Isacsson, Orrefors. Uppf Kent Allansson, Påryd. Kritik: 56 cm. Utmärkt typ. Utmärkt huvud. Korrekt bett. Lång bra hals. Mycket goda proportioner för sin ras. Mycket bra front och bröstkorg. Något avfallande kors. Utmärkt färg och päls. Mycket goda rörelser. Välhanterbar men besvärlig i sin uppvisning. Pga temperament priset.

SÖRBOGÅRDENS RIKI SE36940/2011 (RR INT UCH NORD JCH NORD UCH Bruselia's Karo N09351/04 -- RR SE JCH Kroonmäen Appi S38523/2005) Äg Pär Eric Carlsson, Gunnebo. Uppf Allan Fjärem, Oskarshamn. Kritik: 56 cm. God typ.En alltför grov och tung finsk stövare. Något grov skalle. Kort nosparti. Korrekt bett. Bra hals. God frontvinkling. Mycket väl utvecklad bröstkorg. Ordinär bakbensvinkling. För dagen i högt hull som förstärker hans tunga intryck. Utmärkt päls och färg. Hasvida rörelser.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk

BOSSMÅLAS IXO S34799/2009 (SE JCH RR Wille S26737/2002 -- J RR Bossmålas Cornelia S60427/2004) Äg Sven Hjälm, Mönsterås. Uppf Kent Allansson, Påryd. Kritik: 57 cm. Utmärkt typ. Utmärkt huvud. Korrekt bett. Bra hals. Något vid front. Utmärkt bröstkorg. Ej helt fast i ryggen. Välmusklad. Mycket välvinklad bak. Bra benstomme. Bra päls. Något sotig färg. Rör sig med osäker rygg.

Tikar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK 1 Btkl BIR BIS-3

BELLA SE23476/2010 (SE JCH SE UCH RR Ulvfsveåsens Toivo S24731/2004 -- SE JCH SE UCH Foxdalens Lexa S27001/2005) Äg Fredrik Björklund, Holsbybrunn. Uppf Bernt Mattson, Vilhelmina. Kritik: 57 cm. Utmärkt typ. Utmärkt huvud. Korrekt bett. En tik med utmärkta proportioner. Goda vinklar runt om. Välutvecklad bröstkorg. God benstomme. Utmärkt färg och päls. Mycket goda rörelser.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl

SÖRBOGÅRDENS RITVA S35126/2009 (RR NORD JCH NO V-07 NO UCH SE UCH Elvåsens Emil N03271/02 -- RR SE JCH Kroonmäen Appi S38523/2005) Äg Morgan Svensson, Figeholm. Uppf Allan Fjärem. Kritik: 55 cm. Utmärkt typ. Utmärkt huvud. Korrekt bett. Lång bra hals med en mycket bra front. Bra bröstkorg. Lång bra rygg. Något avfallande kors. God bakbensvinkling. Mycket bra färg och päls. Utmärkta vägvinnande rörelser från sidan. Något brett bak.

Tikar Bruks/Jaktklass

V Jkl

RR BIABYS SPEELA S40678/2007 (SE JCH SE UCH RR Jarro S21824/2002 -- NO JCH Biabys Tuula S16486/2005) Äg Henes Cehajic, Vreta kloster. Uppf Bo Belestam, Alvesta. Kritik: 55 cm. Mycket god typ. Feminin men något klen skalle. Korrekt bett. Bra hals. Aningen vid front. Något kort bröstkorg. Stark rygg. Något avfallande kors. Mycket god vinkling runt om. Något tunn benstomme. Mycket bra färg och päls. Något underställda rörelser.

Gotlandstövare

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR

ASTUENS HÄLGE S55128/2009 (Theo S16632/2009 -- J RR Allie S45063/2004) Äg Kenneth Lilja, Oskarshamn. Uppf Ulla o Göran Ekelöf, Visby. Kritik: 53 cm. Utmärkt typ. Mycket bra huvud. Korrekt bett. Korrekta öron. Bra hals. Något framskjuten skuldra. Något vid front. Utmärkt bröstkorg, rygg och bakställ. Något mycket svarta hårstrån över rygg.

470 Smålands Stövarklubb Hamiltonstövare

Hanar Juniorklass

G Junkl

LOKE SE44399/2010 (J RR Mandylike's Milroy S46318/2005 -- RR SE JCH Dostarps Jana S52881/2004) Äg Johan Gustavsson, Tävelsås. Uppf Kenth Sjölin, Nässjö Kritik: 58 cm. God typ. Rejält maskulint huvud. Något insjunkna ögon. Korrekt bett. Bra hals. God front. Stark rygg. Något uppdragen underlinje. Knapp bakbensvinkling. God benstomme. Något sotiga färger. Bra päls. Rör sig med hög ländrygg.

bett. Något grov hals. Framskjuten skuldra. Utmärkt bröstkorg. Stark rygg. Avfallande kors. Välmusklad. Knapp bakbensvinkel. Bra färg och päls. Rör sig något underställt.

TVIX S40437/2008 (J Måndagsfallets Tarras S44319/2002 -- J Björkalléns Diva S24152/2002) Äg Niklas Johansson, Älmeboda. Uppf Arne Kähäri, Grängesberg. Kritik: 56 cm. God typ. Aningen kort nos. Korrekt bett. Bra hals. Framskjuten skuldra. Mycket bra bröstkorg. Stark rygg. Kort kors. Ordinär bakbensvinkling. Rör sig med kort steg. Bra färg och päls.

V Junkl

HARPISKARNAS SUNE SE40547/2010 (J RR Sökets Jambo S37259/2001 -- J RR Hyltans Ebba S50351/2004) Äg Kennerth Carlsson, Linneryd. Uppf Peter Andersson, Nye. Kritik:

V Ökl

BELLÅSENS BAMSE S22449/2009 (SE JCH SE UCH NO JCH RR NO UCH Brattåsbäckens Banjo S30325/2003 -- RR 58 cm. Mycket god typ. Mycket bra maskulint huvud. Ljusa ögon. Korrekt bett. Mycket bra hals. Aningen framskjuten skuldra. Utmärkt bröstkorg. Stark rygg. God bakbensvinkling. SE JCH SE UCH Bjurflobäckens Gnista S26526/2004) Äg Per-Olov Ottosson, Mönsterås. Uppf Monica o Lars Engvall, Stavsjö. Kritik: 59 cm. Mycket god typ. Bra Utmärkt benstomme. Aningen långt hårlag, speciellt svans. Goda rörelser.

huvud. Korrekt bett. Mycket bra hals. Något tunn bröstkorg. Stark rygg. Kort kors. Något knapp bakbensvinkel. Tillräcklig benstomme. Bra färg. Goda rörelser.

Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Bhkl BIR BIS-2

YES S38536/2005 (RR SE JCH SE UCH Madastigens Zakko S55630/2000 -- RR SE JCH SE UCH Bergekens Storma S39928/2000) Äg Anton Engberg, Tingsryd. Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 2 Bhkl Cert

SKOGSDALENS SPEJ S33891/2007 (RR SE J(RÄV)CH SE UCH INT UCH NO UCH Hetseryds Chicko S43277/96 -- J RR Uppf Hans Svensson, Jämshög. Kritik: 58 cm. Utmärkt typ. Utmärkt huvud. Korrekt bett. Lång vacker hals. Mycket god front. Utmärkt bröstkorg. Välkroppad. Välvinklad. Mårdhöjdens Cira S46353/97) Äg Krister Gustavsson, Tävelsås. Uppf Sven-Ingvar Liljedahl, Skögsdal. Kritik: 58 cm. Utmärkt typ. En mycket grov hane med utmärkt Utmärkta proportioner. Utmärkt päls och färg. Välgående. Välvisad.

könsprägling. Mycket bra huvud. Något grova kinder. Korrekt bett. Bra hals. Aningen

G Ökl

framskjuten skuldra. Vid front. Utmärkt bröstkorg. Utmärkt rygg. Välmusklad. Något knapp knävinkel. Mycket bra färg och päls. Mycket goda rörelser.

Lycke Källarns Fanny S38425/99) Äg Allan Fredriksson, Färjestaden. Uppf Allan Fredriksson, Färjestaden. Kritik: 59 cm. God typ. Bred skalle. Något ljusa ögon. Korrekt

Smålands Stövarklubb 471

Tikar Juniorklass

G Junkl

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIM

HARPISKARNAS SKILLA S11029/2009 (J God vinkling runt om. Tunn benstomme. Mycket bra färg och päls. Utmärkta rörelser.

KÄRNTRÄFFENS DISA SE42661/2010 (J RR Jack S48147/2002 -- J RR Zita S36121/2003) Äg Gunnar Pettersson, Bodafors. Uppf Gunnar Pettersson, Bodafors. Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk

RR HAGETS ZIPPAN S37077/2008 (SE Kritik: 55 cm. God typ. Bra huvud. Något ljusa JCH Rotebos Kim S28617/2000 -- RR SE ögon. Korrekt bett. Lång bra hals. Framskjuten JCH SE UCH Hagets Tussi S42082/2004) skuldra. Något tunn och kort bröstkorg. Stark Äg Mikael Käll, Eksjö. Uppf Karl Engwall, bra rygg. Något avfallande kors. Något knapp Hedesunda. Kritik: 52 cm. Utmärkt typ. bakbensvinkel. Ännu något orena färger. Rör Aningen kort nosparti. Aningen ljusa ögon. sig med hög rygg.

Korrekt men något trångt bett. Mycket bra hals och front. Mycket bra bröstkorg. Något osäker rygg. God bakbensvinkel. Mycket bra färg och päls. Håller ej i ryggen i rörelse.

RR Kettilstorps Zedan S33960/2001 -- J RR Hyltans Ebba S50351/2004) Äg Lars-Erik Karlsson, Sävsjö. Uppf Peter Andersson, Nye. Kritik: 55 cm. Utmärkt typ. En harmonisk tik

Rysk Stövare

Tikar Öppen klass

V Ökl

FJÄLLSINGDALENS WODKA S44578/ med goda proportioner. Mycket bra huvud. Något ljusa ögon. Bra hals. God front. Aningen kort bröstkorg. Stark rygg. Välvinklad bak. Mycket bra färg och päls. Mycket goda rörelser.

2009 (Ackers Nöff S18064/2007 -- Gayda S40441/2009) Äg Stig-Anders Carlsson, Bodafors. Uppf Karin Hansson, Bullaren. Kritik: 61 cm. Mycket god typ. En något väl

G Ökl

NORDBYKULLENS JESSY S43294/2009 (RR SE JCH NO JCH Glaskogens Pilo S58401/2005 -- RR SE JCH SE UCH NO JCH Bellåsens Tora S34418/2004) Äg Gert Svensson, Vimmerby. Uppf Jan Erik Eriksson. Kritik: 57 cm. God typ. Mycket bra huvud. Ljusa ögon. Korrekt bett. Något kort hals. Framskjuten skuldra. Mycket bra bröstkorg. Kort kors. Alltför knapp bakbensvinkel. Utmärkt benstomme, päls och färg. Rör sig stelt bak.

V Ökl

BELLÅSENS DISA S22454/2009 (SE JCH SE UCH NO JCH RR NO UCH Brattåsbäckens Banjo S30325/2003 -- RR SE JCH SE UCH Bjurflobäckens Gnista S26526/2004) Äg Kjell Eriksson, Torsås. Uppf Lars o Monica Engvall, Stavsjö. Kritik: 54 cm. Mycket god typ. En något tunn tik med goda proportioner. Bra huvud. Korrekt bett. Lång bra hals. Stark rygg. elegant rysk stövare. Korrekt bett. Något tunt nosparti. Kunde ha grövre hals och något grövre bröstkorg. Stark rygg. Välvinklad. Utmärkt päls. Mycket goda rörelser.

Schillerstövare

S Ökl

LÅNGÄNGENS KING S32844/2009 (J Argon 13410/99 -- J RR Höjdfallets Tina S29417/2004) Äg Bruno Dahlström, Gränna. Uppf Bruno Dahlström, Gränna. Kritik: 56 cm. God typ. Något oädelt huvud. Saxbett där två P1 saknas. Lång bra hals. Framskjuten skuldra. Bra bröstkorg. Stark rygg. Kort kors. Bra färg och päls. Rör sig något stelt bak. Mycket svår hantering för mätning och hantering.

V Ökl

VILLE S48011/2009 (RR Lövabyns Razzo S25996/2006 -- Rävhundens Berit S29743/2002) Äg Helge Johansson, Ramdala.

472 Smålands Stövarklubb

Uppf Göte Nilsson, Rödeby. Kritik: 57,5 cm. Mycket god typ. Utmärkt maskulint huvud. Korrekt bett. Bra hals. Något framskjuten skuldra. Utmärkt bröstkorg. Något osäker rygg. Aningen högt ländparti och något avfallande kors. Ordinär bakbensvinkel. Prima benstomme. Något sotig färg. Lite vitt i bringan. Rör sig stelt bak.

S Ökl

LÅNGÄNGENS INA S31748/2007 (RR Klang S30282/96 -- J RR Höjdfallets Tina S29417/2004) Äg Bruno Dahlström, Gränna. Uppf Bruno Dahlström, Gränna. Kritik: 50 cm. God typ. Något smalt nosparti. Bra skalle. Saxbett där framtand och två P2 saknas. Bra hals. Aningen framskjuten skuldra. Tillräcklig Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM

SJÖÄNNENS RASMUS PÅ LUFFEN S42687/2008 (J RR Stenrydens Rex S29401/2002 -- J Berox Bira S31989/2000) bröstkorg. Stark rygg. Tillräcklig bakbensvinkel. Något tunn benstomme. Bra färg och päls. Rör sig med höjt ländparti. Pga tänder sufficient.

V Ökl

LÅNGÄNGENS MOA S31745/2007 Äg Magnus Johansson, Lenhovda. Uppf Mats Johansson. Kritik: 55 cm. Utmärkt typ. Mycket maskulin. Mycket bra huvud. Något ljusa ögon. Korrekt bett. Lång bra hals. Utmärkt front. (RR Klang S30282/96 -- J RR Höjdfallets Tina S29417/2004) Äg Frida Dahlström, Huskvarna. Uppf Bruno Dahlström, Gränna. Kritik: 50 cm. Mycket god typ. Aningen tunt Stark bra rygg. Utmärkt bröstkorg. Välmusklad bak. Något hasvid. Utmärkt färg och päls. Vitt förekommer. Mycket goda rörelser dock något vida bak.

nosparti. Korrekt bett. Något framskjuten skuldra. Bra bröstkorg. Stark bra rygg. God bakbensvinkling. Tillräcklig benstomme. Mycket bra färg och päls. Mycket goda vägvinnande rörelser.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR

SILLETORPS VILMA S29715/2009 (Raggen S41203/2001 -- J RR Lyeskogens Molly S49461/2004) Äg Erling Ivarsson, Hovmantorp. Uppf Crister Hederstedt, Stånga. Kritik: 53 cm. Utmärkt typ. Utmärkt huvud. Korrekt bett. Lång bra hals. Utmärkt front. Något aningen tunn bröstkorg. Utmärkt överlinje. Välvinklad bak. Tillräcklig benstomme. Bra färg och päls. Goda rörelser.

RR Stenrydens Ina S15009/2005) Äg Magnus Thorkelsson, Karlskrona. Uppf Håkan Wihlborg, Löttorp. Kritik: 54 cm. Mycket god typ. Utmärkt huvud. Korrekt bett. Lång bra hals. Korrekt front. Något tunn bröstkorg. Stark rygg. Något avfallande kors. Något knapp bakbensvinkel. Utmärkt färg och päls. Goda rörelser.

G Ökl

LYESKOGENS IDA S52670/2009 (Raggen S41203/2001 -- J RR Lyeskogens Molly S49461/2004) Äg Ulf Magnusson, Borgholm. Uppf Christer Hederstedt, Stånga. Kritik: 52 cm. Mycket god typ. Mycket bra huvud. Korrekt bett. Något framskjuten skuldra. Något kort bröstkorg. Stark bra rygg. Något avfallande kors. God bakbensvinkling. God benstomme. Bra färg och päls. Slarviga rörelser. Visas i alltför högt hull. Därav priset.

FROSTNATTENS SAMBA S58517/2007 (J RR King S21220/2004 -- J RR Frostnattens Nona S48546/2001) Äg Jenny Ljungberg, Vetlanda. Uppf Frostnattens Kennel. Kritik: 50 cm. Mycket god typ. Utmärkt feminint huvud. Korrekt bett. Lång bra hals. Mycket god front. Tillräcklig bröstkorg. Ojämna revben i bröstkorgens bakre del. Stark rygg men något hög länd. Något avfallande kors. Tillräcklig benstomme. Bra färg och päls. Goda rörelser.

Smålands Stövarklubb 473 Luzernerstövare

Hanar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk CK 1 Bhkl BIM

Stark rygg. Aningen avfallande kors. Ordinär bakbensvinkling. Bra färg och päls. Rör sig något underställt.

SOLKUSTENS YEAGER SE58798/2010 (Arco von Varuna SHSB607442 -- RR Solkustens Xena S37752/2005) Äg Lena Gustavsson, Hovmantorp. Uppf Lena Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR BIS-4

RR DALASTIGENS MINNIEMAY Gustavsson, Hovmantorp. Kritik: 54 cm. S58455/2006 (RR SE JCH Strandbergets Arrak Utmärkt typ. Utmärkt huvud. Korrekt bett. S43593/2001 -- RR Myrra S25656/98) Äg Vackra öron. Mycket bra hals. Ännu något Roland Ström, Hultsfred. Uppf Stig Månsson tunn bröstkorg. Stark bra rygg. Mycket god Nydala Hamneda. Kritik: 48 cm. Utmärkt bakbensvinkling. Utmärkt färg och päls. typ. Utmärkt huvud. Korrekt bett. Mycket bra Mycket goda rörelser.

öron. Mycket god front. Välkroppad. Goda vinklar runt om. Bra färg och päls. Mycket

V Junkl

SOLKUSTENS YRROL SE58799/2010 (Arco von Varuna SHSB607442 -- RR Solkustens Xena S37752/2005) Äg Carl-Inge Svensson, Åryd. Uppf Lena Gustavsson, Hovmantorp. Kritik: 52 cm. Mycket god typ. Utmärkt huvud. Korrekt bett. Något korta öron. Bra hals. Ännu något tunn bröstkorg. Något osäker rygg. Något avfallande kors. Utmärkt färg och päls. Rör sig något underställt.

goda rörelser.

Smålandstövare

Hanar Juniorklass

V Junkl

AXE SE50730/2010 (J RR Samsagårdens Small S29406/2000 -- RR Chansa S26133/2005) Äg Bill Nelsson, Vimmerby. Uppf Lotta Halling, Västervik. Kritik: 50 cm. Mycket god typ. Mycket bra huvud. Korrekt Hanar Bruks/Jaktklass

V Jkl

RR FINABOS KNUT S41309/2007 (Balder N13456/03 -- RR SE JCH Raskenstams Bazza S27371/2003) Äg Anders Johansson, Kisa. Uppf Håkan Lundberg, Fritsla. Kritik: 54 cm. Mycket god typ. Aningen grov skalle. Korrekt bett. Något öppna ögon. Bra hals. Något framskjuten skuldra. Utmärkt bröstkorg och rygg. Ordinär bakbensvinkling. Mycket bra päls och färg.

Tikar Unghundsklass

V Ukl

SÅNTORPETS TRAJA SE28588/2010 (J Lärkvallens Arro S38115/2006 -- J Stävjes bett. Utmärkt hals. Något knappa vinklar runt om. Ännu något tunn bröstkorg. Stark rygg. Ordinär benstomme. Utmärkt färg och päls. Stubbsvans.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl BIR BIS-1

SANDREVETS KENO S44887/2008 (J RR Mickelskogens Bamse S24914/98 -- RR SE JCH SE UCH Lindbysens Raia S45237/2000) Äg Phål Andersson, Åseda. Uppf Erik Holmqvist, Klintehamn. Kritik: 52 cm. Utmärkt typ. Utmärkt huvud dock något ljusa ögon. Korrekt bett. Korrekta öron. En utmärkt smålandsstövare med utmärkta proportioner. Utmärkta vinklar. Utmärkt benstomme. Utmärkt färg och päls. Stubbsvans. Utmärkta rörelser.

Klinga S55646/2003) Äg Roland Ström, Hultsfred. Uppf Rickard Rosson, Vreta Kloster. Kritik: 48 cm. Mycket god typ. Bra huvud. Korrekt bett. Något broskiga öron. Lång bra hals. God front. Tunn bröstkorg.

474 Smålands Stövarklubb

G Jkl

RR ROCKY S52669/2007 (RR SE JCH Pinnagreenens Ejje S34957/99 -- J Gräddhyllans Rista S49754/2000) Äg Kent Tikar Öppen klass

V Ökl

JÄGARLYCKANS SALLY S50502/2009 (J RR Samsagårdens Umbro S45629/2004 Ström, Mariannelund. Uppf Magnus Kilstadius, Furudal. Kritik: 53 cm. Mycket god typ. Mycket bra maskulint huvud. Korrekt bett. Bra öron. Mycket bra hals. Framskjuten skuldra. Mycket -- J RR Jägarlyckans Sippi S47957/2002) Äg Börje Karlsson, Vimmerby. Uppf Stig Franzon. Kritik: 49 cm. Mycket god typ. Utmärkt huvud. Aningen ljusa ögon. Korrekt bett. bra bröstkorg. Osäker rygg med höjt ländparti. Något avfallande kors. Ordinär bakbensvinkling. Lång svans. Bra färg och päls.

Lång bra hals. Mycket god front. Något tunn bröstkorg. Stark rygg. Något stelt kors. Något knapp bakbensvinkling. Ordinär benstomme.

V Jkl

PETSJÖBERGETS RAY S35453/2005 något stelt bak.

(RR SE JCH SE UCH Pinnagreenens Ebbe S34954/99 -- J RR Petsjöbergets Raya Mycket bra färg och päls. Lång svans. Rör sig Tikar Bruks/Jaktklass

V Jkl

S27335/98) Äg Sivert Andersson, Kalmar. Uppf Kjell Davidsson, Gnosjö. Kritik: 48 cm. Mycket god typ. Rejält maskulint huvud. Korrekt bett. Bra hals. Något framskjuten KINNEHÖJDENS CILLA S35490/2008 (NO JCH NO UCH SE UCH Limedsforsens Falco S39182/98 -- J RR Samsagårdens Tassa S45577/2002) Äg Roland Törnblom, skuldra. Utmärkt bröstkorg. Stark rygg. Något kort kors. Ordinär bakbensvinkling. Bra färg. Något mjuk päls. Lång svans.

Tikar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk CK 1 Btkl BIM

AXA SE50727/2010 (J RR Samsagårdens Small S29406/2000 -- RR Chansa S26133/2005) Äg Lotta Halling, Västervik. Uppf Lotta Halling, Västervik. Kritik: 46 cm. Utmärkt typ. Bra huvud. Korrekt bett. Mycket bra öron och hals. Mycket god front dock något tunn bröstkorg. Mycket bra rygg. Välvinklad bak. Aningen tunn benstomme. Utmärkt färg och päls. Stubbsvans. Mkt goda rörelser.

Vassmolösa. Uppf Per Mateusson. Kritik: 48 cm. Mycket god typ. Något tunt nosparti. Korrekt bett. Bra hals. Mycket god front. Välutvecklad bröstkorg. Osäker rygg med något högt ländparti och avfallande kors. Bra färg och päls. Något klen benstomme. Björnsvans. Rör sig något underställt.

G Junkl

SANDREVETS JESSI SE47979/2010 (Tarzan S21039/2008 -- J Sandrevets Tella S20079/2006) Äg Kent Ström, Mariannelund. Uppf Erik Holmqvist, Klintehamn. Kritik: 48 cm. God typ. Mycket bra huvud. Korrekt bett. Mycket bra hals och front. Mycket bra bröstkorg. Osäker rygg. Något högt ländparti. Något avfallande kors. God bakbensvinkel. Bra färg men något mjuk päls. Lång svans. Behöver något mer ringträning.

Hallands Stövarklubb 475

Maskulint huvud som kunde haft en bättre nackknöl, ej helt parallella huvudlinjer, mycket bra hals rygg o kors, acceptabelt förbröst o bröstdjup, välvinklad, något tunn benstomme, bra ben o tassar, rör sig med flytande bra steg från sidan, något bred front.

Utställning Ullared

Datum 2011-05-14 Domare Sarah Häggkvist

Finsk stövare

Hanar Juniorklass

K Junkl

SKOGSDALENS ZACKO SE46579/2010 (RR SE JCH Ebbarps Eero S44811/2003 -- RR Skogsdalens Dessy S46771/2005) Äg Nils Henry Andersson, Öxabäck. Uppf Sven- Ingemar Liljedahl. Kritik: 59 cm. Maskulint huvud, tydlig nackknöl, något stora öron, bra hals rygg o kors, förbröst o bröstdjup under utveckling, bra benstomme, bra ben o tassar, något övertecknad i huvudet, rör sig inte helt rent idag då han nyligen varit gipsad, därav priset.

Hanar Öppen klass

D Ökl

PASSBOS MIKKO S36940/2009 (RR SE JCH NO JCH Rapp S46849/99 -- J RR Rosebird Alma Etelävuoren S51739/2001) Äg Susann Makkonen, Veddige. Kritik: 62 cm. Maskulint huvud som störs av en aning pannmask, en bra nackknöl, bra hals rygg o kors, för åldern tillräckligt bra förbröst o bröstdjup, mycket bra ben o tassar, rör sig bra med fint driv flytande, välvisad, parallella rörelser. 0-pris idag pga storleken.

V Ökl

BOSSMÅLAS INGO S34798/2009 (SE JCH RR Wille S26737/2002 -- J RR Bossmålas Cornelia S60427/2004) Äg Göran Bengtsson Ätran. Uppf Kent Allansson. Kritik: 58 cm. SIMON S38433/2009 (J RR Bossmålas Charlie S60428/2004 -- RR SE JCH SE UCH Wilma S24176/2000) Äg Hans-Olof Johansson, Överlida. Uppf Tobias Hagesjö. Kritik: 59 cm. Ett maskulint välskuret huvud med tydlig nackknöl, välplacerade öron, bra hals, acceptabel rygg men lite mjuk, bra kors, mycket bra förbröst o bröstdjup, välvinklad runtom, mycket bra benstomme, bra ben o tassar, rör sig väl från sidan men kunde ha mer driv i steget, något vid i fronten.

Hanar Bruks/Jaktklass

D Jkl

RR HULTAVIKENS PUTTE S39614/2008 (RR SE J(RÄV)CH Foxfighter's Kössi S67216/2004 -- J RR Kätysmäen Elin S11971/2004) Äg Reine Karlén, Slutarp. Uppf Håkan Karlsson. Kritik: 63 cm. Maskulint huvud med tillräcklig nackknöl, bra hals rygg o kors, bra benstomme, bra ben o tassar, välvinklad runtom, tillräckligt bröstdjup o förbröst, rör sig bra från sidan i parallella rörelser. 0 pris idag.

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM

RR JÄGARHULTS BANJO S10527/2007 (RR SE JCH Rami S41146/98 -- J RR Rosebird Anja Etelävuoren S51741/2001) Äg Carl-Fredrik Stolt, Torestorp. Uppf Benthe Pedersén. Kritik: 60 cm. Välskuret maskulint huvud, rastypiska öron, tillräcklig nackknöl, mycket bra hals o rygg, acceptabelt kors, bra förbröst o bröstdjup, mycket bra benstomme ben o tassar, ser uthållig ut, han rör sig med vägvinnande steg, lite flaggande svans.

476 Hallands Stövarklubb

G Jkl

BIABYS QELLO S33441/2008 ( Sorkomäen Saku S33218/2008 -- RR SE JCH Bromyrans Stella S41639/2003) Äg Regina Janåsen, Tvååker. Uppf Bo Belestam. Kritik: 59 cm. Maskulint huvud som kunde haft mer könsprägel, kunde haft tydligare nackknöl, bra hals rygg o kors, bra förbröst o bröstdjup, bra benstomme, bra ben o tassar, välmusklad, rör sig med något försiktiga steg o inte helt parallell, något vid front, välvisad.

V Jkl

TIM S64269/2006 (RR SE JCH SE UCH Flygarebergets Dino S30266/2001 -- RR SE JCH SE UCH Wilma S24176/2000) Äg Tobias Hagesjö, Smålandstenar. Uppf Ägaren. Kritik: 58 cm. Maskulint huvud som störs lite av lite mycket halsskinn, tydlig nackknöl, bra öron, bra hals, lite mjuk rygg, bra kors, mycket bra förbröst o bröstdjup, bra ben o tassar, rör sig från sidan med flytande bra rörelser, rör sig dock inte helt rent pga skada.

markerad nackknöl, välplacerade öron, mycket bra hals rygg o kors, förbröst o bröstdjup under utveckling, bra för tik benstomme, bra ben o tassar, välvinklad runtom, välvisad, flytande vägvinnande bra rörelser, mörka vackra ögon.

V Junkl

SKOGSDALENS CAJSA SE25102/2010 (RR SE JCH Remo S24174/2000 -- RR Skogsdalens Lissi S33886/2007) Äg Sven Ingemar Liljedal, Håcksvik. Uppf Ägaren. Kritik: 56 cm. Feminint välskuret huvud med tydlig nackknöl, mycket bra hals men står o går med något mjuk rygg, bra kors, bröstdjup o förbröst under utveckling, tillräckligt vinklad runtom, något rak i frambenen, passande benstomme, bra ben, något blöta tassar bak, rör sig med vägvinnande bra steg men ser nästan lite överbyggd ut fram, i rörelse i övrigt parallella rörelser.

Tikar Valpklass

1 Valpkl HP

GRUVRISETS FREJA SE67028/2010 (INT UCH NORD UCH NORD JCH NO V-06 -- RR SE JCH SE UCH Gruvrisets Dessi S27625/2005) Äg Glenn Ottosson, Torup. Uppf Rolf Johansson. Kritik: 55 cm. Välskuret fint huvud med fin nackknöl, mycket bra hals rygg o kors, hon är välkroppad, bra ben o tassar, välvinklad runtom, rör sig med flytande fina rörelser, hon har nog framtiden för sig, Bästa valp.

Tikar Unghundsklass

G Ukl

BÖKEBACKENS KIRA S45029/2009 (RR SE JCH Hallmyrans Vidar S19103/2005 -- RR NORD JCH SE UCH Nordgårdsbäckens Yatzi S33048/2004) Äg Dick o Ann-Sofie Söderberg, Hyltebruk. Uppf Ulf Sivberg. Kritik: 55 cm. Feminint välskuret huvud, mörka vackra ögon dock något sotig, tillräcklig nackknöl, bra hals rygg o kors, hon har mycket bra förbröst o bröstdjup får dock inte bli tyngre, välvinklad, mycket bra benstomme ben o tassar, rör sig med flytande parallella rörelser men hela tiken är mycket försiktig, rör sig med tveksamhet, behöver bli mer frimodig, ena bogen övertecknad vit.

Tikar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk CK 2 Btkl

FLYÅSENS IZZY SE42051/2010 (J RR Bossmålas Charlie S60428/2004 -- RR SE JCH SE UCH Ebbarps Hallie S35489/2006) Äg Christina Johansson, Öxabäck. Uppf Karl Erik Amour. Kritik: 57 cm. Välskuret feminint huvud med något fattig underkäke, bra Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR

BROSKOGENS TANJA S16494/2005 (FI JCH Kuturan Vihtori S28609/2004 -- J RR Ljungmyrens Tua S42994/98) Äg Peter Burström, Skällinge. Uppf Leif Andersson. Kritik: 55 cm. Välskuret feminint huvud med tydlig markerad nackknöl, mycket bra hals

Hallands Stövarklubb 477

rygg o kors, mycket bra förbröst o bröstdjup, välvinklad runtom, rör sig med vägvinnande flytande steg, parallellt.

G Ökl

BIRJA S36349/2008 (Teo S64270/2006 -- Överlida. Uppf Kenneth Gunnarsson. Kritik: 54 cm. Feminint huvud med tydlig nackknöl, något stora öron, bra hals, acceptabel rygg, sluttande kors, tillräckligt förbröst o bröstkorg, önskar mer benstomme, bra ben, acceptabla tassar, välvinklad runtom, rör sig med försiktiga parallella steg behöver mer driv.

Hamiltonstövare

Hanar Juniorklass

G Junkl

KLING SE39623/2010 (RR Lägernskogens Sigge S31211/2001 -- Allmogens Axxi S57419/2007) Äg Lennart Nilsson, Halmstad. Uppf Tord Martinsson. Kritik: 59 cm. Maskulint huvud, kunde haft tydligare markerat stop, något tung i sitt huvud, bra hals o rygg, acceptabelt kors, mycket bra förbröst o bröstdjup för åldern, bra ben o tassar, bra benstomme, rör sig med något lite driv ger ett tungt intryck, stela bakbensrörelser.

V Ökl

JÄGARHULTS IDA S31690/2008 (RR SE JCH Rami S41146/98 -- J RR Rosebird Anja Etelävuoren S51741/2001) Äg Bengt-Ove Gunnarsson, Veddige. Uppf Berthe Pedersén. Kritik: 56 cm. Välskuret feminint huvud, skulle vinna på bättre nackknöl, bra hals, eftergivande rygg, bra kors, mycket bra förbröst o bröstdjup, välvinklad runtom, mycket bra benstomme ben o tassar, bra driv i steget men vid i fronten, rör sig med tveksamhet sjunker ihop i rörelse, ser något överbyggd ut bak.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl

HULTAVIKENS BIANCA S39617/2008 (RR SE J(RÄV)CH Foxfighter's Kössi S67216/2004 -- J RR Kätysmäen Elin S11971/2004) Äg Tony Andersson, Gislaved. Uppf Håkan Karlsson. Kritik: 55 cm. Feminint huvud, mörka vackra ögon som är aningen kilformade, har lite kind och är lite fattig i underkäken, har tyvärr inte helt släta öron, mycket bra hals rygg o kors, mycket bra förbröst o bröstdjup, passande benstomme, bra ben o tassar, välvinklad runtom, rör sig med vägvinnande flytande bra steg parallellt.

V Junkl

SPRING SE59062/2010 (Mandylike's Spirit S46072/2008 -- Harlyckans My S40808/2004) Äg Lennart Pettersson, Halmstad. Uppf Hans Jakobsson. Kritik: 54 cm. Välskuret maskulint huvud under utveckling, bra hals rygg o kors, bra förbröst o bröstdjup för åldern, bra benstomme ben o tassar, rör sig med vägvinnande rörelser men något hackney behöver mer kraft mot marken, något sotig i sina färger ännu, spås en fin framtid.

Hanar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk

NAVÅSENS KIM S40131/2009 (J RR Zorro S41082/2005 -- RR SE JCH SE UCH Navåsens Silva S42554/99) Äg Per Erik Gustavsson, Björketorp. Uppf Per-Erik o Conny Gustavsson. Kritik: 55 cm. Maskulint huvud, välplacerade öron, bra hals rygg o kors, mycket bra förbröst o bröstdjup, passande bra benstomme, bra ben o tassar, mycket bra vinklar runtom, rör sig med flytande parallella rörelser.

G Junkl

RICKO SE44398/2010 (J RR Mandylike's Milroy S46318/2005 -- RR SE JCH Dostarps Jana S52881/2004) Äg Lars Karlsson, Tvärred. Uppf Kenth Sjölin. Kritik: 58 cm. Maskulint huvud, mörka vackra ögon men lite lösa ögonlock nertill, bra hals o rygg, något sluttande kors, bra förbröst o bröstdjup för åldern, bra

478 Hallands Stövarklubb

ben o tassar, bra benstomme för åldern, rör sig lite hackney pga korset därav priset.

o bröstdjup, välvinklad, utmärkt benstomme ben o tassar, rör sig med vägvinnande bra steg.

Hanar Öppen klass

D Ökl

MANDYLIKE'S STRIKE S46069/2008 (J Tello S39724/2002 -- J RR Mandylike's Hazel S44600/2003) Äg Bertil Jensen, Hässleholm. Uppf Susanne Ericsson Kritik: 57 cm. Maskulint huvud, bra hals rygg o kors, mycket bra förbröst o bröstdjup, välvinklad runtom, passande benstomme, bra ben o tassar, rör sig med bra steg, oacceptabelt beteende idag vill ej bli hanterad. 0 - pris.

E Jkl 2 Jkk CK 2 Bhkl

JÖSSELANDETS TELLUS S44848/2009 (SE JCH SE UCH Byggemarkens Drillo S22823/2004 -- J RR Mysla S38102/2006) Äg Bengt Lindell, Växjö. Uppf Per-Erik Eriksson. Kritik: 58 cm. Maskulint välskuret huvud, vackra mörka ögon, mycket bra hals rygg o kors, tillräckligt förbröst o bröstkorg, bra ben o tassar, bra benstomme, rör sig med bra vägvinnande steg.

E Ökl 1 Ökk CK 3 Bhkl

RR MANDYLIKE'S MAGNUM S46317/ 2005 (J Rotebos Boss S28615/2000 -- J RR Mandylike's Samantha S43653/97) Äg Göran Johansson, Varberg. Uppf Susanne Ericsson. Kritik: 59 cm. Välskuret maskulint huvud, mörka vackra ögon, mycket bra hals rygg o kors, utmärkt benstomme ben o tassar, ser uthållig o stark ut, välvinklad runtom, rör sig med parallella vägvinnande flytande steg.

V Jkl

KALVHAGENS JOPPE S48535/2007 (RR Torpstugans Jack S45065/99 -- Stantes Ana S57774/2001) Äg Tore Jarhult, Ullared. Uppf Per-Anders Gustavsson. Kritik: 58 cm. Välskuret bra maskulint huvud men tyvärr lite korta öron, mycket bra hals rygg o kors, tillräckligt förbröst o bröstdjup, bra benstomme, bra ben o tassar, välvinklad, rör sig med bra flyt i steget kunde dock ha mer driv.

G Ökl

MANDYLIKE'S STRIX S46068/2008 (J Tello S39724/2002 -- J RR Mandylike's Hazel S44600/2003) Äg Christer Dragstedt, Väröbacka. Uppf Susanne Ericsson. Kritik: 55 cm. Välskuret huvud som kunde vara mer könspräglat, bra hals rygg o kors, tunt förbröst för hunden, passande benstomme, bra ben o tassar, rör sig inte helt frimodigt, skulle vilja ha lite mer massa på honom o könsprägel, därav priset.

Tikar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk CK

X-ET SE39622/2010 (RR Lägernskogens Sigge S31211/2001 -- Allmogens Axxi S57419/2007) Äg Todd Martinsson, Malmbäck. Uppf Ägaren. Kritik: 56 cm. Feminint välskuret huvud, välplacerade öron, mycket bra hals rygg o kors, mycket bra förbröst o bröstdjup, mycket bra vinklad, utmärkt benstomme, mycket bra ben o tassar, mycket bra parallellt flytande steg.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR

BRATTÅSBÄCKENS JAZZ S45201/2005 (NO JCH Ero N22742/01 -- SE JCH NO JCH RR Thurdrevet Bissy S23053/99) Äg Bengt Olof Eskilsson, Säffle. Uppf Bengt Bengtsson. Kritik: 59 cm. Välskuret maskulint vackert Hamiltonstövarhuvud, mörka vackra ögon, utmärkt hals rygg o kors, mycket bra förbröst

V Junkl

KÄVSJÖS MICKSA SE25367/2010 (RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco S58843/2004 -- RR SE JCH SE UCH Hjälmsereds Wilma S51239/2002) Äg Gert Svensson, Hovås. Uppf Bengt Eriksson. Kritik: 54 cm. Feminint välskuret huvud, lite fattig underkäke, bra hals o rygg, ngt sluttande kors, mkt bra förbröst o bröstdjup, mkt bra benstomme, bra ben o tassar, bra vägvinnande rörelser men det fattas driv pga korset.

Hallands Stövarklubb 479

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 4 Btkl

GÖINGEBYGDENS TYRA S51519/2007 (RR SE JCH SE UCH Harlyckans Zorro S27189/2002 -- RR SE UCH SE JCH Göingebygdens Fanny S28579/2003) Äg Rolf Johansson, Alafors. Uppf Magnus Jönsson. Kritik: 55 cm. Välskuret vackert huvud, mörka vackra ögon, aningen kind, mycket bra hals rygg o kors, mycket bra benstomme ben o tassar, bra förbröst o bröstdjup, rör sig med vägvinnande bra steg, välvisad.

E Jkl 2 Jkk CK 2 Btkl R-Cert

RR MANDYLIKE'S MAZARIN S46319/ 2005 (J Rotebos Boss S28615/2000 -- J RR Mandylike's Samantha S43653/97) Äg Åke Bäckman, Jordbro. Uppf Susanne Ericsson. Kritik: 55 cm. Välskuret mycket vackert hamiltonstövarhuvud, mörka vackra ögon, utmärkt hals rygg o kors, mycket bra förbröst o bröstdjup, välvinklad runtom, mycket bra benstomme o tassar, rör sig med vägvinnande parallella steg.

G Ökl

STÄVJES BLIXTRA S30746/2008 (J RR Hetseryds Rasken S43878/98 -- RR SE UCH SE JCH Stävjes Pia S41323/98) Äg Andreas Johansson, Överlida. Uppf Bo Gustavsson. Kritik: 55 cm. Välskuret vackert huvud, vackra mörka ögon, bra hals rygg o kors, tunt förbröst o bröstdjup, ordinärt vinklad, skulle önska mer passande benstomme, bra ben o tassar, rör sig med ngt försiktiga rörelser o lite hackney fram.

med driv.

E Jkl 3 Jkk CK 3 Btkl

FESTIS S52783/2008 (J RR Ulfkällas Zeb S36734/2004 -- J RR Bomarkens Pepsi S25933/2000) Äg Christian Jansson, Hedekas. Uppf Ägaren Kritik: 55 cm. Välskuret feminint huvud, bra placerade öron, mycket bra hals rygg o kors, mycket bra förbröst o bröstdjup, mycket bra benstomme ben o tassar, rör sig med mycket bra parallellt steg vägvinnande

V Ökl

MANDYLIKE'S STACY S46073/2008 (J Tello S39724/2002 -- J RR Mandylike's Hazel S44600/2003) Äg Mathias Sandgren, Dalum. Uppf Susanne Ericsson. Kritik: 54 cm. Feminint fint huvud, skulle ha bättre stop o störs av aningen kind, bra hals rygg o kors, lite klent förbröst o bröstdjup, passande benstomme ben o tassar, rör sig fint, välvisad.

E Jkl 4 Jkk CK

RR BJÖRNEKES VERA S32733/2007 (Gråbeinmyra's Birk N18189/00 -- RR SE JCH SE UCH Navåsens Nina S32661/2000) Äg Ove Bergström, Ekenässjön. Uppf Bengt Lindell. Kritik: 56 cm. Välskuret feminint huvud, aningen fattig underkäke, mycket vackra harmoniska mörka ögon, bra hals rygg o kors, bra benstomme, bra ben o tassar, mycket bra förbröst o bröstdjup, rör sig med fina parallella rörelser.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM

RR ENY S51055/2006 (SE J(RÄV)CH SE Jenni N08606/98) Äg Anders Köllerström, Kinnarumma. Uppf Roald Gimming. Kritik: 54 cm. Välskuret feminint huvud med mörka vackra ögon, utmärkt hals rygg o kors, mycket bra förbröst o bröstdjup, mycket bra benstomme ben o tassar, rör sig med vägvinnande flytande rörelser.

E Jkl CK

GNILRES DIVA S24747/2008 (SE JCH SE UCH RR Rosådalens Ross S33952/2005 -- J RR Gnilres Cilla S61154/2004) Äg Erling Buch, Hönö. Uppf Ägaren. Kritik: 55 cm. Välskuret feminint huvud störes av något ljusa ögon o av tunga underlock på ögonen, mycket bra hals rygg o kors, mycket bra förbröst o bröstdjup, mycket bra ben o tassar, får ej bli tyngre, rör sig med vägvinnande bra steg.

480 Hallands Stövarklubb

RR EMILS TESS S41700/2006 (RR SE JCH SE UCH Torgnys Under S42734/2001 -- RR SE JCH SE UCH Emils Sita S24948/99) Äg Wåge Fred, Husqvarna. Uppf Ägaren. Kritik: 55 cm. Feminint välskuret huvud, mycket bra hals rygg o kors, mycket bra vinklad runtom, mycket bra benstomme ben o tassar, rör sig med vägvinnande parallella rörelser men lite trögstartad.

Schillerstövare

Hanar Unghundsklass

G Ukl

Falkenberg. Uppf Sune Sturesson. Kritik: 52 cm. Välskuret feminint huvud, välplacerade öron, mycket bra hals rygg o kors, passande bra TUSSEBODENS PAN S55715/2009 (J RR Poko S28600/2003 -- J Tussebodens Bella S40393/2003) Äg Fredrik Johansson, Kinna. Uppf Stig Stenborg. Kritik: 60 cm. Maskulint huvud som störs av en aning kind, välplacerade öron, bra hals rygg o kors, benstomme under utveckling, bra ben, något blöta tassar bak, acceptabelt vinklad runtom, rör sig med flytande bra rörelser, dock något hastrång bak, förbröst o bröstdjup under utveckling.

benstomme, mycket bra ben o tassar, förbröst o bröstdjup under utveckling, rör sig med flytande bra rörelser.

Tikar Unghundsklass

E Ukl

OVESONS ALVA S57511/2009 (RR SE J(RÄV)CH Frostnattens Revelj S49242/2005 -- RR SE J(RÄV)CH Myrhagen Tindra S46194/2004) Äg Fredrik Arvidsson, Ullared. Uppf Ove Svensson. Kritik: 53 cm. Välskuret Hanar Bruks/Jaktklass

G Jkl

BÖRSGÅRDS DOLLAR S36053/2007 feminint huvud, mycket bra hals rygg o kors, hon har förbröst o bröstdjup under utveckling, mycket bra ben o tassar, rör sig med flytande (J Broängsbäckens Rocky S32058/2003 o parallella steg, färg har något genomslag ser -- Bäckaskallets Bella S33964/2005) Äg dock manteln tydligt, välvinklad runtom.

Gunnar Nilsson, Länghem. Uppf Ingemar Larsson. Kritik: 56 cm. Maskulint huvud med välplacerade o rastypiska öron, mörka vackra ögon, bra hals rygg o kors, passande bra benstomme, bra ben o tassar, tunt bröst o bröstdjup, rör sig med korta försiktiga steg, ger ett kvadratiskt intryck, karpar något i rörelse.

Mentalitet ua.

V Ukl

BUDBERGETS ISA S44089/2009 (SE JCH Käbbaskogens Idor S32977/2002 -- RR SE JCH Budbergets Enja S31214/2001) Äg Wiggo Skoglund, Oskarström. Uppf Bertil o Ann-Marie Hedlund. Kritik: 55 cm. Feminint huvud med mörka pigga ögon, stora fina öron, bra hals o rygg, något sluttande kors,

V Jkl

ANTE S55641/2008 (J RR Butskogens Dino S34949/99 -- RR SE J(RÄV)CH SE UCH Orustmarkens Rita S32799/2003) Äg Stanley Hedlund, Västra Frölunda. Uppf Roger Olsson. Kritik: 56 cm. Maskulint huvud med en aning långt nosparti, bra hals rygg o kors, passande bra benstomme, bra ben o tassar, acceptabelt förbröst o bröstdjup, bra vinklar, rör sig med flytande bra rörelser.

Tikar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk CK 1 Btkl BIR

STUREVALLENS DONNA SE27769/2010 (RR SE J(RÄV)CH Lyeskogens Chippen S49457/2004 -- J Bäckaskallets Ajja S43821/2004) Äg Daniel Johansson, tillräckligt förbröst o bröstdjup, benstomme under utveckling, mycket bra ben o tassar, välvinklad runtom, bra musklad, rör sig med flytande steg men med försiktighet.

Hallands Stövarklubb 481

Tikar Öppen klass

V Ökl

EKMARKENS ESSY S50849/2008 (J Strandmorens Billy S24978/2002 -- RR SE J(RÄV)CH SE UCH Lyeskogens Anni Tikar Öppen klass

V Ökl

TESSY S41132/2008 (Luger S47598/2004 -- J RR Lisa S29404/2002) Äg Mats Bergendal, Istorp. Uppf Asta Nordstrand. Kritik: 48 cm. S49460/2004) Äg Håkan Gustavsson, P2 saknas i överkäke, höger. Feminint välskuret Oskarström. Uppf Göran Månsson. Kritik: 51 cm. Feminint huvud, välplacerade öron, bra hals o rygg, något sluttande kors, acceptabelt förbröst o bröstdjup, passande benstomme, bra ben o tassar, välvinklad runtom, rör sig bra från sidan men dock något bundna bakbensrörelser o inte riktigt parallella bak/fram.

Luzernerstövare

Tikar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK 1 Btkl BIR

STÄVJES BEDA SE15786/2010 (RR SE J(RÄV)CH Dalastigens Minor S52119/2003 -- Stävjes Nova S39176/2005) Äg Göran Jönsson, Harplinge. Uppf Bo Gustavsson. Kritik: 48 cm. Feminint ädelt huvud, mörka vackra ögon, ädla skruvade öron, mycket bra hals rygg o kors, passande bra benstomme, bra ben o tassar, förbröst o bröstdjup under utveckling men störs något av en uppdragen buklinje, rör sig med bra flytande rörelser men något hastrång.

huvud, mycket bra hals men något lång rygg, bra kors, tunt förbröst o bröstdjup, för tiken ok benstomme men skulle önska mer massa, bra ben o tassar, acceptabla vinklar, hon rör sig med flytande bra rörelser.

Schiller Rasvård

Tikar Bruks/Jaktklass

V Jkl

SANDTORPETS STEJA AS46541/2006 (J RR Frostnattens Orfeus AS32513/2002 -- RR SE UCH SE JCH FI UCH NO UCH Sandtorpets Stinta S23126/98) Äg Gun Sundell o Jan Karlsson, Kristinehamn. Uppf Ägaren. Kritik: 54 cm. Välskuret huvud som kunde vinna på att ha tydligare könsprägel, mycket bra hals rygg o kors, mycket bra förbröst o bröstdjup, välvinklad, bra ben o tassar, rör sig med flytande vägvinnande steg, hela tiken kunde vinna på ett mer feminint o ädelt uttryck, ser frisk o sund ut, något genomslag i färger. Mentalitet ua.

Smålandstövare

Tikar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk CK 1 Btkl BIR

SANDREVETS DESSI SE47978/2010 (Tarzan S21039/2008 -- J Sandrevets Tella S20079/2006) Äg Conny Gustavsson, Björketorp. Uppf Erik Holmqvist. Kritik: 44 cm. Feminint rastypiskt huvud, välplacerade öron, mycket bra hals rygg o kors, mycket bra förbröst o bröstdjup, mycket bra benstomme, bra ben o tassar, välvinklad runtom, hon rör sig riktigt bra med vägvinnande flytande steg, får dock inte bli tyngre.

482 Hallands Stövarklubb

Utställning Ullared

Datum 2011-08-06 Domare Torbjörn Granheim mycket bra färger och päls, mycket bra rörelser, mycket bra mentalitet.

Finsk stövare

Hanar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk

EKKO SE42035/2010 (RR SE JCH Myrekullas Rami S33042/2006 -- J RR Drevsäkers Alice S29790/2005) Äg Göran Öberg, Alingsås. Uppf Tryggve Svensson. Kritik: 60,5 cm. E. Flott huvud, ofärdig i kroppen, ordinär benstomme och vinklar, ännu något oren i färgen, ordinära rörelser, mycket bra mentalitet.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk

RR BESSY S51569/2006 (RR SE J(RÄV) CH Foxfighter's Kössi S67216/2004 -- RR SE J(RÄV)CH Spela S24177/2000) Äg Bengt Andersson, Ätran. Uppf Ägaren. Kritik: 55 cm. E. Välskuret huvud, önskas stramare överlinje, utmärkt benstomme och vinklar, mycket bra rörelser, mycket bra päls och färger, god mentalitet.

Hanar Öppen klass

V Ökl

ÖNNEMOLYCKANS TRÄFF S38798/2009 (J RR Svartåvikens Jacko S30329/2005 -- RR SE JCH SE UCH Stavsjöskogens Blenda S24214/2003) Äg Martin Karlsson, Varberg. Uppf Ove Erlandsson. Kritik: 57 cm. V. Bra huvud, passande kropp, ordinär benstomme och vinklar, bra päls och färger, en hund som behöver ringträning, annars bra rörelser.

E Jkl 2 Jkk

RR SYYSAAMUN SISSI S34133/2006 (FI JCH FI UCH Pirttirinteen Uri FIN20978/99 -- FI JCH Syysaamun Usva FIN30288/96 ) Äg Robert Robertsson, Brastad. Uppf Pukkila Tapani. Kritik: 56 cm. E. Bra huvud, mycket bra över och underlinje, välställda bra ben, något öppna vinklar bak, bra päls och färger, goda rörelser, utm mentalitet.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM

LÅNGBOS TALO S11498/2009 (RR SE JCH SE UCH Kroonmäen Rossi S22817/2004 -- RR SE JCH SE UCH Sweenby Mira S28007/2001) Äg Jan Ottosson, Forserum. Uppf Ägaren. Kritik: 60,5 cm. E. Mycket bra huvud, kraftig kropp, lite hög svansföring, välställda bra ben, effektiva rörelser, utmärkt mentalitet, bra päls och färger.

Hamiltonstövare

Hanar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk

KLING SE39623/2010 (RR Lägernskogens Sigge S31211/2001 -- Allmogens Axxi S57419/2007) Äg Lennart Nilsson, Halmstad. Uppf Tord Martinsson. Kritik: 60 cm. E. Mycket bra huvud, en kraftig hanhund, kraftig kropp och benstomme, välvinklad, mycket bra päls och färger, behöver ringträning, mycket bra mentalitet.

Tikar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk CK 1 Btkl BIR

KVISTÅSENS PIRJO SE32027/2010 (RR SE JCH Lunnsjöns Loke S29492/2005 -- J Kallravallens Ila S28583/2002) Äg Johan Karlsson, Alingsås. Uppf Hans Jensen. Kritik: 56 cm. E. Mycket bra huvud, bra linjer i kroppen, utmärkt benstomme och vinklar, Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 2 Bhkl

NAVÅSENS PANG S40127/2009 (J RR Zorro S41082/2005 -- RR SE JCH SE UCH Navåsens Silva S42554/99) Äg Kjell-Åke Svensson, Veddige. Uppf Per-Erik Gustavsson. Kritik: 59 cm. E. Mycket bra huvud, utmärkta linjer i kroppen, välställda bra ben, bra päls och färger, goda rörelser, utm mentalitet.

Hallands Stövarklubb 483

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR

SKOGSDALENS SPEJ S33891/2007 (RR SE J(RÄV)CH SE UCH INT UCH NO UCH Hetseryds Chicko S43277/96 -- J RR Mårdhöjdens Cira S46353/97) Äg Krister Gustavsson, Tävelsås. Uppf Sven-Ingemar Liljedahl. Kritik: 58 cm. E. Välskuret huvud, mycket bra linjer i kroppen, utmärkt

V Ökl

DIHEKAS MIGHTY S41621/2008 (RR SE J(RÄV)CH Börsgårds Ilo S49749/2000 -- J RR Törmarkens Abba S42620/2002) Äg Christer Dragstet, Bua. Uppf Gunnar Furuvik. Kritik: 59 cm. VG. Bra huvud, bra kropp, ordinär benstomme, lite lös i fronten, något ostadiga rörelser, behöver ringträning, bra päls och färger, utm mentalitet.

benstomme och vinklar, mycket bra päls och färger, mycket bra rörelser, utm mentalitet.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR

LYESKOGENS ISAK S43973/2007 (Raggen S41203/2001 -- Lady S38826/98) Äg Anders TINA S50839/2008 (RR SE JCH Nilsson, Strömsnäsbruk. Uppf Christer Gränöbäckens Jack S40036/2003 -- RR SE JCH Leverhögens Samba S25574/2003) Äg Dan Karlsson, Oskarström. Uppf Stig Nilsson. Kritik: 57,5 cm. E. Mycket bra huvud men önskar mer markerat stop, utmärkt kropp, ordinär benstomme, något öppna vinklar fram, bra vinklar bak, utmärkt päls och färger, goda rörelser, utm mentalitet.

Schillerstövare

E Ökl 1 Ökk CK 3 Bhkl

RR PAWO S18414/2005 (SE V-06 SE UCHoJ(RÄV)CH RR FI NO UCH INT UCH WW-08 Börsgårds Cesar S49742/2000 -- J Sandtorpets Litta S32114/2001) Äg Martin Johansson, Munka Ljungby. Kritik: 60 cm. E. Välskuret huvud, en något stor hanhund, mycket bra över och underlinje, välställda bra ben, bra päls och färger, goda rörelser, utm mentalitet.

E Ökl 2 Ökk CK 4 Bhkl

GAPS MO-JOE S25533/2009 (J Buholmens Vejron S37941/98 -- RR SE JCH SE UCH Käbbaskogens Glimma S19183/2000) Äg David Karlsson, Uddevalla. Uppf Gunnar Pamuk. Kritik: 58,5 cm. E. Mycket bra huvud, utmärkt överlinje, lite lätt underlinje, välställda bra ben, bra päls och färger, utmärkta rörelser, utm mentalitet.

Hederstedt. Kritik: 56,5 cm. E. Mycket bra huvud, mycket bra över och underlinje, välställda mycket bra ben, mycket bra päls och färger, mycket bra rörelser, utm mentalitet.

E Jkl 2 Jkk CK 2 Bhkl R-Cert

ANTE S55641/2008 (J RR Butskogens Dino S34949/99 -- RR SE J(RÄV)CH SE UCH Orustmarkens Rita S32799/2003) Äg Stanley Hedlund, Västra Frölunda. Uppf Roger Olsson. Kritik: 56,5 cm. E. Välskuret huvud, mycket bra linjer i kroppen, välställda bra ben, något underställda bakbensrörelser annars bra, mycket bra pälskvalitet och färger, utm mentalitet.

Tikar Unghundsklass

V Ukl

TÖRMARKENS JAMBA SE18946/2010 (Cato S24672/2001 -- Törmarkens Bittan S36748/2004) Äg Stig Martinsson, Kinna. Uppf Klas Törmark. Kritik: 52 cm. V. Gott huvud, något lätt i kroppen, något uppdragen buklinje, ordinära välställda vinklar, bra päls och färger, bra mentalitet, goda rörelser.

484 Hallands Stövarklubb

Tikar Öppen klass

V Ökl

STUREVALLENS TRAJA S47011/2007 (RR SE JCH Frostnattens Narr S48544/2001 -- J Bäckaskallets Ajja S43821/2004) Äg Robin Amundsson. Uppf Sune Sturesson. Kritik: 55,5 cm. V. Bra huvud, lätt och ofärdig kropp, ordinär benstomme och vinklar, bra rörelser, bra färger och päls, härlig mentalitet.

Luzernerstövare

Hanar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk CK 1 Bhkl BIM

KLACKEBOS FAXE SE48437/2010 (Rex N05965/05 -- Klackebos Mexi S54174/2007) Äg Anders Gustavsson, Lilla Dalsjöfors. Uppf Hans Körberg. Kritik: 51,5 cm. E. Välskuret huvud, mycket bra linjer i kroppen, utmärkt benstomme och vinklar, rör sig mycket bra, prima färger och päls, utm mentalitet.

ALFSGÅRDENS DISA S49308/2009 (RR SE J(RÄV)CH Lyeskogens Chippen S49457/2004 -- J RR Felicia S60592/2005) Äg Martin Johansson, Munka Ljungby. Kritik: 54 cm. V. Bra huvud, något lätt och ofärdig, något lätt benstomme, ordinära vinklar, något rak i fronten, bra päls och färger, bra rörelser, utm mentalitet.

Tikar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK 1 Btkl BIR

TESSIE SE26905/2010 (RR SE JCH SE UCH NO JCH Aydon S52027/2004 -- J RR Finabos Åse S41308/2007) Äg Sune Hansson, Bottnaryd. Uppf Ägaren. Kritik: 53 cm. E. Utmärkt huvud, mycket bra över och underlinje, välställda bra ben, utmärkt päls och DIHEKAS RALLA S52667/2009 (RR Orustmarkens Harry S32794/2003 -- J RR färger, utmärkt mentalitet, mycket bra rörelser.

Törmarkens Abba S42620/2002) Äg Ingela Mårtensson, Skällinge. Uppf Gunnar Furuvik. Kritik: 53 cm. V. Mycket bra huvud, kunde ha något stramare överlinje, utmärkt benstomme och vinklar, goda rörelser, mycket bra mentalitet, mycket bra päls och färger.

RONJA S43693/2009 (J Gräsbergets Kim S36014/2005 -- J RR Höjdfallets Zaida

E Ukl 2 Ukk CK 2 Btkl

HOLLIE SE26904/2010 (RR SE JCH SE UCH NO JCH Aydon S52027/2004 -- J RR Finabos Åse S41308/2007) Äg Ann-Christin Andersson, Perstorp. Uppf Sune Hansson. Kritik: 49,5 cm. E. Ännu något lätt och outvecklad, bra huvud, mycket bra överlinje, uppdragen buklinje, välställda mycket bra ben, utmärkta rörelser, utm mentalitet.

Oskarström. Uppf Rune Pettersson. Kritik: 52,5 cm. V. Bra huvud, är för dagen något tung, utmärkt benstomme och vinklar, bra päls och färger, önskar mer drive i rörelse, mycket bra mentalitet.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk

CLEO S45034/2009 (RR SE J(RÄV)CH Dalastigens Minor S52119/2003 -- Sturedalens Lycka S38057/2003) Äg Per-Olof Larsson, Veddige. Uppf Sven-Olof Andersson. Kritik: 49 cm. E. Mycket bra huvud, bra överlinje, uppdragen buklinje, något hög svansföring, ordinär benstomme, bra vinklar, bra päls och färger, utmärkt mentalitet, utmärkta rörelser.

Sydsvenska Stövarklubb 485

Icke prisvinnande hundar

Finsk stövare

Elitklass J RR BERGAGÅRDS IINA S18609/2004 (SE UCH SE JCH Liberget's Santtu N08064/96 -- SE JCH RR Mejvan Kilens Iisa S20620/2000) Dag1 11 min 22 eg Hare. Tappt på byväg avbröts på ägarens begäran. Startar ej dag 2.

Sent redovisade jaktprov fån säsongen 2010-2011

Jaktprov Vivljunga

Datum 2010-12-06 - 2010-12-07 Fullmäk Ɵ ge Anders Nilsson

Hamiltonstövare

Elitklass

STÄVJES MR CARRO S45614/2004 (RR SJCH Hemsöbons Klang S48729/94 -- RR SUCH SJCH Stävjes Pia S41323/98) Dag1 3 min 19 eg Hare. Dötappt på byväg. Startar ej dag 2.

Hamiltonstövare

Elitklass

2 Pris

RR HARMYRENS TEKLA S36638/2001 (RR SJCH Hemsöbons Klang S48729/94 -- RR Harmyrens Hejja S33907/97) Mats Nilsson Emmaljunga.

10-12-06 Dom Bengt Gustavsson. Temp -4°C.

Snö 24 cm. Kl 08:00-14:00 Sl.1 Mark.slag 10:10 Upptag 10:14 44(51)26(20)14(31)10 = 94(102) 4 rep. Hare sågs 1 gång. Alla tappter har varit på vägar. Provet avbröts på ägarens begäran.

Sök 5 Arb.slag 4 Väck 6(1) Drevsäk 4 Drevfart 4 Skallm 4 Tapptarb 4 Väck 5 Skall.hörb 4 Skall.ton 4(4) Lyd 5 Jaktlust 5 S:a 54 10-12-07 Dom Roy Johansson. Temp 0°C Snö 25 cm. Kl 08:06-14:35 Sl.2 Mark.slag 10:40 Upptag 10:59 24(24)10(43)10(21)11(9)29 = 84(97) 5 rep. Hare sågs 0 ggr. Provet avbröts på ägarens begäran.

Sök 4 Arb.slag 4 Väck 6(1) Drevsäk 4 Drevfart 4 Skallm 5 Tapptarb 4 Väck 6 Skall.hörb 4 Skall.ton 4(4) Lyd 5 Jaktlust 5 S:a 55 2 ökl + 2 ökl = 2 ekl

Utslagna hundar

Schillerstövare

Elitklass J RR FROSTNATTENS RYTM S49248/2005 (J Sandtorpets Klang S32117/2001 -- J RR Frostnattens Nona S48546/2001) Utslagen klövvilt. Utslagen klövvilt.

Jaktprov Vivljunga

Datum 2011-02-12 - 2011-02-15 Fullmäk Ɵ ge Anders Nilsson

Finsk stövare

Elitklass

1 Pris

J RR BOSSMÅLAS BLIXTEN S59043/2002 (FIJCH FIUCH Alapörkän Hiski S52707/2000 -- RR SE JCH SE UCH Nolhottens Sabina S30400/97) Peter Johansson Högsby 11-02-13 Dom Jonas Fick. Temp -12°C Snö 2 cm. Kl 08:00-13:20 Sl.1 Mark.slag 08:10 Upptag 10:20 28(8)15(27)43 = 86(35) 3 rep Hare sågs ggr. Dötappt vid byväg.

Sök 4 Arb.slag 3 Väck 4 Drevsäk 4 Drevfart 4 Skallm 5 Tapptarb 4 Väck 6 Skall.hörb 5 Skall.

ton 4(2) Lyd 4 Jaktlust 5 S:a 52

486 Sydsvenska Stövarklubb

11-02-14 Dom Anders Håkansson. Temp -6°C. Snö 1 cm. Kl 08:00-14:00 Sl.1 Mark.slag 09:30 Upptag 10:00 80(20)40 = 120(20) 2 rep Hare sågs 1 gång.

Sök 5 Arb.slag 5 Väck 6(1) Drevsäk 5 Drevfart 5 Skallm 5 Tapptarb 5 Väck 5 Skall.hörb 5 Skall.ton 5(2) Lyd 5 Jaktlust 6 S:a 62 2 ökl + 1 ökl = 1 ekl J RR KORPIJÄRVI RAMO S31176/2001 (RR SE JCH Stråkabergets Tim S44276/92 -- SE JCH Mejvan Kilens Diana S27127/99) Sven Ingvar Tuvesson Horda 11-02-12 Dom Jan Nordstrand Temp -10°C. Snö 2 cm. Kl 08:25-14:00 Sl.1 Mark.slag 08:30 Upptag 08:32 30(6)21(7)12(9)57 = 120(22) 4 rep. Hare sågs 1 gång. Sl.2 Mark.slag 12:00 Upptag 12:14 40(6)20(21)15 = 75(27) 3 rep Hare sågs 3 ggr.

Sök 4 Arb.slag 5 Väck 6(1) Drevsäk 5 Drevfart 5 Skallm 5 Tapptarb 4 Väck 5 Skall.hörb 4 Skall.ton 4(4) Lyd 4 Jaktlust 5 S:a 56 11-02-13 Dom Bengt Gustavsson. Temp -12°C. Snö 3 cm. Kl 08:00-13:20 Sl.1 Mark.

83(51) 3 rep. Hare sågs 1 gång. Dötappt på väg.

Sök 4 Arb.slag 4 Väck 6(1) Drevsäk 4 Drevfart 4 Skallm 4 Tapptarb 4 Väck 6 Skall.hörb 5 Skall.ton 4(4) Lyd 4 Jaktlust 5 S:a 54 1 ökl + 2 ökl = 1 ekl

3 Pris

J RR BOSSMÅLAS DIXI S54140/2005 (RR NORD JCH Nilsvallens Peak S47536/99 -- RR SE JCH SE UCH Nolhottens Sabina S30400/97) Conny Pettersson Aneby 11-02-12 Dom Lars Holst. Temp -10°C Snö 10 cm. Kl 08:00-15:00 Sl.1 Mark.slag 08:30 Upptag 08:50 45(21)3 = 48(21) 2 rep. Hare sågs 0 ggr. Sl.2 Mark.slag 11:25 Upptag 11:35 29 = 29(0) 1 rep. Hare sågs 0 ggr. Sl.1 dötappt på väg. Sl.2 dötappt på väg.

Sök 4 Arb.slag 4 Väck 5 Drevsäk 4 Drevfart 3(1) Skallm 4 Tapptarb 3 Väck 5 Skall.hörb 4 Skall.ton 4(4) Lyd 5 Jaktlust 5 S:a 50 11-02-13 Dom Tim Svensson. Temp -7°C. Snö 1 cm. Kl 08:00-14:36 Sl.1 Mark.slag 08:01 Upptag 08:33 22(9)19(23)11(59)15(29)11(6)18 = 96(126) 6 rep. Hare sågs 0 ggr. Hunden kallades av pga 4 tim regeln, var på väg att resa om haren.

Sök 4 Arb.slag 4 Väck 4 Drevsäk 4 Drevfart 4 Skallm 4 Tapptarb 4 Väck 4 Skall.hörb 4 Skall.

ton 4(5) Lyd 5 Jaktlust 5 S:a 50 3 ökl + 2 ökl = 3 ekl

Hamiltonstövare

Elitklass

2 Pris

RR KÄVSJÖS TESSIE S45839/2007 (J Nero S37363/2003 -- RR SE JCH SE UCH Hjälmsereds Wilma S51239/2002) Lars Ove Olsson Sävsjö 11-02-13 Dom Bengt-Åke Bengtsson. Temp -13°C. Snö 2 cm- Kl 08:00-13:15 Sl.1 Mark.

slag 08:17 Upptag 08:40 34(47)30(30)32(28)6 = 102(105) 4 rep. Hare sågs 6 ggr.

Sök 5 Arb.slag 4 Väck 6(1) Drevsäk 3 Drevfart 3(2) Skallm 4 Tapptarb 3 Väck 6 Skall.hörb 4 Skall.ton 4(1) Lyd 5 Jaktlust 6 S:a 53 11-02-14 Dom Magnus Johansson. Temp -6°C. Snö 1 cm. Kl 08:00-15:00 Sl.1 Mark.

slag 08:15 Upptag 08:26 50 = 50(0) 1 rep. Hare sågs 1 gång. Sl.2 Mark.slag 11:07 Upptag 11:26 33(52)50 = 83(52) 2 rep. Hare sågs 0 ggr. Sl.1 Dötappt vid väg. Sl.2 Dötappt i skog.

Sök 5 Arb.slag 6 Väck 6(1) Drevsäk 4 Drevfart 4 Skallm 4 Tapptarb 3 Väck 6 Skall.hörb 5 Skall.ton 5(4) Lyd 4 Jaktlust 6 S:a 58 2 ökl + 2 ökl = 2 ekl RR HARMYRENS TEKLA S36638/2001 (RR SJCH Hemsöbons Klang S48729/94 -- RR Harmyrens Hejja S33907/97) Mats Nilsson Emmaljunga 11-02-14 Dom Allan Aronsson. Temp -8°C. Snö 1 cm. Kl 08:00-14:40 Sl.1 Mark.slag 08:30 Upptag 11:00 12(47)32(16)23(12)6(15)47 = 120(90) 5 rep. Hare sågs 2 ggr.

Sök 4 Arb.slag 4 Väck 6(1) Drevsäk 4 Drevfart

4 Skallm 4 Tapptarb 4 Väck 6 Skall.hörb 4 Skall.ton 4(4) Lyd 5 Jaktlust 4 S:a 53 11-02-15 Dom Arne Liljedal. Temp -5°C. Snö 1 cm. Kl 08:05-15:00 Sl.1 Mark.slag 08:10 Upptag 11:21 42 = 42(0) 1 rep. Hare sågs 0 ggr.

Sök 4 Arb.slag 4 Väck 6(1) Drevsäk 3 Drevfart 4 Skallm 4 Tapptarb 3 Väck 6 Skall.hörb 4 Skall.ton 4(3) Lyd 4 Jaktlust 4 S:a 50 1 ökl + 3 ökl = 2 ekl ALLMOGENS AXA S57421/2007 (J RR Melkers Zeke S40427/2001 -- RR SJCH Wilma S43914/2002) Göte Klarinsson Lagan 11-02-12 Dom Fredrik Svensson. Temp -8°C. Snö 2 cm. Kl 08:00-16:12 Sl.1 Mark.slag 08:02 Upptag 08:17 31(11)7 = 38(11) 2 rep. Räv sågs 0 ggr. Sl.2 Mark.slag 09:42 Upptag 09:46 29 = 29(0) 1 rep. Hare sågs 0 ggr. Sl.3 Mark.slag 11:55 Upptag 13:45 50(25)35(9)16 = 101(34) 3 rep. Hare sågs 1 gång. Sl.1 Räven gick i gryt. Sl.2 Dötappt i skogsterräng. Sl.3 tiden gick ut.

Sök 5 Arb.slag 6 Väck 6(1) Drevsäk 4 Drevfart 4 Skallm 3(2) Tapptarb 4 Väck 3 Skall.hörb 5 Skall.ton 5(2) Lyd 4 Jaktlust 6 S:a 55 11-02-13 Dom Mikael Karlsson. Temp -10°C. Snö 2 cm. Kl 08:00-14:30 Sl.2 Mark.slag 10:10 Upptag 10:13 43(22)23(13)36(50)7 = 109(85) 4 rep. Hare sågs 0 ggr. Dötappt på väg.

Sök 4 Arb.slag 4 Väck 3 Drevsäk 4 Drevfart 4 Skallm 4 Tapptarb 4 Väck 3 Skall.hörb 4 Skall.

ton 5(2) Lyd 4 Jaktlust 5 S:a 48 2 ökl + 2 ökl = 2 ekl

Smålandstövare

Elitklass

1 Pris

Sydsvenska Stövarklubb

J RR SAMSAGÅRDENS YRA S36110/2006 (SE JCH RR Blixten S41505/2001 -- RR

487

20(19)5(8)17 = 120(89) 7 rep. Hare sågs 0 ggr. Sl.2 Mark.slag 12:30 Upptag 13:00 30 = 30(0) 1 rep. Hare sågs 1 gång.

Sök 4 Arb.slag 4 Väck 6(1) Drevsäk 4 Drevfart 4(1) Skallm 4 Tapptarb 4 Väck 4 Skall.hörb 4 Skall.ton 4 Lyd 5 Jaktlust 6 S:a 53 11-02-13 Dom Ingemar Svensson. Temp -10°C. Snö 1 cm. Kl 08:00-15:00 Sl.1 Mark.

slag 08:05 Upptag 08:40 4 = 4(0) 1 rep. Hare sågs 0 ggr. Sl.2 Mark.slag 11:37 Upptag 11:43 10(10)18(11)28(13)14(33)5(14)9 = 84(81) 6 rep. Hare sågs 2 ggr. Sl.1 tappt i skogsterräng.

Sl.2 Tappt på skogsbilväg, ägaren avbröt innan tapptiden gått ut.

Sök 4 Arb.slag 5 Väck 3 Drevsäk 2 Drevfart 2(2) Skallm 3 Tapptarb 3 Väck 3 Skall.hörb 5 Skall.ton 5(4) Lyd 4 Jaktlust 6 S:a 45 1 ökl + 2 ökl = 1 ekl

Schiller Rasvård

Elitklass

3 Pris

DANTE AS46724/2005 (RR SUCH SJCH Ormbergets Dino S56310/95 -- RR SJCH Nellie AS33274/2001) Jan Persson Våxtorp 11-02-14 Dom Anders Runesson. Temp -6°C. Snö 2 cm. Kl 08:00-15:20 Sl.1 Mark.slag 08:05 Upptag 08:30 13 = 13(0) 1 rep. Hare sågs 1 gång. Hunden var mycket svår att koppla.

Sök 5 Arb.slag 4 Väck 6(1) Drevsäk 0 Drevfart 0 Skallm 0 Tapptarb 0 Väck 0 Skall.hörb 0 Skall.ton 0 Lyd 1 Jaktlust 5 S:a 21 11-02-15 Dom Anders Nilsson. Temp -5°C. Snö 2 cm. Kl 08:00-13:55 Sl.1 Mark.slag 09:10 Upptag 09:16 29(15)57(7)34 = 120(22) 3 rep. Hare sågs 0 ggr.

Sök 4 Arb.slag 4 Väck 6(1) Drevsäk 4 Drevfart 6 Skallm 4 Tapptarb 5 Väck 5 Skall.hörb 4 Skall.ton 4(4) Lyd 2 Jaktlust 5 S:a 53 0 ökl + 1 ökl = 3 ekl S36940/97) Tommy Hegerstrand Jönköping 11-02-12 Dom Anders Karlsson. Temp -13°C. Snö 2 cm. Kl 08:00-13:30 Sl.1 Mark.slag 08:00 Upptag 08:06 45(20)10(9)18(19)5(14)

488 Sydsvenska Stövarklubb

Icke prisvinnande hundar

Hamiltonstövare

Elitklass GÖINGEBYGDENS SÖKA S51515/2007

Utställning Osby

Datum 2011-03-27 Domare Nils Molin (RR SJCH SUCH Harlyckans Zorro S27189/2002 -- RR SJCH SUCH Göingebygdens Fanny S28579/2003) Dag1 18 min 22 eg Hare. Tappt på belagd väg

Finsk stövare

Tikar Bruks/Jaktklass

V Jkl

RR JAANA S46718/2007 (RR SE JCH SE intill ett mindre samhälle. Hundägaren väljer UCH Flygarebergets Dino S30266/2001 -- att koppla. Startar ej dag 2. J Åkerbärets Kia S25944/2003) Äg Rustan J RR MANDYLIKE'S HAZEL S44600/2003 (SE JCH Teijamons Chicko S38122/99 -- J RR Mandylike's Samantha S43653/97) Dag1 15 min 20 eg Hare. Sl.1 hunden kom in område med kaniner. Sl.2 hunden blev skrämd av något o återvände till föraren. Startar ej dag 2. Olofsson. Uppf Sven-Arne Olofsson. Kritik: 58 cm hög. Mycket bra helhetsintryck. Välformat huvud. Bra nosparti. Lagom stop. Korrekta öron. Elegant hals. Bra bröstkorg. Mycket bra vinklar fram. Något högställd bak. Goda rörelser.

Hamiltonstövare

Tikar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk CK 3 Btkl

RR BJÖRNEKES VERA S32733/2007 (Gråbeinmyra's Birk N18189/00 -- RR SE JCH SE UCH Navåsens Nina S32661/2000) Dag1 19 min 23 eg Hare. Dötappt på väg.

Dag2 47 min 50 eg Hare. Första släpp fick avbrytas pga annat drev i området.

BUVAKULLENS SALSA SE15436/2010 (RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco S58843/2004 -- RR SE JCH SE UCH NO UCH NO V-07 Milla S31862/2002) Äg Bengt-Åke Strand Broby. Uppf Monica Burman Vallgren o Hans Vallgren. Kritik: 59 cm hög. Lovande tik. Ännu något outvecklad. Bra proportioner. Mycket vackert huvud med välutfyllt nosparti. Korrekta öron. Bra bett. Mycket bra vinklar. Rör sig bra.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 2 Btkl

ULFYRENS SAMMI S51449/2008 (J RR Ulfkällas Zeb S36734/2004 -- RR SE JCH SE UCH Rosådalens Ronja S29391/2000) Äg Anders Carlsson, Tyringe. Uppf Göran Aronsson. Kritik: 54 cm hög. Utmärkt helhet. Mycket bra proportioner. Medelstor och mycket bra byggd tik med utmärkt resning. Feminint uttryck. Bra munkultur och bett. Välkroppad. Rör sig mycket bra.

Sydsvenska Stövarklubb 489

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR

RR HARMYRENS EJJA S28084/2007 (RR SE JCH SE UCH Jäger S52944/97 -- J RR Harmyrens Tekla S36638/2001) Äg Mats och Caroline Nilsson. Uppf Mats Nilsson. Kritik: 54 cm hög. Utmärkt helhet. Goda proportioner. Feminint vackert huvud med ett väl utfyllt nosparti. Korrekta öron. Välkroppad god benstomme. Mycket bra vinklar och rörelser. Bra färg och teckning.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIM

RR RÄVUDDENS EKA S60431/2004 (SE JCH Prins N09045/97 -- RR Börsgårds Jazza S46384/98) Äg Rickard Köhnke, Älmhult. Uppf Åke o Kent Gunnarsson, Gislaved. Kritik: 54 cm hög. Utmärkt typ. Feminin utstrålning. Välskuret huvud. Bra stop och nosparti. Korrekta öron. Välkroppad. Mycket bra vinklar och rörelser. Bra färg och teckning.

V Jkl

ALLMOGENS AXA S57421/2007 (J RR Melkers Zeke S40427/2001 -- RR SE JCH Wilma S43914/2002) Äg Göte Klarinsson Lagan. Uppf Anders Johansson. Kritik: 54 cm hög. Mycket god helhet. Välformat huvud. Väl utfyllt nosparti. Bra öron och bett. God resning. Välkroppad. Något avfallande kors och låg svansansättning. God benstomme. Acceptabel steglängd. Bra färg och teckning.

Jurastövare

Tikar Juniorklass

V Junkl

TÅGABORG'S CISILIA SE32687/2010 (Fakir von Gisibach S29716/2009 -- WW-08 RR Asta du Bas du Rio S15855/2007) Äg Börje Blomgren, Bjärnum. Uppf Janet Stefanowicz Joelsson o Leif Joelsson. Kritik: 53 cm hög. Lovande juniortik. Vackert huvud, bra nosparti och stop, korrekta öron. Bra vinklar. Ännu något outvecklad kropp. Ovan vid miljön och visar sig inte från sin bästa sida.

Schillerstövare

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR

LYESKOGENS ISAK S43973/2007 (Raggen S41203/2001 -- Lady S38826/98) Äg Anders Nilsson. Uppf Christer Hederstedt. Kritik: 58,5 cm hög. Utmärkt helhet. Välutfyllt nosparti. Utmärkt stop. Mörka ögon. Korrekta öron. Bra kropp och vinklar. Rör sig bra. Korrekt färg och markering.

Tikar Öppen klass

V Ökl

LÖVABYNS EMMA S40042/2007 (J RR Orustmarkens Titan S34486/2001 -- RR Hattamarkens Tina S44839/2000) Äg Sune Olandersson, Sk Fagerhult. Uppf Paul Bertram. Kritik: 57 cm hög. Mkt god helhet. Feminint vackert uttryck. Bra nosparti med torr läpplinje. Bra stop. Vackra ögon. Goda frambensvinklar. Välformad bröstkorg. Alltför avfallande kors vilket ger ngt underställda steg. Bär på några gram för mkt i midjan. Bra färg och teckning.

Luzernerstövare

Tikar Bruks/Jaktklass

G Jkl

RR DALASTIGENS MALIN S58458/2006 (RR SE JCH Strandbergets Arrak S43593/2001 -- RR Myrra S25656/98) Äg Stig Månsson, Hamneda. Uppf Ägaren. Kritik: 55 cm hög. Mycket god helhet. Feminint uttryck. Bra öron och stop. En aning tunn i nospartiet. Elegant hals. Goda frambensvinklar. Bra bröstkorg. Något uppdragen buklinje. Alltför avfallande kors ger underställda steg. Bra päls. Något övertecknade svarta fläckar.

V Jkl

DALASTIGENS MELLIE-NELLIE S49252/ 2005 (RR SE JCH Strandbergets Arrak S43593/2001 -- RR Myrra S25656/98) Äg Yngve Svensson, Hästveda. Uppf Stig Månsson. Kritik: 54 cm hög. Mycket god helhet. Tilltalande tik, dock för uppdragen.

490 Sydsvenska Stövarklubb

I något högt hull. Vackert feminint uttryck. Bra nosparti och stop. Mörka ögon. Korrekta öron. Mycket bra frambensvinklar. Mycket bra rörelser.

Utställning Ljungby

Datum 2011-05-14 Domare Siv Bengtsson

Schwyzerstövare

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR

RR HÄRKILAS JACKO I S20075/2006 (NO JCH NO UCH NO V-99 NO V-03 Gullbårhögda's Sander N23437/98 -- J RR Härkilas Iva I S37271/2002) Äg Fanny Månsson, Mörrum. Uppf Kjell Lennartsson. Kritik: 55 cm hög. Excellent hane av utmärkt typ. Vackert uttryck. Bra nosparti och stop. Korrekt hängande öron. Mycket bra vinklar. En aning tunn kondition. Rör sig mycket bra.

Finsk stövare

Hanar Bruks/Jaktklass

V Jkl

JOOKO S46719/2007 (RR SE JCH SE UCH Flygarebergets Dino S30266/2001 -- J Åkerbärets Kia S25944/2003) Äg Sven-Arne Olofsson. Uppf Ägaren. Kritik: 58 cm hög. Ett huvud med mycket stop och pannmask. Vackra öron. Utmärkt hals. Mycket bra rygg och kors. Mycket bra bröstkorg. Välvinklad på något grova och spretiga tassar. Något sotig på låren. Bra päls. Ment ua.

Smålandstövare

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR

TJÄRVEDENS NALLA S59568/2006 (RR SE JCH SE UCH Gräddhyllans Ruff S42922/99 -- J Tjärvedens Kämpa S44326/2002) Äg Mats Nilsson, Visseltofta. Uppf Tommy Johansson. Kritik: 49 cm hög. Utmärkt helhet. Tilltalande tik med goda proportioner. Välformat huvud. Bra nosparti och stop. Mörka ögon. Välkroppad. Mycket bra vinklar och rörelser.

Tikar Öppen klass

G Ökl

PASSBOS RAIJA S36941/2009 (RR SE JCH NO JCH Rapp S46849/99 -- J RR Rosebird Alma Etelävuoren S51739/2001) Äg Lars Göran Karlsson. Uppf Bjarne Drottz. Kritik: 60 cm hög. Ett huvud som saknar nackknöl. Små öron. Bra pigment. Bra hals. Lång och bra rygg. Brant kors. Smal bröstkorg. Uppdragen buklinje. Sotiga lår. Högställd och luftig tik. Pga höjden priset G. Ment ua.

Schiller Rasvård

Hanar Öppen klass

V Jkl

RR POJENS DANTE AS46724/2005 (RR SE UCH SE JCH Ormbergets Dino S56310/95 -- RR SE JCH Nellie AS33274/2001) Äg Jan Persson, Våxtorp. Uppf Per-Olof Pers, Dala-Husby. Kritik: 60 cm hög. Mycket god helhet. Maskulint uttryck. Utfyllt nosparti. Bra stop och bett. Korrekta öron. Elegant hals. Bra kropp och frambensvinklar. Något knapp bakbensvinkel och alltför kort kors. Bra färg och teckning.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR BIS-4

RR JAANA S46718/2007 (RR SE JCH SE UCH Flygarebergets Dino S30266/2001 -- J Åkerbärets Kia S25944/2003) Äg Rustan Olofsson. Uppf Sven-Arne Olofsson. Kritik: 55 cm hög. Bra huvud och pigment. Något sotig panna. Bra öron. Utmärkt hals, rygg och kors. Mycket bra bröstkorg. Välvinklad på bra ben. Bra päls och färg. Utmärkta rörelser. Ment ua.

Hamiltonstövare

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIM

SKÄRDALENS ESSE S34191/2007 (RR SE JCH SE UCH Såntorpets Zeb S17338/99 -- RR SE JCH SE UCH Skärdalens Cissi

Sydsvenska Stövarklubb 491

S55733/2001) Äg Arne Lindborg. Uppf Bengt Thörn. Kritik: 58 cm hög. Vackert hanhundshuvud. Utmärkt pigment. Bra öron. Utmärkt hals, rygg och kors. Mycket bra bröstkorg. Välvinklad på bra ben och tassar. Går något trångt bak. Något inslag av rött i mantel. Ment ua.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR BIS-3

NÄSSJÖNS ASTOCK S34435/2009 (RR SE J(RÄV)CH Börsgårds Krut S37641/2002 -- J RR Queen S47218/2006) Äg Patrik Isaksson. Uppf Thommy Sundell. Kritik: 59 cm hög hane. Bra huvud och pigment. Utmärkt hals, rygg och kors. Mycket bra bröstkorg. Välvinklad på bra ben. Utmärkt päls och färg. Ment ua.

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR BIS-2

RR HARMYRENS EJJA S28084/2007 (RR SE JCH SE UCH Jäger S52944/97 -- J RR Harmyrens Tekla S36638/2001) Äg Mats och Caroline Nilsson. Uppf Mats Nilsson. Kritik: 53 cm hög. Bra huvud och pigment. Kunde ha tydligare bläs. Bra hals och rygg. Något brant kors. Bra bröstkorg. Bra ben och tassar. Kunde vara bättre vinklad. Bra päls. Ment ua.

Schillerstövare

Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 4 Bhkl

HEJNUMDALENS ECHA S54167/2007 (Raggen S41203/2001 -- Börsgårds Aska S45928/2004) Äg Ove Petersson, Värnamo Uppf Per-Olof Olofsson. Kritik: 56 cm hög hane. Vackert huvud. Utmärkt pigment. Bra hals, rygg och kors. Något rakt vinklad fram, bra bak. Bra bröstkorg. Vacker färg och päls. Ment ua.

G Ökl

BÖRSGÅRDS CELLO S31121/2006 (J RR Sunneröns Picko S30288/2001 -- RR Börsgårds Raja S46383/98) Äg Kjell Nilsson, Annerstad. Uppf Ingemar Larsson. Kritik: 57 cm hög hane. Huvud med ljusa ögon. Bra öron. Kraftig och tjock hals. Mjuk rygg. Bra kors. Kraftig bröstkorg. Välvinklad. Dåligt behårad svans. Visas i för högt hull, därav klumpiga rörelser. Ment ua.

E Jkl 2 Jkk CK 2 Bhkl R-Cert

LYESKOGENS ISAK S43973/2007 (Raggen S41203/2001 -- Lady S38826/98) Äg Anders Nilsson. Uppf Christer Hederstedt. Kritik: 56 cm hög. Rätt bra huvud med stop. Bra öron. Utmärkt hals, rygg och kors. Mycket bra bröstkorg. Utmärkt vinklad på bra ben och tassar. Kunde vara renare på låren. Bra päls. Ment ua.

Smålandstövare

Tikar Öppen klass

V Ökl

RR AGARDSSONS INA S49164/2007 (J RR Klumpens Honken S28858/2000 -- RR SE JCH SE UCH Raja S33013/2001) Äg Lars Westling. Uppf Tony och Anders Agardsson. Kritik: 43 cm hög. Rätt bra huvud med tantecken. Bra pigment. Bra hals. Aningen mjuk rygg. Brant kors. Kunde ha kraftigare bröstkorg. Ordinärt vinklad. Går bredspårigt fram. Rätt bra päls. Ment ua.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR BIS-1

TJÄRVEDENS NALLA S59568/2006 (RR SE JCH SE UCH Gräddhyllans Ruff S42922/99 -- J Tjärvedens Kämpa S44326/2002) Äg Mats Nilsson, Visseltofta. Uppf Tommy Johansson. Kritik: 48 cm hög. Bra huvud med utmärkta tantecken. Bra öron. Utmärkt pigment. Utmärkt hals, rygg och kors. Halv svans. Utmärkt bröstkorg. Välvinklad på bra ben och tassar. Rastypiska tasstecken. Utmärkt päls. Ment ua.

492 Sydsvenska Stövarklubb Schiller Rasvård

E Jkl 3 Jkk CK 3 Bhkl

RR POJENS DANTE AS46724/2005 (RR SE UCH SE JCH Ormbergets Dino S56310/95 -- RR SE JCH Nellie AS33274/2001) Äg Jan Persson, Våxtorp. Uppf Per-Olof Pers, Dala-Husby. Kritik: 59 cm hög hane. Rätt bra huvud. Aningen högt ansatta öron. Bra pigment. Bra hals, rygg och kors. Mycket bra bröstkorg. Välvinklad fram, kunde vara bättre bak. Vacker päls och färg. Ment ua.

Skåne-Blekinge Stövarklubb 493

Sammanslag drev 1 och drev 2.

Sök 5 Arb.slag 5 Väck 4(2) Drevsäk 5 Drevfart 5 Skallm 5 Tapptarb 5 Väck 4 Skall.hörb 4 Skall.ton 5(4) Lyd 4 Jaktlust 5 S:a 56

Sent redovisat jaktprov från säsongen 2010-2011

Jaktprov SR 2011

Datum 2011-02-12 - 2011-02-17 Fullmäk Ɵ ge Krister Ber Ɵ lsson

Icke prisvinnande hundar

Hamiltonstövare

Rävprov Ökl YES S38536/2005 (RR SE JCH SE UCH Madastigens Zakko S55630/2000 -- RR SE JCH SE UCH Bergekens Storma S39928/2000) Dag1 10 min 22 eg Räv. Sl.1 Gick i gryt. Sl.2 Bröts på ägarens begäran. Sl.3 Väckte på räv men låg för långt efter.

Hamiltonstövare

Rävprov Ökl YES S38536/2005 (RR SE JCH SE UCH Madastigens Zakko S55630/2000 -- RR

Utställning Tydinge

Datum 2011-04-24 Domare Bo Wallin S39928/2000) Anton Engberg Tingsryd 11-02-12 Dom: Ek Sten-Åke Temp -10°C Snö 1 cm. Kl 08:00 - 15:45 Sl.1 Mark.slag 08:00 Upptag 08:02 10 = 10(0) 1 rep Räv sågs 1 gång. Sl.1 Gick i gryt. Sl.2 Bröts på ägarens begäran. Sl.3 Väckte på räv men låg för långt efter.

Sök 4 Arb.slag 4 Väck 4 Drevsäk 0 Drevfart 0 Skallm 0 Tapptarb 0 Väck 0 Skall.hörb 0 Skall.

ton 0 Lyd 4 Jaktlust 6 S:a 22

Finsk stövare

Hanar Juniorklass

V Junkl

KILBACKENS RAJU-JOCKE SE41226/ 2010 (FI JCH FI UCH Mannikarin Lojo FIN57143/07 -- J Kilbackens Raju-Hila S53109/2006) Äg Anton Engberg. Kritik: Mkt bra helhet. Vackert ganska bra huvud. Utm hals, överlinje o svans. Välkroppad för åldern välvinklad. Ganska bra tassar. Svårbedömda rörelser men stundtals utm steg. Vackra färger. Mkt bra mentalt men lekfull.

Schillerstövare

Rävprov Ökl

2 Pris

STUREVALLENS IZA S47014/2007 (RR SE JCH Frostnattens Narr S48544/2001 -- J Bäckaskallets Ajja S43821/2004) Anders Håkansson Ryd 11-02-12 Dom: Kennert Nilsson Temp -2°C Snö 2 cm. Kl 08:15 - 15:30 Sl.2 Mark.slag 10:00 Upptag 10:10 37 = 37(0) 1 rep Räv sågs 0 ggr. Sl.3 Mark.slag 12:40 Upptag 13:15 45 = 45(0) 1 rep Räv sågs 0 ggr. Sl.1 räven gick i gryt. Sl.2 slutade i plantering som var röjd. Hanar Bruks/Jaktklass

V Jkl

RR SÖRBOGÅRDENS JARI S32369/2007 (NORD JCH Lunnsjöns Aimo S39268/2000 -- J Jenna S36333/2004) Äg Krister Bertilsson. Kritik: Mkt bra helhet. Ordinärt huvud som kunde vara mera långlinjerat. Utmärkt hals, överlinje o svans. Välv. Välgående. Utm tassar. Ganska bra färger. Behöver ringträning.

494 Skåne-Blekinge Stövarklubb

Tikar Juniorklass

E Junkl 1 Junkk

SÖRBOGÅRDENS IIDA SE25103/2010 (RR NORD JCH NO V-07 NO UCH SE UCH Elvåsens Emil N03271/02 -- RR SE JCH Kroonmäen Appi S38523/2005) Äg Christer Henningsson. Kritik: Vackert välskuret huvud. Utm helhet. Utm hals överlinje o svans. Välkroppad för åldern. Välvinklad, välgående m utm tassar. Ännu ngt orena färger. Välvisad. Svansviftande och trevlig.

Tikar Bruks/Jaktklass

V Jkl

RR JAANA S46718/2007 (RR SE JCH SE UCH Flygarebergets Dino S30266/2001 -- J Åkerbärets Kia S25944/2003) Äg Rustan Olofsson. Kritik: Mkt bra helhet. Ganska bra huvud, kunde vara ngt mer långlinjerat. Utm hals o överlinje. Väl ansatt svans. Välkroppad m utm förbröst men ngt smal bröstkorg. Välvinklad, välgående på riktigt bra tassar men rör sig dock med aningen öppna armbågar. Trevlig, välvisad.

Hamiltonstövare

Hanar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Bhkl BIR

YES S38536/2005 (RR SE JCH SE UCH Madastigens Zakko S55630/2000 -- RR SE JCH SE UCH Bergekens Storma S39928/2000) Äg Anton Engberg. Kritik: Utm helhet. Vackert välskuret huvud. Utm uttryck. Utm hals, överlinje och svans. Välkroppad. Vacker underlinje. Grov benstomme. Välv. Välg från sida o fram, tendens till kohasighet bak. Utm färg o hårlag. Välvisad.

V Ökl

BJÄLLERNÄSETS JAXON S46285/2008 (RR SE JCH Gränöbäckens Jack S40036/2003 -- RR SE JCH Tessie S19726/2002) Äg Börje Levin. Kritik: Mkt bra helhet. Vackert välskuret huvud. Mörka ögon. Utm hals, skjuter upp ryggen en aning i rörelser. Uppdragen buklinje. Ngt kort bröstkorg. Välvinklad. Relativt välgående. Kunde haft vackrare övergång mellan sadel o färg på låren. Välvisad. Trevlig.

Tikar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK 1 Btkl BIM

BUVAKULLENS SALSA SE15436/2010 (RR SE JCH SE UCH Rånedalens Decco S58843/2004 -- RR SE JCH SE UCH NO UCH NO V-07 Milla S31862/2002) Äg Bengt-Åke Strand. Kritik: Utm helhet. Vackert välskuret huvud. Vackra öron, mörka ögon. Utm hals o överlinje. Rör sig med ngt hög svans. Välkroppad med vacker underlinje. Välvinklad fram, något öppen bak. Mkt bra tassar. Rel välgående. Ganska bra färg.

Schillerstövare

Hanar Öppen klass

G Ökl

STUBBERUDS CHARLIE S58025/2008 (RR SE JCH Frostnattens Narr S48544/2001 -- J RR Käbbaskogens Jane S23129/2003) Äg Lars Nilsson. Kritik: God helhet. Ord huvud, aningen ljusa ögon. Utm hals, överlinje ngt kort kors. Överlinje. Ord bål. Kunde vara mer maskulin. Välvinklad, välgående. Behöver ringträning vid tandvisning mm.

V Ökl RÄVUDDENS STEJ S45276/2007 (Ängshedens Dicko S51428/2003 -- RR Börsgårds Jazza S46384/98) Äg Anders Kristiansson. Kritik: Mkt bra helhet. Vackert välskuret huvud som kunde vara mer könspräglad. Utm hals vackra öron. Utm överlinje o svans. Ord bål m uppdragen buklinje som kunde vara mer maskulin. Utm tassar. Vackra färger. Trevlig mentalt. Utm rörelser.

Skåne-Blekinge Stövarklubb 495

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR

RR ORUSTMARKENS UNDIS S63698/ 2005 (J Lindalunds Isak S25858/2001 -- J RR SE UCH SE J(RÄV)CH Ismans Ebba S56621/97) Äg Otto Brandting. Kritik: Utm helhet men i högt hull. Vackert välskuret huvud. Utm hals, överlinje. Ganska bra svans. Välvinklad, välgående, utm tassar. Tyvärr i ngt högt hull. Vackra färger. Riktigt feminint uttryck.

G Jkl

STUREVALLENS IZA S47014/2007 (RR SE JCH Frostnattens Narr S48544/2001 -- J Bäckaskallets Ajja S43821/2004) Äg Anders Håkansson. Kritik: Mkt bra. Välskuret huvud som skulle vara ngt större. Utm hals, överlinje. Vacker underlinje. Välv. Välgående på utm tassar. Utm hårlag, vackra färger. Priset pga ngt för litet huvud. Välvisad, mkt trevlig.

Jurastövare

Hanar Juniorklass

G Junkl

TÅGABORG'S CARLOS SE32692/2010 (Fakir Vom Gisibach S29716/2009 -- WW 08 RR Asta Du Bas Du Rio S15855/2007) Äg Leif Joelsson. Kritik: Mkt bra helhet. Vackert välskuret huvud. Bra hals. Ganska bra överlinje. Välkroppad för åldern. Högt ansatt, högt buren svans. Relativt välvinklad. Välgående från sidan och framifrån, smalt bak. Ganska bra hårlag. Behöver ringträning gällande tandvisning mm, därav priset.

Luzernerstövare

Tikar Bruks/Jaktklass

G Jkl

DALASTIGENS MELLIE-NELLIE S49252/ 2005 (RR SE JCH Strandbergets Arrak S43593/2001 -- RR Myrra S25656/98) Äg Yngve Svensson. Kritik: Mkt bra helhet. Välskuret huvud som kunde önskas ngt större. Ganska bra öron. Vacker överlinje. Väl ansatt och buren svans. Välkroppad men för dagen tyvärr för högt hull. Välvinklad. Trampar igenom en aning fram. Välvisad.

Smålandstövare

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR

TJÄRVEDENS NALLA S59568/2006 (RR SE JCH SE UCH Gräddhyllans Ruff S42922/99 -- J Tjärvedens Kämpa S44326/2002) Äg Mats Nilsson. Kritik: Utm helhet. Vackert välskuret huvud. Typiskt uttryck. Prima bett. Utm hals, överlinje, svans (stubbsvans). Välkroppad med vacker underlinje. Välv. Rör sig aningen marktrångt bak, f ö bra. Vackra tassar med bra klotecken. Utm representant för rasen. Utm rörelser.

Schiller Rasvård

V Jkl

RR POJENS DANTE AS46724/2005 (RR SE UCH SE JCH Ormbergets Dino S56310/95 -- RR SE JCH Nellie AS33274/2001) Äg Jan Persson. Kritik: Välskuret huvud. Riktigt bra öron. Utm hals, överlinje o svans. Välkroppad. Vacker underlinje. Välv fram, ngt för öppna vinklar bak. Utm hårlag. Välvisad, trevlig.

Tikar Öppen klass

E Ökl 1 Ökk CK 1 Btkl BIR

BREE VOM EGGSTOCK S29334/2008 (Zeus von Grottenstein SHSB617903 -- Dana von Runggaletsch SHSB619064) Äg Christer Henningsson. Kritik: Utm helhet. Vackert välskuret huvud. Utm öron och hals. Ganska bra överlinje. Välkroppad. Välvinklad. Utm svans. Utm rörelser. Mkt bra tassar. Vackra färger. Välvisad.

496 Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare Styrelseprotokoll nr 2/2011

Sammanträdesdatum och plats:

2011-04-28, SKKs kansli, Spånga, med början 09:30.

Närvarande:

Freddy Kjellström, Owe Karlsson, Stig Wernersson, Carina Adolfsson, Göran Johans son, Conny Lundström, Gunnar Pettersson, Andreas Johansson och Lars O Törnkvist, sekreterare.

Övrig närvarande:

Inge Johansson, ledamot och sammankallande i Sv Stks valberedning

§ 15 Mötets öppnande

Hälsade ordföranden, FK, styrelsens ledamöter och Inge Johansson välkomna till dagens möte och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 16 Val av justerare

Valdes Stig Wernersson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 17 Föredragningslistans godkännande

Godkändes förslaget till föredragningslista med diverse tilläggsärenden under punkten övriga frågor.

§ 18 Föregående styrelseprotokoll

Genomgicks styrelseprotokoll nr 1/2011.

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga protokoll nr 1/2011 till handlingarna, samt Att notera till protokollet att svar på styrelsens frågor till Hamilton- och Schillerstövarförening arna inkommit till styrelsen att behandlas vid nästa styrelsemöte.

§ 19 Ekonomi, bokslut, årsredovisning för 2010

Carina Adolfsson och Stig Wernersson föredrar balans- och resultatrapport jämte Årsredovisning för 2010. Bilagor till protokollet. Konstaterades att årets resultat visar ett överskott om 49.886 kronor. Noteras att CA och SW gemensamt utformar en kommentar till 2010 års bokslut att distribueras till Lokalklubbarna som information.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av Årsredovisningen för 2010, samt Att styrelseledamöterna genom sina underskrifter godkänt densamma.

§ 20 Verksamhetsberättelsen för 2010

Sekreteraren föredrog innehållet i ett koncept till styrelsens verksamhetsberättelse för 2010. Kon staterades att vissa bidrag från avelsråden för hamilton- och luzernerstövare saknades, samt att vissa bidrag med fördel kunde åskådliggöras i tabellform samt att några tabellpresentationer måste minskas i format. Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt sekreteraren att slutföra arbetet med Verksamhetsberättelsen till nästa styrelsemöte.

§ 21 100-årsjubiléet på Öster Malma i juni 2012

Sekreteraren redovisade innehållet i en översiktlig skiss till Svenska Stövarklubbens 100-årsfirande på Öster Malma under tiden 7–10 juni 2012. Arbetsgruppen som har ansvar för planeringen kommer att fortlöpande hålla styrelsen informerad om den fortsatta planläggningen samt att vid styrelsens möte i september förelägga styrelsen ett underlag för beslut. Kenneth Edh, SKK, kynologiska konsult, presen-

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare 497

terade den så kallade Kynologiska Akademin och de samlingar som finns i SKKs Kynologiska museum. I samband med jubileet planeras en historisk utställning med föremål och historiska dokument samt en stor Stövarutställning i samarbete med samtliga Rasklubbar och Södermanlands Stövarklubb.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 22 AU-beslut

Sekreteraren redovisar innehållet i de ärenden som AU handlagt och fattat beslut i under tiden 1 februari–31 mars 2011 enligt följande:

1. Preparandkurs för blivande exteriördomare, SKK

AU beslutar

att föreslå att Freddy Kjellström anmäls till kursen.

2. Offert från Öster Malma ang 100-årsjubileet

AU beslutar

att godkänna offerten från Öster Malma.

3. Nytt avelsråd för schillerstövare

AU beslutar

att till nytt avelsråd för schillerstövare utse Thommy Sundell.

4. Ny jaktprovsdomare

AU beslutar

att auktorisera Lars Henrik Hägglund till jaktprovsdomare på ingivna handlingar.

5. Skrivelse från Hallands Stövarklubb ang dispens från 5-timmarsregeln

HStk har i en skrivelse till styrelsen begärt dispens från 5-timmarsregeln i gällande jaktprovsbe stämmelser för en hund som under pågående jaktprov allvarligt skadats av vildsvin. Vid tidpunk ten när hunden återfanns av domarlaget hade hunden uppnått ett 1:a pris på räv.

AU beslutar

att medge dispens från 5-timmarsregeln med hänvisning till hundens allvarliga ska dor samt omständigheterna i övrigt samt att tilldela hunden 1:a pris räv.

6. Freddy Kjellström föreslår AU att höja annonspriserna för Stövaren och Resultatböckerna med 20 %

AU beslutar

i enlighet med förslaget.

7. SKK/JhK har i en skrivelse inbjudit SvStK att delta i Europapokalen som 2011 går av stapeln i Norge

AU beslutar

att tacka ja till inbjudan.

8. SKK/CS har i en skrivelse till SvStk begärt in namn på delegater från styrelsen att representera SvStk vid KF 2011 i Stockholm

AU beslutar

att som ordinarie delegater utse Gunnar Pettersson och Lars O Törnkvist, att med en fullmakt var representera SvStk, samt att till ersättare nominera Inge Johansson och Owe Karlsson.

Styrelsen beslutar

Att godkänna Arbetsutskottets med delegation fattade beslut i föreliggande ärenden 1–8.

Reservation

Mot styrelsens beslut såvitt gäller ärende nr 5 ovan reserverar sig Conny Lundström och Stig Wernersson.

§ 23 Avelsrådens förslag till rutiner för defektregistreringar, register m m

Owe Karlsson redovisar avelsrådens förslag till nya blanketter och rutiner för registrering av olika defekter som är av genetisk karaktär och som drabbar stövarraserna. Efter diskussion inom styrel sen fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Owe Karlsson att arbeta vidare med förslagen, Att uppdra åt Owe Karlsson och Lars O Törnkvist att tillsammans utarbeta kompletterande anvis ningar till hur defektärendena formellt ska handläggas, samt Att förelägga styrelsen ett slutligt förslag till beslut vid styrelsens nästa möte.

498 Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

§ 24 Återrapportering av Regelkommittén

Göran Johansson och Owe Karlsson redovisar innehållet i ett nytt dokument från Regelkommit tén i vilket man arbetat in synpunkter och påpekanden som kommit kommittén tillhanda under arbetets gång. Ett förslag till tidsplan presenterades som innebär remisstid för Lokalklubbarna under sommaren 2011, kommittéarbete under hösten 2011, samt eventuellt en ny remissrunda under senhösten 2011 och ett slutligt förslag till beslut från kommittén inför Stövarfullmäktige 2012. Styrelsen diskuterar innehållet i det framlagda förslaget och förslagen i övrigt.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt styrelseledamöterna att omgående till GJ och OK komma in med skriftliga syn punkter och förslag på innehållet i det senaste dokumentet från kommittén, samt Att styrelsen till nästa möte får ett slutligt förslag från kommittén att ställning till inför remissrun dan till Lokalklubbarna.

§ 25 Övriga frågor

1. Stövarjaktens Dag 2011

Styrelsen diskuterar ett lämpligt datum för årets Stövarjaktens Dag.

Styrelse beslutar

Att uppdra åt Lokalklubbarna att anordna aktiviteter inom respektive verksamhetsområde lörda gen den 3 december.

2. Svenska Finnstövarföreningen 30 år

Owe Karlsson aktualiserar frågan om utdelning av förtjänsttecken, i samband med 30-årsjubileet, till personer i föreningen som varit aktiva i olika funktioner att främja stövaren och stövarjakten i olika avseenden.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt AU att fatta beslut i frågan efter förslag på lämpliga personer från Owe Karlsson.

3. Klubblotteri

Conny Lundström aktualiserar frågan om anordnande av ett klubblotteri för Sv Stk. Sekreteraren redo visar sina kontakter i frågan med Lotteriinspektionen och svårigheterna att få ett formellt tillstånd.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

4. Valberedningen

Inge Johansson aktualiserade frågan om arbetet i valberedningen inför Stövarfullmäktige 2012. Av styrelsens ledamöter går mandattiden ut för fem personer. Valberedningen kommer att kontakta dessa ledamöter under hösten för att efterhöra vilka av de fem som står till förfogande för en ny period.

§ 26 Nästa möte

Nästa styrelsemöte ska äga rum fredagen den 3 juni på Elmia i Jönköping.

§ 27 Mötets avslutande

Tackade ordföranden de närvarande för deltagandet i mötet och förklarade mötet avslutat. Mötet avslutades klockan 16:45.

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras:

Freddy Kjellström Stig Wernersson

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare Styrelseprotokoll nr 3/2011 499

Sammanträdesdatum och plats:

2011-06-03-04, Elmia, Jönköping, med början 13:00.

Närvarande:

Freddy Kjellström, Owe Karlsson, Carina Adolfsson, Göran Johansson, Conny Lundström, Gunnar Pettersson, Andreas Johansson och Lars O Törnkvist, sekreterare.

Förhindrad att närvara:

Stig Wernersson.

§ 28 Mötets öppnande

Hälsade ordföranden, FK, de närvarande styrelseledamöterna välkomna till dagens möte och för klarade sammanträdet öppnat.

§ 29 Val av justerare

Valdes Owe Karlsson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 30 Föredragningslistans godkännande

Godkändes förslaget till föredragningslista med diverse tilläggsärenden under punkten övriga frågor.

§ 31 Föregående styrelseprotokoll

Genomgicks styrelseprotokoll nr 2/2011.

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga protokoll nr 2/2011 till handlingarna.

§ 32 Ekonomiredovisning, revisionsberättelse för 2010 års verksamhet m m

Carina Adolfsson föredrar ärendet; revisorerna har genomfört revision och revisionsberättelse och revisions-PM föreligger.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 33 AU-beslut

AU har efter förfrågan från chefredaktören erbjudit Jaktjournalen att få ta del av klubbens med lemsregister för ett riktat utskick till klubbens medlemmar mot att Jaktjournalen betalar en kr/ medlem i administrationsavgift.

Styrelsen beslutar

Att godkänna Arbetsutskottets beslut.

§ 34 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010

Sekreteraren föredrar ärendet; dokumentet är utskickat till styrelsens ledamöter, vissa korrige ringar i texten har gjorts och några synpunkter har därefter inte kommit sekreteraren tillhanda varför arbetet med dokumentet nu är slutfört.

Styrelsen beslutar

Att godkänna Verksamhetsberättelsen för 2010.

§ 35 100-års jubileet på Öster Malma 2012

Sekreteraren föredrar ärendet genom att redovisa pågående kontakter med företrädare för Öster Malma, att ordföranden och sekreteraren ska besöka Öster Malma tillsammans för att träffa fö reträdare för Svenska Jägareförbundets Rovdjursråd och att ett möte är planerat att hållas med ledningen för Öster Malma för att diskutera det praktiska genomförandet av 100-årsjubileet.

500 Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

Aktualiserades frågan om Jubileumsutställningen, lämplig utställningsplats, val av domare, sam arbetspartners, sponsorer m m.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Göran Johansson att på styrelsens vägnar tillfråga Dennis Liljeberg och Olle B Häggkvist att vara domare på utställningen den 10 juni, Att uppdra åt Göran Johansson att vara ansvarig för planeringen av jubileumsutställningen och att samarbeta vid genomförandet med företrädare för Södermanlands Stövarklubb, samt Att uppdra åt sekreteraren att fortlöpande informera styrelsen om ärendets fortsatta handläggning.

§ 36 Regelkommitténs slutdokument inför remiss till Lokalklubbarna

Owe Karlsson och Göran Johansson föredrar ärendet och redovisar de senaste justeringarna i slut dokumentet. Presentationsmaterialet redovisas och ett förslag till tidsplan presenteras. Ett förslag till missivskrivelse efterlystes.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt FK och sekreteraren att utforma en skrivelse att biläggas utskicket till Lokal- och Rasklubbarna, Att klubbarnas svar på remissen ska vara styrelsen tillhanda senast 2011-09-01, samt Att förklara denna paragraf omedelbart justerad.

§ 37 Avelsfrågor, registreringssiffror, RAS för tre raser

Owe Karlsson är föredragande.

A. Förenklad RAS för tre raser

SKK/AK har tagit fram förenklad RAS för schweiziska stövare schwyzer, american foxhound och russkaja gontjaja som tillställts styrelsen för kommentar.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt OK att komplettera handlingarna till nästa möte.

B. Skrivelse från SKK/Standardkommitté, 2011-03-03

I en skrivelse till SKK har SvStks styrelse framfört önskemål att få göra tillägg i standarderna för hamilton-, schiller-, smålands- och gotlandsstövare. Efter att ha tagit del av SvStks önskemål har Standardkommittén återkommit med en inbjudan till dialog med företrädare för SvStk.

Styrelsen beslutar

Att utse Göran Johansson som SvStks representant att föra Sv Stks talan i ärendet med Standard kommittén.

C. Schillerstövar- och Hamiltonstövarföreningens svar på styrelsens förfrågan om vikande registrerings siffror

Respektive rasförening har lämnat synpunkter på varför registreringarna visar vikande siffror. Sty relsen ser allvarligt på dagens situation och har för avsikt att ta upp problematiken med rasfören ingarna för att tillsammans kunna hitta medel för att motverka den nuvarande trenden.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av Rasföreningarnas skrivelser till styrelsen, samt, Att notera till protokollet att ett visst missnöje med allt för sena besked från avelsråden för hamil tonstövare har påtalats.

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare 501

D. Minnesanteckningar från möte med SvStks avelsråd, 2011-03-13

Styrelsen beslutar

Att styrelsen har tagit del av minnesanteckningar från avelsrådens möte samt ett dokument, Ru tiner vid avelsrådgivning

E. Defektregister

Owe Karlsson och sekreteraren lämnar information om kontakterna med en veterinär vid SLU i Uppsala som skulle kunna vara sakkunnig konsult åt styrelsen vid bedömningen av rapporterade ska defall. En förutsättning för ett samarbete är att projektet kan finansieras. Styrelsen kommer snarast att ta upp frågan om finansiering med företrädare för SKK med hänvisning till de svenska raserna.

Styrelsen beslutar

Att bordlägga frågan tills besked erhållits från SKK.

F. Registreringar t o m 2011-05-31

OK föredrar ärendet genom att hänvisa till aktuell registreringsstatistik varvid konstateras att årets registre ringar understiger fjolårets med 31 st. Störst minskning står hamilton-, schiller- och luzernerstövare för.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

G. Svenska Finskstövarföreningens årsmöte

OK lämnade en kort redogörelse för vad som förekommit vid föreningens årsmöte, Henrik Gul lans och Vidar Hagen representerade de Nordiska föreningarna, en ingående information om Hannes Lohis DNA-projekt i Finland lämnades, att 50 st blodprov från Norge lämnats över till Lohi och att man i nuläget koncentrerar sig på att finna de genetiska koderna för svarthårsavfall, kryptorchism och ataxi. Vid årsmötet utdelades Sv Stks förtjänsttecken till tre personer.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

H. Rapporter från Hamilton- och Smålandsstövarföreningens årsmöten

FK och Gunnar Pettersson lämnade kortfattade redogörelser från respektive rasförenings årsmöte som de varit närvarande på.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

I. Skrivelse från Gotlandsstövarföreningen, 2011-02-20

Styrelsen har mottagit en skrivelse från föreningen med rubriken; Gotlandsstövaren, en ras i ut döende. I skrivelsen beskrivs det aktuella läget för rasen och där man från rasföreningen efterlyser hjälp och konkreta åtgärder från SvStk och SKK.

Styrelsen beslutar

Att ge OK i uppdrag att kontakta Gotlandsstövarföreningens styrelse i ärendet.

§ 38 Gotlandsstövarföreningens ansökan om anslutning till SvStk som Rasförening

Sekreteraren föredrar ärendet enligt följande; en ansökan om anslutning till SvStk har mottagits från Gotlandsstövarföreningens styrelse. Efter genomgång av föreningens nya stadgar och den formella beslutsgången vid antagandet av dessa föreligger alla förutsättningar för att ansluta fören ingen till SvStk som Rasförening.

502 Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

Styrelsen beslutar

Att godkänna Gotlandsstövarföreningens ansökan om anslutning till SvStk som Rasförening, samt Att förklara denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 39 Auktorisationsärenden

Styrelsen har mottagit 9 st ansökningar om auktorisation av jaktprovsdomare från 6 olika Lokal klubbar. Efter genomgång och kontroll av samtliga handlingar konstaterar styrelsen att det inte föreligger några hinder att auktorisera samtliga sökande.

Styrelsen beslutar

Att auktorisera Nils-Gunnar Andersson, Vindeln, och Håkan Johansson, Fällfors, Västerbottens läns Stövarklubb, Lars Olsson, Sollefteå, Västernorrlands Stövarklubb, Micael Eriksson, Nykvarn och Mats Pettersson, Björnlunda, Södermanlands Stövarklubb, Leif Jansson, Granbergsdal, Öre bro läns Stövarklubb, Glenn Ahlstedt, Svängsta, Smålands Stövarklubb samt Bernt Bondesson, Vejbystrand och Mikael Johansson, Strömnäsbruk, Sydsvenska Stövarklubben.

§ 40 Skrivelser från SKK

Styrelsen har mottagit följande skrivelser från SKK: a. CS, Föredragningslista, möte 2011-05-04 b. SKK/FK, brev ang vår ansökan om stadgeändring c. Köpa hund, information om ny webbplats d. VD, information om regeringens försvar av ideell verksamhets momsfrihet e. Sveriges Hundungdom, inbjudan till Etologikurs f. SKK/FK, inbjudan till utbildning av styrelseledamöter i januari 2012 g. KF/Valberedning, påminnelse om förslag på namn m m h. Drivande klubbarnas förslag till Valberedningen i. Utbildnings avd, rekrytering av exteriördomare för jakthundsraser j. Inbjudan till utbildning av handledare, ringsekreterare k. Exteriördomarkonferenser under 2014, vilka är bidragsberättigade

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av innehållet i förtecknande skrivelser.

§ 41 Skrivelser från SKK/Jhk

Styrelsen har mottagit följande skrivelser från SKK/Jhk: a. Protokollsutdrag, 2011-02-01, ang inbjudan till seminarium på Öster Malma b. Protokollsutdrag nr 1/2011 § 13, FCI, cirkulär och regler c. Protokoll nr 2/2011, § 24-49 d. Minnesanteckningar från seminarium på Öster Malma, 2011-04-08-09

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av innehållet i ovan förtecknade skrivelser.

§ 42 Övriga frågor

A. Jordbruksverket, beslut, 2010-09-27,

ang dispens från krav på veterinär medverkan vid offentlig tävling med djur.

Styrelsen beslutar

Att ge sekreteraren i uppdrag att undersöka huruvida beslutet kan förlängas att omfatta ytterligare fem år.

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare 503

B. Verksamhetsplan för perioden 2011-2012, periodisk avstämning

Vid Stövarfullmäktige 2010 antogs en Verksamhetsplan för perioden 2011–2012. Styrelsen följer fortlöpande upp huruvida arbetet med att uppnå uppsatta mål fortskrider. Vid dagens genomgång finner styrelsen att vi inte når de mål för valpproduktionen som sattes 2010 vilket styrelsen tar på största allvar. Frågan kommer att aktualiseras vid styrelsens möte med Rasföreningarna och i dialog med SKK. Någon avels- eller regelkonferens har inte heller hållits. Styrelsen finner det angeläget att hålla en avelskonferens så snart som möjligt. En regelkonferens finner styrelsen inte lika angelägen eftersom arbetet med de nya jaktprovsreglerna är under utarbetande. När det gäller medlemsantalet är det ett fortsatt tapp vilket är mycket allvarligt för klubbens fortsatta verksamhet. Stövarjaktens Dag genomfördes i december 2010 av de flesta Lokalklubbar och fick stor medial uppmärksamhet. Årets Stövarjaktens Dag är beslutat att äga rum lördagen den 3 december. Klubbens tidskrift Stövaren har blivit en uppskattad medlemsförmån och med ett innehåll av hög kvalitet.

När det gäller lämpliga organisations- och verksamhetsformer pågår ett utredningsarbete som kom mer att presenteras för styrelsen vid dess nästa möte. Det jaktpolitiska arbetet fortsätter på alla nivåer som tidigare. I närtid kommer representanter för styrelsen att delta i ett möte med Svenska Jägareför bundets Rovdjursråd tillsammans med övriga hundklubbar på både riks- och regionalnivå.

C. SM 2014, ansökan från Västernorrlands Stövarklubb

Styrelsen har mottagit en ansökan från styrelsen i VnlStk, Henrik Kårén, att få anordna SM 2014.

Styrelsens beslutar

Att bifalla Västernorrlands läns Stövarklubbs ansökan att anordna och genomföra SM 2014.

D. SM 2015, ansökan från Örebro läns Stövarklubb

Styrelsen har mottagit en ansökan från styrelsen i ÖlStk, Arne Gerhardsson, att få anordna SM 2015.

Styrelsen beslutar

Att bifalla Örebro läns Stövarklubbs ansökan att anordna och genomföra SM 2015.

E. Ansökan om medel ur Olof Hjorts fond, SM 2011, 6.560 kr

Styrelsen noterar att SKK har beviljat ansökan och medlen är utbetalda.

F. Inbjudan till Rovdjurssymposium på Öster Malma

Styrelsen har mottagit en inbjudan till möte med Svenska Jägareförbundets Rovdjursråd den 12 juni på Öster Malma.

Styrelsen beslutar

Att utse ordföranden och sekreteraren att delta i mötet som styrelsens representanter.

G. Europapokalen 2011

Från ordföranden i SKK/Jhk har styrelsen mottagit en förfrågan vilken domare som kommer att representera SvStk vid årets Europapokaltävling i Norge.

Styrelsen beslutar

Att utse Göran Johansson att delta som klubbens domare vid evenemanget i Norge.

H. Medlemsavgifter för 2012

Sekreteraren informerar styrelsen om att kansliet i en skrivelse till Lokalklubbarna infordrat upp gifter om vilken medlemsavgift respektive klubb har beslutat för 2012.

504 Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

I. Klubbdata, diverse klagomål

Sekreteraren informerar styrelsen om att det under våren förekommit klagomål på att Klubbdata inte fungerat vid inrapportering av resultat till SKK. Diskuterades fråga om klubben skulle ansluta sig direkt till SKKs rapporteringssystem.

Styrelsen beslutar

Att ge Andreas Johansson i uppdrag att påtala förhållandena med Frank Alfredsson.

J. Motion till Stövarfullmäktige från Östergötlands Stövarklubb

Styrelsen har mottagit en motion till Stövarfullmäktige 2012 från styrelsen i ÖgStk angående rörligt Ekl-prov för stövare.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen mottagit motionen från styrelsen i ÖgStk.

K. Inbjudan till möte med representanter för SKK/CS

Ordföranden informerade om att han mottagit en inbjudan till möte från SKK/CS med anledning av ordförandens skrivelse till CS med begäran om avgiftsfri registrering av stövarvalpar av svenska raser.

Styrelsen beslutar

Att utse ordföranden och sekreteraren att representera styrelsen vi d mötet i Stockholm den 15 juni.

L. Vandringspris till vinnaren av Kvinnokampen

Sekreteraren aktualiserade frågan om styrelsen kan skänka ett vandringspris till vinnaren av Kvin nokampen som är planerat att genomföras för andra gången i Lycksele med max 15 hundar under tiden 7–9 okt.

Styrelsen beslutar

Att ge Gunnar Pettersson i uppdrag att skaffa fram ett lämpligt vandringspris till vinnaren av Kvinnokampen.

M. Presentation av PR-mtrl

Gunnar Pettersson presenterar olika produkter som skulle kunna marknadsföras till intresserade medlemmar på hemsidan; underställ, ylletröja och termos med Stövarklubbens emblem. Utöver detta har Gunnar upptäckt ett parti läderkepsar som försäljs medelst budgivning. Efter diskussion fattar styrelsen följande beslut.

Styrelsen beslutar

Att ge Gunnar Pettersson att för klubbens räkning lägga ett bud på partiet om högst 11.000 kro nor exklusive tillkommande avgifter, samt Att vid ett senare tillfälle återkomma till styrelsen med en ny presentation av de förevisade produkterna.

§ 43 Nästa möte

Nästa styrelsemöte ska äga rum som ett telefonmöte torsdagen den 15 september klocka 19:00.

§ 44 Mötets avslutande

Tackade ordföranden de närvarande för deltagandet i mötet och förklarade mötet avslutat. Mötet avslutades klockan 17:00.

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras:

Kjellström

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare Styrelseprotokoll nr 4/2011 505

Sammanträdesdatum och plats:

2011-09-26, telefonmöte, med början kl 19:30.

Närvarande:

Freddy Kjellström, Owe Karlsson, Carina Adolfsson, Göran Johansson, Conny Lundström, Gunnar Pettersson, Stig Wernersson, Andreas Johansson och Lars O Törnkvist, se kreterare.

§ 45 Mötets öppnande

Hälsade ordföranden, FK, de närvarande styrelseledamöterna välkomna till dagens möte och för klarade sammanträdet öppnat.

§ 46 Val av justerare

Valdes Andreas Johansson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 47 Föredragningslistans godkännande

Godkändes förslaget till föredragningslista med diverse tilläggsärenden under punkten övriga frågor.

§ 48 Föregående styrelseprotokoll

Genomgicks styrelseprotokoll nr 3/2011.

Styrelsen beslutar

Att med godkännande lägga protokoll nr 3/2011 till handlingarna.

§ 49 Ekonomiredovisning

Carina Adolfsson föredrar ärendet genom att presentera ett utkast till periodiskt bokslut per 2011 08-31.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen, samt Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.

§ 50 AU-beslut

AU har beslutat godkänna två stycken ansökningar om auktorisation av jaktprovsdomare.

Styrelsen beslutar

Att godkänna Arbetsutskottets beslut.

§ 51 100-årsjubiléet på Öster Malma

Sekreteraren informerar styrelsen om hur planeringsarbetet fortskrider. Följande domare är vid talade att döma på utställningen: Olle B Häggkvist och Dennis Liljeberg, med Göran Hallberger som reserv. Vidare har Anders Cederström vidtalats att döma Best i show, vilket han accepterat med glädje. F K informerar styrelsen om ett möte med företrädare för SKK/CS om Kennelklub bens intresse att på olika sätt uppmärksamma Svenska Stövarklubbens jubileum under 2012, med artiklar i Hundsport och Hundsport Special samt en temautställning om stövaren i Sverige under 100 år i det Kynologiska museet som finns i SKKs lokaler.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

506 Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

§ 52 Regelkommitténs redovisning av Lokalklubbarnas remissvar

Göran Johansson och Owe Karlsson redovisar ärendet med hjälp av en utsänd sammanställning. Styrelsen diskuterar ärendet och efterlyser en översiktlig analys över de synpunkter som kommit från Lokalklubbarna.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Regelkommittén att bearbeta Lokalklubbarnas remissvar och redovisa en översiktlig analys till nästa styrelsemöte för beslut, samt Att bordlägga ärendet till nästa möte.

§ 53 Auktorisationsärenden

AU har beslutat godkänna Robert Henriksson, Kovland och Erik Liljekvist, Holsljunga till jakt provsdomare.

Styrelsen beslutar

Att godkänna Arbetsutskottets beslut.

§ 54 Ekonomisk värdering av stövare

Uno Olsson har lämnat ett skriftligt förslag till styrelsen beträffande ekonomisk värdering av stö vare. Styrelsen diskuterar innehållet i förslaget.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Stig Wernersson att bearbeta förslaget till nästa styrelsemöte.

§ 55 Skrivelser från SKK a.

Anmälan och inbjudan till Rastorget, Stockholms-Mässan, 10–11/12 2011.

b.

Kallelse och föredragningslista, för kännedom, SKK/CS, möte 23 september 2011.

c.

SKK/CS protokoll nr 3/2011.

d.

SKK/JhK, protokoll nr 3/2011.

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av nämnda skrivelser.

§ 56 Avtal med Svenska Schillerstövarföreningen

F K redogör för en diskussion med Schillerstövarföreningen om köp av två sidor per nummer i Stövaren, från och med nr 1/2012 till och med nr 4 samma år.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt F K att teckna ett avtal med Schillerstövarföreningen där föreningen får köpa två sidor per nummer, sammanlagt åtta sidor i Stövaren under 2012.

§ 57 Stövaren, rekrytering av ny redaktör

F K informerar styrelsen om att Allan Bergström har aviserat sin avgång som redaktör för Stövaren under 2012.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt F K att ansvara för rekryteringen av en ny redaktör.

§ 58 Inkomna motioner till Stövarfullmäktige 2012

Sekreteraren informerar styrelsen om att fyra stycken motioner har mottagits från J-H Stövar klubb.

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

Styrelsen beslutar

Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

507

§ 59 Defektregister, registreringssiffror, Nordisk avelskonferens m m a.

Owe Carlsson aktualiserar frågan om defektrapportering enligt det nya förslaget som styrelsen tagit del av.

Styrelsen beslutar

Att ge klartecken till att defektrapporteringen i fortsättningen ska ske enligt förslaget, samt Att förklara denna paragraf omedelbart justerad.

b.

Owe Karlsson redovisar de senaste registreringssiffrorna som visar en vikande tendens i förhål lande till samma tidpunkt föregående år.

c.

O K informerar styrelsen om en gemensam nordisk avelskonferens för finsk stövare i Göte borgstrakten under nästkommande år.

d.

O K har fått en fråga från forskare i Finland om Svenska Stövarklubbens intresse att delta i ett projekt med DNA-tester för de svenska stövarraserna. O K vill aktualisera frågan med Hamilton stövarföreningen.

Styrelsen beslutar

Att ge O K i uppdrag att kontakta Hamiltonstövarföreningen i frågan på styrelsens uppdrag.

e.

Uno Olson har aktualiserat frågan om dubbelt medlemskap i Norge och Finland.

Styrelsen beslutar

Att ta upp frågan med företrädare för SKK.

§ 60 Kansliets öppettider

Uno Olsson har aktualiserat frågan om kansliets öppettider och telefonpassning fram till 2012 06-30.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt Stig Wernersson att föra en diskussion med Uno Olsson i frågan och komma med ett förslag till styrelsen vid nästa möte.

§ 61 Övriga frågor

A. Internationella jaktprov

F K redovisar sina kontakter med representanter för SKK/CS i frågan och där Ulf Uddman försäk rat att CACIT kan delas ut i år och nästa år som tidigare men att FCI från och med 2013 kräver en översättning av gällande jaktprovsregler till tyska eller engelska.

B. Dispensansökan till Jordbruksverket

Sekreteraren informerar styrelsen om att en dispensansökan skickats in beträffande kravet på vete rinär medverkan vid mästerskapsevenemang.

C. Inbjudan till SM i Kolåsen

Sekreteraren redovisar en inbjudan från J-Hs Stövarklubb till styrelsen med en förfrågan vilka styrelseledamöter som kommer att närvara vi årets SM

Styrelsen beslutar

Att styrelsen ska representeras av ordföranden och vice ordföranden vid årets SM i Kolåsen.

508 Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

D. Styrelsen har mottagit en inbjudan från VbLStK att delta vid årets Kvinnokamp i Lycksele, 7–9 oktober.

Styrelsen beslutar

Att styrelsen ska representeras av sekreteraren vid Kvinnokampen i Lycksele.

E. Information från möte med representanter för övriga nordiska stövarklubbar

F K och Göran Johansson informerar styrelsen om de diskussioner som hölls i Norge. Frågan om gemensamma nordiska jaktprovsregler hade diskuterats varvid konstaterades att det inte var möj ligt att ha ett sådant regelverk klart till 2013.

F. Förfrågan om sponsring av filmprojekt

F K informerade om en förfrågan om sponsring av ett filmprojekt med vargtema.

Styrelsen beslutar

Att avslå ansökan om medel.

G. Möte beträffande projektarbete med IT-stöd hos SKK

Andreas Johansson informerar styrelsen om ett möte med representanter för övriga drivande klub bar och representanter för SKK.

H. Information från årets Kennelfullmäktige i Stockholm

Gunnar Pettersson och sekreteraren lämnade en kort redogörelse för de beslut som tagits på årets KF.

§ 61 Nästa möte

Styrelsen beslutar att hålla nästa möte inom en månad från dagens möte som ett telefonmöte.

§ 62 Mötets avslutande

Tackade ordföranden de närvarande för deltagande i mötet och förklarade mötet avslutat. Mötet avslutades klockan 22:10.

Vid protokollet:

Lars O Törnkvist

Justeras:

Freddy Kjellström Andreas Johansson

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare Svenska Stövarklubbens avelsråd

Minnesanteckningar från telefonmöte 2011-03-13, kl. 19:15 – 20:25

509

Deltagare:

Owe Karlsson finnstövare, Rolf Pellving finnstövare, Åke Green hamiltonstövare, Mår ten Strömberg hamiltonstövare, Per Nord hamiltonstövare, Thommy Sundell schillerstövare, Len nart Eriksson schillerstövare, David Borg schillerstövare, Mats Johansson smålandsstövare, Anders Rehn luzernerstövare m.fl, Anders Lekander gotlandsstövare.

Anmält förhinder:

Mats Nilsson, smålandsstövare samt Christian Drott, finnstövare, som via e post meddelade att han inte kom in i mötet, trots flera försök.

1. Mötets öppnande

Efter diverse telefonstrul hälsade Owe alla välkomna och särskilt Thommy Sundell i egenskap av nytt avelsråd för schiller (ersätter Thomas Borssén). Anders Lekander utsågs till att föra minnes anteckningar.

2. Defektregistrering

Sedan förra telefonmötet i december 2010 har Owe och Anders L arbetat igenom underlaget för defektregistrering. Dokumentet var utsänt inför detta möte.

Anders L tog upp att strikt tillämpning av hälsoprogrammet kan slå hårt i små raser och gav ex empel om sin egen hund som fått epilepsi. Vid tillämpning av hälsoprogrammet innebär det att 18 hundar inte ska användas i aveln (mor, far, han själv, kullsyskon och avkomlingar). I en total population på 119 hundar är 18 hundar väldigt mycket. Vi var överens om hälsoprogrammet inte alltid kan tillämpas strikt, utan att det utgör en faktor bland alla andra vid avelsrådgivningen, särskilt i antalsmässigt små raser.

Vi beslöt att godkänna dokumentet i nuvarande skrivning och att Owe ser till att det behandlas i Stövarklubbens styrelse.

3. Kriterier/krav på avelsdjur

Med anledning av minskande registreringssiffror för stövarraserna har Owe lyft frågan om vi behöver se över våra krav på avelsdjuren, som det är skrivna i de fastställda rasspecifika avelsstrategierna.

Vi beslöt att respektive avelsråd går igenom kraven för ”sin” ras. Enligt Owe är det möjligt att göra ”redaktionella” ändringar i gällande strategier utan att SKK:s Avelskommitté (AK) behöver fatta nya beslut. Större ändringar kräver dock nytt beslut i AK. Vi satte en deadline för denna översyn till den 30 juni, för att frågan ska hinna behandlas vid de olika rasklubbarnas årsmöten.

4. Avelsråden

Konstaterades att avelsrådens årsrapporter antingen redan är inlämnade till Stövarklubben, eller är på gång.

När det gäller förfrågan från tikägare om avelsråd, var vi överens om att dessa förfrågningar om möjligt ska komma via vanligt brev eller e-brev, alltså inte per telefon. Detta för att få ordentlig dokumentation av ärendet. Rimlig svarstid sju (7) dagar, men ibland blir det panikärenden då ti kägaren kontaktar avelsrådet mitt i höglöpet. Vi var överens om att det skulle behövas fasta rutiner, väl kommunicerade med hundägarna, för hur avelsrådgivningen bör fungera.

Beslöts att Anders L tar fram ett första förslag på hur sådana rutiner skulle kunna se ut, och att förslaget sedan remitteras till avelsråden.

510 Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

Owe påminde om det bekymmersamma läget när det gällde valpregistreringarna 2010 och att han vad som hittills noterats under 2011 kan konstatera att den vikande trenden för stövarvalpar ver kar fortsätta. Visst intresse dock för rävhundar och ökande intresse för hundar som kan användas för lo- och björnjakt. Vi var överens om att inte uppmuntra motsättningar mellan stövarraserna, vi måste verka för alla rasernas väl och ve.

Anders L nämnde att han avser att aktualisera bevarandet av de svenska hundraserna vid möte med Jordbruksverket (som har ansvaret för att de svenska husdjursraserna bevaras). Anders sitter med i Jordbruksverkets referensgrupp för husdjursgenetiska resurser. Men det gäller ju att få med SKK på det tåget också.

Alla var överens om att det oroar med de dalande registreringssiffrorna, men det är inte lätt att hitta bra lösningar på detta problem. Stövarjakten arbetar i motvind.

5. Rasrapporter

Gotlandsstövare.

Rasarbetet står och stampar på samma fläck, antalet hundar i rasen ligger på konstant nivå, vilket inte är hållbart i längden.

Hamiltonstövare.

Hyfsat intresse för rävhundar. Förfaringssätt förekommer där tikägare annon serar om att kullar på gång, men om intresset är lågt avstår från att para. Tikar som löper sent på säsongen tvekar man att para på grund av oro för om man får avsättning för valparna. Förslag att rasföreningarna har tydligt utpekade valpförmedlare för att underlätta för köpare att hitta rätt. Vi diskuterade idén att Stövarklubben samordnar annonsering av rasklubbarnas valpförmedlare i ledande jakttidskrifter. Owe tar med sig idén.

Schillerstövare.

Få parningar hittills i år, men det verkar bli bättre än förra året. Ökande intresse för rävhundar. Fyra parningar inom rasvårdsprojektet. Valpförmedlare och tiklistor underlättar mark nadsföringen. Viktigt att fånga upp jaktintresserade ungdomar och ta hand om dem på ett bra sätt.

Smålandsstövare.

Ser ganska mörkt ut. Har bra erfarenhet av att samma person är avelsråd och valpförmedlare.

Luzernerstövare m.fl

. Ökande intresse för rävhundar. Synd att Räv-SM fått ställas in två år i rad. Li ten rekrytering av nya avelsdjur på grund av svårigheten att genomföra jaktprov – för mycket snö.

Finnstövare.

I Jämtland genomförde man

Stövarjaktens Dag

med gott resultat. Genom att berätta om stövarjakt i skolorna har många ungdomar blivit intresserade (projekt ”Hare bra”). Även inom denna ras vanligt att annonsera ”valpar på gång” innan parning och sedan avstå parning om intresset är lågt.

6. Nya jaktprovregler

Detta arbete har nu kommit så långt att ett remissförslag är på gång. Målet är att Stövarfull mäktige tar beslut om nya jaktprovsregler 2012 och att dessa ska börja gälla 2014. Bättre koppling till arvbarhet är ett motiv till ändringarna. Gemensamma nordiska regler finns på önskelistan, men mäktas inte med denna gång. Förslaget kommer alltså på remiss till Stövarklubbens läns- o rasklubbar ganska snart.

7. Övriga frågor och avslutning

Då inget mer fanns att avhandla avslutade vi mötet kl. 20:25.

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare 511 Minnesanteckningar från möte med Rasföreningarna

Jönköping, Elmia, 2011-06-04 Deltagare:

Erling Buch Hamiltonstövarföreningen, Thommy Sundell Schillerstövarföreningen, Tore Nilsson och Mats Nilsson Smålandsstövarföreningen och Conny Pettersson Svenska Finsk stövareföreningen. Gotlandsstövarföreningen hade anmält förhinder.

SvStks styrelse:

Freddy Kjellström, Owe Karlsson, Stig Wernersson, Gunnar Pettersson, Conny Lundström och Lars O Törnkvist.

1.

Freddy Kjellström hälsade de närvarande välkomna till dagens möte. Lars O Törnkvist utsågs till sekreterare.

2.

Owe Karlsson redovisade aktuell registreringsstatistik, bilaga. Konstaterades att registrering arna låg klart under föregående års siffror.

3.

Rasföreningarna redovisade sina egna probleminventeringar beträffande de sjunkande registre ringssiffrorna med betoning på de svenska stövarraserna:

A. Hamiltonstövarföreningen

Konstaterades att färre hundar startat på jaktprov under två säsonger. Att en flaskhals uppstått med att färre meriterade hundar används i aveln. Lyftes också fram att man haft för stort fokus på nega tiva aspekter inom rasen så som sjukdomar och andra defekter. Samtidigt föreligger det en negativ åldersstruktur bland uppfödarna, och att flera av de större uppfödarna har slutat. Det föreligger en bristande rekrytering av nya och yngre uppfödare. Generellt har problemen med vargförekom sten påverkat jakten med drivande hund negativt. Även tillgången på hare varit negativ under de gångna åren för stora delar av Sverige även om en ändring kan skönjas.

Till det positiva hör att marknaden fortfarande domineras av större efterfrågan än utbud.

B. Schillerstövarföreningen

Föreningen har en målsättning om en valpproduktion om minst 150 valpar/år, och 30 procent jaktprovsmeriterade avkommor. Många tikar har olyckligtvis gått tomma denna avelssäsong, och flera av tikarna har hitintills i år fått små kullar. Man har ställt sig frågan varför man fått så små kullar? Kan det vara fodret? Man har konstaterat stor efterfrågan på valpar i förhållande till till gång. Rasen brottas men en för liten och smal avelsbas.

En gemensam avelsnämnd ses som högprioritad. Konstaterades att samtliga svenska stövarraser har problem med en smal avelsbas. Det diskuterades också att marknadsföra och profilera rasen som typiska rävhundar/-specialister i större utsträckning. Efterfrågan på valpar efter rävhundar är inom rasen större än utbudet – här finns alltså potential för att rasen kan växa.

C. Smålandsstövarföreningen

Konstaterades att rasen har i stort sett samma problematik som redovisats ovan för de andra raserna. Rasen har många små uppfödare. Föreningens representant betonade: hellre flera små uppfödare än några få stora.

D. Svenska Finskstövareföreningen

Rasen har per idag en hygglig bredd på sin avelsbas och valpregistreringarna ligger bättre till än för övriga raser. Föreningen har under längre tid satsat på olika informationsprogram och utbild ningar till medlemmarna beträffande avel och utbildning av nya/presumtiva uppfödare.

512 Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

Efter de olika presentationerna vidtog en fri diskussion om vilka åtgärder som vi skulle kunna vidtas för att komma till rätta med de olika problemområden som redovisats med målet att vända trenden med vikande registreringssiffror:

A. Färre startande på jaktprov

t"OPSEOBNÚUFOEÊSSBTGÚSFOJOHBSPDIMPLBMLMVCCBSTBNMBTHFNFOTBNUoQSFTFOUBUJPOBWFOFMMFS flera raser. Anordnas med fördel regionalt/lokalt t"WUBMPNHSBUJTTUBSUQÌKBLUQSPWGÚSGÚSTUBHÌOHTTUBSUBOEF

B. Avel och rekrytering av nya uppfödare

t"UUBOPSEOBFOBWFMTLPOGFSFOTDFOUSBMU t"OPSEOBJOGPSNBUJPOTCJMEOJOHTUSÊĊBSTPNBWIBOEMBSBWFMTTQFDJmLBGSÌHPSJWBSKFMPLBMLMVCCo gärna i samarbete med rasklubbar, länsklubbar (SKK) och uppfödare t5POBOFSEFOFHBUJWBEFGFLUEJTLVSTFSOBSVOUSBTFSOBPDIJTUÊMMFUMZGUBGSBNEFUQPTJUJWBNFEBUU äga en stövare och stövarjakten t"OPSEOBSFHJPOBMBBWFMTTFNJOBSJFSEÊSUFPSJHFOFUJLPDIQSBLUJLWBSWBT%FUUBTLFSNFEGÚSEFMJ samverkan med rasklubbar, länsklubbar (SKK) och uppfödare. t"UUBOPSEOBFO4UÚWBSBWFMOTEBHJOOBOBWFMTTÊTPOHFOTÊUUFSJHÌOHoTFQVOLUFOPWBO t6QQNVOUSBOZBNFEMFNNBSBUUUBEFMBWLMVCCFOTBWFMTJOGPSNBUJPO t"UUWFSLBGÚSBUU4,,$4UBSTBNNBBOTWBSGÚSEFTWFOTLBSBTFSOBTPN/,,HÚSGÚSEFOPSTLBSBTFSOB t7FSLBGÚSBUUVQQGÚEBSFBWEFTWFOTLBSBTFSOBCFGSJBTGSÌOWBMQSFHJTUSFSJOHTBWHJGU t"UUGPSUTÊUUBNFEBUUBOPSEOB4UÚWBSKBLUFOT%BHSFHJPOBMUPDIMPLBMUGÚSBUUÚLBJOUSFTTFUGÚS stövare och stövarjakt t'ÚSCÊUUSBBWFMTSÌEHJWOJOHFOUJMMFOTLJMEBVQQGÚEBSFHFOPNBUUMÊNOBCFTLFEJOPNSJNMJHTUJQV lerad tid efter det att förfrågan kommit avelsråden tillhanda.

4. Svenska Stövarklubben 100 år – 2012

Ordföranden Freddy Kjellström informerade om de planer som SvStk har inför 100-årsjubiléet nästa år. Här finns en möjlighet att få extra marknadsföring och massmedial bevakning av stövaren som hund och stövarjakten, vilket bör tillvaratas. Mera konkret information om detta kommer att delges fortlöpande.

5. Gemensam tidsskrift

Idén om att ha en gemensam tidsskrift diskuterades där Stövaren skulle innehålla även rasklubbar nas material, eller valda delar av detta. Olika möjligheter och invändningar emot detta dryftades och per idag är det Schillerföreningen som uttryckligen har visat ett rejält intresse för att integrera sitt material till Stövaren. Vidare förhandlingar och diskussioner med Schillerföreningen kommer att genomföras.

6. Mötets avslutande

Thommy Sundell, Schillerstövarföreningens representant, tackade särskilt styrelsen för Svenska Stövarklubben för initiativet till detta möte. En tack riktades därefter även från övriga mötesdelta gare för initiativet till mötet. Ordföranden Freddy Kjellström, Svenska Stövarklubben, tackade för deltagandet och hoppas på framtida bra samarbete med rasföreningarna och avslutade mötet.

Jönköping som ovan:

Lars O Törnkvist

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare 513 Svenska Kennelklubbens centralstyrelse

Utdrag ur protokoll CS nr 2/2011 fört vid möte 4 maj 2011

-----

§ 66 Skrivelser från läns- och specialklubb

a) Skrivelse från Svenska Stövarklubben

angående vikande registreringssiffror för de svenska stövarraserna och åtgärder för att vända trenden Svenska Stövarklubben har i mejl bett CS om hjälp för att vidta åtgärder för att vända den negativa trenden med vikande registreringssiffror för stövarraserna.

CS diskuterade frågan ingående. Svenska Stövarklubben fyller 100 år 2012 och ett samarbete har inletts för att göra en utställning kring stövare i SKKs museum.

För att på bästa sätt kunna belysa och diskutera frågan uttryckte SKKs ordförande ett önskemål om att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Curt-Christer Gustafsson (SKK/JhK), Britt-Marie Dornell (SKK/AK), Stövarklubbens ordförande, Freddy Kjellström och Ulf Uddman. Arbetsgrup pen har mandat att ytterligare adjungera personer efter behov.

CS beslutade i enlighet med förslaget.

-----

Utdrag ur protokoll CS nr 3/2011 2011-06-15

---- § 93 Information från

a) Ordförande

Möte med Svenska Jägareförbundet och Sveriges Veterinärförbund

Ett möte har hållits med Svenska Jägareförbundet där man bl.a. diskuterat fjälljakt, rovdjursför valtning, grythundar, dvärgbandmask och situationen för de drivande raserna. Med Veterinärför bundet fördes en diskussion främst med inriktning på arbetet med att säkerställa friska och sunda hundar/raser.

-----

c) VD

Statens Jordbruksverk

SJV kallade med mycket kort varsel till ett möte rörande hantering av dvärgbandmasken. Sveriges särkrav på avmaskning kommer med all säkerhet att falla bort tillsammans med titerkravet vid rabiesvaccinering.

-----

§ 94 Kennelfullmäktige 2011

c) Hamiltonplaketten

Erkki Ylinen Kilbackens finsk stövare

514 Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare Svenska Kennelklubbens jakthundskommittè

Utdrag ur protokoll nr 1/2011 fört vid möte 20 januari 2011

-----

§ 13 FCI, cirkulär och regler

Vidare

förelåg Cirkulär 106/2010 gällande att FCI inte kommer att godkänna att dela ut CACIT om inte provbestämmelserna, skrivna på engelska eller tyska, godkänts av FCI.

Konstaterade

JhK att detta beslut i allra högsta grad påverkar de nordiska jakthundsraserna, så som drever, stövare, trädskällare och jaktspetsar, genom att Finland, Norge och Sverige inte har likalydande bestämmelser för dessa rasers provformer. JhK ser heller ingen möjlighet att på central väg åstadkomma en samordning mellan berörda kennelklubbars bestämmelser. Av denna anledning

beslutade

JhK att uppdra åt respektive specialklubb (Specialklubben för skällande fågelhundar, Svenska Dreverklubben, Svenska Stövarklubben samt Svenska Älghund klubben) att kontakta sina respektive systerorganisationer i Finland och Norge, för att undersöka möjligheten att få samordnade bestämmelser för Internationella jaktprov så att dessa sedan kan skickas till FCI för fastställande.

Beslutade

JhK att innan sådana överenskommelser skett, så kommer SKK inte att ansöka till FCI om Internationellt prov för berörda raser.

-----

Utdrag ur protokoll nr 2/2011 fört vid möte 2011-04-7--9

-----

§ 29 Broschyrer avseende etiska riktlinjer

Presenterade Hans von Essen broschyrerna Svenska Jägareförbundets etiska riktlinjer för jakt och jaktträning för hund samt Jaktetiska riktlinjer för uppfödning, utsättning och jakt på utsatt fågel.

Konstaterade JhK

att båda broschyrernas innehåll var i enlighet med de diskussioner som förts mellan SJF och JhK.

Påpekade

Hans von Essen att det nu var av vikt att SKKs JhK och SKKs Jakthundsklubbar är behjälpliga med att sprida broschyrerna till berörda klubbar.

Uppdrogs

till sekreteraren att kontakta Markus Olsson, SJF, så att broschyrerna finns tillgängliga i Jakthundklubbarnas montrar på Elmia Game Fair

§ 41 Information

Informerade Göran Johansson att det i samband med regelrevideringen framkommit önskemål om att SKK hos FCI, ska söka dispens för de rent Nordiska rasernas och dess specialiserade prov former från beslutet om att från och med 2012 ska samtliga regelverk för Internationella prov vara godkända av FCI.

Uppdrogs

till sekreteraren att ta upp frågan med SKK centralt.

-----

Utdrag ur protokoll nr 3/2011 fört vid möte 2011-08-11–12 -----

§ 54 Information från;

a. ordförande

---- Vidare

rapporterade

ordförande för det arbete som görs med anledning av Svenska Stövarklub bens hundraårsjubileum.

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare 515

Ordförande

meddelade

också att SKKs CS fattat beslut om att SKKs JhK ska medverka vid de tre jaktmässorna; Bosjökloster, Fäviken samt Tullgarn under 2012, för att härigenom synliggöra SKKs roll inom den jakthundsanvändning som är ett oumbärligt inslag i den svenska jaktkulturen.

Härvid

beslutade

JhK tillsätta en arbetsgrupp bestående av ordförande, Hans Andersson, sekre teraren samt Kjell Svensson.

-----

c. Tävlingssekretariatet Rapporterade

Kjell Svensson om att Jordbruksverket nu beslutat om att införa EUs införselbe stämmelser för hund att gälla från och med 2012-01-01.

Kjell S

rapporterade

också att FCIs styrelse beslutat att kravet för att erhålla ett Internationellt jaktprovschampionat ändrats från kravet om att CACIT ska vara erövrade i två länder, till att för championatet nödvändiga CACIT, kan vara erövrade i samma land.

Slutligen

rapporterade

Kjell S att SKKs IT-avdelning fått i uppdrag att göra en förstudie angå ende elektronisk resultatrapportering för de specialklubbar som arrangerar Drevprov.

-----

d. Sekreteraren Informerade

sekreteraren att Göran Johansson inkommit med ett förslag att SKK ska ansöka om dispens hos FCI för att få möjlighet att arrangera Internationella jaktprov för drivande hundar, med nuvarande regler för EKL Nordisk stil, från och med 2013 till och med 2020.

Rapporterade

ordförande om att frågan kommer att diskuteras vid årets Europa-cupen för dri vande hundar.

Beslutade

JhK att bordlägga frågan till nästa möte.

-----

§ 61 Revidering av SKKs Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar

Punkt 7.

Doping och andra otillbörliga förhållanden, med anledning av Jordbruksverkets nya föreskrifter.

Noterade

JhK förändringarna i Punkt 7 SKKs Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar. I detta sammanhang beslutade JhK att

stryka följande skrivningar under punkt 6.

i SKKs Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar

All text om öronkuperade hundar Svanskuperade hundar och hundar som inte fötts med naturlig hellång svans:

då dessa bestämmelser under punkt 6 inte kan anses vara relevanta i jakthundsklubbarnas rasspecifika jaktprovsbestämmelser.

516 Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare Svenska Jägareförbundets och SKKs Jakthundskom mittés seminarium

Utdrag ur minnesanteckningar vid möte på Öster Malma 8–9 april 2011

Deltagare

bl a från Svenska Stövarklubben: Gunnar Pettersson Svenska Jägareförbundet: Hans von Essen, Daniel Ligné, Björn Eek SKKs Jakthundskommitté: Curt-Christer Gustafsson, Göran Johansson

Presentation av Svenska Jägareförbundets prioriterade arbetsområden

Presenterade Daniel Ligné de frågor som förbundet för närvarande prioriterar i sitt arbete.

a.

b.

Den nya lagstiftningen för eftersöksjägare av trafikskadat vilt samt utbildning av dessa Den nya Älgförvaltningen

c.

Rovdjurspolitiken

d.

Vildsvinsförvaltningen

e.

Mårdhundens -----

Rovdjursfrågan

Informerade Daniel om att licensjakten på varg även i år fått oerhört stora proportioner i media. Enligt de senaste inventeringsrönen som finns att tillgå, så pekar antalet revirhävdande vargpar på att vargstammen kommer, trots genomförd licensjakt, att ytterligare öka nu när årsvalparna kom mer ut ur lyorna. Informerade Daniel också om att den varg som flyttats från Västerbotten till Kilsbergen, relativt omgående börjat vandra nordväster. Av de pejlingsdata som hunnit analyseras, verkar vargen vara på väg mot Norge.

När det gäller björn och järv så anser SJF, i likhet med myndigheterna att situationen är under kontroll. Vidare står det klart att Sveriges björnstam torde, ur alla synvinklar, vara en av världens tätast, friskaste med hög föryngring och därmed besitta en utmärkt genetisk variation.

Däremot när det gäller Sveriges lodjursstam, så råder stor diskrepans mellan SJF och Naturvårds verkets (NV) bedömningar. Även vissa Länsstyrelser har uttalat en avvikande uppfattning gen temot NVs bedömningar. Klart visar det sig att rådjursstammen, som i det närmaste kollapsat i Norrlandslänen, också fört med sig att lodjuren minskar i dessa regioner i och med att tillgången på bytesdjur minskar. Däremot torde Uppland för tillfället ha en av världens tätaste lodjursstammar, vilket gör NVs tilldelning av antalet lodjur vid licensjakten i detta län måste anses som mer än märkligt. Vidare så går lodjurens utbredning i Götaland fortsatt trögt, även om vissa nyetablerade familjegrupper kunnat konstateras.

Slutligen rapporterade Daniel att L-E Liljelunds (tidigare GD vid NV) regeringsuppdrag att lägga ett förslag, gällande den framtida Rovdjurspolitiken, väntas vara klar i mitten av 2012.

-----

Projekt Mårdhund

Presenterade Åke Granström, som är projektledare i projektet mårdhund de senaste rönen och åtgärderna vad det gäller denna främmande art. Med anledning av att mårdhunden definitivt är att betrakta som en art som inte ska finnas i Sverige, samt att den kan vara smittspridare av såväl rabies som dvärgbandmask, så har det satts in rejäla resurser för att motverka och förhoppningsvis stoppa utbredningen. Dessa resurser har

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare 517

satts in dels av svenska myndigheter men också genom ett EU- bidrag till Danmark, Finland och Sverige på ca 50 miljoner kronor. Även Norge, som i och för sig inte är ett EU-land, avser att göra en ordentlig satsning i projektet.

Hitintills har projektarbetet inneburit att kartlägga utbredningen, montera mörkerkameror kring kända boplatser, samt att fånga djur för att förse dem med pejlutrustning. Dessa insatser har hitintills gått bra och bland annat visat att en mårdhund som saknar partner, på relativt kort tid kan förflytta sig betydligt längre sträckor än vad man tidigare trott för att finna en ny partner. Definitivt kommer mårdhunden, som är en allätare, att kunna påverka reproduktionen av mark häckande fågel och fågel som häckar i våtmarker, även om sork torde vara en viktigt födogrund för arten.

Åke Granström betonade att jägare med sina hundar är en nödvändighet för att kunna ha någon som helst framgång i att förhindra artens etablering. Detta gäller främst grythundar och jaktspet sar. Mer information om projektet finns att finna på

www.mardhund.se

Nya etikbroschyrer

Slutligen presenterades SJFs etiska riktlinjer för jakt och jaktträning med hund där förbundet vädjade till jakthundsklubbarna att vara behjälpliga med att sprida de etiska riktlinjerna bland sina medlemmar. Även Jaktetiska riktlinjer för uppfödning, utsättning och jakt på utsatt fågel som gäller för SJF, SKK, SYF, LRF samt Svenska Jordägareförbundet har reviderats och gällande denna broschyr så gjordes samma vädjan till specialklubbarna för fågelhundar.

Presentation av SKKs JhKs aktuella frågor avseende reviderade regelverk samt jaktprov och jaktträning

SKKs Allmänna bestämmelser

Inför den regelrevidering som samtliga provbestämmelser nu arbetar med så presenterade JhK SKKs Allmänna bestämmelser för prov, tävling och utställning. JhK har tagit fram två olika doku ment, ett som gäller för de specialklubbar som har rasansvar för så kallade kuperingsraser, samt en version för de specialklubbar som inte har rasansvar för sådana raser. Detta har gjorts för att vissa klubbar inte ska behöva föra in icke relevant text i sina re gelverk, då detta tar onödig plats och medför extra kostnader vid tryckning av regelhäfte. Vidare informerade Kjell Bräster om att den klubb som önskar kan via e-mail få den version som gäller för specialklubben, samt att SKKs CS beslutat att organisationens samtliga regelverk/ bestämmelser ska inledas med SKKs Allmänna bestämmelser. Detta för att nå full homogenitet i SKKs samtliga regelverk.

Ändrade rutiner för ansökan om dispens från § 16 Jaktförordningen

Informerade JhK om den förändring som beslutats av regeringen; att Länsstyrelserna, i stället för Naturvårdsverket, lämnar dispens för SKK, att med stöd av § 16 Jaktförordningen, att utan hinder av Lagen om tillsyn över Hund och Katt, medges att arrangera jaktprov och klubbarrangerade trä ningar med jakthundar under ”hundförbudstiden” 1 mars – 20 augusti. Informerade Kjell Bräster att av de 21 Länsstyrelser som tillskrivits med begäran om dispens, har 19 svarat positivt, samt att efter personlig kontakt med ansvarig handläggare med resterande 2 Länsstyrelser, har dessa svarat att deras beslut kommer att tas inom kort.

-----

518 Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare Svenska Stövarklubbens hedersledamöter

FR. J. VON ESSEN Friherre, Jönköping RUDOLF T. HENNINGS Direktör, Handen CLAES LEWENHAUPT Greve, Överstekammarejunkare, Katrineholm GUSTAF C:SON LEWENHAUPT Greve, Bro BRUNO LILJEFORS Konstnär, Österbybruk SIGFRID RÅLAMB Friherre, Hovjägmästare, Kungsängen NILS HÄGER Tandläkare, Stockholm GUSTAF CASSEL Byråchef, Stockholm JOHN MÖLLERSVÄRD Direktör, Uppsala KARL SCHILLER Med. Dr, Falköping CARL BERNADOTTE Greve af Wisborg, Frötuna KNUT HERMELIN Friherre, Stockholm SIGURD BLOMQVIST Generalkonsul, Helsingfors CARL LEWERTH Agronom, Torö OLOF HJORT Bruksdisponent, Hofors EINAR HEDULFF Överdirektör, Stockholm CARL VILHELM SPENS Greve, Borgmästare, Ulricehamn TELL GRENANDER Jägmästare, Uppsala CARL-REINHOLD VON ESSEN Friherre, Förste Hovmarskalk, Stockholm EINAR EDSTRÖM Överstelöjtnant, Sollefteå ERIC MELCHERT Tandläkare, Stockholm NILS SCHAGER Jägmästare, Stockholm GUSTAV LUNDBERG Professor, Lidingö GÖSTA FRIEBERG Skogsförvaltare, Uppsala CLAES LEWENHAUPT Greve, Överhovjägmästare, Nyköping TORSTEN BERG Direktör, Helsingfors HALVOR SVENKERUD Godsägare, Elverum SVEN BERGSTRÖM Direktör, Helsingfors S. G. F. ADLERSTIERNA-ADELSKÖLD Godsägare, Floda KARL BORÉN Disponent, Borås BERTIL LAGERBLAD Regionchef, Göteborg RUNE LAGERQVIST Agronom, Uppsala HENRIK LÖVGREN Disponent, Sävar EDVIN LINDBORG Kronojägare, Östersund JAN ELMÉR Veterinär, Eksjö GÖSTA PETTERSSON Jaktvårdskonsulent, Vallda DENNIS LILJEBERG Lärare, Emmaboda GUNNAR ALFREDSSON Kyrkvaktmästare, Fjällbacka OLLE B. HÄGGKVIST Skogsmästare, Östersund INGEMAR PERSSON Skogsinspektor, Arbrå OVE BERGMAN Industrichef, Vännäs

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare Svenska Stövarklubbens ordföranden

Direktör R T Hennings 1912–1916 Greve Gust C:son Lewenhaupt 1917–1918 Tandläkare Sten Häger 1919–1924 Greve Carl Bernadotte af Wisborg 1925–1936 Bruksdisponent Olof Hjort 1937–1943 Överdirektör Einar Hedulff 1944–1945 Jägmästare Nils Schager 1946–1954 Godsägare S G F Adlerstierna-Adelsköld 1955–1966 Teledirektör Bertil Lagerblad 1967–1971 Disponent Henrik Lövgren 1972–1992 Veterinär Jan Elmér 1992–1996 Skogsmästare Olle B Häggkvist 1996–2005 Skogsinspektor Ingemar Persson 2005–2006 Platschef Ove Bergman 2005–2006 Statsvetare Freddy Kjellström 2006–

Svenska Stövarklubbens plakett

(instiftad 1925) har tilldelats GULD Greve Carl Bernadotte af Wisborg 1934 Bruksdisponent Olof Hjort 1943 Jägmästare Tell Grenander 1946 Skogsförvaltare Gösta Frieberg 1949 Jägmästare Nils Schager 1955 Greve C V Spens 1955 Friherre Fr C von Essen 1958 Överhovjägmästare Claes Lewenhaupt 1961 Överste Bertil af Burén 1961 Disponent Karl Borén 1963 Tandläkare Eric Melchert 1963 Godsägare S G F Adlerstierna-Adelsköld 1967 Regionchef Bertil Lagerblad 1968 Överjägmästare P H Wallman 1969 Forstmästare Arno Tuovinen 1969 Agronom Rune Lagerquist 1969 Disponent Henrik Lövgren 1971 Jaktvårdskonsulent Gösta Petersson 1971 Kapten John G Hedlert 1971

519

Godsägare Verner Ekelund 1971 Kronojägare Edvin Lindborg 1977 Tandläkare Olof Björin 1980 Distriktschef Arne Bergergård 1982 Riksjaktvårdskonsulent Harry Hamilton 1982 Länsjaktvårdare Alf Johansson 1984 Godsägare Arne Holmgren 1988 Rörmontör Gunnar Johansson 1988 Veterinär Jan Elmér 1988 Jägmästare Robert Bünsow 1988 Lantbrukare Per Gustavsson 1988 Fru Marianne Ekelund 1991 Skogsmästare Olle B Häggkvist 1992 Rektor Karl Brunfelter 1994 Mellanstadielärare Dennis Liljeberg 1996 Disponent Olof H Petrusson 1996 Skogsinspektor Ingemar Persson 1998 Kyrkvaktmästare Gunnar Alfredsson 2000 Förman Knut Westling 2000 Professor Lars Lundin 2004 Förlagsredaktör Bo Ros 2006 Industrichef Ove Bergman 2006 Kanslist Uno Olsson 2006 Driftingenjör Ebbe Nordstrand 2007 Ingenjör Inge Johansson 2008 Major Carl-Gunnar Hågnäs 2008 Fritidsförvaltare Sven-Åke Lundholm 2008 Fastighetsskötare Mats Henningsson 2010 Metallarbetare Sven-Olof Pettersson 2010 SILVER Tandläkare Sten Häger 1926 Hovjägmästare friherre Sigfrid Rålamb 1929 Hovjägmästare greve Gustaf C:son Lewenhaupt 1930 Bruksdisponent Olof Hjort 1933 Jägmästare Ossian Andersson 1943 Direktör Robert Winqvist 1952 Skogvaktare Pontus Pettersson 1956 Kronojägare John Nilsén 1956 1:e Kansliskrivare Erik Andersson 1967 Disponent Josef Malmqvist 1968 Ingenjör Gunnar Ekstedt 1969 Köpman Abel Rehnström 1969 Laborant Sven Axelsson 1969 Distriktschef Arne Bergergård 1969 Kontorschef Wilfred Hackman 1970

520 Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

Direktör Ivar Carlsson 1971 Ingenjör John Finnby 1973 Fru Svea Johansson 1974 Kamrer John Carlsson 1974 Godsägare Stig Norberg 1976 Köpman Gösta Engström 1976 Tandläkare Olof Björin 1977 Chaufför Stig Davidsson 1977 Skogvaktare Uno Jonsson 1977 Fabrikör Sigurd Larsson 1979 Ingenjör Torkel Björklund 1980 Järnvägstjänsteman Sven Lindgren 1980 Järnvägstjänsteman Alf Westman 1981 Kriminalöverkonstapel Gustaf Lind 1981 Ingenjör Torsten Hoflin 1981 Agronom Måns Berg 1982 Lantmästare P-E Bergvik 1982 Länsjaktvårdare Alf Johansson 1982 Godsägare Arne Holmgren 1982 Lantbrukare Bengt Larsson 1982 Lantbrukare Bertil Bertilsson 1982 Bankdirektör Tom Liedholm 1982 Rörmontör Gunnar Johansson 1982 Major Hans Gawelin 1982 Jägmästare Robert Bünsow 1982 Direktör Gunnar Juvet 1982 Överste Pekka Mustonen 1982 Lärare Ahti Ketoja 1982 Verksamhetsledare Juhani Kauppinen 1982 Lantbrukare Per Gustavsson 1982 Veterinär Jan Elmér 1984 Lantbrukare Carl-Erik Cederlöf 1986 Disponent Olof H Petrusson 1986 Urmakare Rune Nilsson 1986 Direktör IngemarAlin 1988 Skogstjänsteman C-G Sandberg 1988 Skogsmästare Olle B Häggkvist 1988 Kronojägare John Westlund 1989 Lantbrukare ElofOlsson 1989 Herr Ole Björn Schau 1990 Herr Matti Penttinen 1990 Tjänsteman Gerhard Nordlund 1990 Skogsinspektor Ingemar Persson 1990 Mellanstadielärare DennisLiljeberg 1990 Förman Knut Westling 1990 Försäljningschef Leif Bäckström 1992 Lantmätare Hans Djärv 1992 Försäljningsingenjör Åke Nordin 1992 Murare Axel Ehlis 1992 Viltvårdare Martin Överbring 1992 Driftsingenjör Lars-Olof Persson 1992 Sportchef Arne Gerhardsson 1992 Lantbrukare Jan Selin 1992 Köpman Karl-Einar Eklund 1992 Docent Lars Lundin 1992 Rektor Karl Brunfelter 1992 Tjurskötare Ronnie Hallgren 1992 Fabrikör Roland Bäckman 1992 Kyrkvaktmästare Gunnar Alfredsson 1992 Verkmästare Torgny Lifström 1992 Brandförman Rolf Sjöö 1992 Lantbrukare Lennart Gustavsson 1992 Skogsfaktor Joel Gradin 1993 Tandläkare Mats Petersson 1993 Herr Åke Johansson 1993 Lantbrukare Thomas Thomsson 1994 Herr Sven Eriksson 1994 Länsråd Harry Forsell 1994 Verkstadstjänsteman Henning Grahn 1994 Skogstjänsteman Lars-Göran Burman 1994 Herr Sune Wahlström 1995 Trafikinspektör Anders Brännström 1998 Herr Sivert Adolfsson 1998 Herr Ove Falkare 1998 Lantbrukare Bror Hermansson 1998 Herr Bo Fransson 1998 Tandläkare Per Hernblom 1998 Hamntekniker Tomas Karlsson 1998 Herr Carl-Gunnar Hågnäs 1998 Metallarbetare Gerhard Ottosson 1998 Förste driftingenjör Ebbe Nordstrand 1999 Linjemontör Henry Nothin 2000 Fritidsförvaltare S-Å Lundholm 2000 Avdelningschef Henrik Gullans 2000 Socialekonom Knut H Jellum 2000 Lantbrukare Gerhard Lindén 2001 Lantbrukare Yngvald Pettersson 2001 Företagare Otto Henriksson 2001 Ingenjör Bruno Hedspång 2001 Förlagsredaktör Bo Ros 2001 Försäljare Tore Eriksson 2002 Skogvaktare Sven-Ivan Nilsson 2002

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

Fastighetsskötare Folke Pettersson 2002 Kriminalkommissarie Martti Mannersuo 2002 Ingenjör Alf Walseth 2002 Verksamhetsledare Uno Olsson 2002 Projektledare Peter Forsberg 2002 Fastighetsskötare Mats Henningsson 2002 Platschef Ove Bergman 2002 Ingenjör Lars-Erik Källgren 2002 Tekniker Bo Titusson 2002 Lärare Anders Högberg 2002 Fastighetsskötare Per Eriksson 2002 Metallarbetare Sven-Olof Pettersson 2002 Skogvaktare Harald Persson 2002 Bonde Lars Berglund 2004 Fiskhandlare Göran Hallberger 2004 Ingenjör Inge Johansson 2004 Avdelningschef Owe Karlsson 2004 Produktionschef Hugo Larsson 2004

521

Skogsfaktor Karl-Allan Andersson 2004 Byggnadsarbetare Henry Strand 2005 Kommunalarbetare Roland Svensson 2005 Skoglig doktor Gunnar Pamuk 2006 Elektriker Göran Johansson 2006 Elmontör Anders Thunberg 2006 Kapten Jan-Erik Hellman 2006 Depåchef Stig Sjunnesson 2006 Snickare John Lindell 2007 Major Gunnar Ericsson 2007 Universitetsadjunkt Allan Bergström 2008 Snickare Harald Jonsson 2008 Statsvetare Freddy Kjellström 2008 Maskinoperatör Stig Stenborg 2008 Sjukhusdirektör Thommy Sundell 2008 Skogsarbetare Åke Green 2009 Tullinspektör Conny Gustavsson 2010

522 Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare Lokalklubbarnas resterande jaktprov 2011–2012

Övriga uppgi er se Stövaren nr 3/2011 samt respek ve lokalklubbs hemsida eller medlemsblad.

TILLÅTNA TIDER FÖR JAKTPROV

Ökl/Ekl hare

1/9-29/2

Undantag:

Gotland, Halland och Skåne/Blekinge 1/9-15/2, Öland 1/9-31/1

Fälthare

1/9-15/2 Västergötland, Bohuslän/Dal, Västsvenska, Småland, Halland, Sydsvenska, Skåne/ Blekinge.

Ökl/Ekl Räv

1/9-15/3

Undantag:

Halland, Skåne/Blekinge 1/9-28/2

RR

tillåten från 21/8 (Olika start och slutdatum i lokalklubbarna.)

Conny Lundström Regelansvarig SvStk

NORRBOTTENS LÄNS STÖVARKLUBB

DATUM PLATS PROV SISTA ANM ANMÄLNINGSADRESS

12-15/1 1/9-29/2 21/8-31/12 1/9-15/3 Luleå/reserv Kalix Ekl 3/1 Hans Djärv, Markv 27, 97451 Luleå Skilda platser H/R Ökl / RR / Södra Zon Leif Berglund, Skatanv 96, 94431 Hortlax Mellersta Zon Hans Djärv, Markvägen 27, 97451 Luleå Räv / Östra zon Gunnar Eriksson, Slussv 22, 95250 Kalix-Nyborg Ekl Räv / Gränsälvs Zon Lars Djärv, Antmansv 13, 953 34 Haparanda

VÄSTERBOTTENS LÄNS STÖVARKLUBB

DATUM PLATS PROV SISTA ANM ANMÄLNINGSADRESS

10-11/12 17-18/12 Umeå H/R Ekl Robertsfors H/R Ökl, Ekl 25/11 Ari Forsmark, Växtholm 10, 90595 Umeå 2/12 Haldo Eriksson, Inre Ringv 34, 91531 Robertsfors 25-26/2 Tavelsjö H/R Ekl RR-krav 10/2 Torbjörn Hjelm, Gabrieljansv 2, 90354 Umeå 1/9-29/2 Skilda platser H/R Ökl Anmälan kan göras till samtliga provledare. 1/9- 21/12 RR 1/9-15/3 Räv

JÄMTLAND-HÄRJEDALENS STÖVARKLUBB

DATUM PLATS PROV SISTA

1/9-29/2 Skilda platser H/R Ökl 5 dagar före Krokom och Strömsund Bräcke och Ragunda Åre och Östersund Härjedalen och Berg J-E Eriksson, Gåxsjö 705, 83070 Hammerdal Kjell-Åke Sundberg, Boggsjö 218, 84050 Gällö Olle B Häggkvist, Lundsv 6, 832 94 Orrviken Håkan Westling, Tällbergsg 3, 84231 Sveg

VÄSTERNORRLANDS STÖVARKLUBB

DATUM PLATS PROV SISTA

3-6/12 Borgsjö H/R Ekl 25/11 Åke Holmstrand, Riset 506, 840 10 Ljungaverk 1/9-29/2 Skilda platser H/R Ökl RR

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare 523

GÄVLEBORG LÄNS STÖVARKLUBB

18-20/2 Hedesunda H/R Ekl RR-krav 10/2 Mårten Strömberg, Jonpersv. 20, 810 40 Hedesunda 1/9-29/2 Skilda platser H/R Ökl, RR 1/9-29/2 Ekl-prov i vargrevir Håkan Forsgren, Sylanäsv 8, 827 95 Tallåsen Dagen före Se ovan 1/9-15/3 Skilda platser Räv Se ovan

DALARNAS STÖVARKLUBB

DATUM PLATS PROV SISTA

3-4/12 Garpenberg H/R Ekl Ej ch företräde Lars Norström, Hedemorav 12, 28-29/1 Leksand Ekl Inget RR-krav Lars-Erik Ohlsson, Christinas väg 19, Ej ch företräde 1/9-29/2 Ekl-prov i vargrevir 79332 Leksand Dag före prov. Bertil Hedlund, Sågmyrav 241, 79391 Leksand 1/9-29/2 Skilda platser H/R Ökl, RR 1/9-15/3 Skilda platser Räv Se ovan Ulf Andersson, Box 108, 78061 Öje Göran Fastén, Per Nils väg 18, 79030 Insjön

VÄRMLANDS STÖVARKLUBB

DATUM PLATS PROV SISTA

14-15/1 Hagfors H/R Ekl 30/12 Christer Spetzig, Melltorpsv 48, 4-5/2 18-19/2 Säffle Årjäng H/R Ekl Pokalkamp 19/1 Se hemsidan.

H/R Ekl RR krav 7/2 Knut Johansson, Trane Granberget, 1/9-29/2 Skilda platser H/R Ökl 1/9-15/3 Skilda platser Räv, EklRäv, RR 672 92 Årjäng Anmälan senast dag före prov till provledare.

-”- Östra Värmland Nordöstra Värmland Sydvästra Värmland Billy Brunzell, Bergmansg 58 b, 69132 Karlskoga Sören Larsson, Ringv 28, 68391 Hagfors Göte Nilsson, Källsbyn, 672 92 Årjäng

ÖREBRO LÄNS STÖVARKLUBB

DATUM PLATS PROV SISTA

14-15/1 Glottra H/R Ekl 4/1 Lars Olof Persson, Folkungag 17, 69235 Kumla 18-19/2 1/9-29/2 1/9-29/2 1/9-15/3 Laxå Int Ekl 8/2 Lars Olof Persson Alt Ekl-prov i vargrevir. Dag före prov Lars Olof Persson Skilda platser H/R Ökl, RR Dag före Lars Olof Persson Räv, EklRäv Dag före Lars Olof Persson

524 Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

UPPLANDS-VÄSTMANLANDS STÖVARKLUBB

6-7/1 Surahammar H/R Ekl 28/12 Christer Eriksson, Öster Vrenninge, 4-5/2 1/9-29/2 1/9-15/3 Sunnersta Int Ekl 27/1 Bo Ivarsson, Alsta Börje, 755 92 Uppsala Skilda platser H/R Ökl, RR/ Uppland Anders Eriksson, Karby 218, 74895 Örbyhus Skilda platser Räv / Västmanland Gunnar Widegren, Notvägen 8,

SÖDERMANLANDS STÖVARKLUBB

15/1 Jan.provet Hundar under 4 år H/R Ökl RR-krav 6/1 Michael Ericsson 4-5/2 Flen KM Ekl RR-krav 20/1 Egon Johansson, Runebyv 12, 64294 Flen 1/9-29/2 Skilda platser H/R Ökl, RR 7 dg före Bruno Hedspång, Tingstuvägen 2, 63506 Eskilstuna 1/9-15/3 Skilda platser Räv, EklRäv Se ovan

ÖSTERGÖTLANDS STÖVARKLUBB

1/9-29/2 18-19/2 Hela länet H/R Ökl, Räv, Dag före Hans Johansson, Notudden, 1/9-15/3 Hela länet EklRäv, RR 614 97 Söderköping Räv prov Dag före Hans Johansson, adress ovan.

11-12/12 Valdemarsvik Ekl 13-14/1 Omberg H/R Ökl, Ekl 9/1 Stefan Lenér, Höje Omberg, 59993 Ödeshög Rejmyre Int Ekl RR-krav 12/2 Göran Johansson, Glasbruksv. 67A, 610 14 Rejmyre

GOTLANDS STÖVARKLUBB

1/9-15/2 1/9-29/2 1/9-15/3 24-25/11 15-16/12 19-20/1 19/1 27-28/1 Skilda platser H/R Ökl Skilda platser RR-prov Skilda platser Räv, EklRäv Skilda platser H/R Ekl 1 Skilda platser H/R Ekl 2 Skilda platser H/R Ekl 3 Skilda platser KM Ökl Dag före Sören Buskas, 073-964 95 82, eller via hemsida.

Dag före Sören Buskas, adress ovan.

Dag före Andreas Johansson, 070-9653105, eller hemsida.

18/11 Andreas Johansson, adress ovan 9/12 Andreas Johansson, adress ovan 13/1 Andreas Johansson, adress ovan 13/1 Andreas Johansson, adress ovan Reservprov om något prov blir inställt.

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare 525

VÄSTERGÖTLANDS STÖVARKLUBB

4-5/12 15-16/1 11-12/2 1/9-15/2 1/9-29/2 1/9-15/3 Tranemo H/R Ekl Brännebrona H/R Ekl Holsljunga Int Ekl RR-krav 24/11 Leif Rydin, Sjögården 3, 51455 Ljungsarp 4/1 Reidar Björk, Blomsterhult, 53391 Götene 1/2 Fredrik Fransén, Ekhamra, Skilda platser Ökl Fälthare Dag före Skilda platser H/R Ökl, RR Dag före Skilda platser Rävprov P-län Dag före Per-Erik Ottergren, Murum, 53295 Älmestad Kjell Göran Josefsson, Björkeb. 3, R-län Dag före Arne Bengtsson, Gitarrvägen 15, 54430 Hjo Anders Hasselgren, Fagervälle, 53197 Lidköping

BOHUSLÄN-DALS STÖVARKLUBB

1/9-29/2 Skilda platser H/R Ökl, RR Dag före Anders Ekström, Sanne-Heden 11, 1/9-15/2 1/9-15/3 1/9-29/2 Skilda platser Ökl fälthare Skilda platser Räv Rörligt H/R Ekl 1/9-15/3 Rörligt EklRäv 1/9-29/2 Bästa öklhund H/R Ökl /K-E Balder, Myrstigen 10, 660 11 Billingsfors Se ovan Se ovan Dag före Peder Carlsson, Yrvädersgr. 45162 Uddevalla 14-15/1 Björke- Ökl, Ekl RRkrav 31/12 Roger Blad, Gisslegärde 10, 45598 Dingle 11-12/2 Tanum Ekl, ej Ch, RR-krav 29/1 Christer Hansson, Granitv. 4, 450 81 Grebbestad

VÄSTSVENSKA STÖVARKLUBBEN

4-5/2 Alingsås Ekl 1/9-29/2 1/9-15/2 Skilda platser H/R Ökl, RR Dag före Erling Buch, Vänhemsvägen 7, 43091 Hönö Skilda platser Fälthare Dag före Se ovan 1/9-15/3 Skilda platser Rävprov Dag före Se ovan

Anmälningsavgifter:

Ökl, Räv 375 kr. Ekl 750 kr. RR 100 kr direkt till domaren + 100 kr till klubben.

Inbetalas på Plusgiro 44426-5

SMÅLANDS STÖVARKLUBB

12-13/12 12-13/1 Kosta Värnamo Int Ekl 25/11 Klas Sandberg, Ängelholmsv. 4, Ekl, ej champions 2/1 Bengt Eriksson, Kävsjö Bolet, 33033 Hillerstorp

526

4-5/2 25-26/2 Eksjö Åsnen

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare

Int Ekl 15/1 Gunnar Pettersson, Holmeng 22, Max 50 hundar 57162 Bodafors Int EklRäv, KM-räv 6/2 Jan-Erik Berg, Häljaryd Solhem 2, 1/9-15/2 1/9-29/2 1/9-15/3 Skilda platser Ökl fälthare Dag före Skilda platser Ökl skogshare, RR -” Skilda platser Räv, EklRäv -” -”-

HALLANDS STÖVARKLUBB

1/9-15/2 1/9-29/2 9-10/1 6-7/2 18-19/2 Halland Halland Halland Halland Halland H/R Ökl Dag före Kenneth Gustavsson tel 0340-674466, Räv, EklRäv, RR Int Ekl H/R Ekl Räv, EklRäv Se ovan /070-2044212 31/12 Bo Mared tel 070-5206143 28/1 Se ovan 8/2 Se ovan

SYDSVENSKA STÖVARKLUBBEN

1/9-15/2 1/9-29/2 1/9-15/3 5-6/12 21/1 11-14/2 Skilda platser Ökl Fälthare Dag före Mats Nilsson, PL 2132, 28021 Emmaljunga Skilda platser H/R Ökl, RR Dag före Se ovan Skilda platser Rävprov Markaryd H/R Ekl Dag före Se ovan Markaryd H/R Ekl 25/11 Tommy Blomqvist, Kvänslöv, 34194 Ljungby Markaryd Ökl Smålands- 15/1 Jan Nordstrand, Porkenahult, stövardagen 28040 Skånes Fagerhult 1/2 Magnus Jönsson, Slähult 2191, 28391 Osby

SKÅNE-BLEKINGE STÖVARKLUBB

1/9-15/2 Skilda platser H/R Ökl Dag före Börje Levin, Ringvägen 46b, 36010 Ryd 1/9-29/2 Skilda platser Räv, RR 15/12 Lönsboda Dag före Se ovan Tångaborgs Ökl 12/12 Se ovan 16/1 Se ovan

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare Lokalklubbarnas utställningar 2012

Datum Ort

2012-02-26 SOLÄNGET 2012-03-17 HEBY 2012-03-25 ÅSELE 2012-03-25 MARKARYD 2012-03-31 YXNERUM 2012-04-21 VÄRNAMO 2012-04-29 HÖGBO 2012-05-05 VISBY 2012-05-12 ÅRJÄNG 2012-05-12 ULLARED 2012-05-12 LJUNGBY 2012-05-12 BUREÅ 2012-05-13 SJÖVIK 2012-05-19 PITEÅ 2012-05-19 FLEN 2012-05-20 ÖSTERSUND 2012-05-26 SKEDHULT 2012-05-27 BORLÄNGE 2012-06-03 ALFTA 2012-06-03 ÅNNABODA 2012-06-03 OMBERG 2012-06-03 GÖTENE 2012-06-09 VÄNNÄS 2012-06-10 RÅNEÅ 2012-06-17 BRÄCKE 2012-07-07 SALA 2012-08-04 TORSBY 2012-08-04 ULLARED 2012-08-04 OLOFSTRÖM 2012-08-05 JUNSELE 2012-08-05 ORSA 2012-08-11 NORRTÄLJE 2012-08-11 BREDSELE 2012-08-12 KALIX 2012-08-12 MOSSEBO 2012-08-19 ÅSEDA 2012-08-19 ÅNGE 2012-08-19 HASSELA nat SvStk/ Örebro

527

Dag

SÖN SÖN LÖR LÖR SÖN LÖR LÖR LÖR LÖR LÖR SÖN LÖR LÖR SÖN SÖN SÖN SÖN SÖN LÖR SÖN LÖR LÖR SÖN LÖR SÖN SÖN SÖN SÖN

528 Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare Lokalklubbarnas adresser

NORRBOTTENS LÄNS STÖVARKLUBB Ordförande: Fredrik Lundström, Luleå. 070-3540736. [email protected] Sekreterare: Pertti Rintala, Trollbergsdalen 89, 95293 Kalix. 0923-53155 [email protected]

Bg 5454–7476 VÄSTERBOTTENS LÄNS STÖVARKLUBB Ordförande: Gottne Lindgren, Tavelsjö. 090-60325, 070-3486010. [email protected] Sekreterare:

Mats Gustafsson, V Örträsk 84, 916 95 Örträsk. 0932-30343. [email protected] Pg 6 47 88–3

JÄMTLAND-HÄRJEDALENS STÖVARKLUBB Ordförande: Gunnar Pamuk, Hammerdal. 0624-514091. [email protected]

Sekreterare: Ingrid Fredriksson, Bensjö 244B, 84060 Bräcke. 0693-10906. [email protected] Pg 8 73 71–1 VÄSTERNORRLANDS STÖVARKLUBB Ordförande: Anders Strandlund, Näsåker. 0620-50141. [email protected]

Sekreterare: Stig Runsten, Kyrkvägen 7, 88051 Rossön. 0642-20441. [email protected] Pg 27 53 82–0 GÄVLEBORGS LÄNS STÖVARKLUBB Ordförande: Stig Wernersson, Norrala. 0270-35103. [email protected]

Sekreterare: Anders Örtby, 2377 Roren, 82011 Vallsta. 0278-671027. [email protected] Pg 46 99 87–2 DALARNAS STÖVARKLUBB Ordförande: Anders Bihlar, Färnäs. 0250-36467. [email protected]

Sekreterare: Rolf Karlsson, Östantjärna 40, 79192 Falun. 023-770434. [email protected] Pg 9 69 28–7 VÄRMLANDS STÖVARKLUBB Ordförande: Rolf Löfvenholm, Torsby. 0560-21183. [email protected]

Sekreterare: Bo Johansson, Degerbyn, Nordstugan, 66491 Grums. 0555-20177. [email protected] Pg 26 26 76–0 ÖREBRO LÄNS STÖVARKLUBB Ordförande: Jörgen Sandqvist, Karlskoga. 0586-28051. [email protected]

Sekreterare: Jörgen Sandqvist, Smältarevägen 8, 69152 Karlskoga. 0586-28051. [email protected] Pg 27 11 20–8 UPPLANDS-VÄSTMANLANDS STÖVARKLUBB Ordförande: Lars Berglund, Salbohed. 0224-742015. [email protected]

Sekreterare: Lars Lundin, Granitvägen 19A, 75243 Uppsala. 018-515101. [email protected] Pg 3 69 15–7

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare 529

SÖDERMANLANDS STÖVARKLUBB Ordförande: Lars O Törnkvist, Färentuna. 070-5093062. [email protected]

Sekreterare: Egon Johansson, Runebyvägen 12, 64294 Flen. 0157-70139. [email protected]

Pg 58504–2 ÖSTERGÖTLANDS STÖVARKLUBB Ordförande: Jörgen Rolf, Valdermarsvik. 0123-10585. [email protected]

Sekreterare: Bo Alvarsson, Smålandsvägen 40C, 59531 Mjölby. 0142-16253. [email protected] Pg 46 77 86–0 GOTLANDS STÖVARKLUBB Ordförande: Tore Timgren, Visby. 0498-264915, 070-5260068. [email protected]

Sekreterare: Olle Råström, Korgmakargatan 32, 62153 Visby. 0498-262106. [email protected] Pg 18 99 78–0 VÄSTERGÖTLANDS STÖVARKLUBB

Ordförande: Fredrik Franzén, Holsljunga. 0325-33436. [email protected]

Sekreterare: Johan Tropp, Tallvägen 4, 54017 Lerdala. 0511-80032. [email protected] Pg 33 16 74–2 BOHUSLÄN-DALS STÖVARKLUBB Ordförande: Tore Henriksson, Bengtsfors. 0531-61074. [email protected]

Sekreterare: Åke Abrahamsson, Klockarevägen 30, 45175 Uddevalla. 0522-32065. [email protected] Pg 28 50 77–4 VÄSTSVENSKA STÖVARKLUBBEN Ordförande: Jan Aronsson, Alingsås. 0322-50547. [email protected]

Sekreterare: Kay Lundberg, Hälleslättsvägen 5, 44191 Alingsås. 0322-72066. [email protected] Pg 4 44 26–5 SMÅLANDS STÖVARKLUBB Ordförande: Kenneth Quick, Lammhult. 0472-75039, 070-9754469. [email protected]

Sekreterare: Karin Åström, Upphörda 3, 575 91 Eksjö. 070-8163068. [email protected]

Bg 5394–1282 HALLANDS STÖVARKLUBB Ordförande: Bo Mared, Gullbrandstorp. 035-59552. [email protected]

Sekreterare: Lennart Pettersson, Mariehemsvägen 50, 30593 Halmstad. 035-44759.

[email protected] Pg 32 87 07–5 SYDSVENSKA STÖVARKLUBBEN Ordförande: Anders Nilsson, Strömsnäsbruk. 0433-400 96.

Sekreterare: Mats Nilsson, Pl 2132, 28021 Emmaljunga. 0451-24217. [email protected] Bg 5682–3925 SKÅNE-BLEKINGE STÖVARKLUBB Ordförande: Christer Henningsson, Hörby. 0415-12352. [email protected]

Sekreterare: Claes-Fredrik Cehlin, Emmislövsvägen 2, 28060 Broby. 044-100088. [email protected] Bg 5796–9065

530 Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare Svenska rasföreningar för stövare

GOTLANDSSTÖVAREFÖRENINGEN Ordförande: Lennart Pettersson, Hemse. 0498-482216. [email protected] Sekreterare: Anders Lekander, Lummelundsvägen 24, 621 41 Visby, 0498-218891. [email protected]

SVENSKA FINSKSTÖVARFÖRENINGEN Ordförande: Petter Lindvall, Holmsund. 090-090-41400, 070-6302907. [email protected]

Sekreterare: Mats Hemström, Snickarvägen 10, 81832 Valbo. 026-132140. [email protected]

SVENSKA HAMILTONSTÖVARFÖRENINGEN Ordförande: Erling Buch, Hönö. 031-967481. [email protected] Sekreterare: Lars Olofsson, Östertorpsvägen 32, 83294 Orrviken. 063-40070. [email protected] SVENSKA LUZERNERRINGEN Ordförande: Ivan Moberg, Aneby. 0140-20366. [email protected] Sekreterare: David Häggblad, Myrstigen 17, 91060 Åsele. 0941-66959. [email protected] SVENSKA SCHILLERSTÖVARFÖRENINGEN Ordförande: Gunnar Ericsson, Visby. 0498-266116. [email protected]

Sekreterare: SVENSKA SMÅLANDSSTÖVAREFÖRENINGEN Ordförande: Egon Fransson, Värnamo. 0370-230 04. [email protected] Sekreterare: Roger Nilsson, Drev Ekedal, 36042 Braås. 0474-320 40. [email protected]

Svenska Stövarklubbens styrelse, fr v Conny Lundström, Andreas Johansson, Gunnar Pettersson, Carina Adolfsson, Lars O Törnkvist, Göran Johansson, Freddy Kjellström, Owe Karlsson och Stig Vernersson.

Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare Svenska Stövarklubbens funktionärer

ORDFÖRANDE Freddy Kjellström

Bråne 71, 68698 Gräsmark 0565-41040, 070-6446473 [email protected]

VICE ORDFÖRANDE AVELSANSVARIG Owe Karlsson

Solvändan 9, 81493 Skutskär 026-74140, 070-5444972 [email protected]

SEKRETERARE Lars O Törnkvist

c/o R Axell, Björkviksvägen 55 B, 17998 Färentuna 070-5093062 [email protected]

KASSÖR Carina Adolfsson

Rise 434, 83051 Offerdal 0640-34184, 070-3156584 [email protected]

BITR KASSÖR, BUDGET- o ANALYSANSVARIG Stig Wernersson

Ale 254, 82694 Norrala 0270-35103, 070-3084459 [email protected]

IT-ANSVARIG Andreas Johansson

Skräddarbo 147, 73399 Möklinta 0224-83101, 070-2591759 [email protected]

MEDLEMS-, PR- o MATERIALANSVARIG Gunnar Pettersson

Holmengatan 22, 57162 Bodafors 0380-370115, 070-8556370 [email protected]

REGELANSVARIG Conny Lundström

Hägnanvägen 13, 94593 Sjulsmark 0911-205179, 070-5205179 [email protected]

UTSTÄLLNINGSANSVARIG BITR REGELANSVARIG Göran Johansson

Hunnsbackevägen 18, 61014 Rejmyre 011-87591, 070-6871546, 011-231625 [email protected]

ARBETSUTSKOTT INTILL STÖVARFULLMÄKTIGE 2012

Freddy Kjellström, Owe Karlsson, Carina Adolfsson, Stig Wernersson, Lars O Törnkvist

VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE Inge Johansson

Nyeds Västanå 620, 66060 Molkom 0553-14040, 070-3994230 [email protected]

REVISORER Ernst & Young

Kyrkogatan 84, 83134 Östersund 063-150880

531

532 Stövaren –

Ɵ

dskri

Ō

för stövarjägare Svenska Stövarklubbens avelsråd

FINSK STÖVARE Christian Drott

Boatorp Rättaregård 2, 34036 Moheda 0472-76209, 070-6393055 [email protected]

Owe Karlsson

Solvändan 9, 81493 Skutskär 026-74140, 070-5444972 [email protected]

Rolf Pellving

S Söre 345, 83691 Lit 0642-10525 [email protected]

LUZERNERSTÖVARE ÖVRIGA RASER Anders Rehn

Östermalmsvägen 38C, 61242 Finspång 0122-13615, 070-3150171 [email protected]

SCHILLERSTÖVARE Lennart Eriksson

Utterbäck 256, 69194 Karlskoga 0586-725410, 070-6572511 [email protected]

Thommy Sundell

Bisittarevägen 9, 94432 Hortlax 0911-30700, 070-6453638 [email protected]

GOTLANDSSTÖVARE Kontaktman: Anders Lekander

Lummelundsvägen 24, 621 41 Visby 0498-218891 [email protected]

HAMILTONSTÖVARE Åke Green

Prästtorpsvägen 2, 28540 Markaryd 0433-12117, 070-6822194 [email protected]

Per Nord

Skucku 226, 840 40 Svenstavik Tel 0687-101 24, 070-243 90 81 [email protected]

SMÅLANDSSTÖVARE Mats Johansson

Skedsbygd 132, 38044 Alsterbro 0481-50494 [email protected]

Mats Nilsson

Sjöalt 1087, 28395 Visseltofta 0479-40034 [email protected]

HUNDREGISTER

Hundregister

Dunkerstövare

GJERMAA´S IDUNN NO46544/09......................392

JF FRODE SE22331/2010 ......................................353

KLINGE 2 NO04660/07 ........................................395

LILLBOSKOGENS NEILA S45615/2009..............378

NEMI S21286/2009 ................................................353

REX S64191/2009 ...................................................395

Finsk stövare

ABBE SE39275/2010 ...............................................375

ACKA S48498/2008 ................................................425

AKOSTIGENS SAMBA S31683/2008 ...................347

ALEDALENS LUR-MAJA SE32029/2010 ....338

, 363 ALEDALENS LUR-PILKA SE32028/2010 ............424

ALEDALENS LUR-TAZZA S25855/2009 .............320

ALEDALENS LUR-WILMA S25858/2009 ............321

ALICE SE38509/2010 .............................................463

ANJOUNA’S RACER S22980/2008 .......................356

ASKO S53763/2007 ................................................448

ASPLIDENS ZIMBA S43089/2006 ........................392

AYLA SE38511/2010 ...............................................463

BEDA S27278/2009 ................................................363

BELGER DU NORD IGOR S31273/2009 ............412

BELGER DU NORD IRJA S31278/2009 ..............396

BELGER DU NORD WERA S40402/2007 ...........419

BELLA SE23476/2010 ...................................458

, 469 BERGAGÅRDS IINA S18609/2004 .......................485

BERGAGÅRDS KURRO S53591/2004 .................360

BERGSVEDJANS MIKKO S36080/2008 ..............382

BERGUDDEN’S BEA SE20455/2010 ....................383

BERGUDDEN’S BONNIE SE20452/2010 ...........360

BERGVATTNETS LIBRO S22071/2006 ...............333

BERGVATTNETS LORD S22068/2006 ................367

BERGVATTNETS VESA S70708/2007 .................333

BESSY S51569/2006 ................................................482

BIABYS EBBA S44787/2006 ...................................459

BIABYS QELLO S33441/2008 ...............................476

BIABYS SPANA S40677/2007 ................................458

BIABYS SPEED S40673/2007 ................................457

BIABYS SPEELA S40678/2007 ......................428

BIBBY S51566/2006 .......................................439

, , 469 BIABYS VICKO S18452/2009 ................................457

BIABYS VISKA S18454/2009 .................................458

441 BIRA SE37093/2010 ...............................................441

BIRJA S36349/2008 ................................................477

BJÄRM HÖJDEN ITU S37729/2005 ....................359

BLIXA SE23473/2010 .............................................338

BOBERGETS MOLLY S51194/2008 .....................363

533

BONDVIKENS BEPPE S34300/2006..383

, 409 BOSSE S31264/2009 ...............................................362

BOSSMÅLAS BLIXTEN S59043/2002 ..................485

BOSSMÅLAS DIXI S54140/2005 ..........................486

BOSSMÅLAS ENO S48448/2006 ..........................395

BOSSMÅLAS ERO S48449/2006 ..................326

BOTTENFJÄRDENS LIISA S18320/2008 ..388

, , 415 329 BOSSMÅLAS FIGO S53748/2007 .........................469

BOSSMÅLAS FOCUS S53750/2007 ......................463

BOSSMÅLAS GINA S63337/2007 .........................464

BOSSMÅLAS GOSSI S63336/2007 .......................409

BOSSMÅLAS HEDDA S47669/2008 ....................458

BOSSMÅLAS INGO S34798/2009 ........................475

BOSSMÅLAS IXO S34799/2009 ............................469

BOSSMÅLAS JULLE SE42654/2010 .....................427

BOSSMÅLAS KARO SE45049/2010 .....................457

BOTTENFJÄRDENS DIMMA S23443/2009 .......464

BOTTENFJÄRDENS GASS SE31475/2010..........382

, 396 , 406 BRODERN’S KAISA N19721/05 ...........................356

BROMYRANS BIANCA SE54658/2010 ................410

BROSKOGENS TANJA S16494/2005 ...................476

BRYNGELSBO TÖJA S52901/2006 ......................441

BRÖTAS SIRPA S25914/2007 ................................420

BÄCKELBERGETS MILLI S36419/2005 ..............428

BÖKEBACKENS KIRA S45029/2009 ...................476

BÖKEBACKENS PEKKO S45030/2009 ...............401

BÖKEBACKENS ZITA S45025/2009 ....................458

CITRIN S49564/2008 .............................................330

DARK RUSSELL’S ESKO S31060/2007 ................341

EBBARPS MILTON S61110/2008 .........................440

EBBARPS MIRJA S35118/2009 .............................439

EBBARPS MOLLE S35117/2009 ...........................448

EDSVALLENS RAGNAR S47185/2009 ................409

EJEMYRENS MAJA S38524/2006 .........................327

EKKO SE42035/2010 .............................................482

ERIK SE50706/2010 ...............................................387

ESSY SKALLETS RIO S37059/2008 ......................440

ESSY SKALLETS RITA S37066/2008 ....................464

FISHERMAN’S JIILA S47201/2009 .............452

FORSÅKERNS ISA S45999/2006 .................339

, , 458 FLATMARKENS PEO S47405/2005 .....................334

FLATMARKENS ZINNA S29361/2009 ................410

FLYGAREBERGETS PLING S52390/2007 ...........425

FLYGAREBERGETS TUSSI S52392/2007 ............424

FLYÅSENS IZZY SE42051/2010 ............................476

347 FROSTMYRTORPETS CINDY SE20146/2010....353

FROSTMYRTORPETS LIZZY SE20149/2010 .....353

FROSTMYRTORPETS TUVA SE20148/2010 ......353

GRUVRISETS FANNI SE67024/2010...................387

GRUVRISETS FANNY SE67029/2010 ..................387

GRUVRISETS FILLAN SE67026/2010 .................383

534

GRUVRISETS FIX SE67032/2010 .........................387

GRUVRISETS FREJA SE67028/2010 ...........438

476 HALLU S48501/2008 .............................................424

HAMNSKÄRETS SARI S29365/2009 ...................330

HANAKAN ACKE SE28374/2011 .........................448

HANAKAN HARRY SE28559/2011 ......................448

HARGRANENS AJAX S42130/2007 .....................463

HEDHÄMETS PIRKKO S26830/2006 .................367

HELDESTORPS CAJSA S51507/2007 .........406

HULTAVIKENS PUTTE S39614/2008 ........457

HÄRVSTA BODIL S41005/2009 ..................410

JAANA S46718/2007 .............................488

JÄNISKAMUN SILVA S54294/2009 ...361

, , 490 370 , , 440 HELDESTORPS CISSI S51508/2007 ....................458

HULTAVIKENS AJAX S45873/2009 .....................457

HULTAVIKENS BIANCA S39617/2008 ...............477

, HÄRKILAS DIVO I S48277/2009 .........................452

HÄRVSTA AINA S58019/2008 ..............................410

HÄRVSTA AJJA S58018/2008 ................................411

HÄRVSTA AROS S58016/2008 ..............................395

HÄRVSTA ASSI S58021/2008 ................................410

HÄRVSTA BINGO S41003/2009 ..........................409

, HÄRVSTA BUSA S41009/2009 ..............................410

HÄRVSTA FANNY S52911/2006 ..........................410

ISMANS BINA S43526/2008 .................................406

, JAHTI-KALLEN ANI FI48504/09 ........................396

JOOKO S46719/2007 .............................................490

JUMA NO40068/09 ................................................402

JÄGARHULTS BANJO S10527/2007 ....................475

JÄGARHULTS IDA S31690/2008 ..........................477

JÄNIS-JANIN ENNA S50619/2006 .......................367

, 475 413 494 376 , 384 JÄNISPOLUN FRIPPE FIN23688/06 ....................323

JÄNTAGÅRDENS OTTO S43054/2008 ...............438

KAHVANAHON TUISKU S13179/2009 ..............452

KALLÅDALENS HUGO S43854/2009 .................406

KALLÅDALENS ROCKY S43853/2009 .......360

, 362 KASKGÅRDENS ABBE S50379/2006 ...................374

KASSJÖDRIVAS REKO S45020/2009 ...................337

KASSJÖDRIVAS REMO S45018/2009 ..................338

KASSJÖDRIVAS RINGA S45022/2009 .................339

KASSJÖDRIVAS RIVA S45021/2009 .....................339

KASSJÖDRIVAS RIZZLA S45023/2009................338

KASSJÖDRIVAS ROLEX S45017/2009 .................337

KEIJO S36356/2008 ................................................418

KILBACKENS RAJU-EMMA SE49165/2010 .......379

KILBACKENS RAJU-HEMPPA S36508/2006 .....424

, 458 , 463 KILBACKENS RAJU-JOCKE SE41226/2010 ......468

, 493 KILBACKENS RAJU-JYSKY S36507/2006 ...........410

KILBACKENS RAJU-MOONA S43276/2009 ......334

Hundregister

KILBACKENS RAJU-VIKI S41947/2009 ..............449

KIVITARHAN RIKI S69045/2008 .........................345

KLINTBACKENS BUCK S44566/2008 ................345

KLINTBACKENS DAKKE SE33746/2010 ...........452

KLINTBACKENS DENNI SE33742/2010............468

KLINTBACKENS DICK SE33745/2010 ...............362

KLINTBACKENS DORIS SE33749/2010 ............353

KLUBBO KVARNS BETTAN S31260/2009 .........388

KNAUTGÅRDENS NELLIE SE21528/2010 388 KOMUJOEN KUSTI S34132/2006 ..............319

KURJOVIKENS JULO S60800/2005 ...........341

, , , 392 KNAUTGÅRDENS TARJA SE21530/2010 ...........392

341 KORPIJÄRVI RAMO S31176/2001 .......................486

KORSSJÖTORPETS SAM S44575/2008 ...............424

KROKSNODENS ELSA S46550/2008 ..................431

KROKSNODENS ESKIL S46551/2008 ................463

KRONS ALMA SE29176/2010 ...............................383

KROONMÄEN ALMA SE53002/2010 .................379

KROONMÄEN HEMPPA SE53006/2010 ............378

KROONMÄEN MOOUSA SE53001/2010 ...........401

KROONMÄEN TOPI S44573/2009 ......................418

KROONMÄEN VILI S44575/2009 .......................375

KROONMÄN TOY SE53004/2010 .......................401

KVISTÅSENS ASTA S19197/2006 ................396

LAPPMYRBERGETS RONJA S29708/2008 342 , , 346 KUSGÅRDENS SINA SE31097/2010 ...................388

KVARNKLÄPPENS IRJA S21932/2009 .................342

KVARNKLÄPPENS POKO S21937/2009 .............424

402 KVISTÅSENS FENDI S26425/2008 ......................335

KVISTÅSENS FINN S26421/2008 ........................440

KVISTÅSENS PIRJO SE32027/2010 .....................482

KVISTÅSENS PIRKKO SE32026/2010 .................387

KVISTÅSENS SAGA S27963/2009 ........................439

KVISTÅSENS STOIJA S27964/2009 .....................415

347 LILLNIPENS D’ANTE S43663/2009 ....................375

LILLNIPENS DIESEL S43662/2009 ......................370

LILLNIPENS DOLLAR S43664/2009 ...................370

LJUSVATTNETSBERGETS BIMA SE36740/2010 .....

342 LJUSVATTNETSBERGETS BLENDA SE36737/2010 .........................................................346

LJUSVATTNETSBERGETS ZUNE SE36735/2010 ...

LÅNGBOS TALO S11498/2009 ...........428

319 LOLITA S32562/2009 .............................................379

LUNNSJÖNS ILA S23683/2006 ............................384

, 463 , 482 MAJA SE30130/2010 ..............................................396

MALTE S20757/2007 ..............................................363

MAX NO36630/10 .................................................400

MESSI SE34498/2010 .............................................457

METTÄJUNTIN SAKKO S63191/2006 ................329

MIKKO SE30127/2010 ...........................................395

Hundregister

MIRANGÅRDENS RAJO S23450/2009 ......341

, 346 MISKA SE36094/2010 ............................................383

MITZY SE30129/2010 ............................................396

MOKÄLLANS DANTE S43599/2007 ...................440

MOKÄLLANS NORTON S43603/2007 ...............387

MOKÄLLANS PILA II S20557/2003 .....................388

MOKÄLLANS PORTOS S43601/2007 .................409

MOKÄLLANS VALLE S43597/2007 ...409

, 413 , 415 MUSKA SE31115/2010 .................................392

MYREKULLAS RAMI S33042/2006 ............449

PELLITAS AIJA S22270/2007...............356

PERUDDENS ANJA S20770/2007 ......321

RITVA S27451/2006 .............................388

, , RENHOLMENS HERA SE42652/2010 .......334

, 364 327 393 , 410 , 452 MYREKULLAS SARI S48495/2008 .......................439

NIILO S53764/2007 ...............................................449

NORDGÅRDSBÄCKENS REX S24160/2007 ......401

NORDGÅRDSBÄCKENS TILDA S24158/2007 ..452

NYBOFLONS ZITA S21727/2005 .........................371

NÄSBERGETS FINA S39032/2003 .......................420

PASSBOS MIKKO S36940/2009 ............................475

PASSBOS RAIJA S36941/2009 ...............................490

PATOPOJAN MIILU SE63947/2010 .....................342

PEKKAS TYRA S33212/2008 .................................388

, 367 PELLITAS ASSI S22274/2007 ................................356

PERUDDENS AAPO S20767/2007 .......................319

, 330 PERUDDENS JOKERI S28720/2009 ....................320

PULASTEEN IIRO S54901/2006 ..........................438

PÄTKÄUKON KOSTI FI34244/10 ........................328

RANA S23964/2009 ................................................379

, 360 RENHOLMENS HISKI SE42646/2010 ................412

RENHOLMENS HOZZ SE42647/2010 ...............362

RENHOLMENS RUOSKA S37493/2007 .............321

RIITASOINNUN JERI SE14796/2011 ..................382

RINGKALLENS DEXTER SE43204/2010 ............360

RINGKALLENS DINO SE43207/2010 .................367

RINGKALLENS JAALISCO S55449/2008 ............375

RINGSAIT KAMU S71023/2007 ...........................373

, 402 ROOSGÅRDENS NIXA S26595/2009 .........439

, 441 ROSA SE52763/2010 ..............................................401

ROSMYRENS ELLA SE38504/2010 ......................413

ROSMYRENS KING S31980/2009 .......................409

ROSMYRENS MIRA S31976/2009 .......................376

ROSMYRENS TINA ...............................................411

ROY S28731/2009 ...................................................375

RUBIN S49562/2008 ............................327

, 330 , 347 RYDA TALLENS NORA SE31106/2010 ...............418

RÄNTÄAAMUN TESSA FIN17217/07 .................330

RÄNÄAAMUN ERKKO FI33338/10.....................323

RÖNNHOLM’S ROCKY S23975/2009 ................338

SAGOHÄLLENS BONSO SE45956/2010 ............392

SAGOHÄLLENS IZA SE45952/2010 ....................320

535

SAGOHÄLLENS RALI SE45958/2010 .........423

SAKU S44840/2009 ................................................448

SEVE DALENS ZILLA S57143/2008 .....................464

SICKO SE45055/2010 ...................................337

SKOGSDALENS CAJSA SE25102/2010.......439

334 , , , 427 345 SILAS SE45054/2010 ..............................................400

SILJA S60193/2008 .................................................439

SIMON S38433/2009 .............................................475

, 476 SKOGSDALENS ZACKO SE46579/2010 .............475

SKUTVIKENS SELMA-LAGERLÖF S34667/2007 ....

346 SKÅNMARKENS INA S46721/2007 ............379

, 388 SOLSTRIMMANS FINN-JAANA S52773/2008 ...329

SOLSTRIMMANS FINN-JADE SE36441/2010 ...329

SOLSTRIMMANS FINN-JENKKA SE36444/2010....

440 SOLSTRIMMANS FINN-JESSE SE36438/2010 ..328

SOLSTRIMMANS FINN-JIMI SE36439/2010 .....423

SOLSTRIMMANS FINN-JOCKE SE36440/2010 382 SOLSTRIMMANS FINN-ODESSA S27989/2009 329 SOLSTRIMMANS FINN-ODIN S27982/2009 ...329

, 334 , 341 , 345 SOLSTRIMMANS FINN-OIVA S27987/2009 ....326

, 328 SOLSTRIMMANS FINN-OSSI S27985/2009 .....328

333 , 341 , 345 SOLSTRIMMANS FINN-RANDI S27783/2008 ..333

SOLSTRIMMANS FINN-RIIA S27784/2008 .......328

SOLSTRIMMANS FINN-RITVA S27786/2008 ..327

, , 330 SOLSTRIMMANS FINN-STING S54813/2005 ..338

360 SOLSTRIMMANS KENNEL .................................331

SPEELAS ACKE SE50714/2010 .............................423

SPEELAS ASTI SE50718/2010 ......................424

SPIRO S27152/2006..............................356

STELLA S36353/2008 ...........................320

, , 428 , 363 , 383 , 327 SVARTÅBERGETS SIRPA 2 SE23469/2010 .396

, , 330 STENÅSENS IBSEN N28184/08 ...........................395

STOJA S27159/2006 ...............................................419

STRÅKABERGETS JACK SE27551/2010 .............319

STÖVAS AMI S47722/2005 ...................................393

STÖVAS BIRA S24659/2007 ..................................392

SVARTLYCKANS ATTACK SE34188/2010 ..........370

SVARTLYCKANS BINGO SE34186/2010 ............370

401 SVARTÅBERGETS STEJ SE23467/2010 ......395

, 401 SVENSKBYGÅRDENS JALLO S49915/ 2008 .....334

, SYYSAAMUN SISSI S34133/2006 .......439

, 338 449 , 346 , 482 SÖRBOGÅRDENS BIM S35124/2009..................334

SÖRBOGÅRDENS IIDA SE25103/2010 ..............494

SÖRBOGÅRDENS JARI S32369/2007 .................493

536 Hundregister

SÖRBOGÅRDENS JERI S20324/2006 .................382

SÖRBOGÅRDENS NIKKO SE25105/2010 .........353

SÖRBOGÅRDENS RIKI SE36940/2011 ...............469

SÖRBOGÅRDENS RITVA S35126/2009 .............469

SÖRPÅSKOGENS BIRK SE51053/2010 ...............328

TARU SE47497/2010 ..............................................468

TIM S64269/2006 ...................................................476

TULA S35809/2008 ................................................419

TVÄRÅBERGETS LETA S38612/2008 ........320

VIISTOPOLUN HILA FIN45884/08 ..354

, 330 356 , , , 328 347 UGGLESKOGENS RIKI S40682/2007 .................383

WAHL-BOS SAWE’E S23787/2007 .......................342

VAJA SE42038/2010................................................438

VIIPYKETUN EPPU NORMALI FI32376/10 ......323

371 , VIKMYRANS TACKO S35473/2008 ...320

VILLE S29699/2009 .....................375

, 378 , 327 , 329 , 382 VILLIPURON KUSTI FIN29758/06 .....................319

VILLIPURON VARMA SE22899/2010 ........346

VILMA SE36093/2010 ............................................360

VOJMÅDALENS TINDRA S65136/2008 .............347

VORRMYRANS AALTO S56584/2008 .................457

VÄLIKYLÄS ELSA S50833/2008 ............................363

VÄLIKYLÄS TINA SE48980/2010 .........................370

ZACO SE37094/2010 .............................................440

ZEB S41546/2007 ..........................................341

, , , 387 363 345 ZITAGÅRDENS AJAX S44999/2007 ...320

ÅKERBÄRETS CLARA S43010/2009 ..406

, 327 , 346 , 419 , 428 ÅKERBÄRETS JIM S43015/2009 ..........................329

ÅKERBÄRETS LINA S43013/2009 .......................321

ÅKERBÄRETS NERA S36080/2006 ......................320

ÅREBJÖRNENS ZIGGE S21016/2006 .................448

ÖNNEMOLYCKANS TINDRA S38796/2009 ......419

ÖNNEMOLYCKANS TRÄFF S38798/2009 .........482

Foxhound

HALABALAN BLACK STORM S23033/2009 ......407

KETTUMIEHEN JACK JUNIOR SE12653/2011 323

Gotlandstövare

ASTUENS HÄLGE S55128/2009 ........431

, 464 LUDDE S16626/2009 ....................................389

, , 469 LABAN S57301/2009 ..............................................335

LABBE S57299/2009 ...............................................434

431 LUFSEN S57305/2009 ............................................435

LUKAS S57306/2009 ..............................................435

LUNKEN S57302/2009 ..........................................435

RAJA S16631/2009 ..................................................339

RONEMARKENS JESSIE SE19157/2010 .............431

RONEMARKENS JOCKE SE19159/2010 ............431

RONEMARKENS JULLE SE19158/2010 .............431

RONEMARKENS SABINA S16622/2009 .............432

RONEMARKENS STINA S16640/2009 ...............376

TANJA SE27387/2010 ............................................441

VICKE S46849/97 ...................................................431

ZINGO S57838/2003 .............................................376

Hamiltonstövare

ABBE S27021/2007 ...............................371

, 380 , 416 ABBE S38109/2006 ...............................343

ABBE S59481/2007 ...............................357

ALLMOGENS AXA S57421/2007 ................487

BELLÅSENS BAMSE S22449/2009 ..............464

BESSY S33399/2009 ..............................322

BJÖRNEKES VERA S32733/2007 ......394

, 348 , 368 , , , 368 343 404 , ALFA S41949/2009 .................................................390

, ALMA S42858/2009 ................................................349

ALVA S50496/2009 .................................................438

BAHLTAZAR AV H-STAM S38468/2007 .............354

BAMSE SE26219/2010 ...........................................342

BAMSE SE34191/2010 ...........................................403

BARR SE29801/2010 ..............................................368

BASSE SE34193/2010 .............................................402

, , , 371 489 470 BELLÅSENS DISA S22454/2009 ...........................471

349 BESSY SE34197/2010 .............................................403

BJÄLLERNÄSETS JAXON S46285/2008 ..............494

429 , 466 , 479 BONSO S49158/2007 ....................................413

BRATTÅSBÄCKENS BESSY S30319/2003 ..336

BRATTÅSBÄCKENS JAZZ S45201/2005 ...425

, , BOY SE34194/2010 ................................................402

, , 488 416 344 BRATTÅSBÄCKENS FAZZY S24165/2007 ..........421

453 , BRATTÅSBÄCKENS PIA S45207/2005 ................325

BUVAKULLENS .....................................................443

BUVAKULLENS BUGG SE15432/2010 ...............354

BUVAKULLENS HUMLE S18500/2008 ......441

BUVAKULLENS JAZZA SE15438/2010 ......442

BUVAKULLENS JAZZ SE15431/2010 .........441

, , 478 449 453 BUVAKULLENS SALSA SE15436/2010 ......442

, , 449 BUVAKULLENS POLKA SE15437/2010 ..............442

488 , BUVAKULLENS VALSA SE15439/2010 ......411

494 BUVAKULLENS STEPP SE15434/2010 ...............397

CIDER S52785/2008 ............................355

, 365 DELMYRENS KIRA S31649/2009 ...............361

DELMYRENS TRIXI S44512/2006 ..............339

, , , , 416 BÄRIMILLA MIRA S27283/2009 ..........................343

BÄRIMILLA VIRA S27284/2009 ...........................357

372 CILLA S33400/2009................................................344

DELMYRENS ACCO S31653/2009 ......................364

DELMYRENS DIVA S44510/2006 ........................336

365 DELMYRENS ROY S46075/2008 ..........................348

349 DILLFLONS FANNY S37834/2009 ......................354

DILLFLONS SEBB S37838/2009...........................428

DILLFLONS STEJ S37837/2009 ...........................354

DOSTARPS KLIA S49568/2008 ....................408

, DOSTARPS KONRAD S49572/2008 ....................459

DOSTARPS KY S49569/2008 ................................465

DÅNASKOGENS TINDRA S32059/2008 ..340

, 411 349 , ENY S51055/2006 .................................443

365 EMILS TESS S41700/2006 .....................................480

FESTIS S52783/2008 ............................443

FJELLBAKKEN’S BELL S55066/2008 ...................397

FJÄLLHEDENS TUFF S48221/2003 ............335

FORSHAGENS GLÄNSA JR SE42060/2010 ........459

FREDÄNGS KLANG S47204/2009 .......................470

GNILRES DIVA S24747/2008 ....398

, 453 , , , 453 450 460 GÖINGEBYGDENS KAJSA S51518/2007 ..390

, , , , , 479 479 342 479 GRENÅSENS SZUKAJ S15021/2006 ....................357

411 414 GÖINGEBYGDENS SÖKA S51515/2007 ............488

GÖINGEBYGDENS TRIXA S51516/2007 ...........389

GÖINGEBYGDENS TYRA S51519/2007 .............479

HAGETS AKITA S52244/2009 ..............................357

HAGETS PILLA S37073/2008 ......................411

, , 421 416 , HAGETS SPARA S52245/2009 ............361

HAGETS ZIPPAN S37077/2008 ..........426

HARMYRENS EJJA S28084/2007 .......466

, HAGETS TUVA S36978/2006 ...............................412

, , 365 466 489 , , HAREFJORDENS KIA S52250/2009 ....................397

HAREFJORDENS KLARA S52248/2009 ..............397

HAREFJORDENS KOLA S52249/2009 ................442

HARKULLHÖJDENS KAJSA S43288/2009 .........407

HARKULLHÖJDENS KALL S43290/2009 ..........389

HARKULLHÖJDENS KATJA S43286/2009 ........407

HARKULLHÖJDENS KLINGA S43287/2009 .....403

HARLYCKANS STELLA NOVA SE10482/2011 ...343

, 368 471 491 HARMYRENS TEKLA S36638/2001 ...........485

HARPISKARNAS LINA SE40543/2010 .......425

, 486 HARPISKARNAS SKILLA S11029/2009 .....460

, , 465 HARPISKARNAS LISA SE40546/2010 .................429

466 , HARPISKARNAS SUNE SE40547/2010 ...............470

HARPISKARNAS TESSAN SE40550/2010 ...........459

HELJAGÅRDENS TESSY S45883/2009 ................450

HETSERYDS SPELA S45393/2006 ........................432

HULDA SE37947/2010 ..........................................425

HUNDHÄLLENS SCOTT SE27762/2010 ...........367

HUNDHÄLLENS STELLA SE27757/2010 ..........393

HYLTANS POMPE S34318/2006 ..........................429

HÄNSJÖNS GINZO S25146/2009 .......................393

HÄNSJÖNS HALDO S47494/2009 ......................413

HÄNSJÖNS HANNIE S47489/2009 ..390

, 398 407 , , 471 404 414 ,

Hundregister 537

HÄNSJÖNS JÄGERMEISTER JINNI SE13116/2010 HÖGMYRENS TELLO SE25374/2010 .................379

HÖGMYRENS TINA SE25373/2010 ..343

, HÖGMYRENS TRAJ SE25377/2010 ....................403

JACK S47719/2009 .................................................397

JOREÄLVENS BILLAN SE48430/2010 .................438

JOREÄLVENS KULA SE48431/2010 ...........437

JÄGARDALENS KLANG S37829/2009 ................371

JÄMTSNOANS ANJA SE28083/2010 ...................372

JÄMTSNOANS CLEO SE28080/2010 ..................376

JÄMTSNOANS ELLA SE28081/2010 ...................384

JÄMTSNOANS JALLE S20360/2008 ....................333

JÄMTSNOANS KELLY SE28082/2010 .................372

JÄMTSNOANS MIO S20361/2008 ....322

, 348 325 , , , 398 357 449 331 , JÄRVSÖBOS CARRO S58103/2007 ....380

348 JÄRVSJÖBOS BOY S26598/2009 ..........................407

JÄRVSÖBOS KLARA S26604/2009 ..............429

, 384 , 417 JÖRNSMARKENS KLINGA S40434/2009 ..344

JÖSSELANDETS TELLUS S44848/2009 ....428

, , , 465 JÄRVSÖBOS TUVA S26602/2009 .........................384

349 JÖRNSMARKENS STRÖVA S40436/2009 ...........372

JÖRNSMARKENS TARA S26085/2008 ................349

JÖSSELANDETS MAJA S44846/2009 ..................336

465 , KALVHAGENS JOLLY S48540/2007 ...........460

478 KIRA S42503/2004.........................................344

KLING SE39623/2010 ...................................477

KÄVSJÖS MICKSA SE25367/2010 .....442

, 450 , , , , 465 KALVHAGENS JOPPE S48535/2007 ....................478

350 KLEO S34314/2006 ................................................397

482 KVARNHULTS ALVA S63061/2008 ......................339

KVARNHULTS ASTA S63058/2008 ......................322

KVARNHULTS BALTO SE51059/2010 ................321

KVARNHULTS BOSS SE51061/2010 ...................321

KÄLSHEDENS JACK S35499/2006 ......................331

KÄLSHEDENS STINA S34941/2002 ....................324

KÄRNTRÄFFENS DISA SE42661/2010 ...............471

KÄVSJÖS MATHILDA SE25366/2010 ..................429

453 , KÄVSJÖS TESSIE S45839/2007 .............................486

KÄVSJÖS TINA S45841/2007 ....408

LASSEBOS KLINGA S48457/2006 .....336

LEX AFFE S49301/2009 .........................................371

LEX AKKE S49300/2009 ....407

, 411 , , 421 413 LEX ALICE S49304/2009 .....................368

LILLÖGDAS UFFE S50114/2006 ........335

, , , , , 429 340 416 372 361 , , , , LEX ANJA S49305/2009 .........................................355

LEX ANTE S49302/2009 ........................................420

, 478 460 466 344 350 420 421 364 , ,

538

LILLÖGDAS USSI S50120/2006 ...........................361

LOKE SE44399/2010 ..............................................470

LORD SE37949/2010 .............................................441

LUDDE NO49965/09 ............................................397

LUDDE SE37950/2010 .................................396

, MANDYLIKE’S HAZEL S44600/2003 ..................488

MANDYLIKE’S MAGNUM S46317/2005 ............478

MANDYLIKE’S MAZARIN S46319/200 ..............377

MANDYLIKE’S MAZARIN S46319/2005 ..412

, 402 413 , 420 , 479 MANDYLIKE’S STACY S46073/2008 ...................479

MANDYLIKE’S STRIKE S46069/2008 .................478

MANDYLIKE’S STRIX S46068/2008 ....................478

MARAHOLMENS REX S18076/2008 ..................325

MARAHOLMENS TAYSON SE41667/2010 ........323

MARSJÖBÄCKENS GLEN S55709/2009 .............465

MARSJÖBÄCKENS GREY S55708/2009 ..............437

MOLLY S33398/2009 .............................................343

MOLLY S36448/2007 .............................................372

NASTAVIKENS RUT S45617/2009 .......................460

NAVÅSENS KIM S40131/2009 ..............................477

NAVÅSENS PANG S40127/2009 ...........................482

NAVÅSENS TELLO S40133/2009 .........................437

NILSDREVETS CARTOUCHE S43671/2009 .....389

, NILSDREVETS CHAMPIS S43675/2009 ...384

, 393 389 411 NILSDREVETS DRILLA S43674/2009 .................390

NILSDREVETS GREVEN S43676/2009 ...............389

NILSDREVETS ZINGO S43678/2009 389 , , 437 , 453 NORDBYKULLENS CENTA S48283/2007 ........398

, 407 NORDBYKULLENS JESSY S43294/2009 .............471

NYBACKAS NICKE S45400/2006................397

NYÅKERS GINA S48037/2004 .....................414

, , 421 403 NÄMNDEMANSBO RONJA S22445/2005 394 , , 417 NÄMNDEMANSBO IZA S25335/2008 ................394

414 OFFSJÖVALLENS PILA S51575/2006 .........361

ROSÅDALENS CORTINA S40116/2009 ...325

, , 365 OFFSJÖVALLENS ZIGGE S51574/2006 ..............364

OLLEVIKENS IDA SE32361/2010 ........................420

OLLEVIKENS ZILLA S41758/2005 ......................418

PAVALDENS AZZI S52520/2008 ..........................432

RICKO SE44398/2010 ............................................477

ROSÅDALENS BELLA S40117/2009 ....................325

331 349 ROSÅDALENS DONNA S34194/2007 ................343

RS-TUFF S47195/2005 ...........................................389

RÅNEDALENS GORDON SE22339/2010 ..........324

RÅNEDALENS JANTE S58841/2004 ...................324

RÅNEDALENS VANJA S47674/2008 ...................348

SCOTT SE26892/2010 ...........................................379

,

Hundregister

SILVA S35376/2009 .................................................390

SKARDSTUGANS DAGNY S24169/2009 ............393

SKARDSTUGANS LADY S43965/2007 ................416

SKARDSTUGANS RITZ S24166/2009 .................335

SKARDSTUGANS SANNY S24172/2009 .............344

SKOGSDALENS SPEJ S33891/2007 ...437

, 470 SKÄRDALENS ESSE S34191/2007 ..............465

, , 483 SKOGSEREDS TERO S30039/2007 ......................403

SKOGSTASSENS CHIP S15184/2009...................425

SKOGSTASSENS ESSE S15186/2009....................425

SKOGSTASSENS XJONGTANG S15189/2009 ...403

SKOGSTASSENS XSORA S16525/2007 ...............403

490 SKÄRDALENS FIXA S36239/2009........................429

SNUSA S49879/2007 ..............................................450

SPETTLIDENS HELGE S64425/2008 ..................393

SPETTLIDENS MOINA S60605/2009 .................442

SPETTLIDENS TASSA S60608/2009 ....................361

SPETTLIDENS TELLO S64427/2008 ...................371

SPJUTVIKENS LILJA S34773/2004 ......................350

SPRING SE59062/2010 ..........................................477

STEJA AV H-STAM SE30690/2010 .......................354

STELLANS KLARA S29708/2009 ..........................429

STELLANS SCOTT S29710/2009 .........................428

STENBRONS BAIKAL S28737/2009 ....................322

STENSLANDS LEA S37738/2005 .........................384

STENSLANDS TELLO S37736/2005 ....................335

STOY S56926/2006 .................................................459

STÄVJES BLIXTRA S30746/2008 ..........................479

STÄVJES MR CARRO S45614/2004 .....................485

STÖVARJÄGARENS BIBBI SE57472/2010 ..........438

SUNNANSJÖGÅRDENS TINA SE45378/2010 ..365

, 368 , 364 , 368 SVARTHÖGENS DILO S24436/2009 357 SVARTHÖGENS DORTAN S24435/2009 ..355

, 358 TESSY S37354/2003 ...............................................450

THURDREVET CENTA S35309/2004 .................390

THURDREVET DOLLY S14864/2006 .................404

THURDREVET RAMBO S16809/2009 ...............356

THURDREVET RISTA S16812/2009 ...................398

THYRA SE26216/2010 ...........................................324

TIMMERVIKENS YLVA S46559/2008 ..................325

TINA S50839/2008 .................................................483

TOPSYGÅRDENS MAX S55312/2009 .................321

TOPSYGÅRDENS PILO S22106/99 ............376

TOPSYGÅRDENS TWIX S55306/2009 ................371

TOPSYGÅRDENS YATZY S55311/2009 ..............342

TRAJ SE42055/2010 ...............................................335

TRAJSKOGENS SPELA SE19882/2010 ................438

TRITTBERGETS ELVIS S40791/2009 354 , 364 , , 413 368 TRITTBERGETS STELLA SE39792/2010 ............364

TRITTBERGETS TURBO SE39788/2010 ............354

TRÄSTABOS HAMILTON S51451/2008 .............416

Hundregister

TRÄSTABOS SAMBA SE34009/2010 ...................416

TRÄSTABOS SNODDAS SE34006/2010 .............415

TVIX S40437/2008 .................................................470

TVÄRTEGENS ADA S44972/200 ..........................404

TVÄRTEGENS ADA S44972/2005 ........................402

TYRA S25141/2004 ........................................340

, 350 ULFKÄLLAS ZACKE S36738/2004 .......................459

ULFYRENS JÄGER SE44401/2010 .......................397

ULFYRENS MIRA SE44405/2010 .........................438

ULFYRENS SAMMI S51449/2008 ........................488

VALLE S31282/2009 ...............................................347

WENNGREN .........................................................350

VERNER S31281/2009 ..................................339

VIDAR S31286/2009 .....................................343

, 348 VICHY-NOVEU S52786/2008 ...............................365

VICTOR S31283/2009 ...........................................348

X-ET SE39622/2010 ......................................465

, , 348 VÄSTBOVALLENS KEY S43968/2007 ..................374

478 YES S38536/2005 ..................................470

, 493 , 494 ZITA SE42053/2010 ...............................................365

ÅHLSTIGENS FRANZ JÄGER SE10737/2010 ....453

ÅHLSTIGENS ILA II SE10740/2010 .....................393

ÅHLSTIGENS ILZE S16649/2006 ........................442

ÅHLSTIGENS QVINTUS S66571/2007 ...............379

ÅHLSTIGENS ZACK SE51272/2010 ....................459

ÖSTANSJÖNS DISA S26611/2009 .......................380

ÖSTANSJÖNS JACKO S29150/2005 ....................357

Hygenstövare

TIRA NO53463/09 .................................................398

TOSSTJÖNNA’S KLINGA S63429/2009 ..............404

Jurastövare

BREE VOM EGGSTOCK S29334/2008 ...............495

TÅGABORG’S CARLOS SE32692/2010 ...............495

TÅGABORG’S CAYSA SE32689/2010 ...................359

TÅGABORG’S CISILIA SE32687/2010 .................489

Luzernerstövare

ARIKO SE46587/2010 ............................................444

ASTOR SE46588/2010 ...........................................445

ATRIX SE46589/2010 ....................................422

, 444 AXEMMY’S WAPPE SE58179/2010 .............426

AXEMMY’S WIA SE58174/2010 ..................426

AXEMMY’S WILLE SE58176/2010 ..............426

AXEMMY’S WIRRE SE58175/2010 .............426

AXEMMY’S YRA S55148/2006 ..............................447

AXEMMY’S ZAGA S43534/2008..................415

BESSIE S23983/2009 .....................................434

, 444 , 446 , , , , 445 445 447 BABS S23979/2009 .................................................427

BACKO S33885/2009 .............................................467

BEA S33881/2009 ...................................................467

446

539

BETTY S33883/2009 .....................................430

, 467 BRISKEBYENS LOKA S60173/2005 .....................415

CESAR S15557/2002 ..............................................455

CLEO S45034/2009 ................................................484

DALASTIGENS MALIN S58458/2006 .................489

DALASTIGENS MELLIE-NELLIE S49252/2005 489 , DALASTIGENS MINNIEMAY S58455/2006 .......473

DALASTIGENS MINNIEM S58456/2006 ..422

ELLA S59706/2004 .................................................447

FINABOS EMIL S67667/2008 ...............................434

FINABOS KNUT S41309/2007 .............................473

FLISSTÖLENS UNI NO50888/10 ........................446

HOLLIE SE26904/2010 ..........................................484

KLACKEBOS FAXE SE48437/2010 .............445

KLACKEBOS KLINGA SE24416/2010 .................385

KLACKEBOS LOLA SE24415/2010 ......................461

KLACKEBOS PELA SE48438/2010 .......................408

LE GRETA S43695/2009 ........................................451

LYSETORPS MATCHO S26845/2006 ..................445

LYSETORPS MAXI S26844/2006 ..........................455

LÄRKVALLENS ......................................................447

LÄRKVALLENS AMINA S38112/2006 .................447

LÄRKVALLENS ARRO S38115/2006 ..........426

LÄRKVALLENS CESAR S31361/2007 ..................446

LÄRKVALLENS DACKE S27421/2008 .................434

LÄRKVALLENS FELIZA SE14609/2010 ...............446

LÄRKVALLENS FIDO SE14607/2010 .........445

MIMMIBACKENS MONA SE46741/2010 .446

RINGO SE26902/2010 ..................................336

SVEA S49664/2009 ........................................377

TANJA SE46273/2010 ...................................427

, , , , LÄRKVALLENS GONZO SE16898/2011 .............351

, , , , 495 447 484 445 455 455 MIMMIBACKENS TUVA S28739/2009 ...............340

344 SEBB S49663/2009..................................................451

SIDSKOGSBERGETS LUZIE S51854/2006 .........377

SIGGE SE26903/2010 .............................................444

SOLKUSTENS YEAGER SE58798/2010 ..............473

SOLKUSTENS YRROL SE58799/2010 .................473

STÄVJES BAMTI SE15783/2010 ...........................427

STÄVJES BEDA SE15786/2010 ..............................481

SUCKAÅSENS SACK SE19888/2010 ....................399

SUCKAÅSENS SILJA SE19886/2010 ....................456

SUCKAÅSENS SPELA SE19887/2010 ...................399

SUCKAÅSENS TINA SE19885/2010 ....................399

381 SÅNTORPETS ASSI S29038/2008 ........................422

SÅNTORPETS KICKAN S23985/2009 .................427

SÅNTORPETS TARRAS SE28592/2010 ...............391

SÅNTORPETS TINDRA SE28587/2010 ..............324

SÅNTORPETS TRAJA SE28588/2010 ..................473

446 TESSIE SE26905/2010 ............................................484

TESSLA SE26906/2010...........................................385

540 Hundregister

TÄLLMYRANS MALIN S33669/2003 ...................430

TÄLLMYRANS RANDI S33409/2009 ..........337

, 351 TÄLLMYRANS RICCO S33405/2009 ...................445

TÄLLMYRANS ROZITA S33411/2009 .................351

VIZZLA S64235/2007 .............................................422

ZACK SE46274/2010 ..............................................445

ZANG SE46276/2010 .............................................434

ÖGÅR´N MICHJA NO52826/10 ..........................446

Russkaja gontjaja

RIISTAKAIRAN MITRO SE22369/2011 ..............324

Rysk stövare

FJÄLLSINGDALENS WODKA S44578/2009 ......471

ÅLBOLANDETS BACCUS S31986/2009 .............355

ÅLBOLANDETS BIANCA S31988/2009 ..............358

ÅLBOLANDETS BIRK S31985/2009 ....................340

Schiller Rasvård

DANTE AS46724/2005 ..........................................487

MANNE AS52772/2010 .........................................394

POJENS DANTE AS46724/2005 .........490

, 492 , 495 SANDTORPETS STEJA AS46541/2006......400

427 SANDTORPETS STEJ AS46539/2006 .........359

, , 408 481 , 391 ,

Schillerstövare

ALFSGÅRDENS DISA S49308/2009 .....................484

ANJA SE43781/2010 ...............................................404

ANTE S55641/2008 .....................443

, 454 , 480 , 483 BARRY S23665/2009 ...................355

, 358 BÖRSGÅRDS DORIS S36050/2007....391

, 381 , 385 BOLT S44589/2009 .................................................331

BOSS S27462/2006 .................................................406

BUDBERGETS DINA S28286/2000 .....................359

BUDBERGETS HEVY S31097/2008 .....................385

BUDBERGETS ISA S44089/2009 ..........................480

BUHOLMENS ZITA S40444/2009 .......................436

BÄCKASKALLETS BAILEYS S33969/2005 .435

BÄCKASKALLETS BILL S33967/2005 .................454

BÖRSGÅRDS CELLO S31121/2006 .....................491

BÖRSGÅRDS DALLAS S36051/2007 ...................443

BÖRSGÅRDS DOLLAR S36053/2007 ..................480

, 398 , , 443 405 BÖRSGÅRDS ZACKO S37639/2002 ....................450

CARO S55640/2008 ................................................466

CASPER S38962/2008 ............................................366

DESSY S43685/2009 ...............................................362

DIHEKAS MIGHTY S41621/2008 ........................483

DIHEKAS RALLA S52667/2009 ............................484

DIVA S43680/2009 .................................................366

DIXON S43686/2009 .............................................366

DRILLA S43683/2009.............................................366

DRIVA S55644/2008 ...............................................398

EKMARKENS ATOS S51762/2007 .......................325

EKMARKENS BISSY S50847/2008 .......................433

EKMARKENS ESSY S50849/2008 .........................481

FROSTNATTENS RYTM S49248/2005 ...............485

FROSTNATTENS SAMBA S58517/2007 ....467

HERA S44586/2009 .......................................322

, , 472 GAPS MO-JOE S25533/2009 .................................483

GRÄSBERGETS FREJ S51801/2009 .....................390

GRÄSBERGETS HEDDA S51799/2009 ...............467

HEJNUMDALENS ECHA S54167/2007 ..............491

HEJNUMDALENS GIN S46419/2009 .................432

332 HOLMSJÖÅSENS CABINA S41656/2003...340

HÅSMYRHEDENS TILDA S45240/2008 ....326

, 351 KLINTON S21222/2004 .............336

, 344 , 350 , , 332 IDOR S46927/2006 ................................................414

INDRA S46925/2006 ..............................................414

JAGA S44587/2009 .................................................326

KILSBÄCKENS BELLA S41201/2001 ...................430

369 KLOCKARBERGETS TANJA S42862/2009 .........351

KLOCKARBERGETS TROLLIE S42861/2009 .....350

KLOTROLLES VIXIE S38535/2006 ......................412

KLOTROLLES ZILLA S49066/2009 .....................391

KLOTROLLES ZLATAN S49062/2009 .................380

KÄBBASKOGENS LIZZIE S26988/2009 ..............444

LAVA S44585/2009 .................................................332

LILLY S46959/2009 .................................................451

LYESKOGENS BIFFEN S52674/2009 ...................432

LYESKOGENS IDA S52670/2009 .........................472

LYESKOGENS ISAK S43973/2007 .....436

, 483 , 489 , 491 LYESKOGENS LINA S52671/2009 .......................472

LYESKOGENS MESSI S52677/2009 .....................380

LYESKOGENS SANNA S52673/2009 ...................432

LÅNGÄNGENS INA S31748/2007 .......................472

LÅNGÄNGENS KING S32844/2009 ....................471

LÅNGÄNGENS MOA S31745/2007 .....................472

LÅNGÄNGENS RASKEN S31743/2007 ......460

LÖVABYNS AKITA S35210/2003 ..........................444

LÖVABYNS EMMA S40042/2007 .........................489

LÖVABYNS FRIDA S40044/2007 .........................422

MORSMYRENS MOA S47622/2003 ..322

, 326 , , 467 332 MORSMYRENS SALLY S36694/2007 .336

MORSMYRENS TRIX S36690/2007 ...322

NÄSSJÖNS ASTOCK S34435/2009 ...426

, , , 344 325 460 , , , 351 331 MYRHAGENS SPELA S32820/2008 .....................405

MÖRTTJÄRNS JILLSAN S26984/2009 ................377

MÖRTTJÄRNS TORKEL S26982/2009 ...............421

466 491 NÄSSJÖNS MILO S34434/2009 ............................453

NÄSSJÖNS MIRA S34438/2009 ............................351

OLOFSLUNDS CEASAR S35064/2008 ................443

,

Hundregister

OLOFSLUNDS ELITA S35066/2008 ....................430

ORUSTMARKENS KALLE S48690/2009 .............450

ORUSTMARKENS UNDIS S63698/2005 ............495

OVESONS AGDA S57510/2009 ............................454

OVESONS ALVA S57511/2009 ..............................480

OVESONS TEJJA S60196/2008 ...........436

, 444 , 455 PAWO S18414/2005 ...............................................483

RONJA S16672/2008 ..............................................432

RONJA S43693/2009 ..............................................484

RÄVUDDENS DRILLA S61474/2009 ...................436

RÄVUDDENS EKA S60431/2004 .........................489

RÄVUDDENS FREJ S45275/2007 ........................322

RÄVUDDENS ILO S61478/2009 ..........................435

RÄVUDDENS KENNEL ........................................437

RÄVUDDENS KIM S61479/2009 .........................435

RÄVUDDENS RITA S61476/2009 ........................461

RÄVUDDENS SPELA S46568/2003 ......................437

RÄVUDDENS STEJ S45276/2007 .........................494

RÄVUDDENS TANJA S33532/2006 .....................437

SANDTORPETS KANE II S25158/2004 ..............372

SANDTORPETS STEJ AS46539/2006 ..................366

SARRO S43914/2008 .....................................358

, 369 SCHILLERÅSENS ELVIS S23662/200 ..................377

SIDSKOGSBERGETS ACKE SE35022/2010 ........380

SIDSKOGSBERGETS AKWA SE35024/2010 .......381

SIDSKOGSBERGETS ARTUR SE35021/2010 .....380

SILLETORPS VILMA S29715/2009 ......................472

SJÖÄNNENS MIO S42685/2008 ..........................460

SJÖÄNNENS RASMUS PÅ LUFFEN S42687/2008 ...

STUBBERUDS CISSI S58024/2008 .............436

, 472 STEIRA S43912/2008 .............................................381

STELLA S23663/2009 .............................................331

STENRYDENS ISA S15008/2005 ..........................455

STUBBERUDS CHARLIE S58025/2008...............494

STUREVALLENS IZA S47014/2007 ............493

, 444 STUREVALLENS DONNA SE27769/2010 ..........480

495 STUREVALLENS TRAJA S47011/2007 .......451

, 484 SUNNERÖNS BRASSE S41307/2007 ...................381

SUNNERÖNS PRILLAN S30284/2001 ................455

TJABO S43690/2009 ..............................................391

TJALLE S52792/2008 .............................................435

TRIXIE SE11947/2010 ...........................................340

TUSSEBODENS BELLA S40393/2003 .................455

TUSSEBODENS FANNY S55714/2009 ................454

TUSSEBODENS PAN S55715/2009 .....................480

TUTARYDS FIXA SE49167/2010 ..........................436

TYLO SE11946/2010 ..............................................372

TÖRMARKENS BOBO S30505/2009...................454

TÖRMARKENS FIX S51532/2007 ........................436

TÖRMARKENS FLAMMA S54282/2006 .............332

541

TÖRMARKENS FLORA S30504/2009 .......355

369 TÖRMARKENS JAMBA SE18946/2010 ...............483

TÖRMARKENS JESSI S51530/2007 ...391

, 412 , 358 , , , 373 414 TÖRMARKENS KAJ SE18944/2010 ............362

TÖRMARKENS KLARA SE18948/2010 ...............369

TÖRMARKENS MAJA SE18949/2010 .................454

TÖRMARKENS PISKA II SE18947/2010 .............366

TÖRMARKENS SALLY SE18951/2010.................436

TÖRMARKENS SPANA S51529/2007 ..................454

TÖRMARKENS TANJA S51528/2007 ........355

, , 369 358 , 367 , 369 TÖRMARKENS TOPSY SE18950/2010 ...............366

VERA S44584/2009 .......................................326

ZAGA S50388/2006 .......................................461

, , VILLE S48011/2009 ................................................471

, 373 331 467 ZIGGE S50383/2006 ..............................................443

Schwyzerstövare

HÄRKILAS JACKO I S20075/2006 .......................490

SASSA S35822/2008 ..............................430

, 461 , 468

Småland Rasvård

EMMA AS44346/2006 ............................................332

Smålandstövare

AGARDSSONS INA S49164/2007 ........................491

AKITA SE60204/2010 .............................................370

AXA SE50727/2010 .................................................474

AXE SE50730/2010 .................................................473

AXY SE50729/2010 .................................................352

BANJO S16659/2007 .....................................326

FRITZ SE32369/2010 ....................................337

HEDE S63940/2008 ..............................369

, 373 JON-ERS GÅRDEN ARVID S50373/2007 ..381

KRONKILENS APPI S19887/2008 ...............323

, 332 CHALLE S26131/2005 ...........................................399

EDDI S34575/2005 .................................................326

ESTER S26093/2008 ...............................................386

FABBE S39385/2003 ...............................................399

, , , , 351 FÄLLTORPETS SEGER S47498/2007 ...................417

385 JON-ERS GÅRDEN ANNJA S50371/2007 ...........386

385 JON-ERS GÅRDEN ASTA S50372/2007 ..............382

JON-ERS GÅRDEN BALO S32309/2009 .............381

JÄGARLYCKANS PYSEN S47955/2002 ................399

JÄGARLYCKANS SALLY S50502/2009 .................474

JÄGARLYCKANS TJET S50499/2009 ...................422

KINNEHÖJDENS CHIPPEN S35488/2008 ........399

KINNEHÖJDENS CILLA S35490/2008 ...............474

KINNEHÖJDENS DAISY SE35782/2010 ............462

345 KRONKILENS JACK S19884/2008 .......................391

KULA III SE34352/2010 .........................................430

542 Hundregister

LEIDI SE51071/2010 .....................................462

, 468 LIMEDSFORSENS MOA S40019/2008 ................352

LINDBYSENS MASSE SE50722/2010 ..................433

LINDBYSENS PEPPSI SE50719/2010...................462

LINDESTUBBENS ENYA S26428/2008 ...............337

LINDESTUBBENS EROS S26434/2008 ...............399

LÄSSI S47600/2004 .................................................400

MIMMI S57111/2007 .............................................405

MOLLY SE60210/2010 ...........................................369

OZZY SE32371/2010 ..............................................373

PETSJÖBERGETS RAY S35453/2005 ...................474

RAMBO S53977/2009 ............................................461

ROCKY S52669/2007 .............................................474

SAMSAGÅRDENS BETSY S43299/2009 ..............462

SAMSAGÅRDENS CHARLIE S44595/2009 .........461

SAMSAGÅRDENS CINDI S44594/2009 ..............434

SAMSAGÅRDENS DIGGER SE45964/2010 ........456

SAMSAGÅRDENS YANG S36115/2006 ...............462

SAMSAGÅRDENS YRA S36110/2006 .........462

, 487 SAMSON S29041/2008 ........................391

SANDREVETS BARRO SE47977/2010 ................433

SANDREVETS DACKE SE47976/2010 ................433

SANDREVETS DESSI SE47978/2010 ...................481

SANDREVETS DUSTY S44885/2008 ...................400

SANDREVETS JESSI SE47979/2010.....................474

SANDREVETS KENO S44887/2008 ..462

TJÄRVEDENS NALLA S59568/2006 ..490

, , , 408 468 491 TRYGGFORSENS DISA S39386/2009 ........400

ZLATAN SE47736/2010 ................................324

, , 415 473 SCOTT SE60203/2010 ...........................................377

SLÅTTERÅSENS KIM S24754/2008 .....................468

SLÅTTERÅSENS LEJA S39089/2009 ....................378

SPEJA SE32366/2010 ..............................................434 SPRUFS SE32372/2010 ..........................................378

TASSA SE60205/2010 .............................................378

TEMSGÅRDENS LINA S47584/2000...................394

TESSY S41132/2008 ...............................................481

, TJÄRVEDENS ORKA S36745/2008 ......................400

, , 495 405 TRYGGFORSENS EILA SE37098/2010................462

TRYGGFORSENS EROS SE37097/2010 ..............461

VINDSTORPS BETTY S43924/2008 ....................451

332

Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar

ANMÄLAN TILL JAKTPROV

ÖPPEN KLASS

ELITKLASS

RR-PROV

INTYG OM RÅDJURSREN 1/1 – 28/2 Provmark______________________________ ÖNSKAD PROVDAG________________________ Domare________________________________

ANMÄLAN TILL UTSTÄLLNING

PLATS/DATUM__________________________________

JUNIORKLASS 9-15 MÅN

VETERANKLASS 8- ÅR

BRUKS/JAKTKLASS 15- MÅN

CHAMPIONKLASS

AVELSKLASS

UNGHUNDSKLASS 15-24 MÅN

ÖPPEN KLASS 15- MÅN

UPPFÖDARKLASS

RAS

_____________________________________________

HANE

TIK HUNDENS NAMN________________________________________________________________ FÖDELSEDATUM___________________________________REGNR________________________ FADER___________________________________________REGNR________________________ MODER__________________________________________REGNR________________________ UPPFÖDARE_____________________________POSTADRESS____________________________ ÄGARE___________________________________________TEL__________________________ FULLSTÄNDIG ADRESS____________________________________________________________ ÄR MEDLEM I____________________________STÖVARKLUBB ANMÄLNINGSAVGIFT ERLAGD MED ___________________KR PÅ PG/BG NR_______________________________________ HUNDENS MERITER: HÖGSTA PRIS PÅ JAKTPROV___________ ANTAL CERT___________ HUNDÄGARENS UNDERSKRIFT ________________________________________________

Svenska Stövarklubbens rapporteringsblanke ll Defektregistret

Sy Ō et med Sv Stk:s defektrapportering är a i avelsarbetet för a Ʃ Ʃ inventera och dokumentera defek motverka spridning av upptagna är Ō liga defekter. ƞ örekomst hos våra stövare och därmed öka kunskapen om arvbara defekter. Kunskapen skall användas Sv Stk:s mål är a Ʃ våra stövare, förutom den jaktliga förmågan, skall vara sunda och friska. De Ʃ a tjänar alla på. En ökad kunskap/informa Ɵ onen kring våra avelshundars och avkommors hälsa resulterar i e Ʃ säkrare avelsarbete.

Röntgade hundars HD-status hämtas från SKK:s register.

Hundens namn: _____________________________________________________________ Registreringsnummer: __________________________ Ras: ________________________ Moderns namn: _______________________________ Regnr: _______________________ Faderns namn: _______________________________ Regnr: _______________________ Hunden är avlivad: Har uppfödaren meddelats: Har ägaren Ɵ ll täckhunden meddelats: Har hunden besökt veterinär för sin defekt: Finns dokumenta Ɵ on från veterinär ang anmäld defekt: Bifogas utlåtande (diagnos) från veterinär: Ja O Ja O Ja O Ja O Ja O Ja O Nej O Nej O Nej O Nej O Nej O Nej O Finns fl er valpar från samma kull med samma defekt: Ja O Nej O Vet ej O Vilken ålder hade hunden när defekten första gången märktes _________ månader

Vilken defekt har hunden drabbats av:

EP (epilepsi) O Epilepsiliknande anfall PDA Kryptorkism O O Annan hjärtåkomma En sten saknas i pungen O O O Båda saknas O Annan defekt: ______________________________________________________________

Veterinärs utlåtande krävs för säker diagnos av EP, Epilepsiliknande anfall och PDA .

Underskri Ō : _______________________ Namnförtydligande: _____________________ Adress: ____________________________________________________________________ Telefon: _____________________ E-post: _____________________________________ Hundägarens Underskri Ō : _______________________ Namnförtydligande: ______________________ Annan trovärdig persons Underskri Ō : ________________________ Namnförtydligande: ______________________ Blanke Ʃ en sänds Ɵ ll: Svenska Stövarklubbens kansli, Stråkanäs 422, 652 91 KALIX

Korrekt inskickade defektrapporter registreras i Svenska Stövarklubbens defektregister.

Sv Stk:s styrelse tackar för Er medverkan i defektrapporteringen!