Kuoksusläkten i Kuoksu, Kurravaara och Jukkasjärvi 1539-1930

download report

Transcript Kuoksusläkten i Kuoksu, Kurravaara och Jukkasjärvi 1539-1930

SLÄKTEN KUOKSU
Släkten Kuoksu
Första upplagan.
Författare: Erik Johansson Kuoksu (epost: [email protected], hemsida: hem.passagen.se/kuoksu)
Formgivning och typografi av författaren.
Utgiven i Göteborg 2011 av författaren.
Arbetet kan beställas från:
Erik Kuoksu: [email protected]
Lulu.com (USA)
För information om övriga arbeten av Erik Kuoksu se hemsidan: hem.passagen.se/kuoksu
I enlighet med lagen om upphovsrätt förbjudes kopiering och eftertryck av detta arbete utan författarens medgivande.
SLÄKTEN KUOKSU
ERIK JOHANSSON KUOKSU
d
GÖTEBORG 2011
INLEDNING
I år är det tvåhundra år sedan Lars Larsson Mukka – Kuoksu, som är stamfar för Kuoksu‐
släkten, dog. På grund av detta ger jag nu ut denna skrift, som dels kommer att finnas
tillgänglig som PDF‐fil på Internet, dels kommer att ges ut som bok.
Lars Larsson Mukka var född i Junosuando 1727 och tillhörde släkten Mukka – en släkt som
i sin tur är en gren av den sedan 1539 kända birkarlssläkten Pello i Pello, Övertorneå socken.
Lars blev åbo på nybygget Kuoksu 1765 – ett nybygge som grundats på 1690‐talet av hans
hustru Lisa Olofsdotters farfar, men som 1736 tagits över av Kengis bruk. Senast på 1780‐talet började Lars Larsson Mukka kalla sig Lars Larsson Kuoksu, eftersom
det i Tornedalen vid den här tiden var sed att uppta boplatsens namn som sitt eget. Genom ett
flitigt uppodlingsarbete lade han grunden till en stor förmögenhet, som skingrades först under
mellankrigstidens ekonomiska kriser. Lars Larsson Kuoksus sonsöner Olof och Lars Larssöner Kuoksu köpte Kuoksu nybygge av
Kengis bruk den 22 februari 1821 och deras ättlingar och efterträdare äger fortfarande delar av
det gamla nybygget. Lars Larsson Kuoksus yngre son Olof Larsson Kuoksu – Merasjärvi
hamnade efter skiftande öden i Kurravaara. Några av hans ättlingar grundade de yttersta
nybyggena i fjällvärlden, andra flyttade ned efter älven.
Många av dem som har sitt ursprung i Jukkasjärvi socken härstammar på ett eller annat sätt
från Lars Larsson Mukka–Kuoksu och Lisa Olofsdotter. De släkter i Jukkasjärvi, Vittangi och
Junosuando församlingar (Jukkasjärvi och Pajala kommuner) som härstammar från Lars Lars‐
son Mukka–Kuoksu och hans hustru Lisa Olofsdotter i rakt nedstigande led (från far till son) är:
Johansson, Isaksson, Pettersson, Kuoksu och Grusmark i Kuoksu; Ulkulahti, Lenasson,
Utvik, Tagebo, Ulkén, Umenius och Larsson i Kurravaara; Johansson, Isaksson, Andersson och
Grape i Käyrivuopio; Eliasson i Lannavaara; Tornéus i Kurravaara, Jukkasjärvi, Vivungi och
Övre Soppero; Johansson, Fagerbäck, Ferneryd, Glimmerber och Gingdal i Salmi/Kiruna; Yli‐
vainio, Alvros och Ylvin i Kangos, Grensjö, Karlsson och Bergefors i Vittangi, samt Bokstrand i
Tärendö. Ättlingar till fostersöner till medlemmar av Kuoksusläkten bär namnen Eriksson i Kuoksu,
Torneus i Kurravaara; Hansson‐Torneus i Övre Soppero, samt Snällfot i Silkkimuotka.
De mest kända medlemmarna av Kuoksusläkten är skidåkaren Erik Larsson, kallad ʺKiruna‐
Lasseʺ (tabell 74), dennes sondotter, författaren Åsa Larsson, samt kyrkoherde emeritus Jan‐Erik
Kuoksu (tabell 24), som sedan 1980‐talet har varit verksam som konstnär. Göteborg den 10 januari 2011
Erik Kuoksu
(son till Jan‐Erik Kuoksu, tabell 24)
5
REGISTER ÖVER SLÄKTGRENAR
Namn Ort Tabell
Alvros
Kangos
149
Andersson
Käyrivuopio
56, 57
Bergefors
Vittangi
159
Bokstrand
Tärendö
162
Eliasson
Lannavaara
88‐97
Eriksson
Kuoksu
171‐177
Fagerbäck
Kiruna/Salmi
35
Ferneryd
Kiruna/Salmi
36
Fredriksson
Käyrivuopio
60
Gingdal
Kiruna/Salmi
38
Glimmerberg
Kiruna/Salmi
37
Grape
Käyrivuopio
61‐65
Grensjö
Vittangi
157‐158
Grusmark
Kuoksu
23, 25
Hansen
Lyngen
27
Hansson‐Torneus
Övre Soppero
210‐212
Harju
Tärendö
161
Isaksson
Kuoksu
16‐18
ʺ
Käyrivuopio
53, 55, 58, 66
Johansson
Kuoksu
13‐15, 19‐20, 22, 24
ʺ
Kurravaara
101
ʺ
Käyrivuopio
52, 54
ʺ
Salmi
34
Karlsson
Vittangi
160
Kurravaara
Kurravaara
29, 68, 100, 133
ʺ Lannavaara
87
ʺ
Salmi
86
Kuoksu
Kuoksu
7‐12, 26, 170
Larsson
Kurravaara
69‐85
ʺ
Vittangi
99
Lenasson
Kurravaara
39‐42
Mariasson
Käyrivuopio
59
ʺ
Salmi
33
Merasjärvi
Kurravaara
28
Oksajärvi
Oksajärvi
143‐145
ʺ
Vittangi
157, 159
Olsson
Käyrivuopio
67
Pettersson
Kuoksu
21
Snällfot
Silkkimuotka
198‐199
Tagebo
Kiruna/Luleå
47
Torneus
Jukkasjärvi
112‐120, 122‐132
ʺ
Kurravaara
102‐111, 186‐191
ʺ
Vivungi
134, 139‐142
ʺ
Övre Soppero
121, 135‐138
Ulkén
Kiruna/Handen
46
Ulkulahti
Kurravaara
30‐32, 43, 46
Umenius
Kiruna/Uppsala
48
Utvik
Kiruna
44‐45, 49
Vainio
USA
152
Ylivainio
Kangos
156‐148, 150‐151, 153‐155
Ylvin
Kangos
153, 156
6
SLÄKTEN KUOKSU
Tabell 1
Henrik Staffansson (Pello). Antagligen död 1561/62. Husbonde på sedermera Olli, Antti eller
Pello, Viinikka och Välimaa gårdar i Pello 1539‐61. Omnämnd som birkarl 1559.1 Gårdens
marker låg på ömse sidor om älven; Antti och Olli ligger i nuvarande Neistenkangas, Viinikka i
Väylänmukka, Vuopio vid Jaaravuopio i Nivanpää och Välimaa i Isokylä. Erik Wahlberg antar att själva gårdsbyggnaderna låg i nuvarande Neistenkangas, närmare
bestämt på Antinvainio, en plats som troligen är uppkallad efter Henriks son Anders Hinders‐
son.2 I jordeboken för år 1543 skattar Henrik för 1 spannland åker och 4 lass äng. Hans gård var
dock troligen från början på 2 spannland åker och 5 lass äng, om man räknar med den del av
gården sonen Jöns Hindersson skattade för 1543. Han ägde 1554 fiskerätten i Pentäsjärvi.3
– Gift med Elin, omnämnd som ʺviduaʺ (änka) 1562‐65.4
Barn:
1. Jöns. Husbonde på sedermera Olli gård i Pello 1543‐1569. Omnämnd som birkarl 1559.5 Erik
Wahlberg antar att hans gård låg på Ollinvainio i nuvarande Neistenkangas.6 Enlig längden
för Älvsborgs lösen 1571 ägde han 4 mark koppar, 2 kor, en kviga, 3 får, ett hästföl för 3
mark, värt 30 mark och 6 öre.7
2. Erik Pello. Bosatt i Pello 1543‐49, husbonde på sedermera Krok gård i Haaparanta, Suen‐
saari, 1555‐67. Kallas 1564 ʺPellon Erichʺ, och 1561 ʺPäldo Erichʺ. Sonen Håkan (nämnd 1570‐
1601) var fogdekarl, sexman och klockare i Nedertorneå socken.8
3. Staffan. Husbonde på sedermera Antti eller Pello, Viinikka och Välimaa gårdar i Pello 1565‐
1603.9
4. Anders – tabell 2
Nämndemannen Jöns Hindersson Ollis bomärke i mantalslängden 1694. Jöns Hindersson Olli var son
till Henrik Olsson Olli, vilken var son till birkarlen Olof Jönsson, vilken i sin tur var son till Jöns
Hindersson (1:1).
Tabell 2
Anders Hindersson (Pello) (från tabell 1). Nämndeman (1607) och husbonde på sedermera
Antti eller Pello, Viinikka och Välimaa gårdar i Pello 1583‐1623. Hans gård var enligt jorde‐
boken 1607 den största i Pello, men han kunde trots det enbart så 4 spannland åker och skörda 4
lass hö, vilket bara var något över medelvärdet för Övertorneå socken.10
– Gift före 161011 med N.N.
Barn:
1. Staffan. Husbonde på sedermera Antti eller Pello, Viinikka och Välimaa gårdar i Pello 1626‐
27. Enligt 1626 års boskapslängd var hans gård på 1/8 mantal. På gården fanns 1 fåle, 8 kor, 3
kvigor, 4 kalvar, 5 får och 2 lamm.12 Han var stamfar för de under tidigt 1700‐tal utdöda
släktgrenarna Antti, Viinikka och Välimaa i Pello.13
2. Jöns Mukka – tabell 3
3. Dotter
4. Dotter
Anders Hindersson Pellos sonson, sexmannen Anders Staffanssons (Antti) bomärke i 1635 års boskaps‐
längd. Anders Staffansson var son till Staffan Andersson (2:1).
7
Tabell 3
Jöns Andersson Mukka (från tabell 2). Husbonde på sedermera Mattila gård i Pello 1635‐1643,
nybyggare i Junosuando 1644‐60.14 Jöns vistades bevisligen i Junosuando redan 1642, eftersom
han var med när Junosuandonybyggaren Lars Larsson Pesu, kallas ʺLasun Lassiʺ, upptäckte
malmen i Rautajoki under en ekorrjakt detta år. Det berättas att när Lasun Lassi sköt en järn‐
skodd pil mot en ekorre, vek pilen av, dragen av den starka magnetismen i en sten på en
bergssida. Lasun Lassi visade stenen för några borgare i Torneå och efter undersökning befanns den
vara järnhaltig. Inom kort anlades Kengis bruk och Junosuando masugn (Masugnsbyn) för att
exploatera fyndigheten. Lars Larsson Pesu belönades år 1648 med skattefrihet och frihet och
knektutskrivning i sin och sina söners livstid, men för Jöns Andersson Mukka verkade
belöningen utebli. Jöns son Olof Jönsson Mukka skrev 1659 ett möjligen egenhändigt brev till bergskollegium. I
detta begärde han att hans åldrige far skulle ges samma belöning som Lasun Lassi hade fått.
Olof skrev att bergmästaren Isak Tiock två gånger vänt sig till landshövding Johan Graan i
ärendet, men att hans far inte fått någon belöning eller ersättning. Bergskollegium tillsatte genast en utredning för att klarlägga Jöns Andersson Mukkas roll i
malmfyndet. Resultatet av utredningen blev att bergmästarna Isak Tiock och Hans Filip
Lybecker, samt malmletaren Jakob Pfunt intygade att Jöns Andersson Mukka varit med om
upptäckten av malmen 1642. Detta bör i sin tur ha lett till att Jöns Andersson Mukka fick
samma belöning som Lars Larsson Pesu 11 år tidigare hade fått; skattefrihet och frihet från ut‐
skrivningar i sin och sina söners livstid.15 Han levde troligen ännu 1679, då han var mycket gammal. Trots att han och hans söner fått
frihet från utskrivningar togs en av hans söner ut till krigstjänst på 1670‐talet, vilket ledde till att
hemmanet drabbades av stor fattigdom, och att Jöns två systrar gav sig ut på tiggarstråt.16
– Gift 1:o med N.N., †1642/43, möjligen dotter till nämndemannen Anund Anundsson (Kyrö) i
Pello (se tabell 200)
Barn:
1. Olof – tabell 4
2. Anders. Han var vuxen 1644, då hans far enligt mantalslängden detta år hade två vuxna
söner. Han tas upp under Junosuando i 1685 års mantalslängde. Han sålde på 1680‐talet
några ängar i Junosuando till nybyggaren Olof Nilsson Lovikka i Lovikka. Då ängarna ägdes
gemensamt av bröderna Olof och Anders Jönsson Mukka, och Anders sålt ängarna utan
brodern Olofs samtycke, drog Olof 1685 saken inför rätta. Det beslutades att Olof Nilsson
Lovikka skulle få behålla hälften av ängarna, men återlämna de övriga till Olof Jönsson
Mukka.17 3. Margareta. Vid tinget i Övertorneå 1670 fick Anders Andersson Keksi i Marjosaari böta 40
mark silvermynt för att ha lägrat Margareta Jönsdotter i Junosuando.18 4. Dotter, nämnd i mantalslängderna 1651‐60.
– Gift 2:o 1643/44 med N.N.
Tabell 4
Olof Jönsson Mukka (från tabell 3). Antagligen död 1685/86. Han var antagligen vuxen 1642,
då hans far enligt mantalslängden detta år hade en vuxen son. Husbonde på Mukka gård i
Junosuando 1665‐85.19 – Gift 1652/53 med Kerstin. Hon förestod Mukka gård 1686‐88.20
Barn:
1. Mats – tabell 5
2. Dotter, nämnd 1682‐88. G. 1685/86 m. en till namnet okänd man, vilken nämns som måg till
hustru Kerstin i mantalslängderna 1686‐88.
3. Dotter, nämnd i mantalslängderna 1682‐98.
8
4. Jöns. Soldat vid Västerbottens regemente, stupad i slaget vid Lund 1676 8/12. 5. Son, nämnd i mantalslängderna 1683‐99. Tabell 5
Mats Olofsson Mukka (från tabell 4). †1741 22/1 i Junosuando. Han bör ha varit född under
1660‐talets första år, eftersom Olof Jönsson Mukka från och med 1682 hade en vuxen son på
gården. Husbonde på Mukka gård i Junosuando 1690‐1718.21 År 1686 drogs Mats inför rätta av Olof Nilsson Lovikkas änka Margareta Andersdotter,
sedan han ʺvåldsamligenʺ bärgat hö från de ängar hans farbror Anders Jönsson Mukka sålt till
Olof Nilsson Lovikka, och vilka denne enligt föregående års domslut fick behålla. Han fick
betala Margareta 9 mark kopparmynt i ersättning, och om dådet upprepades skulle han få böta
40 mark.22 Förhållandet mellan Mats Olofsson Mukka och hans kusin Erik Andersson Mukka och
dennes familj verkar inte ha varit gott. Erik Mukka dömdes nämligen vid tinget i Övertorneå
1687 att böta 3 daler och 3 marker silvermynt, eftersom hans hustru Brita hade slagit Mats
Olofsson Mukka så att blånad uppstod när de tillsammans med några andra var på väg till
kyrkan i Övertorneå. Enligt domboken hade Brita ʺvarit så skamlös och upplyftat sin Särk och visat Mats sin
Födelse Lem uti ivrighet och galenskapʺ Efter detta hade Mats sagt något förolämpande till
Brita, och slaget hade fallit. Troligen var Britas blottande av ʺsin Födelse Lemʺ inte en invit, utan
en provokation, för domboken antyder att incidenten hade något med den ovannämnda tvisten
om ängar att göra. Rätten satte nämndemannen Jöns Persson (Juto) i Tärendö att undersöka
ägoförhållandena, och jämka mellan de tvistande släktingarna.23
– Gift med Malin Larsdotter Lasu, †1733, dotter till husbonden på sedermera Kruukka gård
Lars Mickelsson Lasu och Margareta Matsdotter i Junosuando.
Barn:
1. Lars *1695 – tabell 6
2. Kerstin *1700
3. Malin. Hon var 1727‐28 piga hos Mårten Jonsson Sagare och Anna Olofsdotter i Vittangi. Vid
tinget i Jukkasjärvi 1729 erkände Malin Matsdotter från Junosuando att hon begått lönska‐
läge med Mårten, varför hon dömdes att böta 40 Daler silvermynt, vilket hon erlade i
penningar, samt att undgå tre söndagars uppenbar kyrkoplikt. Mårten, som hade rymt till
Norge, men följande år återkom, nekade vid tinget 1730 till ʺbeblandelseʺ med Malin och
svor sig fri från anklagelsen om enfalt hor, men tingsrätten dömde att den dotter Anna som
Malin fött 1728 31/8 var Mårtens dotter, varför hon fick namnet Anna Mårtensdotter.24 Tabell 6
Lars Matsson Mukka (från tabell 5). *1695 i Junosuando, †1764 i Junosuando. Husbonde på
Mukka gård i Junosuando från 1721 till sin död.25
Gårdarna i Junosuando var skyldiga att hålla soldat till roten Nr. 6: Snällfot vid Väster‐
bottens regemente. Lars Matsson Mukka blev soldat Nr 6 Snällfot 1714 3/3, men rymde från
soldattjänsten redan i april samma år. Även soldaten Claes Matsson Mattila‐Snällfot från
Muonionniska, Lars Matsson Mukkas företrädare som soldat Snällfot, hade rymt ur tjänsten.
Varken för Claes eller Lars verkar rymningen ha fått några konsekvenser – möjligen höll de sig
undan fram till stora nordiska krigets slut år 1721.26 – Gift 1:o 1725/26 med Ella Hindersdotter, *1698, †1728 19/11.
Barn:
1. Lars Kuoksu *1727 – tabell 7
– Gift 2:o 1730 med Margareta Johansdotter Pekkari, *1697, †1769, dotter till Johan Hansson
Pekkari och Anna Andersdotter i Tärendö.
Barn:
9
2. Johan Mukka *1737, †1819. Sexman och husbonde på Mukka gård i Junosuando. 3. Hans Lantto *1738, †1812. Husbonde på Lantto gård i Junosuando. 4. Henrik Rovainen *1740, †1825. Husbonde på halva Hurula gård i Haapakylä fram till 1808,
sedan husbonde på Rovainen gård i Haapakylä, sockensmed i Övertorneå sn. Han fick år
1768 9/12 tillåtelse av Övertorneå tingsrätt att bli sockensmed i Övertorneå. Han sades i
domboken vara ʺen pålitelig bössesmed, och dessutom uti annat smide arbete sig nöjaktig
insikt förwärfwatʺ.27 Lars Matsson Mukkas bomärke 1750.28
Tabell 7
Lars Larsson Mukka – Kuoksu (från tabell 6). *1727, †1811 2/5 i Kuoksu. Bosatt i Junosuando
fram till 1765, sedan åbo och gästgivare i Kuoksu.29 Han kallades antagligen ʺKuoksun Lassiʺ. Lars var antagligen det enda barnet i Lars Matsson Mukkas första äktenskap och det verkar
som om Lars Mukka föredrog barnen i det andra äktenskapet, eftersom han till skillnad från
sina yngre bröder Johan och Hans inte fick överta någon del av sin fars gård. Han bodde i Juno‐
suando fram till 1765, då han enligt mantalslängden efterträdde Samuel Jonsson Kuoksu som
åbo på Kuoksu gård, vilken ägdes av Kengis bruk. Lars Larsson Mukka – Kuoksus hustru Lisa Olsdotter var antagligen dotter till Olof Larsson
Kuoksusuando, vilken varit husbonde i Kuoksu från 1722 till 1736, då han var så ʺafsig‐
kommenʺ, att bruksinspektorn Samuel Mört gavs tingsrättens tillåtelse att överta nybygget, mot
att han lovade försörja Olof och hans två omyndiga barn. Samuel Mört efterträddes på 1730‐
talet som åbo på gården av den ovannämnde Samuel Jonsson. 1789 28/9 synade kronolänsman Anders Björnström, samt nämndemännen Filip Filipsson
Parakkavaara och Anders Hansson Kyrö Kuoksu nybygge. Det befanns att Lars Larsson
Kuoksu sedan 1765 hade upptagit 12 åkrar, mestadels belägna på Kuoksunsaari, vilka av‐
kastade 29 tunnor och 1/2 kapper korn. Nybygget hämtade hö från 32 höslogar, av vilka Lars
hade anlagt 13, samt myrhö från 21 myrängar, varav Lars hade anlagt 10. Höslogarna och
myrarna avkastade tillsammans 216 renlass hö. Anders Björnström konstaterade att ʺLars
Larsson Koåxo äre funnit til en flijtig Lans brukare och ökare [oläsligt] åt sigʺ.30 Lars Larsson
Kuoksus gårdsplats låg antagligen i nedre änden av Kuoksunsaari, den plats som idag kallas
Iiskonpaikka. Senast på 1790‐talet fanns ett gästgiveri på gården.
Vid tinget i Jukkasjärvi 1779 framträdde nämndemannen Johan Hindersson Kyrö i Vittangi,
Jukkasjärvi sn, och nybyggaren Lars Larsson Kuoksu och berättade att sedan de ringat en björn
på berget ʺKuoxuwaraʺ vid övre ändan av ʺAuniswara, en half mihl ifrån gårdenʺ, så hade
drängen Erik Nilsson Elingius i Anttis, Pajala sn, ʺmed flera sällar och hundar samma Biörn
bortskrämtʺ, varför de krävde ersättning.
Erik Elingius sade att han, lainioborna Olof Hansson Lainio, Henrik Mårtensson Lainio, Erik
Månsson Lainio och Lars Nilsson Keisari samt kangosbon Zachris Olofsson Nykäinen, hade
jagat en annan björn, och att han först när de kommit upp på berget och där sett spåren efter
Johans och Lars ackjor hade upptäckt att Johan och Lars hade ringat en björn där. Johan och Lars svarade att de själva hade sagt till Erik Elingius att de ringat en björn, och att
han, som hade varit ʺupphofsman och anförareʺ vid jakten, inte hade berättat något om saken
till de övriga. Erik Elingius erbjöd sig då gå ed på att han inte känt till något om Johans och Lars
björnjakt innan han kommit upp på berget. Johan och Lars förklarade sig nöjda med detta, men
sedan Erik Elingius blivit undervisad av prästerskapet om ʺEdens dyra wigtʺ kunde han inte
svära eden, utan erkände att Lars Larsson Kuoksu hade sagt till honom att en björn var ringad
på Kuoksuvaara, varför han dömdes att ersätta Johan och Lars med 2 riksdaler.
10
Vid tinget i Jukkasjärvi 1788 klagade gamle nämndemannen Henrik Jonsson Sarri över att
nybyggarna i Vittangi, samt Lars Larsson Kuoksu olovligen hade fiskat i hans fisketräsk Josto‐
järvi, beläget över 16 mil från Vittangi by. Nybyggarna svarade att de hade fått tillstånd att fiska
i Jostojärvi av vissa av de övriga samer som fiskade där. Tingsrätten förbjöd trots detta nybygg‐
arna vid vite av 1 riksdaler och 32 skilling att fiska i Jostojärvi, då lappmarksreglementet av år
1744 förbjöd nybyggare i Lappmarken att fiska och jaga längre bort än en halvmil från deras
gårdar.
Vid 1794 års ting klagade Lars Kuoksu över att samen Mats Matsson Massa hade låtit sina
renar beta på Kuoksu nybygges ängar, samt under 1793 hade låtit renarna förtära 15 renlass
myrhö på Haukijärvenvuoma. Mats intygades vara så sjuk att han inte kunnat komma till tinget
varför målet sköts upp till nästa ting. På Lars Larsson Kuoksu anhållan skulle nämndemannen
Anders Hansson Kyrö i Vittangi tillsäga honom att fram till nästa ting inte låta sina renar vistas
på Kuoksu nybygges ängar. Målet togs dock inte upp något senare ting, varför man kan anta att
Lars och Mats gjorde upp i godo.
Vid tingen i Jukkasjärvi 1794, 1795 och 1796 krävde Lars Kuoksu att samen Johan Larsson
Heikkas änka Karin Andersdotter Vintturi och hans övriga arvingar skulle betala honom 3
riksdaler, 10 skilling och 8 runstycken för de varor (däribland två renostar, ett harrljuster och en
hund) Lars hade givit Johan i dennes livstid. Det enda Lars fått i gengäld av Johan hade varit en
gammal härk och en järnbit. Vid tinget 1796 styrkte Lars sin fordran med ed och Johan Larsson
Heikkas änka och arvingar dömdes att betala Lars den summa han begärt.31 – Gift med Lisa Olofsdotter, *1721, †1807 13/11, antagligen dotter till nybyggaren Olof Larsson
Kuoksu eller Kuoksusuando och Ella i Kuoksu.
Barn:
1. Elin *1752, †1784 5/12. G. 1780 m. Johan Bengtsson (*1756) i Svappavaara. Johan Bengtsson
var son till gruvfogden Bengt Olsson och Kerstin Jöransdotter Stålnacke i Svappavaara.
Äktenskapet var barnlöst, och Johan gifte sedermera om sig med Margareta Jakobsdotter
(*1763). Vid tinget i Jukkasjärvi 1786 krävde Lars Larsson Kuoksu att hans måg Johan
Bengtsson i Svappavaara skulle till honom utgiva arvet efter sin avlidna hustru, Lars dotter
Ella. Johan ʺgav vid handenʺ att hans hustru hade testamenterat sin egendom till honom.
Lars invände att hans dotter inte hade uppsatt något testamente, men Johan kallade hustru
Greta Johansdotter och hustru Brita Persdotter som skriftligen intygade att Ella ʺpå sin sot‐
sängʺ kort före sin död ʺmed godt förstånd, och af fri wilja lofvat och Testamenterat all sin
qvarlåtenskapʺ till sin make. Efter detta sade Lars, att han innan Ellas och Johans vigsel givit dem en ko, en oxren, 1
Riksdaler i kontanter, en silversked, en bagge, två får och en kista. Efter ʺnågot tvistandeʺ
kom parterna överens om att Johan skulle ge Lars 1 Riksdaler, varvid de förlikades och
tingsrätten lät saken bero.32 2. Ingrid *1753 9/5. Utflyttad till Övertorneå sn. 1765. Hon har inte kunnat återfinnas där.
3. Lars *1756 22/2 – tabell 8
4. Olof Merasjärvi *1758 – tabell 28
5. Hans *1762, †1812 9/2. Inhyst i Karesuando, ogift.
6. Henrik *1768. Han erlade 1790 6/4 3 skilling i kyrkoböter för att ha deltagit i en ʺoloflig
sammankomst under Aftonsången om Sång Söndagenʺ.33 Död eller utflyttad efter år 1800.
Lars Larsson Mukka – Kuoksus bomärke 1782.34
11
Tabell 8
Lars Larsson Kuoksu (Från tabell 7). *1756 22/2 i Junosuando, †1835 7/12 i Kuoksu. Gästgivare,
postförare och husbonde på Kuoksu gård i Kuoksu (Kuoksu Nr. 1, 1/16 mtl.). Han efterträdde
sin far som åbo på Kuoksu gård under 1800‐talets första år. Han erlade 1785 5/5 1 skilling i kyrkoböter för försummande av husförhör. Samma år fick han
sammanlagt 42 skilling och 8 runstycken i lön för 5 och 1/3 dagsverken vid reparationerna av
Jukkasjärvi kyrka.35
Lars Larsson Kuoksu stämde vid tinget i Jukkasjärvi 1795 samen Knut Larsson Muddapuoli
inför rätta och krävde att Knut skulle ersätta honom med 1 riksdaler och 32 skilling, eftersom
han hade skött Knuts hustru och två barn när de legat sjuka i kopporna i Kuoksu. När målet
upplästes framkom dock att parterna förlikats ʺi wänlighetʺ sedan Knut betalat Lars 1 riksdaler
och 16 skilling, varvid rätten lät saken bero.36
Den 10 juli 1821 passerade Lundaprofessorn J. W. Zetterstedt Kuoksu på sin resa mot Lapp‐
land. Han beskriver trakten och nybygget på följande sätt:
ʺDetta farvatten, som heter Kuoxu‐suando förer direkte till Kuoxu gård, hwilken redan på
långt afstånd lyser så ny och så wacker på sin holme. Kl. 9 e.m. stego wi ur båten och gingo opp
till den första af oß sedda Lappska Gästgifwaregård. Wi woro nu trötta till sinne och kropp, och
hwad skulle icke då de stackars karlarne wara, som hela dagen i 13 timmar, genom 5 forsar,
hade modigt stridt mot alla de hinder, hwilka förswåra framgåendet af den opp efter elfwen
stakade båten. Wi behöfde alla hwilan, och wi njöto den uti Kuoxu till följande morgon.
Kuoxu Nybygge ligger på en ungefär 1/8 mil lång holme, och har blott 1 Åbo [Lars Larsson
Kuoksu] men hwilken torde wara en af de förmögnare Nybyggare i Lappland. Årliga utsädet
wid gården äro 3 tunnor korn (ty råg skulle här troligen icke kunna trifwas eller hinna mogna),
och efter detta utsäde skördas i goda år 15 till 16 tunnor. Nybygget, som har sina fäbodar och
storägor på andra sidan om elfwen, föder 8 kor, 2 hästar och 30 får. Jag såg en myckenhet
menniskor wid gården i rörelse: karlar, qwinnor och barn, och man sade mig, att de alla hörde
till huset. Egentliga lappar syntes här inga.ʺ37 – Gift med Brita Olofsdotter Kemiläinen, *1763, †1849 6/12, dotter till nybyggaren Olof Olsson
Kemiläinen och Marget Markusdotter Keinosuando i Lainio.
Barn:
1. Maria Lisa *1789, †1852 17/5. G. 1813 25/3 m. brukskarlen Olof Hansson Kemi (*1789, †1843
17/3) i Svappavaara. Han var son till limkokaren Hans Olofsson Kemiläinen – Kemi el.
Svappavaara och Margareta Johansdotter Stålnacke i Svappavaara. Äktenskapet var
barnlöst. 2. Olof *1792 17/11 – tabell 9
3. Lars *1796 6/3 – tabell 11
4. Hans *1798 18/6 – tabell 26
5. Greta *1800 18/6, †1865 9/1. G. 1825 m gästgivaren, kronoåbon och snickaren Henrik Hen‐
riksson Lindmark (*1799 8/12, †1885 19/2) i Svappavaara. Han var son till kronolänsmannen
Henrik Johansson Kemi‐Lindmark och Brita Hansdotter Kemi el. Stålnacke i Svappavaara.
Barn (Lindmark):
1. Johan Henrik *1825 7/10
2 Brita Maria *1826 22/9
3. Greta *1828 14/7
4. Kajsa Stina *1830 13/3
5. Lars *1832
6. Elias *1834
7. Anna Lisa *1834, †1835 8. Olof *1836, †1837 9. Olof *1838 3/3
10. Hans Petter *1840
12
11. Nils *1842 13/3
12. Zachris *1845 20/6
6. Brita Kajsa *1805 24/9, †1871 2/3. Inhyst hos brodern Lars. Hon skänkte i april 1849 en hals‐
duk till Lainio skola. 1854 och 1856 skänkte hon 2 riksdaler till skolan i Torne lappmark.38 7. Henrik *1808 20/9, †1854 14/5. Dräng hos brodern Lars. När posten från Alta kom till Torneå
stad den 1831 10/7 befanns att någon stulit 22 riksdaler banko ur ett brev i den öppna post‐
väskan, samt att den låsta postväskan blivit uppbruten och flera brev i den rivits sönder.
Misstankarna föll på Henrik Larsson Kuoksu, vilken midsommartiden 1831 fört posten
mellan Kuoksu och Junosuando, då hans bror Lars, som var postförare på denna sträcka, var
på husförhör i Svappavaara när posten ankom.
Urtima ting hölls i Kuoksu by den 1831 19/12. Det fastslogs att Henrik med vilja eller av
misstag vid forsen Ojustankoski hade öppnat ett brev avsänt av missionären Anders Fjellner
i Jukkasjärvi och sedan ur det tagit 22 riksdaler banko i sedlar. Henrik själv hävdade att han
bara tagit pengarna i förvar, då han befarade att pengarna skulle kunna förkomma i Juno‐
suando, inte minst som han hade hört sägas att postföraren Johan Johansson Johdets far
Johan Gustavsson Johdet brukade ʺkröna falska tjärtunnor och nyttja falskhet i ett och annat
avseende.ʺ Senare under sommaren hade Henrik dock i Junosuando velat växla 22 riksdaler
banko i sedlar till mindre valörer. Den 28 november 1831 hade Henriks bror Hans Larsson
Kuoksu slutligen återlämnat pengarna till Fjellner.
Henrik Larsson Kuoksu, vilken intygades hittills hade ʺfört ett ärligt lefwerneʺ, och ʺi sitt
väsende [röja] ett enfaldigt och lättroget uppförandeʺ, nekade till att med flit ha brutit upp
Fjellners brev eller rivit sönder de övriga breven, men rätten fann att han bevisligen
ʺolovligen hade tillägnat sigʺ Anders Fjellners pengar, varför han enligt 40 kapitlet 1§ Miss‐
gärningsbalken dömdes att böta det stulnas tredubbla värde, alltså 66 riksdaler banko samt
att en söndag utstå offentlig kyrkoplikt. Han frikändes från misstanken att ha brutit upp den
låsta postväskan och rivit sönder de brev som fraktades i den. Då Henrik inte kunde betala böterna skulle han istället sitta 20 dagar i fängelse på vatten
och bröd Domen underställdes Svea hovrätt.39 Av Piteå kronohäktes fångrulla framgår att
Henrik Larsson Kuoksu av någon anledning gjorde sin kyrkoplikt i Övertorneå kyrka, samt
att han den 1832 12/1 överfördes till Piteå kronohäkte. Hovrätten bekräftade tingsrättens
dom, varför Henrik den 1832 29/2 (det var skottår) började avtjäna sitt fängelsestraff.40
Från vänster: Lars Larsson Kuoksus (1756‐1835) bomärke 1796; hans dotter Brita Kajsa Larsdotter
Kuoksus bomärke 1844.41
Tabell 9
Olof Larsson Kuoksu (Från tabell 8). *1792 17/11 i Kuoksu, †1874 30/10 i Kuoksu. Husbonde på
Kuoksu gård i Kuoksu (Kuoksu Nr. 1, 3/32 mtl). Han kallades antagligen ʺKuoksun Olliʺ.
Han och hans bror Lars (tabell 11) köpte 1821 22/2 i Vittangi Kuoksu gård för 100 riksdaler
banko av bruksägaren i Kengis Jonas Ekström42. År 1841 avskildes halva hemmanet för brodern
Lars räkning.43 År 1863 fanns på gården 1 häst, 9 kor, 16 renar, samt 20 får och getter. År 1861
skördades 14 tunnor och 16 kappar säd, samt 7 tunnor potatis. 1862 skördades 6 tunnor och 16
kappar säd, samt 5 tunnor potatis.44
Vid tinget i Jukkasjärvi 1818 framkom att Olof Larsson Kuoksu, Johan Persson Ylipää i
Lainio, samt Filip Eriksson i Vittangi år 1817 hade ringat fyra björnar, som Olof och Filip sedan
dödade utan att meddela Johan något om saken, varför de vid tinget 1818 dömdes att ersätta
Johan Persson Ylipää för hans del av jaktbytet.45
13
Enligt ett intyg skrivet av kyrkoherde Per Palmgren i Jukkasjärvi 1825 19/3 var Olof Larsson
Kuoksu ʺtill lefvernet ärligʺ, samt hade ʺmed enfalldig Christendoms kunnskap ärligen begått
den Hel. Nattvarden, ärligen bivisat allmänna Gudstjensten och Catechismi förhörʺ.46
Han skänkte i april 1849 en liten kalk, en halskedja och en ring till Lainio skola. Samma år
skänkte han 16 öre till Tärendö skola. Julafton 1850 skänkte han 7 riksdaler till Junosuando
skola och i april 1851 36 öre till samma skola. Mellan 1854 och 1859 skänkte han sammanlagt 7
riksdaler till skolan i Torne lappmark.47
– Gift 1828 med Ulrika Stina Olofsdotter Kangoinen eller Alainentalo *1794, †1869 13/2, dotter
till husbonden på Alatinentalo gård Olof Olofsson Kangoinen eller Alainetalo och Ella Gustavs‐
dotter Kyöstäjä i Kangos. Barn:
1. Johan *1827 11/5 – tabell 10
2. Brita Helena *1830 14/12, †1891. G. 1:o 1850 m. nybyggaren Hans Petter Hansson Lainio
(*1826 27/1, †1856 14/9) i Lainio. Han var son till Hans Olofsson Lainio och Brita Henriks‐
dotter Martti i Lainio. G. 2:o 1861 m. Hans Mårtensson Martti (*1818 20/8, †1888 17/4) i
Lainio. Han var son till Mårten Henriksson Lainio‐Martti och Marget Henriksdotter
Nykäinen i Lainio. Brita Helenas senare make var husbonde på Alapää gård i Lainio, men
satte sig i skuld hos en handlande, kunde inte betala, och tvingades ge honom sin gård som
ersättning, varefter han blev backstugusittare.48 Brita Helena skänkte i april 1849 en siden‐
klänning till Lainio skola. I april 1851 skänkte hon 36 öre till Junosuando skola.49
Barn i första äktenskapet (Lainio):
1. Brita Stina *1851, †1851
2. Kristina Katarina (Kristina Maria) *1852 6/9. Hon var fosterdotter hos sin morbror
Johan Olofsson Kuoksu (tabell 10).
3. Petter Olof *1853, †1854
4. Anna Greta *1855 4/8
Barn i andra äktenskapet:
5. Maria *1862, †1863
Olof Larsson Kuoksus bomärke 1837.50
Tabell 10
Johan Olofsson Kuoksu (Från tabell 9). *1827 11/5 i Kuoksu, †1878 28/11 i Kuoksu. Bönhållare51
och husbonde på Kuoksu gård i Kuoksu (Kuoksu Nr. 1, 3/32 mtl.). Han övertog omkring 1860
sin fars gård och var sedan husbonde på gården fram till sin död. Han skänkte i februari 1851 1 riksdaler till Gällivare skola. Julafton samma år 24 öre till Juno‐
suando skola. Mellan 1854 och 1859 skänkte han sammanlagt 4 riksdaler till skolan i Torne
lappmark.52
År 1863 ägde han 1 häst, 9 kor, 16 renar, 20 får och getter. År 1861 skördade han 14 tunnor
och 16 kapper säd, samt 7 tunnor potatis.53 Hans bouppteckning av den 22 januari 1879 upptar
ett rikt urval av möbler, jaktredskap, snickeriverktyg, jordbruksredskap, samt en hel del ny‐
modigheter, däribland kaffepanna av koppar, fyra kaffekoppar (med tre fat), gräddsnipa och
sockerkärl. Hans garderob var stor och underkläderna bestod förutom åtta par skjortor av två
par kalsonger ‐ ett ovanligt plagg i Lappland vid denna tid. Han ägde förutom en bibel och
Laestadii postilla, ʺett parti böcker.ʺ Hans största tillgång var kronohemmanet Kuoksu Nr. 1 på
3/32 mtl, vilket värderades till 1000 kr – ett standardvärde för ett kronohemman vid denna tid.
Hans djurbesättning på en häst, 6 kor, en kviga och 10 får värderades till 304 kr. Boets behåll‐
ning var på 1534 kr. och 80 öre.54 14
Johan Olofsson Kuoksu och hans hustru Maria Johansdotter Soppero var barnlösa och efter
Johans död gifte änkan om sig med Isak Olsson Fors ‐ Kuoksu, som tidigare varit dräng hos
Johan Lars Larsson Kuoksu (tabell 12). Isak Olsson Fors blev genom detta giftermål husbonde
på Kuoksu gård, som efter honom kom att kallas Iiskonpaikkia. Han blev så småningom en
framstående predikant.
– Gift 1850 17/11 med Maria Johansdotter Soppero *1828 21/11, †1894 12/6, dotter till hus‐
bonden på Pietari gård Johan Persson Soppero el. Pietari och Brita Andersdotter Kyrö i Vittangi.
Maria Johansdotter gifte 1880 31/3 om sig med sedermera predikanten Isak Olsson Fors‐Kuoksu
i Kuoksu.
Fosterbarn:
1. Kristina Katarina (även kallad Kristina Maria) Hansdotter Lainio *1852 6/9 i Lainio. Hon var
dotter till Brita Helena Olofsdotter Kuoksu och Hans Petter Hansson Lainio (se tabell 9:2). G.
1872 m. hemmansägaren Petter Olof Henriksson Kangas (*1847) i Junosuando. Han kallades
ʺKankaan Pekkaʺ och var son till Henrik Mårtensson Martti‐Kangas och Ulrika Henriks‐
dotter Poromaa i Junosuando.
Barn (Kangas): 1. Johan *1875 22/11
2. Isak Lars *1880
3. Levi *1883
4. Maria Eufrosyne *1886
5. Petter Lorens *1889 8/11
2. Sofia Johanna Holma *1867 30/9 i Kangos, †1944 29/8 i Kuoksu. Hon var dotter till Johan
Petter Isaksson Holma och Anna Stina Johansdotter. G. 1887 m. kronoåbon Anders Johans‐
son Lasu (*1859 5/6, †1946 9/7) i Kuoksu. Han kallades ʺAutiomen Anttiʺ och var son till
hemmansägaren Johan Henrik Olsson Lasu och Johanna Isaksdotter Tjäder i Junosuando.
Anders Johansson Lasu inkom till Kuoksu 1883 som dräng hos Johan Lars Larsson Kuoksu
(tabell 12). Han blev sedan kronoåbo på krononybygget Kuoksu Nr. 9 (Autio), vilket var på
5/16 mantal år 1921. Anders hade anlagt nybygget på 1890‐talet. Barn (Lasu): 1. Johan Henrik *1888 18/1, †1910 27/3 2. Jenny Maria *1889 31/10
3. Anders Levi *1891 17/11. Kallad ʺAutiomen Leeviʺ.
4. Sofia Fredrika *1893 20/9
5. Anna Karolina * 1895 1/10 6. Eva Johanna *1897 12/11
7. Isak Arthur *1899 18/4
8. Evelina Elisabet *1901 27/1
9. Viktor *1904 2/8. Kallad ʺAutiomen Viktoriʺ.
10. Amanda *1906 30/5
11. Elli Aurora *1909 18/2
12. Matilda *1911 24/3 Tabell 11
Lars Larsson Kuoksu (Från tabell 8). *1796 6/3 i Kuoksu, †1877 13/2 i Kuoksu. Gästgivare, post‐
förare och husbonde på Lassinpaikka (Lassinpää) gård i Kuoksu (Kuoksu Nr. 2; 1/8 mtl.). Han
kallades antagligen ʺKuoksun Lassiʺ, ʺLassin Lassiʺ och ʺLassi‐faariʺ.
Han övertog 1821 halva Kuoksu gård sedan han och hans bror Olof köpt gården av Kengis
bruk (se familj 11), köpte 1839 27/12 nybygget Kuoksu Nr. 2, som hans bror Hans Larsson
Kuoksu anlagt 1827 (se familj 25), och fick den 1841 26/11 rätt att slå ihop sin andel i Kuoksu Nr.
1 med Kuoksu Nr. 2. Detta nybygge kom fortsättningsvis att kallas Kuoksu Nr. 2.55 Den 1857
9/10 omvandlades krononybygget till skattehemman. År 1863 fanns på Lars Larsson Kuoksus
15
gård 2 hästar, 14 kor, 30 renar, samt 16 går och getter. År 1861 skördades 21 tunnor säd och 7
tunnor potatis. 1862 skördades 10 tunnor och 16 kappar säd, samt 7 tunnor potatis. På gården
bedrevs tjärbränning som bisyssla.56 Lars Larsson Kuoksu var den mest betydande spannmåls‐
producenten i Jukkasjärvi socken; han hade på 1840‐talet inkomster så stora som 25 riksdaler
årligen av att sälja spannmål till Jukkasjärvi sockens fattigkassa.
Den 1841 7/2 beviljade Jukkasjärvi socken honom 20 riksdaler riksgäldssedlar som ersättning
ʺför dess gjenom brand å Kläder och möbler lidne Skada.ʺ57
Året därpå lämnade kronobefallningsman Per Öhrling in en skrivelse, daterad 1842 12/2, till
Jukkasjärvi häradsrätt, där han hävdade att någon för honom anmält att det ʺi byn Kuoxu skall
wara upplagdt brännvin till tusendetal Kannor.ʺ Öhrling kunde inte detta låta passera, utan an‐
höll om att kronolänsman Ragnar Laestadius och några nämndemän ʺi lador och uthusʺ skulle
ʺforska efter den brännvins flod, hvarmed Juckasjärwi Sockn skall hotasʺ. Vid häradstinget upp‐
drogs nämndemännen Anders Andersson Lahti, Johan Nilsson Fjellborg, Johan Johansson
Soppero och Filip Johansson att biträda Ragnar Laestadius i efterspaningen av detta brännvin.
Då några ytterligare anteckningar om saken inte finns i senare domböcker, kan man anta att
resultatet av spaningen blev negativt.58
Lars Larsson Kuoksu och hans hustru Eva Kajsa Poromaa upprättade ett testamente den 10
juni 1858. Det stadgade att Eva Kajsas systerson Erik Anders Hezekielsson Lantto – Kuoksu
(familj 21), vilken Lars och Eva Kajsa hade ʺupptaget wid späd ålder till foster barnʺ, och hade
visat dem ʺbarnslig lydnad, och efter det han blifwit arbetsför med särdeles flit och omtanke till
wårt nöje förrättadt sina sysslor till husets bästa, utan någon annan lön eller ersättning än
kläder och födaʺ, skulle ärva halva gården mot att han gav sin fostersyster Brita Maria Lars‐
dotter Kuoksu 150 riksdaler riksmynt. Lars och Eva Kajsas son Johan Lars Larsson Kuoksu
(familj 16), skulle på samma villkor ärva den andra halvan av gården.59 Erik Anders kom att till‐
träda sin halva av gården 1863; Johan Lars sin halva 1876.
Enligt ett intyg skrivet 1836 23/3 av kyrkoherde Ingemar Lindstedt i Jukkasjärvi hade Lars
Larsson Kuoksu ʺmed hedrande Christendoms kunskap och berömlig vandel förenat ett alltid
redbart manlig väsende.ʺ60
Lars skänkte i april 1849 en silvertumlare till Lainio skola. Samma år skänkte han en silver‐
bägare med ringar till Tärendö skola. Julafton 1850 24/12 skänkte han 3 riksdaler till Juno‐
suando skola. I mars 1854 skänkte han 1 riksdaler till skolan i Torne lappmark.61
– Gift 1838 med Eva Kajsa Henriksdotter Poromaa, *1814 19/8, †1876 23/11, dotter till hus‐
bonden på Poromaa gård Henrik Johansson Mukka‐Kangas‐Poromaa, kallad ʺRitariʺ, och Anna
Stina Andersdotter Kyrö i Junosuando. Eva Kajsa kallades ʺKuoksun mummuʺ, ʺLassin
mummuʺ och möjligen ʺKuoksun mammaʺ, inkom från Pajala sn 1839 30/5 och hade enligt
flyttningsbetyget ʺådagalagt någorlunda Christendoms kunskapʺ och fört ʺen ärlig vandelʺ.
Hon antecknas i husförhörslängden för Jukkasjärvi 1828‐40 för ʺbeskedlig vandel och salighets
medlens ordentliga begagnande.ʺ Barn:
1. Johan Lars *1849 6/5 – tabell 12
2. Maria *1852 28/5, †1852 30/6
3. Brita Maria *1855 10/8, †1912 2/8. Hon tillerkändes 1863 av sin fosterbror Erik Anders
Hezekielsson 150 Rdr mot att hon avsade sig arvsrätten till den del av gården Kuoksu 2 som
han detta år köpte av sina styvföräldrar. År 1876 fick hon 150 kr av brodern Johan Lars
Larsson Kuoksu, mot att hon avsade sig arvsrätten till hans del av Kuoksu 2.62 G. 1874 m. färjkarlen och hemmansägaren Per (Petter) Henriksson Fors (*1853 24/2, †1941
6/9) i Kuoksu. Han var son till Henrik Olofsson Karvonen‐Fors och Anna Greta Isaksdotter
Fors i Tornefors, flyttade på 1878 från Tornefors till Vuopio (Nurmasuando), men köpte
redan 5/2 1879 1/80 mantal av hemmanet Kuoksu Nr. 2 av Johan Lars Larsson Kuoksu för
100 kronor samt 1/80 av den halva av Kuoksu Nr. 2 Erik Anders Hezekielsson Kuoksu ägde
för 150 kronor.63 Dessa delar av Kuoksu Nr. 2 slogs ihop till ett hemman, som fick numret
16
Kuoksu Nr. 4 (1/40 mantal), och kom att kallas Vanhatalo. Gården var 1890 på 7/32 mantal.
Per var Kuoksus förste färjkarl och kallades ʺFäri Pekkaʺ, ʺFäri‐faariʺ, eller ʺVaaran Pekkaʺ.
Det berättas att Per Fors en gång såg sin farfars far Anders Karvonen i en dröm. Gubben
uppmanade honom att resa till Palokorva (i Pajala sn) och gräva fram en kittel som var full
av pengar. Den skulle innehålla tvåhundra tvåriksdalersmynt och ligga nergrävd under ett
dike. Anders Karvonen hade i drömmen beskrivit platsen så noga, att Petter Fors kände igen
den från sin barndom. År 1938 var Petter i Palokorva och letade efter skatten, men han
kunde inte återfinna platsen där skatten skulle finnas, eftersom odlingslandskapet hade för‐
ändrats sedan hans barndom, och diket var borta. År 1939 tänkte han åter leta efter skatten i
Palokorva, men tilltagande sjuklighet förhindrade honom att resa.64
Barn (Fors): 1. Johan *1875 21/8. Kallad ʺForsiʺ och ʺForsin Junttiʺ.
2. Hilda Maria *1878 23/1. Kallad ʺValkea nainenʺ.
3. Greta Johanna *1882 11/12, †1886 16/3 4. Anna Kajsa *1886 6/3
5. Greta Johanna *1891 23/12
Fosterson, hustruns systerson:
1. Erik Anders Hezekielsson Lantto‐Kuoksu *1838 – se vidare tabell 170
Lars Larsson Kuoksus och Eva Kajsa Henriksdotter Poromaas bomärken 1863.65
Tabell 12
Johan Lars Larsson Kuoksu (Från tabell 11). *1849 6/5 i Kuoksu, †1924 24/1 i Kuoksu. Hus‐
bonde på Lassinpaikka (Lassinpää) gård i Kuoksu (Kuoksu Nr. 2, som var på 27/64 år 1897).
Han kallades ʺPikku Lassiʺ och senare ”Vanha Lassi.”
1876 10/5 fick Johan Lars Larsson Kuoksu och hans hustru Maria Isaksdotter Poromaa rätt att
tillträda sin del av gården Kuoksu Nr. 2. (motsvarande 1/16 mantal med ett taxeringsvärde på
1500 kronor) mot att de betalade Johan Lars syster Brita Maria 150 kronor, samt lät Johan Lars
föräldrar disponera ett varmt och ett kallt rum på gården, samt årligen gav dem två tunnor
korn, fyra lispund kött, fyra lispund fisk, tio skålpund tobaksblad, tio skålpund kaffe och
socker, två lispund salt och två skoämnen, samt rätt att mjölka en ko, årligen klippa ullen av ett
får och få en kokalv.66
Johan Lars och hans familj flyttade enligt uppgift år 1911 från Kuoksunsaari till Lassinpaikka
(Lassinpää) på fastlandet. Han var liksom sin mor Eva Kajsa Henriksdotter Poromaa djupt
religiös och han följde tidvis predikanterna Isak Niku, Isak Olsson Fors‐Kuoksu (som han
annars djupt ogillade av personliga skäl) och Samuel Johansson Vettasjärvi på deras prediko‐
resor. Han umgicks även i den för sin tid intellektuellt framstående kretsen kring sin svärfar,
Isak Poromaa i Junosuando. Johan Lars Larsson Kuoksu var på sin ålderdom allmänt känd för att vara sällsynt god‐
hjärtad och rent av något världsfrånvänd. Detta i kombination med ett sällsynt dåligt sinne för
affärer ledde till att hänsynslösa affärsmän, främst handlarna Hannu och Green i Kiruna, drog
fördel av hans svagheter och åsamkade honom stora skulder. Han tvingades sälja det mesta av
sina ägor för att kunna betala sina kreditorer, men han kunde inte hindra att han på 1920‐talet
försattes i konkurs. Dessförinnan hade han sålt det sista av sin mark till sonen Arvid och
dottern Lydia. Sonen Isak hade redan 1897 anlagt ett eget nybygge. Under sina sista år lär han
ha brukat säga att: ʺsedan jag gav bort min mark är jag ingenting; inte för att jag hade så mycket
kvar att geʺ.
17
– Gift 1870 12/12 med sin kusin Maria Isaksdotter Poromaa, *1846 14/3, †1937 28/1, kallad
ʺPoromaan Maijaʺ, dotter till predikanten, hemmansägaren och smeden Isak Johansson Lampa‐
Barsk‐Poromaa och Anna Greta Henriksdotter Poromaa (syster till Eva Kajsa Henriksdotter
Poromaa – se tabell 11) i Junosuando. Maria Poromaa var känd för sin stora hjälpsamhet.
Barn:
1. Johan Arvid *1871 24/9, †1872 3/4
2. Isak (som barn kallad Isak Vilhelm) *1873 7/1– tabell 13
3. Lars Levi *1874 11/10, †1890 5/7. Drunknade i forsen Potinkurkkio i Torne älv.
4. Gossebarn *1877 17/3, †1877 24/3
5. Johan Petter *1878 25/5, †1878 6/6
6. Petter Arvid *1879 30/6 – tabell 19
7. Maria Serafia *1882 25/1, †1885 11/9
8. Emil *1883 17/10, †1918
9. Johan *1885 15/8, †1886 10/2
10. Anna Maria *1887, †1887
11. Karl Henrik *1888 19/2, †1906
12. Lydia Amalia *1889 28/6, †1969 7/5. Hemmansägare i Kuoksu. Hon kallades ʺLyytiäʺ. G. 1:o
1929 (skilda 1932 16/12) m. handelsagenten och skogsarbetaren Johan Petter Sturk‐Holkman
(*1893 18/6, †1976 9/4) i Kuoksu. G. 2:o 1941 m. Axel Tallberg (*1885 22/10, †1965 2/12) i
Kuoksu. Båda äktenskapen var barnlösa.
13. Hjalmar *1893 27/10, †1899 11/4
Från vänster: Johan Lars Larsson Kuoksu och Maria Isaksdotter Poromaa. Johan Lars Larsson Kuoksus
namnteckning.67
Tabell 13
Isak Johansson (Kuoksu) (Från tabell 12). *1873 7/1 i Kuoksu. Kronoåbo, sedan hemmansägare,
på nybygget Keskivaara, sedermera kallat Kuoppa (Kuoksu Nr. 8, vilket var på 7/32 mantal år
1897), vilket han anlagt redan i tonåren. Han kallades ”Kuoppan Iisko”.
– Gift 1896 31/12 med Maria Josefina Henriksdotter Martti, *1874 22/6, †1938 15/8, dotter till
backstugusittaren Henrik Olsson Martti, kallad ʺHeikkanenʺ och Maria Johansdotter Lainio i
Lainio.
Barn:
1. Maria Elvina (Maria Elmina) Isaksdotter *1895 8/10, †1979 5/1. G. 1918 22/7 m. hemmans‐
ägaren Johan Fredrik Fredriksson (*1891 19/8, †1974 14/5) i Nurmasuando. Han var son till
Fredrik Larsson Kurkkio och Amanda Johdet på Palosaari i Kurkkio och inkom till Vuopio
(Nurmasuando) 1913. Byn Vuopio bytte namn till Nurmasuando på 1930‐talet. Johan Fredrik
var husbonde på Fredrikinpaikka i Nurmasuando (Vuopio Nr. 2), samt snickare, smed och
båtbyggare.
Barn (Fredriksson): 1. Adolf Fredrik *1919
2. Uno Fabian *1920 18
3. Anna Ingeborg *1923 4. Aina Elmina *1924 5. Teresia Aurora *1926 6. Bror Erling *1928 7. Sigurd 8. Olga 9. Ingrid 10. Karin 11. Eila 2. Sofia Johanna *1899 1/7, †1899 28/10
3. Helmer Johannes Johansson *1900 9/8 – tabell 14
4. Anna Teresia *1902 4/12, †1994 26/12. G. 1929 22/6 m. hemmansägaren Karl Albert Fredriks‐
son (*1900 20/9, †1971 12/11) i Kurkkio. Han var son till Fredrik Larsson Kurkkio och
Amanda Johdet på Palosaari i Kurkkio.
Barn (Fredriksson): 1. Karl Olof (Kalle) *1933 2. Anna Lisa 5. Isak Fabian Johansson *1905 3/2 – tabell 15
6. Ida Ilona *1907, †1907
7. Emil Isaksson *1909 9/9 – tabell 16
8. Lars Edvin Isaksson *1912 27/1 – tabell 17
9. Agnes Olivia Isaksson *1915 5/7, †2003 28/7. G. 1935 24/9 m. Oskar Wiss (*1914 24/4, †1991
11/7) i Nuuksujärvi. Han var son till Hjalmar Isaksson Wiss och Josefina Snabb i Nuuksu‐
järvi.
Barn (Wiss):
1. Lennart *1937
2. Börje *1939
3. Gunhild
10. Frans Fredrik Isacsson *1919 16/2 – tabell 18
Från vänster: Isak och Maria Josefina Johansson. Isak Johansson Kuoksus namnteckning 1922 och hans
bomärke 1889. 68
Tabell 14
Helmer Johannes Johansson (Från tabell 13). *1900 9/8 i Kuoksu, †1967 4/11 i Kuoksu.
Hemmansägare i Kuoksu. Han kallades ʺJussiʺ och ʺAlavaaran Juhanesʺ.
– Gift 1928 9/8 med Hilma Johanna Eriksson, *1905 18/3, †1988 19/1, från tabell 175..
Barn
1. Isak Helmer *1929, †1979
2. Helny Jemina *1931
19
3. 4. 5. 6. 7. 8. Helmi Maria Ingeborg *1932
John Hilding *1937
Sten Gustaf *1941
Ale Simeon *1942 Eivor
Sune
Tabell 15
Isak Fabian Johansson (Från tabell 13). *1905 3/2 i Kuoksu, †1987 18/2 i Kuoksu. Hemmans‐
ägare i Kuoksu. Han kallades ʺKuoppan Faapiʺ. Minnesruna: ʺHemmansägare Isak Fabian Johansson, Kuoksu, Vittangi, har avlidit 82 år
gammal. Han var född i Kuoksu där han också bodde livet ut. Vid sidan av skötseln av hem‐
manet var Johansson även verksam som skogsarbetare. Under tidigare år hade han en rad
förtroendeuppdrag. Bland annat var han både ordförande och kassör i vägföreningen Kuoksu‐
Alavaara. Han var också på den tiden ordförande i lokalavdelningen av LRF. Fabian Johansson
efterlämnar som närmast sörjande makan Marta, åtta barn med familjer samt syskon.ʺ
– Gift 1933 22/12 med Märta Elina Rova, *1907 8/12, †1990 23/12, dotter till hemmansägaren
Karl Johansson Rova och Anna Greta Mikko i Kangos.
Barn:
1. Ann‐Marie *1934
2. Sven Fabian *1935
3. Nanna Olivia *1937
4. Greta *1939
5. Elof Verner *1942
6. Märta Karin Elvira *1945
7. Karl Erik Lennart *1947, †1979
8. Svea Ingeborg *1951
Tabell 16
Emil Isaksson (Från tabell 13). *1909 9/9 i Kuoksu, †1999 27/7 i Kuoksu. Hemmansägare och
kyrkvärd i Kuoksu. Han kallades ʺKuoppan Eemeliʺ.
– Gift 1:o 1940 24/3 med Maria Linnéa Ingeborg Olofsson, *1914 29/12, +1940 4/7, dotter till
hemmansägaren Johan Levi Olofsson och Eva Maria Kemi i Merasjärvi.
– Gift 2:o 1947 13/12 med Eeva Esteri Kinnunen, *1913 21/12, †1966 9/5, från Kivijärvi, Finland.
Barn:
1. Olavi *1949
2. Eva *1951
Tabell 17
Lars Edvin Isaksson (Från tabell 13). *1912 27/1 i Kuoksu, †1973 4/3 i Kuoksu. Hemmansägare
och landhandlare i Kuoksu. Han kallades ʺKuoppan Lassiʺ.
– Gift 1938 6/6 med Ester Wiss, *1915 1/12, †1979 3/5, dotter till hemmansägaren Hjalmar
Isaksson Wiss och Josefina Snabb i Nuuksujärvi.
Barn:
1. Lars‐Erik *1938
2. Bror
3. Roland
4. Nils
5. Bengt
20
Tabell 18
Frans Fredrik Isacsson (Från tabell 13). *1919 16/2 i Kuoksu, †1971 24/10 i Kiruna. Ingenjör.
– Gift 1942 4/4 med Gerda Kristina Niemi, *1919 16/2.
Barn:
1. Gunnel
2. Fred Göran *1947
Tabell 19
Petter Arvid Johansson (Kuoksu) (Från tabell 12). *1879 30/6 i Kuoksu, †1960 21/12 i Kuoksu.
Hemmansägare i Kuoksu. Han kallades ʺLassin Arviʺ och köpte större delen av sin fars gård på 1910‐talet, och ägnade
sig sedan främst åt utdikning och uppodling av dittills oanvända marker i Kuoksu.
– Gift 1905 25/2 med Kristina Maria Isaksdotter (Isaksson), *1879 22/7, †1928 11/3 dotter till
backstugusittaren Isak Henriksson (Hannunjussa), kallad ʺHeikun Iiskoʺ och Anna Kajsa Isaks‐
dotter Perälä (från tabell 186) i Jukkasjärvi.
Barn:
1. Frans Vitalis *1905, †1907
2. Isak Valfrid Johansson *1907 10/2– tabell 20
3. Hjalmar Pettersson *1908 8/10– tabell 21
4. Lars Levi Johansson *1909 18/11 – tabell 22
5. Uno Arvid Grusmark *1912 3/4 – tabell 23
6. Hugo Albin Johansson *1914 10/6 – tabell 24
7. Frans Oskar Grusmark *1915 14/7 – tabell 25
8. Anna Paulina *1917 5/8, †1967 25/4 i Boden. G. 1946 5/8 m. Holger Elov Hansson (*1909 9/5 i
Malmberget, †2003 4/9 i Boden). Han var son till Petter Adolf Hansson och Hilma Maria
Berg i Malmberget. Båda föräldrarna var födda i Råneå.
Barn (Hansson):
1. Kaj
2. Anita
Från vänster: Arvid Johansson. Hans namnteckning 1922.69
Tabell 20
Isak Valfrid Johansson (Från tabell 19). *1907 10/2 i Kuoksu, †1981 4/1 i Kiruna. Gruvarbetare i
Kiruna. Han kallades ʺFriittiʺ eller ʺFrideʺ. Minnesruna: ʺF. gruvarbetare Isak Valfrid Johansson, Kiruna, har avlidit 73 år gammal.
Johansson var född i Kuoksu men lämnade hemmet vid 20 års ålder och bosatte sig i Kiruna.
Han var bl a anläggningsarbetare och var med om att bygga vägen till Kurravaara innan han
fick anställning vid LKAB. Han stannade i gruvan i drygt 30 år fram till pensioneringen. Johans‐
son var intresserad av fiske och vistelse i stugan i födelsebyn Kuoksu. Han var också intres‐
21
serad av resor och besökte bl a Amerika så sent som för ett par år sedan. Närmast sörjande är
maka, barn, barnbarn samt bröder.ʺ
– Gift 1941 8/3 med Berta Ingrid Rovaniemi, *1913 4/3, †2002 6/6, dotter till Abner Rovaniemi
och Vendla Sofia Auno i Kiruna.
Barn:
1. Stig Valfrid *1941
2. Anna Birgitta *1943
3. Maj
4. Ivar
Tabell 21
Hjalmar Pettersson (Från tabell 19). *1908 8/10 i Kuoksu, †1973 17/1 i Kuoksu. Färjkarl och väg‐
arbetare i Kuoksu. Han kallades ʺJalmariʺ. Minnesruna: ʺFörre färjkarl Hjalmar Pettersson, Kuoksu, Kiruna, har avlidit, 64 år gammal.
Pettersson var född i Vittangi. Redan som liten skolpojke fick han börja göra rätt för sig och
arbetade under ett 30‐tal år i skogen. Därefter fick han anställning i vägverket och tjänstgjorde i många år som färjkarl i Kuoksu.
Han var känd som en redbar och hjälpsam man. Närmast sörjande är makan, fem döttrar, son,
måg, sonhustru, barnbarn och syskon.ʺ
– Gift 1940 2/7 med Emma Kristina Töyrä, *1919, †2010 20/11, dotter till Petter Herman Persson
Töyrä och Fanny Maria Karkea i Lautakoski.
Barn:
1. Fanny Else‐Maj *1942
2. Sixten Olof *1947
3. Anja Inga‐Britt *1949
4. Doris Anna Christina Kuoksu *1951. Återupptog namnet Kuoksu 2007.
5. Karin Gunnel Ingegerd Kuoksu *1954. Återupptog namnet Kuoksu 2007.
6. Birgith Eva‐Lis Kuoksu *1958. Återupptog namnet Kuoksu 2007.
Tabell 22
Lars Levi Johansson (Från tabell 19). *1909 18/11 i Kuoksu, †1989 8/8 i Vittangi. Åkeriägare i
Vittangi. Han kallades ʺBiili‐Lassiʺ. Minnesruna: ʺÅkeriägare Lars Levi Johansson, Vittangi, har avlidit i en ålder av 79 år. Han
var född i Kuoksu men flyttade i unga år till Vittangi. Vid 20 års ålder startade han det åkeri
som kom att bli hans liv, både som arbete och hobby. Ända till sin sista levnadsdag var han i
garaget och mekade med sina bilar. Han var gift med nu framlidna Hilma Niva. Tillsammans fostrade de fyra barn. Han sörjes
närmast av barn, barnbarn och barnbarnsbarn.ʺ – Gift 1930 med Hilma Ingeborg Niva, *1899 18/6, †1983 29/8, dotter till Herman Niva och
Vilhelmina Johansdotter i Lovikka. Minnesruna: ʺFru Hilma Ingeborg Johansson, Vittangi, har
avlidit i en ålder av 84 år. Hon var född Niva i Pajala där hon i unga år arbetade som hem‐
biträde i olika bondgårdar. 1930 flyttade hon till Vittangi, där hon gifte sig med åkeriägare Lars
Levi Johansson. Makarna har fostrat fyra barn. Närmast sörjande är maken Lars Levi, fyra barn,
barnbarn och barnbarnsbarn.ʺ
Barn:
1. Lars Gunnar *1929, †1993
2. Yngve Per Erik *1932
3. Sixten Per Allan *1934
4. Majvor Ingeborg *1936
5. Assar *1942, †1942
22
Tabell 23
Uno Arvid Johansson – Grusmark (Från tabell 19). *1912 3/4 i Kuoksu, †1986 5/10 i Kuoksu.
Åkeriägare i Kuoksu. Han kallades ʺUunoʺ. Minnesruna: ʺÅkare Uno Arvid Grusmark, Kuoksu, har avlidit i en ålder av 74 år. Grusmark
var född i Kuoksu där han var bosatt hela sitt liv. I sin ungdom arbetade han i skogen där han
körde timmer med häst. I början av 30‐talet började han köra lastbil och startade eget åkeri 1938.
Åkeriet drev han fram till sin pensionering. Grusmark var en av de första medlemmarna i Kiruna lastbilscentral. Efter sin pensionering
ägnade Grusmark sitt intresse och sin tid huvudsakligen för hemmet. Närmast sörjande är
maka, två söner och fyra döttrar med familjer.
– Gift 1939 16/7 med Saimi (Saima) Emilia Härmä, *1917 13/3, †2006 22/10, från Finland.
Barn (Grusmark):
1. Karl Erik *1938
2. Kajsa Maria Solveig *1939
3. Maj‐Britt *1941
4. Uno Gunnar *1943
5. Ulla Gunhild *1943
6. Anna Viviana (Vivianne) *1948
7. Per Henry *1948, †1968
Tabell 24
Hugo Albin Johansson (Från tabell 19). *1914 10/6 i Kuoksu, †1944 5/12 i Kiruna av stelkramp
efter olycka i arbetet. Gruvarbetare vid Luossavaara i Kiruna. Han kallades ʺHuukoʺ. Artikel ur Norrskensflamman december 1944: ʺFör något över en vecka sedan skadade sig
en yngre gruvarbetare Hugo Albin Johansson, under tappningsarbete i Rektorn i Luossavaara.
Han fick två fingrar på vänstra handen krossade. Han fick skadan omsedd på sjukstugan i
Kiruna och fick därefter bege sig hem. På lördagen infördes han åter till sjuk‐stugan, han hade
fått stelkramp och livet stod ej att rädda. Han avled på måndags‐eftermiddagen. Johansson,
som var något över 30 år gammal, var född i Kuoksu och blev an‐ställd vid LKAB i Kiruna år
1939. Han sörjes närmast av maka och två barn. Nfl:s medarbetare har talat vid dr Bergengren
på Kiruna sjukstuga och denne upplyser att inget fall av stelkramp har inträffat på tio år i
Kiruna. Dr Bäckman i Gällivare har under sin långa praktik inte någon gång konstaterat
stelkramp.ʺ Hubert Haapalainen i Jukkasjärvi, som ingick i samma arbetslag som Hugo Johansson,
berättade att Hugo egentligen inte skulle ha arbetat den dag olyckan inträffade, utan att han fri‐
villigt anmälde sig till extraarbete. Vid sin död hade han långt framskridna planer på att åter‐
vända till Kuoksu. Han hade redan skaffat fram byggnadsmaterial till ett hus. I sin ungdom genomgick han kurser i jord‐ och skogsbruk. Under kriget var han stationerad
i fjällen.
– Gift 1938 31/12 med Märta Margareta Fredriksson, *1909, †1995, dotter till sergeanten Johan
Fredrik Fredriksson (Vanhatalo) och hemmansägaren Hilda Maria Persdotter Fors (dotter till
Per Henriksson Fors och Brita Maria Larsdotter Kuoksu ‐ se tabell 11) i Kuoksu.
Barn:
1. Bengt Jan‐Erik Kuoksu *1942. Teologie kandidat, kyrkoherde emeritus i Jukkasjärvi för‐
samling. Återupptog namnet Kuoksu 2002.
2. Märta Eva‐Britt *1944, †2005. Redovisningsman i Södertälje. Tabell 25
Frans Oskar Johansson – Grusmark (Från tabell 19). *1916 14/7 i Kuoksu, †1951 27/2 i Kuoksu.
– Gift 1939 17/12 med Vieno Maria Oukka, *1918, från Alatornio sn.
Barn (Grusmark):
23
1. Rolf Onni Frans *1940
2. Kurt *1942
3. Carl Gustaf *1951
Tabell 26
Hans Larsson Kuoksu (Från tabell 8). *1798 18/6 i Kuoksu, †1839 21/7 i Skibotn, Lyngen. Krono‐
nybyggare i Kuoksu.
Han anlade 1827 ett krononybygge med 20 års skattefrihet i Kuoksu. Detta nybygge av‐
kastade vid anläggandet endast 2 tunnor och 2 kapper korn, samt 20 lass och 4 ruckor hö, vilket
inte räckte för att försörja hans familj. Då nybygget inte verkade öka i avkastning flyttade han
och hans familj hösten 1838 över fjällen till Skibotn i Lyngen. Han dog knappt ett år senare i en
nervfeberepidemi.
– Gift 1828 17/2 med Helena Greta Larsdotter Keisari, *1801 18/5, troligen †1880 7/4 i Ysteby,
Lyngen, dotter till husbonden på Keisari gård Lars Larsson Keisari och Ingrid Henriksdotter
Holma i Lainio. Helena Keisari vistades 1839 i Skibotn, och sålde detta år sin avlidne makes
nybygge till Lars Larsson Kuoksu (tabell 11) för 50 Rdr.
Barn:
1. Lars *1828 11/8, †1832 27/2 2. Brita Greta *1830 13/10 3. Lars *1834 15/8 – tabell 27
Hans Larsson Kuoksus bomärke 1837.70
Tabell 27
Lars Hansen (från tabell 26). *1834 15/8 i Kuoksu, †1875 12/1 i Ysteby, Lyngen, Norge. Fiskare i
Lyngmoen, Lyngen, sedan husman i Ysteby, Lyngen.
– Gift 1861 6/10 i Lyngen med Eva Mikine Johannesdatter, *1831, dotter till Johannes Thomas‐
sen i Ysteby. Som änka levde hon, enligt 1875 års norska folkräkning av ʺforskjelligt hånd‐
arbeideʺ – olika sorters handarbete.
Barn (Larsen):
1. Johannes Mikkel *1861 25/8. Utflyttad till Hasvik, Finnmark, 1887. Sannolikt utflyttad till
Minnesota, USA, 1888 13/6. 2. Erik *1866 26/1, †1868 9/11 3. Hanna Helene Margrethe *1868 2/2, †1868 19/11
4. Ole Thomas *1871 11/8. Fosterson hos Thomas Johansen i Ysteby, Lyngen. Utflyttad till
Quebec, Kanada, 1892 27/5.
5. Anne Grethe Helene *1874 19/9, †1875 30/4
Tabell 28
Olof Larsson Kuoksu – Merasjärvi (Från tabell 7). *1758 i Junosuando, †1838 24/3 i Kurravaara.
Åbo i Merasjärvi, sedan bosatt i Kurravaara. Han kallades sedan han slagit sig ned i Merasjärvi
ʺMeras‐Olliʺ.
Bosatt i Jukkasjärvi, Jukkasjärvi sn 1788‐90, i Kuoksu 1791, åter i Jukkasjärvi 1792, samt i
Kuoksu 1793‐99. Vid tinget i Jukkasjärvi 1788 uppgav pigan Brita Matsdotter Kurravaara att
Olof Larsson Kuoksu var far till den utomäktenskaplige son vid namn Johan hon fött år 1787.
Olof nekade och ålades att innan nästa ting svära sig fri från anklagelsen. Vid tinget året därpå
framkom att Olof inte hade kunnat svära sig fri, varför han dömdes till 14 dagars fängelse, samt
att fram till dess barnet blivit vuxet årligen ge Brita ett bidrag på 1 riksdaler.71
24
Olof erlade 1791 10/2 3 skilling i kyrkoböter för att ha deltagit i en ʺoloflig sammankomst
under Aftonsången om Sång Söndagenʺ.72 Vid tinget i Jukkasjärvi 1792 inkallades han och ett
antal andra ʺlösa karlarʺ av kronolänsman Anders Björnström, som krävde att de måste taga
ʺordentelig Årstjenst, uptaga Nybyggen eller ock flytta ned på landetʺ för att där ʺfödan
förtjenaʺ. Olof sade sig vara inhyst hos sin svärfar klockaren i Jukkasjärvi, varför han ålades att
till nästa ting ta tjänst eller anlägga ett nybygge. Det gjorde han nu inte – något som inte synes
ha fått några som helst konsekvenser.73 1799 blev han åbo på nybygget Merasjärvi, som ägdes av Kengis bruk. Under tiden i Meras‐
järvi lär han främst ha försörjt sig som jägare och fiskare. Då Kengis bruks ägare Olof Ekström
gått i Konkurs 1808 blev Olof Larsson Merasjärvis (som han nu kallades) och hans familjs ställ‐
ning plötsligt osäker och 1813 flyttade hans styvson Olof Olsson Torneus (tabell 186) till Kurra‐
vaara, tätt följd av styvfadern och dennes före detta arbetsgivare Olof Ekström. I Kurravaara
kom Olof Larsson Merasjärvi att bli en av de första i församlingen att odla potatis; antagligen på
Olof Ekströms initiativ.
– Gift 1790 6/4 med Marget Johansdotter Kemi, *1762, †1826 8/10, dotter till klockaren, vice
kronolänsmannen och nybyggaren Johan Hindersson Kemi (Kemill) och Brita Johansdotter
Spett i Jukkasjärvi. Enligt saköreslängden i domboken för Jukkasjärvi tingslag 1785 sakfälldes Margareta Johans‐
dotter för enfalt hor till 40 daler silvermynt, vilket motsvarade 13 riksdaler och 16 skilling, samt
att ge 32 skilling till Jukkasjärvi kyrka. Då hon saknade pengar pliktade hon med 12 dygns
fängelse. Enligt 1787 års saköreslängd fick hon för andra resan lönskaläge plikta med 14 dagars
fängelse, samt undergå enskild skrift och ge 32 skilling till Jukkasjärvi kyrka.
Vid tinget i Jukkasjärvi 1790 tilltalade kronolänsman Anders Björnström Margareta Johans‐
dotter för tredje resan lönskaläge, sedan hon i november 1789 fött ett oäkta flickebarn, som
ännu levde. Margareta angav att barnet var avlat under äktenskapslöfte, och att fader var den
med henne obesläktade Olof Larsson Kuoksu. Olof medgav sitt äktenskapslöfte, varför de av
tingsrätten ålades att gifta sig, samt att till ge 2 daler silvermynt, vilket motsvarade 1 riksdaler
och 32 skilling, till Jukkasjärvi kyrka för otidigt sängalag.74
Barn:
1. Maria Lisa *1789, †
2. Lars Kurravaara *1791 – tabell 29
3. Brita Kuoksu *1794 4/4. G. 1822 m. Johan Mickelsson Huru (*1797) i Parakka, son till ny‐
byggaren Mickel Henriksson Huru och Brita Hansdotter Lainio i Parakka. De flyttade till
Ibestad, Norge 1838. Johan Mickelsson Huru kom aldrig över någon jord i Norge, utan fick
försörja sig som repslagare och garnbindare. Han bodde 1875 som änkling inhyst hos sko‐
makaren Sakarias Sakariasen i Skifte indre, Ibestad. Barn (Johansen/‐datter):
1. Greta Stina *1821
2. Brita Maria *1823
3. Anna Katarina *1827
4. Johan Henrik *1830
5. Johanna *1833
6. Ulrika *1836
4. Johan Kurravaara *1795 22/5 – tabell 100
5. Henrik Torneus *1798 15/3 – tabell 102
6. Hans Torneus *1802 – tabell 112
7. Elias Kurravaara *1806 – tabell 133
Olof Larsson Kuoksu – Merasjärvis barn utom äktenskapet med Brita Matsdotter Kurravaara,
*1761, †1845 26/9, dotter till kyrkvärden och nybyggaren Mats Matsson Soppero‐Kurravaara
och Sofia Henriksdotter Kemi i Kurravaara. Brita Matsdotter Kurravaara gifte sig 1793 18/4 med
nämndemannen Hans Hansson Lainio‐Kurravaara‐Kariniemi i Lainio:
25
1. Johan Olofsson Kuoksu – Pitkä – Kangas – Oksajärvi *1786 22/11 – tabell 143
Styvbarn, Margareta Johansdotter Kemis barn utom äktenskapet:
1. Johannes *1784, †1792 i Jukkasjärvi.
2. Olof Olsson Torneus *1786. Hans far var antagligen Olof Eriksson Rautio – Torneus, vilken
var dräng i Jukkasjärvi vid mitten av 1780‐talet, och senare blev klockare i Kengis, varvid
han upptog namnet Torneus. Olof bör dock vid tinget 1787 ha nekat till faderskapet, efter‐
som han inte finns upptagen i saköreslängden – den enda bevarade delen av detta års
dombok – se vidare tabell 186.
August Ljung anger att även den Olof Olofsson Merasjärvi, som avled i Jukkasjärvi socken 1834
21/1 var son till Olof Larsson Kuoksu‐Merasjärvi, men denne var uppenbarligen son till Olof
Eriksson Bergström i Merasjärvi.
Tabell 29
Lars Olofsson Kuoksu eller Kurravaara (Från tabell 28). *1791 i Kuoksu, †1876 12/4 i
Kurravaara. Nybyggare och nämndeman i Kurravaara. Han hade liksom sin far ett växlingsrikt liv; han tjänade i sin ungdom som dräng hos den
rike Johan Hansson Kyrö, kallad ʺHannun Jussaʺ, i Jukkasjärvi. Hannun Jussas dotter Brita
Maria blev förälskad i Lars och det visade sig att känslorna var besvarade – till yttermera visso
hade Brita Maria och Lars fått en son utom äktenskapet. Men Hannun Jussa vägrade bestämt att
låta dem gifta sig, med motiveringen att Lars var alltför fattig. Lars avskedades och begav sig
hem till Kurravaara, medan Brita Maria i förtvivlan flydde till skogs och blev borta en hel
vecka. Hon kom efter detta att kallas ʺMetsunaʺ, ett namn bildat av ʺMetsäʺ ‐ ʺskogʺ. Efter att dottern sörjt i en månad, bevekades Hannun Jussas hjärta och han lät de unga älsk‐
ande gifta sig.75 För att de nyblivna makarna skulle slippa uppleva fattigdom skänkte han dem
också ett hemman på 1/16 mantal i Kurravaara. I denna gåva ingick också, förutom gårdens
åbyggnader, en häst, som lär ha varit den första i Kurravaara. År 1825, fem år efter deras gifter‐
mål, fanns på Lars och Brita Marias gård en stuga med måtten 8x4 alnar (ca. 5,7 x 2,3 meter)
försedd med två fönster, en mindre stuga, ett kokhus 6x6 alnar (ca. 3,6 x 3,6 m.) stort, fähus,
förhus, bod och källare. Djurbesättningen var 9 kor, två hästar, två kvigor, samt ett antal får.76 Då Jukkasjärvi koppargruvbolag på 1840‐talet försökte starta gruvbrytning i Sjangeli, kom
Kurravaara att ligga strategiskt till och Kurravaaras åbor kom att på olika sätt bli inblandade i
affärer med gruvbolaget och dess representant Johan August Malm. 1843 förklarade sig Lars
Olofsson Kurravaara vara beredd att flytta till Abisko för att därifrån basa över verksamheten i
Sjangeli, samt att därvid sälja en del av sin gård till koppargruvbolaget för den ansenliga
summan 600 Rdr. Johan August Malm ansåg detta vara ett utmärkt förslag. Han hade enbart
lovord att förmedla till bolagets ägare: ʺLars Olofsson, Kurravaara, med vilken fråga är om hemmansdel, har förklarat sig villig att
om han erhåller försvarlig betalning och hus bliver anskaffat i Abisko vid Torneträsk han vore
villig att mottaga denna post och vad jag lärt känna mannen för kan aldrig någon redligare och
flitigare karl fås till husbonde på detta ställe. Han har dessutom en ganska flitig hustru, vilken
även ej är emot att flytta sig. Behovet tvingar visst inte honom härtill, som han säger, att det kan
vara detsamma var han lever blott han kan verka något. Han kommer själv till Kengis marknad,
då närmare upplysningar i ämnet torde kunna erhållasʺ Flytten blev dock aldrig av, även om Lars Olofsson Kurravaara fick förskott på köpesumman
på hemmanet; dels fann han nog tillvaron i Kurravaara säkrare, när allt kom omkring, dels
drabbades Jukkasjärvi koppargruvbolag av ekonomiska bekymmer och vid 1840‐talets slut
upplöstes det. I sin krafts dagar var Lars Olofsson Kurravaara alltså en ansedd och rätt för‐
mögen man, men när han blev gammal sinade välståndet högst påtagligt; 1872 såldes hans
hustru t.o.m. på fattigauktion. Orsaken till detta kan vara att hennes makes förste son i första
äktenskapet, Isak Larsson (tabell 50) hade lovat ta hand om sin far och styvmor på deras ålder‐
dom, men sedan ändrat sig och flyttat till Käyrivuopio.
26
– Gift 1:o 1818 31/3 med Brita Johansdotter (Hannunjussa), *1798 16/9, †1838 16/8, kallad
ʺMetsunaʺ, dotter till kyrkvärden och nybyggaren Johan Hansson Kyrö, kallad ʺHannunjussaʺ
och Brita Isaksdotter Björnström i Jukkasjärvi.
Barn:
1. Johan Ulkulahti *1816 28/10 – tabell 30
2. Brita Kajsa *1819 9/5, †1881 18/5. G. 1839 m. nybyggaren Johan Henriksson Stålnacke (*1813
6/2, †1881 7/5) i Svappavaara. Han var son till nämndemannen Henrik Johansson Stålnacke
och Greta Johansdotter i Svappavaara. Efter Johan Stålnackes död i rödsot den snörika vintern 1881 drabbades den redan fattiga
familjen av total ekonomisk ruin och svält. Men barnen skulle förutom detta drabbas av en
nästan obegriplig tragedi: Järven härjade i trakten av Leväniemi utanför Svappavaara, och
lämnade många frusna renkroppar efter sig, som vem som helst kunde göra anspråk på.
Brita Kajsa gav sig ut för att leta reda på en sådan renkropp som mat till sin svältande familj.
För transporten tog hon med sig en kälke som hon själv drog. Kort efter hennes avfärd blev det en våldsam snöstorm, som varade i tre dagar. Då Brita
Kajsa inte kommit hem gav sig byns män ut för att leta efter henne. Hon återfanns död och
huvudlös liggande framstupa på sina skidor, fortfarande med kälkens draglina över axlarna,
och med skidstaven i sina händer. Hennes kranium återfanns ett par meter från kroppen.
Man drog slutsatsen att Brita Kajsa frusit ihjäl, och att järven sedan gnagt av hennes huvud,
som den brukade göra på renar. Barnen, som fattiga och föräldralösa var utlämnade åt bya‐
männens välvilja, kallades efter detta Ahmanpäät – Järvhuvudena. Flera av deras barn
flyttade till Övre Kalix älvdal.77
Barn (Stålnacke):
1. Johan Henrik *1840 4/1. Kallad ʺVanha‐poikaʺ.
2. Lars *1841 21/11
3. Isak *1843 11/7
4. Brita Maria *1845 25/11. Kallad ʺMaikkuʺ.
5. Greta Kajsa *1848 8/1. Kallad ʺKressuʺ.
6. Elsa *1851 15/1, †1851 24/2
7. Ulrika *1853 5/1
8. Eva Karolina *1855 23/12
9. Johanna *1859 22/7
10. Salomon *1863 26/2. Kallad ʺMonkkaʺ.
11. Anna Selma *1866 22/5
3. Olof Henrik *1821 16/1, †1905 9/3. Inhyst i Kurravaara, ogift.
4. Anna Greta *1822 21/12, †1905 10/2. G. 1851 23/12 m. kronoåbon Johan Johansson Kemi
(*1816 16/5, †1902 11/5) i Svappavaara. Han var kronoåbo på gården Svappavaara Nr. 2 (1/12
mtl) och var son till nybyggaren Johan Hansson Kemi el. Svappavaara och Lisa Greta
Henriksdotter Kyrö i Svappavaara.
Barn (Kemi):
1. Maria Lisa *1852 19/9
2. Isak Lars *1855 27/2, †1857 5/10 3. Johannes *1855 27/2, †1857 7/10 4. Johan Lars *1858 3/3
5. Brita Johanna *1860 20/5
6. Petter Olof *1861 22/6
7. Henrik *1864 3/6
8. Greta Vilhelmina *1867 16/8
5. Maria *1825 28/7, †1825 22/8
6. Maja Lisa *1826 7/12, †1911 18/9. G. 1848 30/12 m. Olof Johansson Kemi (*1822 15/11, †1908
7/4) i Svappavaara. Han var kronoåbo på gården Svappavaara Nr. 2 (1/12 mtl) och var son
27
till nybyggaren Johan Hansson Kemi el. Svappavaara och Lisa Greta Henriksdotter Kyrö i
Svappavaara Kyrö i Svappavaara.
Barn (Kemi):
1. Lisa Greta *1844 1/9 2. Johan Henrik *1849 15/4, †1849 12/8 3. Brita Maria *1850 12/8
4. Isak Lars *1856 22/3
5. Olof *1858 10/12, †1863 28/4 6. Salomon *1862 27/1, †1863 31/5 7. Petter Olof *1864 14/4
8. Stina Sofia *1867 9/7
9. Eva Karolina. *1871 12/7
7. Isak *1829 6/8 – tabell 50
8. Ulrika *1832 8/2, †1911 17/2. G. 1860 4/3 m. Isak Isaksson Stjernström (*1831 17/8, †1911 24/3)
i Jukkasjärvi. Han var husbonde på gården Jukkasjärvi Nr. 1, 1/16 mtl., kallades ʺHelenan
Iisakkiʺ, och var son till Isak Abrahamsson Stjernström och Helena Sofia Johansdotter
(Hannunjussa) i Jukkasjärvi.
Barn (Stjernström):
1. Maria Sofia *1860 25/9
2. Isak *1862 4/5
3. Johan Lars *1864 6/11, †1875 15/2 4. Anna Lisa *1867 30/3
5. Salomon *1868 24/12 6. Stina Ulrika *1871 31/3
7. Brita Helena *1874 13/1
8. Johanna *1876 24/12, †1878 30/6 9. Kristina Sofia *1834 30/4, †1917 20/8. G. 1858 m. sexmannen och husbonden på Pietari gård
Isak Persson Soppero el. Pietari (*1835 19/1, †1904 22/3) i Vittangi. Han var son till Per Pers‐
son Soppero och Anna Maria Henriksdotter Kyrö i Vittangi.
Barn (Pietari):
1. Johan Petter *1858, †1859 2. Petter *1859, †1860 3. Isak *1861, †1863 4. Johan Petter *1863 31/3
5. Sofia Karolina *1864, †1883 6. Isak Vilhelm *1867 18/1
7. Anna Brita *1869 18/2
8. Maria Kristina *1871 13/2
9. Greta Vilhelmina *1873 27/2
10. Henrik *1876, †1877 11. Eva Johanna *1878, †1891 10. Lars Salomon *1837 5/5 – tabell 68
– Gift 2:o 1839 23/6 med Brita Stina Henriksdotter Stålnacke, *1808 11/9, †1875 23/1, dotter till
nämndemannen Henrik Johansson Stålnacke och Greta Johansdotter i Svappavaara, och således
syster till Lars Olofsson Kurravaaras svärson Johan Henriksson Stålnacke. Hon var änka efter
Henrik Henriksson Parakka (*1805, †1830) i Svappavaara.
Barn:
11. Anders *1839 24/9, †1839 3/10
12. Anders *1840 21/8, †1840 9/10
13. Johanna *1841 5/8, †1923. G. 1870 m. handlanden, hemmansägaren och skolrådsledamoten
Josef Andersson Lahti (*1847 16/3, †1934) i Vittangi. Han var son till nämndemannen Anders
28
Andersson Lahti och Brita Kajsa Henriksdotter Lindmark i Vittangi. Josef Andersson Lahti
var från och med 1870‐talet en av Vittangis mest betydande personer; han var handlande
liksom ett flertal av sina bröder, och var aktiv inom sockenpolitiken. Kyrkorådsmötena hölls
ofta på hans gård. Josef är mest känd för att mot en summa på 8 Rdr. ha erbjudit sig att forsla storklockan
från Jukkasjärvi till Vittangi sedan kyrkorådet år 1874 fattat beslut om att flytta Jukkasjärvi
kyrkas storklocka till Vittangi kyrka. Han och hans sällskap begav sig till Jukkasjärvi på
sommaren; de rastade i Paksuniemi, där byborna anade oråd, och snart listade ut vad som
var i görningen. De skickade bud till Jukkasjärvi att Vittangiborna tänkte lägga beslag på
kyrkklockan. Om vad som sedan hände finns två olika versioner. Enligt en tradition, skall Olof Hansson Spett (Kaisan Olla) ha förskansat sig i klock‐
stapeln, trots att han var mycket spökrädd, och när Josef Lahti och hans följe var nära
kyrkan, började han ringa i klockan för fullt, vilket ledde till att Vittangibonas hästar råkade
i panik, och galopperade tillbaka till Vittangi med man och allt. Enligt den andra traditionen, skall Johan Isaksson (Hannunjussa) ha samlat ihop byns
män till ett rådslag, som hölls hos klockaren Elias Johansson Häggroth. Där beslutades att
barrikadera klockstapelns dörrar inifrån med timmer. När Vittangiborna förgäves försökte
öppna de igenbommade dörrarna skall en av dem ha sagt: ʺTässä on varmaan joku yli‐
voimaʺ – ʺHär finns säkert en högre maktʺ. På kyrkogården stod Helena Sofia Johansdotter
(Hannunjussa), Isak Stjernströms hustru, och låtsades tala till de döda: ʺJos teillä on valtaa,
jotko täältä nukutte, niin pidättäkää, älkäkkä antako, ettämekin teidän jälkiläiset saama
kuulla, kellon ääntäʺ ‐ ʺOm ni som sover här har makt, så håll emot och giv inte efter så att
också era efterlevande får höra klockans klang.ʺ När en av Vittangiborna hörde denna dramatiska monolog, sade han att han i alla fall
inte började ta ner klockan mot osynliga makters vilja, och ingen annan gjorde heller någon
ansats att försöka bryta upp dörrarna. Vittangiborna kunde bara anträda färden hemåt med
oförättat ärende.78 Josef Lahti gifte sig andra gången på 1920‐talet med Margareta Vilhelmina
Fager (*1856) från Karl Gustavs socken.
Barn (Lahti): 1. August Vilhelm *1871 31/10
2. Isak *1875 13/3 3. Maria Amanda *1876 23/11 4. Hilma Sofia *1880 2/4
5. Greta Vilhelmina *1882 11/2
14. Anders *1843 10/9 – tabell 86
15. Elias *1846 9/1 – tabell 87
16. Hans Petter *1848 14/1 – tabell 98
17. Eva Karolina *1853. G. 1878 m. hemmansägaren Johan Henrik Hansson Lahti (*1853) i Vitt‐
angi. Han var son till hemmansägaren Hans Andersson Lahti och Brita Magnusdotter
Elingius i Vittangi.
Barn (Henriksson/‐dotter): 1. Maria Karolina *1877
2. Brita Sofia *1881 3. Johan Vilhelm *1884
4. Johan Felix *1885
5. Ida Vilhelmina *1893 6. Eva Matilda *1895 Lars Olofsson Kurravaaras styvbarn (andra hustruns barn):
1. Margareta Britasdotter Stålnacke *1829 17/4, †1876 22/11. G. 1850 2/12 med nybyggaren
Fredrik Johansson Pessa (*1828 16/12, †1915 3/9) i Vittangijärvi. Han var son till Johan
Johansson Pessa och Anna Kajsa Johansdotter Halonen i Meltosjärvi (de flyttade senare till
29
sin son Fredrik i Vittangijärvi). Det berättas att Fredrik Johansson Pessa var en skicklig
jägare. Han flyttade därför till de viltrika trakterna vid Vittangijärvi på 1850‐talet för att för‐
sörja sig som fångstman. Vid sidan om sin huvudsakliga sysselsättning som vildrensjägare
anlade han även ett nybygge. Såväl hans föräldrar som en av hans bröder flyttade så
småningom upp till Vittangijärvi, och de kunde alla få sin bärgning av det talrika viltet där.
Barn (Pessa):
1. Johannes *1851 7/11, †1851 24/12
2. Anna Brita *1853 12/8
3. Maria *1855 29/1
4. Eva Kajsa *1857 9/9
5. Greta Johanna *1859 3/5
6. Mina *1860 7/7, †1871 14/6
7. Lisa Sofia *1862 23/6
8. Johan Erik *1864 4/2 9. Isak *1867 2/1 10. Erika *1869 10/11
11. Josefina *1872 11/5, †1872 29/5
2. Henrik Henriksson Parakka *1830 20/12, †1862 21/8 (drunknad). Bosatt i Svappavaara. Lars Olofsson Kuoksu eller Kurravaaras bomärke 1844.79
Tabell 30
Johan Larsson Kurravaara – Ulkulahti (Från tabell 29). *1816 28/10 i Jukkasjärvi, †1894 11/1 i
Kurravaara. Sexman och husbonde på Ulkulahti gård i Kurravaara (Kurravaara Nr. 5, 1/16
mtl.). Han kallades ʺPitkä‐Juhaniʺ.
– Gift 1840 13/4 med Anna Lisa Hansdotter Ranta, *1815 31/3, †1908 8/6, dotter till nybyggaren
Hans Hindersson Ranta och Anna Olofsdotter Kemi i Jukkasjärvi.
Barn:
1. Anna Brita *1839 23/2. Obefintlig 1895. Hon vistades enligt folkräkningen 1900 i Muonio sn.
G.m. timmermannen Karl Majava.
Barn (Majava): 1. Sanfrid
2. Maria Johanna *1841 11/1, †1841 21/5
3. Maria Johanna *1842 15/9– tabell 31
4. Lena Kajsa *1845 10/1 – tabell 39
5. Henrik *1850 10/12, †1928. Kronoåbo i Kurravaara, ogift. Han kallades ʺHeikkiʺ.
6. Greta Stina *1854 1/2. G. 1886 m. hemmansägaren Johan Eliasson (*1856 13/10) i Övre
Soppero. Han var son till nybyggaren Elias Johansson (Ylitalo) och Ulrika Johansdotter
Holma i Övre Soppero.
Barn (Johansson): 1. Elias *1886 20/10
2. Petter *1889 16/1
3. Zacharias *1892 2/2
4. Salomon *1893 30/9
5. Johannes Ludvig *1895 25/12
6. Isak Vilhelm *1900 14/7, †1906 10/1
7. Ulrika *1856 22/11, †1949. G. 1886 m. backstugusittaren Isak Isaksson Perälä (*1845 12/11,
†1917 4/4) i Jukkasjärvi. Han var son till brukskarlen, tegelmakaren, kateketen och små‐
30
skolläraren Isak Isaksson Miulus‐Perälä och Anna Greta Olsdotter Torneus (från tabell 186) i
Jukkasjärvi.
Barn (Perälä): 1. Johan Olof *1886 31/8
2. Karl Isak *1890 28/1 3. Fredrika *1894 25/5, †1895 17/4 4. Maria Erika *1896 1/1
8. Johan *1860 12/8 – tabell 43
Från vänster: Henrik Johansson Ulkulahti (1850‐1928); Johan Larsson Ulkulahtis bomärke 1844; Henrik
Johansson Ulkulahtis bomärke 1924.80
Tabell 31
Maria Johanna Johansdotter Ulkulahti (från tabell 30). *1842 15/9, † på 1920‐talet. Hon skall ha
frusit ihjäl efter att ha fastnat med kjolen i ett staket. Inhyst i Kurravaara. Hon kallades
ʺMarjukka.ʺ
Barn utom äktenskapet (Mariasson/dotter):
1. Johanna *1872 17/9 – tabell 32 2. Brita Maria *1876 14/10, †1918 27/12. G. 1898 m. postföraren Johan Erik Edvard Johansson
(*1875 16/3 i Edefors sn) i Kurravaara. Han kallades ʺPosti‐Juhaniʺ och var son till back‐
stugusittaren Johan Karinsson Teiriniemi och Brita Helena Olofsdotter Björkman i Kiilisjärvi.
Han gifte 1920 om sig med första hustruns syster Johanna (tabell 32).
Barn (Johansson):
1. Karl Johan *1898 23/10
2. Sven Oskar *1900 19/12
3. Maria Vilhelmina *1904 12/4
4. Anna Ingeborg *1907 29/1
5. Adolf Edvard Emanuel *1909 29/9
6. Emil Stefanus *1912 26/12
7. Jenny Amanda *1914 18/12, †1920 4/11
8. Brita Johanna *1918 23/12, †1924 28/11 3. Johan Petter *1880 22/7 – tabell 33
4. Levi *1887 25/1, †1888 7/4 av brännskador.
Tabell 32
Johanna Mariasdotter (från tabell 31). *1872 17/9. G. 1920 m. postföraren Johan Erik Edvard
Johansson, änkling efter systern Brita Maria (tabell 31). Barn utom äktenskapet:
1. Frans William Johansson *1898 24/6, †1979 6/6 Tabell 33
Johan Petter Mariasson (Från tabell 31). *1880 22/7 i Kurravaara, †1967 10/7 i Kiruna. Krono‐
torpare i Salmi.
– Gift 1909 13/8 med Hilma Sofia Andersdotter, *1888 22/7, †1968 20/8 i Kiruna, från tabell 86.
31
Barn:
1. Johan Benetti Johansson *1909 2/10 – tabell 34
2. Anders Levi Fagerbäck *1912 27/1 – tabell 35
3. Stefanus *1914, †1919
4. Frans William Ferneryd *1917 6/9 – tabell 36
5. Ester *1920 6/2, †1920 20/5 6. Lars Peder Glimmerberg *1921 7/6 – tabell 37
7. Axel Sigvard Gingdahl *1924 26/2 – tabell 38
8. Helge Ragnar *1927
Tabell 34
Johan Benetti Johansson (från tabell 33). *1909 2/10 i Salmi, †1976 30/10 i Kiruna.
– Gift 1933 27/12 med Alma Amalia Lenasson, *1912 20/4, †1975 13/10 i Kiruna, från tabell 40.
Tabell 35
Anders Levi Johansson – Fagerbäck (från tabell 33). *1912 27/1 i Salmi, †1997 6/12 i Kiruna.
– Gift 1935 19/1 med Johanna Katarina Pokki, *1913 21/10, †1993 12/3 i Kiruna, dotter till
hemmansägaren Natanael Johansson Pokki och Sofia Karolina Lindmark i Kurravaara.
Fosterdotter:
1. Brita Fagerbäck *1937
Tabell 36
Frans William Johansson – Ferneryd (från tabell 33). *1917 6/9 i Salmi, †1993 21/10 i Kiruna.
Innehade ʺSveabagerietʺ i Kiruna.
– Gift 1941 29/10 med Eva Kristina Johansson, *1918 2/1 i Övre Soppero, †2006 5/6 i Kiruna,
dotter till hemmansägaren Elias Johansson och Eva Lisa Johansdotter i Övre Soppero.
Barn (Ferneryd):
1. Sören *1941
2. Mari‐Ann
3. Hilma Elisabet *1951
Tabell 37
Lars Peder Johansson – Glimmerberg (från tabell 33). *1921 7/6 i Salmi, †2002 25/6 i Kiruna.
– Gift 1952 20/8 med Helli Marja, *1932 10/4
Barn:
1. Veijo Peder *1955
2. Jean Maurice *1957
Tabell 38
Axel Sigvard Johansson – Gingdal (från tabell 33). *1924 26/2 i Salmi.
– Gift 1946 16/2 med Alma Aurora Fjällborg, *1925 30/5, †2003 28/8 i Kiruna.
Barn:
1. Ulf Göran *1954
Tabell 39
Lena Kajsa Johansdotter Ulkulahti (från tabell 30). *1845 10/1 i Kurravaara, †1924 3/3 i Kurra‐
vaara. Inhyst i Kurravaara.
Barn utom äktenskapet (Lenasson):
1. Johan *1865 28/6, †1949 25/7. Gårdsägare i Kurravaara, ogift. Han skall ha dött av ett
infekterat gäddbett i handen.
2. Anders Levi *1884 22/11 – tabell 40
32
Tabell 40
Anders Levi Lenasson (Från tabell 39). *1884 22/11 i Kurravaara, †1951 13/7 i Kurravaara.
Handlande och gruvarbetare, bosatt i Kurravaara.
– Gift 1:o 1911 25/11 med sin kusin Anna Amalia Ulkulahti *1893 10/1, †1930, från tabell 43.
Barn (Lenasson):
1. Alma Amalia *1912 20/4. G.m. Johan Benetti Johansson (se tabell 34).
2. Aina Margareta *1913 30/7, †1913 12/9
3. Anders Emil *1915 14/11, †1916 3/4
4. Ella Karin *1917 23/7
5. Aina Emilia *1919 25/5, †1995 9/9. G.m. Isak Albin Välitalo (*1911 26/5, +1998 8/11) i Kiruna.
6. Nanna Viktoria *1920 1/9, †1921 10/2
7. Emma Viktoria *1922 16/10, †1980 16/12 i Helsingborg. G. 1947 26/5 m. Per Olov Lyrström
(*1910 8/6 i Tåsjö, +2001 16/12 i Krokom).
8. Erik Sigurd *1930 10/1 – tabell 41
– Gift 2:o 1934 8/2 med Sofia Vilhelmina Johansson, *1908 25/4, †1992 23/1, dotter till
hemmansägaren Johan Petter Isaksson och Sara Sofia Henriksdotter Vivungi i Vittangi.
Barn (Lenasson):
9. Inga‐Lisa *1935
10. Sven Anders *1936 28/11 – tabell 42
11. Britta *1941
12. Carl Gustaf *1949
Anders Levi Lenassons namnteckning 1925.81
Tabell 41
Erik Sigurd Lenasson (från tabell 40). *1930 10/1 i Kurravaara, †1993 18/5 i Kiruna.
– Gift 1955 24/6 med Ida Ingrid Helena, *1936 23/4
Barn:
1. Lena Birgitta *1956
Tabell 42 Sven Anders Lenasson (från tabell 40). *1936 28/11 i Kurravaara, †1990 18/7 i Arboga.
– Gift 1960 31/7 med Stina Gunnel Birgitta, *1937
Tabell 43
Johan Johansson Ulkulahti (Från tabell 30). *1860 18/2 i Kurravaara. Hemmansägare i Kurra‐
vaara.
– Gift 1885 29/11 med Maria Stina Johansdotter Pokki, *1864 5/1, †1921 29/11, dotter till
hemmansägaren Johan Andersson Pokki och Lisa Sofia Fjellborg i Kurravaara.
Barn:
1. Hulda Maria *1884 10/12, †1953 8/2. G. 1904 m. Petter Olof Isaksson (*1877 25/12, †1945 26/7)
i Kiruna. Han var son till Isak Andersson Kurravaara och Brita Mara Johansdotter Häggroth
i Kurravaara. 2. Stefanus Utvik *1886 1/8 – tabell 44
3. Fredrika *1888 20/5, †1950 27/3. G. 1910 30/4 m. Petter Olof Olofsson (*1888 27/9, †1962 1/7) i
Kiruna. Han var son utom äktenskapet till Olof Olofsson och Eva Johanna Eriksdotter i
Jukkasjärvi (änka efter Petter Olof Olofsson i Jukkasjärvi).
4. Johan Arvid *1890 1/11 – tabell 46
5. Anna Amalia *1893 10/1. G. 1911 m. Anders Levi Lenasson (se tabell 40). 6. Eva Lisa *1895 10/1, †1963 15/4. G. 1915 m. Johan Petter Torneus (se tabell 189).
33
7. Isak Herman *1897 4/1, †1974 18/6 i Kiruna. Ogift. 8. Amanda Augusta *1899 12/7. G. 1919 m. gruvarbetaren Simeon Johansson (*1889 19/9) i
Paksuniemi. Han var son till Johan Petter Andersson Paksuniemi och Engla Karolina Eriks‐
dotter Servio‐Rautio i Paksuniemi.
Barn (Johansson):
1. Aina Amanda *1920 6/8 2. Anna Alfhilda Augusta *1922 6/11
3. Arne Hilding *1925 22/2
4. Gunnar *1930 31/5
5. John
6. Emma
7. Birger
9. Otto *1901 4/11
10. Benjamin *1904 11/9, †1924 16/4
11. Mia Viktoria *1908 1/3, †1993 19/8. G. 1928 11/1 m. sin kusin hemmansägaren och muraren
Karl Isak Isaksson Perälä (*1890 28/1, †1971 25/8) i Jukkasjärvi. Han var son till backstugu‐
sittaren Isak Isaksson Perälä och Ulrika Johansdotter Ulkulahti (från tabell 30) i Jukkasjärvi.
Barn (Perälä):
1. Gunnar Evald *1928 11/12
2. Tore *1936
3. Barbro *1944
4. Doris *1946
Barn med Johan Petter Larsson i Kiruna:
1. Nanna Gustava *1927 7/5 Johan Johansson Ulkulahtis bomärke 1924.82
Tabell 44
Stefanus Johansson Ulkulahti – Utvik (Från tabell 43). *1886 1/8. Handlande i Kurravaara, Ut‐
flyttad till Kiruna 1915.
– Gift 1909 1/5 med Ottilia Ingeborg Hansson, *1889 26/8, dotter till hemmansägaren Isak
Hansson Uusitalo och Anna Brita Isaksdotter Soppero i Vittangi.
Barn:
1. Ivar Brynolf *1910 30/1 2. Ingrid Ingeborg *1911 28/3. G.m. Lars Viktor Larsson (se tabell 78).
3. Arne Ingemar *1914 29/10 – tabell 45
4. Astrid
5. Ellen
6. Svea
7. Edit
8. Lisa
9. Anna‐Märta
10. Ulla
Tabell 45
Ingemar Utvik (från tabell 44). *1914 29/10, †1984 19/5 i Landsbro.
– Gift 1940 17/2 med Svea Ingegerd, *1918 7/11, †2004 29/6 i Kiruna.
34
Tabell 46
Johan Arvid Johansson Ulkulahti (Från tabell 43). *1890 1/11 i Kurravaara, †1975 4/7 i Kiruna.
– Gift 1923 28/7 med Klara Gustava Andersdotter Niia, *1899 5/4, †1954 1/2, dotter till fiskaren
Anders Andersson Niia och Anna Karolina Isaksdotter (från tabell 50) i Käyrivuopio.
Barn:
1. Anna Julia *1922
2. Sigurd Tagebo *1923 – tabell 47
3. Johan Erik Ulkén *1925, †1978 i Handen.
4. Agda
5. Per Rolf Umenius *1931 – tabell 48
6. John Ivar *1933 – tabell 49
7. Knut
8. Kerstin
Tabell 47
Sigurd Ulkulahti – Tagebo (från tabell 46). *1923 10/12 i Kiruna, †1993 13/9 i Luleå.
– Gift 1952 21/6 med Aili Ingeborg, *1922 9/10 i Finland, †2005 6/1 i Uppsala.
Tabell 48
Per Rolf Ulkulahti – Umenius (från tabell 46). *1931 6/6 i Kiruna, †1983 19/4 i Uppsala.
– Gift 1960 6/2 med Alva Elisabet, *1934 28/4 i Skog, Gävleborg, †2001 4/12 i Boden.
Tabell 49
John Ivar Ulkulahti (från tabell 46). *1933 17/3 i Kiruna, †1994 18/6 i Haninge.
– Gift med Berit Inga‐Britt, *1933 26/5 i Hedvig Eleonora, Stockholm, †1993 19/10 i Haninge.
Tabell 50
Isak Larsson (Kuoksu) (Från tabell 29). *1829 6/8 i Kurravaara, †1911 16/11 i Käyrivuopio. Ny‐
byggare i Käyrivuopio, kallad ʺKäyrin Iiskoʺ eller ʺLassin Iiskoʺ. Isak anlade 1868 nybygget Käyrivuopio (Krokvik). År 1890 befanns bosättningen vara
olaglig, eftersom varken Isak eller hans söner låtit insyna sina nybyggen i laga ordning. De
hotades därför av avhysning, men revirförvaltaren i Tärendö revir, A. A. Lindvall, ansåg att han
inte kunde driva dem från hus och hem, då de inte känt till formalia vid upptagande av
nybyggen. Lindwall hävdade också, att Isak Larsson med söner i samband med avvittring, då
kronans och byns marker skildes år, ansökt om åbo‐ och besittningsrätt. Resultatet av detta blev
att Isak och sönerna tillerkändes åborätten i Käyrivuopio, 22 år efter att nybygget anlagts.83 ʺKäyrin Iiskosʺ dotterdotter Kristina Julina Andersson Pokka, gift Heikinpieti och bosatt i
Jukkasjärvi, berättade 1932 följande för etnologen Jenny Paulaharju om sin hemby: ʺFrån Kurra‐
vaara har mor kommit. Mors far var Isak Lassi. De kom först till Käyri, till Käyrivuopio. Lassis
far skulle de ha fått vårda, så de begav sig bort från Kurravaara. Mamma var redan då åtta år
gammal. Gick till Käyri, till skogen gick de. Det var 65 år sedan. I Käyri finns nu följande
gårdar: Antti, Krapi, Juntti, Feetta, Nija och Malja. Och alla är av samma släkt.ʺ 84
– Gift 1858 25/4 med Brita Maria Andersdotter, *1837 19/12, †1931, dotter till nybyggaren
Anders Johansson (Hannunjussa) och Anna Stina Olofsdotter i Kurravaara.
Barn:
1. Johan Lars *1858 1/1 – tabell 51
2. Anders *1861 1/1 – tabell 55
3. Maria Kristina *1863 15/5 – tabell 58
4. Isak Grape *1865 18/8 – tabell 61
5. Henrik *1867 13/11, †1900 31/3. Inhyst i Käyrivuopio.
6. Hans *1870 15/1, †1870 18/1
35
7. Hans Petter *1872 17/1, †1874 1/1
8. Anna Karolina *1875 30/5, †1935. G. 1898 11/4 m. fiskaren och kronoåbon Anders Andersson
Niia (*1869 31/12) i Käyrivuopio. Han var son till Anders Nilsson Niia och Ingrid Olsdotter
Sarri i Rautusvuoma sameby.
Barn (Andersson): 1. Ester Miljana *1897 5/6
2. Klara Gustava *1899 5/4
3. Agneta Eugenia *1900 14/11
4. Wigart Hugo*1902 21/4
5. Holmfrid *1904 4/6, †1923 4/6
6. Tyra Dagmar *1906 27/7
7. André Lennart *1909 9/7
8. Sem Josua *1911 9/10
9. Hulda Karolina *1913 29/5, †1914 21/3
10. Maria Karolina *1915 6/2, †1918 20/11
11. Erik Kaleb *1916 9/6, †1918 20/11
9. Eva Kajsa *1878 4/3 – tabell 66
Tabell 51
Johan Lars Isaksson (Från tabell 50). *1858 1/1 i Kurravaara. Kronoåbo i Käyrivuopio. Han
kallades ʺJunttiʺ.
– Gift 1887 24/4 med Eva Kajsa Johansdotter, *1860 8/11, från tabell 101.
Barn:
1. Karl Johan Johansson *1885 29/5 – tabell 52
2. Isak *1887 3/2. Utflyttad till Luleå.
3. Johan Petter Vilhelm Isaksson *1888 31/12, †1896 30/7. Död efter att ha gått vilse i skogen.
4. Lars Levi Isaksson *1896 26/1. Lastare i Kiruna, var ogift 1930.
5. Stefanus Isaksson *1892 13/11, †1920. Gruvarbetare i Kiruna.
6. Maria Aurora Isaksson *1895 2/4, †1979 3/6. G. 1914 24/1 m. Emil August Ylipää (*1891 1/9,
†1981 5/8) i Kiruna. Han var son till August Ylipää och Selma Kristina Tornberg i Liviöjärvi.
Barn (Ylipää):
1. Åke Einar *1924 20/7
7. Amanda Judith Johansson *1897 4/3, †1978 16/4. G. 1918 12/2 m. William Lassi (*1894 2/2,
†1981 27/5) i Kiruna. Han var son till Greta Johanna Olsdotter Lassi i Narken.
8. Otto *1899 25/5 – tabell 53
9. Ida Emiliana Isaksson *1901 2/5 10. Vilhelm Hugo Johansson *1903 29/8 – tabell 54
11. Vilma Alida Isaksson *1907 6/3, †1971 5/11. G. 1929 11/8 m. Paulus Albin Johansson (*1907
20/1 i Gällivare, †1978 4/5) i Kiruna.
Tabell 52
Karl Johan Johansson (från tabell 51). *1885 29/5 i Kurravaara, †1955 3/6 i Kiruna.
– Gift 1939 24/3 med N.N.
Tabell 53
Otto Isaksson (från tabell 51). *1899 25/5 i Käyrivuopio, †1974 4/9 i Kiruna. Gruvarbetare. Han
var den siste som bodde i Käyrivuopio. När han lämnade byn 1955 blev den öde.
– Gift 1934 7/12 med Selma Ingeborg, *1916
Barn:
1. Stig Göran *1945
36
Tabell 54
Vilhelm Hugo Johansson (från tabell 51). *1903 29/8 i Käyrivuopio, †1975 12/9 i Kiruna.
– Gift 1932 9/1 med Laila Alfhilda Fredriksson, *1911 18/9, †1982 28/9, från tabell 59.
Tabell 55
Anders Isaksson (från tabell 50). *1861 1/1 i Kurravaara. Kronoåbo i Käyrivuopio. Han kallades
ʺKataʺ och ʺAnttiʺ.
– Gift 1900 15/4 med Kajsa Stina Johansdotter Torneus, *1858 18/2, från tabell 187.
Barn:
1. Kajsa Maria *1885 12/1. G. 1908 m. sin kusin Nils Fredrik Mariasson (se tabell 59).
2. Sofia Karolina *1887 10/10. Sambo med Jakob Hermansson Kivimäki (*1876 2/9 i Finland,
†1954 5/5) i Kiruna. Barn (Kivimäki):
1. Anders *1906 24/2. Antog namnet Dalstål. 2. Axel Hjalmar *1909 16/11
3. Hulda *1910 2/4
4. Maria Sofia *1912 29/4
5. Anton Bernhard *1916 18/1. Antog namnet Hörnmo.
3. Fredrika *1890 3/4, †1970 8/6. G. 1914 11/4 m. Hugo Oskar Lundholm (*1885 28/6, †1960
16/12) i Kiruna. Han var son till hemmansägaren Isak Lundholm och Maria Johanna Torn‐
berg i Liviöjärvi.
Barn (Lundholm):
1. Axel *1909 1/4, †1910 23/3
2. Johan Hugo *1911 10/2
3. Oskar *1912 5/7
4. Hans Petter *1892 19/2 – tabell 56
5. Anna Matilda *1894 5/6, †1958 13/1. G. 1913 22/12 m. N.N. Pessa i Kiruna.
6. Eva Lisa *1896 21/8, †1970 14/12, G. 1918 23/12 m. Oskar Hjalmar Andersson (*1895 10/4,
†1966 25/9) i Kiruna. Han var son till arbetsförmannen August Andersson (född i Stora
Mellby) och Kristina Katarina Berg (född i Segerstad) i Gällivare.
7. Hilda Teresia *1899 17/6, †1900 23/4
8. Sandra Julia *1901 28/2, †1923 2/7
9. Alexander *1903 3/9 – tabell 57
Tabell 56
Hans Petter Andersson (från tabell 55). *1892 19/2 i Käyrivuopio, †1970 7/3 i Kiruna. – Gift 1915 30/8 med Emma Sofia Lundholm, *1892 17/5, †1958 7/9, dotter till hemmansägaren
Isak Lundholm och Maria Johanna Tornberg i Liviöjärvi.
Barn:
1. Nanna Julia *1916
2. Lilly Sofia *1917, †1923
3. Tyra Johanna *1919
4. Alma Severina *1921, †1923
5. Anna Lisa *1923
6. Bror Ivar *1925
Tabell 57
Alexander Andersson (från tabell 55). *1903 3/4 i Käyrivuopio, †1989 24/8 i Kiruna. – Gift 1926 13/11 med Anna Ingeborg Johansson, *1907 29/1, †1965 6/5.
Barn:
1. Valfrid Anders *1927
37
Tabell 58
Maria Kristina Isaksdotter (från tabell 50). *1863 15/1. G. 1905 10/4 m. fiskarsamen Anders Pers‐
son Pokka (*1847 23/6, †1924 17/4) i Käyrivuopio. Han var son till Per Mickelsson Pokka och
Ingrid Persdotter Huuva i Rautusvuoma sameby.
Barn utom äktenskapet:
1. Nils Fredrik Mariasson *1885 25/10 – tabell 59
Barn inom äktenskapet (Andersson): 2. Kristina Julina *1902 6/11
3. Johan Magnus *1905 3/1
4. Enok *1907 24/4, †1907 21/12
5. Ragnar *1908 31/1
6. Inger Maria *1909 12/8, †1914 21/7
Tabell 59
Nils Fredrik Mariasson (från tabell 58). *1885 25/10 i Käyrivuopio, †1968 20/8 i Kiruna. Ban‐
arbetare. Han kallades ʺFeettaʺ.
– Gift 1908 10/11 med sin kusin Kajsa Maria Andersdotter, *1885 12/1, †1954 23/9 i Käyri‐
vuopio, från tabell 55.
Barn (Fredriksson):
1. Blenda Alfhilda *1907 23/5, †1908 26/1
2. Gustaf Adolf *1908 21/9 – tabell 60
3. Laila Alfhilda *1911 18/9, †1982 28/9. G. 1932 9/1 m. sin fars kusin Vilhelm Hugo Johansson
(tabell 54).
4. Johan Vilhelm *1914 10/4
5. Oskar Hjalmar *1916 9/12
6. Helge *1919 19/9, †1920 16/6
7. Nils *1921 26/1, †1924 16/6
8. Hulda Maria *1923
9. Blenda Ingeborg *1924 14/12, †1954 2/8. Ogift.
10. Astrid *1927
11. Svea Karin *1929
Tabell 60
Gustaf Adolf Fredriksson (från tabell 59). *1908 21/9 i Käyrivuopio, †1983 30/11 i Kiruna.
– Gift 1933 8/4 med Emma Maria, *1911 16/9 i Övertorneå, †1985 1/6 i Kiruna.
Tabell 61
Isak Isaksson Grape (från tabell 50). *1865 18/8 i Kurravaara, †1947 4/5 i Käyrivuopio. Arbetare
i Kurravaara, sedan kronoåbo i Käyrivuopio. Han kallades ʺKrapiʺ. Det är oklart varifrån detta öknamn kommer och varför han antog
namnet Grape. Bland olika hypoteser kan nämnas att ʺKrapiʺ var en förfinskning av det
svenska ʺgrabbʺ och att en präst missuppfattade detta som det inte ovanliga namnet ʺGrapeʺ; att
han antog namnet efter Krapinniemi i Kurravaara; att han hade någon sorts talfel, eller att han
helt enkelt bara lade sig till med namnet.
– Gift 1900 9/4 med Brita Maria Olofsdotter, *1877 6/1, †1939 3/7, från Gällivare sn.
Barn:
1. Hilja Eugenia *1901 27/2, †1988 31/12 i Kiruna. Utflyttad till Katarina, Stockholm 1921. G.
1927 2/7 m. Gustav Olov Olovsson (*1900 18/2 i Solna, †1966 18/3 i Katarina, Stockholm) i
Stockholm.
38
2. Hanna Lina *1902 29/8, †1964 25/2. G. 1923 29/8 m. gruvarbetaren Johan Arvid Fors (*1893
20/6, †1976 27/11) i Kiruna. Han var son till torparen Vilhelm Albert Fors el. Lantto och Sofia
Johanna Aho i Pajala, sedan bosatta i Kiruna.
Barn (Fors): 1. Johan Edvard *1923 2. Börje Arvid *1926 3. Lejon Rudolf *1904 19/1 – tabell 62
4. Edvina *1905 30/10, †1999 8/7. G.m. Simon Lind.
Barn:
1. Johan *1923 7/2, †1923 20/5 5. Albert *1907 28/3 – tabell 63
6. Tekla *1909 12/3. G.m. N.N. Karlsson i Kiruna.
Barn:
1. Sylvia Hildegard *1924 30/8 (Far: Wigardt Hugo Niia – se tabell 50)
7. Elmina *1911 14/4, †1912 7/6
8. Ida Elmina *1912 22/11
9. Isak Arvid *1914 12/2, †1914 2/3
10. Ebba Severina *1915 15/3 11. Maria Eleonora *1916 20/10. G. 1937 24/12 m. Oskar Edvin Vanhatalo‐Vajstedt (*1912 21/12,
†1999 24/4) i Kiruna. Han var son till Oskar Fredrik Vanhatalo och Maria Johanna Terva‐
hauta i Kiruna.
Barn (Vajstedt):
1. Per *1938 11/9
2. Brita *1953 11/12
12. Ivar Edvard *1917 4/11, †1917 14/11
13. Ivar Edvard *1919 10/5 – tabell 64
14. Isak William *1920 20/6 – tabell 65
Tabell 62
Lejon Rudolf Isaksson Grape (från tabell 61). *1904 19/1 i Käyrivuopio, †1988 17/12 i Kiruna.
Gruvarbetare i Kiruna.
– Gift 1928 med Ida Johanna Nordquist, *1910, från Jokkmokks sn.
Barn:
1. Stig Rudolf *1927
2. Kristina Maria *1929 Tabell 63
Albert Grape (från tabell 61). *1907 28/3 i Käyrivuopio, †1994 24/6 i Kiruna.
– Gift 1951 23/6 med Kerttu Adolfina, *1907 22/8 i Finland, †1981 17/5
Tabell 64
Ivar Edvard Grape (från tabell 61). *1919 10/5, †1959 17/9 i Kiruna/Käyrivuopio.
– Gift 1959 11/9 med N.N.
Tabell 65
Isak William Isaksson Grape (från tabell 61). *1920 20/6 i Käyrivuopio, †2004 14/9 i Kiruna.
– Gift med Hellin Katarina, *1922
Barn:
1. Ann‐Katrin
2. Berit
3. Ann‐Marie
39
Tabell 66
Eva Kajsa Isaksdotter (från tabell 50). *1878 4/3 i Käyrivuopio. Utflyttad till Kiruna 1904. G.
1909 11/7 m. arbetaren Johan Erik Olsson (*1877 13/9 i Järbo, Gävleborgs sn, †1912 30/1) i
Kiruna. Barn utom äktenskapet (Olsson):
1. Astor (Artur) Daniel *1900 5/12 – tabell 67
2. Signe Maria *1902 1/11
3. Johan Einar *1905 22/7, †1955 17/4 i Kiruna, ogift.
Barn med Johan Erik Olsson (Olsson):
1. Ragnar Edvin *1908 Tabell 67
Astor Daniel (Artur Daniel) Olsson (från tabell 66). *1900 5/12 i Käyrivuopio, †1983 26/4 i
Helsingborg.
– Gift 1922 5/8 med Edit Margareta, *1904 11/6 i Gällivare, †1983 26/4 i Helsingborg.
Tabell 68 Lars Salomon Larsson Kurravaara (Från tabell 29). *1837 5/5 i Kurravaara, †1888 17/10 i Kurra‐
vaara. Han drunknade, sedan han begett sig ut på svag is. Sexman och husbonde på gården
Kurravaara Nr. 1, 1/16 mtl. i Kurravaara. Han kallades ʺKuoksun Larsiʺ.
Han övertog på 1860‐talet sin fars gård i Kurravaara. År 1861, då gården fortfarande ägdes
av den åldrige Lars Olofsson Kurravaara, hade gårdens besättning minskat drastiskt till 3 kor
och 10 renar, samt 8 får och getter, gårdens åkrar av‐kastade 2 tunnor korn och 2 tunnor
potatis.85 Efter att Lars Salomon Larsson blivit husbonde återhämtade sig gården efter denna
svacka. Lars Salomon var liksom sin far en aktad man; han innehade det kyrkliga förtroende‐
uppdraget som sexman och ännu 1936 mindes man honom som ʺen aktad odalmanʺ.86
Lars Salomons bouppteckning av 1889 7/1 visar att han vid sin död ägde skattehemmanet
Kurravaara Nr. 1 på 1/16 mantal. På gården fanns 9 kor, en kokalv, 11 får och 30 renar. Vid
sidan om detta ägde han möbler; husgeråd som två kopparkittlar, två kaffepannor, dricksglas,
tallrikar, kaffekoppar och sängkläder; not, nät och fyra båtar; fångstverktyg som rävsaxar och
en bössa, samt jordbruksredskap och snickeriverktyg. Han ägde kläder för alla tillfällen: en får‐
skinnspäls, en renskinnspäls, en kolt, en vadmalskostym, två par bomullsbyxor, en ylleskjorta
och tre lärftskjortor. Han ägde en bibel, en ʺDr. M. Luthers Epistel‐Postillaʺ och en finsk psalm‐
bok. Boet värderades till 2106 Kronor och 45 öre. Efter att boets skulder (varav större delen var
till handlande i Haparanda) dragits av återstod dock endast 818 Kronor och 5 öre.87
– Gift 1865 23/4 med Anna Lisa Eliasdotter Lindmark *1832 1/5, †1924, dotter till nämnde‐
mannen och husbonden på Rosto gård Elias Henriksson Lindmark och Greta Nilsdotter Fjäll‐
borg i Svappavaara.
Barn:
1. Brita Johanna *1866 18/7, †1950 28/4. Hemmansägare i Kurravaara. G. 1890 m. småskol‐
läraren och hemmansägaren Johan Anders Andersson (*1858 30/3, †1915 23/6) i Piilijärvi.
Han tog småskollärarexamen i Haparanda 1878, och var lärare i Kurravaara, Svappavaara,
Parakka, Piilijärvi och Kalix älvdal från och med 1883. Han gick i pension 1913. Han var son
till nybyggaren Anders Johansson Hotti och Margareta Olsdotter Moskojärvi i Piilijärvi. Barn (Andersson):
1. Anna Maria *1890 1/10
2. Amanda Augusta *1893 16/6
3. Ebba Henrietta *1895 11/12
4. Eva Johanna *1898 11/10
5. Hilma Elina *1901 29/11
40
2. 3. 4. 5. 6. Signe Elina *1904 27/6, †1911 2/1
7. Ellen Viktoria *1907 6/3
Petter Olof *1869 18/2 – tabell 69
Elias *1871 5/1 – tabell 76
Anders *1872 20/8 – tabell 80
Anna Lisa (även kallad Eva Lisa) *1874 23/9, †1963 12/8 i Kiruna. Hemmansägare i Kurra‐
vaara. G. 1901 6/5 m. hemmansägaren Olof Henrik Zachrisson Lindmark (*1871 7/10, †1958
15/12) i Piilijärvi. Han var son till hemmansägaren Zachris Henriksson Lindmark och Lena
Kajsa Olsdotter Olla i Piilijärvi.
Barn (Lindmark):
1. Olof Helmer *1901 29/12
2. Jenny Elisabet *1903 6/10
3. Sofia Karolina *1905 1/12
4. Karl Johan *1908 8/2
5. Anna Elina *1910 2/7
6. Frans Gustav *1913 6/6
7. Hugo Hjalmar *1915 5/10
8. Lisa Valborg *1920 1/5
Tabell 69
Petter Olof Larsson (från tabell 68). *1869 18/2 i Kurravaara, †1923 23/2 i Kurravaara.
Hemmansägare och byålderman i Kurravaara. Han kallades ʺLarsin Pekkaʺ.
Petter Olof och hans hustru skall ha varit ʺredbara, vänliga människorʺ och i synnerhet han
själv var ʺsällsynt intelligent och präktigʺ, allt enligt en artikel om hans son Erik Larsson (tabell
74), ʺKiruna‐Lasse,ʺ och hans släkt i tidskriften Tornedalen nr. 1.88 Det var på Petter Olofs för‐
slag Kurravaara fick sin första skola – han blev sedan också ledamot av skolrådet i Jukkasjärvi
församling. År 1924 fick hushållet Kurravaaras första telefon in‐dragen.89
– Gift 1898 27/2 med sin kusin Maria Kristina Isaksdotter, *1871 13/2, dotter till husbonden på
Pietari gård Isak Persson Soppero och Kristina Sofia Larsdotter Kurravaara (från tabell 29) i
Vittangi.
Barn:
1. Signe Teresia *1898 20/12, †1900 21/4
2. Axel Vilhelm *1900 9/2 – tabell 70
3. Maria Elmina *1901 1/3, †1965 20/7. G. 1926 1/4 m. sin kusin, gruvfogden Olof Helmer Lind‐
mark (*1901 29/12, †1979 25/2) i Kiruna. Han var son till hemmansägaren Olof Henrik
Zachrisson Lindmark och Anna Lisa Larsdotter (från tabell 68) i Piilijärvi.
Barn (Lindmark):
1. Olof Karl *1927
2. Eva Maria *1929
3. Laila Irene *1931
4. Ulla Birgitta *1937
5. Ingemar Per *1940
6. Toivo Hans Germund *1943
4. Isak Herman *1902 14/10 – tabell 71
5. Oskar Immanuel *1903 24/12, †1903 27/12
6. Valfrid Leander *1904 11/6 – tabell 72
7. Märta Sofia Ingeborg *1906 1/8, †1985 14/8 i Kiruna. G.m. N.N. Anundi (†1938 18/6). 8. Frans Allan *1907 25/10 – tabell 73
9. Signe Karolina *1908 17/12, †1975 5/7. G. 1934 24/12 m. Oskar August Andersson (*1906 21/5,
† 1991 24/2) i Piilijärvi. Han var son till hemmansägaren Anders Vilhelm Andersson och
Maria Helena Olofsdotter Naisuk i Piilijärvi.
41
Barn (Andersson):
1. Rolf Tage *1940 8/6
2. Rut Signhild *1942 19/10
10. Lars Petter *1910 5/10, †1919 23/1
11. Erik August *1912 20/4 – tabell 74
12. Johan Oskar *1915 18/11 – tabell 75
Tabell 70
Axel Vilhelm Larsson (från tabell 69). *1900 9/2, †1961 27/7 i Kiruna.
– Gift 1930 1/3 med sin kusin Sofia Andersson, *1898 25/12, †1965 7/10, dotter till småskol‐
läraren Johan Anders Andersson och Brita Johanna Larsdotter (se tabell 68) i Piilijärvi.
Barn:
1. Erik *1930
2. Siv *1931
3. Sune *1931
4. Lennart *1933
5. Gulli *1937
6. Bengt *1942
Tabell 71
Isak Herman Larsson (från tabell 69). *1902 14/10, †1980 15/12 i Kiruna.
– Gift 1929 14/10 med Anna Karolina, *1901 11/12.
Barn:
1. Irene
Tabell 72
Valfrid Leander Larsson (Från tabell 69). *1904 6/10 i Kurravaara, †1977 10/5 i Kiruna.
Transportförman vid LKAB i Kiruna.
– Gift 1927 med sin kusin Ellen Viktoria Andersson, *1907 6/3, †1955 25/6, dotter till småskol‐
läraren Johan Anders Andersson och Brita Johanna Larsdotter (se tabell 68) i Piilijärvi.
Barn:
1. Brita Maria *1928
2. Runo Valfrid *1928
3. Berta Alvhild *1932
4. Nils Alfred *1935, †1965
5. Ove Illjer *1940
6. Berit Gunilla *1942, †1950 Tabell 73
Frans Allan Larsson (från tabell 69). *1907 25/10, †1970 25/8 i Kiruna.
– Gift 1:o med Ellen Enberg.
– Gift 2:o 1961 22/1 med Vestina Ingeborg Tieva *1908 16/7, †1990 16/2, dotter till nybyggaren
Isak Arvid Persson Tieva el. Hirveävaara och Vestina Andersdotter (från tabell 86) i Salmi.
Inga barn. Tabell 74
Erik August Larsson (Från tabell 69). *1912 20/4 i Kurravaara, †1982 10/3 i Kiruna. Gruvarbetare
och skidåkare, kallad ʺKiruna‐Lasseʺ.
Erik Larsson var född i Kurravaara 1912. Han inledde sin yrkeskarriär som pallrensare i
Kiruna gruva sommaren 1935. Arbetet var tungt och det gav styrka åt armar och rygg. Från
julen 1935 arbetade han tre veckor i timmerskogen.
42
Han hade redan tidigare, på uppmaning av sin bror Valfrid Larsson (tabell 72), börjat tävla
som skidåkare, och han fick sitt genombrott som idrottsman under DM i Arvidsjaur 1934, då
han kom på sjunde plats. Efter ett misslyckat lopp i VM i Sollefteå, gjorde Erik Larsson
sensation i SM, som hölls i Lycksele, genom att vinna klass II i tävlingen, och bli fyra på tre‐
milen. Redan nu, under en intervju för en dagstidning efter loppet, visade sig den fåordighet
som senare blev något av ett varumärke för Erik Larsson:
År 1935 deltog han i världsmästerskapen i Hohe Tatra i Tjeckien, och det var under detta år
han vann det lopp i Rovaniemi, som kvalificerade honom till deltagande i de olympiska spelen i
Garmisch‐Partenkirchen 1936.
Efter att ha inlett med några ojämna lopp, blev Erik Larsson uttagen till stafettlaget, till‐
sammans med Martin Matsbo, John Berger och Arthur Häggblad. Sverige kom på tredje plats
efter Finland och Norge. Därmed hade Erik Larsson erövrat en olympisk bronsmedalj. Det var
dock 18‐kilometersloppet den 12 februari, som kom att bli Erik Larssons största triumf. Han var
inte direkt någon självklar kandidat till förstaplatsen, och fick ett lågt startnummer, men redan
efter 4 kilometer ledde han loppet med 20 sekunder före norrmannen Oddbjörn Hagen. Efter att
ha kört omkull i en backe, gick Erik Larsson i mål med en tid, som var 55 sekunder lägre än
norrmannens. Erik Larsson var olympisk guldmedaljör.
Efter loppet bäddades han ner i det svenska lagets villa, och fick besök av bland annat kron‐
prinsen Gustav Adolf och prinsessan Sibylla. Erik Larsson fällde senare kommentaren att han
nog var den ende svensk som skakat hand med prinsessan Sibylla iklädd pyjamas.
Erik Larsson hade över en dag blivit världsberömd, och det var nu hans smeknamn,
ʺKiruna‐Lasseʺ myntades. Han var inte speciellt förtjust över all uppmärksamhet, och då han
efter att ha hyllats i Stockholm, var på väg med tåg till Kiruna, funderade han allvarligt på att
stiga av i Gällivare och ta sig hem till Kurravaara, för att undvika den uppvaktning som han
förväntade skulle möta honom i Kiruna. Dessa planer grusades dock, och han möttes på
perrongen i Kiruna av omkring 3000 personer.
ʺKiruna‐Lassesʺ namn och bild började nu figurera i annonser för skidutrustningar, men
även för havreflingor och kakao, som han dock aldrig drack. Tidningen Såningsmannen publi‐
cerade artiklar med hans teorier om träning och livsstil. Han ansåg att kroppsarbete var den
bästa träningen för att stärka fysiken, och de som inte arbetade med kroppen rekommenderades
att utöva promenader, bad, gymnastik och rodd m.m. Man skulle också vistas ute i friska luften,
och undvika att dricka såväl kaffe som alkohol. 1936 var verkligen ʺKiruna‐ Lassesʺ år; han
vann detta år 12 av totalt 19 lopp. Han tilldelades Svenska dagbladets bragdmedalj för sitt
olympiska lopp, men själv ansåg han att tremilen under SM i Luleå 1936 var hans bästa lopp, en
bedömning som delas av idrottskännare Även 1937 och 1938 blev lyckade år för ʺKiruna‐Lasseʺ,
och efter att ha upplevt en kortare formsvacka, ansåg han sig vara i mycket god form julen 1938.
Men nu inträffade något oväntat:
Trettondagshelgen 1939 deltog Erik i ett laestadianskt bönemöte i Kurravaara. Under detta
möte upplevde Erik väckelsen. Han sade själv senare, att han vid detta tillfälle fick kristen‐
domen helt och fullt. Nästan genast beslöt han sig också för att sluta tävla, eftersom han inte
längre kunde fördra den jakt på ära och berömmelse sporten hade blivit. Naturligtvis kom
väckelsen inte som en blixt från klar himmel. Erik Larsson var uppvuxen i ett laestadianskt
hem, och även om han till en början inte varit så religiöst lagd, hade religiösa grubblerier en
längre tid grott inom honom. ʺKiruna‐Lassesʺ beslut att upphöra med tävlandet togs inte väl
emot av idrottsföreningen. man ansåg allmänt att hans handlande var besynnerligt, ja nästan
absurt, men Erik Larsson kunde inte handla mot sin kallelse.
Erik Larsson kom att under resten av sitt aktiva liv arbeta i Kiruna gruva, bland annat som
rördragare, borrsmed och verktygsreparatör. Han levde ett mycket tillbakadraget liv och de
enda gånger han förekom i offentliga sammanhang, var då han blev invald i kyrkofullmäktige
för högern, och satt som nämndeman i tingsrätten. Även efter sin omvändelse följde ʺKiruna‐
Lasseʺ vad som skedde i idrottsvärlden, men han ansåg att det var fel att idrotten för vissa blivit
43
ett yrke, och själva andemeningen reducerats till en jakt på prispengar. Han ansåg att
idealismen var borta.
Utan tvivel är Erik Larsson en av de märkligaste idrottsmän som Sverige frambringat, och
då syftar jag inte enbart på hans idrottsliga framgångar, utan mer på hans personlighet och
livsöde. Han var mannen som offrade en framgångsrik karriär för sin tros skull. Mannen som
inte kunde kompromissa med sin övertygelse och valde ett liv som var helt annorlunda än det
liv i idrottslig ära och berömmelse som utstakats för honom.90
– Gift 1:o 1936 15/12 med sin kusin Anna Elina Lindmark, *1910 2/7, †1972 14/12, dotter till
hemmansägaren Olof Henrik Lindmark och Anna Lisa Larsdotter (från tabell 69) i Piilijärvi.
Barn:
1. Lars Olof Henrik *1937
2. Tore Erik *1939
3. Anna‐Maj Yvonne *1941
4. Dan Harald *1944
5. Saga Valborg *1948
– Gift 2:o 1974 11/4 med Ottilia Ingeborg Salming, *1919 30/4, †2006 2/12, dotter till Anders
Nikolaus Sarri‐Salming och Ida Maria Stöckel i Salmi Tabell 75
Johan Oskar Larsson (Från tabell 69). *1917 18/11 i Kurravaara, †1981 12/12 i Kiruna. – Gift 1946 26/12 med Helmi Marjatta Niemi, *1918 28/10 i Finland, †1997 27/4 i Kiruna.
Barn:
1. Lars Olov *1947
2. Alf Åke *1950
3. Jan Ola *1958
Tabell 76
Elias Larsson (Från tabell 68). *1871 5/1 i Kurravaara, †1947 18/4 i Kurravaara. Hemmansägare,
fiskare och predikant i Kurravaara. Han kallades ʺLarsin Eljasʺ.
Prosten Johannes Eklund skriver följande om Elias: ʺHan var en begåvad man […] Han hade
läst mycket guds ord och det var han som på söndagarna ur Læstadius postilla läste predikan
över dagens text. Han kunde vara kvick och skämtsam också.ʺ91 Elias tilldelades patriotiska
sällskapets medalj för god odlargärning.92
– Gift 1902 27/7 med Sofia Vilhelmina Pappila, *1878 30/9, †1966 7/1, dotter till hemmans‐
ägaren Johan Petter Olofsson Pappila och Anna Lisa Johansdotter i Kurravaara.
Barn:
1. Johan Petter *1902 25/9 – tabell 77
2. Anna Elina *1905 13/12, †1993 3/6. G. 1927 26/2 m. gruvfogden Frans Erik Stöckel (*1903
15/10, †1962 21/8) i Kiruna. Han var son till fiskaren Johan Petter Hermansson Stöckel och
Erika Fredriksdotter Pessa i Kattuvuoma.
Barn (Stöckel): 1. Ann‐Marie *1927
2. Ulla‐Britt *1930
3. Karl‐Erik *1932
3. Lars Viktor *1908 10/8 – tabell 78
4. Elis Allan *1911 3/8 – tabell 79
5. Sofia Eugenia Ingeborg *1913 30/4, †1987 21/9. G. 1937 5/6 m. sin kusin Karl Johan Lindmark
(*1908 8/2, †1998 29/11) i Kiruna. Han var son till hemmansägaren Olof Henrik Zachrisson
Lindmark och Anna Lisa Larsdotter (från tabell 68) i Piilijärvi.
Barn (Lindmark):
1. Harry *1937
44
2. Hans *1940
3. Anita *1943
6. Karl Sigvard *1915 4/11, †1972 19/9 i Kurravaara. Ogift.
7. Mathilda *1917 23/6, †1998 26/2. G. 1943 12/6 m. åkeriägaren Karl Axel Råman (*1917 14/5,
†2006 23/9) i Kurravaara. Han var son till kronojägaren Natanael Johansson Rautio‐Råman
och Brita Johanna Olofsdotter i Vittangi.
Barn (Råman):
1. Kenneth *1944
2. Anna‐Lisa *1949
3. Christer *1951
4. Martin *1956
Från vänster: Elias Larsson; hans namnteckning 1924.93
Tabell 77
Johan Petter Larsson (Från tabell 76). *1902 25/9 i Kurravaara, †1986 8/2 i Kiruna. Gruvarbetare
i Kiruna.
– Gift 1928 5/4 med Ester Vilhelmina Ahonen, *1904 24/6, †1993 17/1.
Barn:
1. John Ivar *1930
2. Lars‐Erik *1933, †1979
Tabell 78
Lars Viktor Larsson (Från tabell 76). *1908 10/8 i Kurravaara, †1976 2/10 i Kiruna.
– Gift 1934 6/10 med Ingrid Ingeborg Ulkulahti, *1911 28/3, †1984 6/3, från tabell 44.
Barn:
1. Ingrid Ingegerd *1934
2. Anita Elisabeth *1939, †1940
3. Britt Annika *1944
Tabell 79
Elis Allan Larsson (från tabell 76). *1911 3/8 i Kurravaara, †1990 1/4 i Kiruna.
– Gift 1939 15/4 med Elsa Albertina Naartijärvi‐Stöckel, *1910 29/4, †2001 1/3.
Barn:
1. Britt Marie *1942
Styvson:
1. John‐Ivar Naartijärvi
45
Tabell 80
Anders Larsson (Från tabell 68). *1872 30/8 i Kurravaara, †1958 23/11 i Kiruna. Gruvarbetare i
Malmberget 1889‐98, och i Kiruna 1899‐1908. Hemmansägare i Kurravaara. Han kallades
ʺLarsin Anttuʺ.
Han var medlem av kristidsnämnden nödåret 1902, ledamot av fattigvådsstyrelsen,
hemmansägare och fiskare. Därtill var han en färgstark personlighet och en skicklig historie‐
berättare. I sin ungdom arbetade han i gruvan i Malmberget, och sedan som lagbas under
förberedelserna för gruvdriften i Kiruna. Vid förra sekelskiftet var han ofta anlitad som guide
och organisatör under ʺgruvhöjdaresʺ besök i fjällvärlden. Vanligen rodde man under dessa
resor från Kurravaara till Torneträsks västra strand, och fortsatte sedan till fots till Narvik.94 – Gift 1:o 1899 3/12 med Brita Maria Fjellborg, *1876 15/1, †1902 4/7, dotter till hemmansägaren
Salomon Johansson Fjellborg, kallad ʺRanta‐Salkkuʺ och Anna Lisa Zachrisdotter Häggroth i
Jukkasjärvi.
Barn:
1. Hugo Hjalmar *1900 21/2, †1915 25/6
2. Anna Aurora *1901 9/9, †1949 7/3. G. 1919 19/4 m. hemmansägaren Nils Fredrik Olsson
(*1890 29/4, †1971 22/8 i Kiruna) i Piilijärvi. Han var son till hemmansägaren Olof Andersson
Hotti, kallad ʺParffaʺ, och Eva Karolina Johansdotter Stålnacke. Olof Andersson Hotti var
enligt länsjägmästaren Hugo Samzelius ʺen högst originell finne, som aldrig trifdes hemma,
utan nästan hela året om låg ute på vandringar och färdevägar.ʺ95 Barn (Olsson):
1. Johan Arne Fredrik *1919 12/1
2. Folke Alvar *1921 20/11
3. Helge Artur *1924 28/2
4. Emil Albin *1926
5. Eva Alvina *1928
6. Anna Ragnhild *1930
– Gift 2:o 1909 26/6 med Hilda Sofia Johansdotter Pokki, *1889 4/8, †1929 29/5, dotter till
hemmansägaren Johan Johansson Pokki och Stina Ulrika Mickelsdotter i Kurravaara.
Barn:
3. Anders Uno *1909 31/12, †1917 4/6
4. Sofia Ingeborg *1911 21/7, †1988 15/5. G. 1932 30/5 m. Olof Georg Stålnacke (*1906 14/12,
†1989 28/4) i Kiruna. Han var son till arrendatorn Olof Henriksson Stålnacke el. Taipale och
Maria Margareta Eliasdotter Lindmark i Kurravaara.
Barn (Stålnacke):
1. Gunhild *1933
5. Einar *1912 10/12 – tabell 81
6. Estau Edvin *1914 23/7 – tabell 82 7. Emil *1916 1/7 – tabell 83
8. Anna Lisa *1917 18/12 . Postföreståndare i Kurravaara, ʺskidlöperska.ʺ G.m. Johan Erik
Raattamaa (*1922 21/8). Han var son till Isak Albert Ersson Raattamaa och Ester Mannela i
Kuttainen.
Barn (Raattamaa):
1. Lisbeth *1952
2. Torleif *1954
3. Kenny Roger *1955
9. Johan Elof *1919 19/11 – tabell 84
10. Erika *1921 7/3, †1946
11. Anders Uno *1922 15/8 – tabell 85
12. Eva Johanna *1923 28/12. G. 1943 23/6 m. Per Johansson (*1912 15/1, †2005 10/12 i Kiruna).
Han var son till Nils Jakob Johansson och Stina Ulrika Isaksdotter Stjernström i Paittasjärvi.
46
Barn (Johansson):
1. Monica *1943
2. Doris *1945
3. Eva *1947
4. Per‐Ola *1949
5. Jan‐Erik *1950
6. Nils *1955
7. Ingela *1958
8. Stina *1965
9. Mats *1967
13. Helmer *1928 10/10, †1966 2/4 i Kiruna. Gruvarbetare, ogift.
Från vänster: Anders Larsson; hans namnteckning 1924.96
Tabell 81
Einar Larsson (från tabell 80). *1912 10/12, †1991 24/4 i Kiruna. Gruvfogde i Tuolluvaara.
– Gift 1936 26/9 med Sylvia Ingrid Maria Kemi, *1911 15/2, †1995 24/12.
Barn:
1. Eila
2. Ulla
Tabell 82
Estau Edvin Larsson (från tabell 80). *1914 23/7 i Kurravaara, †1987 26/5 i Knutby.
– Gift 1936 1/8 med Elsa Josefina, *1918 9/6 i Knutby, †1987 26/5 i Knutby.
Tabell 83
Emil Larsson (från tabell 80). *1916 1/7, †1985 x/7 i Kurravaara. Sågverksägare i Kurravaara.
– Gift 1947 21/6 med Maria Katarina Björnström, *1912 5/7, †1983 17/11.
Fosterdotter:
1. Inger Blind
Tabell 84
Johan Elof Larsson (från tabell 80). *1919 19/11 i Kurravaara, †1986 25/6 i Kiruna.
– Gift med Jenny Emelia, *1918 1/10, †1977 25/11.
Tabell 85
Anders Uno Larsson (från tabell 80). *1922 15/8 i Kurravaara, †1994 6/5 i Hedemora.
– Gift 1950 24/3 med Viola Astrid, *1931 9/1
Barn:
1. Bo Ingemar *1950
2. Barbro *1953
3. Solveig *1958
47
Tabell 86
Anders Larsson Kurravaara (Från tabell 29). *1843 10/9 i Kurravaara, †1910 1/11 i Salmi. Fiskare
och gårdsägare i Salmi. Han kallades ʺAnttiʺ. Anders brorson Elias Larsson (tabell 76) berättade år 1932 följande för etnologen Samuli
Paulaharju om Salmis grundläggande: ʺSalmi ligger vid Taalojärvis strand, i närheten av ett
sund. Det är bara en liten fjällby. Salmis boende är av äkta lappsläkt. Sarri är deras släktnamn,
och fem gårdar finns i byn. En husbonde har kommit dit från den här byn, Marjasson är det, och
han är lantalainen. Den andre är Stöckel, från Svappavaarasläkten. Antti Larsson bodde förr i
Kurravaara i Paksuniemi. Men det var en orolig plats. Maahiaiset [spöken] gav honom ingen
frid, så Antti flyttade bort och byggde en gård i Salmi. Då var det redan lappar som bodde där.
Antti har dött för länge sedan.ʺ 97
– Gift 1875 27/6 med Eva Kajsa Henriksdotter, *1851 1/5, dotter till bönhållaren och nybyggaren
Henrik Johansson (Hannunjussa), kallad ʺHeikkuʺ, och Anna Kajsa Nilsdotter Fjellborg i
Jukkasjärvi.
Barn:
1. Brita Maria *1876 12/3, †1908 13/4. G. 1899 m. kronoåbon Johan Levi Salomonsson (*1870
29/10) i Övre Soppero. Han var son till sexmannen Salomon Johansson (Ylitalo) och Sara
Sofia Johansdotter Häggroth i Övre Soppero.
Barn (Salomonsson):
1. Beda Sofia *1900 12/2
2. Helga Maria *1901 17/5
3. Helmi Eva *1903 4/6
4. Anna Elmina *1905 13/9
5. Brita Johanna *1908 9/4
2. Anna Karolina *1877 21/7. G.m. gruvförmannen Gustav Adolf Dynesius i Gällivare.
3. Vestina *1879 4/7, †1955 18/9. G. 1909 m. Isak Arvid Persson Tieva eller Hirveävaara (*1870
9/3, †1915 26/10) i Salmi. Han var son till hemmansägaren Petter Johansson Tieva el.
Hirveävaara och Josefina Nilsdotter i Jerijärvi.
Barn (Tieva):
1. Signe Maria *1905 29/7
2. Johan Arvid *1906 29/11
3. Vestina Ingeborg *1908 16/7
4. Märta Hedvig *1910 20/3
5. Oskar Anton *1912 16/9
6. Petter Henrik *1915 16/3
4. Johan *1881 11/2, †1886 29/5 av skarlakansfeber.
5. Nils Petter *1883 20/3, †1886 26/5 av skarlakansfeber.
6. Anders *1885 8/1, †1886 15/5 av skarlakansfeber.
7. Hilma Sofia *1888 2/1. G. 1909 m. Johan Petter Mariasson (se tabell 33).
8. Eva Matilda *1891 27/2. Sambo med jordbruksarbetaren Stefanus Johansson (*1882 3/5, †1953
20/7) i Sevujärvi. Han var son till kronoåbon Johan Lars Larsson Kemiläinen el. Sevujärvi och
Eva Kajsa Fredriksdotter Pessa i Sevujärvi.
Barn (Johansson): 1. Jenny *1915 23/8
2. Anders Edvard *1917 4/2
3. Lars Peter *1919 17/4
4. Frans Einar *1921 22/2
5. Oskar Artur *1923 4/3
6. Eva *1924 22/12 48
Tabell 87
Elias Larsson Kurravaara (Från tabell 29). *1846 9/1 i Kurravaara, †1911 7/6 i Lannavaara. Back‐
stugusittare i Lannavaara, kallad ʺLarsin Eljasʺ.
– Gift 1874 26/12 med Maria Karolina Eriksdotter Pudas, *1844 21/3, †1918 28/12, dotter till
hemmansägaren Erik Andersson Pudas och Maria Lena Matsdotter Björnström i Kangos.
Barn:
1. Maria Fredrika *1876 12/3, †1951. G. 1898 28/9 m. backstugusittaren Johan Johansson Juntti
(*1858 5/3) i Lannavaara. Han var son till hemmansägaren Johan Mickel Hansson Huru‐
Juntti och Katarina Kristina Hansdotter Spett i Övre Soppero.
Barn (Juntti):
1. Johan Helmer *1899 26/5
2. Anna Teresia *1902 14/2
3. Karl Fabian *1905 19/7
4. William *1908 22/3
5. Elfrida *1910 2/11
6. Hugo Anton *1913 22/8
7. Henning *1917 30/7
2. Johan *1878 8/7– tabell 88
3. Karl Erik *1885 16/12 – tabell 94
Tabell 88
Johan Eliasson (Från tabell 87). *1878 8/7 i Lannavaara, †1958 2/7 i Lannavaara. Hemmansägare
i Lannavaara Han kallades ʺEliaksen Juhanes.ʺ
– Gift 1:o 1905 28/10 med Maria Sofia Andersdotter Kyrö, *1864 2/2, †1914 15/1, dotter till
Anders Britasson Kyrö och Greta Kajsa Henriksdotter i Övre Soppero.
Barn:
1. Ester Karolina *1908 26/6, †1949 1/4. G. 1933 10/1 m. Vilhelm Fjällborg (*1908 24/6, †1990 2/11
i Skaulo) i Övre Soppero. Han var son till arbetaren Johan Kaleb Fjellborg och Maria Elvira
Johansson i Övre Soppero.
Barn (Fjällborg):
1. Holger *1933
2. Heimer
2. Johan Hjalmar *1910 28/9 – tabell 89
– Gift 2:o 1916 15/10 med Sofia Vilhelmina Gretasdotter, *1895 31/12, †1970 4/3, dotter till
Margareta Andersdotter i Piilijärvi. Barn:
3. Fredrika Ingeborg *1918 21/4
4. Maria Sofia Linda *1920 15/7, †2002 29/11 i Kiruna. G. 1939 15/9 m. Simeon Fransson (*1896
5/1, †1979 20/5) i Tärendö. Han var son till torparen Frans Mikael Fredriksson Lantto och
Katarina Isaksdotter Kaaranes i Tärendö.
5. Johan Alfred (Fride) *1923 2/6 – tabell 90
6. Isak Vilhelm *1925 31/12 – tabell 91
7. Ida Elvina *1929 30/4. G. 1950 14/10 m. Nils Henrik Häggrot (*1924 9/3, †1986 12/9) i Kiruna.
Han var son till hemmansägaren Isak Zacharias Häggroth och Sofia Johanna Eliasdotter
Häggroth i Jukkasjärvi. Barn (Häggrot):
1. Robert *1949 2. Sören *1952 3. Kerstin *1953 4. Bo Roland *1957
5. Hans Roger *1961
49
8. Karl Gustav Adolf *1931 6/11 – tabell 92
9. Bror *1934 11/4 – tabell 93
10. Henny
Tabell 89
Johan Hjalmar Eliasson (från tabell 88). *1910 28/9 i Lannavaara, †1969 8/2 i Lannavaara.
– Gift med Ester Sigfrida Nilsen, *1924, †2010 9/7.
Barn:
1. Jan *1946
2. Gun‐Britt *1952
3. Siv *1956
4. Tord *1969
Tabell 90
Johan Alfred (Fride) Eliasson (från tabell 88). *1923 2/6 i Lannavaara.
– Gift med Magnhild Nilsen, *1927
Barn:
1. Bengt *1954
2. Ronny *1955
3. Ann‐Sofi *1959
4. Bertil *1961
Tabell 91
Isak Vilhelm Eliasson (från tabell 88). *1925 31/12 i Lannavaara, †2004 30/4 i Varberg.
– Gift med Ruth Helfrid, *1908, †1992 19/11.
Barn:
1. Kjell Åke
2. Stefan
Tabell 92
Karl Gustav Adolf Eliasson (från tabell 88). *1931 6/11 i Lannavaara, †2003 25/4 i Lannavaara.
– Gift 1956 31/12 med Dagny Emmoth.
Barn:
1. Conny
2. Siv Karin
3. Inger
4. Rita Ragnhild
5. Annette
Tabell 93 Bror Eliasson (från tabell 88). *1934 11/4 i Lannavaara.
– Gift med Ruth Johansson, *1935
Barn:
1. Anita
2. Lena
Tabell 94
Karl Erik Eliasson (Från tabell 87). *1885 16/12 i Lannavaara, †1954 8/8 i Lannavaara.
Hemmansägare i Lannavaara. Han kallades ʺEliaksen Kalle.ʺ
– Gift 1914 26/12 med Hilda Sofia Sevä, *1894 7/10, †1982 17/7, dotter till Olof Henriksson Sevä
och Greta Johanna Olofsdotter i Lannavaara.
50
Barn:
1. Sofia Anna Maria *1915 28/11 2. Karl Oskar *1918 26/1 – tabell 95
3. Aina Linda Johanna *1920 18/7, †1999 4/3. G. 1941 1/1 m. Karl Sigurd Zakarias Laestadius
(*1915 10/10, †2000 28/2) i Lannavaara. Han var son till Karl Erik Laestadius och Maria Kajsa
Zachariasdotter Pappila i Lannavaara.
Barn (Laestadius): 1. Maj‐Britt
2. Ragnhild *1942
3. Eilert *1944
4. Gullan *1945
5. Berit *1949
6. Anette *1956
4. Östen Vilhelm *1923 7/5 – tabell 96
5. Lisa Märta Paulina *1926 19/6 , †1985 12/11. G. 1952 2/8 m. John Ivar Harald Hasselström
(*1911 7/10 i Jukkasjärvi sn, †1970 17/6) i Vittangi. Han var son till faktorn Nore Klas Knut
Hasselström och Sara Katarina i Laxforsen.
Barn (Hasselström):
1. Bernt *1959
6. Agnes Ellen Gunhild *1928 15/12. G.m. Gösta Nils Johan Rautio (*1930 8/9) i Vittangi, son till
hemmansägaren Hugo Albert Rautio och Greta Olsson i Vittangi.
Barn (Rautio):
1. Karl *1954
2. Per Ivar *1958
7. Gertrud *1931 12/6
8. Artur *1931 12/6 – tabell 97
9. Ann‐Marie *1939 3/4
Tabell 95
Karl Oskar Eliasson (från tabell 94). *1918 26/1 i Lannavaara, †2005 3/1 i Vittangi.
– Gift 1948 30/10 med Nanna, *1930
Barn:
1. Gun‐Britt
2. Margareta
3. Inga‐Maj
4. Patrik
Tabell 96
Östen Vilhelm Eliasson (från tabell 94). *1923 7/5 i Lannavaara, †1996 22/2 i Lannavaara.
– Gift 1957 18/4 med Majlis, *1926
Barn:
1. Gilbert
2. Birgitta
Tabell 97 Artur Eliasson (från tabell 94). *1931 12/6 i Lannavaara.
– Gift med Else‐Maj Vinsa, *1937
Barn:
1. Elsy
2. Tora
51
Tabell 98
Hans Petter Larsson (Kuoksu) (Från tabell 29). *1848 14/1 i Kurravaara, †1922 28/2 i Parakka.
Backstugusittare i Parakka.
– Gift 1:o 1880 28/12 med Greta Stina Gabrielsdotter, *1834 3/7, †1896 3/11, dotter till hus‐
bonden på Kaapo gård Gabriel Gabrielsson Parakka, kallad ʺKaapoʺ och Anna Greta Samuels‐
dotter Stålnacke i Parakka.
Barn:
1. Anna Sofia *1872 16/6 – tabell 99 – Gift 2:o 1903 29/12 med Maria Johanna Gabrielsdotter, *1843 1/5 †1913 4/4, syster till den
första hustrun.
Andra hustruns barn utom äktenskapet:
1. Brita Maria Gabrielsson *1871 28/11, †1908. G. 1898 m. Petter Johansson Pekkari i Parakka.
Tabell 99 Anna Sofia Larsson (från tabell 98). *1872 16/6 i Parakka, †1949 12/6 i Vittangi. Inhyst i Vittangi.
Barn utom äktenskapet: 1. Gerda Hildegard *1903, †1904
Tabell 100
Johan Olofsson Kuoksu eller Kurravaara (Från tabell 28). *1795 22/5 i Merasjärvi, †1872 3/5 i
Kurravaara. Nämndeman, sexman hemmansägare och byålderman i Kurravaara. Han verkar ha
föredragit namnet Kuoksu framför det mer logiska Kurravaara. År 1844 omnämns han som byålderman i Kurravaara. Ännu 1861 var han aktiv som bonde.
Detta år hade han 6 kor, 10 renar och 13 får och getter. Hans åkrar avkastade 1 tunna korn och 1
tunna potatis.98
– Gift 1826 19/3 med Greta Kajsa Eriksdotter Kemi, *1796, †1865 15/10, dotter till brukskarlen
Erik Olofsson Kemi och Kristina Johansdotter i Masugnsbyn
Barn:
1. Greta Stina *1826 28/12, †1898 24/2 G. 1851 21/12 m. backstugusittaren Henrik Hansson
Rantatalo (*1818 24/6, †1885 6/2) i Jukkasjärvi. Han var son till nybyggaren Hans Henriksson
Ranta el. Rantatalo och Anna Olsdotter Kemi i Jukkasjärvi.
Barn (Rantatalo): 1. Hans Petter *1853 28/12, †1868 7/1. 2. Anna Kajsa *1854 24/11
3. Johan *1856 9/8
4. Maria *1854 9/4
5. Henrik *1861 5/7, †1867 25/12 6. Elias *1862 3/11 7. Brita Johanna *1864 24/7
8. Isak *1866 22/12, †1871 24/7 9. Greta Vilhelmina *1872 9/4 10. Eva Kajsa *1874 7/8 2. Johan Erik *1831 19/7 – tabell 101
3. Brita Maria *1835 28/1, †1856 15/6
4. Eva Kajsa Torneus *1840 27/7. G. 1878 29/9 m. hemmansägaren, fjärdingsmannen, kyrk‐
värden och kyrkväktaren Johan Erik Olofsson Olla (*1835 7/9, †1924 12/1) i Vittangi. Han var
son till nybyggaren, kateketen och kyrkväktaren Olof Eriksson Männistö, kallad ʺOllanfaariʺ,
och Anna Maria Mickelsdotter Huru i Ollanpää, Vittangi.
Barn (Johansson):
1. Nils Fredrik *1880 18/7
2. Kajsa Maria *1882, †1884
52
Johan Olofsson Kuoksu eller Kurravaaras bomärke 1842.99
Tabell 101
Johan Erik Johansson (Från tabell 100). *1831 19/7 i Kurravaara, †1917 3/9 i Kurravaara. Hus‐
bonde och sedan arrendator på gården Kurravaara Nr. 2, 1/16 mtl. i Kurravaara, möjligen bosatt
en tid i Kattuvuoma. Han kallades av någon anledning ʺLasarusʺ.
– Gift 1860 8/1 med sin kusin Lisa Greta Henriksdotter Torneus, *1831 11/5,†1922 25/7, från
tabell 102.
Barn:
1. Eva Kajsa *1860 13/11. G. 1887 24/4 m. Johan Lars Isaksson (se tabell 51).
2. Greta Johanna *1862 17/3, †1876 18/10. Stum.
3. Brita Maria *1863 23/10. G. 1888 15/4 m. fiskaren Johan Henrik Johansson Jostojärvi (*1850
3/12, †1920 24/5) i Kattuvuoma. Han var son till fiskaren Johan Henrik Persson Stålnacke‐
Jostojärvi och Kristina Hansdotter Pohjanen i Kattuvuoma.
Barn (Johansson): 1. Johan Petter *1887 13/7, †1916 28/10 (drunknad)
2. Anna Lisa *1890 3/3
3. Margareta Kristina *1893 8/1
4. Erik Vilhelm *1895 17/7, †1918 16/9
5. Oskar *1898 30/10, †1916 28/10 (drunknad)
6. Maria Karolina *1901 30/6
7. Isak Herman *1904 25/7
8. Elmina *1907 8/2
4. Anna Lisa *1866 1/4 . G. 1887 24/4 m. fiskaren Hans Petter Johansson Jostojärvi (*1848 29/7,
†1913 29/11) i Kattuvuoma. Han var son till fiskaren Johan Henrik Persson Stålnacke‐Josto‐
järvi och Kristina Hansdotter Pohjanen i Kattuvuoma.
Barn (Hansson): 1. Johan Vilhelm *1888 22/2
2. Henrik *1890 27/1
3. Anna Maria *1892 11/1
4. Petter *1894 9/2
5. Karl Isak *1896 20/10
6. Eva Lisa *1899 10/7
7. Hans Helmer *1901 3/3
8. Brita Sofia *1903 26/11, †1904 20/2
9. Alvina *1905 2/3
10. Ottilia *1907 13/9
11. Lars Levi *1909 30/1 5. Dödfött barn *†1868 7/10
6. Karolina *1869 3/10, †1960 31/12. G. 1895 25/3 m. snickaren Olof Olsson Paaninen (*1858 10/8,
†1916 3/2) i Jukkasjärvi. Han var son till skogssamen Olof Henriksson Panis och Sigrid
Henriksdotter Sevä i Övre Soppero.
Barn (Paaninen): 1. Hjalmar Fredrik *1895 18/5. Antog namnet Falbo.
2. Oskar *1896 21/11. Antog namnet Einestrand.
3. Isak *1896 5/9
4. Frida *1901 8/3
53
5. Alma Alberta *1903 4/8
6. Uno Alfred *1905 4/4
7. Eli *1907 21/9, †1907 4/8
8. Arthur Anders *1909 18/9. Antog namnet Fareby.
9. Bror Natanael *1914 5/7
10. Anna Mirjana *1914 5/7, †1925 1/5
11. Israel *1914 5/7, †1914 5/8
7. Isak *1871 10/9, †1878 22/5 8. Johan Petter *1875 23/4, †1885 25/1
Karolina Johansdotter (1869‐1960).100
Tabell 102
Henrik Olofsson Torneus (Från tabell 28). *1798 15/3 i Merasjärvi, †1885 29/10 i Kurravaara.
Kateket 1820, sedan backstugusittare i Kurravaara.
Olof Larsson Merasjärvis söner Henrik Olofsson och Hans Olofsson (tabell 112), blev år 1820
tillsammans med Johan Hansson Altin och Abraham Olofsson Lindgren från Jukkasjärvi, ut‐
bildade till lappkateketer av kyrkoherde Pehr Palmgren. I samband med detta började Henrik
och Hans kalla sig Torneus, efter sin halvbror Olof Olsson Torneus (tabell 186). En lappkateket
hade till uppgift att lära samernas barn att läsa och skriva, samt sprida grundläggande insikter i
kristendomen. Det visade sig dock snart att Palmgren valt fel strategi för att sprida kunskap
bland samerna. Wilhelm Tawe skriver i ʺJukkasjärvi kyrka och bygd 350 årʺ följande om detta: ʺDe var inte lämpliga för sysslan. När de skulle bege sig på sin första färd mutade de väg‐
visaren, lappmannen Riggo, att icke infinna sig på bestämd tid och plats. Dessutom klagade de
över att lappkåtan ej var lämplig skollokal och att lappbarnens föräldrar alltid tog parti för
barnen mot dem och för övrigt var likgiltiga för undervisningen. Också lapparna hade svåra
klagomål att framdraga mot kateketernas bonddryghet och otillbörliga leverne. Då kateketerna
framhöll sin ovana vid lapparnas levnadssätt, placerades de i nybyggarbyarna. Men ej heller
detta slog väl ut, då lapparna helt enkelt inte anförtrodde sina barn i deras vård. De blev därför
blott i tillfälle att undervisa barn till lappfamiljer, som vaktade renar år nybyggare. Sedan erhöll de till uppgift att i kyrkbyn undervisa en grupp 20‐30 åringar, som ʹläste för
prästenʹ för att få tillträde till konfirmation och nattvard och dymedelst vara behöriga att ingå
äktenskap. Samtidigt kunde ju kyrkoherde Palmgren ha dem under ögonen och bilda sig en
uppfattning om dem. Emellertid ålades kateketerna att fara ut bland lapparna för att i deras
kåtor ge undervisning. Missionären Fjellner gav noggranna anvisningar, vilka lappfamiljer, som
skulle besökas och hur länge de skulle stanna hos var och en. Kateketerna saboterade dock
verksamheten med olika åtgärder. Så företog de exempelvis på söndagarna resor mellan
nybyggarebyarna, som varade fr.o.m. söndag t.o.m. tisdag. Kortspel om brännvin idkade de
som tidsfördriv. Sin förman – missionären – lämnade de felaktiga uppgifter om verksamheten. Denna
kontrollerade dock deras arbetsprestationer och ombesörjde, att så stor del av lönen indrogs,
som uppvägde försummelserna. Trots upprepade varningar skedde ingen förändring till det
54
bättre och slutligen avskedades tre av dem och den fjärde – Henrik Torneus – blev falskeligen
angiven för förseelse, som han icke hade gjort. Han blev emellertid också skild från sysslan.ʺ Till kateketernas försvar kan man, enligt Tawe, anföra att missionären Anders Fjellner bitvis
motarbetade dem aktivt, då han själv var förespråkare för en annan skolform. Icke desto mindre
var det främst kateketerna själva och deras uppförande som orsakade att kateketinstitutionen
bröt samman. Efter detta tillsatte Palmgren kateketer av samisk börd; Olof Olsson Nyman, Olof
Jonsson Stoor och Nils Eriksson Svonni; dessa samiska kateketer hade större fallenhet att under‐
visa samebarnen i dragiga kåtor och de kunde antagligen också på ett annat sätt än nybyggarna
sätta sig in i samebarnens tankesätt.101 Henrik Olofsson Torneus bosatte sig efter sin korta katekettid i Kurravaara. 1861 ägde han
en häst, tre kor och några får och getter.102 – Gift 1829 11/4 med Kajsa Henriksdotter Avvakko, *1799, †1889 4/7, dotter till nybyggaren
Henrik Henriksson Keppo el. Avvakko och Susanna Mickelsdotter Moska i Avvakko.
Barn
1. Brita Kajsa *1829 26/1, †1910 24/9. G. 1852 19/3 m. sin halvkusin Johan Henrik Olofsson
Torneus (se tabell 187).
2. Lisa Greta *1831 11/5, †1922 25/7. G. 1860 8/1 m. sin kusin Johan Erik Johansson (se tabell
101).
3. Johan Henrik *1834 7/7 – tabell 103
4. Johanna *1837 25/12 , †1911 14/10. G. 1862 13/4 med jordbruksarbetaren Olof Johansson
(*1840 14/7, †1918 20/5) i Lannavaara. Han var son till nybyggaren Johan Petter Olofsson
Soppero och Anna Maria Johansdotter Huru i Övre Soppero.
Barn (Olofsson):
1. Greta Johanna *1863 5/3
2. Nils Petter *1865 9/2
3. Maria Kajsa *1868
4. Elias *1872 4/1
5. Johan *1875
6. Anna Lisa *1882 11/5
5. Lars *1842 25/1 – tabell 108
Henrik Olofsson Torneus bomärke 1840.103
Tabell 103
Johan Henrik Henriksson Tornéus (Från tabell 102). *1834 7/7 i Kurravaara, †1911 24/8 i Kurra‐
vaara. Husbonde på och sedan arrendator av gården Kurravaara Nr. 4, 1/16 mtl. i Kurravaara
– Gift 1868 27/12 med Brita Olofsdotter Stålnacke, *1834 22/3, †1915 18/2, dotter till nybyggaren
Olof Abrahamsson Stålnacke och Brita Markusdotter i Svappavaara.
Barn:
1. Maria Karolina *1865 17/2, †1948 9/5. G. 1888 21/10 m. hemmansägaren Johan Erik Lindstedt
(*1863 26/4, †1955 24/1) i Vittangi. Han var son till backstugusittaren Johan Gustav Lindstedt
och Anna Kajsa Hansdotter Muotka i Vittangi.
Barn (Lindstedt):
1. Maria Josefina *1889
2. Angelika Gunborg *1890 13/12
3. Anna Karolina *1893
4. Blenda Dagmar *1895
5. Johan Gustav *1897
6. Frida Vilhelmina *1899
55
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 7. Ester Karolina *1901
8. Frans Oskar *1903
9. Ingemar Emanuel *1905
10. Holmfrid Börje *1908
11. Erik Fritiof *1912
Johan Petter *1869 12/3, †
Hans Petter *1870 21/2, †1898 15/11
Brita Johanna *1871 20/3 – tabell 104
Anna Lisa *1873 9/2 , †1887 10/6
Margareta Kristina *1875 7/2, †1953 19/11. G. 1899 9/4 m. fiskaren Hans Fredrik Hermansson
Stöckel (*1848 12/10, †1914 13/10) i Kattuvuoma. Han var son till fiskaren Herman Fredrik
Stöckel och Anna Kajsa Hansdotter Pohjanen i Kattuvuoma.
Barn (Stöckel):
1. Sofia Albertina *1899 18/12
2. Amanda *1901 21/12
3. Eva Maria *1903 23/6
4. Fredrika *1905 16/8
5. Anna Karolina *1908 16/8
6. Ottilia *1910 10/8
Vilhelmina *1876 8/7, †1965 31/12i Kiruna. G. 1901 27/10 m. åbon Johan Henrik Eliasson
Lindmark (*1869 2/10, †1929 8/1) i Parakka. Han var son till hemmansägaren Elias Johansson
Lindmark och Eva Kajsa Henriksdotter Stålnacke i Parakka.
Barn:
1. Petter Olof *1900 6/5
2. Anton *1903 8/2
3. Benjamin *1905 4. Johan Emil *1908 5. Josef *1911 6. Frida *1913 7. Johannes *1916 8. Maria Hildur *1918 9. Maria Elisabet *1921 Eva Kajsa *1877 1/12 – tabell 106
Tabell 104
Brita Johanna Johansdotter Torneus (från tabell 103). *1871 20/3. G. 1901 10/1 m. arbetaren
Salomon Jakobsson Saari (*1870 8/8 i Ilmajoki sn, †1961 1/12 i Kiruna) i Jukkasjärvi, sedan bosatt
i Kiruna. Han var son till Jakob Jakobsson Saari och Maja Lisa Isaksdotter i Karjala, Ilmajoki.
Barn utom äktenskapet:
1. Petter Olof Tornéus *1893 10/1 – tabell 105
Barn i äktenskapet (Saari):
2. Anna Signe Maria *1904
3. Edvin Henning *1905
4. Emil Artur *1907
5. Milda Eufemia *1914, †1915
Tabell 105
Petter Olof Tornéus (från tabell 104). *1893 10/1 i Kurravaara, †1955 19/10 i Kiruna. Verkstads‐
arbetare i Kiruna.
– Gift 1923 1/1 med Emilia Kristina Naartijärvi, *1897 20/12 i Nedertorneå, †1977 24/10.
Barn:
56
1. 2. 3. 4. 5. Ellen Olivia *1920
Sven Olof *1922
Johan Petter *1924, †1924
Johan Petter *1925
John Sigfrid *1928
Tabell 106
Eva Kajsa Johansdotter Torneus (från tabell 104). *1877 1/12 i Kurravaara, †1943. Bosatt i
Kurravaara.
Barn utom äktenskapet: 1. Johan Albert Thornéus *1901 – tabell 107
Tabell 107
Johan Albert Thornéus (från tabell 106). *1901 14/7 i Kurravaara, †1980 10/5 i Kiruna. Lapp‐
marksvaruhandlare i Kiruna. Han grundade ʺTornéus renprodukter ABʺ på 1940‐talet. På före‐
tagets hemsida står att företaget: ʺsäljer både ren‐ och älgkött, hjortron, fjällröding och kaffeost.
Även andra varor som skinnkläder, souvenirer, hantverk, sameslöjd, handgjorda knivar mm.ʺ
– Gift 1930 18/10 med Elina Johansson, *1910 16/11, †1977 10/10
Barn: 1. Kerstin
2. Sten
Tabell 108
Lars Henriksson Tornéus (Från tabell 102). *1842 15/1 i Kurravaara, †1918 23/3 i Kurravaara.
Backstugusittare i Kurravaara.
– Gift 1884 18/5 med Maria Andersdotter Niia, *1855 4/12, †1938, dotter till fiskaren Anders
Nilsson Niia och Ingrid Olofsdotter Sarri i Rautusvuoma sameby.
Barn:
1. Johan Stefanus *1885 23/2 – tabell 109
2. Natanael *1888 28/10 – tabell 110
3. Isak Arvid *1892 8/1 – tabell 111
4. Maria Rakel *1895 15/12, †1981 24/6. G. 1920 8/5 m. Arvid Johansson (*1889 8/2, †1957 29/5) i
Kurravaara. Han var son till hemmansägaren Johan Andersson Pokki och Brita Sofia
Mickelsdotter i Kurravaara.
Barn (Johansson): 1. Arne Johan Arvid *1921. Antog namnet Jönestål.
2. Alfred Johannes *1923 3. Hjalmar *1926 4. Gunnar *1931 Lars Henriksson Torneus.104
57
Tabell 109
Johan Stefanus Tornéus (Från tabell 108). *1885 23/2 i Kurravaara, †1969 22/12 i Kurravaara.
Arbetare och naturläkare i Kurravaara. Följande är hämtat ur en notis i NSD 22/2 1960:
ʺI sin hembygd har Tornéus gjort sig känd av alla, främst genom sin förmåga att bota hud‐
sjukdomar, en konst som han i sin tur lärt sig av sin mor, men även långt utanför hembygden
har folk anlitat honom, och han har därför blivit känd under namnet ʹKurravaaradoktornʹ. Vid
sidan av sitt lilla jordbruk har Tornéus om vintrarna arbetat i skogen men också med en del
annat, Bl.a. har han en tid arbetat i Tuollovaaraʺ105
– Gift 1927 30/6 med Brita Johanna Jonasdotter, *1886 28/1, †1951 30/7, dotter till nybyggaren
Jonas Mickelsson och Greta Kajsa Johansdotter Lindmark i Saivorova. Hon var änka efter Isak
Henriksson Torneus (tabell 190).
Barn:
1. Albin Stefanus *1927, †2004 i Kiruna. Ogift.
2. Johan
3. Ida
Tabell 110
Natanael Larsson Torneus (från tabell 108). *1888 28/10 i Kurravaara, †1919 29/3 i en olycka i
Kiruna gruva. Gruvarbetare i Kiruna sedan 1912.
– Gift 1912 11/2 med Brita Maria Matilda Oja, *1894 30/4, †1958 15/10 i Jerijärvi, dotter till back‐
stugusittaren Herman Oja och Brita Sofia Nilsdotter i Jerijärvi. Barn:
1. Märta Ingrid Ingeborg *1913
2. Hugo Hjalmar *1914
3. Enar Edvin *1916
4. Sven Ivar Natanael *1919
Tabell 111
Isak Arvid Torneus (från tabell 108), *1892 8/1 i Kurravaara, †1947 26/3 i Kiruna i en gruv‐
olycka. Gruvarbetare i Kiruna. Han skall ha förolyckats på samma plats som hans bror
Natanael.
– Gift 1915 9/7 med Agnes Amalia Niemi, *1894 28/1, †1966 15/2 i Vittangi, dotter till back‐
stugusittaren Emil Niemi och Josefina Sirkka i Kardis.
Barn:
1. Gunnar Sixten *1916
2. Karl Arvid *1918
3. Maria Gunborg *1919
4. Arvid Sigvard *1920
5. Agnes Gunhild *1922
6. Svante Emil *1927
Tabell 112
Hans Olofsson Kuoksu – Torneus (Niemi) (Från tabell 28). *1802 i Merasjärvi, †1868 24/9 i
Jukkasjärvi. Kateket 1820 (angående detta, se texten under tabell 102), sedan inhyst i Vittangi
fram till 1833, sedan inhyst i Kurravaara. Slutligen backstugusittare i Jukkasjärvi. Han kallade
sig på 1840‐talet av okänd anledning ʺHans Olofsson Niemiʺ.
– Gift 1828 18/3 med Greta Kajsa Andersdotter Hvit, *1804, †1881 5/2, dotter till soldaten
Anders Henriksson Stålnacke‐Hvit och Anna Margareta Jönsdotter Marttila i Turtola.
Barn:
1. Brita Maria *1829 8/2, †1890. G. 1853 m. Anders Jonasson Snällfot (se tabell 197).
2. Olof *1832 8/11 – tabell 113
58
3. Johan Henrik *1835 – tabell 121
4. Hans Petter *1842 – tabell 122
Hans Olofsson Torneus bomärke 1840.106
Tabell 113
Olof Hansson Torneus (Från tabell 112). *1832 8/11 i Vittangi, †1908 30/7 i Jukkasjärvi. Ny‐
byggare i Tahkoniemi, Jukkasjärvi. Kallad ʺTahkoniemen Ollikkaʺ.
– Gift 1866 20/1 med Brita Maria Johansdotter Fjellborg, *1836 26/10, †1910 21/3, dotter till
nämndemannen och nybyggaren Johan Nilsson Fjellborg och Kajsa Johansdotter i Jukkasjärvi.
Barn:
1. Maria Johanna *1868 2/1. G. 1892 m. Isak Fredriksson Pessa (*1867 2/1) i Paksuniemi. Han
var son till hemmansägaren och fångstmannen Fredrik Johansson Pessa och Margareta
Britasdotter Stålnacke (från tabell 29) i Vittangijärvi.
Barn (Pessa):
1. Karl August *1891 23/11
2. Ester Maria *1894 2/1
3. Isak Herman *1896, †1902 30/4
4. Johan Benjamin *1898 7/11, †1902 20/5
5. Oskar Valter *1901 20/10. Hans barn antog namnen Askbäck och Alselind.
6. Isak Herman *1904 29/9
7. Dödfött barn *†1908 18/9
2. Dödfött barn *†1869 14/11
3. Johan Salomon *1873 9/6 – tabell 114
4. Hans Petter *1875 30/4, †1955 19/12. Hemmansägare i Paksuniemi. Ogift.
5. Margareta Kajsa *1876 2/11, †1877 16/12
6. Nils Henrik *1879 16/2 – tabell 120
7. Brita Vilhelmina *1880 22/10, †1935 3/2. G. 1903 28/11 m. Elias Johansson (*1876 23/7, †1947
3/3) i Paksuniemi. Han var son till hemmansägaren Johan Petter Andersson Paksuniemi och
Greta Johanna Eliasdotter Häggroth i Paksuniemi.
Barn (Johansson): 1. Johan Arvid *1903 20/1, †1919 23/5
2. Maria Elida *1905 15/10
8. Anna Kristina *1885 8/3, †1964 8/3. G. 1912 23/3 m. hemmansägaren Isak Eriksson (*1862
23/8, †1848 3/3), kallad ʺPitkä‐Iiskoʺ, i Poikkijärvi, Jukkasjärvi. Han var son till kronoåbon
Erik Olofsson Poikkijärvi, kallad ʺPoikkijärven Erkkiʺ, och Brita Kajsa Olsdotter Torneus
(från tabell 186) i Poikkijärvi, Jukkasjärvi.
Barn (Eriksson): 1. Frans Helmer *1913 24/6 2. Gustav Adolf *1915 16/11
Tabell 114
Johan Salomon Olsson Tornéus (Från tabell 113). *1873 9/6 i Jukkasjärvi, †1953 18/11 i Jukkas‐
järvi. Hemmansägare i Tahkoniemi, Jukkasjärvi.
– Gift 1897 13/6 med Hilda Maria Lidström, *1872, †1951 22/2, dotter till kronojägaren Gustav
Adolf Lidström och Matilda Sjöström på Saari i Jukkasjärvi.
Barn:
1. Gustav Adolf *1898 3/8, †1902 31/7
2. Oskar Emil *1901 17/2, †1917 10/7
3. Johan Petter *1903 12/8 – tabell 115
59
4. 5. 6. 7. 8. Isak Vilhelm *1905 14/7 – tabell 116
Frans Helmer *1907 6/9 – tabell 117
Gustaf Adolf *1909 6/11 – tabell 118
Sigurd Hjalmar *1911 31/8 – tabell 119
Sofia Ingeborg *1914 30/10 , †1918 30/9
Tabell 115
Johan Petter Tornéus (Från tabell 114). *1903 12/8 i Jukkasjärvi, †1976 25/6 i Kiruna. Hemmans‐
ägare och gruvarbetare i Jukkasjärvi
– Gift 1925 29/11 med Saima Maria Vuolo, *1908 10/3, †1989 25/7 i Kiruna.
Barn:
1. Sven Erik *1929, †
2. Svea Signhild *1930
3. Astrid *1931
4. John Erik *1933
5. Johan Östen *1936
6. Ruth Ann‐Marie *1940
7. Brita Ragnhild *1943
8. Harry Ingemar *1947
9. Astrid Elvira *1951
Tabell 116 Isak Vilhelm Torneus (från tabell 114). *1905 14/7 i Jukkasjärvi, †1959 23/10 i Jukkasjärvi.
– Gift 1955 17/9 med Anna Lisa, *1917 4/4, †2006 3/1.
Tabell 117
Frans Helmer Thornéus (Från tabell 114). *1907 6/9 i Jukkasjärvi, †1984 10/12 i Kiruna.
Hemmansägare i Tahkoniemi, Jukkasjärvi.
– Gift 1946 2/2 med Maria Karolina Hillevi Nilsson, *1912 16/9, †1988 12/11.
Barn:
1. Tore Torgny *1945
2. Bror Helmer *1947
3. Eivor Fredrika *1948
Tabell 118
Gustaf Adolf Thornéus (Från tabell 114). *1909 6/11 i Jukkasjärvi, †1993 11/2 i Jukkasjärvi.
Gruvarbetare, bosatt i Jukkasjärvi.
– Gift 1933 6/5 med Sofia Johanna Åström, *1909 7/6, †1991 26/8, dotter till småskolläraren
Johan Fredrik Åström och Sofia Vilhelmina Henriksdotter Puimunen i Jukkasjärvi.
Barn:
1. Johan Birger *1935
2. Kurt Ingvar *1938
3. Tyra Gunborg *1940
Tabell 119
Sigurd Hjalmar Thorneus (Från tabell 114). *1911 31/8 i Jukkasjärvi, †1987 27/10 i Jukkasjärvi.
Gruvarbetare, bosatt i Jukkasjärvi.
– Gift 1934 med Sandra Ingeborg Johansson, *1913 17/3, †1970 31/10, dotter till kronoåbon
Johan Petter Johansson och Inger Maria Nutti i Sevujärvi.
Barn:
1. Sigurd Oskar Ingemar *1934
60
Tabell 120
Nils Henrik Torneus (från tabell 113). *1879 16/2 i Jukkasjärvi, †1958 10/4 i Jukkasjärvi.
– Gift 1931 26/2 med Hilma Sofia Fjellborg, *1902 5/9, †1956 25/8, från tabell 135.
Tabell 121
Johan Henrik Hansson Torneus (Från tabell 112). *1835 23/5 i Kurravaara, †1885 18/12 i Övre
Soppero. Nybyggare på gården Övre Soppero Nr. 13.
– Gift 1861 2/5 med Greta Kajsa Johansdotter Keskitalo, *1835, †1903, dotter till husbonden på
Keskitalo gård Johan Petter Andersson Soppero‐Keskitalo och Ella Henriksdotter Svonni i Övre
Soppero
Fosterbarn:
1. Maria Johanna Olofsdotter Martti *1852 16/3, †1915 9/12 (dotter till Olof Mårtensson Martti
och Anna Greta Andersdotter Holma i Lainio). G.m. backstugusittaren Johan Henrik Olofs‐
son Paaninen (*1847 24/11, †1925 28/11) i Silkkimuotka. Han var son till skogssamen Olof
Hindersson Panis och Sigrid Henriksdotter Sevä i Övre Soppero.
Barn (Olsson Paaninen):
1. Hilda *1885 10/8
2. Johan Vilhelm *1889 17/3
3. Petter *1891 27/11, †1892
4. Emil *1893 13/1
2. Johannes Andersson Snällfot *1854 – se vidare tabell 198.
Tabell 122
Hans Petter Hansson Torneus (Från tabell 112). *1842 15/2 i Kurravaara, †1894 18/2 i Jukkas‐
järvi. Backstugusittare, sedan kronoåbo i Jukkasjärvi.
– Gift 1875 30/5 med Brita Sofia Hansdotter Pohjanen, *1834 7/12, †1905 13/4, dotter till hus‐
bonden på Pohjanen gård Hans Johansson Pohjanen och Anna Maria Eriksdotter i Jukkasjärvi.
Barn:
1. Nils Petter *1876 5/5 – tabell 123
2. Johan Henrik *1877 28/7 – tabell 124
3. Isak *1879 12/8 – tabell 129
Tabell 123
Nils Petter Tornéus (Från tabell 122). *1876 5/5 i Jukkasjärvi, †1951 30/5 i Jukkasjärvi. Smed och
kronoåbo i Jukkasjärvi.
– Gift 1929 13/6 med Matilda Pessa, *1893 28/12, †1967 13/1, dotter till nybyggaren Johan Erik
Fredriksson Pessa och Greta Vilhelmina Johansdotter i Sevujärvi.
Barn:
1. Per Sune *1929
2. Anna Greta *1933
3. Nils Erik *1935
Tabell 124
Johan Henrik Hansson Tornéus (Från tabell 122). *1877 18/7 i Jukkasjärvi, †1966 26/6 i
Jukkasjärvi. Kronoåbo och bönhållare i Jukkasjärvi. Skiftesgodman vid laga skiftet i Kurravaara.
– Gift 1902 13/4 med Sofia Karolina Johansdotter, *1881 12/3, †1959 17/5, dotter till hemmans‐
ägaren Johan Johansson och Margareta Kristina Zackrisdotter Häggroth i Jukkasjärvi.
Barn:
1. Johan Helmer *1903 29/3 – tabell 125
2. Sofia Elida *1904 8/7, †1914 23/3
3. Uno *1906 10/7 – tabell 126
61
4. 5. 6. 7. Frans William *1908 22/9, †1939. Predikant.
Emil *1912 8/11 – tabell 127
Hjalmar *1915 1/5, †1915 3/5
Ida Elina *1916 8/6, †1974 9/7. G. 1939 24/3 m. lanthandlaren Ruben Albert Haapalainen
(*1915 9/8, †1969 3/3) i Jukkasjärvi. Han var son till skolvaktmästaren Otto Hjalmar Haapa‐
lainen och Brita Maria Fjellborg i Jukkasjärvi.
Barn (Haapalainen):
1. Per Olof *1962
8. Elmina *1918 31/10, †1928
9. Eida Sofia *1921 20/3, †1930
10. Edvin *1923 18/8, †1989 8/4 i Jukkasjärvi, ogift.
11. John *1925 18/10 – tabell 128
12. Helge *1927 12/9, †1951 30/5 i Jukkasjärvi. Handlande, ogift.
Johan Henrik Hansson Torneus namnteckning 1924.107
Tabell 125
Johan Helmer Torneus (från tabell 125). *1903 29/3 i Jukkasjärvi, †1986 9/2 i Jukkasjärvi. Gruv‐
arbetare i Kiruna.
– Gift 1928 6/10 med Hildur Eriksson, *1908 25/9, †1977 27/9
Barn:
1. Astrid Ingegerd *1928
2. Lennart *1936
Tabell 126
Uno Torneus (från tabell 124). *1906 7/10 i Jukkasjärvi.
Barn med Amanda Åström, *1905 21/4:
1. Ingrid Vilhelmina *1934
Tabell 127
Emil Torneus (från tabell 124). *1912 8/11 i Jukkasjärvi, †1990 29/12 i Kiruna.
– Gift 1955 31/12 med Anna Lisa, *1924
Barn:
1. Iris *1956
2. Asta *1958
3. Tage *1962
Tabell 128
John Torneus (Från tabell 124). *1925 18/10 i Jukkasjärvi, †1996 26/9 i Jukkasjärvi. Gruvarbetare,
ägare till laxforsens sågverk, byålderman i Jukkasjärvi.
– Gift 1955 12/3 med Svea Hilda Margareta Häggroth *1935 30/3, dotter till Isak Vilhelm
Häggroth och Hilja Karolina Töyrä i Jukkasjärvi.
Barn:
1. Arthur
2. Holger
3. Karin
4. Eva
5. Bertil
6. Maria
7. Göran
8. Gudrun
62
Tabell 129
Isak Hansson Tornéus (Från tabell 122). *1879 12/8 i Jukkasjärvi, †1951 30/5 i Jukkasjärvi.
Kronoåbo, sedan hemmansägare i Jukkasjärvi
– Gift 1901 8/4 med Eva Karolina Fjellborg, *1878 8/2, †1914 8/7, dotter till hemmansägaren
Salomon Johansson Fjellborg och Anna Lisa Zackrisdotter Häggroth i Jukkasjärvi.
Barn:
1. Amalia *1901 5/7, †1961 23/11. G. 1932 24/9 m. Hugo Emanuel Lindmark (*1907 30/1, †1991
6/9) i Jukkasjärvi. Han var son till hemmansägaren Zacharias Zachariasson Lindmark (bror
till Olof Henrik Zachrisson Lindmark ‐ se tabell 68) och Sofia Karolina Salomonsdotter i
Jukkasjärvi.
Barn (Lindmark):
1. Nancy *1936
2. Sally *1938
2. Karl Johan *1902 27/6 – tabell 130
3. Isak Valter *1903 24/9 – tabell 131
4. Hugo Hjalmar *1905 14/4 – tabell 132
5. Signe Karolina *1909 24/8, †1909 15/9
Isak Hansson Tornéus namnteckning 1919.108
Tabell 130
Karl Johan Tornéus (Från tabell 129). *1902 27/6 i Jukkasjärvi, †1980 17/11 i Jukkasjärvi.
Hemmansägare i Jukkasjärvi.
– Gift 1925 14/11 med Sofia Evelina Isaksson Paksuniemi, *1906 12/1, †1989 20/8, dotter till
hemmansägaren Isak Isaksson Paksuniemi och Emma Maria Eriksdotter Rentola i Jukkasjärvi.
Barn:
1. Marta Sofia *1925
2. Yngve *1930
3. Majlis *1933
4. Ulla Majvor *1938
5. Greta Magnhild *1940
Tabell 131
Isak Valter Tornéus (Från tabell 129). *1903 14/9 i Jukkasjärvi, †1933 13/6 i Jukkasjärvi. Gruv‐
arbetare, bosatt i Jukkasjärvi.
– Gift 1927 14/4 med Hulda Hedvig Karlsson, *1907 2/7, †1959 17/4. Hon gifte 1934 20/3 om sig
med Johan Allan Häggroth i Jukkasjärvi.
Barn:
1. Georg Valter *1927 6/11, †1981 19/6 i Tingsryd, Södra Sandsjö.
2. Gerda Maria Gunborg *1929, †1929.
Tabell 132
Hugo Hjalmar Tornéus (Från tabell 129). *1905 19/4 i Jukkasjärvi, †1995 20/11 i Jukkasjärvi.
Kyrkvaktmästare och hemmansägare i Jukkasjärvi.
– Gift 1932 9/4 med Milda Elida Häggroth, *1909 6/8, †1992 19/1, dotter till hemmansägaren
Johan Zachris Häggroth och Sofia Johanna Eliasdotter Häggroth i Jukkasjärvi.
Barn:
1. Algot *1931
2. Gösta *1933
3. Folke Lennart *1935
4. Sten Harald *1937, †1965
63
5. 6. 7.
8. 9. Isak Ingvar *1939
Stig Holger *1941
Laila Gunvor *1943
Astrid Birgitta *1946
Elsy Gunhild *1949
Tabell 133 Elias Olofsson Kurravaara (Från tabell 28). *1806 i Merasjärvi, †1840 27/12 i Kurravaara. Han
dog redan 1840, vid 34 års ålder, utan att ha gift sig med sin trolovade Anna Johansdotter
Eldstål. Efter sin fästmans död flyttade Anna Eldstål och hennes och Elias son Johan Henrik till
Vivungi. Han kallades postumt ʺTollin Eljasʺ. – Trolovad med Anna Johansdotter Eldstål, *1811, †1881 5/4, kallad ʺTollin Annaʺ, dotter till
soldaten Johan Isaksson Eldstål och Helena Mickelsdotter i Korpilombolo. Efter fästmannens
död verkar Anna ha levt som skogssame. Tollin Anna var känd och fruktad som ʺklok gummaʺ.
Ingen vågade anklaga henne för något, ens bakom hennes rygg, för hon var kunnig i all sorts
trolldom. Med mossa och en sten från en kallkälla i Herrantermä kunde hon bota eksem, utslag,
blodförgiftning och andra sjukdomar. Samuli Paulaharju skriver följande om henne: ʺTollin Anna i Soppero, en lappgumma, kunde förgöra mycket så snart någon retade henne
det minsta, bara med att säga: Från din mun till Guds öron och därifrån ner tillbaks! Intill tredje
och fjärde mjölkningen Korna dina i skogen [blir] kvar! Och så skedde det. Korna låg kvar i
skogen bakom Umpuriån i flera nätter. Ibland fräste gumman åt någon pojkvalp som illfänades
med henne: Kom det ihåg pojke, I morron får du sträcka på fotsenorna! Snart fick pojken löpa i
tre dygn efter får som hade rymt till skogs.ʺ109
Barn:
1. Dödfött barn *†1836 26/8
2. Johan Henrik Torneus *1837 29/3 – tabell 134
3. Nils Petter *1839 26/11, †1841 18/1 i Karesuando.
Elias Olofsson Kurravaaras bomärke 1840.110
Tabell 134
Johan Henrik Eliasson Torneus (Från tabell 133). *1837 29/3 i Kurravaara, †1917 17/1 i Vivungi.
Fiskare och backstugusittare, sedan nybyggare i Vivungi, kallad ʺKönsän Heikkiʺ. Det sägs om
honom, att han var mycket skeptiskt lagd. Han krävde att alla påståenden skulle bevisas innan
han trodde på dem.111Han överlät vid hög ålder sitt nybygge till sin fosterson Johan Henrik
Hansson Vivungi – Torneus (tabell 210). Denne överlät sedan nybygget till sin fosterfars
dotterson Willliam Torneus (tabell 140).
– Gift 1858 med Brita Kajsa Johansdotter Viikusjärvi, *1817 24/9, †1900 14/10, dotter till ny‐
byggaren Johan Magnusson Riska‐Viikusjärvi och Greta Persdotter Kyrö i Viikusjärvi.
Barn:
1. Anna Maria *1860 1/2 – tabell 135
2. Eva Kajsa *1861 11/2 – tabell 139
3. Brita Johanna *1862 4/12, †1910 8/5. G. 1897 3/1 m. nybyggaren Isak Johansson Lasu (*1857
5/8) i Vivungi. Han var son till hemmansägaren Johan Henrik Olsson Lasu och Johanna
Isaksdotter Tjäder i Junosuando. Barn (Lasu):
1. Isak Vilhelm *1890 9/11 2. Oskar *1892 25/9, †1892 18/9
3. Johan Fredrik *1893 12/12, †1893 30/12
64
4. Emma Serafia *1895 4/4
5. Johan Herman *1899 6/12
6. Ida Johanna *1902 8/7
Fosterson:
1. Johan Henrik Hansson Vivungi‐Torneus *1873 5/11 – se vidare tabell 210.
Tabell 135
Anna Maria Johansdotter Torneus (från tabell 134). *1860 1/2 i Vivungi. G. 1897 23/4 m.
arbetaren Petter Nilsson Fjällborg (*1866 19/3) i Övre Soppero. Han var son till Nils Johansson
Fjällborg och Sigrid Persdotter Sevä i Övre Soppero.
Barn utom äktenskapet (Torneus):
1. Johan Henrik *1884 1/1 – tabell 136
2. Anton Vilhelm *1886, †1886
3. Greta Johanna *1888 19/9. G.m. postföraren Isak Johansson Holma (*1871 7/12) i Lannavaara.
Han var son till backstugusittaren Johan Henrik Johansson Holma och Greta Johanna
Johansdotter Häggroth i Nedre Soppero.
Barn (Holma):
1. Emma Teresia *1913 23/2, †1914
2. Dödfödd dotter *†1914 20/2
3. Dödfödd son *†1915 25/4
4. Alma Ragnhild *1918 21/6, †1918 13/10
5. Isak Elias *1918 21/6, †1919 8/10
6. Dödfödd son *†1921 28/4
4. Stina Erika *1890 5/8, †1890
Barn inom äktenskapet (Fjällborg): 5. Maria Magdalena *1895 27/8
6. Hilda Sofia *1898 10/6, †1899
7. Emil *1900
8. Hilma Sofia *1902 5/9, †1956 25/8. G. 1931 26/2 m. Nils Henrik Torneus (tabell 120).
Tabell 136
Johan Henrik Torneus (från tabell 135). *1884 1/1 i Övre Soppero, †1968 29/1 i Övre Soppero.
Jordbruksarbetare i Övre Soppero.
– Gift 1914 12/4 med Maria Amalia Holma, *1896 13/8, †1937 18/5, dotter till nybyggaren Isak
Johansson Holma och Maria Kajsa Olsdotter i Övre Soppero.
Barn:
1. Oskar Sigvard *1915 – tabell 137
2. Johan Edvard *1918 – tabell 138
3. Helmi Maria Kajsa *1922
4. Lempi Matilda *1924
5. Vilhelm *1930
6. Evert *1934
Tabell 137
Oskar Sigvard Tornéus (från tabell 136). *1915 3/8 i Övre Soppero, †1993 21/10.
Barn:
1. Maj‐Britt
2. Birgitta
3. Mauritz *1947
4. Arne *1951
65
Tabell 138
Johan Edvard Tornéus (från tabell 136). *1918 7/11 i Övre Soppero, †1978 21/10 i Kiruna.
– Gift med Ella Karin Påve, *1940 4/11
Barn:
1. Gun‐Britt *1963
2. Håkan *1964
3. Anette *1966
4. Lena *1968
Tabell 139
Eva Kajsa Johansdotter Torneus (från tabell 134). *1861 11/2 i Vivungi, †1914 25/2 i Vivungi. – Gift 1904 18/4 med jordbruksarbetaren Henrik Johansson Heikki (*1852 14/1, †1919 6/3) i
Vivungi. Han var son till hemmansägaren Johan Johansson Heikki el. Välikangas och Brita Stina
Aronsdotter Aaro i Junosuando.
Barn utom äktenskapet (Torneus):
1. Henrik *1882 9/10, †1883 23/10
2. William *1883 2/12. Eva Kajsa Torneus blivande make Henrik Johansson Heikki uppgav sig
enligt födelseboken vara Williams far – tabell 140
Barn i äktenskapet (Heikki):
3. Mina *1890 8/6
4. Amalia *1894 28/1
5 Oskar *1896 4/7, †1897 17/6
6. Emil August Henriksson *1898 25/4
7. Valfrid *1901 10/4
Tabell 140
William Torneus (Från tabell 139). *1883 3/12 i Vivungi, †1915 28/4 i Vivungi. Arbetare, sedan
nybyggare i Vivungi. Han övertog det nybygge hans morfar Johan Henrik Eilasson Torneus
(tabell 134) anlagt, och sedan överlåtit till sin fosterson Johan Henrik Hansson Vivungi‐Torneus.
– Gift 1912 med Fredrika Britasdotter Naisuk, *1881, dotter till Brita Nilsdotter Naisuk i Piili‐
järvi. Hon gifte som änka om sig med Johan Herman Isaksson Lasu i Vivungi.
Barn:
1. Karl Vilhelm *1908 23/11 – tabell 141
2. Ester Hilma Mariana *1913 11/9, †1989 18/4. G.m. Per Emil Svante Stenmark (*1909 10/6,
†1977 24/9) i Kiruna.
3. August Albin *1915 12/11 – tabell 142
Tabell 141
Karl Vilhelm Torneus (från tabell 140). *1908 23/11 i Vivungi, †1961 22/1 i Kiruna.
– Gift 1934 10/6 med Emma Maria Granat, *1915 3/11, †1998 1/2 i Piteå, dotter till Emanuel
Granat och Ida Vilhelmina Larsdotter Kemi i Masugnsbyn.
Tabell 142
August Albin Tornéus (från tabell 140). *1915 12/11 i Vivungi, †1974 8/10 i Vittangi.
– Gift 1941 4/12 med Frida Sofia Vanhatalo, *1914 10/8, †2001 20/12 i Kiruna, dotter till
hemmansägaren Johan Valerius Vanhatalo och Maria Sofia Snällfot (från tabell 198) i Kirnujärvi.
Tabell 143
Johan Olofsson Kuoksu – Pitkä – Kangas – Oksajärvi (från tabell 28). *1786 22/11 i Kurravaara,
†1855 i Oksajärvi. Han växte upp hos sin mor och styvfar, var som ung brukskarl i Kengis,
bodde i Kengis vid 1810‐talets början och var sexman och husbonde på Kangas gård i Juno‐
66
suando från omkring 1814 till 1830‐talet, varefter han anlade ett nybygge i Oksajärvi. Hans ny‐
bygge i Oksajärvi övertogs av Johan Jakob Hansson Lainio.
– Gift 1814 med Eva Kajsa Mickelsdotter Paavo, *1798 6/4, †1840, dotter till husbonden på
Paavo gård Mickel Mickelsson Kreku‐Paavo och Regina Andersdotter Pekkari i Tärendö.
Barn:
1. Cecilia Johanna *1816 7/8, †1877 5/7. G.m. nybyggaren Salomon Salomonsson Skarpsvärd
(*1824 8/8, †1888) i Käymäjärvi. Han var son till Salomon Mickelsson Skarpsvärd och Helena
Olofsdotter i finska Juoksengi.
Barn (Skarpsvärd):
1. Johan Erik *1843 4/6
2. Anna Greta *1854 28/8
2. Mickel *1822 10/7 – tabell 144
3. Anna Greta *1823 8/8. G.m. Mickel Mickelsson Wiss (*1824 16/10) i Nuuksujärvi. Han var son
till Mickel Larsson Wiss och Anna Greta Henriksdotter Lauri i Tärendö. De flyttade till
Spilderbugten, Malangen, Norge.
Barn (Mikkelsen):
1. Mickel *1847
2. Johan Henrik *1850
3. Maria *1853
4. Isak *1859
5. Sofia *1862
6. Zachris *1864, †1865
4. Brita Kajsa *1824, †1851 5/1. G. 1848 26/3 m. Johan Erik Månsson Elingius (*1825 9/8) i Lainio.
Han flyttade till Norge 1856 och var son till Måns Ersson Lainio‐Elingius och Stina Nils‐
dotter Sevä i Lainio.
Barn (Elingius):
1. Johan Erik *1847, †1847
5. Johan Henrik *1826 16/11 – tabell 145
6. Olof Harju *1837 22/7 – tabell 161
7. Lena Maria *1840. G. 1861 2/3 m. Anders Isaksson Peräjävaara (*1836 2/3) i Peräjävaara. Han
var son till Isak Isaksson Peräjävaara och Anna Greta Johansdotter i Peräjävaara.
Barn (Peräjävaara):
1. Maria Stina *1860
Tabell 144
Mickel Johansson Oksajärvi (från tabell 143). *1822 10/7 i Junosuando, †1863 12/11 i Oksajärvi.
Backstugusittare i Oksajärvi. Han kallades ʺOksa‐Mikkoʺ.
– Gift med Maja Lena Johansdotter Viikusjärvi, *1824 23/3, dotter till nybyggaren Johan
Magnusson Riska‐Viikusjärvi och Greta Persdotter Kyrö i Viikusjärvi. Maja Lena levde länge
som änka, och försörjde sig huvudsakligen på att snara hare och fågel.
Barn:
1. Johan Henrik *1850, †1871 26/5. Krympling, inhyst i Junosuando. 2. Brita Johanna *1853
3. Maria Stina *1856, †1861 20/5
4. Mickel *1864 15/5
Tabell 145
Johan Henrik Johansson Oksajärvi eller Nuuksujärvi (från tabell 143). *1826 16/11 i
Junosuando. Backstugusittare i Oksajärvi.
– Gift 1:o med Lena Stina Olofsdotter Nykäinen, *1830 15/4, †1864 19/19, dotter till husbonden
på Nykäinen gård Olof Olofsson Nykäinen och Anna Kajsa Persdotter Stålnacke i Kangos.
67
Barn:
1. Eva Kajsa *1852
2. Johan Petter Ylivainio *1854 27/3 – tabell 146
3. Johanna *1856, †1867
4. Sofia *1859
5. Maja Stina *1862 29/1. G.m. kronoåbon Per Erik Isaksson (*1856) i Sapta, Murjek, Jokkmokk.
Han kallades ʺSapta‐Pelleʺ och var son till Isak Jönsson och Brita Lisa Nilsdotter i Njetsavare,
Jokkmokk.
Barn (Isaksson):
1. Johan Erik *1886
2. Nils Fredrik *1888
3. Anna Sofia *1891
4. Isak Arvid *1894
5. Hilma Kristina *1895
6. Axel *1897
7. Edla Amanda *1900
8. Albert
6. Stefanus *1863 26/12, †1892 12/3
– Gift 2:o 1865 24/10 med Ulrika Stina Andersdotter Mella, *1840 22/8, dotter till back‐
stugusittaren Anders Jakobsson Mella och Anna Larsdotter Keskikangas i Kangos.
Barn:
7. Josefina *1868 30/1, †1895 10/4. G. 1892 17/12 m. August Isaksson Kuoppala (*1859, †1933) i
Lovikka. Efter hustruns död emigrerade han till Amerika, men återvände, och bodde på
ålderdomen hos sin bror Henrik Isaksson Kuoppala el. Patomella i Kangos. Han var son till
Isak Johansson Kuoppala och Maria Johansdotter Jatko i Lovikka. Äktenskapet var barnlöst.
8. Isak *1872 6/10 – tabell 157
9. Angelika Vilhelmina *1874 15/3
10. Karl *1877 4/4 – tabell 159
11. Selma *1881, †1883
Johan Henrik Johansson Oksajärvis bomärke 1868.112
Tabell 146
Johan Petter Johansson Oksajärvi – Ylivainio (från tabell 145). *1854 27/3 i Oksajärvi, †1931
9/10 i Kangos. Husbonde på Mikko eller Ylivainio gård i Kangos (Kangos Nr. 1, 3/36 mtl.). Han
bodde 1930 hos sonen Albert Hugo och var blind.
– Gift 1882 med Maria Kristina Isaksdotter Kauppi, *1862 6/3, †1905, dotter till husbonden på
Kauppi gård Isak Jakobsson Kauppi och Stina Ulrika Persdotter i Kangos.
Barn:
1. Johan Arvid *1886 7/2 – tabell 147
2. Albert Hugo *1887 23/1 – tabell 151
3. Emil Adolf *1888 16/8
4. Jenny Maria *1890 10/7, †1931 2/11. G.m. hemmansägaren Karl Vilhelm Uusitalo‐Weinz
(*1892 4/3, †1956 12/6) i Kangos. Han var son till hemmansägaren Johan Fredrik Johansson
Uusitalo, kallad ʺUuven Feettoʺ och Maria Kristina Jakobsdotter Jaako, kallad ʺUuven
Maijaʺ, i Kangos.
Barn (Weinz):
1. Svante Ragnar *1911
2. Laila Maria *1915
68
3. Paul Vilhelm *1920
4. Karl Erik *1922
5. Aili Adela *1924
6. Signe Margareta *1926
7. Petrus Elof *1928
8. Siri
5. Isak William Vainio *1891 20/9 – tabell 152
6. Oskar Fritjof *1893 12/5 – tabell 153
7. Ture Valfrid *1894 21/5
8. Fanny Lydia *1895 26/6, †1970 19/12 i Jukkasjärvi. G. 1:o m. Oskar Kangas. G. 2:o 1928 5/7 m.
hemmansägaren Isak Herman Kitti (*1884 15/9, †1953 30/11) i Parkalompolo. Han var son till
Mårten Olsson Kitti och Karolina Junkka i Parkalompolo.
Barn i första äktenskapet (Kangas):
1. Gerda Ragnhild *1922 17/3
9. Emma Kristina *1898 11/4, †1979 22/9. G. 1919 5/4 m. hemmansägaren Johan Henrik (Janne)
Kuoppala (*1895 28/4, †1980 13/11) i Kangos. Han var Ledamot av kommunfullmäktige,
kommunalnämnden och hushållssällskapet. Husbonde på Patomella gård i Kangos (Kangos
Nr. 9, sedermera nr. 10) från och med 1918.113 Janne Kuoppala var son till Henrik Isaksson
Kuoppala el. Patomella (bror till August Isaksson Kuoppala – se tabell 145) och Eva Johanna
Persdotter Pudas el. Alapää i Kangos.
Barn (Kuoppala):
1. Gösta Vilhelm *1919
2. Ture Hilding *1921
3. Rudolf Johan *1922. Antog namnet Alteskog.
4. Evald Uno *1924
5. Isak Valfrid *1927
6. Elsa *1928
7. Eva Margareta *1930, †1956
8. Elma Erika *1931
9. Lennart Karl *1933, †1989. Antog namnet Dagerhult.
10. Gerda Ingeborg *1937
11. Sigvard Bror *1939. Antog namnet Bäckhäll.
12. Ragnhild Maria *1941
13. Sven Harald *1945
10. Hilja Erika *1900 2/1, †1903
Tabell 147
Johan Arvid Ylivainio (från tabell 146). *1886 7/2 i Kangos, †1947 3/7 i Kangos. Hemmansägare,
fjärdingsman och poststationsföreståndare i Kangos.
– Gift 1:o 1906 med Hilda Maria Persson, *1886 18/5, †1931 3/10, dotter till hemmansägaren Isak
Vilhelm Persson Pudas och Maria Lehto i Kangos.
Barn:
1. Meimi Amanda Frideborg *1906 13/7, †1991 17/4. G. 1930 6/10 m. Isak Vilhelm Emmot (*1907
18/12, †1987 20/2) i Kangos. Han var son till Johan Erik Emmot och Hilda Maria Nykäinen i
Särkimukka, Kangos.
2. Hilda Alvina *1908 7/6
3. Isak Vilhelm *1909 7/6 – tabell 148
4. Johan Ivar Alvros *1911 6/10 – tabell 149
5. Nanna Mariana *1913 23/8, †1992 14/4. G. 1933 17/6 m. Erik Valfrid Emmot (*1911 21/3, †1985
9/12) i Kangos. Han var son till Johan Erik Emmot och Hilda Maria Nykäinen i Särkimukka,
Kangos.
69
6. Berta Astrid *1918
7. Edla Alina *1920, †2002 5/4 i Älvsjö. G. 1944 4/3 m. Louis John Bejholt (*1922 9/12, †1988 8/12)
i Älvsjö. 8. Sven Harald *1923 9/9 – tabell 150
9. Rut Margit *1926
10. Märta Alvina *1927
11. Viola Erika *1929
– Gift 2:o 1934 9/10 med Albertina Hevila Isaksson, *1892 2/9, †1950 22/7, dotter till Isak Lars
Hansson Hannu och Sofia Johanna Johansdotter i Kääntöjävi.
Tabell 148
Isak Vilhelm Ylivainio (från tabell 147). *1909 7/6 i Kangos, †1986 11/1 i Kangos.
– Gift 1932 27/6 med Elsa Astrid, *1907 19/1 i Nedertorneå, †1985 21/4.
Tabell 149
Johan Ivar Ylivainio – Alvros (från tabell 147). *1911 6/10 i Kangos, †2003 27/4 i Kangos.
Hemmansägare i Kangos. Han ägde gården Kangos Nr. 10, Alvrosgården, vilken han hade köpt
1935. Gårdens taxeringsvärde var 1942 3800 kr. Johan Ivar uppförde gårdens mangårds‐ och
ekonomibyggnader 1936.114
– Gift 1940 med Fanny Akvilina Rantatalo, *1917 23/9, †1976 16/10.
Barn:
1. Börje Ivar *1935 1/9, †1992 21/1
2. Ivar
3. Sara
4. Gunvor
Tabell 150
Sven Harald Ylivainio (från tabell 147). *1923 9/9 i Kangos, †1995 20/6 i Kangos.
– Gift 1950 9/9 med N.N.
Tabell 151
Albert Hugo Ylivainio (från tabell 146), *1887 23/1 i Kangos, †1969 27/11 i Kangos. Hemmans‐
ägare och skogsarbetare i Kangos.
– Gift 1918 28/12 med sin kusin Hilma Kristina Isaksson, *1895 6/12, †1954 19/12, dotter till Per
Erik Isaksson och Maja Stina Johansdotter Oksajärvi (tabell 145) i Sapta, Murjek.
Barn:
1. Ingrid Birgitta *1919
2. Aina Ingegerd *1922
3. Klas Ulrik *1924
4. Viola Frideborg *1927 5. Eva Maj‐Lis *1928 6. Hjördis 7. Sören Henry Ingvar 8. Karl Tabell 152
Isak William Ylivainio – Vainio (från tabell 146). *1891 20/9 i Kangos, †1956 4/6 i USA. Ut‐
flyttad till USA.
– Gift med lärarinnan Maria Amalia Klockare, *1889 11/10, †1951 1/10, dotter till arbetaren
Vilhelm Klockare och Greta Hilda Bjur i Haparanda.
Barn:
70
1. Gerda Ragnhild *1915
2. Leonard *1917 22/11, †1969 x/1 i Montana.
Tabell 153
Oskar Fritjof Ylivainio (från tabell 146). *1893 12/5 i Kangos, †1977 15/12 i Kangos. Hemmans‐
ägare och handlande i Kangos.
– Gift 1921 16/6 med småskollärarinnan Agnes Johanna Heinonen, *1896 5/9, †1953 10/8, dotter
till hemmansägaren Henrik Fredriksson Heinonen och Greta Johanna Innala i Tärendö.
Barn:
1. Tyra Gunhild Margareta *1922 5/3, †1999 2/3. G. 1956 11/2 m. Bror Henrik Holma (*1921 24/2,
†2001 15/2). Han var son till Isak Valfrid Holma och Maria Johanna Sevä i Kangos.
2. Torsten Ingvar *1923 13/4 – tabell 154
3. Inga Alfhild *1924
4. Oskar Georg *1926
5. Bror Erik *1927 20/8 – tabell 155
6. Lars Olov Ragnar *1929, †1931
7. Vera Maria *1930
8. Britta Astrid *1932
9. Sten Harry Gerhard Ylvin *1933 24/8 – tabell 156
10. Kerstin Majvor Elisabet *1936
11. Vivi Gertrud Ingeborg *1938
12. Lars Henrik Ylvin *1940
Tabell 154
Torsten Ingvar Ylivainio (från tabell 153). *1923 13/4 i Kangos, †1999 19/12 i Surahammar.
– Gift 1948 26/6 med Anna Ingrid, *1927 26/6 i Jukkasjärvi, †1995 11/6.
Tabell 155
Bror Erik Ylivainio (från tabell 153). *1927 20/8 i Kangos, †1954 30/3 i Kangos.
– Gift 1951 8/9 med N.N.
Tabell 156
Sten Harry Gerhard Ylivainio – Ylvin (från tabell 153). *1933 24/8 i Kangos, †2003 17/11 i
Kangos.
– Gift 1957 10/8 med N.N.
Tabell 157
Isak Johansson Oksajärvi (från tabell 145). *1872 6/10 i Oksajärvi, †1939 15/8 i Vittangi. Back‐
stugusittare och jordbruksarbetare i Vittangi. Han kallades ʺOksa‐Iiskoʺ.
– Gift 1:o med Brita Maria Johansdotter, *1879 10/7, †1907 10/7, dotter till hemmansägaren
Johannes Johansson Soppero el. Pietari och Eva Kajsa Lindmark i Vittangi.
Barn:
1. Ester *1901, †
2. Frans Vilhelm *1904, †1904
3. Sofia Vilhelmina *1905, †1905
4. Johan Arvid *1906, †1907
– Gift 2:o 1911 4/2 med Hilma Josefina Zachrisdotter Salmi – Grensjö, *1885 16/11, †1960 26/3,
dotter till Zachris Andersson Salmi och Kajsa Henriksdotter Uusitalo i Idivuoma.
Barn:
5. Sofia Vilhelmina *1911 28/9
6. Selina Katarina *1914 27/2
71
7. Isak Vilhelm Grensjö *1916 21/7 – tabell 158
8. Vitalis Axel Grensjö *1919 7/12
9. Hilma Josefina *1922
10. Ester Jensina *1928
Tabell 158
Isak Vilhelm Oksajärvi – Grensjö (från tabell 157). *1916 21/7 i Vittangi, †1988 2/4 i Kiruna.
– Gift 1941 24/3 med Selma Eugenia, *1919 14/6 i Pajala, †2004 16/10.
Tabell 159
Karl Johansson Oksajärvi (från tabell 145). *1877 4/4 i Oksajärvi, †1961 10/5 i Vittangi. Hem‐
mansägare och Träarbetare i Vittangi. Han kallades ʺOksa‐Kallaʺ.
– Gift 1:o 1904 med Maria Karolina Jakobsdotter, *1887 30/4, dotter till åbon Johan Jakob Isaks‐
son Keisari och Sofia Eriksdotter Wiss i Lainio.
Barn (Oksajärvi):
1. Karl Oskar *1905, †1907
2. Isak William *1907 23/10, †1917
3. Johan Helmer Karlsson *1910 18/2 – tabell 160
4. Selma Matilda *1912 26/10
5. Jenny Agata *1915 29/7, †1920
6. Alma Sofia *1918 20/2, †1960
7. Hilja Karolina *1920 16/5, †1993 30/6 i Lysekil. G. 1942 14/3 m. Stig Wennergren (*1921 27/11,
†2000 24/12) i Stenungsund.
8. Hilda Katarina *1922
9. Helena Ulrika *1924, †1924
– Gift 2:o 1929 19/2 med Alida Johanna Kruukka, *1892 19/2, †1949 7/2, dotter till Johan Henrik
Jakobsson Kruukka och Eva Kajsa Johansdotter i Salmijärvi.
Barn:
10. Alice Magnhild *1929
11. Gunnar 12. Åke Bergefors
Tabell 160
Johan Helmer Karlsson (från tabell 159). *1910 18/2 i Vittangi, †1998 10/10 i Vittangi.
– Gift 1938 16/10 med Engla Vilhelmina, *1918 22/3, †2005 23/4.
Tabell 161
Olof Johansson Oksajärvi – Harju (från tabell 143). *1837 22/7 i Oksajärvi, †1887 24/10 i
Tärendö. Backstugusittare i Tärendö. Han kallades ʺHarjun Olliʺ.
– Gift med Anna Greta Fredriksdotter Lantto, *1852 15/11, dotter till husbonden på Lantto gård
Fredrik Olofsson Männikkö‐Lantto och Anna Kajsa Henriksdotter Lehtipalo i Tärendö.
Barn:
1. Matilda *1875, †1950 7/6 i Tärendö. G.m. hemmansägaren Robert Mickelsson Baltsari (*1863,
†1904 7/3) i Tärendö. Han var son till Mickel Johansson Baltsari och Lena Stina Juntti i
Tärendö.
Barn (Baltzari):
1. Maria Johanna *1897
2. Jenny Matilda *1898
3. Hugo Henning *1900
2. Karl Johan *1880
72
3. Johanna *1884 21/5, †1948 19/12 i Äijävaara. G. 1904 7/12 m. hemmansägaren Johan Erik
Eriksson Röbäck i Äijävaara (*1878 30/1, †1959 4/7). Han var son till Erik Samuel Johansson
och Josefina Johansdotter i Äijävaara.
Barn (Röbäck):
1. Oskar Einar *1904 5/12
2. Aila Edit *1906 22/5
3. Edla Johanna *1908 14/5
4. Johan Einar *1910 13/7
5. Ebba Lydia *1912 29/7
4. Isak Adolf Bokstrand *1886 23/6 – tabell 162
Hustruns barn utom äktenskapet:
1. Oskar Albin *1893 31/1, †1922 17/8
2. Anna Emilia Harju *1896 17/4, †1966 27/8. G. 1917 26/12 m. hemmansägaren Frans Henriks‐
son Välimaa (*1878 21/2, †1956 27/7) i Ullatti. Han var son till Henrik Henriksson Välimaa
och Brita Kajsa Isaksdotter i Ullatti.
Tabell 162
Isak Adolf Harju – Bokstrand (från tabell 161). *1886 23/6 i Tärendö, †1955 29/3 i Tärendö.
Skogsarbetare och lägenhetsägare i Tärendö.
– Gift 1:o med 1914 19/7 Hildur Amanda Emmot, *1895 8/12, †1930 19/9, dotter till Levi Johans‐
son Emmot och Tilda Tervahauta i Tärendö.
Barn:
1. Jenny Astrid *1915 16/6, †1916 4/4
2. Einar Erling *1918 9/11
3. Oskar Adolf *1921 22/1, †1921
4. Johan Oskar *1922
5. Helge *1925
– Gift 2:o 1935 26/3 med Linda Erika Kemi, *1913 29/7
Barn:
6. Leif
73
FOSTERSÖNERNAS URSPRUNG OCH ÄTTLINGAR
ERIK ANDERS HEZEKIELSSON LANTTO – KUOKSU
Tabell 163
Nils Larsson (Vikeväinen). Husbonde på Vikeväinen (Vikevä) gård i Kaulinranta 1623‐43. Han
efterträdde Nils Jönsson som husbonde på Vikeväinen gård (en Nils Jönsson var husbonde på
gården 1581‐1622 och kan ha varit Nils Larssons svärfader). Ingenting är känt om Nils Larssons
ursprung, men den Lars Larsson Vikeväinen som var nybyggare i Tärendö 1637‐75 och blev
stamfar för släkten Lauri i Tärendö, kan ha varit en bror till Nils.115
Barn:
1. Nils Vikeväinen. Husbonde på Vikeväinen gård 1645‐60.
2. Mickel Kärki – tabell 164
Tabell 164 Mickel Nilsson Vikeväinen – Kärki (Från tabell 163). Husbonde på Kärki, sedermera Saari,
gård i Kuivakangas 1645‐75.116
– Gift med N.N. Mickelsdotter Kärki,117 dotter till Mickel Hansson Kärki och Margareta i
Kuivakangas. Barn:
1. Erik Korpilombolo el. Soukolo – tabell 165
Tabell 165 Erik Mickelsson Korpilombolo eller Soukolo (Från tabell 164). Husbonde på sedermera
Vanhatalo och Vuolo gårdar i Korpilombolo 1680‐98.118
– Gift med Ella Olofsdotter, †1715.
Barn:
1. Erik *1681 – tabell 166
2. Mickel
Tabell 166 Erik Eriksson Korpilombolo (Från tabell 165). *1681, †1744 28/1 i Korpilombolo. Husbonde på Sedermera Vanhatalo och Vuolo gårdar i Korpilombolo.
– Gift 1:o med Margareta (Brita?) Persdotter
Barn:
1. Mickel Jerijärvi *1704. Anlade Jerijärvi nybygge.
2. Brita *1716. G. 1741 12/4 m. Simon Ersson Hannukainen‐Niemi i Pirttiniemi.
3. Olof *1727 10/7 – tabell 167
4. Karin *1729 16/12. G. 1751 1/4 m. Olof Larsson Maaherra i Kuivakangas.
5. Klara *1732 9/9. G. 1757 26/11 m. Per Persson Vänkkö‐Ohtanajärvi i Ohtanajärvi.
– Gift 2:o 1735 1/2 med Ella Persdotter Ruisniemi, *1706, †1765, dotter till Per Eriksson
Toolainen el. Huhtasaari el. Ruisniemi och Klara Henriksdotter Ruisniemi i Kuivakangas.
Barn:
6. Anna *1735 15/7. G. 1758 5/12 m. Nils Persson i Narken.
7. Per *1736 20/11. Husbonde på Vanhatalo gård i Korpilombolo.
8. Brita *1739 12/10
9. Maria *1740 27/5, †1757 6/6
10. Isak *1742 5/2
74
Tabell 167 Olof Eriksson Korpilombolo (Från tabell 166). *1727 10/7 i Korpilombolo, †1809 i Korpi‐
lombolo. Husbonde på Vuolo gård i Korpilombolo.
– Gift 1747 21/12 med Kristina Eriksdotter, *1724 x/1, †1806, dotter till husbonden Erik Eriksson
och Karin Joakimsdotter Jock i Rödupp.
Barn:
1. Erik Vuolo *1748 23/4. Husbonde på Vuolo gård i Korpilombolo.
2. Margareta *1749 14/12. G. 1775 6/2 m. Erik Johansson Pirttiniemi.
3. Olof *1751 10/9, †1757 29/5
4. Henrik *1753 14/2
5. Kajsa *1754 x/3, †1757 25/6
6. Dödfödd son *†1756
7. Mickel Ylinenpää *1757 1/12. Anlade nybygget Ylinenpää i Korpilombolo.
8. Eva *1760 25/1
9. Brita *1762 3/4. G. 1787 m. Johan Andersson Hvit‐Palo i Korpilombolo.
10. Klara *1764 17/3. G. 1794 m. Olof Persson Ohtanajärvi i Ohtanajärvi.
11. Kerstin *1765 26/11. G. 1793 m. Johan Persson Lantto‐Viita i Korpilombolo.
12. Olof Vuolo *1769 19/1 – tabell 168
Tabell 168 Olof Olofsson Korpilombolo – Vuolo (Från tabell 167). *1769 19/1 i Kuivakangas, †1808 7/5 i
Korpilombolo. Inhyst i Korpilombolo.
– Gift 1797 med Anna Nilsdotter Styrman, *1761, †1833, dotter till Nils Thomasson Styrman‐
Niskala och Anna Persdotter Niskala i Kukkola.
Barn:
1. Per Niva *1796 19/1. Husbonde på nybygget Niva i Takajärvi.
2. Isak *1797 4/9, †1798 x/11
3. Erik *1799 31/8
2. Hezekiel Lantto el. Kangas *1802 11/6 – tabell 169
Tabell 169 Hezekiel Olofsson Vuolo – Lantto eller Kangas (Från tabell 168). *1802 11/6 i Korpilombolo,
†1840 i Junosuando. Genom giftermål husbonde på Kangas gård i Junosuando. Han kom till
Junosuando 1832 och blev dräng hos sin blivande svärfar, vistades i Norge 1823‐34 och återkom
sedan till Junosuando. Vid återkomsten gifte han sig och fick överta gården Kangas, som ägdes
av hans svärfar.
– Gift 1834 med Ulrika Henriksdotter Poromaa, *1811, †1881, dotter till husbonden på Poromaa
gård Henrik Johansson Mukka‐Kangas‐Poromaa, kallad ʺRitariʺ, och Anna Stina Andersdotter
Kyrö. Hon gifte om sig med Henrik Mårtensson Martti‐Kangas från Lainio.
Barn:
1. Johan Henrik Kangas *1833 7/9. Husbonde på Kangas gård i Junosuando, predikant.
2. Erik Anders Kuoksu *1835 19/3 – tabell 170
3. Anna Greta *1837 30/1. G.m. Per Stinasson Hirstiö i Karungi.
4. Isak Lars *1840, †1868 7/6
Tabell 170 Erik Anders Hezekielsson Lantto – Kuoksu (Från tabell 169). *1835 19/3 i Junosuando, †1889
2/11 i Kuoksu. Han flyttade till Kuoksu 1860 och blev fosterson hos sin moster Eva Kajsa
Henriksdotter Poromaa och hennes make Lars Larsson Kuoksu (tabell 11). Husbonde på Hieta‐
niemi gård i Kuoksu (1/20 mantal av Kuoksu Nr. 2, sedermera med numret Kuoksu Nr. 3.),
75
samt på nybygget Kuoksu Nr. 6 (Ylipää, sedermera kallat Hietaniemi), vilket han anlade på
1880‐talet. Han kallades antagligen ʺHietaniemen Erkkiʺ.
Erik Anders Hezekielsson flyttade till Kuoksu 1860 och blev fosterson hos sin moster Eva
Kajsa Henriksdotter Poromaa och hennes make Lars Larsson Kuoksu (tabell 15). Erik Anders
tillträdde hälften av fosterföräldrarnas gård 1863 2/2 mot att han lovade att årligen till sina dem
överlämna två tunnor korn, fyra lispund kött, fyra lispund fisk, tio lispund tobaksblad, fem lis‐
pund kaffe och lika mycket socker, samt 20 lispund salt. Fosterföräldrarna skulle dessutom ha
rätt att ständigt mjölka en ko. De skulle också årligen få en kokalv och ett par skoämnen, samt
få klippa ullen av två får.119
1890 2/1 upptecknade J. H. Berggrén och Anders Johansson hans efterämnade egendom.
Hans skattehemman Kuoksu Nr. 2 på 1/20 mantal värderades till 1800 kronor. Gårdens kreatur
– en röd häst, åtta kor, en kalv och tjugo får värderades till 390 kronor. I övrigt fanns i boet vid
Erik Anders död möbler, köksutrustning (däribland 32 laggkärl för surmjölkstillverkning),
kläder och sängkläder, slädar, skrindor, båtar, samt redskap för jakt, fiske, jordbruk, kreaturs‐
skötsel och vävning. Husets bibliotek bestod av en Bibel, en postilla och Nya testamentet. Boets
tillgångar uppgick till 2106 kronor och 80 öre. Efter att boets skulder på 208 kronor och 72 öre
dragits av blev boets behållning 1898 kronor och 8 öre.120
– Gift 1861 med Anna Karolina Henriksdotter, *1837, †1907, dotter till bönhållaren och
nybyggaren Henrik Johansson (Hannunjussa) och Anna Kajsa Fjellborg i Jukkasjärvi.
Barn:
1. Maria Johanna *1862 6/10, †1864 2. Erika *1864 31/1, †1900 15/9. Gift 1895 17/2 med hemmansägaren och predikanten Isak Ols‐
son Fors‐Kuoksu (*1858 6/12, †1935 18/3) i Kuoksu, kallad ʺKuoksun Iiskoʺ. Han var son till
snickaren Isak Samuelsson Fors el. Lantto och Marja Jakobsdotter Saittajärvi i Junousuando.
Barn (Fors): 1. Oskar William *1895 8/12
2. Isak Herman *1896 28/12
3. Johan Erik *1898 25/9
4. Maria Kristina *1899 5/12, †1900 2/3 3. Johan Petter *1865 5/11 – tabell 171 4. Erik Natanael *1868 16/2 – tabell 173 5. Simeon *1870 13/4 ‐ tabell 175
6. Karolina *1872 24/2, †1956 20/11. Hon kallades ʺPikku‐Karuʺ. Gift 1895 med kronoåbon Levi
Johansson Kruukka (*1864 29/5) i Lainio. Han var son till smeden, sexmannen och krono‐
åbon Johan Henrik Andersson Kruukka och Karolina Holma i Lainio.
Barn (Kruuka): 1. Lydia Anna *1896 1/2 2. Henrika *1897 10/9, †1907 29/4
3. Maria *1899 10/12, †1899 17/12
4. Johan William *1901 21/10
5. Maria Matilda *1904 23/9
6. Ester Karolina *1906 29/12
7. Isak Helmer *1910 1/1
8. Elis Manfred *1913 20/1
9. Kaleb Levi *1915 12/2
7. Brita Johanna *1874 16/2, †1920 8/5. Gift 1897 7/2 med handlanden, färjkarlen och kronoåbon
Johan Persson Fors (*1875 21/8, †1951 14/1), kallad ʺForsiʺ och ʺForsin Junttiʺ, i Kuoksu. Han
var son till Per Henrksson Fors och Brita Maria Larsdotter Kuoksu (från tabell 11) i Kuoksu.
Barn (Fors): 1. Isak Herman *1897 24/5, †1897 14/10 2. Anna Maria Evelina *1898 17/8
76
3. Hanna Julia *1900 20/120 4. Axel Johannes *1904 14/3 5. Frida Matilda *1904 14/3 6. Johan William *1906 12/1
7. Isak *1909 12/5, †1909 22/7
8. Eva Margareta *1909, †1909 9. Kaleb Hugo *1910 22/7
10. Eva Margareta *1912 12/10, †1912 27/10 11. Eva Johanna *1914 16/9, †1933 12. Eli *1915 19/9, †1919 26/9 8. Isak *1876 1/9 – tabell 176 9. Kaleb *1878 6/2. Utflyttad till Amerika 1913. Erik Anders Hezekielsson Kuoksus bomärke 1863.121
Tabell 171 Johan Petter Eriksson (Från tabell 170). *1865 5/11 i Kuoksu, †1909 30/3 i Kuoksu. Husbonde på
krononybygget Hietaniemi i Kuoksu (Kuoksu Nr. 6, vilken var på 9/36 mantal år 1921). Han
kallades ʺHieta‐Pekka.ʺ Vid hans död blev Hietaniemi gård öde.
– Gift 1898 23/1 med Hulda Henriksdotter Vivungi, *1877 2/4, dotter till kronoåbon Henrik
Mårtensson Vivungi och Anna Kajsa Spett i Vivungi. Hon gifte 1915 om sig med Per Henriks‐
son Fors (se tabell 11:3) i Kuoksu.
Barn: 1. Isak Vilhelm Falkblom *1900 18/6, †1976 24/7 i Kuoksu. Ogift.
2. Anna Maria *1902 27/1, †1981 9/7. G. 1939 24/9 m. hemmansägaren Isak Vilhelm Hansi‐
Hedlin (*1888 18/3, †1973 21/4) i Vittangi. Han var son till hemmansägaren Nils Petter
Johansson Hansi och Brita Maria Andersdotter Lahti el. Uusitalo i Vittangi.
3. Adolf *1903 19/7, †1915 19/7 4. Albert Valdemar *1903 19/7 – tabell 172 5. Alf Hugo *1905, †1905 6. Ebba Hildur *1907, †1907 Tabell 172 Albert Valdemar Eriksson (från tabell 171). *1903 19/7 i Kuoksu. Hemmansägare i Kuoksu. – Gift 1927 11/2 med Greta Matilda Karlsson, *1902 10/5
Barn: 1. Mary Ragnhild *1936 22/10 2. Sven Göran *1938 25/12 Tabell 173
Erik Natanael Eriksson (Från tabell 170). *1868 16/2 i Kuoksu, †1937 12/8 i Kuoksu. Husbonde
på Potinperä gård i Kuoksu (Kuoksu Nr. 3, 33/256 mantal år 1921). Han kallades ʺPotin isäntäʺ
och ʺPotin Nattaʺ. – Gift 1897 24/1 med Karolina Johansdotter Mikko, *1857 19/8, kallad ʺPotin Karuʺ, dotter till
hemmansägaren Johan Henrik Mickelsson Mikko och Sofia Sara Johansdotter Ylipää i Lainio.
Barn:
1. Kaleb Levi *1898 24/12, †1899 27/2
2. Johannes *1900 28/6 – tabell 174
77
Tabell 174
Johannes Eriksson (från tabell 173). *1900 28/6 i Kuoksu, †1943 11/1 i Kuoksu. Hemmansägare i
Kuoksu. – Gift 1921 11/3 med sin kusin Hanna Julia Fors, *1900 20/12, †1972 17/10, dotter till handlanden
Johan Persson Fors och Brita Johanna Eriksdotter (se tabell 170) i Kuoksu.
Barn: 1. Aina Alexandra *1924 2. Johannes Artur *1926 19/8, †1929 10/4 3. Aron Anselm *1928 4. Aili Karolina *1930 5. Hanna Adela *1933 19/11 6. Dödfödd son *†1937 24/10 Tabell 175
Simeon (Simon) Eriksson (Från tabell 170). *1870 13/4 i Kuoksu, †1953 27/4 i Kuoksu. Hus‐
bonde på Hietaniemi gård i Kuoksu (Kuoksu Nr. 3, som var på 16/128 mantal 1921), samt på
krononybygget Kuoksu Nr. 10, vilket var på 5/32 mantal år 1921. Han kallades ʺHieta‐Simu.ʺ Simu byggde först en stuga nära hemgården Hietaniemi på Kuoksunsaari, men flyttade
sedan till fastlandet. Han var driftig och mycket stor till växten. Vid sin död var han den störste
jordägaren i Kuoksu.
– Gift 1896 18/10 med Jemina Henriksdotter Poromaa, *1874 27/8, †1959 26/12, dotter till sak‐
föraren och husbonden på Uusi‐Poromaa gård Johan Henrik Isaksson Poromaa, kallad ʺUuven
Heikkiʺ och Maria Fredriksdotter Kruukka i Junosuando.
Barn: 1. Maria Eleonora *1897 15/9, †1978 26/3. G. 1931 3/2 m. Johannes Stefanusson Hansi (*1892
14/8, †1980 25/2 i Vittangi) i Vivungi. Han var son till hemmansägaren Stefanus Johansson
Hansi och Hanna Henriksdotter Vivungi i Vivungi.
2. Frans Helmer *1899 19/10, †1899 30/10 3. Hilma Sofia *1900, †1901
4. Oskar Valfrid *1903, †1904 5. Hilma Johanna *1905 8/3, †1988 19/1. G. 1928 16/11 m. Helmer Johannes Johansson (se tabell
14).
6. Hilja Sofia *1906 18/12. G. 1934 26/8 m. sin kusin Paul Alfred Poromaa (*1914 20/8, †2004 30/5
i Skärholmen) i Kuoksu. Han var son till hemmansägaren Isak Gustav Alfred Poromaa (son
till Johan Henrik Isaksson Poromaa och Maria Fredriksdotter Kruukka) och Hulda Amanda
Järvenpää i Saittarova.
Barn (Poromaa): 1. Sigge Simon *1934 20/6 2. Hulda Gunhild *1935 6/9 3. Rut Jemina *1937 6/7 7. Anna Helena *1909 28/1, †1992 19/2 i Kiruna. G. 1936 26/12 m. Abel Alexander Määttä (*1908
8/10, †1971 24/12), kallad ʺMäätän Santeriʺ, i Kuoksu. Han var son till hemmansägaren
Aleksi Määttä och Vilhelmina Mariasdotter Patomella i Kuoksu. Barn (Määttä): 1. Rune Ilmar *1936 22/2 2. Sonja Helena *1937 5/9 3. Anna Lucia *1938 13/12 8. Eva Hildur *1910 13/6, †1977 20/8. G. 1938 24/6 m. Viktor Lasu (*1904 2/8, †1954 6/3), kallad
ʺAutiomen Viktoriʺ, i Kuoksu. Han var son till Anders Johansson Lasu och Sofia Johanna
Johansdotter Holma (från tabell 10) i Kuoksu.
9. Johan Erik *1912 11/5, †1927 78
10. Helny Jemina *1914 4/1, †1926 Fosterbarn: 1. Oskar Albin Johansson Ylitörmä *1910 23/11, †1931 13/7. Inkom från Gällivare 1910. 2. Paul Alfred Poromaa *1914 20/8 (se ovan)
3. Bror Yngve Poromaa *1916 5/3, †2001 23/3 4. Isak Artur Poromaa *1923 31/5, †2001 25/10 Tabell 176
Isak Eriksson (Från tabell 170). *1876 1/9 i Kuoksu. Husbonde på gården Kuoksu Nr. 3, vilken
var på 3/128 mantal 1921. Han kallades ʺLähden Isakki.ʺ
– Gift 1902 7/1 med Alma Sofia Merasniemi, *1881 4/5, †1938 18/1, dotter till hemmansägaren
Petter Johansson Vanhatalo el. Merasniemi – Lantto och Brita Johanna Henriksdotter Lantto el.
Kangas i Junosuando.
Barn: 1. Brita Matilda *1902, †1903 2. Lars Levi *1903 7/12 – tabell 177 3. Juliana *1905, †1924 4. Anna Lea *1907 8/11, †1968 24/7 5. Jenny Alvina *1910 16/7, †1919 29/5 6. Lisa Sofia *1912 13/1, †1912 3/4 7. Isak Artur *1913 31/8, †1914 12/4 8. Johan Vitalis *1914 20/9 9. Hugo Edvin *1917 24/7, †1932 28/11 10. Isak Benjamin *1919 26/10, †1925 16/9 11. Sofia Lovisa *1921 25/8, †1935 16/6 12. Erik Fale *1923 23/10, †1925 4/10 13. Viktor Elof *1924 19/11, †1985 30/10 14. Artur *1927 Tabell 177
Lars Levi Eriksson (från tabell 176). *1903 7/12 i Kuoksu, †1979 26/7 i Kuoksu. Hemmansägare i
Kuoksu. Han kallades ʺLähden Leeviʺ. – Gift 1933 16/2 med Maria Elisabet Fors, *1902 1/7, †1977 5/10, dotter till predikanten och
hemmansägaren Isak Olsson Fors‐Kuoksu och Mina Larsdotter Stålnacke i Kuoksu.
Barn: 1. Eva *1933 1/12 2. Bror Isak *1934 19/12 3. Elin Elisabet *1936 6/7 OLOF OLOFSSON TORNEUS
Tabell 178
Jöns Jönsson (Jaukkuri). Nämndeman (1570) och husbonde på Jaukkuri gård på Mustanranta i
Ruskola 1539‐81. Enligt längden för Älvsborgs lösen 1571 ägde han 1 lispund koppar, 8 kor, 1
kviga, en häst för 10 mark; alltsammans värt 98 mark och 6 öre. Han fiskade 1553 i Raanojärvi,
Rattosjärvi och ʺJolma treskʺ.122
Barn:
1. Nils. Sexman och husbonde på sedermera Nikki gård i Ruskola 1552‐1607. Enligt längden
för Älvsborgs lösen 1571 ägde han 1 lispund koppar, 4 kor, 1 kviga, 2 får, ett sto för 8 mark;
alltsammans värt 59 mark och 2 öre.123
79
2. Henrik. Omnämnd som birkarl 1590, 1596 och 1600. Nämndeman (1604) och husbonde på
Jaukkuri gård i Ruskola 1582‐1607.124 3. Per – tabell 179
Tabell 179
Per Jönsson (Ojanen) (från tabell 178). Omnämnd som birkarl 1601, 1602 och 1620. Vid det sist‐
nämnda tillfället erlade han ett lispund torrfisk i birkarlstull. Husbonde på Ojanen gård i
Ruskola 1596‐1613.125 Erik Wahlberg skriver att gården Ojanen har fått sin namn ʺefter en bäck,
som rinner upp i dalgången mellan Isovaara och Käyrävaara och mynnar ut i viken Käyräs‐
vuopio. Sedan bäcken grävdes ut med statsbidrag, har man kallat den Akanoominoja
(Agronombäcken).ʺ126
Barn:
1. Hans. Husbonde på Ojanen gård 1614‐21.127
2. Olof – tabell 180
3. Jöns. Husbonde på Käyräsvuopio gård i Ruskola 1616‐56. Hans gård var enligt 1626 års
boskapslängd på 1/4 mantal. Han ägde 1 sto, 5 kor, 2 kvigor, 1 kalv, 5 får och 2 lamm.128 Per Jönssons bomärke 1601.129
Tabell 180
Olof Persson (Ojanen) (från tabell 179). Kyrkvärd och husbonde på Ojanen gård i Ruskola
1616‐65. Enligt 1626 års boskapslängd var hans gård på 1/3 mantal. På gården fanns 1 häst, 1
sto, 1 tjur, 9 kor, 3 kvigor, 1 kalv, 5 får och 2 lamm.130
Barn:
1. Per Ojanen – tabell 181
2. Malin
Tabell 181
Per Olofsson Ojanen (från tabell 180). Husbonde på Ojanen gård i Ruskola 1667‐80.131 Vid tinget i Övertorneå 1681 kärade Jöns Ivarsson (Rahtu) (Äima 17) till honom för att han
skulle ha lagt en Jöns tillhörig äng under sitt hemman. Saken skulle utredas och jämkas av
nämndemännen Per Persson (Pekka) i Kainuunkylä och Olof Jönsson (Käyräsvuopio) i
Ruskola.132
Barn:
1. Hans Ojanen el. Pelli. Husbonde på Ojanen el. Pelli gård i Ruskola.
2. Per. Husbonde på Ojanen el. Pieti gård i Ruskola.
3. Lars Rantamattila el. Pieti *1649 – tabell 182 4. Josef 5. Mickel 6. Anna *1668, †1755 9/2. Tabell 182
Lars Persson Ojanen – Rantamattila eller Pieti (från tabell 181). *1649, †1748 31/1 i Kuiva‐
kangas. Genom giftermål husbonde på Rantamattila elller Pieti gård i Kuivakangas.
– Gift med Ingrid Nilsdotter, dotter till Nils Eriksson (Rautia), husbonde på Rantamattila gård i
Kuivakangas.
Barn:
1. Ingrid *1686. G.m. Mickel Mickelsson Vuopio i Kuivakangas.
2. Brita *1692, †1750. G.m. Mickel Hansson Mukka i Pello. 3. Per *1694. Husbonde på Pieti gård i Kuivakangas.
80
4. Johan Rautio *1699 – tabell 183
5. Karin
6. Ella. G. 1744 m. soldaten Johan Henriksson Grefve.
Lars Persson Pietis bomärke 1701.133
Tabell 183
Johan Larsson Pieti – Rautio (från tabell 182). *1699, †1767 1/9 i Kuivakangas (drunknad). Hus‐
bonde på Rautio gård i Kuivakangas.
– Gift med Ella Eriksdotter, *1696, †1755 28/1
Barn:
1. Ingrid *1723. G. 1752 2/2 m. Erik Persson Lovikka i Kuusijärvi.
2. Erik *1726 – tabell 184
3. Karin *1727
4. Brita *1729. G.m. Nils Karlsson Salmi i Nederraumo.
5. Margeta *1732
6. Johan *1733
7. Eva *1735. G. 1755 m. Johan Mickelsson Kuttainen‐Kuusijärvi i Kuusijärvi.
8. Maria *1728, †1738
9. Anna *1742
10. Gustav *1749
Tabell 184
Erik Johansson Rautio eller Aidanpää (från tabell 183), *1726 27/11 i Kuivakangas, †1800 3/11 i
Kengis. Husbonde på Rautio gård i Kuivakangas, som gammal bosatt hos sonen Olof i Kengis.
– Gift med Agneta Mickelsdotter Kuttainen, *1718, dotter till husbonden på Kuttainen gård
Mickel Persson Kuttainen och Brita Anundsdotter Curtilia i Haapakylä.
Barn: 1. Johan *1749, †1749 2. Mickel *1751, †1751 3. Zachris Torneus *1753. Sjöman i Torneå, sedan bosatt i Nedre Paakkola, Kemi sn.
4. Brita *1753, †1753 5. Ingrid *1755 15/2, †1755 6. Johan *1756 17/1 7. Olof Torneus *175816/1 – tabell 185 8. Brita *1761 30/4, †1762 9. Adam Torneus *1765. Skorstensfejare och sjöman i Piteå.
10. Eva *1765
11. Per Torneus *1766 29/11. Sockenskomakare och klockare i Övertorneå. Bosatt i Matarengi.
12. Anna *1768 21/4 Tabell 185
Olof Eriksson Rautio – Torneus (från tabell 184), *1758 16/1 i Kuivakangas, †1836 i Kengis.
Klockare i Kengis.
– Gift 1786 13/1 med Magdalena Larsdotter Forsman, *1764 17/8, †1833, dotter till Lars Larsson
Forsman och Margeta Andersdotter Järv i Niemis.
Barn:
81
1. Stina Ulrika *1789
2. Lars Samuel *1799. Klockare i Kengis.
3. Samuel Justinus *1802
4. Hans Fredrik *1805. Nybyggare i Juhonpieti.
Olof Eriksson Torneus hade med all sannolikhet nedanstående son med Marget Johansdotter
Kemi, *1762, †1826, dotter till klockaren och vice kronolänsmannen Johan Hindersson Kemi och
Brita Johansdotter Spett i Jukkasjärvi, Jukkasjärvi sn. Hon gifte sig 1790 med Olof Larsson
Kuoksu‐Merasjärvi (tabell 28):
2. Johannes *1784, †1792 i Jukkasjärvi.
3. Olof *1786 – tabell 186
Tabell 186
Olof Olsson Kuoksu – Torneus (från familj 185). *1786, †1828 6/11 i Kurravaara. I ungdomen
använde han styvfaderns namn, Kuoksu, så t.ex. i hans utomäktenskaplige sons födelsenotis
1811: ʺFadren föregifwes vara Ol Olsson Kuoxuʺ, men kom sedan att kalla sig Torneus efter sin
biologiske far. Han flyttade till Kurravaara från Merasjärvi 1813 tillsammans med sin mor, styvfar, och sina
halvsyskon, och bosatte sig på hemmanet Kurravaara nr. 2, vars åbyggnader låg på Vasikka‐
niemi i Kurravaara.134 Enligt hans bouppteckning från samma år var dödsboets behållning 247
Riksdaler och 46 skilling. Hans hemman var värt 66:32 Rdr, medan hans 100 renar värderades
till hela 100 Rdr. Fyra kor var värda 40 Rdr, och fem får och oxe värderades till 8:32 Rdr.135
– Gift 1818 7/5 med Anna Johansdotter Holma, *1788, †1868 21/1, dotter till nybyggaren Johan
Hindersson Soppero och Anna Andersdotter Holm i Övre Soppero. Hon bör ha kallats ʺAnniʺ.
Barn:
1. Anna Greta *1819 17/4, †1891 15/3. G. 1845 22/4 m. brukskarlen, tegelmakaren, kateketen och
småskolläraren Isak Isaksson Miulus‐Perälä(*1813 12/1, †1877 17/6), kallad ʺPerälän Iisakkiʺ,
i Jukkasjärvi. Han var son till nybyggaren Isak Hansson Miulus och Karin Eriksdotter
Ruikka i Isokylä, Kemijävi sn. Isak Hansson Miulus tillhörde en samisk släkt. Isak Isaksson Perälä verkar ha tillbringat sin ungdom på resande fot. 1845 var han gruv‐
arbetare i Sjangeli, och senare samma år bosatte han sig i Kurravaara. År 1855 flyttade han
med familjen till Jukkasjärvi, och försörjde sig där med att tillverka lertegel. Han utsågs 1871 tillsammans med Elias Eriksson Elenius till småskollärare i Jukkasjärvi
socken, men redan 1870 kallas han ʺbackstuguhjon, kateketʺ, i folkräkningen, så antagligen
var han verksam som lärare redan ett par år dessförinnan. 1875 fastställde Jukkasjärvi kyrko‐
råd hans lön till 150 Rdr. årligen.136 Enligt ett manuskript av Johannes Eklund, kyrkoherde i
Jukkasjärvi, var Isak Isaksson Perälä i Kurravaara ihågkommen som en: ʺArbetsam och
utomordentligt bra karl.ʺ Barn (Perälä): 1. Anna Kajsa *1844, †1845 2. Isak *1845 12/11
3. Johan Olof *1848, †1848 4. Anna Kajsa. *1849
5. Sofia *1851 6. Stina Ulrika *1853
7. Greta Johanna *1860 7/5
2. Brita Kajsa *1820 24/9, †1908 29/2. G. 1847 7/3 m. kronoåbon Erik Olofsson Poikkijärvi (*1820
18/7, †1906 29/5), kallad ʺPoikkijärven Erkkiʺ i Poikkijärvi, Jukkasjärvi. Han var son till
nämndemannen och kyrkvärden Olof Magnusson Lainio och Lisa Jöransdotter Stålnacke i
Jukkasjärvi.
Barn (Eriksson): 1. Johan Erik *1846 9/4. Antog namnet Rentola.
82
2. Anna Lisa *1847 16/12
3. Kajsa Stina *1851 27/4
4. Petter Olof *1854 27/4
5. Isak *1862 23/8
3. Ulrika *1822 30/3, †1879. G. 1849 5/12 m. missionären Carl Johan Grape (*1816 10/8, †1897
14/1). Han var son till kyrkoherde Zacharias Grape och Katarina Sofia Åström i Kare‐
suando. Carl Johan Grape studerade i teologi i ungdomen, men nådde inte fram till examen. Han
var en tid apoteksprovisor, och tingstolk i Arvidsjaur, men efterträdde 1842 Anders Fjellner
som vice missionär i Jukkasjärvi och Karesuando, varvid han bosatte sig på Krapinniemi i
Kurravaara; en udde han fick till skänks av den rike samen Per Andersson Huuva, och som
har fått sitt namn efter honom. Under sin tid i Kurravaara lär Carl Johan Grape varit hem‐
fallen åt alkoholmissbruk och ett mindre välordnat liv, men han kvarstod ändå som mission‐
är fram till 1847, då sysslan indrogs. Julen 1847 kom han i kontakt med laestadianismen, och
upplevde en väckelse, som fick honom att lämna överge sitt tidigare leverne, bli laestadian‐
predikant och nykterhetsivrare. Genom sina predikningar mot alkoholen bidrog han i högsta grad till att seden att dricka
brännvin som vardagsdryck upphörde i Jukkasjärvi redan omkring 1850. Han bedrev
missionsskola i Tornedalen, och predikade vintern 1859‐60 i Nederkalix. Därmed blev han
den först laestadian som predikade i en svenskspråkig församling. Familjen flyttade 1861 till
Lappträsk i Hietaniemi församling.137
Barn (Grape):
1. Johan Erik *1845 3/4
2. Katarina Kristina *1846 24/6
3. Anna Sofia *1849 11/12
4. Brita Maria *1851 3/4
5. Zacharias *1853 27/3
6. Isak *1855
7. Ulrika *1860 15/6, †1879
8. Eva Johanna *1862 15/4
9. Emma Charlotta *1864 27/8
10. Henrika *1866 25/6, †1879
4. Johan Henrik *1824 28/3 – tabell 187
5. Isak *1826 20/8, †1897. Inhyst i Kurravaara. Han skall ha lidit av något handikapp. Enligt
sägen bodde han i en koja av ris och torv, som placerats mot en sten. Denna sten kallades
senare ʺIsakkin kivi.ʺ138
6. Olof *1828 15/1 – Familj 191
Son utom äktenskapet med Greta Olofsdotter Stålnacke från Svappavaara:
1. Olof Olofsson Torneus, *1811 7/11, †1890 4/1. Han var dräng hos kyrkoherde Ingemar Lind‐
stedt i Jukkasjärvi och var, enligt vad det har berättats i Jukkasjärvi, Ingemar Lindstedts
hustrus Kristina Katarina Wijkströms älskare. På ålderdomen var han inhyst i Jukkasjärvi. Någon har i Ljungs familjeregister vid Olofs namn antecknat ʺhade alltid bråttom.ʺ Han
var ogift. Ingemar Lindstedt verkar själv ha ansett att han inte var far till sin föregivne son
Johan Gustav Lindstedt (*1833, †1889), eftersom han i födelseboken anger honom som oäkta
med fader okänd, och vägrade skriva in honom under sin egen familj i husförhörslängderna.
Möjligen var Johan Gustav Lindstedt i själva verket son till Olof Olofsson Torneus.
Från vänster: Olof Olofsson Torneus (1811‐1890) bomärke 1835. Anna Greta Olofsdotter Torneus
bomärke 1844.139
83
Tabell 187
Johan Henrik Olofsson Torneus (från tabell 186). *1824 28/3 i Kurravaara, †1904 1/6 i Kurra‐
vaara. Husbonde på gården Kurravaara nr. 2. Han sålde 1891 sin gård till överste C. O. Berg‐
man, och drog sig tillbaka till en stuga i Lahenperä. Han kallades ʺAnnin Heikkaʺ.
– Gift med sin halvkusin Brita Kajsa Henriksdotter Torneus, *1829 30/1, †1910, från tabell 102.
Barn:
1. Anna Sofia *1853 24/6 – tabell 188 2. Greta Vilhelmina *1855 23/5. G.m. nybyggaren Mickel Mickelsson (*1852 23/12, †1927) i
Saivorova. Han var son till nybyggaren Mickel Johansson Keloka och Ella Jonasdotter i
Saivorova.
Barn (Mickelsson):
1. Brita Johanna *1894
2. Johan Vilhelm *1896
3. William *1899
4. Susanna
3. Kajsa Stina *1858 18/2. G.m. Anders Isaksson (se tabell 55). 4. Olof *1861 12/4, †1945. Inhyst i Kurravaara, kallad ʺPeera,ʺ ogift.
5. Ulrika *1863 30/10. G.m. gruvarbetaren Oskar Vilhelm Andersson (*1871) i Malmberget. Han
var son till backstugusittaren Anders Andersson och Maria Hansdotter i Hirvijärvi.
6. Johan Henrik *1866 20/7, †1943. Inhyst i Kurravaara, kallad ʺHeikkan Juho,ʺ ogift. 7. Isak *1869 9/8 – tabell 190
8. Brita Johanna *1872 2/12. G.m. arbetaren Emanuel (Manne) Isaksson Kurkkio (*1869) i
Gällivare kyrkoby. Han var son till hemmansägaren Isak Larsson Kurkkio och Sofia
Olsdotter Lehto i Kurkkio.
Barn (Kurkkio):
1. Brita Sofia *1895 11/12
2. Ulrika Maria *1898 24/1
Johan Henrik Olofsson Torneus bomärke 1844.140 Tabell 188
Anna Sofia Johansdotter Torneus (från tabell 187). *1853 24/6 i Kurravaara, †1927. Inhyst i
Kurravaara. Hon kallades ʺSoffiʺ.
Barn:
1. Johan Petter *1884 20/6 – tabell 189
2. Dödfött barn *†1890 12/10
Tabell 189
Johan Petter Torneus (från tabell 188). *1884 20/6 i Kurravaara, †1961 13/1 i Kiruna. Han
flyttade 1909 till Kanada, men återvände till Kurravaara och bosatte sig så småningom i Kiruna.
– Gift 1915 med Eva Lisa Johansdotter Ulkulahti, *1895 10/11, †1963 15/4, från tabell 43.
Barn:
1. Johan Oskar *1915
2. Lisa *1917
3. Åke *1922
4. Per Erik *1928
Johan Petter Torneus namnteckning 1925.141
84
Tabell 190 Isak Henriksson (även kallad Johansson) Torneus (från tabell 187). *1869 9/8 i Kurravaara,
†1912 25/7 i Kurravaara. Hemmansägare i Kurravaara. Han kallades ʺIiskoʺ.
– Gift 1905 med Brita Johanna Jonasdotter, *1886 28/1, dotter till nybyggaren Jonas Mickelsson
och Greta Kajsa Johansdotter Lindmark i Saivorova. Hon gifte om sig med Johan Stefanus
Torneus (tabell 109).
Barn:
1. Johan Vilhelm *1906 13/3, +1981 31/12 i Kiruna.
2. Ida Sofia *1908 28/10, +1990 19/11. G. 1928 25/8 m. Hans Rikard Stöckel (*1905 25/8, +1971
13/6) i Kiruna. Han var son till Johan Petter Hermansson Stöckel och Erika Fredriksdotter
Pessa i Kattuvuoma.
Tabell 191 Olof Olofsson Torneus (från familj 186), *1828 15/1 i Kurravaara, †1917 8/7 i Jukkasjärvi.
Handlande i Kurravaara. Han var även gästgivare och ombud för Svenska Turistföreningen.
Vid 1900‐talets början flyttade han till sin dotter och svärson i Jukkasjärvi. Han kallades
ʺVuoleviʺ.
– Gift 1869 28/11 med Anna Kajsa Johansdotter Häggroth, *1832 9/12, †1917 5/11, dotter till
hemmansägaren Johan Henrik Eliasson Häggroth och Anna Lisa Spett i Jukkasjärvi.
Barn:
1. Anna Lisa *1872 31/12, †1962 10/1. G. 1890 1/10 m. folkskolläraren och klockaren Erik Anders
Henriksson (*1867 3/3, †1936 3/2) i Jukkasjärvi. Han var son till nybyggaren Henrik Matsson
Vettasjärvi och Maria Helena Matsdotter Keino i Vettasjärvi, och kom som nyutexaminerad
småskollärare från Haparanda lärarseminarium till Jukkasjärvi hösten 1886. Han blev 1889
skolmästare vid lappskolan. Senare kom han även att undervisa nybyggarnas barn. Han fick
pension 1927.
Som lärare inpräntade han i sina elever en tidstypiskt nationalistisk anda; vid Oscar II:s
död 1907 ordnade han t.ex. en sorgehögtid, under vilken skolbarnen tågade till kyrkan med
svenska flaggor i händerna. År 1899 utnämndes han till Klockare i Jukkasjärvi, och han blev
samma år kantor, sedan han köpt en tramporgel till Jukkasjärvi kyrka; det var den första
orgeln i Jukkasjärvi. Han var klockare fram till 1920. Sedan 1880‐talet hade E. A. Henriksson varit verksam som lekmannapredikant; han
predikade vid bönemöten i Jukkasjärvi, och 1913 erhöll han biskopens missiv att biträda
prästerna i Jukkasjärvi församling med predikningar på finska. Vid sidan av lärar‐ och
klockartjänsterna var E. A. Henriksson också sågverksägare, ledamot av kommunalfull‐
mäktige, taxeringsnämnden, ordförande i byastämman, byaskrivare, och under 40 år fattig‐
vårdsstyrelsens ombud i Jukkasjärvi. Han var allmänt uppskattad och respekterad i Jukkas‐
järvi, och tilldelades 1927 guldmedalj för medborgerlig förtjänst.142 Erik Anders och Anna
Lisa Henriksson ligger begravna i en stor familjegrav på Jukkasjärvi kyrkogård. Barn (Henriksson): 1. Frans Helmer *1891, †1891 2. Anna Aurora *1893 3. Maria Julia *1895 4. Olof Helmer *1897, †1898 5. Ebba Aslög *1899 6. Bror Albin *1901 7. Jenny Hildegard *1901 8. Signe Mariana *1903 9. Edvin Artur *1905 10. Helge Algot *1907 11. Tore Alvar *1907, †1908 85
12. Erik Arne Ingemar *1910 13. Valdis Kajsa Elisabet *1912 14. Blenda Ingeborg *1916 15. Anna Lisa Birgitta *1918 Olof Olofsson Torneus, Anna Kajsa Johansdotter Häggroth och ett av deras barnbarn.143
JOHANNES ANDERSSON SNÄLLFOT
Tabell 192
Per Jonsson Kaitomaa eller Poine. Same i Siggevaara 1679‐97. Han kallas, antagligen på grund
av missuppfattning, Per Jonsson Paja i mantalslängden 1694.144
Barn:
1. Olof – tabell 193
2. Knut †1705. I Rautusvuoma 1699‐1708.
3. Jon. I Soutujärvi, Siggevaara 1710‐15.
Tabell 193
Olof Persson Poine eller Poidnak (från tabell 192). Same i Rautusvuoma 1698‐1725.145
Barn:
1. Per *1698 – tabell 194
Tabell 194
Per Olsson Poidnak (från tabell 193). *1698, †1764. Same i Vaikko, Siggevara, sedan i Rautus‐
vuoma.
– Gift 1:o med Brita Olsdotter Sunna, dotter till Olof Jonsson Sunna i Tingevaara.
Barn:
1. Sunna. G. 1735 2/12 m. Per Persson Kansa i Kivivuoma, Kaalasvuoma.
2. Karin. G. 1751 21/4 m. Olof Nilsson Labba i Kaalasvuoma 3. Margareta. G. 1739 m. Per Matsson Massa i Kaalasvuoma.
4. Jonas (Jon) *1720. Same i Vaikko, Siggevaara. 5. Elin *1728 6. Anna *1730 7. Olof †1736
86
8. Knut. I Kaalasvuoma.
– Gift 2:o med Karin Matsdotter Pingi, *1719, †1792 24/4 i Rautusvuoma, dotter till Mats
Andersson Pingi och Marget Nilsdotter Niia i Rautusvuoma. Barn:
9. Nils *1754 – tabell 195
Tabell 195
Nils Persson Poidnak (från tabell 194). *1754. Utflyttad till Kaitum, vid faderns död. På 1790‐
talet vistades han i Junosuando, och vid 1800‐talets början i Tärendö. Han var nomad i Pajala sn
ännu 1818.
– Gift 1780 16/4 med Margareta Persdotter Hotti, *1758, dotter till skjutslappen Per Johansson
Hotti och Brita Nilsdotter i Masugnsbyn.
Barn:
1. Margareta *1780, †1815. G.m. Henrik Johansson Vinsa i Tärendö.
2. Jonas Snällfot *1786 – tabell 196
3. Stina *1791 22/4
4. Per Ylikodanmännikkö *1796 28/9. Nybyggare i Ylikodanmännikkö.
5. Valborg *1801 6. Anna *1802
Tabell 196 Jonas Nilsson Poidnak – Snällfot (från tabell 195). *1786. Han blev soldat med namnet Snälfot i
Junosuando vid 1800‐talets början. På 1830‐talet anlade han nybygget Salmijärvi utanför Juno‐
suando. Detta nybygge sålde han sedan till Henrik Johansson Poromaa i Junosuando, och han
verkar vid 1840‐talets början ha bott hos sonen Isak Mickel Rautio i Tärendö.
– Gift 1809 med Helena Andersdotter Spett, *1780 11/9, dotter till brukskarlen Anders Tomas‐
son Spett och Brita Olsdotter Fors i Tornefors.
Barn:
1. Johan *1808, †1816
2. Isak Mickel Rautio *1811. Husbonde på Rautio gård i Tärendö.
3. Brita Stina *1815 4/11. G.m. Lars Larsson Keskikangas i Junosuando.
4. Lena Kajsa *1817 30/11, †1839 i Tärendö 5. Anna Greta *1821 12/12. G.m. Johan Petter Aittamaa i Lovikka.
6. Johan Petter *1825, †
7. Anders *1826 22/4 – tabell 197
Tabell 197 Anders Jonasson Snällfot (i Norge kallad Anders Jonsen Snølfot) (från tabell 196). *1826 22/4 i
Junosuando. Inhyst i Jukkasjärvi, utflyttad till Norge, 1864. Garvare och husman med jord i
Foldvik, Ibestad, Norge.
– Gift 1853 2/4 med Brita Maria Hansdotter Torneus, *1829 8/2, †1890 i Ibestad, från tabell 112.
Barn:
1. Johannes *1854 21/2 – tabell 198
2. Helena Katarina *1855, †1891. G. m. Karl Johan Kristensen i Breivoll, Ibestad. 3. Brita Johanna *1858 4. Hans Mikael (Hans Mikal) *1859 5. Maria Stina *1861
6. Olof *1864, †1864 7. Josefine *1867
8. Anna Margrete *1870
9. Ingeborg Sofie *1873
87
Tabell 198 Johannes Andersson Snällfot (från tabell 197). *1854 21/2 i Jukkasjärvi, †1896 20/2 i Silkki‐
muotka. Flyttade till Övre Soppero som fosterson hos sin morbror Johan Henrik Hansson
Torneus (tabell 121) då föräldrarna flyttade till Norge. Sedan hemmansägare i Silkkimuotka.
– Gift 1877 med Sara Sofia Henriksdotter, *1855 15/10, dotter till sexmannen och hemmans‐
ägaren Henrik Olofsson Soppero och Sara Sofia Hansdotter Spett i Övre Soppero.
Barn:
1. Greta Katarina *1878 23/10, †1942 21/7. G.m. hemmansägaren Petter Isaksson (*1865 11/10,
†1954 22/2) i Nedre Soppero. Han var son till hemmansägaren Isak Johansson (Ylitalo) och
Maria Stina Filipsdotter i Övre Soppero.
Barn (Pettersson):
1. Fredrika Emilia*1899 26/10
2. Maria Sofia *1901 3/6
3. Agata *1903 4/2
4. Johan Petter *1905 8/3
5. Isak Vilhelm *1909 8/6
6. Hulda *1912 27/11
7. Anna Katarina *1914 27/11, †1923 13/2
8. Emil Salomon *1918 29/5, †1923 9/8
9. Ester Elisabet *1922 16/4
2. Johannes *1881 18/3, †1895 18/7
3. Maria Sofia *1883 23/6, †1936 31/12. G. 1909 23/4 m. hemmansägaren Johan Valerius
Vanhatalo (*1884 18/12, †1970 10/5) i Kirnujärvi.
Barn (Vanhatalo):
1. Johan Hilding *1909
2. Frida Sofia *1914
3. Elsa Anna Brita *1917
4. Ellen Elina *1918
5. Mattias Sigfrid *1921
6. Inga Sabina *1922
7. Eva Ilona *1926
4. Anna Lisa *1885 19/12, †1887
5. Fredrika *1887 21/11, †1921 24/4. G.m hemmansägaren Petter Johansson Holma (*1880 15/6,
†1966 3/10) i Övre Soppero. Han var son till backstugusittaren Johan Henrik Johansson
Holma och Greta Johanna Johansdotter Häggroth i Nedre Soppero.
Barn (Holma): 1. Sofia *1908 16/10
2. Anna *1910 18/3
3. Hjalmar *1912 28/3
4. Frida *1914 31/1
5. Johan *1916 4/7, †1917 24/3
6. Emma *1920 18/8, †1922 25/10
6. Hans Petter *1890 21/9 – tabell 199
7. Anna Lisa *1893 15/12, †1975 2/2. G. 1920 23/1 m. nämndemannen och hemmansägaren Karl
Johan Nilsson (*1874 6/7, †1956 24/10) i Vittangi. Han var son till hemmansägaren Nils
Filipsson, kallad ʺNikkinenʺ, och Greta Kajsa Andersdotter Lahti i Vittangi. Karl Johan Nils‐
son var nämndeman och skiftesgodman; ledamot av hälsovårds‐, taxerings‐ och byggnads‐
nämnderna, väg‐ och kommunfullmäktige, fattigvårdsstyrelsen, samt Norrbottens brand‐
stödsbolag och allmänningsstyrelse. Husbonde på gården Vittangi Nr. 38. Gårdens areal var
1942 648,5 har, varav 10 åker. Taxeringsvärdet var 8500 kr. Jordarten var sandjord och
88
myrmark och skogsbeståndet bestod av barrskog. Besättningen var 1 häst, 6 kor och 3
ungdjur.146
Barn (Nilsson):
1. Fritz Georg *1920
2. Inga Astrid *1922
3. Sven Lennart *1923
4. Sture *1926
5. Märta
6. Sune
Tabell 199
Hans Petter Snällfot (från tabell 198). *1890 21/9 i Silkkimuotka, †1960 1/5 i Silkkimuotka.
– Gift 1928 16/6 med Anna Gustava Fredriksson *1906 2/10, †1971 22/4, dotter till hemmans‐
ägaren Karl Isak Fredriksson Vivungi och Hilda Sofia Johansdotter i Silkkimuotka.
Barn:
1. Helmi Sofia *1929
2. Sune Gustav *1930
3. Viktor *1934
4. Elsa *1934
5. Börje *1936
6. Birger *1937
7. Ingemar *1939
8. Lisa 9. Yngve *1942
10. Gunborg
11. Ingrid *1945
12. Stig *1948
JOHAN HENRIK HANSSON VIVUNGI – TORNEUS
Tabell 200
Anund Anundsson (Kyrö). Nämndeman och husbonde på Kyrö gård i Pello 1539‐1551. Han
skattade 1543 för 4 spannland åker och 15 lass äng. Han fiskade 1554 i Ylläsjärvi.147
Barn: 1. Anund. Han var vuxen 1539. Nämndeman och husbonde på sedermera Mattila gård i Pello
1551‐69. Omnämnd som birkarl 1559. Hans son, nämndemannen Anund Anundsson
(nämnd 1583‐1632, husbonde på sedermera Mattila gård i Pello) var antagligen Jöns
Andersson Mukkas (se tabell 3) svärfar.148 2. Olof – tabell 201
3. Per (Peder), i Pello 1548‐65.149
Tabell 201
Olof Anundsson (Kyrö) (Från tabell 200). Han var vuxen 1539. Husbonde på Kyrö gård i Pello
1551‐75, omnämnd som birkarl 1559. Enligt längden över Älvsborgs lösen 1571 ägde han 6 mark
koppar, 2 kor, 2 får, en kviga; tillsammans värt 27 mark och 2 öre, vilket gjorde honom till den
tredje fattigaste birkarlen i Övertorneå socken.150
Barn:
1. Jöns – tabell 202
89
Tabell 202
Jöns Olofsson Kyrö eller Kyröläinen (Från tabell 201). Nämndeman, sexman och husbonde på
Kyrö gård i Pello 1583‐1628. Enligt 1626 års boskapslängd var hans gård på 1/2 mantal. På
gården fanns 1 häst, 1 tjur, 8 kor, 1 stut, 2 kvigor, 2 kalvar, 6 får, 2 lamm och 1 svin.151
Barn:
1. Mickel – tabell 203
2. Jöns. Husbonde på Kyrö gård i Pello.
Från vänster: Jöns Olofsson Kyrö eller Kyröläinens bomärke 1613 och 1620.152
Tabell 203
Mickel Jönsson Kyrö (Från tabell 202). Husbonde på Saukooja gård i Pello 1632‐1666.153
Barn:
1. Jöns. Husbonde på Saukooja gård i Pello.
2. Mickel Olkkuri. Husbonde på Olkkuri och Lovikka gårdar i Kainuunkylä.
3. Henrik – tabell 204
4. Dotter
Tabell 204
Henrik Mickelsson Kyrö (Från tabell 203). †1732, ʺöfw. 100:de åhr gl.ʺ, i Vittangi, begravd S:t
Andreas dag (30/11) 1732. Han anlade nybygget Vittangi 1674. Enligt sägen hade Vittangisuando varit släkten Kyrös fisketräsk i generationer (något som
dock motsägs av uppgifter från 1500‐talet), och det skall också enligt samma tradition ha varit
det goda fisket som lockade Henrik att bosätta sig på platsen. Vid vintertinget i Jukkasjärvi 1679
upprättade kronobefallningsmannen Arendt Grape på förekommen anledning ett dokument,
som syftade till att försvara Henrik Mickelsson Kyrös rättigheter gentemot soldatutskrivare,
vilka vid denna tid reste runt i Lappmarken. Dessa ville ʺicke allenast [honom] borttaga i
kneckte tiänsten, utan jämwähl honom der åfwan uppå röstera och skiöfla hans fattiga förmågo
ifrån, som ty wärr förspörjes skiedt wara.ʺ Arendt Grape skriver också att Henrik Mickelsson
Kyrö hade upptagit och uppodlat ängar och åkrar, samt inrättat ett gästgiveri för resande.154 Vid tinget i Jukkasjärvi 1694 tvistade Lars Olofsson Lodvik och Henrik Mickelsson Kyrö i
Vittangi ʺsigh emellan om Jorde Ägor och Fiskerijʺ. Erik Jönsson och Nils Hansson sattes av
rätten att jämka mellan dem. Tvisten fortsatte dock vid tinget i Jukkasjärvi 1696, då Lars och Henrik tvistade om de
slåtterängar som låg mellan Kuoksu och Vittangi. Det beslutades att Henrik Kyrö skulle bruka
och bärga: ʺden Öfre deelen om sin gård till Ängesland, och Lars där emoth den Nedre deelen
om hindrichs Gård, Kwåxssuando brevidʺ.155
Henrik Mickelsson Kyrö lånade julen 1699 Torneåborgaren Torfast Abrahamssons
marknadsstuga i Jukkasjärvi kyrkoby, men när han lämnade stugan var den fördärvad. Vid
tinget i Jukkasjärvi 1700 framkom att Henrik och hans son Olof hade bott i stugan när det
vistades i Jukkasjärvi under juletiden. När folket gick till kyrkan råkade man låsa in en hund i
stugan. Hunden blev orolig och krossade ett fönster. Sedan tände Olof en alltför stark eld i eldstaden, och någon råkade välta en kruttunna över
elden, vilket ledde till att tunnan exploderade, och stugan fattade eld. De som befann sig i
stugan tog sig ut oskadda, men man underlät att släcka elden, varför skadorna på stugan blev
stora. Nämnden uppdrog år nämndemannen Henrik Eriksson Lodvik och lapptolken Johan
Olsson Tulk att utreda skadornas omfattning. Då inga ytterligare anteckningar finns i målet,
kan man anta att Henrik och Torfast förlikades utan rättens inblandning.156
90
År 1720 skattade Henrik 6 riksdaler, vilket gjorde hans nybygge till det största i Lappmarken
vid den tidpunkten. På 1730‐talet sådde han 3 tunnor korn och hade 19 kor, vilket allt samman‐
taget gjorde honom till en förmögen nybyggare. I samband med Vittangis 300 årsfirande 1974
restes en minnessten vid Vittangi kyrka till minne av Henrik Kyrös grundande av byn. – Gift med Sigrid Nilsdotter, †1719, vilken möjligen var från Lainio.
Barn:
1. Olof. Bosatt i Vittangi.
2. Henrik *1682 – tabell 205
3. Mickel Keppo *1692. Nybyggare i Keppovuoma.
4. Margareta. G. 1:o m. Mickel Mickelsson (Mikonheikki) i Parakka. G. 2:o 1718 m. Johan
Andersson Karvonen i Parakka. Tabell 205
Henrik Hindersson Kyrö (Från tabell 204). *1682, †1769 i januari eller början av februari i
Vittangi. Nämndeman, husbonde i Vittangi. Han avlade sin nämndemannaed 11 januari 1743,
och satt sedan i nämnden på alla ting fram till 1765, då han på grund av sjukdom ersattes av sin
son Johan.
Han övertog vid faderns död halva Vittangi nybygge och köpte 1733 6/4 sin bror Olofs del
av nybygget. Vid tingen i Jukkasjärvi 1737 och 1745 tvistade han om denna hemmansdel med
sin brorson, soldaten Nils Olofsson Snällfot.157 Han delade upp gården mellan sina söner Olof,
Johan och Hans år 1755. Sonen Mårten var då redan nybyggare i Lainio, och fick tydligen inte
del av fadersarvet.
– Gift med Brita Olofsdotter.
Barn:
1. Henrik *1708, †1738
2. Olof *1711. Gästgivare i Vittangi.
3. Hans *1713. Kyrkvärd i Vittangi
4. Johan *1719. Nämndeman i Vittangi (hans dotter Anna Maria var gift med Hans Mårtensson
Vivungi – se tabell 207).
5. Mårten Lainio *1721 – tabell 206
6. Ella *1724, †1732
7. Margareta. G. 1736 m. åbon Samuel Jonasson i Kuoksu. Tabell 206 Mårten Hindersson Kyrö – Lainio (Från tabell 205). *1721, † på 1770‐talet. Genom giftermål
husbonde på halva Kemiläinen gård i Lainio. Enligt sägen är Mårten Hinderssons ättlingar
synska. De skall ha förmågan att se de dödas andar inte bara när de sover, utan också i vaket
tillstånd.158
– Gift med Ingrid Olsdotter Kemiläinen, *1729, †1790, dotter till nybyggaren och uppsynings‐
mannen Olof Nilsson Kemiläinen och Ingrid Olsdotter i Lainio. Det har berättats att Ingrid ʺlär
varit en jättelik människa, medan mannen [hennes man] var mycket kort och svagʺ. När hon
mjölkat korna på morgonen brukade hon gå till Kangos (4 mil) och sedan komma tillbaka till
kvällsmjölkningen. Under promenaden till och från Kangos hann hon med att sticka ett par
vantar under rasterna. En gång rodde hon två mil på Lainio älv efter morgonmjölkningen. På
tillbakavägen tog hon stockar på släp efter båten för att kunna uppföra en lada.159
Barn:
1. Henrik *1755. Husbonde på Martti gård i Lainio.
2. Olof *1756. Nybyggare i Jukkasjärvi.
3. Hans Vivungi *1759 – tabell 207 4. Ingrid *1765, †1835. G.m. Erik Månsson Lainio i Lainio.
91
Tabell 207
Hans Mårtensson Lainio – Vivungi (Från tabell 206). *1759, †1833 1/2 i Vivungi. Nybyggare i
Vivungi. Vid tinget i Jukkasjärvi 1789 framträdde nämndemannen Henrik Olofsson Nykäinen i
Lainio och berättade att Hans Mårtensson i Lainio ansökt om grundandet av ett nybygge. An‐
sökan vidarebefordrades till konungens befallningshavande, och det rekommenderades att ny‐
bygget skulle ges 30 års skattefrihet. Nybygget, som bestod av en åker vid bostaden samt ängar
som avkastade 10 lass hö, hade 1789 5/2 besiktats av kronolänsman Anders Björnström, samt
nämndemännen Henrik Olofsson Nykäinen och Anders Hansson.160
– Gift 1788 med sin kusin Anna Maria Johansdotter Kyrö, *1763, †1819, dotter till nämnde‐
mannen Johan Hindersson Kyrö (se tabell 205) och Brita Gabrielsdotter Flygare i Vittangi.
Barn:
1. Anna Maria *1790
2. Mårten *1791 – tabell 208
3. Brita Stina *1793 7/3, †1858. G.m. sin kusin Mårten Henriksson Lainio‐Martti i Lainio. 4. Johan *1794 7/11, †1795 28/2
5. Anna Maria *1796 30/1. Utflyttad 1820
6. Hans *1797 25/11. Utflyttad 1818
7. Margareta *1799 26/10, †1806
8. Henrik *1801. Utflyttad 1825
9. Johan *1803. Nybyggare i Keräntöjärvi.
Tabell 208 Mårten Hansson Vivungi (Från tabell 207). *1791, †1863 31/1 i Vivungi. Nybyggare i Vivungi.
– Gift 1:o 1821 med Brita Johansdotter Kruukka, *1786, †1850 8/7, dotter till husbonden på
Kruukka gård Johan Johansson Pekkari‐Kruukka och Malin Larsdotter Mukka i Junosuando.
Barn:
1. Anna Maria *1822, †1893. G.m. Johan Persson Rova i Soppero.
2. Hans *1823 – tabell 209
3. Johan *1825, †1847
4. Brita Stina *1827, †1864
5. Greta *1829, †1830
6. Henrik *1831. Sexman i Vivungi.
7. Jakob *1833, †1833
– Gift 2:o 1851 med Brita Stina Esaiasdotter Kangoinen, *1807 23/11, †1890 15/10, dotter till
brukskarlen Esaias Olsson Kangoinen och Kajsa Samuelsdotter Fors i Tornefors och änka efter
Henrik Larsson Keisari i Lainio.
Barn:
8. Eva Karolina *1852. G.m. Johan Johansson Seppälä i Salmijärvi.
Mårten Hansson Vivungis bomärke 1832.161
Tabell 209
Hans Mårtensson Vivungi (Från tabell 208). *1823 12/10 i Vivungi, †1881 20/6 i Vivungi. Back‐
stugusittare i Vivungi.
– Gift 1871 med Johanna Johansdotter Ylitalo, *1827, †1901, dotter till husbonden på Ylipää
gård Johan Persson Soppero‐Ylitalo och Greta Eriksdotter Lainio i Lainio.
Barn:
1. Johan Henrik Tornéus *1873 5/11 – tabell 210
92
Tabell 210 Johan Henrik Hansson Vivungi – Tornéus (Från tabell 209) *1873 5/11 i Vivungi, †1948 8/11 i
Övre Soppero. Fosterson hos Johan Henrik Hansson Torneus (tabell 134), vilkens nybygge han
övertog, och senare överlät till William Torneus (tabell 140). Han blev sedan hemmansägare,
resehandlare och slutligen gruvarbetare i Övre Soppero.
– Gift 1:o 1905 5/12 med Anni Marta Elisa Johansdotter, *1877 16/10 i Lyngen, Norge, †1906 8/4.
Barn:
1. Anna Kristina *1901 27/2
2. Karl Johan *1904 18/2, †1989 10/2 i Kiruna.
– Gift 2:o 1911 5/11 med Anna Karoline Pedersen, *1884 27/9, †1977 27/11 i Vittangi, dotter till
fiskaren Peder Anderas Jakobsen och Wilhelmine Katrine Strøm i Måsøy, Norge.
Barn:
3. Albert Mauritius *1907 21/8, †1909 12/3
4. Agnes Judit *1910 6/1, †1993 25/11. G. 1935 2/11 m. Emil Vilhard Nilsson (*1909 21/12, †1974
16/8) i Kiruna.
5. Ester Hansina *1911 25/6 †2001 22/1 i Säter. G. 1941 29/11 m. Johan Fridolf Lindbäck (*1909
25/8, †1974 16/2 i Kiruna). 6. Julia Vilhelmina *1913 28/11
7. Albert Erland *1918 5/1
8. Joakim Rudolf *1919 23/9 – tabell 211
9. Petter Emanuel *1922 15/1 – tabell 212
10. Ingrid Johanna *1924 16/3, †1992 15/9
11. Anna Helena Astrid *1926 27/12, †2006 22/12 i Kumla. G. 1948 4/1 m. Nils Arne Persson
(*1922 20/10) i Hällabrottet, Kumla.
12. Elise Ragnhild Solveig *1929 2/6, †2001 6/10
Tabell 211
Joakim Rudolf Hansson‐Torneus (från tabell 210). *1919 23/9 i Övre Soppero, †1999 28/8 i Kare‐
suando.
– Gift 1950 26/8 med Sigrid Margareta Josefina Niva, *1923 29/12, †2000 25/2, dotter till Frans
Petter Persson Niva och Ottilia Severina Nivala i Karesuando.
Barn:
1. Sören *1952
2. Ulf *1966
Tabell 212
Petter Emanuel Hansson‐Torneus (från tabell 210). *1922 15/1 i Övre Soppero, †1997 1/9 i
Kiruna.
– Gift 1954 9/10 med Greta Lovisa, *1922 15/2 i Muonionalusta.
Barn:
1. Per Roger Vilhelm *1955
93
Landskapshandlingar för Västerbotten.
Wahlberg 1962.
3 Landskapshandlingar för Västerbotten.
4 Landskapshandlingar för Västerbotten.
5 Landskapshandlingar för Västerbotten.
6 Wahlberg 1962.
7 Landskapshandlingar för Västerbotten.
8 Landskapshandlingar för Västerbotten.
9 Landskapshandlingar för Västerbotten.
10 Landskapshandlingar för Västerbotten, jordebok för Västerbotten 1607.
11 Hjonelagslängd 1610.
12 Landskapshandlingar för Västerbotten.
13 Kuoksu 2007.
14 Boskapslängder, kvarntullsmantalslängder, och mantalslängder för Västerbotten.
15 Awebro 1997.
16 Tornedalens historia II.
17 Dombok, Övertorneå tingslag 1685.
18 Dombok, Övertorneå tingslag 1670.
19 Mantalslängder för Västerbotten.
20 Mantalslängder för Västerbotten.
21 Mantalslängder för Västerbotten.
22 Dombok, Övertorneå tingslag 1686.
23 Dombok, Övertorneå tingslag 1687.
24 Dombok, Jukkasjärvi tingslag 1729, 1730, 1733.
25 Mantalslängder för Västerbotten.
26 Roterings‐ och utskrivningslängder för Västerbottens regemente.
27 Dombok, Övertorneå tingslag 1768.
28 Härnösand, Manualhandlingar 1741‐50.
29 Mantalslängder för Västerbotten.
30 Enligt originaldokument i kyrkoherde emeritus Jan‐Erik Kuoksus, Jukkasjärvi, ägo.
31 Dombok, Jukkasjärvi tingslag 1779, 1788, 1794, 1795, 1796.
32 Dombok, Jukkasjärvi tingslag 1786.
33 Kyrkoräkenskaper, Jukkasjärvi.
34 Dombok, Jukkasjärvi tingslag 1782.
35 Kyrkoräkenskaper, Jukkasjärvi.
36 Dombok, Jukkasjärvi tingslag 1795.
37 Zetterstedt 1822.
38 Laestadiusarkivet: Missionsskolans kassabok 1847‐1858.
39 Det protokoll som fördes vid det urtima tinget är infört sist i 1831 års dombok för Jukkasjärvi tingslag
40 Piteå kronohäktes fångrulla.
41 Lars Larsson Kuoksu: Dombok, Jukkasjärvi tingslag 1796, Brita Kajsa Larsdotter Kuoksu: Ingemar
Lindstedts dagbok 1844.
42 Originalkvittensen är i kyrkoherde emeritus Jan‐Erik Kuoksus, Jukkasjärvi, ägo.
43 Dombok för Jukkasjärvi tingslag 1848.
44 Mantalslängd.
45 Dombok, Jukkasjärvi tingslag 1818.
46 Pajala; Bilagor till lysnings‐ och vigselböcker 1820‐75.
47 Laestadiusarkivet: Missionsskolans kassabok 1847‐1858.
48 Niemi 1981.
49 Laestadiusarkivet: Missionsskolans kassabok 1847‐1858.
50 Sockenstämmoprotokoll, Jukkasjärvi, 1837.
51 Raittila 1967
52 Laestadiusarkivet: Missionsskolans kassabok 1847‐1858.
53 Mantalslängd för Norrbotten.
54 Jukkasjärvi tingslags häradsrätts arkiv, småprotokoll 1872‐1890.
1
2
94
Dombok, Jukkasjärvi tingslag 1848.
Mantalslängd för Norrbotten.
57 Sockenstämmoprotokoll, Jukkasjärvi.
58 Dombok, Jukkasjärvi tingslag 1842.
59 Testamentet är idag i kyrkoherde emeritus Jan‐Erik Kuoksus, Jukkasjärvi, ägo.
60 Pajala; Bilagor till lysnings‐ och vigselböcker 1820‐75.
61 Laestadiusarkivet: Missionsskolans kassabok 1847‐1858.
62 Enligt originalhandlingar i kyrkoherde emeritus Jan‐Erik Kuoksus, Jukkasjärvi, ägo.
63 Jukkasjärvi tingslags häradsrätts arkiv, småprotokoll 1872‐1890.
64 Olsson 1983.
65 Originaldokument i kyrkoherde emeritus Jan‐Erik Kuoksus, Jukkasjärvi, ägo.
66 Jukkasjärvi tingslags häradsrätts arkiv, småprotokoll 1872‐1890.
67 Bilden av Johan Lars Larsson Kuoksu är i Estrid Enkvists, Junosuando, ägo. Bilden av Maria Isaksdotter
Poromaa är i kyrkoherde emeritus Jan‐Erik Kuoksus, Jukkasjärvi, ägo. Johan Lars Larsson Kuoksus
namnteckning återfinns i hans postilla.
68 Fotografi i kyrkoherde emeritus Jan‐Erik Kuoksus, Jukkasjärvi, ägo. Namnteckningen är hämtad ur
skifteshandlingar för Kuoksu by. Bomärket är hämtat ur avvittringshandlingar för Kuoksu by.
69 Fotografi i kyrkoherde emeritus Jan‐Erik Kuoksus, Jukkasjärvi, ägo. Namnteckningen är hämtad ur
skifteshandlingar för Kuoksu by.
70 Enligt en fullmakt daterad 1837 19/3 i Jukkasjärvi kyrkoarkiv.
71 Dombok, Jukkasjärvi tingslag 1788, 1789.
72 Kyrkoräkenskaper, Jukkasjärvi.
73 Dombok, Jukkasjärvi tingslag 1791.
74 Dombok, Jukkasjärvi tingslag 1785, 1789, 1790.
75 Tawe 1958.
76 Barck 2000.
77 Ranta‐Rönnlund 1971
78 Tawe 1958.
79 Ingemar Lindstedts dagbok 1844.
80 Bilden av Henrik Ulkulahti är hämtad från Barck 2000 (fotograf: Borg Mesch). Bomärkena ur Ingemar
Lindstedts dagbok 1844, Skifteshandlingar för Kurravaara 1924.
81 Skifteshandlingar för Kurravaara 1925.
82 Skifteshandlingar för Kurravaara 1924.
83 Larsson 1993.
84 Paulaharju nr. 32322, upptecknat i Jukkasjärvi 10/7 1936, SKS.
85 Barck 2000.
86 Tidskriften Tornedalen Nr. 1.
87 Jukkasjärvi tingslags häradsrätts arkiv, småprotokoll 1872‐1890.
88 Tidskriften Tornedalen Nr. 1.
89 Barck 2000.
90 Tuikkanen 1993.
91 Johannes Eklund i Norrlandsfolket 28/8 1952.
92 Barck 2000.
93 Bilden är hämtad ur Barck 2000. Namnteckningen ur skifteshandlingar för Kurravaara 1924.
94 Barck 2000.
95 Tidskriften Tornedalen nr. 13.
96 Bilden är hämtad ur Barck 2000, namnteckningen ur skifteshandlingar för Kurravaara 1924.
97 Paulaharju nr. 32320, upptecknat i Kurravaara 14/8 1932, SKS.
98 Barck 2000.
99 Sockenstämmoprotokoll, Jukkasjärvi, 1842.
100 Bilden är hämtad ur Barck 2000.
101 Tawe 1958.
102 Barck 2000.
103 Lindstedts dagbok 1840.
104 Bilden är hämtad ur Barck 2000.
105 NSD 22/2 1960.
55
56
95
Ingemar Lindstedts dagbok 1840.
Skifteshandlingar för Kurravaara 1925.
108 Skifteshandlingar för Jukkasjärvi 1919.
109 Paulaharju 1966
110 Ingemar Lindstedts dagbok 1840.
111 Olsson 1983.
112 Pajala: Bilagor till lysnings‐ och vigselboken 1868.
113 Svenska gods och gårdar.
114 Svenska gods och gårdar.
115 Landskapshandlingar, boskapslängder, kvarntullsmantalslängder, och mantalslängder för
Västerbotten.
116 Mantalslängder för Västerbotten.
117 Wahlberg 1988.
118 Mantalslängder för Västerbotten.
119 Enligt originaldokument i kyrkoherde emeritus Jan‐Erik Kuoksus, Jukkasjärvi, ägo.
120 Jukkasjärvi tingslags häradsrätts arkiv, småprotokoll 1872‐1890.
121 Enligt originaldokument i kyrkoherde emeritus Jan‐Erik Kuoksus, Jukkasjärvi, ägo.
122 Landskapshandlingar för Västerbotten.
123 Landskapshandlingar för Västerbotten, längd över Älvsborgs lösen 1571.
124 Landskapshandlingar för Västerbotten.
125 Landskapshandlingar för Västerbotten.
126 Wahlberg 1988.
127 Landskapshandlingar för Västerbotten.
128 Landskapshandlingar, boskapslängder, kvarntullsmantalslängder, och mantalslängder för
Västerbotten.
129 Ur ʺKainulaiset jag Pirkkalalaisetʺ, manuskript av Erik Wahlberg.
130 Landskapshandlingar, boskapslängder, kvarntullsmantalslängder, och mantalslängder för
Västerbotten.
131 Mantalslängder för Västerbotten.
132 Dombok, Övertorneå tingslag 1681.
133 Memorialdombok, Övertorneå tingslag 1701 (inneliggande handling).
134 Barck 2000.
135 Dombok, Jukkasjärvi tingslag 1828.
136 Kyrkoräkenskaper, Jukkasjärvi.
137 Tawe 1958, Grape 1947.
138 Barck 2000.
139 Ingemar Lindstedts dagbok 1835 och 1844.
140 Ingemar Lindstedts dagbok 1844.
141 Skifteshandlingar för Kurravaara 1925.
142 Tawe 1958.
143 Bilden är hämtad ur Barck 2000.
144 Mantalslängder för Västerbotten.
145 Mantalslängder för Västerbotten.
146 Svenska gods och gårdar.
147 Landskapshandlingar för Västerbotten.
148 Landskapshandlingar för Västerbotten.
149 Landskapshandlingar för Västerbotten.
150 Landskapshandlingar för Västerbotten.
151 Landskapshandlingar, boskapslängder och kvarntullsmantalslängder för Västerbotten.
152 Längd över Älvsborgs lösen 1613; boskapslängd för Västerbotten 1620.
153 Kvarntullsmantalslängder, och mantalslängder för Västerbotten.
154 Dombok, Jukkasjärvi tingslag 1737.
155 Dombok, Jukkasjärvi tingslag 1694, 1696.
156 Dombok, Jukkasjärvi tingslag 1700.
157 Dombok, Jukkasjärvi tingslag 1737, 1745.
158 Andersson 1961.
106
107
96
Andersson 1961.
Dombok, Jukkasjärvi tingslag 1789.
161 Sockenstämmoprotokoll, Jukkasjärvi 1832.
159
160
97
VAPEN
Sixten Pettersson (tabell 21:2), samt Jan‐Erik Kuoksu (tabell 24:1) med sonen Erik Kuoksu antog
följande vapen 1997: Sköld: Delad i silver och rött, vari två stolpvis ordnade femuddiga stjärnor
av motsatta tinkturer. Hjälmtäcke och hjälmbindel: Rött fodrat med silver. Öppen hjälm (birkarlssläkt). Hjälmprydnad (Sixten Pettersson): Två vesselhorn, dexter delat i silver och rött, sinister i rött
och silver, båda besatta med gröna påfågelsfjädrar. (Jan‐Erik Kuoksu): En grön påfågelsfjäder
mellan två vesselhorn, dexter delat i silver och rött, sinister i rött och silver.
Detta vapen får användas av alla som antingen är ättlingar i rakt nedstigande led (från far till
son) till Lars Larsson Mukka‐Kuoksu (1727‐1811) och Lisa Olofsdotter (1721‐1807), eller av
annan anledning anses tillhöra Kuoksusläkten.
98
I ARBETET NÄMNDA BYARS SOCKENTILLHÖRIGHET
Haapakylä – Övertorneå.
Hirvijärvi – Övertorneå.
Idivuoma – Karesuando.
Jerijärvi – Korpilombolo.
Jukkasjärvi – Jukkasjärvi.
Junosuando – Pajala till 1914, sedan Junosuando.
Kangos – Pajala till 1914, sedan Junosuando.
Kardis – Pajala.
Karesuando – Karesuando.
Kattuvuoma – Jukkasjärvi.
Kaulinranta – Övertorneå.
Kengis – Pajala.
Kiilisjärvi – Hietaniemi.
Kirnujärvi – Korpilombolo.
Korpilombolo – Övertorneå till 1855, sedan Korpilombolo.
Kuivakangas – Övertorneå.
Kuoksu – Jukkasjärvi till 1912, sedan Vittangi.
Kurkkio – Pajala till 1914, sedan Junosuando.
Kurravaara – Jukkasjärvi.
Kuttainen – Karesuando.
Käymäjärvi – Pajala till 1914, sedan Junosuando.
Käyrivuopio – Jukkasjärvi.
Kääntjöjärvi – Gällivare.
Lainio – Jukkasjärvi till 1912, sedan Vittangi.
Lannavaara – Jukkasjärvi till 1912, sedan Vittangi.
Lautakoski – Pajala till 1882, sedan Tärendö.
Laxforsen – Jukkasjärvi.
Liviöjärvi – Pajala.
Lovikka – Pajala till 1914, sedan Junosuando.
Malmberget – Gällivare.
Marjosaari – Övertorneå.
Masugnsbyn – Pajala till 1860‐talet, sedan Jukkasjärvi fram till 1912, slutligen Vittangi.
Meltosjärvi – Ylitornio (Finland).
Merasjärvi – Pajala till 1860‐talet, sedan Jukkasjärvi fram till 1912, slutligen Vittangi.
Narken – Korpilombolo.
Nurmasuando – Jukkasjärvi till 1912, sedan Vittangi.
Nuuksujärvi – Pajala till 1914, sedan Junosuando.
Oksajärvi – Pajala till 1914, sedan Junosuando.
Paittasjärvi – Jukkasjärvi.
Pajala – Pajala.
Paksuniemi – Jukkasjärvi.
Parakka – Jukkasjärvi till 1912, sedan Vittangi.
Parkalompolo – Pajala till 1914, sedan Junosuando.
Pello – Övertorneå.
Peräjävaara – Pajala.
Piilijärvi – Jukkasjärvi till 1912, sedan Vittangi.
Rautusvuoma sameby – Jukkasjärvi.
Ruskola – Övertorneå.
Rödupp – Överkalix.
Saittarova (Saittajärvi) – Pajala till 1882, sedan Tärendö.
Saivorova – Jukkasjärvi.
Salmi – Jukkasjärvi.
Salmijärvi – Pajala till 1914, sedan Junosuando.
Sevujärvi – Jukkasjärvi.
Siggevaara sameby – Jukkasjärvi.
Silkkimuotka – Jukkasjärvi till 1912, sedan Vittangi.
Soppero, övre och nedre – Jukkasjärvi till 1912, sedan Vittangi.
Svappavaara – Jukkasjärvi till 1912, sedan Vittangi.
Tornefors – Pajala till 1914, sedan Junosuando.
Tuolluvaara – Jukkasjärvi.
Turtola – Övertorneå.
Tärendö – Pajala till 1882, sedan Tärendö.
Ullatti – Gällivare.
Vettasjärvi – Gällivare.
Viikusjärvi – Jukkasjärvi till 1912, sedan Vittangi.
Vittangi – Jukkasjärvi till 1912, sedan Vittangi.
Vittangijärvi – Jukkasjärvi.
Vivungi – Jukkasjärvi till 1912, sedan Vittangi.
Äijävaara – Gällivare.
99
KÄLLOR
ARKIVMATERIAL
Avvittringshandlingar för Kuoksu by.
Boskapslängder för Västerbotten 1620‐39
Domböcker och småprotokoll för Jukkasjärvi och Övertorneå tingslag.
Ingemar Lindstedts dagbok (Jukkasjärvi kyrkoarkiv).
Jordeböcker för Västerbotten från och med 1607.
Kvarntulls‐ och mantalsängder för Västerbotten 1632‐1636.
Kyrkoböcker för Gällivare, Jukkasjärvi, Junosuando, Karesuando, Korpilombolo, Pajala, Tärendö, Vittangi och
Övertorneå socknar.
Landskapshandlingar för Västerbotten 1539‐1620.
Laestadiusarkivet: Missionsskolans kassabok 1847‐1858.
Mantalslängder för Västerbotten från och med 1642.
Manualhandlingar, Härnösands stift 1721‐80.
Piteå kronohäktes fångrulla.
Roterings‐ och utskrivningslängder för Västerbottens regemente.
Samuli Paulaharjus samlingar på SKS i Helsingfors
Skifteshandlingar för Jukkasjärvi, Kurravaara och Kuoksu byar.
Sockenstämmoprotokoll för Jukkasjärvi socken.
Älvsborgs lösen 1571, längd över.
LITTERATUR
Andersson, Karl (1961): ʺLainioʺ, manuskript.
Awebro, Kenneth (1997): ʺLängst upp i norrʺ ur ʺGrannar emellanʺ, årsbok för riksarkivet och landsarkiven 1997.
Barck, Åke (2000): ʺKurravaara genom 300 årʺ, Kiruna: Kurravaara hembygdsförening
Grape, Ernst (1947): ʺDen gamla släkten Grapeʺ, Uppsala, eget förlag
Kuoksu, Erik (2005): ”Tornedalssläkten Kyrö och dess förgreningar 1500‐1930”, Göteborg.
Kuoksu, Erik (2007): ʺBirkarlen Henrik Staffansson (Pello) i Pello och hans ättlingar 1539‐1930ʺ, Angered.
Kuoksu, Erik (2008) ʺBirkarlssläkter från Övre Tornedalen 1539‐1800ʺ, Angered
Larsson, John Ivar (1993): ʺÖdebyar i vår närhet. Käyrivuopio – en skogsbys korta historiaʺ, ur ʺKirunatidningens historiespecial 3ʺ.
Marainen, Johannes (1997): ʺKaresuando samesläkterʺ, Umeå: Sàmiid Riikasearvi
Marainen, Johannes (2006): ʺJukkasjärvi samesläkterʺ.
Niemi, Sibylla (red.) & Lainio hembygdsgille (1981): ʺLainio, vår hembygdʺ, Kemi .
Norrlandsfolket 28/8 1952
NSD 22/2 1960.
Olsson, Uno F (1983): ʺFolklore i Torne lappmarkʺ, Kiruna.
Paulaharju, Samuli 1966: ”Ödebygdsfolk”, Stockholm, Natur och kultur.
Raittila, Pekka (1967): Lestadiulaisuuden matrikkeli ja bibliografia, Helsinki, Suomen kirkkohistoiallisen seuran toimituksia; 74.
Ranta‐Rönnlund, Sara (1971): ʺNådevalparʺ, Stockholm, Askild & Kärnekull
ʺSvenska gods och gårdar. D. 38, Norrbottens länʺ, Uddevalla 1942.
Tawe, Wilhelm (1958): ʺJukkasjärvi kyrka och bygd 350 årʺ, Luleå 1958,
Tidskriften Tornedalen Nr. 1. (1936).
Tidskriften Tornedalen nr. 13 (1944).
Tornedalskommunernas historiebokskommitté (1993): ʺTornedalens historia IIʺ
Tuikkanen, Volodja (1993): ʺBerättelsen om en märkilig skidlegend [Kiruna‐Lasse]ʺ, ur ʺKirunatidningens historiespecial 4ʺ.
Wahlberg, Erik (1962): ʺBirkarlar och birkarlasläkter i Tornedalenʺ, ur Tornedalica nr. 1.
Wahlberg, Erik (1988): ʺBondeskalden Antti Keksiʺ, Tornedalica nr. 45.
Zetterstedt, J. W. 1822 : ʺResa genom Sveriges och Norriges Lappmarker, förrättad 1821ʺ, Lund.
100
PERSONREGISTER
Ahonen, Ester Vilhelmina; 77
Alvros, Johan Ivar Ylivainio; 149
Andersdotter, Brita Maria (Käyrivuopio); 50
ʺ Hilma Sofia (Salmi); 33
Andersson, Alexander (Kiruna); 57
ʺ Ellen Viktoria (Kurravaara); 72
ʺ Hans Petter (Kiruna); 56
ʺ Johan Anders (Piilijärvi); 68:1
ʺ Oskar August (Piilijärvi); 69:9
ʺ Oskar Hjalmar (Kiruna); 55:6
ʺ Oskar Vilhelm (Malmberget); 187:5
ʺ Sofia (Kurravaara); 70
Avvakko, Kajsa Henriksdotter; 102
Baltsari, Robert Mickelsson; 161:1
Bejholt, Louis John; 147:7
Bengtsson, Johan (Svappavaara); 7:1
Björnström, Maria Katarina; 83
Bokstrand, Isak Adolf Harju; 162
Dynesius, Gustav Adolf; 86:2
Eldstål, Anna Johansdotter; 133
Eliasson, Artur (Lannavaara); 97
ʺ Bror (Lannavaara); 93
ʺ Isak Vilhelm (Lannavaara); 91
ʺ Johan (Ö. Soppero); 30:6
ʺ Johan (Lannavaara); 88
ʺ Johan Alfred (Lannavaara); 90
ʺ Johan Hjalmar (Lannavaara); 89
ʺ Karl Erik (Lannavaara); 94
ʺ Karl Gustav Adolf (Lannavaara); 92
ʺ Karl Oskar (Lannavaara); 95
ʺ Östen Vilhelm (Lannavaara); 96
Elingius, Johan Erik Månsson; 143:4
Emmot, Dagny; 92
ʺ Erik Valfrid; 147:5
ʺ Hildur Amanda; 162
ʺ Isak Vilhelm; 147:1
Enberg, Ellen; 73
Eriksson, Albert Valdemar (Kuoksu); 172
ʺ Erik Natanel (Kuoksu); 173
ʺ Hildur (Jukkasjärvi); 125
ʺ Hilma Johanna (Kuoksu); 14
ʺ Isak (Poikkijärvi); 113:8
ʺ Isak (Kuoksu); 176
ʺ Johan Petter (Kuoksu); 171
ʺ Johannes (Kuoksu); 174
ʺ Lars Levi (Kuoksu); 177
ʺ Simeon (Simon) (Kuoksu); 175
Fagerbäck, Anders Levi; 35
Ferneryd, Frans William; 36
Fjellborg, Alma Aurora; 38
ʺ Brita Maria; 80
ʺ Brita Maria Johansdotter; 113
ʺ Eva Karolina; 129
ʺ Hilma Sofia; 120
Fjällborg, Petter Nilsson; 135
ʺ Vilhelm; 88:1
Fors, Hanna Julia; 174
ʺ Isak Olsson; 10, 170:2
ʺ Johan Arvid; 61
ʺ Johan Petter; 170:7
ʺ Maria Elisabet; 177
ʺ Per (Petter) Henriksson; 11:3, 171
Forsman, Magdalena Larsdotter; 185
Fransson, Simeon (Tärendö); 88:4
Fredriksson, Anna Gustava (Silkkimuotka); 199
ʺ Gustaf Adolf (Kiruna); 60
ʺ Johan Fredrik (Nurmasuando); 13:1
ʺ Karl Albert (Kurkkio); 13:4
ʺ Märta Margareta (Kiruna); 24
Gabrielsdotter, Greta Stina; 98
ʺ Maria Johanna; 98
Gingdal, Axel Sigvard; 38
Glimmerberg, Lars Peder; 37
Granat, Emma Maria; 141
Grape, Albert; 63
ʺ Carl Johan; 186:3
ʺ Isak Isaksson; 61
ʺ Isak William; 65
ʺ Ivar Edvard; 64
ʺ Lejon Rudolf Isaksson; 62
Grensjö, Isak Vilhelm Oksajärvi; 158
Gretasdotter, Sofia Vilhelmina (Lannavaara); 88
Grusmark, Frans Oskar; 25
ʺ Uno Arvid; 23
Haapalainen, Ruben Albert; 124
Hansen, Lars (Lyngen); 27
Hansi, Johannes Stefanusson; 175:1
Hansson, Holger Elov (Boden); 19:8
ʺ Ottilia Ingeborg (Kiruna); 44
Hansson‐Torneus, Joakim Rudolf; 211
ʺ Petter Emanuel; 212
(Hannunjussa), Anna Karolina
Henriksdotter; 170
ʺ Brita Johansdotter, 29
ʺ Eva Kajsa Henriksdotter; 86
Harju, Olof Johansson Okasjärvi; 161
Hasselström, John Ivar Harald; 94:5
Hedlin, Isak Vilhelm Hansi; 171:2
Heikki, Henrik Johansson; 139
Heinonen, Agnes Johanna; 153
Henriksdotter, Sara Sofia (Silkkimuotka); 198
Henriksson, Erik Anders (Jukkasjärvi); 191:1
Hindersdotter, Ella (Junosuando); 6
Holkman, Johan Petter Sturk; 12:12
Holma, Anna Johansdotter; 186
ʺ Bror Henrik; 153:1
ʺ Isak Johansson; 135:3
ʺ Maria Amalia; 136
ʺ Petter Johansson; 198:5
Hotti, Margareta Persdotter; 195
Huru, Johan Mickelsson; 28:3
Hvit, Greta Kajsa Andersdotter; 112
Häggrot, Nils Henrik; 88:7
Häggroth, Anna Kajsa Johansdotter; 191
ʺ Milda Elida; 132
ʺ Svea; 128
Härmä, Saimi Emilia; 23
Isacsson, Frans Fredrik (Kiruna); 18
Isaksdotter, Eva Kajsa (Käyrivuopio); 66
ʺ Kristina Maria (Kuoksu); 19
ʺ Maria Kristina (Käyrivuopio); 58
ʺ Maria Kristina (Kurravaara); 69
Isaksson, Albertina Hevila (Kangos); 147
ʺ Anders (Käyrivuopio); 55
ʺ Emil (Kuoksu); 16
ʺ Hilma Kristina (Kangos); 151
ʺ Johan Lars (Käyrivuopio); 51
ʺ Lars Edvin (Kuoksu); 17
ʺ Otto (Käyrivuopio); 53
ʺ Per Erik (Sapta, Murjek); 145:5
ʺ Petter (N. Soppero); 198
ʺ Petter Olof (Kiruna); 43:1
Jakobsdotter, Maria Karolina; 159
(Jaukkuri); Jöns Jönsson; 178
Johannesdatter, Eva Mikine (Lyngen); 27
Johansdotter, Anni Marta Elisa; 210
ʺ Brita Maria (Vittangi); 157
ʺ Eva Kajsa (Käyrivuopio); 51
ʺ Sofia Karolina (Jukkasjärvi); 124
Johansson, Anna Ingeborg (Kiruna); 57
ʺ Arvid (Kurravaara); 108
ʺ Elias (Paksuniemi); 113:7
ʺ Elina (Kiruna); 107
ʺ Eva Kristina (Kiruna); 36
ʺ Helmer Johannes (Kuoksu); 14
ʺ Hugo Albin (Kiruna); 24
ʺ Isak (Kuoksu); 13
ʺ Isak Fabian (Kuoksu); 15
ʺ Isak Valfrid (Kiruna); 20
ʺ Johan Benetti (Kiruna); 34
ʺ Johan Erik (Kurravaara); 101
ʺ Johan Erik Edvard (Kurravaara); 31:2
ʺ Karl Johan (Kiruna); 52
ʺ Lars Levi (Vittangi); 22
ʺ Olof (Lannavaara); 102:4
ʺ Paulus Albin (Kiruna); 51:11
ʺ Per (Kiruna); 80:12
ʺ Petter Arvid (Kuoksu); 19
ʺ Ruth (Lannavaara); 93
ʺ Sandra Ingeborg (Jukkasjärvi); 119
ʺ Simeon (Paksuniemi); 43
ʺ Sofia Vilhelmina (Kurravaara); 40
ʺ Stefanus (Sevujärvi); 86:8
ʺ Vilhelm Hugo (Kiruna); 54
Jonasdotter, Brita Johanna (Kurravaara); 109, 190.
Jostojärvi, Hans Petter Johansson; 101:4
101
ʺ Johan Henrik Johansson; 101:3
Juntti, Johan Johansson; 87:1
Kaitomaa el. Poine, Per Jonsson; 192
Kangas, Oskar; 146:8
ʺ Petter Olof Henriksson; 10:1
Kangoinen, Brita Stina Esaiasdotter; 208
ʺ Ulrika Stina Olofsdotter; 9
Karlsson, Greta Matilda (Kuoksu); 172
ʺ Hulda Hedvig (Jukkasjärvi); 131
ʺ Johan Helmer (Vittangi); 160
Kauppi, Maria Kristina Isaksdotter; 146
Keisari, Helena Greta Larsdotter; 26
Kemi, Greta Kajsa Eriksdotter; 100
ʺ Johan Johansson; 29:4
ʺ Linda Erika; 162
ʺ Marget Johansdotter; 28, 185
ʺ Olof Hansson; 8:1
ʺ Olof Johansson; 29:6
ʺ Sylvia Ingrid Maria; 81
Kemiläinen, Brita Olofsdotter; 8
ʺ Ingrid Olsdotter; 206
Keskitalo, Greta Kajsa Johansdotter; 121
Kinnunen, Eeva Esteri; 16
Kitti, Isak Herman; 146:8
Kivimäki, Jakob Hermansson; 55:2
Klockare, Maria Amalia; 152
Korpilombolo, Erik Eriksson; 166
ʺ Olof Eriksson; 167
ʺ el. Soukolo, Erik Mickelsson; 165
Kruukka, Alida Johanna; 159
ʺ Brita Johansdotter; 208
ʺ Levi Johansson; 170:6
Kuoksu, Erik Anders Hezekielsson Lantto; 170
ʺ Hans Larsson; 26
ʺ Johan Olofsson; 10
ʺ Johan Lars Larsson; 12
ʺ Lars Larsson Mukka; 7
ʺ Lars Larsson; 8, 11
ʺ Olof Larsson; 9
ʺ el. Kurravaara, Johan Olofsson; 100
ʺ ʺ Lars Olofsson; 29
– se även Kurravaara, Merasjärvi,
Oksajärvi, Torneus
Kuoppala, August Isaksson; 145:7
ʺ Johan Henrik (Janne); 146:9
Kuttainen, Agneta Mickelsdotter; 184
Kurkkio, Emanuel (Manne) Isaksson; 187:8
Kurravaara, Anders Larsson (Salmi); 86
ʺ Brita Matsdotter; 28
ʺ Elias Larsson (Lannavaara); 87
ʺ Elias Olofsson; 133
ʺ Lars Salomon Larsson; 68
Kyrö, Anna Maria Johansdotter; 207
ʺ Maria Sofia Andersdotter; 88
ʺ Henrik Hindersson; 205
ʺ Henrik Mickelsson; 204
ʺ Mickel Jönsson; 203
ʺ el. Kyröläinen, Jöns Olofsson; 202
(Kyrö) Anund Anundsson; 3, 200
ʺ Olof Anundsson; 201
Kärki, Mickel Nilsson Vikeväinen; 164
Laestadius, Karl Sigurd Zakarias; 94:3
102
Lahti, Johan Henrik Hansson; 29:17
ʺ Josef Andersson; 29:13
Lainio, Hans Petter Hansson; 9:2
ʺ Mårten Hindersson Kyrö; 206
Lantto, Anna Greta Fredriksdotter; 161
ʺ el. Kangas, Hezekiel Olofsson; 169
Larsson, Anders (Kurravaara); 80
ʺ Anders Uno (Hedemora); 85
ʺ Anna Sofia (Vittangi); 99
ʺ Axel Vilhelm (Kurravaara); 70
ʺ Elias (Kurravaara); 76
ʺ Elis Allan (Kurravaara); 79
ʺ Einar (Kurravaara); 81
ʺ Emil (Kurravaara); 83
ʺ Erik August (Kurravaara); 74
ʺ Estau Edvin (Knutby); 82
ʺ Frans Allan (Kurravaara); 73
ʺ Hans Petter (Parakka); 98
ʺ Isak (Käyrivuopio); 50
ʺ Isak Herman (Kurravaara); 71
ʺ Johan Elof (Kurravaara); 84
ʺ Johan Oskar (Kurravaara); 75
ʺ Johan Petter (Kurravaara); 77
ʺ Lars Viktor (Kurravaara); 78
ʺ Petter Olof (Kurravaara); 69
ʺ Valfrid Leander (Kurravaara); 72
Lassi, William; 51:7
Lasu, Anders Johansson; 10:2
ʺ Isak Johansson; 134:3
ʺ Malin Larsdotter; 5
ʺ Viktor, 175:8 Lenasson, Alma Amalia (Kiruna); 34
ʺ Anders Levi (Kurravaara); 40
ʺ Erik Sigurd; 41
ʺ Sven Anders; 42
Lidström, Hilda Maria; 114
Lind, Simon; 61:4
Lindbäck, Johan Fridolf; 210:5
Lindmark, Anna Elina; 75
ʺ Anna Lisa Eliasdotter; 68
ʺ Henrik Henriksson; 8:5
ʺ Hugo Emanuel; 129:1
ʺ Johan Henrik Eliasson; 103:7
ʺ Karl Johan; 76:5
ʺ Olof Helmer; 69:3
ʺ Olof Henrik Zachrisson; 68:5
Lindstedt, Johan Erik; 103:1
Lundholm, Emma Sofia; 56
ʺ Hugo Oskar; 55:3
Lyrström, Per Olov; 40:7
Majava, Karl; 30:1
Mariasson, Johanna (Kurravaara); 32
ʺ Johan Petter (Salmi); 33
ʺ Nils Fredrik (Käyrivuopio); 59
Martti, Hans Mårtensson; 9:2
ʺ Maria Josefina Henriksdotter; 13
Mella, Ulrika Stina Andersdotter; 145
Merasjärvi, Olof Larsson Kuoksu; 28
Merasniemi, Alma Sofia; 176
Mickelsson, Mickel (Saivorova); 187:2
Mikko, Karolina Johansdotter; 173
Mukka, Jöns Andersson; 3
ʺ Lars Matsson; 6
ʺ Mats Olofsson; 5
ʺ Olof Jönsson; 4
Määttä, Abel Alexander; 175:7
Naartijärvi, Emilia Kristina; 105
ʺ Stöckel, Elsa Albertina; 79
Naisuk, Fredrika Britasdotter; 140
Niemi, Agnes Amalia; 111
ʺ Gerda Kristina; 18
ʺ Helmi Marjatta; 75
Niia, Anders Andersson; 50:8
ʺ Klara Gustava Andersdotter; 46
ʺ Maria Andersdotter; 108
Nilsen, Ester Sigfrida (Lannavaara); 89
ʺ Magnhild (Lannavaara); 90
Nilsson; Anna Lisa; 198:7
ʺ Emil Vilhard; 210:4
ʺ Maria Karolina Hillevi; 117
Niva, Hilma Ingeborg; 22
ʺ Sigrid Margareta Josefina; 211
Nordquist, Ida Johanna; 62
Nykäinen, Lena Stina Olofsdotter; 145
Oja, Brita Maria Matilda; 110
Ojanen, Per Olofsson; 181
(Ojanen); Olof Persson; 180
ʺ Per Jönsson; 179
Oksajärvi; Isak Johansson; 157
ʺ Johan Olofsson Kuoksu; 143
ʺ Karl Johansson; 159
ʺ Mickel Johansson; 144
ʺ el. Nuuksujärvi, Johan Henrik Johansson; 145
Olla, Johan Erik Olofsson; 100:4
Olofsdotter, Brita Maria (Käyrivuopio); 61
ʺ Lisa (Kuoksu); 7
Olofsson, Maria Linnéa Ingeborg; 16
ʺ Petter Olof (Kiruna); 43:3
Olovsson, Gustav Olov (Stockholm); 61:1
Olsson, Astor Daniel (Helsingborg); 67
ʺ Johan Erik (Kiruna); 66
ʺ Nils Fredrik (Piilijärvi); 80:2
Oukka, Vieno Maria; 25
Paaninen, Johan Henrik Olofsson; 121:1
ʺ Olof Olsson; 101:6
Paavo, Eva Kajsa Mickelsdotter; 143
Paksuniemi, Sofia Evelina Isaksson; 130
Pappila, Sofia Vilhelmina; 76
Pekkari, Margareta Johansdotter; 6
(Pello) Anders Hindersson; 2
ʺ Henrik Staffansson; 1
Persson, Hilda Maria (Kangos); 147
ʺ Nils Arne (Kumla); 210:11
Peräjävaara, Anders Isaksson; 143:7
Perälä, Isak Isaksson; 30:7
ʺ Isak Isaksson Miulus; 186:1
ʺ Karl Isak Isaksson; 43:11
Pessa, Fredrik Johansson; 29
ʺ Isak Fredriksson; 113:1
ʺ Matilda; 123
Pettersson, Hjalmar (Kuoksu); 21
Pingi, Karin Matsdotter; 194
Pohjanen, Brita Sofia Hansdotter; 122
Poidnak, Nils Persson; 195
ʺ Per Olsson; 194
Poine el. Poidnak, Olof Persson; 193
Poikkijärvi, Erik Olofsson; 186:2 Pokka, Anders Persson; 58
Pokki, Hilda Sofia Johansdotter; 80
ʺ Johanna Katarina; 35
ʺ Maria Stina Johansdotter; 43
Poromaa, Eva Kajsa Henriksdotter; 11
ʺ Jemina Henriksdotter; 175
ʺ Maria Isaksdotter; 12
ʺ Paul Alfred; 175:6
ʺ Ulrika Henriksdotter; 169
Pudas, Maria Karolina Eriksdotter; 87
Påve, Ella Karin; 138
Raattamaa, Johan Erik; 80:8
Ranta, Anna Lisa Hansdotter; 30
Rantamattila el. Pieti, Lars Persson Ojanen; 182
Rantatalo, Fanny Akvilina; 149
ʺ Henrik Hansson; 100:1
Rautio, Gösta Nils Johan; 94:6
ʺ Johan Larsson Pieti; 183
ʺ el. Aidanpää, Erik Johansson; 184
Rova, Märta Elina; 15
Rovaniemi, Berta Ingrid; 20
Ruisniemi, Ella Persdotter; 166
Råman, Karl Axel; 76:7
Röbäck, Johan Erik Eriksson; 161:3
Saari, Salomon Jakobsson; 104
Salmi, Hilma Josefina Zachrisdotter; 157
Salming, Ottilia Ingeborg; 74
Salomonsson, Johan Levi (Ö. Soppero); 86:1
Sevä, Hilda Sofia; 94
Skarpsvärd, Salomon Salomonsson; 143:1
Snällfot, Anders Jonasson; 197
ʺ Hans Petter; 199
ʺ Johannes Andersson; 198
ʺ Jonas Nilsson Poidnak; 196
Soppero, Maria Johansdotter; 10
ʺ el. Pietari, Isak Persson; 29:9
Spett, Helena Andersdotter; 196
Stenmark, Per Emil Svante; 140:2
Stjernström, Isak Isaksson; 29:8
Styrman, Anna Nilsdotter; 168
Stålnacke, Brita Olofsdotter; 103
ʺ Brita Stina Henriksdotter; 29
ʺ Greta Olofsdotter; 186
ʺ Johan Henriksson; 29:2
ʺ Olof Georg; 80:4
Stöckel, Frans Erik; 76:2
ʺ Hans Fredrik; 103:6
ʺ Hans Rikard; 190:2
Sunna, Brita Olsdotter; 194
Tagebo, Sigurd Ulkulahti; 47
Tallberg, Axel; 12:12
Tieva, Vestina Ingeborg; 73
ʺ el. Hirveävaara, Isak Arvid Persson; 86:3
Torneus, Anna Maria Johansdotter; 135
ʺ Anna Sofia Johansdotter; 188
ʺ August Albin; 142
ʺ Brita Johanna Johansdotter; 104
ʺ Brita Kajsa Henriksdotter; 187
ʺ Brita Maria Hansdotter; 197
ʺ Emil; 127
ʺ Eva Kajsa Johansdotter (Kurravaara); 106
ʺ Eva Kajsa Johansdotter (Vivungi); 139
ʺ Frans Helmer; 117
ʺ Gustaf Adolf; 118
ʺ Hans Olofsson Kuoksu; 112
ʺ Hans Petter Hansson; 122
ʺ Henrik Olofsson Kuoksu; 102
ʺ Hugo Hjalmar; 132
ʺ Isak Henriksson; 190
ʺ Isak Arvid; 111
ʺ Isak Valter; 131
ʺ Isak Vilhelm; 116
ʺ Johan Albert; 107
ʺ Johan Edvard; 138
ʺ Johan Helmer; 125
ʺ Johan Henrik; 136
ʺ Johan Henrik Eliasson; 134
ʺ Johan Henrik Hansson (Ö. Soppero); 121
ʺ Johan Henrik Hansson (Jukkasjärvi); 124
ʺ Johan Henrik Hansson Vivungi; 210
ʺ Johan Henrik Henriksson; 103
ʺ Johan Henrik Olofsson; 187
ʺ Johan Petter (Jukkasjärvi); 115
ʺ Johan Petter (Kiruna); 189
ʺ Johan Salomon; 114
ʺ Johan Stefanus; 109
ʺ John; 128
ʺ Kajsa Stina Johansdotter; 55
ʺ Karl Johan; 130
ʺ Karl Vilhelm; 141
ʺ Lars Henriksson; 108
ʺ Lisa Greta Henriksdotter; 101
ʺ Natanael Larsson; 110
ʺ Nils Henrik; 120
ʺ Nils Petter; 123
ʺ Olof Hansson; 113
ʺ Olof Olofsson; 191
ʺ Olof Olofsson Kuoksu; 186
ʺ Oskar Sigvard; 137
ʺ Petter Olof; 105
ʺ Sigurd Hjalmar; 119
ʺ Uno; 126
ʺ William; 140
– se även Hansson‐Torneus
Töyrä, Emma Kristina; 21
Ulkulahti, Anna Amalia; 40
ʺ Ingrid Ingeborg; 78
ʺ Johan Johansson; 43
ʺ Johan Larsson; 30
ʺ Johan Arvid Johansson; 46
ʺ John Ivar; 49
ʺ Lena Kajsa Johansdotter; 39
ʺ Maria Johanna Johansdotter; 31
Umenius, Per Rolf Ulkulahti; 48
Utvik, Ingemar; 45
ʺ Stefanus Johansson Ulkulahti; 44
Vainio, Isak William Ylivainio; 152
Vajstedt, Oskar Edvin Vanhatalo; 61:11
Vanhatalo, Frida Sofia; 142
ʺ Johan Valerius; 198:3
Weinz, Karl Vilhelm Uusitalo; 146:4
Wennergren, Stig; 159:7
Viikusjärvi, Brita Kajsa Johansdotter; 134
ʺ Maja Lena Johansdotter; 144
Vikeväinen, Nils Larsson; 163
Vinsa, Else‐Maj; 97
Vivungi, Hans Mårtensson; 209
ʺ Hans Mårtensson Lainio; 207
ʺ Hulda Henriksdotter; 171
ʺ Mårten Hansson; 208
Wiss, Ester; 17
ʺ Mickel Mickelsson; 143:3
ʺ Oskar; 13:9
Vuolo, Olof Olofsson; 168
ʺ Saima Maria; 115
Välimaa, Frans Henriksson; 161
Välitalo, Isak Albin; 40:5
Ylipää, Emil August; 51:6
Ylitalo, Johanna Johansdotter; 209
Ylivainio, Albert Hugo; 151
ʺ Bror Erik; 155
ʺ Isak Vilhelm; 148
ʺ Johan Arvid; 147
ʺ Johan Petter Johansson Oksajärvi; 146
ʺ Oskar Fritjof; 153
ʺ Sven Harald; 150
ʺ Torsten Ingvar; 154
Ylvin, Sten Harry Gerhard Ylivainio; 156
Åström, Sofia Johanna; 118
103