Berlin för svenska entreprenörer I Therese Larsson: Använd din

Download Report

Transcript Berlin för svenska entreprenörer I Therese Larsson: Använd din

Årsberättelse 2012 från
Tysk-Svenska Handelskammaren
Jahresbericht 2012 der
Deutsch-Schwedischen Handelskammer
12/13
Berlin för svenska entreprenörer I Therese Larsson: Använd din Schwedenbonus
Sales and the city – Stockholm, Göteborg, Malmö I Gunnar Herrmann: Zuhause in Europa
Är det bara gräset som
gör en stad grön?
Med hållbara infrastrukturlösningar hjälper Siemens till
att göra städer ännu grönare.
2011CC-001A
Fråga vilken storstadsbo som helst hur man kan förbättra vardagen och du kommer att höra massor av förslag:
renare luft, renare vatten, bättre kollektivtrafik, minskad brottslighet, tillförlitlig strömförsörjning samt prisvärd
och effektiv hälso- och sjukvård. Siemens svar är ett brett utbud av innovativa produkter och lösningar som
bidrar till att göra stadslivet grönare, friskare och en mer njutbar upplevelse.
siemens.se/answers
Foto: linus hallgren
Olof Persson, Ralph-Georg Tischer.
Innehåll / Inhalt
Årskrönika / Chronik 20124–11
Berlin i centrum för entreprenörer 12–15
Sales and the city 16–19
Investeringsnyheter / Investitionen 20-29
Utblick av Therese Larsson
31
Ausblick von Gunnar Herrmann 33
Om oss / Über uns 34–37
Medlemsförteckning /
Mitgliederverzeichnis 38–42
Ansvarig utgivare / Herausgeber: Ralph-Georg Tischer
Form: Maria Gaenger Design AB
Texter: Koncis Affärsinformation AB,
Christine Demmer samt
Tysk-Svenska Handelskammaren
Foto: Linus Hallgren där inget annat anges
Tryck / Druck: Göteborgstryckeriet 2013
Kära medlemmar,
partner och vänner,
Liebe Mitglieder,
Partner und Freunde,
de små och medelstora företagen driver sin internationaliseringsprocess vidare, trots eurokrisen.
Enligt aktuella studier planerar vartannat företag
att expandera utomlands - Västeuropa är och förblir
den viktigaste expansionsregionen för dessa företag.
Tysklands utrikeshandel med icke-euroländerna i
Europa spelar här en stor roll och gynnar inte bara
tysk ekonomi utan också svensk.
Goda nyheter för det tysk-svenska näringslivet
med andra ord, som trots oroliga tider lockar med
tillväxt. Tysk-Svenska Handelskammarens huvudsakliga uppdrag är att konkretisera tillväxtmöjligheterna genom att erbjuda tjänster, skapa mötesfora och identifiera potential. Så har vi gjort även
under 2012. Områden som energiomställning
(energiewende), energieffektivt byggande och förnybar energi skapar affärsmöjligheter som handelskammaren genom sin ”gröna” kompetens lyfter
fram och belyser i olika aktiviteter.
I detta sammanhang vill vi också nämna
handelskammarens interkulturella kompetens som
präglar och genomsyrar hela vårt arbete. Nu har
våra dagliga betraktelser och erfarenheter resulterat
i en ny bok: Din guide till tysk affärskultur. Boken,
som finns i en längre version på tyska, borde vara
obligatorisk läsning för alla som rör sig i det tysksvenska näringslivet. Mer om denna bok kan du
läsa på sidan 44.
Under 2012 valde Lars G Josefsson att lämna
sitt hedersuppdrag som ordförande för Tysk-Svenska
Handelskammaren. Med säker hand har han sedan
2004 styrt handelskammaren och flyttat fram dess
position som den naturliga länken mellan tyska och
svenska affärsaktiviteter. Vi vill rikta ett särskilt
stort tack till Lars G Josefsson för hans mångåriga
insatser.
Slutligen vill vi även tacka våra medlemsföretag,
kunder och strategiska samarbetspartner, som
alla väsentligt bidragit till handelskammarens
framgång under 2012. Vi hoppas på ert fortsatta
förtroende.
auch in der Euro-Krise treibt die mittelständische
Wirtschaft unbeirrt ihre Internationalisierung weiter
voran. Folgt man aktuellen Studien, so plant jedes
zweite Unternehmen seine Auslandsgeschäfte auszubauen, wobei die wichtigste Zielregion Westeuropa ist und bleibt. Für die wirtschaftliche Zukunft
Deutschlands spielen dabei zunehmend die nicht
zum Euro-Raum gehörenden Europäer eine wichtige
Rolle für den Außenhandel.
Gute Nachricht also für unsere bilateralen Wirtschaftsbeziehungen. Unsere Länder locken auch in
unruhigen Zeiten weiter mit Wachstum. Die
Deutsch-Schwedische Handelskammer folgte dabei
auch in 2012 ihrem originären Auftrag, diese
Wachstumschancen mit Dienstleistungen und
Begegnungsforen zu konkretisieren und schlummernde Potentiale zu identifizieren. Die Handelskammer engagiert sich besonders in den „ grünen“
Kompetenzbereichen. Erneuerbare Energien, Energiewende und energieeffizientes Bauen sind Stichworte, die wir auf unternehmerische Möglichkeiten
durchleuchten.
Auch die interkulturelle Kompetenz, die täglich
unsere Arbeit prägt und all unsere Arbeitsfelder
durchzieht, haben wir in einer Publikation
manifestiert. „Der schwedisch-deutsche Businessführer - Ein Handbuch für Manager“ wird in diesem
Jahresbericht vorgestellt (Seite 44). Eine Pflichtlektüre für alle, die sich im deutsch-schwedischen
Geschäftsleben bewegen.
In 2012 endete die Amtszeit unseres langjährigen
Präsidenten Lars G Josefsson. Seit 2004 führte er
die Handelskammer mit ruhiger Hand und dem
nötigen Gespür für ihre erfolgreiche Positionierung
als zentrale Mittlerorganisation im bilateralen
Wirtschaftsgeschehen. Seinem ehrenamtlichen
Engagement gebührt auch an dieser Stelle unser
besonderer Dank.
Danken möchten wir schließlich auch all unseren
Mitgliedsfirmen, strategischen Partnern und Kunden,
die einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der
Handelskammer 2012 beigetragen haben. Bleiben
Sie uns auch in Zukunft gewogen.
Olof Persson
Ralph-Georg Tischer
Styrelseordförande / Präsident
Vd / Geschäftsführer
DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 3
Årskrönika
Jahresrückblick
Lars G Josefsson tackar
Olof Persson som
gästtalade på årsmötet
2012.
Lars G Josefsson dankt
dem Gastredner Olof
Persson auf der
Jahrestagung 2012.
Fredrik Karlsson, vd för Lifco AB,
valdes in i styrelsen.
Fredrik Karlsson, Geschäftsführer
der Lifco AB, wurde neu in den
Vorstand gewählt.
Handelskammarens presidium från 1 oktober 2012
(skattmästare Sverker Lundkvist ej i bild).
Das neue Präsidium der Handelskammer seit 1. Oktober 2012
(Schatzmeister Sverker Lundkvist fehlt): Ingemar Wareborn,
Ralph-Georg Tischer, Olof Persson und Hans-Theodor Kutsch.
Olof Persson, vd och koncernchef
för Volvo, valdes till ny ordförande för Tysk-Svenska Handelskammaren vid årsstämman i april 2012.
Han övertog ordförandeskapet
efter Lars G Josefsson i samband
med styrelsens höstmöte. Trots
att Tyskland redan i dag är Sveriges största handelspartner finns
potential att utveckla affärsförbindelserna mellan länderna,
anser Olof Persson.
– Tysk-Svenska Handelskammaren har en viktig uppgift att
öka kunskapen om den tyska
marknaden bland svenska företag
och bistå dem i deras exportsatsning. Genom att lyckas i Tyskland
har många svenska företag fått
ekonomiska muskler att växa
även utanför Europa.
Olof Persson har i sina tidigare positioner inom Volvokoncernen tillbringat flera år utomlands, däribland Tyskland, samt
även arbetat för ABB, Adtranz
och Bombardier.
– Tyskland är vår viktigaste
exportmarknad. Därför vill jag
engagera mig i det tysk-svenska
näringslivet och bidra till att utveckla det.
Lars G Josefsson kvarstår som
styrelseledamot efter åtta år som
ordförande och är nöjd med
Tysk-Svenska Handelskammarens
utveckling. Sedan han tillträdde
som ordförande 2004 har medlemsantalet ökat med drygt 25
procent och tjänsteutbudet kontinuerligt utökats.
– Det är ett bevis på den starka
tysk-svenska affärsrelationen och
behovet från både tyska och
svenska företag att få hjälp i sin
utlandsexpansion. l
Olof Persson
wurde neuer Präsident
Auf der Jahreshauptversammlung
wurde Volvo-Konzernchef Olof
Persson zum neuen Präsidenten
der Deutsch-Schwedischen Handelskammer gewählt. Im Herbst
trat er die Nachfolge von Lars G
Josefsson an. Nach Ansicht von
Persson gibt es Potential, die
Geschäftskontakte zwischen
Deutschland und Schweden weiter auszubauen: „Ich will mich für
die deutsch-schwedischen Wirtschaftsbeziehungen engagieren
und zu deren Entwicklung beitragen“, sagte der neue Präsident,
der selbst mehrere Jahre in
Deutschland gelebt und vor Volvo
für ABB, Adtranz und Bombardier
gearbeitet hat. Lars G. Josefsson
wird nach achtjähriger Präsidentschaft den Vorsitz des Aufsichtsrates abgeben. Während seiner
Amtszeit ist die Zahl der Mitglieder um knapp 25 Prozent gestiegen. Auch das Serviceangebot der
Handelskammer wurde ausgeweitet. Nach Ansicht von Josefsson
sei das ein Beweis für die stabilen
deutsch-schwedischen
Geschäftsbeziehungen und unterstreiche den Bedarf an Unterstützung bei der Expansion ins Ausland. l
4 DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN
Siemens storsatsar på
hållbart arbete
Tyska Siemens genomför en stor
satsning på hållbarhet. Arbetet har
resulterat i att Siemens för fjärde
året i rad rankats som det mest
hållbara företaget i sin bransch,
enligt Dow Jones Sustainability
Index. För Siemens omfattar hållbarhet tre dimensioner: miljö,
samhälle och ekonomi, förklarade
Maria Baldin, kommunikationsoch hållbarhetschef på Siemens i
Sverige, under ett frukostmöte på
Tysk-Svenska Handelskammaren.
– Det innebär i praktiken att
förbättra kundernas energieffektivitet, skapa långsiktigt värde och
att främja samhället och de egna
anställda, berättade hon.
Siemens är ett av världens
största företag med verksamhet i
190 länder inom bland annat
energi, industri, hälsovård och
infrastruktur. l
Mit Nachhaltigkeit den
Tag beginnen
In einem Frühstücksseminar in
der Handelskammer stellte Siemens-Sprecherin Maria Baldin die
Nachhaltigkeits-Strategie des
Technologieunternehmens vor.
Seit 1999 Mitglied im Dow Jones
Sustainability Index, wurde Siemens in diesem Jahr zum zwölften Mal für nachhaltiges Handeln
ausgezeichnet, zum vierten Mal in
Folge sogar an der Spitze. Siemens gehört zu den führenden
Industrieunternehmen auf den
Gebieten Energie, Gesundheit und
Infrastrukturlösungen. Das Unternehmen setzt zum Beispiel auf
energiesparende Dienstwagen,
Pendelbusse zum Arbeitsplatz und
auf Telefonkonferenzen statt
Dienstreisen. Damit wird nicht
nur die Umwelt geschont, sondern auch das Budget. Mehr als
eine Million Kronen jährlich kann
der Konzern dank dieser Maßnahmen sparen. l
Foto: Siemens
Olof Persson
valdes till ny ordförande
Siemens står bakom Green City Index som genomförs
i olika delar av världen. Hamburg rankas högt bland
tyska städer: i ingen annan tysk stad pendlar så många
till jobbet till fots eller på cykel.
Maria Baldin, kommunikationsoch hållbarhetschef på Siemens
i Sverige
Årskrönika
Jahresrückblick
Fullsatt årsupptakt på
Audi Forum
Det finns ett växande intresse i
Sverige för Tyskland, framför allt
när det gäller att lösa miljöfrågor.
Det konstaterade handelskammarens styrelseordförande Olof
Persson på årsupptakten i januari
2013. Runt 200 personer kom till
årets första nätverksträff som
arrangerades tillsammans med
Audi och Schaeffler.
Persson betonade att handelskammaren under 2013 kommer
fortsätta att satsa på rådgivning
kring energi och energiforskning.
Dessutom kommer e-handel stå i
fokus, där handelskammaren kan
hjälpa svenska företag att förstå
vad som skiljer sig åt i regler och
konsumentbeteende.
Tysklands ambassadör i Sverige, Harald Kindermann, sa i sitt
tal att eurokrisen har visat att
politik och näringsliv måste
samarbeta för att övervinna
konjunkturkriser. l
Erfolgreicher
Jahresempfang
bei Audi Forum
In Schweden gibt es ein wachsendes Interesse für Deutschland, vor
allem wenn es um Umwelttechnik
geht. Das betonte der Präsident
der Handelskammer, Olof Persson,
beim Jahresempfang im Januar.
Zweihundert Gäste kamen zum
ersten Netzwerktreffen des Jahres,
das gemeinsam mit Audi und
Schaeffler organisiert wurde.
Persson sagte, dass die Handelskammer sich 2013 auch weiter
auf die Beratung im Bereich Energie und Energieeffizienz konzentrieren werde.
Der deutsche Botschafter
Harald Kindermann betonte in
seiner Rede, dass die Eurokrise
nun dem Ende entgegengehe.
Eine wichtige Schlussfolgerung aus
der Krise sei, dass Politik und Wirtschaft zusammenarbeiten müssen
um Krisen zu überwinden. l
Patrik Andersson (Business Region Göteborg) och
Ralph-Georg Tischer (Tysk-Svenska Handelskammaren).
Överst t h Tina Karlberg (Siemens). Nederst fr v Frederik
Nilner (Bosch Rexroth), Karsten Keller (Schenker),
Tina Karlberg (Siemens) och Anna Stenlöf (Trafikkontoret).
Partner i Tyska Dagen var Lufthansa.
Ulf Arnesjö (Schaeffler Sverige), Håkan Sars (IndexTraub Nordic AB), vinnaren i kvällens tävling, och Jens
Wetterfors (Din Bil) som representerade Audi.
Sverker Lundkvist.
Tysk förtjänstorden
till Sverker Lundkvist
Sverker Lundkvist erhielt
Verdienstkreuz am Bande
Sverker Lundkvist tilldelades förtjänstorden ”Verdienstkreuz am
Bande des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland” av
Tysklands ambassadör Harald
Kindermann. Sedan många år är
Sverker Lundkvist på olika sätt
engagerad i arbetet med att
främja de tysk-svenska relationerna och är bland annat skattmästare i Tysk-Svenska Handelskammarens styrelse. l
Anfang April (2012) verlieh Botschafter Harald Kindermann dem
Schatzmeister der DeutschSchwedischen Handelskammer,
Sverker Lundkvist, das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland. Seit vielen Jahren
engagiert sich Lundkvist für die
Förderung der schwedischdeutschen Beziehungen. l
Minskad
energianvändning
diskuterades i Göteborg
Hur ska Göteborg uppnå regeringens mål att minska koldioxidutsläppen med 40 procent och
energianvändningen med
20 procent fram till år 2020? Det
var huvudfrågan som diskuterades när Tysk-Svenska Handelskammaren och Business Region
Göteborg i juni arrangerade
”Tyska dagen” på Scandic Rubinen i samarbete med Lufthansa.
Fyra organisationer medverkade
och gav sin syn på hur problemen ska lösas. Anna Stenlöf,
samordnare för Västsvenska
Paketet på Trafikkontoret i Göteborg, presenterade planerade projekt för att öka framkomligheten i
trafiken och förbättra för kollektivtrafiken. Tina Karlberg, city
account manager från Siemens,
visade på olika lösningar för att
minska energianvändningen i
såväl offentliga miljöer som
bostäder. Frederik Nilner, vice vd
vid Bosch Rexroth, berättade om
flera internationellt kända byggnader som minskat energianvändningen tack vare ny teknik.
Karsten Keller, CFO vid Schenker
Region North, presenterade ett
pilotprojekt i Göteborg som går
ut på att med samma lastmängd
halvera utsläppen i Göteborgs
innerstad fram till år 2015 bland
annat genom användning av
modernare fordon, nya bränslen
och effektivare logistiklösningar. l
Göteborg diskutierte
Energiesparpotenzial
Bis 2020 will Göteborg den Energieverbrauch und den CO2-Ausstoß kräftig senken. Diese Herausforderung war das Thema eines
Deutschen Tages in Göteborg, zu
dem die Handelskammer einlud.
Anna Stenlöf von der Göteborger
Verkehrsbehörde stellte Projekte
zur Verbesserung des öffentlichen
Nahverkehrs vor, die den Autoverkehr eindämmen sollen. SiemensManagerin Tina Karlberg machte
auf Effizienzsteigerungen im
öffentlichen und im privaten
Bereich aufmerksam. Sparpotenziale sah sie sowohl bei der Stadtbeleuchtung als auch bei Privathäusern. Über die auf modernste
Technik zurückzuführende Erfolge
referierte Frederik Nilner, stellvertretender Geschäftsführer von
Bosch Rexroth. Zum Abschluss
stellte Karsten Keller, Finanzchef
bei DB Schenker, ein Pilotprojekt
zur Abgasminderung im Göteborger Lastverkehr vor. Schon jetzt
habe sich bei gleichem Transportvolumen der Ausstoß um 37 Prozent vermindert. Verantwortlich
dafür sei vor allem ein effizienteres Transportmanagement. l
DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 5
Årskrönika
Jahresrückblick
Tysklands förbunds­
president i diskussion
med svenskt näringsliv
Energi, skuldkris och tillväxt stod i
fokus när Tysklands förbundspresident Joachim Gauck besökte
Tysk-Svenska Handelskammaren i
maj för en diskussion med topprepresentanter för svenskt
näringsliv. Några av deltagarna
uttryckte oro för de stora investeringar som krävs för att klara
energiomställningen. Presidenten
höll också med om att Tyskland
står inför stora utmaningar, men
underströk samtidigt att den
tyska regeringen kommer att
satsa många miljarder euro inom
de närmaste åren för att utveckla
nya lösningar. l
Business Forum Tyskland
på Östsvenska Handels­
kammaren
Tysk-Svenska Handelskammaren
bjöds in av Östsvenska handelskammaren för att arrangera
Business Forum Tyskland i oktober.
Ett 80-tal deltagare kom för att
under en heldag lära sig mer om
affärsmöjligheterna i Tyskland. l
Bundespräsident Gauck
sprach mit der
schwedischen Wirtschaft
Rundabordssamtal med Tysklands förbundspresident Gauck.
Fr. v. Jacob Wallenberg, Jan Brockmann, Björn Savén, Hans Vestberg, Stefan Jacoby,
Cornelia Pieper, Olof Persson, förbundspresident Joachim Gauck, Torbjörn Wahlborg,
Lars G Josefsson, Per Eckemark, Ingemar Wareborn, Bengt Thorsson, David Gill,
Ralph-Georg Tischer, Magnus Uggla.
Energie, Schuldenkrise und Wirtschaftswachstum standen im
Mittelpunkt der Diskussion zwischen Bundespräsident Joachim
Gauck und Spitzenvertretern der
schwedischen Wirtschaft, die sich
im Mai in der Deutsch-Schwedischen Handelskammer trafen.
Viele Teilnehmer sahen in der
Energiewende ein großes Potenzial.
Es wurden aber auch Bedenken
geäußert im Hinblick auf notwendige Investitionen in den Ausbau
der Energienetze und die weitere
Entwicklung erneuerbarer Energien.
Der Bundespräsident zeigte dafür
Verständnis und betonte, dass
von deutscher Seite in den kommenden Jahren ein milliardenschweres Förderbudget bereitstehen werde. l
Samarbete med Västsvenska
Handelskammaren
Västsvenska handelskammaren är med sina 2 600
medlemmar en viktig röst för det västsvenska
näringslivet. Under 2012 inleddes ett samarbete
mellan Västsvenska handelskammaren och TyskSvenska Handelskammaren för att ge ökat stöd till
företag som vill exportera till Tyskland. Affärsmöjligheter inom tysk retail och konsumentprodukter var
ett av ämnena som togs upp på de gemensamma
evenemangen under året. Den disponibla inkomsten
i Tyskland är nästan dubbelt så hög jämfört med
övriga länder i Central- och Östeuropa och även
detaljhandelsmarknaden uppvisar en positiv utveckling.
Tyskland har flest antal städer med fler än 100 000
invånare. Dessutom har konsumtionen ökat under
det gångna året trots kris. l
6 DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN
Funkbandet Jazul med Ingolf
Burkhardt från Hamburg underhöll.
Tysk-Svenska Handelskammarens
Ingrid Sernert-Fransson och
Norman Karsch har flyttat in
i det nya kontoret.
Ovan. Uta Seydenschwanz,
numera Tetra Pak.
Invigningsmingel på
Malmö-kontoret
Einweihungsparty im
neuen Büro in Malmö
Ett 80-tal personer deltog i det
invigningsmingel som anordnades på Tysk-Svenska Handelskammarens nya lokalkontor i Malmö.
I sitt välkomstanförande poängterade Tysk-Svenska Handelskammarens vd Ralph Tischer samt
Mercedes-Benz-vd Jörg Himmelmann betydelsen av handelskammarens närvaro i Skåne, där
många av medlemmarna finns
och näringslivet är aktivt med stor
export. God mat och dryck serverades till tonerna av funkbandet
Jazul från Hamburg. Partner för
arrangemanget var MercedesBenz som har sitt skandinaviska
huvudkontor i Malmö samt det
tyska turistföretaget Regenbogen
med anläggningar i Åhus och i
Mönsterås. Bokförlaget Thoréns &
Lindskog gav bort en bok. l
Rund 80 Gäste folgten der Einladung der Deutsch-Schwedischen
Handelskammer zur Einweihung
ihrer neuen Büroräume in Malmö.
Ralph Tischer, Geschäftsführer der
Deutsch-Schwedischen Handelskammer, und Jörg Himmelmann,
Geschäftsführer der MercedesBenz Schweden, hieß die Gäste
willkommen. „Die Region Skåne
zählt zu den wichtigsten Wirtschaftsräumen Schwedens. Dazu
tragen die vielen Mitgliedsunternehmen der Handelskammer bei,
die sich in Skåne angesiedelt
haben.“ Die Liveband Jazul aus
Hamburg mit Ingolf Burkhardt an
der Spitze sorgte mit ihrer erstklassigen Funkmusik für gute
Laune und gute Unterhaltung. Die
Veranstaltung organisierte die
Deutsch-Schwedische Handelskammer in Zusammenarbeit mit
Mercedes-Benz und Regenbogen. l
Årskrönika
Jahresrückblick
Schweden kann von der
deutschen Energiepolitik
profitieren
Was die Verbesserung der Energiebilanz angeht, so kann Schweden durch Zusammenarbeit mit
Deutschland nur gewinnen. Das
hob Ralph Tischer, Geschäftsführer der Deutsch-Schwedischen
Handelskammer, in einem Artikel
in der Zeitung Göteborgs-Posten
hervor. Denn während Deutschland für sein zielorientiertes Vorgehen beim energieeffizienten
Bauen und dem Ausbau der
erneuerbaren Energien 2009 mit
der Bestnote des World Wide
Fund for Nature (WWF) ausgezeichnet wurde, gehört Schweden
zu den Ländern mit dem höchsten
Energieverbrauch pro Einwohner.
Wenn Schweden seine ehrgeizigen Energieziele bis zum Jahr
2020 erreichen wolle, müsse die
Zusammenarbeit mit deutschen
Unternehmen intensiviert werden, betonte Ralph Tischer. l
Stora vinster i samarbete
om energieffektivt
byggande
Sverige har allt att vinna på att
inleda ett närmare samarbete
med Tyskland kring energieffektivisering. Det menade RalphGeorg Tischer, vd för Tysk-Svenska
Handelskammaren, i en debattartikel som publicerades i bland
annat Göteborgs-Posten. Tyskland
fick 2009 högsta betyg av Världsnaturfonden för sin målmedvetna
satsning på energieffektivt byggande och förnybar energi, medan Sverige är ett av de länder som
använder mest energi per invånare. Om Sverige ska nå de uppsatta utsläppsmålen fram till år
2020 gäller det att svenska företag och samhällsplanerare inleder
samarbete med företag i bland
annat Tyskland om ny energieffektiv byggteknik, betonade
Ralph-Georg Tischer. l
Skådespelaren Marika
Lagercrantz, (ovan) och
Olof Persson, AB Volvo (t.h).
Fr. v. Ulrich Linke (Lufthansa), Thorsten
Gerdau (Bayer) och Stephan Stahl (Scandic).
Nedan Catarina Erceg (Visit Berlin).
Populära Berlin i
blickpunkten
Doch, in Berlin kann man
Geld verdienen
Berlin har blivit en av Europas
”hetaste” städer. Många nya företag, inte minst inom den kreativa
näringen, lockas till Berlin som
många gånger beskrivits som en
fattig, men attraktiv stad. Berlin
var också i blickpunkten på det
sensommarmingel som TyskSvenska Handelskammaren
anordnade på Haga Forum i slutet
av augusti. 230 personer deltog
och fick bland annat lyssna till en
paneldiskussion med Catarina
Erceg, marknadschef på Visit
Berlin, Marika Lagercrantz, kulturråd på Sveriges ambassad i Berlin,
Nina Grundemark, svensk gallerist
i Berlin, och Olof Persson, vd och
koncernchef för Volvo. l
Berlin ist eine der aufregendsten
Städte in Europa. Viele junge, kreative Unternehmen haben sich
von der oft als „arm, aber sexy“
beschriebenen Hauptstadt anlocken lassen. Die Berliner Wirtschaft stand im Fokus einer Veranstaltung im Haga Forum, zu der
die Deutsch-Schwedische Handelskammer eingeladen hatte.
230 Gäste kamen und verfolgten
unter anderem eine Podiumsdiskussion mit Marika Lagercrantz,
Kulturattaché der Schwedischen
Botschaft in Berlin, Volvo-Chef
Olof Persson, der schwedischen
Galeristin in Berlin Nina Grundmark sowie Catarina Erceg, Verkaufsleiterin bei visitBerlin. Sie
gab eine klare Antwort auf die
Frage, ob man in Berlin auch Geld
verdienen könne: Ja, denn die
Mieten und das allgemeine Preisniveau seien niedrig. l
Handelskammarens Ninni Löwgren deltog i en
paneldiskussion om energieffektivt byggande
under Almedalsveckan och bidrog med lärdomar
från Tyskland. Karl-Heinz Gössling från handelskammaren passade på att provköra nya elbilen
Golf Blue-e-motion.
Tyskland på agendan på Almedalsveckan
Sverige har mycket att lära av Tyskland för att hitta
nya lösningar på allt från energieffektivt byggande
till ungdomsarbetslöshet. Det framkom under Politikerveckan i Almedalen i Visby, där många seminarier
lyfte fram goda exempel från tysk politik och tyskt
näringsliv. 2012 års upplaga av Almedalsveckan bjöd
på totalt 1 800 olika seminarier och lockade nära
17 000 besökare. l
Deutschland als Vorbild auf der
Almedal-Woche
Schweden kann viel von Deutschland lernen, von
Lösungen beim energiesparenden Bauen über
Wachstumsimpulse in der Wirtschaft bis hin zur
Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit. Das wurde
in der Almedal-Woche auf Gotland immer wieder
betont. Seit mehr als 40 Jahren finden sich hier
Politiker und Wirtschaftsunternehmen zu Gesprächen
zusammen. An den sieben Tagen wurden den rund
17.000 Teilnehmern 1.800 Seminare geboten. l
DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 7
Funktion och fascination.
CLS Shooting Brake.
A Daimler Brand
CLS Shooting Brake är attraktionskraft på hög nivå. Utöver en fascinerande design bjuds du på
teknik, prestanda och funktion som är svår att motstå. Designstilen Shooting Brake härstammar
från tidigt brittiskt 1900-tal då sportbilar producerades med ett ”högre” avslut för att få plats
med fritidsutrustning. CLS Shooting Brake är på många sätt en bil i högform. mercedes-benz.se
CLS Shooting Brake. Pris fr. 599 000. Effekt fr. 204 hk. mercedes-benz.se
Bilen på bilden är extrautrustad. Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: fr. 5,3 l/100 km, CO2 fr. 139 g/km. Miljöklass Euro 5.
Årskrönika
Jahresrückblick
Stora utmaningar inför
tysk energiomställning
Finansiellt stöd
för tysk etablering
Tyskland står inför stora utmaningar för att klara den planerade
energiomställningen. Det underströks vid det seminarium på
Tekniska Museet som anordnades
av Tysk-Svenska Handelskammaren i samarbete med Eon och
Volkswagen i november. Syftet var
att skapa insikt om Tysklands
behov och visa på hur svensk teknik kan bidra till omställningen. I
seminariet medverkade Olof Persson, vd och koncernchef för Volvo
samt styrelseordförande för TyskSvenska Handelskammaren, Erik
Brandsma, generaldirektör för
Energimyndigheten, Andreas
Kuhlmann, chef för strategi- och
energipolitiska frågor på tyska
energiförbundet BDEW, Gerhard
Stryi-Hipp, koordinator för smart
cities vid Fraunhofer Institute for
Solar Energy Systems ISE, Michael
French, vice vd Market & Sales vid
Eon AG, Wolfgang Steiger, chef
för framtidsteknologi vid Volkswagen AG, samt Udo Niehage,
ansvarig för energiomställningen
hos Siemens AG. Panelen var
överens om att flera faktorer är
avgörande för att klara energiomställningen - allt från ökat samarbete, såväl nationellt som internationellt, till utveckling av nya
lagringsmöjligheter för förnybar
energi. Samtidigt öppnas nya
affärschanser, inte minst för
svenska företag, inom områden
som smarta bostäder och smarta
städer. l
Många svenska företag lockas
av den starka köpkraften på den
tyska marknaden. För svenska
företag som planerar etablering
i Tyskland erbjuds också finansiellt stöd i vissa regioner, som
till exempel den östtyska delstaten Thüringen. Tysk-Svenska
Handelskammaren arrangerade i
mars ett seminarium i Värnamo
för att informera om regionen
och stödmöjligheterna.
Regionen är bland annat känd för
sina kluster inom fordons- och
plastindustrin, medicinteknik
samt andra teknikintensiva
branscher. l
Tysk-Svenska Handelskammarens
styrelsemedlemmar i publiken:
Lars G Josefsson samt Ingemar
Wareborn.
Herausforderungen und
Chancen der
Energiewende
Die Energiewende stellt Deutschland vor gewaltige Herausforderungen, eröffnet aber auch große
Chancen. Das war das Fazit einer
Konferenz im Technischen Museum in Stockholm, zu der die
Deutsch-Schwedische Handelskammer gemeinsam mit Eon und
Volkswagen eingeladen hatte.
Mehr als 160 Gäste aus Wirtschaft, Politik und von Interessenorganisationen erfuhren aus
erster Hand, welche Herausforderungen die Energiewende mit sich
bringt und wie Technik aus
Schweden zur erfolgreichen
Umstellung beitragen kann. VolvoKonzernchef und Handelskammerpräsident Olof Persson hob
hervor, dass Deutschland und
Schweden ähnliche umweltpolitische Zielsetzungen hätten, aber
unterschiedliche Lösungsansätze
verfolgten. Andreas Kuhlmann
vom Bundesverband der Energieund Wasserwirtschaft, Gerhard
Stryi-Hipp vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE,
Michael French von Eon, Professor Wolfgang Steiger von Volkswagen und Udo Niehage von Siemens berichteten darüber, welche
Rolle ihre Unternehmen bei der
Energiewende einnehmen. Einig
waren sich die Redner darin, dass
die Energiewende auch
Geschäftschancen bieten würde,
nicht zuletzt für IT- und Telekommunikationsunternehmen. l
Uppifrån: Udo Niehage (Siemens AG), Michael
French (E.ON SE), Andreas Kuhlmann (tyska energiförbundet BDEW), Gerhard Stryi-Hipp (Fraunhofer
Institute for Solar Energy Systems ISE) samt Wolfgang Steiger (Volkswagen AG).
Thüringen sucht nach
Lieferanten
DEBATT:
Dags att näringslivet
tar ansvar för unga
I Tyskland är ungdomsarbetslösheten
rekordlåg jämfört med andra EU-länder
– 8,6 procent mot över 22,9 procent i
Sverige, enligt Eurostat. Är det möjligt
att få ner ungdomsarbetslösheten till
dessa nivåer även i Sverige? frågade sig
Ralph-Georg Tischer, vd för Tysk-Svenska
Handelskammaren, i en debattartikel i
Svenska Dagbladet och lyfte fram flera
förklaringar till Tysklands låga ungdomsarbetslöshet. Den beror till stor del
på den goda konjunkturen och utbildningspolitiska faktorer, som till exempel
att ungdomar utan slutbetyg slussas in i
arbetslivsförberedande åtgärder och att
elever på yrkesinriktade utbildningar
varvar skolarbetet med lärlingsplats hos
företag. Men näringslivets sociala
ansvarstagande för ungdomar som inte
har förutsättningar att lyckas fullt ut i
skolan spelar också en viktig roll. l
Viele schwedische Unternehmen
liebäugeln mit dem kaufkraftstarken deutschen Markt. Die
Handelskammer lud daher im
März zu einem Seminar in Värnamo ein, um auf die Geschäftsund Fördermöglichkeiten im
Bundesland Thüringen aufmerksam zu machen. Wichtige Branchen in Thüringen sind Fahrzeugbau, Kunststoffverarbeitung,
die optische Industrie und die
Medizintechnik. Zu den bereits
in Thüringen vertretenen Unternehmen aus Schweden gehören
unter anderem Sandvik, Ikea,
SCA Packaging und Assa Abloy.
Abhängig vom Wirtschaftszweig
und von der geplanten Unternehmensgröße fördert das Land
Investitionen in Gebäude,
Maschinen und Ausrüstung mit
Zuschüssen von bis zu 50 Prozent. l
DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 9
miljövänlig | säker | ekonomisk
Innovationer från Bosch?
Ja
Produkter som gör
livet enklare
Våra produkter finns i varje svenskt hem. Vissa av dem ser du direkt medan andra
är svårare att upptäcka, som till exempel värmepumpen eller bromsarna på bilen.
Men vad du än hittar har våra innovationer en sak gemensamt; de gör vardagen
lite lättare. Innovationer från Bosch www.bosch.se
Konferens om ökat
samarbete i
nordvästeuropa
Skandinavien, Nederländerna och
Tyskland måste samarbeta mer
för att stärka näringslivets attraktionskraft gentemot andra stora
regioner. Det framkom vid den
första Nordvästeuropakonferensen som ägde rum i Hamburg i
november. Drygt 200 företagsrepresentanter inom logistik, energi
och handel deltog i konferensen
som arrangerades av den TyskNederländska Handelskammaren i
samarbete med Handelskammer
Hamburg, Tysk-Svenska Handelskammaren samt övriga tyska
utlandshandelskamrar i Norden. l
Energilagring är nyckeln till framtidens energiförsörjning – för att
klara omställningen av energisystemen krävs bland annat smarta
elnät som innehåller system för
lagring. I mitten av mars arrangerades den första internationella
energilagringskonferensen i Tyskland av Messe Düsseldorf i samarbete med företaget Solarpraxis
och forskningsorganisationen
Fraunhofer institut. I Sverige
representeras Messe Düsseldorf
av Tysk-Svenska Handelskammaren. l
Årskrönika
Jahresrückblick
Internationell mötesplats
för automationsteknik
Industrimässan Automatica i
München är en internationell
mötesplats för användare och
utvecklare av automatiseringskomponenter och –system. Flera
svenska företag, som Akzo Nobel,
Biotech, Bytewize och Teknolab
Sverige deltog som utställare i
2012 års upplaga av mässan.
Svensk mässrepresentant är TyskSvenska Handelskammaren. l
Wolfgang Dubois (Norsk-Tyska Handelskammaren) och
Ralph-Georg Tischer (Tysk-Svenska Handelskammaren)
diskuterar nordvästeuropeiskt samarbete.
Foto: Messe München
Europas Zukunft liegt an
den Küsten
Deutschland, die Niederlande und
Skandinavien bilden heute das
europäische Kerngebiet, dessen
innovative Kraft und wirtschaftliche Stärke für die künftige Wettbewerbsfähigkeit der EU entscheidend sein werden. Zu diesem
Ergebnis kamen die mehr als 200
Teilnehmer der ersten Nordwesteuropakonferenz, die im November 2012 in Hamburg stattfand.
Erstmals hatten fünf deutsche
Auslandshandelskammern
gemeinsam unter Federführung
der Deutsch-Niederländischen
Handelskammer zu einer internationalen Konferenz eingeladen.
Veranstaltungsort war die Handelskammer Hamburg.
Die Nordwesteuropa-Konferenz
konzentrierte sich auf die drei
Themenfelder Mobilität, Energie
und Megatrends. Experten aus
sechs Ländern diskutierten dabei
erstmals über gemeinsame Entwicklungen und Chancen. l
Framtidens energisystem
kräver energilagring
Foto: Messe München
Foto: Fotos: DNHK/Stephan Wallocha
Nordvästeuropa står för de bästa
ekonomiska förutsättningarna
i Europa, sa Hans-Werner Sinn
från Ifo-Institutet i sitt föredrag.
Gastredner Hans-Werner Sinn,
Präsident des Ifo-Instituts,
unterstrich in seinem Vortrag,
dass Nordwesteuropa derzeit
die besten wirtschaftlichen
Perspektiven aller europäischen
Regionen biete.
Rekordmånga utställare på
järnvägsmässa
Tyskland är ett av världens största mässländer och att
ställa ut på de stora tyska mässorna ger unika möjligheter att träffa affärspartners från hela världen.
Innotrans på Messe Berlin är världens ledande mässa
för tåg- och järnvägsbranschen och 2012 var mässan
större än någonsin med över 2 500 utställare, varav
ett 60-tal svenska. I Sverige representeras Innotrans
av Tysk-Svenska Handelskammaren. l
Tyska företag
presenterade ny
järnvägsteknik
Moderne
Eisenbahntechnik
„Made in Germany“
Intresset för järnvägsbygge och
tågtrafik är stort och Tyskland är
ett land som anses ligga i framkant inom området. I november
besöktes Tysk-Svenska Handelskammaren av flera tyska företag
som är verksamma inom BEST
(Bana, El, Signal, Tele) för att presentera den senaste tekniken och
träffa svenska intressenter, däribland Trafikverket. Ett av företagen var BUG Verkehrsbau AG som
bland annat konstruerar järnvägsspåren i Vattenfalls biogasprojekt Schwarze Pumpe i östra
Tyskland samt ansvarar för kommunikationsutbyggnaden av
Berliner Ostbahnhof. l
Das Interesse am Ausbau der
Schienennetze und dem Einsatz
moderner Eisenbahntechnik ist
groß. Deutschland hat in diesem
Bereich einiges zu bieten. Darum
lud die Deutsch-Schwedische
Handelskammer im November
einige der führenden deutschen
Unternehmen ein, um ihre neueste
Technik zu präsentieren. Darunter
war auch die BUG Verkehrsbau AG,
Konstrukteur der Gleisanlagen im
Biogasprojekt Schwarze Pumpe
für Vattenfall und verantwortlich
für den Ausbau der Kommunikationstechnik am Berliner Ostbahnhof. l
Tyska representanter
talade om ny spårteknik inför en grupp
svenska intressenter
i Stockholm.
Großes Interesse
für deutsche
Eisenbahntechnik
in Stockholm.
DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 11
Berlin
i centrum för svenska ­entreprenörer
Berlin har på senare år kommit allt mer i centrum bland svenska investerare.
Över 100 svenska företag är i dag verksamma i den tyska huvudstaden,
däribland flera inom IT-sektorn som lockats av det låga kostnadsläget
och kreativa klimatet.
B
Framgångsrika internetentreprenörer och inkubatorer
i Berlin som Rocket Internet och Team Europe Ventures
har banat väg för andra. Det menar Axel Bringéus,
chef för internationell tillväxt inom Spotify, som
numera finns på plats med kontor i Berlin.
erlin har länge förknippats med konst och
musik och beskrivits som en fattig, men
attraktiv stad, bland andra av borgmästaren
Klaus Wowereit som givit den epitetet ”arm, aber
sexy”. Men samtidigt som många kreatörer med mer
idéer än pengar fortfarande lockas att slå sig ned i
3,5 miljoners-staden har Berlin också stärkt sin dragningskraft hos företagen, inte minst de svenska.
Statistik från Germany Trade & Invest visar att
Berlin i dag är den tredje mest populära förbundsstaten efter Nordrhein-Westfalen och BadenWürttenberg för svenska direktinvesteringar.
Av de totalt 111 svenska investeringsprojekt som
genomfördes 2007–2011 gick 13 till Berlin. Vid utgången av 2011 fanns inte mindre än 110 svenska
företag med totalt 4 500 anställda representerade i
den tyska huvudstaden.
Men det är inte i första hand Berlin som marknad
som får företagen att slå ned sina bopålar. Det som
talar för staden är snarare de låga levnadsomkostnaderna, förmånliga hyresnivåerna och goda tillgången
till kvalificerad arbetskraft i kombination med den
internationella atmosfären och det kreativa klimatet.
Det är faktorer som tilltalar inte minst entreprenörerna inom IT och Internet. Sedan 2008 har cirka
1 300 internetföretag startats i Berlin, enligt statistik
från Berlins industri- och handelskammare, varav
12 DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN
flera med svenska entreprenörer vid rodret.
Några av de mest kända exemplen är ljudplattformen Soundcloud och den digitala bokleverantören
Readmill. Men även musiktjänsten Spotify, som startades 2006 av entreprenörerna Daniel Ek och Martin
Lorentzon, finns numera på plats med kontor i Berlin.
– Att Berlin är en av Europas billigaste städer
spelar självklart en stor roll för Berlins utveckling
som internetcentrum. Men den viktigaste katalysatorn
är ändå företag som Rocket Internet och Team Europe
Ventures som banat väg för andra. Deras framgångar
har gett en snöbollseffekt som fått människor från
hela Europa att flytta till Berlin för att arbeta inom
branschen och tillsammans skapa ett kluster inom IT,
säger Axel Bringéus, som är chef för internationell
tillväxt inom Spotify.
Men långt ifrån alla svenska företag som finns i
Berlin är verksamma inom IT och Internet. Balco,
med huvudkontor i Växjö, etablerade sig i staden
redan för 20 år sedan för att marknadsföra sina
monteringsfärdiga balkonger.
– Tyskland var vår första exportmarknad. Det som
gjorde att vi fick upp ögonen för just Berlin var den
kraftiga byggboom som uppstod i östra Tyskland
efter murens fall, förklarar Linus Ralling, som är vd
för Balco GmbH.
Det tyska dotterbolaget har i dag ett 20-tal
Foto: Internationale Filmfestspiele Berlin (Berlinale) © visitBerlin / Koch, Universität der Künste © visitBerlin / Scholvien
Affärsmöjligheter i Tyskland Geschäftsmöglichkeiten in Deutschland
Foto: Café Anna Blume, Berlin-Prenzlauer Berg © visitBerlin / Koschel
Geschäftsmöglichkeiten in Deutschland Affärsmöjligheter i Tyskland
Berlin
Växjö-baserade Balco som säljer inglasade balkonger och numera har tyskt dotterbolag
gynnas av Berlins byggboom. Efter stora investeringar i kommersiella fastigheter byggs
nu allt fler nya flerbostadshus.
anställda, varav åtta säljare. Men även om marknadsbearbetningen numera är inriktad på hela Tyskland
härrör fortfarande en stor del av försäljningen från
östra Tyskland med tyngdpunkten på Berlinområdet.
– Byggmarknaden i Berlin är het. Det är inte mer
än sju, åtta år sedan det fördes diskussioner om att
riva bostadshus i Berlin till följd av det minskade
invånarantalet. Men i dag är tongångarna helt
annorlunda. Nu planeras för cirka 30 000 nya lägenheter de närmaste åren, berättar Linus Ralling.
Balcos huvudprodukt är inglasade balkonger som
framförallt används vid renoveringsprojekt. Under
2012 levererades cirka 1 500 balkonger till bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag inom allmännyttan
samt bostadskooperativ, så kallade genossenschaften,
vilket motsvarar en försäljningsökning med cirka
20 procent jämfört 2011.
– Den ökade urbaniseringen, som innebär att
människor flyttar från landsbygd och mindre städer,
driver på byggkonjunkturen i storstäderna i hela
Tyskland, konstaterar Linus Ralling.
Men inte nog med att Berlin är en expansiv marknad. Staden har också andra fördelar som etableringsort, menar han:
– Det är en attraktiv stad som människor gärna
besöker. Det underlättar när vi ska ta hit folk och
visa upp referensobjekt.
Även Caroline och Hendrik Talsma, som äger
och driver Miscea GmbH, ser flera fördelar med en
etablering i Berlin.
– Ett av de främsta skälen till att vi valde Berlin är
att staden ligger centralt i Europa. Berlin är både ett
nav i Tyskland och ett brohuvud med bra förbindelser
mot övriga Europa, säger Caroline Talsma, som tidigare arbetade som vd för auktionsfirman Bukowskis i
Stockholm.
Miscea affärsidé är att producera och sälja en
egenutvecklad multifunktionsblandare för tvättställ
som används på bland annat läkar- och tandläkarmottagningar. Genom en och samma kran går att få
vatten, tvål och desinfektionsmedel, utan att den
behöver vidröras.
– En fördel med Berlin är också att det går lätt att
starta ny verksamhet. Det finns gott om kvalificerad
arbetskraft och är enkelt att hitta lämpliga lokaler till
en förmånlig kostnad. Några stora byråkratiska
hinder är heller inte förknippade med en etablering.
Det som möjligen är annorlunda är att allt inte är
lika digitaliserat i Tyskland som i Sverige, konstaterar
Caroline Talsma.
har det senaste decenniet
utvecklats till ett dynamiskt
centrum för företag inom nya sektorer som
kommunikation, mobilitet, service, mode, IT
och kultur. BASF, Gillette, The Boston Consulting
Group, Ogilvy, L´Oreal och Bombardier är bara
några exempel på företag som lockats av den
goda tillgången till kvalificerad arbetskraft, den
förmånliga kostnadsnivån och det gynnsamma
klimatet för forskning och utveckling.
Även bland svenska företag finns ett stort intresse
för Berlin, säger Malin Johansson, informationschef
på Tysk-Svenska Handelskammaren, som ofta får
ta emot förfrågningar om den tyska huvudstaden.
Många vill veta mer om Berlins kreativa klimat och
inspirerande atmosfär.
– För många internationella företag, särskilt
inom tjänstesektorn, har det blivit ett krav att finnas
i Berlin för att kunna attrahera rätt medarbetare,
trots att kunderna finns i många andra delar av
landet. Alla vill jobba i Berlin, åtminstone under
en viss fas i livet.
De flesta av Tysk-Svenska Handelskammarens
medarbetare har varit bosatta i Tyskland och
Malin Johansson bodde och arbetade själv i
Berlin under nästan fem år.
– Företag som vill veta mer om Berlin inför till
exempel en affärsresa kan med fördel vända sig
till oss. Vi bistår med allt från att hålla föredrag om
näringslivet i staden till att arrangera studieresor
och boka affärsmöten.
Tysk-Svenska Handelskammarens jurister, ekonomer
och marknadsexperter erbjuder rådgivning och stöd
till företag som vill sondera marknaden, hitta
affärspartner eller förbereda en etablering Berlin.
– Våra medarbetare har unik kompetens och kan
hjälpa till med både det strategiska och praktiska
arbete som krävs för att öppna dörren till Berlin.
Eller om det visar sig att någon annan stad är mer
lämplig för just ditt företag, säger Malin Johansson.
Miscea GmbH har utvecklat
en multifunktionsblandare
för tvättställ som används
på bland annat läkar- och
tandläkarmottagningar.
DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 13
Affärsmöjligheter i Tyskland Geschäftsmöglichkeiten in Deutschland
Foto: Vattenfall
Vattenfall ska förvandla Berlin
till hållbar stad
Vattenfall har totalt sex produktionsanläggningar för el, värme och kyla i Berlin. En av dem är Berlin Mittes
gaseldade kraftvärmeverk med en årsproduktion på 1 950 GWh.
Berlin har inlett ett stort arbete för att halvera stadens samlade utsläpp fram
till år 2020. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Vattenfall, som utvecklat
ett koncept för hållbara städer.
H
östen 2009 undertecknades avtalet mellan
den tyska huvudstaden och Vattenfall. Enligt
avtalet ska Vattenfall investera mer än en
miljard euro i projektet, vars syfte är att reducera
koldioxidutsläppen med 50 procent fram till år 2020
jämfört med 1990 års nivå.
– Flera insatser har genomförts och redan nu har
vi uppnått 46 procent. Men om det innebär att målet
kommer att överträffas vågar vi inte spekulera om,
säger Anders Johnson, som är chef för Vattenfalls
satsning på hållbara städer.
Hållbara städer eller sustainable cities är ett koncept som utvecklats och drivs av Vattenfall sedan ett
par år tillbaka. Samarbetsavtal har hittills tecknats
med tre städer – Berlin, Hamburg och Uppsala och
diskussioner pågår med flera andra intressenter. Den
största staden är Berlin, där Vattenfall har verksamhet
sedan 2002, då företaget förvärvade det lokala energibolaget Bewag.
– Energisystemen utvecklas till att bli mer dynamiska och småskaliga samtidigt som allt fler storstä-
der upprättar sin egen klimatagenda utöver EU:s mål
och nationell lagstiftning, säger Anders Johnson.
Produktionsanläggningarna och distributionssystemen för el, värme och kyla har en nyckelroll i
arbetet med att minska klimatpåverkan. Vattenfall
är i dag Europas största fjärrvärmeproducent och i
Berlin har företaget totalt sex anläggningar med en
sammanlagd årsproduktion på 4 380 GWh. Några
av anläggningarna eldas med kol, några med gas.
– Målet är att produktionen ska vara så ren som
möjligt. Alla anläggningar i Berlin ska byggas om
med sikte på att använda så mycket biobränsle som
möjligt. Det kan i vissa fall handla om nybyggnation
av anläggningar eller sameldning av kol och biobränsle, förklarar Anders Johnson.
Moderniseringen av produktionsanläggningarna
är den åtgärd som gett upphov till de största vinsterna.
Men i arbetet ingår även en rad andra åtgärder som
till exempel installation av intelligenta elmätare och
utvecklingen av nya lösningar inom elektromobilitet.
14 DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN
Anders Johnson, chef för Vattenfalls satsning
på hållbara städer.
– Bland annat har vi ett samarbete med BMW för
att testa elfordon och deltar även i Berlins utbyggnad av laddningsstationer. Under 2013 planerar
Berlin att bygga ut sitt nät av laddningsstationer
med 300 stationer och fram till 2015 med ytterligare
500, förklarar Anders Johnson.
Ett viktigt led i arbetet är också att utnyttja den
kompetens som finns inom Vattenfall för att hjälpa
företag och konsumenter att bli mer energimedvetna
och effektivisera sin energianvändning.
– Målet är att vi ska fungera som svenska
Systembolaget – som erbjuder bra produkter, men
också arbetar proaktivt för att hjälpa kunderna att
begränsa sin användning av dem, säger Anders
Johnson.
Geschäftsmöglichkeiten in Deutschland Affärsmöjligheter i Tyskland
Rekordomsättning
för Messe Berlin
V
Foto: Messe Berlin
Messe Berlin är den sjätte största mässanläggningen i Tyskland och ett av
de tjugo största mässbolagen i hela världen. 2012 blev ett rekordår med en
omsättning på 245 miljoner euro och över 1,1 miljoner besökare.
Berlin har intagit en plats bland de fem största internationella
kongresstäderna i Europa, vilket lett till att kongressnäringen nu
omsätter 1,8 miljoner euro och sysselsätter 34 000 heltidsanställda.
arje år anordnas ett 90-tal egna mässor av
Messe Berlin, varav några av de största representeras av Tysk-Svenska Handelskammaren,
säger Alrun Griepenkerl, som är kommunikationsrådgivare och vice avdelningschef för Mässor.
Innotrans är världens största mässa för tåg- och
järnvägsbranschen och anordnas vartannat år. 2012
deltog drygt 2 500 företag som utställare, varav ett
60-tal svenska.
IFA är en internationell mässa för hemelektronik
och vitvaror som anordnas i september varje år och
som är öppen för både konsumenter och branschföreträdare. Cirka 1 500 företag brukar delta som
utställare i mässan.
ITB är en internationell turistmässa och samlingsplats för världens turistindustri. Mässan anordnas i
mars varje år och samlar inte mindre än cirka 11 000
utställare.
– Tidigare var det en ren fackmässa, men numera
är den öppen även för konsumenter. Nytt för 2013 är
att utställarna inte bara har möjlighet att informera,
utan även kan sälja resor och arrangemang, säger
Alrun Griepenkerl.
Bland de mässor som Tysk-Svenska Handelskammaren representerar finns även Internationale Grüne
Woche (mässa för mat och dryck), Food Logistica
(mässa för logistik kring frukt och grönsaker),
ILA (mässa för luftfartsindustrin) samt Wasser Berlin
International (fackmässa för vatten och avloppsvatten).
– De stora tyska mässorna är en bra träffpunkt
för intressanta möten med affärspartners från hela
världen. Men oavsett om man ska delta som utställare
eller besökare är noggrann planering A och O. TyskSvenska Handelskammaren kan erbjuda all den service som behövs både inför och under mässdagarna
för att mässdeltagandet ska bli framgångsrikt, säger
Alrun Griepenkerl.
Förutom mässorna i Berlin representerar TyskSvenska Handelskammaren mässorna i Düsseldorf
och München samt från 2013 även Hamburg.
- Noggrann planering A och O för den som
deltar eller besöker en mässa i Tyskland,
säger Alrun Griepenkerl som är projektledare
för Messe Berlin och samtidigt kommunikationsrådgivare till företag som ställer ut på mässorna.
DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 15
Affärsmöjligheter i Sverige Geschäftsmöglichkeiten in Schweden
Stockholm, Göteborg, Malmö:
Sales and the City
Rund zwei Millionen Menschen leben in den Metropolregionen in und
um Stockholm, Göteborg und Malmö. Das ist ein knappes Viertel der
gesamten Bevölkerung. Deutsche Unternehmen lockt es in die schwedischen
Großstädte, weil sie dort kaufkräftige Kunden und kompetente Mitarbeiter
finden. Pluspunkte liefern auch die guten Verkehrsanbindungen und
Stadtentwicklungsprojekte. Ein weiterer Vorteil ist die Nähe zu
Geschäftspartnern.
D
Die Autoindustrie in
Westschweden lockt viele
deutsche Zulieferer nach
Göteborg. Für Brose ist
die Nähe zum Kunden
wichtig, sagt Werkleiter
Anders Ericsson.
ass Brose, Weltmarktführer für elektrische
Fensterheber und Türsysteme in Fahrzeugen,
2006 ein Produktionswerk in Torslanda
gebaut hat, leuchtet jedem Kenner der Branche ein.
Vorausgesetzt er weiß, dass Torslanda ein Stadtteil
von Göteborg ist. Denn die Westküstenmetropole
Göteborg ist nicht nur die zweitgrößte Stadt Schwedens, sondern auch eine Hochburg der Automobilwirtschaft. Für die Zulieferer heißt das: Kundennähe
macht sich bezahlt. „Jede Woche fertigen unsere 90
Mitarbeiter rund 12.000 Türen synchron zur Fahrzeugmontage im nahe gelegenen Volvowerk“, sagt
Werkleiter Anders Ericson mit hörbarem Stolz in der
Stimme. „So können wir in enger Kooperation mit
unserem Kunden innovative Produkte entwickeln
und herstellen. Die Produktion just-in-sequence
ermöglicht es uns, die Türsysteme vorgeprüft und
einbaufertig in vielen Varianten auszuliefern und
garantiert darüber hinaus kurze Reaktionszeiten.“
Um die Anziehungskraft der Automobilindustrie
weiß Patrik Andersson, Chef von Business Region
Göteborg, nur zu gut. „Von hier aus erreicht man
wirklich den Weltmarkt“, versichert der oberste Wirtschaftsförderer. „95 Prozent der Volvo-Produktion
werden ins Ausland exportiert. Entsprechend international sind unsere Unternehmen aufgestellt. Und
die Globalisierung bietet weitere Wachstumsmöglichkeiten.“ Das, so sagt er mit dem Brustton der
Überzeugung, interessiere jeden Investor. Christos
Skodras von TÜV Nord bestätigt dies: „Die traditionell
starke Automobil- und Industrieproduktion in Westschweden war der Hauptgrund, uns hier niederzulassen“, sagt der General Manager der schwedischen
16 DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN
Certification
Seit 2009 ist TÜV Nord Certification
in Göteborg ansässig.
Filiale der TÜV Nord Cert GmbH. Ein weiterer Grund:
„Göteborg ist die zweitgrößte Stadt in Schweden und
wird den Prognosen zufolge weiter wachsen. Nicht
zuletzt deshalb wird die Infrastruktur gerade kräftig
ausgebaut. Was hier im Moment passiert, ist unglaublich spannend.“
TÜV-Manager Christos Skodras weiß, dass Göteborg allen Grund hat, um auf weitere Neuansiedlungen zu hoffen. Wirtschaftsförderer Patrik Andersson
zählt die Gründe bei Gesprächen mit potenziellen
Gründern einen nach dem anderen auf. Die hohen
kommunalen Investitionen in die Stadtentwicklung:
„Unter anderem für den Ausbau der City wird Göteborg in den nächsten 20 Jahren etwa 250 Milliarden
Kronen ausgeben.“ Außerdem finde man hier kompetenten Nachwuchs: „Wir haben knapp 60.000
Studenten an der Universität.“ Der regionale Arbeitsmarkt bietet dem prognostizierten Wirtschaftsabschwung im Lande trotzig die Stirn. Die schürenden
Aktivitäten der Grundstücksentwickler und die vorauseilende Präsenz von Beratungsunternehmen schüren
den Optimismus weiter. Für Andersson ist auch die
geografische Lage von Göteborg ein Vorteil: „England
und Norwegen sind nur einen Katzensprung entfernt.
Norwegen ist unser zweitgrößter Handelspartner.“
Kurze Pause. „Und liegt nicht in der EU.“
Foto: Sofia Sabel, Fredrik Broman,Tuukka Ervasti, Cecilia Larsson/Imagebank.sweden.se och BAYER.
Geschäftsmöglichkeiten in Schweden Affärsmöjligheter i Sverige
B
ei aller Liebe für den westschwedischen
Schärengarten: Auch von Stockholm sind es
nur 60 Flugminuten nach Oslo. Und in einer
guten Stunde ist man mit dem Flieger in Umeå. Deshalb gilt die königliche Residenzstadt Stockholm bei
vielen deutschen Unternehmen als idealer Brückenkopf zur Erschließung des flächenmäßig riesigen
Marktes in Nordschweden. Stockholm ist Hauptstadt,
Regierungssitz, und Medienzentrum.
Im Sommer 2007 zog die mit Schering vereinte
Pharma- und Health Care-Sparte der Bayer AB von
Göteborg in die Industriehochburg Solna bei Stockholm um. Nicht ganz mit Sack und Pack: Die Materialforschung verblieb in Göteborg, der Agrarbereich in
Malmö. „Es ist die richtige strategische Entscheidung“, erläutete Bayer-Manager Burkhard Leidemann damals den Ortswechsel, „Stockholm zu unserer neuen Heimatbasis zu wählen.“ Der Konzern kann
sich breiter Zustimmung sicher sein. Von den rund
900 deutschen Unternehmen in Schweden hat die
Mehrzahl ihren Sitz in Stockholm.
„Stockholm ist der große ökonomische Motor
Schwedens“, nickt Olle Zetterberg und weiß, dass
kaum jemand widersprechen wird. „Andere Regionen
rollen auch, aber man schaut natürlich auf den
Motor.“ Und der hat – Göteborg möge verzeihen –
jede Menge Pferdestärken unter der Haube. Rund
zwei Millionen Einwohner leben im Großraum Stockholm. Das bedeutet einen Bevölkerungsanteil von
mehr als 25 Prozent und einen Anteil am Sozialprodukt von nahezu 40 Prozent. „Wir haben viele gute
Jahre gehabt“, blickt der Geschäftsführer von Stockholm Region Business zurück, „und starkes Wachstum, auch in den schweren Jahren nach 2009.“
Grund genug, meint er, voller Zuversicht nach vorn
schauen zu können. „Der Bevölkerungszuwachs ist
hoch, die Touristen kommen zuhauf, die Wirtschaft
ist stark und wunderbar vielfältig und die Lohnsumme erhöht sich von Quartal zu Quartal.“ Zetterberg
zitiert eine aktuelle Studie der Wirtschaftsförderung:
„Rund die Hälfte der 2.000 größten multinationalen
Firmen in Skandinavien regieren von Stockholm aus
den ganzen Norden.“
Viele von ihnen steuern ihr Geschäft aus dem
unmittelbar benachbarten Kista oder, wie der Life
Science-Konzern Bayer, aus Solna. Mats Källqvist,
Schweden-Chef des deutschen Frankiermaschinenherstellers Francotyp Postalia sieht nur gute Seiten:
„Solna hat ein attraktives Klima. Hier sitzen sehr viele
Unternehmen, da kann man gut mit seinen Partnern
zusammenarbeiten. Stockholm liegt nahe und ist gut
zu erreichen. Und hier sitzen die meisten Kunden. Da
ist es doch selbstverständlich, dass wir ebenfalls hier
sind.“ Zwei weitere schwedische Niederlassungen in
Göteborg und in Malmö. „Stockholm ist gut“, lobt
Källqvist. „Aber wenn wir weiterwachsen, dann im
Süden.“
Tourismus, Informationstechnik (ICT)
und Life Science machen Stockholm
zum attraktiven Standort.
Dächerwanderung - eine
Touristenattraktion in Stockholm (oben).
Fast 400 deutsche Unternehmen
sind in Stockholm angesiedelt.
Eines davon ist Bayer, auf dem Foto ist
ein Blutzucker-Messgerät zu sehen.
Im Kista Science Tower haben
sich ICT-Unternehmen angesiedelt
(unten rechts).
DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 17
Affärsmöjligheter i Sverige Geschäftsmöglichkeiten in Schweden
Für viele Firmen ist die Nähe zu Zentraleuropa und dem Flughafen Kopenhagen
ein Argument, um sich in der Region Malmö anzusiedeln. Über die Öresundbrücke
haben Unternehmen eine gute Verkehrsanbindung zu Dänemark.
T
”2020 wird diese
Region eine der
innovativsten in
Europa sein.”
illustration: ess
Die Region Malmö will mit der Materialforschungsanlage
ESS, die 2019 in Betrieb gehen soll, Forscher und
hochtechnologische Betriebe anlocken.
atsächlich: In der einst so beschaulichen Küstenregion in Schonen und am Öresund tut sich
Erstaunliches. Mit Unterstützung der EU und
unter Aufbietung großer eigener Mittel will die
Regierung hier die Zukunftscluster der Forschungsund Industriesektoren Life Science, Computeranwendungen sowie Materialforschung ausbauen. 2019
wird in der Wissenschaftsstadt Lund die Europäische
Spallationsneutronenquelle (ESS) in Betrieb gehen,
die größte Neutronenquelle in Europa. Außerdem
geht 2015 die neue Synchrotronstrahlungsquelle
MAX IV an den Start. Mit Hilfe dieser beiden Großanlagen werden Forscher den Aufbau verschiedener
Materialien untersuchen können. Und wenn erst der
Rödby-Puttgarden-Tunnel fertiggestellt ist, was für
2019 erwartete wird, reist man noch schneller als
bisher nach Deutschland.
„2020 wird diese Region eine der innovativsten in
Europa sein“, sagt Stefan Johansson, „eine sprudelnde Quelle neuer Konzepte, neuer Produkte und neuer
Dienstleistungen.“ Anzeichen dafür erkennt der
Geschäftsführer der regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Invest i Skåne am wachsenden
Ansiedlungsinteresse von Industrieunternehmen aus
aller Welt, die nahe dem künftigen Forschungsschwerpunkt sitzen wollen – darunter bemerkenswert viele aus China, Japan und Korea. In und um
Malmö haben sich nicht nur Firmen aus Fernost,
18 DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN
sondern auch große und kleine Unternehmen aus
Deutschland niedergelassen. Wie Honda und Toyota
hat Mercedes Benz hier sein Hauptquartier für den
ganzen Norden. Die Baumarktkette Hornbach unterhält in Malmö ihre Skandinavienvertretung, ebenso
die Möbelkette XXXL Lutz. Wie die produzierende
Wirtschaft hat auch der Handel die bevölkerungsstarke, multikulturelle Region im Visier. Jeder zweite
Einwohner von Malmö hat einen Migrationshintergrund, das macht die Stadt jung und international.
Für viele Firmen ist die hohe Akademikerdichte
attraktiv. „In Lund haben wir Skandinaviens größte
Universität mit hochentwickelter Forschung auf vielen Gebieten“, wirbt Johansson für Schonen, „zum
Beispiel bei den Life Sciences. Das macht die Region
interessant für die Gesundheits- und die Nahrungsmittelwirtschaft. Mit der dänischen Seite zusammen
werden wir das größte Life Science-Cluster in Skandinavien bilden.“
In Malmö einen guten Standort gefunden zu
haben, glaubt auch Anneli Bell, Geschäftsführerin
der Vega Sverige AB. Die Schwedin hat zwölf Jahre
lang in Deutschland gelebt. Im August 2006 hat sie
mit Unterstützung der Deutsch-Schwedischen Handelskammer die schwedische Niederlassung des
Wertinger Gastronomieausstatters in Malmö
gegründet. Warum nicht nach Stockholm, nicht nach
Göteborg, warum ausgerechnet in den Süden?
Foto: Justin Brown/imagebank.sweden.se och VEGA.
Geschäftsmöglichkeiten in Schweden Affärsmöjligheter i Sverige
Volle Kraft auf das
eigene Geschäft
Vegas Gastronomieartikel kommen
aus Deutschland und werden von
Malmö aus nach ganz Schweden
geliefert.
Die Deutsch-Schwedische Handelskammer
macht es Unternehmen leicht, in Schweden
Fuß zu fassen und sich ganz auf ihr Geschäft
zu konzentrieren. Denn für die Kunden erbringen
Dutzende von erfahrenen Marktkennern und
Spezialisten alle geschäftsnotwendigen Dienstleistungen: Von der Marktforschung und den
Gründungsformalitäten über die betriebswirtschaftliche, die steuerliche und die rechtliche
Beratung bis hin zur Gehaltsabrechnung und
kompletten Abwicklung der Buchhaltung. Die
Juristen der Deutsch-Schwedischen Handelskammer haben Examina und langjährige
Erfahrungen aus beiden Ländern.
Das Online-Shopping
läuft dem stationären
Handel den Rang ab
„Ich wollte gern in die Nähe meiner Heimat
zurück. Außerdem sollte das Unternehmen nahe bei
befreundeten Firmen sitzen“, erklärt Bell mit entwaffnender Ehrlichkeit. „Und der Kopenhagener
Flughafen ist nicht weit. Ich reise oft von dort, das
macht vieles leichter.“ Vegas Gastronomieartikel
kommen aus Deutschland und werden von Malmö
aus zu den Post- und Internet-Bestellern in ganz
Schweden geliefert. „Wir finden hier leicht deutschsprechendes Personal“, freut sich die Chefin, „die
Lage ist toll, man kann schöne Büros finden und
Västrahamn, das alte Hafengebiet, liegt direkt am
Bahnhof. Von dort kommt man ganz schnell nach
Kopenhagen.“
Die stärksten Wirtschaftscluster in…
Stockholm:Dienstleistungen, Informations- und
Kommunikationstechnik (ICT),
Computerspiele (Gaming), Life Science,
Tourismus
Göteborg:Automobilwirtschaft, Maschinenbau,
Logistik, Life Science
Malmö:Elektrotechnik, Computertechnik,
Materialforschung, Gesundheits- und
Nahrungsmittelwirtschaft
Björn H. Jonsson und seine 18 durchweg
zweisprachigen Mitarbeiter übernehmen auch
die laufende Finanzbuchhaltung und den
Jahresabschluss. „Wir haben alle Kompetenzen
im eigenen Hause“, hebt er hervor, „das hält
den Unternehmen den Rücken frei für ihr
Kerngeschäft und gewährleistet Diskretion.“
Foto: www.conrad.de
Geschäftsführerin Anneli Bell hat die
Vega-Niederlassung in Malmö gegründet.
Für 2013 sagen Volkswirte einen realen Zuwachs von
zwei Prozent bei den verfügbaren Einkommen der
schwedischen Privathaushalte voraus. Und tatsächlich: Schwedens Verbraucher kaufen nach Herzenslust ein, vor allem gesunde Lebensmittel, Mode und
Elektrogeräte. Besonders erfreulich entwickelt sich
der Online-Handel. Stolze 14 Prozent mehr gegenüber dem Vorjahreszeitraum sind auf den vorweihnachtlichen Shoppingtouren im Internet umgesetzt
worden.
Der Internethandel boomt. Niemand kauft so
viel online ein wie die Schweden. Rund drei Viertel
der schwedischen Internetnutzer kaufen Waren über
das Netz. Das rasante Wachstum des E-Handels
beruht zum einen auf der ausgedehnten Landfläche,
zum anderen auf der Affinität der Schweden für
moderne Kommunikationstechniken. Bei der Handydichte liegt nur Finnland weiter vorn in Europa und
an PCs und Tablet-Computer werden schon Grundschüler herangeführt. Möglich ist das auch deshalb,
weil Schweden bei der Kaufkraft Spitze ist. Laut den
Zahlen von Eurostat liegt das Land auf dem fünften
Platz in der Europäischen Union.
Conrad in Schweden: 2005 wurde Conrad Elektronik
Norden AB in Malmö gegründet, heute ein E-CommerceUnternehmen mit mehr als 60.000 Produkten.
Hand in Hand mit Rechtsanwältin Eva Häußling
und ihrem Team werden tragfähige Lösungen
erarbeitet. „Das schwedische Arbeitsrecht kennt
keine Betriebsräte“, erklärt die Leiterin der
Abteilung Recht und Steuern, „hier verhandeln
die Gewerkschaften mit den Arbeitgebern.“
Entsprechend ist der Organisationsgrad
viel stärker als in Deutschland. In größeren
Unternehmen vertritt meist ein gewählter
Ombudsmann die Interessen der Beschäftigten.
„Mit ihm müssen sich die Arbeitgeber bei allen
großen Veränderungen, zum Beispiel bei einer
Restrukturierung, zusammensetzen“, weiß Eva
Häußling. Gut zu wissen für die Kunden der
Handelskammer: Die Juristin sitzt mit am Tisch.
DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 19
Affärsmöjligheter i Tyskland Geschäftsmöglichkeiten in Deutschland
Viktigt tänka efter före handel på nätet
Korta fakta om e-handel
E-handelns andel av detaljhandelsföretagens
totala försäljning 2010 var 18 procent i
både Tyskland och i Sverige. Totalt uppgick
försäljningen via nätet till 55,7 miljarder
euro i Tyskland och 7 miljarder euro i Sverige.
Prognosen för perioden 2010 – 2016 pekar
på nära nog en fördubblad försäljning i
Tyskland via nätet. De produkter som
kunderna köper mest av i nätbutikerna är
kläder, böcker och biljetter. I Tyskland valde
51 procent av e-handelsbolagens kunder att
betala mot faktura under 2012.
Källa: Statista/E-Commerce Magazin
Norman Karsch, Tysk-Svenska
Handelskammaren.
E-handeln slår ständigt nya
rekord i både Tyskland och Sverige. Men för att framgångarna
inte ska bli kortvariga är det viktigt att som e-handlare anpassa
sig till både de regler och den
kutym som gäller i olika länder.
De senaste åren har e-handeln
redovisat en stadig tillväxt och i
till exempel Tyskland nära nog
tredubblades handeln via nätet
under perioden 2006 – 2011. Och
den positiva trenden ser ut att
fortsätta - prognoser pekar på en
fördubbling av försäljningen fram
till år 2016.
Men samtidigt som allt fler
e-handelsbolag slår upp sina
butiksdörrar på nätet har det
också framkommit att många
saknar kunskap om de lagar och
regler som gäller. EU-kommissionen presenterade i fjol en rapport
som visar att över 75 procent av
nätbutikerna i Europa som erbjuder applikationer, musik och film
bryter mot EU:s konsumentlagar.
– Nätbutiker som medvetet
eller omedvetet inte uppfyller
lagar och regler tar stora risker
och kan i värsta fall kan drabbas
av försäljningsförbud, säger
Norman Karsch, avdelningschef
för Återvinning & Förpackning på
Tysk-Svenska Handelskammaren.
Det gäller till exempel att produkterna är märkta på rätt sätt,
försedda med översatta innehållsdeklarationer (livsmedel),
bruksanvisningar och säkerhetsinstruktioner. Företaget måste
också vara anslutet till ett system
för återvinning av förpackningar,
batterier samt elektriska och
elektroniska produkter. Elektroniska produkter ska även vara
anmälda till landets nationella
WEEE-register.
Företag med en försäljning i
Tyskland som överstiger 100 000
euro ska dessutom vara momsregistrerade i landet. Men även
företag som inte kommer upp i
den summan kan välja tysk
momsregistrering för att kunna
20 DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN
erbjuda 19 procents moms istället
för 25 procent.
– För att nätbutiken ska uppfattas som professionell och trovärdig är det också viktigt med
hemsida på tyska samt kundtjänst
som talar tyska och som kan nås
via ett nationellt telefonnummer
till antingen ett fysiskt eller virtuellt kontor i Tyskland, förklarar
Norman Karsch.
De betalningslösningar som
används av kunderna är heller
inte samma i alla länder. I Sverige
är det ofta betalkort som gäller,
medan försäljning mot faktura är
vanligt i Tyskland.
Vid marknadsföringen i Tyskland är det också viktigt att tänka
på att det inte går att göra massutskick via e-post till personer
som inte efterfrågat informationen. E-postmottagare måste först
ha accepterat att få reklamutskick.
– Ett gott råd till den som säljer
via nätet är att upprätta en intern
guideline med information om
både de regler och den kutym
som gäller i olika länder, säger
Norman Karsch.
Tysk-Svenska Handelskammaren kan fungera som en bra startpunkt för den som står i begrepp
att inleda försäljning via nätet.
Handelskammarens jurister,
ekonomer och marknadsexperter
kan hjälpa till med att upprätta
marknadsanalyser och – undersökningar, hitta samarbetspartners, informera om avtalsfrågor,
utföra momsregistrering och –
redovisning, samt allmänna
villkor, informera om regler för
märkning och återvinningssystem
med mera.
– Det spar både tid och pengar
att i ett tidigt skede informera sig
om vilka krav som ställs på företaget och dess produkter, betonar
Norman Karsch.
Önskar du mer information
och rådgivning kring
e-handel kontakta
[email protected] l
Skandinavisches Design
ein Erfolg im Internet
Als einer der Pioniere des schwedischen Online-Handels gründete
Jörgen Bödmar 2003 in Kalmar
Design Online. Mit über 10.000
Artikeln von rund 180 Lieferanten
vertreibt er skandinavisches
Design. ”Viele vergessen, dass
jedes Land eigene Vorschriften
und seine eigene Kultur hat, an
die man sich anpassen muss.
Deutschland ist einer der schwierigsten Märkte”, sagt Jörgen Bödmar. Auch deshalb hat er mehrmals die Deutsch-Schwedische
Handelskammer beauftragt, unter
anderem um Einblick in das deutsche Recyclingsystem zu bekommen. Um sich den lokalen
Umständen anzupassen, hat
Design Online unter anderem ein
Büro in Bremen eröffnet. In der
schwedischen Firmenzentrale
arbeiten Mitarbeiter mit Wurzeln
aus europäischen Ländern wie
Deutschland, Frankreich, Finnland
und Litauen. l
Foto: Designonline.se
Geschäftsmöglichkeiten in Deutschland Affärsmöjligheter i Tyskland
Rekordtillväxt för tyska Zalando
Från noll till cirka 1,15 miljarder euro på bara fyra år.
Inget annat europeiskt startup-företag har växt lika
snabbt som det tyska e-handelsbolaget Zalando.
– Zalando är en sann framgångssaga, inte bara i
Tyskland, utan i hela Europa, säger Michael Lindskog,
som är Regional Head of Nordics.
Den tyska marknaden är svår med sin långtgående
Zalando, som ingår i Rocket Internet, startade sin
konsumentlagstiftning. Jörgen Bödmar, vd för
verksamhet i Tyskland 2008 och har i dag verksamhet
Designonline.se talar av egna erfarenheter.
även i Nederländerna, Belgien, Frankrike, Storbritannien, Österrike, Schweiz, Italien, Spanien, Sverige,
För att anpassa sig till lokala
Finland, Norge, Danmark och Polen. Ända sedan
Skandinavisk design
förhållanden har Design Online
starten har tillväxten varit kraftig och i dag är
gör succé på nätet
öppnat kontor i Bremen i Tyskland företaget det största e-handelsbolaget inom mode– De första åren var tunga. Men
och ett adresskontor i Finland.
sektorn i Europa.
nu har det lossnat och e-handeln
Bland de 15-talet anställda på
Framgångarna bygger till stor del på Zalandos brefått sitt verkliga genombrott.
det svenska huvudkontoret finns
da sortiment, som omfattar över 150 000 produkter
2012 blev ett rekordår med en
även medarbetare med rötterna i
och mer än 1 500 olika varumärken, menar Michael
försäljningsökning på närmare
andra EU-länder som Tyskland,
Lindskog:
40 procent, säger Jörgen Bödmar,
Frankrike, Finland och Litauen.
– Vårt mål är att erbjuda de senaste kollektionervd och grundare av Design Online
Dessutom har Jörgen Bödmar
na från marknadens populäraste märken och ge
i Kalmar och en av pionjärerna
vid flera tillfällen anlitat Tyskmassor med inspiration. Trots det stora utbudet har
inom svensk näthandel.
Svenska Handelskammaren för
kunderna ändå alltid god överblick tack vare väl
Efter att han sålt sitt konsultrådgivning, bland annat om det
utvecklade sökfunktioner och presentationer av proföretag inom rekryteringsbranschen tyska systemet för återvinning
dukterna. Dessutom satsar vi hårt på kundservice startade Jörgen Bödmar sitt
av förpackningar.
kunderna har till exempel alltid gratis frakt och
e-handelsbolag 2003. Affärsidén
– Allt talar för att e-handeln
returfrakt. Det ska kännas enkelt och tryggt att
är att sälja skandinavisk design
står inför en kraftig expansion,
handla hos oss.
och i dag består sortimentet av
framförallt den intereuropeiska.
Marknadsföringskonceptet har utvecklats av
över 10 000 artiklar från cirka
Fortfarande är det endast 6
Zalandos egna specialister och företaget exponeras
180 leverantörer.
procent av alla e-handelsbolag
inte bara på nätet, utan även genom reklam i tidningar
Försäljningen uppgår till
inom EU som bedriver försäljning
och tv.
omkring 35 miljoner kronor (2012), över nationsgränserna, säger han. l
– Det har gjort att Zalando i dag är ett välkänt
varav exporten svarar för cirka
www.scandinaviandesigncenter.de
varumärke även utanför kärnregionen Tyskland,
55 procent.
www.designonline.se
Österrike och Schweiz, säger Michael Lindskog.
– Många tror att e-handel är
lättförtjänta pengar, men glömmer att det krävs stora investeTyska viktigt för affärerna
ringar i både datasystem och
marknadsföring. Vi lägger motTyskland är Sveriges största handelspartner och kunskaper
svarande cirka 15 procent av
i tyska språket har därmed en avgörande betydelse vid
omsättningen på reklam i radio
försäljningen av svenska varor och tjänster. För snart 25 år
och tv och på nätet, säger han.
sedan bildades Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden på
Det som heller inte många
initiativ av den svenska regeringen och näringslivet i syfte
tänker på är att varje land har sina
att förbättra språkkunskaperna bland svenska affärsmän.
egna regler och sin egen kultur
Sedan dess har cirka 2 000 personer genomgått språksom det gäller att anpassa sig till.
utbildning i fondens regi.
En av de svåraste marknaderna är,
KURSER UNDER 2013
enligt Jörgen Bödmar, Tyskland:
11-22 februari i München
– Den tyska konsumentlagFör mer information om stipendierna
11-22 mars i München
stiftningen är långtgående och
gå in på www.sprakfonden.org eller
15-26
april
i
Rendsburg
ger till exempel kunderna rätt att
kontakta Heike Christine Kirsch
2-13 september i München
alltid returnera varor helt [email protected]
16-27 september i Rendsburg
fritt. Det utnyttjas av många och
Tel: +46-8-665 18 11
21 oktober – 1 november i München
leder till höga kostnader för frakt
och förpackningar.
Foto: zalando
Men även om internet är en
global försäljningskanal förekommer lokala skillnader som det gäller
att ta hänsyn till, understryker han.
– Trender kan skilja sig åt. För
att kunna erbjuda våra kunder
bästa möjliga service försöker vi
därför alltid ha noga koll på vilka
varumärken som är efterfrågade
på respektive marknad. Men även
processer som till exempel betalsystem och leveransvillkor kräver
lokala anpassningar.
På huvudkontoret i Berlin har
Zalando byggt upp team för varje
enskild marknad. Det svenska
teamet, som har ansvaret för
företagets marknadsföring i
Sverige, består av omkring 20
svenskar med olika erfarenhet
och kompetens.
– Dessutom har vi lokala
inköpskontor i modemetropolerna
Berlin, Paris, Milano, London och
sedan en tid tillbaka även i Stockholm. Det innebär till exempel att
våra kunder i Italien kan köpa
skandinaviskt mode och att vi i
Sverige kan glädjas åt mode från
hela Europa. Vårt breda sortiment
är och förblir vår styrka, framhåller
Michael Lindskog. l
DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 21
Modeschmuck für jeden Tag
erobert Schweden
Foto: bijou brigitte
Die meisten Schweden gehen gerne shoppen, Frauen
genauso wie Männer. Sie sind immer neugierig auf
aktuelle Mode und Accessoires. Das Geschäftsmodell
von Bijou Brigitte spricht daher schwedische Kunden
an: Der größte Modeschmuckkonzern Europas bietet
rund 9.000 verschiedene Artikel an und präsentiert
zweimal im Jahr neue Saisonkollektionen. In Europa
und den USA betreibt das Unternehmen mehr als
1.100 Filialen. Seit 2008 können auch Kundinnen in
Stockholm, Kista, Nacka und Malmö Schmuck und
Accessoires bei Bijou Brigitte kaufen. Im selben Jahr
etablierte sich das Unternehmen auch in Finnland.
„Schweden liegt wie die anderen skandinavischen
Länder auf einem guten wirtschaftlichen Niveau“,
begründet Unternehmenssprecherin Annegret Wittmaack. „Die Durchschnittseinkommen sind hoch,
entsprechend ist genügend Kaufkraft vorhanden.
Das spricht für einen guten Konsumgütermarkt.“
Offenbar trafen die Ketten, Ohrringe, Kämme, Broschen und Armbänder den Geschmack der Schwedinnen. „Die Filialen sind auf die Konsumgewohnheiten der Kunden ausgerichtet“, erläutert Wittmaack
das strategische Konzept, „die Standorte befinden
sich ausschließlich in sehr guter Lage, die Warenpräsentation ist einheitlich und die Kundenberatung ist
fachlich kompetent.“ Besonders stolz ist Bijou Brigitte auf sein neues Ladenbaudesign, das in allen neuen
Filialen umgesetzt wird.
Bijou Brigitte will in Schweden weiter wachsen,
was dank des virtuellen Büros und Rechts- und
Marktberatung in der Handelskammer sicher gelingen wird. „Wir sind mit dem Verlauf zufrieden und
prüfen laufend potenzielle Filialstandorte“, sagt die
Sprecherin abschließend.
Der Name des Unternehmens hat übrigens einen
ganz persönlichen Hintergrund. „Bijou“ heißt
Schmuckstück auf Französisch, so viel ist klar, aber
wer steckt hinter dem Namen Brigitte? „Ganz einfach“, lacht Annegret Wittmaack, „so heißt die
Ehefrau des Firmengründers Friedrich-Wilhelm
Werner.“ l
Foto: Ihle AG
Tyska etableringar i Sverige Deutsche Investitionen in Schweden
Den tyska däckgrossisten Ihle AG har
etablerat sig i Sverige och
erbjuder däck, fälgar och kompletta
hjul från de flesta kända märkena.
Ihles däcksortiment nu
hos svenska handlare
Ihle AG är en av Europas ledande
däckgrossister. Sedan våren 2012
finns bolaget representerat på
den svenska marknaden.
– Sverige är en viktig del av den
skandinaviska marknaden och
vårt sortiment passar väl in här,
motiverar koncernens finanschef
Carsten Schuckenböhmer den
svenska expansionen. Det är i
första hand kunder i premiumsegmentet som Ihle riktar sig till.
Däcken, från de flesta kända
varumärkena, distribueras från
Tyskland via ett svenskt lager till
svenska bilverkstäder, bilåterförsäljare och bildelshandlare. Ihles
säljare är nu mitt uppe i att bygga
nya affärsrelationer i Sverige.
Carsten Schuckenböhmer lovordar
Tysk-Svenska Handelskammaren,
som anlitades för den svenska
etableringen. l
Bijou Brigitte
vill växa i Sverige
Den tyska smyckestillverkaren
Bijou Brigitte är en av Europas
största smyckeskoncerner med
9000 artiklar i sitt sortiment.
Sedan 2008 kan även svenska
kunder i Stockholm, Kista, Nacka
och Malmö köpa Bijou Brigittessmycken och accessoarer.
Sveriges goda ekonomi med en
stark köpkraft fick Bijou Brigitte
uppmärksamt på den svenska
marknaden.
Bra butikslägen, kompetent
personal och ett enhetligt butikskoncept anpassat till kundernas
köpbeteenden är viktiga komponenter i koncernens etableringsstrategi. Bijou Brigitte, som
genom Tysk-Svenska Handelskammaren har virtuellt kontor,
vill fortsätta växa i Sverige. l
22 DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN
Reifenhändler Ihle in Schweden auf Spur
Mit den richtigen Autoreifen
unterwegs zu sein, ist in Schweden ein wichtiges Thema. Besonders seitdem bei Schneewetter
und Glätte die Winterreifenpflicht
für PKW, LKW und Busse gilt – mit
und ohne Spikes. Die Ihle AG,
einer der führenden Reifengroßhändler Europas im B2BGeschäft, ist seit Frühjahr 2012
auch auf dem schwedischen
Markt vertreten. „Schweden ist
ein wichtiger Teil des skandinavischen Marktes“, begründet Konzernfinanzchef Carsten Schuckenböhmer die Expansion. „Wir
sehen gute Möglichkeiten, mit
unserem Leistungsspektrum Kunden im Premiumsegment zu
erreichen. Es gibt genügend Kaufkraft und unser Angebot passt auf
den Markt.“
Als landeskundiger Mittler
und Dienstleister mit einem FullService-Programm habe die
Deutsch-Schwedische Handelskammer den Einstieg in Schweden
leicht gemacht, sagt Schuckenböhmer. Er kannte Stockholm von
früheren Besuchen und empfindet die Menschen in Schweden
als aufgeschlossen, freundlich
und locker. Das mache die Zusammenarbeit angenehm, meint
Schuckenböhmer, der vor einem
Jahr alle Hände voll zu tun hatte:
Er gründete die Ihle Sverige AB
und musste gleichzeitig einen
Geschäftsführer finden. Danach
mussten Verhandlungen geführt,
rechtliche Fragen geklärt und
Ansprechpartner vermittelt werden. Hierbei hat ihn die Handelskammer tatkräftig unterstützt.
Nach der Einstellung von weiteren vier Mitarbeitern kam die
Lohnbuchhaltung dazu. „Das hat
vorbildlich funktioniert und mich
sehr entlastet“, lobt Schuckenböhmer.
Trotzdem bleibt für sein Team
in Schweden noch genug zu tun.
„Wir suchen größere und bereits
im Markt etablierte Partner“,
beschreibt Schuckenböhmer die
Strategie, „das bedeutet: Wir stecken mitten drin im Aufbau von
Geschäftsbeziehungen.“ Die
Unternehmensgruppe vertreibt
alle gängigen Autoreifenmarken
an den Reifeneinzelhandel, an
Werkstätten, Autohäuser und
Systempartner, die bisher noch
keine Reifen im Angebot haben.
Geliefert werden die Reifen direkt
aus Deutschland in ein schwedisches Lager zur weiteren Distribution. Die Lagerlogistik wird aus
Deutschland gesteuert und vor
Ort kann man sich auf den Ausbau der Vertriebswege konzentrieren. Die Handelskammer nimmt
der Administration viel Arbeit ab.
„Wir als Ihle-Gruppe sind vollständig von der Leistungsfähigkeit der Handelskammer überzeugt“, resümiert der Finanzchef,
„die grenzüberschreitende Kommunikation ist schnell, kundenorientiert und fachlich fundiert.
Wenn wir eine derartige Servicequalität auch in anderen Ländern
hätten, dann würde dort sicher so
manches besser funktionieren.“ l
Acting Responsibly
Creating Opportunities
Bayer Norden är en regional enhet inom
den internationella Bayerkoncernen.
Bayer Norden omfattar Danmark, Sverige,
Norge, Finland och Island, samt Estland,
Lettland och Litauen. Bayer Norden har
cirka 1.200 anställda och hade 2011 en
nettoomsättning på 636 miljoner euro.
Bayer är ett internationellt företag
med kärnkompetens inom områdena
hälsa, kost och högteknologiska material.
Målsättningen för våra produkter och
tjänster är att vara människor till gagn
och förbättra deras livskvalitet. Samtidigt vill vi skapa värde genom innovation, tillväxt och lönsamhet. Bayerkoncernen engagerar sig i principerna om
hållbarutveckling och sin roll som en
socialtoch etiskt ansvarstagande samhällsaktör. Ekonomi, miljö och socialt
ansvar viktas lika högt i vår verksamhet.
www.bayer.se
Att leva lite mer hållbart
är inte svårt. Det räcker
med att flytta till Malmö.
Vi på E.ON är helt övertygade: Det går att skapa ett hållbart samhälle. Tekniken och verktygen finns. Det handlar bara om att vi måste börja använda dem på rätt sätt.
Ta det här med hur vi bor, till exempel. Bara genom att leva i våra hem så gör vi av med
stora mängder energi, men det skulle inte behöva vara så. I Västra Hamnen har vi byggt
ett hus som vi givit namnet Hållbarheten. Det består av åtta lägenheter, och visar vad man
faktiskt kan göra för att skapa ett hållbart boende med dagens teknik.
På E.ON kan vi allt från energistyrning och samhällsbyggande till solkraft, biogas och
vindkraft. Och det är först när vi kombinerar dessa kunskaper som vi kan göra skillnad på
riktigt. För utmaningen med hållbarhet är att det inte bara finns en lösning.
Det är därför de boende i Hållbarheten får tillgång till en gas- eller elbil. Det är därför
huset har en egen vindkraftanläggning och solceller för elproduktion och den gemensamma poolen och bastun värms med biogas och solfångare. Det är därför vi delar ut en
iPad till varje lägenhet för exakt energistyrning, bygger in system för timmätning av
elförbrukningen och sköter uppvärmningen med biogas, fjärrvärme och värmepumpar.
För vi är helt övertygade. Det går att skapa ett hållbart samhälle. Och Hållbarheten i
Västra Hamnen är ett litet men viktigt steg på vägen dit.
På Lilla Varvsgatan 8 i Malmö har vi
byggt Hållbarheten: Åtta lägenheter
med den senaste tekniken inom
energibesparing.
Deutsche Investitionen in Schweden Tyska etableringar i Sverige
Erfolgreich im OnlineWerbegeschäft
Hultsfredsfestivalen:
Drei Tage Rock am See
Johan Kappel, vd för Adtech i Sverige.
so sagt er voraus, werde das Jahr
der mobilen Anwendungen.
„Der Trend geht vom tragbaren
Computer zum Smartphone.“ l
Adtech ger onlinereklam
rätt effekt
Marknaden för onlinereklam har
vuxit kraftigt under de senaste
åren. Den tyska systemleverantören Adtech, med verksamhet över
hela världen, har specialiserat sig
på denna form av reklam och är
sedan 2006 verksamt i Sverige.
Adtechs affärsidé handlar om
att utveckla mjukvara som gör att
reklambanners på webbsidor och i
mobila enheter ser bra ut och
levererar reklambudskapen vid
rätt tidpunkt till rätt mottagare.
En komplex systemplattform med
kapacitet från fyra datacenter ser
till att leveranserna sker snabbt
och korrekt.
Adtechs kunder återfinns
bland mediekoncerner, annonsnätverk och mediabyråer. I Sverige
är till exempel IT-förlaget IDG en
av kunderna.
Från Stockholmskontoret
bearbetas hela den nordiska
marknaden och även support och
service sker där.
Internetmarknaden är ständigt i snabb förändring både vad
gäller teknikutveckling och affärsmodeller. Johan Kappel, vd för
Adtech i Sverige, spår att användningen av mobila enheter får det
stora genombrottet 2013:
– Trenden går från bärbar dator till
smarta telefoner och surfplattor. l
Wer sich für Independent Rock begeistert, hat den
13. bis 15. Juni 2013 ganz sicher schon im Kalender
angestrichen. Denn in der Woche vor dem
Mittsommerfest können Musikfans wieder das
berühmte Hultsfred Festival besuchen. Das OpenAir-Festival ist eine schwedische Institution. Seit
1986 reisen Zehntausende von Fans in die Kleinstadt Hultsfred in der Nähe von Kalmar. Direkt
am malerischen See spielten im vergangenen Jahr
Bands wie The Cure, The Stone Roses und Mumford
& Sons. Dieses Jahr sind bereits Portishead, Arctic
Monkeys, Band of Horses und Fatboy Slim gebucht.
In den vergangenen Jahren war es nicht immer
einfach für die Veranstalter: 2010 fiel das Hultsfred
Festival aus und der frühere Veranstalter musste
aus wirtschaftlichen Gründen die Markenrechte
verkaufen. Sie wurden von der FKP Scorpio
Hultsfred AB erworben, einer Tochtergesellschaft
von Europas größtem Festival- und Tourneeausrichter FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH in
Hamburg.
Geschäftsführer Folkert Koopmans erzählt, was
ihn 2011 zur Übernahme der Großveranstaltung in
Schweden bewogen hat: „Die Marke Hultsfredsfestivalen existiert immerhin seit einem Vierteljahrhundert. Wir haben uns gedacht: Daraus lässt sich
etwas machen.“ Zumal die Hamburger Firma gerade im Begriff war, ein neues Festival in Dänemark
auf die Beine zu stellen und sich intensiv mit der
nordischen Zielgruppe zwischen 20 und 28 Jahren
beschäftigten. Die Expansion nach Skandinavien
hat auch einen strategische Hintergrund. „Der
deutsche Markt ist ausgereizt und bietet nicht
mehr viele Möglichkeiten“, erklärt Koopmans.
Gleichzeitig mit der FKP Scorpio Hultsfred AB für
mehrtägige Festivals wurde die FKP Scorpio Sweden
AB für Einzelveranstaltungen ins Leben gerufen.
2012 wurde ein Büro in Stockholm eröffnet, in dem
inzwischen zehn Mitarbeiter arbeiten. Für 2013
sind mehrere Konzerte in Stockholm und Göteborg
geplant, unter anderen mit Justin Bieber, Lana Del
Rey und Adrian Crowley. Dafür muss FKP Scorpio in
Vorleistung gehen. „Das Geschäft verlangt erhebliche Investitionen“, sagt Folkert Koopmans, der gern
auf den Buchhaltungsservice der Deutsch-Schwedischen Handelskammer zurückgreift, „aber wir
hoffen, dass wir 2013 schwarze Zahlen schreiben
können.“ l
I år kan vi se fram emot Portishead,
Arctic Monkeys, Band of Horses
(bilden) och Fatboy Slim på Hultsfredfestivalen.
FKP Scorpio växer
i Sverige
FKP Scorpio Konzertproduktionen
GmbH är en av Europas största
konsertarrangörer. Sedan det
Hamburg-baserade bolaget 2011
köpte varumärket till den berömda
Hultsfredsfestivalen, som gått i
konkurs året innan, har FKP
Scorpio vuxit på den svenska
marknaden. Hultsfredsfestivalen,
Getaway Rock, nya Bråvallafestivalen och den nystartade inomhusfestivalen Svenska Musikklubben arrangeras alla av FKP
Scorpios svenska verksamhet.
Expansionen i Skandinavien har
en strategisk förklaring:
– Den tyska marknaden är mogen
och har inte längre så många
möjligheter att erbjuda, säger
bolagets vd Folkert Koopmans.
Verksamheten har även utökats
med enskilda konserter och under
2013 står bland andra Justin
Bieber, Lana Del Rey och Adrian
Crowley på programmet. I fjol
öppnade FKP Scorpio ett kontor i
Stockholm med 10 medarbetare.
Tysk-Svenska Handelskammarens
anlitas bland annat för redovisningtjänster åt den svenska
verksamheten. l
DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 25
Foto: band of horses
Der Markt für Online-Werbung ist
in den vergangen Jahren kräftig
gewachsen. Das weltweit tätige
Unternehmen Adtech hat sich auf
diese Werbeform spezialisiert und
ist seit 2006 auch in Schweden
aktiv.
Das Geschäftsmodell: Adtech
entwickelt Software, die Werbung
auf Webseiten und in mobilen
Geräten wie Smartphones und
Tablet-PCs gut aussehen lässt und
die Werbebotschaften zum richtigen Zeitpunkt beim richtigen
Empfänger ankommen lässt.
Dahinter stecken clever programmierte Datenbanken in vier
Rechenzentren, die für den
pünktlichen Versand und die Auslieferung sorgen. Die Kunden von
Adtech – Medienkonzerne, Agenturen und die werbetreibende
Wirtschaft - wissen genau, wie
wichtig es ist, dass Reklame auch
wirklich ankommt. „Wir sind ein
Systemlieferant“, erklärt Johan
Kappel, Geschäftsführer von Adtech, „zu unseren Kunden gehören
die größten Medienhäuser Dänemarks und Finnlands.“ Um den
ganzen Norden bearbeiten zu
können, hat sich Adtech für den
Standort Stockholm entschieden.
In Schweden betreuen Johan Kappel und seine 14 Mitarbeiter unter
anderem die Onlinemedien des
Computerverlags IDG. Um die
Finanzbuchhaltung und Gehaltsabrechnung kümmert sich die
Handelskammer in Stockholm. In
der deutschen Zentrale der
Adtech GmbH in Dreieich bei
Frankfurt wird die Produktentwicklung vorangetrieben. „Bei der
Arbeit mit dem Internet passiert
unglaublich viel unglaublich
schnell“, sagt der Geschäftsführer
„die Branche ist ständig in Veränderung, und die Technik für Internet-Anwendungen ist häufig
bahnbrechend. Es macht Spaß, die
Kunden hierbei beraten und
unterstützen zu können.“ 2013,
BMW 6-serie
gran coupé
www.bmw.se
När du älskar
att köra
Nya BMW 6-serie graN coupé.
sköNheteN gör eNtré.
Plötsligt stannar alla samtal av. Huvuden vrids, munnar öppnas. Samtliga blickar riktas åt ett håll och alla är unisont medvetna om att
de inte vill vara den som stör ögonblicket. Skönheten gör entré. Stil och grace, och en karisma så stark att man kan skära den med
kniv. Platsen skulle kunna vara var som helst i Sverige, och ögonblicket bara några sekunder långt. Men för alla närvarande känns det
som en evighet. Målsättningarna när vi tog fram BMW 6-serie Gran Coupé var visserligen högt satta – allt annat än fulländning skulle
vara ett misslyckande – men resultatet överträffade ändå våra vildaste förväntningar. Kom in och titta på det själv hos din närmaste
BMW-återförsäljare. Men håll i hakan.
alltid med BMW Fri service i 3 år/8.000 mil. Nya BMW 6-serie Gran Coupé. Från 790.500 kr. Effekt från 313-450 hk. Bränsleförbrukning vid blandad körning enl
EU-norm från 5,5-9,2 l/100 km. Koldioxidvärde från 146-215 g/km. Miljöklass: EU5. Billån från 6.685 kr/mån. Baseras på 5,75% ränta (ränteläge mars 2013), 30% kontantinsats, 50% restskuld efter 36 månader. Effektiv ränta 6,10%. Uppläggningsavgift och administrationsavgift tillkommer. Finansiering via BMW Financial Services.
Deutsche Investitionen in Schweden Tyska investeringar i Sverige
Foto: bayer
Foto: Abus
Abus hänglås pryder
Hohenzollernbrücke i Köln,
en symbol för kärlek.
Mit Abus immer auf der
sicheren Seite
Seit 1924 sorgt sich Abus um die
Sicherheit zu Hause und unterwegs. Gegründet als eine kleine
Manufaktur von Vorhangschlössern, die vom Gründer August
Bremicker selbst entworfen und
selbst gebaut wurden, ist daraus
eine internationale Unternehmensgruppe mit Produkten rund
um die Sicherheitstechnik
gewachsen. Alarmanlagen,
Brandschutz, Schließanlagen fürs
Haus sowie Schlösser und Zubehör für Zweiräder und Boote
braucht man auch in Schweden.
Seit einigen Jahren findet man
Abus daher im südschwedischen
Jönköping.
Von hier aus ist Verkaufsleiter
Michael Grahn ständig auf Achse.
Er betreut Kunden in Schweden,
Finnland und Norwegen für den
Bereich Hardware, sein Kollege
Mathew Wise ist für den Bereich
Mobile Security zuständig. Regelmäßig reisen die beiden nach
Deutschland. In der Stadt Wetter,
in der Nähe von Dortmund, hat
die Muttergesellschaft Abus
August Bremicker und Söhne KG
ihren Hauptsitz. Von hier aus
werden die Kunden in aller Welt
beliefert. „Wir verkaufen nicht an
den Endverbraucher, sondern
arbeiten mit dem Großhandel“,
erklärt der Verkaufschef. Gemeinsam mit seinen Kollegen nutzt er
die vorhandenen Vertriebsstrukturen über den Eisenwarenhandel, den Bauhandel, den Fahrrad-,
den Motorrad- und den Bootshandel. „Wir unterstützen die
Grossisten mit unserem Fachwissen und Know-how“, beschreibt
Grahn die Aufgaben, „und wir
sorgen dafür, dass das Sortiment
des Einzelhändlers umfassend
und aktuell ist. Selbstverständlich
bilden wir die Verkäufer auch in
den neuen Produkten und Techniken aus.“ Da bleibt für die Verwaltung nicht viel Zeit übrig. In
Från färg till friskvård
och förnybart:
Bayer firar 150 år
der Deutsch-Schwedischen Handelskammer hat Abus einen zuverlässigen Dienstleister für die
Buchhaltung und die Gehaltsabrechnung gefunden. „Gelegentlich
brauchen wir auch mal einen
juristischen Rat“, fügt Michael
Grahn hinzu und fasst sein Urteil
mit småländischer Sparsamkeit in
wenigen Worten zusammen:
„Es gab nie Probleme. Wir sind
sehr zufrieden.“ l
På den säkra sidan
med Abus
Det är inte ovanligt att det står
Abus på hänglåset eller husnyckeln.
Sedan 1924 har Abus affärsidé
handlat om säkerhet i hemmet
och när du är på resande fot. Det
företag som en gång grundades
som tillverkare av hänglås har idag
vuxit till en internationell koncern
inom säkerhetsteknik: larmsystem,
brandskydd, låsanläggningar för
hemmet samt lås och tillbehör för
tvåhjulingar och båtar.
Sedan några år tillbaka utgår
Abus skandinaviska verksamhet
från Jönköping. Därifrån bearbetas
marknaderna i Sverige, Finland
och Norge.
– Vi säljer inte direkt till slutkunden utan via grossister inom
järnhandel, byggmarknader samt
cykel-, motorcykel- och båthandeln, säger försäljningschef
Michael Grahn.
Tysk-Svenska Handelskammaren anlitas för verksamhetens
redovisning och lönehantering. l
Produkter och material från Bayer
finns i allas vår vardag: värktabletter, kosttillskott, trädgårdsmedel eller inredningsmaterialet i
bilen. För att nämna några exempel.
Bayer startades som en färgfabrik 1863 av Friedrich Bayer och
Johann Friedrich Weskott och är i
dag ett globalt företag med
omkring 112 000 medarbetare
och en omsättning på 37 miljarder
euro. Företaget har kärnkompetens inom hälsa, kost och högteknologiska material och ett av
områdena som för närvarande
växer mest är Consumer Care, en
division inom affärsområdet
Health Care.
I produktsortimentet ingår
bland annat en rad välkända
medicinska preparat, som till
exempel det smärtstillande medlet
Aspirin, som registrerades som
varumärke redan 1899, men även
en serie kosttillskott som säljs
under varumärket Berocca.
Vid sidan om produkter för
hälsa och välbefinnande är Bayer
också välbekant för sina produkter
inom bland annat ogräs- och
skadedjursbekämpning. Allt viktigare blir också Bayers satsning på
att utveckla nya lättviktsmaterial
till bland annat fordons- och
vindkraftsindustrin för att på så
sätt minska miljöpåverkan.
Bayer har sitt huvudkontor i
Leverkusen, utanför Köln, och är
sedan 1947 etablerat i Sverige
med huvudkontor i Solna.
Företaget har varit medlem i
Tysk-Svenska Handelskammaren
sedan den grundades 1951. l
Otto Bayer demonstrerar ett skumförsök
med polyurethan under ett föredrag år
1952. Otto Bayer demonstriert während
eines Vortrags einen Schäumversuch
mit Polyurethan (Jahr 1952).
Multivitaminer och kosttillskott är
ett av de områden som växer mest
för Bayer i Sverige. Bayer AB:s
kommunikationschef Anna-Carin
Stark förklarar varför:
­– Allt fler är medvetna om
vikten av att äta hälsosamt, men
inser samtidigt att deras kost inte
är tillräckligt bra.
Svenskarnas matvanor har
visserligen blivit bättre på senare
år. Men fortfarande är det många,
särskilt i den yngre åldersgruppen,
som äter alldeles för lite frukt,
grönsaker, fisk, fibrer och fullkorn
och för mycket fet, sockerrik och
salt mat, visar den rikstäckande
matvaneundersökning på vuxna
som genomfördes 2010 - 2011 av
Livsmedelsverket i samarbete med
Statistiska Centralbyrån. Närmare
1 800 personer mellan 18 och
80 år deltog i undersökningen.
– I vissa skeden av livet kan
det därför finnas behov av kosttillskott, inte som ersättning, utan
som komplement och för att ge
rätt balans till kosten, förklarar
Anna-Carin Stark. l
DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 27
Making our world safer.
Independent advice – neutral tests
– recognised certification.
TÜV
®
www.tuv-nord.com/se
Geschäftsmöglichkeiten in Deutschland Affärsmöjligheter i Tyskland
Övervikt och fetma är ett av våra
största folkhälsoproblem. Idag är
drygt hälften av svenska män och
ungefär fyra av tio kvinnor överviktiga eller feta, enligt undersökningar som gjorts av Statistiska
Centralbyrån.
Itrim är ett svenskt företag
som specialiserat sig på att
erbjuda program för varaktig
viktminskning genom förändrat
beteende inom mat och motion.
– Vårt program är uppbyggt
på vetenskaplig grund och har
tagits fram av Sveriges ledande
experter inom området, säger
Anders Lindgren, som är medgrundare och ordförande i Itrim.
Itrim startade 2003 och har i
dag 39 center runt om i Sverige,
varav 33 drivs av fristående
franchisetagare. Drygt 40 000
personer har hittills genomgått
programmet för att få hjälp med
att gå ned i vikt.
– Resultatet överträffar andra
program på marknaden. En forskningsstudie som nyligen publicerades i den ansedda vetenskapliga
tidskriften The American Journal
of Clinical Nutrition visar att deltagarna uppnår en viktminskning
på i genomsnitt 10,9 kilo efter ett
år. Efter två år på Itrim är den
genomsnittliga viktminskningen
Foto: fido
Itrim satsar i Tyskland
på viktminskning
12,3 kilo. Nio av tio deltagare
uppger också att de fått förbättrad livskvalitet till följd av
programmet, konstaterar Anders
Lindgren.
Målet är nu att kedjan ska
expandera, inte bara i Sverige,
utan även utomlands. Itrim har
redan två viktminskningscenter i
San Francisco och i slutet av
februari öppnades ett i Köln.
– Ambitionen är att bli det
ledande viktminskningsprogrammet även i Tyskland. Problemet
med övervikt är dessutom ännu
större i Tyskland än i Sverige,
säger Anders Lindgren.
I samband med etableringen
av det tyska dotterbolaget ställde
Tysk-Svenska Handelskammaren
upp med rådgivning kring både
juridik och interkulturella skillnader.
– Handelskammaren är en
värdefull resurs som kom med
många goda råd och nya infallsvinklar i uppstartskedet, säger
Anders Lindgren. l
Yoko är en tysk familjefilm som har premiär i Sverige under 2013.
Animationerna, inklusive Yoko, skapades av Fido.
Yoko ist ein deutscher Familienfilm. Die Animationen, auch die von Yoko,
wurden von Fido geschaffen.
Fido ger filmen rätta effekten
Anders Lindgren, ordförande
och en av grundarna till Itrim.
Foto: Itrim
Itrim hilft Kölnern beim
Abnehmen
Die schwedische FitnessstudioKette Itrim hat sich darauf spezialisiert, ihren Kunden beim
Abnehmen zu helfen. In Schweden haben schon knapp 40.000
Personen das wissenschaftlich
erprobte Trainingsprogramm mitgemacht. Seit Februar ist Itrim
auch auf dem deutschen Markt
vertreten. Die Kette eröffnete ein
Fitnessstudio in Köln. Die deutsche Itrim-Tochtergesellschaft
wird in juristischen und interkulturellen Fragen von der DeutschSchwedischen Handelskammer
beraten. l
Den snabba utvecklingen inom datateknik har gjort att animationer
och andra specialeffekter används i allt högre utsträckning vid produktion av såväl reklamfilm som vanlig spelfilm. Fido är ett företag
som specialiserat sig på att producera de sekvenser som inte går att
filma på vanligt sätt.
– Målet är att animationerna ska vara så verklighetstrogna att
den som ser filmen inte ska upptäcka vad vi gjort, förklarar Ysabel
Knyphausen, marknadschef på Fido.
På meritlistan finns en rad välkända produktioner – allt ifrån det
animerade fåret Frank i Tele2-reklamen till avancerade specialeffekter i
långfilmer som ”Låt den rätte komma in”, ”Underworld Awakening”,
”Kon-Tiki” och ”Yoko”.
– Vårt fokus ligger på de svåraste momenten inom animationsteknik, det vill säga päls och vatten, säger Ysabel Knyphausen.
Fido ingår i den svenskägda koncernen Forestlight Entertainment
och har ett 30-tal anställda på huvudkontoret i Stockholm. Sedan
september 2012 ingår även ett dotterbolag – Fido Germany GmbH –
i Hamburg med en anställd som arbetar med försäljning mot tyska
reklambyråer och produktionsbolag.
– Tyskland är en reklamintensiv marknad som genererat mycket
jobb för vår del. Den stora skillnaden mot Sverige är att det är större
uppdrag och mer pengar, säger hon.
Inför etableringen anlitade Fido Tysk-Svenska Handelskammaren,
främst för juridisk rådgivning.
– Handelskammaren ”översatte” skillnaderna i den svenska och
tyska juridiken. Det underlättade etableringsprocessen och hjälpte
oss att snabbt komma igång, säger Ysabel Knyphausen. l
Fido gibt Filmen die richtigen Effekte
Nu ska även tyskarna få hjälp att minska i vikt.
Itrim öppnar ett center i Köln.
Die schwedische Firma Fido hat sich auf wirklichkeitsgetreue Spezialeffekte für Spiel- und Werbefilme spezialisiert mit Fokus auf Animationen von Fell und Wasser. Fido gehört zum schwedischen Konzern
Forestlight Entertainment und hat seinen Hauptsitz in Stockholm.
Auf dem werbeintensiven deutschen Markt ist Fido seit September
2012 mit einem Angestellten in Hamburg vertreten. Die DeutschSchwedische Handelskammer steht Fido dabei mit juristischer Beratung zur Seite. l
DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 29
soluzions.se
Porsche rekommenderar
För mer information besök www.porsche.se
Mid-engine, yes. Spoil-sport, no.
En högvarvig och effektiv boxermotor 30 cm bakom din rygg ger perfekt balans.
Effektivare bromsar och lägre vikt ger dig ännu mer kördynamik. Nya Porsche Cayman
är segmentets enda racerbil. Finns hos ett Porsche Center nära dig.
Porsche Center Kalmar – Porsche Center Karlstad – Porsche Center Stockholm – Porsche Center Syd (Malmö) – Porsche Center Väst (Göteborg, Borås, Linköping)
Porsche Cayman – Cayman S – Bränsledeklaration blandad körning 7,7 - 8,0 l/ 100 km. CO 2 - utsläpp: 180 - 188 g / km. Med PDK-växellåda.
Ausblick Deutschland Utblick Tyskland
foto:SVD
Utnyttja din
Schwedenbonus
BERLIN
Tillbaka i min gamla hemstad
slår det mig än en gång hur
omtyckt Sverige är och hur synd det är att vi svenskar
inte drar större nytta av det. Titt som tätt hör man
ett “Ah, Schweden, ich liebe Schweden” allt som
oftast följt av en utläggning om semesterminnen
från små skogsjöar jag aldrig hört talas om, och hur
våra båda länder har ett särskilt speciellt förhållande.
“Nej, det har vi inte. Ni älskar oss, men tyvärr har
de flesta svenskar inte lärt sig att tycka om er” brukar
jag tänka – något så otrevligt skulle jag givetvis aldrig säga till en Sverigeälskande tysk – men inte desto
mindre sant. För de flesta svenskar är Tyskland bara
en enda lång autobahnsträcka på väg till något annat,
som de tror roligare resmål, och tyvärr drömmer
många småföretagare om att bli stora i Kina eller
expandera i USA. Trots att Tyskland sedan länge är
vår största handelspartner och att exporten till vårt
södra grannland var på hela 120 miljarder kronor 2011.
Den skulle kunna vara mycket större. Glöm
Amerika, tona ner tanken på Asien och satsa istället
på Tyskland. Det är Europas viktigaste land, och med
sina 82 miljoner invånare en rejäl marknad med kunder som har pengar, även i dessa tider. I Tyskland
handlas det inte på kredit, här sparas det först och
shoppas sen, men det finns en tydlig Schwedenbonus
(det är inte ett ord du hittar i uppslagsverken, utan
ett som jag brukar använda för att beskriva hur det
är att vara svensk i Tyskland), som svenska företag
borde bli bättre på att utnyttja.
Vilket annat land visar en och en halv timmes
ren Sverigeporr på tv på bästa sändningstid på
söndagkvällar, där tyska skådespelare säger Hej
och hejdå och sedan pratar vidare på tyska, alltid i
sommarvackra miljöer där husen är röda med vita
knutar och alla människor vackra? Jag talar givetvis
om den populära tv-serien “Inga Lindström”, författaren som när jag intervjuade henne för ganska
många år sedan visade sig vara från Bayern och som
tagit pseudonymen Inga Lindström för att den lät så
svensk. Och vilket annat land har Astrid Lindgrenskolor i snart sagt varje stad, eller är med och betalar
för inspelningen av svenska filmer som sedan dubbas
till tyska?
Jag inser att jag predikar för redan frälsta här.
Bara det att du läser den här texten – i just den här
årsberättelsen – tyder på du, och antagligen ditt
företag, har förstått Tysklands vikt. Men det borde
vara fler, inte minst mitt i krisen. Även om marknaden är krävande och tyska konsumenter kräsna så
borgar orden aus Schweden för kvalitet för en tysk.
Fler unga borde lära sig tyska (trenden är tyvärr nedåtgående) och personligen går jag omkring och försöker få vänner och bekanta att lämna autobahn och
upptäcka Tysklands alla vackra resmål.
Utvecklingen går ändå Tysklands väg. Dels gör
Berlins dragningskraft att många européer, och
framförallt unga svenskar, slår sig ner i den tyska
huvudstaden under kortare eller längre perioder och
får därmed förhoppningsvis större intresse för landet,
något de tar sig med tillbaka hem. Dels har eurokrisen stärkt Tysklands ställning på den europeiska
scenen och gjort att dess betydelse ökat. Där Frankrike
tidigare var den politiska tungviktaren och Tyskland
den ekonomiska, har Berlin tillsammans med resten
av landet nu tagit på sig rollen som draglok på båda
områdena.
Räkna därför med att valet till förbundsdagen i
höst kommer bli mer omskrivet än något tidigare
tyskt val. Vi pratar givetvis inte om amerikanska
nivåer, men det märks att krisen ändå gjort att
Tysklandsintresset ökar. Där plånboken finns, finns
också makten, och ju mer vi svenskar lär oss om
Tyskland, desto lättare blir det att göra affärer söder
om Östersjön.
Det är dags att utnyttja vår Schwedenbonus och
faktiskt se till att våra länder får ett särskilt förhållande. Vi kan tjäna pengar, och arbetstillfällen, på det.
Therese Larsson
Therese Larsson är utrikesanalytiker på Svenska Dagbladet och fick ett särskilt gott öga till Tyskland redan
när hon studerade i Berlin på 90-talet. Sedan dess har
hon bott där i omgångar, som längst fem år.
DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 31
Miele inbyggnadsprodukter hittar
du hos utvalda specialister.
Hitta din närmaste Miele Studio på mielestudio.se.
Konsumentkontakt 08-562 29 000.
foto:privat
Ausblick Schweden Utblick Sverige
Zuhause
in Europa
M
an stelle sich einen Geschäftsreisenden
vor, wie er im späten Dezember ein Flugzeug von Stockholm nach Berlin besteigt.
Unter ihm dunkle Wolken, vor ihm ein Stapel Jahresrückblicke großer Zeitungen. In denen muss er dann
während des Flugs eine schlechte Nachricht nach der
anderen lesen: Eurokrise, Finanzkrise, Bundespräsidentenkrise, Krise in Spanien, Portugal, Griechenland.
Krise in Europa. Und wenn der Reisende landet, blickt
er aus dem Fenster und sieht: Tegel. Nicht den schönen neuen Flughafen, auf den er sich gefreut hatte,
als er die Tickets vor vielen Monaten buchte. Krise
allenthalben also.
Was bleibt vom vergangenen Jahr? Die Frage
stellen sich Redaktionen in jedem Winter. Für 2012
fielen die Antworten – wieder einmal - frostig aus.
Wirklich aufmunternd war die Abschussbilanz jedenfalls nicht. Da könnte für unseren Geschäftsreisenden durchaus Gefahr bestehen, eine leichte Depression zu entwickeln, wie er da mit seinem Rollkoffer
und dem Stapel gedruckter Bad News unterm Arm
durch die schummrigen Gänge der alten Terminals
dem neuen Jahr entgegenbollert.
Aber wir, die wir seine Reiseroute kennen, wollen
das nicht recht glauben. Wir können uns sogar vorstellen, dass der Mann trotz allem guter Dinge ist.
Schließlich bewegt er sich zwischen zwei europäischen Ländern, welche die Krisenjahre erstaunlich
gut überstanden haben. In Deutschland haben es
Bund und Länder sogar geschafft, mit der langen
Tradition öffentlicher Haushaltsdefizite zu brechen.
Und in Schweden wurden in den vergangenen Jahren die chronisch hohen Steuern ein wenig gesenkt.
Für viele Menschen in diesen Ländern sind deshalb
die Krisen, die Europa in erschütterten, meist abstrakte Krisen geblieben.
Und es sind nicht nur Wirtschaftsdaten, die konkreter Krisenstimmung entgegenwirken. Viel wichtiger als die großen Zusammenhänge sind wohl all die
selbstverständlichen Kleinigkeiten, die nie in einer
Zeitung stehen: Der Alltag, in Schweden wie in
Deutschland, funktioniert ja meist ausgezeichnet,
weil er mit Sozialsystemen und Infrastruktur so
bequem eingerichtet ist. Es ist ein Alltag, der nicht
nur nebeneinander, sondern vor allem auch miteinander gut funktioniert.
Wie gut, das konnte ich im vergangenen Jahr
selbst erleben, als ich mit meiner Familie von Stockholm in eine südwestdeutsche Kleinstadt umgezogen bin. Die Anerkennung schwedischer Dokumente,
die Ummeldung des Autos – dank EU-weiter Regeln
auch in deutschen Provinzbehörden eine Sache von
Minuten. Der Wechsel der Kinder von der Dagis in die
Kita – kein Problem, denn unser neuer Kindergarten
orientiert sich an skandinavischen Vorbildern. Kurz:
Vieles Neue kam uns ziemlich bekannt vor. Selbst die
neue Buchhandlung wirkte irgendwie heimisch:
Schwedische Krimis füllen ganze Regalwände. Sicher
sind das Kleinigkeiten. Aber es gibt viele davon und
in der Masse haben sie zumindest bei mir dazu
geführt, dass ich die viel beschworene Krise Europas,
oder gar der europäischen Idee, nicht recht nachvollziehen kann. Unserem Geschäftsreisenden wird es
vielleicht ähnlich gehen. Europas Länder haben am
Ende mehr mit einander gemein, als Währungssysteme, Agrarpolitik und all die anderen Themen, über
die sie so gerne streiten. Die manchmal erstaunlichen Ähnlichkeiten zwischen Deutschland, einem
EU-Gründungsstaat, und Schweden, das der
Gemeinschaft erst spät beitrat, sind ein gutes Beispiel dafür. Die Grundlagen des europäischen Miteinanders werden eben nicht in Brüssel gemacht. Sie
bestehen vielmehr in ausgeprägtem Interesse für
und dem Respekt vor den Nachbarn, und – vielleicht
am allerwichtigsten – in unzähligen persönlichen
und wirtschaftlichen Kontakten. Sie erstarken mit
jeder Reise, mit jeder neuen Handelsbeziehung. Und
selbst 2012 sind sie stärker geworden. Das sind
schon mal gute Voraussetzungen für 2013 – denn
auch dieses Jahr werden wir meistern. Mit all seinen
Krisen, die ganz bestimmt kommen.
Gunnar Herrmann
Freier Journalist
DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 33
Tjänster för svenska företag Dienstleistungen für deutsche Unternehmen
Med 55 medarbetare erbjuder Tysk-Svenska Handelskammaren tjänster för marknadsetablering under ett och samma tak.
Handelskammarens jurister, ekonomer och marknadsexperter hjälper tyska och svenska företag att lyckas med sin marknadsnärvaro
i Sverige respektive Tyskland. Det innebär tjänster som sträcker sig från första marknadsstudien, affärskontakterna eller bolagsbildningen
till att sköta administrativa funktioner som löneadministration och bokföring. Som fullserviceleverantör inom etableringsrådgivning
i Tyskland och Sverige använder vi oss av vårt unika nätverk och djupa förankring inom tysk-svenskt näringsliv.
Market Entry
Ninni Löwgren
Karl-Heinz Gössling
Norman Karsch
Avdelningschef Market Entry
& Business Development
vice vd /
Avdelningschef Mässor
Abteilungsleiterin
Market Entry & Business
Development
stellv. Geschäftsführer
Abteilungsleiter Messen
Avdelningschef Återvinning
& Förpackningar,
representation ”Gröna Punkten”
Market Entry & Business Development
Mässor / Messen
Avdelning Market Entry & Business Development
består av erfarna marknadsexperter med en stark
förankring i det tyska näringslivet. Vi informerar om
de tyska marknadsförhållandena, analyserar potentialen och förbereder våra kunder på nästa steg i sin
expansion.
Mässor är en kostnadseffektiv marknadsföringskanal
och en bra träffpunkt för intressanta möten med
både kunder och kollegor. Handelskammaren
representerar mässbolagen i Düsseldorf, München,
Hamburg och Berlin och erbjuder den service som
behövs för att göra mässdeltagandet framgångsrikt.
Det inkluderar även kommunikationstjänster för att
du ska nå ut till din målgrupp.
Die mehrsprachigen Marktexperten der Abteilung
Market Entry & Business Development unterstützen
Ihr Unternehmen bei der erfolgreichen Expansion
auf dem schwedischen Markt mit maßgeschneiderten
Informationen, Analysen und Geschäftspartnervermittlungen sowie mit Coachings in deutschschwedischer Geschäftskultur.
• Etablerings-/investeringsrådgivning (representant
för Germany Trade & Invest i Sverige)
Messen sind ein kostengünstiges Marketinginstrument für ergiebigen Austausch. Wir repräsentieren
in Schweden die Messen Düsseldorf, München,
Hamburg und Berlin. Wir begleiten auch deutsche
Firmen in Ihren Kommunikations- und Marketingaktivitäten, damit Ihr Marktauftritt in Schweden
gelingt.
Abteilungsleiter Recycling
& Verpackungen
Återvinning & Förpackningar /
Recycling & Verpackungen
Producenterna är skyldiga att dokumentera mängden
förpackningar som levereras på den tyska marknaden
samt hur insamlingen och återvinning har skett. Vi
erbjuder helhetslösningar för producentansvar kring
återvinning av förpackningar, elektronikskrot och
batterier i Europa och vi förenklar administration och
rapportering.
Das Angebot unserer Abteilung umfasst die Beratung zur Entsorgung und Lizenzierung von Verkaufsund Transportverpackungen sowie die Entwicklung
von Rücknahmelösungen für Batterien und Elektroaltgeräten in Europa.
• Analys av producentansvar
• Förpackningsåtervinning i Tyskland och Europa
• Affärspartnerförmedling
Representant för Messe Düsseldorf, Messe München,
Messe Berlin och Hamburg Messe:
• Interkulturell coachning
• Rådgivning kring mässorna
• Personalrekrytering
• Lösningar för lokal insamling
• Kommunikations- och presstjänst på mässan
• Symbolguiden - hjälp med märkningsplikten
• Marknadsstudier och konkurrentanalyser
• Skräddarsydda studieresor till Tyskland
• Aktiv marknadsföring och införsäljningsarbete för
kunder
Offizieller Repräsentant der Messe Düsseldorf,
Messe München, Messe Berlin und Hamburg Messe:
• PR & Kommunikationstjänster
• Vorbereitung und Durchführung
• Markteinstiegsberatung
• Beratung bei Messekommunikation und PR
• Konkurrenz- und Potentialanalysen
• Markt- und Standortanalysen
• Återvinning av elektronik/batterier i Tyskland
• Distanshandel - praktisk hjälp
• Märkning av livsmedel
• Recyclingsbörsen - förmedlingssystem
av material
• Analyse der Entsorgungsverpflichtung
• Verpackungsentsorgung in Schweden
und Europa
• Geschäftspartnervermittlungen
• Entsorgung von Elektro-Altgeräten /
Batterien in Schweden
• Interkulturelles Coaching
• Versandhandel-Lösungen
• Personalservice
• Standort-Entsorgung
• Virtuelles Büro
• Symbolguide – Hilfe bei Kennzeichnungs­pflichten
• Aktives Marketing und Akquisearbeit für Kunden
• Lebensmittelkennzeichnung
• PR und Kommunikationsdienstleistungen
• Recyclingsbörse - Vermittlungssystem
für Material
34 DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN
Dienstleistungen für deutsche Unternehmen Tjänster för svenska företag
Mit über 50 Mitarbeitern bietet die Deutsch-Schwedische Handelskammer Dienstleistungen der Marktbearbeitung aus einer Hand.
Die Experten der Handelskammer sorgen ebenso für einen gelungenen Einstieg wie für die nachhaltige Marktverankerung.
Sie unterstützen bei Unternehmensgründungen und übernehmen wichtige administrative Funktionen. Als Full-Service Beratungsunternehmen
stellt die Kammer ihr engmaschiges Netzwerk in der deutsch-schwedischen Wirtschaft in den Dienst ihrer Kunden.
business support
Björn H Jonsson
Dr. Eva Häußling
Avdelningschef
Redovisningstjänster
Avdelningschef
Juridik & Skatt
Abteilungsleiter
Finanz- und
Gehaltsbuchhaltung
Rechtsanwältin /
Abteilungsleiterin
Recht & Steuern
Redovisningstjänster /
Finanz- und Gehaltsbuchhaltung
Med 18 tvåspråkiga medarbetare med kompetenser
från både Tyskland och Sverige hanterar vi uppdrag
åt tyska och svenska företag. Vi sköter den löpande
redovisningen med årsbokslut, årsredovisning och
deklaration enligt svensk och tysk lagstiftning. Vi
ser till att löner upprättas och betalas ut.
Unsere 18 Mitarbeiter sind zweisprachig und stellen
ihre Kompetenzen in den Dienst deutscher und schwedischer Unternehmen. Wir kümmern uns um Ihre laufende Finanzbuchhaltung inklusive des Jahresabschlusses sowie um die Steuererklärung nach
schwedischer beziehungsweise deutscher Gesetzgebung. Außerdem erledigen wir die Berechnung und
Auszahlung von Gehältern.
Juridik / Recht
Skatt / Steuern
De flesta av våra jurister har dubbel examen, i både
tysk och svensk juridik, vilket gör vår kompetens
unik. Våra tjänster består bland annat av rådgivning
och hantering kring bolagsbildningar samt arbetsrättsliga ärenden i Tyskland och Sverige. Vi tar oss an
ärenden som handlar om vilka regler som gäller för
att få sälja en viss produkt.
Trots ökad harmonisering av mervärdesskattelagstiftningen inom EU finns nationella skillnader. Vi har
specialistkompetens inom tysk och svensk momslagstiftning och erbjuder företag praktisk hjälp med
momsregistrering, – redovisning samt rådgivning
kring fast driftställe, tull och skatt.
Neben verschiedenen Gründungsformen und Steuerpflichten gilt es auch für bereits etablierte deutsche Unternehmen in Schweden Unterschiede, vor
allem im Arbeitsrecht, zu beachten. Unsere kompetenten Juristen mit Examina und langjährigen Erfahrungen aus beiden Ländern unterstützen Sie bei allen
Fragen zum schwedischen Recht.
• Rådgivning inom tysk och svensk juridik
• Skattemässiga registreringsärenden
• Bolagsbildning (GmbH, UG, Filiale)
• Redovisningstjänster inkl årsbokslut med
årsredovisning och inkomstdeklaration
• Handelsagentavtal och återförsäljaravtal
• Faktureringstjänster med påminnelsehantering
• Betalningslösningar, individuellt anpassade
• Rapportering och controlling
• Löneadministration, tidrapportering via internet
• Arbeitgeber-, umsatz- und unternehmenssteuerliche
Registrierungen
• Finanzbuchhaltung inklusive Jahresabschluss und
Körperschaftssteuererklärung
• Allmän avtalsrätt
Harmonisierung der Umsatzsteuer in der EU? In der
Realität existieren weiter nationale Unterschiede, die
wir für Sie bemeistern. Wir verfügen über breite
Fachkompetenz im Umsatzsteuerrecht, bieten Fiskalvertretung und Beratung. Beschäftigen Sie Personal
in Schweden, müssen Sie sich mit der Betriebstättenproblematik auseinandersetzen, möglicherweise
müssen Ihre Mitarbeiter Einkommensteuererklärungen in Schweden abgeben. Auch hier beraten wir Sie
umfassend.
• Momsregistrering (ombud)
• Intrastatservice
• Mervärdesskatterättslig rådgivning
• Utmätning
• Företagsinformation och kreditupplysning
• Juridiska översättningar
• Rådgivning inom tull och skatt
• Rådgivning kring dubbelbeskattningsavtalet
• Internationella arbetsgivarfrågor
• Skräddarsydda seminarier
• Skiljedomsförfarande
• Fiskalvertretung
• Juristische Beratung vor der Etablierung
• Firmengründung in Schweden
• Umsatzsteuerrechtliche Beratung
• Intrastatservice
• Einkommensteuererklärung und -beratung für
(entsandte) Arbeitnehmer in Schweden
• Rechnungserstellung und -überwachung
• Arbeitsrecht
• Individuell angepasste Zahlungsabwicklung
• Gesellschaftsrecht
• Berichterstattung und Controlling
• Handelsvertreter- und Vertragshändlerverträge
• Gehaltsbuchhaltung mit Online-Reporting
• Handelsregisterauszüge und Kreditauskünfte
• Verbrauchssteuer- und zollrechtliche Fragen
• Doppelbesteuerungsabkommen,
Betriebsstättenfragen, Transferpricing
• Inkasso- und Mahnverfahren
• Juristische Übersetzungen
• Betreuung von behördlichen Verfahren
• Seminare zum Arbeits- und Gesellschaftrecht
• Intervention
• Schiedsgerichtsverfahren
DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 35
Om oss Über uns
Olof Persson, Präsident und CEO von Volvo,
ist seit Oktober 2012 Präsident der DeutschSchwedischen Handelskammer. Hier spricht er
über sein Verhältnis zu Deutschland.
Olof Persson i intervju
Olof Persson im Gespräch
Olof Persson, vd och koncernchef för Volvo,
är sedan oktober 2012 ordförande i
Tysk-Svenska Handelskammaren.
Här berättar han om sin relation till Tyskland.
Vad lockade dig att tacka ja till att bli ordförande
för Tysk-Svenska Handelskammaren?
Jag har bott och arbetat i Tyskland under flera år och
ville gärna vara med och utveckla handelsrelationerna
mellan Tyskland och Sverige. Våra länder har mycket
att vinna på ett ökat utbyte.
AB Volvo är ett av Sveriges största exportföretag,
hur viktig är den tyska marknaden för Volvo?
Det är en viktig marknad för alla våra affärsområden
och vi har som målsättning att öka vår närvaro och
bli ännu starkare i Tyskland.
foto: volvo group
”Man måste göra sin
hemläxa för att verkligen
förstå dynamiken,
kundkraven och de
regionala skillnaderna
på den tyska marknaden.”
Samtidigt som Tyskland är Sveriges största
handelspartner, är det en svår marknad att ta sig
in på, konkurrensen är stor. Vilket råd vill du ge
till företag som vill lyckas bättre?
Man måste göra sin hemläxa för att verkligen förstå
dynamiken, kundkraven och de regionala skillnaderna
på den tyska marknaden. Mitt råd är att ta hjälp av
någon av de många samarbetsorganisationer som
finns eller av någon som tidigare byggt upp en verksamhet i landet. Har man möjlighet att lära sig tala
tyska är det något som uppskattas mycket.
Vilka argument vill du ge tyskt näringsliv för att
investera mer i forskning och utveckling i Sverige?
Sverige har ett väl utvecklat forsknings- och utvecklingssystem och ligger långt framme på områden
som fordonsteknik, telekommunikation och miljöteknik.
Här finns en bra infrastruktur och mycket kunnigt
folk som kan vara till nytta för tyska företag.
Du har själv bott och arbetat i Tyskland i sju år,
vad har du tagit med dig från den tiden?
Insikten om att likheterna mellan Sverige och Tyskland är fler än skillnaderna. Vi har ett gemensamt
sätt att angripa problem och det finns stora likheter
i hur vi driver affärer och processer framåt.
36 DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN
Was hat Sie daran gereizt, Präsident der DeutschSchwedischen Handelskammer zu werden?
Ich habe mehrere Jahre in Deutschland gewohnt
und gearbeitet und möchte gern die Handelsbeziehungen zwischen Schweden und Deutschland verbessern. Unsere Länder können beide von einem
intensiveren Austausch profitieren.
AB Volvo ist eines der größten Exportunternehmen.
Wie wichtig ist der deutsche Markt für Volvo?
Deutschland ist ein wichtiger Markt für alle unsere
Geschäftsfelder. Unser Ziel ist es, die Präsenz in
Deutschland weiter zu verstärken.
”Wir sind erstklassig
aufgestellt in den Bereichen
Fahrzeugtechnik,
Telekommunikation und
Umwelttechnik.”
Deutschland ist einer der größten Handelspartner
von Schweden. Es ist allerdings nicht ganz
einfach sich auf dem deutschen Markt zu
etablieren, weil die Konkurrenz groß ist.
Welchen Tipp würden Sie einem Unternehmen
geben, das nach Deutschland expandieren möchte?
Man muss seine Hausaufgaben machen, um die
Dynamik des deutschen Marktes, die Wünsche der
Kunden und die regionalen Unterschiede wirklich
verstehen zu können. Am besten holt man sich Hilfe
bei einer Organisation oder einem Partner, der sich
gut mit Deutschland auskennt und dort bereits
Geschäftsbeziehungen aufgebaut hat. Wenn man die
Möglichkeit hat Deutsch zu lernen, kann das viele
Vorteile bringen.
Mit welchen Argumenten würden Sie deutschen
Unternehmen davon überzeugen, mehr in
Forschung und Entwicklung in Schweden zu
investieren?
Schweden hat ein hoch entwickeltes Forschungsund Entwicklungssystem. Wir sind erstklassig aufgestellt in den Bereichen Fahrzeugtechnik, Telekommunikation und Umwelttechnik. Schweden bietet eine
gute Infrastruktur und hohe Fachkompetenz, von der
auch deutsche Unternehmen profitieren können.
Sie haben selbst in Deutschland gelebt und
gearbeitet. Was haben Sie aus dieser Zeit
mitgenommen?
Die Erkenntnis, dass Schweden und Deutsche gut
miteinander Geschäfte machen können, da man
relativ ähnlich denkt.
Über uns Om oss
Tysk-Svenska
Handelskammarens
styrelse
Vorstand der
Deutsch-Schwedischen
Handelskammer
per den 1 mars 2013 /
Stand: 1. März 2013
SVERIGE / SCHWEDEN
Olof Persson
Styrelseordförande
Präsident
Vd och koncernchef
President & CEO
AB Volvo, Göteborg
TYSKLAND / DEUTSCHLAND
Hans-Theodor Kutsch
Vice styrelseordförande
Vizepräsident
Styrelseordförande /
Vorsitzender des Beirates
Ter Hell Plastic GmbH, Hamburg
REVISORER
WIRTSCHAFTSPRÜFER
Kerstin Moberg
Auktoriserad revisor /
Autorisierter Revisor
PricewaterhouseCoopers,
Stockholm
Ingemar Wareborn
Vice styrelseordförande
Vizepräsident
Vd / Geschäftsführender
Gesellschafter
Bodafors Trä AB, Malmbäck
Prof. Dr.-Ing. Aldo Belloni
Medlem i koncernledningen /
Mitglied des Vorstands
Linde AG, München
Mathias Racz
Auktoriserad revisor /
Autorisierter Revisor
PricewaterhouseCoopers,
Stockholm
Franz Borgers
Styrelseordförande / Vorsitzender
des Aufsichtsrats
Borgers AG, Bocholt
Sverker Lundkvist
Skattmästare Schatzmeister
Delägare i / Gesellschafter
Dreber Lundkvist & partners AB,
Stockholm
Göran Gummeson
tidigare vd / ehem. Geschäftsführer
AB Volvo Penta, Göteborg
Liselotte Hjorth
Global Head Commercial Real
­Estate, medlem i koncernledningen /
Mitglied des Vorstands
SEB AG, Frankfurt/Main
Bjarne Holmqvist
Styrelseordförande och ägare /
Vorsitzender des Aufsichtsrats
und Inhaber
Wenmec AB, Göteborg
Ekon. dr. h.c. Björn Savén
Styrelseordförande / Vorsitzender
des Aufsichtsrats
IK Investment Partners, London
Ulf Troedsson
Vd / Geschäftsführer
Siemens AB, Upplands Väsby
Tuomo J. Hatakka
Medlem i koncernledningen för
Vattenfall AB, chef affärsområde
Production /
Mitglied des Konzernvorstandes
Vattenfall AB, Leiter Business
Division Production
Berlin / Stockholm
Christian Palme
Vd / Geschäftsführer
CP Medical, Hechingen
Lars Göran Josefsson
Gesellschafter der
Robert Bosch Industrietreuhand KG
Fredrik Karlsson
Vd / Geschäftsführer
Lifco AB, Enköping
Peter Edelmann
Tidigare medlem i
koncernledningen /
Ehem. Mitglied des
Konzernvorstands
Voith AG, Heidenheim
Kent Oderud
Vd / Geschäftsführer
Miele AB, Solna
Martin Kauffner
Ekonomidirektör / CFO
Lidl Sverige KB, Solna
HEDERSMEDLEMMAR
EHRENMITGLIEDER
Staffan Bohman
Stockholm
Dr. h.c. Jacob Palmstierna
­Stockholm
Konsul Dr. Dietrich Schulz
­Lübeck
Jan-Carl Graf von Rosen
­Stockholm
Sven Wallgren
Saltsjöbaden
Dr. Bernhard Reutersberg
Medlem i koncernledningen /
Mitglied des Vorstands
E.ON SE, Düsseldorf
Edgar Rosenberger
Ägare / Inhaber
Retail Brand Services, Hamburg
Klaus Walther
Senior Vice President
Deutsche Lufthansa AG,
Frankfurt/Main
(bis April 2013)
Leif Östling
medlem av koncernledningen /
Vorstandsmitglied
Volkswagen AG, Wolfsburg
(bis April 2013)
Präsidium: Olof Persson, Hans-Theodor Kutsch,
Ingemar Wareborn und Sverker Lundkvist. Geschäftsführer: Dr. Ralph-Georg Tischer.
DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 37
Medlemsförteckning Mitgliederverzeichnis
SVERIGE
5 Oceans Shipping
Company AB
STOCKHOLM
A.L.I. Logistik AB HAMMAR
AB Autometall ASKIM
AB Bruzaholms BrukBRUZAHOLM
AB Derma
GRÅBO
AB EBA PlastANDERSTORP
AB Electrolux
STOCKHOLM
AB NIGABKUNGSBACKA
AB Nyåkers Pepparkakor
NYÅKER
AB Pegol
GÖTEBORG
AB Rahms Kexfabrik
STOCKHOLM
AB SKF
GÖTEBORG
AB Webra IndustriENKÖPING
AB Volvo
GÖTEBORG
AB Zeller & CoMÖLNLYCKE
Abba Seafood AB
GÖTEBORG
ABUS Kransystem ABKARLSTAD
ABUS Scandinavia AB
JÖNKÖPING
Ackermann Comfort AB
STOCKHOLM
ActiLeg ABHANDEN
Active German
STOCKHOLM
Adapt Localization Services STOCKHOLM
Adecco Sweden AB
STOCKHOLM
Adidas Sverige AB
SOLNA
Adtech Sweden AB
STOCKHOLM
Advokat Göran Forssberg AB
BÅSTAD
Advokat John Kadelburger AB STOCKHOLM
Advokatfirman Cederquist KB STOCKHOLM
Advokatfirman Delphi KB
STOCKHOLM
Advokatfirman Engström & Co ABMALMÖ
Advokatfirman Hans T Lindell AB
YSTAD
Advokatfirman Lindahl KB
STOCKHOLM
Advokatfirman Vinge KB
GÖTEBORG
Advokatfirman Vinge KBMALMÖ
Advokatfirman Vinge KBHELSINGBORG
Advokatfirman Vinge KB
STOCKHOLM
Advokatfirman Wennerholm
& Auerbach AB
STOCKHOLM
A-förpackning ABMÖLNDAL
AGA AB/Linde Gas
LIDINGÖ
AGA Gas ABMALMÖ
Agaria
ÅKERSBERGA
Akelius Fastigheter AB
DANDERYD
AktivBoSTOCKHOLM
Alarmtech Sweden AB
SOLLENTUNA
Albis Plastic
Scandinavia AB
VÄSTRA FRÖLUNDA
Alfta Quren AB
ALFTA
Alliansgruppen Assurans
STOCKHOLM
Alloljepannor Kroll
STOCKHOLM
Almondy AB
STORSLANDA
Alstom Transport AB
STOCKHOLM
Aminoff & Co AB ÅKERSBERGA
Anab ABÖSTERSUND
Andreas Stihl Norden AB
STENKULLEN
Ansgarius Svensson AB
SÖDRA VI
Ansorg AB
STOCKHOLM
Anwr Norden AB
UPPLANDS VÄSBY
Arbesko ABÖREBRO
ARD-Studio Stockholm
STOCKHOLM
Arinox AB
SKARA
Arklab Stockholm
STOCKHOLM
Arriva Sverige AB
STOCKHOLM
Arta Plast ABTYRESÖ
ASB Greenworld ABTRELLEBORG
Aspekta ABMALMÖ
Astra Nordic b2b
STOCKHOLM
ATC Tape Converting AB
JÄRFÄLLA
Atida AB
SOLNA
Atria Foodservice AB
HELSINGBORG
Attorney Esq AB
STOCKHOLM
Atümat Högtrycksteknik ABTYRESÖ
Avail Intelligence SoftwareMALMÖ
Axel Larsson
Maskinaffär AB
UPPLANDS VÄSBY
B. Elvefors Marketing ABARILD
B2BerlinSTOCKHOLM
Babybjörn AB
SOLNA
Bagport Sweden ABSTOCKHOLM-ARLANDA
Baker & McKenzie
AdvokatbyråSTOCKHOLM
Balco AB
VÄXJÖ
BAMABBROMMA
Barbro Wollberg
ÖversättningarSTOCKHOLM
Barmatic AB
STOCKHOLM-GLOBEN
BASF AB
GÖTEBORG
Bayer AB
SOLNA
BDO Stockholm AB
SOLLENTUNA
Behr Sweden ABMÖLNDAL
Bernd Fahje
VÅLBERG
Bernd Mussmann
RevisionsbyråUDDEVALLA
Bertfelt Teknik AB
STOCKHOLM
Bertrandt Sweden ABTROLLHÄTTAN
Betty Barclay International
NACKA
Binder Nordica AB
ÅKERSBERGA
Bindomatic AB
STOCKHOLM
Bioprocess Control ABLUND
Björn Hansson
Psykologkonsult AB
SOLLENTUNA
Blum Svenska ABHUSKVARNA
BMW Sverige AB
SOLLENTUNA
Bodafors Trä AB
MALMBÄCK
Boehringer Ingelheim AB
STOCKHOLM
Boing AB
GÄLLIVARE
Bokförlaget Thorén och Lindskog MALMÖ
BoKlok AB
MALMÖ
Bolon AB
ULRICEHAMN
Bonthron & Ewing AB
VALLENTUNA
Booking North AB
JÄRVSÖ
Borgers Nord AB
GÖTEBORG
Bornicon & Salming AB
STOCKHOLM
Bosch Rexroth AB
GÖTEBORG
Bosch Rexroth Teknik AB
STOCKHOLM
Brilliant Gallery-Old Town
STOCKHOLM
Brio ABOSBY
Brose Sweden ABTORSLANDA
BSH Home Appliances AB
SOLNA
Budo & Fitness Stores AB
HÄGERSTEN
Business Class
Translations AB
STOCKHOLM
Business Region Göteborg
GÖTEBORG
Börje Jönssons Åkeri AB
HELSINGBORG
C Survey AB
VÄSTRA FRÖLUNDA
C.T.R. MC-DelsimportenKINNA
Calibra ABARLANDASTAD
Callans Trä ABERIKSLUND
Car Events
from Sweden ABARLANDASTAD
Cargotec Sweden ABÖRNSKÖLDSVIK
Carl Zeiss AB
STOCKHOLM
Casall Sport AB
NORRKÖPING
Cefour Wine & Beverage
Partihandel AB
ÅHUS
Cellwood Machinery AB
NÄSSJÖ
Cellwoodgruppen ABMARIANNELUND
CEWE Instrument AB
NYKÖPING
CFI Group
STOCKHOLM
Chemoform Scandinavia AB STOCKHOLM
Coface Sverige
STOCKHOLM
Colliers International AB STOCKHOLM
Combit AB
DANDERYD
CommServ Handelsbolag
SÄRÖ
Conny Com AB
STOCKHOLM
Conrad Elektronik Norden ABMALMÖ
Continental Bakeries
North Europe AB
ÅSLJUNGA
ContiTech Scandinavia ABKISTA
Cornamuse AB
STOCKHOLM
Cramo Sverige ABKISTA
Creality AB
STOCKHOLM
CrossControl AB
ALFTA
Crossworks AB
SOLNA
Crown Worldwide AB
STOCKHOLM
C-W Karlstedt ABMALMÖ
C-Å Ahlqvist AB (Unicurl)
GÖTEBORG
D&H Svenska ABMÖLNDAL
DAL Nordic Finance AB
STOCKHOLM
Dekra Automotive AB
SOLNA
Delicato Bakverk ABKUNGENS KURVA
Delmaco ABTÄBY
Dematek ABHUDDINGE
Dentomed ABLIDINGÖ
38 DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN
Dentsply IH ABMÖLNDAL
Deutsche Bank AG
STOCKHOLM
DHL Supply Chain Sweden
SOLNA
Direct Validation
VÄLLINGBY
Dreber Lundkvist
& partners AB
STOCKHOLM
Dräger Medical Sverige ABKISTA
Dräger Safety Sverige AB
PARTILLE
Dural GmbH Tyskland Filial BANDHAGEN
Durgo AB
SOLNA
Duroc Machine ToolTÄBY
Dücker Corrpal AB
YSTAD
Dynamic Code ABLINKÖPING
E.ON Sverige ABMALMÖ
E.s.s. Induction AB
VÄSTERÅS
Eberspächer ABTROLLHÄTTAN
Ebm-papst AB
JÄRFÄLLA
ECCS AB
STILLINGSÖN
EET Enjoy Event ABENSKEDE
EG Electronics AB
VÄLLINGBY
Ehn & Land AB
NACKA STRAND
EIM Scandinavia AB
STOCKHOLM
Eklandia Fastighets AB
GÖTEBORG
Eksjöhus AB
EKSJÖ
Elektron Music
Machines MAV AB
GÖTEBORG
Elkschnaps ABMARIESTAD
Elmia AB
JÖNKÖPING
Elproman AB
SEGELTORP
Elvang & Partnere
AdvokatbyråSTOCKHOLM
EMA Partners Sweden AB
STOCKHOLM
Embo Import ABEMMABODA
Emuge-Franken AB
ÖREBRO
Endress + Hauser AB
SOLNA
Erichs Armatur ABMALMÖ
ERVSUNDBYBERG
Esco Nordic AB
GÖTEBORG
Esma Försäljnings AB
SPÅNGA
Euroglott
JÄRNA
Euro-LS, Language ServiceTYRESÖ
Europeisk Biluthyrning AB
STOCKHOLM
Evers Frank Print
& Media Group
VÄSTERÅS
Eversheds Södermark
Advokatbyrå AB
STOCKHOLM
Excore Consulting KB
GÖTEBORG
Exinova ABTIBRO
Expoma Reklam i Borås AB
BORÅS
Fabas International AB
KARLSKRONA
Farligt Gods Hjälpen AB
NORRKÖPING
Fatum AB
STOCKHOLM
Felder Group Sweden AB STOCKHOLM
Fergin Sverige AB
MOTALA
Fermentas Sweden AB
HELSINGBORG
Finax AB
HELSINGBORG
Finax Bröd AB
TRELLEBORG
Findus Sverige AB
BJUV
Finnveden Gjutal AB VÄSTRA FRÖLUNDA
Fioritur AB
DJURSHOLM
Five Eye’s AB
STOCKHOLM
Fjordtank Rederi AB
VÄSTRA FRÖLUNDA
FKP Scorpio Hultsfred AB
STOCKHOLM
FKP Scorpio Sweden AB
STOCKHOLM
Fleck Consulting AB
STOCKHOLM
Fleximark AB
NYKÖPING
Flohr, Klaus-Dieter
OSKARSHAMN
FMT Aircraft Gate
Support Systems ABTRELLEBORG
Focus Nordic AB
PARTILLE
Fordonsmateriel AB
ÄNGELHOLM
Forestlight Entertainment AB STOCKHOLM
Fouriertransform AB
STOCKHOLM
Francotyp-Postalia Sverige AB
SOLNA
Fresenius Kabi AB
UPPSALA
Freudenberg Household
Products AB
NORRKÖPING
Freudenberg Simrit AB
BROMMA
Fri programvarusyndikatet Gbg
GÖTEBORG
Frilanspoolen i Sverige AB
KUNGSÖR
Fuchs Smörjmedel
Sverige ABHELSINGBORG
Fujicolor Sverige filial till
Eurocolour Kiel
Photogrosslabor GmbH & Co. KGMALMÖ
Furore Invest AB
NACKA
G Grönberg Advokatbyrå AB STOCKHOLM
Gaudy Stockholm AB
STOCKHOLM
GBS Nordic AB
STOCKHOLM
GDI Consulting AB
STOCKHOLM
Gematronics AB TRANEMO
Geppebba
BÅSTAD
Gernandt & Danielsson
AdvokatbyråSTOCKHOLM
Gina Tricot AB
BORÅS
Glas-Weld System ABKARLSTAD
Glenair Nordic AB
SOLNA
Globalscandinavia ABMALMÖ
Glunova AB
ÅSELE
GMS Language ServicesTYRESÖ
Golfino AB
STOCKHOLM
Grant Thornton AB
STOCKHOLM
Grapes Svenska AB STOCKHOLM
Green Fortune AB
STOCKHOLM
Grohe A/S Danmark filial
MALMÖ
Grolink AB
HÖJE
Grossmanns/Restaurang GQ STOCKHOLM
Groth & Co KB
STOCKHOLM
Grunenthal Sweden AB
SOLNA
GVS Gruppen-Vertriebs- und
Service GmbH, Ty Sv Filial STOCKHOLM
Gymgrossisten Sweden AB
STOCKHOLM
Göran Johansson Revisionsbyrå i Nacka Strand AB NACKA STRAND
Göteborgs Hamn
GÖTEBORG
Göteborgs Kex ABKUNGÄLV
HaaJoo AB
VAXHOLM
Habau CZ s.r.o. Sverige Filial STOCKHOLM
Habau Sverige AB
STOCKHOLM
Habia Teknofluor ABKNIVSTA
Hafi, Hallands Fruktindustri AB GETINGE
Hager Elektro AB
GÖTEBORG
Haglöfs Scandinavia ABAVESTA
Haman Support AB
STOCKHOLM
Hamburg Süd Norden AB
STOCKHOLM
Hamilton Advokatbyrå KB
STOCKHOLM
Hamilton Robotics AB KISTA
Hannover
Rückversicherung AG
STOCKHOLM
Hans Strempel Advokatbyrå AB GÖTEBORG
Hapag-Lloyd Sweden AB
GÖTEBORG
Harsco InfrastructureÖREBRO
Hedson Technologies ABARLÖV
Heidemann Hantverk AB
JÄRNA
Hellström Advokatbyrå KB
STOCKHOLM
Helukabel AB
JÄRFÄLLA
Henning N. Partners AB
Stockholm
Hermes Slipverktyg ABTÄBY
Hermetik Hydraulik ABTÄBY
Hewlett-Packard Sverige AB
SOLNA
Hexicon Cooperation
STOCKHOLM
Hochtief Solutions AG
Tyskland Sverige Filial
KISTA
Holmquist Metall och Gravyr AB NORSBORG
Horiba Europe GmbH
Filial Sverige
SÖDERTÄLJE
Hornbach Byggmarknad ABHISINGS BACKA
Hotell Tre Små Rum STOCKHOLM
HotSwap Stockholm AB
SUNDBYBERG
Hugo Tillquist ABKISTA
Hummel Connector
Systems AB
JÖNKÖPING
Hydac Fluidteknik AB
SPÅNGA
Hügoth AB ESLÖV
Hägglunds Drives ABMELLANSEL
Hövding Sverige AB MALMÖ
IceMakers AB
ARJEPLOG
Icommunication ABLIDINGÖ
IFA Mess-, Regel u.
Elektrotechnik GmbH
Tyskland Norden filial
STOCKHOLM
IFX AB
SOLLENTUNA
IK Investment Partners STOCKHOLM
Ikea Food Services AB
HELSINGBORG
Ilona Stadelmann SpråkförmedlingTYRESÖ
For Audiophiles.
525 hp. Perfectly tuned. Listen to 0–100 km/h in 3.6 seconds at soundcloud.com/audir8
Audi R8 V10. Pris från ca 1.535.000 kr.
Bränsleförbr. bl. körning 13,1 l/100 km. CO₂ 305 g/km.
MILJÖKL. EU5. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. VARJE ÅTERFÖRSÄLJARE SVARAR SJÄLVSTÄNDIGT FÖR SIN EGEN PRISSÄTTNING.
Mitgliederverzeichnis Medlemsförteckning
Improture Retail Consulting ABTÄBY
Incoming Center
of Scandinavia ABHÄRNÖSAND
Index-Traub Nordic AB
SPÅNGA
Indutrade ABKISTA
Ingenjörsfirma Hans Benner ABLUDVIKA
Ingvar HolmbergESLÖV
Innovaphone nordic AB
STOCKHOLM
Inred Sverige AB
JOHANNESHOV
Inter Trade Marketing ABLIDINGÖ
Interkulturell språkutveckling
i Sverige AB
UMEÅ
International Advisory
Management Scandinavia AB
DJURSHOLM
Internationell Affärsutveckling
i Norr AB
UMEÅ
Intime Express ABHELSINGBORG
Investmentbolaget
Askungen AB
GÖTEBORG
IRS Translator AB
SÖDRA SANDBY
Iscom Consulting ABMÖLLTORP
Itrim International AB STOCKHOLM
ITS Independent Transport
och Shipping AB
GÖTEBORG
IUC Industriellt Utvecklings
Centrum Östergötland AB FINSPÅNG
J S Management Consult
STOCKHOLM
Jape Produkter AB HÄSSLEHOLM
Jige Scandinavia AB
GÖTEBORG
Jones Blomgren Travel AB
STOCKHOLM
Journalist- and Communication Office
LIDINGÖ
Kaeser Kompressorer ABTÄBY
Karob AB
ÅKERSBERGA
Kastrup & Genberg AB
SÖDERTÄLJE
Keback ABHALMSTAD
Kerstin Sörbom Consulting AB STOCKHOLM
KG Fridman AB
KARLSTAD
KG Knutsson AB
SOLLENTUNA
Kiltank Rederi AB
DONSÖ
Kimblad Technology AB
JÄRFÄLLA
Kjellbergs Logistik&Teknik
HÄLLEFORS
Klax gGmbH Tyskland
Norden Filial
SOLLENTUNA
Klimabolaget AB
STAFFANSTORP
Klüber Lubrication Nordic
STOCKHOLM
Klättermusen AB
ÅRE
KM Kommunikation
NORDINGRÅ
Knorr-Bremse System
för Tunga Fordon AB LUND
Kockum Communication
SOLNA
Koncis Affärsinformation AB
SKÖVDE
Kongsberg Automotive AB
MULLSJÖ
Kontima Industrial AB
NYNÄSHAMN
KPMGSTOCKHOLM
Kraft Foods Sverige AB
ANGERED
Kriss ABLÄNNA
KSB Mörck AB
GÖTEBORG
Kuhnke Automation ABKRISTIANSTAD
Kurt Nagel Sverige ABMALMÖ
Kurz & Co Advokatbyrå AB
STOCKHOLM
KUS AB STOCKHOLM
Kwintet Sverige AB
BORÅS
Lagerstedt & Berg ABLUND
Langner Horsetec ABLINKÖPING
Lappland News
NIEMISEL
Layher AB
UPPLANDS VÄSBY
Leaf Sverige ABMALMÖ
Lechler ABKARLSTAD
Lechner Svenska Holding AB
STRÖMSNÄSBRUK
Leinonen Sweden AB
STOCKHOLM
Leksandsbröd ABLEKSAND
LeMaitre Vascular GmbH Tyskl.ALMSTAD
Lex Sign ABMÖLNDAL
LGI Logistics Group Int. ABARLÖV
Lidl Sverige KB
SOLNA
Lifco ABENKÖPING
Life & Style Travel ABHANINGE
Limab AB
GÖTEBORG
Lindvalls Chark AB
STRÖMSNÄSBRUK
Lingon & Blåbär AB
ÅKERSBERGA
LKS Promotion AB
FÄRJESTADEN
Llentab ABKUNGSHAMN
Loeld Presenterar AB
STOCKHOLM
LTW Consulting SUNDBYBERG
Lufthansa Airplus
Servicekarten Filial
SOLNA
Lufthansa German Airlines
SOLNA
Lysekils Hamn ABLYSEKIL
Mabtech AB
NACKA STRAND
Magic multi media Sverige AB
NACKA
Magnet Sweden AB
MARIEFRED
Magnetic Components Sweden ABESLÖV
Mail Order Finance
GÖTEBORG
Malmbergs Elektriska ABKUMLA
Malmö stad NäringslivskontoretMALMÖ
MAN Truck & Bus ABKUNGENS KURVA
Mandel Media AB
STOCKHOLM
Mann & Hummel GmbH,
filialHISINGS BACKA
Mannheimer Swartling
Advokatbyrå AB
STOCKHOLM
Mannheimer Swartling
Advokatbyrå AB
GÖTEBORG
Mannheimer Swartling
Advokatbyrå ABMALMÖ
Mannheimer Swartling
Advokatbyrå ABHELSINGBORG
Manroland Sverige ABTROLLHÄTTAN
MAP Wellness & Consulting VALDEMARSVIK
MAQS Law Firm
Advokatbyrå AB
GÖTEBORG
Marcus Komponenter AB
JÄRNA
Marketport ScandinaviaMALMÖ
Markslöjd ABKINNA
Marx och PartnersKNIVSTA
Mastercare AB
SKARA
Matter of InterpretationMÖLNDAL
Maximator Business Synergi ABTÄBY
Maxos Food AB
MÄRSTA
MCI Scandinavia AB
STOCKHOLM
Meda AB
SOLNA
Media-Saturn Shared
Services Sweden AB
STOCKSUND
Mercalin AB
GÖTEBORG
Mercedes-Benz Försäljnings AB KISTA
Mercedes-Benz Sverige ABMALMÖ
Meyer Logistics Sverige ABTOLLARP
MGlas Scandinavia AB
SOLLENTUNA
Michael Günter Kämper SVANSKOG
Miele AB
SOLNA
Miltronic AB
NYKÖPING
Monier Roofing AB
SOLNA
Mora of SwedenMORA
Mornington Hotel
STOCKHOLM
MTC-Gerhard Rook ABTROSA
Multi Trolley ABÖREBRO
MultiMind Bemanning AB
STOCKHOLM
Multivac ABLUND
N.O.T. Byggteknik ABÖREBRO
NDB Elektroteknik Sverige ABMALMÖ
Neld International
Consulting AB
DJURSHOLM
Netigate AB
STOCKHOLM
Netlight Consulting AB
STOCKHOLM
Nice Wine i Jönköping AB
JÖNKÖPING
Nira Dynamics ABLINKÖPING
NLY Scandinavia AB
BORÅS
Noack Ingenieursgesellschaft GmbH
STOCKHOLM
Nocado Scandinavia ABHALLSTAHAMMAR
Nord Drivesystem AB
UPPLANDS VÄSBY
Nordea Bank AB
STOCKHOLM
Nordela AB
ÅRSTA
Nordic Concept Solutions AB
VARBERG
Nordic KidsWear AB
GUSTAVSBERG
Nordic Plastics Group ABTRELLEBORG
Nordic Spice ABESKILSTUNA
Nordslingan Bil ESKILSTUNA
Nordströms Handels ABLIDINGÖ
Nvidia Arc GmbH Tyskland
Sverige Filial
UPPSALA
Nya Nordiahl ABLÖDDEKÖPINGE
Nässjö Näringsliv AB
NÄSSJÖ
40 DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN
O. Kavli ABESLÖV
Ochse MarkenentwicklerBROMMA
ODMSOLLENTUNA
Ole Björn ABMALMÖ
Olle Magnusson AB HOVÅS
OptikumTÄBY
Optronic i Norden AB
SKELLEFTEÅ
Osram AktiebolagHANINGE
Otto Bock Scandinavia AB NORRKÖPING
Ottosson Färgmakeri AB
GENARP
Outnorth ABKALMAR
Ovako Hellefors AB
HOFORS
Ovako Tube & Ring AB
HOFORS
Pallkompaniet i Sverige KbHUDDINGE
Panduro Hobby AB
MALMÖ
Parmab Drivelement AB
NYNÄSHAMN
Paul Günther Sverige ABMALMÖ
Peepoople AB
STOCKHOLM
Perstorp Holding AB
PERSTORP
Perstorp Oxo AB
STENUNGSUND
PEWO Energitechnik AB
SOLLENTUNA
Pfisterer Komponent
& System AB
SKARPNÄCK
Piwa Food AB
STENKULLEN
Playbox AB
ÄLMHULT
Playground Music ScandinaviaMALMÖ
Polaris Headhunting AB
STOCKHOLM
Polynova Nissen AB
STOCKHOLM
Posten Meddelande AB
STOCKHOLM
PR Europe GmbH Tyskland Filial GÖTEBORG
PR Newswire Europe
Limited UK
STOCKHOLM
Pramit Construction Filial
STOCKHOLM
Preem AB STOCKHOLM
PricewaterhouseCoopersSTOCKHOLM
PricewaterhouseCoopersGÖTEBORG
Prime PR
STOCKHOLM
Primus AB
SOLNA
Pro One Consulting AB
STOCKHOLM
Procordia Food AB
ESLÖV
ProMinent Doserteknik AB
GÖTEBORG
Properf ABEKOLSUND
Proxitron ABMOTALA
QleanAir Scandinavia AB
STOCKHOLM
Quality Search Sweden AB
STOCKHOLM
Quest-Team Nordic AB STOCKHOLM
Regenbogen Camp Åhus
ÅHUS
Regionförbundet
Jönköpings län
JÖNKÖPING
Rennenkampff & Partner AB JÖNKÖPING
Rennie-Smith Publishing AB
Hjortron MagazineKRISTDALA
Rhenus Logistics Sverige AB
GÖTEBORG
Rittal Scandinavian ab
ÄNGELHOLM
RL-Nordic AB
STOCKHOLM
Robert Bosch AB
Göteborg
Rohde & Schwarz Sverige AB SKARPNÄCK
Rototest ABRÖNNINGE
RTS Realtime Systems AB
STOCKHOLM
Rödl & Partner Nordic AB
STOCKHOLM
Saab AB
STOCKHOLM
Salktennis ABBROMMA
Sandart & Partners
AdvokatbyråSTOCKHOLM
Sandå Sverige AB
DANDERYD
SAP Svenska AB
STOCKHOLM
Sarstedt ABHELSINGBORG
Sauter Automation AB
VÄLLINGBY
Scain consult AB
STILLINGSÖN
Scandic Hotels AB
STOCKHOLM
Scandinavian Norr Publishing STOCKHOLM
Scania CV AB
SÖDERTÄLJE
Scanstrip ABHÖLLVIKEN
Schaeffler Sverige ABARLANDASTAD
Scharc arkitektur ABHÄGERSTEN
Schenker AB
GÖTEBORG
Schenker ABKARLSTAD
Schenker Rail
STOCKHOLM
Schott Scandinavia ABBROMMA
Schunk Nordiska ABLENHOVDA
Schweden Splitt ABKARLSHAMN
Schüco International KG
STOCKHOLM
Seabased AB
UPPSALA
SEBSTOCKHOLM
Selective Mobile Innovation Lounge
Europe ABTÄBY
Semantix Språkcentrum AB STOCKHOLM
Semcoglas ABMALMÖ
Semrén & Månsson
Arkitektkontor AB
GÖTEBORG
Senoplast Nordic AB
STOCKHOLM
Setterwalls Advokatbyrå AB STOCKHOLM
Severin Svenska AB
DJURSHOLM
Sharp Electronics (Nordic) ABBROMMA
SiAn Management Services GUSTAVSBERG
Sick AB
VÅRBY
Siebert Scandinavia AB
STOCKHOLM
Siemens AB
UPPLANDS-VÄSBY
Siemens Financial Services AB
UMEÅ
Siemens Industrial
Turbomachinery AB
FINSPÅNG
Siepmann Sverige ABÖREBRO
SIFAB, Svenska Inredningsfabrikanters försäljnings AB GÖTEBORG
Simson Power Tools AB
HOFORS
Sixt/Nordic MasterCar AB
MALMÖ
SJ Event AB
STOCKHOLM
Skepparholmen Konferens SALTSJÖ-BOO
Skogabo ABBORLÄNGE
Skånemejerier ek. föreningMALMÖ
S-L-E Nordic ABKNISLINGE
Smurfit Kappa Kraftliner
PITEÅ
Solgårdens Driverier ABTRELLEBORG
SpringSign International ABLIDINGÖ
Språkbolaget AB
GÖTEBORG
SSAB AB
STOCKHOLM
Standby ABTROLLHÄTTAN
Stego Norden ABTÄBY
Stena Line Scandinavia AB
GÖTEBORG
Steuler Anlagenbau GmbH & Co.
KG Tyskland- Filial
SOLLENTUNA
Sto Scandinavia ABLINKÖPING
Stockholm Vistors Board AB STOCKHOLM
Stockholms Elinvest ABHUDDINGE
Stockholmsmässan AB
STOCKHOLM
Storopack Scandinavia AB
STOCKHOLM
Studex Scandinavia AB
SOLLENTUNA
Sub Luna ÖversättningHÖRBY
Sundins skogsplantor AB
VÄXJÖ
SunGard Front Arena AB
STOCKHOLM
Sunplex ABLINKÖPING
Sura Magnets AB
SÖDERKÖPING
Svalner Skatt & Transaktion KB
STOCKHOLM
Sveaplast AB
PERSTORP
Swedavia AB
STOCKHOLM-ARLANDA
Swedev AB
MUNKFORS
Swedish Match North Europe STOCKHOLM
Swedish Photography
STOCKHOLM
SweLoc Text AB
SOLNA
Svennerstål & Partners AB
STOCKHOLM
Svenska Einhell AB
GÖTEBORG
Svenska Mässan Stiftelse
GÖTEBORG
Svenskt Mathantverk AB UPPLANDS VÄSBY
SWERIG, Swedish Rail
Industry Group, ek. förening STOCKHOLM
Svetruck AB
LJUNGBY
Swisslog-Accalon ABBOXHOLM
Systemair AB
SKINNSKATTEBERG
Söderhamn Eriksson AB
SÖDERHAMN
Sörmlands turismutveckling AB NYKÖPING
Taste of Nordic AB
STOCKHOLM
Tawi ABKUNGSBACKA
TCO Development
STOCKHOLM
Techimport Skagvik
& Ericson AB
SKÄRHOLMEN
Technolog TBT AB
GÖTEBORG
Teknikinformation i Krokum ABKROKOM
Terex Cranes ABHELSINGBORG
TFK Tyska Språkteam
TULLINGE
Thomas Sabo AB
STOCKHOLM
Thorsén & Co. AB MALMÖ
Thulins Revisionsbyrå AB
DANDERYD
Thyssen Krupp Elevator
Sverige AB
STOCKHOLM
ThyssenKrupp Mannex Sverige ABASKIM
Medlemsförteckning Mitgliederverzeichnis
Tidaholms KommunTIDAHOLM
Tidymaker ABMALMÖ
Tollo Linear ABKRISTIANSTAD
Tooltechnic Systems Sverige ABMALMÖ
Torell Pump AB
NACKA
Transeuropa AB
VÄSTRA FRÖLUNDA
TransFargo AB
MALMÖ
Transmode Systems AB
STOCKHOLM
Trelleborgs Hamn ABTRELLEBORG
TripTo AB
STOCKHOLM
Trivselhus ABKORSBERGA
Trumpf Maskin AB
ALINGSÅS
Trux AB
LJUSDAL
TT-Line ABTRELLEBORG
Tumeco AB
VÄRNAMO
Tuna Teknik AB
ÅKERSBERGA
Tunaverken Sweden AB
STOCKHOLM
TVNS Scandinavia ABMALMÖ
Tyska i Fokus i Stockholm
SOLLENTUNA
Tyska Skolföreningen
STOCKHOLM
TysklandslotsenLINKÖPING
TÜV Nord - Office Sweden
SANDVIKEN
TÜV Nord Cert GmbH
GÖTEBORG
TÜV Rheinland Representation STOCKHOLM
Uhlmann Nordiska AB
GÖTEBORG
U-Lift ABBACKARYD
Unisto AB
NACKA
Uniwheels Trading (Sweden) AB JÖNKÖPING
Unjo AB MÖLNDAL
Varberg Timber AB
VARBERG
Vattenfall AB STOCKHOLM
Veab Heat Tech ABHÄSSLEHOLM
Vega Sverige ABMALMÖ
Vegcomp AB
STOCKHOLM
Ventur Tekniska AB
GÖTEBORG
Vesterålens
Naturprodukter AB
STRÖMSTAD
VGI AB
STILLINGSÖN
Viessmann Värmeteknik AB
SPÅNGA
Villeroy & Boch
Gustavsberg AB
GUSTAVSBERG
Vision Beach House
GÖTEBORG
Viskaforshem AB
VISKAFORS
Vitra AB
STOCKHOLM
Vogelsang Sverige AB
STOCKHOLM
Voith Turbo AB
SPÅNGA
Vokes Air AB
SVENLJUNGA
Volkswagen Group Sverige AB SÖDERTÄLJE
Audi Sverige
Porsche Sverige
Volkswagen Personbilar
Vretmaskin El & Mekanik AB SUNDBYBERG
Västerbottens Handelskammare SKELLEFTEÅ
Västerbottens Handelskammare
UMEÅ
Västsvenska Handelskammaren GÖTEBORG
Wacker-Kemi AB
STOCKHOLM
WAGO Sverige
JÄRFÄLLA
Wallenius Water AB
STOCKHOLM
Way to Communication ABKISTA
Weidmüller ABMALMÖ
Weishaupt Svenska ABTÄBY
Wenmec ABKIL
Werner & Balci AB
STOCKHOLM
Westmatic ABARVIKA
Wetterling Gallery AB
STOCKHOLM
Winterhalter Gastronom
UPPSALA
Wistrand Advokatbyrå
STOCKHOLM
Witzenmann Sverige ABHUDDINGE
Wiwood AB
VITTSJÖ
Woolpower Östersund ABÖSTERSUND
WPD Scandinavia AB
STOCKHOLM
XTZ ABTORUP
Zarges ABARLANDA STAD
Zirkona Sweden AB UMEÅ
Zoliex ABLIDINGÖ
Österrikes Turistbyrå AB
STOCKHOLM
Öxabäcks
Skogsentreprenad AB
HOLSLJUNGA
TYSKLAND
A. Schröder & Söhne GmbH
TROISDORF
Abraham & Kessler Rechtsanwälte
HAMBURG
Action Sports GmbH
WERDOHL
Adapt Localization Services
GmbHBONN
Agentur für MarketingASCHHEIM
Air Berlin PLC&Co. Luftverk.KGBERLIN
Alfred Ritter GmbH
& Co. KG WALDENBUCH
Alstrom Transport
Deutschland GmbH
SALZGITTER
Andreas Langkowski GmbH
BERNAU
Andritz Sundwig GmbHHEMER
AnKa-Consult
FRANKFURT
Anni Carlsson Hong Kong BONN
Armaturenwerk
HötenslebenHÖTENSLEBEN
ASYS Automatisierungssysteme
GmbHDORNSTADT
Atlantic Multipower
Germany GmbH & Co.OHGHAMBURG
Aug. Prien Bauunternehmung
GmbH & Co. KGHAMBURG
Avides Media AG
HEMSBÜNDE
Batterien-Montage-Zentrum
GmbH KARLSTEIN
Bayerisches Staatsministerium für
Wirtschaft, Infrastruktur,
Verkehr und Technologie
MÜNCHEN
BBV Systems GmbHBOBENHEIM-ROXHEIM
Behr AG
SEEVETAL
Behr Kirchberg GmbHKIRCHBERG
Benders Dachstein GmbHKRITZKOW
Bernhard Goldkuhle
GmbH & Co. KGRATINGEN
Berry Plastics GmbH
WAGHÄUSEL
Betonfertigteilwerk
Rostock GmbHROSTOCK
Betty Barclay
International GmbH
NUSSLOCH
Biodegma GmbHLUDWIGSBURG
Bilfinger PipingESSEN
Birgit Düchtel Übersetzungen FRANKFURT
Boesner Versandservice GmbH
WITTEN
Bosch Rexroth AGLOHR
Bossland GmbH
ZWICKAU
BPW Bergische Achsen KG
WIEHL
Brilliant AG
GNARRENBURG
Bring SCM GmbHBERLIN
Brose Fahrzeugteile
GmbH & Co. KGCOBURG
Brother Sewing Machines
Europe GmbHBAD VILBEL
Brödermann & Jahn
Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH
HAMBURG
BUG Verkehrsbau AGHOPPEGARTEN
Buderus Feinguss GmbH
MOERS
Bundschuh PersonalserviceBERLIN
Bursiek-Wahl GmbH
GSCHWEND
BVU GmbHMERSEBURG
Bünting E-Commerce
GmbH & Co. KGOLDENBURG
Bäck+Partner Marketing
WUPPERTAL
Calanbau Brandschutzanlagen
GmbHHAMBURG
Calucem GmbHMANNHEIM
Canyon Bicycles GmbHKOBLENZ
Carl Spaeter GmbHHAMBURG
Chemische Fabrik
Kreussler & Co. GmbH
WIESBADEN
Cinderella GmbHEBENHAUSEN
Citrix Online Germany
GmbHKARLSRUHE
Comosoft GmbHHAMBURG
CP MedicalHECHINGEN
Cubus3 Energiedesign
LÜBECK
DA Ruhl Sverige ABMARKTBREIT
Dachser GmbH & Co. KG
FRANKFURT
Dachser GmbH & CO.
KG/Niederlassung Rheine
RHEINE
Datev e G Recherchedienst
NÜRNBERG
Dechant Hoch und Ingenieurbau
GmbH & Co. KG
NÜRNBERG
Deffner & Johann GmbH
RÖTHLEIN
Delticom AGHANNOVER
Den fina tråden
SOLINGEN
Deterling Consulting
NIEBÜLL
Deutscher Forstunternehmer
Verband e.V. BERLIN
Dieffenbacher GmbHEPPINGEN
DKV Euro Service
GmbH + Co KGRATINGEN
DMS Deutsche MöbelspeditionBERLIN
Dr. Frank Görlitz
LEIPZIG
DSH GmbHBERLIN
Dürr Dental AGBIETIGHEIM-BISSINGEN
E. Tec GmbHMAINLEUS
Elektro-Kälte-Klima Lampe GmbHMEPPEN
Elektromeisterbetrieb
Maik Stavginski
SASSNITZ
Elesta Elektronik GmbHKONSTANZ
Elss & Partner, Rechtsanwälte,
Wirtschaft - Recht - Steuern SCHWERIN
EMAG Gruppen-Vertriebsund Service GmbH
SALACH
Emil Otto e.K.ELTVILLE
EnviroChemie GmbH
ROSSDORF
ERC Emissions-ReduzierungsConcepte GmbHBUCHHOLZ
Erlen GmbHRECKLINGHAUSEN
Erni Electronics GmbHADELBERG
Esselte Leitz GmbH & Co KG
STUTTGART
Europcell GmbHHANAU
Euro Pellets Bio Energie GmbH
EISFELD
Euro-Holz GmbH
EISFELD
ExtremixBERLIN
Fermacell GmbH
DUISBURG
Firma Schwedengarten
MÜHLHAUSEN
Fisia Babcock
Enviroment GmbH
GUMMERSBACH
Fisia Babcock E. GmbH
Tyskland Sverige Filial GUMMERSBACH
Flenker Ferntransporte
HANSESTADT ANKLAM
Fokus Stuttgart
STUTTGART
Foster Electric (Europe) GmbH HAMBURG
Frank Druck GmbH & Co. KG
PREETZ
Franke Foodservice
Systems GmbHBAD SÄCKINGEN
Gaetan-data GmbHBERLIN
Gantry-SGM GmbHAACHEN
Gebrüder Jaeger GmbH & Co WUPPERTAL
Gefa-Leasing GmbH
WUPPERTAL
Gelita AGEBERBACH BADEN
Gerd Bär GmbHHEILBRONN
Gerätebau Felix Schulte GmbH WARSTEIN
GGB Heilbronn GmbHHEILBRONN
Globetrotter Ausrüstung
Denart & Lechhart GmbHHAMBURG
GMA Garnet (Europe) GmbHHAMBURG
Gowa Industrieschallschutz
Gmbh&Co. KG
LUDWIGSHAFEN
Günter Meier Innenausbau GmbH
KIRCHBRAK
Gütermann GmbH
GUTACH-BREISGAU
Göhmann RechtsanwälteHANNOVER
H & M Hennes & Mauritz B.V. & Co. KG
HAMBURG
Hailo WerkHAIGER
Hamberger Flooring
STEPHANSKIRCHEN
Hamburg Messe und CongressHAMBURG
Handelskammer BremenBREMEN
Handelskammer HamburgHAMBURG
Handwerk International
Baden-WürttembergSTUTTGART
Hans-Peter Hagenmüller WallfitBURRWEILER
Hanse VerkaufstrainingHAMBURG
Harald Reif -Dienstleistungen
& HandelBADENHEIM
Haver & Boecker OHGOELDE
Heinrich GmbH BAD LAASPHE-FEUDINGEN
Heizung Sanitär Lüftung Meisterbetrieb
Mathias Laux
Schlotheim OT Mehrstedt
Herbert Bauer GmbHHAMBURG
Hermann Stahl
ASCHAFFENBURG
Hirschmann Automation
and Control GmbH NECKARTENZLINGEN
Hochtief Construction AGESSEN
Hochtief Projektentwicklung
GmbHHAMBURG
Holz- und Montagebau
Karnatz & Forster GmbH BLIEDERSDORF
Honig-Wernet GmbH
WALDKIRCH
Hpl - Neugnadenfelder
Maschinenfabrik GmbHRINGE
Hummel AG
DENZLINGEN
HygroMatik GmbH HENSTEDT-ULZBURG
Häfele GmbH & Co KG
NAGOLD
Hörgerätezentrum Gabriele Jütz ROSTOCK
IBAU Hamburg Ingeniuergesellschaft
Industriebau GmbHHAMBURG
ICM Airport Technics GmbH
VIERNHEIM
IFA Mess-, Regel- und
Elektrotechnik GmbH
Neuenstadt
IHK AachenAACHEN
IHK Arnsberg, Hellweg-Sauerland
ARNSBERG
IHK Aschaffenburg
ASCHAFFENBURG
IHK Bodensee-Oberschwaben WEINGARTEN
IHK Bonn/Rhein Sieg
BONN
IHK BraunschweigBRAUNSCHWEIG
IHK ChemnitzCHEMNITZ
IHK Darmstadt
DARMSTADT
IHK des Saarlandes
SAARBRÜCKEN
IHK Dresden
DRESDEN
IHK Erfurt
ERFURT
IHK Frankfurt am Main
FRANKFURT
IHK für die Pfalz
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN
IHK für Essen, Mülheim an der Ruhr,
Oberhausen zu EssenESSEN
IHK für München und Oberbayern
MÜNCHEN
IHK für Niederbayern in Passau
PASSAU
IHK für Ostfriesland
und Papenburg EMDEN OSTFRIESLAND
IHK für RheinhessenMAINZ
IHK Giessen-Friedberg
GIESSEN
IHK Halle-Dessau
HALLE/SAALE
IHK HannoverHANNOVER
IHK Heilbronn - Franken
HEILBRONN
IHK KarlsruheKARLSRUHE
IHK KasselKASSEL
IHK Lippe zu Detmold
DETMOLD
IHK Lüneburg-Wolfsburg
LÜNEBURG
IHK MagdeburgMAGDEBURG
IHK Mittlerer Niederrhein
KREFELD
IHK Nord Westfalen
MÜNSTER
IHK Nordschwarzwald
PFORZHEIM
IHK Nürnberg
für Mittelfranken
NÜRNBERG
IHK Offenbach am Main
OFFENBACH
IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft
Bentheim
OSNABRÜCK
IHK-Ostbrandenburg
FRANKFURT ODER
IHK Ostthüringen zu Gera
GERA
IHK Ostwestfalen zu Bielefeld BIELEFELD
IHK OstwürttembergHEIDENHEIM
IHK Potsdam
POTSDAM
IHK Regensburg für
Oberpfalz/Kelheim
REGENSBURG
IHK Region Stuttgart
STUTTGART
IHK ReutlingenREUTLINGEN
IHK Rhein-NeckarMANNHEIM
IHK Schwaben (Augsburg)AUGSBURG
IHK Schwarzwald-BaarHeuberg
VILLINGEN SCHWENNINGEN
IHK Siegen
SIEGEN
IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum STADE
IHK Südthüringen
SUHL
IHK TrierTRIER
IHK Ulm
ULM
IHK Wiesbaden
WIESBADEN
IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid
WUPPERTAL
IHK Würzburg-Schweinfurt
WÜRZBURG
IHK zu CoburgCOBURG
IHK zu Dortmund
DORTMUND
DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 41
Mitgliederverzeichnis Medlemsförteckning
IHK zu Düsseldorf
DÜSSELDORF
IHK zu Flensburg
FLENSBURG
IHK zu KielKIEL
IHK zu KoblenzKOBLENZ
IHK zu KölnKÖLN
IHK zu Lübeck
LÜBECK
IHK zu Neubrandenburg NEUBRANDENBURG
IHK zu RostockROSTOCK
Iic group GmbH
HÜRTH
IMS Connector Systems GmbH LÖFFINGEN
Industrie-Contact AGHAMBURG
Ingenieurbüro Zöllner-Fröbel TRIBSEES
Innbau-Concept GmbH
DRESDEN
Interkommunikation Gerhard AdrianBERLIN
Interseroh MetallaufbereitungROSTOCK
Ireks GmbHKULMBACH
ISIT Deutsch
MÜNCHEN
J. Helmke & Co.
SARSTEDT
Johann Borgers GmbH & Co KG BOCHOLT
Johann Sperber GmbH & Co.KG NÜRNBERG
Johannes Hübner Fabrik elektrischer
Maschinen GmbH
GIESSEN
Johansson Rechtsanwälte Notar
KIEL
Jones Day
FRANKFURT
Josef Möbius Bau-GmbH
HAMBURG
Jost-Werke International
Beteiligungsverwaltung GmbH
NEU-ISENBURG
Junck ConceptsDettmannsdorf/Kölzow
Jünger + Gräter GmbH
SCHWETZINGEN
Karl E. Brinkmann GmbHBARNTRUP
Kenersys Europe GmbH
MÜNSTER
KL-Konzept GmbHHAMBURG
KMS Stoßdämpfer GmbH
DÜREN
Koelnmesse GmbHKÖLN
Konrad Rodig GmbH
SOLINGEN
Krauss Maffei Wegmann
GmbH & Co. KG
MÜNCHEN
LCK. MetallHENSTEDT-ULZBURG
Leonhard Weiss GmbH &Co.KG GÖPPINGEN
Linde AG
MÜNCHEN
Lindenpartners RechtsanwälteBERLIN
Lucky-Pet BAD OLDESLOE
Lund Verlagsgesellschaft GmbHKÖLN
Lübecker Hafen-Gesellschaft GmbH
LÜBECK-TRAVEMÜNDE
Lüders & StangeHAMBURG
Mackenzie Keck GmbH KARLSRUHE
Maria Hendus/Ping Pong
for Girls for BoysHEILIGENSTADT
Marley Deutschland GmbH
WUNSTORF
Martin T. Lacher GlasermeisterBISINGEN
Marx RechtsanwälteHAMBURG
MBN Bau AG
GEORGSMARIENHÜTTE
MEVACO GmbH
GÖPPINGEN
Mehler Texnologies GmbH HÜCKELHOVEN
Messe Berlin GmbHBERLIN
Messe Düsseldorf GmbH
DÜSSELDORF
Messe München GmbH
MÜNCHEN
Messe Offenbach GmbH
OFFENBACH
Minimax GmbH & Co. KGBAD OLDESLOE
Mom United Investment GmbHHAMBURG
Montageservice Franz Escher
AINDLING-HAUSEN
Mytheresa.com GmbHASCHHEIM
NAF Neunkirchener Achsenfabrik AG
NEUNKIRCHEN AM BRAND
Natursteinwerk Villmar GmbH
VILLMAR
Neelsen Agrar GmbHKIEL
Niederrheinische Industrie-und
HandelskammerDUISBURG
Niedersachsen Global GmbHHANNOVER
Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG
VERL
Nordea Germany
FRANKFURT
Nordkolleg Rendsburg GmbHRENDSBURG
NRW.Invest GmbH
DÜSSELDORF
Nord-West Ausbau AG
DÜLMEN
NV-EnerTech Gesellschaft GmbH
DINSLAKEN
Olbrich GmbHBOCHOLT
Oldenburgische Industrieund HandelskammerOLDENBURG
Optegra:hhkl GmbH & Co.KG KÖLN
Papierfabrik August Koehler SEOBERKIRCH
Patio-Antiques GBRHAMBURG
Peco GmbH
MÜNCHEN
P.E. Schall GmbH & Co.KG FRICKENHAUSEN
Philippson & Hirtz-Bayer (GbR)KÖLN
Piller Germany GmbH & Co. KGOSTERODE
Plauen Stahl Technologie GmbH PLAUEN
Pohland Projekt & Bau GmbHOLDENBURG
Porr Technobau und Umwelt
Deutschland GmbH
MÜNCHEN
Pralinenbote GmbHRHEDE
Pro Works H & E GmbH HENNINGSDORF
Projektsteuerung im Bauwesen Dipl.-Kfm.
Dipl.-Ing. Axel Köpsell
NÖRVENICH
Radio Frequency Systems GmbHHANNOVER
Rae Werner, Luger & Partner MÜNCHEN
Railpool GmbH
MÜNCHEN
Real Innenausbau AG
KÜLSHEIM
Recentis GmbH & Co.KGBREMEN
Rechtsanwälte & Notar Böcker,
Hammecke & WeyerHAGEN
Rechtsanwälte Schwarz Kelwing
Wicke Westphal
MÜNCHEN
Reetec GmbH Regenerative Energieund ElektrotechnikBREMEN
Remé RechtsanwälteHAMBURG
Retail Brand ServicesHAMBURG
Revent GmbH BERLIN
Rm - trade GmbH
WIESBADEN
Robert Bosch GmbH
GERLINGEN-Schillerhöhe
Roch Services GmbH
LÜBECK
RSP Ruck Sanitärprodukte GmbH
FLINTSBACH
Rudolf Wild GmbH & Co KGEPPELHEIM
Ruhl GmbH & Co. KGMARKTBREIT
Ryberg Consulting
HOFHEIM
S & M Bau GmbH
Waren/Müritz
Sachs eTrade e. K.BERLIN
SAG GmbHLANGEN
Sarstedt AG & Co.
NÜMBRECHT
Sauerbrey Bau und
Vertriebs GmbHCRAWINKEL
SCA Hygiene Products SE
MÜNCHEN-FLUGHAFEN
Schmitz und Söhne GmbH & Co.KG
WICKEDE
Schneider Versand GmbH
WEDEL
Schrick RechtsanwälteHAMM
Schweden-ImmobilienGNUTZ
Schwedische Handelskammer DÜSSELDORF
Schöck Bauteile GmbHBADEN-BADEN
ScoS GmbHLICHTENAU
SEB AG
FRANKFURT
See Tec AG
PHILIPPSBURG
Seehof Laboratorium Forschungs
und Entwicklungsgesellschaft GmbH
Wesselburenerkoog
SES Eulitz & Schrader
Rechtsanwälte und NotareBERLIN
Sicatron OHGHAGEN
Sideka Industriebau GmbH
GEORGSMARIENHÜTTE
Siemens AG
MÜNCHEN
SIG Combibloc GmbHLINNICH
SIHK zu HagenHAGEN
SIP Scootershop GmbHLANDSBERG
Simon Kucher & PartnersBONN
Smiths Heimann GmbH
WIESBADEN
Solra Energie-und Wärmesysteme
QUICKBORN
Sonderhoff Chemicals GmbHKÖLN
Spax International GmbH & Co. KG
ENNEPETAL
Speed AutoteileBERLIN
SSI Schäfer Noell GmbH
GIEBELSTADT
Stahlbau Bakenhus GmbH
WIEFELSTEDE
Steinserv, Steinmüller Serviceleistungen
GmbHGUMMERSBACH
Studex Scandinavia ABECKENTAL
SveTysREINBEK
Take, Maracke & PartnerKIEL
42 DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER | TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN
Team Römer HRHAMBURG
TechnoTrend Görler GmbH Rohrdorf, OT
Thansau
TePe Mundhygieneprodukte
Vertriebs-GmbHHAMBURG
Ter Hell Plastic GmbHHERNE
Test europe GmbHBERLIN
TGM Kanis Turbinen GmbH DNÜRNBERG
The Bergquist Company GmbH PINNEBERG
Thielmann Spedition GmbH
WUPPERTAL
ThyssenKrupp AGESSEN
ThyssenKrupp Xervon GmbH INGOLSTADT
TimmtronicsWANDLITZ
Tischlerei SchiffnerBIBLIS
Tocado PR ScandinaviaHAMBURG
Tourist Concept GmbH LABOE
Treppenbau Truskat Niedercunnersdorf
Tyscom
MÜNCHEN
Ulla Popken GmbHRASTEDE
Ulli Neutzling DesignbueroHAMBURG
Union Tank Eckstein
GmbH & Co. KGKLEINOSTHEIM
Valio-Avicola GeflügelfleischHAMBURG
Vattenfall Europe GmbHBERLIN
Vestel Germany GmbH GARCHING
VHV Verbands- und Kooperationsmanagement Bau
WIESBADEN
Villeroy & Boch AGMETTLACH
Vinsajten.com GmbH
FLENSBURG
Vishay Electronic GmbH
SELB
v.Knorre & Stützer Rechtsanwälte
OFFENBACH AM MAIN
Voco GmbHCUXHAVEN
Volkswagen AG
WOLFSBURG
Vossloh-Schwabe
Deutschland GmbH
URBACH
WD-40 CompanyBAD HOMBURG
Wehrle-Werk AGEMMENDINGEN
White & Case LLPHAMBURG
Wiegand.Maelzer GmbH
STARNBERG
Wieger Derk de Boer
PINNEBERG
Wirth Klimatechnik GmbH
WIESBADEN-NORDENSTADT
W. Markgraf GmbH & Co KGBAYREUTH
Xervon GmbH
MÜNCHSMÜNSTER
Zarges GmbH WEILHEIM
Zimmerei Wecke Gbr
ZINNOWITZ
Zwei:C Werbeagentur GmbHHAMBURG
Züblin Spezialtiefbau GmbH
STUTTGART
Züblin Stahlbau GmbH HOSENA
Vill du bli medlem?
Wollen Sie Mitglied werden?
Är du intresserad av medlemskap i
Tysk-Svenska Handelskammaren?
Vill du veta mer om våra evenemang?
Ist Ihr Unternehmen auch an einer
Mitgliedschaft interessiert?
Wollen Sie mehr über unsere
Veranstaltungen erfahren?
Kontakta / Kontaktieren Sie:
Sophia Loader
[email protected]
Tel +46-(0)8 665 18 62
Mobil +46-(0)768 64 82 72
ÖVRIGA UTLÄNDSKA
Alpine BeMo
Tunnelling GmbH
INNSBRUCK/AT
Anita Dr.Helbig GmbH
KUFSTEIN/AT
Containex
WIENER NEUDORF/AT
Köb Holzheizsysteme GmbH WOLFURT/AT
Meusburger Georg
GmbH & Co KG
WOLFURT/AT
M-OIL Trading GmbH RIED/TRAUNKREIS/AT
Omicron electronics GmbH
KLAUS/AT
Poloplast GmbH & Co KG
LEONDING/AT
Rhomberg Bahntechnik GmbH BREGENZ/AT
SMB Industrieanlagenbau
GmbH
HART BEI GRAZ/AT
AAE Ahaus Alstätter
NextMedia AG
Rahn AG
Schwedenerleben
BAAR/CH
ZUG/CH
ZÜRICH/CH
RÜTI/CH
Deichmann Sko AB
Ihle Skandinavie APS
COPENHAGEN/DK
COPENHAGEN/DK
Kuraray Nordic Ab Oy
HELSINKI/FI
Plastic Omnium Composites ST-DESIRAT/FR
Imc (UK) Learning Limited
KENT/GB
Dale of Norway AS
Hallvard Leroy AS
Hamax AS
Rasch Polska Sp. z o.o.
DALEKVAM/NO
BERGEN/NO
MOSS/NO
GOLENIÊW/PL
Doprastav Export s.r.o.
Renesco a.s.
BRATISLAVA/SK
BRATISLAVA/SK
Ihr starker Partner für
die Herausforderungen
der Zukunft
Nordea ist eine der erfolgreichsten Banken Europas, nicht zuletzt
durch unsere Präsenz an den bedeutenden Finanzplätzen der Welt.
Wir kennen die Herausforderungen des internationalen Geschäfts
unserer Firmenkunden und haben die Lösungen dafür.
Unsere Stärke ist das Cash Management für international tätige
Kunden. Wir begleiten Sie unter anderem mit modernsten SEPA
Zahlungsverkehrsdienstleistungen für einen effizienten Zahlungs-
verkehr innerhalb der Euro Zone und helfen Ihnen so, die Liquidität
Ihres Unternehmens zu optimieren. In Kombination mit unseren
strukturierten, grenz- und währungsübergreifenden Cash Pooling
Produkten, die Ihren Bedürfnissen entsprechend individuell angepasst
werden, bekommen Sie die Möglichkeit, jederzeit über den gesamten
Cash Flow Ihres Unternehmens zu verfügen und das Geld dort
einzusetzen, wo es gebraucht wird.
Einen besonderen Schwerpunkt setzen wir auf das Energiehandelsgeschäft, in dem wir an allen bedeutenden
europäischen Energiebörsen als führende Clearing- und Cash Management Bank tätig sind.
Mehr über uns erfahren Sie in einem persönlichen Gespräch mit uns.
Rufen Sie uns einfach an unter +49 (0) 69 71004-138.
Making it possible
Nordea Bank Finland Plc
Niederlassung Deutschland
Bockenheimer Landstraße 33
60325 Frankfurt am Main
Våra PremiumPartner
Unsere PremiumPartner
Ninni Löwgren, Abteilungsleiterin Market
Entry & Business Development bei der DeutschSchwedischen Handelskammer, hat ein Buch mit
zahlreichen Tipps für deutsche Unternehmen
geschrieben, die in und mit Schweden Geschäfte
machen möchten. Im Frühjahr 2013 erscheint
das Buch im F.A.Z.-Verlag.
Ninni Löwgren, avdelningschef för Market
Entry & Business Development på Tysk-Svenska
Handelskammaren, har skrivit en bok om hur
tyskar bäst gör affärer med svenskar som ges
ut av F.A.Z.-förlag under våren 2013. Boken
innehåller även en svensk inlaga: Din guide
till tysk affärskultur.
Varför har du skrivit en bok om skillnaderna
mellan tysk och svensk affärskultur?
Tyskland är vår viktigaste handelspartner och ofta
en språngbräda för vidare expansion internationellt.
Men vi ser att närheten vilseleder. Många företagare
tänker inte på att informera sig om väsentliga
skillnader i våra affärskulturer och undrar sedan
varför det går trögt med försäljningen på den tyska
marknaden.
Vilket problem är vanligt som hindrar affärerna?
En stor skillnad är hur man hanterar information –
hur mycket och när man använder vilken information.
I svensk affärskultur flödar informationen nästintill
fritt, medan man i Tyskland ser kunskap som en
konkurrensfördel och använder information mer
taktiskt och strategiskt, i förhandlingar till exempel
ser man till att ha något kvar till sista budet.
Så boken hjälper svenska företag att landa rätt
hos en tysk affärspartner?
Ja, den ska hjälpa företagare att bli mer lyhörda inför
olikheterna, förklara hur missförstånd kan undvikas
och hur man kan optimera samarbetet och kommunikationen. Vill man gå in djupare i ämnet och lösa
svårigheter rekommenderar vi en interaktiv workshop.
Warum haben Sie ein Buch über die Unterschiede zwischen der deutschen und schwedischen
Geschäftskultur geschrieben?
Immer mehr deutsche Unternehmen wagen den
Schritt auf den schwedischen Markt. Unsere
langjährige Erfahrung bei der Markteinstiegsunterstützung zeigt jedoch, dass die geografische Nähe in
die Irre führen kann. Viele Unternehmen informieren
sich nicht ausreichend über die Eigenarten der
schwedischen Geschäftskultur, die sich deutlich von
deutschen Geschäftsgepflogenheiten, der Kommunikation und dem Management unterscheidet. Resultat:
Der Markteinstieg in Schweden läuft doch nicht ganz
so gut wie gedacht oder es knirscht in der bilateralen
Zusammenarbeit.
Welches Problem taucht häufig auf?
Es gibt große Unterschiede im Umgang mit Informationen. Die schwedische Geschäftskultur lässt einen
freien Informationsfluss zu, während deutsche
Unternehmen Informationen eher taktisch und
strategisch nutzen. Suchen Sie also nicht nach dem
berühmten Haken, wenn Ihr schwedischer
Geschäftspartner Sie offen und frei an Daten und
Fakten teilhaben lässt.
Wie kann das Buch deutschen Unternehmen
helfen?
Mit den in diesem Buch gesammelten Erfahrungen
möchten wir Ihnen einen Vorsprung geben und Sie
auf die bestehenden Unterschiede zwischen der
deutschen und schwedischen Geschäftskultur aufmerksam machen. Bereits das Bewusstsein dieser
Unterschiede öffnet Ihnen die Türen zu einer guten
Zusammenarbeit mit schwedischen Partnern und
einer erfolgreichen Marktpräsenz in Schweden.
Wenn man sich intensiver mit diesem Thema befassen
möchte, empfehlen wir einen interaktiven Workshop.
Tysk-Svenska Handelskammaren | Deutsch-Schwedische Handelskammer
Box 27104 | Valhallavägen 185 | SE-102 52 Stockholm | Tel +46 8 665 18 00
[email protected] | www.handelskammer.se
Certification