Protokoll från årsmötet 2013

Download Report

Transcript Protokoll från årsmötet 2013

Ydermossa Samfällighetsförening
Sid 1 av 10
Protokoll fört vid föreningens ordinarie årsstämma 2013 06 01
Hos Rose-Mari & Ronny Vikebrant. Ydermossa 3:14
Protokoll skrivet 2013-06-01 (Se kommentar bilaga sid 4)
§ 1 Mötets öppnande.
Willy Nielsen hälsade välkomna och öppnade årsstämman.
§ 2 Godkännande av kallelse.
Mötesordförande frågade mötesdeltagarna om kallelsen, som också i innehöll förslag till
dagordning och en sammanfattad ekonomisk redovisning, kan godkännas?
Rolf Andersson påpekade att han saknade en med kallelsen bifogad skriftlig
verksamhetsberättelse
Mötet beslutade att godkänna kallelsen till årsstämman.
§ 3 Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän.
Mötet valde Willy Nielsen föreningens ordförande till att också fungera som mötesordförande
för årsstämman. Rolf Andersson valdes till sekreterare på förslag av Willy Hall, efter att AnnChristin Sjöstrand avvisat Eva Halls nominering till denna uppgift. Till justerare nominerades
och valdes Jörgen Vidhagen och Ann-Christin Sjöstrand.
§ 4 Styrelsens och revisorernas berättelse.
Föreningens ordförande Willy Nielsen och kassör Eva Hall redogjorde muntligen för
verksamhetsberättelsen 2012-04-01 till 2013-03-31 för Ydermossa Samfällighetsförening.
Härvid framkom enligt mina minnesanteckningar bl.a. följande:
- Att styrelsen haft möte inför årsstämman
Att ordförande Willy Nielsen och kassör Eva Hall utan att vare sig haft styrelsemöte eller
extra stämma beslutat om extra utdebitering på 2000 kr/tomt för vägunderhåll.
Bakgrunden till detta beslut var enligt ovan nämnda att trafikverket i en skrivelse till Fyrens
vägsamfällighet anmärkt på servitutsvägen belägen på deras område. Underlaget till detta var
att man överlåtit till Fyrens vägsamfällighet att av en entreprenör beställa vägunderhåll på
såväl servitutsvägen som vägarna på vårt område och detta utan en preciserad beställning och
anbudsförfarande.
Man lät också Fyrens vägsamfällighet ensidigt bestämma fördelningen av kostnaderna mellan
föreningarna.
Diskussion följde där Rolf Andersson åberopade sin och Carinas skrivelse (se bilaga nedan
sid 1-6). Här ställdes styrelsen tillsvars och då närmast ordförande Willy Nielsen, kassör Eva
Hall samt vägmästare Bengt Sonesson, tillika revisor för att de mot föreningens stadgar fattat
beslut i frågan. I den debatt som följde kunde de föredragande inte på någon punkt visa
skriftligt belägg som svar på anmärkningar som riktats i Rolf och Carinas skrivelse till
stämman. Eva Hall menade dok att Trafikverket utvidgat den så kallade servitutsvägen
område till att också gälla vägarna på vårt område, belägna i Halland och att vi därvid fått
medansvar för huvudvägen i Skåne belägen i Fyrens område. Hon hänvisade här, utan andra
belägg, till ett telefonsamtal med en ej preciserad tjänsteman på Trafikverket.
Ordförande Willy Nielsen meddelade i debatten att han inte ville stå till förfogande som
vägmästare och ordförande framöver, det senare tog han tillbaka efter övertalning.
Rolf Andersson ställde förslag om att de ansvariga i styrelsen inte skulle beviljas
ansvarsfrihet.
Ydermossa Samfällighetsförening
Ordförande:
Kassör:
Willy Nielsen, Ydermossa 3:16
042-349403, 070-559 1730
Eva Hall, Ydermossa 3:11
042-158053, 0705-705 095
Hemsida: www.aof.nu/ydermossa
Sparvgatan 16, 263 57 Höganäs
[email protected]
Vårgatan 8, 256 65 Helsingborg
[email protected]
Post Giro721129-5
Bank Giro 473-4083
Ydermossa Samfällighetsförening
Sid 2 av 10
Protokoll fört vid föreningens ordinarie årsstämma 2013 06 01
Hos Rose-Mari & Ronny Vikebrant. Ydermossa 3:14
Efter en lång vidarediskussion lovade styrelsen bot och bättring i framtiden
Att lämna en skriftlig verksamhetsberättelse (också för detta verksamhetsår)
Att inte fatta övergripande ny beslut om verksamheten eller dess ekonomi utan att bereda dem
i styrelsen samt framlägga förslag till beslut till föreningens stämma
Att omförhandla samarbetsvillkoren med Fyrens vägsamfällighet.
Att Rolf Andersson ska medverka vi dessa omförhandlingar.
Att nogsamt följa föreningens stadgar i fortsättningen.
Med hänvisning till villkoren i att satserna lovade Rolf Andersson att inte fullfölja sitt förslag
att inte bevilja Styrelsen ansvarsfrihet
Stämman beslutade: Att i övrigt godkänna att den tagit del av styrelsen och revisorernas
berättelser.
§ 5 Beslut om ansvarsfrihet.
Stämman beslutade: Att i enlighet med revisorernas förslag (skriftlig bilaga saknas i
protokollet) bevilja styrelsen ansvarsfrihet verksamhetsåret 2012-04-01 till 2013-03-31
Anm: Rolf Andersson deltog inte i beslutet
§ 6 Nominering och Val:
Ordförande för ett år.
Stämman beslutade:
Kassör för ett år.
Stämman beslutade:
Sekreterare för ett år.
Stämman beslutade:
Tre suppleanter för ett år.
Två revisorer.
Stämman beslutade:
Avgående Willy Nielsen
Att omvälja Willy Nielsen
Avgående Eva Hall
Att omvälja Eva Hall
Avsägelse Ann-Christin Sjöstrand
Att välja Jörgen Vighagen
Avgående Jörgen Vighagen, Stefan Svensson Stoltz
& Zoli Svensson
Att omvälja Stefan Svensson Stoltz & Zoli Svensson
och att nyvälja Yngve Agnros
Avgående Ronny Vikebrant & Bengt Sonesson
Att omvälja Ronny Vikebrant & Bengt Sonesson
Pumpmästare för ett år.
Stämman beslutade:
Avgående Rolf Andersson
Att omvälja Rolf Andersson
Vägkommitté för ett år.
Stämman beslutade:
Avgående Bengt Sonesson Avsägelse Willy Nielsen
Att omvälja Bengt Sonesson
anm: Tillsammans med styrelsen inom budgetram
Vidare att permanent adjungera Rolf Andersson
Firmatecknare för ett år.
Stämman beslutade:
Avgående Willy Nielsen & Eva Hall
Att omvälja Willy Nielsen & Eva Hall
§ 7 Inlämnade motioner.
Inga motioner förekom
Ydermossa Samfällighetsförening
Hemsida: www.aof.nu/ydermossa
Sparvgatan 16, 263 57 Höganäs
[email protected]
Vårgatan 8, 256 65 Helsingborg
[email protected]
Stämman beslutade:
Ordförande:
Kassör:
Willy Nielsen, Ydermossa 3:16
042-349403, 070-559 1730
Eva Hall, Ydermossa 3:11
042-158053, 0705-705 095
Post Giro721129-5
Bank Giro 473-4083
Ydermossa Samfällighetsförening
Sid 3 av 10
Protokoll fört vid föreningens ordinarie årsstämma 2013 06 01
Hos Rose-Mari & Ronny Vikebrant. Ydermossa 3:14
§ 8 Styrelsens förslag till verksamhet och budget för 2013/2014.
Ydermossa Samfällighetsförening
Ingående balans 1/4 2012
Tillgångar
Kassa
449,20
Bank
3778,27
Postgiro
147,37
Balans
Eget kapital 31/3 2012
Balans
4374,84
Resultat till och med 31/3 2013
Kostnader
Vattenv erket
8479,00
Vägar
25480,00
Allm. omkostnader
859,00
Öv erskott
5214,51
Balans
40032,51
Ingående balans 1/4 2013
Tillgångar
Kassa
449,20
Bank
560,78
Postgiro
8579,37
Balans
Skulder
Eget kapital 31/ 3 201213012,76
Underskott
-8637,92
4374,84
4374,84
Intäkter
Medlemsavgifter
Vägar
Räntor
16000,00
24000,00
32,51
Balans
40032,51
Skulder
Eget kapital 31/ 3 2012 4374,84
Öv erskott
5214,51
Eget kapital 31/3 2013 9589,35
9589,35
Balans
9589,35
Helsingborg 2013-03-31
Ev a Hall
Ydermossa Samfällighetsförening
Förslag till budget för 2013-2014
E-on, Försäkr., Vattenanalys, Laholms kommun
Vägar
Allm.omkostnader
Reserv kapital
Summa
8600
10000
870
3030
22500
Årsav g 13 x 1500
Försäljning av vatten 2 x 1500
Summa
19500
3000
22500
A Grönområde. Zoli Svenson vill ha fällt två björkar och granar.
Yngve Agnros tillmötesgick detta.
Jörgen Vighagen vill att alla granar ska fällas enligt den överenskommelse föreningen
tidigare träffat med Yngve Agnros.
Yngve Agnros uppmanade alla att Tomtgränser ska utmärkas samt också de träd man önskar
se fällda Anm: träd med rotdiameter 10cm och där under kan man själv fälla.
B Vägar. Diskussion om principer kostnader servitut bidrag mm
Beslut: Styrelsens ansvar i samverkan med Vägmästaren Åtgärder som gäller väghållning ska
vara inom fasta ramar (se trafikstyrelsens rekommendationer)
Ny uppgörelse med Fyren vägförenings ska göras.
Anm: I detta arbete ska man permanent adjungera Rolf Andersson samt anlita Yngve Agnros
vid behov.
Alla vägar i vårt område Ydermossa, ska behandlas likvärdigt påpekade Sjöstrand och
Vidhagen Beslut: att fixa grus på deras stickväg samt att där bevaka vinterunderhåll.
C Pumphuset – vatten och vattenprov. Eva Hall meddela att vattenprov var godkänt
Rolf Andersson lämnade rapport om målning och underhåll samt vattentillgång samt
uppmanade till återhållsamhet med vattnet vid torrperioder
Ydermossa Samfällighetsförening
Ordförande:
Kassör:
Willy Nielsen, Ydermossa 3:16
042-349403, 070-559 1730
Eva Hall, Ydermossa 3:11
042-158053, 0705-705 095
Hemsida: www.aof.nu/ydermossa
Sparvgatan 16, 263 57 Höganäs
[email protected]
Vårgatan 8, 256 65 Helsingborg
[email protected]
Post Giro721129-5
Bank Giro 473-4083
Ydermossa Samfällighetsförening
Sid 4 av 10
Protokoll fört vid föreningens ordinarie årsstämma 2013 06 01
Hos Rose-Mari & Ronny Vikebrant. Ydermossa 3:14
§ 9 Övriga frågor.
Yngve Agnros anmälde att han ev. kommer med motion angående ½ avgift för obebyggda tomter.
Zoli Svensson kommer ev. med en motion om grönområdet
Nästa årsstämma ska avhållas hos Hanne & Egon Nielsen Ydermossa 3:13
§ 10 Avslutning.
Stämman tackade Rose-Mari & Ronny Vikebrant för att mötet fått hållas hos dem.
Därefter förklarade mötesordförande Willy Nielsen mötet avslutat.
Ydermossa den 1 juni 2013
____________________________
Rolf Andersson sekreterare
Protokollet justerat:
___________________
Ann-Christin Sjöstrand
_______________________
Jörgen Vighagen
BILAGA KOMMENTAR: Protokollet skrevs på em. 2013 06 01
Styrelsens verksamhetsberättelse samt revisorernas berättelse som är en del av protokollet kom inte in.
Därför beklagar jag att det inte slutligen kunnats justeras och offentliggöras
Rolf Andersson sekreterare
Den 8 september 2013 kom verksamhetsberättelsen ni ser nedan (revisorernas berättelse saknas ännu) Men nu
fullföljer jag protokollet med det som inkommit och skickar det vidare till justerarna.
När de justerat offentliggörs protokollet.
Ydermossa Samfällighetsförening
Ordförande:
Kassör:
Willy Nielsen, Ydermossa 3:16
042-349403, 070-559 1730
Eva Hall, Ydermossa 3:11
042-158053, 0705-705 095
Hemsida: www.aof.nu/ydermossa
Sparvgatan 16, 263 57 Höganäs
[email protected]
Vårgatan 8, 256 65 Helsingborg
[email protected]
Post Giro721129-5
Bank Giro 473-4083
Ydermossa Samfällighetsförening
Sid 5 av 10
Protokoll fört vid föreningens ordinarie årsstämma 2013 06 01
Hos Rose-Mari & Ronny Vikebrant. Ydermossa 3:14
Bilaga Rolf och Carina Anderssons brev/inlaga till årsstämman.
Ydermossa 3:5 Rolf & Carina Andersson
Sid 1 av 6
Hälsingborg 2013-05-27
Till
Föreningsstämman 2013, Ydermossa samfällighetsförening (vatten samfällighet)
På årsstämman 2012 beslutades bl.a. att årsavgiften ska vara 1000 kr, vilket var en höjning av
tidigare nivå.
Detta beslut omfattade kostnader för Vattensamfällighetn samt för vägunderhåll och
snöröjning, då det gäller Ydermossa samt servitutsvägen belägen på Fyrens vägsamfällighets
område.
Dessa vägkostnader var vi på Ydermossa överens om att kollektivt lämna bidrag till inom
ramen för den årliga avgiften på 1000 kr. (se bilaga protokoll Ydermossas årsstämma 2012-05-19.)
Det var det med förvåning som vi mottog nedanstående meddelande sent på hösten 2012
Detta var utsänt på uppmaning av Ydermossa samfällighetsförenings kassör.
Detta utan att vi medlemmar i föreningen fått varken information eller blivit kallade till möte
blev vi anmodade att betala en extra utdebitering på 2000 kr/fastighet gällande vägkostnader
för ett omfattande vägarbete som utförts sommaren 2012 samt snöröjning som utförts innan vi
Ydermossa avhöll årsstämman 2012.
”e-brev till medlemmar i Ydermossa samfällighetsförening (hösten 2012)
Med anledning av Trafikverkets anmärkning på våra vägar, har ett större arbete gjorts med röjning,
breddning, nedläggning av vägtrumma och allmänt vägarbete.
Detta plus snöröjning under vårvintern kostar 52026 kronor av vilket vi skall betala 26013 kr.
Dessa pengar har vi inte utan måste ta in 2000 kr/tomt senast den 30/11 2012.
Insättes på postgiro 721129-5 eller bankgiro 473-4083.
Med vänlig hälsning Eva
PS! Har också fått veta att det varit inbrott i Kjells nybyggda hos samt hos personer nere i byn nyligen.
Gå gärna en runda när ni är i era stugor för att kolla. DS
Årsavgift 1000 kr”
Med anledning av detta vill jag påpeka följande och ställa nedanstående frågor:
1. Anmodan om att betala extra utdebiteringen gällande kostnader för vägunderhåll och
snöröjning äger ingen saklig grund av bl.a. följande skäll:
- Beslut om utdebitering ska beslutas av ordinarie stämma eller av utlyst extra stämma.
- Styrelsen ska ha ett korrekt underlag för beräkningar av underlag samt ett protokollfört möte
där styrelsen behandlat och beslutat i ärendet.
2. Ydermossa har en vattensamfällighetsförening, vilket innebär att frågor om vägar egna eller
överenskommelser med annan förening eller markägare när det gäller vägservitutet bygger på
friviliga överenskommelser mellan medlemmarna i Ydermossa samfällighetsförening.
3, Brevet med ”Trafikverkets anmärkning på våra vägar ” finns det och är det ställt till
Ydermossa samfällighetsförening och i så fall på vilka grunder kan Trafiksäkerhetsverket ställa
krav på vår förening.
4. Vilket underlag finns för den i e-brevet med uppgörelsen med Fyrens vägsamfällighet och
därvid framräknade kostnaden och extra utdebitering som omnämnds i det samma.
Vi har meddelat att vi inte ämnar fullfölja den ovan anmodade betalningen då den är oskälig
och att underlaget för denna saknar grund såväl då det gäller stöd i föreningen stadgar eller i
redovisade beräkningar av ekonomiskt underlag.
Vi motsätter oss inte att betala en skälig summa för nyttjande vägservitutet till Fyrens
vägsamfällighet som enligt bidras berättigande avtal med Trafikverket och Ängelholms
kommun ansvarar för vägen.
På förekommen anledning vill vi inte längre frivilligt med Ydermossa samfällighetsförening
kollektivt betala vägavgifter, utan ämnar att med enskilda uppgörelser fullgöra kommande
betalningar. Alltså till Ydermossa samfällighetsförening betala endast för vattenverket.
______________________________________________________________
Rolf och Carina Andersson Ydermossa 3:5
Rolf & Carina Andersson 070-694 69 91 0431-44 13 65 e-post [email protected]
Kurirgatan 26 b 254 53 Helsingborg (Ydermossa 3:5)
Ydermossa Samfällighetsförening
Ordförande:
Kassör:
Willy Nielsen, Ydermossa 3:16
042-349403, 070-559 1730
Eva Hall, Ydermossa 3:11
042-158053, 0705-705 095
Hemsida: www.aof.nu/ydermossa
Sparvgatan 16, 263 57 Höganäs
[email protected]
Vårgatan 8, 256 65 Helsingborg
[email protected]
Post Giro721129-5
Bank Giro 473-4083
Ydermossa Samfällighetsförening
Sid 6 av 10
Protokoll fört vid föreningens ordinarie årsstämma 2013 06 01
Hos Rose-Mari & Ronny Vikebrant. Ydermossa 3:14
Bilaga Rolf och Carina Anderssons brev/inlaga till årsstämman.
Ydermossa 3:5 Rolf & Carina Andersson
Sid 2 av 6
BILAGA:
Karta Fyrens vägförening och Ydermossa samfällighetsförening (vatten
samfällighet)Servitutsvägen är markerad GUL på kartan.
Ydermossa Samfällighetsförening
Ordförande:
Kassör:
Willy Nielsen, Ydermossa 3:16
042-349403, 070-559 1730
Eva Hall, Ydermossa 3:11
042-158053, 0705-705 095
Hemsida: www.aof.nu/ydermossa
Sparvgatan 16, 263 57 Höganäs
[email protected]
Vårgatan 8, 256 65 Helsingborg
[email protected]
Post Giro721129-5
Bank Giro 473-4083
Ydermossa Samfällighetsförening
Sid 7 av 10
Protokoll fört vid föreningens ordinarie årsstämma 2013 06 01
Hos Rose-Mari & Ronny Vikebrant. Ydermossa 3:14
Bilaga Rolf och Carina Anderssons brev/inlaga till årsstämman.
Ydermossa 3:5 Rolf & Carina Andersson
Sid 3 av 6
BILAGA:
Fakta om vägar samt en teoretisk beräkning
Servitutsväg
Väghållare: Fyrens Samfällighetsförening
Vägnummer. 21690
Vägbeteckning. L 665 (Stavershult) vändplan v Ydermossa. smf
Vägdelsnummer : 1
Kommun: Ängelholm
https://evv.vv.se/Public/AF13/Map.aspx
Text
Vägar tot
Vägar m
1316
%
100%
fastigh
34
Fyrvägen till vändplats
506 fastighetsdel i meter =
14,9
Fyrens Bokstig
Fyrens Ekstig
Summa Fyren
Gemensamt
Tot Fyren
230
210
440
313
753
57%
21
Fyrvägen Halland
Fyrens Alstig
Fyrens_____stig
Summa Ydermossa
Gemensamt
Tot Ydermossa
255
55
60
370
193
563
43%
13
En teoretisk beräkning i avsaknad på korrekt underlag
Om stadsbidrag är 40% gäller Servitutsväg & Kommunbidrag 3000 kr gäller hela fyren
Avg YM
885 kr
13
11 499 kr
Avg FVF
796 kr
21
16 716 kr
Summa betalt av alla fastigheter
28 216 kr
Summa Statsbidrag & Kommunbidrag
23 810 kr
Total kostnad
52 026 kr
Ydermossa Samfällighetsförening
Ordförande:
Kassör:
Willy Nielsen, Ydermossa 3:16
042-349403, 070-559 1730
Eva Hall, Ydermossa 3:11
042-158053, 0705-705 095
Hemsida: www.aof.nu/ydermossa
Sparvgatan 16, 263 57 Höganäs
[email protected]
Vårgatan 8, 256 65 Helsingborg
[email protected]
Post Giro721129-5
Bank Giro 473-4083
Ydermossa Samfällighetsförening
Sid 8 av 10
Protokoll fört vid föreningens ordinarie årsstämma 2013 06 01
Hos Rose-Mari & Ronny Vikebrant. Ydermossa 3:14
Bilaga Rolf och Carina Anderssons brev/inlaga till årsstämman.
Ydermossa 3:5 Rolf & Carina Andersson
Sid 4 av 6
BILAGA:
Protokoll fört vid Ydermossa samfällighetsförenings årsmöte sidan 1 av 2
den 19 maj 2012 hos Eva och Willy Hall.
Närvarande: Eva & Willy Hall, Zoli Svensson, Carina Andersson, Isa och Erik Kvist, Jörgen Vighagen, Berta
Svensson- Stoltz, Bengt Sonesson, Yngve Agnros, Willy Nielsen och Ann-Christin Sjöstrand.
1. Mötet öppnades av Willy Nielsen.
2. Stämman godkände kallelsen.
3. Val:
Mötesordförande Willy Nielsen.
Mötessekreterare Ann-Christin Sjöstrand.
Justeringsmän Willy Hall och Jörgen Vighagen..
4. Styrelsens och revisorernas berättelse för verksamhetsåret.
a Styrelsen har haft ett möte under året.
Förra årets protokoll gicks genom.
1. Ingen kontakt har tagits med Yngve angående grönområdet.
2. Vägarbetet som var planerat är utfört.
Ett tvåårs elavtal är tecknat med EON vilket innebär att vi sparar 1800 kr.
Styrelsens förslag är att årsavgiften höjs till 1000 kr för medlemmarna och 1500 kr för
vattenköparna.
b Revisorernas berättelse, årets budget har gått med ett underskott 8638 kr vilket innebär att det
endast finns 4375 kr kvar i banktillgångar.
5. På förslag från revisorerna beslöt stämman bevilja styrelsen ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2011-04-01 - 2012-03-31.
6. Val av styrelse för ett år.
Ordförande:
Willy Nielsen
omval
Kassör:
Eva Hall
omval
Sekreterare:
Ann-Christin Sjöstrand omval
Suppleanter: Jörgen Vighagen
omval
Zoli Svensson
omval
Stefan Svensson-Stoltz omval
Revisorer:
Ronny Vikebrant
omval
Bengt Sonesson
omval
Pumpmästare: Rolf Andersson
omval
Vägkommite´: Willy Nielsen och Bengt Sonesson omval
Firmatecknare: Ordförande Willy Nielsen och Kassör Eva Hall var för sig
7. Inga motioner var inkomna.
En skrivelse har inkommit från Hanne Nielsen där de godkänner styrelsens förslag till höjningen av
årsavgiften.
8. Styrelsens förslag till budget för 2012-04-01 - 2013-03-31
godkändes av stämman.
9. Grönområdet:
Yngve Agnros hade 4 förslag ang. området kring pumphuset, ett av förslaget var att han sågar ner
alla granar men låter björkarna stå kvar. Detta förslag röstades igenom av stämman. Detta
innebär att föreningen själv får hålla efter ev. buskar och sly som växer upp.
Granarna runt Zolis får stå kvar tillsvidare men det kommer att gallras av bok och björk.
Stämman godkände att Yngve hugger ner ca 40% av bokarna på norra sidan av området.
Gallring kommer också att ske i mellanområdet.
Ydermossa Samfällighetsförening
Ordförande:
Kassör:
Willy Nielsen, Ydermossa 3:16
042-349403, 070-559 1730
Eva Hall, Ydermossa 3:11
042-158053, 0705-705 095
Hemsida: www.aof.nu/ydermossa
Sparvgatan 16, 263 57 Höganäs
[email protected]
Vårgatan 8, 256 65 Helsingborg
[email protected]
Post Giro721129-5
Bank Giro 473-4083
Ydermossa Samfällighetsförening
Sid 9 av 10
Protokoll fört vid föreningens ordinarie årsstämma 2013 06 01
Hos Rose-Mari & Ronny Vikebrant. Ydermossa 3:14
Bilaga Rolf och Carina Anderssons brev/inlaga till årsstämman.
Ydermossa 3:5 Rolf & Carina Andersson
Sid 5 av 6
BILAGA:
Protokoll fört vid Ydermossa samfällighetsförenings årsmöte sidan 2 av 2
den 19 maj 2012 hos Eva och Willy Hall.
10. Vägar:
Nytt grus kommer att läggas på sidovägarna samt på huvudvägen från Vikebrants hörna upp
till vändplatsen vid Halls.
Vägkommitén tar kontakt med Bernt Jonsson för att undersöka om han ev under vintern vid
behov kan sanda våra vägar.
Det är samfällighetens eget ansvar att ta bort träd som blåser ner över våra vägar och inte
markägarens.
11: Pumphuset:
Eva Hall kommer att ta ut årets vattenprov.
Carina har erbjudit sig att måla pumphuset ytterligare en gång.
12. Övrigt:
Frågan om det går att styra tömningen av toatankar och slamsugning av avloppsbrunnar diskuterades.
Nästa årsstämma bestämdes att hållas hos Rose- Marie och Ronny Vikebrant
Reserv hos Bengt och Ewa Sonesson.
Medlemsavgiften 1000 kr betalas på Postgiro no 721129-5 eller Bankgiro no 473-4083
senast den 31 augusti.
13. Avslutning:
Stämman tackade Eva och Willy Hall för att mötet fått hållas hos dem.
Därefter förklarade ordförande mötet avslutat.
Ydermossa den 19 maj 2012
Ann-Christin Sjöstrand sekreterare
Protokollet justerat:
Willy Hall
Ydermossa Samfällighetsförening
Ordförande:
Kassör:
Willy Nielsen, Ydermossa 3:16
042-349403, 070-559 1730
Eva Hall, Ydermossa 3:11
042-158053, 0705-705 095
Jörgen Vighagen
Hemsida: www.aof.nu/ydermossa
Sparvgatan 16, 263 57 Höganäs
[email protected]
Vårgatan 8, 256 65 Helsingborg
[email protected]
Post Giro721129-5
Bank Giro 473-4083
Ydermossa Samfällighetsförening
Sid 10 av 10
Protokoll fört vid föreningens ordinarie årsstämma 2013 06 01
Hos Rose-Mari & Ronny Vikebrant. Ydermossa 3:14
Bilaga Rolf och Carina Anderssons brev/inlaga till årsstämman.
Ydermossa 3:5 Rolf & Carina Andersson
Sid 6 av 6
BILAGA: Kallelse med dagordning och budgetförslag sidan 1 av 1
Ydermossa Samfällighetsförening
Kallelse
Medlemmarna i Ydermossa Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma lördagen 2013 06 01
kl. 10.00 hos Rose-Mari & Ronny Vikebrant FyrvägenYdermossa.
Dagordning:
1. Mötets öppnande.
2. Godkännande av kallelse.
3. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän.
4. Styrelsens och revisorernas berättelse.
5. Beslut om ansvarsfrihet.
6. Val:
Ordförande för ett år.
Avgående Willy Nielsen
Kassör för ett år.
Avgående Eva Hall
Sekreterare för ett år.
Avgående Ann-Christin Sjöstrand
Tre suppleanter för ett år.
Avgående Jörgen Vighagen, Stefan Svensson Stoltz Zoli Svensson
Två revisorer. Avgående Ronny Vikebrant Bengt Sonesson
Pumpmästare för ett år.
Avgående Rolf Andersson
Vägkommitté för ett år.
Avgående Willy Nielsen, Bengt Sonesson
Firmatecknare för ett år.
Avgående Willy Nielsen Eva Hall
7. Inlämnade motioner.
8. Styrelsens förslag till verksamhet och budget för 2013/2014.
A Grönområde.
B Vägar.
C Pumphuset – vatten och vattenprov.
9. Övriga frågor.
10. Avslutning.
Ydermossa Samfällighetsförening
Ingående balans 1/4 2012
Tillgångar
Kassa
449,20
Bank
3778,27
Postgiro
147,37
Balans
4374,84
Resultat till och med 31/3 2013
Kostnader
Vattenverket
8479,00
Vägar
25480,00
Allm. omkostnader
859,00
Överskott
5214,51
Balans
40032,51
Ingående balans 1/4 2013
Tillgångar
Kassa
449,20
Bank
560,78
Postgiro
8579,37
Balans
Skulder
Eget kapital 31/ 3 201213012,76
Underskott
-8637,92
Eget kapital 31/3 2012
Balans
4374,84
4374,84
Intäkter
Medlemsav gifter
Vägar
Räntor
16000,00
24000,00
32,51
Balans
40032,51
Skulder
Eget kapital 31/ 3 2012 4374,84
Öv erskott
5214,51
Eget kapital 31/3 2013 9589,35
9589,35
Balans
9589,35
Helsingborg 2013-03-31
Eva Hall
Ydermossa Samfällighetsförening
Förslag till budget för 2013-2014
E-on, Försäkr., Vattenanalys, Laholms kommun
Vägar
Allm.omkostnader
Reserv kapital
Summa
8600
10000
870
3030
22500
Årsav g 13 x 1500
Försäljning av v atten 2 x 1500
Summa
19500
3000
22500
Ydermossa Samfällighetsförening
Ordförande:
Kassör:
Willy Nielsen, Ydermossa 3:16
042-349403, 070-559 1730
Eva Hall, Ydermossa 3:11
042-158053, 0705-705 095
Hemsida: www.aof.nu/ydermossa
Sparvgatan 16, 263 57 Höganäs
[email protected]
Vårgatan 8, 256 65 Helsingborg
[email protected]
Post Giro721129-5
Bank Giro 473-4083