Oplæg ved direktør Michael Kaas-Andersen, CEU

Download Report

Transcript Oplæg ved direktør Michael Kaas-Andersen, CEU

KLAR – et Region Sjællands projekt
Pejlemærker, Plan og Proces
v/ KLAR direktør Michael Kaas-Andersen
Selandia-CEU
[email protected]
Disposition for oplægget om KLAR
1) Hvorfor et ”KLAR projekt” i Region Sjælland?
2) Mål, struktur, organisering af KLAR idéen
3) Foreløbige resultater, succeser og ”gode historier”
4) Kritiske punkter for mål og succeskriterier
5) Afledte effekter og relationer (sidegevinster)
6) Spørgsmål og debat
MIKA oktober 2010
Hvorfor et ”KLAR projekt”?
 Stærkt stigende kompetenceomsætning
(1/4 million job oprettes og nedlægges hvert år)
 De kortuddannedes kompetenceudvikling halter bagud
 Udviklingsafstanden mellem de små og større
virksomheder øges
 Der mangler nye initiativer til implementering af regional
strategi for kompetenceudvikling
(afsæt i strukturreform, globaliseringsstrategi og velfærdsforlig)
MIKA oktober 2010
Hvorfor et ”KLAR projekt”?
• Den lærende ”Region Vestsjælland” – et kompetencecenter
• En række erkendelser blandt uddannelsesinstitutionerne:
–
–
–
–
vi er ikke store nok – ( til udviklingsprojekter)
vi er ikke gode nok – (et ensartet tilbud)
vi har ikke viden nok - (hver for sig)
kunderne oplever markedet som en ”jungle”
MIKA oktober 2010
Balancen i kompetenceudvikling
Kompetenceniveau
Flaskehals
Høj
Videreuddannelsesbehov
Den ”sårbare” målgruppe
er kortuddannede
og ufaglærte
Middel
Efteruddannelsesbehov
Lav
Arbejdsløshed
Uddannelsessystemets udbud
af kompetencer
Markedets
efterspørgsel på
kompetencer
Det store overblik……….
Mål ..
på den lange bane
At regionens skoler og uddannelsesinstitutioner skal kunne tilbyde
virksomhederne en helhedsorienteret
ydelse, som ikke kun tager afsæt i de
enkelte institutioners produkter,
men derimod i virksomhedernes
samlede uddannelsesbehov
MIKA oktober 2010
Udviklingsvejen frem til kompetenceudvikling i dag
MIKA oktober 2010
”FUE modellen” – til samling af
metoder og værktøjer
………………..
Forberedelse
Fakta /data
Forløbsudvikling
Forandringsstrategi
MIKA oktober 2010
HVORDAN skal
det ske?
………………..
Uddannelse
Udviklingsprocesser
Udlevelse af læring
EFTER
HVAD skal ske
hvornår ?
UNDER
FØR
Kompetenceudviklingsmodel til både
Udbuds- og efterspørgselsstyring
Hvordan skal
det anvendes ?
………………..
Evaluering af udd.
Effektivisering
Eksemplarisk
implementering
Samspil og synergi med markedet
Uddannelsespolitik
Undervisningsministeriet
VEU-Center Netværk
3. sektor (AOF, oplysningf. m.v.)
Sprogcentre
Lokale Uddannelsesudvalg
Erhvervs- og vækstpolitik
Beskæftigelsespolitik
Beskæftigelsesregionen
Arbejdstager side (faglige org.)
Jobcentre
Kunder (kursister og brugere)
MIKA oktober 2010
Arbejdsgivere/virksomheder
Erhvervsråd, lokale håndværks- og
brancheforeninger
Vækstforum / Væksthus Sjælland
Udfordringer og problemstillinger på
markedet og i virksomhederne
• Evnen til at se værdien i behov for kompetenceudvikling.
• Motivation og engagement til forandring og udvikling.
• Omsætning af nye lærte kvalifikationer til kompetencer.
• Sammenhæng, synergi og nytænkning.
• ”De klare muligheder ” (fordele og udbytte) ved investering
i kompetenceudvikling.
MIKA oktober 2010
Pejlemærker, Plan og Proces
De 4 overordnede mål i projekt KLAR:
1. Understøtte virksomhederne ved
uddannelsesplanlægning og kompetenceudvikling
2. Motivere - primært de kortuddannede - til videre
efteruddannelse
3. Udvikle flere fleksible uddannelseskoncepter som
matcher forudsætninger og behov hos målgruppen
4. Kvalificere konsulentydelser fra
uddannelsesinstitutionerne
MIKA oktober 2010
Projektets økonomi
EU
Vækstforum
Medfinansiering
Finansieringsprofil
32,50%
Budget ca. 32 mil.
Projektperiode 2008-2011
20 projektpartnere
(fra 2010 er det 17 partnere)
MIKA oktober 2010
50,00%
17,50%
Projektets afsæt
Foranalyse sommeren 2008:
- præcisere udfordringer
- kvalificere grundlag
- formulere succeskriterier
110 virksomheder har deltaget
30 ressourcepersoner fra skoler
MIKA oktober 2010
Fra idé og mål – til handling
”Brikkerne” - som faldt på plads efteråret 2008
 decentrale målsætninger og handlingsplaner
 identificering af udviklingsområder
 partnerskaber med virksomheder
 uddannelse af KLAR konsulenter
 beskrivelse af hjælpeværktøjer og koncepter
 uddannelse af KLAR ambassadører
 periodetilpasning af mål og aktiviteter
MIKA oktober 2010
KLAR Konsulentuddannelse
KLAR- konsulentuddannelsen en vekseluddannelse over 22 dage i projektperioden:
KLAR konsulentforløbet i korte træk:






360-graders profilanalyse som afsæt til udvikling
5 moduler af 2-3 dages varighed, samt ”Action Learning” i virksomhederne
Udarbejdelse af analyser som afsæt til uddannelsesplaner i virksomheden
Afsluttende fremlæggelse med ekstern eksaminator
Certificering for gennemført uddannelsesforløb
Meritvurdering op imod anerkendte uddannelser
MIKA oktober 2010
Foreløbige resultater og output
 Regionale institutionsnetværk (SOSU, VUC, Erhvervsskoler)
 Virksomhedsnetværk (brancher, regionale, offentlig/privat)
 Leverandørnetværk
MIKA oktober 2010
Foreløbige resultater og output
Virksomheder fordelt på brancher
Antal
Anlægsvirksomheder /grønt område m.v.
210
Landbrug/maskinforhandler/ - stationer
35
Bygge-anlæg og øvrige håndværkere
172
Transportbranchen
208
Produktion/småindustri/metalvirksomheder/fremstil
ling
86
Entreprenørvirksomheder
42
Autobranchen
18
Servicebranchen (frisør, hotel/restaurant)
15
Private leverandører af service til off.inst.
23
SOSU området (hjemmeplejen, pæd.inst.,
opholdsteder, dagpleje, m.v.)
76
Øvrige offentlige institutioner – grønt område m.v.
18
Andre brancher m. kortuddannede
43
JPVI. april 2009
KLAR projektet har været i
kontakt med mindst 946
virksomheder ind til 2009
Heraf er der iværksat 46
konkrete delprojekter, hvor der
udvikles i.f.t. projektmål
Et par ”gode” historier
 ”Kirkegårdsfolket” – i netværk og efteruddannelse
 FVU og IT undervisning i træindustrien
 Institutionsnetværk til kvalificering af transportbranchen
 Individuel kompetencevurdering i SOSU området
 ”Døgnassistent” – en ny uddannelse på vej
MIKA oktober 2010
Kritiske interne projektfaser





Fælles billede på - og ændringer i administrationskrav
Balance mellem decentral ansvarlighed og central styring
Kompleksiteten i mange involverede – med mange ”kasketter”
Skolepartnernes forskellighed i aftalegrundlag
Struktur i kommunikation – en central kulturel ”projektnerve”
”Dråbens effekt” der
får tingene til at brede
sig og skaber forandringer
MIKA oktober 2010
Kritiske eksterne projektfaser
 Opstart, iværksættelse og fastholdelse af institutionsnetværk
 At KLAR konsulenterne får omsat kvalifikationer til
kompetencer ude i ”marken”
 Sammenhæng mellem KLAR mission, vision og handlinger
 Spredning og implementering af projektresultater
 Kunsten at skabe ”vi følelse” i forandringer og udvikling
”Vi følelse” ses med
stærenes ”sort sol”
MIKA oktober 2010
Produkter og afledte ”Sidegevinster”
 Udarbejdet analyse af institutionsstrukturen i
Region Sjælland (et produkt til drøftelse af VEU struktur)
 Organisatorisk ”læringsbog” på konsulentkompetencer, som
færdiggøres og distribueres efterår 2009
 Samarbejde om netværksaktiviteter med NVL, nordisk netvärk
för vuxnas lärende - i regi af Nordisk Ministerråd
 Inddraget som sparringpartner i udviklings- og analysearbejde
på centralt niveau – vedr. AMU målgruppen
MIKA oktober 2010
Tak for jeres opmærksomhed
Så er det
MIKA oktober 2010
?
tid