Voorstelling PRIT in PP

download report

Transcript Voorstelling PRIT in PP

N

ETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG MIDDEN WEST

-

VLAANDEREN

OPGGZ West-Vlaanderen 25 april 2013

D

E REGIO

 Vertrekpunt: regionaal coördinatiecomité ggz  Statuten OPGGZ West-Vlaanderen art 21

O

OK ANDERE NETWERKEN

…..

BEMERKINGEN

 Veel soorten regio-afbakeningen  Voorafgaand weinig / geen afstemming naar regio-afbakening tussen de netwerken  Regio Zuid werkt met de zorgregio / regio PRIT met bestuurlijke arrondissementen   Een gemeente niet: Lendelede Twee gemeenten dubbel:   Wielsbeke Dentergem

D

E PARTICIPERENDE ORGANISATIES

 Leden van de Strategische Stuurgroep   Binnen de GGZ Buiten de GGZ  Overige partners

V

OORZIENINGEN

GGZ

IN DE REGIO

V

OORZIENINGEN GGZ IN DE REGIO

      CGG  CGG Largo: Roeselare  CGG Mandel & Leie: Izegem, Tielt APZ  Kliniek Sint Jozef, Pittem: 197 bedden/plaatsen PAAZ  PAAZ St.-Andriesziekenhuis: 30 bedden   PAAZ Stedelijk Ziekenhuis Roeselare: 30 bedden PAAZ H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen: 30 bedden iBW  iBW Roeselare – Tielt: 27 plaatsen  iBW saMENSpel: 45 plaatsen PVT  PVT Valckeburg 60 plaatsen RIZIV-conventie  MSOC antennepunt Roeselare   Kompas antennepunt ambulante werking Centrum voor Ontwikkelingstherapie

B

IJKOMEND PARTNERS

 Huisartsenkring Midden West-Vlaanderen     Huisartsenkring ‘t Oosten van West-Vlaanderen Huisartsenkring Izegem- Ingelmunster – Lendelede SEL Midden West-Vlaanderen LMN Centraal West-Vlaanderen   CAW Midden West-Vlaanderen Similes

ANDEREN

            Apothekersbond Politiezone RIHO OCMW’s Regionale Welzijnsraad St Jozefskliniek Izegem CLB’s VOC Opstap GIDtS GTB Woonzorginitiatieven ( Roeselare, Wingene, Ingelmunster, Hooglede, Izegem,….) De Spil ………….

BEMERKINGEN

 Vele organisaties willen hun karretje hangen aan 107  De vermaatschappelijking gaat breder dan de ggz  Weinig activiteit in de regio vanwege patiëntenverenigingen / familieverenigingen

D

E MIDDELEN

 Neutralisatie van bedden ( art 107 )  SJP 24 van de 197 bedden/plaatsen ( 12,2% )  Eigen middelen   PAAZ SJP  Integratie middelen   Bestendigen bestaande samenwerkingsinitiatieven saMENSpel: deel PZT-werking

BEMERKINGEN

 Project vooral gedragen door SJP     3 PAAZ van 30 bedden: neutralisatie moeilijk Detachering personeel Weinig middelen in de regio Slechts beperkte regio binnen het netwerk kan “genieten” van de mobiele teams  Onzekerheid naar toekomstige financiering

D

E NAAM

 PRIT  Pittem, Roeselare, Izegem, Tielt  Psychiatrie, Reconversie, Integrale zorg, Thuismilieu 

H

ET LOGO

D

E WERKING

S

TRUCTUUR NETWERK

STRATEGISCHE STUURGROEP OPERATIONELE STUURGROEP F 1 F 1 F 2 F 3

netwerkcoördinator

F 4 F 5 Huis i/d Stad

S

TRATEGISCHE STUURGROEP

             Netwerkcoördinator: Lieven Lust Netwerkpromotor: Eddy Deproost Vertegenwoordiger CGG Largo: Tine Langedock Vertegenwoordiger CGG Mandel & Leie: Michèle Pecqueux Vertegenwoordiger Kliniek Sint Jozef: Filip Deboutte Vertegenwoordiger PAAZ SAT: Xavier Morret Vertegenwoordiger PAAZ SZR: Els Vanhonsebroeck Vertegenwoordiger PAAZ HHRM: Ilse Claeys PVT Valckeburg: Rico Vandecappelle iBW Roeselare – Tielt: Jeroen Devos iBW saMENSpel: Pieter Vierstraete Psychiater vanuit PAAZ ( dr Snoeck, dr Vandewalle, dr Gazziano ) Psychiater APZ: dr Evereaert

      Huisartsenkring Midden West-Vlaanderen: dr Luk De Keyser Huisartsenkring ‘t Oosten West-Vlaanderen: dr Guido Mehuys Huisartsenkring Izegem: dr Koen Parmentier SEL Midden West-Vlaanderen: Ann Van Wanzeele + dr Jean-Paul Van Severen CAW Midden West-Vlaanderen: Hilde Vens Lokaal Multidisciplinair Netwerk Centraal West Vlaanderen: Jolien Moernaut  Similes: Mieke Craeymeersch

 Om de 6 weken samen  Strategie  Te beslissen   Te informeren Te bediscussiëren

O

PERATIONELE STUURGROEP

 Netwerkcoördinator   Netwerkpromotor Voorzitters van de functies  Is momenteel nog niet samen gekomen

D

E

5

FUNCTIES

   Activiteiten inzake preventie, promotie van de ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling Ambulante intensieve behandelteams voor zowel acute als chronische psychische problemen Rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie   Intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische psychische problemen wanneer een opname noodzakelijk is Specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is

A CTIVITEITEN INZAKE PREVENTIE , PROMOTIE VAN DE GGZ , VROEGDETECTIE , SCREENING EN DIAGNOSESTELLING     Promotie  Samenwerken met lokale organisaties   Binnenste Buiten / De Leest La Folia II   Samenwerken met de provincie  Werkgroep stigma en taboedoorbreking binnen platform suïcide Samenwerken met VVGG: “ anders is mijn buur heel gewoon” ( opportuniteit voor OPGGZ?? ) Preventie  Samenwerken met LOGO  Samenwerken met lokale besturen  O.a. Sociale Huizen, preventiemedewerkers,….

Advies en coaching Vroegdetectie, screening en diagnosestelling  ELP Roeselare (0.5), Tielt (0.25 ), Izegem (1 zelfstandig )  VDIP  1 FT toegevoegd vanuit SJP / 0.5 FT werkt eveneens in MT

BEMERKINGEN

 Geen financiering mogelijk vanuit art.107

   Veel versnipperde initiatieven in diverse sectoren Vlaamse overheid neemt initiatieven zonder de netwerken te betrekken cfr ELP Behoort volgens de Gids tot opdracht van CGG

A MBULANTE INTENSIEVE BEHANDELTEAMS VOOR ZOWEL ACUTE ALS CHRONISCHE PSYCHISCHE PROBLEMEN Binnen de regio PRIT:   één aanmeldingsnummer

051 434 107

Psychiatrische zorg in de thuissituatie ( PZT ) Mobiele Teams   MTA: mobiel team voor acute zorg MTL: mobiel team voor langdurende en complexe zorg

MTA Stuurgroep MT Dagelijkse leiding

MTL

i e g r o e p r e f e l e c t

  MT stuurgroep ( om de 4 weken op vrijdagmiddag )  Netwerkcoördinator       Netwerkpromotor Hoofdgeneesheer B4-ziekenhuis Psychiater PAAZ Coördinator iBW Huisarts Dagelijkse leiding Dagelijkse leiding  Hoofd MT : Henk Wylin  Psychiater MT: dr Sofie Muylaert

 MTA (9,7 FT )  Coördinator: Henk Wylin      Psychiater: dr Sofie Muylaert ( 8u ) dr Geert Everaert ( 2u ) Huisarts: dr Charlotte Feys ( 2u ) Psycholoog: Brecht Noyez Maatschappelijk werker: Nathalie Devroe (0.8) Psychiatrisch verpleegkundigen Isabelle Debolle (0.8 ) Hilde Brutin (0.8 ) Ann Decoster ( 0.8 ) An Coussens Hilde Verhaeghe (0.5 ) Nathalie Demeyer Joke Verlinde Eveline Verschatse

 MTL ( 9.54 FT )   Coördinator: Hilde Vanacker (0.8 ) Psychiater: dr Sofie Muylaert (6u )       Huisarts: dr Charlotte Feys Psycholoog: Fleur Leuwers ( 0.5 ) Klaas Desmedt ( 0.5 ) Maatschappelijk Werker: Steffi Poriau Isabelle Vanquaethem Ergotherapeut: Vincent Serbruyns ( 0.5 ) Ervaringsdekundige: Katja Callewaert ( 0.6 ) Psychiatrisch verpleegkundigen: Justine Tampere Guido Van Mileghem Griet Velghe (0.8) Mieke Martens ( 0.84 ) Kristien Wallays

 PZT: in de niet RIHO-zone   Mieke Honore ( 0.8 ) Evelyne Verfaeillie ( 0.8 )

DOELGROEP

   Personen met een (ernstige ) psychiatrische problematiek Problemen op diverse levensdomeinen Tussen 16 jaar en 65 jaar  Belangrijk ( zeker voor MTA ) GEEN urgenties

Aanmelding Intake Doel Werkwijze Duur Frequentie contacten Equipe Support regio

PZT

Rest PRIT-regio

MTA MTL

051 434 107 asap < 24u < 5 dagen Opname vermijden / verkorten / cliënt in eigen context Advies/coachen Coördinatie Begeleiding langdurend 1x/week tot 1x/3 maanden 1.6 fte Behandelen Begeleiden Coördinatie Advies/coachen Max 4 à 6 weken Meerdere malen per dag – in afbouw 9,7 fte + psychiater Begeleiden/behandel en Coördinatie Advies/coachen Max . 2 jaar FACT: meerdere per week Niet FACT: idem PZT 9.54 fte + psychiater Adviesteam Eigen structuur Roeselare – Izegem - Hooglede

Behandelen begeleiden coördinatie Coachen - consulting advies sensibiliseren

therapie dienstverlening

MIDDELEN

 Neutralisatie van bedden: 7.64 FT     Additionele middelen: 4.8 FT PAAZ SZR en HHRM: 1 FT psycholoog SJP: 4.5 FT PZT ( saMENSpel ): 1.3 FT  PAAZ SAT: bijkomend 0.5 FT ( nog niet )

BEMERKINGEN

   Financiering: beperkt, dankzij inbreng eigen middelen mogelijk Patiënt: gratis Teamleden:   verschillende werkgevers Beperkte middelen en uren   Binnen bestaande teams Buiten de RIHO-zone   Afstemming verantwoordelijkheden behandelende psychiater – psychiater MT – huisarts pilootproject

R EHABILITATIETEAMS DIE WERKEN ROND HERSTEL EN SOCIALE INCLUSIE  Twee sporen   Arbeid en toeleiding tot arbeid Vrije tijd en ontmoeting  Nieuwe en uitbreiding eigen werking   Open forum Probleem financiering activiteitencentra ( iBW)  Samenwerken met andere organisaties   CAW: ontmoeting VOC Opstap: vrije tijd   GTB: arbeid casusoverleg om de maand GIDtS: dienstencentrum rond Dominiek Savio

BEMERKINGEN

 Wachten op RIZIV-conventie  Twee ingewikkelde sectoren: arbeid en zorg

I NTENSIEVE RESIDENTIËLE BEHANDELUNITS VOOR ZOWEL ACUTE ALS CHRONISCHE PSYCHISCHE PROBLEMEN WANNEER EEN OPNAME NOODZAKELIJK IS  Nauwe samenwerking met functie 2 en 3   BOR / COR / TOR Opmaken zorgpaden / zorgcircuits   Zorgpad depressie Zorgpad alcohol  Spoedopnames  Medische klaring   Respectvol handelen IPEO / KIPEO ( instrument voor psychosociale evaluatie en opvang )

BEMERKINGEN

 Tussen PAAZ en PZ is er toenadering    PAAZ is een deel van een groter geheel, het AZ Op de spoedopname-afdelingen is er weinig affiniteit met psychiatrie Sterk afhankelijk van de persoon van de geneesheer

S PECIFIEKE WOONVORMEN WAARIN ZORG KAN WORDEN AANGEBODEN INDIEN HET THUISMILIEU OF HET THUISVERVANGEND MILIEU HIERTOE NIET IN STAAT IS    PVT / iBW:  opmaken één intakedossier  Gemeenschappelijke wachtlijst Alternatieve “woonvormen”  Laagdrempelige opvang Roeselare  Respijtplaatsen Samenwerking met woonzorginitiatieven  Proefwonen Midden West-Vlaanderen  Woonzorgprojecten:     Hooglede Izegem Wingene Ingelmunster …..

BEMERKINGEN

 Lokale besturen zijn belangrijke partner  Weinig mogelijkheden in de regio naar aanbod BW/ PVT noodzaakt ons om creatief te zijn

H

UIS IN DE STAD

 Thuisbasis van PRIT   Netwerkcoördinator Mobiele teams  Vergaderruimte familie, patiënten, ……..

 Aanbod ( niet gebonden aan de locatie )  Consultaties     Open forum “Kenniscentrum” Psycho-educatie …………….

BESLUIT

 Er is een beweging ingezet   Veel dynamiek, overtuiging in de regio Overtuigde, geëngageerde gangmaker We hebben nieuwe stenen in de rivier gelegd en oude wat verplaatst: de rivier is anders geworden