drammen kommune

Download Report

Transcript drammen kommune

DRAMMEN KOMMUNE
Rådmann
Utdannings
direktøren
NOP
EKA
Introduksjonssenteret
Språktjenester
Drift
GSU
Heldagstilbudet i Drammen består av
20 timer nivåinndelt norskundervisning
(Spor 1,2 og 3 – nivå A1, A2 og B1- vi kaller det
basisgrupper)
+
15 timer temabasert undervisning for flyktninger i
introduksjonsprogram (temabasert og litt nivådelt vi kaller det tematid)
+
Kursuker i høst-, vinter- og sommerferie, totalt 5 uker
Dessuten tilbyr vi:
Egne nivådelte kurs, ANO, i språkpraksis – 3 dager
teori – 2 dager praksis til alle kursdeltakere
Teoridagene fylles opp med temakurs for
flyktningene
Eksamensrettet grunnskole har 30 timers uke.
Skolerettet norskkurs har 28 timers uke.
Hvem er vi?
Ca 550 deltakere på ulike norskkurs dag og kveldstid
Vi har ca 120 flyktninger i program fra Drammen,
Røyken og Svelvik – fordelt på ca 50 i eget tilbud
med språkpraksis og ca 70 i vanlige
basisgrupper/GSU og skolerettet norskkurs
Drammen er en by med høy % innvandrerandel og
forholdsvis lav utdanning
Våre deltakere kommer fra
På temakursene har vi bare spor 1 og spor 2
deltakere.
Disse kommer fra:
Somalia, Eritrea, Afghanistan, Statsløse, Irak, Iran,
Burma m.fl.
Vi skal snakke om:
Den delen av heldagsprogrammet som ikke dekkes
av skoleuka og skoleåret.
Hos oss kaller vi det temakurs og kursuker.
Tilbudet forsøker vi å tilpasse den enkelte deltaker ut
fra språknivå, familiesituasjon og utdanning.
Norskundervisningen er nivådelt ( nå 26 grupper på
dagtid) med innvandrere og flyktninger i samme
grupper
Temakursene er temabaserte for flyktninger i
program + noen enslige mindreårige (3-6
parallelle tilbud pr dag)
Vi ønsker å tilby temakurs til NAV som en del av
kvalifiseringsprogrammet deres
Grunnlag for innhold i
heldagsprogrammet
Er Introduksjonsloven:
Grunnleggende ferdigheter i norsk
Grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv
Forberede for deltakelse i yrkesliv/videre utdanning
Opplæringen skal være intensiv, hindre passivisering
og stagnasjon
Andre viktige ingredienser i henhold til loven:
•
•
•
•
•
•
Lære sosiale og kulturelle koder
Nettverk
Kunnskap om lokalsamfunnet
Fysisk og psykisk helse
Dataopplæring
Fast kontaktperson og tett oppfølging
Metoder som anbefales:
Ekskursjoner/gruppearbeid/diskusjoner/prosjekt
arbeid/kursdager/IKT
Skolens verdier skal også ivaretas
 raushet
 humor
 tillit
 Profesjonalitet
 Og ikke minst ”deltakers individuelle plan”
Temakurs i tråd med intensjonene?
2. år i
program
ANO-kurs, praktisk opplæring,
fysisk aktivitet
2. Halvår i
program
Data, helse, fysisk aktivitet,
grammatikk, engelsk,
matematikk,
1. Halvår i
program
Startinfo, snakketrening helse,
fysisk aktivitet, kosthold,
nettverk, kultur
Ressursbruk
80 % koordinator (drifter kurs, følger opp i
fagsystemet, plasserer deltakere på kurs,
utarbeider timeplan, fordeler timer, daglig
oppfølging)
Kursuker – driftes av EKA
Pedagoger/veiledere – ansatte og innleide på
timebasis
Bruk av frivillige enkeltpersoner, organisasjoner og
praksiskandidater fra NAV
Lokaliteter
På skolen:
klasserom, studiesal, gymsal,
kantinekjøkken,
sentrumsnær skole, gode
uteområder.
Utenfor skolen:
Union/Bibliotek/Bowling/mange
praksissteder
Ettermiddag/kveld: Frelsesarmeen, DOT, KIA,
Røde kors, idrettsklubber
PRAKSISPLASSER (ANO-KURS)
Egne klasser – nivådelte grupper med flyktninger og
innvandrere
2 dager språkpraksis pr uke
Dette skoleåret har det vært brukt ca 100 ulike
praksisplasser
100 % koordinator skaffer plasser
Tett oppfølging av lærer - ½ time pr deltaker pr uke
Organisering av kursuker
EKA – dvs vår ”flyktningavdeling” organiserer disse
ukene – 5 uker totalt pr år
2 av kursukene brukes til ”Samfunnskunnskap på et
språk deltaker forstår” (driftes av egen avdeling –
20-25 språk pr uke med egne 2-språklige lærere)
Parallelt tilbys ulike typer temauker med innleide
instruktører/veiledere.
Eksempel på innhold i kursukene
• ANO-deltakere har utvidet praksis der det er mulig
• Sommerpraksis i kommunale virksomheter
(helse/barnehager/sfo)
• Jobbsøkekurs
• Boligkurs (Å bo i Norge + finne leilighet selv)
• Kunst/kreativ norsk – jobber med andre
uttrykksformer
• Trafikkalt grunnkurs + evt suppleringskurs til
teoriprøve
• Studieverksted (Studieteknikk/hvordan studere
videre i Norge)
• Mat på norsk
• Aktiviteter med barn og mat – deltakere m/barn
gjør noe sammen
I løpet av året skjer det en del utenom
”timeplanen”
•
•
•
•
Prosjekt ”Landet mitt” – høst
Ulike temadager
Markering av høytider og merkedager
Følge opp tilbud kvelds/helgetilbud fra frivillige
organisasjoner som turistforeningen, Røde kors,
frelsesarmeen, KIA
• Introkortet
• Bruktmarked (SOS-butikk)
økonomi
Totalt budsjett – ca 2 mill pr år.
Tilbudet vi gir i dag koster ca 20, kr pr time pr
deltaker pr skoleår.
I tillegg kommer drift av kursuker.
Lykkes vi?
Det er 2. året vi har dette opplegget. Tidligere tilbød
Drammen 30 timer norsk pr uke til alle deltakere
Resultater for Drammen følger landsgjennomsnittet
på norskprøver og deltakere ut i arbeid for 2010
Går fraværet ned?
Deltakerne har evaluert tilbudet nå.
Vi har tro på at:
Trivsel
Trygghet
Tilstedeværelse
Stabilitet
Kontinuitet
Variasjon
Struktur
Forutsigbarhet
Bidrar til økt motivasjon og bedre læring