Kosteuden hallinnan opetusdiasarja

download report

Transcript Kosteuden hallinnan opetusdiasarja

1
Esityksen sisältö
• Johdanto
• Johtaminen ja organisointi
• Kuivanapidon suunnittelu
• Olosuhteiden hallinta
• Yhteenveto
2
Osapuolia
Tuotannon suunnittelu – toteutus – valvonta
Polttopisteitä
Tilaaja
Työmaa Teollisuus Kalustovuokraus
Kuivanapitosuunnitelma
Aikataulut ja työjärjestykset
Rakennustyömaan sääsuojaus
Lämmitys ja vaipan aukkojen suojaus
Sade- ja valumavesien hallinta
Elementtien ja materiaalien suojaus (koko ketju)
Rakennusaikainen ilmanvaihto, ilmatiiveys
Rakenteiden kuivattaminen
Kosteusmittaukset
Ilman pitävyysmittaukset
Lämpökamerakuvaus rakennustyön aikana
Muut
palvelut
3
Taustaa
Yleisimpiä syitä:
•Vesikaton läpimenot
•Putki- ja laitevuodot (iv-laitteet)
•Vesieristeiden pohjat ja liitokset
•Valvonnan puute käytön aikana
Rakentajien piikkiin
• Edellisten työvirheet
• Pinnoittaminen kostealle
tai pölyiselle alustalle
4
Tutkimusongelma ~ tiedonsiirron ongelma
i
i
Keinoja, menetelmiä ja tietoa on,
mutta tieto ei kulje
tai se ei vaikuta
i
i
i
Pikku i vihreässä
pallukassa on linkki
tarkempaan tietoon
5
Nostetaan kissa pöydälle
Onko mitään järkeä
tehdä rakennustöitä
vesisateessa tai
lumihangessa?
Kosteuden hallinta on
monitahoinen kysymys:
• Mitä rakennetaan ?
• Milloin rakennetaan?
• Kuinka nopeasti rakennetaan?
• Kuinka paljon kosteutta siedetään?
• Millaiset olosuhteet vaaditaan?
• Kustannukset ?
• Toteutuneiden riskien kustannukset?
6
Johtaminen ja organisointi
Joulukuu
Kuinka vähennetään kiirettä ja
hätiköintiä syksyllä?
Kuinka varmistetaan
elementtien saatavuus
ja muut kriittiset
hankinnat?
Kuinka luodaan
siedettävät
olosuhteet talvirakentamiselle?
Mikä on oleellista
eri vuodenaikoina?
Lokakuu
Marraskuu
Pressupartiot
töihin
Nautitaan talvirakentamisesta
Kosteuden
hallinnan
vuosikello
Lämmityskaluston
varaaminen
Syksyn kohteiden
suunnittelupäätökset
Maaliskuu
Rakentaminen
on kuivaa
Huhtikuu
Kuivana pidon
suunnittelu
Elokuu
Helmikuu
Feedback
suunnittelijoille
Isot aukot
umpeen ja
sääsuojat
kuntoon
Kriittisten töiden
aloituskokoukset
Syyskuu
Tammikuu
Nautitaan
kesästä
Heinäkuu
Detaljien
kosteustekninen
tarkastus
Kriittisten
resurssien
Toukovaraaminen
syksylle
kuu
Kesäkuu
7
Tilaajan vaatimukset – sitä saa mitä tilaa
Paras
käytäntö
Tilaajan tulee määrittää
tarjouspyynnöissä
• suojaustasovaatimus
• keskeiset toimenpiteet
• todentamismenettely.
(Kuva: www.hallbyggarna-jonsereds.se)
Suunnitelmiin ja sopimuksiin kirjataan tilaajan tahto kuivana pidon tasosta.
8
Kriittisten rakenteiden valvonta
Valvojien on pidettävä huolta, että
sopimuksia ja suunnitelmia
noudatetaan työmaalla.
Huomioitava, että
suunnitteluratkaisut vaikuttavat
käytettäviin työmenetelmiin.
9
Hankeprosessin kuvaus
Hankkeen
vaihe
Hanke-suunnittelu
Suunnittelu
Toimenpide
Päätös vaaditusta
kuivanapidon tasosta
Budjettivaraus
toteutukselle
Rakenteiden
rakentamis- ja
käytönaikaisen
toimivuuden
suunnittelu
Rakentamisen
aikataulu
Kosteudenhallinnan
ohjeet suunnitelmiin
Riskien arviointi
Työvaihesuunnittelu
Kosteuden
hallinnan
suunnittelu osana
koko työmaan
toteutussuunnittelua
Tehtäväsuunnitelmat
Yleisaikataulu
Viikko-suunnittelu,
rakentaminen
Kuivanapidon
toteutus,
tarkastukset ja huolto
Kuivanapidon
käsittely kokouksissa
ja palavereissa
Olosuhteiden
seuranta
Kosteustekninen
suunnitelmien
tarkastus
ulkopuolisella
asiantuntijalla
Tekijä
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä, rakennuttaja
Suunnittelijat,
päärakennesuunnittelija
koordinoi
Päätoteuttaja,
päärakennesuunnittelija avustaa
Päätoteuttaja ja
urakoitsijat
10
Kuivanapidon suunnittelu
Rakenteen kosteustekninen toimivuus
rakentamisen ja elinkaaren aikana lähtee
suunnittelupöydältä.
Rakenteen kosteudensieto ja rakentamisen olosuhteet on otettava huomioon
suojausta ja kuivattamista
suunniteltaessa.
”Kyllä se siitä kuivuu”
-asenne ei enää riitä
11
Nostolenkit s-pisteet
Parvekekannakkeet
”Kipupisteitä”
Pystysaumojen
epäjatkuvuuskohdat
Kaareva holvi tuo vettä
erityisesti kantaville seinille
Kiinnitysteräkset
vaikeuttavat pressutusta
Patolevy
Vaakasaumojen
tiiveys
Vaakasauman
korkeusasema
Vedenpoistoreitit
Mihin
vesi
lopulta
katoaa?
Ulos?
Seinille?
Paras
käytäntö
Maaperään?
Kuivureihin?
12
13
Tee ”vedenpitävä”suunnitelma
- ja toteuta se
Kuivanapitosuunnitelma esitetään:
• vastuuseen nimetty työnjohtaja
• rakentamisen olosuhdetavoitteet ja niiden
seurantatapa
• vaatimukset aliurakoitsijoille
• materiaalien ja rakenteiden suojaustavat
• lämmitys- ja kuivatustapa
• työmaakohtaiset erityispiirteet
• betoninpintojen mittauspaikat ja –ajankohdat
• muut laadunvarmistustoimenpiteet
Kuivanapitosuunnitelmaa käytetään esimerkiksi:
•työkaluna työnjohtajille
•liitteenä urakkasopimuksissa
•tarjouspyyntönä teline- ja lämmitysyrityksille
•ohjeena työntekijöille
14
Kosteusteknisen laadunvarmistuksen tarkistuslistaa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
i
Sääsuojaus sekä rakenteiden lämmitys- ja kuivatustavat
Työmaan ilmanvaihto ja tuuletus
Betonin kuivuminen ja betonivalujen aiheuttamat kosteusrasitukset
Muurauksen ja rappauksen sekä tasoite- ja maalaustöiden
aiheuttamat kosteusrasitukset
Materiaalien ja niiden yhdistelmien vaatimukset
(mm. betoni ja puu sekä betoni ja muovimatot & linoleumi haasteellisia)
Rakennuksen tiiveys (siitepölyn kerääntyminen eristeisiin, mikrobikasvustot)
Kapilaarikatkot, salaojat, pihan muotoilu
Sokkelidetaljit, sokkelin vedenpoisto, sokkelin korkeus
Julkisivun sekä ylä- ja alapohjan tuuletus
Vesikatto ja vesikaton läpimenot
Vesieristeiden pohjat sekä läpimenot, liitokset ja ylösnostot
Kosteusmittausten mittauspisteet ja ajankohdat
jne…
15
Talvirakentamisessa
• suojaa rakenteet sadevedeltä ja lumelta
• kaikki rakennuksen vaipan aukot kannattaa tukkia
hyvin – erityisesti isot aukot tiiviisti umpeen
• luhtitaloihin kannattaa asentaa väliaikaiset ovet
• pistetaloissa voidaan käyttää väliaikaisia ovia tai
porrashuoneet voidaan pressuttaa
• poista lumet lapiolla, kolalla tai paineilmalla, älä
sulattamalla.
Mitä nopeammin laitat suojaukset kuntoon sitä enemmän hyödyt
Hyvät olosuhteet nopeuttavat työn tekoa, vähentävät häiriöitä,
lisäävät työmotivaatiota ja luovat positiivista imagoa
16
Suunnittelijoiden rooli
Suunnittelijoiden on
suunniteltava runko- ja
eristysrakenteet kestämään
myös rakentamisen aikainen
kosteusrasitus.
Suunnitelmiin on merkattava
olosuhdevaatimukset ja
tarvittaessa suojaustoimenpiteet
Tietyissä olosuhteissa kosteus vaan tuppaa tiivistymään
17
Suunnitelmien toteutettavuuden arviointi
Rakenteiden
tuuletusratkaisujen on
sovelluttava
valmistukseen,
asennukseen
ja lopulliseen
käyttöön.
18
Kuivan rakentamisen periaate
Kuivassa rakentamisessa
1. Vesikatto ja rakennuksen vaippa ovat
vedenpitävät tai rakennetaan sääsuojassa.
2. Lämpötila on yli 10 °C (Lämmitys on päällä)
3. Ilman suhteellinen kosteus on alle 70 %.
Kuivaa rakentamistapaa tulee noudattaa ainakin
• korjausrakentamisessa
• puurakentamisessa
• muussa uudisrakentamisessa täydentävistä
rakenteista eteenpäin.
Esimerkiksi kipsilevyjä ei asenneta ennen kuin vesikatto on valmis
19
Laadun varmistus
Betonilattioiden kosteus on mitattava aina ennen päällystystöitä
• rakenne ja pintamateriaali määrittää vaaditun suhteellisen
kosteuden
• mittauksia on tehtävä riittävän aikaisesta vaiheesta lähtien,
jotta kuivumista voidaan tarvittaessa nopeuttaa esimerkiksi
kuivaimilla tai tuulettamalla. Liian lähellä pinnoitustyön aloitusta
ei enää ehditä reagoimaan ja pinnoitustyön aloitus venyy.
• mittaukset tulee tehdä kosteimmista kohdin
(hormien, ikkunoiden ja ovien lähettyviltä)
• Ohjeena esim. julkaisu Betonirakenteiden päällystämisen
ohjeet, Suomen betonitieto Oy & Lattian- ja
seinänpäällysteliitto ry
i
20
Yleisaikataulu & työjärjestys
vuodenaika
riskeihin
varautuminen
julkisivu
otsat
Rakentamisen ajankohta ja aikataulu vaikuttavat keskeisesti
lämmitys-, suojaus- ja kuivatusratkaisuihin.
Myös työjärjestykset on mietittävä.
21
Paras
käytäntö
Tiivis holvi eli ”Holvi kerralla kuntoon”
i
Esimerkiksi tiiviillä
holvilla ja sandwichelementin suojauksella
luodaan kuivat
rakentamisolosuhteet
alempiin kerroksiin.
22
Toimittajan vastuu
Teollisuuden on toimitettava
• tuotteensa työmaalle kuivana
• varmistettava, että asentaminen ja
välivarastointi voidaan tehdä
kuivan rakentamistavan mukaan.
23
Vastuunkanto työmaalla
Rakentajien on suunniteltava
työmaiden kuivanapidon toteutus
Kuivanapitosuunnitelman
toteuttamiseen on nimettävä tietty
työnjohtaja.
Lisäksi kosteudenhallinta ja
sääsuojaus on otettava mukaan
urakoitsijakokousten asialistalle.
24
Hyödyt ja kustannukset
Kustannukset
Katto-osuus: asennus + purku 12 eur/m²,
vuokra 0,16 eur/m²/vrk
Telineet: asennus + purku 9 eur/m²,
vuokra 0,08 eur/m²/vrk
Lisäksi tulee nosturi- ja kuljetuskustannukset.
Esimerkiksi rivitalon suojaus
15 x 33 m, 500 m2, h=10 m
Kustannukset noin
16 000 € + 5 000 €/kk
2 – 3 % myytävän rivitaloneliön hintaan lisää
- lumityöt, roudan sulatus, häiriöt, ventat
+ työn tuottavuus + parempi laatu ja turvallisuus
Paras
käytäntö
…ja toteuta 25
suunnitelma
Suunnittele kuivanapito ja
kosteudenhallinta
Suunnittele
vaatimukset alihankkijoille,
materiaalien ja rakenteiden suojaus,
lämmitys ja rakenteiden kuivatus sekä
mittaus ja valvonta
Suojaa rakenteet sadevedeltä ja
lumelta. Poista lumet lapiolla tai
kolalla, älä sulattamalla.
Tiivis holvi x2 luo hyvät
olosuhteet alimpiin kerroksiin.
Kehitä ja
keskustele
Kehitä
yhteistyötä
teollisuuden,
suunnittelijoiden
ja työmaiden välille
ja kehitä
kosteusteknisesti turvallisia
rakenne-ratkaisuja sekä
hyviä suojausmenetelmiä
Työmaan
As.Oy Suopursu
Merkittävimmät kosteusriskit
1.
2.
3.
4.
5.
Vesikaton läpimenot
Pesuhuoneiden vesieristykset
Pohjaveden alennus
Muutostyöt
Talon korkeusasema ja pihan
kallistukset
Kosteudenhallintatoimenpiteet
1.
2.
Vastaava mestari valvoo itse vesikattotyöt
Pesuhuoneiden vesieristykset tekee sertifioitu
asentaja
3. Perusvesipumppaamon laitetaan hälytys ja
kiinteistön hoitaja koulutetaan kädestä pitäen
4. Muutostyösuunnitelmat kierrätetään rakenneja LV-suunnittelijan kautta
5. Talon korkeusasema katselmoidaan
kaivutöiden jälkeen.
6. Pahat paikat tarkistetaan suunnittelijoiden
kanssa
Mittaa ja
valvo
Mittaa vesieristeiden ja
lattiapäällysteiden pohjien
kosteus
Kuivaa rakentamisen periaatetta
tarvitaan:
•korjausrakentamisessa
•puurakentamisessa
•sisävalmistustöissä
(litterasta 4 eteenpäin)
Kuivassa rakentamisen
periaatteessa
1) Vesikatto on valmis
2) Lämmitys on päällä
3) Rh < 70%
i
Lämmitä
Isot aukot umpeen
Kuivata
Lämmitä työmaata
– älä ulkoilmaa. Yleensä
tuuma riittää tuuletukseen
Valvo kapilaarikatkot, vesikaton
läpimenot, vesieristeet ja
julkisivun tuuletusratkaisut.
Yleensä lämmitys ja tuuletus riittää. Kun lämpötila on yli 15 C ja ilman
suhteellinen kosteus 50-60 %, on kuivuminen tehokasta.
Testaa märkätilojen kallistukset
ja salaojien toiminta.
Syksyisin voidaan tarvita koneellista kuivatusta.
Pidä silloin vaippa ilmatiiviinä.
Pöly ja roskat lattialla hidastavat kuivumista
Tää on jo
vähän
liian kuivaa
Asenna ikkunat tai suojaa
ikkuna-aukot nopeasti. Pidä
aukot kiinni.
Suuntaa lämmitys talon
kulmiin ja rajoita vetoa
hissikuiluissa ja
porrashuoneissa.
26
Olosuhteiden hallinta - toteutusvaihe
Tuuma riittää
tuuletukseen
27
Kuivata tehokkaasti lämmittämällä ja
hallitulla ilmanvaihdolla
Tilan lämpötilajakauma,
kun tilassa on 8kW lämmitin ja
ulkoseinien aukot tiivistämättä
Tilan lämpötilajakauma,
kun tilassa on 15 kW lämmitin ja
ulkoseinien aukot tiivistämättä
Tilan lämpötilajakauma,
kun tilassa on 8 kW lämmitin ja
ulkoseinien aukot tiivistetty
(Kuvat: Ratu 07-3032)
Lämmitys kannattaa suunnata rakennuksen kulmiin
Useita pienitehoisia lämmittimiä kuivattaa paremmin kuin yksi iso
Pintoihin osuva ilmavirtaus tehostaa rakenteiden kuivumista
Optimaalinen ilman suhteellinen kosteus on noin 50%
28
Tuuletuksen merkitys olosuhteille
35
100 %
Absoluuttinen kosteus [g/m3 ]
30
25
80 %
20
60 %
15
40 %
10
20 %
5
0
-20
-15
-10
-5
0
5
Lämpötila [oC]
10
15
20
25
30
i
Mollierin diagrammista nähdään että :
 jos ulkoilman lämpötila on alle 0 °C, on ilmakuutiossa korkeintaan 5 grammaa vesihöyryä
 jos työmaan sisällä on lämmintä 15 °C ja Rh 80 %, on ilmakuutiossa vesihöyryä 10 grammaa
 jos 10 000 rm3 työmaalla vaihdetaan ilma kerran tunnissa, poistuu sisältä 50 litraa vettä.
i
29
Tiesitkö, että 33 kg
kaasun polttoa tuottaa
yli 53 kg vesihöyryä
3L
10 L
10 L
10 L
10 L
10 L
30
Työmenetelmät ja olosuhteet
Betonointi, muuraus- ja rappaustyöt sekä tasoite- ja maalaustyöt aiheuttavat
kosteusrasitusta, minkä vaikutus rakenteille ja kuivumiseen on huomioitava.
31
Sopimukset ja urakkarajat
• Suojaustyöt voidaan
sisällyttää aliurakkasopimuksiin
• Lumen luonti on
tarkoituksenmukaista pitää
pääurakassa
• Pressupartioiden
organisoiminen
vaatii jämäkkyyttä
32
Lämpökuvaus - Vaipan tiiveys
Kylmänä vuodenaikana on helppo tarkastaa vaipan tiiveys
lämpökuvauksella.
Kuvaamisella voidaan ennaltaehkäistä
tiiveyskokeissa ilmeneviä vuotoja ja muita laatuongelmia
33
Lämpökuvaus - Vaipan tiiveys
Kesällä rakennettaessa pitää tietää, mitkä kohdat ovat kriittisiä.
Ks. Hanna Aho ja Minna Korpi: Ilmanpitävien rakenteiden ja liitosten
toteutus asuinrakennuksissa. Tampereen teknillinen yliopisto 2009.
34
Mitäs tuolla näkyy?
Onko se lantrinkia eli vettä?
i
•Onteloiden vesipesät näkyvät rakenteiden lämmetessä
lämpökuvauksella kylmempinä alueina.
•Lämpökuvaus on tehtävä 2 päivää lämmityksen aloituksen jälkeen.
•Lämpökuvauksella voidaan etsiä myös muita kosteita alueita
35
Käyttäjille
muistettavaa
• Käyttäjien on tutustuttava käyttöohjeisiin ja noudatettava niitä
(suihkun käyttö, ilmanvaihto, suodatinten ja pintojen puhdistus,…)
• Käyttäjien on ilmoitettava muutoksista ja
kosteusongelmista sekä vesivahingoista
• Omistajilla on vastuu käytön valvonnasta
• Huoltomiehille on toimitettava ymmärrettävät huolto-ohjeet
36
Paras
käytäntö
Jotta rakennustuotannon laadussa
onnistuttaisiin tekemään tiikerinloikka, on
tehtävä uudenlaisia sopimuksia ja valvottava,
että niistä pidetään kiinni.
Osapuolten on myös yhteistyössä etsittävä
uusia kuivan rakentamisen menetelmiä.
Kysymys on ennen kaikkea johtamisesta
Lisätietoja
www.tut.fi/site
37
Kiitokset osallistujille
Tutkijat ja vetäjät
Asiamies Jani Kemppainen, Talonrakennusteollisuus ry
Asiamies Reijo S. Lehtinen, Talonrakennusteollisuus ry
Toimitusjohtaja Anssi Koskenvesa, Mittaviiva Oy
Tutkija Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy
Yliassistentti Juha Vinha, Tampereen teknillinen yliopisto
Yliassistentti Olli Teriö, Tampereen teknillinen yliopisto
Tutkija Jukka Hämäläinen, Tampereen teknillinen yliopisto
Apul. tutkija Anita Marjasalo, Tampereen teknillinen yliopisto
Apul. tutkija Olli-Pekka Toivari, Tampereen teknillinen yliopisto
Kalustovuokraus
Tekninen johtaja Ilpo Hämäläinen, Hämeen rakennuskone Oy
Tekn. yo Jari Hämäläinen, Hämeen rakennuskone Oy
Tekninen päällikkö Markku Laitinen, Telinekataja Oy
Asennuskorjausmies Mika Nyberg, Skanska Rakennuskone Oy
Teollisuus
Tuotekehityspäällikkö Ahti Syrjäaho, Fenestra OY
Myyntipäällikkö Juhani Toivonen, Parma Oy
Rakentajat
Tuotantopäällikkö Mikko Kaunisto, YIT Rakennus Oy
Vastaavatyönjohtaja Jari Jouppila, Lemminkäinen Talo Oy
Vastaava työnjohtaja Jarmo Heinonen, Lemminkäinen Talo Oy
Vastaava työnjohtaja Jarkko Valoma, Lemminkäinen Talo Oy
Laatuinsinöörin Hanne Perälä, Lemminkäinen Talo Oy
Työmaapäällikkö Risto Oksanen, Rakennustoimisto Pohjola Oy
Työmaapäällikkö Janne Pakkanen, Rakennustoimisto Pohjola Oy
Toimitusjohtaja Juha Metsälä, Rakennustoimisto Pohjola Oy