Frivillige i arbeid!

download report

Transcript Frivillige i arbeid!

Nr 5. 2012
Kyrkjeblad for
FJELL
Fjell
kyrkje
Landro
kyrkje
Foldnes kyrkje
e
nsk a
ø
d
n
Me velsig
ei
d!
om lehøgti
ju
Frivillige i arbeid!
Lydlotteriet, side 4
Home-Start, side 6
HalloVenn, side 16
INNHALD:
Gi ei julegåve til kyrkja
Ny altarduk i Fjell kyrkje
Basecamp på Galdhøpiggen
s.2
s. 7
s. 9
Tweens, side 8
Kyrkjeblad
dueflukten
med tekst for
Julestemning!
dueflukten med tekst
Så var tida for kyrkjebladet sitt jule«Ver ikkje redde! Sjå, eg kjem til dykk med
nummer kome. Temaet skulle vera jul,
bod om ei stor glede, ei glede for heile
men du vil kanskje oppdaga at jula ikkje
folket: I dag er det fødd dykk ein frelsar i
har fått så mykje plass i bladet. Grunnen er Davids by. Han er Messias, Herren. Og det
at vi i Fjell er rikt velsigna med eit mangskal de ha til teikn: De skal finna eit barn
faldig arbeid og engasjerte frivillige. Dette
som er sveipt og ligg i ei krubbe.» Brått
må jo få plass i bladet, og då fell temavar det ein stor himmelhær saman med
artiklane ut. Dei frivillige driv masse av
engelen; dei lova Gud og song: «Ære vere
arbeidet i kyrkjelyden, noko du vil sjå fleire Gud i det høgste, og fred på jorda blant
eksempel på i bladet.
Dette
vi stolte av! menneske Gud har glede i!»
dueflukten
uten er
tekst
Likevel kan eg her, på leiarplass, seia
(Luk 2:10-14)
noko om jula, ei høgtid som har fått ei eiga
Dette er den originale julestemninga;
stemning oppkalla etter seg; JuleEin himmelsk jubel som lovprisar Gud for
stemning. For mange er julestemning mat, at han sende sin Son til verda for å frelsa
gåver, lys og fri i lag med familien. Men lat menneska. Lat denne stemninga få gjenoss ikkje gå glipp av den
nomsyra jula. Lat oss
originale julestemninga.
lovprisa Gud for at Jesus
Stemninga frå den første
Kristus vart fødd, han som
jula, då gjetarane på
tilbyr oss å bytte; Synd mot
Betlehemsmarkene fekk
nåde, død mot liv.
høyra:
God lesning!
utsnitt av dueflukten i transparent 50%
Foto: hellosputnik på flickr.com
Gi ei julegåve til kyrkja sitt arbeid
Ungdomsarbeidet i Fjell
Misjonsprosjekta våre
Kyrkja i Fjell har misjonsavtalar med
NMS og Normisjon. Du kan gi til to
ulike prosjekt: Kyrkjesenteret i
Mukdahan, Thailand (NMS) og Bibelutsnitt av dueflukten i negativ trykk påskulen
profilfarge
i Bafoulabé, Mali (Normisjon).
Kontonr: 8580.14.15607
Ungdomsarbeidet er kyrkja i Fjell sitt
NB! Merk
satningsområde i åra framover.
innbetaling
Med givarteneste satsar vi no
med prosjekt
særleg på å bygge opp eit TWEENSarbeid for aldersgruppa 11-13 år, som
vert knytt opp til alle tre kyrkjene.
Bli fast givar eller gi eit eingongsbeløp
i julegåve. Kontonr: 8580.14.15607
Utgjevar
Fjell sokneråd
Kyrkjeblad for Fjell kjem
ut 5 gonger i året og
kostar
kr 150,- pr. år.
For utanbygds:
dueflukten uten tekst
kr 200,-.
Bankgiro, Kyrkjebladet
8580.14.09461
Bankgiro, Fjell sokneråd
8580.14.09453
Ansvarleg redaktør
Annlaug Børve
Redaktør
utsnitt av dueflukten i transparent 50%
Christian Lilleheim
Redaksjon dette
nummer
Annlaug Børve
Christian Lilleheim
Grafisk design
Apelthun House Ltd.
Trykk
Bodoni
AS i negativ trykk på p
utsnitt av dueflukten
Forsidebilde
HalloVenn i
Landro kyrkje
grafisk designmanual DNK primo 2008
Basecamps juleaksjon
Lat gode ting skje!
Gi en julegave til ungdomsdiakonitiltaket Foreningen Basecamp. Vi held
til på Sartor og arbeidar for ungdom i
Merk gåva
Fjell. Gåva kan gis på
kontonr: 8580.14.09453 "Basecamps
juleaksjon"
I kyrkja sitt arbeid treng vi faste givarar. Dersom du vil vera med å gi fast til
ungdomsarbeidet i Fjell sokn eller til eit av misjonsprosjekta våre, kan du gå inn
på www.fjell-kyrkjelyd.no og klikka på "givarteneste" Eller spør om brosjyrar om
fast givarteneste i kyrkjene. Takk for gåva du vil gje!
(foto: Bjarte Nese)
Kyrkjekontoret
Postboks 184
5342 Straume
Telefon
55 09 74 40
Faks
55 09 74 41
Nettadresse
www.fjell-kyrkjelyd.no
www.kyrkje.com
Besøksadresse
Tytebærbrekko 2,
"Temahuset"
M
1
Ø M E R KE
T
ILJ
24
Kyrkjeblad for Fjell
FJELL
2
9
Trykksak 6
9
Leiar
9
Andakta
Et barn som kom for alle
Grunnen til at vi feirer jul er at Jesus
ble født, noe de fleste vet. Men
har dere tenkt på hva som faktisk
skjedde den kvelden Jesus ble født?
Det var noen gjetere som fikk
beskjed om at en Konge var blitt født
og de gikk for å finne ham. På den
tiden så var gjetere ikke
kjempepopulær, for å si det sånn. En
gjeter var noe av det mest
nedverdigende ”yrke” en kunne ha.
Noen vise menn, også kalt for
konger, fulgte en ny stjerne og kom
til Jesusbarnet. Disse kan du si var i
overklassen. Om du ser på dette litt
nøye så ble både fattige og rike ført
til Jesus. De nederst på rangstigen og
de i overklassen.
som helst kan komme til Jesus, og
vi kan hjelpe dem! Vi kan være den
stjernen, det lyset som leder folk til
Jesus.
De vise menn kom med gaver til
Jesusbarnet. Dette var de første julegavene som ble gitt, mens gjeterne
ikke hadde med noe. Det var nok
at de bare kom. Du må ikke ha noe
spesielt å gi for å komme til Jesus. Du
kan komme akkurat sånn som du er.
Julen handler ikke om at vi gir
gaver, men at Gud gav oss den beste
Gaven, som er Jesus. Jeg vil utfordre
deg til å la dine handlinger lyse i
Guds lys så andre kan bli ført til Jesus
og ikke vekk fra Ham.
Rose Coetzee
Ill: tengrrl på flickr.com
Det er snart Jul og ønskelistene på
julegaver flyr omkring. Det blir ofte
dette fokuset en får i juletidene;
Julegaver og julemat. Men det er
ikke bare dette julen handler om.
Tenk på dette nå rundt juletidene og
ta det gjerne med videre også. Hvem
profilfarge
Foto: Privat
Ny medarbeidar i kyrkja.
Andakta er skrive av Rose
Coetzee. Ho er 17 år gammal
og er frå Ågotnes. Frå
september av er Rose å finna
som kyrkjetenar annakvar helg
i Landro. Til vanleg går Rose på
musikklinja på Bergen Private
Gymnas, og arbeider i
blomsterbutikk på Ågotnes. Ho
er også aktiv i eit lovsongsband
i Tremor-kirken og er leiar for
eit tweensband der.
Formiddagstreff
grafisk designmanual DNK primo 2008
9
Landro Kyrkje
19.des.
30.jan
27.febr.
Foldnes Kyrkje
05.des.
16.jan
13.febr
Både i Landro og i Foldnes er tidspunktet kl 11:30 - 14:00
Har du spørsmål, ta kontakt med Ellen Ebbesvik på
telefon 924 42 881 eller på
[email protected]
Oppstartsgudsteneste for vårsemesteret
i Foldnes kyrkje.
Søndag 13. Januar kl. 11:00
3
Kyrkjeblad for Fjell
Etter gudstjenesten blir det god kirkekaffe med mulighet
for å bli godt kjent med aktivitetene og mulighetene i menigheten som presenteres på ulike stands. Her kan man bli
kjent med de ulike tjenestene og være med å gi inspill eller
komme med forslag til nye tjenester.
Hjertelig velkommen!
Lydlotteriet
Lydlotteriet i mål!
Den 28. september i haust hadde
vi trekning i lydlotteriet. Alle dei
888 lodda hadde blitt tekne. 65 av
lodda vart gitt til dei som, gjennom
å bli abonnentar på avisa Vårt Land,
var med på å skaffe bilen som var
første gevinst i lotteriet. Dermed
vart inntektene frå lotteriet 411.500
kroner. Overskotet går, som kjend,
til nytt lydanlegg i Fjell kyrkje.
Dette hadde ikkje vore mogleg
å få til utan dei som bidrog ved å
kjøpa abonnement på Vårt Land.
Tusen takk! Takk også til alle som
kjøpte eit lodd, og på den måten
støtta saka.
Fleire personar har gjort ein
særskild innsats i gjennomføringa
av lydlotteriet. Dei har verva
abonnentar til Vårt Land, dei har
seld lodd og stått på i mange seine
timar for å fylle ut alle loddbøkene.
Spesielt vil vi trekke frem
følgjande personar for ein utruleg
flott innsats:
- Svein Arthur Pedersen
- Torstein Fjereide
- Eigil Nødtvedt
- Jarle Hauge
- Håkon Lie
- Tor Andersen
- Rikard Ledang
- Olav Sørheim
Tusen takk for den store innsatsen
de la ned i lydlotteriet!
Av: Christian Lilleheim & Borghild H. Berge
Han vann 2. premien
- Eg har no alltid ynskt meg ein
kano, sa nær 90 år gamle Fridtjof
då han nyleg fekk gla`meldinga frå
Lydlotteriet om at han var den
heldige vinnar av lotteriets kano.
- Lenge før krigen bygde eg meg
ein eigen kano, fortel Fridtjof. Men
no ligg den på bunnen av
Kålavatnet! Det er første gong eg
vinn ein båt, men det er ikkje første
gong eg vinn. Eg hugsar at
foreininga Mauren som var aktiv
her på Fjell i min barndom, hadde
sin årlege basar. Det kom folk frå
heile bygda for å vera med på denne
”festen”. Lensmannsbetjenten leia
loddtrekkinga. Folk i salen fekk
koma fram etter tur og trekkja lodd,
under streng bevoktning av lovens
lange arm.
Eg vart ropt fram, fortel Fridtjof
og legg til, eg kunne vera sånn i
tiårsalderen. Eg rota i gryta og trakk
fram eit lodd som eg gav til
lensmannsbetjenten. Han bretta ut
lappen og las høgt: Fridtjof
Apelthun! Deretter snudde han seg
mot meg og sa: Du har fuska!
- Det var heilt forferdeleg, fortel
Fridtjof og seier – eg har aldri
gløymt det! Uten å blunka gjorde
han meg til kjeltring framfor heile
bygda. Eg – son til lensmannen.
Han heiv lappen oppatt i og ba ein
gamal kall på første rad koma opp å
trekkja på nytt. Eg berre stod der og
skjønte ingenting. Kallen rota i den
store gryta og trakk opp ein lapp
som han overleverte til lensmannsbetjenten.
- Hugs at det var tusenvis av lodd –
og han bretta sireleg opp lappen og
las: Fridtjof Apelthun!
Det var jo eit mirakel! Kva eg vann
hugsar eg ikkje lenger men eg
hugsar godt at eg snudde meg mot
han og geipa og peika nase med alle
fingrane.
-No har eg vunne ein kano – det
var jo litt seint kanskje… Men får dei
Kjersti M. Lauvskar - Vinnar av bilen
Foto: Svein Arthur Pedersen
VINNARAR
1. gevinst: Bil
Kjersti Melkevik Lauvskar
2. gevinst: Kano
Fridtjof Apelthun
3. gevinst: TV
Vidar Forthun
4. gevinst: TV
Ann-Monica Strømme Borhaug
5. gevinst: TV
Einar Lotsberg
6. gevinst: Kaffemaskin
Solveig Aksnes
Fridtjof Apelthun
23 barneborna glede av den så blir
jo eg og glad, avsluttar Fridtjof.
Iam
Kyrkjeblad for Fjell
Har du evner - og vil bruka dei?
Vi treng frivillige medarbeidarar i alle tre kyrkjene.
Særleg behov har vi for:
- Folk som kan hjelpa til i barnekoret i Landro
- Folk som kan stelle i stand kyrkjekaffi
- Folk som kan vera tekstlesarar
- Folk som kan hjelpa til med søndagsskulen
- Dirigent i Sotra Barnegospel
4
Dersom du vil bidra inn i desse tenestene kan du ta
kontakt med oss.
Dersom du har andre gaver og evner du vil bruka i
nye tenester i kyrkjelyden, høyrer vi gjerne på deg!
E-post: [email protected]
Tlf: 55 09 74 49
Jula i kyrkjene
Julegudstenester
Julaftan
Fjell kyrkje
kl. 14:30 og 16:00
Aannerød
Foldnes Kyrkje
kl. 14:30 og 16:00
Ekerhovd-Ottersen
Landro Kyrkje
kl. 14:30 og 16:00
Nese
1. Juledag
Fjell kyrkje kl. 12:00
Kopperud
Foldnes kyrkje kl. 12:00
Aannerød
Landro kyrkje kl. 12:00
Ekerhovd-Ottersen
2. Juledag (Stefanus-dagen)
Fjell kyrkje kl. 11:00
Unneland
30.12
Romjulsgudsteneste
Foldnes kyrkje
kl. 11:00
Nese eller Morland
Nyttårsaftan
Fjell kyrkje kl. 23:15
1. Nyttårsdag
Landro kyrkje kl. 11:00
Aannerød
Julekonsertar
Julekonsert med
Sotra reviderte
i Fjell kyrkje
Tysdag 11.12 kl. 20:00
Kollekt
Julekonsert med
Fjellkoret og Fjell brass
i Foldnes kyrkje
Sundag 16.12 kl. 19:00
Vi syng jula inn
i Fjell kyrkje
Søndag 16.12 kl.17.30
Kollekt
Julespel
Felles julespel for
barnekor, Ten Sing Lukas
og prosjektkor.
Fredag 7. desember i
Landro kyrkje kl. 18.00
Torsdag 13. desember i
Foldnes kyrkje kl. 18.00
Julefestar
Foldnes kyrkje - 6 jan
kl. 16:00
Alle som kjem kan ta med
rester av julekaker eller
julesnop.
Fjell kyrkje - 5. jan
kl. 17:00
Landro kyrkje - 6. jan
kl. 16:30 - 19:00
Ruben Gazki har show og
andakt.
Kyrkjeblad for Fjell
5
Kyrkjeliv
FRÅ VIDE VERDA – TIL FJELL KYRKJE
Alle som prioriterte å kome til
Fjell kyrkje ein kveld i slutten av oktober kan kjenna glede over det i
ettertid.
Bodil Victoria Arnesen
Foto: Solfrid Sande
Møtet med sopranen Bodil Victoria
Arnesens vakre stemme og skjønne
vesen skapte høgtid over ein elles
ganske vanleg onsdagskveld. Ho har
sunge rundt omkring på scener over
heile verda – men gledde seg likevel
over å få stå på det raude teppet i
Fjell kyrkje.
Vekselvis fekk vi og møta forfattaren Paal-André Grinderud som
fortalde frå sin vanskelege barndom
og oppvekst i Mjøndalen. Historiane
hans balanserte på ein knivsegg
mellom det vonde og det gode. Dei er
jo triste, – men han har evnen til å
fanga dei små ljosglimt som kjem innimellom - og formidlar alt på eit vis
som gjer at godheten og kjærleiken
skin gjennom til oss heile tida.
Han er og open om den kjærleik og
omsorg som han kjenner og kjente
for si alkoholiserte mor, sjølv om han
må vedgå at ho valde alkoholen
framfor borna sine. Han grip fast i
forsoninga for å kunne gå vidare i livet
med rak rygg og utan skuldkjensle og
skam.
I si siste bok, ”En mor ved navn
Wanda” (Cappelen Damm) siterer
han eit dikt av Espen Gandrudbakken,
2010:
HUS UTEN TAK
Mennesker kan være
ekstra sårbare
i hus uten tak.
Sårbare for de som står utenfor
og kaster ting!
Men er du så heldig
at de slipper deg inn
merker du samtidig
godhet uten takhøyde!
Operasangaren og forfattaren
reiser rundt med konseptet
”Takknemlighet” – til alle dei små
stader rund omkring i landet som er
villeg til å ta imot dei. Det er
kunstframføring på høgt plan - som
lett råkar hjarta til takknemlege
tilhøyrarar. Kvelden før dei kom til
Fjell vitja dei Masfjorden. Nokre kom
eins ærend frå Masfjorden i
takknemlighet for å få med seg
konserten ein gong ekstra – og fekk
på ny høyra Bodil Victoria framføra
den aronittiske velsigninga som
avslutting på ein vakker kveld.
Iam.
Home-Start familiekontakten
Kyrkjeblad for Fjell
Kirsten Kjølen (biletet) er frivillig familiekontakt i
arbeidet til Home-Start. Vi møtte ho for å snakke om
kva det inneber.
Kan du fortelje litt om kva
oppgåver du har som
familiekontakt?
Ein familiekontakt skal gi ei
hjelpande hand til familiar
som har barn under skulealder. I ein travel kvardag
kan eg som familiekontakt
til dømes hjelpa til med
å passa barna og gå tur
med dei. Det hender eg
hjelper til med praktiske
Foto: Christian Lilleheim
oppgåver i heimen, men eg
er ikkje heimehjelp. Det viktigaste er den gode samtalen
med barna og foreldra, og det å kunne avlasta familien i
stressande periodar. Som familiekontakt får du spørsmål
om du kan tenkja deg å hjelpa ein familie to til fire timar
ein gong i veka over eit halvt år.
6
Kvifor er du frivillig i Home-Start?
Eg synest at det er kjekt med små barn, kanskje spesielt
no som mine eigne barn er eldre. Og så har eg betre tid
no som pensjonist. Eg opplever det å vera familiekontakt
som kjekt og utfordrande, og så ser eg at det er positivt
for den familien eg hjelper. Eg ser at familiane set pris på
den hjelpa eg kan gje. Som frivillig familiekontakt får eg
god oppfølgjing frå koordinator Brynhild Eide i
Home-Start, slik at eg får den hjelpa eg treng. Ho finn
familiar som passar til kvar enkelt familiekontakt, og spør
om me kan tenkja oss å gå inn i den familien.
Passar det for alle å vera familiekontakt? Og kan du
anbefala tenesta vidare?
For å blir familiekontakt i Home-Start må ein ha
erfaring med barn, helst som foreldre. Men ein kan
likevel bli familiekontakt dersom ein her arbeidd med
barn. Eg vil anbefala å vera familiekontakt. Det er ei
kjekk og interessant oppgåve. Det kan vera travelt til
tider, men det er ein god frivillig jobb.
Av: Christian Lilleheim
Kyrkjeliv
Ny altarduk i Fjell kyrkje
Mange av dei som kom til Fjell
kyrkje søndag den 11. november
undra seg nok over kva som var på
ferde. Alteret stod tomt.
Då kyrkjeklokkene hadde kalla inn
til gudsteneste, informerte soknepresten kyrkjelyden om at kyrkja
skulle motta ny altarduk. Dette var
ei gåve frå Kusineklubben (ti kusiner
som er etterkomarar etter Synnøve
og Olav Kobbeltvedt). Altarduken er
brodert i Hardangersaum etter mønster frå den gamle altarduken i Fjell.
Det nydelege handarbeidet er utført
av Wenche Buene frå Snekkevik.
Nokre av kusinene var med i
prosesjonen denne sundagen. Det
vart ei høgtidsstund! Ei lita jente i
bunad gjekk fyrst med
korset, ei kusine kom
med altarduken, ei anna
kusine med dåpsvatnet
og så to kusiner med
altarblomane. Duken
vart lagt på altaret
og to fetrar lyfta opp
den store glasplata på
toppen. Så kom dei
nye små altardukane
på plass, så sølvkorset,
Wenche Buene og den nye altarduken i Fjell kyrkje.
sølvlysestakane med
Foto: Ingalis A. Malmo
dei høge, kvite lysa - og
tilslutt blomane.
vart Wenche Buene heidra med
Etter gudstenesta inviterte
takketale og ein stor, flott
Kusineklubben til kyrkjekaffi. Her
blomebukett frå kusinene. Her kom
det og fram at kostnadane til alterduk var sterkt redusert då Wenche
ikkje ville ha betalt for
arbeidet, berre for stoff og tråd.
Heile kyrkjelyden takkar!
Iam.
Wenche og sju av kusinene i Kusineklubben
Foto: Mildred Fjøren Heggernes.
Kva er Home-Start?
Home-start er et frivillig og
førebyggjande tilbod til familiar med
minst eit barn under skolealder. Vi
tilbyr hjelp av familiekontaktar som
besøker familien sin heim ein gong
pr. veke, 2-4 timer over ein periode.
Målet er å førebyggja utvikling av
belastningar og stress, og avlaste
etter familien sitt behov.
Kven kan få hjelp?
Dersom du har minst eit barn under
skulealder, bor i Sund eller Fjell
kommune og ønsker hjelp av ein
familiekontakt, kan du få hjelp av
Home-Start. Har du kronisk sjuke
barn eller barn med nedsatt
funksjonsevne, kan vi også hjelpe.
Vil du bli familiekontatkt?
- Du har foreldreerfaring eller
erfaring frå arbeid med barn og har
tid og lyst til å besøke en familie 2-4
timer pr. veke i ein periode
- Du er ein ansvarsfull og lyttande
person
- Du får eit 30 timers førebuingskurs
og god oppfølgjing og rettleiing så
lenge du er familiekontakt.
- Temaer på kurset er m.a: verdiar og
haldningar, teieplikt,
kommunikasjon, engasjement og
grenser.
Vi treng fleire medlemmar til å dela
songgleda med! Har du kanskje sunge
i kor før, og vil ta "tråden" opp att?
Ikkje ver redd for å ta kontakt.
Home-Start har behov
for fleire frivillige!
Vi øver i kyrkjelydssalen i Fjell kyrkje
kvar tysdag frå kl. 19.00 til kl. 21.30.
Sosial kaffipause fylgjer også med.
Julekonsert
11. desember kl. 20.00
i Fjell kyrkje.
"Vi syng jula inn"
16. desember kl. 17.30
i Fjell kyrkje.
Vil du syngje i kor?
Du er hjarteleg velkomen som songar
på korøvingane våre!
Styreleiar
Hans Kristian Hornnes,
mob. 473 18 005
Dirigent Olav Sørheim,
mob. 926 15 988
7
Kyrkjeblad for Fjell
Ta kontakt med koordinator Brynhild Eide
Tel: 46 42 04 69
Mail: [email protected]
Mer info: www.home-start-norge.no
Nytt kurs for familiekontakter startar 14.februar 2013. Ta gjerne kontakt
med Home-start allereie no.
Jula 2012
ungdommen i Fjell kyrkjelyd
Annakvar fredag samlast det rundt
40 ungdommar i tweensalderen (frå 5.
kl og opp) i Fjell kyrkje. Då er dei klare
for ein kveld der dei kan få vere
saman med vener, spele spel, bruke
sine kreative evner i hobbykroken,
spele ball i gymsalen, bli endå betre i
bordtennis eller vere med i band.
Halvegs uti klubbkvelden nærmar
det seg høgdepunktet. Det byrjar med
ei samlingsstund der ein av leiarane
har ein andakt. Sjølv om andaktsstunda er bra, er høgdepunktet først
når vi opnar kiosken der alle ting;
Pizza, brus, drops, saltstenger, popcorn
og sjokoladar, kostar fem kroner!
Satsinga på tweensarbeidet er
mogleg på grunn av to faktorar: For
det første har vi fantastiske frivillige
La
nd
ro
i
l
l
Fje
medarbeidarar som er med som vaksenleiarar og ungdomsleiarar. Utan dei
hadde det ikkje vore mogleg å drive
klubben. Tusen takk for den innsatsen
de gjer!
Den andre faktoren er den faste
givartenesta. Dei pengane me får inn
går mellom anna til administrasjon av
tweenssatinga. Takk for at de er med
og gir til ungdomsarbeidet i Fjell!
Lurar du på når det er klubbdagar til våren?
Sjå annonsa nederst på sida!
Av: Maria Tveten & Christian Lilleheim
Dersom du vil bli fast givar,
sjå www.fjell-kyrkjelyd.no og
trykk på ”givarteneste.”
Juleavslutning
Oppstart 2013
fredag 14. des
fredag 11. jan
ky
rk
je
Landroklubben
l.
K
Ei melding til alle
KONFIRMANTAR
T15 - OnSide
16. og 17. februar
Sjå fram til ei helg med
- idrettsturnering
- kostymer
- Rolling Magazine
- gudsteneste
Kyrkjeblad for Fjell
I Bildøyhallen og Fjell kyrkje.
Hald av datoane!
Info kjem i posten
8
Datoar for våren 2013
18. januar
1. og 15. februar
15. mars
5. og 19. april
3. mai
31.mai - sommerfest!
Vi møtes fredagar i Fjell kyrkje
kl. 19:00 - 21:15
0
1
3
8.
Kyrkjeliv
Lyst på ferdig middag, og kjekke aktivitetar?
KOM PÅ KLUZZ!
I haust har vi hatt fine KLUZZ
samlingar i Foldnes kyrkje. Vi byrjar
med å ete middag ilag, før vi
fordeler oss i grupper. Ein kan vere
ute på familiespeiding, syngje i
barnegospel, vera med på knøttesang eller på «Godly Play». Vi
avsluttar ettermiddagen med ei
samling i kyrkjerommet. Det har og
vore tilrettelagd for at ein kan gjere
lekser, leike eller lese i lekekroken.
Dei vaksne kan slå av en prat over
ein kopp kaffi.
Det er kjekt å invitere til KLUZZ
midt i veka, der det er lagt opp til at
barn og vaksne skal få ei fin
oppleving saman. Folk trivast på
KLUZZ med kjekke aktivitetar både
for store og små. I tillegg er det er
deilig å få gå til ferdig middag.
Vi har inga påmelding til KLUZZ, her
kan ein kome som ein er.
Middagen koster 40 kr for voksne og
20 kr for barn.
Middagen vert servert kl 16.30, og vi
rundar av KLUZZ kl 18.45.
På KLUZZ er der plass til mange
fleire! Velkommen!
Middag fra kl.16.30
AKTIVITETSGRUPPER
KVELDSAVSLUTNING
(slutt kl.18.45)
Datoer for våren 2013:
- 22. januar
- 5. og 19. februar
- 5. og 19. mars
- 2., 16. og 30. april
Tekst og foto:
Hilde Wergeland
Sotraungdom på Nord-europas høgaste topp!
I september arrangerte Basecamp
ungdomsdiakonitiltak tur for 18
ungdommar og 6 leiarar til
Galdhøpiggen. Straumeklubben,
Kårtveitklubben og Sotra og
Øygarden jeger og fiskeforeining var
medarrangørar.
Målet for turen var å skapa
samhald og gode relasjonar mellom
ungdommar og vaksne leiarar.
Deltakarane skulle få oppleve
meistring, og ut i frå det få ei fornya
tru på seg sjølv og sine evner. Turen
skulle òg understreka viktigheita og
potensialet som ligg i det å sette seg
mål i livet, mål som kan nåes.
Ein laurdagsmorgon starta
ferda mot 2469 m.o.h. Vinden og
snøføyka piska godt i ansiktet. Full
storm med orkan i kasta fekk
ungdomane til å kjempe mot
naturkreftene og eigen motivasjon.
Over Styggebreen gjekk vi i taulag i
kraftig storm. Vinden vart så
ekstrem at breførarane bestemde
at vi måtte snu berre ein kilometer
frå toppen. Ungdommane var skuffa
over ikkje å nå målet, men nøgde
med å koma så nær toppen.
Nede på Juvasshytta att kom
forslaga om å prøve å nå toppen ein
gong til neste dag. Forslag vart til
realitet. 17 av deltakarane bestemde
seg for å prøve
et nytt forsøk,
trass i at det
fortsett bles.
Men etterkvart som me nærma oss
toppen, vart himmelen meir blå for
kvar meter. Det viste seg at det å
ikkje gi opp lønte seg stort; Ein stolt
og glad gjeng nådde til slutt toppen.
Her fekk me ut den siste energien vi
hadde i eit jubelbrøl.
Det var ein utsliten gjeng med
ungdomar som kom til Straume
terminal kl. 00.00 natt til måndag.
Alle ungdommane hadde god grunn
til å vere stolte av seg sjølv.
Gjennom turen fekk vi bevise at
ungdommar med forskjellig
bakgrunn, kultur og alder kan
komme saman, skapa eit positivt
fellesskap og
oppnå eit felles
mål.
Tekst og foto:
Torstein Nordhaug og
Christian LIlleheim
Kyrkjeblad for Fjell
9
Glimt frå T-dagar
T7
Når: Fredag 10. september
Med: 41 sjuåringar og mange
medvandrarar
Stad: Pilegrimsvandring
langs kyrkjevegen frå Morland til Fjell kyrkje
Program: Stasjonar på
vegen, pilegrimsmesse
i kyrkja, film, hobby og
forfriskingar
T10
Alle foto: Tdags-teamet
Kyrkjeblad for Fjell
Når: Fredag 9. november
Med: 76 tiåringar og 250 til
middag
Stad: Foldnes kyrkje
Tema: Bibelen.
Program: Tekstgrupper, aktivitetsgrupper, film,
fellessamlingar, middag og T10-finale for heile familien
10
Invitasjon til T-dagen
T2 Myldredag
T3 Myldredag
T2-dag laurdag 1. des.
Kl. 15.00-17.30 i Fjell kyrkje
T3-dag laurdag 1. des.
Kl. 11.00-13.30 i Fjell kyrkje
Temaet for T2-dagen er ”På
fanget til Jesus”. Dette skal borna få oppleve med ulike sansar
og på ulike stasjonar i kyrkja,
til dømes gjennom forteljing,
songar, musikk, sanserom og
ein enkel formingsaktivitet.
Temaet for T3-dagen er ”Advent”.
Det blir
formingsaktivitetar, juleforteljing,
musikk og risgraut. Vi avsluttar
med ei kort
"myldregudsteneste" i kyrkjerommet.
Det blir servert kaffi/saft og
risgraut. Kort avslutning i
kyrkjerommet.
T2-helsing med invitasjon
vert sendt ut i slutten av
november til dei som er
fødde i 2010.
T3-helsing med
invitasjon vert sendt i
posten til dei som er
fødde i 2009.
For påmelding til og informasjon om alle T-dagane,
kan du gå på www.t-dagen.no eller ringe til
kyrkjelydskontoret og spørje etter
Marianne, Astid eller Elisabeth.
Telefon: 55 09 74 40
T1+ JULEVANDRING
Vi vil invitere alle barn
som er fødde i 2011
(med foreldre/fadrar)
til ei enkel julevandring
med
kaffistund etterpå.
T1+ julevandring skjer i alle dei tre kyrkjene:
Foldnes kyrkje: Tysdag 11. des. kl. 16.30-17.45
Landro kyrkje: Onsdag 12. des. kl. 16.30-17.45
Fjell kyrkje: Torsdag 13. des. kl. 16.30-17.45
T8
"Fireårsboka"
T4
Søndag 20. januar blir det endeleg T4-dag i alle tre kyrkjene
for dei som er fødde første halvår av 2009.
Det blir ei kjempekjekk familiegudsteneste, utdeling av
"fireårsbok" og deilig
kyrkjekaffi.
Hald av dagen og
sjå etter invitasjon i
posten!
T8-dagen på planleggingsdagen
11
Kyrkjeblad for Fjell
T8-dagen er kvart år på planleggingsdagen i februar. I 2013 vert
det fredag 1. feb. T8 er for alle som går i 2.klasse og er ein
kjempekjekk dag fylt av aktivitetar og opplegg i og rundt Foldnes kyrkje.
Temaet er Gud skapar – vi lagar. På programmet står blant anna toving,
maling, lego, song, dans og drama. Ute vert det miljøløype der vi samarbeidar
med FjellVar, leiker og kanskje kan du gå tur med ein hund?
Det vert felles middag for heile familien, og finale der ungane viser mykje av
det dei har gjort igjennom dagen.
Kyrkjeblad for Fjell
Velkomen til gudsteneste
Dato
Kyrkjeårsdag
Kyrkje
Kl.
Gudsteneste
Prest
02.12.2012
1. sundag
Fjell kyrkje
11:00
Familiegudsteneste m/ nattverd
Aannerød
i advent
02.12.2012
Foldnes kyrkje
18:00
Ljosmesse
Ekerhovd-Ottersen
02.12.2012
Landro kyrkje
11:00
Familiegudsteneste m/ dåp
Nese
Takkoffer
Misjonsprosjekt
Mukdahan
Misjonsprosjekt
Bafoulabe
Eige arbeid
08.12.2012
Fjell kyrkje
14:00
Dåpsgudsteneste
Aannerød
eige arbeid
09.12.2012
2. sundag
09.12.2012
i advent
09.12.2012
Fjell kyrkje
Foldnes kyrkje
Landro kyrkje
18:00
11:00
19:00
Ljosmesse
Høgmesse m/ dåp
Ljosmesse
Tveten
Unneland
Nese
Eige arbeid
16.12.2012
3. sundag
Foldnes kyrkje
11:00
Høgmesse m/ dåp & nattverd
Unneland
16.12.2012
i advent
Landro kyrkje
11:00
Høgmesse m/ nattverd
Aannerød
Kirkens familievern
Misjonsprosjekt
Mukdahan
24.12.2012
Julaftan
24.12.2012
24.12.2012
24.12.2012
24.12.2012
24.12.2012
Kirkens Nødhjelp
Kirkens nødhjelp
Kirkens nødhjelp
Kirkens nødhjelp
Kirkens nødhjelp
Kirkens nødhjelp
Fjell kyrkje
Fjell kyrkje
Foldnes kyrkje
Foldnes kyrkje
Landro kyrkje
Landro kyrkje
14:30
16:00
14:30
16:00
14:30
16:00
Julaftan
Julaftan
Julaftan
Julaftan
Julaftan
Julaftan
Aannerød
Aannerød
Ekerhovd-Ottersen
Ekerhovd-Ottersen
Nese
Nese
25.12.2012
1. Juledag
Fjell kyrkje
12:00
Høgtidsgudsteneste m/ nattverd
Kopperud
25.12.2012
Foldnes kyrkje
12:00
Høgtidsgudsteneste m/ nattverd
Aannerød
25.12.2012
Landro kyrkje
12:00
Høgtidsgudsteneste m/ nattverd
Ekerhovd-Ottersen
Misjonsprosjekt
Mukdahan
Misjonsprosjekt
Bafoulabe
Misjonsprosjekt
Mukdahan
26.12.2012
Stefanus-dagen
Unneland
NMS
30.12.2012
Romjuls-
Foldnes kyrkje
11:00
Høgmesse m/ dåp & nattverd
gudsteneste
Svein Morland
Eige arbeid
31.12.2012
Nyttårsaftan
Fjell kyrkje
23:15
Høgmesse
Nese
Kirkens nødhjelp
01.01.2013
1. nyttårsdag
Landro kyrkje
12:00
Høgmesse m/ nattverd
Aannerød
06.01.2013
Kristi Fjell kyrkje
11:00
06.01.2013
openberringsdag Foldnes kyrkje
11:00
06.01.2013
Landro kyrkje
16:30
Høgmesse m/ dåp
Familiegudsteneste m/ nattverd
Julefest etter gudstenesta
Julefest
Aannerød
Ekerhovd-Ottersen
13.01.2013
2. sundag i
Fjell kyrkje
11:00
13.01.2013
openberringstida Foldnes kyrkje
11:00
13.01.2013
Landro kyrkje
11:00
Høgmesse m/ nattverd
Høgmesse m/ dåp
oppstarts / myldre gudsteneste
Høgmesse m/ nattverd
Unneland
Aannerød
20.01.2013
3. sundag i
20.01.2013
openberringstida
20.01.2013
Fjell kyrkje
Foldnes kyrkje
Landro kyrkje
11:00
11:00
11:00
T4-Familiegudsteneste m/ dåp
T4-Familiegudsteneste m/ dåp
T4-Familiegudsteneste m/dåp
Aannerød
Nese
Ekerhovd-Ottersen
27.01.2013
4. sundag i
27.01.2013
openberringstida
27.01.2013
Fjell kyrkje
Foldnes kyrkje
Landro kyrkje
11:00
19:30
11:00
Høgmesse m/ nattverd
Treffpunkt - ung messe m/ nattverd
Høgmesse m/ nattverd
Kopperud
Tveten
Aannerød
03.02.2013
Såmannssundag
03.02.2013
03.02.2013
Fjell kyrkje
Foldnes kyrkje
Landro kyrkje
11:00
11:00
11:00
Høgmesse m/ dåp & nattverd
Høgmesse m/ nattverd
Høgmesse m/ dåp & nattverd
Aannerød
Nese
Ekerhovd-Ottersen
10.02.2013
Kristi
10.02.2013
Forklaringsdag
10.02.2013
Fjell kyrkje
Foldnes kyrkje
Landro kyrkje
11:00
11:00
11:00
Høgmesse m/ nattverd
Høgmesse m/ dåp & nattverd
Høgmesse m/ nattverd
Fjøren+Aannerød Diakoniens dag
Ekerhovd-Ottersen
Unneland
17.02.2013
Fastelavns17.02.2013
sundag
17.02.2013
Fjell kyrkje
Foldnes kyrkje
Landro kyrkje
11:00
11:00
11:00
Ung messe/T15-gudsteneste
Høgmesse m/ dåp & nattverd
Høgmesse m/ dåp & nattverd
Tveten/Ekerhovd-Ottersen
Aannerød
Nese
24.02.2013
24.02.2013
Fjell kyrkje
Foldnes kyrkje
11:00
19:30
Høgmesse m/ dåp & nattverd
Treffpunkt m/ nattverd
Nese
Aannerød
12
1. sundag i
faste
Fjell kyrkje
11:00
Høgmesse m/ dåp & nattverd
Nese
Ekerhovd-Ottersen
Med forbehold om endringar i forrettande prest.
Livets gang
– Døypte –
Kari Hop Fjæreide og Rolf Helle
Mathiesen
Christine Bildøy Asheim og Joris
Vondenhoff
Helene Foldnes og Tore Mathias
Bjørndal
Linda Karin Sekkingstad og Kim Eide
Ingrid Skogestad og Øivind Åtland
Silje Ulveseth og Toralv Tjomsland
Marit Kristine Vernøy Dalsgård og
Kurt- Ove Nybøe
Eirin Anthun og Jens Ivar K. Kleiven
Anneli Eugenia Håkonsund og Svein
Velure
Linda Anette Garmannslund Olsen og
Bjørn Atle Wollertsen
Karoline Lie Nygård og Fredrik Vik
Jørgensen
Marit Skogestad Kleiven og Jørgen
Gangnes Kleiven
Charlotte Warholm og Frederic Andre
Eftevåg Larsen
Torill Lie og Geir Ove Neset
Hilde-Merethe Ekren og Vidar Tvedt
– Takk –
Ei varm takk til alle som deltok i
gravferda til min kjære mann og vår
gode far Arthur Bernhard Nesse.
Ei spesiell takk til Fjell Sjukeheim for
god pleie og omsorg. Takk også til prest
Petter Ekerhovd-Ottesen og Bergen &
Omegn Begravelsehjelp og andre som
bidrog i kyrkja.
– Døde –
John Økland
Nils Mathias Kårtveit
Anders Magnus Algrøy
Arvid Ole Misje
Thomas Andersen
Olav Rebnord
Roald Viken
Normann Olav Lie
Nils Martin Nesse
Arthur Bernhard Nesse
Birger Kåre Trengereid
Leonard Bertin Foldnes
Sverre Johan Olsen
Roger Ingemann Grønberg
Trygve Bjorøy
Jannicke Jakobsen
Jenny Tellnes
Alfreda Møvik
Torill Fredly
Bodil Gerda Eriksen
Rannveig Langeland Nakken
Ragnhild Øpstad
Norma Odny Krogsæther
f. 1931
f. 1929
f. 1932
f. 1973
f. 1975
f. 1926
f. 1931
f. 1930
f. 1925
f. 1925
f. 1949
f. 1924
f. 1925
f. 1946
f. 1949
f. 1969
f. 1915
f. 1925
f. 1951
f. 1935
f. 1962
f. 1947
f. 1929
Vår Herre Jesus Kristus seier:
"Eg er oppstoda og livet.
Den som trur på meg,
skal leva om han så døyr.
Og kvar den som lever og trur
på meg, skal i all æve ikkje døy."
Joh. 11,25-26
Ei særskilt takk for gåva kr. 8150.- til
Kreftforskning v/ Helse Bergen samt
blomar og helsingar som varma.
Nora, Jostein, Egil, Aina og Mona
13
Kyrkjeblad for Fjell
19.08.12
Benjamin Ågotnes Hatlem frå Fjell gard
Håvard Foldnes Mjeldheim frå Straume
Lucas Midttun Tellnes frå Fjell gard
Kine Louise Gregersen frå Arefjord
Ida Marie Larsen frå Anglevik
Marie Solvang Raa frå Godvik
26.08.12
Benjamin Dyrøy frå Landro
Tobias Mæland Polden frå Laksevåg
02.09.12
Leon Arefjord frå Kolltveit
Theodor Monsen Rong frå Ågotnes
Leah Martine Bø Gjøen frå Fyllingsdalen
Meline Kårtveit Hauge frå Rong
Linnea Nordvik frå Skogfjellv.
09.09.12
Marcus Baardsen Johannessen frå
Ågotnes
Jostein Andre Håland frå Ågotnes
Karna Harholt Fjeldstad frå Langøy døypt i
Hjelme kyrkje
16.09.12
Stella Klubben Lindgren frå Brattholmen
Amanda Sørensen frå Straume
23.09.12
Sebastian Stølsnes frå Hjelteryggen
Isak Toft frå Morland
Maria Aas Kleppe frå Straume
Malin Nygård-Skoge frå Fjell gard
Heidi Sofie Thomsen frå Kolltveit
30.09.12
Jonas Eliassen frå Godvik
Stig Atle Skråmestø Ulveseth frå
Skogfjellv.
Markus Henne Vik frå Fjell gard
Selma Emilie Guldbrandsen frå
Drotningsvik
Leah Isabel Halvorsen Jørgensen frå
Straume
Julie Otterlei Nigardsøy frå Loddefjord
07.10.12
Jacob Dyvik Haugstvedt frå Ågotnes
Natalie Kårstad frå Ågotnes
14.10.12
Thomas Østervold Bendiksen frå
Areknappen
Theon Moen Nordås frå Straume
Emma Louise Refvik frå Hjelteryggen
Emilie Alexandra Skjelbreid Ulvesæter frå
Straume
21.10.12
Eric Anthony Thomas-Andersson frå
Brattholmen
Stefan Nikola Tomic frå Hjelteryggen
Matheo Mikalsen Tennfjord frå
Hjelteryggen
Isak Nathaniel Lie Bjorøy frå Bjorøy
Marcus Hovland Espetvedt frå Ågotnes
Astrid Kerekes Fjeldstad frå Åse
Vilde Solheim Vetås frå Fjell Gard
Martine Furelid Johnsen frå Straume
28.10.12
Nicklas Jakobsen Strømberg frå Flatby
– Vigde –
Annonsar
Annonseplass?
Kyrkjeblad for Fjell kjem i postkassa til alle
i Fjell kommune 5. gonger i året. Dersom
du vil nå breitt ut, kan vi hjelpa deg med
annonseplass.
Tlf. 56 31 04 40
Ta kontakt med Christian Lilleheim for eit tilbod.
Tlf: 55 09 74 40
e-post: [email protected]
m/hjemmebakt brød pr. kuvert
165,17,300,-
Tlf. 56 33 18 90 – mob. 93 07 07 41
Kyrkjeblad for Fjell
– Gravferdsannonser –
Melding frå redaksjonen
Tusen takk for at du les Kyrkjebladet! For å kunne gi ut
Kyrkjebladet 5 gonger i året, er vi avhengige av inntekter.
Difor bed vi deg om å betale giroen du finn i midten av
bladet, om du ikkje allereie har gjort det i 2012.
14
Vi treng også inntekter frå annonsørar. Dersom du har tankar
om bedrifter som kunne marknadsført seg i Kyrkjebladet kan
du føla deg fri til å tipsa dei.
Sjå annonse ovanfor for kontaktinformasjon.
Kontaktinformasjon
Beredskapstelefon i prostiet
I tidsrommet kl 17.00-08.00 på kvardagar og i helgane/høgtidene frå
Sentralbord: 55 09 74 40
kl 08.00 er det alltid ein prest i beredskap i prostiet.
Faks: 55 09 74 41
Ved behov for teneste frå prest, som ikkje kan vente (dødsbod,
soknebod for døyande, sjelesorg/ støtte i kritiske situasjonar),
skal ein ta kontakt med
VESTHORDLAND PROSTIKONTOR
Prost: Erling Kopperud,
55 09 74 42 - m. 90 85 89 39
epost: [email protected]
Prostiprest: Egil S. Hjortland m. 95 76 44 26
Prostesekretær: Ingjerd H. Johansen 55 09 74 43
Vakthavande prest på telefon: 954 83 655
FJELL KYRKJEKONTOR
Sjelesorg og samtale
Vi har alle teieplikt, så det som vert fortald oss kjem ikkje vidare. Du må difor med
frimod ta kontakt med nokon av oss på eit av desse telefonnummera:
Vakthavande prest i Fjell, dagtid: 934 14 622
Sokneprest Terje Aannerød Kapellan Bjarte Nese
parent 50% Kapellan Petter A. Ekerhovd-Ottersen
Ungdomsprest Maria Tveten
Soknediakon Torbjørn Fjøren Ungdomsdiakon Torstein Nordhaug
Besøksadresse: Tytebærbrekko 2, Straume
tlf. 55 09 74 51 (a)
tlf. 55 09 74 52 (a)
tlf. 55 09 74 46 (a)
tlf: 55 09 74 56 (a)
tlf. 55 09 74 47, m. 92 29 53 77
tlf. 55 09 74 58, m. 99 46 88 70
Vakthavande prest i Fjell:
kvardagar frå kl 08.00-17.00 m. 93 41 46 22
elles ring beredskapstelefon i prostiet: 95 48 36 55
(sjå annonse til venstre)
Administrasjon
Kyrkjeverje: Annlaug Børve 55 09 74 48
epost: [email protected]
Adm.konsulent: Borghild Hustad Berge
55 09 74 45 - m. 99 70 69 42
epost: [email protected]
Sekretær: Gerd Fjeld Andersen 55 09 74 40
Sekretær: Torill Fauskanger Sørensen 55 09 74 44
Sekretær: Astrid Knappskog 55 09 74 40
Prestar
Sokneprest: Terje Aannerød 55 09 74 51
epost: [email protected]
Kapellan: Bjarte Nese 55 09 74 52
Kapellan: Petter Andreas Ekerhovd-Ottersen 55 09 74 46
Ungdomsprest: Maria Tveten 55 09 74 60
Diakoni
Soknediakon: Torbjørn Fjøren
55 09 74 47 - m. 92 29 53 77
epost: [email protected]
Ungdomsdiakon: Torstein Nordhaug
55 09 74 58 - m. 99 46 88 70
iv trykk på profilfarge
grafisk designmanual DNK primo 2008
9
Undervisning
Kateket/ t-teamsleiar:
Marianne Bergsjø Gammelsæter 55 09 74 61
epost: [email protected]
Kyrkjelydspedagog/ medarbeidarkoordinator:
Mildred Fjøren Heggernes 55 09 74 49
Kyrkjelydspedagog: Beate Sørhus 55 09 74 63
Kyrkjelydsped. / t-team: Elisabeth M. Jung 55 09 74 62
Kyrkjelydsped. / t-team: Astrid A. Myskja 55 09 74 53
Ungdomsarbeidar: Andreas Danbolt 55 09 74 56
Ungdomsarbeidar: Christian Lilleheim 55 09 74 56
Kyrkjemusikk
Kantor: Olav Sørheim 56 33 25 01
epost: [email protected]
Organist i Foldnes: Endre Dåvøy 56 32 41 90
Organist i Landro: Eline Olsen m. 90 60 53 32
Drift
Driftsleiar: Norvald Snekkevik
55 09 74 55 – m. 93 07 07 41
epost: [email protected]
Kyrkjegardsarbeidar: Torstein Vassnes m. 40 84 50 17
Kyrkjegardsarbeidar: Øystein Bergsvik
Lærling kyrkjegard: Vegard Lynglund
Kyrkjetenarar i Fjell: Ingalis A. Malmo 56 33 25 01
Kyrkjetenar i Foldnes: Ellen Ebbesvik 56 32 41 90
Kyrkjetenar i Landro: Ingjerd H. Johansen
55 09 74 43
FJELL SOKNERÅD
Soknerådsleiar: Dag Olav Bjorøy
Kyrkjelydsutvalet i Fjell:
Kotntaktperson: Kari H. Mortensen m. 411 22 323
Foldnes kyrkjelydsutval:
Kjell Fyllingen m. 480 54 920
Kyrkjelydsutvalet i Nordre Fjell:
Tove Karin Lyngsmo Angeltveit m. 995 90 448
15
Kyrkjeblad for Fjell
www.fjell-kyrkjelyd.no
www.kyrkje.com
www.t-dagen.no
www.basecamp-sotra.no
B-BLAD
Returadresse: Fjell Kyrkjelyd
Postboks 184, 5342 Straume
31 oktober ble det feira
HalloVenn i Landro kyrke.
Det vart eit flott
arrangement for store og
små. I Løpet av kvelden
hadde 450 personar vore
innom kyrkja!
Temaet for festen var
”Gode vener i jungelen” og
mange hadde funne fram
flotte og fantasifulle
kostymer. Vi hadde mat,
aktivitetar for barna, masse
snop og god tid til å prate
med gamle og nye kjente. I
tillegg kom Magnus Ågotnes
frå ”Norske Talenter” og
dansa popping for oss. Som
avslutning på festen hadde
Bjarte Leithaug ein flott konsert saman med barnekora
frå Fjell, Landro og Foldnes
kyrkje.
Over 50 frivillige
medarbeidarar var med og
arrangerte HalloVenn. Dei
gjorde en kjempeinnsats!
Takk for eit flott
arrangement, håper vi
treffes neste år!
Av: Mildred Fjøren Heggernes
Ros med roser
Vi vil med dette gi ei stor takk og ros med roser
til Håvard Urhaug. Han gjer ei fantastisk innsats i
ungdomsarbeidet i Fjell. Han driv både Basement
og KRIK Ulveseth som frivillig og stiller elles opp på
arrangement i regi av både kyrkje og organisasjonar.
Takk for den innsatsen du gir Håvard! Vi set stor pris
på det. Buketten med roser er vel fortent!
Helsing ungdomsteamet i Fjell kyrkjelyd
Er det nokon du ynskjer å gje Ros med roser – så gje oss eit ord via
tlf. 55 09 74 56 eller på e-post: [email protected]
RENNEDAL GARTNERI sponsar Kyrkjebladet med ein vakker rosebukett.
Alle foto: Bjarte Nese
Buketter
Kranser
Bårebuketter
Grupper
Dekorasjoner
Blomster direkte fra
gartneri
- Kvalitet og sevice -
Tlf. 56 33 05 15
5355 Knarrevik
DAGLIG
UTKJØRING
FJELL, SUND,
BERGEN OG
OMEGN
BARNEKRYSSORD
Du blir med i trekninga om en stor
valgfri PEPPES PIZZA, om du
sender inn kryssordet
til Fjell kyrkjekontor, Boks 184, 5342
Straume. Merk konvolutten: "Kryssord"
Vinnar av Barnekryssord i nr. 4 – 2012:
Elise E. Andersen
Tjødnaveien 44
5353 Straume
Vi gratulerar!
Navn:.............................................................................................
Adresse..........................................................................................
.......................................................................................................
VANNRETT
LODDRETT
2. Smart
3. … Blund
4. Profet
8. Mirakel
9. Inn/utgang
11. Bade
13. Lillehammer 1994
14. Nattfugl
16. Norsk Misjonsselskap
1. Kommune på Sotra
2. Storby
3. Høgtid
4. Guds sønn
5. Tre
6. God
7. Aslan
10. fred
12. Gløde
15. Eldste del av Bibelen