Transcript pptx

Kåre Lilleholt
Dynamisk tingsrett
Våren 2014
Kreditorbeslag og rettar som ikkje er
utleidde frå A
• Formuesgode på veg «forbi» debitors bu
• Formuesgode på veg inn i debitors bu
– særleg om hevingsrett
Proforma
• Ikkje kreditorekstinksjon der
– A har proforma grunnbokheimel
– A sit med lausøyreting eller dokument som eigar
har overgjeve proforma
– A har fått overført krav m.m. proforma
(H)
A
B
Sameige
• Ikkje kreditorekstinksjon der A misvisande er
registrert som eineeigar
Ugyldig avtale m.m.
• Ikkje kreditorekstinksjon der
– A har registerheimel på grunn av ugyldig
dokument
– A har fått overgjeve lausøyreting på grunn av
ugyldig avtale
– A må finne seg i omstøyting
(H)
A
B
Avgrensa rett i formuesgodet
• Ikkje kreditorbeslag i eigedomsretten der A
har avgrensa rett
– lån
– leige
– pant
(H)
A
B
Formuesgode på veg inn i debitors bu
• Typetilfelle:
– A har kjøpt ein fast eigedom
– A har kjøpt ein lausøyreting
• Når har seljaren tapt sin rett til
formuesgodet?
Fast eigedom – «stansingsrett»
• Bortfall av avtala kreditt, avhl. § 6-1
• Skjeringspunktet: som for hevingsretten
• Dekningslov § 7-2
Fast eigedom – tap av hevingsrett
• Heving på grunn av vesentleg
betalingsmishald
• Tap av hevingsrett (avhl. § 5-3 fjerde ledd)
– skøyte er tinglyst
– skøyte er gjeve kjøparen
– kjøparen har overteke eigedommen
• Hevingsatterhald (tingl. § 21 tredje ledd)
• Dekningslova § 7-7
• Dekningslova § 7-9
Lausøyrekjøp – «stansingsrett»
• Avtala kreditt fell bort, kjl. § 61
• Skjeringspunkt: som for hevingsretten
Lausøyrekjøp – tap av hevingsrett
• Heving på grunn av betalingsmishald
• Tap av hevingsrett
–
–
–
–
kjl. § 54 fjerde ledd
seljars transport
kjøpars transport
sjølvstendig transportør
• Hevingsatterhald
– Pantelova § 3-22
Eigedomskjøp og oppgjer –
problemstillingar
• Når får seljaren vern for pengane?
• Når taper seljaren hevingsretten?
• Når får kjøparen vern for retten til
eigedommen?
• Når taper kjøparen retten til pengane?
Enkelt oppgjer gjennom mellomledd
• Mellomleddet tek mot pengar før oppgjer
• Både kjøpar og seljar har ein betinga rett til
pengane
Kjøpar
Seljar
Overtaking før oppgjer
• Hevingsatterhald
• Mellomledd sit med pengane på vegner av
begge partar
Oppgjer også av lån
• Mellomleddet tek mot pengar og «innestår»
for rett pant
• Mellomleddet slettar pant og «innestår» for
pengane
«Sikringsobligasjon»
• «Sikringsobligasjon» og råderettsforbod
• Berre dersom seljar får forskot?
Lausøyreting og leverandørkreditt
•
•
•
•
Kontantsal
Sikring med garanti, pant i eigedom m.m.
Ikkje salspant (pantel. § 3-15 andre ledd)
Kommisjon
– kommisjonslova § 53
Gods, som er overgit kommissionæren til salg,
vedblir at være kommittentens eiendom, indtil
eiendomsretten er gaat over til tredjemand, eller til
kommissionæren, hvis denne selv træder ind som
kjøper.
Rt. 1992 s. 438
GMAC
Auto Service
Konkursbu
meningen å uttrykke at salgspant ikke kan avtales i ting
som kjøperen skal ha rett til å overta for salg før den er betalt
Rt. 1997 s. 1438
Metos Oy
M-produkter
Varelagerpanthavar
(konkursbu)