WS 20121025 ES Regelgeving

Download Report

Transcript WS 20121025 ES Regelgeving

Examenverwerking
Corona
Workshop 25/10/2012
Agenda
Regelgeving
Algemeen examenreglement
Het algemeen examenreglement wordt in SAP ingevoerd op niveau van de
instelling (door ICTS)
Facultaire/Departementale aanvulling (berekeningsmethodes)
Facultaire/Departementale aanvullingen kunnen door de centrale
ondersteuningsdiensten ingevoerd worden.
Tolerantieregels
De tolerantieregels worden jaarlijks onderhouden door de ondersteuningsdiensten.
Er is een kopieerfunctionaliteit voor de volgende academiejaren. Op die manier
wordt het onderhoud gereduceerd tot de aanpassingen.
Het aanpassen van de tolerantieregels kan aanleiding geven tot conflicten met de
vroeger aangevraagde toleranties. Hierbij geldt het principe dat een vroeger
toegelaten toleranties niet meer automatisch kan worden teruggenomen.
Regelgeving
Algemeen examenreglement
Het algemeen examenreglement wordt in SAP ingevoerd op niveau van de
instelling (door ICTS)
Uit het examenreglement van 2010-2011
In concreto :
Regelgeving
Algemeen examenreglement
Het algemeen examenreglement wordt in SAP ingevoerd op niveau van de
instelling (door ICTS)
Uit het examenreglement van 2010-2011 :
ES parameters in template
6
ES parameters in template
7
ES parameters in template
8
Regelgeving
Facultaire/Departementale aanvulling (berekeningsmethodes)
Artikel 147. Weging
Voor het vaststellen van het behaald percentage over een gehele opleiding worden de punten behaald voor elk opleidingsonderdeel
gewogen volgens het aantal studiepunten dat ermee verbonden is.
Het staat de faculteit na advies van de permanente onderwijscommissie vrij te bepalen of op de resultaten voor de onderscheiden
opleidingsonderdelen of groepen van opleidingsonderdelen nog een bijkomende weging wordt toegepast. In voorkomend geval
bepaalt de faculteit ook hoe deze weging gebeurt. Deze regeling wordt in de programmagids of schriftelijk bekendgemaakt voor het
begin van het academiejaar. Zij kan, voor een student die de opleiding doorloopt in de minimaal vastgelegde nominale tijd, niet
aangepast worden.
De opleidingsonderdelen die beoordeeld worden volgens het model geslaagd/niet-geslaagd, worden in de berekening van het
percentage niet meegeteld.
Tolerantieregels
De tolerantieregels worden jaarlijks onderhouden door de
ondersteuningsdiensten. Er is een kopieerfunctionaliteit voor de volgende
academiejaren. Op die manier wordt het onderhoud gereduceerd tot de
aanpassingen.
Het aanpassen van de tolerantieregels kan aanleiding geven tot
conflicten met de vroeger aangevraagde toleranties. Hierbij geldt het
principe dat een vroeger toegelaten toleranties niet meer automatisch
kan worden teruggenomen.
In afwijking van wat in b) hierboven wordt bepaald kan de faculteit, na advies van de permanente onderwijscommissie, beslissen dat
:
- slechts een beperkt volume tolereerbare onvoldoendes, uitgedrukt in studiepunten, mag voorkomen in een bepaalde groep
opleidingsonderdelen; en/of
- voor bepaalde opleidingsonderdelen een onvoldoende niet tolereerbaar is en dus steeds leidt tot het niet-slagen.
Regelgeving
Tolerantieregelgeving
• Tolerantiekrediet =
– 10 % (aantal studiepunten opleiding – aantal studiepunten
vrijstellingen)
Vrijstellingen : ‘gewone’ vrijstellingen, vrijstelling met behoud
van resultaat (VBR), vrijstellingspakket, deelvrijstellingen
– Overgangsmaatregelen ! Studenten hebben reeds een
studieverleden in gefaseerde opleidingen
• Impact geslaagde programmajaren
10 % (aantal studiepunten opleiding – aantal studiepunten van de
afgeronde programmajaren – studiepunten latere vrijstellingen)
aantal studiepunten afgeronde programmajaren : credits, getolereerde
opleidingsonderdelen, vrijstellingen.
* Vanaf 2010 – 2001 geldt nultolerantie vanaf de masters.
Regelgeving
Tolerantieregelgeving
• Tolerantiekrediet
– Niet geslaagde programmajaren, een uitgesteld
programmajaar, voorafnames, niet afgesloten programmajaar
 geen impact op de herberekening van het beschikbaar
tolerantiekrediet
Diplomaruimte
3
Resterend tolerantiekrediet =
10 %
(180 stp – 65 stp (pj 1) – 4 stp)
=
20 stp credits
4 stp vrijstelling 2
2008, NG
55 stp credits
1
5 stp getolereerd
5 stp vrijstelling
2007, G
11 stp
Regelgeving
Studie-efficiëntie
• Studie-efficiëntie
– Verhouding studiepunten verworven studiepunten versus
feitelijk opgenomen studiepunten
– Per examenperiode berekend
– Wel of niet in de berekening ?
• Verworven studiepunten:
– Geen studiepunten van opo’s met toleranties of blanco resultaat
– Wel studiepunten van opo’s met score NA, GR en FR
– Wel studiepunten van opo’s met credit via doorstroom
• Feitelijk opgenomen studiepunten:
– Geen studiepunten van de vrijstellingen
– BA SCH MA (niet voor VB MANAMA PG SLO Creditcontract)
Regelgeving
Berekeningen
• Diplomaruimte percentage
– Per examenperiode
– Indicatief percentage VANAF SWITCH DIPLOMARUIMTE
– Actueel academiejaar :
•
•
•
•
‘blanco’, GR  NIET
OPO’s met kwalitatieve schaal  NIET
NA, FR  0/20 ingeval van OPO met kwantitatieve schaal
In geval van ‘best’ resultaat : best resultaat van OPO, niet het resultaat van
de examenperiode.
– Input :
• Afgelegde opleidingsdelen
– Behaalde credits uit het verleden (exclusief de credits uit succesvol
afgesloten programmajaren of jaardelen)
– Aangevraagde toleranties uit het verleden (exclusief de toleranties uit
succesvol afgesloten programmajaren of jaardelen)
– Resultaten van het huidig academiejaar (geldige resultaat, best
resultaat voor tolereerbare opleidingsonderdelen)
• Vrijstellingen met behoud van resultaat
Regelgeving
Berekeningen
• Eindpercentage
≠ Diplomaruimtepercentage (voor studenten met
succesvol afgeronde programmajaren of jaardelen)
Wetgeving = behaalde percentages zijn een
verworven recht
berekening
diplomasupplement
= Diplomaruimtepercentage voor de anderen
Regelgeving
Berekeningen
% Opleiding
OPO31
OPO32
3
OPO3n
OPO21
OPO22
2
% pj 2 W2
OPO2n
OPO11
OPO12
OPO1n
% pj 3 W3
1
% pj 1 W1
% Diplomaruimte
OPO1
OPO2
OPO3
OPOm
Facultaire regelgeving
Percentageberekening
3
2
1
• In welke programmajaar is
het opleidingsonderdeel afgelegd ?
• Berekeningsregels worden per
programmajaar gespecifieerd.
• Berekening voor afgewerkte
programmajaren (volledig pakket)
• Welke opleidingsonderdelen in
het kader van de opleiding ?
• Vrijstellingen met behoud van
resultaat ?
• Indicatief percentage !
Facultaire regelgeving
Percentageberekening : diplomaruimte
• Percentageberekening : varianten
– Studiepunten (standaard)
• Studiepunten overrule !
– Gewicht per opleidingsonderdeel
• Ongewogen : de meest elementaire vorm
– Studiepunten, inclusief relatieve weging
• Vooral bacheloropleiding, relatieve verlaging van het aandeel van de
eerste bacheloropo’s.
– Vast groeperingen, deelpercentages
• Voorgedefinieerde selecties
– Restcategorie
– Uitwisselingsvakken
– …
Percentageberekening
• Studiepunten overrule
– In principe weging per studiepunten
– Bij uitzondering krijgen enkele OPO’s een andere weging, dan
deze van hun studiepunten
 Opsomming van opleidingsonderdelen
 Programmawijzigingen
 Verleden moet je meenemen !
 Geen academiejaar OPO’s
 Uitwisselingvakken (individueel per student)
 Toegevoegde opleidingsonderdelen
Percentageberekening
• Gewicht per opleidingsonderdeel
– Weging voor een of meerdere opleidingsonderdelen
– Niet vernoemde opleidingsonderdelen  restcategorie
– Enkel restcategorie = ongewogen
 Opsomming van opleidingsonderdelen
 Programmawijzigingen
 Verleden moet je meenemen !
 Uitwisselingvakken
 Toegevoegde opleidingsonderdelen
Percentageberekening
• Studiepunten, inclusief relatieve weging
– Aanleiding : opleidingsonderdelen uit de eerste fase van een
bacheloropleiding moeten minder zwaar doorwegen
Referentie met voor de diplomaruimte : verschillende wegingen
per programmajaar
 Opsomming van opleidingsonderdelen
 Impact op programmawijzigingen
 Toegevoegde opleidingsonderdelen
 Uitwisselingsvakken
Percentageberekening
• Vaste groepering, deelpercentages
– Vóór de invoer van diplomaruimte, gebruikt voor een laatste
licentiejaar of laatste masterjaar, alsook om stages een
specifiek aandeel toe te kennen.
Percentageberekening
Nieuw !
• Onderhoudstransactie Facultaire regels
YC290
– Ondersteuningsdiensten
• Weergave transactie Facultaire regels
– ES-medewerkers
YC289
Percentageberekening
Standaard : per studiepunt !
Variant gekozen !
Percentageberekening
• Template procedure
• Gecontroleerde verwerking
Teksten K(N), L(N), K(E) , L(E)
Gecontroleerde toegang
Voorgedefinieerde rubriek
Vereiste
Percentageberekening
bijkomende vereiste onder vaste rubriek
Zelf opo’s selecteren !
…
Voorgedefinieerde vereiste toevoegen !
Onderwijsaanbod !
DRAG & DROP
Percentage berekening
Modules zijn versleept, maar nog
Niet opgeslagen
Let op : geen dubbel gebruik !
Percentageberekening
Ingeklapt informatie
Detail informatie getoond
Percentageberekening
Bestaande vereiste
Of
Voorgedefinieerde vereiste
Percentage berekening
Percentageberekening
Percentageberekening
Percentageberekening
gewicht per opleidingsonderdeel
Percentageberekening
relatief gewicht
Percentageberekening
Relatieve weging op specifieke
opleidingsonderdelen
Percentageberekening
Voorgedefiniëerd
(om niet te vergeten)
Percentageberekening
Percentageberekening
Onderwijsaanbod
DRAG & DROP
Percentageberekening
Percentageberekening
Percentageberekening
(afdrukvorm)
Percentageberekening
wijziging van berekeningsmethode
Percentageberekening
• Varianten
–
–
–
–
Studiepunten
Studiepunten, inclusief relatieve weging
Vaste wegingen
Vaste groeperingen, deelpercentages
Percentageberekening
• Specifieke functionaliteiten
– Selecties
• Verzameling van opleidingsonderdelen
• Een of meerdere modulegroepen
– Vrij selecteren
– Voorgedefinieerde selecties
•
•
•
•
•
Uitwisselingsvakken
Bestaande vereiste
Restcategorie
Proef
Stage
Percentageberekening
• Specifieke functionaliteiten
–
–
–
–
–
Eenvoudige drag en drop functionaliteiten
Wijziging wegingen
Wijziging teksten (zowel nederlands als engels)
Wijziging van berekeningsmethoden
Verwijderen van vereisten
• Afdrukbare vorm
Percentageberekening
• Overgangsmaatregelen
– Succesvol afgewerkte programmajaren blijven gelden
% Opleiding
OPO31
OPO32
% Diplomaruimte
3
OPO3n
OPO21
OPO22
OPO1n
% pj 3 W3
OPO1
OPO2
OPO3
OPOm
2
W3
+
W2
% pj 2 W2
OPO2n
OPO11
OPO12
% Opleiding
OPO11
OPO12
1
% 78,50 W1
OPO1n
1
% 78,50 W1
Percentageberekening
overgangsmaatregelen
Gebruik kleine verhoudingswaarden
Situatie student bepaalt weging van diplomaruimte %
Tolerantieregels
• Varianten
– Maximum x studiepunten toleranties
•
•
•
•
Groep van opleidingsonderdelen
Modulegroep
Set van modulegroepen
…
– Geen tolerantie
•
•
•
•
voor opleidingsdeel
Verzameling van opleidingsonderdelen
Binnen modulegroep
…
Tolerantieregels
Tolerantieregels
Tolerantieregels
Tolerantieregels
• Aantal studiepunten tolerantie
• Teksten (tolerantiedossier)
• Eenvoudige invoer
DRAG en DROP
Tolerantieregels
geen onvoldoende
Tolerantieregels
afdrukbare vorm
Teksten worden getoond !
Tolerantieregels
Voorgedefinieerd
• Geen onvoldoende voor …
– Uitwisselingsvakken
– Stage
– Proef (bachelorproef, masterproef)
• Max x onvoldoende voor …
– Uitwisselingsvakken
• X = 1, 2, 3, …, 12 (indien nodig bijvragen)
– Stages, proef.
• Enkel zinvol in geval van meerdere stage-opleidingsonderdelen
• X = 3, 4, …,12
• …