Jak po raz pierwszy zalogowa* si* do nowej witryny systemu

Download Report

Transcript Jak po raz pierwszy zalogowa* si* do nowej witryny systemu

Jak po raz pierwszy zalogować się do nowej witryny systemu
UONET+?
Dostęp do witryny systemu UONET+ mają tylko zarejestrowani w bazie
użytkownicy. Loginem użytkownika jest jego adres e‐mail, natomiast hasło
dostępu użytkownik tworzy podczas pierwszego logowania do witryny
systemu.
Po utworzeniu hasła dostępu konieczne jest ponowne uruchomienie witryny
systemu i zalogowanie się.
Po zalogowaniu użytkownik kierowany jest na jego stronę startową, która
zawiera komplet informacji dedykowanych dla niego. Ze strony startowej
użytkownik może uruchamiać moduły, do których ma dostęp.
Tworzenie hasła dostępu do witryny UONET+
1. Uruchom przeglądarkę stron internetowych,
wprowadź adres witryny UONET+ Twojej szkoły
i naciśnij klawisz Enter
uonetplus.vulcan.net.pl/zory
2. Na wyświetlonej stronie startowej witryny
kliknij przycisk Zaloguj się.
3. W oknie Logowanie w polu Nazwa Użytkownika
wprowadź swój adres e‐mail, a następnie kliknij
odsyłacz Przywracanie dostępu
Pierwsze logowanie oraz przywracanie dostępu (dla
osób które już korzystały z dziennika)
W oknie Przywracanie dostępu dokonaj autoryzacji
operacji poprzez przepisanie tekstu z obrazka. Jeśli
tekst jest nieczytelny, wygeneruj następny klikając
przycisk . Następnie w polu Adres E-mail
wprowadź swój email i kliknij przycisk Wyślij wiadomość.
Odbierz wiadomość, przeczytaj ją i kliknij
odsyłacz do strony, na której możliwe
będzie wprowadzenie hasła dostępu.
• Na stronie Przywracanie hasła użytkownika dokonaj ponownie
autoryzacji operacji, wprowadź hasło
• w polach Nowe hasło i Powtórz nowe hasło i kliknij przycisk
Ustaw nowe hasło.
Uruchamianie witryny systemu UONET+ po utworzeniu hasła
dostępu
1. Przejdź do strony startowej witryny
UONET+ kliknij przycisk Zaloguj się.
2. W oknie Logowanie wprowadź adres
swój adres e‐mail i utworzone podczas
pierwszego logowania hasło dostępu i
kliknij przycisk Zaloguj się.
Zapraszamy na konsultacje rodziców
nt: Pomoc w uruchomieniu dziennika
elektronicznego witryny dla rodziców
środa - 1 października
od godz. 1600-1700
List Minister Edukacji Narodowej
•1. Uczniowie klasy I szkoły podstawowej otrzymają bezpłatnie podręcznik
„Nasz Elementarz”, podręcznik lub inny materiał edukacyjny do języka
obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe do edukacji
wczesnoszkolnej.
•2. Uczniowie niewidomi, słabowidzący, mający trudności w uczeniu się i/lub
komunikowaniu się, w tym uczniowie niesłyszący i słabosłyszący, z
upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją, otrzymają adaptacje Naszego
Elementarza opracowane na zlecenie i ze środków finansowych MEN.
•3. Rodzice pierwszoklasistów mogą wyrazić opinię o zestawie podręczników i
materiałów ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli.
•4. Uczniowie w klasach I-III szkoły podstawowej mają prawo do swobodnej
organizacji zajęć; lekcje nie muszą trwać 45 minut.
•5. Uczeń ma prawo do nauki we własnym tempie. Wymagania edukacyjne
określone w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej dotyczą
ucznia kończącego klasę III szkoły podstawowej (likwidacja wymagań na
zakończenie klasy pierwszej).
•6. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej mają prawo do prac domowych
dostosowanych do ich możliwości. Rodzice uczniów mają możliwość
współpracy z nauczycielem w tym zakresie.
7. Uczniowie mają zagwarantowaną w ustawie możliwość odrabiania pracy
domowej podczas pobytu w świetlicy oraz korzystania z zajęć dostosowanych
do ich zainteresowań.
8. Możliwe będzie odroczenie nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej
tylko na wniosek rodzica, poparty opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej;
dyrektor nie może odmówić odroczenia.
9. Nie będzie wymagana opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli
rodzice dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego ze względu na upośledzenia umysłowe w stopniu umiarkowanym i
znacznym złożą wniosek o edukację poza przedszkolem lub szkołą.
10. Uczniowie niewidomi i słabowidzący otrzymują adaptacje podręczników
dostępnych na rynku, opracowane na zlecenie i ze środków finansowych MEN
(zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez szkołę); organy prowadzące
szkoły, do których uczęszczają uczniowie niewidomi mogą otrzymać od MEN
dodatkowe środki finansowe na wydruk podręczników i książek pomocniczych
dla uczniów niewidomych
11. Rodzice uczniów mogą zdecydować o tzw. nauczaniu domowym i złożyć
wniosek w dowolnym momencie roku szkolnego.
12. Uczniowie będą mieć prawo do legitymacji szkolnej z numerem PESEL, co
ułatwi dostęp np. do świadczeń zdrowotnych.
13. Uczniowie mają prawo do miejsca w bursie w kolejnych latach edukacji
bez konieczności corocznej rekrutacji.
14. Rodzice nie będą musieli obowiązkowo ubezpieczać dzieci w szkołach,
ponieważ ubezpieczenie wypadkowe NNW jest dobrowolne dla wszystkich,
także dla uczniów; w związku z tym, planowane jest również zniesienie od 1
września 2014r. obowiązku ubezpieczenia NNW dla uczniów w czasie
wycieczki i imprezy szkolnej organizowanych w kraju.
15. Wszyscy uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego otrzymają dofinansowanie do zakupu podręczników
szkolnych w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna"; w
poprzednich latach pomoc otrzymywali tylko uczniowie słabowidzący, z
upośledzeniem umysłowym i niesłyszący.
16. Uczniowie z rodzin dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami
atmosferycznymi mają prawo do zasiłku losowego na cele edukacyjne lub
do wyjazdu edukacyjno-terapeutycznego.
17. Niepełnosprawny wychowanek innej formy wychowania przedszkolnego
ma prawo do kształcenia specjalnego zorganizowanego również w innej
formie wychowania przedszkolnego.
18. Dzieci w przedszkolach mogą uczyć się języka mniejszości narodowych,
etnicznych lub języka regionalnego w oparciu o treści dostosowane do ich
wieku (podstawa programowa wychowania przedszkolnego została
uzupełniona w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do nauki języka
mniejszości narodowych, etnicznych oraz języka regionalnego).
Zmiany później obowiązujące:
1. Od 1 września 2015 dzieci 5-letnie, a od 1 września 2017 roku –
wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym będą korzystały z
obowiązkowych i bezpłatnych zajęć językowych.
2. Od roku szkolnego 2015/2016 prawo do bezpłatnych podręczników,
materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przeznaczonych do
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego będą
mieli uczniowie klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum.
3. Od roku szkolnego 2017/2018 prawo do bezpłatnych podręczników,
materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych będą mieli wszyscy uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjum.
4. Rodzice uczniów będą mieli prawo do wyrażania opinii o zestawie
podręczników i materiałów edukacyjnych oraz o materiałach ćwiczeniowych
proponowanych przez nauczycieli.
Zmiany planowane:
1. Od roku szkolnego 2015/2016 uczeń-cudzoziemiec będzie miał prawo
przystąpienia do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb;
dostosowania te obejmą m.in. prawo do wydłużenia czasu przeprowadzania
egzaminu, możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego.
2. Od roku szkolnego 2015/2016 oceny bieżące w klasach I-III szkoły
podstawowej będą obowiązkowo sporządzane w formie opisowej, a w
przypadku starszych uczniów szkoły podstawowej, szkoła będzie mogła
zdecydować o stosowaniu formy opisowej dla ocen bieżących i
klasyfikacyjnych.
3. Zakazane będzie pobieranie opłat od rodziców w sytuacji funkcjonowania
w szkole dziennika elektronicznego.
4. Uproszczone zostaną zasady funkcjonowania rady rodziców poprzez
wprowadzenie 3-letniej kadencji.
5. Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne będą musiały wydawać
orzeczenia w określonych terminach; obecnie uzyskanie orzeczenia czasami
trwa wiele miesięcy.
Jednocześnie przypominamy, że:
1. Rodzic lub pełnoletni uczeń mają prawo do otrzymania opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej w określonym w przepisach terminie (30
dni od złożenia wniosku, w uzasadnionych przypadkach 60 dni).
2. Uczeń ma prawo do otrzymania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w przedszkolach, szkołach i placówkach bez konieczności posiadania opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wystarczy rozpoznanie dokonane
przez nauczyciela lub specjalistę w przedszkolu lub szkole.
3. Rodzic lub pełnoletni uczeń mają prawo do uczestniczenia w
opracowaniu i modyfikacji programu (IPET) oraz dokonywaniu oceny
poziomu funkcjonowania ucznia. Rodzic ma prawo do otrzymania kopii
programu na jego wniosek.
4. Rodzic dziecka niepełnosprawnego lub pełnoletni uczeń mają prawo
wnioskować o współpracę poradni psychologiczno-pedagogicznej z
przedszkolem, szkołą lub placówką w określeniu niezbędnych do nauki
warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym
wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne, odpowiednie
ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne niepełnosprawnego ucznia.
5. Uczeń, który odbywa praktyczną naukę zawodu w miejscowości poza
jego miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły ma prawo do:
-zwrotu równowartości kosztów przejazdów środkami komunikacji
publicznej, jeśli ma możliwość codziennego powrotu do miejsca
zamieszkania
-nieodpłatnego zakwaterowania i opieki oraz ryczałtu na wyżywienie,
jeśli codzienny dojazd nie jest możliwy. Wysokość ryczałtu nie może
być niższa niż 40 proc. diety przysługującej pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (nie mniej
niż 12 zł).
6. Tzw. zajęcia dodatkowe w przedszkolu nie mogą wiązać się z
ponoszeniem przez rodziców dodatkowych opłat.
8. Rodzice mają prawo do informacji o treści nauczania przedmiotu
Wychowanie do życia w rodzinie.
9. Rodzice mają wpływ na realizowane w przedszkolach i szkołach
programy wychowawcze.
W bieżącym roku szkolnym nowa
formuła sprawdzianu
Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do
trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach
edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
Zadania z języka polskiego i matematyki mogą być oparte na tekstach lub
informacjach z zakresu historii lub przyrody. Sprawdzian ma formę pisemną.
Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale nie
określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego
sprawdzianu nie można nie zdać
Termin sprawdzianu:
1 kwietnia 2015 r. (środa)
 część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00 (80minut)
 część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45 (45minut)
Ważne terminy
UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI
POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
•
•
•
•
•
1. Uczniowie niepełnosprawni mogą przystąpić do sprawdzianu lub w warunkach i
formach dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności na podstawie
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię
psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
2. Uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem
społecznym mogą przystąpić do sprawdzianu lw warunkach dostosowanych do ich
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię
specjalistyczną.
3. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię
specjalistyczną, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do
ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na
podstawie tego orzeczenia.
4. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo mogą przystąpić do sprawdzianu w
warunkach odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia na podstawie
zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
5. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: z dysleksją,
dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, mają prawo przystąpić do sprawdzianu w
warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych
6. Uczniowie (słuchacze), którzy w roku szkolnym
2014/2015 są objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną
w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z
wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia
komunikacji językowej lub ze względu na sytuację
kryzysową lub traumatyczną, mogą przystąpić do
sprawdzianu w warunkach dostosowanych do ich
indywidualnych potrzeb edukacyjnych
7. Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania
sprawdzianu jest odpowiedzialny dyrektor szkoły jako
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
8. Dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio warunki i
formy przeprowadzania sprawdzianu na podstawie
wskazań rady pedagogicznej po uzyskaniu stanowiska
rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego
słuchacza kryzysową lub traumatyczną.
9. Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków
i form przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb i możliwości uczniów, o
których mowa w pkt 1–6, wybierając spośród możliwych sposobów
dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu określonych
w Tabeli 1. na podstawie:
• orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
• orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
• opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się
• zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza
• pozytywnej opinii rady pedagogicznej – wydanej na wniosek (a)
nauczyciela lub (b) specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem
(słuchaczem) objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze względu
na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za
granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub
traumatyczną, po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów
• pozytywnej opinii rady pedagogicznej – wydanej na wniosek (c) rodziców
(prawnych opiekunów) ze względu na trudności adaptacyjne związane z
wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji
językowej lub sytuację
WYNIKI SPRAWDZIANU
* Odpowiedzi do zadań otwartych sprawdzają według jednolitych kryteriów
wykwalifikowani egzaminatorzy, natomiast odpowiedzi do zadań
zamkniętych mogą być sprawdzane z wykorzystaniem czytnika
elektronicznego.
* W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie
o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą
wyrażone w procentach – cztery wyniki:
• wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka
polskiego i matematyki)
• wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).
* Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej),
które uczeń zdobył za zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z
danego przedmiotu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne
zdobędzie 18 punktów spośród 22 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik
równy 82%.
• Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na
drodze sądowej.
Konkursy szkolne 2013/2014
Nazwa konkursu
Ilość uczniów uczestniczących
Szkolny konkurs plastyczno - ekologiczny
4
Szkolny konkurs plastyczny” Dbam o swoje zdrowie”
12
Szkolny konkurs recytatorski ,,Dbam o swoje zdrowie”
5
Szkolny Konkurs Mistrza Klawiatury
9
Szkolny Konkurs Ekologiczny
7
Szkolny Konkurs Ekologiczno- Plastyczny
8
Kolory Wolności- Szkolny Konkurs Plastyczny
6
Szkolne zawody pływackie
Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi
35
4
Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej
Dbam o swoje zdrowie
15
1
Szkolny Konkurs Plastyczny „Wierzę w Syna Bożego”
Kl.. I-III
Szkolny Konkurs Ortograficzny
9
Szkolny Konkurs Literacki
10
Szkolny Konkurs Plastyczny
Szkolny konkurs matematyczny z okazji Dnia Liczby Pi
3
12
Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2013/2014
w konkursach międzyszkolnych
Nazwa konkursu
Ilość uczniów
uczestniczących
Zdobyte miejsca
( I – III , wyróżnienia)
wyróżnienie
Miejski konkurs plastyczny
1
3
II miejsce
Parafialny konkurs plastyczny
Miejski konkurs czytelniczy
Powiatowy Konkurs Języka angielskiego „Master of
English”
I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji i
Prozy Obcojęzycznej
Miejski Konkurs Recytatorski
3
1
3
wyróżnienie
I miejsce
Udział
4
wyróżnienie
1
III miejsce
Miejski Konkurs Ekologiczny
3
III miejsce
Konkurs Literacki
Mistrzostwa Żor Szkół Podstawowych w Pływaniu
2
45
udział
IV m-ce drużynowo
IIm-ce- kl.I, IIm-.kl.II,
IIm-ce kl.V,
IIm- kl.VI,
IIm- kl.VI,
IIIm-ce sztafeta dziewcząt ,
IIIm-ce sztafeta chłopców
Powiatowy konkurs ,,Znam swoje miasto”
Mistrzostwa Żor w Piłce Ręcznej Chłopców
9
IV m-ce drużynowo
Mini Piłka Ręczna Dziewcząt Szkół
Podstawowych
XVI Rejonowy Konkurs Recytatorski
15
VIII miejsce drużynowo
1
laureat
Mistrzostwa Żor w Piłce Nożnej Szkół
Podstawowych
Powiatowy konkurs Mistrz Matematyki.
Konkurs J.angielskiego
12
Udział
2
1
I wyróżnienie
udział
Slalom gigant
Wisła
Powiatowy konkurs literacki „Znam baśnie
Andersena”
„X Przegląd Gazetek Szkolonych”
1
VIII m-ce
1
IIIm-ce
3
wyróżnienie
Powiatowy Konkurs „Razem walczymy o czyste
powietrze”.
III Wojewódzki Festiwal Pieśni i Przyśpiewek
Śląskich
3
I m-ce
1
I m-ce
Rejonowy Konkurs Plastyczny ”Wierzę w Syna
Bożego”
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II”
„Wypłyń na głębię”
Miejski Konkurs Plastyczny ”Kwiatki dla Jana
Pawła II
3 osoby
III miejsce
3 osoby
udział
3 osoby
III miejsce
11
I m-ce, kl. III
I m-ce w Miejskim Konkursie Wędrówka po
Żorach.
Powiatowy Konkurs Recytatorski
3
III miejsce
Żorski Przegląd Teatrzyków
Profilaktycznych
Festiwal Literackiej Twórczości
Uczniowskiej
14
udział
5
II miejsce
Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny
3
udział
Konkurs Piosenek Śląskich
XIV Miejski Konkurs Recytatorski Szkół
Podstawowych
XVI Rejonowy Konkurs Recytatorski ,,
Słońce, słońce i życie…
Miejski Konkurs Matematyczny
5
3
II miejsce
III miejsce
1
Udział
2
II miejsce
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
Poezji i Prozy Obcojęzycznej
Miejski Konkurs Ekologiczny
2
Udział
3
III miejsce
Konkurs wojewódzki
Konkurs recytatorski
1
udział
Konkursy ogólnopolskie
i międzynarodowe
Ilość uczniów
uczestniczących
Ogólnopolski konkurs języka angielskiego FOX 4
Zdobyte miejsca
( I – III , wyróżnienia)
1 miejsce (powiat)
2 miejsce (powiat)
Listy dla Ziemi
Klasy II- VI
Udział
Ekotest
11
zwyróżnienie
Konkurs Mitologiczny
7
7, 13, 15 miejsce w kraju
OZE Odnawialne Źródła Energii – Bądźmy
Klimatyczni
Kolory Wolności- Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny
Nutella Mini Tour de Pologne
Katowice 2013
3
udział
3
udział
14
III m-ce drużynowo
Kangur
10
udział
Nazwa konkursu
Uczniowie z SP-8 Żory-Rogoźna na
Międzynarodowym wyścigu kolarskim
6-ta Nutella Tour de Pologne w Katowicach
W tym roku 20 uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Żorach-Rogoźnej po
raz szósty wzięło udział w Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim Nutella
Tour de Pologne w Katowicach. Treningi rowerowe odbywały się w lipcu a
start odbył się 6 sierpnia w Katowicach. Na starcie w Katowicach stanęło
prawie 400 zawodników w tym 20 z SP-8 Żory. Nasi uczniowie bezpiecznie
ukończyli wyścig i zajęli bardzo dobre miejsca. Wszyscy otrzymali piękne
koszulki, czapeczki, bidony itp..
Rada Rodziców naszej szkoły ufundowała medale miłośnikom kolarstwa, za co
bardzo im dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękuję Rodzicom za pomoc w
organizowaniu treningów oraz za wyjazd z dziećmi na wyścig.
Zapraszam do udziału w wyścigu znów za rok.
Pozdrawiam
Jadwiga Błaszkowska-Domagała
XI Rodzinny Rajd Rowerowy w Rogoźnej
W sobotę 13 września 2014r odbył się XI Rodzinny Rajd Rowerowy. W tym roku również
dopisała nam wrześniowa pogoda.
Po raz pierwszy w rajdzie wzięło udział ponad 100 miłośników kolarstwa. W znakomitych
nastrojach wyruszyło o godz. 9.00 z boiska przy szkole w Rogoźnej, by pokonać ponad 32 km
trasę. Na starcie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątki ufundowane przez UM Żory, JSW,
Skandię, Scorpio Poland. Wycieczka miała na celu integrowanie społeczności lokalnej, poznanie
regionu, w którym mieszkamy oraz propagowanie rodzinnej rekreacji rowerowej na świeżym
powietrzu. Trasa podobnie jak w ubiegłym roku przebiegała następująco:
START –boisko przy SP-8 w Żorach
TAM :ROGOŹNA: Wysoka, Rolnicza, ŻORY: Folwarecka, ROWIEŃ: Pałki, Tęczowa, obok Biesa,
KOL. NOWA WIEŚ, SZCZEJKOWICE, PALOWICE, następnie leśnymi ścieżkami rowerowymiszlakiem czerwonym i czarnym wokół Stawów GICHTY
PIKNIK: Park „Piaskownia” Żory (kiełbaski, kołaczyki, gorące i zimne napoje).
W Parku Piaskownia czekało na dzieci sporo atrakcji.
POWRÓT: leśne ścieżki rowerowe-szlak niebieski, Fadom, ulicami: Dworcowa, M. Oświęcimskich,
Al. Wojska Polskiego, Andersena, Jesionek, Zbożowa, Wodzisławska, Wysoka.
Finałem było wręczenie medali dla wszystkich najmłodszych uczestników imprezy.
Pełni sił wróciliśmy do Rogoźnej ok godz. 14.
Pragnę bardzo serdecznie podziękować ofiarodawcom imprezy: p. A. i A. Kłosokom, A i R.
Kristofom, p. A. i K. Fojcikom, p. E. i J. Radeckim, p. E. i M. Śmietanom, oraz Radzie Rodziców SP8. Dzięki Nim rajd mógł być tak atrakcyjny. Podziękowania kieruję również do ekipy
przygotowującej i obsługującej piknik. Dzięki Wam wszystkim przygotowywanie rajdu jest dla
mnie przyjemnością. Zapraszam wszystkich miłośników kolarstwa znów za rok.
Pozdrawiam
Jadwiga Błaszkowska-Domagała
Erasmus +
W zeszłym roku szkolnym 2013/2014 napisaliśmy
projekt do nowego programu Erasmus +, który został
zaakceptowany do realizacji w roku szkolnym
2014/2015. Otrzymaliśmy fundusze na realizację
projektu w ramach akcji 1 „Mobilność kadry” w obszarze
edukacji szkolnej. Projekt ten ma na celu podniesienie
jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji
pracowników poprzez kurs zagraniczny, który odbędzie
się w lutym 2015 na Malcie. Głównym celem projektu jest
podniesienie umiejętności w zakresie stosowania
narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych
w pracy dydaktycznej.
Podsumowanie działalności Rady
Rodziców za rok szkolny 2013/2014
- Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców
- Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej
Rady Rodziców za poprzedni rok, odczytanie
sprawozdania komisji rewizyjnej
- Zapoznanie z procedurami wyborów Nowej Rady
Rodziców
Dziękujemy za uwagę
i zapraszamy do klas