Odpady - ZZO Sierzno

Download Report

Transcript Odpady - ZZO Sierzno

W Polsce na 20 000 składowisk odpadów
nagromadzonych jest już około 4 mld ton odpadów
komunalnych. Przyjmując, że w Polsce żyje 40 mln
obywateli i każdy z nich "produkuje" 250 kg odpadów
(śmieci) rocznie, otrzymujemy roczny przyrost masy
odpadów komunalnych w wielkości 10 mln ton.
Każdy człowiek
produkuje około 250 kg
śmieci rocznie!!!
Z tego wynika, że
Rocznie 4-osobowa rodzina
produkuje tonę śmieci!
Odpady te w większości nie są
utylizowane, ani w jakikolwiek
inny sposób
zagospodarowywane. Zalegają
one w środowisku naturalnym,
pogrupowane jedynie
w wysypiska komunalne.
Składowiska odpadów
komunalnych silnie oddziałują
z otoczeniem zmieniając na
niekorzyść jego cechy
krajobrazowe, zdrowotne
i wszystkie inne.
Odpady komunalne "pozostawione
same sobie" ulegają naturalnej
biodegradacji. Jednak proces ten
trwa nawet kilka tysięcy lat.
Przykładowy czas rozkładu śmieci:
Chusteczka
higieniczna
3 miesiące
Przykładowy czas rozkładu śmieci:
Bilet
autobusowy
3-4
miesiące
Przykładowy czas rozkładu śmieci:
Skórki bananów,
pomarańczy
5 miesięcy
Przykładowy czas rozkładu śmieci:
Niedopałki
papierosów
1 – 5 lat
Przykładowy czas rozkładu śmieci:
Plastikowa torba
400 lat
Przykładowy czas rozkładu śmieci:
Puszka
aluminiowa
500 lat
Przykładowy czas rozkładu śmieci:
Plastikowa butelka
100 - 1000 lat
Przykładowy czas rozkładu śmieci:
Szklana butelka
4000 lat
Prowadząc gospodarkę odpadami komunalnymi
ograniczoną do ich składowania i nie podejmując
działań w zakresie ich recyklingu - "podkładamy"
przyszłym pokoleniom "bombę ekologiczną".
Składowiska odpadów są chemicznymi bombami
zegarowymi. Odpady organiczne stanowią
zaledwie około 30% wszystkich śmieci
z gospodarstw domowych, a większość śmieci nie
jest sortowana. Znajdują się więc w nich także
metale ciężkie tj. rtęć z baterii, szkło, blacha,
tworzywa sztuczne, resztki farb i wiele innych
trujących substancji.
Te rozmaite materiały mieszają się, wywołując reakcje
chemiczne, które z kolei powodują powstawanie
jeszcze bardziej trujących substancji.
Zanieczyszczenia przenikają powoli do gleby zanieczyszczają wody gruntowe, stanowiące znaczną
część wody pitnej.
Na składowiskach odpadów wytwarzają się gazy
mające tendencję do wybuchania, a po dostaniu się
do atmosfery - przyczyniające się do zwiększenia
efektu cieplarnianego. Mieszanina tych gazów
składa się w 55% z metanu, 45% z dwutlenku
węgla. Na składowiskach nie korzystających z
nowoczesnych technologii tzw. biogaz uchodzi,
a czasem się zapala.
Niektóre substancje znajdujące się na
składowisku reagują między sobą, dając
nowe związki, co może prowadzić do
nagrzania się nawet do temperatury 60-70 C.
Na starych wysypiskach śmieci dochodzi do
powstawania tlących się ognisk i wybuchów powstaje bardzo toksyczny dym i pył.
Siedlisko chorób
Mewy i wrony poszukujące pożywienia
na wysypisku mogą przenosić wiele chorób
na duże odległości. Niebezpieczeństwo
stwarzają także gryzonie, muchy i komary,
które znajdują tam pożywienie. Deszcze
wypłukujące ze stert śmieci szkodliwe
i często bardzo toksyczne substancje
skażają ziemię i wodę. Odłamki szkła, ostre
krawędzie puszek po konserwach często są
przyczyną okaleczeń zwierząt.
SEGREGOWANIE ODPADÓW
JEST W DZISIEJSZYCH
CZASACH KONIECZNOŚCIĄ!
Wiodącym celem domowej
selekcji jest osiągnięcie poprawy
stanu środowiska poprzez
zwiększenie ilości pozyskiwanych
z odpadów surowców oraz
zmniejszenie ilości odpadów.
Wyróżniamy następujące typy odpadów:
- odpady niebezpieczne
- makulatura
- szkło
- plastik
Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy:
- zużyte baterie, akumulatory;
- resztki farb, lakierów;
- środki do konserwacji i ochrony drewna oraz
opakowania po nich;
- środki ochrony roślin i pojemniki, w których były
przechowywane;
- przeterminowane lub tylko częściowo zużyte leki,
- przedmioty zawierające w sobie rtęć, takie jak:
termometry, lampy rtęciowe, świetlówki, przełączniki;
- środki czyszczące, wywabiacze plam i opakowania
po nich, rozpuszczalniki;
Sposoby na zmniejszanie ilości odpadów
niebezpiecznych:
- przeterminowane lub niewykorzystane leki wyrzucamy do
specjalnych pojemników w aptekach;
- najlepiej zużywać całość produktu i nie zostawiać niczego
w opakowaniach;
- zamiast baterii jednorazowych używaj akumulatorków,
nadających się do ponownego naładowania;
- korzystaj z kalkulatorów na ogniwa słoneczne.
MAKULATURA
Do makulatury przeznaczone są pojemniki
i worki koloru niebieskiego!
Do pojemnika lub worka na papier wkładamy tylko:
- gazety;
- katalogi;
- czasopisma ilustrowane;
- listy, papier do pisania;
- zeszyty;
- książki,
- papier pakowy;
- kartony;
- pudełka.
MUSIMY PAMIĘTAĆ ABY:
wszystkie te rzeczy były czyste,
absolutnie nie mogą zawierać żadnych
metalowych części, nie mogą być w
plastikowych
opakowaniach, nie mogą też być szyte.
Kategorycznie do niebieskiego pojemnika
lub worka na papier nie wrzucamy:
kartonów po mleku i napojach,
kartoników po soczkach, kalek,
zabrudzonego lub tłustego papieru,
artykułów i papierów higienicznych,
tapet, worków po cemencie;
ODPADY PLASTIKOWE
Dla tego typu odpadów przeznaczone
są pojemniki koloru żółtego.
Do żółtego pojemnika lub worka na plastik
wrzucamy:
- plastikowe butelki bez nakrętek i obręczy
(najlepiej kiedy butelki są zgniecione - kapsle wrzucać
osobno do tego samego pojemnika);
- opakowania po jogurtach;
- torebki plastikowe i reklamówki;
-odpady wielomateriałowe (np. kartony po sokach
i produktach mlecznych)
- pojemniki plastikowe po mydłach w płynie, szamponach,
itp.;
- wielorazowe butelki z tworzywa sztucznego;
- kubki z tworzywa sztucznego;
- plastikowe koszyczki po owocach;
- korki i zakrętki.
Do żółtego pojemnika lub worka na plastik nie
wrzucamy:
- artykułów wykonanych z połączeń z innymi
materiałami;
- tworzyw sztucznych piankowych
SZKŁO
Na szkło przeznaczone są zielone worki
i pojemniki.
Do pojemnika lub worka na szkło wrzucamy
tylko:
- białe i kolorowe butelki jednorazowe;
- słoiki;
- butelki po napojach dla dzieci;
- butelki po winie i napojach alkoholowych;
butelki po piwie
- pojemniki szklane i flakony;
- szklane opakowania po kosmetykach.
W żadnym razie do zielonego pojemnika na szkło nie
wrzucamy:
- zakrętek;
- kapsli;
- korków;
- kokard z ołowiu (np. z butelek po szampanie);
- porcelany i ceramiki;
- butelek z tworzywa sztucznego;
- luster;
- szkła okiennego;
- zużytych żarówek.
SPOSOBY NA ZMNIEJSZENIE ILOŚCI
ŚMIECI:
- Ogranicz ilość niepotrzebnych
opakowań.
- Używaj produktów, które można użyć
ponownie (nie są jednorazowe).
- Naprawiaj zamiast wyrzucać.
ZMNIEJSZAJMY ILOŚĆ ŚMIECI!
Odpady toksyczne (np. zużyte baterie) wyrzucaj
do przeznaczonych do tego celu pojemników.
Sprzedaj lub oddaj innym rzeczy, które chcesz
wyrzucić!
Bierz udział w recyklingu!
Zbuduj kompostownik!
Zachęcaj innych do zmniejszania liczby swoich
śmieci!
Szukaj własnych sposobów na zmniejszenie ilości
śmieci jak na przykład: huśtawka z opony.
CO TO JEST RECYKLING ?
recykling - rozumie się przez to taki
odzysk, który polega na powtórnym
przetwarzaniu substancji lub materiałów
zawartych w odpadach w procesie
produkcyjnym w celu uzyskania substancji
lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym
lub o innym przeznaczeniu, w tym też
recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku
energii, Ustawa o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628).
Zalety recyklingu:
- zmniejsza strumień odpadów kierowanych na składowiska
- pozwala na odzyskanie wielu cennych surowców wtórnych bez
konieczności obciążania linii technologicznych mechanicznego
sortowania.
Odpady poddane recyklingowi
trafiają do
specjalnych
maszyn, które
przerabiają je na
nowy produkt, lub
na materiał,
z którego produkt
powstanie.
Pomaga to
zmniejszyć
zaśmiecenie
środowiska,
a także zmniejsza
koszty produkcji.
Produkty ze szkła nadają się do
ponownego przerobu (recyklingu) w
100%
Ze 100 ton makulatury można
wyprodukować
90 ton papieru z odzysku
Butelki plastikowe można przerobić na plastiki
stanowiący surowiec do produkcji: włókna, foli,
opakowań ochronnych. opakowań ozdobnych
oraz do opakowań wykorzystywanych w
przemyśle chemicznym i kosmetycznym.
Dziękuje za uwagę 