HBOR Prezentacija 022015 - Ministarstvo poljoprivrede

Download Report

Transcript HBOR Prezentacija 022015 - Ministarstvo poljoprivrede

RURALNI RAZVOJ

Ministarstvo poljoprivrede 27. veljače 2015. godine

HBOR I EU PRETPRISTUPNI FONDOVI

 Od 2006. godine - financijsko praćenje korisnika EU projekata kroz specijalizirane programe kreditiranja  1.

2.

3.

4.

5.

6.

6 Programa kreditiranja:

PK korisnika SAPARD programa -

zatvoren

PK korisnika IPARD Mjere 101. i 103. PK korisnika IPARD Mjere 301. - Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture PK korisnika IPARD Mjere 302.- Razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti PK korisnika IPA MSP darovnice („Potpora povećanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj“ - IPA III C) PK korisnika programa IPA/SF 20 Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

PRETPRISTUPNI FONDOVI - REZULTATI DO SADA FINANCIRANO 375 PROJEKATA KANDIDATA ZA EU PRETPRISTUPNE FONDOVE U IZNOSU 1, 71 MLRD KUNA

SREDSTVIMA HBOR-A KREDITIRANO

57% OD UKUPNO DO SADA

ODOBRENIH PROJEKATA PO

IPARD PROGRAMU

Mjera 101. , 103. – 60,1%Mjera 302.– 51,4%Mjera 301. – 59%

1. NATJEČAJ ERDF MINPO “SMETUR”- 7 PROJEKATA U IZNOSU OD 106 MLN KN

3 Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI

Financijsko razdoblje 2014.-2020. – alokacija 10 mlrd EUR iz: - Europskog fonda za regionalni razvoj - Kohezijskog fonda

OP KONKURENTOST I KOHEZIJA

- Europskog socijalnog fonda

OP UČINKOVITI LJUDSKI RESURSI

- Europski poljoprivredni fond za

ruralni razvoj

- Europski pomorski i ribarski fond - Europski poljoprivredni garancijski

fond

Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.

OP ZA POMORSTVO I RIBARSTVO 2014.-2020.

NAC. PROGRAM POMOĆI SEKTORU VINA 2014.-2018.

4

HBOR i ESI FONDOVI

• • •

CILJ HBOR-a:

Olakšati i poticati apsorpciju ESI fondova te posredno doprinijeti održivom razvoju i uravnoteženom gospodarskom rastu Postati prepoznatljivi kao ključan i kvalitetan partner za EU sufinanciranje među korisnicima EU projekata te drugim relevantnim dionicima •

KAKO?

1. KREDITNO POSLOVANJE 2. GARANTNO POSLOVANJE 3. INFORMATIVNA ULOGA I PARTNERSTVO S KLJUČNIM DIONICIMA

5 Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

FINANCIJSKA KONSTRUKCIJA EU PROJEKATA

• • • Bespovratna sredstva iz fondova EU za sufinanciranje prihvatljivih izdataka

u određenom postotku

Kreditna (vlastita) sredstva za financiranje preostalog dijela prihvatljivih

izdataka

Kreditna (vlastita) sredstva za financiranje neprihvatljivih izdataka koji čine sastavni dio projekta Dijelom avansno (postotak avansa ovisi o programu te ga je moguće ostvariti uz predočenje avansne garancije), ostatak tijekom ili nakon provedbe

projekta.

Osigurani novčani tijek preduvjet je za provedbu projekta!

6 Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

NOVI PROGRAM KREDITIRANJA EU KORISNIKA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA, RIBARSTVA I VINSKE OMOTNICE Cilj Korisnici kredita Namjena Iznos Kamatna stopa Rok otplate Način kreditiranja Marža za poslovnu banku Ostalo Kreditiranje projekata koji se kandidiraju za sufinanciranje sredstvima Zajedničke poljoprivredne i ribarstvene politike, odnosno sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog garancijskog poljoprivrednog fonda te Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Korisnici koji zadovoljavaju uvjete natječaja u okviru kojeg podnose zahtjev.

Financiranje troškova provedbe projekta, koji obuhvaćaju: - dio projekta koji će se financirati sredstvima ESI fondova - prihvatljivi izdaci - izdatke koji su dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za ESI fondove.

Najniži iznos kredita je ograničen na 80.000,00 kuna. Najviši iznos kredita nije ograničen.

Krediti se odobravaju u kunama, uz valutnu klauzulu u EUR.

najmanje 3% godišnje Do 14 g., uključujući do 3 ili 5 (za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada) godina počeka Izravno i putem poslovnih banaka 2/3 ukupne kamatne stope za krajnjeg korisnika Predviđena je mogućnost izdavanja bankarske garancije za povrat predujma iz EU darovnice

7 Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

IZDAVANJE AVANSNE GARANCIJE IZDAVANJE BANKARSKE GARANCIJE ZA POVRAT PREDUJMA IZ EU DAROVNICE

Način provedbe Mjera ruralnog razvoja uključuje mogućnost isplate predujma iz EU bespovratnih sredstava korisniku EU projekta uz predočenje bankarske garancije za povrat avansa.

HBOR može na zahtjev investitora, koji će podnositi HBOR-u izravni zahtjev za kredit, izdati bankarsku garanciju za povrat predujma iz EU darovnice u korist Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

8 Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

PREPORUKE EU KORISNICIMA

Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721 9

U ŠTO RANIJOJ FAZI KONTAKTIRATI HBOR/POSLOVNU BANKU KAKO BI SE NA VRIJEME UKLJUČILI SVI SUDIONICI KOJI ĆE FINANCIRATI PROJEKT

• • • • •

UTVRDITI TOČAN IZNOS POTREBNIH SREDSTAVA I CJELOKUPNU FINANCIJSKU KONSTRUKCIJU PROJEKTA:

potreban iznos za sufinanciranje prihvatljivih izdataka nužne izdatke koji su neprihvatljivi po pojedinom natječaju uzeti u obzir način isplate EU bespovratnih sredstava u slučaju korištenja predujma voditi računa o ishođenju avansne garancije •

OBRATITI PAŽNJU NA DOZVOLJENE INTENZITETE DRŽAVNIH POTPORA (!)

10 Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

HVALA NA PAŽNJI!

www.hbor.hr

Strossmayerov trg 9 10000 Zagreb, Croatia

[email protected]

[email protected]

Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721 11