Advertise online and win a R1 000

download report

Transcript Advertise online and win a R1 000

19 DESEMBER 2014
1.
Hofiegids
Heading Key
PERSOONLIK
PERSONAL
1a. IN MEMORIAM
1b. DOODSBERIGTE
DEATH NOTICES
2. BETREKKINGS VAKANT
SITUATIONS VACANT
3. BETREKKINGS GEVRA
SITUATIONS WANTED
4. GELD EN LENINGS
MONEY & LOANS
8. ALGEMEEN TE HUUR
GENERAL FOR HIRE
15. ALGEMEEN TE KOOP
MISC. SALES
15a. ONDER R50/UNDER R50
16. TE KOOP GEVRA/WANTED
20. DIERE/ANIMALS
21. TE RUIL/TO SWOP
22. VERLORE/LOST
23. SPESIALE DIENSTE
SPECIAL SERVICES
25. KENNISGEWINGS/NOTICES
26. TENDERS
27. TE LAAT VIR KLASSIFIKASIE
TOO LATE FOR
CLASSIFICATION
RUSTENBURG HERALD - CLASSIFIEDS
1
PERSOONLIK/
PERSONAL/
1
PERSOONLIK/
PERSONAL/
1
PERSOONLIK/
PERSONAL/
1
PERSOONLIK/
PERSONAL/
1
PERSOONLIK/
PERSONAL/
1
PERSOONLIK/
PERSONAL/
1
PERSOONLIK/
PERSONAL/
A.G.S.
Kerk
Koster:
'n
gemeente waar u potensiaal in
Christus
ontwikkel
word.
Sondae
kinderkerk
09:00;
dienste 10:00 en 6:30. Navrae
014-543-2544.
HV001926 (NCTC)
F.P.P.K. Koster. Pastoor Nicky
Langeveldt. Die gemeente wat
vir jou bid. Dienstye: Sondag:
Sondagskool 08:45, Erediens
09:30. Woensdag: Susters
biduur 10:00, Gemeente biduur
19:00. Almal Welkom. Tel
/Faksnr. 014-543-3631, Sel nr.
082-378-4537, 082-825-4760
Sel Nr. 072-239-3537.
HV001965 (NCTC )
KRUISLIG Gemeente (deel van
Every Nation) - 'n Familie wat
dissipels
maak!
Sondae
dienste: 8:30 in Orbit FET
Kollege Ouditorium. In die week
het ons leefgroepe op verskeie
plekke. Vir meer inligting skakel
gerus
ons
kantoor
by
014-533-0244 of stuur 'n e-pos
aan [email protected]
HV001954 (NC)
KRUISKRAG Kerk. 'n Nuwe
Afrikaanse bediening onder
leiding van Chris en Louise
Mostert. Dis vir almal wat Jesus
se herderlike liefde en sorg wil
beleef. Besoek ons op Sondae
gerus by Proteapark Laerskool
om 09h00 en 17h30. Selfoon
082-555-1976.
HV001953 (135035NC)
JUDEA - Oesinsameling. Elke
christen wat uitreiking doen met
traktate leesstof ens. moet asb.
seminaar kom bywoon. Gratis
aangebied deur Every Home
for Christ te Dikhabong-oord.
Donkerhoek,
Rustenburg.
Kontak
Johan
Louw
082-807-3192.
HV001952 (NCTC)
CHRISTIAN
Faith
Gospel
Church. Ministering / Host.
Pastor Rex Izevbuwa (from
Nigeria). Time: Sunday 9:30am
morning service. 5:30P.m.
evening service. Wed 6p.m.
Venue: 1097 Sidzumo street.
Tlhabane. You are blessed, not
cursed prayer & counseling
call: 083-314-1530. We provide
for the needy every month end.
HV001937 (W38-39NC)
EVANGELIES Gereformeerde
kerk Rhenosterfontein Wyk.
Plek: H/v Rex en Kromrivier
pad. Dienstyd Sondae oggend
10H00 voorsang begin 15
minute
voor
diens.
Kinderbediening 11H00 navrae
Vincent 078-894-4011, Gert
082-660-1779. Kom beleef die
broeder/susterlike liefde van 'n
boere gemeenskap wat vir
Jesus lewe
HV001944 (125843)
A.G.S. Waterval gemeente.
Grasdakkompleks,
1,7
km
vanaf
Waterfall
Mall
op
J o h a n n e s b u r g /
Krugersdorppad. Sondae 9.00
vm oggenddienste, G-kids
(5-12jr) en Vissieklas (2-4jr),
6.00 nm aanddiens. Woensdae:
10:00 vm en 7.00 nm
Selgroepe en 24/7 tiener tribes.
(Kontak Christelle). kom voel
tuis in ontspanne atmosfeer
van 'n 21ste eeuse gemeente
asook dinamiese sang en
musiek. Deur die genade van
Jesus Christus maak ons 'n
verskil. Hoofleraar: Pastoor
Christo
Visser.
Navrae:
Kerkkantoor
014-537-2229
/014-537-2214
(k/u)
of
Charlotte 082-524-1570.
HV001921 (85865NC)
A.G.S. Waterval gemeente.
Grasdakkompleks,
1,7
km
vanaf
Waterfall
Mall
op
J o h a n n e s b u r g /
Krugersdorppad. Sondae 9.00
vm oggenddienste, Kids in
Jeans (5-12jr) en Vissieklas
(2-4jr), 6.00 nm aanddiens.
Woensdae: 10:00 vm en 7.00
nm Selgroepe en Teens in
Jeans
(Kontak
JB
083-703-7010). Kom voel tuis
in ontspanne atmosfeer van 'n
21ste eeuse gemeente asook
dinamiese sang en musiek.
Deur die genade van Jesus
Christus maak ons 'n verskil.
Hoofleraar: Pastoor Christo
Visser. Navrae: Kerkkantoor
014-537-2229 (9vm - 1nm of
Charlotte 082-524-1570.
HV001928 (85865NC)
SIRKULASIEBURO
VAN SUID-AFRIKA
Reg. Nr. 05/26033/06
CERTIFIED
AUDIT BUREAU OF
CIRCULATIONS OF
SOUTH AFRICA
Reg. Nr. 05/26033/06
SIRKULEER/CIRCULATING *
RUSTENBURG * DERBY *
BOONS * KOSTER *
SWARTRUGGENS*NORTHAM
*SWARTKLIP*MARIKANA*
MAGALIESBURG
ADVERTENSIES
Adverteerders word daarop
gewys dat kansellasies van
advertensies skriftelik moet
geskied. Die Herald aanvaar
geen verantwoordelikheid vir
advertensies wat nie geplaas
word nie.
ADVERTISEMENTS
Advertisers should note that
advertisements must be
cancelled in writing. The
Herald accepts no responsibility for advertisements which
do not appear.
VOORWAARDES VIR
AANVAARDING:
Die Rustenburg Herout behou die
reg voor om enige advertensiebestelling terug te hou en om enige
advertensiebestelling wat aanvaar
is, te kanselleer. Die Rustenburg
Herout aanvaar geen aanspreeklikheid vir versuim om enige
advertensie te plaas wat per
telefoon of andersins ontvang is nie.
FOUTE:
Meld
foute
in
advertensies
onmiddellik aan. Die Rustenburg
Herout aanvaar nie aanspreeklikheid vir meer as een foutiewe
plasing van enige advertensie of vir
enige koste benewens die koste van
die ruimte wat deur die fout in
beslag geneem word nie. Geen
herdruk van advertensies sal verleen
word nie as klein tipografiese foute
voorkom wat nie die waarde van
die advertensie verminder nie. Dit
wil sê slegs wesenlike foute wat tot
werklike verliese lei, word in
aanmerking geneem.
BLADSY 1
AFRIKAANSE
Protestantse
Kerk, Rustenburg gemeente.
Dienstye: verbondsonderrig Sondae 10:00. Erediens Sondae 09:00. Plek: Kerkgebou
h/v Boven- en Leydsstr.
HV001923 (NCTC)
AGAPé Nasarener gemeente.
Cuckoo laan 99 naby Waterfall
Mall. Dienste: Sondae 10h00 &
18h00. Selgroepe oral in Rtbrg.
Mad tiener selgroep Woensdae
18h30. Laminin jong volwasse
selgroep Dinsdae 18h30. Mad
funky
Vrydae
18h30.
Leierleraar: Ds. Dawie de
Koker
083-407-0130.
Kerkkantoor
014-537-2337,
8h00 - 16h00 vir enige navrae.
[email protected]é.za.org.
HV001924 (85555 W4NC)
AGS Deo Gloria Gemeente - h
/v Waterboom en Ochna In,
P r o t e a p a r k .
Sonagoggenddienste
en
Kinderkerk om 09:00 v.m.
Aanddiens om 6:00 n.m. Ons is
lief vir mense en ons
vriendelikheid is aansteeklik.
Leon
Crause.
Cell.
082-923-5327.
Kerkkantoor:
014-533-4210/8h30 - 1h00 n.m.
HV001925 (NC)
AGS Mooinooi Woordsentrum Ou Pretoria/Rustenburg pad
(oorkant
Golfbaan)
R104.
Oggenddiens: Sondae 9:00,
Sondagskool Sondae 9:00.
Geestelike
groei
kursusse
Dinsdae
18:00;
Biduur
Woensdae 18:00; Vroue biduur
Donderdae 9:00; Selgroepe
Donderdae vanaf 18h00; Jeug
Vrydae 18:00. Kom soos jy is
en kuier om die Woord saam
met vriendelike en liefdevolle
mense en groei saam in die
geloof. Navrae: 076-533-3326.
HV001920 (NC)
LIFELINE 156 Klopper Street
Personal problems? Recieve
free, confidential counselling
from our trained staff. We offer
free, confidential HIV testing
and results. Monday to Friday:
8:00am
to
3:15pm
and
Saturday 9:00am to 12:15pm.
Our
phone
number
is
014-592-3158 if you want to
make an appointment for
counselling. For help after
hours - phone 086-613-2322. If
you are interested in doing the
counselling course and helping
others come in and speak to
our counsellors for more
information about our courses.
HV001956 (NCTC)
Advertise online
and win a R1tenb000
urg
It’s easy with
Rus
!
5867(1%85*+(5$/'±5867(1%85*±³7KLVLVGH¿QLWHO\WKHEHVW
SKRQHFDOO,¶YHUHFHLYHGWKLVPRUQLQJ´ZDVWKHUHVSRQVHIURPWKLVZHHN¶V
OXFN\ZLQQHURIWKH5XVWHQEXUJ+HUDOG¶V³VPDOOV´FODVVL¿HGDGYHUWLVHPHQW
FRPSHWLWLRQ-RH6WU\GRP
Herald has been giving out a R1 000
Mr Strydom was getting rid of some of
his unwanted goods and what better way cash prize to a random advertiser –
once a week! That’s right, you stand the
to do so than advertising them locally
chance to win a R1 000 every week!
at a very affordable prize – namely, fast
Simply visit our website and place your
and effectively via the website of the
FODVVL¿HGDGYHUWLVHPHQWYLDRXUQHZ
Rustenburg Herald. Mr Strydom found
facility. No matter what you are selling or
out just how easy it is to advertise – and
advertising, you stand a chance to be a
also to win.
winner! Advertising in Rustenburg Herald
Since the inception of its new online
and winning has never been this easy.
“smalls” facility on its website (www.
No queues, no having to get in your
rustenburgherald.co.za), the Rustenburg
car and face the busy
roads of Rustenburg,
plus it’s safe, fast and
convenient.
So what are you
waiting for? Advertise
now and who knows, we
just might be calling you
with the best phone call
you’ll get this week!
AGS Mooinooi Woordsentrum Ou Pretoria/Rustenburg pad
(oorkant
Golfbaan)
R104.
Oggenddiens: Sondae 9:00,
Sondagskool Sondae 9:00.
Geestelike
groei
kursusse
Dinsdae
18:00;
Biduur
Woensdae 18:00; Vroue biduur
Donderdae 9:00; Selgroepe
Donderdae vanaf 18h00; Jeug
Vrydae 18:00. Kom soos jy is
en kuier om die Woord saam
met vriendelike en liefdevolle
mense en groei saam in die
geloof. Navrae: 076-533-3326.
HV001970 (NC)
MOST Holy Redeemer Catholic
Church Christmass masses: 24
December at 21h00, 25
December at 9h00. No evening
mass! New year: 8h30. Phone
014-592-3707
(office)
or
014-592-3865 (a/h). Co-ords:
25o41'33.0"S 27o15'00,2"E.
MS055306 (152748NC)
RUSTENBURG Gesinskerk Kom geniet dienste saam met
ons by Laerskool Proteapark
Skoolsaal. Sondag 09:00. Jeug
- Vrydagaande 19:00 by
Laerskool David Brink. Kontak
Past
Rudi
Botha
by
0 8 2 - 7 8 4 - 3 2 8 8 .
www.rustenburggesinskerk.
blogspot.com
HV001972 (NC)
FRIENDS Church (part of
Every Nation) Restoring people
to God and people to people
Sunday Services 9:00 @
Laerskool Rustenburg. During
the week we have regular
Lifegroups and various other
ministries running. For more
info you can phone Johan on
083-390-3383 or send an email
to [email protected]
HV001955 (NC)
AGS Rustenburg - 'n Oase
van Hoop. H/v Ridder- &
Joubertstraat,
Ooseinde,
Rustenburg. Past Danie &
Linda Prinsloo 082-570-7571
(Presiderende Pastoor) Past
Leon & Alida Labuschagné
084-512-9046 (Mede-Leraar)
Past
Lienie
Henning
076-340-2789 (Mede-Leraar)
Kantoor:
014-596-6778.
Sondagoggend: 9h00 erediens.
Kruis
Kidz
tydens
die
oggenddiens.
Sondagaand:
1 8 h 0 0
e r e d i e n s .
Woensdagaand: Omgeegroepe
by verskeie huise en 19H00 by
Kerk. Donderdagoggend: 9H30
Vrouebediening. Vrydagaand:
18H30
Jeugbyeenkoms
(Voice-the movement) Ons
visie is om met 'n passie die
goeie nuus van Jesus aan 'n
verlore wêreld te verkondig.
Kom besoek ons asb., ons wil u
graag ontmoet.
HV001927 (120082NC)
ALCOHOLICS Anonymous and
narcotics
anonymous.
Is
alcohol or drugs getting the
better of you? Do you want to
get help? For more information
call
National
Helpline
0861-455722 or call Gerhard
083-876-0441,
Andre
084-269-9362. Meetings every
Tuesday, Thursday and Fridays
19:00. Rustenburg Methodist
Church Cnr. Brink and Unie
Streets.
HV001929 (NC)
DIVORCE Care - Is jy geskei?
Beleef jy 'n warboel van
gevoelens na jou egskeiding?
Het jy baie vrae op jou hart?
Wonder jy of God weer 'n plan
met jou lewe het na jou
egskeiding? Beleef jou kinders
baie pyn? Divorce Care help
persone om deur al hierdie vrae
te werk en jou ook te help om
weer 'n heel persoon te word.
Vir enige navrae kan pastoor
Jackie Gouws geskakel word
by
082-681-3582.
Selfs
persone wat besig is om te skei
sal baat vind by Divorce Care.
HV001943 (NCTC)
Mr Joe Strydom (right) was the lucky winner of this week’s
͞ƐŵĂůůƐ͟ĐůĂƐƐŝĮĞĚĂĚǀĞƌƟƐĞŵĞŶƚĐŽŵƉĞƟƟŽŶ͘,ĞƌĞDƌ^ƚƌLJĚŽŵ
ƌĞĐĞŝǀĞƐŚŝƐZϭϬϬϬĐĂƐŚƉƌŝnjĞĨƌŽŵtĂůĚŝĞsŽůƐĐŚĞŶŬŽĨƚŚĞ
ZƵƐƚĞŶďƵƌŐ,ĞƌĂůĚ͊ŽŶŐƌĂƚƵůĂƟŽŶƐDƌ^ƚƌLJĚŽŵ͊
1
PERSOONLIK/
PERSONAL/
HERVORMDE
Kerk
Rustenburg Suid - 'n Gemeente
wat glo ons is in God se hande,
om as God se hande 'n verskil
te maak. Adres: Kockstr 153.
Eredienstye: Sondae 09:00 en
18:30. Predikante: Ds Anet
Dreyer-Kruger. 014-592-4785
HV001947 (NCTC)
ALKOHOLISME Ek is self 17
jaar verlos van die euwel. Klop
aan by my vir hulp en ek gee
jou verhoudings en gesondheid
'n hupstoot! Skakel Ben gerus
by 076-173-3039 en jy sal nooit
weer terrugkyk nie.
HV001922 (120944NC)
ANGLICANS in Rustenburg.
The Parish of Holy Trinity
invites you to worship with them
in the city centre at 109 Beyers
Naude & Oliver Thambo Drive.
We are a growing community of
Christians who through our
diverse cultures and languages
follow Jesus Christ. All are
welcome to attend our weekly
services : Morning Prayer from
Tuesday to Friday at 7:30,
Wednesday Eucharist at 17:30
and the Sunday Eucharist at
8:30. Phone Rev Alan O'Brien
for
further
details
on
014-592-9490 or the Parish
office 014-592-2681
HV001930 (NCTC)
ASSEMBLY of God, 292
Beyers Naude Ave, Rustenburg
(next to Bergsig High School).
"Equipping you to grow and
make a difference in your
community." Multiple services
are held on Sunday mornings,
08H00 for 09H30 and an
evening service at 06H00. Our
Childrens
church
runs
concurrently with all Sunday
services. Other opportunities on
offer include. Small Group
meeting every Wednesday at
19H00, Ladies meetings every
Wednesday morning at 10H00
and our Youth Movement
meeting every Friday at 19H00.
Enquiries: Ps Eddie Ellish @
072-130-8466 or 014-533-1430
HV001931 (NCTC)
FILADELFIA Gemeente. By
Waterfall Mall oorkant KFC.
Sondag 9:00 Oggenddiens &
Kinderkerk. 18:00 Aanddiens.
Jeug: Vrydae 19:00. Navrae:
Pastoor Louis May. Sel. 082
456 0794.
HV001945 (NCTC)
BAPTIST - Central Baptist
Church Rustenburg - where the
Word of God is central. Cnr.
Nelson Mandela and Beyers
Naude (opposite ABSA Bank
and Municipal Offices). A family
church that reaches out to
people of all ages and
backgrounds. We gather as
believers for fellowship, to
worship our Great God and
Saviour Jesus Christ and to sit
under the instruction of God's
Word. We are committed to the
centrality of the Word in
dependant trust in Jesus Christ
as our Lord and Saviour.
Everyone welcome. Services
every Sunday at 09:30 & 11:00
(lessons for children up to 11
during the morning sermon).
Also a number of study
meetings at various venues
throughout the week. These
provide
opportunity
for
fellowship and prayerful study
of God's Word. For further
information
and
enquiries
contact Rev. Michael Horne
072-072-9775
or
014-533-2801, or e-mail cbc.rtb
@gmail.com
HV001932 (NC)
er
er
h
h
t
t
a
a
e
e
W
W
•
•
WEATHER
- RUSTENBURG
r•W
r
e
e
er WEEK’S
e
e
e
W
W
WTHIS
•
•
r
r
e Sunday Monday
he Wednesday Thursday
h
t
Tuesday
Thursday
Friday
Saturday
t
a
a
e
e
W
W
W
•
•
•
r
r
r
22 December 23 December 24 December e25e
20 December 21 December
December
e
e28°C 1916°CDecember
e
eDecember
W
W
W1917°C
r19°C• 31°C 19°C 29°C W
r • 17°C 31°C 21°C 31°CWe20°C
e
e
30°C at
18°C
31°C
°C
32°C
h
h
t
a
e
W
•
•
r
r
e
e
e
e
W
W
Weer •
•
•
er
er
h
h
t
t
a
a
e
e
W
W
•
•
r•W
r
e
e
e
e
W
W
Weer
•
•
r
r
the
the
a
a
e
e
W
W
•
•
r•
r
r
e
e
e
e
W
W
Wee
•
•
r
r
athe
athe
e
e
W
W
•
•
•
r
r
r
e
e
e
e
e
W
W
•
•
• We
er
er
h
h
t
t
a
a
e
e
W
W
•
•
r•
r Jan 5
e
e
e
e
ee22r
W
W
•
•
•W
Dec
14
Dec
28
Dec
r
r
the
the
a
a
e
e
W
W
•
•
r
r
Wee
Wee
Showers early.
Morning clouds.
Warm.
Wind:
N Westerly
Showers late.
Broken clouds.
Warm.
Wind:
N Westerly
Morning clouds.
Pleasantly
warm.
Wind:
N Westerly
More sun than
clouds.
Pleasantly warm.
Wind:
N Westerly
Showers late.
Mostly cloudy.
Warm.
Wind:
N Easterly
Showers late.
Mostly cloudy.
Warm.
Wind:
N Easterly
More sun than
clouds. Pleasantly
warm.
Wind:
N Easterly
More sun than
clouds. Warm.
Wind:
N Easterly
1
PERSOONLIK/
PERSONAL/
1
PERSOONLIK/
PERSONAL/
1
PERSOONLIK/
PERSONAL/
1
PERSOONLIK/
PERSONAL/
BAPTISTE Kerk - Wildevylaan
87 Proteapark. 'n Gemeente
wat
die
Woord
suiwer
verkondig en geen dwaalleer
aanvaar en u met liefde
ontvang. Alle Afrikaans- en
Engelssprekende persone is
baie welkom, omdat die
boodskappe tweetalig is. U
word hartlik uitgenooi na die
dienste. Oggenddiens 09:30.
Kinderkerk ook om 09:30. Alle
laerskoolkinders is welkom.
Huisselle in verskillende huise
weekliks (Woensdagaande) om
19:00
en
Jeuggroep
vir
Hoërskoolkinders en werkende
jongmense - Maandagaande
om 18:00. Vroue-Bybelstudie
Donderdae om 09:30 (alle
vroue welkom) Navrae: Ilze du
Plessis
(sekretaresse)
083-444-7350
of
Pastoor
Jackie Gouws: 014-533-3901 of
082-681-3582. Die Gemeente
wie se hart oop is vir almal!
HV001933 (NCTC)
N.G. Kerk Rustenburg-Suid. (H
/v Kerk en Uniestraat. Tel
014-5922419. Leuse: Jesus
leef en ons met Hom Almal is
hartlik welkom om by ons in te
skakel. Sondag: 08:15 Junior
Kategese (Gr.1 - Gr6). 09:30
Erediens. 9:30 Kinderkerk in
koffiekamer. 18:00 Aanddiens.
18:45 Senior Kategese. (Gr7 Gr11).
HV001962 (NCTC)
NUWE Testamentiese kerk
-Mooinooi (Betesda Gemeente,
Newmanlaan 1, Mooinooi) 'n
Pinksterkerk waar die Pinkster
vure brand. Dienstye: Sondae:
Oggenddiens -10H00. Laat
middag / aanddiens -17H00.
Woensdae:
Vrouebiduur
10H00. Laat middag / Aandiens
-17H00.
Gemeentebiduur
18H30. Kontaknrs: Leon Venter
079-881-3773. Hendrik Smith
073-574-0374. Pastoor Ockert
Coetzee
072-062-7905
as
gemeente
leraar.
Ook
beskikbaar vir troues en
begrafnisse.
HV001960 (140283)
TERUG na die "Woord"
Aanbidding Sentrum. 20Km uit
Rustenburg
op
die
Pretoria-pad,
regs
by
Maanhaarrand
grondpad,
1½km aan regterkant oorkant
houthuise. Dienstyd: Sondag
10h00.
Kinderbediening
Sondag
10h00.
Biduur:
Woensdae 19h00. As jy seer
gekry het of op soek is, kom
beleef die broederlike/susterlike
liefde van 'n bedienning wat
volgens die Woord van Jesus
lewe.
Navrae:
Hannes
083-572-6288.
HV001975 (117699NC)
BREAK through to successful
living (1 John 5:4) God wants
you living on top as a winner.
Learn how at Amazing Grace
Bible Church. Moonooi. Pastors
Bob and Rina. 072-630-5553,
014-574-3476. Tuesdays at 7
pm
Discussion
Group,
Wednesday @ 10 am support
group. Sundays @ 10 am.
[email protected]
www.amazimgracechurch.co.za.
HV001935 (NC)
CATHOLIC Church - Most Holy
Redeemer, Rustenburg. As a
Christian community, we grow
together in love of Christ and
one another by welcoming,
caring, supporting and building
a Family of God. Mass times:
Saturday - 17h30. Sunday 09h00 & 17h30. Contact Fr.
Cecil
Dowling
CsSR:
072-539-6546. Parish Office
opens Weekdays 08h30 to
13h00.
Office
Tel:
014-592-3707. Located on the
R24.
Johannesburg
/Krugersdorp Road, alongside
Selly Park School. (At the traffic
lights at the Ultra City, turn up
towards the mountain, and turn
left at the T-Junction. GPS
Co-ords:
25°41'33.0''S
2 7 ° 1 5 ' 0 0 . 2 ' ' E
(-25.692498,27.250058) Web
p
a
g
e
:
www.mostholyredeemer.co.za
HV001936 (NC)
CHURCH of Christ - 194
Klopper Street, Sundays 9:00
Bible study. Sunday School.
10:00 Worship service. All
welcome.
Enquiries:
083-656-3508.
HV001938 (NC)
DIE gemeente van Christus.
Woord en lewe sentrum. Die
Gemeente
van
Christus,
Rustenburg.
Dienstye:
Woensdae aande 19:00 Biduur.
Elke 2de Vrydagaand 19:00
Jeugdiens,
Sondae
09:00
Kinderkerk.
Sondae
09:15
oggenddiens. Sondae 18:30
aanddiens. Plek: Klopperstraat
109,
Rustenburg.
Navrae:
Pastoor J L Nortje. Tel
014-590-5936.
Cell
082-705-3809
HV001939 (NCTC)
DIVORCE Care - Is jy geskei?
Beleef jy 'n warboel van
gevoelens na jou egskeiding?
Het jy baie vrae op jou hart?
Wonder jy of God weer 'n plan
met jou lewe het na jou
egskeiding? Beleef jou kinders
baie pyn? Divorce Care help
persone om deur al hierdie vrae
te werk en jou ook te help om
weer 'n heel persoon te word.
Vir enige navrae kan pastoor
Jackie Gouws geskakel word
by
082-681-3582.
Selfs
persone wat besig is om te skei
sal baat vind by Divorce Care.
HV001940 (NCTC)
END-TIME message: As John
the baptist cried to those of his
day to make straight the ways
of the Lord, so say we today; as
modern events clearly fulfill
prophecy, in readiness for the
Lord Jesus Christ's second
coming. You are invited for
fellowship at first floor, Old
Mutual building, corner Boom
/Pretorius Street, Rustenburg.
084-811-0300, 073-908-0121.
Sunday 09:00-13:00, Tuesday
17:00-19:30.
HV001941 (NC)
LOFPARK bedieningsentrum
(Rustenburg
Christen
Sentrum).
Sondagoggende:
9h00,
Oggenddiens
en
Kingdom Kidz en Sondae
aandiens
17h00.
Pastoor
Francois Burger 083-656-6543.
Kerk
kantoor
Maandae,
Woensdae en Vrydae van
09h00 tot 13h00 tel no.
082-201-5767 en e-pos info
@lofpark.co.za Vrydae aande
Shekinah Jeug - alle tieners
welkom. Kontak Janita Brignaut
071-365-8494, Willie Marais
083-408-2303. Laaities en
Ladies Kleuterskool - vanaf 0
maande tot 5 jaar kontak
Annelia 082-378-2850
HV001957 (NCTC)
EVANGELIES Gereformeerde
Kerk. Geleë: H/v Abelia &
Felicia laan. Sondag Dienstye:
Oggend 09h00, aand 18h30.
Samesang begin 15 minute
voor dienstyd. Kinder bediening
Sondae 10h00. Bidure: Dames
Woensdae 10h00. Gesamentlik
Woensdae
19h00.
Groot
verskeidenheid van Geestelike
DVD's em CD's beskikbaar.
Kontak Rinus by 082-953-4738.
Vir enige verdere navrae
kontak. Ds Martin Smith
082-554-5735
Huis:
014-592-9478
HV001942 (NCTC)
METHODIST
Church
Rustenburg Rev. Mike Durrant,
Cnr Brink & Schuurman
Streets. Office hours: Mon to
Fri - 8.30 am to 12.30 pm. Tel
014-5971316. Sunday Worship
Services: 8.00 am, 9.30 am and
6.30 pm.
HV001959 (NCTC)
19 DECEMBER 2014
RUSTENBURG HERALD - CLASSIFIEDS
PAGE 2
GEREFORMEERDE
Kerk
Rustenburg, H/v Postma- en
Van
Alphenstraat.
Tel
592-7938, 592-2431, 592-9600,
Faks. 592-9267, kode 014,
Predikante: Ds Gerrie van Wyk,
Dr Johannes Smit, Ds Koos
Venter.
Gekombineerde
erediens
Sondae
09:00.
Katkisasie:
Sondae
en
Woensdae.
Bybelstudie:
Weekliks/maandeliks (wyke of
belangegroepe). Evangelisasie
uitreikaksies, Kerkplantaksies
en gemeenskapsontwikkeling.
Bybelskool:
Saterdae,
Belangegroepe (Susters, Jeug
Diensgroepe) kom byeen soos
onderling gereël. Kom besoek
ons
of
skakel
ons
by
b o g e n o e m d e
telefoonnommers).
HV001946 (NCTC)
PRIVATE Investigator - All
information,
ITC,
Tracing,
Photos, Voice & Vehicle
Tracking,
Scams,
Theft,
Matrimonial Collections, drugs,
P.S.I.R.A. accredited. David
018-441-0261.
Cell
079-787-8415.
MS055203 (154989)
SHEKINAH Christen Sentrum,
naby
Koster
dam,
volg
rigtingaanwysers.
Sondagoggend:
10h00
erediens. Pst Kobus en Lidia
Pretorius 082-896-9328. Kom
ervaar
die
Shekinah
Heerlikheid van God op die
plaas. Alle besoekers welkom.
HV001974 (142445 NC)
NOORDWES
Betesda
Bediening. Veilige hawe vir
almal wat deur 'n stormagtige
lewe is Sondae oggende
09h00. Hartley's / Rainfull
Farm. Kontak: 072-857-9397 /
072-377-4679.
HV001934 (NCW06)
HIS Vision Church. Old Pretoria
road (GPS: S25 41 35.2 E027
16 13.5). Sunday mornings:
Morning service and Kingdom
Kidz @ 08:30 (Afrikaans),
10:30
(English).
Evening
service and Kingdom kidz @
18:00
(English).
Pastor
Francois Burger 083-656-6543.
Church office: Mondays to
Fridays from 08:00 - 16:00. Tel
nr.: 082-201-5767. Email: office
@hisvision.co.za.
Friday
evenings: KCY Youth- all
teenagers welcome. Contact
Janita Blignaut 071-365-8494,
Willie Marais 076-421-3662.
"Laaitjies & Ladies" preschool:
from 0 months- 5 years.
Contact Annelia 082-378-2850.
HV001948 (110097AC)
HOPE
4
U!
Shekinah
Tabernacle Family Worship
Centre . . A Spiritual Home 4 All
Nations. Visit us: Stand 1723,
Cnr Lebone & Morula Crescent,
Fox
Lake,
Thlabane,
Rustenburg (thatch roof next to
Bojanala Bus Depot). Don't give
up . . . don't give in . . . do not
quit . . . U'r Miracle is Awaiting
U! Tel (P.A.) 083-583-1184/(O)
014-565-3569,
Helpline
014-565-3505
HV001976 (NCTC)
INVITING you to a meeting
where God will meet your need.
A time of prayer + study of
God's Word. Prayer for healing
and needs also spiritual infilling.
Come join us for a time of
spiritual
refreshing.
Time:
15h00. When: Every first
Saturday of the month. Where:
Address: 292 Beyers Naude
Drive behind Bergsig school.
For more info contact: Hammer.
Cell: 073-469-5735.
HV001949 (NC)
JEHOVAH
Shammah
Prophetic Ministries red and
white tent on Sun City Road
Lebgalong Village. Invites you
to come and worship with us.
Monday
counselling
18:00-19:00. Bible study and
Wednesday
deliverance.
Saturday
youth
activities
14:30-17:00 and quire prectice.
Sunday
morning
Glory
10:00-12:30. Prophetic words
Jeremia 29/11. Just come as
you are to pray with us.
Contacts Proph B. Mosito
073-122-7294.
Pastor
J.
Mahinga 078-110-1193. Come
this Sunday.
HV001950 (154873NC)
JUDEA Harvest. All evangelist
and christians who want to
work for Taking the Gospel to
the Nations come to Neolife
Mission Station. Dikhabong
Resort, Rustenburg. Contact
Johan Louw 082-807-3192.
HV001951 (NCTC)
METHODIST
Church.
Counselling Centre. Please
remember if you need someone
to talk to during difficult times,
feel free to contact any of our
counsellors, Charmain Fourie
or the Church office for an
appointment.
Telephone:
014-597-1316.
Fax:
014-592-8831. E-mail: rtbmeth
@mweb.co.za
Web
Page:
www.rtbmeth.org.za
Office
Hours: 08:30 - 13:00 Monday to
Friday.
HV001958 (149830NC)
NED.
HERV.
Gemeente
Rustenburg-Tuine:
Predikant:Ons predikante is Ds
Louis Venter en Johnny Young.
Eredienstye 07:30 en 09:30 en
18:00. Tydens skoolvakansies
en langnaweke is daar sleg een
erediens om 08:30. Kategese :
8:30
(Laerskool),
17:00
(Hoërskool). Fisiese adres:
Cuckoolaan
8
Safarituine.
Kerkkantoor: 014-533-0297
HV001961 (NCTC)
P.P.K Betesda Gemeente. Die
gemeente wat werklik omgee.
Piet Groblerstr 6 (agter Kloof
Sentrum) Sondagoggenddiens
en
Kinderkerk
10:00.
Sondagaanddiens
18:30.
Bidure - Woensdag. Vroue
oggend 10:00 & Gemeente
19:00. Vrydagaand 19:00 Jeug.
Alle navrae en berading skakel
Past. Gideon Strydom. Tel
014-5923004. Sel 0825730187.
HV001964 (NCTC)
PPK - Mooinooi, op die
Barnardsvlei-pad - volg net die
aanwysings.
Dienste:
Sondagskool 8h45, Sondag
oggend 10h00, Sondag aand
18h00. Woensdag oggende
(vroue biduur) 10h00, by die
pastorie 31 Backsburg str.
Mooinooi. Woensdag aande
biduur 19h00, Vrydagaand
jeugdiens 18h00. Kontak Past
A n t o n
T e n n a n t
Sel:0837543200.
HV001966 (NCTC)
VOORHUWELIKSE Berading Is jy seker dat jou huwelik die
aanslae van die lewe gaan
deurstaan?
Is
jy
goed
voorbereid om in 'n huwelik in
te beweeg? Ken jy jou maat
terdeë? Weet jy wat is die
gevare
wat
die
huwelik
bedreig? Kommunikeer jy en
jou
maat
behoorlik
met
mekaar? Ken jy jou rol wat jy
moet speel in die huwelik?
Pastoor Jackie Gouws wil
paartjies graag help om
hulleself goed voor te berei vir
die groot stap in hulle lewe
d.m.v. Bybelse Voorhuwelikse
Berading. Indien julle as
paartjie belangstel kan pastoor
Jackie Gouws geskakel word
by 082-681-3582
HV001980 (W10NCTC)
PPK
Rustenburg
Wes,
Klopperstr.
277.
Dienstye:
Bybelstudie
Dinsdagaand:
19:00,
gemeente
biduur
Woensdag: 19:00. Sondag s
/skool 08:30, erediens 10:00,
aanddiens 18:30. Youth on fire,
jeug byeenkoms Vrydae 19:00.
Dawid 082-457-9146. Navrae:
Pastoor Danie Eastes tel.
014-533-0505,
faks/telefoon:
014-573-3166.
HV001967 (NCTC)
PPK. EI-Shaddai gemeente.
Satalliet
van
PPK
Rustenburg-wes.
Gesalfde
lering/predeking/kinderkerk.
Ons dien God in lewende en
liefdevolle atmosfeer. 'n Klein
gemeente wat vinnig aan die
groei is. Besoek ons en sien vir
uself wat ons bedoel! Elke
Sondag om 9h15 by die
Hellenic saal (kangs die
action-cricket
baan)
te
Geelhoutpark.
Pastoorspaar:
Arthur en Dalene Odendaal.
MS053940 (NCTC)
PPK. EI-Shaddai gemeente.
Satalliet
van
PPK
Rustenburg-wes.
Gesalfde
lering/predeking/kinderkerk.
Ons dien God in lewende en
liefdevolle atmosfeer. 'n Klein
gemeente wat vinnig aan die
groei is. Besoek ons en sien vir
uself wat ons bedoel! Elke
Sondag om 9h15 by die
Hellenic saal (kangs die
action-cricket
baan)
te
Geelhoutpark.
Pastoorspaar:
Arthur en Dalene Odendaal.
HV001963 (NCTC)
PRAISING Tabernacle church:
Rustenburg. Services: Sundays
10:00. Sunday School 09:00.
Wednesday Outreach & prayer.
Friday Prayer meeting 18:00.
Saturdat Youth service &
prayer.
Contact
Apostle
Oageng on cell 073-302-2242 All welcome. We have a
feeding scheme for needy
people. A church with the Heart
for people. Next to Savoy (Pop
In) Supermarket
HV001968 (NCTC)
PRESBYTERIAN Church cnr.
Acacia and Raasblaar Ave.,
Protea Park. Sunday Services Morning 09H00 For further
information
contact
Rean
Fourie (Pastor) 082-440-6152,
Eleanor
van
der
Merwe
083-630-5414 or Edwald van
der Merwe 083-630-0571. "The
Church with a big heart and lots
of love welcomes you".
HV001969 (NCTC)
R U S T E N B U R G
Gemeenskapskerk: Eredienste
Sondae 09h00 in Bergsig
Akademie se skoolsaal daar is
ook 'n kleuterkerk. Die Kerk is
gegrond op die Drie-enige God,
die
Bybel
en
het
'n
Gereformeerde
belydenis.
Ontspanne
atmosfeer,
verstaanbare boodskappe en
hedendaagse musiek. Skakel
Theo Möller by 082-821-5157
vir meer inligting.
HV001971 (177211NC)
SEWENDEDAG Adventistekerk
Rustenburg
Gemeente:
Dienstye: Saterdag: Sangdiens
09:00, Bybelstudie 09:30 10:45; Erediens 11:00. Biduur
Woensdag
19:00.
Plek:
Sewendedag-Adventistekerk,
Moquassilaan 16 Proteapark,
naby
h/v
Kremetart&
Klopperstraat.
Navrae:
Lr
Martinus
Furstenburg
083-371-5567. Hoofouderling
Hennie Wilken 082-752-3696.
Almal welkom. Ons gee om.
HV001973 (NCTC)
1Z
PERSOONLIK /
PERSONAL/
VOLLE Evangelie Kerk van
God: 'n Gemeente waar mense
soos u wil aanbod. h/v
Zendeling & Kloper Streets, 17
Zendeling Street. Dienstye:
Sondagoggende:
09:00.
Kinderkerk:
09:00.
Sondagaande:
17:00.
Vrydagaande ICY-Jeug 19:00.
Past Eddie & Melinda de
Villiers: Sel no 072 230 1582.
Kerkkantoor:
014-592-3611.
Verander die hart, verander die
stad.
HV001979 (TC)
1Z
PERSOONLIK /
PERSONAL/
084 652 1890
• Kamera-Koekeloer
Plaasatmosfeer!
Verskeie sportsoorte en
vele meer is ingesluit by
skoolfonds.
Besoek
www.kleinhoewekleuterskool.co.za
of Facebook Klein Hoewe
Kleuterskool.
ABORTION
Women Care
Clinic
Dr. Sonia
081 529 8416
KONTRAKTE
Claassen De Wet
Prokureurs
014 592 0361
2
BETREKKINGS
VAKANT /
SITUATIONS
VACANT/
CHRISTIAN
BUSINESSMENN
BUSINESSME
We meet every
Friday morning
at 6:00 @
Rustenburg
Golf Club
See you there!
NAIL
SPECIALS
* Full set gel or acrylic
Same day Results
Specialists in: Bring back
lost lover (love spells).
Marriage problems.
Financial problems,
magic ring for luck.
Money spells rats for
wealth hips enlargement,
infertility for both men &
women magic wallet.
Pay after job is done.
071 971 0924
CASHIER needed at Die
Biltong Hoekie. Please drop off
CV at The Shop (014)
592-0912.
EF023301 (165054)
Also available: waxing,
tinting, manicures and
pedicures!
DIESELWERKTUIGKUNDIGE
Boormasjien
Mech.
Spraypainter
gesoek.
Tel
082-893-2836.
SU147569 (155048)
R250.
Charleen:
082 601 0263
Hebelaan 65, Geelhoutpark.
WELCOME TO
PROFSENKE’S
WEBSITE.
The love spell with best
results. I am here to help
you achieve it. Do not
be afraid or wonder anymore. 078 408 1292.
*Love spells
*Success spells
*Lost love spells
*Marriage spells
*Black magic spells
*Good luck
*Voodoo spells
*Money spells
www.spellscater.zohosites.com
E-mail:
[email protected]
THE STRONEREST
SPIRITUAL WOMAN
Prof Dungu
BENODIG blanke huishoudster
68-74 jnr. Inwoon vereiste, kos
maak, eie vervoer, fiks wees.
SA Burger, permanente basis,
gunstige omstandighede. Geen
drinkers of rokers, geen
afhanklikes en diere. Aansoeke
alleenlik e-pos: swartmariaan9
@gmail.com Volledige CV met
verwysings+
ID.
verdere
besobderhede na CV. Pos
beskikbaar 5 Jan. Bel: Mariaan
082-342-5046.
MS055270 (152385)
(french tips) R170.
* Ful set gel or acrylic
(natural or 1 colour) R190
* Gel toes R120
* Teenage facial R120
* Facials R200.
* Eyelash extensions
TAPYT
078 463 4791
A company is looking for a web
developer/programmer
must
have
knowledge
of
the
following HTML/PHP/MYSQL,
CSS3, WEBPAGE MAKER and
ADOBE MUSE. Must have
references, salary negotiable.
Must be able to start 5th
January 2015. Send CV to cv
@bapheadoffice.co.za or fax
086-543-9990.
SU147549 (165117)
COOK
vacancy.
Salary
R3000-R5000 depending on
qualifications and experience.
Must be willing to work shifts
and weekends. Experience as
a cook essential. Previous
experience in accommodation
establishment will be an
advantage. Bring your CV to 42
Witstinkhout Ave, Protea Park,
Rustenburg.
tpieterse
@boschdal.co.za
MH026637 (165088AC)
ROOI
Delete loans to get 3 x salary.
Short boys to bring money.
Magic wallet, magic ring,
magic stick and oil to win.
Remove evil spirits and bad
luck. Chase tokoloshe. Bring
back lost lovers all men and
women problems. Try to
make your dreams come true.
Boosting business and get
clients.
2Z
BETREKKINGS
VAKANT /
SITUATIONS
VACANT/
4
GELD & LENINGS /
MONEY LOANS/
A-AANDAG. Ek koop en
verkoop/pand motors, bakkies,
karavane, sleepwaentjies en
motorfietse vir kontant. Skakel
kantoorure 014-592-9828 of by
Bethlehemrylaan 205 by Stols
Motors.
EF021363 (113486)
AAA - Pand vir 'n Rand
Pandwinkel.
Pand,
koop,
verkoop enigiets - meubels,
tools,
yskaste,
goud.
Ridderstraat
37B.
014-596-5557, 082-467-4468.
YD076996 (152083)
UNITED Methodist Church.
Math 28 v 19-20 ''Go therefore .
. .''We meet every Sunday 9am
at Olympia Park at the Tennis
Hall.
Huyai
tinamate
nekurumbidza Mwari Wedu.
Shona speaking service Pastor
in charge: Rev. M. Magura.
Contacts:
079-043-9930
/073-613-1205.
HV001977 (NC)
VANTAGE Point Church is a
Bible-believing,
Spirit-filled
community
of
christians
committed to helping one
another follow Jesus. Join us
Sundays 8am for training and
equipping in the Word, 9:30am
for Worship Service and
Children's Ministry Sunday
mornings after worship. Pulse
Youth on Fridays 6:30-9pm.
Contact 082-542-2198. You'll
find us 2.5km past KFC on the
Jo'burg road.
HV001978 (NC)
1Z
PERSOONLIK /
PERSONAL/
EIENDOMSBESTUURDER
Assistent.
Rekenaarvaardig
wees, flexi-ure kan werk en
tweetalig wees (Afrikaans en
Engels). Bestuurslisensie is 'n
aanwins. E-pos CV na platx
@telkomsa.net.
Platinum
Xstreme Estates.
MH026639 (165080AC)
GRAPHIC Designer needed
with Coreldraw experience.
Email: [email protected]
MH026640 (165110)
HONEY JEWELLERY and
AVON Sell our quality products
and earn excellent money:
Contact Ivy Swart 0827791233
/0145333429
WB005611 (WEBSITE)
Ons vergader elke
Vrydagoggend
om 6:00 @
Rustenburg
Gholfklub
Sien jou daar!
Positions
available for
contract work.
•Shaft
Sh ft Timberman
Ti
with
the following:
Grade 12 Certificate
Blasting Ticket
Onsetter Ticket
+/- 5 years’ experience
Please e-mail CV to
[email protected] or
[email protected]
Tel: 014 533 4328
Fax: 086 260 3964
Consultants
C
l
&
Business
Leaders needed!
NEEDED from 2 Jan. St.10
female to work in garden and
do cleaning in house. Must be
able to speak English and
preferable also Afrikaans and
be able to do maths. Will work
45-hours a week, that includes
one full Saturday per month. No
Sundays. Minimum loan. Send
a
letter
to
boschdal
@boschdal.co.za or drop letter
or CV off at 42 Witstinkhout
Avenue.
MH026638 (165083AC)
OP soek na persoonlike
assistent. Potensiaal om te
groei. Nood ure beskikbaar
wees. Moet van bemarking
hou. Goed wees in wiskunde.
Lisensie vereiste. Ideaal vir
skoolverlaters.
lipobuster
@gmail.com
MS055308 (152802)
TANDHEELKUNDIGE
Stoelassistent
met
ondervinding
benodig
vir
Januarie. Stuur CV's na
[email protected]
MH026641 (165082)
VOORRAADKONTROLEERDER
/Admin dame benodig by
Vulstasie. Moet ondervinding
hê in opkas, voorraad, rekenaar
en
kassierwerk.
Afrikaans
/Engels, CV met verwysings.
Kontak
Annemarie
071-291-7965.
SU147507 (152980)
Advertising does
not have to be a
difficult choice!!!
GIVE THE
CLASSIFIEDS
MARKETPLACE A
CALL!!!
TEL. 014-5928329/30/40
ARE you looking for a bond but
your application is being turned
down by the banks? Are you
blacklisted, under debt review
or sequestrated? But want a
bond? Bond A Property can
assist you with a bond.
072-804-2086 or email bonds
@baprtb.co.za (*t&c apply).
SU147548 (165119)
KARAVANE en karre gesoek
vir kontantgeld, vanaf 1980
modelle tot nuut. Goeie pryse,
ek kom na jou 083-969-0109
MH026543 (152549)
LAAT
Cashworx
Property
Portfolio Managers die kontant
ontsluit wat in jou eiendom
opgesluit is sonder om van 'n
bank gebruik te maak. Skakel
087-802-5161.
HV001992 (152204AC)
SONSKYN Pand. We pawn
/buy and sell 2nd hand furn.
Best prices. Zendeling Str 78B,
Rustenburg. 014-592-0466.
HV002021 (135050ACTC)
4Z
GELD & LENINGS /
MONEY LOANS/
CHRISTIAN
BUSINESSMENN
BUSINESSME
We meet every
Friday morning
at 6:00 @
Rustenburg
Golf Club
See you there!
Sms name & town
to pre-book your interview for January!
Sms name to
083 389 1784
MR. VIDEO benodig eerlike,
hardwerkende winkelassistente
wat bereid is om lang ure te
werk.
Rekenaarvaardigheid
verlang. Handig CV's in by
winkel 1 De Anker, Von
Wiellighstraat 59A, Rustenburg.
Sluit afskrif van I.D. in.
YD077419 (152862AC)
SALES Consultant needed for
Water Systems. Any water
sales experience necessary.
Email [email protected]
SU147306 (152543)
UH UR
CHRISTEN
SAKEMANNE
AAA Loans! Loans up to
R20,000 NCR CP 134. Same
day payout! Julia 014-592-5755
of fax 014-592-5671, 68 Boom
Street, Rustenburg. kadetrtb
@telkomsa.net.
SU146531 (154863)
Rustenburg
No Need to Sell
Forever
3
BETREKKINGS
GEVRA /
SITUATIONS
WANTED/
EDWARD is looking for driving
job. He has Code 10 drivers
license
plus
Pdp.
900114-5760-087.
084-333-9994. Driving position.
MH026636 (165105)
EDWARD is looking for driving
job. He have Code 10 drivers
license
plus
PDP
9001145760087, 084-333-9994
Driving position.
SU147509 (165105)
PATIENCE (800328 0815 081)
is op soek na enige werk vir
Maandae
tot
Vrydae
083-673-1817.
SU147498 (165101)
POPPY (7104041149082) is op
soek na enige werk vir
Maandae
tot
Vrydae.
082-425-8002.
YD077474 (153000)
ZIMBABWEAN - Douglas is
looking for a job - driver code
14, experience 8 years. I.D. no
D.N
691274
hardworking,
anytime. Cell: 061-625-6406.
YD077475 (165059)
We offer cash loans
against your goods
with an option to
reclaim them 30 days
later.
YOU CALL WE
COLLECT
“FOR FREE”
Terms and conditions
apply.
All items need to be in
good working
condition.
[email protected]
[email protected]
8
ALGEMEEN TE
HUUR / GENERAL
FOR HIRE/
BREEKGOED,
tafeldoeke,
organza, lopers, draperings,
liggies, chafing dishes, rooi
mat,
arches,
glase
en
versierings te huur. Monica
072-512-6502/014-592-1443
YD072425 (113425)
TRAILERS
GS
Trailers
Rentals, affordable & reliable.
Call us 082-936-3479.
SU146701 (154959)
WATERGLYBAAN te huur.
Skakel 082-934-1862.
RC041773 (152978)
19 DESEMBER 2014
8Z
ALGEMEEN TE
HUUR / GENERAL
FOR HIRE/
RUSTENBURG HERALD - CLASSIFIEDS
15
ALGEMEEN TE
KOOP
/MISCELLANEOUS
FOR SALE/
SAND, Sand, Sand. Bousand
R950-, Pleistersand R1000-,
Crusher mix/sand R1150-.
Topsoil
R900-,
Riviersand
R1200, 6m3 Vragte afgelewer in
en
om
Rtb.
Kantoor
073-353-2015.
SU146762 (152129)
CANOPIES - Ek koop en
verkoop canopies van 2000
modelle en op. Skakel Renier
by 082-829-4864 vir enige
navrae.
HV002024 (118079AC)
CAR Paints 2K and Base Coat
mix any colour for you. Only at
Paint Centre, 106 Kerk Str. Tel:
014-597-1848.
HV002010 (112763AC)
DIAMANTDRAAD
Spotgoedkoop. Beste kwaliteit
gewaarborg.
Skakel
071-339-1903/018-622-3600
/1753/018-011-1180.
1.8mx75x75x1.8mm 30m Rol L
/G
@
R600
exc.
Vat.
2.4mx75x75x1.8mm 30m Rol L
/G @ R950 exc Vat.
SU146937 (82073B)
DOMPELPOMP 0-75kW met
70m kabel R1500. Sel no.
076-102-3980.
SU147504 (165066)
VIAGRA- the original small
blue pills. Buy 1 pack of 4 pills
@ R100 and get 1 pack free.
"Once tasted never waisted"
071-113-0207.
MS055321 (152926)
15
ALGEMEEN TE
KOOP
/MISCELLANEOUS
FOR SALE/
A Green Power Compost. We
plant & supply kikuyu and LM
Instant Lawn. We also supply
bulk and bags. Top soil,
compost,
mixed
topsoil,
composted
kraal
manure,
chicken manure, lawn fertilizer
and
tabakstof.
Call
078-059-4398/078-422-2474.
SU144907 (151096)
A-AANDAG. Ek koop en
verkoop/pand motors, bakkies,
karavane, sleepwaentjies en
motorfietse vir kontant. Skakel
kantoorure 014-592-9828 of by
Bethlehemrylaan 205 by Stols
Motors.
SU136656 (113488B)
AIRCONS
Madina
Airconditioning crazy promo.
New stock arrival. Titanium.
Top of the range very high
quality. (black panels with
green/gold dust sparkling finish)
30% of normal prices and free
installation for the 1st 50
clients.
9000btu
R4200.
12000btu R4400. 18000btu
R6200.
24000btu
R7900.
30000btu R9800. 36000btu
R11500. All prices include vat
and a free back to back
installation.
Madina
Airconditioning 082-441-5826,
014-594-1164.
sales
@madina.co.za
LB017380 (152812)
AIRCONS-Evaporative
air
coolers now in stock all sizes
(portable with wheels ( 90%
lower on running costs than
aircons. Makes cold as an
aircon but ½ the price of
aircons. Madina Airconditioning
crazy air cooler promo. New
stock arrival.Titanium.Top of
the range very high quality.
KT1E suitable cooling area
25m2 R3300. KT1E = 40m2
R5500. KT20 = 80m2 R7500.
KT24 = 120m2 R9500. KT1B =
200m2 R13000. All portables
are suitable for home and office
use and big area spaces as
well. It can also be used
outdoors for parties and
functions or can be taken with
on a holiday or used in a
caravan.
Madina
Airconditioning 082-441-5826,
014-594-1164.
sales
@madina.co.za
LB017382 (152812)
BARGAIN 5L Sanding Sealer.
Brickeal clear & black lacquer 2
pack swart stains @ R114 elk.
Silver aliminium @ R171.
Dakverf 20lt groen & bruin @
R399. VAT ingesluit. Net by
Paint Centre, Rustenburg. Tel
014-597-1848.
HV002007 (189105AC)
BASSBOOT winskoop. 'n Moet
verkoop, spasie probleem.
Goeie toestand. Klim en vang
vis!
R20,000.
Kontak
Annemarie 071-291-7965.
MH026626 (152979)
BEAUTIFUL 3 piece solid oak
wall unit with lead windows
inserts, R8000 neg. Ingrid
082-739-9221,
ilovane
@webmail.co.za
MH026625 (152999)
BEDS for sale at factory prices!
All sizes available. Same day
delivery while stocks last.
Single from R799 and double
from R899. 3Yr warranty @
R1199. 5Yr @ R1499. 7Yr @
R1699. 10Yr @ R1899. 12Yr @
R2099 and 20Yr at R2799. Call
Adele at 082 940 6636 or visit
The Bed Shed at 167
Bethlehem Drive, Rustenburg
opposite the golf club.
WB005532 (WEBSITE)
"QD Verwe". "Excelsior". Alle
kleure,
hoë
kwaliteit.
Goedkoopste
in
die
Noord-Wes.
Wit
5LT
@
R211.00, Swart @ R182.00.
STD
Kleure
5LT
vanaf
R240.00. Save! Save! And Safe
net by Paint Centre, Kerk Str.
106. Tel: 014-597-1848/9.
HV002009 (154358AC)
DROMDIENS
JG
Dromdienste. Koop 1 drom
teen R80p/m. Gooi tuin en
huisvullis in. Word weekliks
verwyder. Skakel 014-533-4331
/082-553-2158
HV001998 (2196AC)
WENDY Huise - beste kwaliteit,
verskillende groottes, 25 jaar al
tot u diens. Skakel of kom
besoek ons by Beaver Timbers
(oorkant
KFC
Mall)
014-592-8649/082-659-2322
/082-895-3782
HV001982 (103896AC)
DSTV/CCTV Accredit Installer 24/7 All DSTV Signal Findings
from R250. Specializing in HD
PVR & Extra View, shifting of
existing
installations,
new
installations, top TV & Surround
Sound.
Contact
Fielies
072-187-2066
SU147396 (152928)
ENGELBRECHT dubbel trailer
te koop. Lengte: 4 meter.
R10,000. Skakel 082-442-4052.
LB017411 (165081)
GARAGE Sale: Various goods
including pool table, dining
room suite and gas braai. Joe
082 457 9598
WB005744 (WEBSITE)
G L A D D E
d r a a d
Tweedehandse gladde draad te
koop,
3mm
deursnee,
galvanisering nog baie goed.
Halfprys van nuwe. Navrae
082-895-3782.
HV001984 (184879AC)
HANGKASTE te koop teen
baie lae pryse! 2-Deur vanaf
R599. 3-Deur vanaf R1199.
Groot luukse hoofslaapkamer
kaste ook beskikbaar. Skakel
Adele by 082 940 6636 of
besoek
Furn4Less,
167
Bethlehem Drive, Rustenburg
oorkant die gholf klub terwyl
voorraad hou.
WB005533 (WEBSITE)
15
ALGEMEEN TE
KOOP
/MISCELLANEOUS
FOR SALE/
RED Oxide Primer etc. 5Lt @
R131-00 20Lt @ R518-11.
Goedkoopste in die Noord
Wes. Hoë kwaliteit teen lae
pryse. Save! Save! and Safe!
Net by Paint Centre Kerkstr
106, Tel 014-597-1848/9.
HV002008 (154358AC)
SITKAMERSTELLE te koop
teen fabriekspryse! Kies jou eie
ontwerp en kleur. Moderne,
goeie kwaliteit stelle. 5-Sitplek
stelle te koop vanaf R3499.
Hoekstelle
vanaf
R3499.
Skakel Adele by 0829406636 of
besoek Furn4Less by 167
Bethlehem Drive, Rustenburg
oorkant die gholf klub.
WB005535 (WEBSITE)
VOLPIT hawer in vierkantbale
beskikbaarR45.00
per
baal.Lusern
R50.00
per
baal.Skakel 0825580908
WB005822 (WEBSITE)
3X 25 Ton staal graansilo's, 1x
Ton
LM
Massa-wa
079-525-9266.
SU147386 (155031B)
LAAIKASTE te koop teen baie
lae pryse! 4-Laai vanaf R399.
5-Laai vanaf R499. Luukse
laaikaste
vanaf
R1099.
Beskikbaar
in
ligbruin,
donkerbruin, wit, cherry en
swart. Skakel Adele by 082 940
6636 of besoek Furn4Less by
167 Bethlehem Drive oorkant
die gholf klub in Rustenburg.
WB005534 (WEBSITE)
UUR
H
15A
ONDER R50 /
UNDER R50/
15Z
ALGEMEEN TE
KOOP /
MISCELLANEOUS
FOR S/
GRATIS katjies - Gebore 7
Oktober 2014. Wit, gemmer en
swart (female). Grys, swart
strepe en wit (female), grys en
wit (male), wit en swart (male).
Beige met gemmer strepe
(male). Corné 078-642-8259.
SU147544 (NC)
CHRISTEN
SAKEMANNE
Ons vergader elke
Vrydagoggend
om 6:00 @
Rustenburg
Gholfklub
Sien jou daar!
16
TE KOOP GEVRA /
WANTED/
A- Aandag. Ek koop en
verkoop/ pand motors, bakkies,
karavane, sleepwaentjies en
motorfietse vir kontant. Skakel
kantoorure 014-592-9828 of by
Bethlehemrylaan 205 by Stols
Motors.
SU136638 (113487)
AAA - Pand 24/7 - Pandwinkel.
Pand/koop enige goud, tools,
huisware vir die beste pryse. 66
Brinkstr 073-329-6669.
SU146696 (152085)
16Z
TE KOOP GEVRA /
WANTED/
GESOEK - WANTED
• VW • OPEL • TOYOTA
• FORD • NISSAN
KARRE & BAKKIES
Betaal kontant
083 969 0109
1700
VOERTUIE TE
KOOP / VEHICLES
FOR SALE/
17
VOERTUIE TE
KOOP / VEHICLES
FOR SALE/
CEMENT PLASTER BRICKS
Minimum loads applicable.
1984 Ford Bantam 1600,
5-spoed ratkas. Een eienaar.
Voertuig PWS en registrasie
ingesluit, R26,000-00. Kontak
Dawie
082-779-1106
/083-228-5147.
MH026586 (152918)
A - Aan Almal in Rustenburg.
Ons betaal die beste pryse vir u
karre & bakkies. n.canopies.
Probeer
ons.
Kontak
082-465-5076/082-730-3783.
SU139098 (148016)
REVCO Scrapyard old RPM
Rd, Tuinstr ext. Used & body
spares, engine, gearbox, diffs,
workshop
or
panelbeating
quotes. Cheapie or HP cars for
sale. Notice: Your accident
vehicle could be full deposit on
your next car/bakkie. Hans
082-930-2267
(h)
014-596-7088.
Christo
082-972-7093
HV001994 (104395AC)
A - Aandag - Aandag aan almal
in Rustenburg. Ons betaal die
hoogste prys vir u karre &
bakkies,
canopies
gewaarborg. U sal nie spyt
wees nie. Kontak 082-730-3783
/081-538-2846.
SU139113 (148016)
A-AANDAG. Ek koop en
verkoop/pand motors, bakkies,
karavane, sleepwaentjies en
motorfietse vir kontant. Skakel
kantoorure 014-592-9828 of by
Bethlehemrylaan 205 by Stols
Motors.
SU136626 (113489)
MARYNA Nel wil graag die
volgende onder al haar kliente
se aandag bring KOSMOS
TUISNYWERHEID het verskuif
na die Wallstreet Mall oorkant
choppies en sal voortaan
bekend staan as KNUPPELDIK
TUISNYWERHEID kom besoek
ons gerus. Vir enige navrae
kontak my op Sel 0825561269
WB005824 (WEBSITE)
AAAAAAAA - VW Toyota,
Nissan, Opel en Ford karre en
bakkies gesoek vir kontant,
1990 Modelle en hoër. Dries
083-969-0109.
SU147324 (152550)
MEUBELS: Ons koop en
verkoop meubels vir kontant in
jou sak. Kom kuier gerus by
Kerkstraat Pand, Kerkstraat 30,
Ooseinde tel. 014-596-6688.
HV002006 (61ACTC)
ARE you blacklisted, under
debt review or sequestrated?
Need a vehicle? We can assist
with rent to own plan*(*t&c
apply) 084-304-0716.
SU147545 (165118)
17Z
VOERTUIE TE
KOOP / VEHICLES
FOR SALE/
MOTORS
te
koop
teen
weggeepryse. Verskeie motors
om van te kies en te keur.
Deposito met maandelikse
paaiemente, geen rente. Kom
besigtig op die hoek van
Kockstraat en Heferstraat.
Ooseinde
072-3883-184
/082-5825-105.
SU147535 (165109)
Claassen De Wet
Attorneys
014 592 0361
STOLS
MOTORS
17Z
VOERTUIE TE
KOOP / VEHICLES
FOR SALE/
CHRISTIAN
BUSINESSMENN
BUSINESSME
We meet every
Friday morning
at 6:00 @
Rustenburg
Golf Club
See you there!
19
WOONWAENS /
CARAVANS/
GYPSEY karavaan 3 bed, geen
papiere R69000 onco + built-up
sleepwa 3/4 ton, 072-502-0116.
SU147501 (NC)
JURGENS
Penta
''gold''.
Limited Edition 2004. Aircon.
Add A Room. Rally & Full Tent.
Contact Steven 083-455-7160.
SU147289 (152532)
19Z
WOONWAENS/
CARAVANS/
Alles op wiele.
Kantoorure
014 592 9828
KONTANT VIR
U VOERTUIG
NISSAN 1400 bakkie with
canopy, 5-speed. R32500.
073-672-3126.
RC041775 (165124)
RED Renault Sandero Stepway
1.6 2011 with 90115km. One
owner, full service record,
aircon/electric
windows/CD
player
R90,000
(neg).
072-694-5892.
SU147511 (165107)
17Z
VOERTUIE TE
KOOP / VEHICLES
FOR SALE/
EGSKEIDINGS
M/FIETS 150cc Gomoto, nog
nuut, 6000 km R7000. Sel no.
076-102-3980.
SU147505 (165067)
WE finance you ''Depreview.
Blacklisted,
ITC''.
Cars
available.
076-309-9909
/076-752-7446. martie.benecke
@gmail.com
SU147568 (155051)
3 x 25-TON staal graansilo's. 1
x
Ton
LM
massawa.
079-525-9266.
YD077425 (155031)
HOUTTAFELS, houtbanke kaste. Ons doen alle houtwerke
in die huis tot u spesifikasie
082-826-4281, 079-725-2571.
YD077426 (152859)
KARAVANE en karre gesoek
vir kontantgeld, vanaf 1980
modelle tot nuut. Goeie pryse,
ek kom na jou 083-969-0109
SU147319 (152651)
TAPYT
VOLWASSE Videos ± 200, R5
elk - om almal te neem. Sel no.
076-102-3980.
SU147506 (165068)
HONDEHOKKE + basplanke groot
"specials"
Beaver
Timbers
014-592-8649
/082-659-2322.
Fabriek
082-895-3782.
HV001983 (99007AC)
KAGGEL/BRAAIHOUT: Groot
verpakkings, Beaver Timbers,
oorkant KFC Waterfall Mall.
Navrae:
014-592-8649
/082-895-3782.
HV001981 (71606AC)
ROOI
SPONSMATRASSE te koop
vanaf R139 elk! Skakel Adele
by 0829406636 of besoek The
Bed Shed by 167 Bethlehem
Drive, Rustenburg oorkant die
gholf klub.
WB005536 (WEBSITE)
1 Slattery een-ry mieliestroper
@ R6000, 079-525-9266.
SU147385 (155038B)
17
VOERTUIE TE
KOOP / VEHICLES
FOR SALE/
BODY Parts, bumpers, ligte,
fenders, ens. Winskopies op
alle
motoronderdele.
Kom
besigtig al die winskopies net
by Stylin Autosport, Kerkstraat
106, Rtb. Tel. 014-597-1848.
HV002022 (112760AC)
PEBBLES Brown 10x20kg
R300. Susan 083-642-2352.
SU146742 (152042)
HARMSE Sand & Klip, 6m3
Bousand R1150, Pleistersand
R1250,
Topsoil
R1150,
Riviersand R1350, Crusher mix
/sand R1350. Pryse sluit
aflewering in en om Rtb in.
Enige groottes beskikbaar.
Kantoor 083-444-5404.
SU146764 (152128)
J.G. Flooring verskaf/installeer
volvloermat,
houtvloere,
novilon.
Kontak
Cobus
082-452-1142/014-533-1148
SU147329 (152627)
15Z
ALGEMEEN TE
KOOP /
MISCELLANEOUS
FOR S/
BLADSY 3
17A
VERVOER /
TRANSPORT/
A.A 4-ton trok te huur. Vervoer
van alle meubels en allerlei.
Landswyd. Gratis kwotasie.
Beste
diens.
Johan
074-433-6182/073-671-5086.
MH026627 (152977)
John 082 899 2388
Faan 082 870 4266
S
158 Klopper Str.
Cnr. Heystek, Rustenburg
WANTED
Cars & LDV’s
from ‘92 to 2012
models for
CASH
Guaranteed best prices paid.
Vehicle finance available.
( 014 594 2985
È082 927 2367
INTER AFRICA
FURNITURE
REMOVALS
ie
Stephan
H/V VON WIELLIGH 36A & KRUGERSTRAAT
7 DAE ‘N WEEK
Bokse beskikbaar
( 014 592 3245
Cell: 082 823 8281
JG Dromdienste. R80.00 per
maand, tuin sowel as huisvullis,
verwydering van vullis weekliks.
Skakel:
014-533-4331
/
082-553-2158.
HV001997 (2197AC)
1 Ton bakkies, 5 ton en 8 ton
trokke en sleepwaens te huur.
Philip Rental 014-596-6195/6 of
083-236-8140
HV002012 (36561ACTC)
VERVOER 4 Ton trok vir alle
vervoer van meubels en allerlei,
enige tyd, enige plek. Skakel
082-442-4176.
HV002020 ()
WIETS Furniture Removals cc.
46-Years experience. E-mail:
[email protected]
Tel
/Fax: 018-632-1050. "The best
way to move".
MH025841 (82598B)
17AZ
VERVOER /
TRANSPORT/
www.biddulphs.co.za
Make your
next move
your best
move.
Domestic moves
(018) 788 3208
International moves
(011) 974 6630
LOCAL, OFFICE AND LONG
DISTANCE REMOVALS
GESOEK ONE WAY
KARRE
&
TRAILER
BAKKIES
RENTAL
VIR KONTANT
ONDER R250 000
Ons sal enige aanbod
wat u ontvang het oortref!
072 272 1988
014 592 2887
MIDTOWN MOTORS
Loopstraat 56
(Oorkant Poskantoor)
Rustenburg
at Philip Rental.
014 596 6195 /
Philip
083 236 8140
PHILIP MOTORS
18 Bosch St - Rustenburg
MEUBELVERVOER:
Landswyd &
Lokaal. 20 jaar
ondervinding
• Verpakking
• Versekering
• Opberging
• Pierre Botha: 083 735 3907
• Jean-Mari Botha: 082 496 2433
• Faks: 014 533 1024
• Epos:
[email protected]
3-As Stepdeck (lowbed) met Hidrouliese Laaibrug te huur vir die
vervoer van Laaigrawe, Uitgrawers, Padskrapers, Trekkers ens.
Ook Beskikbaar: • Sykantelaars • Agter Kantelaars
• 10 Kubus Kantelaars • Laaigrawe
• Laaigrawe met aanboord skale (Loadcells)
TLB &
30-Ton ADT en
laaigrawe te
huur.
083 236 8140
014 596 6195/6
24 UUR DIENS
19
WOONWAENS /
CARAVANS/
KARAVANE
gesoek
soos
Gypsey, Sprite, Jurgens. 1980
Modelle tot nuut. Selfs sonder
papiere.
Betaal
kontant.
083-969-0109.
MS055304 (152652)
20
DIERE/ ANIMALS/
6 kalkoen kuikens te koop. 2
maande oud, R100 stuk.Kontak
Piet 0834448012
WB005819 (WEBSITE)
BIEWER Terriër babas te koop,
2 reuntjies en 2 tefies. Enige
navrae welkom 072-667-1441.
SU146200 (160679B)
BRAAIKUIKENS.
BROILER
CHICKS. Dag-oud. A graad.
Ingeent. Day old. A grade.
Vaccinated.
0724029264.
[email protected]
WB005839 (WEBSITE)
BULLTERRIëR puppies. All
white 2 male & 4 female.
Vaccinated & dewormed. 6
Weeks old. R1000 each.
Contact Charl 076-642-5300.
SU147552 (165122)
FOXTERRIëR/Jack
Russell
kruising hondjies R100 elk.
Skakel 076-143-8265.
SU147373 (152920)
JACK Russells 6 weke - Riekie
082-824-8329.
SU147348 (152909)
LABRADOR hondjies te koop,
R500, ingeënt en ontwurm.
Kontaknr. 063-210-6882.
MH026624 (165062)
MIELIES 50 kg R150. Renier
082-464-1931.
André
082-852-9812.
YD077227 (152680)
OPREGTE Jack Russeltjies, 4
mnde en ingeënt, soek goeie
huise.
R500.
Freddie
082-744-4504.
EF023287 (152865)
OPREGTE geregistreerde Jack
Russel puppies, 2 reuntjies
beskikbaar,
ingeënt,
geregistreer by Canine SA.
R1,000. Eugene 079-875-4722.
EF023288 (152866)
OPREGTE kortbeen fris Jack
Russells te koop, 7 weke oud.
Ingeënt en ontwurm. R550.
Kontak Gerda 083-261-1324
/083-2611-315.
SU147497 (165103)
OPREGTE nie geregistreerde
Bloemanweiler
hondjies
(geteelde ras uit Doberman +
Rotweilers), puik waghonde,
kindervriendelik. Ingeënt +
ontwurm, 15-weke, swart+tan.
Prys ohb. Kontak Adrienne
082-817-1237 Brits NW.
MH026568 (155030)
PERSIESE katjies te koop,
ingeënt en ontwurm. Cozy Cats
Cattery.
Marietjie
0799-837-349.
SU147525 (82080)
PITBULL puppies for sale. 1 x
Male, 1 x female. Injected &
dewormed. R700 each. Contact
074-742-4278, 082-886-5399.
YD077503 (165099)
PRAGTIGE bruin en wit
langbeen
foksterriërties
te
koop. R150 elk. Skakel Frans
082-950-4868.
Lindie
076-103-8050.
YD077477 (165070)
7 Pragtige Labrador hondjies.
Opreg, nie geregistreer nie.
Ingeënt en ontwurm, 7 weke
oud. R600. 1 Opregte Peginese
tefie. Ontwurm en ingeënt.
R1000.
Kontak
no.
082-943-1744/082-943-1645.
SU147542 (165093)
8 Pragtige groot jong gekleurde
ganse. Prys R150 stuk. Mev. S.
Hattingh - Mooinooi. Sel:
083-631-9970.
SU147534 (165116)
TEFFBALE
(vierkantig)
te
koop. R45 per baal. Moet self
kom haal te Boons. Kontak
Gerrie 082-417-3566.
MH026622 (152974)
WORSHOND 7x Miniature,
ready to collect. R300 each,
071-695-5439/072-438-4844
Corrie.
SU147543 (165096)
YORKSHIRE Terriërs te koop,
6
weke
oud.
KUSA
geregistreerd. Micro-chipped &
ontwurm + gespuit. Pappa
weeg 1,4kg. Mammas tussen
2-3kg.
Brits
René
083-658-9318
SU147479 (155046B)
Advertising does not
have to be a difficult
choice!!!
GIVE THE CLASSIFIEDS
MARKETPLACE A CALL!!!
TEL. 014-5928329/30/40
22Z
VERLORE / LOST/
R500
Reward
Tysan het verlore geraak
in Ooseinde 10/12/’14.
Ons almal treur oor hom.
Skakel asb 071 673 2078
of 076 411 2251.
23
SPESIALE
DIENSTE /
SPECIAL
SERVICES/
A A A B E Tuindienste.
Eenmalige skoonmaak van
erwe en tuine. Die permanente
instandhouding
van
tuine.
Verwydering van tuinvullis en
afsny van bome. Skakel
082-395-0091 alle ure vir gratis
kwotasie.
HV002025 (173629AC)
23
SPESIALE
DIENSTE /
SPECIAL
SERVICES/
23
SPESIALE
DIENSTE /
SPECIAL
SERVICES/
23
SPESIALE
DIENSTE /
SPECIAL
SERVICES/
23
SPESIALE
DIENSTE /
SPECIAL
SERVICES/
AIRCONS
Madina
air-conditioning crazy promo.
New stock arrival. Titanium.
Top of the range very high
quality. (Black panels with
green/gold dust sparkling finish)
30% of normal prices and free
installation for the 1st 50
clients.
9000btu
R4200.
12000btu R4400. 18000btu
R6200.
24000btu
R7900.
30000btu R9800, 36000btu
R11500. All prices includes vat
and a free back to back
installation.
Madina
Air-conditioning 082-441-5826,
014-594-1164.
sales
@madina.co.za
YD077325 (152813)
J&B Electrical - We specialize
in: New installations. Pre-paid
meters + change over switch
for generators. Certificate of
compliance.
General
maintenenace. Open during
December. Cell: 078-000-9435,
074-292-4288.
YD077438 (165039)
KLEUTERSKOOL:
Klein
Hoewe!!
084-652-1890.
*Kamera-Koekeloer,
Plaasatmosfeer! www.
kleinhoewekleuterskool.co.za
HV002003 (86256AC)
5 Ster lapas, bou van lapas,
thatch
spray
vir
brand
doeleindes, swembaddens en
braais. Dekgras te koop.
Kontak Flip op 082-498-6710.
SU146847 (152172)
KOMBUISKASTE
enige
houtkaste. Topgehalte teen
bekostigbare pryse. Gerrit
079-231-3700.
MH026629 (165115)
TOP quality pools. New &
Repair.
Marbelite
pools,
Fibreglass pools, Thatch pools,
Thatch Lapas. Roof painters
082-644-5417.
SU147001 (155012B)
ALLE Dienste/herstelwerk aan
''dishwashers''
mikrogolwe,
tuimeldroërs,
wasmasjiene.
Skakel Appliance Care &
Repairs, 184A Kockstraat,
Rustenburg.
Tel
no.
014-592-3556.
Sel.
079-899-3828.
HV001986 (137319AC)
ALLE
instandhouding
restourasies,
afdakke,
palissades,
plumbing,
elektriese heinings, hekmotors,
verf, dakseël, blocked drains,
solar geysers. Beste pryse.
Christo 083-327-4242.
SU147310 (152547)
D&D Home Appliances. Cnr
Von Wielligh & Kerk Str.
Approved agents for Defy and
Speedqueen. Air-conditioning,
refrigeration,
washing
machines,
tumble
dryers,
microwaves,
stoves,
installation,
services
and
repairs on all types and models.
Contact: 014-592-5251. Danie:
076-646-6126.
SU144092 (177322)
JONAS is op soek na verfwerk.
Jonas is looking for painting
work. 078-559-0002.
MH026536 (152609)
D.D.
Tuindienste:
Gratis
kwotasies.
Weeklikse
onderhoud.
Eenmalige
skoonmaak. Spesiale dienste
o p
a a n v r a a g .
Tuinvullisverwydering.
Boomsloping. Skakel Koos
Lotheringen.
Sel.
083-314-1333, 014-533-3378.
HV001990 (151444AC)
ATTENTION! Pro Maintenance
served you for the last 14 years
with proud and excellent
back-up service. For any
blocked drains, plumbing- &
electrical
problems,
new
installations, etc. and best
tariffs.
24/7.
Call
Pieter
immediately at 072-391-4179.
HV002013 (148140AC)
DAKHERSTEL, seël en verf
van alle dakke. Kontak Elite
Roofing 10 jaar waarborg.
Pieter 079-163-3786.
SU147539 (165090)
A A Absoluut tuindienste: Tel
0823995967. Ons sny gras,
kante en maak beddings skoon.
Eenmalige skoonmaak van
tuine en erwe. Verwydering van
tuinvullis en afsaag van bome.
HV002014 (69233AC)
BESPROEIINGSTELSELS:
Automatiese
–en
manual
sisteme. Nuwe installasies &
herstel of opgraderings van
bestaande
stelsels.
Deon
Myburgh 0844270943
WB005873 (WEBSITE)
DOMESTIC Rentals. Vir die
skoonmaak
van
huise,
eenmalig of permanent en
enige
Labour
Hiredienste.
Kontak Alet 014-592-0787 of
084-447-0241.
HV001993 (124529AC)
A A Absoluut tuindienste: Tel
0823995967. Ons sny gras,
kante en maak beddings skoon.
Eenmalige skoonmaak van
tuine en erwe. Verwydering van
tuinvullis en afsaag van bome.
HV002015 (69233AC)
BESTUURSLISENSIE
en
leerlinglisensie. Volledige K53
opleiding en leerlinglisensie
totdat
u
slaag.
Kontak
082-747-3464.
HV001987 (32919AC)
DRAIN - Cleaning of drains for
the best prices. Contact Juan
082-611-7851. No deposit.
SU147557 (165123)
A A A Tipe 'n drom. Vir slegs
R80 per maand voorsien ons u
van 'n netjiese drom wat ons
weekliks leegmaak. U kan
huisvullis en tuinvullies ingooi.
Skakel
084-000-4000
( 0 8 : 0 0 - 1 6 : 0 0 ) ,
www.tiepndrom.co.za
MH025920 (177200)
A. Appliance Care & Repairs.
184A Kock Street, Rustenburg
079-899-3828/014-592-3556.
Washing
machine,
tumble
dryers,
dish
washers,
microwaves.
HV001985 (160787AC)
A. Appliance Centre. We repair:
fridges, w/machines, aircons,
stoves etc. Same day service at
your own home. Open threw
out festive season. Shaun
071-762-9216.
SU147547 (165095)
AA Appliances. Repair fridges,
w/machines, stoves, aircons
etc. Same day. Call Barry
084-084-1523.
SU147546 (165094)
AAA. Eldorado Electricals.
DSTV, electricals, Tv's, geyser,
fridge, w/machine, plumbing,
etc. Installation & repairs.
084-461-4689.
MH026425 (154846)
AANDAG - Alle wasmasjiene,
t u i m e l d r o ë r s ,
skottelgoedwassers. Herstel en
parte. Flinke diens. Louise
Cashan
Appliances
082-749-1109.
MH026566 (152770)
ABOUT - Paving @ R95/m2.
Red broken bricks. Packed in
circle design. Tar surfaces and
all types of paving at affordable
prices.
Call
Martins
073-000-2323
or
073-124-0003.
MH026635 (165112)
AGISANANG S.A. Training cc.
B-BBEE Compiant to provide
all industrial and Mining
Training and Development.
Dorothy
012-252-1451/2,
083-723-1019.
YD077197 (155022)
AIR-Conditioner Installations
and
repairs/lugreëling
installasies en herstelwerk Jaco 083-632-0117.
SU145827 (154162AC)
AIRCONS - Diens + Herstel
Airconditioners - Rustenburg +
omliggende
dorpe.
Ben
082-965-5945.
SU146888 (152176)
AIRCONS
Evaporative
air-coolers now in stock all
sizes (portable with wheels)
90% lower on running costs
than aircons. Makes cold as an
aircon but ½ price of aircons.
Madina Airconditioning crazy
air-cooler promo. New stock
arrival. Titanium. Top of the
range, very high quality. KT1E
suitable cooling area 25 m2
R3300. KT1E = 40 m2 R5500.
KT20 = 80 m2 R7500. KT24 =
120 m2 R9500. KT1B = 200 m2
R13000. All portables are
suitable for home and office
use and big area spaces as
well. It can also be used
outdoors for parties and
functions or can be taken with
on a holiday or used in a
caravan.
Madina
Airconditioning. 082-441-5826,
0 1 4 - 5 9 4 - 1 1 6 4 .
sales&madina.co.za
YD077323 (152813)
BUILDING Works. We can do it
all. Construction in and around
the house. With a lot of
experience & references. Juan
082-611-7851. No deposit.
SU147553 (165123)
CARPET Cleaners - Chem-Dry:
Franchise - Largest carpet &
upholstery cleaners 24/7 water
damage restoration, pet odour
removal, leather cleaning &
protection, car valets at your
home, General Cleaning Empty Houses, 014-594-5043
/082-872-9211.
SU147290 (152753)
19 DECEMBER 2014
RUSTENBURG HERALD - CLASSIFIEDS
PAGE 4
BOOMSLOPING Tree cutting
and removing. Call Andrew
073-955-2002/071-464-4271.
SU147055 (152404)
BOORGATPOMPE
–
drukpompe, tanks, herstel en
nuwe
installasies.
Besproeiingstelsels.
Deon
Myburgh 0844270943
WB005883 (WEBSITE)
BOUROMMEL, tuinvullis, groot
+ klein vragte. Vervoer enige
iets. Wimpie 083-510-4236.
SU147313 (152618)
BOUWERK - Alle teëlwerk,
verfwerk, staalwerk, palissade,
plumbing. Herstel van dakke,
ceilings,
paving.
Gerrit
079-231-3700.
MH026632 (165115)
BOUWERK - Herstelwerk,
kombuiskaste. Houtwerk. Verf,
teël,
dakseël.
Plaveisel,
plafonne, houtwerk, asook
staalwerk.
Kwaliteitwerk.
Vakmanskap
gewaarborg.
082-826-4281.
SU147371 (152858)
BOUWERK GV Konstruksie.
Alle
bouwerk,
verfwerk,
teëlwerk, opsit van nuwe
dakke, herstel van dakke, slaan
van plafonne, staalwerk en lê
van plaveisel. NHBRC Reg.
Kontak: 084-244-2404.
HV002002 (50328AC)
BOUWERK – Alle bouwerk,
verfwerk, teelwerk, plafonne,
dakke,
herstel
werke,
pleisterwerk, renovasies ens.
Deon Myburgh 0844270943
WB005881 (WEBSITE)
BOUWERK,
herstelwerk,
aanbouings, verfwerk, teëlwerk,
seël van dakke, plafonne,
staalwerk (hekke, afdakke,
palissades) asook plaveisel.
Ons lewer kwaliteitwerk teen
billike
pryse.
Francois
082-826-4281. Gratis kwotasie.
SU147370 (152858)
BOUWERKE - Alle konstruksie,
niks te klein of groot, binne &
buite die huis. Met talle
verwysings & ondervinding.
Gratis
kwotasies.
Juan
082-611-7851. Geen deposito.
SU147554 (165123)
BUILDING
PLANS
/
BOUPLANNE - New House
design,
Renovations
&
Additions. SACAP Registered.
Contact: Charl 0826193236.
Email:
charlopperman
@hotmail.com
WB005514 (WEBSITE)
CARPET Cleaning - R80/Std
carpet, R220/6-Seater. We also
do Scotchguard, Mattresses,
Cars, etc. Professionally done
under supervision. Ansie. Tel.
082-290-6537.
YD077335 (152810)
CEILINGS - We do new
installations & repairs &
maintenance on all ceilings.
Free quotations. Call Juan
082-611-7851. No deposit.
SU147555 (165123)
CUSTOMMADE Iron and Wood
Furniture
and
Steelgates.
Phone Dawid Wiid at 082 441
9080
WB005239 (WEBSITE)
JG Dromdienste - Tuin en
huisvullis.
Weeklikse
verwydering. Slegs R80 per
drom
p/m.
Skakel
014-533-4331/082-553-2158
HV001999 (2198AC)
IRRIGATION Systems: Manual
& Automatic Systems. New
installations & repairs or
upgrades to existing systems.
Borehole pumps & booster
pumps.
Deon
Myburgh
0844270943
WB005872 (WEBSITE)
DAKSEEL,
verfwerk,
herstelwerke
ens.
Deon
Myburgh 0844270943
WB005879 (WEBSITE)
DRIVERS licence - K53 training
and learner licence. Contact
082-747-3464.
HV001988 (32919AC)
DROMDIENS. Vir slegs R80
per maand voorsien ons u van
'n netjiese drom wat ons
weekliks leegmaak. U kan
huisvullis en tuinvullis ingooi.
Skakel
08-4000-4000
( 0 8 : 0 0 - 1 6 : 0 0 )
www.tiepndrom.co.za
SU143997 (177199)
LAPA erections and repairs.
Phone 082-442-4176.
HV002019 ()
LEK dakke 40% afslag op
arbeid Des, 10 jaar waarborg.
Elite Roofing 079-163-3786.
SU147540 (165090)
LOODGIETER
GV
Konstruksie. Alle bouwerk,
verfwerk,
loodgieterwerk,
herstel van dakke, nuwe dakke,
plafonne en staalwerk. Kontak
084-244-2404.
HV002000 (135983AC)
MAINTENANCE: All house
hold and business maintenance
– Deon Myburgh 0844270943
WB005877 (WEBSITE)
MOBILE Salon-Heavenly Hair.
Maak vandag nog jou afspraak
om teleurstelling te voorkom.
082-588-0143.
MH026563 (152843)
NUTSMAN:
Verfwerk,
plafonne, dakseel, pleisterwerk,
herstelwerke en werkies in en
om die huis. Deon Myburgh
0844270943
WB005880 (WEBSITE)
PAINTING,
maintenance,
repairs, ceilings, waterproofing
of roofs, plastering etc. Deon
Myburgh 0844270943
WB005874 (WEBSITE)
PAINTING, tiling, ceilings,
hanging off doors is what we
do. Phone 082-442-4176.
HV002017 (113592AC)
PALISSADES - Alle oprigting &
herstel van palissades, asook
staalafdakke, staalhekke. Beste
pryse.
Skakel
Juan
082-611-7851
SU147559 (165123)
PALISSADES - Alle staalwerk,
palissades,
skuifhekke,
veiligheidshekke, ens. Gerrit
079-231-3700.
MH026633 (165115)
PASTEL Accounting, Payroll
and VIP Payroll, Sales, Support
and
Accredited
Training.
Amanda 072-080-1448. Paul
076-044-0802.
Marinda
079-490-2358.
SU147445 (152893)
DSTV sales, repairs, signal,
extraview, Explora upgrade,
reinstallation. OVHD R1250
fully
installed.
Jay
0853-407-6999, 084-066-3719.
Lebo
084-877-6224,
073-075-4008.
MS055362 (165003)
PAVING - @ 95/m2 red broken
bricks. Packed in a circle
design. Tar surfaces and all
types of paving at affordable
prices.
Call
Martins
073-000-2323
or
073-124-0003.
MH026634 (165112)
DSTV/CCTV Accredit Installer 24/7 All DSTV Signal Findings
from R250. Specializing in HD
PVR & Extra View, shifting of
existing
installations,
new
installations, top TV & Surround
Sound.
Contact
Fielies
072-187-2066
SU147399 (152929)
PAVING bricks and building
bricks. Tel. 014-592-7944 or
072-124-0411
HV002016 (82420ACTC)
EK maak trourokke, aandrokke,
onderbaadjies. Kontak Annatjie
073-839-2803.
SU147297 (152536)
ELECTRIC Fence - Alle
installasies, wildsomheinings,
hekmotorinstallasies en ook
garagedeurmotors.
Gerrit
079-231-3700.
MH026630 (165115)
ELECTRIC Fence - COC
certificates.
Call
Gerrit
079-231-3700.
MH026631 (165115)
ELECTRIC Gate Motors and
Fencing
Installations
and
Repairs/Elektriese Hekmotors
en Omheining Installasies en
Herstelwerk.
Jaco
083-632-0117.
SU145835 (154162AC)
ELECTRICAL Installations and
Repairs/Elektriese Installasies
en
Herstelwerk
Jaco
083-632-0117.
SU145831 (154162AC)
ELEKTRISIëN - Huishoudelike
Installasies
&
onderhoud.
Elektriese sertifikate (COC).
Pre-Paid meters. Skakel Kobus
van Maranatha Elektries 082-401-1122.
YD077258 (152693)
FOTOGRAAF Kids - Family Maternity
Newborn
Weddings
Parties
Engagement - Sport events and
any functions. Kontak Linda
071-371-2696.
SU145198 (151376)
GEYSERS - All installation and
maintenance on geasers as
well as thermostat & elements.
For free quotations call Juan
082-611-7851
SU147558 (165123)
HANDYMAN – Contact Deon
Myburgh on 0844270943 for a
free quote.
WB005878 (WEBSITE)
HOUTWERK
kombuiskaste.
Pakkaste,
klerekaste.
Eetkamertafels.
Doen
ook
kaste, tafels op u spesifikasies.
082-826-4281, 079-725-2571.
SU147367 (152858)
J.G. Flooring verskaf/installeer
v ol v l oer m at ,
houtvl oer e,
novilon.
Kontak
Cobus
082-452-1142/014-533-1148
SU147328 (152626)
VERFWERK G.V Konstruksie.
Alle
bouwerk,
verfwerk,
teëlwerk, opsit van nuwe
dakke, herstel van dakke, slaan
van plafonne, staalwerk en lê
van plaveisel. NHBRC Reg.
Kontak: 084-244-2404.
HV002001 (79346AC)
PLUMBING - All plumbing
maintenance
&
new
developments. Qualified with
references. Available 24/7.
Juan
082-611-7851.
No
deposit.
SU147556 (165123)
QUALITY
Upgrading:
Renovation
and
Building.
Painting/Plastering.
Tiling
/Cei l i ngs.
Pavi ng/Roofs.
Bricklaying/Thatching.
Cell:
082-442-4176.
HV002018 (113593AC)
REFRIGERATION: My Cool
PTY. 24/7 Repairs at your
home - Home Fridges and
Freezers, Bev Coolers, (Coke
Fridges ex), Cold Rooms,
Under
Bar
Coolers
and
Vending Machines. Supply and
Installation of Aircons. Francois
072-662-5155.
MH026386 (154862)
ROMMELVERWYDERING,
bou en tuinrommel, groot +
klein vragte. Vervoer enige iets.
Wimpie 083-510-4236.
SU147314 (152618)
ROOF Repairs. Waterproofing,
painting, 40% labour discount
December, 10 year guarantee.
Elite Roofing 079-163-3786.
SU147538 (165090)
SECURITY
GATES:
Custom-made, SLAM-LOCK,
Retractable, Burglar Proofing.
Service and Workmanship
EXCELLENCE. Quotations call
0849072310, 0715765859
WB005351 (WEBSITE)
SECURITY
GATES:
Custom-made, SLAM-LOCK,
Retractable, Burglar Proofing.
Service and Workmanship
EXCELLENCE. Quotations call
0849072310, 0715765859
WB005352 (WEBSITE)
SPEEDQUEEN en Whirlpool
herstelwerk, dienste en parte.
Louisa Cashan Appliances
082-749-1109.
MH026564 (152770)
STAALWERK, ons doen enige
staalwerk.
Elite
Roofing
079-163-3786.
SU147541 (165090)
STAINLESS Steel, Aluminium
and Steel Welding. Phone
Dawid Wiid at 082 441 9080
WB005238 (WEBSITE)
VERFWERK,
dakseel
/
waterdigting,
pleisterwerk,
herstelwerke, plafonne ens.
Deon Myburgh 0844270943
WB005876 (WEBSITE)
VERFWERK,
flink
en
professioneel. Elite Roofing
079-163-3786
SU147537 (165090)
WASMASJIENE, Tuimeldroër,
Skottelgoedwassers. Herstel,
diens en parte vir alle fabrikate.
Louisa Cashan Appliances
082-749-1109.
MH026567 (152770)
WATERPROOFING of roofs,
painting, maintenance, repairs,
ceilings, plastering etc. Deon
Myburgh 0844270943
WB005882 (WEBSITE)
WEDDINGS, etc. Affordable
a n d
s t u n n i n g ,
www.makinkymanzi.co.za.
Corlia 082-689-8383.
MH026104 (177209)
WENDY- Houthutte skuif en
herstel.
Hannes
Botha
082-387-3904.
HV001996 (193198AC)
YSKASDOKTER: Re-gas vir
R300. Goedkoop bargains. Tel.
072-491-3518.
SU147331 (152655)
YSKASTE - Herstel, hergas en
parte vir alle fabrikate. Louisa
Cashan
Appliances
082-749-1109.
MH026565 (152770)
YSKASTE en lugverkoeling herstel van alle yskaste en
vrieskaste.
Installasies
en
dienste
op
lugverkoeling.
Gashervulling op yskaste teen
billike pryse. Gerieflik op u eie
perseel.
Kontak
Gerrie
083-261-1315 vir betroubare
diens.
SU147499 (165102)
YSKASTE en lugverkoeling herstel van alle yskaste en
vrieskaste.
Installasies
en
dienste
op
lugverkoeling.
Gashervulling op yskaste teen
billike pryse. Gerieflik op u eie
perseel.
Kontak
Gerrie
083-261-1315 vir betroubare
diens.
SU147500 (165102)
23Z
SPESIALE
DIENSTE /
SPECIAL
SERVICES/
Creative
Coatings
Resin, Epoxy and Urethane
systems available for all
different applications.
• Liquid Polyurethane Foam
• Moulding Rubber
• Fibreglass & Resin
• Epoxy Coatings & Resin
• Polyester Resin
• Urethane
• Fibreglass Pool Repairs
• Pool chemicals, pumps
& accessories.
C/o Nelson Mandela &
Boom Streets, Rustenburg
Tel: 014 597 3652
Safety Advantage
is a credited
service provider,
we facilitate the
following training
and much more:
HIRA, Working at
Heights,
Legal Liability, Safety
Representative,
Basic Fire.
Please phone us on:
78 Bosch Str
014 592 0536
54a Von Wielligh
014 592 5700
Corne Coetzee
071 603 4941
E
SERVIC
R
U
O
H
RY
ONE
FACTO
P
R STAM
ATES
RUBBE NUMBER PL
g
O
AUT
tenbur
tr. Rus
S
m
o
/8
o
7
57 B
92 930
( 014
5
23Z
SPESIALE
DIENSTE /
SPECIAL
SERVICES/
TLB TE
HUUR
Grou van vondasies
Skoonmaak van
erwe en damme.
Flip 082 498 6710
CHRISTIAN
BUSINESSMENN
BUSINESSME
We meet every
Friday morning
at 6:00 @
Rustenburg
Golf Club
See you there!
BEST
Carpet Cleaners
Steam cleaning of:
Carpets,
lounge suites,
mattresses.
Industrial
machines
Dry in 3 hours
Santa
084 734 4064
076 013 8993
084 734 4064
• All types of carpets /
upholstery / leather &
suede (wash & polish).
• Office carpets & chairs.
• Pre-occupation
cleaning.
• Contract cleaning.
• Window cleaning.
• We do air filters.
For Free Quotations:
CONTACT: MADELYN
072 668 4491
[email protected]
gmail.com
NOTICE
NOTIFICATION
OF
ENVIRONMENTAL
AUTHORISATION: THE PROPOSED MARIKANA IN-PIT
REHABILITATION
PROJECT,
RUSTENBURG
LOCAL
MUNICIPALITY NORTH WEST PROVINCE Notice is given in
terms of Regulation 10(2) of the Environmental Impact Assessment
Regulations, 2010, as published in GN 543 that the North West
Department of Rural, Environment and Agriculture Development
(NW READ) has decided to authorize the Marikana In-Pit
Rehabilitation Project. The environmental authorisation is dated
2014/12/09 (Received on 2014/12/11). READ ref no: NWP/EIA/56
/2013 A copy of the positive Environmental Authorisation (EA),
which contains the conditions of approval and reasons for the
decision, will be furnished on request. In short, the Department is
satisfied that, subject to compliance with the conditions contained
in the EA, the proposed activity will not conflict with the general
objectives of integrated environmental management laid down in
Chapter 5 of the National Environmental Management Act, 1998
(Act No. 107 of 1998) as amended and that any potentially
detrimental environmental impacts resulting from the proposed
activity can be mitigated to acceptable levels. Kindly contact AGES
Gauteng should you wish to receive a copy of this letter. In terms
of Chapter 7 of the EIA Regulations, any party who wished to
appeal against any aspect of the decision must, inter alia, lodge a
notice of intention to appeal, as prescribed in regulation (62) of
Environmental Impact Assessment Regulations, 2010, with the
Member of the Executive Council, Department of Rural,
Environment and Agriculture Development within 20 days from the
date of the EA, by means of one of the following methods: By
facsimile: (018) 384 2679 By hand: Agricentre Building, Cnr Dr.
James Moroka and Stadium Road, Mmabatho. Appeals must be
lodged within thirty (30) days after lapsing of the 20 days
contemplated in regulation 60 (1) of lodging of the notice to appeal.
Appeals must comply with the provisions of Chapter 7 of
Environmental Impact Assessment Regulations and Environmental
Framework Regulations, 2010 Government Notice No. R. 543 of
18 June 2010. Please note that according to GN 543 the dates
between the 15th of December 2014 and the 2nd of January 2015
should be excluded in the reckoning of days. Consultants: AGES
Gauteng Attention: Reneé Kruger. Postnet 74, Private Bag X07,
Arcadia, 0007. Telephone: (012) 751 2160 Fax: 086 607 2406.
Reference: Marikana In-Pit Rehabilitation Project Email: rkruger
@ages-group.com or [email protected]
SU147496 (K11W51)
KENNISGEWING BOEDELKENNISGEWING In die boedel van
Wyle: Andries Zagarias Fourie, Id nommer 5603025090081 van
Safari Postal Services Jabes 3052, Privaatsak X82012
Rustenburg. Datum van afsterwe: 14 Oktober 2013.
Boedelnommer: 19044/2013. Die Eerste en Finale Likwidasie en
Distribusierekening in die boedel sal ter insae lê by die Meester
van die Hooggeregshof, Pretoria en Landdros Hermanus vir 'n
tydperk van 21 dae vanaf Vrydag 19 Desember 2014. GH
Engelbrecht, Posbus 2298, Wingate Park, 0153.
SU147494 (K4W51)
NOTICE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA LIQUIDATION AND
DISTRIBUTION ACCOUNTS IN DECEASED ESTATES LYING
FOR INSPECTION In terms of section 35 (5) of Act 66 of 1965
notice is hereby given that copies of the liquidation and distribution
accounts (first and final, unless otherwise stated) in the estates
specified below will be open for the inspection of all persons with
an interest therein for a period of 21 days (or shorter or longer if
specially stated) from the date specified or from the date of
publication hereof, whichever may be the later, and at the offices of
the Masters and Magistrates as stated. Should no objection thereto
be lodged with the Masters concerned during the specified period,
the executors will proceed to make payments in accordance with
the accounts. 2. Registered number of estate 6749/2013. Surname
MOENG. Christian names GALETLALE MARTHA. Identity number
340801 0319 08 7. Last address 257 NAKEDI STREET, EXT 1,
PAARDEKRAAL, RUSTENBURG. Complete only if deceased was
married in community of property. Christian names and surname of
surviving spouse N.A. (WIDOWER). Description of account other
than First and Final LIQUIDATION AND DISTRIBUTION
ACCOUNT. Magistrate's Office RUSTENBURG. Master's Office
MAFIKENG. Advertiser, and address GROBLER LEVIN SOONIUS
INC., CNR BEYERS NAUDE & BRINK STREETS,
RUSTENBURG, 0299 Date 09/12/2014. Tel 014 597 9900
SU147491 (K1W51)
NOTICE LIQUIDATION AND DISTRIBUTION ACCOUNT IN
DECEASED ESTATE LYING FOR INSPECTION In terms of
Section 35(5) of Act 66 of 1965 notice is hereby given that copies
of the amended liquidation and distribution accounts (first and final,
unless otherwise stated) in the estate specified below will be open
for the inspection of all persons with an interest therein for a period
of 21 days (or shorter or longer if specially stated from the date
specified or from the date of publication hereof, whichever may be
the later, and at the offices of the Master and the Magistrate as
stated. Should no objection thereto be lodged with the master
concerned during the specified period, the executors will proceed
to make payments in accordance with the accounts. 1. Registered
number of estate: 020663/2014. Surname: MOLEFE. Christian
name:
KEFILWE
MAGDELINE.
Identity
Number:
480827-0532-080. Complete only if deceased was married in
community of property: Christian names and surnames of surviving
spouse: Description of account other than First and Final. Period of
inspection other than 21 days. Magistrate's Office: RUSTENBURG.
Master's Office: MAHIKENG. Advertiser and address: OFFICE NO:
02 FIRST FLOOR, DALE CENTRE, CNR NELSON MANDELA &
BERG STREET, RUSTENBURG, 0300. Date: 11 DECEMBER
2014. Tel: 014-592-9872.
EF023310 (K7W51)
NOTICE LIQUIDATION AND DISTRIBUTION ACCOUNT IN
DECEASED ESTATE LYING FOR INSPECTION In terms of
Section 35(5) of Act 66 of 1965 notice is hereby given that copies
of the amended liquidation and distribution accounts(first and final,
unless otherwise stated) in the estate specified below will be open
for the inspection of all persons with an interest therein for a period
of 21 days (or shorter or longer if specially stated from the date
specified or from the date of publication hereof, whichever may be
the later, and at the offices of the Master and the Magistrate as
stated. Should no objection thereto be lodged with the master
concerned during the specified period, the executors will proceed
to make payments in accordance with the account. Should no
objection thereto be lodged with the master concerned during the
specified period, the executors will proceed to make payments in
accordance with the account. 1. Registered number of estate: 8161
/2013. Surname: MASELO. Christian name: JEREMIAH WILLIAM.
Identity Number: 660720-5418-086. Complete only if deceased
was married in community of property: Christian names and
surnames of surviving spouse: MAKGATLA MANCHA CAROLINA.
Identity Number: 670309-0731-087. Description of account other
than First and Final. Period of inspection other than 21 days.
Magistrate's Office: RUSTENBURG. Master's Office: MAHIKENG.
Advertiser and address: OFFICE NO: 02 FIRST FLOOR, DALE
CENTRE, CNR NELSON MANDELA & BERG STREET,
RUSTENBURG, 0300. Date: 11 DECEMBER 2014. Tel:
014-592-9872.
EF023309 (K6W51)
NOTICE. REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. NOTICE TO
CREDITORS IN DECEASED ESTATES. All persons having claims
against the under-mentioned estate must lodge it with the Executor
concerned within 30 days (or as indicated) from date of publication
hereof. A. Estate Number: 0251362014. Master's Office:
MAHIKENG. Surname: THUPANE. First Names: MABU EZEKIEL.
Date of Birth: 1952-07-01. ID Number: 5207015426089. Last
Address: 815 HARTBEESFONTEIN, RUSTENBURG, NORTH
WEST PROVINCE. Date of Death: 2014-11-13. B. Only applicable
if deceased was married in community of property/subject to the
accrual system: First Names of Surviving Spouse: MMAPULE
MARIA. Surname of Surviving Spouse: THUPANE. Date of Birth:
1954-01-06. ID Number: 5401060282089. C. Name (only one) of
Executor or Authorised Agent: MARIA THUPANE. Address of
Executor or Authorised Agent: 815 HARTBEESFONTEIN,
RUSTENBURG, NORTH WEST PROVINCE. Advertiser Name:
ON. NGWENYA ATTORNEYS. Advertiser Address: OFFICE 02,
DALE CENTRE, RUSTENBURG. Advertiser Email: on.ngwenya
@gmail.com. Date Submitted: 2014-12-11. Advertiser Telephone:
014-592-9872.
RC041772 (K10W51)
NOTICE LIQUIDATION AND DISTRIBUTION ACCOUNTS IN
DECEASED ESTATES LYING FOR INSPECTION In the Estate of
the Late: Surname: MOOLMAN. First names: MARISA. Estate
number: 767/2014. Identity/passport number: 621121 0038 086.
Date of death: 12/12/2013. Last address: 28 SILVERLEAF
AVENUE, PROTEAPARK, RUSTENBURG The FIRST AND FINAL
Liquidation and Distribution Account in this estate will be open for
inspection for a period of 21 days from 19 December 2014 at the
office of the Master of the High Court MMABATHO and the
Magistrate's Office, RUSTENBURG. In case of a marriage in
community of property: First Names and Surname of Surviving
Spouse: BAREND DANIëL MOOLMAN. Identity/Passport Number:
610821 5048 088. Name and address of Executor or Authorised
Agent: VOLKER HELMUT JOHANNES KRUGER and
STEPHANUS JOHANNES KRUGER,@OFFICE, NORTH BLOCK,
67 BRINK STREET, RUSTENBURG. Billing details: Advertiser
Name: VAN VELDEN-DUFFEY INCORPORATED. Advertiser
Address: Private Bag X82082, Rustenburg, 0300, Docex 1,
Rustenburg, Ref: Lizette du Plessis. Advertiser Email: lizette
@vvd.co.za Advertiser Telephone: 014 592 1135 Reference:
KB0945 Date submitted: 2014/12/05
SU147492 (K2W51)
19 DESEMBER 2014
RUSTENBURG HERALD - CLASSIFIEDS
NOTICE TO CREDITORS IN DECEASED ESTATES In the Estate
of the Late: Surname: DE BEER. First names: HENDRIK PETRUS
JACOBUS. Estate number: 25204/2014. Identity/passport number:
5304165017089. Date of death: 12/11/2014. Last address:
PORTION 13 OF THE FARM MIDDELFONTEIN 361, JQ,
KOSTER. All persons having claims against the above-mentioned
estate are required to lodge their claims with the undersigned
within 30 days after the date of publication hereof. In case of a
marriage in community of property: Name and address of Executor
or Authorised Agent: HEILA MAGDALENA DE BEER and MARI
DE JAGER, PORTION 13 OF THE FARM MIDDELFONTEIN 361,
JQ, KOSTER Billing details: Advertiser Name: D E Van Straten &
Company Co Inc. Advertiser Address: PRIVATE BAG X82331,
RUSTENBURG, 0300 Advertiser EMail: [email protected]
Advertiser Telephone: 014 5928435 Reference: DVS Date
submitted: 2014/12/10
SU147495 (K5W51)
NOTICE LIQUIDATION AND DISTRIBUTION ACCOUNTS IN
DECEASED ESTATES LYING FOR INSPECTION In the Estate of
the Late: Surname: HITE. First names: JOHANNA MAGDALENA.
Estate number: 21426/2014. Identity/passport number: 461030
0045 087. Date of death: 22/05/2014. Last address: 14 GARDENIA
AVENUE, RUSTENBURG, 0299 The FIRST AND FINAL
Liquidation and Distribution Account in this estate will be open for
inspection for a period of 21 days from 19 December 2014 at the
office of the Master of the High Court MMABATHO and the
Magistrate's Office, RUSTENBURG. In case of a marriage in
community of property: Name and address of Executor or
Authorised Agent: VOLKER HELMUT JOHANNES KRUGER as
nominee of VAN VELDEN-DUFFEY INCORPORATED,@OFFICE,
NORTH BLOCK 67 BRINK STREET, RUSTENBURG Billing
details:
Advertiser
Name:
VAN
VELDEN-DUFFEY
INCORPORATED. Advertiser Address: Private Bag X82082,
Rustenburg, 0300, Docex 1, Rustenburg, Ref: Lizette du Plessis.
Advertiser Email: [email protected] Advertiser Telephone: 014 592
1135 Reference: KB0973 Date submitted: 2014/12/04
SU147493 (K3W51)
NOTICE. REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. NOTICE TO
CREDITORS IN DECEASED ESTATES. All persons having claims
against the under-mentioned estate must lodge it with the Executor
concerned within 30 days (or as indicated) from date of publication
hereof. A. Estate Number: 0231942014. Master's Office:
MAHIKENG. Surname: MALINGA. First Names: STANLEY. Date
of Birth: 1947-02-27. ID Number: 4702275599089. Last Address:
PLOT 79, KROONDAAL, LEKOJANENG, HOUSE NO. 09,
RUSTENBURG. Date of Death: 2014-06-04. B. Only applicable if
deceased was married in community of property/subject to the
accrual system: First Names of Surviving Spouse: BETTY SUZAN.
Surname of Surviving Spouse: MALINGA. Date of Birth:
1970-01-28. ID Number: 7001280772089. C. Name (only one) of
Executor or Authorised Agent: MALINGA BETTY. Address of
Executor or Authorised Agent: PLOT 79, KROONDAAL,
RUSTENBURG, NORTH WEST PROVINCE. Advertiser Name:
ON. NGWENYA ATTORNEYS. Advertiser Address: OFFICE 02,
DALE CENTRE, RUSTENBURG. Advertiser Email: on.ngwenya
@gmail.com. Date Submitted: 2014-12-11. Advertiser Telephone:
014-592-9872.
RC041770 (K8W51)
NOTICE. REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. NOTICE TO
CREDITORS IN DECEASED ESTATES. All persons having claims
against the under-mentioned estate must lodge it with the Executor
concerned within 30 days (or as indicated) from date of
publicaction hereof. A. Estate Number: 0243792014. Master's
Office: MAHIKENG. Surname: MOHAPELELOA. First Names:
THABISO EVERRITT. Date of Birth: 1970-03-16. ID Number:
7003166323086. Last Address: 13260 SUNRISE VIEW,
RUSTENBURG DISTRICT, NORTH WEST PROVINCE. Date of
Death: 2014-09-13. B. Only applicable if deceased was married in
community of property/subject to the accrual system: First Names
of Surviving Spouse: LIMPHO MERIAM. Surname of Surviving
Spouse: MOHAPELOA. ID Number: RA596005. C. Name (only
one) of Executor or Authorised Agent: MERIAM MOHAPELOA.
Address of Executor or Authorised Agent: 13260 SUNRISE VIEW,
RUSTENBURG, NORTH WEST PROVINCE. Advertiser Name:
ON. NGWENYA ATTORNEYS. Advertiser Address: OFFICE 02,
DALE CENTRE, RUSTENBURG. Advertiser Email: on.ngwenya
@gmail.com. Date Submitted: 2014-12-11. Advertiser Telephone:
014-592-9872.
RC041771 (K9W51)
27
TE LAAT VIR
KLASSIFIKASIE /
TOO LATE FOR/
27Z
TE LAAT VIR
KLASSIFIKASIE /
TO LATE FOR /
“A man who stops
advertising to save money
Sunrise View Primary
[4XDOL¿HG)RXQGDWLRQ
SKDVH
,QWHUPHGLDWH3KDVH
‡[0DWKHPDWLFV
‡[7HFKQRORJ\
- Henry Ford
Sunrise View
Primary
Plant Metallurgist: Ref No.1313/14
Minimum Requirements:
q
Applicants must have the following:
A Bachelor’s degree or a Diploma in Metallurgy or Chemical
Engineering is required. One to two years’ experience in Metallurgy
ǁŝƚŚŝŶĂWƌŽĐĞƐƐKƉĞƌĂƟŽŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚ͘^ƵƉĞƌǀŝƐŽƌLJ
ĞdžƉĞƌŝĞŶĐĞŝƐƉƌĞĨĞƌĞŶƟĂů͘sĂůŝĚĚƌŝǀĞƌ͛ƐůŝĐĞŶƐĞŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚ͘
To apply for this vacancy please use the following link to register
ĮƌƐƚĂŶĚƵƉůŽĂĚLJŽƵƌĐǀ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŵŝŶŽƉĞdž͘ƌĞĐƌƵŝƚďĂŶŬ͘ĐŽ͘njĂͬĂŶĚŝĚĂƚĞͬ:ŽďWƌĞǀŝĞǁ͘
Ɖ ͬͬ
Ɖ
ͬ
ͬ
ĂƐƉdž͍/ĚсϭϮϭϯ
Ɖ
>K^/E'd͗ϮϰƚŚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϰdϭϮEKKE͘
QUALIFIED LIBRARIAN
‡&RPSXWHUOLWHUDWH
‡$WOHDVW\HDUVH[SHULHQFH
3x GROUNDSMEN
‡$WOHDVW\HDUVH[SHULHQFH
‡*HQHUDOPDLQWHQDQFHVNLOOV
Previous references required.
Submit CV’s to email:
[email protected]
Closing Date: 12th January 2015
Vakatures
Vacancies
Vakatures
Vacancies
Vakatures
Vacancies
Marula Platinum Limited is situated on the eastern limb of the
Bushveld Igneous Complex near Burgersfort. We are looking for
the right calibre candidate for this position:
MEENTHUIS te huur in
Safarituine
Ruim
tweeslaapkamermeenthuis met
toesluitmotorhuis
plus
skadunetafdak
en
tuin.
Lugreëling in hoofslaapkamer.
Badkamer met bad en stort.
Sekuriteitstoegang. R6250 per
maand. Vanaf 1 Jan. 2015.
Chris - 083-601-6109.
YD077428 (152882)
Engineering Superintendent (Projects)
Applications can be sent to:
Marula
The Senior Human Resources Officer
(Ref. 114922)
MEUBELVERVOER - Doen
lokale en landswyd trekke.
Persoonlike
toesig
met
opgeleide arbeiders. Kontak
Dawie by 082-937-9416.
SU147571 (WEBSITE)
Minimum qualifications and requirements:
• An N4/S2 qualification plus a recognised Electrical/
Mechanical Section 13 Trade Certificate is essential
• A Grade 12 (NQF Level 4) Certificate is essential
• Minimum of 3 years’ experience as an Engineering
Foreman is essential
• 5 years’ relevant working experience is essential (for
effluxion of time candidates only)
• Relevant exposure and knowledge with regard to
conveyor belts and underground mining equipment and
building work is essential
• Knowledge of other engineering trades is essential
• Computer literacy (MS Office package) is essential
• Knowledge of SAP maintenance systems would be
considered an advantage
Other desirable requirements:
• Self-driven and highly motivated with strong leadership
skills
• Ability to maintain a high standard of work
• Good organising and delegation skills
• Ability to type reports, create bar charts and interpret
engineering drawing design
ROMMELVERWYDERING
Bou, tuin, karre, enige iets.
Doen lokale en landswyd
trekke. Kontak Dawie by
082-937-9416.
SU147572 (WEBSITE)
SKAARS-tipe (Wit) Pekingese
baba woefies. Sy het net een
tefie en een reuntjie. Hulle is
beskikbaar
Maandag
22
Desember 2014. 'n Baie
spesiale geskenk vir Kersfees.
Prys
R3000.
Skakel
074-156-3791 of 079-468-6360.
SU147573 (NC)
3 Slk huis te huur in Privaat
Oord
te
Kloof
Pad.
Toesluitmotorhuis met afdak.
Verskeie huise op perseel.
Huur R9000. Sluit in krag en
water, dromdiens, tuindiens en
sekuriteit fooi. Pragtige tuine en
swembad. Beskikbaar 24 Des.
2014. Skl. 082-621-2329 en
084-207-2412.
SU147560 (152983)
• Working knowledge of mine design, process design,
mechanical, electrical and civil/structural design
principles
Duties and responsibilities:
The successful candidate will be responsible for:
• Reporting directly to the Operations Engineer and
Project Manager
• Reporting to the Operations Mine Manager and giving
him/her details about the Project’s status
• Being involved in managing safety, health and
environmental standards, including good housekeeping
• Organising resources to meet an objective
• Allocating duties to contractors
• Testing a complete quality system for correct functioning
• Checking work has been carried out to the correct
specification
• Checking work completion to a set standard
• Effectively managing the logistics processes inclusive of
in-time ordering of spares and project requisites and
transportation to work areas
• Reviewing progress of a Project
In addition to challenging opportunities, the Company offers a competitive remuneration
package and the normal large-company benefits.
Human Communications 114922
www.humanjobs.co.za
Claassen De Wet
Attorneys
014 592 0361
clock to save time.”
DŝŶŽƉĞdžŚĂƐĂǀĂĐĂŶĐLJĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƉŽƐŝƟŽŶŝŶƚŚĞ
Kroondal area.
KASSIER word benodig by
Wegneemete in Geelhoutpark
072-149-3413.
SU147570 (WEBSITE)
DIVORCE?
is like a man who stops a
‡SACE&HUWLILFDWH
‡/DQJXDJHRI,QVWUXFWLRQ
(1*/,6+$)5,.$$16
&ORVLQJ'DWH-DQ
3DJH&9WRHPDLO
LQIR#VXQULVHYLHZSULPDU\FR]D
AAA-Goud. Koop of pand alle
heel of gebreekte juwele asook
Krugerrande en Rolux/Omega
horlosies.
Beste
pryse
gewaarborg.
079-891-8505
/014-596-5557.
MH026469 (152084)
27Z
TE LAAT VIR
KLASSIFIKASIE /
TO LATE FOR /
BLADSY 5
(attention: Paula Shihlomule), Marula
Platinum Limited, PO Box 1496,
Steelpoort 1133, or fax: (014) 569-9510
or e-mail in MS Word format to:
[email protected]
Closing date: 31 December 2014
Marula has the right not to make
Company details can be found at http://www.implats.co.za
Preference will be given to candidates from the
designated groups.
Short-listed candidates may be subjected to
psychometric assessment.
Applications from agencies will not be accepted.
If you have not heard from us within 30 days of
the closing date, please regard your application as
unsuccessful.
an appointment.
RUSTENBURG HERALD - CLASSIFIEDS
PAGE 6
(Pty)Ltd
Va Va
19 DECEMBER 2014
DŝŶŽƉĞdžŚĂƐĂǀĂĐĂŶĐLJĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƉŽƐŝƟŽŶŝŶ>ĞƐŽƚŚŽ͘
dŚŝƐƉŽƐŝƟŽŶĂƉƉůŝĞƐƚŽ>ĞƐŽƚŚŽŶĂƟŽŶĂůƐŽŶůLJ͘
Plant Manager :
Minimum Requirements: Applicants must have the following:
ͻ ĂĐŚĞůŽƌ͛Ɛ ĞŐƌĞĞ Žƌ ŝƉůŽŵĂ ŝŶ DĞƚĂůůƵƌŐLJ Žƌ ŚĞŵŝĐĂů
Engineering
ͻ ZĞůĞǀĂŶƚďƵƐŝŶĞƐƐDĂŶĂŐĞŵĞŶƚƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶǁŝůůďĞĂŶĂĚǀĂŶƚĂŐĞ
ͻ DŝŶŝŵƵŵϭϬLJĞĂƌƐ͛ĞdžƉĞƌŝĞŶĐĞŝŶƚŚĞŵŝŶĞƌĂůƐƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŝŶĚƵƐƚƌLJ͘
ŝĂŵŽŶĚƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĞdžƉĞƌŝĞŶĐĞŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽƵƐ͘
ͻ <ŶŽǁůĞĚŐĞŽĨ>ĞŐĂůŽŵƉůŝĂŶĐĞƌĞůĂƚĞĚƚŽǁŽƌŬŝŶŐŝŶƚŚĞĚŝĂŵŽŶĚ
ŝŶĚƵƐƚƌLJ͘
ͻ <ŶŽǁůĞĚŐĞŽĨdĞĐŚŶŝĐĂůZŝƐŬDĂŶĂŐĞŵĞŶƚƌĞůĂƚĞĚƚŽǁŽƌŬŝŶŐŝŶƚŚĞ
ĚŝĂŵŽŶĚŝŶĚƵƐƚƌLJ͘
ͻ DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ<ŶŽǁůĞĚŐĞ
ͻ WƌŽũĞĐƚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ͻ ŵƉůŽLJĞĞZĞůĂƟŽŶĂŶĚWĞŽƉůĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐŬŝůůƐ
ͻ WƌŽƐƉĞĐƟǀĞĂƉƉůŝĐĂŶƚŵƵƐƚďĞĂďůĞƚŽƉĂƐƐĂŶŝŶƚĞŐƌŝƚLJĂŶĚƉŽůŝĐĞ
ĐůĞĂƌĂŶĐĞĐŚĞĐŬ͘
Mogale Alloys is committed to the achievement of equity in employment related to race, gender and
disability.
dŽ ĂƉƉůLJ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ǀĂĐĂŶĐLJ ƉůĞĂƐĞ ƐĞŶĚ LJŽƵƌ Đǀ ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ ƚŽ ƚŚĞ
following email address:
[email protected]
CLOSING DATE: 24th December 2014 at 12 noon.
k
a
t
u
r
e
s
Department of Education and Sport Development
Deaf Teacher Assistants (SL2) (10 Posts)
Sub-directorate: Inclusive Education Services
Division: Special Schools
The ASA Metals Smelter and its subsidiary, Dilokong Chrome Mine, are situated on the eastern
rim of the Bushveld Igneous Complex (BIC), where some 83% of the world’s chrome reserves are
located. The key to our ongoing success has been continuous innovation and development. These
endeavours include: • An ore beneficiation plant • Pelletising and sinter plant • Two 66 MVA closed
production furnaces. These exciting developments have necessitated the employ of only the best
the mining profession has to offer.
Join us at our operation, close to the rapidly expanding town of Burgersfort in the Limpopo Province.
Mechanical Foreman (x2) Smelter Engineering
Role: The successful candidate will ensure the optimum availability of specified engineering
equipment at the lowest cost and optimum reliability levels. Key performance areas include reading
and interpreting mechanical and structural steel drawings, conducting on-the-job coaching, ensuring
that day-to-day performance is measured and reviewed and corrective actions initiated and
monitored, and ensuring that an ongoing team and individual performance measurement and review
takes place within the section. The incumbent will also be expected to ensure day-to-day resources
are effectively and efficiently utilised and scheduled while improving the overall performance of
the workplace to ensure optimum service delivery. Further duties include advising on equipment
replacement when needed as well as conducting fault finding on specified equipment and executing
repairs or replacements.
Requirements: Candidates will need an NQF Level 5 qualification or a National Diploma in
the Mechanical field and must be Trade test-qualified as a Boilermaker/Fitter. At least 3 years’
experience in the engineering environment as a Foreman, coupled with a Supervisory qualification
and knowledge of Quality Management Systems are essential, while experience in arc furnaces will
be an advantage. Vital requirements include the ability to perform inspections to comply with legal
requirements and to facilitate effective and action-orientated performance review activities involving
all required stakeholders. A driver’s licence and own transport are imperative.
General: • ASA Metals (Pty) Ltd/Dilokong Chrome Mine (Pty) Ltd is an equal opportunity employer
• Preference will be given to historically disadvantaged South Africans • Assessment may be one of
the methods utilised to determine the successful candidates • The Company offers a competitive
remuneration package commensurate with the positions.
Please forward your application, together with copies of qualifications and quoting the post
title, to the HR Department, ASA Metals, at e-mail: [email protected]
The Company reserves the right not to appoint. Applicants who have not heard from the Company
within 30 days of sending their CVs must accept that their applications were unsuccessful.
Closing date: 24 December 2014
www.humanjobs.co.za
www.asametals.co.za
Human Communications 114990
Basic salary: R73 044 per annum
• Bojanala District: Kutlwanong School for the Deaf (8 Posts)
(Ref. K23950/1) • Dr Kenneth Kaunda District: North West
Secondary School for the Deaf (2 Posts) (Ref. K23950/2)
Requirements: • Grade 12 (NQF Level 4) or equivalent • Experience in and knowledge of
working with children • Experience in and knowledge of disabled learners experiencing
barriers to learning will be an advantage.
Competencies and skills: • Excellent SA Sign Language skills • Good relationships with
children • Ability and interest in working with disabled children.
Key performance areas, inter alia, include: • Co-teaching with SASL Teacher the grammar,
literature and culture of SASL • Jointly planning for presenting lessons • Acting as role model
for South African Sign Language • Supporting learners who are struggling with a concept and
working individually with learners in order to acquire SASL • Assisting with the preparation of
worksheets • Assisting with setting up of technology needed to present lessons, record learners
or conduct assessments • Assisting with assessing of learners • After web-cam or video
recordings, saving all material on one central memory stick, hard drive or disk for record
purposes • Assisting the SASL Teacher in assessing the recordings/expressive signing skills of
the learners • Assisting with research on different topics, grammar/linguistics and deaf culture
to be used when presenting classes • Assisting with development of signs where no signs/
terminology exist • Sharing accountability for the outcomes of the SASL CAPS • Weekly
evaluation of the successes and the failures.
Enquiries: Mrs Z Sprang, cell: 083 408 8803
General Instructions
In terms of the Departmental Equity Plan, females and persons with disabilities will receive
preference. The Department is an equal opportunity, affirmative action employer. It is our
intention to promote gender and disability in the Department through the filling of the posts.
Candidates whose transfer/promotion/appointment will promote the above, will receive
preference. A clear indication in this regard will facilitate the processing of applications.
Correctly completed and signed applications must be submitted on the Z83 Form, obtainable
from any Public Service Department, and be accompanied by certified copies of formal
qualifications, ID and comprehensive Curriculum Vitae (which must include a minimum of
referees).
Envelopes containing application forms must be clearly marked “Application for an
advertised post” and forwarded to the address and attention of the person listed below:
Bojanala Platinum: Private Bag X82110, Rustenburg 0300 or hand deliver at Phaladium
House, corner Clopper and Oliver Thambo Drives, Rustenburg 0300, for attention: Mr Pilane,
tel. (014) 597-8649/50
Dr Kenneth Kaunda: Private Bag X1256, Potchefstroom 2520 or hand delivered at Teemane
Building, Greyling Street, Potchefstroom 2520, for attention: Ms Nomandla, tel. (018) 299-8243
Applications with incorrect information and/or those received after the closing date indicated
below will, as a rule, not be accepted. Due to the large number of applications we envisage to
receive, applications will not be acknowledged. You may, however, contact the relevant
enquiries person to confirm if your application has been received. If you do
not receive any response from us within 90 days of the closing date, please
accept that your application was unsuccessful. The Department reserves
the right not to make an appointment to the advertised post.
Closing date: 24 December 2014 (posted applications must have reached
the Department by 16:30 on this date, otherwise they will not be
considered).
Kone Solutions K23950
c
a
n
c
e
19 DESEMBER 2014
RUSTENBURG HERALD - CLASSIFIEDS
BLADSY 7
SUPREME POULTRY, with its Head Office in Potchefstroom, is the
third largest broiler meat producer in South Africa. The following position
exists:
SUPREME POULTRY (PTY) LTD, with its Head Office in
Potchefstroom, is the third largest broiler meat producer in
South Africa. The following positions exist:
Clinic Sister
Mafikeng Processing Plant
ELECTRICIAN
The ideal person will be in possession of an appropriate qualification and
at least 5 years relevant primary health care and occupational health care
experience. The possession of a Dispensing license will be an advantage. In
this operational role, be fully responsible and accountable for the effective
running of the clinic at the Mafikeng Processing Plant.
Other requirements and responsibilities include the following:
‡ 0DQDJHWKHGD\WRGD\FOLQLFDFWLYLWLHV
‡ 6RXQGUHFRUGNHHSLQJDQGUHSRUWLQJRQFOLQLFDFWLYLWLHV
‡ &RXQVHOOLQJRIHPSOR\HHVRQSHUVRQDODQGKHDOWKUHODWHGPDWWHUV
‡ .QRZOHGJHRIDSSOLFDEOHOHJLVODWLRQLQFOXGLQJWKH2FFXSDWLRQDO+HDOWK
and Safety Act.
‡ &RRUGLQDWLQJ WKH XVH RI SHUVRQDO SURWHFWLYH HTXLSPHQW 33( DW WKH
workplace.
‡ (VWDEOLVKLQJRIJHQHUDOVRXQGZRUNLQJUHODWLRQVKLSV
The successful candidate will report directly to the Human Resources
Manager and will operate from the Mafikeng Processing Plant.
Written applications can be directed to: The HR Manager, Supreme Poultry
3W\/WGRU)D[1RHPDLOMJRXZV#FRXQWU\ELUGFR]D
&ORVLQJ'DWH-DQ
Note that only short-listed candidates will be contacted.
Va Va
MAFIKENG PROCESSING PLANT
The ideal person will be in a possession of at least a Grade 12 qualification
with an Electrical trade test qualification and at least 3 years post trade experience as essential requirements. Experience in general maintenance
as well as the possession of a Wireman’s license will be to the advantage
of the applicant. Providing own transport is an absolute requirement.
Other responsibilities and required skills include the following:
>
>
>
>
>
>
>
>
Electrical maintenance for the entire Processing Plant
Good problem solving skills
Strong analytical skills
Strong mechanical orientation
Must have a good understanding of machinery
Knowledge of HACCP
Knowledge and understanding of Health and Safety requirements
Must be willing to work shifts and weekends
The successful candidate will report directly to the Electrical Forman and
will operate from Supreme Poultry Processing Plant, Mafikeng.
Written applications can be directed to: email: [email protected],
or Fax No: (018) 381 4059.
Closing Date: 7 Jan 2014
Note that only short-listed candidates will be contacted.
FRESH
PERSPECTIVES
k
a
t
u
r
e
s
Artisan (Fitter)
Our diversity makes a world of difference.
EMPLOYEE RELATIONS COORDINATOR, PLATINUM, DISHABA
MINE, LIMPOPO PROVINCE
Band 6
As the world’s leading primary producer of platinum group metals, we produce 40%
of the world’s newly mined platinum. Our mining, smelting and refining operations are
based in South Africa, while we’re developing Unki Platinum Mine in Zimbabwe and
actively exploring in Brazil. We have exploration partners in Canada, Russia and China,
and a number of joint ventures with several historically disadvantaged South African
consortia as part of our commitment to the transformation of the mining industry. A
part of Anglo American, we are helping to build the leading global mining company.
This is a specialist role within the Human Resources structure responsible for all the
associated employee industrial relations practices and systems. It is responsible
for the implementation, advice and updating of all the applicable industrial relations
practices within the Operation Unit. The role initiates appropriate intervention functions
(such as training, upgrading, trend analysis and orientation) to ensure legal compliance
and effectiveness of the processes. Good employee relations are essential.
To apply, you will need a Bachelor of Arts Personnel Management or similar, at least
5 years’ Human Resources experience (of which 2 years had been in the mining
environment, and includes some experience in other organisations) and competence in
Human Resources functional systems relevant to the role. Relevant computer literacy, a
valid Code 08 driver’s licence and a Certificate of Fitness are also needed.
Ref: 711316
Make your career dreams a reality with Anglo Platinum Ltd: Visit
www.angloplatinum.com and click on “Careers”, then “Employment Opportunities”,
and then search for the relevant reference number. Internal applicants can
apply via Eureka.
Closing date: 24 December 2014
Appointments will be made in line with Employment Equity considerations.
Glencore is one of the world’s largest global diversified
natural resource companies. Our global network comprises
more than 90 offices located in over 50 countries, plus we
have over 150 mining and metallurgical sites, offshore oil
production assets, farms and agricultural facilities.
We employ approximately 190 000 people and it’s these
people that we value above all else. They are our greatest
asset.
Our strategy is to maintain and build upon our position as
a leading integrated producer and marketer of commodities
worldwide.
Join us and let’s grow together.
Artisan (Fitter)
Engineering, Helena Mine, Mpumalanga
Ref. No. AF12/14
The incumbent will be responsible to the Engineering
Foreman for production targets, as well as implementation
of Management decisions, legal requirements and company
standards/policies. Compliance with the company’s HSEC
system is essential.
We are looking for a medically fit person holding an N3,
valid Red Ticket and valid trade certificate as a Fitter
(Section 13) with 2-3 years’ chrome engineering experience.
Sound practical conveyor experience will be an advantage.
Candidates must be able to function independently and
accurately and timeously complete assignments, and have
proven competency to communicate effectively in English.
Send a comprehensive Curriculum Vitae,
quoting the relevant reference number, to
[email protected]
Closing date: 30 December 2014
Because the resources we value most
are the people we employ.
www.humanjobs.co.za
Human Communications 114494
Human Communications 114951
c
a
n
c
i
e
s
Va Va
k
a a
t n
u
r
e
s
PAGE 8
RUSTENBURG HERALD - CLASSIFIEDS
19 DECEMBER 2014
Wonderland Kleuterskool se Pooh-klas – “Ten little Indians”.
Happy Feet Ballet wil graag al die ballerinas wat goeie resultate tydens die Tiny
Tot 1 DASA (Dance Academy of South-Africa) eksamen behaal het, gelukwens. Van
links agter is Leandri Venter, Esca Leonard, Jenna Sneddon en voor van links Izaan
du Toit, Lexi Bronkhorst, Surita van Heever, Merieke Joubert en Zoë Roodt.
Die oulike Nemo-klas van Wonderland Kleuterskool - “Under the Sea”.
Baie geluk aan Anke Jankowitz, Caylin
Bartle en Emma Haywood van Happy
Feet Ballet wat goeie resultate tydens
hul Tiny Tot 1 DASA (Dance Academy of
South-Africa) eksamen behaal het.
Baie geluk aan al die ballerinas van
Happy Feet Ballet wat goeie resultate
tydens die Tiny Tot 1 DASA (Dance
Academy of South-Africa) eksamen
behaal het. Van links agter is Charlotte
Dry, Kaylee Reyneke, Jenilee du Toit
en voor van links is Jadean Welthagen,
Kgaogelo en Elle Gouws.
Die Beertjieklas van Beertjieland: Orefile, Naomi, Junior, Bohlokoa, Realeboga,
Juffrou Linda Wolfaardt se Bytjie-klasmaatjies kon net nie stilsit toe Kersvader
Kabo, Chandré, Atlegang, Emma, Phenyo en Chisomo.
persentjies begin uitdeel het tydens Duimpie Den Kleuterskool se Kersboom-partytjie nie.Op die foto verskyn onder andere Lia Jonker, Lanka vd Westhuizen, Mihan
Fourie, Delmi Vosloo, Regardt Venter en Liandi de Villiers.
Juffrou Bianca Friendlander saam met haar opgewonde klasmaatjies Luan Bossert,
Rynmarie van Deventer, Marthinus Schoeman, Theresia Rheeder, Juliet du Plessis,
Marlo Viljoen, Jan Davis, Sherizelle van Staden, Cheunel Koen, Jennifer Knoetze,
Chevelle van Staden, Mieke Greeff, Tatiana Pieterse, Waldo Coetzee, Veronica
Strydom, Lodewyk Pretorius, Nerice Barnard, Jaundre Breedt, Jaundre J v Vuuren,
Kersvader en die twee Elfies (Ryan Murrish en Wilje du Toit) tydens Duimpie Den
Kleuterskool se onlangse Kerspartytjie.
Beertjielandkonsert: Die Leeutjieklas - Senethemba, Bucks, Kamogelo, Maungo,
Rethabile, Nayeli, Elidio, Mia, Bettie, Johan, Azaria, Remo, Mekyla, Henri, Mikayla
en Themba.
19 DESEMBER 2014
RUSTENBURG HERALD - CLASSIFIEDS
BLADSY 9
Chicken imports
suffer while local
is safe to eat
RUSTENBURG HERALD - RUSTENBURG
- Kom maak ‘n draai by die DBV en kom
kyk na die pragtige katte en honde wat
wag op ‘n nuwe lewe. Hulle benodig dringend komberse, kat- en hondekos, speelgoed vir honde en katte. Enige donasies
is welkom, baie dankie vir almal wat donasies gee dit word opreg waardeer. Kom
ondersteun die DBV by Rainhill Mark op
13 Desember. Vir inligting kontak die kantoor by (014) 592 3181 of na-ure vir Noodgeval by 072 933 7723. Epos: [email protected]
gmail.com.
RUSTENBURG HERALD - JOHANNESBURG
- Outbreaks of highly infectious bird flu in
the UK, Germany, the Netherlands and now
Canada, with more expected in other EU
countries has led to hundreds of thousands
of birds being culled and widespread import
bans. Local poultry however remains of a
high quality, and is safe to eat.
Dr Charlotte Nkuna, Director of the Poultry
Disease Management Agency at the South African Poultry Association (SAPA), says as the Avian Influenza (AI) virus survives for a long time
in frozen material, the flood of imported frozen
poultry products potentially increases the risk to
the national flock.
“Recognising the devastating impact of a potential Avian Influenza (AI) outbreak on the local
poultry industry - the country’s largest agricultural sector responsible for over 130,000 direct
jobs - the Department of Agriculture, Forestry
and Fisheries (DAFF), through the office of the
Director Animal Health, has placed an immediate ban on all imports of poultry and poultry
products into South Africa from the affected
countries,” says Dr Nkuna. “Importers, as well
as the poultry industry, must immediately stop
importing live poultry, poultry meat and processed poultry products from affected countries
as well as those that transit through those areas
to South Africa.”
Sol Motsepe, Senior Executive - Broilers at
SAPA, says even though the import bans are
likely to stay in place for some time to come, local producers are more than able to meet local
demand with a high quality local product that remains safe to eat.
“The DAFF will ban imports until affected
countries declare their freedom from AI with the
OIE, which can only be done a minimum of three
months after the last positive case has been reported. Affected countries then resubmit recertification applications for exports to South Africa, a
lengthy but critical process to ensure South African poultry and our consumers are protected,” he
says. “We have always been concerned over the
high levels of imported poultry and the manner in
which these frozen products are handled locally.
Considering that the bird flu virus survives in a
frozen state, the possibility of the disease spreading in this way is of national importance.”
Emphasising the importance of the safety of
local poultry for South African consumers, Dr
Nkuna says that SA runs a surveillance programme where producers test their flocks twice
a year to detect any emerging influenza strains
within the poultry populations. This proves that
our flock is currently free from the disease,
which enables producers to trade.
“We nevertheless remain vigilant with the
highest levels of biosecurity in place as successful eradication depends on a country’s ability to
respond quickly with high levels of human and
financial resources to stop the spread of the infection,” she says. “So, to protect our local industry, keep the national flock safe and ensure that
consumers continue to enjoy chicken that’s safe
to eat, until the affected countries are free of the
disease, bans on imports will remain in place.”
19 DECEMBER 2014
RUSTENBURG HERALD - CLASSIFIEDS
PAGE 10
Die Quelle - Kroondal. “Pub Lunches”
daily. Live music & dance. Saturdays
20:00 till late. Sunday Buffet booking by
Friday 014 536 3102/079 126 3249.
Burnout Pub & Grill (hoek van Bosch
en Van Belkum str). Maandag “Beerpong”. Woensdag - “Accoustic” aande. Donderdag - “Beerpong”.
Vrydae - “Live” musiek met Francois
du Plessis. 2 Happy Hours elke dag.
Kombuis oop vir lekker etes. Kom
kuier lekker saam! Vir navrae: 014
596 6163.
---------------------- K154519 W49-W51
Oujaarsdans - “Burnout Pub &
Grill”. Spitbraai & “Live” musiek
met Francois du Plessis, teen
R120 p/persoon. Plek: Burnout
Pub & Grill (h/v Bosch & van Belkum). Tyd: 19H00 tot volgende
jaar!. 1Ste glas wyn of 1 bier verniet. Vir navrae skakel: 082 927
1201 / 014 596 6163.
------------------ K154527 W50-W52
Oujaarsdans met Peter Brady Band
by Tabakteater, 67 Molen str, 31 Desember 2014. Bring eie eetgoed.
Kontantkroeg beskikbaar. R50-00
per persoon. Vir kaartjies kontak
asb: Pieter: 083 455 2867, Michelle:
083 269 4542, Alta: 082 498 1183.
--------------------- K154526 W50-W51
Watergat - Kroondal, ou Pta pad: Lekker Oujaarsdans, Woensdag 31 Desember 2014 “Musiek
Morne Life”. Ingang, braaipakkie, pap & sous en
slaai ingesluit, R60-00 per persoon. Bespreek en
kry kaartjies: Sterna 073 369 9715 of by Watergat
self.
----------------------------------------- K154512 W48-W51
Oujaarsdans by Makiti - Groot Marico.
R60 volw, R20 laerskool. 17H00 tot laat.
Kampplekke beskikbaar - Navrae: Ella
079 325 9790.
--------------------------- K154525 W50-W52
Oujaarsdans, 31 Des, 18H00, W A van Zylsaal,
Kremetartlaan. Vonkel-orkes van Eddie Roets.
Beperkte aantal kaartjies, R80 p/persoon, R40
hoërskoolkind. Eie eet- en drinkgoed, braaivure,
pryse te wen. 072 286 8636/072 171 0600.
----------------------------------------- K154523 W50-W52
Oujaarsdans!! Windgat! 31 Des. Kontantkroeg, kerrie & rys/worsrolle. Standaard “coolbag” R50 elk.
Groot kis “coolbag” R100 elk. Toegang: R80 per volwassene, R30 kinders 6-12 jaar. Bespreek en koop
u kaartjies so gou as moontlik om teleurstelling te
voorkom!! Navrae: Barbara 082 929 4911.
-------------------------------------------- K154501 W45-W51
Oujaarsdans by Riekersdam se Hoenderhok. Ingang: volwassenes en hoërskool-leerlinge R60,
laerskool-leerlinge is gratis. Daar is ‘n kontantkroeg en DJ. Welkom van so vyfuur. Navrae: Peet
op 073 232 2033.
----------------------------------------- K154528 W50-W52
Hoe om in die dagboek te adverteer:
Oujaarsdans: Bietjie Berg Gasteplaas, 31
Des 18H00 tot laat. Braaivleisvure gaan
hoog brand. Bring en Braai. Braaipakkies
beskikbaar. Streng kontantkroeg. Gratis toegang. 082 337 8223.
--------------------------------- K122786 W26 - T/C --------------------------------- K154514 W51-W52
Eagles Nest Atsegat Kersete: Hoofgereg:
4 Vleise - Gammon, Beefroast, Beestong,
Gebakte Hoender. 5 Slaaie - Biltongslaai,
Mangloslaai, Rysslaai, Beetslaai, Aartappelslaai. Nagereg - Wafel met roomys en
sjokoladesous. R115 volwassenes, R60
kinders o/10. 50% Deposito word gevra met
alle besprekings asb. Ete sal reg wees om
12H00. Geen kaartfasiliteite. Bespreek asb
voor/op 21 Desember. 073 342 2030/082
047 6849.
--------------------------------------- K154533 W51
Shingwedzi Pub en Restaurant bied
aan: Oujaarsdans met Marius de Klerk
van 18H00 tot sonsopkoms. Gratis ingang. Kinders welkom. Trek gemaklike
skoene aan om die voete te laat roer.
Kom geniet die lekkerste dansplek met
die beste musiek, beste pryse op drank
en kos. Woensdae Happy Hour 17H00
en 18H00. Kontak Marius 082 806 4694.
-----------------------------------K154534 W51
Broers Pub, langs Vaal Maseru - Vrydag
19/12/14 = Riaan Rust, Saterdag 20/12/14
= Stiaan Reynierse, Oujaar 31/12/14 = Piet
Pompies & Pierre. R100 vir ‘n platter. Ingang
gratis. 071 616 1195.
--------------------------------- K159450 W51-W52
‘n Standaard blokkie met ±30 woorde gaan u
slegs R50 (BTW ingesluit) kos en kan by die
ontvangs van die Rustenburg Herald geplaas en
betaal word. ‘n Maksimum van 2 blokkies aanmekaar (±60 woorde) mag geneem word en sal
dan R100 (BTW ingesluit) kos.
Blokraai 19-12
1
2
3
8
4
5
6
7
9
15
6
21
7
22
23
24
25
26
4
2
9
8
2
3
2
8
9
1
7
5
4
8 4
9
8
Blokraai 05-12
1
9
9
27
28
8
1
5
18
20
7
9
16
17
4
4 6
12
13
19
1
10
11
14
Win R100!!! # 299
7
3
1
4
2
Naam: .............................................................
Opgestel deur Philip Wessels - Compiled by Philip Wessels
R100 op die spel!
Voltooi die blokraaisel en handig dit in by die
koerant se kantore voor 10:00 die volgende Dinsdag.
NAME __________________________________________________________
ADDRESS _______________________________________________________
_________________________________________________________________
Dwars/across
1. Met giftige gas berook.
8. Papegaai (S-Am).
9. A small poisonous North-American
snake.
10. Public relations (abbr).
11. Geskiedenis.
13. Sies!
14. ’n Van.
16. River in Brasilië.
17. Genootskap van Regte Afrikaners (afk).
19. A turn for a team to bat.
22. Epic Spielberg movie.
23. A plaything for children.
24. Sjinese myl.
25. A precious stone with deep glowing
colours.
28. Onderhorig.
Af/down
1. Keelontsteking.
2. Bybelse stad.
3. A tree with a reddish-brown wood.
4. Wildsbok.
5. Eastern standard time (abbr).
6. Tydvak, tydperk.
7. Something that is declared or told
beforehand.
10. 3.14.
12. A contest in speed.
15. Mansnaam.
18. Reken, meen, eer.
20. Noorweër.
$KLGGHQRUXQH[SHFWHGGLI¿FXOW\
22. Lengtemaat.
26. Ma se man.
27. City of angels (abbr).
Adres: ..............................................................
Tel no:..............................................................
ID no: .............................................................
2
3
I
S
11
E
15
B
17
E
21
L
N S
8
C
12
L A
O R
E L
R E
23
I T
25
D E
29
E
31
A N A
4
T I N
9
I
O
13
N D E
A K S
18
I
22
A S
24
E M
26
27
A O R
R R E
L E P
5
6
Answer: # 297
1
5
3
9
4
7
2
6
8
7
9
8
6
2
3
5
4
1
4
6
2
5
1
8
9
3
7
5
7
4
8
3
6
1
9
2
2
3
1
7
9
4
8
5
6
9
8
6
2
5
1
4
7
3
8
1
9
3
7
5
6
2
4
3
4
5
1
6
2
7
8
9
6
2
7
4
8
9
3
1
5
Blokraaiwenners
RUSTENBURG
HERALD
RUSTENBURG - Janie Geldenhys
van Nylrivierlaan was die gelukkige
wenner van ons blokkiesraaisel van 5
Desember.
Gerrie Marais of Elke Hof was the
lucky winner of our Sudoku competition
#297.
Baie geluk aan die wenners wat ‘n
kontantprys van R100 elk losgeslaan
het.
The cash prize must be collected from
our offices at 13 Coetzer Street before
Monday, 22 December. Moet nie vergeet
om ‘n afskrif van u ID te bring nie.
Please note that the offices of the
Rustenburg Herald will be closed from
23 December until 12 January 2015.
Neem asseblief kennis dat die kantore
van die Rustenburg Herald vanaf 23
Desember tot 12 Januarie 2015 gesluit
sal wees.
7
K
B B
10
O R L E
14
K E N
16
A Z
19
20
C A C O
A D H A
S
T
28
T A
E
30
D
S S
T I C
Kersvader het die kinders by die Duitse Kleuterskool in
Kroondal verras en vir elkeen ‘n geskenkie gebring.
RUSTENBURG HERALD - CLASSIFIEDS
19 DECEMBER 2014
Kleine Khomas hou partytjie
RUSTENBURG HERALD - RUSTENBURG - Kom geniet
‘n heerlike middagete by Kleine Khomas op Kersdag (25
Desember) met die vermaak van Gibbon om 12:00.
Kaartjies beloop R250 vir volwassenes en R150 vir kinders
(4-12jr), ete ingesluit. Kampering, swembaddens en pretpark
beskikbaar. Vir meer inligting kan Zenta by 076 639 1222
geskakel word.
‘n Heerlike Oujaars Makiti word op 31 Desember vanaf 10:00
tot laat by Kleine Khomas gehou. Ricus Nel en Hannes van
Tonder sal vir die vermaak sorg en daar gaan ook ‘n dans,
vlooimarkstalletjies, kontantkroeg, kampering en swembaddens
beskikbaar wees. Toegang beloop R100 vir volwassenes en
R50 vir kinders (4 - 12jr).
Vir meer inligting kan Gerrie by 072 584 4737 geskakel word.
PAGE 11
Oujaarsdans
RUSTENBURG HERALD - RUSTENBURG - ‘n
Oujaarsdans met die Vonkel-orkes onder leiding van Eddie Roets en Philip Kruger op kitaar
en sang word op 31 Desember 2014 om 18:00
tot in die nuwejaar by die WA van Zylsaal gehou.
Eie eet- en drinkgoed, braaivure
en baie pryse te wen. Toegang
beloop R80 vir volwassenes en
R40 vir hoërskoolkinders. Beperkte aantal kaartjies is by Ansie by 072 286 8636 beskikbaar.
Antoinette,
Mariaan, Ester,
e, Ralie &
Rozanne
Kontak: 084 511 0358
+ 014 592 9062
Ricus Nel.
Hannes van Tonder.
KERSETE
@ R100 per Volwasse
@ R50 per Laerskoolkind
TYE: 12pm - 14pm
NUWEJAARSDANS
met Spitbraai
R150 per Volwasse
R75 per Laerskoolkind
TYE: 18:00 tot laat
Gibbon.
Pieter Naude by Jack Rabbit
RUSTENBURG HERALD - RUSTENBURG - Kom dans saam
met Pieter Naude by Jack Rabbit Pub (hoek van Klopper en
Kerkstraat) op Vrydagaand, 19 Desember. Kom geniet ‘n
heerlike aand van vermaak. Vir meer inligting kan Marlene
by 076 703 5661 geskakel word.
BESPREKING
083 482 8057
Sienie van der Merwe
071 280 0638
Rametsi Lodge
‘ƥ
…‡̷”ƒ‡–•‹Ǥ…‘Ǥœƒ
Christmas in the Bush
Join us for Christmas lunch on the 25th December (only 45 Minutes from Rustenburg)
Time: 12h30
Bring the whole family
Adults: R350.00 pp
Children: R200.00 per child (Aged 13-18)
Children: R150.00 per child (Aged 6-12)
Children: 5 and under Free
Reservations and pre-payment are essential –
3OHDVHFRQWDFW/HUDWRRQGXULQJRI¿FHKRXUVIRU5HVHUYDWLRQVHQTXLULHV
Seats are limited
PAGE 12
RUSTENBURG HERALD - CLASSIFIEDS
19 DECEMBER 2014
Oujaar by die Hoenderhok
RUSTENBURG - Dis weer tyd vir die jaarlikse groot besluit: “Waar
gaan jy Oujaar spandeer?”.
Die jaarlikse Oujaarsdans by
Riekertsdam se Hoenderhok
gaan vanjaar weer gons met
lekkerkry. Ingangsgelde is R60
vir volwassenes en hoërskoolleerlinge en laerskoolleerlinge
is gratis. Daar is ‘n kontantk-
roeg en DJ wat jou voete gaan
laat jeuk. Mense is welkom om
van so 17:00 die middag te begin kuier en wag vir die klokke
om 12:00 te slaan.
Vir meer besonderhede, skakel
vir Peet by 073 232 2033.
Adults R210 I Pensioners R175
Children 6 – 12 years – R135 I Children 1-5 years - Free
Charmaine van Heerden FUNCTION CO-ORDINATOR
082 663 7281 | [email protected] | www.hedgehogsnest.co.za
Function & Wedding Venue
CULINARY INSTITUTE - SUNDAY LUNCHES - WEDDINGS – CONFERENCES –
KIDDIES PARTIES - MATRIC FAREWELLS & YEAR-END FUNCTION