Norsk Varemerketidende nr 18/09

Download Report

Transcript Norsk Varemerketidende nr 18/09

.
nr 18/09 - 2009.04.27 NO
årgang 99
ISSN 1503-4925
Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder
kunngjøringer innenfor varemerkeområdet
f
f
POSTADRESSE
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo
f
E-POST
[email protected]
f
TELEFON
22 38 73 00
f
TELEFAKS
22 38 73 01
f
1
BESØKSADRESSE
Københavngaten 10
INFOSENTERETS TELEFONTID
kl. 09.00 - 15.00
Telefon (+47) 22 38 73 33
Telefaks (+47) 22 38 73 31
Innholdsfortegnelse og inid-koder
2009.04.27 - 18/09
Innholdsfortegnelse:
Registrerte varemerker ............................................................................................................................................ 3 Internasjonale varemerkeregistreringer................................................................................................................. 39 Delvis overdragelse ............................................................................................................................................. 109 Ansvarsmerker .................................................................................................................................................... 110 Innsigelser ........................................................................................................................................................... 111 Avgjørelser etter innsigelser ................................................................................................................................ 112 Merkeendringer ................................................................................................................................................... 113 Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer ........................................................ 114 Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer ..................................... 131 Slettelser, begjært av innehaver .......................................................................................................................... 133 Slettelser .............................................................................................................................................................. 134 Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet ...................................................................................................... 135 Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter ................................................................. 147 Lisenser ............................................................................................................................................................... 150 Endringer i fullmaktsforhold ................................................................................................................................. 151 Fornyelser ............................................................................................................................................................ 153 Administrativ overprøving .................................................................................................................................... 154 Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer .............................................................................................. 155 Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer ........................................................................................ 156 Slettede internasjonale varemerkeregistreringer ................................................................................................ 157 Rettelser .............................................................................................................................................................. 158 INID-koder
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med
koder overenstemmende med INID-kodesystemet
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data).
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(526)
(300)
(450)
(511)
(521)
(526)
(540)
(541)
(546)
(551)
(554)
(571)
(730)
(740)
(791)
(793)
(891)
Registreringsnummer
Registreringsdato
Registreringen utløper
Søknadsnummer
Inngivelsesdato
Unntaksannmerkning
Prioritetsopplysninger
Kunngjort registrert dato
Vare-/tjenesteklasse
Bruk/innarbeidelse
Unntaksannmerkning
Gjengivelse av varemerketekst
Merket er et ordmerke
Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
Fellesmerkebestemmelser
Merket er tredimensjonalt
Beskrivelse av merket
Søker/innehaver
Fullmektig
Lisenshaver
Lisensinformasjon
Etterfølgende utpekning dato
2
registrerte varemerker
2009.04.27 - 18/09
Registrerte varemerker
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 20
I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf.
varemerkeloven § 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5.
Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven § 23.
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250540
Reg.dato.:
2009.04.14
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200901332
Inndato:
2009.02.10
Registreringen
2019.04.14
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
JOSE CUERVO
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250565
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200813293
Inndato:
2008.10.23
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Cozyfix
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Cozyfix AS, Daletoppen 20, 1387 ASKER, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10 Støttepute, ammepute.
Klasse:15 Musikkinstrumenter.
Klasse:16 Bøker.
Klasse:18 Lær, lærimitasjoner.
Klasse:24 Tekstiler, dynevar, putevar, tepper.
Klasse:25 Barneklær, fottøy, hodeplagg.
Klasse:28 Sportsartikler, leketøy.
Klasse:35 Salg av støttepute, ammepute, barneklær,
fottøy, hodeplagg, sportsartikler, leketøy,
musikkinstrumenter, lær og lærimitasjoner,
tekstiler, dynevar, putevar, bøker.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur
#8500, Tlaquepaque, 45601 JALISCO, MX
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:32 Ikke-alkoholholdige drikker og blandinger for
tilberedelse av drikker, ikke-alkoholholdige
coctailblandinger; margaritablandinger.
Klasse:33 Tequila, tequila likør og alkoholholdige
cocktailer inneholdende tequila.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250566
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200815714
Inndato:
2008.12.11
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
GUERLAIN TERRACOTTA
GUERLAIN TERRACOTTA
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Guerlain SA, 68, avenue des Champs-Elysées, 75008
PARIS, FR
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3 Sminke og hudpleieprodukter.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
3
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250567
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200813656
Inndato:
2008.10.31
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
YouGov What The World Thinks
2009.04.27 - 18/09
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250568
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200813654
Inndato:
2008.10.31
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
YouGov BrandIndex
YouGov What The World Thinks
YouGov BrandIndex
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
YouGov Plc, 4th Floor, 50 Featherstone Street,
EC1Y8RT LONDON, GB
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Reklamevirksomhet; forretningsledelse;
forretningsadministrasjon; rådgivning i
forretningsvirksomhet; meningsmålinger;
markedsundersøkelser; markedsstudier; online markedsstudier og gallupundersøkelser;
on-line auksjonstjenester; innsamling av
informasjon til computer databaser, tjenester
vedrørende statistikk modeller; tjenester
vedrørende merkevaremåling; tjenester
vedrørende salgsanalyser; informasjons- og
rådgivningstjenester relaterte til de
forannevnte tjenester.
Klasse:38 Telekommunikasjon; tjenester vedrørende
anskaffelse av tilkoblingsmuligheter for
deltakelse i live diskusjoner via email eller
internett; overføring av anmodninger i form av
markedsundersøkelser via email eller internett;
tilveiebringelse av mulighet for on-line
elektronisk stemmegivning via email eller
internett; fremskaffelse av muligheter for å
sende email via internett; fremskaffelse av
telekommunikasjonsadgang til computer
databaser; sending av meldinger;
nyhetsbyråtjenester for overføring av nyheter;
nyhetsbyråtjenester for formidling av nyheter
via internett; on-line informasjon relatert til
nyheter, sportslige aktiviteter og aktuelle
spørsmål.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(541) Merket er et Ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
YouGov Plc, 4th Floor, 50 Featherstone Street,
EC1Y8RT LONDON, GB
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Reklamevirksomhet; forretningsledelse;
forretningsadministrasjon; rådgivning i
forretningsvirksomhet; meningsmålinger;
markedsundersøkelser; markedsstudier; online markedsstudier og gallupundersøkelser;
on-line auksjonstjenester; innsamling av
informasjon til computer databaser; tjenester
vedrørende statistikk modeller; tjenester
vedrørende merkevaremåling; tjenester
vedrørende salgsanalyser; informasjons- og
rådgivningstjenester relaterte til de
forannevnte tjenester.
Klasse:38 Telekommunikasjon; tjenester vedrørende
anskaffelse av tilkoblingsmuligheter for
deltakelse i live diskusjoner via email eller
internett; overføring av anmodninger i form av
markedsundersøkelser via email eller internett;
tilveiebringelse av mulighet for on-line
elektronisk stemmegivning via email eller
internett; fremskaffelse av muligheter for å
sende email via internett; fremskaffelse av
telekommunikasjonsadgang til computer
databaser; sending av meldinger;
nyhetsbyråtjenester for overføring av nyheter;
nyhetsbyråtjenester for formidling av nyheter
via internett; on-line informasjon relatert til
nyheter, sportslige aktiviteter og aktuelle
spørsmål.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
4
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250569
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900744
Inndato:
2009.01.22
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
SPILLSJEFEN
2009.04.27 - 18/09
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250571
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200814669
Inndato:
2008.11.21
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
CROSSCUT
SPILLSJEFEN
CROSSCUT
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Spillsjefen Tickner, Førlejordet, 3620 FLESBERG, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske
apparater og instrumenter samt apparater og
instrumenter til veiing, måling, signalering,
kontroll, livredning og undervisning; apparater
og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak,
overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte
apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza,
NJ08933 NEW BRUNSWICK, US
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10 Medisinske innretninger i form av barberblad
for bruk i artroskopiske kirurgiprosedyrer.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250572
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
2008.11.13 US 77/613,638
Søknadsnr.:
200814697
Inndato:
2008.11.25
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
BEYONCÉ
BEYONCÉ
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250570
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200808682
Inndato:
2008.07.08
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
AuthorMapper
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Beyoncé Knowles, c/o Keats, McFarland & Wilson LLP
9720 Wilshire Blvd., Penthouse, CA90212 BEVERLY
HILLS, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3 Dufter og parfymevarer; kroppssprayer anvendt
som personlig deodorant og som duft; bad- og
dusjgeleer, oljer, skum og salter, ikke for
medisinske formål; badeoljekuler; badekremer;
badekrystaller, badeskum; flak bestående av
badesalter, eteriske oljer, badekrystaller,
bademineraler; badeurter; badelotion;
bademelk; badeperler; badepudder; badesåpe i
flytende form, i fast form og i geleform;
boblebad; hånd-, kropps og fotlotion, såpe og
pudder, smør og krem; kroppssuffléer (tykk
krem): hudtopiske og kroppstopiske lotions,
kremer og oljer for kosmetisk bruk; aromaterapiøyeputer bestående av bomull, svamp og
absorberende materialer, som inneholder
parfyme, duft og/eller eteriske oljer; makeup,
nemlig foundation, øyeskygge, lip gloss,
leppestift, maskara, eyeliner, blush (rouge),
øyesminkefjerner, øyeblyanter, øyeskygger,
øyebrynsblyant, eyeliner, ansiktspudder,
kosmetisk kompaktpudder; hår- og
hudpreparater, nemlig hårspray, shampo,
balsam, barberkrem, hudrenseprodukter,
astringerende midler for kosmetiske formål,
skjønnhetsmasker, ansiktsskrubber, nattkrem,
hudkrem, øyekrem, fuktighetsbevarende midler,
renseprodukter, mykgjørende hudprodukter,
hudtonere, samt kroppssprayer.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
AuthorMapper
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Springer-Verlag GmbH, Tiergartenstrasse 17, 69121
HEIDELBERG, DE
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Fra internett nedlastbare programmer og
innhold på området forskning, vitenskap,
medisin, utdanning og videreutdanning.
Klasse:16 Trykksaker med vitenskaplig innhold.
Klasse:41 Forlagstjenester (unntatt trykkarbeider); online
offentliggjøring av elektroniske tidsskrifter og
bøker på området teknikk, forskning, medisin
eller andre vitenskaper, samt utdanning.
Klasse:42 Tilveiebringelse av en online søkbar databank
med informasjon om teknologiske,
vitenskaplige og medisinske forsknings- og
utviklingsresultater.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
5
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
2009.04.27 - 18/09
Reg.nr.:
250573
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200816041
Inndato:
2008.12.16
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
ECO 1 www.eco-1.no
Reg.nr.:
250574
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200816048
Inndato:
2008.12.17
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Bremelk
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Eco 1 Bioenergi AS, Holsetgata 22, 2317 HAMAR, NO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:4
Oljer og fett til industrielle formål.
Klasse:40 Bearbeiding av materialer, herunder
bearbeiding av fett og avfall.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
BioCoach Swiss GmbH, Weirden 3, 9062
LUSTMÜHLE, CH
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Farmasøytiske og veterinære preparater,
hygieniske preparater for medisinske formål;
dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer, materiale til tannplombering
og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler,
preparater til utryddelse av skadedyr og
insekter; fungicider, herbicider, pesticider;
kosttilskudd i form av pulverpreparater
inneholdende vitaminer og mineraler.
Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter,
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter
og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter,
egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer
og fett, kosttilskudd i form av pulverpreparater
inneholdende vitaminer og mineraler.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Bremelk
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250575
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900749
Inndato:
2009.01.23
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
gamer.no SPILL ER KULTUR
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
Tor-Steinar Nastad Tangedal, Dønskitoppen 16T, 1346
GJETTUM, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Elektroniske publikasjoner.
Klasse:16 Aviser, magasiner, tidsskrifter, bulletiner,
hefter og bøker.
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; annonse- og
reklamevirksomhet på internett og andre
datanettverk.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
6
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250576
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900771
Inndato:
2009.01.22
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
CANDEXETIL
2009.04.27 - 18/09
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250579
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
2008.07.29 US 77533951
Søknadsnr.:
200900822
Inndato:
2009.01.28
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
HOTELS.COM
CANDEXETIL
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
ratiopharm AS, Billingstadsletta 19A, 1375
BILLINGSTAD, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Farmasøytisk preparat.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Hotels.com L.P., 10440 N. Central Expressway, Suite
800, TX75231 DALLAS, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser;
reisebyråtjenester, nemlig reservering og
booking av transport og tilveiebringelse av
informasjon vedrørende reiser og reising og
tilveiebringelse av reiser og informasjon over
datanettverk og globale
kommunikasjonsnettverk og mobile nettverk.
Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; reisebyråtjenester,
nemlig reservering og booking av midlertidig
losji; tilveiebringelse av informasjon om losji og
innkvartering; reservering og booking for
midlertidig losji og innkvartering og informasjon
om losji og innkvartering over datanettverk og
globale datakommunikasjonsnettverk og
mobile nettverk.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250577
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900774
Inndato:
2009.01.26
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
DoT-QaP
DoT-QaP
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Deadline2online AS, Postboks 522, 1373 ASKER, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250578
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900786
Inndato:
2009.01.23
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
CHRISTIANIA LYD LYD LYS SCENE AV-TEKNIKK
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250580
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200816046
Inndato:
2008.12.18
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
UniSlips
UniSlips
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
V-Tech AS, Postboks 164, 4662 KRISTIANSAND S,
NO
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7 Flerbruks fluktmontert rørhåndteringsverktøy
(spider) med kiler som er i stand til å gripe en
rekke rørstørrelser uten å bytte ut kilene.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Christiania Lyd AS, Postboks 4639 Nydalen, 0405
OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:41 Underholdningsvirksomhet; kulturelle
aktiviteter; utleie av lydutstyr, belysningsutstyr,
audiovisuelt utstyr og sceneutstyr.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
7
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250581
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900359
Inndato:
2009.02.09
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
LGY
2009.04.27 - 18/09
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250582
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900620
Inndato:
2009.01.16
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
ELIS
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Elis AS, c/o Kjartan Habbestad, Postboks 33, 6961
DALE I SUNNFJORD, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Dataprogrammer, programvarer, software.
Klasse:42 Programmering for datamaskiner, design av
computersystemer, konsulenttjenester innen
programvare, vedlikehold av dataprogrammer
og software, installasjon av dataprogrammer,
konvertering av dataprogrammer og data,
analysering av datasystemer,
konsultasjonsvirksomhet vedrørende
datamaskiner.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Chaozhou Gat Bathroom Equipment and Supplies
Manufacturing Co Ltd, Fengan Street FENGTANT
TOWN, CHAOAN COUNTY, GUANGDONG
PROVINCE, CN
(740) Fullmektig:
Frode Overå, Postboks 109, 3502 HØNEFOSS, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11 WC, vaskeservant, dusjinstallasjon, badekar,
boblebadekar, steamdusjinstallasjon,
utendørsboblebadekar, utendørsbadekar,
utendørsmassasjebadekar, massasjebadekar,
bidet.
Klasse:20 Baderomsmøbler.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250583
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900621
Inndato:
2009.01.16
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Elwin
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Elis AS, c/o Kjartan Habbestad, Postboks 33, 6961
DALE I SUNNFJORD, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Dataprogrammer, programvarer, software.
Klasse:42 Programmering for datamaskiner, design av
computersystemer, konsulenttjenester innen
programvare, vedlikehold av dataprogrammer
og software, installasjon av dataprogrammer,
konvertering av dataprogrammer og data,
analystering av datasystemer,
konsultasjonsvirksomhet vedrørende
datamaskiner.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
8
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250584
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900622
Inndato:
2009.01.16
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
ElWin
2009.04.27 - 18/09
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250586
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900777
Inndato:
2009.01.22
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
BUSKERUD BRANNSIKRING AS
ElWin
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Elis AS, c/o Kjartan Habbestad, Postboks 33, 6961
DALE I SUNNFJORD, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Dataprogrammer, programvarer, software.
Klasse:42 Programmering for datamaskiner, design av
computersystemer, konsulenttjenester innen
programvare, vedlikehold av dataprogrammer
og software, installasjon av dataprogrammer,
konvertering av dataprogrammer og data,
analysering av datasystemer,
konsultasjonsvirksomhet vedrørende
datamaskiner.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Buskerud Brannsikring AS, Postboks 486, 3617
KONGSBERG, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; brannsikring.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250585
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900549
Inndato:
2009.01.15
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
eplevelse
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250587
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900785
Inndato:
2009.01.23
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
SIMMAN
eplevelse
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Tor Erling Gransæther, Børsandveien 1, 3475 SÆTRE,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
Klasse:41 Kulturelle tjenester knyttet til adspredelse,
forlystelse og individuell rekreasjon i
gårdsmiljøet i form av historiefortelling, lage
egen eplemost; sportslige aktiviteter så som
bueskyting og melkespannkasting.
Klasse:43 Beverting av mat og drikke på gården.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
SIMMAN
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Laerdal Medical AS, Postboks 377, 4002
STAVANGER, NO
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Apparater og instrumenter til livredning og
undervisning, herunder gjenopplivningsdukker;
elektroniske apparater og
instrumenter, DVDer, CDer, magnetiske
databærere, software og hardware.
Klasse:10 Medisinske apparater og instrumenter,
herunder gjenopplivningapparater og simulatorer.
Klasse:16 lnstruksjons- og undervisningsmateriell,
håndbøker
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet, herunder praktisk
opplæring ved demonstrasjon.
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil;
produktutvikling.
Klasse:44 Medisinske tjenester
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
9
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250588
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900788
Inndato:
2009.01.23
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Processkontroll Skandinaviska AS
2009.04.27 - 18/09
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250589
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900824
Inndato:
2009.01.28
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
FLO TV
FLO TV
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive,
CA92121-1714 SAN DIEGO, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Nettverks-, styrings-, sende- og
mottakersystemer bestående av maskinvare
(computer hardware) og
kommunikasjonssoftware som muliggjør
overføring og avspilling av lyd og visuelle data
via satellittkommunikasjonssystemer og
bakkebundne kommunikasjonssystemer, via
nettverkssystemer og via trådløse
kommunikasjonssystemer.
Klasse:35 Databehandlingstjenester; utarbeidelse og
forberedelse av audiovisuelle visninger innen
feltet telekommunikasjonsreklame, overført via
satellittkommunikasjonssystemer og
bakkebundne kommunikasjonssystemer,
nettverkssystemer og via trådløse
kommunikasjonssystemer.
Klasse:38 Telekommunikasjonstjenester, nemlig
elektronisk overføring og mottak av data og
audiovisuelle visninger via computerterminaler
og trådløse kommunikasjonsenheter;
satellittkommunikasjonstjenester;
bakkebundne kommunikasjonstjenester,
nemlig satellittoverføringstjenester; tekst- og
nummerbaserte, trådløse, digitale
meldingsformidlingstjenester; online
dokumentlevering via et globalt datanettverk.
Klasse:41 Lydproduksjonstjenester og produksjon av
visuelle effekter for bruk på håndholdte,
digitale, elektroniske enheter og trådløse
kommunikasjonssystemer.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Processkontroll Skandinaviska AS, Nedre Bjerget 22,
1530 MOSS, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:37 Reparasjonsvirksomhet,
installasjonsvirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
10
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250590
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900826
Inndato:
2009.01.27
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
PANDORA
2009.04.27 - 18/09
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250592
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200901283
Inndato:
2009.02.06
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
ZOLEUS
PANDORA
ZOLEUS
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
RiksTV AS, Postboks 393 Økern, 0513 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Simonsen Advokatfirma DA, Postboks 6641 St Olavs
plass, 0129 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd, bilder, data, tekst og film,
magnetiske databærere, mekanismer for
betalingskortstyrte apparater,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
maskinvare, dataprogramvare, CD-ROM,
magnetiske databærere, produktkataloger på
database, produktkatalogprogrammer som
muliggjør toveis kommunikasjon med en
datamaskin; dataprogramvare for
tilveiebringelse av videobestillingstjenester
(video on demand); dataprogramvare for
tilveiebringelse av en programguide som viser
tilgjengelige video- og fjernsynssendinger.
Klasse:36 Interaktive betalingstjenester.
Klasse:38 Kabel-, satellitt- og bakkenettbasert
fjernsynssending; drift av nasjonalt
bakkebasert telekommunikasjonsnettverk;
elektronisk overføring, sending og mottagelse
av tekst, data, lyd, bilder og film;
videobestillingstjenester (video on demand) via
digitalt bakkebasert
telekommunikasjonsnettverk; kundeveiledning
ved elektronisk handel; elektronisk
stemmegivning; drift av betal-TV-tjenester.
Klasse:41 Underholdnlngevirksomhet, elektronisk
underholdingsvlrksomhet; visning av filmer og
videoer; distribusjon (annet enn transport) av
filmer; tilveiebringelse av filmer og
fjernsynsprogrammer via en
videobestillingstjeneste (video on demand).
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Wyeth, Five Giralda Farms, NJ07940-0874 MADISON,
US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Medikamenter for å hindre og behandle
osteoporose/bensjørhet.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250593
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200901285
Inndato:
2009.02.06
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
XIAPLEX
XIAPLEX
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Auxilium International Holdings Inc, 1105 N Market
Street, suite 1300, DE19801 WILMINGTON, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Farmasøytiske preparater.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250594
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900630
Inndato:
2009.01.19
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
DODGE CIRCUIT
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250591
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900830
Inndato:
2009.01.27
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
FTTM
DODGE CIRCUIT
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Chrysler LLC, 1000 Chrysler Drive, MI48326 AUBURN
HILLS, US
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12 Motoriserte kjøretøy.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
FTTM
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
T & G Elektro AS, Kirkeveien 25B, 1363 HØVIK, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Fiberoptiske kabel- og konnektorsystemer.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
11
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250595
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200812294
Inndato:
2008.09.29
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Terra Eiendom
2009.04.27 - 18/09
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250597
Reg.dato.:
2009.04.17
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900972
Inndato:
2009.01.28
Registreringen
2019.04.17
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
ASCHEHOUG LESELYKKE
Terra Eiendom
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Terra-Gruppen AS, Postboks 2349 Solli, 0201 OSLO,
NO
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
markedsføring.
Klasse:36 Forretninger med fast eiendom.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
H Aschehoug & Co W Nygaard AS, Postboks 363
Sentrum, 0102 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Elektroniske bøker; elektroniske bokserier;
elektroniske tidsskrifter; elektroniske guider;
dataspill; ferdig innspilte tv og
radioprogrammer; dataprogrammer.
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker;
materialer til bokbinding; fotografier;
skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); bøker;
bokserier; tidsskrifter; guider.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter. Organisering og ledelse
av sportslige og kulturelle aktiviteter,
konferanser, kongresser, seminarer.
organisering av konkurranser; utgivelse av
bøker; utlån av bøker; fotografering;
fotografireportasjer.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250596
Reg.dato.:
2009.04.16
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900371
Inndato:
2009.01.08
Registreringen
2019.04.16
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
MUSCLELIFT
MUSCLELIFT
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
MRF Ltd, 124 Greams Road, 600006 CHENNAI, IN
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12 Dekk, slanger, felgbånd og slitebanegummi for
dekk, alle for kjøretøyer.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
12
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250598
Reg.dato.:
2009.04.17
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900974
Inndato:
2009.01.28
Registreringen
2019.04.17
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
AUSSIE AUSSOME VOLUME
2009.04.27 - 18/09
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250599
Reg.dato.:
2009.04.17
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900975
Inndato:
2009.01.28
Registreringen
2019.04.17
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
MEBO
MEBO
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
MEBO International, Inc., 1383 Norman Drive,
CA94087 SUNNYVALE, US
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering flekkfjerning samt til
sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer,
kosmetikk, hårvann; tannpussemidler;
kosmetiske preparater, nemlig øyeskygge,
eyeliner, øyebrynsblyant, øyekremer, maskara,
blush (rouge), rouge, ansiktskremer,
foundations, underlagslotions og kremer, fast
pudder, lipgloss, leppeblyanter, leppestifter,
leppefarge, lip coaters, astringerende midler for
kosmetisk bruk, rensepreparater og skrubber for
personlig bruk, kropps- og ansiktspudder,
makeuplotion og kremer for bruk på kroppen,
dekkremer og lotions for huden,
ansiktsvaskemidler, ansiktsglitterpreparater,
neglelakk, hud og bodylotion, dusjlotions,
kremer og geleer, parfyme og cologne, og
kosmetiske sett med en eller flere av de
forannevnte varene; parfymevarer, eteriske oljer
for personlig bruk, hårgele, håroljer, og hårvann;
solbeskyttende midler, nemlig oljer, salver,
lotion og kremer; vannfast olje og lotion for å
beskytte huden mot sjøvann, massasjeoljer,
massasjesalver, massasjelotion, og
massasjekremer; fregnefjernende olje,
fregnefjernende salve, fregnefjernende lotion,
og fregnefjernende krem.
Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater;
hygieniske preparater for medisinske formål;
dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer, materiale til tannplombering
og til tannavtrykk; desinfeksjons-midler,
preparater til utryddelse av skadedyr og
insekter; fungicider, herbicider; brannsalve;
orientalske urtepreparater og kosttilskudd,
nemlig urteekstrakter, pulveriserte urter, urtetabletter, og urtekapsler for farmasøytiske
formål; nærende kosttilskudd, nemlig botanisk
pulver og botaniske emulsjoner;
hårvekststimulerende midler; topiske analgetika
for post-laser og post-kirurgisk bruk; antikløeolje; salver, lotions og kremer;
farmasøytiske preparater for behandling eller
forebygging av kreft, hematologiske
forstyrrelser, neurodegenerative sykdommer,
kardiovaskulære sykdommer, gastrointestinale
forstyrrelser, seksuell dysfunksjon, åpne sår,
nyre dysfunksjon, hårtap eller- tynning,
skrumplever, lungefibrose, fettlever og diabetes;
farmasøytiske preparater for sårheling;
farmasøytiske preparater for behandling av
dermatologiske tilstander; nutrasøytiske midler
og dietetiske tilsetninger; dietetiske
næringsmidler for medisinsk bruk;
næringsmidler for medisinsk begrensede
dietter; kosttilskudd for medisinsk bruk.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
The Procter & Gamble Company, One Procter &
Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3 Såper, kosmetikk, hårvann, preparater for
rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud,
hodebunn og hår, hårstylingsprodukter,
preparater for toning, bleking, farging og
kolorering av hår.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
13
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250600
Reg.dato.:
2009.04.17
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900981
Inndato:
2009.01.28
Registreringen
2019.04.17
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
MINORGA
2009.04.27 - 18/09
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250602
Reg.dato.:
2009.04.17
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900985
Inndato:
2009.01.28
Registreringen
2019.04.17
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
FOREMABON
MINORGA
FOREMABON
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Norsk Jordforbedring AS, Reddalsveien 219, 4886
GRIMSTAD, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1 Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk
og skogbruk; kjemiske jordforbedringsmidler;
gjødningsmidler.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW
YORK, US
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater;
hygieniske preparater til medisinske formål.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250603
Reg.dato.:
2009.04.17
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900986
Inndato:
2009.01.28
Registreringen
2019.04.17
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
PLENABON
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250601
Reg.dato.:
2009.04.17
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900984
Inndato:
2009.01.28
Registreringen
2019.04.17
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
TREXATYN
PLENABON
TREXATYN
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW
YORK, US
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater;
hygieniske preparater til medisinske formål.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Allos Therapeutics Inc, 11080 Circle Point Road, Suite
200, CO80020 WESTMINSTER, US
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Farmasøytiske preparater til behandling av kreft
og giktsykdommer; farmasøytiske og veterinære
preparater; hygieniske preparater for
medisinske formål; dietetiske stoffer for
medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn;
plaster og forbindingsstoffer, materiale til
tannplombering og til tannavtrykk;
desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av
skadedyr og insekter; fungicider, herbicider.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250604
Reg.dato.:
2009.04.17
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900988
Inndato:
2009.01.28
Registreringen
2019.04.17
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
PLEMABON
PLEMABON
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW
YORK, US
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater;
hygieniske preparater til medisinske formål.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
14
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250605
Reg.dato.:
2009.04.17
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200901319
Inndato:
2009.02.10
Registreringen
2019.04.17
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
LG Smart On
2009.04.27 - 18/09
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250606
Reg.dato.:
2009.04.17
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200814929
Inndato:
2008.11.26
Registreringen
2019.04.17
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
TIDLIG På'n Start dagen-med mat i magen
LG Smart On
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
LG Corp, 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu SEOUL, KR
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Bærbare datamaskiner (laptop-computere);
stasjonære datamaskiner; personlige digitale
assistenter (PDA); skjermer og monitorer for
datamaskiner; LCD-skjermer og -monitorer for
datamaskiner; flate katodestrålerør (CRT) for
datamaskiner; datamus; tastaturer for
datamaskiner; CD-ROM-stasjoner for bærbare
datamaskiner; CD-ROM-stasjoner; CD-RWstasjoner; DVD-ROM-stasjoner for bærbare
datamaskiner; DVD-ROM-stasjoner; kameraer
for personlige datamaskiner (PC).
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
NorgesGruppen ASA, Postboks 300 Skøyen, 0213
OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29 Kjøtt, fisk, skalldyr, fjærkre og vilt;
kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte
frukter og grønnsaker, geleer, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett;
frokostprodukter i form av ferdigretter
hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, skalldyr,
fjærkrekjøtt eller viltkjøtt og/eller ost og/eller
egg, og/eller leverpostei eller kyllingpostei,
og/eller tørrede eller kokte grønnsaker eller
frukter og med ingredienser av ferske
grønnsaker og frukter.
Klasse:30 Næringsmidler av korn, brød, bakverk og
konditorvarer, salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier; frokostprodukter i form av
ferdigretter hovedsakelig bestående av brød,
bakverk eller konditorvarer med ingredienser
av kjøtt og/eller fisk, og/eller skalldyr, og/eller
fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt, og/eller ost,
og/eller grønnsaker, og/eller frukt.
Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og
skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre
15
registrerte varemerker
2009.04.27 - 18/09
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250608
Reg.dato.:
2009.04.20
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200706323
Inndato:
2007.06.05
Registreringen
2019.04.20
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
OLÉ
klasser; friske frukter og grønnsaker;
ferdigretter hovedsakelig bestående av friske
grønnsaker og/eller frukt.
Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
Klasse:35 Detaljhandelstjenester, nemlig salg av
matpakker og frokostretter inneholdende kjøtt,
eller fisk, eller skalldyr, eller fjærkrekjøtt eller
viltkjøtt, eller leverpostei, eller kyllingpostei,
og/eller tørrede kokte frukter eller grønnsaker,
og/eller geleer, og/eller egg, og/eller ost,
og/eller melkeprodukter, og inneholdende
spiselige oljer eller fett, med eller uten brød,
lefse, lompe, tortilla; salg av frokostretter
bestående av ferdig lagede retter av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, samt av ferdig
lagede retter av korn, brød, bakverk og
konditorvarer med ingredienser av kjøtt
og/eller fisk, og/eller skalldyr, og/eller
fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt, og/eller ost,
og/eller grønnsaker, og/eller frukt, samt salg
av frokostretter hovedsakelig bestående av
fiske grønnsaker og/eller frukt; salg av kaffe,
te, melk, fruktjuicer og grønnsaksjuicer, av
frukt- og grønnsaksdrikker og av mineralvann.
Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat;
kafévirksomhet, kantinevirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
OLÉ
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Bex of Scandinavia AB, Box 22017, 25022
HELSINGBORG, SE
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250609
Reg.dato.:
2009.04.20
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200703710
Inndato:
2007.03.21
Registreringen
2019.04.20
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
mania
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250607
Reg.dato.:
2009.04.17
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200806492
Inndato:
2008.02.28
Registreringen
2019.04.17
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
VISCOM
VISCOM
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
DJ Beat Records Scandinavia AS, Nedre gate 5, 0551
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
CD-er; fonogrammer; videogrammer; DVD-er.
Klasse:25 Klær; fottøy; hodeplagg.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Oceaneering Rotator AS, Postboks 24, 4685
NODELAND, NO
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Ventiler; doseringsventiler; ventiler for bruk i
prosessindustri; ventiler forbundet med
oljebrønner; ventiler til bruk i forbindelse med
prosessanlegg; ventiler for bruk i forbindelse
med oljeinstallasjoner; deler og tilbehør til
forannevnte varer.
Klasse:42 Væskemåling; viskositetsmåling av væsker.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
16
registrerte varemerker
2009.04.27 - 18/09
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250612
Reg.dato.:
2009.04.20
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200808778
Inndato:
2008.07.14
Registreringen
2019.04.20
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
FOKUS STUDENT FORELDRELÅN
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250610
Reg.dato.:
2009.04.20
Søknadsprioritet
2008.01.09 US 77/367,560
Søknadsnr.:
200808417
Inndato:
2008.07.02
Registreringen
2019.04.20
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
DISCOVER FREEDOM
DISCOVER FREEDOM
FOKUS STUDENT
FORELDRELÅN
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
JanSport Apparel Corp, 3411 Silverside Road,
DE19810 WILMINGTON, US
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18 Stresskofferter, ryggsekker, vesker/sekker for
campingturister, vesker/sekker for fjellklatrere,
vesker for bøker, dokumentmapper, carry-on
reisevesker, konvoluttvesker (clutches),
kosmetikkvesker (tomme), dagsturvesker og
sekker, skipssekker, rumpetasker (fanny
packs), hoftetasker (waistpacks), ryggsekker
med ramme, klesposer for reiser, håndvesker,
portemonéer/lommebøker, nøkkelholdere,
ransler (knapsacks, rucksacks), bagasjeartikler, handlenett/handlevesker,
organiseringsvesker, skolesekker/-vesker,
sportssekker/-bager, stropper for bagasje og
håndvesker, kofferter, mapper for
toalettartikler, handlevesker, reisevesker,
reiseesker/-skrin, toalettmapper (tomme),
punger, lommebøker.
Klasse:25 Hatter, skjorter, sokker, fottøy, hettegensere,
jerseygensere, ytterplagg herunder skalljakker
og parkaser, treningsbukser, treningsgensere,
laguniformer, t-skjorter, oppvarmingsdresser,
jakker, bukser, shorts, vindtette jakker.
Klasse:35 Detaljhandeltjenester og online
detaljhandeltjenester med stresskofferter,
ryggsekker, vesker/sekker for campingturister,
vesker/sekker for fjellklatrere, vesker for bøker,
dokumentmapper, carry-on reisevesker,
konvoluttvesker (elutches), kosmetikkvesker
(tomme), dagsturvesker og sekker,
skipssekker, rumpetasker (fanny packs),
hoftetasker (waistpacks), ryggsekker med
ramme, klesposer for reiser, håndvesker,
portemonéer/lommebøker, nøkkelholdere,
ransler (knapsacks, rucksacks), beholdere for
reisendes eiendeler, handlenett/handlevesker,
organiseringsvesker, skolesekker/-vesker,
sportssekker/-bager, stropper for bagasje og
håndvesker, kofferter, mapper for
toalettartikler, handlevesker, reisevesker,
reiseesker/-skrin, toalettmapper (tomme),
punger, lommebøker; fremskaffelse av
produktinformasjon for forbrukere via Internet.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Fokus Bank, Søndre gate 15, 7466 TRONDHEIM, NO
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester; informasjon, rådgivning,
styring, planlegning, bistand og overvåkning
vedrørende forretningsvirksomhet,
forretningsledelse og -organisasjon;
forretningsmessig bistand i form av
handelsinformasjon og -rådgivning; analyser
av omkostninger; forretningsmessige
opplysningskontorer;
forretningsundersøkelser; innhenting av
forretningsopplysninger; datasøkning for andre
i datamaskinregistre og -databaser;
innhenting, sortering, redigering,
systematisering, kompilering og innføring av
informasjon i datamaskinbaser og -registre,
herunder til bruk for transmittering og visning
av finansielle opplysninger; forretningsmessig
bistand i forbindelse med datamaskinstøttet
databasestyring; utarbeidelse av kontooppgjør,
lønningslister, selvangivelser,
omkostningsanalyser og -oversikter, statistiske
opplysninger og økonomiske rapporter og
prognoser; vurdering i forretningsanliggender;
kommersiell bistand ved
virksomhetsoperasjoner for andre; kommersiell
konsulentbistand, vedrørende
virksomhetsoverdragelser, fusjoner og
omlegging av ervervsvirksomheter;
detaljhandel med samt import- og
eksportagenturer vedrørende motorkjøretøy,
datamaskiner, dataprogrammer og maskiner,
apparater og utstyr til bruk for
produksjonsvirksomheter,
landbruksvirksomheter og
entreprenørvirksomheter; salgsfremmende
foranstaltninger for andre; innkjøpsbistand til
andre ved kjøp av varer og tjenesteytelser;
innhenting av tilbud på varer og tjenesteytelser
på tredjemanns vegne med henblikk på å
oppnå besparelser og forhandling med
virksomheter; forretningsmessig bistand ytet
av rasjonaliseringseksperter; regnskapsføring;
revisjon; bokføring; regnskapsrevisjon;
reklamevirksomhet og markedsføring;
markedsføringsbistand; marketingforskning;
markedsanalyser; marketingundersøkelser;
utarbeidelse av reklameslagord; utarbeidelse
og bistand til utarbeidelse av salgs- og
markedsføringsmateriale; adresserte
reklameforsendelser; online-annonsering på
internett og datamaskinnettverk; oppdatering
og spredning av annonse-og
reklamemateriale; mangfoldiggjørelse av
dokumenter; auksjonssalg;
auksjonsvirksomhet; informasjonsrådgivnings, konsulent- og
formidlingsvirksomhet vedrørende alle
17
registrerte varemerker
Klasse:36
ovennevnte tjenesteytelser.
Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast
eiendom; låne-, kredit- og
finansieringsvirksomhet; kredittgivning;
formidling av lån, kredit og finansiering;
kreditkontrakter; kjøpefinansiering;
lånefinansiering; finansiering og lån mot
sikkerhet, herunder i form av pant,
eiendomsforbehold, garanti, kausjon og
sikkerhet i aktiva; finansiering av
avbetalingskjøp; avbetalingslån og -kredit; joint
venture finansiering; finansiering av
avbetalinger; finansiering av
lojalitetsordninger; finansiering av terminlån;
sikkerhetsstillelse i form av kausjon og garanti;
finansiell leasing av fast eiendom,
motorkjøretøy, datamaskiner, dataprogrammer
og maskiner, apparater og utstyr til bruk for
produksjonsvirksomheter,
landbruksvirksomheter og
entreprenørvirksomheter; realkreditlån;
utarbeidelse og strukturering av finansielle
ytelser, herunder finansiering og leasing;
factoring; fiansiellclearingvirksomhet;
valutarisk virksomhet, herunder valutahandel,
valutaveksling og valutautstedelse; investering
av kapital; informasjon om finansiering og
investering av kapital; informasjon og
rådgivning om alternative og equity
investeringsstrategier; finansiell sponsing;
finansiell risk management; investeringsfond
og -foreninger, inklusive alternative
investeringsfond og -foreninger, herunder
hedge fond, venture kapital fond og private
equity fond; pantelånsvirksomhet;
inkassovirksomhet; innkreving av betaling,
herunder leie- og avgiftsbetalinger; finansiell
analyse og tilveiebringelse av finansiell
informasjon med henblikk på kredittstyring,
risikostyring samt kreditt- og
forsikringsvurdering; administrasjon, kontroll
og behandling av betaling;
pensjonskassevirksomhet;
sparekassevirksomhet; bankvirksomhet;
utstedelse av konto-, kredit-, debet-, heve-,
betalings-, bank-, virksomhets-, forretnings og
butikkort; finansielle tjenesteytelser
vedrørende konto-, kreditt-, debet-, heve-,
betalings-, bank-, virksomhets-, forretnings- og
butikkort; utstedelse av reisesjekker;
utstedelse av verdikuponger og sjekker;
kontokort-, hevekort- og kredittkortservice;
elektronisk overføring av penger;
hjemmebank; finansiell virksomhet i
forbindelse med betalingssystemer via
internett og andre globale
datamaskinnettverksystemer; tilblivelse av
finansielle tjenesteytelser via internett og
intranett; kreditt, långivning og finansiering via
internett og andre globale
datanettverkssystemer; betalingsservice til
bruk på et globalt datamaskinnettverk;
finansiell informasjon, rådgivning og analyser;
finansielle og økonomiske vurderinger
(forsikring, bankvirksomhet, fast eiendom);
fondsbørsmeglere; fondsbørsvirksomhet;
forvaltning av fast eiendom, formuer og kapital;
utleie av fast eiendom, herunder kontorlokaler,
landbrukseiendom, ervervseiendom og
leiligheter, leasing av fast eiendom, herunder
kontorlokaler, landbrukseiendom,
ervervseiendom og leiligheter;
aktuarvirksomhet; taksering av fast eiendom;
forsikringsvirksomhet og
forsikringsagenturvirksornhet; administrasjon
av forsikringskrav; informasjon og rådgivning
om forsikringsforhold; forsikrings- og
2009.04.27 - 18/09
gjenforsikringsavtaler; assurandørvirksomhet,
herunder bistand og informasjon;
forsikringsmessig skadeadministrasjon og behandling; informasjons-, rådgivnings-,
konsulent-, megler- og formidlingsvirksomhet
vedrørende alle ovennevnte tjenesteytelser.
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell
analyse og forskning; design og utvikling av
datamaskiner og dataprogrammer; utleie av
datamaskiner, dataprogrammer, utstyr til
elektronisk databehandlingsutstyr og
databehandlingsanlegg; dataprogrammering;
design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer, herunder til bruk for bank-,
valuta-, investerings-, realkreditt-, forsikrings-,
eiendomsmegler- og finansieringsvirksomhet;
vedlikehold av dataprogrammer til bruk for
bank, valuta-, investerings-, realkreditt-,
forsikrings-, eiendomsmegler- og
finansieringsvirksomhet; design, utvikling og
vedlikehold av dataprogrammer til
transmittering, visning og lagring av
transaksjons-, identifikasjons- og finansielle
opplysninger til bruk i finans-, bank- og
telekommunikasjonsbransjer; utvikling,
vedlikehold, overvåkning og administrasjon av
hjemmesider for andre; rådgivnings- og
konsulentvirksomhet vedrørende alle de
ovennevnte ytelser.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
18
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250613
Reg.dato.:
2009.04.20
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200808779
Inndato:
2008.07.14
Registreringen
2019.04.20
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
FOKUS LØNNER SEG
Klasse:36
FOKUS LØNNER SEG
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Fokus Bank, Søndre gate 15, 7466 TRONDHEIM, NO
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester; informasjon, rådgivning,
styring, planlegning, bistand og overvåkning
vedrørende forretningsvirksomhet,
forretningsledelse og -organisasjon;
forretningsmessig bistand i fonn av
handelsinformasjon og -rådgivning; analyser
av omkostninger; forretningsmessige
opplysningskontorer;
forretningsundersøkelser; innhenting av
forretningsopplysninger; datasøkning for andre
i datamaskinregistre og -databaser;
innhenting, sortering, redigering,
systematisering, kompilering og innføring av
informasjon i datamaskinbaser og -registre,
herunder til bruk for transmittering og visning
av finansielle opplysninger; forretningsmessig
bistand i forbindelse med datamaskinstøttet
databasestyring; utarbeidelse av kontooppgjør,
lønningslister, selvangivelser,
omkostningsanalyser og -oversikter, statistiske
opplysninger og økonomiske rapporter og
prognoser; vurdering i forretningsanliggender;
kommersiell bistand ved
virksomhetsoperasjoner for andre; kommersiell
konsulentbistand, vedrørende
virksomhetsoverdragelser, fusjoner og
omlegging av ervervsvirksomheter;
detaljhandel med samt import- og
eksportagenturer vedrørende motorkjøretøy,
datamaskiner, dataprogrammer og maskiner,
apparater og utstyr til bruk for
produksjonsvirksomheter,
landbruksvirksomheter og
entreprenørvirksomheter; salgsfremmende
foranstaltninger for andre; innkjøpsbistand til
andre ved kjøp av varer og tjenesteytelser;
innhenting av tilbud på varer og tjenesteytelser
på tredjemanns vegne med henblikk på å
oppnå besparelser og forhandling med
virksomheter; forretningsmessig bistand ytet
av rasjonaliseringseksperter; regnskapsføring;
revisjon; bokføring; regnskapsrevisjon;
reklamevirksomhet og markedsføring;
markedsføringsbistand; marketingforskning;
markedsanalyser,' marketingundersøkelser;
utarbeidelse av reklameslagord; utarbeidelse
og bistand til utarbeidelse av salgs- og
markedsføringsmateriale; adresserte
reklameforsendelser; online-annonsering på
internett og datamaskinnettverk; oppdatering
og spredning av annonse- og
reklamemateriale; mangfoldiggjørelse av
dokumenter; auksjonssalg;
auksjonsvirksomhet; informasjonsrådgivnings, konsulent- og
formidlingsvirksomhet vedrørende alle
ovennevnte tjenesteytelser.
19
2009.04.27 - 18/09
Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast
eiendom; låne-, kredit- og
finansieringsvirksomhet; kreditgivning;
formidling av lån, kredit og finansiering;
kreditkontrakter; kjøpefinansiering;
lånefinansiering; finansiering og lån mot
sikkerhet, herunder i form av pant,
eiendomsforbehold, garanti, kausjon og
sikkerhet i aktiva; finansiering av
avbetalingskjøp; avbetalingslån og -kredit; joint
venture finansiering; finansiering av
avbetalinger; finansiering av
lojalitetsordninger; finansiering av terminlån;
sikkerhetsstillelse i form av kausjon og garanti;
finansiell leasing av fast eiendom,
motorkjøretøy, datamaskiner, dataprogrammer
og maskiner, apparater og utstyr til bruk for
produksjonsvirksomheter,
landbruksvirksomheter og
entreprenørvirksomheter; realkreditlån;
utarbeidelse og strukturering av finansielle
ytelser, herunder finansiering og leasing;
factoring; finansiellclearingvirksomhet;
valutarisk virksomhet, herunder valutahandel,
valutaveksling og valutautstedelse; investering
av kapital; informasjon om finansiering og
investering av kapital; informasjon og
rådgivning om alternative og equity
investeringsstrategier; finansiell sponsing;
finansiell risk management; investeringsfond
og -foreninger, inklusive alternative
investeringsfond og -foreninger, herunder
hedge fond, venture kapital fond og private
equity fond; pantelånsvirksomhet;
inkassovirksomhet; innkreving av betaling,
herunder leie- og avgiftsbetalinger; finansiell
analyse og tilveiebringelse av finansiell
informasjon med henblikk på kredittstyring,
risikostyring samt kreditt- og
forsikringsvurdering; administrasjon, kontroll
og behandling av betaling;
pensjonskassevirksomhet;
sparekassevirksomhet; bankvirksomhet;
utstedelse av konto-, kredit-, debet-, heve-,
betalings-, bank-, virksomhets-, forrretningsog butikkort; finansielle tjenesteytelser
vedrørende konto-, kreditt-, debet-, heve-,
betalings-, bank-, virksomhets-, forretnings- og
butikkort; utstedelse av reisesjekker;
utstedelse av verdikuponger og sjekker;
kontokort-, hevekort- og kreditkortservice;
elektronisk overføring av penger;
hjemmebank; finansiell virksomhet i
forbindelse med betalingssystemer via
internett og andre globale
datamaskinnettverssystemer; tilblivelse av
finansielle tjenesteytelser via internett og
intranett; kreditt, långivning og finansiering via
internett og andre globale
datanettverkssystemer; betalingsservice til
bruk på et globalt datamaskinnettverk;
finansiell informasjon, rådgivning og analyser;
finansielle og økonomiske vurderinger
(forsikring, bankvirksomhet, fast eiendom);
fondsbørsmeglere; fondsbørsvirksomhet;
forvaltning av fast eiendom, formuer og kapital;
utleie av fast eiendom, herunder kontorlokaler,
landbrukseiendom, ervervseiendom og
leiligheter; leasing av fast eiendom, herunder
kontorlokaler, landbrukseiendom,
ervervseiendom og leiligheter;
aktuarvirksomhet, taksering av fast eiendom;
forsikringsvirksomhet og
forsikringsagenturvirksomhet; administrasjon
av forsikringskrav; informasjon og rådgivning
om forsikringsforhold; forsikrings- og
gjenforsikringsavtaler; assurandørvirksomhet,
registrerte varemerker
2009.04.27 - 18/09
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250614
Reg.dato.:
2009.04.20
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200808780
Inndato:
2008.07.14
Registreringen
2019.04.20
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
FOKUS BANK
herunder bistand og informasjon;
forsikringsmessig skadeadministrasjon og behandling; informasjons-, rådgivnings-,
konsulent-, megler- og formidlingsvirksomhet
vedrørende alle ovennevnte tjenesteytelser.
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell
analyse og forskning; design og utvikling av
datamaskiner og dataprogrammer; utleie av
datamaskiner, dataprogrammer, utstyr til
elektronisk databehandlingsutstyr og
databehandlingsanlegg; dataprogrammering;
design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer, herunder til bruk for bank-,
valuta-, investerings-, realkreditt-, forsikrings-,
eiendomsmegler- og finansieringsvirksomhet;
vedlikehold av dataprogrammer til bruk for
bank, valuta-, investerings-, realkreditt-,
forsikrings-, eiendomsmegler- og
finansieringsvirksomhet; design, utvikling og
vedlikehold av dataprogrammer til
transmittering, visning og lagring av
transaksjons-, identifikasjons- og finansielle
opplysninger til bruk i finans-, bank- og
telekommunikasjonsbransjer; utvikling,
vedlikehold, overvåkning og administrasjon av
hjemmesider for andre; rådgivnings- og
konsulentvirksomhet vedrørende alle de
ovennevnte ytelser.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
FOKUS BANK
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Fokus Bank, Søndre gate 15, 7466 TRONDHEIM, NO
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker,
materialer til bokbinding; fotografier,
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til
bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater);
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser);
trykktyper, klisjeer; nyhetsbrev, brosjyrer,
håndbøker, lærebøker, kataloger, pamfletter,
trykte publikasjoner, aviser, magasiner og
tidsskrifter vedrørende bank-, valuta-,
investerings-, realkredit-, forsikrings-,
eiendomsmegler- og finansvirksomhet,
diagrammer, trykte formularer, tabeller,
prospekter.
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester; informasjon, rådgivning,
styring, planlegning, bistand og overvåkning
vedrørende forretningsvirksomhet,
forretningsledelse og -organisasjon;
forretningsmessig bistand i fonn av
handelsinformasjon og -rådgivning; analyser
av omkostninger; forretningsmessige
opplysningskontorer;
forretningsundersøkelser; innhenting av
forretningsopplysninger; datasøkning for andre
i datamaskinregistre og -databaser;
innhenting, sortering, redigering,
systematisering, kompilering og innføring av
informasjon i datamaskinbaser og -registre,
herunder til bruk for transmittering og visning
av finansielle opplysninger; forretningsmessig
bistand i forbindelse med datamaskinstøttet
databasestyring; utarbeidelse av kontooppgjør,
lønningslister, selvangivelser,
omkostningsanalyser og -oversikter, statistiske
opplysninger og økonomiske rapporter og
prognoser; vurdering i forretningsanliggender;
kommersiell bistand ved
virksomhetsoperasjoner for andre; kommersiell
konsulentbistand, vedrørende
virksomhetsoverdragelser, fusjoner og
omlegging av ervervsvirksomheter;
detaljhandel med samt import- og
eksportagenturer vedrørende motorkjøretøy,
datamaskiner, dataprogrammer og maskiner,
apparater og utstyr til bruk for
produksjonsvirksomheter,
landbruksvirksomheter og
entreprenørvirksomheter; salgsfremmende
foranstaltninger for andre; innkjøpsbistand til
andre ved kjøp av varer og tjenesteytelser;
innhenting av tilbud på varer og tjenesteytelser
på tredjemanns vegne med henblikk på å
oppnå besparelser og forhandling med
virksomheter; forretningsmessig bistand ytet
20
registrerte varemerker
Klasse:36
av rasjonaliseringseksperter; regnskapsføring;
revisjon; bokføring; regnskapsrevisjon;
reklamevirksomhet og markedsføring;
markedsføringsbistand; marketingforskning;
markedsanalyser, marketingundersøkelser;
utarbeidelse av reklameslagord; utarbeidelse
og bistand til utarbeidelse av salgs- og
markedsføringsmateriale; adresserte
reklameforsendelser; online-annonsering på
internett og datamaskinnettverk; oppdatering
og spredning av annonse- og
reklamemateriale; mangfoldiggjørelse av
dokumenter; auksjonssalg;
auksjonsvirksomhet; informasjonsrådgivnings, konsulent- og
formidlingsvirksomhet vedrørende alle
ovennevnte tjenesteytelser.
Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast
eiendom; låne-, kredit- og
finansieringsvirksomhet; kreditgivning;
formidling av lån, kredit og finansiering;
kreditkontrakter; kjøpefinansiering;
lånefinansiering; finansiering og lån mot
sikkerhet, herunder i form av pant,
eiendomsforbehold, garanti, kausjon og
sikkerhet i aktiva; finansiering av
avbetalingskjøp; avbetalingslån og -kredit; joint
venture finansiering; finansiering av
avbetalinger; finansiering av
lojalitetsordninger; finansiering av terminlån;
sikkerhetsstillelse i form av kausjon og garanti;
finansiell leasing av fast eiendom,
motorkjøretøy, datamaskiner, dataprogrammer
og maskiner, apparater og utstyr til bruk for
produksjonsvirksomheter,
landbruksvirksomheter og
entreprenørvirksomheter; realkreditlån;
utarbeidelse og strukturering av finansielle
ytelser, herunder finansiering og leasing;
factoring; finansiellclearingvirksomhet;
valutarisk virksomhet, herunder valutahandel,
valutaveksling og valutautstedelse; investering
av kapital; informasjon om finansiering og
investering av kapital; informasjon og
rådgivning om alternative og equity
investeringsstrategier; finansiell sponsing;
finansiell risk management; investeringsfond
og -foreninger, inklusive alternative
investeringsfond og -foreninger, herunder
hedge fond, venture kapital fond og private
equity fond; pantelånsvirksomhet;
inkassovirksomhet; innkreving av betaling,
herunder leie- og avgiftsbetalinger; finansiell
analyse og tilveiebringelse av finansiell
informasjon med henblikk på kredittstyring,
risikostyring samt kreditt- og
forsikringsvurdering; administrasjon, kontroll
og behandling av betaling;
pensjonskassevirksomhet;
sparekassevirksomhet; bankvirksomhet;
utstedelse av konto-, kredit-, debet-, heve-,
betalings-, bank-, virksomhets-, forrretningsog butikkort; finansielle tjenesteytelser
vedrørende konto-, kreditt-, debet-, heve-,
betalings-, bank-, virksomhets-, forretnings- og
butikkort; utstedelse av reisesjekker;
utstedelse av verdikuponger og sjekker;
kontokort-, hevekort- og kreditkortservice;
elektronisk overføring av penger;
hjemmebank; finansiell virksomhet i
forbindelse med betalingssystemer via
internett og andre globale
datamaskinnettverssystemer; tilblivelse av
finansielle tjenesteytelser via internett og
intranett; kreditt, långivning og finansiering via
internett og andre globale
datanettverkssystemer; betalingsservice til
Klasse:38
Klasse:41
Klasse:42
21
2009.04.27 - 18/09
bruk på et globalt datamaskinnettverk;
finansiell informasjon, rådgivning og analyser;
finansielle og økonomiske vurderinger
(forsikring, bankvirksomhet, fast eiendom);
fondsbørsmeglere; fondsbørsvirksomhet;
forvaltning av fast eiendom, formuer og kapital;
utleie av fast eiendom, herunder kontorlokaler,
landbrukseiendom, ervervseiendom og
leiligheter; leasing av fast eiendom, herunder
kontorlokaler, landbrukseiendom,
ervervseiendom og leiligheter;
aktuarvirksomhet, taksering av fast eiendom;
forsikringsvirksomhet og
forsikringsagenturvirksomhet; administrasjon
av forsikringskrav; informasjon og rådgivning
om forsikringsforhold; forsikrings- og
gjenforsikringsavtaler; assurandørvirksomhet,
herunder bistand og informasjon;
forsikringsmessig skadeadministrasjon og behandling; informasjons-, rådgivnings-,
konsulent-, megler- og formidlingsvirksomhet
vedrørende alle ovennevnte tjenesteytelser.
Telekommunikasjonsvirksomhet;
kommunikasjon via datamaskinskjermer og
globale datamaskinnettverk; elektronisk post;
avsendelse, videresending og mottagelse av
meddelelser og bilder om finansielle og
forsikringsmessige forhold via mobiltelefoner,
andre ikke-stasjonære
kommunikasjonsapparater og globale
datamaskinnettverk, herunder via internett, via
world wide web og andre datamaskinnett,
samt via online tjenester og bulletin boards
(åpne databaser som er tilgjengelige via
modem); tilblivelse av adgang til online
databaser med informasjon om finansiell
virksomhet.
Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter; forretningsmessig
undervisning og utdannelse; praktisk
undervisning (demonstrasjoner);
tjenesteytelser og konsulentvirksomhet
vedrørende utdannelse, undervisning og
opplæring av ledelse og personale;
undervisning, utdannelse og opplæring
innenfor bank-, valuta-, investerings-,
realkreditt-, forsikrings-, eiendomsmegler-, og
finansieringsvirksomhet; utdannelse og
undervisning i forbindelse med forretning,
industri, forretningsadministrasjon,
personalforhold, markedsføring, salgsteknikk,
forretningsledelse og virksomhetsdrift;
undervisning og opplæring innenfor edb,
informasjonsteknologi og bruk av
kommunikasjons- og datamaskinnettverk;
undervisning og opplæring i bruk og
håndtering av dataprogrammer; utdannelse og
undervisning i administrasjons-, fakturerings-,
bestillings-, betalings- og salgssystemer;
arrangering, ledelse og organisering av
seminarer, kurs, undervisning, konvensjoner,
konferanser, kongresser, utstillinger og
demonstrasjoner vedrørende finansiering,
markedsføring, salgsteknikk,
forretningsledelse, virksomhetsdrift og
forretningsadministrasjon.
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell
analyse og forskning; design og utvikling av
datamaskiner og dataprogrammer; utleie av
datamaskiner, dataprogrammer, utstyr til
elektronisk databehandlingsutstyr og
databehandlingsanlegg; dataprogrammering;
design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer, herunder til bruk for bank-,
valuta-, investerings-, realkreditt-, forsikrings-,
registrerte varemerker
2009.04.27 - 18/09
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250616
Reg.dato.:
2009.04.20
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200809601
Inndato:
2008.08.01
Registreringen
2019.04.20
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
HybridTech
eiendomsmegler- og finansieringsvirksomhet;
vedlikehold av dataprogrammer til bruk for
bank, valuta-, investerings-, realkreditt-,
forsikrings-, eiendomsmegler- og
finansieringsvirksomhet; design, utvikling og
vedlikehold av dataprogrammer til
transmittering, visning og lagring av
transaksjons-, identifikasjons- og finansielle
opplysninger til bruk i finans-, bank- og
telekommunikasjonsbransjer; utvikling,
vedlikehold, overvåkning og administrasjon av
hjemmesider for andre; rådgivnings- og
konsulentvirksomhet vedrørende alle de
ovennevnte ytelser.
Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for
beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker;
personlige og sosiale tjenester utført av andre
for å dekke personlige behov; juridisk bistand i
forbindelse med bank-, valuta-, investerings-,
realkreditt-, forsikrings-, eiendomsmegler- og
finansieringsvirksomhet; juridisk bistand i
forbindelse med markedsføring,
forretningsledelse, personaladministrasjon,
virksomhetsdrift og forretningsadministrasjon;
overvåkning av immaterielle rettigheter.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
HybridTech
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
HybridTech Renewables AS, Postboks 45, 1751
HALDEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:39 Distribusjon av elektrisk kraft.
Klasse:40 Produksjon av elektrisk kraft.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250617
Reg.dato.:
2009.04.20
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200812919
Inndato:
2008.10.17
Registreringen
2019.04.20
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
MYO
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250615
Reg.dato.:
2009.04.20
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200810456
Inndato:
2008.08.19
Registreringen
2019.04.20
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
mobilarm
MYO
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Eirik Borg, Bjørnsons gate 6, 7015 TRONDHEIM, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Hygieniske preparater for medisinske formål;
dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer, materiale til tannplombering
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler,
preparater til utryddelse av skadedyr og
insekter; fungicider, herbicider.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
Skarsbakk Design, Nygårs vei 12, 3214
SANDEFJORD, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:37 Montering av mobilalarmer i offentlige bygg av
elektronikk - installatør.
Klasse:38 Varsling via mobiltelefon via bluetooth
teknologi.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
22
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250618
Reg.dato.:
2009.04.20
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200813058
Inndato:
2008.10.16
Registreringen
2019.04.20
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
GLAMOUR ON TOP
2009.04.27 - 18/09
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250619
Reg.dato.:
2009.04.20
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200812882
Inndato:
2008.10.13
Registreringen
2019.04.20
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Fjords
GLAMOUR ON TOP
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
General Media Communications Inc, 6800 Broken
Sound Parkway NW, Suite 100, FL334787 BOCA
RATON, US
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:14 Smykker, nemlig armbånd, halskjeder,
magekjeder, ringer, øreringer, anheng,
armbåndsur.
Klasse:16 Papp- og papirvarer, nemlig plakater,
kalendere, postkort, spillkort, gratulasjonskort,
innpakningspapir, skrivepapir og papirvarer,
adressebøker og dagbøker.
Klasse:18 Håndvesker, lommebøker, punger,
konvoluttvesker, handlevesker, bud- og
dokumentmapper, ryggsekker, kofferter, dress/klesposer, toalettmapper.
Klasse:25 T-skjorter, dresskjorter, pologensere, gensere,
treningsgensere, jakker, treningsbukser, jeans,
kjoler, vester, dressbukser, skjørt, bikinier,
badetøy, hatter og caps, brystholdere, truser,
boksershorts og strømpebånd.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
Øyvind Heen, Elgfaret 41, 1415 OPPEGÅRD, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter
og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter,
egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer
og fett.
Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250620
Reg.dato.:
2009.04.20
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200814986
Inndato:
2008.12.02
Registreringen
2019.04.20
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Joined Strength Radio
Joined Strength Radio
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Atle Sægrov, Fjøsmesterveien 10 D, 7046
TRONDHEIM, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Radio- og kommunikasjonshardvare og
mykvare, digitalt trådløst
kommunikasjonshardvare og mykvare, trådløst
sensorutstyr, trådløst posisjoneringsutstyr,
antennesystemer, elektronisk styrbare
antenner, utstyr for kapasitetsaggregering
basert på smarte antenner/MIMO
Klasse:38 Radiokommunikasjon, trådløst talesamband,
digitalt trådløst samband
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
23
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250621
Reg.dato.:
2009.04.20
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200901323
Inndato:
2009.02.11
Registreringen
2019.04.20
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Live Republic
(111) Reg.nr.:
(151) Reg.dato.:
(300) Søknadsprioritet
2009.04.27 - 18/09
250623
2009.04.20
2008.08.06 US 77/540,282
2008.08.06 US 77/540,292
2008.08.06 US 77/540,300
2008.08.06 US 77/540,309
2008.08.06 US 77/540,463
2008.08.06 US 77/540,469
200901286
2009.02.06
2019.04.20
(210) Søknadsnr.:
(220) Inndato:
(180) Registreringen
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
up&up
Live Republic
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Bristol Conditori As, Postboks 756, 7408 TRONDHEIM,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.).
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter.
Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250622
Reg.dato.:
2009.04.20
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200901325
Inndato:
2009.02.11
Registreringen
2019.04.20
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Rock Republic
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Target Brands Inc, 1000 Nicollet Mall, TPS-3165,
MN55403-2467 MINNEAPOLIS, US
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Rengjøringsmidler til husholdningsbruk;
vaskemidler; vaskeblått, bløtleggingsmidler,
såpe og stivelse til klesvask; skyllemidler og
mykgjøringsmidler til klesvask; avløpsrens til
alle formål; automatiske og flytende
oppvaskmidler samt tilsetningsstoffer;
rengjøringsmidler for tepper, ryer og
møbelstoffer; engangsservietter impregnert
med kjemikalier eller stoffer til
husholdningsbruk; hårsjampo, hårbalsam,
blekernidler, kremer, lotioner, fargestoffer,
fargeoppløsninger, rengjøringsmidler, gele,
skum, oljer, pomader, glattemidler; hårspray;
hårblekemidler; voks til fjerning av hår;
hårfjerningsmidler, badepreparater til
spedbarn; babylotion; babyolje, babyoljegele
og babyoljekrem; babypudder, babypudder
med maisstivelse; babysjampo og hårbalsam
for spedbarn; vaskeservietter til spedbarn;
kosmetiske puter og svamper; vattpinner,
bomullspinner, bomullskuler og bomullsdotter
for personlig og kosmetisk bruk; ikkemedisinsk salve til bleieutslett;
engangsservietter impregnert med kjemikalier
eller stoffer til personlig hygiene; ikkemedisinsk fotpudder; vaselin for kosmetisk
bruk; preparater for neglepleie; sandpapirfiler;
neglelakkfjerner; hudpleiepreparater i form av
såpestykker, kroppsvaskemiddel,
kroppspudder, kroppsskrubb, håndkrem og
hudlotion; flytende såpe til huden; badesalt;
bade- og dusjgele; fuktighetsgivende
Rock Republic
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Bristol Conditori As, Postboks 756, 7408 TRONDHEIM,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.).
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter.
Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
24
registrerte varemerker
Klasse:5
hudpreparater i form av fuktighetsgivende
kroppsspray; boblebad; kroppsskuni;
barberskum; barbergele, barberkrem,
etterbarberings- og barberingspreparater;
lotioner til bruk før elektrisk barbering:
deodoranter og toalettprodukter mot
transpirasjon; engangsservietter impregnert
med kjemikalier eller stoffer for personlig
hygiene; leppebalsam; ikke-medisinske
preparater for behandling av akne;
solbeskyttende lotioner, sprayer og kremer;
rengjøringsmidler og rensemidler; midler til
forfriskning av ånde; munnskyllevann;
tannkrem; tanngele og -pulver; preparater til
rengjøring av tenner; tannblekemidler; potpurri;
luftfriskere; refill for elektriske luftfriskere;
duftoljer; parfymert romspray;
luktfjerningsmiddel for kjæledyr; deodoranter
for kjæledyr; ikke-medisiniske preparater til
pleie av kjæledyr; midler til fjerning av flekker
etter kjæledyr.
Vattpinner med alkohol for topisk bruk,
alkoholpreparerte puteformede selvklebende
bandasjer; luftfriskere og luftrensere; refill for
luftfriskere for husholdningsbruk; alkohol for
topisk bruk; desinfiseringsmidler til alle formål;
analgetika og smertestillende midler;
antibakteriell og antimikrobiell hånd- og
lotionsåpe; antibiotiske kremer og salver;
preparater mot sopp for personlig bruk;
kremer, lotioner og salver mot kløe; antiseptisk
og medisinsk munnskyllevann; antiseptiske
kremer og salver; galmeivann;
luftforfriskningsmidler for tepper og rom;
vattpinner, bomullspinner, bomullskuler og
bomullsdotter for medisinske formål;
desinfiserende midler mot mugg; undertøy,
truser, beskyttende undertøy, absorberende
innlegg og bind for inkontinente til
engangsbruk; elektrolytiske
erstatningsoppløsninger; epsomsalt;
hygieniske preparater for kvinner i form av
dusjpreparater, rensende vaskemidler for
kvinner og deodorantsprayer for kvinner;
hygiene- og beskyttelsesprodukter for kvinner i
form av tamponger, store bind, små bind og
truseinnlegg; gas; luftforfriskningsmidler i form
av gele; preparater og puter for behandling av
hemorroider; rense- og desinfeksjonsmidler til
hender; desinfeksjonsmidler til
husholdningsbruk med rensende, luktfjernende
og bakteriedrepende egenskaper;
hydrokortisonkremer og -salver;
hydrogenperoksid for medisinsk bruk;
morsmelkerstatning til spedbarn;
insektsdrepende sjampo for kjæledyr;
medisinsk sjampo; preparater for bekjempelse
av lus; selvklebende tape til medisinsk bruk;
medisinsk bleiesalve; medisinsk fottalkum;
medisinsk kroppstalkum; forhåndsfuktede
servietter til medisinsk bruk; medisinske
hudlotioner; ikke-klebende bandasje og
klebemidler til bandasje for hudskader;
luktfjerningsmidler for tekstiler; salver for
forebygging og behandling av bleieutslett og
andre hudirritasjoner; oftalmologiske
preparater i form av øyedråper, øyedråper
med antihistaminer og midler mot kongestion,
smørende og fuktende oppløsninger, sterile
saltoppløsninger, terapeutiske oftalmologiske
preparater; oftalmologiske oppløsninger for
bruk med kontaktlinser i form av rensemidler til
kontaktlinser, oppløsninger og tabletter for
gjennombløting, fukting og desinfisering av
kontaktlinser; testsett for beregning av
eggløsning; smørende preparater til personlig
bruk; vaselin til medisinske formål;
farmasøytiske preparater i form av medisin til
Klasse:8
Klasse:10
Klasse:16
25
2009.04.27 - 18/09
lindring av allergi, analgetika og
smertestillende midler, analgetiske sovemidler,
antihistaminer, aspirin, forkjølelsesmedisin;
midler og preparater mot hoste; midler mot
kongestion, feberstillende preparater,
influensamedisin, preparater som lindrer
menstruasjonssmerter og krampe; preparater
mot reisesyke, nesespray preparater,
preparater til behandling av astma og
høysnue; preparater mot infeksjoner i
åndedrettssystemet; medisin mot
bihulebetennelse, preparater mot søvnløshet,
halstabletter, -drops og -spray; farmasøytiske
preparater i form av syrenøytraliserende
midler, syrereduserende midler, preparater
mot gassdannelse, preparater mot diaré,
klystermiddel, laksativer, preparater mot
laktoseintoleranse, nlineralolje,
avføringsmidler, farmasøytiske preparater for
behandling, lindring og forebygging av
irritasjon, forstyrrelser og forstoppelse i magetarm-systemet; graviditetstestsett til
hjemmebruk; preparater til desinfisering av
gulv; refill til elektriske duftspredere og
parfymert romspray; røykesluttpreparater;
tilskudd i form av vitamin-, mineral- og
dietetiske tilskudd, urtetilskudd, kosttilskudd og
bomøopatiske tilskudd; næringsdrikker;
desinfeksjonsmiddel til toalettskåler; trollhassel
ekstrakt; bleier for voksne; medikamenter mot
akne; preparater for behandling av akne;
preparater for å hindre neglebiting og
tommelsutting; insektfordrivende midler;
insektspray; luktfjerningsmidler for
avføringskasser til kjæledyr; medisinske
pleiepreparater til kjæledyr; førstehjelpssett;
klebemidler for tannproteser.
Barberredskaper i form av barbermaskiner og
barberblader; manikyr redskaper i form av
neglefil, negleklipper, neglepute,
neglebåndskyver, pinsett, negle- og
neglebåndsaks; pedikyr redskaper i form av
neglefil, negleklipper, neglepute,
neglebåndskyver, pinsett, negle- og
neglebåndsaks; saks; engangsbestikk i form
av gafler, kniver og skjeer.
Trekk for tåteflasker; hansker til medisinsk
bruk; lansetter; engangssprøyter, termometre
til medisinsk bruk; kondomer; elastiske bind;
trykkbandasjer; slynger.
Skrivesaker og papirvarer; papir; konvolutter;
penner; blyanter; merkepenner; fargeblyanter;
malerutstyr for kunst og håndverk;
malerkoster; (hefte)stifter; gummistrikker;
stifter; binders; klebebånd for papirvarer eller
husholdningsbruk; lim og klebemidler for
papirvarer og husholdningsbruk; limstifter for
papirvarer og husholdningsbruk; festmateriell
av papir i form av poser, dekorasjoner, hatter,
tallerkener, kopper, servietter, duker,
kuvertartikler i form av papirservietter,
kuvertbrikker av papir, papirbrikker, dekketøy
av papir, kreppapir, invitasjoner, notiskort og
ballkort av papir; stoff gaveposer; gavekort,
gaveinnpakningspapir av plast og papir;
presangsløyfer og merkelapper av papir;
ansiktsservietter; baderomsservietter;
engangsbleier; engangsputer for bleieskift;
engangs badedrakter for barn og småbarn;
engangsbleieposer av plast; engangs
treningsbukser; lunchbager; babysmekker av
papir; papirservietter; papirhåndklær;
plastikkbager i form av avfalls- og
søppelbager, smørbrødposer,
matoppbevarings- og frysebager for
husholdningsbruk, plast- og papirpose for
generelt bruk; plastinnpakning; hyllepapir;
papirlommetørkler; engangsputer for
registrerte varemerker
renslighetstrening av kjæledyr; papirmatter for
bruk i kjæledyrsbur; plastbager for å kvitte seg
med kjæledyrsavfall; innrammet billedkunst og
trykk, fotoalbum, bokstøtter, oppslagstavler,
billedtavler, magnettavler, skrivebordsordnere i
form av inn/ut bokser, makuleringsapparater
for papir, blyantspissere, binders, notatbøker,
brevholdere, dokument- og memosorterere,
klebebånd dispensere, blyantkopper,
skrivebordsskuffinnredninger, stifter for
oppslagstavler, hengende dokumentomslag,
whiteboard tavler, visittkortholdere for
skrivebord, arkbeskyttere i form av
beskyttende omslag for papirark,
dokumentportfolios, presentasjonsomslag,
permlommer, papirrapportomslag,
indeksskilleark, dokumentbokser for lagring av
forretningssaker og personlige saker,
kupongholdere, postrør av kartong, notatkort
(skrivesaker og papir), notatblokker med ark
med klebemiddel på en side for feste til
overflater, papirinnstikk for fotoalbum,
stiftefjernere, tegnelinjaler, brevåpener,
forretningsbrevark, glassunderlagsbrikker av
papir, adressebøker, dagbøker.
Klasse:21 Tanntråd, tannbørster; tanntråddispensere;
tannprotesebad; kroppssvamper; kosmetiske
børster; hårkammer; hårbørster; engangs
latexhansker for generelt bruk;
rengjøringskluter, -svamper og -børster;
fuktede småhåndklær for rengjøring av
hjemmet, engangstallerkner, -boller og kopper; bakeformer av papir; muffinsformer;
engangs kartongservise; kjeledyrsbørster;
fåringsfat for kjæledyr; insektsfeller;
matoppbevaringsbeholdere; tannstikkere;
feiekoster; mopper; koster og svamper for
rengjøring av hjemmet; klesbørster;
toalettbørster; klesklyper; søppelbøtter;
kleskurver.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
2009.04.27 - 18/09
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250625
Reg.dato.:
2009.04.20
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200814285
Inndato:
2008.11.11
Registreringen
2019.04.20
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
The Signed Range Cigar
The Signed Range Cigar
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Dunhill Tobacco of London Ltd, 1A St James's Street,
SW1A1EF LONDON, GB
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere;
fyrstikker; artikler for røkere.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250626
Reg.dato.:
2009.04.20
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200814342
Inndato:
2008.11.13
Registreringen
2019.04.20
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
SAMSONITE
SAMSONITE
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Samsonite Corp, 575 West Street, Suite 110, MA02048
MANSFIELD, US
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Etuier for bærbare computere;
beskyttelsesvesker for bærbare computere;
computer ryggsekker; computer ryggsekker
med hjul; omslag for bærbare datamaskiner.
Klasse:18 Reisekofferter, håndkofferter; reisevesker;
toalettvesker, bud vesker, weekend vesker,
garderobeposer for klær (for reiseformål),
skipssekker, skipssekker med hjul,
handlevesker, handlevesker med hjul,
beautybokser, ryggsekker, skolesekker,
sportsvesker, forretningsvesker/-kofferter,
skuldervesker, dokumentmapper,
dokumentholdere, pilotvesker, nøkkelpunger
(lærvarer), etuier for nøkler (lærvarer),
myntholdere, kreditkortholdere, lommebøker,
pengepunger, seddelpunger,
dokumentporteføljer, passholdere, paraplyer.
Klasse:35 Detaljsalgstjenester for reisekofferter, vesker
og tilbehør til slike.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250624
Reg.dato.:
2009.04.20
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900404
Inndato:
2009.01.09
Registreringen
2019.04.20
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Tyrkiahusportalen.no
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Tyrkiahusportalen.no, Festeveien 44, 1525 MOSS, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:36 Omsetning av leiligheter, hus og tomter i
Tyrkia
Klasse:37 Bygging av leiligheter og hus
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
26
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250627
Reg.dato.:
2009.04.20
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200901348
Inndato:
2009.02.11
Registreringen
2019.04.20
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Nrol CORPORATE BROADCASTING
2009.04.27 - 18/09
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250628
Reg.dato.:
2009.04.20
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200816059
Inndato:
2008.12.16
Registreringen
2019.04.20
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Mr. Fretboard
Mr. Fretboard
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Freddy Groth, Rosenkrantz gate 4, 1707
SARPSBORG, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Apparater og instrumenter for opptak,
overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
dataprogrammer; verktøy (elektriske);
apparater til bruk med ekstern skjerm eller
monitor.
Klasse:16 Papp; trykksaker; klebemidler og klistremerker
for papir og papp; instruksjons- og
undervisningsmateriell; klisjeer;
plastemballasje.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet og
opplæringsvirksomhet på instrumenter,
apparater, dataprogrammer, små
datamaskiner, databehandlingsutstyr, verktøy
(elektriske).
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250629
Reg.dato.:
2009.04.20
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200901043
Inndato:
2009.02.02
Registreringen
2019.04.20
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
THE M FROM McDONALD'S
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Nordic business Information AS, Møllergata 4, 0179
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Spredning av reklameannonser,
bedriftsopplysninger, innsamling av
informasjon for bruk i databaser,
forretningsinformasjoner, on-line annonsering
på datanettverk.
Klasse:41 Filmproduksjon.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
THE M FROM McDONALD'S
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
McDonald's International Property Company Ltd, 2711
Centerville Road, Suite 400, DE19808 WILMINGTON,
US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30 Spiselige sandwicher, sandwicher med kjøtt,
sandwicher med svinekjøtt, fiskesandwicher,
kyllingsandwicher, kjeks, brød, kaker, cookies,
sjokolade, kaffe, kaffeerstatninger, te, sennep,
havremel, bakverk, sauser, krydderier, sukker.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
27
registrerte varemerker
2009.04.27 - 18/09
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250632
Reg.dato.:
2009.04.21
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900784
Inndato:
2009.01.22
Registreringen
2019.04.21
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
el-installation
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250630
Reg.dato.:
2009.04.20
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200901032
Inndato:
2009.01.30
Registreringen
2019.04.20
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
PERGOTIME
PERGOTIME
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Ares Trading SA, Zone Industrielle de l'Ouriettaz, 1170
AUBONNE, CH
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Farmasøytiske preparater for mennesker.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
el-installasjon AS, Bliksrudstubben, 1484 HAKADAL,
NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet, bygging av datarom
med tilhørende infrastruktur (bygge- og
installasjonsvirksomhet)
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250631
Reg.dato.:
2009.04.21
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900783
Inndato:
2009.01.23
Registreringen
2019.04.21
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
VITALSIM
VITALSIM
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Laerdal Medical AS, Postboks 377, 4002
STAVANGER, NO
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Apparater og instrumenter til livredning og
gjenopplivning, undervisning og trening,
herunder gjenopplivningsdukker; elektroniske
apparater og instrumenter, herunder
metronomer, DVDer, CDer, magnetiske
databærere, software; hardware.
Klasse:10 Medisinske apparater og instrumenter,
herunder gjenopplivningapparater og simulatorer,
apparater for måling av
brystkompresjoner; analyseapparater for
medisinsk bruk, blodtrykksmåleapparater;
defibrillatorer; diagnoseapparater for
medisinsk formål; elektroder for medisinsk
bruk; elektrokardiografer, pustemasker,
respiratorer og apparater for kunstig åndedrett;
stetoskoper; åndedrettsmålere.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet, herunder praktisk
opplæring ved demonstrasjon.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
28
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250633
Reg.dato.:
2009.04.21
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900789
Inndato:
2009.01.23
Registreringen
2019.04.21
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
IMPRESSIVO
2009.04.27 - 18/09
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250634
Reg.dato.:
2009.04.21
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200901343
Inndato:
2009.02.11
Registreringen
2019.04.21
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
MR Services
IMPRESSIVO
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Ensto Busch-Jaeger OY, P.O.Box 77, 06101 PORVOO,
FI
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Uedle metaller og legeringer av disse;
bygningsmaterialer av metall; transportable
hus av metall; materialer av metall for
jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av
metall (uedelt); låsesmedarbeider og små
gjenstander av metall (isenkramvarer);
metallrør og slanger av metall, sikkerhetsskap
og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i
andre klasser); malmer.
Klasse:9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske
apparater og instrumenter samt apparater og
instrumenter til veiing, måling, signalering,
kontroll, livredning og undervisning; apparater
og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak,
overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere, opptagbare disketter;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte
apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling,
tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære
formål.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
M-Reel AS, Postboks 203, 4098 TANANGER, NO
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:37 Montering, demontering og utleie av
metalltromler og mekaniske tromler for
fleksible rør; montering, demontering og utleie
av deler og tilbehør til metalltromler og
mekaniske tromler for fleksible rør.
Klasse:39 Containerutleie.
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; design og
utvikling av metalltromler, mekaniske tromler
for fleksible rør og containere; design og
utvikling av deler og tilbehør til metalltromler,
mekaniske tromler for fleksible rør og
containere
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
29
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250635
Reg.dato.:
2009.04.21
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200901345
Inndato:
2009.02.11
Registreringen
2019.04.21
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
MR Group
2009.04.27 - 18/09
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250637
Reg.dato.:
2009.04.21
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200808414
Inndato:
2008.07.02
Registreringen
2019.04.21
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
NYSE LIFFE
NYSE LIFFE
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
NYSE Group Inc, 11 Wall Street, NY10005 NEW
YORK, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Computere; computer software for angivelse
av børspriser, for fremskaffelse av
kommersiell, forretnings- og finansiell
informasjon, for fremskaffelse av
vekslingstjenester relatert til aksjer,
verdipapirer, obligasjoner, råvarer, varer,
differansehandel og opsjoner, for organisering
og drift av handelsmarkeder for finansielle
tjenester og finansielle instrumenter.
Klasse:16 Periodiske tidskrifter, nemlig daglige aviser og
magasiner som presenterer angivelser av
børspriser, fremskaffelse av kommersiell,
forretnings- og finansiell informasjon,
fremskaffelse av vekslingstjenester relatert til
aksjer, verdipapirer, obligasjoner, råvarer,
varer, differansehandel og opsjoner,
organisering og drift av handelsmarkeder for
finansielle tjenester og finansielle instrumenter,
faglitterære bøker, brosjyrer og kataloger
relatert til angivelse av børspriser,
fremskaffelse av kommersiell, forretnings- og
finansiell informasjon, fremskaffelse av
vekslingstjenester relatert til aksjer,
verdipapirer, obligasjoner, råvarer, varer,
differansehandel og opsjoner, organisering og
drift av handelsmarkeder for finansielle
tjenester og finansielle instrumenter.
Klasse:35 Bistand ved ledelse av forretninger og
konsultasjoner vedrørende forretninger;
utarbeidelse og plassering av annonser for
andre i form av reklametekster; pressebyråer,
reklamebyråtjenester; fremskaffelse av
kommersiell og forretningsinformasjon,
etterforskning av forretninger, statistisk
informasjon; pressemeldinger,
handelsinformasjon, og markedsundersøkelser
og analyse på området for forretningsanalyse
og profilinformasjon, økonomiske prognoser,
aksjer, obligasjoner, verdipapirer, og andre
finansielle instrumenter; fremskaffelse av
inntjeningsredegjørelser, estimater og
retningslinjer, og analytikerpresentasjoner og
anbefalinger på området for aksjer,
obligasjoner, verdipapirer og andre finansielle
instrumenter; reklametjenester, nemlig
plassering av reklame for andre.
Klasse:36 Fremskaffelse av finansiell informasjon
vedrørende angivelse av børspriser;
fremskaffelse av vekslingstjenester relatert til
aksjer, verdipapirer, obligasjoner, råvarer,
varer, differansehandel og opsjoner;
organisering og drift av handelsmarkeder for
finansielle tjenester og finansielle instrumenter
og investeringer; banktjenester; fremskaffelse
av online informasjon vedrørende finansielle
aksjer, råvarer, varer, differansehandel og
opsjoner; børsprisangivelser; meglertjenester
på området for aksjer, obligasjoner,
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
M-Reel AS, Postboks 203, 4098 TANANGER, NO
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Metalltromler; containere av metall; deler og
tilbehør til forannevnte varer.
Klasse:7
Mekaniske tromler for fleksible rør; deler og
tilbehør til forannevnte varer.
Klasse:37 Montering, demontering og utleie av
metalltromler og mekaniske tromler for
fleksible rør; montering, demontering og utleie
av deler og tilbehør til metalltromler og
mekaniske tromler for fleksible rør.
Klasse:39 Containerutleie.
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; design og
utvikling av metalltromler, mekaniske tromler
for fleksible rør og containere; design og
utvikling av deler og tilbehør til metalltromler,
mekaniske tromler for fleksible rør og
containere.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250636
Reg.dato.:
2009.04.21
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200901289
Inndato:
2009.02.06
Registreringen
2019.04.21
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
SUPER 8
SUPER 8
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Super 8 Worldwide Inc, 22 Sylvan Way, NJ07054
PARSIPPANY, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:43 Hotell- og motellvirksomhet, reservering av
innkvartering for andre.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
30
registrerte varemerker
2009.04.27 - 18/09
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250639
Reg.dato.:
2009.04.21
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900818
Inndato:
2009.01.27
Registreringen
2019.04.21
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
RECLAIM
verdipapirer, aksjefond og gjeldsinstrumenter;
prisangivelser for aksjer, obligasjoner,
verdipapirer, aksjefond, råvarer, varer, og
andre finansielle instrumenter; finansielle
analyse- og rådgivningstjenester; drift av en
børs
Klasse:41 Utgivelse av bøker, magasiner, tidskrifter,
nyhetsbrev, daglige lister som presenterer
finansiell statistikk, handelsinformasjon,
markedsundersøkelser og analyse.
Klasse:42 Computerprogrammering for andre, utleie av
computere, vedlikehold av computer software,
computer software design for andre,
computersystemanalyse og utleie av computer
software.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
RECLAIM
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
DePuy Inc, 700 Orthopaedic Drive, IN46581 WARSAW,
US
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10 Ortopediske leddimplantater; kirurgiske
instrumenter for bruk i forbindelse med
ortopediske leddimplantater.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250638
Reg.dato.:
2009.04.21
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900965
Inndato:
2009.01.27
Registreringen
2019.04.21
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781 STRYN, NO
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske
databærere, grammofonplater;
kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg.
Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter
og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter,
egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer
og fett.
Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.).
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
31
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250640
Reg.dato.:
2009.04.21
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900642
Inndato:
2009.01.19
Registreringen
2019.04.21
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
KENT
2009.04.27 - 18/09
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250641
Reg.dato.:
2009.04.21
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200901293
Inndato:
2009.02.09
Registreringen
2019.04.21
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
fruktbar
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
Fruktbar AS, Torgallmenning 8, Galleriet, 5014
BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter
og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter,
egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer
og fett.
Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
British American Tobacco (Brands) Inc, 2711
Centerville Road, Suite 300, DE19808 WILMINGTON,
US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:34 Sigaretter; tobakk, tobakksprodukter, lightere;
fyrstikker; artikler for røkere, sigarettfiltere.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
32
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250642
Reg.dato.:
2009.04.21
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900990
Inndato:
2009.01.28
Registreringen
2019.04.21
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Bergans Element
2009.04.27 - 18/09
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250645
Reg.dato.:
2009.04.22
Søknadsprioritet
2007.10.29 EM 006396154
Søknadsnr.:
200805518
Inndato:
2008.04.28
Registreringen
2019.04.22
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
MICTEX
Bergans Element
MICTEX
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Bergans Fritid AS, Postboks 293, 3301 HOKKSUND,
NO
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Anza AB, Box 133, 56423 BANKERYD, SE
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Kunstnermateriale inkludert i klassen;
malepensler; maleverktøy som brukes av
dekoratører, yrkesmalere og gjør-det-selvmalere, inkludert maleruller med tilhørende
rullebøyler og forlengningsskaft dertil,
dekorasjonsruller, strukturruller,
malepåføringsputer, lamineringsruller,
malebrett av plast, plastinnlegg for malebrett,
rullebrett, og deler dertil inkludert i klassen.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250643
Reg.dato.:
2009.04.22
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900991
Inndato:
2009.01.28
Registreringen
2019.04.22
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
PG-MAPS
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250646
Reg.dato.:
2009.04.22
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900821
Inndato:
2009.01.27
Registreringen
2019.04.22
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
XANTÉ
PG-MAPS
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Ing Per Gjerdrum AS, Postboks 154, 1378 NESBRU,
NO
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Maskiner, herunder pumper, pumpesystemer
og pumpeanlegg.
Klasse:35 Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i
klasse 7.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
XANTÉ
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
The Xanté Company AB, Box 7327, 10390
STOCKHOLM, SE
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:33 Likør, sprit (drikkevarer); alkoholhodlige drikker
(unntatt øl).
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250644
Reg.dato.:
2009.04.22
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900994
Inndato:
2009.01.28
Registreringen
2019.04.22
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
PEPITE
PEPITE
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215,
4058 BASEL, CH
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Fungicider for bruk i landbruket.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
33
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250647
Reg.dato.:
2009.04.22
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900997
Inndato:
2009.01.28
Registreringen
2019.04.22
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
energien
2009.04.27 - 18/09
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250649
Reg.dato.:
2009.04.22
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200901241
Inndato:
2009.02.04
Registreringen
2019.04.22
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
FABi
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Fabi Group AS, Postboks 573, 0105 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Konsultasjoner for bedrifts- og
forretningsledelse herunder i
personalspørsmål; personellrekruttering;
arbeidsformidling; utleie av personell.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
Magnus M Thunestvedt AS, Postboks 164 Indre Arna,
5888 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling,
tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære
formål.
Klasse:37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet,
installasjonsvirksomhet.
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil, industriell
analyse og forskning, design og utvikling av
datamaskiner og dataprogrammer.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250650
Reg.dato.:
2009.04.22
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200901244
Inndato:
2009.02.05
Registreringen
2019.04.22
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
YTE
YTE
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250648
Reg.dato.:
2009.04.22
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200901240
Inndato:
2009.02.04
Registreringen
2019.04.22
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
FABI
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Per Havdal Sponproduksjon, 7224 MELHUS, NO
(740) Fullmektig:
Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall);
bygningsmaterialer og -elementer i tre for å kle
konstruksjoner.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
FABI
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Fabi Group AS, Postboks 573, 0105 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Konsultasjoner for bedrifts- og
forretningsledelse herunder i
personalspørsmål; personellrekruttering;
arbeidsformidling; utleie av personell.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
34
registrerte varemerker
2009.04.27 - 18/09
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250652
Reg.dato.:
2009.04.22
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200901245
Inndato:
2009.02.05
Registreringen
2019.04.22
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
CFA
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250651
Reg.dato.:
2009.04.22
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200901002
Inndato:
2009.01.29
Registreringen
2019.04.22
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Z HOTELS SERVING OUR PLANET
CFA
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
CFA Institute, 560 Ray C. Hunt Drive, VA22903
CHARLOTTESVILLE, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Trykksaker, nemlig nyhetsbrev, brosjyrer,
bøker, tidskrift med lettfordøyelige utdrag av
litterære verk og tidligere publiserte artikler
("digest books") og monografier innen området
investeringsforvaltning og finansielle analyser
og til bruk for investorer og finansielle
analytikere.
Klasse:35 Foreningstjenester, nemlig promosjon av
profesjonelle standarder og fremgangsmåter
og tilveiebringelse av informasjon om karrierer
innen områdene investering og finansielle
analyser; promosjon av interesser for
investorer og finansielle analytikere.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet, nemlig arrangering,
gjennomføring og tilveiebringelse av
instruksjonskurs, eksamener, workshops,
seminarer og konferanser innen området
investering og finansiell analyse og
tilveiebringelse av kursmateriale i forbindelse
med slike tjenester.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
Elo SA Hansen, c/o Øvre Jærgate 11, 4014
STAVANGER, NO
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; bygningsinformasjon.
Klasse:39 Transportvirksomhet; organisering av reiser;
reiseledervirksomhet; sightseeing;
parkeringsplasstjenester.
Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke;
bartjenester; catering; restaurantdrift;
midlertidig innlosjering; hotellreservering;
hotelldrift.
Klasse:44 Hygienisk behandling og skjønnhetspleie for
mennesker; frisørsalonger;
skjønnhetssalonger; solariumtjenester;
massasje.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
35
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250653
Reg.dato.:
2009.04.22
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200901292
Inndato:
2009.02.09
Registreringen
2019.04.22
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
MACHT
2009.04.27 - 18/09
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250654
Reg.dato.:
2009.04.22
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200901252
Inndato:
2009.02.05
Registreringen
2019.04.22
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
MICOE
MACHT
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Gambit Forlag AS, Waldemar Thranesgt 75, 0175
OSLO, NO
(740) Fullmektig:
ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks
6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske
apparater og instrumenter samt apparater og
instrumenter til veiing, måling, signalering,
kontroll, livredning og undervisning; apparater
og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak,
overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte
apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast
eiendom.
Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Beijing Sijimuge Solar Energy Technology Co Ltd,
515B, No.9 Zhenxing Road, Science and Technology
park, Changping District BEIJING CITY, CN
(740) Fullmektig:
ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks
6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Solbatterier; galvaniske elementer; batterikar;
elektrolysatorer; integrerte kretser;
elektrisitetsmålere; alarminstrumenter;
silisiumskiver for integrerte kretser;
ledningstråder, elektriske; geodetiske
apparater og -instrumenter.
Klasse:11 Solsamlere for oppvarming;
varmtvannsberedere [apparater],
solenergiovner; badeanlegg, badeapparater;
varmtvannsberedere; dusjkabinetter;
varmluftapparater for bad;
vannrensingsinstallasjoner; badeovner.
Klasse:37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av
maskiner; installasjon og reparasjon av
oppvarmingsutstyr; bygningsinformasjon;
installasjon og reparasjon av elektriske
apparater; installasjon og reparasjon av
vanningsanlegg; polstring av møbler;
installasjon og reparasjon av ovner;
vedlikehold og reparasjon av sikkerhetsskap.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
36
registrerte varemerker
2009.04.27 - 18/09
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250657
Reg.dato.:
2009.04.22
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200901034
Inndato:
2009.01.30
Registreringen
2019.04.22
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
CONDEEP MONOFLOATER
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250655
Reg.dato.:
2009.04.22
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900504
Inndato:
2009.01.13
Registreringen
2019.04.22
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
OXOIL
OXOIL
CONDEEP MONOFLOATER
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Oxoil Managment AS, Postboks 1809 Håkonsgaten,
5828 BERGEN, NO
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester.
Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast
eiendom; investeringer innenfor olje og
gassprosjekter.
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell
analyse og forskning; design og utvikling av
datamaskiner og dataprogrammer;
prosjektering og prosjektledelse for olje og
gassprosjekter.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Aker Engineering & Technology AS, Postboks 222,
1326 LYSAKER, NO
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger
for overføring av drivkraft (unntatt for
landkjøretøyer), blåsemaskiner; boremaskiner;
borerigger, halvt nedsenkbare rigger, boreskip,
oppjekkplattformer, halvt nedsenkbare
hjelperigger, hjelpe- og støtterigger; boretårn;
borkroner; drivanordninger; industriroboter;
kraner, apparater for lasting og lossing;
oljeraffineringsmaskiner, hydrauliske og
pneumatiske styringsanordninger for maskiner
og motorer
Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet,
installasjonsvirksomhet; brønnboring for
utvinning av olje og gass
Klasse:39 Lagring av olje og gass
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250656
Reg.dato.:
2009.04.22
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200901484
Inndato:
2009.02.11
Registreringen
2019.04.22
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
WONDERLAND
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250658
Reg.dato.:
2009.04.22
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200901040
Inndato:
2009.02.02
Registreringen
2019.04.22
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
NORMANNA
WONDERLAND
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Wonderland AS, Øran Vest, 6300 ÅNDALSNES, NO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:20 Møbler, senger; madrasser; sengebunner.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter
og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter;
egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer
og fett; ost.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
Klasse:24
Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper;
soveromstilbehør nemlig trekk for madrasser,
laken, putevar, tepper, duntepper og
vattepper, sengetepper, pledd, overtrekk til
duntepper og vattepper, sengedekker,
putebeskyttere og madrassbeskyttere,
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
37
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250659
Reg.dato.:
2009.04.22
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200901041
Inndato:
2009.02.02
Registreringen
2019.04.22
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
NORZOLA
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter
og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter;
egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer
og fett; ost.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
250660
Reg.dato.:
2009.04.22
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200901042
Inndato:
2009.02.02
Registreringen
2019.04.22
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
ROYAL BLUE
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29 Ost.
(450) Kunngjøringsdato , 2009.04.27
38
2009.04.27 - 18/09
internasjonale varemerkeregistreringer
2009.04.27 - 18/09
Internasjonale varemerkeregistreringer
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen.
Innsigelsesperioden utløper 2 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 51.
Int.reg.nr.:
Int.reg.dato:
Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen
Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal
registrering.
Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven § 53
og Madrid-protokollen artikkel 3 (4).
Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden
på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen.
Etterfølgende
utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den
internasjonaleregistreringen.
Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det
land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal
registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad.
Prioritet:
Besluttet
gjeldende
dato i Norge:
Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen
gjelder i Norge, jf. varemerkeloven § 51.
(111) Int.reg.nr:
0386283
(151) Int.reg.dato:
1972.02.17
(180) Registreringen
2012.02.17
utløper:
(891) Etterfølgende
2008.12.22
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200900932
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.29
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0414525
(151) Int.reg.dato:
1975.04.08
(180) Registreringen
2015.04.08
utløper:
(891) Etterfølgende
2008.04.07
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200900933
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.29
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Fresubin
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Fresenius AG, Else-Kröner-Strasse 1, 61352 BAD
HOMBURG, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Pharmaceutical and veterinary products, as well as
chemicals for sanitary purposes; dietetic products for
children and the sick (for medical purposes).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Knauf AMF GmbH & Co KG, Postfach 1263, 94476
GRAFENAU, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:19
Plates made of mineral fibres for building purposes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
39
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0771979
(151) Int.reg.dato:
2001.11.13
(180) Registreringen
2011.11.13
utløper:
(891) Etterfølgende
2008.11.17
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200900202
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.01
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0442584
(151) Int.reg.dato:
1978.12.13
(180) Registreringen
2018.12.13
utløper:
(891) Etterfølgende
2008.11.21
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200900935
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.29
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
YAGHAN
BIOFRESH
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Renault SAS, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12
2009.04.27 - 18/09
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Liebherr-International Deutschland GmbH, HansLiebherr-Straße 45, 88400 BIBERACH AN DER RIß,
DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Motor vehicles, motorized vehicles for transport on
land, their spare parts and replacement parts.
Klasse:11
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Apparatus for refrigerating and freezing.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0740153
(151) Int.reg.dato:
2000.07.14
(180) Registreringen
2010.07.14
utløper:
(891) Etterfølgende
2008.06.30
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200811621
(220) Notifikasjonsdato: 2008.09.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0872511
(151) Int.reg.dato:
2005.09.27
(180) Registreringen
2015.09.27
utløper:
(891) Etterfølgende
2007.01.09
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200814585
(220) Notifikasjonsdato: 2008.11.20
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
POWERSQUID
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Trident Design LLC, 609 Pacific Avenue, Suite 204,
Santa Cruz CA95060, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Iiyama Benelux BV hodn Iiyama Corporation,
Broguetlaan 8, 1438BC OUDE MEER, NL
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:9
Electrical extension cords having multiple outlets.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.21
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Electrical and electronic devices and apparatuses
(included in this class); apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and images,
magnetic data carriers, calculating machines, data
processing apparatus and computers, screens.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
40
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0886742
(151) Int.reg.dato:
2006.05.04
(180) Registreringen
2016.05.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200607276
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.13
(300) Søknadsprioritet: 2005.11.25 CH 542083
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0896049
(151) Int.reg.dato:
2006.07.12
(180) Registreringen
2016.07.12
utløper:
(891) Etterfølgende
2008.12.03
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200900716
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.22
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
RINGLOCK
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
ROLEX SA, Rue Francois-Dussaud 3-5-7, 1211
GENÈVE 26, CH
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
HEMOCLIN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Novaclin BV, Hobbemakade 25-1, 1071XK
AMSTERDAM, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Klasse:14
Clock hands (clock and watchmaking), barrels
(clock and watchmaking), dials (clock and
watchmaking), sundials, control clocks (master
clocks), diamonds, wall clocks, clock and watch
movements, semi-precious stones, precious stones,
watch springs, watch crystals.
Klasse:5
Klasse:10
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Cosmetics, essential oils, including creams and
lotions for personal use.
Pharmaceutical preparations, including oils and
creams for the treatment of haemorrhoids; sanitary
preparations for medical use; dressings (medical);
tissues, not impregnated, for medical and sanitary
use.
Medical apparatus and instruments; aerosols for
medical use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.18
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0895580
(151) Int.reg.dato:
2006.05.30
(180) Registreringen
2016.05.30
utløper:
(891) Etterfølgende
2008.12.03
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200900949
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.29
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Red Pantone 1795C.
(730) Innehaver:
Productos Velarte SL, C/ En proyecto 42, s/n, Polígono
Industrial "El Bony", 46470 CATARROJA (VALENCIA),
ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30
2009.04.27 - 18/09
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and preparations made with
cereals, bread, pastry and confectionery, edible
ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard, pepper, vinegar, sauces, spices and ice.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.19
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
41
internasjonale varemerkeregistreringer
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0899430
(151) Int.reg.dato:
2006.06.15
(180) Registreringen
2016.06.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612126
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.02
(300) Søknadsprioritet: 2006.05.19 BX 1112090
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0899429
(151) Int.reg.dato:
2006.06.15
(180) Registreringen
2016.06.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612125
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.02
(300) Søknadsprioritet: 2006.05.19 BX 1112080
(540) Gjengivelse av merket:
REACHCENTRUM
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Conseil Européen de l'Industrie Chimique - European
Chemical Industry Council, en abrégé: CEFIC
Association Internationale sans But Lucratif, avenue E.
Van Nieuwenhuyse 4, 1160 BRUSSEL, BE
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35
Klasse:41
Klasse:42
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Blue, green and red.
(730) Innehaver:
Conseil Européen de l'Industrie Chimique - European
Chemical Industry Council, en abrégé: CEFIC
Association Internationale sans But Lucratif, avenue E.
Van Nieuwenhuyse 4, 1160 BRUSSEL, BE
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Advertising; business management; business
administration; office functions; business
information services and statistical information
services; business information storage and retrieval
services, namely compilation of information into
databases exclusively regarding international trade
of chemical substances, and with the exception of
international trade of chemical substances in the
medical field; compilation, processing,
dissemination and provision of information,
exclusively as regards international trade of
chemical substances, and with the exception of
international trade of chemical substances in the
medical field; editing and publication of publicity
texts.
Education, providing of training, arranging and
conducting of conferences, congresses and
seminars in relation to all sectors of the chemical
industry, particularly as regards international trade
of chemical substances and their hazardous
characteristics; publication of texts other than
publicity texts; editing of written texts.
Scientific and technological services and research
and design relating thereto, particularly in relation to
all sectors of the chemical industry; analysis of
chemical substances and quality control; legal
services; design and development of computer
hardware and software, including computer
databases, exclusively regarding international trade
of chemical substances, and with the exception of
international trade of chemical substances in the
medical field.
Klasse:35
Klasse:41
Klasse:42
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Advertising; business management; business
administration; office functions; business
information services and statistical information
services; business information storage and retrieval
services, namely compilation of information into
databases exclusively regarding international trade
of chemical substances, and with the exception of
international trade of chemical substances in the
medical field; compilation, processing,
dissemination and provision of information,
exclusively as regards international trade of
chemical substances, and with the exception of
international trade of chemical substances in the
medical field; editing and publication of publicity
texts.
Education; providing of training; arranging and
conducting of conferences, congresses and
seminars in relation to all sectors of the chemical
industry, particularly as regards international trade
of chemical substances and their hazardous
characteristics; publication of texts other than
publicity texts; editing of written texts.
Scientific and technological services and research
and design relating thereto, particularly in relation to
all sectors of the chemical industry; analysis of
chemical substances and quality control; legal
services; design and development of computer
hardware and software, including computer
databases, exclusively regarding international trade
of chemical substances, and with the exception of
international trade of chemical substances in the
medical field.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
42
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0900063
(151) Int.reg.dato:
2005.10.26
(180) Registreringen
2015.10.26
utløper:
(891) Etterfølgende
2008.07.02
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200900950
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.29
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0908079
(151) Int.reg.dato:
2006.11.09
(180) Registreringen
2016.11.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200615349
(220) Notifikasjonsdato: 2006.12.28
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
AURA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Fugro NV, Veurse Achterweg 10, 2264SG
LEIDSCHENDAM, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Bayer AG, 51368 LEVERKUSEN, DE
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:42
FUGRO
Klasse:37
Klasse:42
Scientific, nautical, geodetic and electric apparatus,
instruments and automatic machines, relating to soil
mechanics and geodesy, radiotelegraphic,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision) lifesaving and teaching apparatus and instruments,
automatic machines (not included in other classes)
television apparatus; nautical (included in this
class), navigational, inspection, position-finding,
telecommunications, data communication, data
processing, radio and radar apparatus and
instruments; receiving devices and aerials, and
parts and accessories therefor; computer programs
stored on data carriers.
Building construction; repair; installation services;
supervision of foundation work.
Damage assessment; planning and consultancy for
building construction; architecture, engineering
drawing and land surveying; laboratory services;
drawing up of expert reports by engineers and
laboratory technicians; soil research; consultancy
on soil mechanics and foundation work
(engineering services); geohydrological services;
approval of building construction and road
construction materials; aerial photography;
photogrammetric and cartographic services;
reprography (printing); draughtsman services;
environmental research; services and consultancy
in the field of environmental management,
environmental technology, determining air quality
(including determining asbestos content),
geotechnics, geodesy, earth sciences and the
surveying and other siting and position-finding
services connected hereto, and research on
location and laboratory research; consultancy in the
field of environmental restoration; investigation
services (surveying).
Information relating to technical processes,
including in the form of technical instructions in
relation to the dip dyeing of colorants in plastic and
thermoplastic materials.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.18
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
43
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0908352
(151) Int.reg.dato:
2006.11.15
(180) Registreringen
2016.11.15
utløper:
(891) Etterfølgende
2008.12.23
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200900951
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.29
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.18
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Dosenbach-Ochsner AG Shuhe und Sport,
Allmendstrasse 25, 8953 DIETIKON, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Klasse:9
Klasse:14
Klasse:16
Klasse:18
Klasse:21
Klasse:24
Klasse:25
Klasse:26
Klasse:28
Klasse:30
2009.04.27 - 18/09
Products for cleaning and maintenance in the form
of sprays, liquids and pastes for footwear and
clothing.
Foot measuring apparatus; spectacles; sunglasses;
spectacle cases; pocket calculators; protective
helmets; sound recording media; mouse pads (as
computer accessories); reflecting disks, for wear,
for the prevention of traffic accidents.
Jewelry; timepieces; alarm clocks; badges of
precious metal; pins (fashion and real jewelry);
bracelets; rings (fashion and real jewelry); fancy key
rings.
Printed matter; periodicals; paper or cardboard
goods, not included in other classes; decals;
stickers; stationery; office requisites (except
apparatus); flags and pennants (of paper);
packaging materials of cardboard or of plastic, not
included in other classes.
Leather and imitation leather goods, not included in
other classes; trunks and suitcases; handbags;
traveling bags; backpacks; sports and leisure bags;
umbrellas; parasols; purses, not included in other
classes; wallets, key cases; school bags; chokers;
banana pouches.
Containers for household or kitchen use (not of
precious metal or coated therewith); insulating
flasks and insulating cups, bottle gourds, bread
bins; brushes for footwear and polishers for
footwear (non electric).
Blankets, not included in other classes; bed linen;
textile hand-towels; sleeping bags; textile bags.
Clothing; footwear; headgear.
Shoe laces; shoe eyelets.
Games; playing cards; toys, particularly balls for
games; toy animals, balloons; dolls; puzzles;
assembly puzzles; gymnastic and sporting articles,
not included in other classes; protective paddings
for roller skaters.
Confectionery, particularly gummy candy, chewing
gum, not for medical use; chocolate products.
44
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0912685
(151) Int.reg.dato:
2006.06.19
(180) Registreringen
2016.06.19
utløper:
(891) Etterfølgende
2008.10.31
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200900952
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.29
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Black, white and scarlet. , The background of the mark
is black, the part of the letters is white, and the small
circles above the letters are scarlet.
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
The word, "giuliano" is the first or middle name in Italian
and the word, "Fujiwara" is the family name in
Japanese.
(730) Innehaver:
Fujiwara Design Studio SrL, Corso Genova, 11, 20123
MILANO, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
After-shave lotions; almond milk for cosmetic
purposes; antiperspirant soap; antiperspirants
(toiletries); aromatics (essential oils); astringents for
cosmetic purposes; bath salts, not for medical
purposes; cosmetic preparations for baths; beauty
masks; cakes of toilet soap; cleansing milk for toilet
purposes; colorants for toilet purposes; cosmetic
kits; cosmetic preparations for slimming purposes;
cosmetics; cosmetic creams; skin whitening
creams; deodorant soaps; deodorants for personal
use; depilatories; disinfectant soap; eau de
Cologne; essential oils; ethereal essences; ethereal
oils; extracts of flowers (perfumes); eyebrow
cosmetics; eyebrow pencils; adhesives for affixing
false eyelashes; cosmetic preparations for
eyelashes, false eyelashes; false nails; bases for
flower perfumes; soap for foot perspiration;
fumigation preparations (perfumes); greases for
cosmetic purposes; hair colorants; hair dyes; hair
lotions; hair spray; hair waving preparations;
incense; ionone (perfumery); jasmine oil; petroleum
jelly for cosmetic purposes; lavender oil; lavender
water; essential oils of lemon; sachets for perfuming
linen; lipsticks; lotions for cosmetic purposes;
tissues impregnated with cosmetic lotions; makeup; make-up powder; make-up preparations; makeup removing preparations; mascara; medicated
soap; mint essence (essential oil); mint for
perfumery; moustache wax; musk (perfumery); nail
care preparations; nail polish; oils for cosmetic
purposes; oils for perfumes and scents; oils for
toilet purposes; cosmetic pencils; perfumery;
perfumes; polishing wax; pomades for cosmetic
purposes; potpourris (fragrances); rose oil; scented
water; scented wood; shampoos; shaving
preparations; shaving soap; shaving stones
(antiseptic); cosmetic preparations for skin care;
soap; cakes of soap; sunscreen preparations; suntanning preparations (cosmetics); swabs (toiletries);
talcum powder, for toilet use; terpenes (essential
oils); toilet water; toiletries; decorative transfers for
cosmetic purposes; volcanic ash for cleaning;
waving preparations for the hair; depilatory wax;
Klasse:25
45
2009.04.27 - 18/09
cream for whitening the skin; bath salt (nonmedicated); non-medicated bath preparations;
soaps for toilet purposes; cleansing milk; eyebrow
colorants; liquid soap used in foot bath; hair waving
lotion; permanent wave preparations; perfuming
sachets; lotions for face and body care; premoistened cosmetic tissues; make-up products for
the face and body; musk (natural); synthetic musk;
nail varnish for cosmetic purposes; cosmetic oils;
perfume oils for the manufacture of cosmetic
preparations; polishing preparations; pomades;
potpourris; rose oil for cosmetic purposes; nonmedicated skin care preparations; cream soap;
cosmetic soap; skin soap; sunscreen cream for
cosmetic use; cotton swabs for cosmetic purposes;
non-medicated toiletries; wax strips for removing
body hair; nourishing creams (cosmetics); nail
enamel removers; hair powder (hair care
preparations); liquid rouge; mask pack; massage
gel, massage oil; enamel for manicure (nail polish
for cosmetic purposes); hair oil; hair dyeing
preparations; preparations for hair preservation and
management; liquid foundations (cosmetics);
vanishing creams; bath oil (cosmetics); bath powder
(cosmetics); white make-up powder; bay rums;
baby oil (toiletries); baby powder (toiletries);
blushers; perfumed powder; dandruff lotions (not for
medical treatment); dandruff creams (not for
medical treatment); aromatics other than medical
purposes; sun milk (cosmetics); sunscreen lotions;
sun oils (cosmetics); shaving creams; nail polishing
powder; nail colorants; nail decolorants; skin milk
lotions (cosmetics); skin fresheners (cosmetics);
eyeliners; eye make-up removers; eye shadow; lip
brighteners; lip neutralizers; lip conditioners;
protective preparations for lips; hair creams; cold
creams; cold waving solutions; solid powder for
compacts (cosmetics); cleansing cream; foundation
creams; permanent waving lotions; face power
(cosmetics); hand creams; balms (cosmetics); hair
gel; hair glaze; hair lacquers; hair moisturizers; hair
mousse; hair conditioners; hair tonic; bath salts
(cosmetics); vanilla perfumery; compound
perfumery; incense sticks (perfumery); soap
powder; scrubbing powder; bath soaps; liquid
soaps; skin polishing rice bran; paper soaps; hair
rinses; dentifrices.
Aprons (clothing); ascots; bandanas (neckerchiefs);
bath robes; bath sandals; bath slippers; bathing
drawers; bathing suits; bathing trunks; beach
clothes; beach shoes; belts (clothing); money belts
(clothing); berets; boas (necklets); bodices
(lingerie); boots; boots for sports; breeches (for
wear); caps (headwear); clothing; clothing of
imitations of leather; clothing of leather; coats; top
coats; collar protectors; combinations (clothing);
cyclists' clothing; dress shields; dressing gowns;
footwear; fur stoles; furs (clothing); gabardines
(clothing); gloves (clothing); half-boots; hats;
headbands (clothing); headgear for wear; hoods
(clothing); jackets (clothing); stuff jackets (clothing);
jerseys (clothing); jumpers (shirt fronts); knitwear
(clothing); lace boots; layettes (clothing); body linen
(garments); ready-made linings (parts of clothing);
liveries; motorists' clothing; neckties; outerclothing;
overalls; overcoats; pajamas (Am.); pants; paper
clothing; parkas; cap peaks; pullovers; pyjamas;
ready-made clothing; sandals; saris; scarves;
shawls; shirt fronts; shirt yokes; shirts; shoes;
shoulder wraps; skirts; slippers; slips
(undergarments); smocks; socks; soles for
footwear; spats; sports jerseys; sports shoes; suits;
sweat-absorbent underclothing (underwear);
sweaters; swimsuits; tee-shirts; tights; top hats;
topcoats; trousers; turbans; underclothing; antisweat underclothing; underpants; underwear; antisweat underwear; uniforms; vests; waistcoats;
waterproof clothing; wet suits for water-skiing;
internasjonale varemerkeregistreringer
wooden shoes; masquerade costumes; aprons;
bandanas; bathrobes; money belts; boas; lingerie;
breeches; caps (clothing); combinations; cyclists'
jerseys; gloves; headbands; jackets; jumpers;
layettes; robes; shoulder wraps (clothing); slips;
shoe soles; T-shirts; waterproof jackets and pants;
leather shoes; rubber shoes; golf shoes; anglers'
shoes; basketball shoes; mountaineering boots;
rugby shoes; winter boots; boxing shoes; vinyl
shoes; training shoes; baseball shoes; overshoes;
rain boots; footwear for track and field athletics;
work shoes and boots; long boots; straw sandals;
football shoes; field hockey shoes; handball shoes;
school uniforms; raincoats; mantles (clothing); knee
trousers; half-coats; blousons; safaris suits; slack;
men's suits; anoraks, not for exercises; children's
clothing; ceremonial dresses; one piece suits;
infants' clothing; evening dresses; working clothing;
blue jeans; capes; tuxedos; two piece suits; tunics;
nightgowns; aloha shirts; negligees; rompers;
leotards; body shirts; blouses; undershirts;
chemises; sweat shirts; sweat pants; sports shirts;
white shirt; uniforms for exercises; unitards;
nightwear; mufflers; cardigans; collar cuffs;
camisoles; tank tops; tracksuits; pantyhose; polo
shirts; leather belts (clothing).
(111) Int.reg.nr:
0917423
(151) Int.reg.dato:
2006.12.28
(180) Registreringen
2016.12.28
utløper:
(891) Etterfølgende
2008.11.21
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200900954
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.29
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark comprises the terms "Ricette del Buon
Appetito" written on two lines in bold letters and the
figure of a smoking basin, the inscription being
bordered by a line that follows the profile of the words.
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
Good Appetite Recipe.
(730) Innehaver:
Conagit SpA, Via Rosa Luxemburg, 06012 CITTÀ DI
CASTELLO, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.19
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:31
(111) Int.reg.nr:
0914123
(151) Int.reg.dato:
2006.12.28
(180) Registreringen
2016.12.28
utløper:
(891) Etterfølgende
2008.11.21
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200900953
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.29
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Foodstuffs for animals, meal for animals, pet food,
animal fattening preparations, protein for animal
consumption, strengthening animal forage.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.18
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0922676
(151) Int.reg.dato:
2007.01.10
(180) Registreringen
2017.01.10
utløper:
(891) Etterfølgende
2007.08.13
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200900955
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.29
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
CRANCY ITALIAN WAY
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Conagit SpA, Via Rosa Luxemburg, 06012 CITTÀ DI
CASTELLO, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:31
2009.04.27 - 18/09
MONSTER CAPS
Foodstuffs for animals, meal for animals, pet food,
animal fattening preparations, protein for animal
consumption, strengthening animal forage.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Olimp Laboratories Sp zoo, Nagawczyna 109c, 39-200
DEBICA, PL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.18
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:5
Klasse:29
Klasse:30
Fortifying foodstuffs containing parapharmaceutical
preparations for prophylactic use and for
convalescent patients.
Concentrates and foodstuffs with a high protein
content enriched with vitamins, mineral salts and
amino acids.
Concentrates and foodstuffs with carbohydrates
and with high energy content enriched with vitamins
and mineral salts.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.19
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
46
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0923392
(151) Int.reg.dato:
2007.03.26
(180) Registreringen
2017.03.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200706810
(220) Notifikasjonsdato: 2007.06.14
(300) Søknadsprioritet: 2006.10.13 DE 306 62 728.0/36
(540) Gjengivelse av merket:
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0929566
(151) Int.reg.dato:
2007.05.30
(180) Registreringen
2017.05.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200709163
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.09
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.26 JP 2007-042252
(540) Gjengivelse av merket:
CX
TRELFREE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Deutsche Börse AG, Neue Börsenstrasse 1, 60487
FRANKFURT, DE
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd, 2-9, KandaTsukasamachi, Chiyoda-ku, 101-8535 TOKYO, JP
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16
Klasse:35
Klasse: 5
Klasse:36
Printed matter, printed publications.
Systematization and compilation of data into
computer databases.
Financial affairs, in particular services of a stock
exchange, of an electronic stock exchange;
services of a bank, of a clearing house, as well as
of a stock and/or financial broker; stock exchange
quotations; calculating and issuing of indices in
connection with securities and options and futures
contracts; information services relating to finance
and the stock exchange provided online from
computer databases or the Internet.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0927880
(151) Int.reg.dato:
2007.06.08
(180) Registreringen
2017.06.08
utløper:
(891) Etterfølgende
2008.11.07
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200900717
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.22
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
EVLI
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Evli Bank Plc, Aleksanterinkatu 19 A, Pl 1081, 00101
HELSINGFORS, FI
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:36
Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the central nervous
system, peripheral nervous system, sensory
organs, respiratory organs and digestive organs,
cardiovascular system, urogenital organs, and the
anus; pharmaceutical preparations for the
treatment of dermatological disorders, and for the
treatment of cancer in the nature of
chemotherapeutic agents; pharmaceutical
preparations for the activation of cellular function,
for suppression of tumors; allergy medications;
hormones for human use; antibiotics;
pharmaceutical preparations containing ainterferon for the treatment of viremia caused by
viral hepatitis type B and C and treatment of
hypernephroma; pharmaceutical preparations for
the treatment of leukemia; pharmaceutical
preparations for the treatment of hepatitis C;
pharmaceutical drugs and medicines, namely,
contrast medium for use in in-vivo imaging of
digestive organs; medical diagnostic reagents for
measuring gas content in exhaled breath to
determine existence of micro-organisms in human
digestive organs and medical diagnostic reagents
for diseases in digestive organs; diagnostic
medical, chemical and pharmaceutical
preparations for detecting helicobacter-pylori for
use in breath tests; pharmaceutical preparations
for the eradication of helicobacter pylori;
pharmaceutical preparations for the treatment of
chronic obstructive pulmonary disease;
pharmaceutical preparations for the treatment of
Crohn's disease; pharmaceutical preparations for
the treatment of ulcerative colitis; pharmaceutical
preparations for the treatment of inflammatory
bowel disease.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.02.23
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
47
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0935953
(151) Int.reg.dato:
2007.05.04
(180) Registreringen
2017.05.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200711819
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.04
(300) Søknadsprioritet: 2006.11.16 AT AM 7700/2006
(540) Gjengivelse av merket:
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0940629
(151) Int.reg.dato:
2007.04.05
(180) Registreringen
2017.04.05
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200713899
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15
(300) Søknadsprioritet: 2006.10.09 EM 005368709
(540) Gjengivelse av merket:
SPEED RAIL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Tyrolia Technology GmbH, Tyroliaplatz 1, 2320
SCHWECHAT, AT
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18
Klasse:25
Klasse:28
Bags, especially for sporting articles and sports
clothing.
Sports clothing, especially for skiing and
snowboarding; sports footwear, especially for skiing
and snowboarding; sports gloves, especially for
skiing and snowboarding.
Playthings, gymnastic and sporting equipment not
included in other classes; ski bindings and parts
thereof, ski brakes, ski poles, discs for ski poles,
snowboards, snowboard bindings, skis, roller
skates, strings for tennis rackets, ice skates, golf
clubs, covers for ski bindings, covers for skis.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Black, white, orange, grey.
(730) Innehaver:
Hankook Tire Co Ltd, 647-15, Yeoksam-dong
GANGNAM-KU SEOUL, KR
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:12
Klasse:35
Klasse:37
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; tyres; inner tubes; tyre and inner tube repair
materials; belts; wheel rims; wheels; shock
absorbers; brakes; tyre treads; guide rails; parts
and fittings for the aforesaid goods.
Retail/wholesale services in relation to vehicles,
apparatus for locomotion by land, air or water,
tyres, inner tubes, repair materials for tyres and
inner tubes, belts, wheel rims, wheels, shock
absorbers, brakes, tyre treads, guide rails, parts
and fittings for the aforesaid goods.
Repair services; vehicle repair, cleaning, lubrication
and maintenance services; retreading services;
retreading and repair of tyres.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
48
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0950476
(151) Int.reg.dato:
2007.08.15
(180) Registreringen
2017.08.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200801785
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.14
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.23 DE 307 12 394.4/11
(540) Gjengivelse av merket:
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0950477
(151) Int.reg.dato:
2007.08.15
(180) Registreringen
2017.08.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200801786
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.14
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.23 DE 30712393.6/11
(540) Gjengivelse av merket:
HANSASTELA
HANSAPUREJET
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Hansa Metallwerke AG, Sigmaringer Strasse 107,
70567 STUTTGART, DE
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Hansa Metallwerke AG, Sigmaringer Strasse 107,
70567 STUTTGART, DE
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11
Klasse:11
Klasse:20
Klasse:21
Fittings for plumbing, water heating, bathing,
showering, flushing, bidet and washing facilities,
namely manually, thermostatically and electronically
controlled mixer taps, contactlessly controlled
sanitary fittings, mixing valves, control valves as
parts of sanitary facilities; showers and shower
fittings, shower combinations, overhead shower
attachments, lateral shower attachments, spray
nozzles as parts of sanitary facilities, shower
attachment supports, shower hoses, shower rails,
hose couplings for such showers; bath handles;
water inlets and water outlets as parts of sanitary
facilities; cartridges and head parts for sanitary
fittings; mechanical safety valves made of metal
and safety groups substantially composed thereof,
the aforementioned goods as connection, control
and safety fittings for sanitary installations; cooling,
ventilating and plumbing equipment and sanitary
facilities; water conditioning systems; lighting
fixtures; parts of the aforementioned goods; UV
light radiation devices for non-medical purposes;
component parts of the aforementioned goods.
Mirrors, towel hooks and bathrobe hooks, not made
of metal, crystal ware trays and brackets made of
glass, and/or plastic materials; parts of the
aforementioned goods not made of metal.
Bath and shower accessories, namely glass, soap,
hand towel, bath towel, toilet roll, spare toilet roll,
sponge and toilet brush holders, hand towel racks
and hand towel rings, soap dispensers, soap
dishes, toilet brush sets, holders (sanitary facilities)
for bath and toilet utensils; the aforementioned
goods made of metal, and/or glass and/or plastic
materials; component parts of the aforementioned
goods.
Klasse:20
Klasse:21
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Fittings for plumbing, water heating, bathing,
showering, flushing, bidet and washing facilities,
namely manually, thermostatically and electronically
controlled mixer taps, contactlessly controlled
sanitary fittings, mixing valves, control valves as
parts of sanitary facilities; showers and shower
fittings, shower combinations, overhead shower
attachments, lateral shower attachments, spray
nozzles as parts of sanitary facilities, shower
attachment supports, shower hoses, shower rails,
hose couplings for such showers; bath handles;
water inlets and water outlets as parts of sanitary
facilities; cartridges and head parts for sanitary
fittings; mechanical safety valves made of metal
and safety groups substantially composed thereof,
the aforementioned goods as connection, control
and safety fittings for sanitary installations; cooling,
ventilating and plumbing equipment and sanitary
facilities; water conditioning systems; lighting
fixtures; parts of the aforementioned goods; UV
light radiation devices for non-medical purposes;
component parts of the aforementioned goods.
Mirrors, towel hooks and bathrobe hooks, not made
of metal, crystal ware trays and brackets made of
glass, and/or plastic materials; parts of the
aforementioned goods not made of metal.
Bath and shower accessories, namely glass, soap,
hand towel, bath towel, toilet roll, spare toilet roll,
sponge and toilet brush holders, hand towel racks
and hand towel rings, soap dispensers, soap
dishes, toilet brush sets, holders (sanitary facilities)
for bath and toilet utensils; the aforementioned
goods made of metal, and/or glass and/or plastic
materials; component parts of the aforementioned
goods.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
49
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0950478
(151) Int.reg.dato:
2007.08.15
(180) Registreringen
2017.08.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200801787
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.14
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.23 DE 307 12 390.1/11
(540) Gjengivelse av merket:
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0950479
(151) Int.reg.dato:
2007.08.15
(180) Registreringen
2017.08.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200801788
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.14
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.23 DE 307 12 395.2/11
(540) Gjengivelse av merket:
HANSACUBE
HANSACLEAR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Hansa Metallwerke AG, Sigmaringer Strasse 107,
70567 STUTTGART, DE
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Hansa Metallwerke AG, Sigmaringer Strasse 107,
70567 STUTTGART, DE
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11
Klasse:11
Klasse:20
Klasse:21
Fittings for plumbing, water heating, bathing,
showering, flushing, bidet and washing facilities,
namely manually, thermostatically and electronically
controlled mixer taps, contactlessly controlled
sanitary fittings, mixing valves, control valves as
parts of sanitary facilities; showers and shower
fittings, shower combinations, overhead shower
attachments, lateral shower attachments, spray
nozzles as parts of sanitary facilities, shower
attachment supports, shower hoses, shower rails,
hose couplings for such showers; bath handles;
water inlets and water outlets as parts of sanitary
facilities; cartridges and head parts for sanitary
fittings; mechanical safety valves made of metal
and safety groups substantially composed thereof,
the aforementioned goods as connection, control
and safety fittings for sanitary installations; cooling,
ventilating and plumbing equipment and sanitary
facilities; water conditioning systems; lighting
fixtures; parts of the aforementioned goods; UV
light radiation devices for non-medical purposes;
component parts of the aforementioned goods.
Mirrors, towel hooks and bathrobe hooks, not made
of metal, crystal ware trays and brackets made of
glass, and/or plastic materials; parts of the
aforementioned goods not made of metal.
Bath and shower accessories, namely glass, soap,
hand towel, bath towel, toilet roll, spare toilet roll,
sponge and toilet brush holders, hand towel racks
and hand towel rings, soap dispensers, soap
dishes, toilet brush sets, holders (sanitary facilities)
for bath and toilet utensils; the aforementioned
goods made of metal, and/or glass and/or plastic
materials; component parts of the aforementioned
goods.
Klasse:20
Klasse:21
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Fittings for plumbing, water heating, bathing,
showering, flushing, bidet and washing facilities,
namely manually, thermostatically and electronically
controlled mixer taps, contactlessly controlled
sanitary fittings, mixing valves, control valves as
parts of sanitary facilities; showers and shower
fittings, shower combinations, overhead shower
attachments, lateral shower attachments, spray
nozzles as parts of sanitary facilities, shower
attachment supports, shower hoses, shower rails,
hose couplings for such showers; bath handles;
water inlets and water outlets as parts of sanitary
facilities; cartridges and head parts for sanitary
fittings; mechanical safety valves made of metal
and safety groups substantially composed thereof,
the aforementioned goods as connection, control
and safety fittings for sanitary installations; cooling,
ventilating and plumbing equipment and sanitary
facilities; water conditioning systems; lighting
fixtures; parts of the aforementioned goods; UV
light radiation devices for non-medical purposes;
component parts of the aforementioned goods.
Mirrors, towel hooks and bathrobe hooks, not made
of metal, crystal ware trays and brackets made of
glass, and/or plastic materials; parts of the
aforementioned goods not made of metal.
Bath and shower accessories, namely glass, soap,
hand towel, bath towel, toilet roll, spare toilet roll,
sponge and toilet brush holders, hand towel racks
and hand towel rings, soap dispensers, soap
dishes, toilet brush sets, holders (sanitary facilities)
for bath and toilet utensils; the aforementioned
goods made of metal, and/or glass and/or plastic
materials; component parts of the aforementioned
goods.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
50
internasjonale varemerkeregistreringer
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0962436
(151) Int.reg.dato:
2007.12.21
(180) Registreringen
2017.12.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200806857
(220) Notifikasjonsdato: 2008.06.05
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.10 DE 307 45 234.4/35
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0951652
(151) Int.reg.dato:
2007.12.20
(180) Registreringen
2017.12.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200802447
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.28
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.27 DE 307 41 811.1/25
(540) Gjengivelse av merket:
burda
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Hubert Burda Media Holding GmbH & Co KG,
Hauptstraße 130, 77652 OFFENBURG, DE
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Blue, black, white. , "Pionier" in blue, "workwear" in
white, background in black.
(730) Innehaver:
Ahlers AG, Elverdisser Strasse 313, 32052 HERFORD,
DE
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25
Klasse:9
Clothing.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:35
(111) Int.reg.nr:
0959112
(151) Int.reg.dato:
2008.02.15
(180) Registreringen
2018.02.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200805625
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.26 DE 307 63 208.3/12
(540) Gjengivelse av merket:
space UP!
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Volkswagen AG, 38436 WOLFSBURG, DE
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12
Motorized land vehicles and their parts included in
this class, trailers for vehicles and their parts
included in this class, engines for land vehicles,
tires for vehicle wheels, rims for vehicle wheels,
complete vehicle wheels and their parts, motor
vehicle alarm systems, anti-theft devices for
motorized land vehicles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:38
51
Computer and data processing machines, computer
software, in particular for the interrogation,
displaying, processing and output of multimedia
data on computer networks including the Internet
and on mobile terminals; machine-readable data
carriers of all kinds containing information as well
as carriers of sound recordings and image
recordings (except undeveloped films), in particular
floppy discs, CD-ROM's, DVD's, chip cards,
magnetic cards, video cassettes, compact discs
and video discs; information collections and data
bases stored on data carriers (downloadable);
software (downloadable).
Advertising, in particular TV advertising, online
advertising in a computer network, radio
advertising, advertising by mail order, bill posting,
print and Internet advertising; advertisement via
mobile phone networks; advertisement via mobile
TV; services of an advertising agency; renting of
advertising space in the Internet (webvertising);
marketing for others through the Internet
(webvertising); marketing studies and research;
advertisement for others on the Internet; planning
and creation of advertising measures, marketing;
TV marketing; presenting of companies through the
Internet and other media; distribution of samples,
sales promotion, public relations, services of a
public relations agency; organizing advertising
events; services of a multimedia agency, namely
presenting of companies through the Internet and
through other media; organization of exhibitions and
trade fairs for commercial and advertising purposes,
arranging of trade fairs for commercial or
advertising purposes; business management for
others; advisory services relating to advertising and
marketing, in particular development of business
concepts; advisory services relating to the
organization and management of companies, in
particular development of business concepts;
advisory services relating to business consultancy,
organizational and professional business
consultancy; commercial, industrial and business
management assistance; providing of business and
commercial contacts, including via the Internet;
arranging of contracts, for others, for the providing
of services; arranging of contracts, for others, for
the buying and selling of goods; arranging and
concluding of commercial transactions, including
within the framework of e-commerce; services of a
merchandising agency, included in this class.
Telecommunication, in particular cellular telephone
communication and services, telephone services,
facsimile services, radio services, paging services,
telex services, telegram services, e-mail data
services; transmission of TV and radio signals;
transmission of mobile TV signals; providing of
access to information on the Internet as well as the
mobile Internet; telecommunication services via the
Internet, intranet and extranet; provision of
internasjonale varemerkeregistreringer
Klasse:41
telecommunications access to databases and to the
Internet via telecommunication; online services and
services relating to computer networks, namely
providing access to data in computer networks,
namely to information, texts, drawings, and pictures
about goods and services; providing of access to
data on the Internet and the mobile Internet, namely
to information and news including sounds and
images; providing of access to software in data
networks for Internet access, in particular to
downloadable files, namely sound, image, music
and video recordings, electronic games, all of the
aforementioned files especially downloadable to
mobile phones; providing of access to data
(information) on the Internet as well as the mobile
Internet; providing of Internet chat rooms; providing
of Internet platforms and of platforms for the mobile
Internet; providing of Internet portals and of portals
for the mobile Internet; providing of
telecommunication channels for TV-shopping
services; operating of platforms, portals and
electronic forums on the Internet; e-mail services;
broadcasting and transmission of information via
computer networks and the Internet as well as the
mobile Internet.
Publication and edition of printed matter (except for
advertising purposes), in particular of newspapers,
magazines and books as well as of teaching and
informational materials, each including the form of
recorded sound and image information also in an
electronic form and also in the Internet; online
publication, especially of electronic books and
magazines (not downloadable); services of a sound
and TV studio, namely production of sound and
image recording on sound and image carriers;
showing and rental of sound and image recordings;
production of TV, mobile TV and radio programs;
composition of TV, mobile TV and radio programs;
entertainment, in particular radio and TV
entertainment; organizing entertainment events,
cultural and sportive live events, training events,
educational events as well as cultural and sports
events, included in this class; organization and
conducting of conferences, concerts and symposia;
organization of exhibitions for cultural purposes;
organization of entertainment shows; entertainment
via IP TV; entertainment via mobile TV; conducting
of games via the Internet.
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0970444
(151) Int.reg.dato:
2008.07.02
(180) Registreringen
2018.07.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200809969
(220) Notifikasjonsdato: 2008.08.14
(300) Søknadsprioritet: 2008.01.07 US 77365893
(540) Gjengivelse av merket:
CARILLON MITRAL CONTOUR
SYSTEM
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Cardiac Dimensions Inc, 5540 Lake Washington Blvd.,
N.E., WA98033 KIRKLAND, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10
Medical devices, namely, surgical instruments and
percutaneous devices for use in the treatment of
cardiac valve diseases and disorders.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.21
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
52
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0972360
(151) Int.reg.dato:
2008.03.21
(180) Registreringen
2018.03.21
utløper:
(891) Etterfølgende
2008.11.24
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200900964
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.29
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0970475
(151) Int.reg.dato:
2008.04.09
(180) Registreringen
2018.04.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200809972
(220) Notifikasjonsdato: 2008.08.14
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.11 FR 07 3 530 422
(540) Gjengivelse av merket:
OBERTHUR CASH PROTECTION
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Oberthur Cash Protection, 102, Boulevard
Malesherbes, 75017 PARIS, FR
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Klasse:9
Klasse:12
Klasse:36
Klasse:39
Klasse:42
Klasse:45
2009.04.27 - 18/09
Common metals and their alloys; building materials
of metal; transportable buildings of metal; nonelectric cables and metal wires; ironmongery and
small items of metal hardware; safes; chests and
metal cases.
Electrical and optical apparatus and instruments, for
weighing, measuring, checking (inspection),
emergency (lifesaving), electrical, electronic, optical
devices for safe storage or transportation of money
or valuables; computerized and electronic
apparatus and instruments for the secure
transportation of money, apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images;
high-frequency apparatus; two-way communication
apparatus; interfaces (for computers); read-out
devices for data processing; computer software;
processors (central processing units); electrical
surveillance apparatus; safety and identification
apparatus, film cameras, alarms; anti-theft warning
devices; magnetic recording media, cards with
memories or microprocessors; magnetic cards;
magnetic identity cards, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; ticket dispensers; cash
registers, calculating machines, data processing
and computer equipment, magnetic encoders;
scanners (scanners); diagnostic apparatus not for
medical purposes; computer software (recorded
programs).
Land, air and water vehicles and, particularly,
secure vehicles for the transport of money or
valuables.
Electronic funds transfer, financial, monetary and
banking operations and, consulting and information
on insurance, credit card services, issuing of
travellers' cheques, safe deposits, deposit of
valuables, issue of credit cards, financial services.
Transport services, in particular transport and
storage of money or valuables, secure transport of
money in containers employing computerized
control and surveillance systems.
Computer system configuration analyses; design of
computer systems; conversion of data or
documents from physical to electronic media;
software design and development; software
installation, maintenance and updating; new
product research and development on behalf of
others.
Security services for the protection of property and
individuals, examination of luggage on security
grounds, consultation in security matters with
regard to transporting money or valuables, close
protection (bodyguarding).
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark is formed by the word "bâoli" and an
arabesque that appears in a frame.
(730) Innehaver:
BAOLI, Boulevard de la Croisette - Port Pierre Canto,
06400 CANNES, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:41
Klasse:43
Entertainment services, leisure services,
organization of shows and of parties, discotheque
services, arranging and conducting of concerts,
performance artist services, providing amusement
arcade services, sporting and cultural activities, film
production, show production.
Providing of food and drink, bars, catering services,
hiring of rooms, hotel services, accommodation
services, online information with respect to such
services from a computer database or from the
Internet.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.18
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
53
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0972812
(151) Int.reg.dato:
2008.07.01
(180) Registreringen
2018.07.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200810949
(220) Notifikasjonsdato: 2008.09.04
(300) Søknadsprioritet: 2008.04.15 EM 006833735
(540) Gjengivelse av merket:
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0974872
(151) Int.reg.dato:
2008.02.01
(180) Registreringen
2018.02.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200811777
(220) Notifikasjonsdato: 2008.09.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
TRISCAN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Triscan A/S, Engmarken 11, 8220 BRABRAND, DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:4
Klasse:6
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Rieker Holding AG, Stockwiesenstrasse 1, 8240
THAYNGEN, CH
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18
Klasse:25
Klasse:7
Leather and imitation leather, articles made
therefrom (included in this class); animal skins,
hides; suitcases and small cases, bags and
handbags, travelling bags; wallets, pouches;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery.
Footwear, footwear articles, soles, inner soles for
footwear and their parts, accessories and
fastenings; clothing; headgear; belts.
Klasse:8
Klasse:9
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0973259
(151) Int.reg.dato:
2008.07.29
(180) Registreringen
2018.07.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200811216
(220) Notifikasjonsdato: 2008.09.11
(300) Søknadsprioritet: 2008.02.06 GB 2479081
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:11
Klasse:12
HAMILTON HOTEL PARTNERS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Hamilton Hotel Partners Ltd, 2nd Floor, Berkeley
Square House, W1J6BD LONDON, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:36
Klasse:43
Asset management; information and advisory
services relating to all the aforementioned services.
Services for providing temporary accommodation;
hotel services; information and advisory services
relating to all the aforementioned services.
Klasse:17
Lubricants, oils and greases.
Belt pulleys; belt tensioners; hose couplings, hose
clamps, metal hose and tubing, and hose
connectors.
Belts for engines; power transmission belts; caps
for vehicle radiators; belt tensioners, pulleys, being
parts of engines; closure caps for radiators, for oil
and for fuel systems for engines; fuel pumps, fuel
injection apparatus, fuel injectors and carburetors;
compressed air pumps and compressed air tools;
pneumatic tools and machines for workshops; water
pumps; alternators for engines; valves; igniting
devices for internal combustion engines; oil filters;
fuel, oil and air filtration components for engines;
vehicle exhaust systems and parts therefor; engine
management systems; catalytic converters for
engine exhausts; air pumps; water pumps;
pneumatic grease guns and oil cans.
Hand tools; tools for windscreen wipers; tools for
opening and closing closure caps; tyre levers and
tyre fitting tools; grease guns and oil cans.
Electronic apparatus for causing signal indicators to
flash; thermostats; radiator cap testers and fuel cap
testers; batteries, battery chargers and battery
terminals; jump leads; electrical wiring systems and
installations; on-board diagnostic systems for
vehicles and vehicle engines; sensors for engines
and engine performance; diagnostic equipment for
vehicles; electric apparatus for remote ignition; onboard navigation systems for vehicles.
Air conditioning systems and components therefor;
air filters; pollen filters.
Power transmission belts and belt tensioners;
windscreen wipers; blades, motors, arms, parts and
fittings for windscreen wipers; directional indicator
systems for vehicles; valves for vehicle tyres;
steering system components for vehicles;
suspension systems and components therefor; ride
control components; brakes, braking systems and
braking system components; clutches and clutch
components; drivetrains, powertrains and
gearboxes, and components therefor; caps for
vehicle fuel tanks; idler arms, being parts of
vehicles; sprockets for land vehicles.
Hose and hose assemblies; hydraulic hose (nonmetal); gaskets and seals.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.21
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
54
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0974991
(151) Int.reg.dato:
2008.08.07
(180) Registreringen
2018.08.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200811803
(220) Notifikasjonsdato: 2008.09.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0975687
(151) Int.reg.dato:
2008.08.25
(180) Registreringen
2018.08.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200812126
(220) Notifikasjonsdato: 2008.10.02
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
ROSA CLARA
LUXOSAMT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Rosa María Clará Pallarés, Paseo de Gracia, 76,
08008 BARCELONA, ES
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Papyrus AB, Kronogårdsgatan 3, 43126 MÖLNDAL, SE
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16
Klasse:25
Klasse:35
2009.04.27 - 18/09
Ready-made clothing for use as outerwear and
underwear, footwear, headgear.
Advertising services and business operation or
management assistancefor commercial or industrial
companies; export, import and representation
services;franchising services; services of retail sale
in stores and sale via global computer networks in
relation to clothing, footwear and headgear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.21
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed
matter; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); printers' type; printing
blocks.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0975312
(151) Int.reg.dato:
2008.07.22
(180) Registreringen
2018.07.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200811887
(220) Notifikasjonsdato: 2008.09.25
(300) Søknadsprioritet: 2008.06.26 IT RM2008C003936
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0975689
(151) Int.reg.dato:
2008.08.25
(180) Registreringen
2018.08.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200812127
(220) Notifikasjonsdato: 2008.10.02
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
LUXOSATIN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Papyrus AB, Kronogårdsgatan 3, 43126 MÖLNDAL, SE
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Grey, red.
(730) Innehaver:
Cementir Holding SpA, Corso di Francia, 200, 00191
ROMA, IT
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:19
Klasse:16
Building materials (non-metallic); non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable buildings; monuments, not of
metal.
Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed
matter; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); printers' type; printing
blocks.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
55
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0975692
(151) Int.reg.dato:
2008.08.22
(180) Registreringen
2018.08.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200812129
(220) Notifikasjonsdato: 2008.10.02
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0975705
(151) Int.reg.dato:
2008.01.24
(180) Registreringen
2018.01.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200812133
(220) Notifikasjonsdato: 2008.10.02
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.03 ES 2.788.576
(540) Gjengivelse av merket:
LUXOCREAM
INDITEX
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Papyrus AB, Kronogårdsgatan 3, 43126 MÖLNDAL, SE
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16
2009.04.27 - 18/09
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Industria de Diseño Textil, S.A.(Inditex S.A.), Avenida
de la Diputación, "Edificio Inditex", 15142 ARTEIXO,
ES
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed
matter; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); printers' type; printing
blocks.
Klasse:25
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:35
56
Ready-to-wear clothing for men, women and
children, footwear (except orthopaedic footwear),
headwear; clothing for motorists and cyclists; bibs,
not of paper; headbands (clothing); bathrobes;
swimsuits; bathing caps and sandals; boas
(necklets); underwear; babies pants; sashes for
wear; sports and beach footwear; hoods (clothing);
shawls; belts (clothing); money belts (clothing);
water skiing suits; neckties; corsets (girdles);
scarves; fur stoles; girdles (underwear); foulards;
caps; bonnets; gloves (clothing); waterproof
clothing; underclothing, head scarves; stockings;
socks; scots; babies' diapers of textile; pocket
handkerchiefs; furs (clothing); pyjamas; soles for
footwear; heels; veils (clothing); braces; paper
clothing; gymnastic and sports outfits; layettes;
collars (clothing), singlets, mittens; earmuffs
(clothing); inner soles; bow-ties; sarongs;
wristbands; dress shields; masquerade costumes;
beach clothes; visors (hatmaking); dressing gowns;
pockets for clothing; sock suspenders; stocking
suspenders; petticoats; tights (complete stockings
or leotards); aprons (clothing); headwear; wooden
shoes; head coverings; garters; coats; canvas
sandals; non-slipping devices for shoes; bathwraps; bath slippers; toques; blouses; bodies
(underwear); berets; non-electrically heated
footmuffs; heavy duty boots; boots; boot uppers;
studs for football boots; booties; fittings for shoes;
tips for footwear; welts for shoes; heelpieces for
shoes (heel reinforcements); briefs and pants;
shirts; shirt yokes; shirt fronts; short-sleeved shirts;
camisoles; waistcoats; jackets; fishing jackets;
heavy jackets; combinations (clothing);
combinations (underwear); ready-made clothing;
detachable collars; collars; leather clothing;
imitation leather clothing; shower caps; slippers;
skirts; ready-made linings (parts of clothing);
overcoats; gabardines (for clothing); gymnastic
shoes; jerseys; pullovers; sweaters; liveries;
sleeves (for wear); footwear uppers; parkas; cloaks;
pelisses; leggings; leg protectors; knitwear; knitted
clothing; clothing for gymnastics; outerclothing;
sandals; saris; panties and underpants; hats;
brassieres; wimples (for wear); togas; trouser
straps; suits; turbans; dresses; slippers; sport
shoes.
Advertising services; business management;
business administration; office functions; retailing
services in stores; wholesaling and retailing
services via global computer networks, by means of
catalogues, by mail order, by telephone, and via
radio and television and via other electronic means;
services of assistance in the business management
or commercial functions of an industrial or
commercial company; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; promotion
services provided by a commercial company by
internasjonale varemerkeregistreringer
Klasse:39
means of a customer loyalty card; providing models
for advertising or sales promotion; publishing of
advertising texts; shop window dressing; services of
assistance for the operation of commercial
companies as franchises; demonstration of goods;
organisation of trade fairs for commercial or
advertising purposes; sales promotion (for others);
auctioneering; services of promotion and
management of commercial centres; import-export
agencies; online advertising on a computer
network; procurement services for others
(purchasing goods and services for other business);
newspaper subscription services (for others);
distribution of samples; computerized file
management; public relations; commercial
information agencies; publicity agencies; rental of
vending machines; rental of advertising space;
dissemination of advertising matter; business
management assistance; data search in computer
files (for others); compilation of information into
computer databases; transcription; advertising
mailing; business management of performing
artists; dissemination and distribution of advertising
material (leaflets, prospectuses, printed matter,
samples); updating of advertising material;
document reproduction; market studies; outdoor
advertising; opinion polling; systemization of
information into computer databases; advertising;
advertising by mail order, radio and television.
Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; packing of goods; storage of goods;
delivery of goods; delivery of goods by mail order;
wrapping of goods; warehousing; rental of
warehouses; rental of motor cars, ships, warehouse
containers, garages, parking spaces, carriages and
vehicles; hauling; railway transport; freighting;
freight (shipping of goods); river and maritime
transport; chauffeur services; delivery of parcels
and newspapers; courier services (messages or
goods); stevedoring; information on storage and
transport; removals; passenger transport; towing;
taxi transport; freight forwarding; armored-car
transport; transport and storage of waste; transport
and escorting of travelers; physical storage of
electronically-stored databases or documents;
unloading cargo.
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0975826
(151) Int.reg.dato:
2008.08.25
(180) Registreringen
2018.08.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200812161
(220) Notifikasjonsdato: 2008.10.02
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
LUXOMATT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Papyrus AB, Kronogårdsgatan 3, 43126 MÖLNDAL, SE
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16
Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed
matter; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); printers' type; printing
blocks.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0975827
(151) Int.reg.dato:
2008.08.25
(180) Registreringen
2018.08.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200812162
(220) Notifikasjonsdato: 2008.10.02
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
LUXOPAK
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Papyrus AB, Kronogårdsgatan 3, 43126 MÖLNDAL, SE
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.21
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:16
Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed
matter; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); printers' type; printing
blocks.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
57
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0976380
(151) Int.reg.dato:
2008.01.23
(180) Registreringen
2018.01.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200812427
(220) Notifikasjonsdato: 2008.10.09
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.25 BX 1140063
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:12
Klasse:20
DICTATOR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Dictator Technik Dr Wolfram Schneider & Co
Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft,
Gutenbergstrasse 9, 86356 NEUSÄSS, DE
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Klasse:7
Klasse:9
2009.04.27 - 18/09
devices; electric magnets; instruments, devices and
control devices for hoisting elevator hardware and
door contacts.
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; vehicles and parts thereof; hydraulic,
pneumatic, electric and mechanical springs,
dampers; piston engines for vehicles.
Furniture, mirrors, picture frames; goods, not
included in other classes, of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials or of plastics; plastic fittings for
doors, gates, windows and shutters; doors for
furniture made of plastics.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal;
materials of metal for railway tracks; non-electric
cables and wires of common metal; ironmongery,
small items of metal hardware; pipes and tubes of
metal; safes; goods of common metal not included
in other classes; ores; metal hardware for doors,
gates, windows and flap/shutters; metal doors.
Machines and machine tools; motors (except for
land vehicles); machine couplings and transmission
devices (except for land vehicles), agricultural
implements other than hand operated; incubators
for eggs; hydraulic, mechanical and pneumatic
hardware devices and their parts for doors, gates,
windows and shutters (except for land vehicles),
consisting of closing devices, spring locks, buffers,
dampers, magnet switches, electric strong
magnets, closing regulators, closing devices for
safes, eddy current brakes, hydraulic, pneumatic,
electric and mechanically operated springs,
dampers and motors and parts thereof for doors,
gates, windows, shutters; devices and machines, in
particular springs with or without damping, lockable
and adjustable springs, shock absorbers, oscillation
dampers, radial dampers, endless dampers,
adjustable dampers, double-sided dampers, eddy
current dampers; electric, pneumatic, hydraulic and
mechanical drives, in particular drive motors, spring
cylinders, gas cylinders, spring rope pulleys, cable
pulls, roller guides, dampers, electric strong
magnets, lift magnets and locking magnets; electric,
electronic, hydraulic, hydropneumatic and
pneumatic operating devices, in particular for
driving doors, gates, windows and shutters; parts
for piston engines for vehicles.
Measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching devices and instruments for
conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating, and controlling electricity; devices for
recording, transmission and reproduction of sound
or images; magnetic data carriers, recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated devices; cash registers; calculating
machines, data processing equipment and
computers; fire extinguishers; instruments, devices
and components for photo-electric, electric and
electronic control systems/adjustors particulary for
operating doors and gates; operating, control
devices/indicators, control and switching elements,
indicator lights, lift shaft installations; instruments,
devices and components for electronic control
systems; devices and instruments for power supply,
emergency power units; electrically and
mechanically operated control
instruments/controllers and their parts; devices and
instruments for fire protection, in particular for
guarding and for buildings, smoke detectors,
temperature detectors, optical and acoustical alarm
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
0976941
2008.07.30
2018.07.30
200812541
2008.10.09
2008.04.23 DE 30 2008 026
744.5/03
(540) Gjengivelse av merket:
NAYANA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Tautropfen Naturkosmetik GmbH, Rosenweg 1, 75365
CALW-ALTBURG, DE
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Soaps; perfumery; cosmetics and personal care
preparations; hair care preparations included in this
class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
58
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0977092
(151) Int.reg.dato:
2008.02.21
(180) Registreringen
2018.02.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200812775
(220) Notifikasjonsdato: 2008.10.16
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato:
Klasse:10
Klasse:20
Klasse:21
Klasse:28
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0977763
(151) Int.reg.dato:
2008.01.23
(180) Registreringen
2018.01.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200812720
(220) Notifikasjonsdato: 2008.10.16
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.25 BX 1140065
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Orange.
(730) Innehaver:
Dictator Technik Dr Wolfram Schneider & Co
Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft,
Gutenbergstrasse 9, 86356 NEUSÄSS, DE
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Blue.
(730) Innehaver:
Atmos Medizintechnik GmbH & Co KG, Ludwig-KegelStr. 16, 79853 LENZKIRCH, DE
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
2009.04.27 - 18/09
Klasse:6
Computers for digital image and measurement data
processing in the field of medical technology, data
capture and data processing systems and software
for the medical sector; image processing systems
for the medical sector, printers, pumps, vacuum
regulators and indicators, electric monitoring
equipment and apparatus; cameras, image and
video recording apparatus for medical purposes,
stroboscopes, chargers, control devices, power
supplies, in particular for medical apparatus; electric
heating apparatus, rinsing devices,
decontamination devices, namely devices for germ
count, reduction flow meters, displays, all as parts
of laboratory equipment, electrodes, connector
cables, light conducting cables; microscopes.
Surgical, medical, dental, and veterinary
instruments, medical apparatus, equipment and
instruments, namely analysers and diagnosers, Xray apparatus, apparatus and installations for
generating radiation, radiotherapy apparatus,
urological apparatus and instruments, nebulisers,
atomisers, pneumatic suction equipment and
devices, breast pumps, coagulators, ultrasound
diagnosis equipment, respiratory resistance
measuring equipment, vestibular diagnosis
equipment, endoscopic and stroboscopic diagnosis
equipment, gynecological equipment, vacuum
extractors for obstetrical purposes, pressure
measuring equipment for the medical sector, RF
surgical equipment, equipment for emptying
secretion containers; measuring equipment for
nasal respiration function diagnosis, suction
curettes, dust, particle and bacteria filters, lamps,
ultraviolet lamps, halogen, hot and cold light
sources for medical purposes, lasers, nystagmus
spectacles, devices for protection against light rays,
radiation filters, probes, surgical and dental mirrors;
operating tables and treatment chairs; carrying
cases for medical equipment.
Furniture for medical practices and hospitals,
shelves for storage, cupboards, beds, containers,
trolleys and carts for computers and equipment,
chests of drawers, chairs, tables, wall mounts, sink
units, head rests, foot rests, trolleys.
Litter bins.
Medical exercise equipment, included in this class.
Klasse:7
Klasse:9
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
59
Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal;
materials of metal for railway tracks; non-electric
cables and wires of common metal; ironmongery,
small items of metal hardware; pipes and tubes of
metal; safes; goods of common metal not included
in other classes; ores; metal hardware for doors,
gates, windows and flaps/shutters; metal doors.
Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and
transmission devices (except for land vehicles);
agricultural implements other than hand operated;
incubators for eggs; hydraulic, mechanical and
pneumatic hardware devices and their parts for
doors, gates, windows and shutters (except for land
vehicles), consisting of closing devices, spring
locks, buffers, dampers, magnet switches, electrical
strong magnets, closing regulators, closing devices
for safes, eddy current brakes, hydraulic,
pneumatic, electrical and mechanically operated
springs, dampers and motors and parts thereof for
doors, gates, windows, shutters; devices and
machines, in particular springs with or without
damping, lockable and adjustable springs, shock
absorbers, oscillation dampers, radial dampers,
endless dampers, adjustable dampers, doublesided dampers, eddy current dampers; electrical,
pneumatic, hydraulic and mechanical drives, in
particular drive motors, spring cylinders, gas
cylinders, spring rope pulleys, cable pulls, roller
guides, dampers, electrical strong magnet, lift
magnets and locking magnets; electrical, electronic,
hydraulic, hydropneumatic and pneumatic operated
devices, in particular for driving doors, gates,
windows and shutters.
Measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching devices and instruments for
conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating and controlling electricity; devices for
recording, transmission and reproduction of sound
or images; magnetic data carriers, recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated devices; cash registers; calculating
machines, data processing equipment and
computers; fire extinguishers; instruments, devices
and components for photo-electric, electric and
electronic control systems/adjustors particulary for
operating doors and gates; operating, control
devices/indicators, control and switching elements,
indicator lights, lift shaft installations; instruments,
internasjonale varemerkeregistreringer
Klasse:12
Klasse:20
devices and components for electronic control
systems; devices and instruments for power supply,
emergency power units; electrically and
mechanically operated control
instruments/controllers and their parts; devices and
instruments for fire protection, in particular for
guarding and for buildings, smoke detectors,
temperature detectors, optical and acoustical alarm
devices; electric magnets; instruments, devices and
control devices for hoisting, elevator hardware and
door contacts.
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; vehicles and parts thereof; hydraulic,
pneumatic, electric and mechanical springs,
dampers; piston engines for vehicles.
Furniture, mirrors, picture frames; goods, not
included in other classes, of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics; plastic fittings for
doors, gates, windows and shutters; doors for
furniture, made of plastics.
(111) Int.reg.nr:
0979191
(151) Int.reg.dato:
2008.09.04
(180) Registreringen
2018.09.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200813473
(220) Notifikasjonsdato: 2008.10.30
(300) Søknadsprioritet: 2008.03.04 FI T200800846
(540) Gjengivelse av merket:
NOKIA TRAFFIC SERVICE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 ESBO, FI
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:38
Klasse:39
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
KINDER LOLLY
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Soremartec SA, Drève de l'Arc-en-Ciel 102, 6700
SCHOPPACH-ARLON, BE
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30
Computer software for communicating current
automobile traffic conditions using the GPS feature
in a mobile phone.
Transmission of traffic conditions via the Internet to
mobile phones and computers.
Traffic information services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.21
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0978118
(151) Int.reg.dato:
2008.09.06
(180) Registreringen
2018.09.06
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200813030
(220) Notifikasjonsdato: 2008.10.23
(300) Søknadsprioritet: 2008.03.06 BX 1154804
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:5
2009.04.27 - 18/09
Sugar-free confectionery; sugar-free sweets and
chewing gum; the afore-mentioned goods being for
medical use.
Confectionery; sweets and chewing gums; sugarfree sweets and chewing gum; the afore-mentioned
goods not for medical use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
60
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0982262
(151) Int.reg.dato:
2008.04.25
(180) Registreringen
2018.04.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200814743
(220) Notifikasjonsdato: 2008.11.27
(300) Søknadsprioritet: 2008.04.11 TR 2008/21745
(540) Gjengivelse av merket:
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0984630
(151) Int.reg.dato:
2008.04.15
(180) Registreringen
2018.04.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200815514
(220) Notifikasjonsdato: 2008.12.11
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
TOP-FLEX
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
HAUSprofi Bausysteme GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse
12, 72250 FREUDENSTADT, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Red. , The word "BUMAS" is in red color.
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the word "BUMAS" in capital
letters and special characters in red color.
(730) Innehaver:
Bumas Karaman Bulgur Sanayi ve Ticaret Anonim
Sirketi, Konya yolu 70100 Üzeri 4 Km ANKARA, TR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29
Klasse:30
Klasse:31
Klasse:6
Klasse:17
Klasse:19
Elements or accessories of metal for covering roofs.
Sealing materials for chimney joints, dormer
window joints and joints for door and window
openers as building components.
Building elements or accessories of plastic,
included in this class for covering roofs, connecting
rigid pipe pieces for chimney joints, window frames,
not of metal and door casings as building
components.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Meat, fish, poultry, meat extracts, broth, bouillon;
olives, olive paste; milk and milk products, namely
milk, cheese, yoghurt, drink based on yoghurt
"ayran", cream, milk powder, milk based beverages
containing fruits; edible oils and fats, butter,
margarine; canned, dried, preserved or processed
fruits and vegetables namely, peaches, apricots,
beans; instant or pre-cooked soups, frozen,
prepared or packaged meals consisting primarily of
meat, fish, poultry or vegetables; preserved or
processed beans, chickpeas, lentil, soy beans,
ground almonds; hazelnut and peanut paste,
crushed sesame seeds; eggs and egg powder;
proteins for use as food additives; processed bee
pollen for food purposes; potato chips, potato
crisps, potato fritters.
Coffee, artificial coffee, coffee substitutes, coffee or
cocoa based beverage, tapioca, sago, pastry,
bread, pizzas; biscuits, crackers, waffles, cakes,
tarts; puddings, rice puddings, caramels, honey,
royal jelly for human consumption; propolis for
human consumption; food flavorings, namely
ketchup, mayonnaise, mustard, sauces, sauces for
salad, tomato pastes, vinegar, aromatic preparation
for food, yeast, vanilla, baking powder; flour,
semolina, starch, starch for food; granulated sugar,
lump sugar, powdered sugar; tea, iced tea;
confectionery, Turkish delight, halvah, Turkish style
cotton candy, chocolates, chocolate products,
chocolate or candy coated products, chocolate
based beverages, confectionery for decorating
Christmas trees, chewing gum, ice creams, frozen
cream, edible ices; salt; rice, wheat, malt extract for
food; snacks and crisps made of flour and cereal,
cereal for breakfast.
Agricultural products; unprocessed grain (cereal),
namely wheat, barley, oat, corn, millet, rye;
horticultural products, namely fresh fruit and
vegetables, mushroom, spawn for propagation;
forestry products, namely unprocessed wood and
logs; seeds, namely plant seeds, flower seeds,
vegetables seeds; live animals; eggs for hatching,
egg laying poultry; plants, namely flowers, wild and
weeds for animal consumption; dried plants for
decoration, weeds, wreaths and arrangements;
sanded paper for pets, aromatic sand for pets,
cuttle bone for bird for beak sharpening.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
61
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0984635
(151) Int.reg.dato:
2008.04.18
(180) Registreringen
2018.04.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200815516
(220) Notifikasjonsdato: 2008.12.11
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.19 EM 006408744
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
BIOdek
Klasse:17
Klasse:19
0986313
2008.08.28
2018.08.28
200816154
2008.12.25
2008.04.02 DE 30 2008 021
798.7/08
(540) Gjengivelse av merket:
CEScylinder
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
GEA Group AG, Dorstener Strasse 484, 44809
BOCHUM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11
2009.04.27 - 18/09
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
C Ed Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik, 243,
Friedrichstrasse, 42551 VELBERT, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Water purification apparatus for biological waste
water treatment; plastic biofilm modules for
biological waste water treatment in fixed film
reactors and mass transfer between liquids and
gases; parts and fittings for the aforesaid goods,
included in this class, heat exchangers (not
machine parts), moisture exchangers, exchange
elements and inserts for cooling towers, splash
deflectors for cooling towers, inserts for filtering air
and water, gas scrubbers, ventilating apparatus and
equipment, humidifiers for conditioning air and
gases, evaporation coolers.
Plastics in extruded form for use in manufacture;
plastic substances, semi-processed, used in
manufacturing parts for waste water clarifying
installations, drinking water treatment installations,
air humidifying apparatus and installations,
refrigerating apparatus and installations and cooling
towers, storage and seepage installations for
rainwater or waste water, namely filling materials in
foil form; foil of regenerated cellulose, for filters
used in aquaculture, for mass transfer and mass
transfer columns, and for air/exhaust gas
purification, and for air humidifying.
Building materials (non-metallic); non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable buildings.
Klasse:6
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:9
62
Locks, keys, locking cylinders and master key
systems formed from them, made of metal and nonelectrical; keys made of metal, with built-in
transponder; key blanks made of metal; door,
window, and furniture fittings and closures made of
metal; rosettes made of metal, for doors, windows
and furniture fittings; door and window fittings made
of metal, with built-in antennas and reader devices
for transponder, chip and magnet cards; handles for
doors and windows made of metal; escutcheons
and door plates made of metal; metal striking
plates; door and window securing mechanisms
made of metal; turning knobs made of metal;
locksmiths' goods and ironmongery; rods made of
metal; housings, couplings, cams, push pins, core
extensions, housing extensions, clamp rings, spiral
spring pins, connection pieces and connection bolts
made of metal, for the production of locking
cylinders made of metal; fixing material made of
metal; empty sample and installation cases, product
assortment boxes and storage containers made of
metal; shutters and installation frames made of
metal; key boxes, cabinets, lockers, and depots
made of metal; station plates made of metal, for
imprinters, for the production of imprints for the
legitimation of keys by order, non-electrical; parts,
replacement parts, and accessories, included in this
class.
Electronic, electromechanical and electromotor
locks and locking cylinders, as well as electronic
and electromechanical master key systems formed
from them; electronic keys made of metal and/or
plastic, with built-in transponders; electrical key
switches; measurement keys; transponders, also in
the form of transponder cards; cards with integrated
circuits (smart cards); coded service and
identification cards; coded chip and magnet cards;
digital memory media and memory cards; data
processing devices; programmable radio
identification devices (RFID); reader devices for
transponder, chip, and magnet cards; access
terminals (data processing devices); antennas,
particularly RFID antennas; devices for
programming transponder, chip, and magnet cards;
power supplies and AC adapters; cables and cable
ducts (electrical); batteries (electrical) and
rechargeable batteries (electrical); charging devices
for batteries (electrical) and rechargeable batteries
(electrical); emergency power supplies; motion and
smoke detectors; security labels, electronic, for
goods; electronic components for security and
identification devices and systems; apparatuses
and instruments for conducting, switching,
transforming, storing, regulating, and monitoring
electricity; photographical, film, optical, weighing,
measuring, signaling, display, monitoring
apparatuses and instruments; devices for recording,
transmitting, and reproducing audio and video;
contacts (electrical); software, particularly for the
creation, calculation, and administration of master
key systems; time determination and time recording
internasjonale varemerkeregistreringer
Klasse:20
devices; time switches, not for clock works; parts,
replacement parts, and accessories, included in this
class.
Locks, keys, locking cylinders and master key
systems formed from them, not made of metal and
non-electrical; keys made of plastic, with built-in
transponder; key blanks not made of metal; door,
window, and furniture fittings and closures, not
made of metal; door and window fittings made of
plastic, with built-in antennas and reader devices for
transponder, chip, and magnet cards; rosettes not
made of metal, for doors, windows and furniture
fittings; handles for doors and windows, not made
of metal; escutcheons and door plates not made of
metal; door and window securing mechanisms not
made of metal; turning knobs not made of metal;
rods not made of metal; fixing material not made of
metal; empty sample and installation cases, product
assortment boxes and storage containers made of
plastic; shutters and installation frames not made of
metal; key boxes, cabinets and depots not made of
metal; parts, replacement parts, and accessories,
included in this class.
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
0986909
2008.11.10
2018.11.10
200816277
2008.12.25
2008.08.29 DE 30 2008 056
241.2/12
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Blue, green. , Blue: "RE", manufacturing; green: "g",
"en".
(730) Innehaver:
GKN Service International GmbH, Nussbaumweg 1921, 51303 RÖSRATH, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:12
Propeller shafts, joint shafts, joints; individual parts
and spare parts of the aforesaid goods; all
aforementioned goods meant for machines.
Propeller shafts, joint shafts, joints; individual parts
and spare parts of the aforesaid goods; all
aforementioned goods meant for motor vehicles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0986319
(151) Int.reg.dato:
2008.09.22
(180) Registreringen
2018.09.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200816157
(220) Notifikasjonsdato: 2008.12.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0986910
(151) Int.reg.dato:
2008.11.22
(180) Registreringen
2018.11.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200816278
(220) Notifikasjonsdato: 2008.12.25
(300) Søknadsprioritet: 2008.06.18 DK VA 2008 02371
(540) Gjengivelse av merket:
CAPERLAN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Decathlon, 4, Boulevard de Mons, 59665 VILLENEUVE
D'ASCQ, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:31
2009.04.27 - 18/09
StoneColor
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Paint Factory Equipment A/S, Tværvej 8, 6640
LUNDERSKOV, DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Live bait, foodstuffs for animals.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:2
Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants;
mordants; raw natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and
artists.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
63
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0986943
(151) Int.reg.dato:
2008.07.24
(180) Registreringen
2018.07.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200816282
(220) Notifikasjonsdato: 2008.12.25
(300) Søknadsprioritet: 2008.04.15 BX 1157629
(540) Gjengivelse av merket:
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0986966
(151) Int.reg.dato:
2008.10.30
(180) Registreringen
2018.10.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200816287
(220) Notifikasjonsdato: 2008.12.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
La Fabrique du Temps
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
La Fabrique du Temps SA, 186, route de Vernier, 1214
GENÈVE, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Klasse:9
Klasse:14
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Pieter Loridon, Dwarsdreef 36, 2970 SCHILDE, BE
Patrick Lauwerys, De Rest 10, 2970 SCHILDE, BE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:35
Klasse:41
Klasse:18
Electronic apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic and/or optical recording media,
recording discs, records, audio cassettes, CDs,
video cassettes, CD-ROMs, DVDs; electronic
publications; data processing equipment and
computers.
Advertising services; business management;
business administration; administrative services;
promotional prospecting; dissemination of
advertising articles and advertising material as part
of sporting, cultural and recreational activities,
street parties, music and dance festivals and other
activities; merchandising.
Organization of sports tests, tournaments, collective
training and sports fairs; organizing training
sessions and courses in connection with sports;
organizing sporting, cultural and recreational
activities, especially street parties, music and dance
festivals; film production; film rental; artists'
management; theatrical performances; lending,
publishing, editing and distributing books,
periodicals, leaflets, brochures and other printed
publications.
Klasse:21
Klasse:25
Klasse:34
Klasse:35
Perfumery preparations, cosmetics and soaps.
Thermometers for non-medical use, barometers,
hygrometers, magnifying glasses (optics), optical
goods, sports eyewear and sunglasses.
Precious stones, precious metals and their alloys,
goods made of these materials or plated therewith
included in this class, especially statuettes,
figurines, trinkets, boxes, pill boxes, sweet dishes;
articles of jewellery, of timepieces and other
chronometric instruments, boxes for jewels and
watches.
Articles included in this class made of leather or
imitation leather, especially handbags, attaché
cases, wallets, change purses, key holders, boxes.
Glassware articles included in this class, porcelain
ware and earthenware, especially cups, glass and
crystal tableware.
Articles of clothing, footwear, headgear.
Tobacco, smokers' articles, smokers' lighters.
Organization of exhibitions for commercial purposes
in the field of art, jewellery and timepieces.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0986974
(151) Int.reg.dato:
2008.06.24
(180) Registreringen
2018.06.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200816289
(220) Notifikasjonsdato: 2008.12.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Zhenjiang Kingorigin Tools Co Ltd, 2-403, No. 64,
Yunhe Rd., Zhenjiang City JIANGSU PROVINCE, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:21
Brushes, brush goods.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
64
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0987003
(151) Int.reg.dato:
2008.10.21
(180) Registreringen
2018.10.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200816294
(220) Notifikasjonsdato: 2008.12.25
(300) Søknadsprioritet: 2008.09.09 CH 577919
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
2009.04.27 - 18/09
0987009
2008.10.01
2018.10.01
200816295
2008.12.25
2008.04.23 DE 30 2008 026
728.3/07
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, CarlWery-Strasse 34, 81739 MÜNCHEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
White, yellow, red, light green and dark green.
(730) Innehaver:
Knorr-Nährmittel AG, Bahnhofstrasse 19, 8240
THAYNGEN, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29
Klasse:30
Klasse:32
Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and
milk products; edible oils and fats.
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations,
bread, pastry and confectionery, edible ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for
refreshment.
Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
Klasse:9
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:11
65
Electric household and kitchen machines and
apparatus (included in this class), in particular
electric kitchen machines and apparatus, including
mincing machines, mixing and kneading machines,
fruit pressing machines, juice extractors, juice
centrifuges, grinders, slicing machines, electric
motor-driven tools, electric can openers, knife
sharpeners as well as machines and devices for the
preparation of beverages and/or food; taps
(machines, engines or motors) and pumps for
dispensing cooled beverages, for use in
combination with appliances for cooling of
beverages; electric waste disposal units, including
waste masticators and compressors; dishwashers;
electric machines and appliances for treating
laundry and clothing, including washing machines,
spin driers, laundry presses, ironing machines
(included in this class); electric cleaning apparatus
for household use, including window cleaning
devices and shoe cleaning devices, vacuum
cleaners; wet and dry vacuum cleaners; parts for
the aforementioned goods, included in this class; in
particular hoses, pipes, dust filters and dust filter
bags, all for vacuum cleaners.
Electric apparatus and instruments (included in this
class), namely electric irons; kitchen scales,
personal scales; electric welding devices for
wrapping film; remote control devices, signalling
devices, controlling (supervision) devices and
monitoring devices (electrical/electronical) for
household and kitchen machines and equipment;
recorded and non-recorded machine readable data
carriers, such as magnetic data carriers, for
household appliances; electric apparatus for
dispensing beverage or food, vending machines;
data processing devices and data processing
programmes for controlling and operating
household appliances; parts for the afore
mentioned goods included in this class.
Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling,
toasting, thawing and food and plate warming
apparatus, hot water appliances; immersion
heaters, cooking pots, electric; microwave
appliances, waffle irons (electric); egg boiling
apparatus, deep fryer (electric); electric tea and
coffee making apparatus, electric espresso
machines, electric coffee machines); cooling
devices, in particular refrigerators, freezers, cooling
cabinets, beverage cooling apparatus; combination
apparatus for cooling and freezing, deep freezing
apparatus, ice-makers; ice-cream makers; dryers, in
particular laundry dryers, tumble dryers for laundry
use; hand dryers; hair dryers; infrared lamps (not
for medical purposes); electric heating pads (not for
medical purposes); electric heating covers (not for
medical purposes); ventilation devices, in particular
ventilators, grease filter devices and extractor
internasjonale varemerkeregistreringer
devices, including extractor hoods; air conditioning
devices and devices to improve air quality, air
humidifiers, air deodorisation apparatus; flavour
dosing apparatus (not for personal use), air
purifying apparatus; water piping devices, as well
as sanitary equipment, in particular fittings for
steam, air and water piping equipment, warm water
devices, storage water heaters and continuous flow
water heaters; kitchen sinks; heat pumps; parts of
all aforementioned goods included in this class.
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
0987010
2008.10.06
2018.10.06
200816296
2008.12.25
2008.04.08 DE 30 2008 022
922.5/07
(540) Gjengivelse av merket:
SoftFlame
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, CarlWery-Strasse 34, 81739 MÜNCHEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:7
Klasse:9
Klasse:11
66
Electric household and kitchen machines and
apparatus (included in this class), in particular
electric kitchen machines and apparatus, including
mincing machines, mixing and kneading machines,
fruit pressing machines, juice extractors, juice
centrifuges, grinders, slicing machines, electric
motor-driven tools, electric can openers, knife
sharpeners as well as machines and devices for the
preparation of beverages and/or food; taps
(machines, engines or motors) and pumps for
dispensing cooled beverages, for use in
combination with appliances for cooling of
beverages; electric waste disposal units, including
waste masticators and compressors; dishwashers;
electric machines and appliances for treating
laundry and clothing, including washing machines,
spin driers, laundry presses, ironing machines
(included in this class); electric cleaning apparatus
for household use, including window cleaning
devices and shoe cleaning devices, vacuum
cleaners; wet and dry vacuum cleaners; parts for
the aforementioned goods, included in this class; in
particular hoses, pipes, dust filters and dust filter
bags, all for vacuum cleaners.
Electric apparatus and instruments (included in this
class), namely electric irons; kitchen scales,
personal scales; electric welding devices for
wrapping film; remote control devices, signalling
devices, controlling (supervision) devices and
monitoring devices (electrical/electronical) for
household and kitchen machines and equipment;
recorded and non-recorded machine readable data
carriers, such as magnetic data carriers, for
household appliances; electric apparatus for
dispensing beverage or food, vending machines;
data processing devices and data processing
programmes for controlling and operating
household appliances; parts for the afore
mentioned goods included in this class.
Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling,
toasting, thawing and food and plate warming
apparatus, hot water appliances; immersion
heaters, cooking pots, electric; microwave
appliances, waffle irons (electric); egg boiling
apparatus, deep fryer (electric); electric tea and
coffee making apparatus, electric espresso
machines, electric coffee machines); cooling
devices, in particular refrigerators, freezers, cooling
cabinets, beverage cooling apparatus; combination
apparatus for cooling and freezing, deep freezing
apparatus, ice-makers; ice cream makers; dryers, in
particular laundry dryers, tumble dryers for laundry
use; hand dryers; hair dryers; infrared lamps (not
for medical purposes); electric heating pads (not for
medical purposes); electric heating covers (not for
medical purposes); ventilation devices, in particular
ventilators, grease filter devices and extractor
devices, including extractor hoods; air conditioning
devices and devices to improve air quality, air
humidifiers, air deodorisation apparatus; flavour
internasjonale varemerkeregistreringer
dosing apparatus (not for personal use), air
purifying apparatus; water piping devices, as well
as sanitary equipment, in particular fittings for
steam, air and water piping equipment, warm water
devices, storage water heaters and continuous flow
water heaters; kitchen sinks; heat pumps; parts of
all aforementioned goods included in this class.
(111) Int.reg.nr:
0987032
(151) Int.reg.dato:
2008.11.24
(180) Registreringen
2018.11.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200816303
(220) Notifikasjonsdato: 2008.12.25
(300) Søknadsprioritet: 2008.06.30 DK VA 2008 02527
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
IsoNit
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Paint Factory Equipment A/S, Tværvej 8, 6640
LUNDERSKOV, DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(111) Int.reg.nr:
0987018
(151) Int.reg.dato:
2008.10.02
(180) Registreringen
2018.10.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200816299
(220) Notifikasjonsdato: 2008.12.25
(300) Søknadsprioritet: 2008.05.29 IT MI2008C006151
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:1
Klasse:2
Klasse:17
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Red and black. , Red: the acronym C3X; black: the
words Grand Cinema.
(571) Beskrivelse av merket:
A black line, depicting the words "Grand Cinema",
placed on top of the red acronym C3X.
(730) Innehaver:
SIM2 Multimedia SpA, Viale Lino Zanussi 11, 33170
PORDENONE, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
2009.04.27 - 18/09
Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture
and forestry; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.
Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants;
mordants; raw natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and
artists.
Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included
in other classes; plastics in extruded form for use in
manufacture; packing, stopping and insulating
materials; flexible pipes, not of metal.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Apparatus for transmitting and reproducing images
and data; video equipment for home theatre and
public entertainment, namely, cathode ray tube
(CRT) projectors, liquid crystal display (LCD)
projectors, digital light processing (DLP) technologybased front and rear projectors, high brightness
digital projectors, plasma and liquid crystal displays;
video equipment for professional applications,
namely video and data rear projection displays,
cathode ray tube (CRT) rear projection cubes; digital
light processing (DLP) technology-based rear
projection cubes; liquid crystal display (LCD) rear
projection cubes, digital light processing (DLP)
technology-based projection engines, picture
processors; format converters for video and data
signal receivers; video conference equipment,
namely, cathode ray tubes, liquid crystal display and
plasma video monitors; digital receivers and
decoders for satellite, cable and terrestrial
transmissions.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
67
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0987338
(151) Int.reg.dato:
2008.09.08
(180) Registreringen
2018.09.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900052
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.01
(300) Søknadsprioritet: 2008.04.07 FR 08 3 567 512
(540) Gjengivelse av merket:
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0987354
(151) Int.reg.dato:
2008.10.21
(180) Registreringen
2018.10.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900055
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.01
(300) Søknadsprioritet: 2008.04.22 FR 08 3 571 097
(540) Gjengivelse av merket:
REBOUND
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Virbac SA, 1 ère avenue - 2065m - L.I.D., 06516
CARROS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:31
Veterinary products, including nutritional
supplements for veterinary use and medicated
foodstuffs for veterinary use.
Foodstuffs for animals; nutritional supplements and
additives for animal feed.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Green (Pantone 377C four-colour process: C 60
percent - Y 100 percent - B 15 percent) and light green
(Pantone 390C four-colour process: C 40 percent - Y
100 percent). , Green (Pantone 377C four-colour
process: C 60 percent - Y 100 percent - B 15 percent):
the mountains; light green (Pantone 390C four-colour
process: C 40 percent - Y 100 percent): the prairie,
under the mountain, in the lower part of the mark
presentation.
(730) Innehaver:
Coopenoix - Euronoix, Avenue de la noix de grenoble
B.P. 42, 38470 VINAY, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29
Klasse:31
Preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables; edible oils and fats; dried, prepared and
preserved nuts, walnut kernels, walnut oil.
Agricultural, horticultural and forestry products,
neither prepared, nor processed; fresh fruits and
vegetables; fresh nuts.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
68
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
0987355
2008.10.13
2018.10.13
2009.04.27 - 18/09
(450) Kunngjøringsdato:
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
200900056
2009.01.01
2008.04.14 DE 30 2008 024
354.6/30
(540) Gjengivelse av merket:
18/09, 2009.04.27
0987444
2008.07.09
2018.07.09
200900075
2009.01.01
2008.01.25 DE 30 2008 004
944.8/07
(540) Gjengivelse av merket:
XTRM
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, CarlWery-Strasse 34, 81739 MÜNCHEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Blue, yellow and white.
(730) Innehaver:
BakeMark Deutschland GmbH, Theodor-Heuss-Allee 8,
28215 BREMEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Klasse:16
Klasse:29
Klasse:30
Klasse:35
Klasse:41
Klasse:7
Chemical substances for preserving foodstuffs.
Printed matter; photographs; stationery;
instructional and teaching material (except
apparatus).
Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruit and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and
milk products; edible oils and fats; mixtures and
semi-finished preparations consisting of the
aforementioned goods included in this class for the
production of pastry and confectionary; mixtures
and semi-finished preparations consisting of the
aforementioned goods included in this class for the
production of sweet and savoury fillings and
toppings for pastry and confectionary; all the
aforementioned goods also deep-frozen; fat and fatlike substances for preventing the sticking of baked
goods included in this class; oil and fat emulsions
for coating baking sheets, baking pans and baked
goods; margarine; glossy coating included in this
class.
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals; bread, pastry and confectionary, edible
ices; honey-treacle; yeast; baking-powder; salt;
mustard; vinegar; sauces (condiments); spices; ice
for refreshment malt for human consumption;
mixtures and semi-finished preparations consisting
of the aforementioned goods included in this class
for the production of pastry and confectionery;
mixtures and semi-finished preparations consisting
of the aforementioned goods included in this class
for the production of sweet and savoury fillings and
toppings for pastry and confectionary; finished and
semi-finished dough for the production of sweet and
savoury pastry and/or confectionary; sweet and
savoury fillings and toppings for pastry and
confectionary primarily consisting of the
aforementioned goods; all aforementioned goods
also deep-frozen; deep-frozen raw pastries; baking
additives included in this class; pasta and noodles;
pizza.
Advertising; marketing; providing advice
(information) for consumers in trade and business
matters (consumer counselling), also online;
gathering and compiling of theme related
information in the bakery and confectionary field.
Education; providing of training; courses of
instruction; operation of hotlines in the area of the
production and sales of pastry and confectionary
included in this class, for training purposes.
Klasse:9
Klasse:11
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
69
Electric household and kitchen machines and
apparatus (included in this class), in particular
electric kitchen machines and apparatus, including
mincing machines, mix and kneading machines,
pressing machines, juice extractors, juice
centrifuges, grinders, slicing machines, electric
motor-driven tools, electric can openers, knife
sharpeners as well as machines and devices for the
preparation of beverages and/or food; dispenser for
beverages; taps (machines, engines or motors) and
pumps for dispensing cooled beverages, for use in
combination with appliances for cooling of
beverages; electric waste disposal units, including
waste masticators and compressors; dishwashers;
electric machines and appliances for treating
laundry and clothing, including washing machines,
spin driers, laundry presses, ironing machines
(included in this class); electric cleaning apparatus
for household use, including window cleaning
devices and shoe cleaning devices, vacuum
cleaners; wet and dry vacuum cleaners; parts for
the aforementioned goods, included in this class; in
particular hoses, pipes, dust filters and dust filter
bags, all for vacuum cleaners.
Electric apparatus and instruments (included in this
class), namely electric irons; kitchen scales,
personal scales; metering apparatus for dispensing
perfumes in measured quantities; electric welding
devices for wrapping film; remote control devices,
signalling devices, controlling (supervision) devices
and monitoring devices (electrical/electronical) for
household and kitchen machines and equipment;
recorded and non-recorded machine readable data
carriers, such as magnetic data carriers for
household appliances; electric apparatus for
dispensing beverage or food, vending machines;
data processing devices and data processing
programmes for controlling and operating
household appliances; parts for the afore
mentioned goods included in this class.
Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling,
toasting, thawing and food and plate warming
apparatus, hot water appliances; immersion
heaters, microwave appliances, waffle irons
(electric); egg boiling apparatus, deep fryer
(electric); electric tea and coffee making apparatus,
electric espresso machines, electric coffee
machines; cooling devices, in particular
refrigerators, freezers, cooling cabinets, beverage
cooling apparatus; combination apparatus for
cooling and freezing, deep freezing apparatus, icemakers; ice-cream makers; dryers, in particular
laundry dryers, tumble dryers for laundry use; hand
dryers; hair dryers; infrared lamps (not for medical
purposes); electric heating pads (not for medical
purposes); electric heating covers (not for medical
purposes); ventilation devices, in particular
internasjonale varemerkeregistreringer
ventilators, grease filter devices and extractor
devices, including extractor hoods; air conditioning
devices and devices to improve air quality, air
humidifiers, air deodorisation apparatus; air
purifying apparatus (not for personal use); water
piping devices, as well as sanitary equipment, in
particular fittings for steam, air and water piping
equipment, warm water devices, storage water
heaters and continuous flow water heaters; kitchen
sinks; heat pumps; parts of all aforementioned
goods included in this class.
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
0987887
2008.09.23
2018.09.23
200900169
2009.01.01
2008.07.22 EM 007081573
2008.07.22 GB 2493427
(540) Gjengivelse av merket:
FIBERSTONE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Fibre Technology Ltd, Brookhill Road Industrial Estate,
Brookhill Road, Pinxton, NG166NT NOTTINGHAM, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:6
Klasse:7
Klasse:11
Klasse:17
Klasse:19
70
Composite materials formed from common metal
alloys and non-metallic fibres; composite materials
formed from common metal alloys and non-metallic
fibres, metal predominating; composite materials
formed from common metals and non-metallic
fibres; composite materials formed from common
metals and non-metallic fibres, metals
predominating; metal matrix composites; refractory
construction materials of metal; fired refractory
materials of metal; fired refractory materials of
composite material metal predominating; metallic
refractory blocks; metallic refractory bricks; metallic
refractory castable mixes; metallic refractory
mortars; metallic refractory furnace linings; metallic
refractory shapes; refractory blocks composite
material metal predominating; refractory bricks
composite material metal predominating; preforms;
refractory castable mixes composite material metal
predominating; refractory mortars composite
material metal predominating; refractory furnace
linings composite material metal predominating;
refractory shapes composite material metal
predominating; parts and fittings for the aforesaid
goods.
Machines and machine tools, for use in the casting
of molten metals and alloys; machines and machine
tools, for use in the treatment of semi-finished or
finished articles of common metals and alloys; tools
for use in furnaces; furnace cleaning tools; ladle
retainer rings; tundishes; tundish cover perimeters;
furnace door perimeters; iron ladle skimmers; iron
ladle spouts; torpedo ladle spouts; parts and fittings
for all the aforesaid goods.
Furnaces; blast furnaces; furnaces for producing
metal and metal alloys; crucible bottoms being parts
of furnaces; furnace dampers; parts and fittings for
all the aforesaid goods.
Insulating materials; refractory materials being
insulating materials; thermal insulating materials;
aluminium silicate fibrous materials being jointing
substances for packing and jointings; synthetic
fibres for use as asbestos substitutes; parts and
fittings for the aforesaid goods.
Refractory materials for use in building and civil
engineering construction; refractory materials;
preforms; refractory fibrous materials; refractory
materials in composite form with metal; preforms
made of inorganic fibres and/or particulate
materials; preforms made of refractory materials
and metals inorganic fibres and/or particulate
materials; refractory materials with impact resistant
properties; refractory materials with thermal cycling
properties; articles of refractory material used in
casting; bricks being refractory articles; ceramic
refractory masses for lining metallurgical furnaces;
ceramic refractory work pieces; ceramic refractory
work pieces for constructing intermediate walls in
metallurgical vessels; non-metallic fused cast
refractory materials for use in industry; granular
refractory mixes for lining refractory processing
vessels; granular refractory mixes for repairing
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
linings of refractory vessels; grog (fired refractory
material); natural refractory materials for forming
linings in high temperature vessels; natural
refractory materials for repairing linings in high
temperature vessels; refractory aggregates;
refractory blocks for use as furnace linings;
refractory bricks; refractory cement; refractory
ceramic masses; refractory ceramic masses for
covering metallurgical melts; refractory ceramic
masses for lining channels; refractory ceramic
masses for lining furnaces; refractory ceramic
masses for lining vessels; refractory compositions
for use in masonry; refractory concrete; refractory
construction materials, not of metal; refractory
masses for the manufacture of fire proof linings;
refractory materials for use in kiln furniture;
refractory mortar; refractory products in the form of
bricks, cement, concrete, linings, masses, mixes,
mortar; refractory products in the form of
prefabricated structural elements; ceramic
composite refractory materials which include
metallic fibres, filaments, strips, particles, flakes,
powders or fillers; parts and fittings for the aforesaid
goods.
INBLUHALER
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Boehringer Ingelheim International GmbH, 55218
INGELHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:10
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
0987988
2008.11.05
2018.11.05
200900195
2009.01.01
2008.05.13 DE 30 2008 031
372.2/05
(540) Gjengivelse av merket:
HALERBEAM
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Boehringer Ingelheim International GmbH, 55218
INGELHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:10
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Bellecare AG, Im Koller 17, 8706 FELDMEILEN, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:44
Pharmaceutical preparations.
Surgical, medical and dental apparatus and
instruments, inhalation devices.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0987920
(151) Int.reg.dato:
2008.11.09
(180) Registreringen
2018.11.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900175
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.01
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:5
0987987
2008.11.05
2018.11.05
200900194
2009.01.01
2008.05.13 DE 30 2008 031
373.0/05
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:3
2009.04.27 - 18/09
Pharmaceutical preparations.
Surgical, medical and dental apparatus and
instruments, inhalation devices.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for medical purposes; dietetic substances
for medical use.
Medical services; veterinary services; hygienic and
beauty care for human beings or animals.
(111) Int.reg.nr:
0988006
(151) Int.reg.dato:
2008.11.24
(180) Registreringen
2018.11.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900197
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.01
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.21
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
ROCKAHOLIC
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Toni & Guy (USA) Ltd, Tigi House, Bentinck Road,
West Drayton, UB77RQ MIDDLESEX, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Hair care products, hair shampoo, hair lotions, hair
conditioners, hair creams, hair waxes, hair sprays,
hair gels, hair colour gels and conditioners, hair
pomades, hair mousses, hair care preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
71
internasjonale varemerkeregistreringer
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
(111) Int.reg.nr:
0988027
(151) Int.reg.dato:
2008.07.30
(180) Registreringen
2018.07.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900228
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
0988036
2008.11.20
2018.11.20
200900230
2009.01.08
2008.05.30 DE 30 2008 035
273.6/09
(540) Gjengivelse av merket:
professions
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Fujifilm Deutschland Niederlassung der FUJIFILM
Europe GmbH, Heesenstr. 31, 40549 DÜSSELDORF,
DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Blue and grey. , POOL: grey; SPA: blue; waves: blue.
(730) Innehaver:
POOL-SPA Sp zoo, ul. Dabskiego 35, 72-300
GRYFICE, PL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Klasse:10
Klasse:11
Klasse:19
Klasse:20
Klasse:9
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Metal materials for sanitary and water supply
systems.
Apparatus, devices and facilities for massage and
hydro massage, swimming pools and bath tubs for
medical treatment purposes.
Steam generation, cooling, drying, ventilation, water
supply and sanitary facilities; germicidal air purifier
lamps; bath equipment; bath linings; baths including
hydro massage baths; bidets; blowing fans;
footbaths; fountains; lavatory stools; shower cabins
including shower cabins with hydro massage,
shower cabins with steam sauna; shower panels;
showers; toilet bowl reservoirs; toilet bowls; toilet
disinfectant agents dispensers; Turkish bath
movable cabins; urinals; washbasins; water and/or
air sterilisers; whirlpool generating facilities; bath
tubs.
Non-metal building materials; non-metallic cubicles,
rigid pipes not of metal, sewer pipes, tubes, valves;
granite, marble, ceramic materials; swimming pool
non-metal structures.
Bathroom furniture and accessories.
(111) Int.reg.nr:
0988087
(151) Int.reg.dato:
2008.07.31
(180) Registreringen
2018.07.31
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900239
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
bott
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Wilhelm Bott GmbH & Co KG, 17, Bahnstrasse, 74405
GAILDORF, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Klasse:20
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.21
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
0988034
2008.11.20
2018.11.20
200900229
2009.01.08
2008.05.30 DE 30 2008 035
272.8/09
(540) Gjengivelse av merket:
eventum
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Fujifilm Deutschland Niederlassung der FUJIFILM
Europe GmbH, Heesenstr. 31, 40549 DÜSSELDORF,
DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Binoculars.
Sheet steel plates, perforated plates of metal, sheet
steel boxes, tool boxes of metal (empty).
Metal cabinets for vehicles, shelving systems for
vehicles, essentially consisting of drawers, shelves,
chests, trays, hinged flaps, shelf bins and double
wing doors, built-in cupboards for storing tools in
assembly vehicles; dividing material for shelves and
cabinets, namely slotted walls and insertable walls,
partitions, plastic boxes, drawer dividers made of
plastic and metal; furnishings for the workplace for
the assembly and disassembly of industrially
manufactured and manually crafted products,
furniture of metal and plastic, namely tables,
cabinets, work benches, work tables, empty
housings, benches, frames for tools and work
surfaces, roller stools, computer management
cabinets and showcases; metal cabinets and
shelves for fitting out workshops, work benches,
work benches of iron or steel; mobile tool storage
systems, namely universal cabinets and drawer
systems on wheels, mobile tool walls with mounts
and small parts boxes, transport trolleys on wheels
with suspended tool carriers, transport cabinets on
wheels, trolleys with drawers for tools, carts for
computers.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.21
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Binoculars.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
72
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0988177
(151) Int.reg.dato:
2008.11.14
(180) Registreringen
2018.11.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900256
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.05.14 FR 08 3 575 067
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0988108
(151) Int.reg.dato:
2008.10.02
(180) Registreringen
2018.10.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900244
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.06.12 ES 2.832.817
(540) Gjengivelse av merket:
ENDEKA
AGE PREMIUM
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Endeka Ceramics Holding SL, Ctra. Nacional 340, Km.
982,8, 12004 CASTELLON DE LA PLANA, ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
L'Oreal, 14, rue Royale, 75008 PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Klasse:1
Klasse:2
Klasse:19
Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture
and forestry; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; fertilizers; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.
Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; dyestuffs;
mordants; raw natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and
artists.
Non-metallic building materials; non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable buildings; non-metallic
monuments.
(111) Int.reg.nr:
0988186
(151) Int.reg.dato:
2008.10.21
(180) Registreringen
2018.10.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900257
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.08.07 IT MI2008C009073
(540) Gjengivelse av merket:
VANITAS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Gianni Versace SpA, Via A. Manzoni 38, 20121
MILANO, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(111) Int.reg.nr:
0988149
(151) Int.reg.dato:
2008.11.04
(180) Registreringen
2018.11.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900251
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.05.08 ES 2826913
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:9
Klasse:14
COFFINET
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Viscofan SA, Iturrama, 23 , Entreplanta, 31007
PAMPLONA, ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18
Shampoos; cosmetic products for hair care, namely
gels, foams, balms, creams, waxes, serums, lotions;
hair care and styling products in the form of aerosols;
hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair
waving and setting products; essential oils.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:16
2009.04.27 - 18/09
Klasse:25
Labels of collagen, sheets of collagen, containers or
wrappings of collagen for wrapping foodstuffs;
folded reinforced films of collagen with an exterior
tubular mesh for wrapping foodstuffs.
Wrappers for meats and sausages (whether of gut,
cellulose or synthetic materials); folded reinforced
films of collagen with an exterior tubular mesh for
making sausages.
Optical instruments, apparatus and equipment;
glasses, sunglasses; spectacles; spectacle frames;
monocles; lorgnettes; parts, fittings, accessories,
components and cases for all the aforesaid goods.
Articles made or precious metals and alloys of
precious metals with or without precious stones,
namely rings, necklaces, bracelets, brooches,
earrings, tie clips, cuff links, diamonds, jewel cases,
watches, clocks, chronometers, watch cases,
costume jewellery; key chains; parts and fittings for
all the aforesaid goods.
Clothing for men, women and children, namely
belts, coats, raincoats, waistcoats, blouses and
pullovers, jackets, trousers, skirts, dresses, suits,
shirts and chemises, T-shirts, sweaters, underwear,
socks and stockings, gloves, ties, scarves, hats and
caps, boots, shoes and slippers.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
73
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0988189
(151) Int.reg.dato:
2008.11.26
(180) Registreringen
2018.11.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900258
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.05.26 SE 2008/05146
(540) Gjengivelse av merket:
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0988195
(151) Int.reg.dato:
2008.11.24
(180) Registreringen
2018.11.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900260
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.05.28 EM 006970818
(540) Gjengivelse av merket:
LÄKEROL XTREME
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Leaf Sverige AB, Brogatan 7, 20542 MALMÖ, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Shoeconcept GmbH & Co KG, Prozessionsweg 62,
59227 AHLEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa, including
beverages made thereof; sugar and sweeteners;
flour and nutritional preparations made from
cereals, breakfast cereals, pasta and other dough
products, namely pizzas, russian pasties, pies,
bread, pastry and confectionery and candy,
including chocolates and sweets; honey; salt,
mustard, ketchup, vinegar, sauces (condiments),
spices, snack products in the form of popcorn and
corn crisps as well as snack products based on
corn, rice, barley, rye or pastry.
Klasse:10
Klasse:25
Klasse:44
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0988194
(151) Int.reg.dato:
2008.11.24
(180) Registreringen
2018.11.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900259
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.05.28 EM 006968119
(540) Gjengivelse av merket:
Orthopaedic articles, in particular shoes, soles for
footwear, shoe inserts.
Footwear, in particular shoes, lace boots, sports
shoes, boots, soles for footwear, and parts therefor,
included in this class.
Health care consultancy, in particular health-related
consultancy with regard to the selection of footwear,
in particular shoes, lace boots, sports shoes, boots,
soles for footwear, and parts therefor, and with
regard to the selection of orthopaedic articles, in
particular orthopaedic shoes, soles for footwear,
shoe inserts.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0988202
(151) Int.reg.dato:
2008.11.20
(180) Registreringen
2018.11.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900261
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.06.25 PT 434815
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Ertecna - Empresa de Revestimentos Tecnicos LDA,
Brenha Araújos, 3080-436 FIGUEIRA DA FOZ, PT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(554) Merket er et tre-dimensjonalt
(730) Innehaver:
Shoeconcept GmbH & Co KG, Prozessionsweg 62,
59227 AHLEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:10
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:25
Klasse:44
Orthopaedic articles, namely shoes, soles for
shoes, shoe inserts.
Footwear, in particular shoes, lace boots, sports
shoes, boots, shoe soles, and parts therefor,
included in this class.
Health care consultancy, in particular health-related
consultancy with regard to the selection of footwear,
in particular shoes, lace boots, sports shoes, boots,
soles for footwear, and parts therefor, and with
regard to the selection of orthopaedic articles, in
particular orthopaedic shoes, soles for footwear,
shoe inserts.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
74
Non-electric strontium aluminate-based luminous
signalling plates.
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0988207
(151) Int.reg.dato:
2008.11.18
(180) Registreringen
2018.11.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900262
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.05.19 CH 572798
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
COFFEE SOMMELIER
Klasse:41
Klasse:42
Norafin Crystalen
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Norafin Industries (Germany) GmbH, Gewerbegebiet
Nord 3, 09456 MILDENAU, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Coffee, coffee extracts, coffee-based preparations
and beverages; iced coffee.
Education; training; sporting and cultural activities.
Granting certificates and services in connection with
certification of compliance with standards, norms
and other regulatory documents for goods, for
management and personnel systems.
Klasse:24
(111) Int.reg.nr:
0988222
(151) Int.reg.dato:
2008.11.20
(180) Registreringen
2018.11.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900266
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0988216
(151) Int.reg.dato:
2008.11.27
(180) Registreringen
2018.11.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900264
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.06.23 FR 08/3 583 524
(540) Gjengivelse av merket:
VALENTO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
RG Publicidad Y Regalos de Empresa SL, Avenida
Ilustración, 21, casa 67, 50012 ZARAGOZA, ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
BRUSH ACTIV
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Calor (SAS), Place Ambroise Courtois, 69008 LYON,
FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:21
Nonwovens (textiles) on staple fiber basis for the
production of textile sheets.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:7
0988220
2008.11.14
2018.11.14
200900265
2009.01.08
2008.05.16 DE 30 2008 032
301.9/24
(540) Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Société des Produits Nestlé, 1800 VEVEY, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30
2009.04.27 - 18/09
Klasse:25
Clothing, footwear, headgear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Vacuum cleaners for household use, vacuum
cleaner accessories and components for household
use, namely vacuum cleaner brushes, vacuum
cleaner tubes, vacuum cleaner bags; washing
apparatus and cleaning machines, washing
machines, drying machines; ironing machines.
Electric flat irons and their components; sole plates
for electric flat irons; electric apparatus for
smoothing, waving and straightening hair; electric
curling tongs; electric styling tongs.
Electrically heated combs and brushes for hair
styling.
(111) Int.reg.nr:
0988239
(151) Int.reg.dato:
2008.08.18
(180) Registreringen
2018.08.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900268
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
First Audio Manufacturing (Guangzhou) Co Ltd, Tanbu
Feida Industrial Park, Huadu District, Guangzhou,
510800 GUANGDONG, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Horns for loudspeakers; cabinets for loudspeakers;
electroacoustic composite member;
intercommunication apparatus; instruments and
meters for electrician.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
75
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
0988244
2008.11.19
2018.11.19
(111) Int.reg.nr:
0988254
(151) Int.reg.dato:
2007.10.01
(180) Registreringen
2017.10.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900270
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.03 DE 307 21 991.7/20
(540) Gjengivelse av merket:
200900269
2009.01.08
2008.10.15 DE 30 2008 065
453.8/20
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Red and blue.
(730) Innehaver:
Mauser-Werke GmbH, Schildgesstrasse 71-163, 50321
BRÜHL, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Brunner GmbH, Im Salmenkopf 10, 77866 RHEINAUFREISTETT, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:20
2009.04.27 - 18/09
Furniture.
Klasse:6
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:20
Klasse:35
Klasse:37
Klasse:39
Klasse:40
76
Metal goods or metal products, included in this
class, namely containers made of metal, especially
industrial packaging containers, such as storage
and transport containers, canisters, cans, open-top
containers of metal; drums, bucket-shaped
containers, barrels, lidded barrels, barrels with bung
openings, open top drums with removable cover,
metal containers incorporating fitted plastic inserts,
metal pallet containers incorporating metal tube
cage, metal pallet containers incorporating steel
pallets, tank (containers) of metal, transport pallets
of metal, thin-walled metal inserts for use as
container linings, accessory parts predominantly
made of metal, namely lids, clamping rings, screw
caps, screw lids, sealing caps, bung plugs, relief
valves for preventing overpressure in metal
containers, taps for casks, of metal.
Plastic goods or plastic products, included in this
class, namely containers made of plastic, especially
industrial packaging containers, such as storage
and transport containers, made by blow moulding or
injection moulding processes, plastic containers for
holding liquids, open-top containers of plastic,
cylindrical containers of plastic, bucket-shaped
containers, barrels, lidded barrels and barrels with
bung openings; open top drums with removable
cover, plastic containers incorporating a metal tube
frame and pallet, pallet containers incorporating
fitted plastic inserts, tanks (containers) of plastic,
transport pallets not of metal, blow moulded
technical parts (hollow bodies), particularly plastic
tubes and flexible tubes, connecting pipes and
tubes made of plastic, plastic casings, dispenser;
fuel containers of plastic, plastic containers and
protective covers especially shaped therefor,
accessory parts predominantly made of plastic,
namely lids, clamping rings, screw caps, screw lids,
sealed caps, bung plugs, fitted plastic inserts for
pallet containers, and thin-walled plastic inserts for
use as container linings, relief valves for preventing
overpressure in plastic containers; taps for casks,
not of metal.
Business administration, namely the organization of
certification tests for third parties regarding
industrial packaging containers, especially for
hazardous liquids.
Maintenance work, such as dent removal in steel
containers; cleaning, repairing; changing or
replacing defective parts, such as gaskets, lids,
screw caps, clamping rings or fitted plastic inserts
for pallet containers.
Collecting used industrial packing containers from
customers.
Recycling, namely reusing or re-utilizing
reprocessed container materials, such as plastic
granules and metal scrap, of used industrial
packaging for the manufacture of new industrial
packaging containers of plastic or metal;
internasjonale varemerkeregistreringer
reprocessing and reconditioning of used industrial
packaging containers made of metal and/or plastic.
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0988260
(151) Int.reg.dato:
2008.04.17
(180) Registreringen
2018.04.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900272
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.03.06 IT VI2008C000153
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0988256
(151) Int.reg.dato:
2008.04.15
(180) Registreringen
2018.04.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900271
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.17 EM 006400816
(540) Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Ensinger GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 8, 71154
NUFRINGEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Wording SOGA and a stylized circular device.
(730) Innehaver:
Costruzioni Elettromeccaniche Soga SpA, Via della
Tecnica, 15, 36075 MONTECCHIO MAGGIORE
(VICENZA), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:17
Klasse:7
THERMIX
Klasse:19
Klasse:42
Goods made of plastics (semi-finished products),
including plastic sections, in particular, for insulation
glazing systems for window and façade glazings;
roof insulation coverings.
Building materials (not made of metal), including
spacers made of plastic for the building sector,
building sections made of thermoplastic and
foamed plastic materials, roof insulation coverings,
panes of glass for building purposes, building
boards (not of metal), and concrete components.
Technological services and research and design
relating thereto; industrial analysis and research
services.
Klasse:9
Single phase electrical motors and single phase
electrical motors with a high starting torque, three
phase electrical motors and two speed phase
electrical motors, flat motors, self braking motors,
asynchronous generators, permanent magnet
alternators.
Rotary converters.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0988266
(151) Int.reg.dato:
2008.09.03
(180) Registreringen
2018.09.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900273
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.08.08 US 77542982
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
C-REX
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Control Components Inc, 22591 Avenida Empresa,
CA92688 RANCHO SANTA MARGARITA, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Fluid control valves, namely, emergency shut down
valves, high pressure fluid valves, high temperature
fluid valves, fluid cycling valves, cryogenic fluid
valves and high integrity pressure protection system
valves.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
77
internasjonale varemerkeregistreringer
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0988282
(151) Int.reg.dato:
2008.09.24
(180) Registreringen
2018.09.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900276
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0988267
(151) Int.reg.dato:
2008.08.26
(180) Registreringen
2018.08.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900274
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
SOLID BLUE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Volkswagen AG, 38436 WOLFSBURG, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Blue, orange and white.
(730) Innehaver:
Travel Channel International Ltd, 64 Newman Street,
W1T3EF LONDON, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:38
Klasse:39
Television, cable television and radio broadcasting;
transmission of television, cable television and radio
programmes; presentation of television and cable
television programmes; satellite transmission.
Travel arrangements; travel agency services; travel
reservation; arranging of tours; escorting of
travellers.
Klasse:4
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:7
(111) Int.reg.nr:
0988268
(151) Int.reg.dato:
2008.07.30
(180) Registreringen
2018.07.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900275
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.03.10 BX 1155029
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:12
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
White and blue.
(730) Innehaver:
Heineken Supply Chain BV, 2e Weteringplantsoen 21,
1017ZD AMSTERDAM, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Klasse:20
Klasse:32
Klasse:37
Klasse:42
Casks for beers which may be fitted with a pump;
pressurized metal cartridges for carbon dioxide.
Pressurized plastic cartridges for carbon dioxide.
Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Chemicals used in industry, science and
photography, as well an in agriculture, horticulture
and forestry; urea, urea granulates, urea solutions
and other chemical products for emission control in
chemical processes, as additives to fuels in order to
improve the combustion and the exhaust emission
characteristics in combustion engines; urea, urea
granulates, urea solutions and other chemical
products for dissipation of nitrogen oxide
compounds into nitrogen gas and water, available
in exhausts of combustion engines; unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire
extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives used in industry.
Fuels, lubricants and operating material; fuels,
lubricants and non-chemical fuel additives;
industrial oils and greases; dust absorbing, wetting
and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles and wicks for
lighting.
Motors, other than for land vehicles; motor parts for
motors of all kind; electric motors, not for land
vehicles; parts for electric motors of all kind, filters
for cleaning cooling air for engines; glow plugs for
diesel engines; exhaust systems, catalytic exhaustgas converter, exhaust filter, exhaust muffler, sound
absorbers, and exhaust-emission treatment
facilities for vehicle as far as their parts; machine
couplings and transmissions, except for land
vehicles; clutches, other than for land vehicles;
parts of machine couplings and transmissions,
included in this class; power-operated jacks.
Motorized land vehicles and their parts, trailers for
vehicles and their parts included in this class,
engines for land vehicles, tires for vehicle wheels,
rims for vehicle wheels, complete vehicle wheels
and their parts.
Conversion, repair, maintenance, disassembly,
care, cleaning and painting of vehicles, motors and
engines, and parts therefor; vehicle repair; finishing
and tuning of motor vehicles, included in this class.
Scientific, industrial and technological services and
research and design relating thereto; scientific,
industrial and technological services and research
and design relating thereto in the field of motor
vehicles, motor vehicle engines, parts of motor
vehicles, emissions of motor vehicles, emission
control of motor vehicles, fuels and chemical fuel
additives; industrial analysis services and industrial
research services; industrial analysis services and
industrial research services in the field of motor
vehicles, motor vehicle engines, parts of motor
vehicles, emissions of motor vehicles; emission
control of motor vehicles, fuels and chemical fuel
additives; design and development of computer
hardware and software.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
18/09, 2009.04.27
(450) Kunngjøringsdato:
78
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0988292
(151) Int.reg.dato:
2008.09.16
(180) Registreringen
2018.09.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900278
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.07.07 LI 14 910
(540) Gjengivelse av merket:
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0988294
(151) Int.reg.dato:
2008.09.22
(180) Registreringen
2018.09.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900279
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.08.29 PL 345508
(540) Gjengivelse av merket:
CRYSTALLIZED SWAROVSKI
ELEMENTS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495
TRIESEN, LI
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Klasse:11
Klasse:14
Klasse:18
Klasse:19
Klasse:20
Klasse:21
Klasse:24
Klasse:25
Klasse:26
Klasse:28
Klasse:40
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Yellow and black.
(730) Innehaver:
Urzedowski Sp zoo, ul. Przemyslowa 40B, 57-220
ZIEBICE, PL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Handles and fittings, brackets, blinds, screens and
curtains, all mentioned goods primarily of metal.
Chandeliers and chandelier pendants, lighting
apparatus, chandelier parts of glass; reflectors for
vehicles; bath and kitchen fittings.
Watches, watch glasses, clock cases and other
clock parts of glass; natural and synthetic precious
stones of all types and for every purpose;
gemstones; genuine and imitation jewellery;
jewellery ornaments; small jewellery objects of
glass, plastic or common metal for personal use, in
particular glass gemstones.
Bags, handbags, suitcases, purses, wallets, cases.
Wall tiles and wall panelling elements (not of metal),
glass granules for road marking.
Furniture, in particular closets, show-cases, beds,
sofas, chairs, hall stands, racks, trolley tables;
curtain rails, mirrors, frames, screens (furniture),
wind chimes, curtains for decoration.
Glassware, in particular craft objects, figurines,
vases, candle sticks, hollow glasses, tableware,
bowls and napkin rings, flasks, knife rests,
tableware and table utensils of glass, towel rails,
cup holders.
Textile goods, furniture coverings of textile or
plastic, curtains of textile or plastic, cushion covers,
place mats (not of paper), serviettes of textile,
bedspreads, wall hangings of textile.
Clothing, in particular trousers, pullovers, knitwear,
T-shirts, shawls, belts, muffs, gloves, tights,
scarves, ties, jackets, blazers, jeans, outerwear,
trousers, blouses; footwear; headgear, in particular
hats.
Heat adhesive patches, namely small metal plates
and glass elements arranged in patterns, shapes on
a transparent plastic foil for decoration of textile
(haberdashery), leather and metal by ironing or hot
pressing; buttons, fasteners, spangles; textile bands
decorated with gemstones, decorative hair bands,
buckles, borders (trimmings for clothing), edgings.
Decorations for Christmas trees.
Decoration services, namely decorating objects with
glass gemstones.
Klasse:19
Klasse:37
Klasse:40
Boards, battens, floor wood, non-metal floors,
panellings, veneers, floorboards, floor panels,
worked wood.
Assembly of floors and floorboards.
Processing of wood, carpentry.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0988295
(151) Int.reg.dato:
2008.09.22
(180) Registreringen
2018.09.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900280
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.08.29 PL 345509
(540) Gjengivelse av merket:
LUXOR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Urzedowski Sp zoo, ul. Przemyslowa 40B, 57-220
ZIEBICE, PL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:19
Klasse:37
Klasse:40
Boards, battens, floor wood, non-metal floors,
panellings, veneers, floorboards, floor panels,
worked wood.
Assembly of floors and floorboards.
Processing of wood, carpentry.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
79
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0988336
(151) Int.reg.dato:
2008.11.17
(180) Registreringen
2018.11.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900285
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.07.21 ES 2.838.239
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0988296
(151) Int.reg.dato:
2008.09.22
(180) Registreringen
2018.09.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900281
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.08.29 PL 345510
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Yellow and black.
(730) Innehaver:
Urzedowski Sp zoo, ul. Przemyslowa 40B, 57-220
ZIEBICE, PL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:19
Klasse:37
Klasse:40
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Red and black. , The word CAMPER in red and FOR
KIDS in black.
(730) Innehaver:
Camper SL, Pol. Industrial, s/n, 07300 INCA BALEARES, ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Boards, battens, floor wood, non-metal floors,
panellings, veneers, floorboards, floor panels,
worked wood.
Assembly of floors and floorboards.
Processing of wood, carpentry.
Klasse:18
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:25
(111) Int.reg.nr:
0988303
(151) Int.reg.dato:
2008.10.17
(180) Registreringen
2018.10.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900283
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0988340
(151) Int.reg.dato:
2008.12.02
(180) Registreringen
2018.12.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900286
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.06.02 US 77488612
(540) Gjengivelse av merket:
MASSI
Klasse:12
Klasse:28
Leather and imitation leather, goods made from
these materials and not included in other classes;
animal skins, hides; bags, trunks and travelling
bags; haversacks, handbags, briefcases,
briefcases, pocket wallets, purses, umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harnesses and
saddlery.
Clothing, footwear, headgear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Jaime Masferrer Coma, Pol. Ind. Congost Avda. Sant
Julià s/n, 08400 GRANOLLERS (BARCELONA), ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
2009.04.27 - 18/09
ADVANTAFLEX
Helmets for cyclists; protective clothing against
accidents; protection devices for personal use
against accidents.
Bicycles; shock absorbers, pumps, horns, chains,
gear boxes, inner tubes, tyres, hubs, gears, brakes,
rims, cranks, handlebars, mudguards, pedals,
rubber, tyres, frames; spokes, wheels, seats,
saddles and saddle covers, stands, spoke clips,
bells, tubeless tyres, dress guards, all the above for
bicycles; repair outfits for inner tubes, luggage
carriers and bicycle carriers for vehicles.
Gloves for bicycles; accident protective shoulder,
elbow and knee guards.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
NewAge Industries Inc, 145 James Way, PA18966
SOUTHAMPTON, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:17
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Non-metal tubing and non-metal hoses for use in
transfer of liquids for the biomedical research,
pharmaceutical, biotechnology, food, beverage,
and/or cosmetics industries; non-metal injection
molded components, namely, tubing and hose
assemblies, connectors, and stoppers and
container sealer end caps for use in biomedical
research, pharmaceutical, biotechnology, food,
beverage, and/or cosmetics industries.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.21
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
80
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0988344
(151) Int.reg.dato:
2008.10.23
(180) Registreringen
2018.10.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900288
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.09.25 PL Z-346581
(540) Gjengivelse av merket:
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0988352
(151) Int.reg.dato:
2008.11.21
(180) Registreringen
2018.11.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900289
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
INNOVATION SCORING
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Cotec - Associacão Empresarial Para a Inovacão, Rua
de Salazares 842, 4149-002 PORTO, PT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:16
Klasse:35
Klasse:42
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Blue and red.
(571) Beskrivelse av merket:
A vertical longitudinal rectangle in red, and an ellipsislike shape in blue.
(730) Innehaver:
Zaklady Azotowe Pulawy SA, Aleja Tysiaclecia
Panstwa Polskiego 13, 24-110 PULAWY, PL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Klasse:17
Klasse:45
Computer programs, manuals, data media in
electronic format.
Paper, cardboard and goods made of these
materials, not included in other classes,
bookbinding material, photographs, stationery,
printed matter, instructional or teaching material,
manuals.
Advertising, business management, business
administration, office functions.
Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and
research services; design and development of
computers and software.
Legal services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0988358
(151) Int.reg.dato:
2008.12.09
(180) Registreringen
2018.12.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900290
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Nitrogen-based straight and complex fertilizers, in
particular urea, ammonium nitrate, urea-ammonium
nitrate solution and thiosulf ate-urea-ammonium
nitrate solution, ammonium sulfate, ammonium
thiosulfate, ammonium sulfate with potassium salt
and ammonium phosphate, chemical products in
particular for industrial applications, such as liquid
nitrogen, ammonia, aqueous ammonia solution,
nitric acid, sulfuric acid, carbon dioxide, dry ice,
liquid ammonia, compressed hydrogen, hydrogen
peroxide, methanol and its processing, technical
grade urea, melamine and its processing,
hydroxylamine sulfate, cyclohexanone, caprolactam
and its processing, plastics in particular
biodegradable plastics, nanosilicas, urea solution
for catalytic decomposition of flue gases.
Semi-processed plastics.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Olimp Laboratories Sp zoo, Nagawczyna 109c, 39-200
DEBICA, PL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:5
Klasse:29
Klasse:30
Medicines for human purposes, diet supplements
for medical purposes, nutritional additives for
medical purposes, pharmaceutical preparations for
prophylactic use and for convalescents, dietetic
foods for medical purposes.
Concentrates and foodstuffs with a high protein
content enriched with vitamins, mineral salt and
amino acids.
Glucidic concentrates and foodstuffs with high
energy content enriched with vitamins and mineral
salts.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
81
internasjonale varemerkeregistreringer
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0988415
(151) Int.reg.dato:
2008.09.10
(180) Registreringen
2018.09.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900305
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.05.21 CZ 459245
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0988360
(151) Int.reg.dato:
2008.12.09
(180) Registreringen
2018.12.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900291
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
ZONARO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Zentiva as, U Kabelovny 130, 10237 PRAHA 10 DOLNÍ MECHOLUPY, CZ
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a stylized "G" and three Latin
characters "S", "O", "U".
(730) Innehaver:
Shenzhen Jisu Technology Co Ltd, Room 1709A, Seg
Plaza, Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen
City, 518000 GUANGDONG PROVINCE, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:5
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0988431
(151) Int.reg.dato:
2008.10.17
(180) Registreringen
2018.10.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900310
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.05.14 FR 08 3 575 072
(540) Gjengivelse av merket:
Computer peripheral devices; computer programs
(downloadable software); network communication
device; camcorders; cameras (photography);
electroacoustic composite member; telephone
apparatus; personal stereos; theft prevention
installations, electric; navigational instruments;
computer peripheral devices; amusement apparatus
adapted for use with an external display screen or
monitor; electro-dynamic apparatus for the remote
control of signals.
ESCALE AU KERALA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Parfums Christian Dior, 33, avenue Hoche, 75008
PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:3
(111) Int.reg.nr:
0988380
(151) Int.reg.dato:
2008.11.25
(180) Registreringen
2018.11.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900298
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.11.21 EM 007412406
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0988434
(151) Int.reg.dato:
2008.10.23
(180) Registreringen
2018.10.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900311
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.04.24 FR 08 3 571 867
(540) Gjengivelse av merket:
DETONERVIN
Klasse:35
Perfumes and eau de toilette.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Le Vet BV, Willeskop 212, 3421GW OUDEWATER, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Medicines, pharmaceutical preparations for human
use.
AMINOLUMINE
Pharmaceutical and veterinary preparations;
medicines for veterinary purposes; hygienic
products for medical purposes; disinfectants;
bacteriological, biological and chemical
preparations for medical or veterinary purposes;
chemical reagents for medical or veterinary
purposes; enzymes for medical or veterinary
purposes; cultures of microorganisms for medical or
veterinary purposes; lotions and greases for
medical or veterinary purposes.
Advertising; business management; public
relations; marketing; business administration;
administration; organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Parfums Christian Dior, 33, avenue Hoche, 75008
PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Klasse:3
Chemical substances and ingredients being part of
the composition of cosmetic products.
Cosmetic products for face and body care.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
82
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
0988439
2008.10.30
2018.10.30
(111) Int.reg.nr:
0988453
(151) Int.reg.dato:
2008.12.03
(180) Registreringen
2018.12.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900315
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.06.05 US 77492331
(540) Gjengivelse av merket:
200900312
2009.01.08
2008.09.20 DE 30 2008 060
840.4/19
(540) Gjengivelse av merket:
CALIBRA
OKAGEL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Calibra Medical Inc, 220 Saginaw Dr., CA94063
REDWOOD CITY, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
OKALUX GmbH, Am Jöspershecklein 1, 97828
MARKTHEIDENFELD, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10
Klasse:19
Klasse:37
Klasse:42
Building materials (non-metallic); building materials
of glass, in particular being construction elements;
insulating glass; transparent and/or light scattering
and/or insulating, in particular heat insulating sheets
or panels of glass and/or plastic, in particular being
single or multi-sheet and/or single or multi-layer
insulating glass for building; transparent building
parts of single or multi-layer panels made from
glass and/or plastic and with intermediate layers
(glass with wire netting insertion), respective fillings
consisting of thermal insulating material; purlins of
glass.
Building construction.
Services of architects and designers, in particular in
connection with industrial research services.
Klasse:16
Portable apparatus for transdermal administration
of medicaments; moisture and/or thermal insulators
therefor; electronic medicament administration
monitors and/or alerts and reminders; systems for
transdermal administration of medicaments,
namely, portable apparatus for transdermal
administration of medicaments and canula
placement components.
Paper goods, namely, user instructions and
manuals; informational brochures, reports and
advertising literature.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.21
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0988462
(151) Int.reg.dato:
2008.11.25
(180) Registreringen
2018.11.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900316
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.05.28 FR 08 3 578 306
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0988448
(151) Int.reg.dato:
2008.11.17
(180) Registreringen
2018.11.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900314
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.05.19 FR 08 3 576 110
(540) Gjengivelse av merket:
DIOR HYDRA LIFE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Parfums Christian Dior, 33, avenue Hoche, 75008
PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
DIOR SVELTE REVERSAL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Parfums Christian Dior, 33, avenue Hoche, 75008
PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
2009.04.27 - 18/09
Klasse:3
Moisturizing lotions, creams, emulsions, oils, balms,
gels and fluids for face, body and hand care; face
and body care masks.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Slimming treatment products (for cosmetic use).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
83
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0988485
(151) Int.reg.dato:
2008.09.09
(180) Registreringen
2018.09.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900319
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.03.17 AT AM 1941/2008
(540) Gjengivelse av merket:
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0988491
(151) Int.reg.dato:
2008.11.07
(180) Registreringen
2018.11.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900323
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.10.16 IT MI2008C011022
(540) Gjengivelse av merket:
ANISETTE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Coin SpA, Via Terraglio, 17, Frazione Mestre, 30174
VENEZIA, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Zotter Holding GmbH, Bergl 57, 8333 KORNBERG BEI
RIEGERSBURG, AT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30
Klasse:3
Chocolate coatings; cooking chocolate.
Klasse:18
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:25
Klasse:35
(111) Int.reg.nr:
0988490
(151) Int.reg.dato:
2008.11.07
(180) Registreringen
2018.11.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900322
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.06.20 IT MI2008C007063
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0988492
(151) Int.reg.dato:
2008.11.06
(180) Registreringen
2018.11.06
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900324
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.08
(300) Søknadsprioritet: 2008.05.21 AT AM 3607/2008
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Axel Kaiser, Contra 29, Localita' Castellonchio, 50012
RIGNANO SULL'ARNO (FIRENZE), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18
Klasse:24
Klasse:25
Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes;
animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery.
Clothing, footwear, headgear.
Advertising; business management; business
administration; office functions.
Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes;
animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery.
Textiles and textile goods, included in this class,
bed linen, table linen and bath linen (excluding
clothings).
Articles of clothing, footwear, slippers and parts of
footwear, such as soles and heels, headgear.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Pipelife International GmbH, Triester Strasse 14, 2351
WIENER NEUDORF, AT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:19
Klasse:20
Building materials and rigid pipes for building, not of
metal, in particular drainage installations, drain
pipes, drain boxes and rainwater collectors.
Containers, not of metal.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
84
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
0988493
2008.11.20
2018.11.20
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
200900325
2009.01.08
2008.06.11 DE 30 2008 037
879.4/33
(540) Gjengivelse av merket:
SATISFACTION VODKA
PADOOZA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Boehringer Ingelheim International GmbH, 55218
INGELHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Vodka.
Klasse:5
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
0988494
2008.11.05
2018.11.05
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
0988497
2008.11.05
2018.11.05
200900329
2009.01.08
2008.05.14 DE 30 2008 031
591.1/05
(540) Gjengivelse av merket:
OMPETESO
BREAPELLAR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Boehringer Ingelheim International GmbH, 55218
INGELHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Boehringer Ingelheim International GmbH, 55218
INGELHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Pharmaceutical preparations.
Klasse:5
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
0988495
2008.11.05
2018.11.05
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
200900327
2009.01.08
2008.05.14 DE 30 2008 031
623.3/05
(540) Gjengivelse av merket:
0988498
2008.11.05
2018.11.05
200900330
2009.01.08
2008.05.14 DE 30 2008 031
626.8/05
(540) Gjengivelse av merket:
SONTRACATE
SRIVASSO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Boehringer Ingelheim International GmbH, 55218
INGELHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
200900326
2009.01.08
2008.05.14 DE 30 2008 031
615.2/05
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:5
0988496
2008.11.05
2018.11.05
200900328
2009.01.08
2008.05.14 DE 30 2008 031
617.9/05
(540) Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Wolfgang Mueller, Baarerstrasse 22, 6300 ZUG, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:33
2009.04.27 - 18/09
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Boehringer Ingelheim International GmbH, 55218
INGELHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Pharmaceutical preparations.
Klasse:5
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
85
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0988503
(151) Int.reg.dato:
2008.08.11
(180) Registreringen
2018.08.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900427
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.15
(300) Søknadsprioritet: 2008.03.12 JP 2008-018475
(540) Gjengivelse av merket:
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0988504
(151) Int.reg.dato:
2008.11.14
(180) Registreringen
2018.11.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900428
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.15
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
CYCLEAD
GREX
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Toray Industries, Inc., 1-1, Nihonbashi Muromachi, 2chome, Chuo-ku TOKYO, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Grex SrL, Via G. Terzi di Sant'Agata, 8, 24030
BREMBATE DI SOPRA (BG), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18
Klasse:22
Klasse:9
Klasse:35
Klasse:40
Artificial leather and fur; bags.
Raw textile fibers; cotton wadding for clothes; futon
bags; cotton batting for futon.
Retail services or wholesale services for woven,
fabrics and bedding; retail services or wholesale
services for clothing; retail services or wholesale
services for bags and pouches; retail services or
wholesale services for personal articles.
Treatment or processing of cloth, clothing or fur
(including drying); recycling of waste; providing
material treatment information; and sorting of waste
and trash; recycling of clothing; recycling of clothing
collected from the market; recycling of clothing
collected from the market to make raw materials for
synthetic fiber; treatment or processing of clothing
collected from the market to make raw materials for
synthetic fiber.
Klasse:18
Klasse:25
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Helmets, protective helmets, sportive helmets,
helmets for motorcyclists, helmets for cyclists,
helmets for motorists, spectacles, sportive
spectacles, sunglasses, protective gloves,
protective gloves for sport, protective masks,
protective clothing, namely protective
reinforcements for elbows, knees, legs and arms.
Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes;
animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery.
Clothing, footwear and headgear, in particular
sportive tracksuits, jackets, waterproof coats and
trousers, overcoats, coats, skirts, shirts, blouses,
underwear, and outer knitwear, underclothing,
pajamas, ties, foulard, hats, socks, shoes, sportive
shoes, mountaineering shoes, ski boots, sandals
boots, slippers, trousers, swimsuits, shorts, tennis
shorts, belts, sweatshirts, sweaters, scarves, gloves
(not sportive gloves and not protective gloves),
anoraks with or without sleeves, waistcoats, poloshirts, T-shirts.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
86
internasjonale varemerkeregistreringer
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
(111) Int.reg.nr:
0988515
(151) Int.reg.dato:
2008.04.29
(180) Registreringen
2018.04.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900429
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.15
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
0988637
2008.11.14
2018.11.14
200900464
2009.01.15
2008.05.16 DE 30 2008 032
300.0/24
(540) Gjengivelse av merket:
Norafin Komanda
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Norafin Industries (Germany) GmbH, Gewerbegebiet
Nord 3, 09456 MILDENAU, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:24
Klasse:25
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Green. , The all over of the mark is green.
(571) Beskrivelse av merket:
In the head of the letter N is around by flowers of trefoil.
(730) Innehaver:
Agrotal 1, Rr: Pjeter Bogdani, Godina 2-6 kate, Kati 2,
Zyra nr. 1 TIRANE, AL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:29
Klasse:31
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0988651
(151) Int.reg.dato:
2008.10.23
(180) Registreringen
2018.10.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900465
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.15
(300) Søknadsprioritet: 2008.07.09 BX 1162951
(540) Gjengivelse av merket:
Food for babies.
Edible oil.
Fresh fruits and vegetables, natural plants and
flowers, foodstuffs for animals.
BARCO
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Barco NV, President Kennedypark 35, 8500
KORTRIJK, BE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(111) Int.reg.nr:
0988520
(151) Int.reg.dato:
2008.06.23
(180) Registreringen
2018.06.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900430
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.15
(300) Søknadsprioritet: 2008.01.08 FR 083547778
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:11
Lighting apparatus and instruments; theatrical
lighting apparatus; luminaires, light fittings, light
filters; cooling apparatus for theatrical effects such
as mist, fog or smoke; torches; parts for all
aforesaid goods.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
TINTAMAR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Tintamar, 40, rue Montréal, 17000 LA ROCHELLE, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18
Nonwovens (textiles) on staple fiber basis for the
production of textile sheets.
Clothing; footwear; headgear.
(111) Int.reg.nr:
0988655
(151) Int.reg.dato:
2008.12.11
(180) Registreringen
2018.12.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900466
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.15
(300) Søknadsprioritet: 2008.11.24 US 77620541
(540) Gjengivelse av merket:
Travelling trunks, valises, trunks, suitcases, attaché
cases, briefcases (leather goods); travelling bags,
garment bags for travel, travelling sets (leather
goods), vanity cases (not fitted); leather hatboxes,
rucksacks, handbags, sports bags, bags for
climbers, bags for campers, college satchels,
school satchels, school bags, beach bags, bags
with wheels, shopping bags, net bags for shopping,
empty tool bags; purses, card cases (wallets), key
cases (leather goods), wallets, change purses,
music cases, sling bags for carrying infants, bags
and sachets, small leather bags for packing;
parasols, umbrellas, sunshades, walking sticks,
whips, harness and saddlery; collars, leashes or
clothing for animals, covers for umbrella or
sunshades, key cases, pouches for handbags.
OPTIML
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Tessera Inc, 3025 Orchard Parkway, CA95134 SAN
JOSE, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:42
Computer software in the field of image processing;
optical lenses; semiconductor chips and optical
lenses in combination; integrated optical systems
for imaging.
Design of optical and microoptical components.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
87
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0988661
(151) Int.reg.dato:
2008.05.23
(180) Registreringen
2018.05.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900467
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.15
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0988662
(151) Int.reg.dato:
2008.05.23
(180) Registreringen
2018.05.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900468
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.15
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Y Soft sro, U Knezské louky 18/2151, 13000 PRAHA 3,
CZ
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:35
Klasse:42
Computer programs and software, electronic
identification devices, electronic devices for secured
print and copying, magnetic and contactless
identification cards, bar code cards, electronic
devices for data collection, automatic payment
terminals, electronic and computer control devices.
Promotion activities, advertisement; data
processing, text processing and administration of
computer files; evaluation and processing of
operational data from reprographic devices,
particularly from printers, copiers, scanners and
faxes.
Development, design and modifications of computer
hardware and software; research and expert
opinions in science and technology; scientific
research for medical purposes.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Y Soft sro, U Knezské louky 18/2151, 13000 PRAHA 3,
CZ
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:35
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:42
Computer programs and software, electronic
identification devices, electronic devices for secured
print and copying, magnetic and contactless
identification cards, bar code cards, electronic
devices for data collection, automatic payment
terminals, electronic and computer control devices.
Promotion activities, advertisement; data
processing, text processing and administration of
computer files; evaluation and processing of
operational data from reprographic devices,
particularly from printers, copiers, scanners and
faxes.
Development, design and modifications of computer
hardware and software; research and expert
opinions in science and technology; scientific
research for medical purposes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.21
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
88
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0988669
(151) Int.reg.dato:
2008.07.08
(180) Registreringen
2018.07.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900470
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.15
(300) Søknadsprioritet: 2008.03.28 IT VE2008C 000217
(540) Gjengivelse av merket:
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0988672
(151) Int.reg.dato:
2008.08.26
(180) Registreringen
2018.08.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900471
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.15
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Sichuan Guodong Construction Co Ltd, Banqiao,
Shuangliu CHENGDU, SICHUAN, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:19
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Calzaturificio Antis SrL, Via G. Pastore, 40, 31044
MONTEBELLUNA (TREVISO), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:18
Klasse:25
Klasse:28
Fiberboard; building timber; veneers; xylolith; floor
boards; wood, semi-worked; wood paving; planks
(wood for building); parquet floor boards.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.21
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Spectacles (optics); sunglasses; spectacle cases;
lenses for spectacles; spectacle frames; protective
helmets for sports; spectacle chains; protective
glasses for sports; scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.
Handbags, shoulder bags, suitcases, rucksacks;
sports bags excluding cricket and golf bags; leather
and imitations of leather, and goods made of these
materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery.
Clothing, footwear, headgear.
Protective paddings for shoulders, elbows, knees,
shins (parts of sports clothing); shin pads and
guards (sports articles); knee pads and guards
(sports articles); protective supports for shoulders
and elbows (sports articles); gloves for games;
games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations
for Christmas trees.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
89
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0988673
(151) Int.reg.dato:
2008.08.08
(180) Registreringen
2018.08.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900472
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.15
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
pencil holders, seals, printed matter, printed
publications, diaries, photographs, photograph
albums, wrapping and packaging materials, gift
tags, letter trays, pen stands, paper knives, posters,
artists' materials, typewriters, articles of leather or of
imitation leather, articles of luggage, trunks,
travelling bags, brief cases, attache cases, portfolio
bags for carrying suits, hand bags, purses, wallets,
cheque book covers and passport cases all made
of leather, leather shoulder belts, dog collars and
leads, vanity cases, card holders, note cases, key
holders, leather pouches, umbrellas, parasols,
shooting sticks, walking sticks, whips, harness and
saddlery, wash bags, tie cases, satchels, tea
services, coffee and dinner services, cocktail
shakers, chinaware, glassware, porcelain and
earthenware, brushes, combs, grooming aids,
clothes brushes, cork screws, bottle openers, hip
flasks, crystal, candle holders, small domestic
utensils and containers, scent bottles and vases,
toothpicks, picnic baskets, figurines, sponges,
textiles, textile articles, textile piece goods, bed and
table covers, household linen, linen cloth, bed linen,
table linen, table cloths, curtains of textile or plastic,
pillow shams, pillow cases, sheets, towels,
eiderdowns, duvets, covers for eiderdowns and
duvets, napkins, serviettes, table mats, face towels,
flannels, tissues of textile for removing make-up,
traced cloth for embroidery, tapestry (wall hangings)
of textile, travelling rugs, clothing, footwear and
headgear, toys, games, playthings, golf bags,
Christmas crackers and decorations for Christmas
trees, ordinary playing cards, board games and
articles for use in playing board games, spirits
(beverages), champagne, wines, liqueurs, cider,
lighters for smokers, cigar and cigarette boxes and
cases, cigar holders, cigarette holders, smoker's
ashtrays, matchboxes, tobacco jars, tobacco pipecleaners, tobacco pipe-scrapers, cigar cutters,
pyrophoric lighters for smokers, cigarettes, tobacco,
cigarillos, cigars and pipes, parts and fittings for all
the aforesaid goods, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods in a
department store, general merchandise catalogue
by mail order, by means of telecommunications or
from a general merchandise Internet website;
consultancy services relating to the acquisition of
goods and services.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Purple, yellow, orange, red, grey, silver, white, black.
(730) Innehaver:
Asprey Holdings Ltd, 167 New Bond Street, W1S4AR
LONDON, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:14
Klasse:16
Klasse:18
Klasse:34
Klasse:35
2009.04.27 - 18/09
Articles included in this class made of precious
metals or coated or plated therewith; jewellery and
imitation jewellery; horological and chronometric
instruments; parts and fittings for all the aforesaid;
precious stones; statues; cufflinks; tie pins.
Passport cases all made of leather; card holders.
Articles of leather or of imitation leather; articles of
luggage; trunks; travelling bags; brief cases;
attache cases; portfolio bags for carrying suits;
hand bags; purses, pocket wallets; leather shoulder
belts; dog collars and leads; vanity cases; note
cases; key holders; leather pouches; umbrellas;
parasols; shooting sticks; walking sticks; whips,
harness and saddlery; tie cases; satchels.
Cigar and cigarette boxes.
The bringing together for the benefit of others of a
variety of perfumes, toilet waters, non-medicated
toilet preparations, cosmetics, soaps, essential oils,
hair lotions, preparations for hair, depilatory
preparations, toilet articles, non-medicated cleaning
preparations for personal hygiene purposes,
powder puffs, anti-perspirants, dentifrices,
potpourris, preparations for the bath, cutlery (other
than surgical), boxes for cutlery, knives, forks and
spoons, manicure and pedicure tools sold in sets
(sold complete), nail files, nail clippers, fingernail
polishers, penknives, hand tools, razors, shavers,
hand implements for kitchen use, scissors,
spectacles, eyeglasses, sunglasses, binocular field
glasses, cases, cords and chains for the aforesaid
optical goods, spectacle and sunglasses frames
and lenses, monocular lenses, magnifying glasses,
articles made of precious metals or coated or plated
therewith, jewellery and imitation jewellery,
horological and chronometric instruments, precious
stones, statues, cufflinks, tie pins, cigar and
cigarette boxes, writing paper and envelopes sold in
sets, engagement cards, memoranda books,
notebooks, visiting cards, invitation cards, writing
cases, desk sets all being items of stationery, pens,
pencils, ink stands, letter openers, pen holders,
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.21
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
90
internasjonale varemerkeregistreringer
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0988700
(151) Int.reg.dato:
2008.10.07
(180) Registreringen
2018.10.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900476
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.15
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0988697
(151) Int.reg.dato:
2008.11.18
(180) Registreringen
2018.11.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900474
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.15
(300) Søknadsprioritet: 2008.06.20 DK VA 2008 02420
(540) Gjengivelse av merket:
ELIOT
(541) Merket er et ordmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark is an acronym of "Effect of Liraglutide in
Obesity Treatment".
(730) Innehaver:
Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 BAGSVÆRD, DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16
Klasse:42
Klasse:44
Publications related to medical studies and
research regarding pharmaceutical preparations for
the treatment of diabetes and obesity related
diseases and disorders.
Medical and scientific research, namely, conducting
clinical trials and studies for pharmaceutical
preparations related to the treatment of diabetes
and obesity related diseases and disorders and
providing scientific information on the efficacy of
pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes and obesity related diseases and
disorders.
Providing medical information on the efficacy of
pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes and obesity related diseases and
disorders.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Orange, grey and black.
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the word AXSIS in special script
in the color black, combined with the partial stylized
representation of the Earth in the colours orange and
grey.
(730) Innehaver:
Italcementi SpA, Via G. Camozzi, 124, 24121
BERGAMO, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.21
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:19
(111) Int.reg.nr:
0988698
(151) Int.reg.dato:
2008.11.26
(180) Registreringen
2018.11.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900475
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.15
(300) Søknadsprioritet: 2008.05.28 US 77485059
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0988714
(151) Int.reg.dato:
2008.12.09
(180) Registreringen
2018.12.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900477
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.15
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
MGE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
MGE UPS Systems, 140, avenue Jean Kuntzmann,
ZIRST - Monbonnot St. Martin, 38334 ST ISMIER
CEDEX, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:37
Klasse:42
Concrete additives, chemicals for building
materials.
Building materials (non-metallic); non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable buildings; monuments, not of
metal.
TIKI
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Lamplight Farms Inc, 4900 N. Lilly Road, WI53051
MENOMONEE FALLS, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Electronic components, namely, rectifiers, semiconductors, relays, capacitors, resistors, inductors,
calculators, static converters, computers, electrical
power supplies, power supplies for computers,
uninterruptible power supplies, inverters, batteries,
accumulators, and computer software for use in
relation to electrical power management.
Installation and maintenance of computer hardware.
Updating and maintenance of computer software
either on-site or via remote on-line communications.
Klasse:4
Klasse:11
Candles, paraffin, beeswax and wicks for use in the
manufacture of candles; lighter fluid, and lamp oil.
Oil lamps, fireplace and grill lighters; and oil burning
lanterns and outdoor torches.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
91
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0988745
(151) Int.reg.dato:
2008.10.23
(180) Registreringen
2018.10.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900482
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.15
(300) Søknadsprioritet: 2008.07.09 BX 1162953
(540) Gjengivelse av merket:
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0988760
(151) Int.reg.dato:
2008.06.25
(180) Registreringen
2018.06.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900486
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.15
(300) Søknadsprioritet: 2008.05.23 IT MO2008C000413
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Barco NV, President Kennedypark 35, 8500
KORTRIJK, BE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11
Lighting apparatus and instruments; theatrical
lighting apparatus; luminaires, light fittings, light
filters; cooling apparatus for theatrical effects such
as mist, fog or smoke; torches; parts for all
aforesaid goods.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the figure of a shield, from the left
summit of which starts out the stylized figure of an
arrow that it actually develops convexly to the central
part of the same.
(730) Innehaver:
Einstein Progetti e Prodotti SpA, 12, via Sicilia, Fraz.
San Matteo Della Decima, 40017 SAN GIOVANNI IN
PERSICETO, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(111) Int.reg.nr:
0988748
(151) Int.reg.dato:
2008.12.11
(180) Registreringen
2018.12.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900484
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.15
(300) Søknadsprioritet: 2008.06.13 US 77498826
(540) Gjengivelse av merket:
AGORA ENTERTAINMENT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Edward L von Hohn II, 5913 Aylford Court, TX78739
AUSTIN, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:41
Klasse:3
Film and video production; film studios; movie
studios; Production and distribution of television
shows and movies.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:18
Klasse:25
Non-medicated preparations for the application to,
conditioning and care of hair, scalp, skin and nails;
soaps; perfumes; perfumery; eau de Cologne; toilet
waters; essential and herbal oils; cosmetics; makeup preparations; non-medicated toilet preparations;
hairsprays and hair gels; preparations for use in the
bath or shower; bath and shower oils, gels, creams
and foams; face and body masks; face and body
scrubs; facial washes; skin cleansers and
hydrators; skin toners; skin moisturisers; blemish
creams and blemish gels; deodorants for personal
use; preparations for use before shaving and after
shaving; shaving soaps; shaving creams; shaving
gels; aftershave preparations; pre-shave
preparations; talcum powders; toiletries; dentifrices;
toothpaste.
Goods made of leather or of imitations of leather,
namely boxes of leather or of leatherboard,
envelopes of leather; trunks, valises, travelling
bags, travelling sets, garment bags for travel, vanity
cases, rucksacks, handbags, beach bags, shopping
bags, shoulder bags, attaché cases, briefcases,
pouches, fine leather goods, namely pocket wallets,
purses, key-holders, card holders; umbrellas,
parasols, sunshades, canes, walking-stick seats.
Clothing and underwear, namely sweaters, shirts,
dress bodies, corsets, suits, waistcoats, waterproof
clothing, skirts, coats, trousers, pullovers, dresses,
clothing jackets, shawls, scarves, sashes for wear,
neckties, ties, pocket handkerchiefs for wear
(clothing), braces, clothing gloves, clothing belts,
stockings, tights, socks, bathing suits, bath robes;
footwear; headgear for wear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
92
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
0988765
2008.08.27
2018.08.27
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
200900489
2009.01.15
2008.04.28 DE
302008027840.4/36
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0988807
(151) Int.reg.dato:
2008.11.20
(180) Registreringen
2018.11.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900491
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.15
(300) Søknadsprioritet: 2008.11.14 FR 08/3611247
(540) Gjengivelse av merket:
comstage
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Commerzbank AG, Kaiserstrasse 16, 60311
FRANKFURT, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:36
Klasse:37
2009.04.27 - 18/09
PERIOPRIL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Biofarma, 22, rue Garnier, 92200 NEUILLY-SURSEINE, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Computer software (stored); smart cards, USB
sticks and other digital data carriers; card readers
and other electronic machines and instruments and
parts thereof, included in this class.
Financial management; banking and credit
transactions; online banking; telephone banking;
issuing of credit and debit cards, issuing of
travellers' cheques; deposits of valuables, rental of
safe deposit boxes; financial consultancy; monetary
affairs; securities consultancy; management and
deposit of securities portfolios; securities
transactions; currency dealing; accepting deposits
(including deposits representing the issuance of
bonds) and accepting fixed time deposits, loaning
funds and discounting drafts; domestic exchange
dealing; guaranteeing debts and accepting drafts;
loaning securities; buying and selling monetary
credits; holding securities, precious metals or other
articles for safekeeping; exchanging money; trading
financial futures on commission; underwriting cash,
securities, monetary credits, land or fixtures thereon
or surface rights or rights to leasehold in trust;
handling bond subscriptions; foreign exchange
dealing; handling letters of credit; arrangement of
monthly instalment plans; provision of financial
guarantees and security; buying and selling
securities; trading in securities index futures; trading
in securities options and trading in foreign market
securities futures; brokering or acting as an agent
with respect to the buying and selling of securities;
securities option trading and trading in foreign
market securities futures; brokering or acting as an
agent with respect to securities trading in the
securities markets; securities option trading;
brokering or acting as an agent with respect to
securities trading for commission; trading in foreign
securities markets and trading in foreign market
securities futures; over-the-counter trading with
securities, securities options, index futures;
brokering with respect to the liquidating of
securities, underwriting securities, selling securities;
handling trading of securities subscriptions or the
sale of securities; providing stock market
information; insurance; brokering life insurance
contracts; underwriting life insurance; acting as an
agent with respect to non-life insurance contracts;
calculation of premium rates; real estate affairs; real
estate management; brokering or acting as an
agent with respect to leasing buildings; leasing
buildings; buying and selling buildings; brokering or
acting as an agent with respect to buying and
selling buildings, building or land appraisals, real
estate management; brokering or acting as an
agent with respect to leasing land; leasing land;
buying and selling land; brokering or acting as an
agent with respect to buying and selling land;
providing real estate information about buildings or
land; corporate credit investigation.
Construction.
Klasse:5
Pharmaceutical products for human use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0988815
(151) Int.reg.dato:
2008.12.12
(180) Registreringen
2018.12.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900492
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.15
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
KEYBOARD FOR BLONDES
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
European Trends ETC LLC, 36 Via Verona Street,
FL33418 PALM BEACH GARDENS, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Computer keyboards.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0988832
(151) Int.reg.dato:
2008.11.13
(180) Registreringen
2018.11.13
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900494
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.15
(300) Søknadsprioritet: 2008.05.27 FR 08 3 577787
(540) Gjengivelse av merket:
Supremya
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
C F E B Sisley, 16, avenue George V, 75008 PARIS,
FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
93
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0988856
(151) Int.reg.dato:
2008.05.09
(180) Registreringen
2018.05.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900658
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.22
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
2009.04.27 - 18/09
0988904
2008.11.13
2018.11.13
200900661
2009.01.22
2008.05.27 US 77483745
2008.05.27 US 77483820
(540) Gjengivelse av merket:
KALEIDESCAPE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kaleidescape Inc, 440 Potrero Ave. Intellectual
Property Counsel, CA94085-4117 SUNNYVALE, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:16
Klasse:38
Klasse:41
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a curved line above the word
"PLANVIEW" and an upside down triangle is touching
the outside of the curved line.
(730) Innehaver:
PlanView Inc, 8300 N. MoPac Expressway #100,
TX78759 AUSTIN, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Computer hardware for use in connection with
personalized, interactive media library services;
computer software for use in connection with
personalized, interactive media library services,
namely downloading and playing entertainment and
educational media, searching and storage of media;
computer peripherals for personalized, interactive
media library services.
Accompanying manuals sold as a unit with goods
mentioned in class 9.
Electronic data transmission; electronic
transmission of messages and images via
computer; streaming of audio and video material on
the Internet, namely, motion pictures, television
programs, images, video and audio recordings.
Entertainment and educational services, namely,
providing electronic library services and
subscription services which feature audio and video
material, images, television programs and motion
pictures via an on-line computer network;
distribution for others of audio and video material,
images, motion pictures and television programs;
entertainment services, namely, providing audio
and video material, images, television programs
and motion pictures, which conform to the user's
predefined request parameters, via on on-line
computer network.
Klasse:9
Klasse:35
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0988864
(151) Int.reg.dato:
2008.09.09
(180) Registreringen
2018.09.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900659
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.22
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
SCIP
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Society of Competitive Intelligence Professionals, 1700
Diagonal Road Suite 600, VA22314 ALEXANDRIA, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35
Klasse:41
Computer programs for project planning and
control, employee and resource allocation and
management, time and progress reporting, cost
management, workload management and work
prioritization, and new product development, and
user manuals and documentation supplied
therewith; computer software, namely software for
information technology portfolio management;
computer software, namely, software for business
process management, strategic planning and
management solutions; computer software, namely,
software for best practices in business process.
Business management services, namely
consultation and advice for others in the fields of
project planning and control, employee and
resource allocation and management, time and
progress reporting, cost management, workload
management and work prioritization, information
technology portfolio management, business
process management, strategic planning and
management solutions, best practices in business
resource management, and new product
development.
Association services, namely, providing information,
services and printed materials in the field of
business competition.
Providing courses of instruction in the field of
business competition.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.19
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
94
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0988906
(151) Int.reg.dato:
2008.11.03
(180) Registreringen
2018.11.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900663
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.22
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0988909
(151) Int.reg.dato:
2008.11.17
(180) Registreringen
2018.11.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900664
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.22
(300) Søknadsprioritet: 2008.06.11 EM 007001852
(540) Gjengivelse av merket:
NANOFLOOR
DIHART
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Nanosol AB, Olof Wijksväg 9, 44465 JÖRLANDA, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:2
Klasse:3
2009.04.27 - 18/09
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
KOMET GROUP Holding GmbH, Zeppelinstrasse 3,
74354 BESIGHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Oils for the preservation of wood; lacquers;
varnishes; setting agents for varnishes; setting
agents for varnishes; paints; glazes (paints,
lacquers); wood stains; all the aforementioned goods
to be used on floors.
Cleaning preparations.
Klasse:7
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:9
Klasse:42
95
Mechanically operated tools, in particular tools for
machine tools; mechanical cutting tools, in
particular drilling tools, boring and reboring tools,
superfinish turning tools, sink and countersink tools,
turning tools, plug-in tools, thread-cutting tools,
milling tools, friction tools and drilling, boring, sink
and countersink tools combined with friction tools,
and friction tools with fixed and adjustable
diameters, the aforesaid tools in particular with
integrated or removable cutter bars and reboring
tools, and integrated or removable cutters of hard
cutting materials; manually and mechanically
adjustable tools; mechanically operated specialpurpose tools; tool holding fixtures and adapters for
mechanical tools, in particular spindle flange
attachments, taper shanks, chucks, lengthening
and reducing pieces for tools; modular mounted
tools with couplings being points of intersection and
separation, for the manual and mechanical coupling
of tools with tools, machine tool spindles and parts
of tools; devices for assembling mechanical friction
tools and the cutters therefor; aligning holders with
adjustable concentricity; suspended holders for
alignment and angle compensation; accessories for
mechanical tools, in particular cutting inserts,
indexable and throw away cutting inserts, turning
tools, cutting rings and dies of hard cutting
materials; single-component tool holders with
integrated or replaceable cutters, in particular throw
away carbide indexable insert cases, turning tools,
tool and assembly inserts and holders, and
precision inserts; support, guiding, adjustment and
clamping elements for mechanical tools;
mechanical equipment and devices being
accessories for machine tools for regrinding and
resharpening friction tools, cutters, cutting rings and
disposable heads; clamping holders for modular
points of intersection and separation constructed as
hollow shanks, and parts therefor; adjusting
machines and gauges without electric/electronic
components for adjusting, aligning and regulating
mechanical tools; parts for mechanically operated
tools and tools for machine tools.
Electric and electronic devices for measuring and
adjusting mechanical friction tools and the cutters
therefor; receivers for control signals, sensors,
electric and electronic measuring and evaluating
apparatus and devices constructed therefrom; drive
mechanisms, in particular actuators; computers;
computer programs recorded on data carriers, in
particular in the field of friction tool technology;
adjusting gauges and adjusting machines with
electric/electronic components in the form of tool
and machine controls for adjusting and aligning
tools.
Creating, rental and maintenance of computer
programs in the tool sector, in particular in the field
of friction tool technology; technical development of
mechanical systems solutions and computer
systems solutions in the tool sector, in particular in
the field of friction tool technology.
internasjonale varemerkeregistreringer
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0988945
(151) Int.reg.dato:
2008.11.27
(180) Registreringen
2018.11.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900669
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.22
(300) Søknadsprioritet: 2008.09.11 CH 579679
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.19
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0988920
(151) Int.reg.dato:
2008.12.01
(180) Registreringen
2018.12.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900665
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.22
(300) Søknadsprioritet: 2008.06.03 FR 08 3 579 319
(540) Gjengivelse av merket:
JUVENA PREVENT & OPTIMIZE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Juvena (International) AG, Industriestrasse 8, 8604
VOLKETSWIL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Cosmetics.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.21
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0988946
(151) Int.reg.dato:
2008.11.27
(180) Registreringen
2018.11.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900670
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.22
(300) Søknadsprioritet: 2008.09.11 CH 579680
(540) Gjengivelse av merket:
JUVENA REJUVENATE &
CORRECT
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Black, white and red (Pantone 185 C).
(571) Beskrivelse av merket:
The figurative element of the mark is represented by a
man dressed in a black suit, a white shirt and a red
necktie, this last also being the colour of the ball he is
kicking.
(730) Innehaver:
Albert Goldberg, 5 Promenade des Anglais, 06000
NICE, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Juvena (International) AG, Industriestrasse 8, 8604
VOLKETSWIL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.21
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Clothing, footwear, headgear, shirts, belts
(clothing), furs (clothing); gloves (clothing), scarves,
neckties, hosiery, socks, underclothing.
(111) Int.reg.nr:
0988947
(151) Int.reg.dato:
2008.11.27
(180) Registreringen
2018.11.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900671
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.22
(300) Søknadsprioritet: 2008.09.11 CH 579681
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.19
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0988936
(151) Int.reg.dato:
2008.12.01
(180) Registreringen
2018.12.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900668
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.22
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
JUVENA REGENERATE &
RESTORE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Juvena (International) AG, Industriestrasse 8, 8604
VOLKETSWIL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
PAS SI PETIT
Klasse:3
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
La Chablisienne, 8 Boulevard Pasteur, 89800
CHABLIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:33
Cosmetics.
Cosmetics.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.21
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Alcoholic beverages (except beers), wines.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.19
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
96
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0988948
(151) Int.reg.dato:
2008.11.27
(180) Registreringen
2018.11.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900672
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.22
(300) Søknadsprioritet: 2008.09.11 CH 579682
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
0988952
2008.11.24
2018.11.24
200900674
2009.01.22
2008.08.18 DE 30 2008 053
095.2/09
(540) Gjengivelse av merket:
JUVENA SPECIALISTS
SurfMax
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Juvena (International) AG, Industriestrasse 8, 8604
VOLKETSWIL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
2009.04.27 - 18/09
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 73447
OBERKOCHEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Cosmetics.
Klasse:9
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.21
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Co-ordinate measuring apparatus and parts thereof.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.19
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0988949
(151) Int.reg.dato:
2008.11.10
(180) Registreringen
2018.11.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900673
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.22
(300) Søknadsprioritet: 2008.06.13 BX 1161320
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0988954
(151) Int.reg.dato:
2008.11.24
(180) Registreringen
2018.11.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900675
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.22
(300) Søknadsprioritet: 2008.07.30 BX 1164249
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Durobor SA, Rue Mademoiselle Hanicq 39, 7060
SOIGNIES, BE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:21
Articles made of glass (not included in other
classes), especially container glassware, vases,
drinking glasses, cover glass, tumblers, household
and industrial articles, vacuum bottles, small bottles
and containers; chinaware and earthenware not
included in other classes; casseroles.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Distilleerderijen Erven Lucas Bols BV, Wattstraat 61,
2723RB ZOETERMEER, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.18
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:33
Alcoholic beverages (except beers).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.19
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
97
internasjonale varemerkeregistreringer
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0989016
(151) Int.reg.dato:
2008.07.07
(180) Registreringen
2018.07.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900684
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.22
(300) Søknadsprioritet: 2008.06.06 IT VR2008C 000477
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0988966
(151) Int.reg.dato:
2008.09.12
(180) Registreringen
2018.09.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900676
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.22
(300) Søknadsprioritet: 2008.07.28 CH 575128
(540) Gjengivelse av merket:
BEYOND SINGING
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Seeschau Therapie- und Bildungszentrum Regula
Curti, Seestrasse 106, 8703 ERLENBACH, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:16
Klasse:41
Sound recordings, videograms and data media in
all forms, especially magnetic tapes, audio
cassettes, compact discs, recording discs, digital
audio tapes, video cassettes, computer diskettes,
CD-ROMs, DVDs, all the above goods pre-recorded
or blank; magnetic recording media.
Printed matter, especially pictures, photographs,
posters, cards, books, newspapers, magazines,
catalogues, writing or drawing books, calendars,
instructional and teaching materials (excluding
apparatus).
Education, teaching and training, production,
reproduction and publication of data, language, text,
recordings, audio and visual recordings on video
and/or audio cassettes, acoustic tapes and
recording discs as well as compact discs, CDROMs, DVDs and other sound recordings,
videograms in all forms as well as printed matter
and printed matter in all forms, especially pictures,
photographs, posters, cards, books, newspapers,
magazines, catalogues, writing or drawing books,
calendars, instructional and teaching material
(excluding advertising purposes), arranging and
holding cultural events as well as cultural
performances in all forms, especially concerts,
exhibitions, festivals, theatrical, dance and film
performances, performance of, organization and
holding of conferences, conventions, colloquia,
arranging and conducting of seminars and
workshops, organization and direction of colloquia,
organization of exhibitions and trade fairs for
cultural and educational purposes.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The trademark consists of the letter "M" in a stylized
form in black on a red background, entirely in a black
frame of rhomboidal shape having two opposite
truncated edges.
(730) Innehaver:
Gruppo Mastrotto SpA, Via Quarta Strada, 7
ARZIGNANO (VICENZIA), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:18
Klasse:25
Klasse:28
Helmets, protective helmets for motorbikes and
motorcycles, glasses, protections for motorcyclists
such as back, knee and elbow protections.
Leather goods and articles in leather not included in
other classes, comprising bags, suitcases, travelling
trunks, bags for motorbikes, motorcycles and
scooters, wallets and purses.
Clothing, footwear, headgear; leather clothing
reinforced for motorbikes and motorcycles, neck
protections.
Shin guards, protection of the instep, protective
padding for wear for use in sports; knee guards,
elbow pads.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.19
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
98
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0989017
(151) Int.reg.dato:
2008.07.07
(180) Registreringen
2018.07.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900685
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.22
(300) Søknadsprioritet: 2008.06.06 IT VR2008C 000476
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0989067
(151) Int.reg.dato:
2008.10.21
(180) Registreringen
2018.10.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900687
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.22
(300) Søknadsprioritet: 2008.08.27 IT VR2008C000683
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the word MTECH having the
upper part of the letter T joining part of the letter "E".
(730) Innehaver:
Gruppo Mastrotto SpA, Via Quarta Strada, 7
ARZIGNANO (VICENZIA), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:18
Klasse:25
Klasse:28
2009.04.27 - 18/09
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Logo made with font VIVA ST CONDENSED,
consisting of two words joined graphically together and
no space between; the first character of the compound
word Gustoc'è is in capitals, while the remaining
characters are in small letters; basic graphic
characteristics are the final characters c'è in small
letters cursive writing of bigger size and pointing
downwards compared with the other characters.
(730) Innehaver:
New Foods Industry SpA, Localita' Crocioni 43/A,
37012 BUSSOLENGO, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Helmets, protective helmets for motorbikes and
motorcycles, glasses, protections for motorcyclists
such as back, knee and elbow protections.
Leather goods and articles in leather not included in
other classes, comprising bags, suitcases, travelling
trunks, bags for motorbikes, motorcycles and
scooters, wallets and purses.
Clothing, footwear, headgear; leather clothing
reinforced for motorbikes and motorcycles, neck
protections.
Shin guards, protection of the instep, protective
padding for wear for use in sports; knee guards,
elbow pads.
Klasse:29
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:30
Klasse:31
Klasse:43
Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables, jellies, jams, compotes; eggs, milk and
milk products; edible oils and fats.
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices, ice.
Agricultural, horticultural and forestry products and
grains not included in other classes; live animals,
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants
and flowers; foodstuffs for animal; malt.
Services for providing food and drink; temporary
accommodation.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
99
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0989070
(151) Int.reg.dato:
2008.12.11
(180) Registreringen
2018.12.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900688
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.22
(300) Søknadsprioritet: 2008.10.29 US 77603268
(540) Gjengivelse av merket:
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0989079
(151) Int.reg.dato:
2007.11.09
(180) Registreringen
2017.11.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900689
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.22
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
YOUTUBE
EUROLIANCE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, CA94043
MOUNTAIN VIEW, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Euroliance Ltd, 79 Limpsfield Road, CR29LB
SANDERSTEAD, SURREY, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:21
Software to enable uploading, posting, showing,
displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise
providing electronic media or information over the
Internet and other communications networks;
application program interface (API) that enables
developers to integrate video content and
functionality into websites, software applications, or
devices.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:37
100
Sponges, sponges for household purposes,
brushes; materials and brush-making material, steel
wool, articles for scraping, metal cleaning pads,
metal scourers, cleaning instruments, utensils and
equipment, cleaning cloths, gloves for household
purposes, furniture dusters, floor cloths, natural or
synthetic chamois leathers, brooms, mechanical
mops, buckets, basins, toilet paper dispensers,
soap dispensers, paper napkin dispensers, perfume
vaporizers, perfume sprayers, non-electric floor
polishers, wax-polishing appliances, non-electric,
for shoes, non-electric dust removing machines,
crumb trays, works of art, of porcelain, terra-cotta or
glass.
Upkeep, cleaning, sweeping and repair of roads,
streets, squares, paths and rail lines, maintaining oil
pipelines; air conditioning apparatus installation and
repair; public works, earth moving, construction and
repair of buildings and edifices warehouses, lifting
and assembly of frameworks for building, metal
bridges and foot-bridges, cladding panels, roofing,
silos, scaffolding, rental of bulldozers, rental of
construction equipment; construction work, finishing
work and masonry, plastering, affixing wallpapers,
rustproofing, interior and exterior painting plumbing,
removal and fitting partitions, false ceilings, false
floors, carpets and rugs, tile flooring, tiles, floor
coverings, linoleum, parquet flooring, floors;
sanding and varnishing of parquet floors,
vitrification of flooring, insulation works, fitting out of
kitchens, damp-proofing, sanding, varnishing,
maintaining, cleaning and repair of pipes, ducting,
refuse chutes in all categories of buildings and in all
locations, chimney sweeping; boiler cleaning and
repair, installation and repair of boilers, installation
and repair of electrical equipment and plants,
cleaning (exterior and interior), maintenance,
upkeep and repair of edifices, buildings, offices,
businesses, warehouses, factories, laboratories;
resurfacing and cleaning of facades, walls, ceilings,
floors, windows, glass; maintenance, cleaning,
repair, washing of vehicles, wagons, motor cars,
lorries, buses, aircraft, industrial, agricultural and
scientific machinery; rental of cleaning equipment,
rental of lifting equipment and devices, vehicle
polishing, vehicle service stations; upkeep,
washing, cleaning, renovation and repair of
furniture, special cleaning services in the agri-food,
pharmaceutical, computer, nuclear, hospital,
medical or paramedical and research laboratory
sectors, services for disinfecting, cleaning by
decontamination of buildings (floors, glass, walls,
ceilings), equipment, tools, transport vehicles,
lorries, semi-trailers and various machines, ships or
aircraft, decontamination of clothing and of
equipment or of various objects, disposal by
smearing, stripping, grinding, sand blasting of
tainted, polluted, contaminated parts of of
contaminated, tainted, polluted floor coverings or
walls, underwater working, operations regarding
radioactive fuels, dismantling of installations,
demolition of buildings; rental of cleaning machines,
internasjonale varemerkeregistreringer
Klasse:39
rental of road sweeping machines, maintenance
and repair of cleaning and material handling
machines and equipment; mending clothing,
laundering, washing, ironing, renovation, pressing
of clothing, clothing, linen; maintenance, cleaning
and repair of leather, furs; installation and repair of
alarm devices and of security systems against fire
or theft; irrigation devices installation and repair,
insect eradication, mosquito eradication, pest
control, rat exterminating, disinfecting, vermin
exterminating other than for agriculture, rental of
machines and of equipment for extracting trees.
Water supplying, transport of passengers or goods,
by roads, railways, air, sea and waterways, taxi
services, transport broker services, loading and
conveying of animals, towing, salvage of ships,
haulage, porterage, handling and transport of
movable items, removal of furniture, tanks, machine
tools and more generally any equipment rendered
exceptional by its volume or weight; unloading of
ships, wagons, lorries, handling and forwarding
services, parcel delivery, supply (delivery) of goods,
packaging of goods, storage, warehousing, deposit,
safekeeping, services provided by caretakers,
storage of merchandise in a warehouse for
safekeeping purposes, transport and storage of
waste, transport of hydrocarbon slurry and of all
other industrial, household, medical, agricultural or
other waste, and of equipment in the context of the
aforesaid activities, rental of transport vehicles, of
vehicles, wagons, motor cars, lorries, buses,
aircraft, boats, refrigerator rental, garage rental,
parking spaces; collection of household rubbish and
of industrial or medical waste.
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0989084
(151) Int.reg.dato:
2008.07.23
(180) Registreringen
2018.07.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900690
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.22
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Pojazdy szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding,
Zygmunta Augusta 11, 85-082 BYDGOSZCZ, PL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12
Railway and tramway engines, rolling stock and
trams: passenger and freight carriages, tank
wagons, bogie open self-discharge wagons, repair
cars, parts and units for rolling stock and trams:
brake elements and units, control devices, tanks,
fittings for water and fuel feeding, lubrication units,
wheel coupling rods, wheel sets and their
equipment, mechanical, hydraulic, and pneumatic
gears, motors and engines, platforms, bodies,
loading elements and units, carriage interior fittings,
spring suspensions, bar and bumper couplers and
devices, as well as equipment for all the foregoing
goods, chairs and seats of any material for
coaches, cruise and sport boats.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0989085
(151) Int.reg.dato:
2008.07.23
(180) Registreringen
2018.07.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900691
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.22
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
pesa
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Pojazdy szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding,
Zygmunta Augusta 11, 85-082 BYDGOSZCZ, PL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12
Railway and tramway engines, rolling stock and
trams: passenger and freight carriages, tank
wagons, bogie open self-discharge wagons, repair
cars, parts and units for rolling stock and trams:
brake elements and units, control devices, tanks,
fittings for water and fuel feeding, lubrication units,
wheel coupling rods, wheel sets and their
equipment, mechanical, hydraulic, and pneumatic
gears, motors and engines, platforms, bodies,
loading elements and units, carriage interior fittings,
spring suspensions, bar and bumper couplers and
devices, as well as equipment for all the foregoing
goods, chairs and seats of any material for
coaches, cruise and sport boats.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
101
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0989087
(151) Int.reg.dato:
2008.01.10
(180) Registreringen
2018.01.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900692
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.22
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.17 SK 5822-2007
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
S PoweR export-import sro, Pecnianska 31, 85101
BRATISLAVA, SK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Astringents for cosmetic purposes; amber
(perfumery); laundry starch; volatile alkali
(ammonia) (detergent); anti-static preparations for
household purposes; fabric softeners; soap for
brightening up textiles; cream for whitening the skin;
laundry bleach; leather bleaching preparations;
bleaching preparations for cosmetic purposes;
bleaching salts; sachets for perfuming linen; beard
dyes; sharpening preparations; abrasive cloth;
grinding preparations; emery paper; glass paper
(glass); essential oils of cedarwood; cosmetic
pencils; essential oils of lemon; jewellers' rouge; dry
cleaning products; cleansing milks; cleaning
products; depilatories; detergents other than for use
during manufacturing processes and those for
medical use; disinfectant soaps; deodorizing soaps;
deodorants for personal use (perfumery);
diamantine (abrasive); parquet floor wax; depilatory
preparations; essential oils; ethereal essences;
ethereal oils; colorants for toilet purposes; cosmetic
dyes; paint stripping preparations; paint stripping
preparations; moustache wax; gaultheria oil;
geraniol; laundry glaze; heliotropine; shaving
products; chemical products for brightening up
colours for household use (laundering); potassium
hypochlorite; ionone (perfumery); jasmine oil;
laundry bleach; incense; shaving stones
(antiseptics); alum stones (antiseptics); silicon
carbide (abrasive); metal carbides (abrasives); eaude-Cologne; corundum (abrasive); cosmetics;
cosmetic preparations for slimming purposes;
cosmetics for animals; cosmetic sets; cosmetic
assortments; leather preservatives (polishes);
creams for leather; quillaia bark for washing; tailors'
wax; shoe cream; cosmetic creams; creams for
leather; shoe cream; cleaning chalk; hair waving
preparations; cosmetic preparations for baths; bath
salts, not for medical purposes; bases for flower
perfumes; flower extracts (perfumery); hair sprays;
lacquer-removing preparations; nail polish;
adhesives for affixing false hair; polishing rouge;
polishing paper; shoe cream; furbishing
preparations; polishing preparations; shining
preparations; laundry glaze; polish for furniture and
flooring; denture polishes; polishing wax; smoothing
stones; polishing stones; creams; shoe cream;
polish; lavender water; lavender oil; make-up
preparations; make-up; make-up removing
preparations; soda lye; make-up powder; almond
milk for cosmetic purposes; almond soap; almond
oil; beauty masks; talcum powder for toiletry use;
medicated soaps; mint for perfumery; mint essence;
cosmetic preparations for eyelashes; adhesives for
affixing false eyelashes; cleansing milks; laundry
Klasse:8
102
2009.04.27 - 18/09
blueing; blueing for laundry; blueing for laundry;
laundry blueing; blueing for laundry; blueing for
laundry; laundry blueing; laundry blue; cakes of
toilet soap; soaps; shaving soap; anti-perspirant
soaps; soaps for foot perspiration; laundry soaking
preparations; flavourings for beverages (essential
oils); nail polish; nail care preparations; false nails;
neutralizers for permanent waving; eyebrow
pencils; eyebrow cosmetics; tissues impregnated
with cosmetic lotions; pastes for razor strops;
decorative transfers for cosmetic purposes;
shoemakers' wax; cobblers' wax; colour-removing
preparations; rust-removing preparations; varnishremoving preparations; degreasers other than for
use in manufacturing processes; preparations for
cleaning waste pipes; floor wax removers (scouring
preparations); stain removers; windscreen cleaning
liquids; oils for perfumes and scents; oils for
cleaning purposes; oils for cosmetic purposes; oils
for toilet purposes; sunscreens (cosmetic
preparations for skin tanning); sharpening
preparations; breath-freshening sprays; scented
water; pastes for razor strops; pumice stone;
hydrogen peroxide for cosmetic purposes; musk
(perfumery); whiting; cosmetic preparations for skin
care; after-shave lotions; pomades for cosmetic
purposes; volcanic ash for cleaning; washing
powders; cake flavorings (essential oils); strippers;
denture polishes; preparations for cleaning
dentures; dentifrices; scale removing preparations
for household purposes; anti-perspirants; make-up
powder; false eyelashes; lipstick; oil of rose; safrol;
striped cloth; glass cloth; beauty masks; bleaching
soda; washing soda concentrates for cleaning;
bleaching salts; adhesive materials for cosmetic
use; shampoos for pets; starch for laundry
purposes; starch glaze for laundry purposes;
laundry starch; smoothing preparations; mascara;
cotton sticks for cosmetic purposes; tissues
impregnated with cosmetic lotions; wallpaper
cleaning preparations; oil of turpentine (degreasing
product); turpentine (degreasing product); terpenes;
toiletries; toilet water; tripoli stone for polishing;
greases for cosmetic purposes; false eyelashes;
false nails; adhesives for affixing false hair; nonmedicated mouth care products; cotton wool for
cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic
purposes; petroleum jelly for cosmetic purposes;
hair lotions; hair dyes; hair waving preparations;
lotions for cosmetic purposes; potpourris
(fragrances); perfumery; perfumes; scented wood;
depilatory wax; tailors' wax; moustache wax;
polishing wax; parquet floor wax; laundry wax;
cobblers' wax; floor wax removers (scouring
preparations); sachets for perfuming linen;
fumigation preparations (perfumes); colourbrightening chemicals for household purposes
(laundering).
Beard clippers; electric or non-electric razors;
screens (tools); electric or non-electric depilation
appliances; razor blades; shaving sets; razor cases;
cases for razors; needle-threaders; cases for
razors; eyelash curling tongs; wick trimmers
(scissors); non-electric tin openers; curling irons;
manicure sets; manicure sets (electric); nail
nippers; nail cutting nippers; nail files made of
metal, of paper, glass; mitre boxes; shears; shears
(scissors); electric and non-electric hair clippers for
personal use; hair clippers for animals; truncheons;
sharpening steels; non-electric hand-held haircurling apparatus; tool belts (holders); priming irons
(tools); pedicure sets; electric nail files; tweezers;
cuticle tweezers; nippers; hair-removing tweezers;
cases for razors; razor strops; razor strops;
insecticide sprayers (tools); scrapers (tools);
scraping tools; ear-piercing apparatus; branding
irons; flat irons (non-electric); crimping irons;
pricking tools for bookbinders.
internasjonale varemerkeregistreringer
Klasse:21
Klasse:22
Klasse:25
Klasse:26
Aerosol dispensers, not for medical purposes; tea
strainers; lamp-glass brushes; tea caddies; teapots;
tea infusers; tea eggs; tea services; cups; curry
combs; hand-operated cleaning instruments; water
bottles; soap dispensers; metal boxes for
dispensing paper towels; non-electric heaters for
feeding bottles; baby baths (portable); non-electric
household grinders; ironing boards; cutting boards
for the kitchen; washing boards; scourers of metal;
cleaning pads; abrasive pads for kitchen purposes;
soap holders; toothpick holders; figurines
(statuettes)) of porcelain; small bottles; ice cube
moulds; moulds (kitchen utensils); cookies and
biscuits; cookery moulds; cake moulds; plungers for
clearing blocked drains; buttonhooks; cloths (rags)
for cleaning purposes; floorcloths; combs; electric
combs; large-toothed combs for the hair; combs for
animals; pots; refrigerating bottles; skewers (metal
needles) for cooking; isothermic bags; chamois
leather for cleaning; perfume burners; non-electric
kettles; non-electric coffemakers; decanters; nonelectric coffee percolators; brushware; dishwashing
brushes; scrubbing brushes; electric brushes
(excluding parts of machines); shoe brushes; small
brushes for washing-up; animal bristles
(brushware); carpet beaters; horse brushes; nail
brushes; brushes for hands; clothes brushes; back
brushes; baskets for household purposes; shirt
stretchers; metal boxes for dispensing paper
towels; cosmetic utensils; tie presses; crystals
(glassware); sprinkling devices; sprinklers; cleaning
tow; insect traps; polishing leather; polishing
materials except preparations, paper and stone;
polishing gloves; polishing apparatus and
machines, for household purposes, non-electric;
wax-polishing appliances, non-electric, for shoes;
polishers (non-electrical appliances); non-electric
appliances for removing make-up; funnels; crumb
trays; shoe horns; shoe-horns; ladles (kitchen
utensils); litter trays for animals; mops; brooms;
whisk brooms; refuse bins; clothing stretchers; shoe
trees (lasts, stretchers); glove stretchers; stretchers
for clothing; floss for dental purposes; chamber
pots; chamber pots; trouser stretchers; soap boxes;
cosmetic brushes; eyebrow brushes; shoe brushes;
boot jacks; steel wool for cleaning; knife rests for
the table; fly swatters; bottle openers; feather
dusters; picnic sets (crockery); smoke absorbers for
household purposes; decoration; ironing board
covers; furniture dusters; dusting rags (cloths);
deodorising apparatus for personal use; powder
compacts; comb cases; toilet cases; perfume
sprayers; perfume vaporizers; polishing gloves;
glove stretchers; gloves for household purposes;
gardening gloves; shaving brush stands; clothes
drying racks; toothpicks; sponge holders; sponges
for household purposes; toilet sponges; massage
sponges; sponges for showers; massage cloth for
the shower; tar-brushes, long handled; shaving
brushes; clothes pegs; toilet utensils; cases and
boxes for use with toilet articles; toilet paper
holders; tart scoops; wash-tubs; hair for brushes;
steel wool for cleaning; wool waste for cleaning;
water apparatus for cleaning teeth and gums; sinks;
corkscrews; toilet brushes; glass stoppers; candle
extinguishers; toothbrushes; electric toothbrushes.
Articles made of sisal and of loofah included in this
class.
Shower caps; bathing caps; caps for dyeing hair
with mixture; slippers.
Letters for marking linen; false beards; pompons;
brooches (clothing accessories); bicycle clips; hair
colouring caps; fancy goods (embroidery); elastic
ribbons; false moustaches; needles; artificial
flowers; darning needles; sewing thimbles;
armbands; hair curlers; curlpaper (hair rollers);
bodkins; belt clasps; artificial fruit; ornamental
badges; bodkins; ornamental badges; hair
2009.04.27 - 18/09
ornaments; hat ornaments not made of precious
metal; trimming material; heat adhesive patches for
decoration of textile articles (haberdashery); wigs;
knitting needles; needle cases; sewing boxes; hair
nets; hair clips (hair slides); hair slides (hair clips);
shoe fasteners; shoe buckles; shoe fasteners;
fringes; hair bands; cords for clothing; hair circlets;
hook and pile fastening tapes (haberdashery);
sewing needles; sewing thimbles; sewing boxes;
boxes, not of precious metal, for needles; boxes for
needles; shoe laces; cords for clothing (cords);
laces (cords); stretchers; pins; competitors'
numbers; slide locks for bags; toupees; false
beards; false hair; hairpins; hair curling pins;
woollen laces; frills (clothing); skirt flounces; tresses
of hair; plaited hair; braids.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
103
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0989253
(151) Int.reg.dato:
2008.11.28
(180) Registreringen
2018.11.28
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900836
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.29
(300) Søknadsprioritet: 2008.05.28 GB 2488608
(540) Gjengivelse av merket:
0989107
2008.09.01
2018.09.01
200900693
2009.01.22
2008.04.30 DE 30 2008
028.418.8/32
(540) Gjengivelse av merket:
ZOOBIE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Newbie LLP, 1 Wharfedale Plae, LS72LG LEEDS, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12
Klasse:20
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.21
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Green, light blue, dark blue.
(730) Innehaver:
Döhler GmbH, Riedstrasse 7-9, 64295 DARMSTADT,
DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Klasse:2
Klasse:3
Klasse:5
Klasse:29
Klasse:30
Klasse:32
Klasse:33
Baby carriages; pushchairs; prams; child safety
seats; parts and fittings for the aforementioned
goods.
Furniture for babies or children; high chairs;
playpens; cradles; parts and fittings for the
aforementioned goods.
(111) Int.reg.nr:
0989451
(151) Int.reg.dato:
2008.08.31
(180) Registreringen
2018.08.31
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900859
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.29
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Artificial sweeteners; chemical substances for
preserving foodstuffs.
Colourants for foodstuffs.
Essential oils.
Food for babies; mixtures and preparations, as well
as substances adapted for medical use.
Jams, jellies; eggs, milk and milk products, as well
as mixtures and preparations for producing these
products; fruit preparations; mixtures and
preparations, as well as dietetic substances not for
medical purposes.
Coffee, tea, cocoa; beverages with cocoa, coffee,
tea or chocolate base, as well as preparations for
the production of such beverages; sugar, fructose,
natural sweeteners, flour and preparations made
from cereals; malt extracts, bread, pastry and
confectionery; ices, as well as mixtures and
preparations, especially fruit preparations for the
production of such products; honey, treacle; yeast,
baking-powder; pudding powder and pudding
desserts; aromatic preparations for foodstuffs;
extracts and aromas from meat, fish, poultry and
game, as well as other spicy aromas.
Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; bases, syrups
and other preparations for preparing drinks; beers
and beer mixers.
Alcoholic bases, alcoholic syrups and alcoholic
preparations for preparing drinks; alcoholic
beverages (except for beers).
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i
merket:
DA CHONG JIU.
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
BIG DOUBLE NINE. The combination of the three
Chinese characters has no significance in the relevant
trade or industry, and has no geographical significance,
and has no meaning in a foreign language, and has no
significance as applied to the goods.
(730) Innehaver:
Hongyun Tobacco (Group) Co Ltd, Shangzhuang,
Beijiao, 650202 KUNMING, YUNNAN, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:34
Cigarettes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.21
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.20
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
104
internasjonale varemerkeregistreringer
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0989482
(151) Int.reg.dato:
2008.10.13
(180) Registreringen
2018.10.13
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900871
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.29
(300) Søknadsprioritet: 2008.08.26 AT AM 5634/2008
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0989467
(151) Int.reg.dato:
2008.12.08
(180) Registreringen
2018.12.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900865
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.29
(300) Søknadsprioritet: 2008.12.01 DK VA 2008 04643
(540) Gjengivelse av merket:
CERTUS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Epoke A/S, Vejenvej 50, Askov, 6600 VEJEN, DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Klasse:9
Klasse:12
Salt, gravel and sand spreaders (not vehicles) as
well as sprayers (not vehicles) for liquids especially
for the treatment of roads in winter.
Measuring and monitoring apparatus and
equipment, especially for monitoring and measuring
the spreading of salt, gravel, sand and liquids for
the treatment of roads in winter.
Vehicles (for use on land and not included in other
classes) for the treatment of roads in winter.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i
merket:
KNIAZHA.
(730) Innehaver:
Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance
Group, Schottenring 30, 1010 WIEN, AT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:36
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.17
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
(111) Int.reg.nr:
0989473
(151) Int.reg.dato:
2008.07.31
(180) Registreringen
2018.07.31
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900868
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.29
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Red and black.
(730) Innehaver:
Dinamik Tekstil Turizm Insaat Sanayi ve Ticaret Limited
Sirketi, Merkez Mah. Mahmutbey, Yolu No.367/2-3
Bahçelievler ISTANBUL, TR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25
Insurance; financial affairs.
Clothing, footwear, headgear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.21
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
105
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0989483
(151) Int.reg.dato:
2008.05.27
(180) Registreringen
2018.05.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900872
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.29
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:38
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Bordeaux, red, orange and yellow.
(730) Innehaver:
MOBSAT Group Holding SarL, 5, rue Guillaume Kroll,
1882 LUXEMBOURG, LU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:16
Klasse:35
Klasse:42
Telephone transmitters and receivers; fixed,
portable, mobile, hands-free or voice-operated
telephone apparatus; apparatus and parts thereof
for transmitting data and signals by telephone,
cable, satellite; software, especially software for
providing access to electronic mail services;
telecommunication installations, namely
radiotelephone terminals and telephone towers;
telecommunication satellites; telephone and
computer terminals, especially for access to global
telecommunications networks (the Internet) or to
private access networks (intranets);
intercommunication apparatus; telephone switches;
analogue, digital and satellite telephony systems;
prepaid magnetic cards; chip cards for mobile
telephones.
Prospectuses and manuals, especially for
telecommunications and satellite communications;
service and operating manuals for
telecommunications and satellite communications.
Business management assistance for industrial and
commercial companies for telecommunications and
satellite communications; advertising services for
telecommunications and satellite communications;
dissemination of advertising material (leaflets,
prospectuses, printed matter, free CD-ROMs) for
telecommunications and satellite communications;
business consulting or business inquiries for
telecommunications and satellite communications;
database updating services, subscription to a global
telecommunication network (the Internet) or a
restricted access network (the Intranet);
subscription services to a database or multimedia
server centre for telecommunications and satellite
communications; subscription services to a centre
providing access to a computer telecommunication
network, subscriptions for access to
telecommunication services for third parties;
organizing exhibitions for commercial or advertising
2009.04.27 - 18/09
purposes for telecommunications and satellite
communications; retailing telephone subscriptions;
online advertising services in the field of
telecommunications by satellite.
Telecommunications services; services for
communication by telephone, radio, mobile phone,
telegraph, as well as via all means of
telecomputing, via interactive videography, and
especially via computer terminals or peripherals or
electronic and/or digital equipment, via videophone,
visiophone; computer or satellite transmission of
information; sending and transmission of telegrams
and messages; data transmission via computer, in
particular highspeed transmission (by packets) and
low speed transmission for public network operators
and companies; sending and transmitting
computerised documents; services of electronic
mail, electronic messaging, in particular via global
(the Internet) or private access networks (intranets);
transmitting by satellite; mobile and fixed
communications services; rental of telephone
apparatus, mobile or stationary radio-telephones,
rental of telephone receivers and transmitters;
services to provide access to databases and to
computing or telematic database server centres for
telecommunications and satellite communications;
information on telecommunication and satellite
communication; technical consulting and advice in
the field of telecommunications and satellite
communications; leasing of access time to a data
bank server centre, especially for global
telecommunication networks (the Internet) or
private access networks (intranets).
Development (design) of mobile and fixed
telecommunication and communication systems;
engineering services for applications on large and
medium-sized computer systems for
telecommunications and satellite communications;
computer facilities management services, namely
design, development, updating and maintenance of
software (especially software for electronic mail
services); consulting in computers and computer
programming for telecommunications and satellite
communications; expertise (engineering studies) for
telecommunications and satellite communications;
engineering and programming for
telecommunication and satellite communication
networks.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.21
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
106
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0989490
(151) Int.reg.dato:
2008.07.28
(180) Registreringen
2018.07.28
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900874
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.29
(300) Søknadsprioritet: 2008.01.29 FR 08 3 552 055
(540) Gjengivelse av merket:
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0989548
(151) Int.reg.dato:
2008.10.24
(180) Registreringen
2018.10.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900881
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.29
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
ABSOLUT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
V&S Vin & Sprit AB, Årstaängsvägen 19A, 11797
STOCKHOLM, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Compass Group Holdings plc, Compass House,
Guildford Street, KT169BQ CHERTSEY, SURREY, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29
Klasse:30
Klasse:31
Klasse:43
Klasse:16
Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried, cooked and deep-frozen fruits and
vegetables; soups; milk and milk products; eggs;
yoghurts; jellies; jams, compotes; tinned foodstuffs;
peanut butter; gherkins; minced dried fruits, apples
and fat; fruit creams; fruit dessert; fruit salads;
dishes made with meat, fish, poultry and game;
potato crisps, crystallized fruits, dried fruits, salted
foods, processed peanuts; desserts made with milk,
milk products, fruits.
Custard powder; bases made from flour; yeast;
rusks; cereal and preparations made from cereal;
bread, products made from bread, pastries bakery
goods; farinaceous products and bases; macaroni,
vermicelli spaghetti, pasta (noodles); pizzas; pastry
and confectionery; tarts, biscuits, small cakes,
cakes, chocolate products; rice, tapioca, honey and
honey substitutes molasses chocolate for
spreading; salt; mustard; pepper; vinegar; sauces;
confectioner desserts, desserts made from flours
and cereals, sugar and edible ices; puddings; ices
and ice desserts; deep-frozen desserts; pies;
spreads made with condiments; dressings for
salads; salad cream; condiments; prepared dishes
made with vegetables, flour and cereal
preparations, pasta, rice, pizzas and snack foods
made with cocoa, sugar, coffee, flours, cereals and
bread; sandwiches; wheat germ; blancmange.
Fresh fruits and vegetables, fresh garden herbs;
wheat or cereal bran.
Services for providing food and drink; catering
services; provision of prepared dishes to take away;
preparation for catering purposes.
Klasse:21
Klasse:28
Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed
matter; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); printers' type; printing
blocks.
Household or kitchen utensils and containers;
combs and sponges; brushes (except paint
brushes); brush-making materials; articles for
cleaning purposes; steelwool; unworked or semiworked glass (except glass used in building);
glassware, porcelain and earthenware not included
in other classes.
Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations
for Christmas trees.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.21
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
107
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0989549
(151) Int.reg.dato:
2008.10.24
(180) Registreringen
2018.10.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900882
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.29
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2009.04.27 - 18/09
(111) Int.reg.nr:
0989696
(151) Int.reg.dato:
2008.12.19
(180) Registreringen
2018.12.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900914
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.29
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
ABSOLUT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
V&S Vin & Sprit AB, Årstaängsvägen 19A, 11797
STOCKHOLM, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29
Klasse:30
Klasse:31
Klasse:32
Klasse:43
Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and
milk products; edible oils and fats.
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
Agricultural, horticultural and forestry products and
grains not included in other classes; live animals;
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants
and flowers; foodstuffs for animals, malt.
Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
Services for providing food and drink; temporary
accommodation.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of "Gc" in a stylized form.
(730) Innehaver:
Guess? Inc, 1444 South Alameda Street, CA90021
LOS ANGELES, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Klasse:14
Bracelets; earrings; horological and chronometric
instruments and parts thereof; cuff links and tie
clips; lapel pins; necklaces; rings; watchbands; wrist
watches; key rings of precious metal; jewelry;
pocket watches; clocks.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.04.22
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
108
internasjonale varemerkeregistreringer
2009.04.27 - 18/09
Delvis overdragelse
(111) Int.reg.nr:
0817542A
(151) Int.reg.dato:
2003.11.28
(180) Registreringen
2013.11.28
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200903066
(220) Notifikasjonsdato: 2009.03.26
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0853792A
(151) Int.reg.dato:
2004.11.24
(180) Registreringen
2014.11.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200903664
(220) Notifikasjonsdato: 2009.04.09
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Atlantic Industries, PO Box - 309 GT, Ugland House,
South Church Street GEORGE TOWN, GRAND
CAYMAN, CAYMAN ISLANDS, KY
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Red, blue, navy blue and white.
(730) Innehaver:
B2 (VT2) Norway AS, Klaus Torgadsvei 3, 0372 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:34
Klasse:30
Dietetic substances and foods adapted for medical
purposes, food for babies, herb teas for medicinal
purposes, medicinal herbs, herb concentrations for
medicinal purposes, herbal tea for medicinal
purposes, slimming tea medicinal purposes,
ginseng tea for medicinal purposes.
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.03.27
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Overdratt fra int.reg.nr. 0853792.
Tobacco goods, tobacco, cigars, cigarettes, lighters
for smokers, matches, smokers' articles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.02.10
(450) Kunngjøringsdato:
18/09, 2009.04.27
Overdratt fra int.reg.nr. 0817542.
109
nye ansvarsmerker
Ansvarsmerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)
Reg.nr.:
250611
Reg.dato.:
2009.04.20
Søknadsnr.:
200902585
Inndato:
2009.03.13
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Trine Ditlevsen, Charlotte Andersensvei 14, 0374
OSLO, NO
110
2009.04.27 - 18/09
innsigelser
2009.04.27 - 18/09
Innsigelser
Innsigelser i registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 21, samt innsigelser i internasjonale
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf. varemerkeloven §§ 52 og 21.
(111) Reg.nr.:
0390043
(210) Søknadsnr.:
200814235
(450) Reg. kunngjort
2009.03.02
dato:
(540) Gjengivelse av merket
CHROMO MAT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Arjowiggins Papiers Couches SAS, 117 quai du
Président Roosevelt, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX,
FR
Innsiger:
M-real Zanders GmbH, An der Gohrsmühle, 51456
BERGISCH GLADBACH, DE
Innsigers fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
0979476
(210) Søknadsnr.:
200813548
(450) Reg. kunngjort
2009.02.09
dato:
(540) Gjengivelse av merket
Kappa
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Karelia Tobacco Company Inc, Athinon Street, 24100
KALAMATA, GR
Innsiger:
Basic Trademark SA, 207 Route d'Arlon, 1150
LUXEMBOURG, LU
Innsigers fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO
111
innsigelser
Avgjørelser etter innsigelser
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf varemerkeloven §§ 21a og 52.
Avgjørelser truffet av Patentstyrets 1. og 2. Avdeling.
(111) Reg.nr.:
0962258
(210) Søknadsnr.:
200806814
(540) Gjengivelse av merket
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167
NECKARSULM, DE
Innsiger:
Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG, Am Alten Bach
20-24, 41469 NEUSS, DE
Innsigers fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
Resultat:
Innsigelsen er trukket.
(111) Reg.nr.:
223344
(210) Søknadsnr.:
200302907
(540) Gjengivelse av merket
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Cowi AS, Postboks 123, 1601 FREDRIKSTAD, NO
(750) Innehavers fullmektig:
Cowi AS , Postboks 123,1601 FREDRIKSTAD, NO
Innsiger:
Total SA, 2, place de la Coupole, La Défense 6, 92400
COURBEVOIE, FR
Innsigers fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
Resultat:
Registreringen oppheves for klassene 35 og 42.
112
2009.04.27 - 18/09
merkeendringer
2009.04.27 - 18/09
Merkeendringer
I denne seksjonen kunngjøres alle godtatte endringer som gjelder merketekst eller avbildninger i
nasjonale vare- og fellesmerkeregistreringer, jf. varemerkeloven § 24, samt andre endringer i bibliografi
som er en direkte følge av endringer i merketekst eller utskifting av avbildninger.
(111)
(151)
(180)
(210)
(540)
Reg.nr.:
249047
Reg.dato.:
2008.12.10
Reg. utløper:
2018.12.10
Søknadsnr.:
200811423
Gjengivelse av det nye merket:
(730) Innehaver:
Greenbook Digitalforlaget AS, Kvitsøygata 15, 4014
STAVANGER, NO
(450) Kunngj. reg. dato: 2008.12.15
113
begrensing av varer og tjenester for int.merker
2009.04.27 - 18/09
Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer hvor Norge er
utpekt.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0644004
Søknadsnr.:
200309842
Reg.dato:
1995.10.02
Registreringer 2015.10.02
utløper:
(220) Inndato:
2003.10.16
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0716803
Søknadsnr.:
199908653
Reg.dato:
1999.05.26
Registreringer 2009.05.26
utløper:
(220) Inndato:
1999.08.19
(540) Gjengivelse av merket:
OBSTGARTEN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Compagnie Gervais Danone, 17, Boulevard
Haussmann, 75009 PARIS, FR
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:29
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Innutec Innovative Umwelt Technologie GmbH,
Bergwerksweg 10, 6373 JOCHBERG, AT
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:9
Klasse:10
Klasse:40
Klasse:30
Pharmaceutical and hygienic products.
Electrical appliances and apparatus for the magnetic
influence of liquids, in particular of water.
Medical apparatus and instruments.
Magnetization of liquids, processing and
reprocessing of water.
(450) Kunngjort dato: 20/03, 2005.01.24
Klasse:32
Dried, preserved and/or cooked fruits, compotes,
jams, fruit sauces, jellies, soups, consommés;
savoury or sweet cocktail goods; milk, milk powder,
flavoured gellified milk and whipped milk; dairy
products, namely milk desserts, yoghurts, drinking
yoghurts, mousses, creams, cream desserts, fresh
unripened cheese, soft white cheese, strained soft
white cheese, fresh cheese sold in paste or liquid
form; beverages mainly consisting of milk or dairy
products, beverages mainly consisting of lactic
ferments, milk drinks containing fruits; fermented
dairy products; all goods containing fruits or being
fruit flavoured.
Tea, puffed rice; tarts and pies (sweet or salted),
cereal preparations, breakfast cereals; prepared
dishes consisting entirely or mainly of pastry; bread,
rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles,
cakes, pastries; all these goods being topped and/or
filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail
snacks containing baking dough, biscuits or fine
pastries; confectionery, edible ices, edible ices
wholly or partly of yoghurt, ice cream, sherbets
(edible ices), frozen yoghurt (confectionery ices),
frozen flavoured water, honey, mustard, vinegar,
sauces (seasonings), sweet sauces; all goods
containing fruits or being fruit flavoured.
Beers and alcohol-free beers, still or sparkling water
(mineral or not); fruit juices, fruit beverages;
lemonades, soft drinks, ginger ales, sherbets
(beverages); preparations for making beverages,
syrups for beverages, non-alcoholic fruit extracts;
soft drinks containing a small quantity of dairy
products, alcohol-free beverages containing a small
quantity of lactic ferments; all goods containing fruits
or being fruit flavoured.
(450) Kunngjort dato: 16/99, 2009.04.27
114
begrensing av varer og tjenester for int.merker
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0824377
Søknadsnr.:
200405607
Reg.dato:
2003.03.20
Registreringer 2013.03.20
utløper:
(220) Inndato:
2004.06.10
(540) Gjengivelse av merket:
for digital cameras; batteries for digital cameras;
(AC) alternating current adapters for digital cameras;
microscope with illuminators; electron microscopes;
polarizing microscopes; zoom microscopes; plain
paper copiers; stapling units for plain paper copiers;
rollers for plain paper copiers; paper feeders for
plain paper copiers; drums for plain paper copiers;
bearings for plain paper copiers; electronic printing
boards; optical lenses; fire extinguishers; dry cells;
batteries; rechargeable batteries; battery chargers;
storage batteries; solar cells; fuel cells; nickel
cadmium batteries; nickel hydrogen batteries; lithium
batteries; lithium ion batteries; carbon electrode for
dry batteries; carbon electrode for welding use;
connectors [electricity]; electric cables; electrical
conduits; floor ducts especially for housing electric
cables; ballast (for discharge lamps); under carpet
wiring system consisting of conduits for electric
cables; dimmer switches; circuit breakers; magnetic
contactors and starters; circuit protectors; switch
gears; electric junction boxes; appliance switches;
push switches; slide switches; touch switches;
detector switches; electrical or power receptacles;
plugs (electrical); electric time switches; video entry
phones; intercom systems; electric door chimes;
electric buzzers; fire alarms; gas leakage alarms;
burglar alarms; portable emergency buzzers; radios;
cassette tape players and/or recorders; radio
cassette recorders; DAT recorders; portable
cassette tape players; cases for cassette tape
players; portable cassette players with radio;
compact disc players and/or recorders; cases for
optical disc players; MD (Mini Disc) players; lens
cleaning discs for optical disc players; mini disc
players and/or recorders; (MD) mini disc decks; DVD
audio players and/or recorders; secure digital audio
players and/or recorders; secure digital video
players and/or recorders; MP3 (Mpeg-1 Audio Layer3) players; speakers; tuners; amplifiers; stereo
component system; record players; graphic
equalizers; clock radios; IC chip recorders; digital
sound processors; headphones; cordless
headphones; earphones; earphones with
microphones; microphones; sing-along cassette
player and/or recorders; softwares (recorded);
electric megaphones; audio-video systems for use in
language laboratories; car audio systems; optical
disc auto changers; cassette adapters for
reproducing sound; digital hall sound system; audio
mixers; magnetic tape cleaners; magnetic disc
cleaners; record cleaners; optical fiber cables; audio
cable and/or video cable; television receivers,
cathode ray tube displays; cathode ray tubes; image
pick up tubes; plasma television receivers; plasma
displays; plasma display panels; speakers for
plasma display; parts and accessories for plasma
display, namely stands; LCD television receivers;
liquid crystal displays; color projection television
receivers; combined television receiver with video
tape recorder; combined television receiver with disk
player; antennas; GPS antenna; diversity antennas;
tuners for satellite broadcasting; tuners for cable
broadcasting; terrestrial tuners; tuners for television;
tuners for audio broad casting; Internet terminals;
LCD (Liquid Crystal Display) projectors; parts and
accessories for LCD (Liquid Crystal Display)
projectors, namely lenses; parts and accessories for
LCD (Liquid Crystal Display) projectors; namely
lamps; video cassette recorders; camcorders; cables
for camcorders; cases for camcorders; electric
viewfinders for camcorders; waterproof covers for
camcorders; alternating current (AC) adapters for
camcorders; batteries for camcorders; shoulder
straps for camcorders; videocameras; videocamera
recorders; frame rate converters; video printers;
laser disk players; video CD players; video CD
softwares; electronic publications (downloadable);
DVD video players and/or recorders; digital HD
National
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Matsushita Electric Industrial Co Ltd, 1006, Oaza
Kadoma, 571-8501 KADOMA-SHI, OSAKA, JP
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:2
Klasse:6
Klasse:7
Klasse:8
Klasse:9
2009.04.27 - 18/09
Bottled toners for facsimile machines.
Conduit tubes of metal; doors of metal; gates of
metal; wireless operated garage doors of metal; mail
boxes of metal; acid-resistant high-polymer cladding
steel sheeting; steel panels for office flooring;
welding wire; bands of metal for tying-up purposes;
building boards of metal; safety cashboxes; safes
(strong boxes); branching pipes of metal; building
materials of metal; fittings of metal for buildings;
building panels of metal; ceilings of metal; chests of
metal; clips of metal for cables and pipes; door
fittings of metal; drain pipes of metal; drain traps
(valves) of metal; ducts of metal; elbows of metal for
pipes; fences of metal; floors of metal; gutter pipes
of metal; gutters of metal; ladders of metal; letter
boxes of metal; nuts of metal; pipe muffs of metal;
pipes of metal; poles of metal for electric lines; posts
of metal for electric lines; nails; pipes of metal for
guarding of electric wire; props of metal; roof
coverings of metal; roofing of metal; roof flashing of
metal; screws of metal; shutters of metal; steel
pipes; steel tubes; wall claddings of metal (building);
wall linings of metal (building); windows of metal;
water-pipes of metal.
Welding machines; robots for metalworking;
machines for inserting electronic components; dry
etching machinery; micro electric-discharge
machines; optical disc production systems;
processing machines for printed wired board; parts
mounting machines; gas-operated soldering
machines; screw fastening machines; electric screw
drivers; electric hand drills; motors, electric, other
than for land vehicles; elevators (lifts); electric
clothes washing machines; tubs for electric clothes
washing machines; electric dish washers; electric
dish washing and/or drying machines; compressors;
air compressors; centrifugal compressors; electric
pumps; electric blender machines; electric juice
extractors; electric food processors; electric meat
grinders; electric can openers; electric knife
sharpeners; electric coffee mills; electric ice
crushers; electric garbage disposers; electric hand
mixers; electric lawn mowers; garden sprayers for
disinfectants and insecticides other than hand tools;
electric vacuum cleaners; electric floor polishers;
chip mounting devices; electric wax applicators for
ski; metal cutting machines (by arc, gas, or plasma);
electric tea leaf grinders; automatic bread makers for
home use; electrostatic precipitator; electric clothes
cleaners.
Electric shavers; adapters for electric shavers;
blades for electric shavers; electric hair clippers;
electric depilators; electric lint shavers; electric beard
trimmers; electric hair trimmers; electric nose
trimmers; electric hair irons; electric curling brushes;
electric razors; fingernail polishers; electric manicure
sets; electric nail files; electric hair curlers; electric
hair irons; electric curlers for eyelashes; electric pore
cleaners for domestic use.
Automatic vending machines; cameras; tripods for
cameras; cases for cameras; electric flash units for
cameras; digital still cameras; neck strap for
cameras; PC (Personal Computer) connecting codes
115
begrensing av varer og tjenester for int.merker
(High Definition) video cassette tape recorders; color
video systems for large-scale display; cable
television systems; hard disk drivers; video camera
overhead projectors; electric optical display boards;
multi purpose electric display systems; closed circuit
video equipment systems; DVD software; television
cameras; video switchers; non-linear editing system;
editing controller; DVD authoring apparatus; light
emitting diode display; USB cables; projection
screens; optical disc drives; optical disc recorders;
optical disc players; optical disc changers; optical
disc cartridges; optical disc mastering apparatus;
facsimile transceivers; transceivers; telephones;
cellular mobile telephones; carry case for cellular
mobile telephone; telephone answering machines;
private automatic branch exchange systems; global
positioning system receivers; radio telephones;
marine radars; radars; radio paging receivers;
mobile communication systems; multi-channel
access radio systems; electric traffic information
apparatus; video teleconferencing systems; personal
handy-phones; local area network systems; audiovisual codec (encoders and decoders); in-car
navigation and/or route guidance appliance;
electronic toll collecting units for cars; remote
controllers; electric apparatus for door closing and
opening; communication and monitoring system for
apartment buildings; intruder detection systems;
anti-theft warning apparatus; electric theft prevention
installations; electric multi-layer security appliances;
electric operated gates for garages; electric
distribution boards; traffic-signal control apparatus;
bus location system; ultrasonic vehicle detectors;
electric apparatus for intelligent transport systems;
light dimmers; daylight switches; inverters;
programmable controllers; transformers; power
distribution apparatus [electricity]; portable power
source; power capacitors; computers; gateway
apparatus for computer network; wireless PCM/CIA
communication cards; word processors; computer
software (recorded); image scanners for personal
computer; printers; CF (Compact Flash) cards;
PCM/CIA adapters; PC cards; cordless cards for
LAN (Local Area Network); computer keyboards;
mouse (data processing equipment); CD-ROM
drives; floppy disk drives; card readers; card reader
and/or writers; bar code readers; time recorders;
handy data terminal; electronic cash registers; point
of sales systems; data collection terminals; personal
digital assistants; DVD-RAM and/or ROM drive; CAD
and/or CAM systems; hard disc drives; electronic
calculators; computer software; uninterruptible
power source for computers, communication,
broadcasting; video games; video cassette tapes;
cleaning tapes for tape drives; digital video cassette
tapes; audio cassette tapes; floppy discs; blank
optical discs; mini-discs; DVDs; SD (Secure Digital)
memory cards; thermoluminecence dosimetry
systems; portable X-ray dosimeters; electronic
counters; ammeters; power consumption meters;
clamp meters; electric leakage meters; electric
insulation meters; thermometers; measurement
system processors; multi-circuit type electric power
monitor; micro-precision measurements; weight
scales with body fat monitor; step counter; audio
and/or video analyzers; oscilloscopes; modulators;
voltmeters; distortion meters; MR (magnetic
resistant) sensors; photo sensor; temperature
sensors; position sensors; angular rate sensors;
rotation sensors; angle sensors; dew condensation
sensors; displacement sensors; shock sensors;
current sensors; ultrasonic ceramic sensors; fuel
level sensors; magnetic sensors; light emitting
diodes; liquid crystal elements; LCD module;
magnetrons; diodes; transistors; thermostats;
integrated circuits; IC (Integraged Circuit) memory
cards; LSI circuits; semiconductor memory
(devices); (one chip) microcomputers; electret
Klasse:10
116
2009.04.27 - 18/09
condenser microphone cartridge; halftone image
processors; thermal printing heads; magnetic heads;
permanent magnets; relays; computer display
components; semiconductor laser module; CCD
image sensor; film capacitor; electric tuner units;
high frequency units; RF (Radio Frequency) front
end system units; RF (Radio Frequency)
modulators; coin validating units; coin selector units;
bill validating units; bill selector units; magnetic card
readers and/or writers; printed wiring boards; singlesided printed wiring boards; double sided printed
wiring boards; multilayer printed wiring boards;
printed circuit substrates; speaker components;
power modules; AC adapters; chargers;
convergence magnets; parts of copying machines
and facsimile machines, namely magnet rolls for
developing and cleaning device; DC/DC converters;
inductors (coils); fixed inductors; variable inductors;
condensors; film condensors; electrolytic capacitors;
electric double layer capacitors; ceramic capacitors;
filters of electric signals; EMI (Electromagnetic
Interference) filters; noise filters; SAW (Surface
Acoustic Wave) filters; electric ceramic filters; line
filters; dielectric filters; tunable filters; light
modulators; light deflectors; optical transmission
components; optical coupling components; laser
diode modules; photo diode modules; optical
connectors; aspherical lenses; power transformers;
switching transformers; current transformers; pulse
transformers; line transformers; input and output
transformers; flyback transformers; deflection yokes;
piezoelectric transformers; thermistors; varistors
(surge absorbers); piezoelectric ceramics
components; ceramic resonators; SAW (Surface
Acoustic Wave) resonators; acousto-optic devices;
resistors; potentiometers; trimmer potentiometers;
thermal cutoffs; R networks consisting of resistor
array for interface circuit; C networks consisting of
capacitor array for interface circuit; RC networks
consisting of resistor array and capacitor array for
interface circuit; encoders; printer units; hybrid IC;
switch components; heat sink wiring boards; electro
luminescence elements; magnetic resistive
(Magnetic Resistant) elements; coils; choke coils;
switches; panel switches; touch panels; remote
control units; analog tuners; digital tuners; electronic
tuners; duplexers; SAW (Surface Acoustic Wave)
devices; couplers; balun; power dividers; voltage
controlled oscillators; wireless communication
modules and unit; RF (Radio Frequency) modules;
PLL (Phase Locked Loop) synthesizer modules;
thermal printer units; electric flat irons; electric ion
steamers for face; trolley ducts for wiring [electricity];
solenoids; counters; switch boards; telephone
apparatus; printed circuit; remote control
telemetering machines and instruments; highfrequency and regulation apparatus and instruments;
electric conduits; communication and monitoring
appliances for apartment buildings; switching power
supply units; earth leakage breakers; fault-current
protective switches; magnetic switches; current
converters; liquid level controllers; switches and
sockets; lighting remote controls; photo-electric
switches; circuit controllers; line selectors; sensor;
power controller; frequency controller; induction
voltage regulators; aerials; switch boxes; lighting
control apparatus; electric arc welding apparatus;
welding electrodes; electric soldering apparatus;
electric insect killers; chronographs for cooking use;
glow switch starters; connecting devices for lamps.
Electronic blood pressure meters; electronic clinical
thermometers; laser medical treatment devices;
ultrasonic diagnostic equipment; hearing aids; laser
scalpels; electric handy massagers; electric
massage chairs; electric massage beds; handheld
vibrators for medical use; electric beds for medical
use; electric low frequency therapeutic apparatus;
electric high frequency therapeutic apparatus;
begrensing av varer og tjenester for int.merker
Klasse:11
Klasse:12
Klasse:14
Klasse:17
Klasse:19
electric air mats for bedsore-preventing; steam
inhalers for medical use; electric heating pads;
dental CCD sensor system; medical bone
densitometer; electric massagers; electric vibrators;
electric air mat for medical purposes;
sphygmomanometers; electric inhalers; insufflators.
Incandescent lamp; miniature bulbs; screw-in
fluorescent lamp; fluorescent lamp; tungsten
halogen lamps; flash lights; electric lanterns; head
lamps; fluorescent lighting fixtures; dynamo lighting
sets for bicycles; sensor lights; germicidal lamps;
electric kettle; electric pressure cookers; electric rice
cooker; gas rice cookers; slow cookers; electric
roasters; ovens for cooking; toasters; coffee makers;
electric cooking stoves; electric thermo pots; gas
cookers; induction heating hobs; electric barbecue
griddles; microwave ovens; gas cooking stoves with
ovens; electric food-pans; sinks; cooking tables;
refrigerators; gas refrigerators; freezers; cold and/or
hot water dispensers; cold water dispensers; hot
water dispensers; electric refrigerating show cases;
electric freezing show cases; electric water coolers;
electric ice makers; electric fans; ventilating fan;
electric air purifiers; range hoods for cookers;
electric dehumidifers; electric humidifiers; air
curtains; air handling units; ceiling fans; roof
ventilators; electric deodorizers for cars; air
conditioners; air conditioners for cars; fan coil units
for air-conditioning; heat exchanger units;
evaporative air refreshing apparatus; gas stoves;
kerosene stoves; electric stoves; electric space
heaters; electric blankets; electric floor carpets;
kerosene fan heaters; electric foot warmers
(kotatsu); gas cordless warmers; electric bidets;
toilets; washing toilet seats; portable toilets; septic
tanks for domestic use; septic tanks for industrial
use; water purifiers for domestic use; filters for water
purifiers; alkaline water ionizers; household mineral
water maker; incinerators (trash burners); sauna
baths; electric home shower; bubble dispensers;
shower heads; bath tubs; gas instantaneous water
heaters; electric water heaters; electric hand dryers;
electric dish dryers; electric hair dryers; electric
clothes drying apparatus for household purposes;
electric ion treatment apparatus for hair; electric ion
steamer for facial treatment; warming panels;
warming rugs; sewage aeration treatment
installations; whirlpool baths; spot lamps; emergency
lights; ballast; mercury vapor lamps; sodium lamps;
exit lights; searchlights; footmuffs (electrically
heated); light diffusers; safety lamps; lighting
apparatus and instruments; ventilator; electric water
supplier; portable toilets; apparatus for air
enrichment with oxygen.
Electric waggons for factory use; bicycles; bicycle
tires and tubes; electric power assisted bicycles;
motors, for land vehicles; anti-theft alarms for
vehicles.
Watches; clocks.
Molding materials; electric insulating sheets;
acoustic boards; sound insulating boards; plastic
sound insulating sheets; synthetic resin sound
insulating sheets.
Linoleum doors; plastic doors; synthetic resin doors;
wooden doors; linoleum rain gutters; plastic rain
gutters; synthetic resin rain gutters; wooden rain
gutters; linoleum ceiling panels; plastic ceiling
panels; synthetic resin ceiling panels; wooden ceiling
panels; linoleum folding doors; plastic folding doors;
synthetic resin folding doors; wood flooring;
asbestos roofing tiles; ceramic roofing tiles;
prefabricated houses, not of metal; PVC lined water
pipes; plywood; linoleum sidings; plastic sidings;
synthetic resin sidings; wooden sidings; sound proof
materials for floors, walls or ceilings; plastic water
pipes; water pipes (not of metal); rigid pipes for
building use (non-metallic); transportable buildings
[not of metal]; prefabricated building kits [not of
Klasse:20
Klasse:21
Klasse:35
Klasse:37
2009.04.27 - 18/09
metal]; linoleum or plastic floor boards; linoleum or
plastic floor tiles; synthetic resin floor tiles; linoleum
wall tiles for building use; plastic wall tiles for
building use; synthetic resin wall tiles for building
use.
Microwave oven racks; washstands; gas cooker
cabinets; kitchen cabinets; steps [ladders], not of
metal.
Electric toothbrushes; magnetic window cleaners;
electric brushes; dustbins; smoke absorbers for
household purposes; sprinklers for watering flowers
and plants; water apparatus for cleaning teeth and
gums; watering devices; electric mouth washing and
rinsing devices; cleaning papers for video printers;
electric pants presses for household purposes.
Information relating to commodity sales; business
information; commercial information agencies; rental
of photocopying machines.
Installation of electric appliance; repair of radio
receivers and television receivers; repair and
maintenance of electrical communication apparatus
and instruments; repair and maintenance of
household electric appliance; repair and
maintenance of electric lighting apparatus; repair
and maintenance of power distribution and control
apparatus; repair and maintenance of electric
motors; repair and maintenance of measuring and/or
testing machines and instruments; repair and
maintenance of medical apparatus and instruments;
repair and maintenance of metalworking machines
and tools; repair and maintenance of cooking
apparatus for industrial purposes; repair and
maintenance of automatic distribution machines;
repair and maintenance of water purifying apparatus;
repair and maintenance of musical instruments;
watch and clock repair and maintenance; repair and
maintenance of gas water heaters for household
purposes; repair and maintenance of bath
equipment; repair of toilet stool units with washing
water squirts; installation, maintenance and repair of
computer hardware; repair and maintenance of airconditioning apparatus; office machines and
equipment installation, maintenance and repair;
bicycle repair; repair and maintenance of computers;
repair and maintenance of electronic printers;
telephone repair; telecommunication equipment
installation and repair.
(450) Kunngjort dato: 14/2004, 2006.06.26
117
begrensing av varer og tjenester for int.merker
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0824384
Søknadsnr.:
200405608
Reg.dato:
2003.03.18
Registreringer 2013.03.18
utløper:
(220) Inndato:
2004.06.10
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:9
Panasonic
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Matsushita Electric Industrial Co Ltd, 1006, Oaza
Kadoma, 571-8501 KADOMA-SHI, OSAKA, JP
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Klasse:2
Klasse:6
Klasse:7
Klasse:8
Acid gas eliminating filtering materials; catalysts;
zinc oxide whisker crystals; photographic printing
papers for video printers; photographic printing seals
for video printers.
Toners; toners for copying apparatus and machines;
toners for facsimile apparatus and machine; ink
cassettes for video printers; bottled toners for
facsimile machines.
Conduit tubes of metal; doors of metal; gates of
metal; wireless operated garage doors of metal; mail
boxes of metal; acid-resistant high-polymer cladding
steel sheeting; steel panels for office flooring;
welding wire; bands of metal for tying-up purposes;
building boards of metal; safety cashboxes; safes
(strong boxes); branching pipes of metal; building
materials of metal; fittings of metal for buildings;
building panels of metal; ceilings of metal; chests of
metal; clips of metal for cables and pipes; door
fittings of metal; drain pipes of metal; drain traps
(valves) of metal; ducts of metal; elbows of metal for
pipes; fences of metal; floors of metal; gutter pipes
of metal; gutters of metal; ladders of metal; letter
boxes of metal; nuts of metal; pipe muffs of metal;
pipes of metal; poles of metal for electric lines; posts
of metal for electric lines; nails; pipes of metal for
guarding of electric wire; props of metal; roof
coverings of metal; roofing of metal; roof flashing of
metal; screws of metal; shutters of metal; steel
pipes; steel tubes; wall claddings of metal (building);
wall linings of metal (building); windows of metal;
water-pipes of metal.
Welding machines; robots for metalworking;
machines for inserting electronic components; dry
etching machinery; micro electric-discharge
machines; optical disc production systems;
processing machines for printed wired board; parts
mounting machines; gas-operated soldering
machines; screw fastening machines; electric screw
drivers; electric hand drills; motors, electric, other
than for land vehicles; generators of electricity; (DC)
direct current generator; (AC) alternating current
generators; home electricity generating system;
elevators (lifts); electric clothes washing machines;
tubs for electric clothes washing machines; electric
dish washers; electric dish washing and/or drying
machines; compressors; air compressors; centrifugal
compressors; electric pumps; electric blender
machines; electric juice extractors; electric food
processors; electric meat grinders; electric can
openers; electric knife sharpeners; electric coffee
mills; electric ice crushers; electric garbage
disposers; electric hand mixers; electric lawn
mowers; garden sprayers for disinfectants and
insecticides other than hand tools; electric vacuum
cleaners; electric floor polishers; chip mounting
devices; electric wax applicators for ski; metal
cutting machines (by arc, gas, or plasma); electric
tea leaf grinders; automatic bread makers for home
use; electrostatic precipitator; electric clothes
cleaners.
Electric shavers; adapters for electric shavers;
blades for electric shavers; electric hair clippers;
electric depilators; electric lint shavers; electric beard
118
2009.04.27 - 18/09
trimmers; electric hair trimmers; electric nose
trimmers; electric hair irons; electric curling brushes;
electric razors; fingernail polishers; electric manicure
sets; electric nail files; electric hair curlers; electric
hair irons; electric curlers for eyelashes; electric pore
cleaners for domestic use.
Automatic vending machines; cameras; tripods for
cameras; cases for cameras; electric flash units for
cameras; digital still cameras; neck strap for
cameras; PC (Personal Computer) connecting codes
for digital cameras; batteries for digital cameras;
(AC) alternating current adapters for digital cameras;
microscope with illuminators; electron microscopes;
polarizing microscopes; zoom microscopes; plain
paper copiers; stapling units for plain paper copiers;
rollers for plain paper copiers; paper feeders for
plain paper copiers; drums for plain paper copiers;
bearings for plain paper copiers; electronic printing
boards; optical lenses; fire extinguishers; dry cells;
batteries; rechargeable batteries; battery chargers;
storage batteries; solar cells; fuel cells; nickel
cadmium batteries; nickel hydrogen batteries; lithium
batteries; lithium ion batteries; carbon electrode for
dry batteries; carbon electrode for welding use;
connectors [electricity]; electric cables; electrical
conduits; floor ducts especially for housing electric
cables; ballast (for discharge lamps); under carpet
wiring system consisting of conduits for electric
cables; dimmer switches; circuit breakers; magnetic
contactors and starters; circuit protectors; switch
gears; electric junction boxes; appliance switches;
push switches; slide switches; touch switches;
detector switches; electrical or power receptacles;
plugs (electrical); electric time switches; video entry
phones; intercom systems; electric door chimes;
electric buzzers; fire alarms; gas leakage alarms;
burglar alarms; portable emergency buzzers; radios;
cassette tape players and/or recorders; radio
cassette recorders; DAT recorders; portable
cassette tape players; cases for cassette tape
players; portable cassette players with radio;
compact disc players and/or recorders; cases for
optical disc players; MD (Mini Disc) players; lens
cleaning discs for optical disc players; mini disc
players and/or recorders; (MD) mini disc decks; DVD
audio players and/or recorders; secure digital audio
players and/or recorders; secure digital video
players and/or recorders; MP3 (Mpeg-1 Audio Layer3) players; speakers; tuners; amplifiers; stereo
component system; record players; graphic
equalizers; clock radios; IC chip recorders; digital
sound processors; headphones; cordless
headphones; earphones; earphones with
microphones; microphones; sing-along cassette
player and/or recorders; softwares (recorded);
electric megaphones; audio-video systems for use in
language laboratories; car audio systems; optical
disc auto changers; cassette adapters for
reproducing sound; digital hall sound system; audio
mixers; magnetic tape cleaners; magnetic disc
cleaners; record cleaners; optical fiber cables; audio
cable and/or video cable; television receivers,
cathode ray tube displays; cathode ray tubes; image
pick up tubes; plasma television receivers; plasma
displays; plasma display panels; speakers for
plasma display; parts and accessories for plasma
display, namely stands; LCD television receivers;
liquid crystal displays; color projection television
receivers; combined television receiver with video
tape recorder; combined television receiver with disk
player; antennas; GPS antenna; diversity antennas;
tuners for satellite broadcasting; tuners for cable
broadcasting; terrestrial tuners; tuners for television;
tuners for audio broad casting; Internet terminals;
LCD (Liquid Crystal Display) projectors; parts and
accessories for LCD (Liquid Crystal Display)
projectors, namely lenses; parts and accessories for
LCD (Liquid Crystal Display) projectors; namely
begrensing av varer og tjenester for int.merker
lamps; video cassette recorders; camcorders; cables
for camcorders; cases for camcorders; electric
viewfinders for camcorders; waterproof covers for
camcorders; alternating current (AC) adapters for
camcorders; batteries for camcorders; shoulder
straps for camcorders; videocameras; videocamera
recorders; frame rate converters; video printers;
laser disk players; video CD players; video CD
softwares; electronic publications (downloadable);
DVD video players and/or recorders; digital HD
(High Definition) video cassette tape recorders; color
video systems for large-scale display; cable
television systems; hard disk drivers; video camera
overhead projectors; electric optical display boards;
multi purpose electric display systems; closed circuit
video equipment systems; DVD software; television
cameras; video switchers; non-linear editing system;
editing controller; DVD authoring apparatus; light
emitting diode display; USB cables; projection
screens; optical disc drives; optical disc recorders;
optical disc players; optical disc changers; optical
disc cartridges; optical disc mastering apparatus;
facsimile transceivers; transceivers; telephones;
cellular mobile telephones; carry case for cellular
mobile telephone; telephone answering machines;
private automatic branch exchange systems; global
positioning system receivers; radio telephones;
marine radars; radars; radio paging receivers;
mobile communication systems; multi-channel
access radio systems; electric traffic information
apparatus; video teleconferencing systems; personal
handy-phones; local area network systems; audiovisual codec (encoders and decoders); in-car
navigation and/or route guidance appliance;
electronic toll collecting units for cars; remote
controllers; electric apparatus for door closing and
opening; communication and monitoring system for
apartment buildings; intruder detection systems;
anti-theft warning apparatus; electric theft prevention
installations; electric multi-layer security appliances;
electric operated gates for garages; electric
distribution boards; traffic-signal control apparatus;
bus location system; ultrasonic vehicle detectors;
electric apparatus for intelligent transport systems;
light dimmers; daylight switches; inverters;
programmable controllers; transformers; power
distribution apparatus [electricity]; portable power
source; power capacitors; computers; gateway
apparatus for computer network; wireless PCM/CIA
communication cards; word processors; computer
software (recorded); image scanners for personal
computer; printers; CF (Compact Flash) cards;
PCM/CIA adapters; PC cards; cordless cards for
LAN (Local Area Network); computer keyboards;
mouse (data processing equipment); CD-ROM
drives; floppy disk drives; card readers; card reader
and/or writers; bar code readers; time recorders;
handy data terminal; electronic cash registers; point
of sales systems; data collection terminals; personal
digital assistants; DVD-RAM and/or ROM drive; CAD
and/or CAM systems; hard disc drives; electronic
calculators; computer software; uninterruptible
power source for computers, communication,
broadcasting; video games; video cassette tapes;
cleaning tapes for tape drives; digital video cassette
tapes; audio cassette tapes; floppy discs; blank
optical discs; mini-discs; DVDs; SD (Secure Digital)
memory cards; thermoluminescence dosimetry
systems; portable X-ray dosimeters; electronic
counters; ammeters; power consumption meters;
clamp meters; electric leakage meters; electric
insulation meters; thermometers; measurement
system processors; multi-circuit type electric power
monitor; micro-precision measurements; weight
scales with body fat monitor; step counter; audio
and/or video analyzers; oscilloscopes; modulators;
voltmeters; distortion meters; MR (magnetic
resistant) sensors; photo sensor; temperature
2009.04.27 - 18/09
sensors; position sensors; angular rate sensors;
rotation sensors; angle sensors; dew condensation
sensors; displacement sensors; shock sensors;
current sensors; ultrasonic ceramic sensors; fuel
level sensors; magnetic sensors; light emitting
diodes; liquid crystal elements; LCD module;
magnetrons; diodes; transistors; thermostats;
integrated circuits; IC (Integraged Circuit) memory
cards; LSI circuits; semiconductor memory
(devices); (one chip) microcomputers; electret
condenser microphone cartridge; halftone image
processors; thermal printing heads; magnetic heads;
permanent magnets; relays; computer display
components; semiconductor laser module; CCD
image sensor; film capacitor; electric tuner units;
high frequency units; RF (Radio Frequency) front
end system units; RF (Radio Frequency)
modulators; coin validating units; coin selector units;
bill validating units; bill selector units; magnetic card
readers and/or writers; printed wiring boards; singlesided printed wiring boards; double sided printed
wiring boards; multilayer printed wiring boards;
printed circuit substrates; speaker components;
power modules; AC adapters; chargers;
convergence magnets; parts of copying machines
and facsimile machines, namely magnet rolls for
developing and cleaning device; DC/DC converters;
inductors (coils); fixed inductors; variable inductors;
condensors; film condensors; electrolytic capacitors;
electric double layer capacitors; ceramic capacitors;
filters of electric signals; EMI (Electromagnetic
Interference) filters; noise filters; SAW (Surface
Acoustic Wave) filters; electric ceramic filters; line
filters; dielectric filters; tunable filters; light
modulators; light deflectors; optical transmission
components; optical coupling components; laser
diode modules; photo diode modules; optical
connectors; aspherical lenses; power transformers;
switching transformers; current transformers; pulse
transformers; line transformers; input and output
transformers; flyback transformers; deflection yokes;
piezoelectric transformers; thermistors; varistors
(surge absorbers); piezoelectric ceramics
components; ceramic resonators; SAW (Surface
Acoustic Wave) resonators; acousto-optic devices;
resistors; potentiometers; trimmer potentiometers;
thermal cutoffs; R networks consisting of resistor
array for interface circuit; C networks consisting of
capacitor array for interface circuit; RC networks
consisting of resistor array and capacitor array for
interface circuit; encoders; printer units; hybrid IC;
switch components; heat sink wiring boards; electro
luminescence elements; magnetic resistive
(Magnetic Resistant) elements; coils; choke coils;
switches; panel switches; touch panels; remote
control units; analog tuners; digital tuners; electronic
tuners; duplexers; SAW (Surface Acoustic Wave)
devices; couplers; balun; power dividers; voltage
controlled oscillators; wireless communication
modules and unit; RF (Radio Frequency) modules;
PLL (Phase Locked Loop) synthesizer modules;
thermal printer units; electric flat irons; electric ion
steamers for face; trolley ducts for wiring [electricity];
solenoids; counters; switch boards; telephone
apparatus; printed circuit; remote control
telemetering machines and instruments; highfrequency and regulation apparatus and instruments;
electric conduits; communication and monitoring
appliances for apartment buildings; switching power
supply units; earth leakage breakers; fault-current
protective switches; magnetic switches; current
converters; liquid level controllers; switches and
sockets; lighting remote controls; photo-electric
switches; circuit controllers; line selectors; sensor;
power controller; frequency controller; induction
voltage regulators; aerials; switch boxes; lighting
control apparatus; electric arc welding apparatus;
welding electrodes; electric soldering apparatus;
119
begrensing av varer og tjenester for int.merker
Klasse:10
Klasse:11
Klasse:12
Klasse:14
Klasse:15
Klasse:16
electric insect killers; chronographs for cooking use;
glow switch starters; connecting devices for lamps;
electric print boards.
Electronic blood pressure meters; electronic clinical
thermometers; laser medical treatment devices;
ultrasonic diagnostic equipment; hearing aids; laser
scalpels; electric handy massagers; electric
massage chairs; electric massage beds; handheld
vibrators for medical use; electric beds for medical
use; electric low frequency therapeutic apparatus;
electric high frequency therapeutic apparatus;
electric air mats for bedsore-preventing; steam
inhalers for medical use; electric heating pads;
dental CCD sensor system; medical bone
densitometer; electric massagers; electric vibrators;
electric air mat for medical purposes;
sphygmomanometers; electric inhalers; insufflators.
Incandescent lamp; miniature bulbs; screw-in
fluorescent lamp; fluorescent lamp; tungsten
halogen lamps; flash lights; electric lanterns; head
lamps; fluorescent lighting fixtures; dynamo lighting
sets for bicycles; sensor lights; germicidal lamps;
electric kettle; electric pressure cookers; electric rice
cooker; gas rice cookers; slow cookers; electric
roasters; ovens for cooking; toasters; coffee makers;
electric cooking stoves; electric thermo pots; gas
cookers; induction heating hobs; electric barbecue
griddles; microwave ovens; gas cooking stoves with
ovens; electric food-pans; sinks; cooking tables;
refrigerators; gas refrigerators; freezers; cold and/or
hot water dispensers; cold water dispensers; hot
water dispensers; electric refrigerating show cases;
electric freezing show cases; electric water coolers;
electric ice makers; electric fans; ventilating fan;
electric air purifiers; range hoods for cookers;
electric dehumidifers; electric humidifiers; air
curtains; air handling units; ceiling fans; roof
ventilators; electric deodorizers for cars; air
conditioners; air conditioners for cars; fan coil units
for air-conditioning; heat exchanger units;
evaporative air refreshing apparatus; gas stoves;
kerosene stoves; electric stoves; electric space
heaters; electric blankets; electric floor carpets;
kerosene fan heaters; electric foot warmers
(kotatsu); gas cordless warmers; electric bidets;
toilets; washing toilet seats; portable toilets; septic
tanks for domestic use; septic tanks for industrial
use; water purifiers for domestic use; filters for water
purifiers; alkaline water ionizers; household mineral
water maker; incinerators (trash burners); sauna
baths; electric home shower; bubble dispensers;
shower heads; bath tubs; gas instantaneous water
heaters; electric water heaters; electric hand dryers;
electric dish dryers; electric hair dryers; electric
clothes drying apparatus for household purposes;
electric ion treatment apparatus for hair; electric ion
steamer for facial treatment; warming panels;
warming rugs; sewage aeration treatment
installations; whirlpool baths; spot lamps; emergency
lights; ballast; mercury vapor lamps; sodium lamps;
exit lights; searchlights; footmuffs (electrically
heated); light diffusers; safety lamps; lighting
apparatus and instruments; ventilator; electric water
supplier; portable toilets; apparatus for air
enrichment with oxygen.
Electric waggons for factory use; bicycles; bicycle
tires and tubes; electric power assisted bicycles;
motors, for land vehicles; anti-theft alarms for
vehicles.
Watches; clocks.
Electronic organs; electronic pianos; keyboards for
musical instruments; music synthesizers; electric
drums; electric effect apparatus for musical
instruments, namely sequencers; parts and
accessories for electric and electronic musical
instruments, namely sound modules, keyboard
amplifiers and external memories.
Electric paper shredders; electric staplers; battery-
Klasse:17
Klasse:19
Klasse:20
Klasse:21
Klasse:28
Klasse:35
Klasse:36
Klasse:37
120
2009.04.27 - 18/09
operated letter openers; electric pencil sharpeners;
electric hole punches; electronic typewriters; ribbons
cassettes for electronic typewriters; thermal papers.
Molding materials; electric insulating sheets;
acoustic boards; sound insulating boards; plastic
sound insulating sheets; synthetic resin sound
insulating sheets.
Linoleum doors; plastic doors; synthetic resin doors;
wooden doors; linoleum rain gutters; plastic rain
gutters; synthetic resin rain gutters; wooden rain
gutters; linoleum ceiling panels; plastic ceiling
panels; synthetic resin ceiling panels; wooden ceiling
panels; linoleum folding doors; plastic folding doors;
synthetic resin folding doors; wood flooring;
asbestos roofing tiles; ceramic roofing tiles;
prefabricated houses, not of metal; PVC lined water
pipes; plywood; linoleum sidings; plastic sidings;
synthetic resin sidings; wooden sidings; sound proof
materials for floors, walls or ceilings; plastic water
pipes; water pipes (not of metal); rigid pipes for
building use (non-metallic); transportable buildings
[not of metal]; prefabricated building kits [not of
metal]; linoleum or plastic floor boards; linoleum or
plastic floor tiles; synthetic resin floor tiles; linoleum
wall tiles for building use; plastic wall tiles for
building use; synthetic resin wall tiles for building
use.
Microwave oven racks; TV rack; audio racks; closets
for clothes; washstands; gas cooker cabinets;
kitchen cabinets; wall cabinets; mail boxes, not of
metal or masonry; steps [ladders], not of metal; parts
and accessories for plasma display, namely wall
hanging fittings; parts and accessories for LCD
(Liquid Crystal Display) projectors, namely ceiling
hanging fittings.
Electric toothbrushes; magnetic window cleaners;
electric brushes; dustbins; smoke absorbers for
household purposes; sprinklers for watering flowers
and plants; water apparatus for cleaning teeth and
gums; watering devices; electric mouth washing and
rinsing devices; cleaning papers for video printers;
electric pants presses for household purposes.
Electric fishing floats; devices for tying fishing lines
to fishing hooks; electronic golf exercisers; stationary
exercise bicycles and rollers.
Information relating to commodity sales; business
information; commercial information agencies; rental
of photocopying machines.
Issuance of credit cards.
Installation of electric appliance; repair of radio
receivers and television receivers; repair and
maintenance of electrical communication apparatus
and instruments; repair and maintenance of
household electric appliance; repair and
maintenance of electric lighting apparatus; repair
and maintenance of power distribution and control
apparatus; repair and maintenance of electric
motors; repair and maintenance of measuring and/or
testing machines and instruments; repair and
maintenance of medical apparatus and instruments;
repair and maintenance of metalworking machines
and tools; repair and maintenance of cooking
apparatus for industrial purposes; repair and
maintenance of automatic distribution machines;
repair and maintenance of water purifying apparatus;
repair and maintenance of musical instruments;
watch and clock repair and maintenance; repair and
maintenance of gas water heaters for household
purposes; repair and maintenance of bath
equipment; repair of toilet stool units with washing
water squirts; installation, maintenance and repair of
computer hardware; repair and maintenance of airconditioning apparatus; office machines and
equipment installation, maintenance and repair;
bicycle repair; repair and maintenance of computers;
repair and maintenance of electronic printers;
telephone repair; telecommunication equipment
installation and repair.
begrensing av varer og tjenester for int.merker
Klasse:38
Klasse:40
Klasse:41
Klasse:42
Communications over the internet; communications
over the optical fiber; communications over the
computer network; electronic mail services.
Optical disc pressing.
Entertainment information; production of video tapes
in the field of education, culture, entertainment or
sports [not for movies, radio or television programs
and not for advertising and publicity]; providing of
electronic publications.
Computer software design, computer programming,
or maintenance of computer software; computer
software design; computer system engineering;
testing and research relating to electric machines,
apparatus and instruments; computer rental;
providing computer programs; leasing access time to
a computer database; website design; authoring of
optical discs.
2009.04.27 - 18/09
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0833733
Søknadsnr.:
200410864
Reg.dato:
2004.06.04
Registreringer 2014.06.04
utløper:
(220) Inndato:
2004.10.28
(540) Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjort dato: 14/2004, 2005.06.20
(111) Reg.nr.:
0824910
(210) Søknadsnr.:
200407750
(180) Registreringer 2013.10.08
utløper:
(220) Inndato:
2004.07.29
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Société d'exploitation et de Gestion de Spectacles de
Music Halls Internationaux, 116bis, avenue des
Champs Elysées, 75008 PARIS, FR
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
LICATACK
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
PM Consumer Products AG, Industriestrasse 47, 6300
ZUG, CH
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:3
Klasse:5
Klasse:21
Soaps, cosmetics, hair lotions.
Sanitary preparations for medical purposes, namely
pharmaceutical hair lotions/shampoos against lice;
disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides.
Combs such as hair combs, fine-tooth-combs.
(450) Kunngjort dato: 21/2004, 2005.09.05
Klasse:16
Klasse:41
121
Computer-related sound and video recordings
compact disks; pre-recorded videodisks; CD-ROMs;
DVD-ROMs; recorded computer software; recorded
computer programs; computer programs
(downloadable software); computer memories;
computer peripheral devices; computers; software
packages; magnetic recording media; interactive
magnetic recording media; audiovisual games and
entertainment and educational apparatus designed
for use with a television only; film projection
apparatus; acoustic records; audio tapes, video
cassettes, laser disks, optical disks; interactive
multimedia software; holograms; slides; video
cameras; cinematographic apparatus; spectacles
(optics); eyewear; mobile telephones; television
apparatus; videotapes.
Paper and cardboard products not included in other
classes, namely paper handtowels, paper
handkerchiefs, paper tissues for removing make-up,
paper packaging bags, pouches, envelopes,
sachets; books; magazines; newspapers; comic
books; reviews; periodicals; brochures; manuscripts;
manuals; notices; reports; folders; pamphlets;
bulletins, newsletters; booklets, printed publications;
printed matter, indexes, bookbinding material,
stationery, instructional or teaching material (except
apparatus); instruction manuals; press files;
brochures; posters; prospectuses; calendars;
stickers (stationery items); office requisites (other
than furniture); pens; writing instruments; binders
(office supplies); pads (stationery); almanacs;
atlases; posters; notebooks; school supplies; covers
(stationery); bookends; paper or plastic bags and
sachets for wrapping; photographs.
Education; training; entertainment; cultural activities;
publication of books; book lending; academies
(education); rental and production of video tapes;
production of films on video tapes; organisation and
holding of colloquiums, conferences and
conventions; correspondence teaching;
correspondence courses; education information;
rental of sound recordings; video tape recording
(filming); digital imaging services; information on
education and teaching; rental of cinematographic
begrensing av varer og tjenester for int.merker
Klasse:43
films; microfilming; production of radio and television
programmes; arranging and conducting training
workshops, colloquiums, conferences, conventions,
seminars, symposiums; photography; photographic
reporting; video tape film production; publication of
texts (except advertising texts); publication of books;
script writing; subtitling; translation services;
modelling for artists; entertainer services;
amusement parks; video tape recording (filming);
rental of video tapes; video tape editing; nightclubs;
casino services; providing cinema facilities; cinema
studios; circuses; club services (entertainment or
education); entertainment information; radio
entertainment; television entertainment; rental of
cinematographic films; film production; gambling;
providing amusement arcade services; rental of
show scenery; rental of sound recordings; providing
recreation facilities; museum services
(presentations, exhibitions); music halls; orchestra
services; organisation of balls; organization of shows
(impresario services); scriptwriting services;
production of shows; presentation of live
performances; booking of seats for shows; theatrical
performances.
Services for providing food and drink; temporary
accommodation; accommodation bureaux (hotels,
boarding houses); bar services; coffee shops;
cafeterias; operating camping sites; holiday camp
services (accommodation); canteens; hotel services;
hotel reservations; self-service restaurants; holiday
houses; boarding houses; boarding house bookings;
catering (meals); catering services.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0856132
Søknadsnr.:
200508360
Reg.dato:
2004.11.29
Registreringer 2014.11.29
utløper:
(220) Inndato:
2005.09.01
(540) Gjengivelse av merket:
EMDS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Euronext NV, Beursplein 5, 1012JW AMSTERDAM, NL
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:35
Klasse:36
Klasse:38
(450) Kunngjort dato: 34/2004, 2006.07.17
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0840214
Søknadsnr.:
200501024
Reg.dato:
2004.11.19
Registreringer 2014.11.19
utløper:
(220) Inndato:
2005.02.10
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:42
TARGUS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Targus Group International Inc, 1211 North Miller
Street, CA98206 ANAHEIM, US
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:9
2009.04.27 - 18/09
Computer hardware, peripheral devices and parts
thereof, not included in other classes; computer
programs; computer software; digital and non-digital
data carriers; network apparatus including
telecommunications apparatus and devices.
Advertising; compiling of statistics, commercial
information, market research and market analysis;
providing the administration for stock exchanges
trading in shares and other financial securities;
publicity services to promote trading in shares and
other financial securities.
Insurance and financial affairs; stock exchange
quotations; securities brokerage; mediation in
respect of dealing in shares and other financial
securities; stock exchanges for dealing in shares
and other financial securities.
Telecommunications, including temporary storage
and transfer of information and data via electronic
channels; telecommunications services, namely
facilitating trading in securities and other stocks via
computers, the Internet, on-line and other electronic
channels; providing access time to computerised
databases, computer networks and the Internet
(telecommunications services).
Computer programming, including for stock
exchanges and also to facilitate trading in shares
and other securities, especially via the Internet,
online or via other electronic means.
(450) Kunngjort dato: 33/2005, 2009.04.27
Batteries; rechargeable batteries; battery chargers;
accessories for cameras, digital cameras and
camcorders, namely, tripods, telephoto and wide
angle lenses, conversion lens adapter tubes, UV
filters and filter kits, lens protectors, screen protectors,
flashes, starter kits, VHS-C adapters, neck straps;
memory cards and memory card readers; blank video
tapes; video tape storage cases and containers; video
tape rewinders.
(450) Kunngjort dato: 04/2005, 2006.05.29
122
begrensing av varer og tjenester for int.merker
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0891158
Søknadsnr.:
200608815
Reg.dato:
2006.04.10
Registreringer 2016.04.10
utløper:
(220) Inndato:
2006.08.24
(540) Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjort dato: 32/2006, 2007.02.26
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0893201
Søknadsnr.:
200609676
Reg.dato:
2005.11.30
Registreringer 2015.11.30
utløper:
(220) Inndato:
2006.09.14
(540) Gjengivelse av merket:
FINLUX
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Vestel Dis Ticaret AS, Organize Sanayi Bolgesi, 45030
MANISA, TR
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Klasse:9
Klasse:11
2009.04.27 - 18/09
DIGITAL iVISION
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kopin Corp, 200 John Hancock Road, MA02780
TAUNTON, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Machines and machine tools; motors or engines
(except for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles);
electrical household appliances not included in other
classes, including washing machines, spin driers,
combined washing machines and tumble driers,
wringers, dishwashers, food mixing machines,
cutters (machines), grinders (machines), vacuum
packing machines, rack and tray conveyors, waste
disposal machines, compressors for refrigerators
and freezers; machines for high pressure cleaning,
welding instruments and appliances not included in
other classes; parts of all the above items.
Scientific, nautical, surveying, radiotelegraphic,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments;
electric apparatus and instruments not included in
other classes; automatic coin-operated vending
machines; communication apparatus; cash registers;
calculators; fire-extinguishers; computers; apparatus
and instruments for meteorological, physics, control,
safety, navigational, telecommunication and welding
purposes and not included in other classes; x-ray
apparatus, tubes, installations and instruments for
scientific and industrial purposes; cleaning
apparatus for long-play records and sound
cassettes; aerials and electrical engineering
equipment for installing aerials; antenna amplifiers;
transformers [electricity]; plugs; contact plugs;
junction boxes; switches; power outlets; plugs and
other contacts (electric connections); electric
batteries; electric wires and cables; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
electrical household appliances not included in other
classes, including electric irons, electric batteries,
magnets and magnetic cores; filters not included in
other classes; electrical cigarette lighters for
automobiles; electronic microscopes; radiological
apparatus for industrial purposes; electron tubes and
semiconductors; apparatus for recording,
reproduction, transmission and amplifying of sound
and/or images and/or other signals, such as radios,
televisions, digital video disc players, receivers and
recorders, satellite receivers, digital satellites,
phonographic records and tapes, recorded or blank;
temperature controlling apparatus not included in
other classes; parts of all aforesaid goods.
Apparatus for lighting, heating, steam ovens and
pressure cookers, cooking, refrigerating, freezing,
drying, ventilating, air conditioning, water supply and
sanitary purposes; electric lamps; ultraviolet lamps,
not for medical purposes; dehumidifying and
humidifying installations, devices, appliances and
instruments; air conditioning and heating apparatus,
devices and instruments; electrical household
appliances not included in other classes, including
tumble driers, refrigerators, freezers, fridge freezers,
ovens, microwave ovens, domestic appliances for
cooking or heating foods and beverages, toasters
and boilers; gas condensers (other than parts of
machines); parts of all aforesaid goods.
Klasse:9
Video and/or imaging systems comprising liquid
crystal displays or other displays and used in near-toeye systems such as eyewear and head-mounted
systems for watching movies, or TV, playing games,
web surfing, and displaying video and still images for
PC-related, medical, and military applications among
other applications.
(450) Kunngjort dato: 35/2006, 2007.07.30
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0902373
Søknadsnr.:
200613353
Reg.dato:
2006.10.11
Registreringer 2016.10.11
utløper:
(220) Inndato:
2006.11.23
(540) Gjengivelse av merket:
SENSORMATIC
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Sensormatic Electronics Corp, 6600 Congress Avenue,
FL33487 BOCA RATON, US
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Electronic article and object surveillance and
detection equipment and techniques utilizing
transmitted radio frequency or microwave signals to
establish a surveillance or detection zone in which the
presence of special transponders is sensed by
receivers detecting reradiated signals from the
transponders, the goods and equipment being
adapted to communication, navigation, and security
uses, particularly to prevent pilferage or shoplifting.
(450) Kunngjort dato: 45/2006, 2007.07.16
123
begrensing av varer og tjenester for int.merker
2009.04.27 - 18/09
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0907421
Søknadsnr.:
200615193
Reg.dato:
2006.10.11
Registreringer 2016.10.11
utløper:
(220) Inndato:
2006.12.28
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0902924
Søknadsnr.:
200613477
Reg.dato:
2006.02.07
Registreringer 2016.02.07
utløper:
(220) Inndato:
2006.11.23
(540) Gjengivelse av merket:
JDSU
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
JDS Uniphase Corp, 430 N. McCarthy Boulevard,
CA95035 MILPITAS, US
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:2
Klasse:9
Klasse:16
Klasse:24
Klasse:37
Klasse:41
Klasse:42
Optical coatings; pigments; printing inks, coatings
and dispersions.
Communications and telecommunications hardware
and software; computer hardware; hardware,
software, instruments and systems for testing and
measurement of telecommunications and networking
hardware, software and systems; imaging hardware;
lasers not for medical use; semiconductors;
communications, telecommunications, optical and
computing switches, adapters, connectors, splitters,
couplers, meters, modulators, receivers, amplifiers,
transmitters, monitors, test systems; transceivers;
transponders; multiplexors; optical mirrors; optical
filters; optical lenses; power converters; power
supplies; liquid crystal displays; liquid crystal display
projectors; image projectors; light engines; mounting
racks for communications or computer hardware,
telecommunications hardware or computer
hardware; components for all the foregoing.
Paper labels; printed paper labels; adhesive labels;
coupons; coupon books; plastic labels.
Cloth labels; textile labels.
Repair and maintenance of computer and
communications hardware and software and medical
devices.
Education and training services.
Consultation; engineering; design for others in the
fields of printing, product security, communications
hardware, computer hardware, optical hardware,
optics.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
KK Access (also trading as Access Co Ltd), 8-16,
Sarugaku-cho 2-chome, Chiyoda-Ku, 101-0064
TOKYO, JP
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:9
(450) Kunngjort dato: 45/2006, 2007.07.09
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0907052
Søknadsnr.:
200615060
Reg.dato:
2006.11.22
Registreringer 2016.11.22
utløper:
(220) Inndato:
2006.12.21
(540) Gjengivelse av merket:
Electronic agendas; battery chargers; cameras;
camcorders; encoded cards (magnetic); compact disc
players; computer keyboards; computer operating
programs (recorded); computer peripheral devices;
computer programs (recorded); computer programs
(downloadable software); computer software
(recorded); computers; printers for use with
computers; control panels (electricity); data
processing apparatus; interfaces (for computers);
monitors (computer hardware); mouse (data
processing equipment); navigation instruments;
navigation apparatus for vehicles (on-board
computers); electronic publications; modems; games
adapted for use with television receivers only;
integrated circuit cards; intercommunication
apparatus; laptop computers; portable telephones;
computer game programs; audio receivers and video
receivers; record player; remote control apparatus;
sound recording apparatus; video recorders; sound
reproduction apparatus; sound transmitting
apparatus; portable media players; radios; electronic
circuits and CD-ROMs recorded programs for arcade
video game machines; electronic circuits and CDROMs recorded programs for computer programs;
electronic circuits and CD-ROMs recorded programs
for hand-held games with liquid crystal displays;
recorded compact discs; electronic circuits and CDROMs recorded automatic performance programs for
electronic musical instruments.
(450) Kunngjort dato: 50/2006, 2008.03.17
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Henkel Corp, The Triad, 2200 Renaissance Boulevard,
PA19406 GULPH MILLS, US
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Light curing adhesives and equipment for general
industrial and commercial use.
(450) Kunngjort dato: 49/2006, 2007.07.30
124
begrensing av varer og tjenester for int.merker
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0907506
Søknadsnr.:
200615213
Reg.dato:
2006.11.22
Registreringer 2016.11.22
utløper:
(220) Inndato:
2006.12.28
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0921185
Søknadsnr.:
200705960
Reg.dato:
2007.02.13
Registreringer 2017.02.13
utløper:
(220) Inndato:
2007.05.31
(540) Gjengivelse av merket:
INDIGO
PROVERIS SCIENTIFIC
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Henkel Corp, The Triad, 2200 Renaissance Boulevard,
PA19406 GULPH MILLS, US
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:1
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Proveris Scientific Corp, 290 Donald Lynch Boulevard,
Suite 100, MA01752 MARLBOROUGH, US
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Light curing adhesives and equipment for general
industrial and commercial use.
Klasse:9
(450) Kunngjort dato: 50/2006, 2007.08.06
Klasse:42
Reg.nr.:
0910679
Søknadsnr.:
200701257
Reg.dato:
2006.06.30
Registreringer 2016.06.30
utløper:
(220) Inndato:
2007.02.08
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0924012
Søknadsnr.:
200707120
Reg.dato:
2007.01.22
Registreringer 2017.01.22
utløper:
(220) Inndato:
2007.06.21
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
RT Vanderbilt Company Inc, 30 Winfield Street,
CT06855 NORWALK, US
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Hardware and software for spray analysis and
characterization, hardware for actuating spray
devices.
Contract testing services for spray analysis and
characterization.
(450) Kunngjort dato: 20/2007, 2007.11.12
(111)
(210)
(151)
(180)
Klasse:1
2009.04.27 - 18/09
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Hans D Krieger KG, Hauptstrasse 128, 55743 IDAROBERSTEIN, DE
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Kaolin clay, wollastonite, pyrophyllite, talc for use as
raw materials for industrial manufacturing;
antioxidants, friction reducers, extreme pressure and
antiwear agents, metal deactivators, rust inhibitors for
use in the petroleum industry; magnesium aluminum
silicate; adhesive cement for bonding rubber and
synthetic rubber compounds to various other
materials, such as wood, paper, porcelain, and metals
and chemical agents for controlling the viscosity and
gelling properties of starch adhesives; chemical
additives for fungicides, bactericides and insecticides;
oxidation and corrosion inhibitors for metals;
chemicals for use in the manufacture of paper,
namely, resin and wax emulsions and magnesium
aluminum silicate; chemical lumber sap stain control
and lumber preservative; chemicals for use in the
manufacture of natural and synthetic rubber and
plastics products for consumer and industrial use,
namely accelerators, reinforcing, vulcanizing,
crosslinking and releasing agents, odor masking
agents for use in manufacture of rubber, aromatic
solvents for industrial and commercial use,
antioxidants, antiozonants, plasticizing, dispersing
and heat-resistant agents; reclaiming agents for
reclaiming oils, defoamers, synthetic sulfonate, vinyl
resin stabilizer, pine tar, synthetic non-oxidation resin,
and rosin oil.
Fungicides, bactericides and insecticides.
Klasse:14
Klasse:40
Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith (included in this
class); gold and silverware as works of art;
silverplate as works of art; jewellery, precious
stones, in particular diamonds; none of the
aforementioned goods being or for use with
watches, clocks, horological chronometric and/or
other time keeping instruments and/or accessories.
Treatment of material, namely diamond cutting, work
of a goldsmith, treatment of platinum to jewellery,
mounting of precious stones, gold plating, gilding;
none of the aforementioned services relating to or
being for use with watches, clocks, horological,
chronometric and/or other time keeping instruments
and/or accessories.
(450) Kunngjort dato: 23/2007, 2007.11.26
(450) Kunngjort dato: 04/2007, 2007.09.03
125
begrensing av varer og tjenester for int.merker
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0934206
Søknadsnr.:
200711033
Reg.dato:
2007.08.09
Registreringer 2017.08.09
utløper:
(220) Inndato:
2007.09.20
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0936983
Søknadsnr.:
200712229
Reg.dato:
2007.07.26
Registreringer 2017.07.26
utløper:
(220) Inndato:
2007.10.11
(540) Gjengivelse av merket:
DUNSTAN
ACE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Dunstan Baby Pty Ltd, 44 City Road, NSW2008
CHIPPENDALE, AU
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:16
2009.04.27 - 18/09
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Actaris UK Ltd, Langer Road, IP112EF FELIXSTOWE,
SUFFOLK, GB
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and/or images, including
DVDs, CD-ROMs, CDs, cassettes and video
cassettes; teaching apparatus and instruments,
including those in the fields of language
development and childhood development.
Printed matter and publications; books, magazines,
journals, photographs, stationery; instructional and
teaching materials (except apparatus), including
those in the fields of language development and
childhood development.
Klasse:9
(450) Kunngjort dato: 36/2007, 2008.02.25
Klasse:35
Klasse:38
Klasse:42
Flow meters and meters for fluids, particularly gas,
water and thermal energy meters, fluidic oscillators,
static flow meters, including electromagnetic flow
meters, electronic and mechanical electricity meters;
spare parts for such flow meters and meters; prepayment meters and flow meters; key-operated
meters and flow meters; keypad-operated meters
and flow meters; smartcards-operated meters and
flow meters; token-operated meters and flow meters;
radio key-operated meters and flow meters; radio
modules apparatus and instruments; data recording
apparatus for such flow meters and meters,
apparatus for the remote transmission of data,
remote data reading and/or transmission and/or
surveillance systems for such flow meters and
meters; software, computer terminals; payment
terminals, managing transactions terminals,
electronic payment devices, automatic payment
devices, automatic meter billing devices, modem.
Reading and recording in a computer file of data
relating to water, gas, thermal energy and/or
electricity meters; remote meter reading; automatic
meter billing services.
Remote transmission of data relating to water, gas,
thermal energy and/or electricity meters; radio,
telegraph or telephone communication services;
transmission of messages and information, including
by means of a network; communications between
computer terminals and/or between a meter, a
detector, a sensor, a data reader and a computer
terminal.
Technical information and advice relating to remote
meter reading and automatic meter billing; computer
programming.
(450) Kunngjort dato: 39/2007, 2009.04.27
126
begrensing av varer og tjenester for int.merker
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0939383
Søknadsnr.:
200713284
Reg.dato:
2007.09.20
Registreringer 2017.09.20
utløper:
(220) Inndato:
2007.11.01
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0937951
Søknadsnr.:
200712612
Reg.dato:
2007.06.29
Registreringer 2017.06.29
utløper:
(220) Inndato:
2007.10.18
(540) Gjengivelse av merket:
THE DRINKY CROW SHOW
MAINSTAGE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Turner Entertainment Networks International Ltd, Turner
House, 16 Great Marlborough Street, W1F7HS
LONDON, GB
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:41
2009.04.27 - 18/09
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Apple Inc, 1 Infinite Loop, CA95014 CUPERTINO, US
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Electrical and electronic apparatus; series of prerecorded video cassettes featuring cartoons; series
of pre-recorded audio cassettes and compact discs
featuring soundtracks, music of cartoon theme
songs and other sound recordings; apparatus for
recording, producing and projecting sound and
visual images, motion pictures, photographic slides,
eyeglasses, sunglasses, anti-glare glasses,
protective and safety glasses and lenses, frames
and cases therefor; downloadable ring tones,
graphics and music via a global computer network
and wireless devices; cellular telephone
accessories, namely, cellular telephone cases and
cellular telephone face plates; downloadable
television programs provided via video-on-demand;
radios, televisions, transceivers, telephones,
thermometers, compasses, rulers, measuring tapes,
telescopes, microscopes, periscopes, binoculars,
magnifying glasses, calculators, computers,
computer software and computer peripheral
apparatus, computer game joysticks, alarms,
signaling bells, signal and warning lights and
devices, reflecting discs and strips for wear, warning
triangle and other vehicle breakdown signs, life
jackets, protective helmets and clothing, water diving
apparatus, snorkel tubes, swim masks, swim
goggles, cameras, film, slide projectors, batteries,
flashlights and magical lanterns, flash lighting
apparatus for cameras, electronic games (computer
game cartridges, computer game cassettes,
computer game discs, computer game programs,
computer game software, video game cartridges,
video game discs, video game joysticks, video game
interactive remote control units, video game
interactive hand-held remote controls for playing
electronic games, video game software, video game
tape cassettes), magnets, magnetic boards, mouse
pads and decorative refrigerator magnets.
Education; entertainment; sporting and cultural
activities; provision of television, broadband,
wireless and online entertainment information
services; provision of television, broadband, wireless
and online computer games; provision of television,
broadband, wireless and online entertainment
multimedia programs; production, distribution,
projecting and rental of television programs, videos,
motion picture films, pre-recorded audio and video
tapes, cassettes, discs, records, CDs, DVDs and all
other types of carriers; production and arrangement
of radio and television programs; information relating
to entertainment or education provided via television,
broadband, wireless and online; providing television,
broadband, wireless and online electronic
publications (not downloadable); providing an online
website of entertainment news and information,
products, multimedia programs and reference
materials.
Computer software; software for music performance.
(450) Kunngjort dato: 42/2007, 2008.05.19
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0939578
Søknadsnr.:
200713320
Reg.dato:
2007.09.07
Registreringer 2017.09.07
utløper:
(220) Inndato:
2007.11.01
(540) Gjengivelse av merket:
CHUZZLE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
PopCap Games Inc, 2401 4th Avenue, Suite 810,
WA98121 SEATTLE, US
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:41
Interactive game software; computer game software;
video game programs and cartridges; electronic
game programs; game software for use on any
computerized platform, including game consoles,
televisions, hand-held electronic devices, electronic
entertainment devices, telecommunications devices,
mobile phones, electronic communication devices or
personal digital assistant devices; downloadable
interactive, computer, video and electronic game
programs.
Entertainment services, namely, providing on-line
interactive, computer, video and electronic games;
providing websites featuring content and information
in the field of games, interactive game content,
electronic game content, computer game content or
video game content; providing temporary use of nondownloadable interactive games, electronic games,
computer games or video games; providing
interactive, computer, video and electronic games
through computer networks.
(450) Kunngjort dato: 42/2007, 2008.05.26
(450) Kunngjort dato: 40/2007, 2008.05.05
127
begrensing av varer og tjenester for int.merker
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0943740
Søknadsnr.:
200715255
Reg.dato:
2007.08.09
Registreringer 2017.08.09
utløper:
(220) Inndato:
2007.12.13
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0950615
Søknadsnr.:
200801804
Reg.dato:
2007.10.18
Registreringer 2017.10.18
utløper:
(220) Inndato:
2008.02.14
(540) Gjengivelse av merket:
VIPP
AUREA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Vipp A/S, Snorresgade 22, 2300 KØBENHAVN S, DK
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:25
Klasse:35
Klasse:42
2009.04.27 - 18/09
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg
1, 5621BA EINDHOVEN, NL
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Clothing, footwear and headgear, including
swimwear, bathrobes, nightgowns, pyjamas, shawls,
beach clothes and underwear.
Retailing of: bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing, and
scouring preparations; soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; apparatus
for lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; furniture, mirrors, picture frames;
goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials,
or of plastics; household or kitchen utensils and
containers (not of precious metal or coated
therewith); combs and sponges; brushes (except
paint brushes); brush-making materials; articles for
cleaning purposes; steel wool; unworked or semiworked glass (except glass used in building);
glassware, porcelain and earthenware, buckets,
toilet brushes, soap dispensers, laundry baskets;
toilet-paper holders, soap holders, shaving brush
stands, storage holders, paper towel dispensers;
textiles and textile goods; bed and table covers,
towels, tablemats and tablecloths; and of clothing,
footwear and headgear, including swimwear,
bathrobes, nightshirts, pyjamas, shawls, beach
clothes and underwear.
Industrial design.
Klasse:9
Klasse:11
Electric apparatus and instruments for recording,
transmitting, processing and reproducing images;
television apparatus, monitors and displays;
software for use within the framework of a
background and ambience lighting system,
emanating from the back, front or side of televisions,
monitors and displays, for experiencing a better
contrast and enhanced image quality; integrated
circuits (IC's), semiconductors and chips.
Electric lamps, lighting fixtures and lighting
installations and background and ambience lighting
systems, emanating from the back, front or side of
televisions, monitors and displays, for experiencing a
better contrast and enhanced image quality; parts of
the aforesaid goods.
(450) Kunngjort dato: 05/2008, 2009.04.27
(450) Kunngjort dato: 48/2007, 2009.03.09
128
begrensing av varer og tjenester for int.merker
2009.04.27 - 18/09
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0952405
Søknadsnr.:
200802718
Reg.dato:
2007.10.10
Registreringer 2017.10.10
utløper:
(220) Inndato:
2008.03.06
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0951377
Søknadsnr.:
200802373
Reg.dato:
2007.10.18
Registreringer 2017.10.18
utløper:
(220) Inndato:
2008.02.28
(540) Gjengivelse av merket:
TEA OVER ICE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Tea Forté Inc, 23 Bradford Street, MA01742
CONCORD, US
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:21
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
HOTREC Hotels Resturants and Cafés in Europe
AISBL, Boulevard Anspach, 111 bte 4, 1000 BRUSSEL,
BE
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:41
Klasse:42
Klasse:43
Klasse:45
Klasse:30
Consultancy on education, teaching and vocational
guidance related to the tourism industry, the
hospitality industry (hotels, restaurants, cafes and
similar establishments); organisation of colloquia,
conferences, congresses, seminars and symposia
related to the tourism industry, the hospitality
industry (hotels, restaurants, cafes and similar
establishments); editing and publication services,
including electronic publication of
newspapers/newsletter, brochures, periodicals and
other printed materials related to the tourism
industry, the hospitality industry (hotels, restaurants,
cafes and similar establishments); editing and
publication of texts other than promotions related to
the tourism industry, the hospitality industry (hotels,
restaurants, cafes and similar establishments).
Organisation and management of certification and
quality control, related to the tourism industry, the
hospitality industry (hotels, restaurants, cafes and
similar establishments).
Catering services; services provided by hotels, bars,
restaurants, cafes and similar establishments;
accommodation and catering services provided by
hotels, boarding houses or other establishments
providing temporary accommodation; assistance to
travellers and booking services in relation to
accommodation, in particular through travel
agencies or brokers.
Legal services and consultancy related to the
tourism industry, the hospitality industry (hotels,
restaurants, cafes and similar establishments) in the
field of taxation law, social and labour law, rules
concerning food hygiene and health care,
environmental law, competition law and personal
safety law; lobbying services for defending
professional interests of the tourism industry, the
hospitality industry (hotels, restaurants, cafes and
similar establishments) vis-à-vis the European
institutions.
Tea cups (yunomi); beverageware; glass
beverageware; beverage glassware; coffee cups;
drinking cups; plates; bowls; shot glasses; tea
canisters; tea infusers; tea infusers not of precious
metal; tea pots; tea sets; tea caddies; tea kettles; tea
services; glass carafes; containers for ice.
Honey; tea; tea bags; tea for infusions; herb tea;
herbal tea; iced tea; tisanes, not for medical use;
chocolate; hot chocolate; flavorings, other than
essential oils, for beverages; herbal food beverages;
herbal infusions; bonbons.
(450) Kunngjort dato: 08/2008, 2008.07.28
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0954471
Søknadsnr.:
200803478
Reg.dato:
2008.02.06
Registreringer 2018.02.06
utløper:
(220) Inndato:
2008.03.20
(540) Gjengivelse av merket:
ATRATO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Atrato Inc, 1120 West 122nd Avenue, Suite 300,
CO80234 WESTMINSTER, US
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Content storage and retrieval system; content
streaming engine.
(450) Kunngjort dato: 10/2008, 2008.08.18
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0955397
Søknadsnr.:
200803764
Reg.dato:
2006.02.09
Registreringer 2016.02.09
utløper:
(220) Inndato:
2008.03.27
(540) Gjengivelse av merket:
Esprida
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Esprida Corp, 1301 Shotgun Road, FL33326 WESTON,
US
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:9
(450) Kunngjort dato: 07/2008, 2008.07.21
Klasse:42
Computer software used for management,
monitoring, and deployment of networks, computer
hardware, computer software for facilitating the
transmission of digital content on the Internet;
computer software used for transmitting information
from data processing appliances and devices via a
local area network and global computer network.
Consulting services in the fields of computer
software design and management.
(450) Kunngjort dato: 11/2008, 2008.09.08
129
begrensing av varer og tjenester for int.merker
2009.04.27 - 18/09
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0984578
Søknadsnr.:
200815500
Reg.dato:
2008.10.17
Registreringer 2018.10.17
utløper:
(220) Inndato:
2008.12.11
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0959548
Søknadsnr.:
200805705
Reg.dato:
2008.02.13
Registreringer 2018.02.13
utløper:
(220) Inndato:
2008.05.08
(540) Gjengivelse av merket:
GLTE-TEM
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Synteo (CI) Ltd, La Motte Chambers, JE11BJ ST
HELIER, JERSEY, GB
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:35
Klasse:41
Business appraisals, business management
assistance, business consultancy, business
information, business management and organization
consultancy, business management consultancy,
business organization consultancy, business
research, commercial or industrial management
assistance, advisory services for business
management.
Arranging and conducting of colloquiums,
conferences, congresses, seminars, symposiums
and training workshops in the field of business
management, publication of books, film production,
practical training in the field of business
management, production of videotape films,
providing on-line electronic publications, videotaping.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Mydenty Sweden AB, Lugnets Allé 63, 12067
STOCKHOLM, SE
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:10
Klasse:21
Klasse:28
(450) Kunngjort dato: 48/2008, 2009.04.06
(450) Kunngjort dato: 17/2008, 2008.10.20
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0965269
Søknadsnr.:
200808233
Reg.dato:
2008.05.15
Registreringer 2018.05.15
utløper:
(220) Inndato:
2008.07.03
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
VALERII S i M GROUP Aktsionerno Droujestvo, Khadji
Dimitar Bl. 112, vkh. G et 3, ap. 76, 1510 SOFIA, BG
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Klasse:8
Feeding bottles; feeding bottle valves; feeding bottle
teats; teething rings; babies pacifiers (teats); holders
for babies pacifiers (teats).
Mugs; table plates.
Toys.
Chemical products for use in industry, science,
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; fertilizers; fire extinguishing compositions;
tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.
Hand-operated hand tools and instruments; cutlery,
forks and spoons; side arms (other than fire arms);
razors.
(450) Kunngjort dato: 25/2008, 2008.10.27
130
endringer i varefortegnelse
2009.04.27 - 18/09
Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer
Delvis slettelse av varefortegnelse tilhørende nasjonale varemerke- eller fellesmerkeregistreringer, eller
internasjonale vare- eller fellesmerker som er gyldige i Norge.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
Søknadsnr.:
Reg.dato:
Registreringer
utløper:
(220) Inndato:
(540) Gjengivelse
av merket:
136168
19852273
1989.04.20
2009.04.20
(111)
(210)
(151)
(180)
1985.06.18
Reg.nr.:
Søknadsnr.:
Reg.dato:
Registreringer
utløper:
(220) Inndato:
(540) Gjengivelse
av merket:
195361
199808436
1999.01.14
2019.01.14
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
1998.09.21
TEX - COTE
(541) Merket er et
ordmerke
(730) Fullmektig:
Textured Coatings of America INC, Los Angeles, CA,
US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:2 Dekorative belegg (i form av maling, grunnmaling,
trebeisemidler og naturlige harpikser) med et
teksturutseende for bygningsoverflater.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
Søknadsnr.:
Reg.dato:
Registreringer
utløper:
(220) Inndato:
(540) Gjengivelse
av merket:
(730) Fullmektig:
Novasol A/S, Rygårds Allé 104, 2900 HELLERUP, DK
(740) Fullmektig:
Advokat Jostein Grosås, Postboks 1348 Vika, 0113
Oslo, NO
(511) Vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer
til bokbinding; fotografier, skrivesaker og
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere;
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell
(ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i
andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg.
Klasse:39 Transportvirksomhet, innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
138372
19864008
1989.09.07
2009.09.07
1986.10.10
QUINTON
(541) Merket er et
ordmerke
(730) Fullmektig:
Quinton Inc, 3303 Monte Villa Parkway, Bothell, WA
98021, US
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:10 Apparater, instrumenter og hjelpemidler til
medisinske stressundersøkelser og
diagnostisering, nemlig monitorer samt
ergometere og tredemøller derfor;
elektrokardiografer, analysatorer og apparatur for
automatisk registrering og utskriving av data ved
elektrokardiografi, elektroder for ECGundersøkelser og adaptere herfor, flerkanalECG-vogner, medisinske undersøkelsesbord
med vippebrett og avlesningsappartur,
spirometere (åndedrettsmålere), automatiske
monitorer for blodtrykksmåling,
undersøkelsesapparater for blod eller blodtrykk,
defibrillatorer, stetoskoper, antropometriske
instrumenter, instrumenter for å måle puls og
muskelstyrke; katetere; laboratorieinstrumenter
og -innretninger for innføring av kateter i hjerte-,
mage- eller spiserørregionen; apparater og
instrumenter for dialyse og hemadialyse; kanyler,
sprøyter til medisinsk bruk, apparater og
instrumenter for behandling av mage- og
tarmsykdommer; kirurgiske apparater og
instrumenter; deler (ikke opptatt i andre klasser)
for alle forannevnte varer; kunstige lemmer, øyne
og tenner; ergometersykler og tredemøller,
anvendt som treningsapparater for medisinsk
bruk, ingen av de forannevnte varer inkludert
mikrofiltrert kaldt sjøvann.
131
endringer i varefortegnelse
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
Søknadsnr.:
Reg.dato:
Registreringer
utløper:
(220) Inndato:
(540) Gjengivelse
av merket:
195362
199808437
1999.01.14
2019.01.14
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
1998.09.21
(730) Fullmektig:
Novasol A/S, Rygårds Allé 104, 2900 HELLERUP, DK
(740) Fullmektig:
Advokat Jostein Grosås, Postboks 1348 Vika, 0113
Oslo, NO
(511) Vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer
til bokbinding; fotografier, skrivesaker og
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere;
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell
(ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i
andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg.
Klasse:39 Transportvirksomhet, innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
Søknadsnr.:
Reg.dato:
Registreringer
utløper:
(220) Inndato:
(540) Gjengivelse
av merket:
37245
44687
1948.11.08
2018.11.08
1948.11.08
ST. MICHAEL
(541) Merket er et
ordmerke
(730) Fullmektig:
Marks and Spencer Plc, Michael House, Baker Street,
W1U8EP LONDON, GB
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Forarbeidede artikler av vegetabilske eller
animalske råmaterialer for bokbinder- og
porteføljearbeider.
132
2009.04.27 - 18/09
slettelser
2009.04.27 - 18/09
Slettelser, begjært av innehaver
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver.
(111) Reg.nr.:
(151) Reg.Dato.:
247213
2008.08.14
133
slettelser
Slettelser
Følgende varemerkeregistreringer er opphevet, jf. varemerkeloven § 21c.
(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
249082
200812358
(111) Reg.nr.:
(210) Nasj. ref.nr:
0930446
200811001
134
2009.04.27 - 18/09
merker som ikke er fornyet
2009.04.27 - 18/09
Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet
(111)
Reg.nr.:
100860
(111)
Reg.nr.:
133233
(111)
Reg.nr.:
100893
(111)
Reg.nr.:
133240
(111)
Reg.nr.:
100895
(111)
Reg.nr.:
133242
(111)
Reg.nr.:
100896
(111)
Reg.nr.:
133243
(111)
Reg.nr.:
100898
(111)
Reg.nr.:
133245
(111)
Reg.nr.:
100900
(111)
Reg.nr.:
133269
(111)
Reg.nr.:
100913
(111)
Reg.nr.:
133270
(111)
Reg.nr.:
100929
(111)
Reg.nr.:
133274
(111)
Reg.nr.:
100934
(111)
Reg.nr.:
133279
(111)
Reg.nr.:
100937
(111)
Reg.nr.:
133281
(111)
Reg.nr.:
100938
(111)
Reg.nr.:
133292
(111)
Reg.nr.:
100944
(111)
Reg.nr.:
133293
(111)
Reg.nr.:
100945
(111)
Reg.nr.:
133305
(111)
Reg.nr.:
100954
(111)
Reg.nr.:
133323
(111)
Reg.nr.:
100959
(111)
Reg.nr.:
133329
(111)
Reg.nr.:
100963
(111)
Reg.nr.:
133330
(111)
Reg.nr.:
101365
(111)
Reg.nr.:
133335
(111)
Reg.nr.:
133232
(111)
Reg.nr.:
133338
135
merker som ikke er fornyet
2009.04.27 - 18/09
(111)
Reg.nr.:
133342
(111)
Reg.nr.:
133441
(111)
Reg.nr.:
133346
(111)
Reg.nr.:
133443
(111)
Reg.nr.:
133353
(111)
Reg.nr.:
133445
(111)
Reg.nr.:
133361
(111)
Reg.nr.:
133450
(111)
Reg.nr.:
133372
(111)
Reg.nr.:
133470
(111)
Reg.nr.:
133373
(111)
Reg.nr.:
133474
(111)
Reg.nr.:
133386
(111)
Reg.nr.:
133475
(111)
Reg.nr.:
133387
(111)
Reg.nr.:
133486
(111)
Reg.nr.:
133398
(111)
Reg.nr.:
133487
(111)
Reg.nr.:
133399
(111)
Reg.nr.:
133489
(111)
Reg.nr.:
133410
(111)
Reg.nr.:
133490
(111)
Reg.nr.:
133413
(111)
Reg.nr.:
133493
(111)
Reg.nr.:
133416
(111)
Reg.nr.:
133497
(111)
Reg.nr.:
133419
(111)
Reg.nr.:
133500
(111)
Reg.nr.:
133420
(111)
Reg.nr.:
133501
(111)
Reg.nr.:
133426
(111)
Reg.nr.:
133502
(111)
Reg.nr.:
133427
(111)
Reg.nr.:
133506
(111)
Reg.nr.:
133432
(111)
Reg.nr.:
133514
(111)
Reg.nr.:
133440
(111)
Reg.nr.:
133515
136
merker som ikke er fornyet
2009.04.27 - 18/09
(111)
Reg.nr.:
133517
(111)
Reg.nr.:
133587
(111)
Reg.nr.:
133518
(111)
Reg.nr.:
133588
(111)
Reg.nr.:
133527
(111)
Reg.nr.:
133597
(111)
Reg.nr.:
133536
(111)
Reg.nr.:
133603
(111)
Reg.nr.:
133538
(111)
Reg.nr.:
133609
(111)
Reg.nr.:
133540
(111)
Reg.nr.:
133616
(111)
Reg.nr.:
133542
(111)
Reg.nr.:
133624
(111)
Reg.nr.:
133543
(111)
Reg.nr.:
133626
(111)
Reg.nr.:
133549
(111)
Reg.nr.:
133627
(111)
Reg.nr.:
133552
(111)
Reg.nr.:
133640
(111)
Reg.nr.:
133554
(111)
Reg.nr.:
133641
(111)
Reg.nr.:
133556
(111)
Reg.nr.:
133656
(111)
Reg.nr.:
133565
(111)
Reg.nr.:
133660
(111)
Reg.nr.:
133566
(111)
Reg.nr.:
133667
(111)
Reg.nr.:
133567
(111)
Reg.nr.:
133668
(111)
Reg.nr.:
133569
(111)
Reg.nr.:
133671
(111)
Reg.nr.:
133574
(111)
Reg.nr.:
133673
(111)
Reg.nr.:
133579
(111)
Reg.nr.:
133675
(111)
Reg.nr.:
133582
(111)
Reg.nr.:
133678
137
merker som ikke er fornyet
2009.04.27 - 18/09
(111)
Reg.nr.:
133683
(111)
Reg.nr.:
192528
(111)
Reg.nr.:
133684
(111)
Reg.nr.:
192529
(111)
Reg.nr.:
133693
(111)
Reg.nr.:
192530
(111)
Reg.nr.:
133697
(111)
Reg.nr.:
192532
(111)
Reg.nr.:
133699
(111)
Reg.nr.:
192533
(111)
Reg.nr.:
133712
(111)
Reg.nr.:
192536
(111)
Reg.nr.:
133717
(111)
Reg.nr.:
192538
(111)
Reg.nr.:
133718
(111)
Reg.nr.:
192542
(111)
Reg.nr.:
133719
(111)
Reg.nr.:
192544
(111)
Reg.nr.:
133720
(111)
Reg.nr.:
192545
(111)
Reg.nr.:
16135
(111)
Reg.nr.:
192546
(111)
Reg.nr.:
191789
(111)
Reg.nr.:
192547
(111)
Reg.nr.:
192515
(111)
Reg.nr.:
192550
(111)
Reg.nr.:
192516
(111)
Reg.nr.:
192551
(111)
Reg.nr.:
192519
(111)
Reg.nr.:
192552
(111)
Reg.nr.:
192520
(111)
Reg.nr.:
192553
(111)
Reg.nr.:
192521
(111)
Reg.nr.:
192555
(111)
Reg.nr.:
192523
(111)
Reg.nr.:
192564
(111)
Reg.nr.:
192526
(111)
Reg.nr.:
192565
138
merker som ikke er fornyet
2009.04.27 - 18/09
(111)
Reg.nr.:
192566
(111)
Reg.nr.:
192593
(111)
Reg.nr.:
192568
(111)
Reg.nr.:
192594
(111)
Reg.nr.:
192569
(111)
Reg.nr.:
192595
(111)
Reg.nr.:
192570
(111)
Reg.nr.:
192598
(111)
Reg.nr.:
192571
(111)
Reg.nr.:
192600
(111)
Reg.nr.:
192572
(111)
Reg.nr.:
192601
(111)
Reg.nr.:
192573
(111)
Reg.nr.:
192607
(111)
Reg.nr.:
192574
(111)
Reg.nr.:
192608
(111)
Reg.nr.:
192575
(111)
Reg.nr.:
192611
(111)
Reg.nr.:
192576
(111)
Reg.nr.:
192612
(111)
Reg.nr.:
192577
(111)
Reg.nr.:
192613
(111)
Reg.nr.:
192578
(111)
Reg.nr.:
192616
(111)
Reg.nr.:
192580
(111)
Reg.nr.:
192619
(111)
Reg.nr.:
192583
(111)
Reg.nr.:
192621
(111)
Reg.nr.:
192584
(111)
Reg.nr.:
192625
(111)
Reg.nr.:
192587
(111)
Reg.nr.:
192626
(111)
Reg.nr.:
192588
(111)
Reg.nr.:
192627
(111)
Reg.nr.:
192590
(111)
Reg.nr.:
192630
(111)
Reg.nr.:
192592
(111)
Reg.nr.:
192632
139
merker som ikke er fornyet
2009.04.27 - 18/09
(111)
Reg.nr.:
192633
(111)
Reg.nr.:
192683
(111)
Reg.nr.:
192635
(111)
Reg.nr.:
192685
(111)
Reg.nr.:
192640
(111)
Reg.nr.:
192687
(111)
Reg.nr.:
192648
(111)
Reg.nr.:
192688
(111)
Reg.nr.:
192649
(111)
Reg.nr.:
192689
(111)
Reg.nr.:
192654
(111)
Reg.nr.:
192691
(111)
Reg.nr.:
192655
(111)
Reg.nr.:
192694
(111)
Reg.nr.:
192657
(111)
Reg.nr.:
192696
(111)
Reg.nr.:
192658
(111)
Reg.nr.:
192699
(111)
Reg.nr.:
192659
(111)
Reg.nr.:
192709
(111)
Reg.nr.:
192661
(111)
Reg.nr.:
192711
(111)
Reg.nr.:
192662
(111)
Reg.nr.:
192713
(111)
Reg.nr.:
192663
(111)
Reg.nr.:
192714
(111)
Reg.nr.:
192664
(111)
Reg.nr.:
192715
(111)
Reg.nr.:
192665
(111)
Reg.nr.:
192716
(111)
Reg.nr.:
192666
(111)
Reg.nr.:
192717
(111)
Reg.nr.:
192669
(111)
Reg.nr.:
192718
(111)
Reg.nr.:
192670
(111)
Reg.nr.:
192719
(111)
Reg.nr.:
192678
(111)
Reg.nr.:
192722
140
merker som ikke er fornyet
2009.04.27 - 18/09
(111)
Reg.nr.:
192723
(111)
Reg.nr.:
192767
(111)
Reg.nr.:
192734
(111)
Reg.nr.:
192768
(111)
Reg.nr.:
192736
(111)
Reg.nr.:
192769
(111)
Reg.nr.:
192737
(111)
Reg.nr.:
192770
(111)
Reg.nr.:
192738
(111)
Reg.nr.:
192771
(111)
Reg.nr.:
192739
(111)
Reg.nr.:
192772
(111)
Reg.nr.:
192740
(111)
Reg.nr.:
192773
(111)
Reg.nr.:
192741
(111)
Reg.nr.:
192780
(111)
Reg.nr.:
192742
(111)
Reg.nr.:
192785
(111)
Reg.nr.:
192743
(111)
Reg.nr.:
192786
(111)
Reg.nr.:
192744
(111)
Reg.nr.:
192788
(111)
Reg.nr.:
192745
(111)
Reg.nr.:
192789
(111)
Reg.nr.:
192746
(111)
Reg.nr.:
192791
(111)
Reg.nr.:
192747
(111)
Reg.nr.:
192792
(111)
Reg.nr.:
192748
(111)
Reg.nr.:
192794
(111)
Reg.nr.:
192750
(111)
Reg.nr.:
192798
(111)
Reg.nr.:
192751
(111)
Reg.nr.:
192799
(111)
Reg.nr.:
192757
(111)
Reg.nr.:
192801
(111)
Reg.nr.:
192760
(111)
Reg.nr.:
192808
141
merker som ikke er fornyet
2009.04.27 - 18/09
(111)
Reg.nr.:
192810
(111)
Reg.nr.:
192855
(111)
Reg.nr.:
192811
(111)
Reg.nr.:
192856
(111)
Reg.nr.:
192813
(111)
Reg.nr.:
192857
(111)
Reg.nr.:
192815
(111)
Reg.nr.:
192858
(111)
Reg.nr.:
192818
(111)
Reg.nr.:
192859
(111)
Reg.nr.:
192822
(111)
Reg.nr.:
192860
(111)
Reg.nr.:
192824
(111)
Reg.nr.:
192861
(111)
Reg.nr.:
192829
(111)
Reg.nr.:
192862
(111)
Reg.nr.:
192832
(111)
Reg.nr.:
192863
(111)
Reg.nr.:
192834
(111)
Reg.nr.:
192864
(111)
Reg.nr.:
192838
(111)
Reg.nr.:
192865
(111)
Reg.nr.:
192839
(111)
Reg.nr.:
192867
(111)
Reg.nr.:
192840
(111)
Reg.nr.:
192868
(111)
Reg.nr.:
192841
(111)
Reg.nr.:
192870
(111)
Reg.nr.:
192847
(111)
Reg.nr.:
192872
(111)
Reg.nr.:
192848
(111)
Reg.nr.:
192875
(111)
Reg.nr.:
192849
(111)
Reg.nr.:
192880
(111)
Reg.nr.:
192852
(111)
Reg.nr.:
192883
(111)
Reg.nr.:
192854
(111)
Reg.nr.:
192886
142
merker som ikke er fornyet
2009.04.27 - 18/09
(111)
Reg.nr.:
192887
(111)
Reg.nr.:
192929
(111)
Reg.nr.:
192890
(111)
Reg.nr.:
192932
(111)
Reg.nr.:
192892
(111)
Reg.nr.:
192938
(111)
Reg.nr.:
192893
(111)
Reg.nr.:
192940
(111)
Reg.nr.:
192899
(111)
Reg.nr.:
192941
(111)
Reg.nr.:
192901
(111)
Reg.nr.:
192942
(111)
Reg.nr.:
192902
(111)
Reg.nr.:
192943
(111)
Reg.nr.:
192904
(111)
Reg.nr.:
192944
(111)
Reg.nr.:
192907
(111)
Reg.nr.:
192945
(111)
Reg.nr.:
192909
(111)
Reg.nr.:
192947
(111)
Reg.nr.:
192915
(111)
Reg.nr.:
192948
(111)
Reg.nr.:
192916
(111)
Reg.nr.:
192949
(111)
Reg.nr.:
192917
(111)
Reg.nr.:
192954
(111)
Reg.nr.:
192918
(111)
Reg.nr.:
192955
(111)
Reg.nr.:
192921
(111)
Reg.nr.:
192959
(111)
Reg.nr.:
192922
(111)
Reg.nr.:
192964
(111)
Reg.nr.:
192923
(111)
Reg.nr.:
192966
(111)
Reg.nr.:
192924
(111)
Reg.nr.:
192969
(111)
Reg.nr.:
192925
(111)
Reg.nr.:
192979
143
merker som ikke er fornyet
2009.04.27 - 18/09
(111)
Reg.nr.:
192981
(111)
Reg.nr.:
193021
(111)
Reg.nr.:
192983
(111)
Reg.nr.:
193025
(111)
Reg.nr.:
192984
(111)
Reg.nr.:
193029
(111)
Reg.nr.:
192988
(111)
Reg.nr.:
193030
(111)
Reg.nr.:
192989
(111)
Reg.nr.:
193032
(111)
Reg.nr.:
192990
(111)
Reg.nr.:
193033
(111)
Reg.nr.:
192996
(111)
Reg.nr.:
193035
(111)
Reg.nr.:
192997
(111)
Reg.nr.:
193036
(111)
Reg.nr.:
192999
(111)
Reg.nr.:
193037
(111)
Reg.nr.:
193000
(111)
Reg.nr.:
193038
(111)
Reg.nr.:
193001
(111)
Reg.nr.:
193039
(111)
Reg.nr.:
193002
(111)
Reg.nr.:
193040
(111)
Reg.nr.:
193003
(111)
Reg.nr.:
193041
(111)
Reg.nr.:
193004
(111)
Reg.nr.:
193042
(111)
Reg.nr.:
193006
(111)
Reg.nr.:
193043
(111)
Reg.nr.:
193012
(111)
Reg.nr.:
193044
(111)
Reg.nr.:
193013
(111)
Reg.nr.:
193046
(111)
Reg.nr.:
193015
(111)
Reg.nr.:
193048
(111)
Reg.nr.:
193020
(111)
Reg.nr.:
193051
144
merker som ikke er fornyet
2009.04.27 - 18/09
(111)
Reg.nr.:
193055
(111)
Reg.nr.:
193082
(111)
Reg.nr.:
193056
(111)
Reg.nr.:
193083
(111)
Reg.nr.:
193057
(111)
Reg.nr.:
193084
(111)
Reg.nr.:
193058
(111)
Reg.nr.:
193085
(111)
Reg.nr.:
193059
(111)
Reg.nr.:
193086
(111)
Reg.nr.:
193060
(111)
Reg.nr.:
193088
(111)
Reg.nr.:
193061
(111)
Reg.nr.:
193089
(111)
Reg.nr.:
193062
(111)
Reg.nr.:
193090
(111)
Reg.nr.:
193063
(111)
Reg.nr.:
193091
(111)
Reg.nr.:
193064
(111)
Reg.nr.:
193092
(111)
Reg.nr.:
193066
(111)
Reg.nr.:
194982
(111)
Reg.nr.:
193069
(111)
Reg.nr.:
194983
(111)
Reg.nr.:
193070
(111)
Reg.nr.:
194984
(111)
Reg.nr.:
193071
(111)
Reg.nr.:
194985
(111)
Reg.nr.:
193072
(111)
Reg.nr.:
26366
(111)
Reg.nr.:
193075
(111)
Reg.nr.:
26631
(111)
Reg.nr.:
193076
(111)
Reg.nr.:
26932
(111)
Reg.nr.:
193077
(111)
Reg.nr.:
37037
(111)
Reg.nr.:
193081
(111)
Reg.nr.:
37175
145
merker som ikke er fornyet
(111)
Reg.nr.:
520705
(111)
Reg.nr.:
52354
(111)
Reg.nr.:
52551
(111)
Reg.nr.:
52596
(111)
Reg.nr.:
52602
(111)
Reg.nr.:
52697
(111)
Reg.nr.:
52698
(111)
Reg.nr.:
52838
(111)
Reg.nr.:
53429
(111)
Reg.nr.:
55322
(111)
Reg.nr.:
75094
(111)
Reg.nr.:
75095
(111)
Reg.nr.:
75115
(111)
Reg.nr.:
75116
(111)
Reg.nr.:
75118
(111)
Reg.nr.:
75125
(111)
Reg.nr.:
75201
(111)
Reg.nr.:
75632
146
2009.04.27 - 18/09
overdragelser og navne-/adresseendringer
2009.04.27 - 18/09
Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf.
varemerkeloven § 33.1 og varemerkeforskriften §§ 28 og 29.
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
102236
Orion Electric Co Ltd, 41-1, lehisa -cho
ECHIZEN-CITY,FUKUI, JP
JK Thorsens Patentbureau AS,
Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO,
NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
107538
Kraft Foods Global Brands LLC, Three
Lakes Drive, IL60093 NORTHFIELD,
US
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
113054, 168272, 239516
Domino's IP Holder LLC ANN ARBOR,
US
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
113927, 113928, 121076, 121077,
156033
Renolit AG, Horchheimer Strasse 50,
67547 WORMS, DE
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
118480
Henkel AG & Co KGaA, Henkelstrasse
67, 40589 DÜSSELDORF, DE
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
119762, 120397, 123462, 156285,
170573
Kraft Foods France SAS, 13 Avenue
Morane Saulnier, 78140 VELIZY
VILLACOUBLAY, FR
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
123254, 199615
Ingres Corp, 500 Arguello Street, Suite
200, CA94063 REDWOOD CITY, US
JK Thorsens Patentbureau AS,
Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO,
NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
133948
Biomar Group A/S, Værkmestergade
25,6, 8000 ÅRHUS C, DK
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
147
136295
Leucos SpA, Via Moglianese N 29,
30037 SCORZE (VENEZIA), IT
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
137160
Fisons Ltd, Aventis House, 50 Kings Hill
Avenue, Kings Hill, ME194AH WEST
MALLING, KENT, GB
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
137511
Tokina Co Ltd, 345-1 Ohaza,
Chikumazawa. Miyoshi-machi, Irumagun SAITAMA, JP
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks
7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO
138096
Pantherwerke AG, Alter Postweg 190,
32584 LÖHNE, DE
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
139976, 244359
Kraft Foods Europe GmbH, LindberghAllee 1, 8152 GLATTPARK, CH
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
144139, 136009
Purolator Facet Inc, 8439 Triad Drive,
NC27409 GREENSBORO, US
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
147622, 155161
Big Horn Steak House Norge AS,
Karenslyst Allé 12-14, 0278 OSLO, NO
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
147843, 158698, 164181
Mirabell Salzburger Confiserie- und
Bisquit GmbH, Hauptstrasse 14-16,
5082 GRÖDIG, AT
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
overdragelser og navne-/adresseendringer
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
153613
New Store Europe AS, Kveldroveien 19,
1407 VINTERBRO, NO
Curo AS, Industriveien 53, 7080
HEIMDAL, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
153739
Inplastor AB, Box 922, 59129 MOTALA,
SE
ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B.
Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad,
0602 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
154687
Dahlia Acquisition, 130 rue Réaumur,
75002 PARIS, FR
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
158446
Yamaha Motor Europe NV,
Koolhovenlaan 101, 1119NC
SCHIPHOL-RIJK, NL
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171,
4302 SANDNES, NO
(740) Fullmektig:
160873, 160331
Kraft Foods Deutschland Holding
GmbH, Langemarckstrasse 4-20, 28199
BREMEN, DE
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
167667
Actebis Peacock GmbH, Lange Wende
43, 59494 SOEST, DE
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks
7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
148
197252
Lite-On Technology Corp, 22F., No.
392, Ruei Kuang Rd. Naihu Dist.
TAIPEI, TW
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
197937
Hewlett-Packard Development
Company LP, 11445 Compaq Center
Drive West, TX77070 HOUSTON, US
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
191059, 191633
Profit Impact Norge AS, c/o
Postsorteringen, Nordnesveien 54, 5005
BERGEN, NO
197163, 197810
6798535 Canada Inc, 145 King Street
East, ONM5C2Y7 TORONTO, CA
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171,
4302 SANDNES, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
188531, 189067, 192939, 200640
Coors Brewing Co, 1225 17th Street,
Suite 3200, CO80202 DENVER, US
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
196839
Sport 1 Gruppen AS, Dyrskueveien 21,
2040 KLØFTA, NO
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks
7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO
197768
Berg-Hansen Reisebureau AS,
Postboks 465 Sentrum, 0105 OSLO,
NO
(740) Fullmektig:
168245
Kraft Foods Schweiz Holding GmbH,
Chollerstrasse 4, 6301 ZUG, CH
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
196095
Gallup Inc, 1001 Gallup Drive, NE68102
OMAHA, US
Simonsen Advokatfirma DA, Postboks
6641 St Olavs plass, 0129 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
2009.04.27 - 18/09
199368
Japan Institute of Plant Maintenance, 326-33, Takanawa, Minato-ku TOKYO,
JP
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
201028
Apple Inc, 1 Infinite Loop, CA95014
CUPERTINO, US
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
202083
Holmens AS, Slettestrandveien 15,
4032 STAVANGER, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
206062
Walk-in-Clinic AS, Filipstad Brygge 1,
0250 OSLO, NO
overdragelser og navne-/adresseendringer
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
208897, 208898
Aak Group AS, Øran Vest, 6300
ÅNDALSNES, NO
Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei
12, 0484 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
213390
John Schubert, P.O.Box 293010,
TX78029 KERRVILLE, US
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
221155
UCB Pharma Ltd, 208 Bath Road,
SL13WE SLOUGH, BERKSHIRE, GB
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
229746, 232418, 234018, 234020,
233974, 234024, 234706
Synthes USA LLC, 1302 Wrights Lane
East, PA19380 WEST CHESTER, US
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
238303
Thor's Matvogn, Høyåsveien 55C, 3727
SKIEN, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
243189
ÅF-Infrastruktur AB, Frösundaleden 2A,
16970 SOLNA, SE
ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B.
Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad,
0602 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
27125
Catomance Technologies Ltd, 4 Caxton
Place, SG12UF STEVENAGE,
HERTFORDSHIRE, GB
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
(740) Fullmektig:
28355
Henri Wintermans Cigars BV,
Nieuwstraat 75, 5521CB EERSEL, NL
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
52245, 95870
Kraft Foods Deutschland Intellectual
Property GmbH & Co KG,
Langemerckstrasse 4-20, 28199
BREMEN, DE
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
149
2009.04.27 - 18/09
5698, 5744
James Robertson & Sons Ltd, Premier
House, Centrium Business Park,
Griffiths Way, AL12RE ST.ALBANS,
HERTFORDSHIRE, GB
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
72291
Kavli Holding AS, Postboks 7300, 5020
BERGEN, NO
JK Thorsens Patentbureau AS,
Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO,
NO
76472
Masonite Corp, One North Dale Mabry
Highway, Suite 950, FL33609 TAMPA,
US
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
76683
The Christian Science Publishing
Society, 210 Massachusetts Avenue,
MA02115 BOSTON, US
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
87978
Messer Group GmbH, Otto-VolgerStrasse 3C, 65843 SULZBACH, DE
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
92547, 112656, 158518
Suntory Holdings Ltd, 1-40,
Dojimahama 2-chome, Kita-ku OSAKA,
JP
JK Thorsens Patentbureau AS,
Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO,
NO
lisenser
Lisenser
Anmerkning av nye lisenser jf. varemerkeloven § 32 og de alminnelige bestemmelsene til
Madridprotokollen, rule 20bis.
(210) Søknadsr:
199801995
(111) Reg.nr. /
Int.reg.nr:
0686469
Lisensgiver - rettighetsinnehaver:
DPH, 13, rue d'Uzès, 75002 PARIS, FR
Lisenshaver:
Anthime Mouleu SA, 4, rue Franqois-Perréard, 1225
CHÊNE-BOURG, CH
Varer / tjenester som omfattes:
List limited to: 25 Neckties, pocket squares, ornaments
(neckties and pocket suares), men's scarves, formal
silk jackets with assorted Windsor ties, bow ties, belts
for tuxedos and men's sashes for wear.
Kategori:
Eksklusiv
Lisens inngått:
2009/03/11
(210) Søknadsr:
200509538, 200605088
(111) Reg.nr. /
Int.reg.nr:
0859001, 0882171
Lisensgiver - rettighetsinnehaver:
Clasado Inc, c/o Arosemena Noriega & Contreras,
Edificio Interseco, Calle Elvira Mendez No 10, Ap
0816-01560, PANAMA 5, PA
Lisenshaver:
Clasado Ltd, Regent House, Office 21, Bisazza Street,
SLM1641 SLIEMA, MT
Varer / tjenester som omfattes:
Hele varefortegnelsen.
Kategori:
Enelisens
Lisens inngått:
2009/03/12
150
2009.04.27 - 18/09
endringer i fullmaktsforhold
2009.04.27 - 18/09
Endringer i fullmaktsforhold
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29.
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
0812737
Åhléns AB, Ringvägen, 11890
STOCKHOLM, SE
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
101858
Pechiney Plastic Packaging Inc,
8770 West Bryn Mawr Avenue,
Chicago, IL 60631, US
Acapo AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
102159
Pfizer Enterprises SarL, Rond point
du Kirchberg, 51 avenue JF
Kennedy, 1855 LUXEMBOURG,
LU
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
102310, 200719
Ashland Licensing and Intellectual
Property LLC, 5200 Blazer
Parkway, OH43017 DUBLIN, US
Merete Drevvatne Bugge,
Bestumveien 86 B, 0283 OSLO,
NO
102870
Hevea BV, Boeierstraat 12, NL8102 HS Raalte, NL
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO
136274
Ecolab Inc, Ecolab Center, 370
Wabasha Street North, MN55102
SAINT PAUL, US
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
139427, 198423
The United States Shoe Corp, 44
Harbor Park Drive, Port
Washington, NY 11050, US
Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 OSLO, NO
139784
Sequa CORP, New York, NY, US
Merete Drevvatne Bugge,
Bestumveien 86 B, 0283 OSLO,
NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
147622, 155161
Big Horn Steak House Norge AS,
Karenslyst Allé 12-14, 0278 OSLO,
NO
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
158349, 227551
Sølvkroken AS Arendal, NO
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
188531, 189067, 192939, 200640
Coors Brewing Co, 1225 17th
Street, Suite 3200, CO80202
DENVER, US
Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
151
137160
Fisons Ltd, Aventis House, 50
Kings Hill Avenue, Kings Hill,
ME194AH WEST MALLING,
KENT, GB
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(740) Fullmektig:
123254, 199615
Ingres Corp, 500 Arguello Street,
Suite 200, CA94063 REDWOOD
CITY, US
JK Thorsens Patentbureau AS,
Postboks 9276 Grønland, 0134
OSLO, NO
136290
Ecolab Inc, Ecolab Center, 370
Wabasha Street North, MN55102
SAINT PAUL, US
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
endringer i fullmaktsforhold
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
196095
Gallup Inc, 1001 Gallup Drive,
NE68102 OMAHA, US
Simonsen Advokatfirma DA,
Postboks 6641 St Olavs plass,
0129 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
197721
Mester Grønn AS, 3420
Lierskogen, NO
Mester Grønn AS,
Gjellebekkstubben 7, 3420
LIERSKOGEN, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
197964
Blackstone Financial Services Inc,
345 Park Avenue, New York, NY
10154, US
Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
201028
Apple Inc, 1 Infinite Loop, CA95014
CUPERTINO, US
Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
213390
John Schubert, P.O.Box 293010,
TX78029 KERRVILLE, US
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
152
2009.04.27 - 18/09
27525
Kovosvit Mas as, nám. Tomáse
Bati 419, 39102 SEZIMOVO USTÍ
II, CZ
JK Thorsens Patentbureau AS,
Postboks 9276 Grønland, 0134
OSLO, NO
28355
Henri Wintermans Cigars BV,
Nieuwstraat 75, 5521CB EERSEL,
NL
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
72291
Kavli Holding AS, Postboks 7300,
5020 BERGEN, NO
JK Thorsens Patentbureau AS,
Postboks 9276 Grønland, 0134
OSLO, NO
76565
Dole Food CO INC, 31365 Oak
Crest Drive, Westlake Village CA
91361, US
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
fornyelser
2009.04.27 - 18/09
Fornyelser
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
101963
2019.04.26
197902
2019.06.09
102207
2019.06.07
198894
2019.08.18
102346
2019.06.14
198923
2019.08.18
102347
2019.06.14
198988
2019.08.25
136008
2019.04.06
199003
2019.08.26
137521
2019.07.13
199068
2019.08.26
137571
2019.07.20
199161
2019.09.02
137572
2019.07.20
200817
2019.12.23
137854
2019.07.27
37245
2018.11.08
138041
2019.08.10
53816
2019.04.13
138079
2019.08.10
76260
2019.04.11
138221
2019.08.24
76541
2019.05.16
138830
2019.10.05
193050
2018.09.24
193424
2018.10.09
193429
2018.10.09
195361
2019.01.14
195362
2019.01.14
196869
2019.04.09
196891
2019.04.09
197138
2019.04.23
197327
2019.05.06
197893
2019.06.09
153
adm. overprøving
2009.04.27 - 18/09
Administrativ overprøving
Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn i henhold til foretaksnavneloven § 3-6.
Patentstyrets 1. avdeling.
Krav nummer:
Innsiger:
Grunnlag:
Registreringshaver:
Beslutning:
2008058
Intellectuel Property Holdings AS
Registrerte varemerker, reg.nr. 245129, ordmerket AKER, reg.nr. 239414, kombinert merke AKER
DRILLING, reg.nr. 245608, ordmerke AKER SOLUTIONS, reg.nr. 245128, kombinert merke AKERThe Preferred Partner, reg.nr. 233807, ordmerke AKER KVÆRNER JUST CARE, reg.nr. 233363,
kombinert merke AKER AMERICAN SHIPPING, reg.nr. 230660, kombinert merke AKER YARDS,
reg.nr. 231490, ordmerke AKER YARDS, reg.nr. 230553, ordmerke AKER KVÆRNER GLOBAL
EXECUTION EXCELLENCE, reg.nr. 230565, ordmerke AKER KVÆRNER GXX, jf.
foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4
Aker Auto Kolbjørnsen, org. nr. 993 038 717
Registreringen av Aker Auto Kolbjørnsen er i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, og kravet om
administrativ overprøving tas til følge.
154
fornyelser
2009.04.27 - 18/09
Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer
0217637
0218354
0355228
0444115
0444116
0444184
0535453
0535814
0536301
0536842
0704441
0707290
0707999
0709388
0709961
0709970
0710259
0710839
0710878
0710879
0711031
0711089
0711096
0711586
0711588
0711785
0711805
0711838
0711844
0711867
0711891
0711963
0711964
0711967
0711968
0711971
0711976
0712017
0712028
0712092
0712094A
0712162
0712169
0712179
0712202
155
0712205
0712246
0712377
0712439
0712755
0712794
0712866
0712893
0713073
0713459
0713704
0713721
0713726
0713729
0713796
0713871
0714179
0714285
0714450
0714636
0714740
0714756
0714979
0715395
0715396
0718079
0718258
0718259
0719234
0720921
ikke fornyede int. reg.
2009.04.27 - 18/09
Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer
0530531
0699678
0699682
0699684
0699867
0700144
0700149
0700743
0700754
0701092
0701260
0701447
0701514
0701539
0701599
0701608
0701619
0701657
0701667
0701759
0701760
0701810
0701958
0702041
0702050
0702124
0702125
0702224
0702237
0702245
156
0702455
0702497
0702499
0702508
0702588
0703484
0703596
0703945
0704796
0704847
0705791
0706627
0706684
0707010
0707095
0708482
0709751
slettelser
Slettede internasjonale varemerkeregistreringer
0817542 (Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til int.reg.nr. 0817542A)
0820316
0838840
0849815
0853792 (Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til int.reg.nr. 0853792A)
0878356
0900281
0905268
0915427
157
2009.04.27 - 18/09
rettelser
Rettelser
I Varemerketidende nr. 17/09 ble reg.nr. 250540
(200901332) kunngjort med feil i varefortegnelsen.
Se ny kunngjøring s. 3.
I Varemerketidende nr. 10/09 ble int.reg.nr.
0929566 (200709163) kunngjort med feil i
varefortegnelsen. Se ny kunngjøring s. 47.
158
2009.04.27 - 18/09