PPSX prezentácia

Download Report

Transcript PPSX prezentácia

DOMÁCA ÚLOHA z minula…
• Preštudovali ste si doma náš
materiál
Dnešná téma:
PRINCÍP
KRESŤANSTVA
(zhrnutie)
JEDEN BOH
BOH
JEDEN BOH
„SVÄTÝ“
„Buďte svätí, lebo ja,
Pán, váš Boh, som svätý!
(Lev 19:2 SSV)“
BOH
Slovo „svätý“ (hebr.
kadoš) – oddelený v
zmysle úplne iný, odlišný.
Podstatou tejto
„inakosti“ Boha je Božia
dokonalosť.
JEDEN BOH V TROCH OSOBÁCH
„SVÄTÝ“
„LÁSKA“
„OTEC“
TROJICA
„SYN“
„DUCH SVÄTÝ“
„A my, čo sme uverili,
spoznali sme lásku, akú
má Boh k nám. Boh je
láska; a kto ostáva v
láske, ostáva v Bohu a
Boh ostáva v ňom.
(1Jo 4:16 SSV)“
BOH JE TEDA „RODINNÝM
SPOLOČENSTVOM“ OSÔB
BLAŽENÝ BOH
„SVÄTÝ“
„LÁSKA“
„BLAŽENÝ“
„OTEC“
„SYN“
„DUCH SVÄTÝ“
„Nekonečne dokonalý a
sám v sebe blažený
Boh...“ (KKC 1)
ČIŽE NIČ MU NECHÝBA
STVORITEĽ
BOH TVORÍ Z LÁSKY
„Nekonečne dokonalý a
sám v sebe blažený Boh
podľa číro dobrotivého
rozhodnutia slobodne
stvoril človeka, aby mu
dal účasť na svojom
blaženom živote.“ (KKC 1)
BOH, KTORÝ POVYŠUJE…
Boh sa stal človekom preto, aby sa človek mohol
stať bohom. (Sv. Irenej z Lyonu, 2. storočie)
BOH
„Slovo (= Boh Ježiš Kristus) sa stalo telom, aby nás
urobilo „účastnými na Božej prirodzenosti“ (2Pt
1,4): „Preto sa Božie Slovo stalo človekom a Boží
Syn sa stal Synom človeka, aby sa človek spojil s
Božím Slovom a dostal adoptívne synovstvo, a tak
sa stal Božím synom.“ „Lebo on sa„Nekonečne
stal človekom,
dokonalý a
aby sme sa my mohli stať Bohom.“
„Keďže
sám
v sebe blažený Boh
jednorodený Boží Syn chcel, aby sme
mali
na
podľa
číroúčasť
dobrotivého
jeho božstve, prijal našu prirodzenosť,
stal sa slobodne
rozhodnutia
človekom, aby ľudí urobil bohmi.“stvoril
(KKC 460)
človeka, aby mu
dal účasť na svojom
TVORÍ Z LÁSKY
blaženom živote.“ (KKC 1)
DEJE SA TAK ÚČASŤOU NA BOHU
Človek sa ZJEDNOCUJE s Bohom,
stáva sa Mu PODOBNÝ a žije v
BOŽEJ RODINE Trojice.
DEJE SA TAK ÚČASŤOU NA BOHU
Byť ako Boh znamená:
• BYŤ SVÄTÝ – tak, ako je Boh svätý
• BYŤ LÁSKOU – a tak vytvárať rovnaké vzťahy
lásky ako Boh:
• s Bohom
• s ľuďmi
• a až do krajnosti
• VÝSLEDKOM JE, že prežívame to isté, čo prežíva
ČlovekBoh,
sa ZJEDNOCUJE
s Bohom,
žijúci to isté: BLAŽENOSŤ,
čiže NEBO, čiže
SPÁSU,
VEČNÝ ŽIVOT.
stáva sa
Mu čiže
PODOBNÝ
a žije v
BOŽEJ RODINE Trojice.
HRIECH
Ak človek opustí
Boha, žije bez
Boha a odlišne od
Boha = HRIECH.
HRIECH
PROBLÉM HRIECHU JE V TOM, ŽE:
• NIE SME SVÄTÍ – nežijeme a nie sme ako Boh
• NIE SME LÁSKOU – uprednostňujeme sebectvo
a seba robíme stredom svojho života:
• Preto nemáme spoločenstvo s Bohom – aj
keď sa k Nemu možno modlíme a veríme v
Neho
Akjednotu
človek
opustí
• nevytvárame ani
s ľuďmi,
ale skôr s
nimi súťažíme a presadzujeme
voči nim seba
Boha, žije bez
• VÝSLEDKOM JE, že ani
neprežívame
to, čo
Boha
a odlišne
odžije
Boh: BLAŽENOSŤ NEBA
= Peklo,
zatratenie,…
Boha
= HRIECH.
JEŽIŠ KRISTUS
Ježiš Kristus
prichádza, aby
človeka priviedol
naspäť k Bohu
OBRÁTIŤ SA
= zmeniť svoje
myslenie, život a
konanie tak, aby
sme:
- sa stali Božími
synmi a dcérami
- žili s Bohom
- boli ako Boh
Výsledkom je „NÁVRAT DOMOV“
Človek sa ZJEDNOCUJE s Bohom,
učí sa Mu byť PODOBNÝ a učí sa žiť
v BOŽEJ RODINE Trojice a Cirkvi.
ROZMENENÉ NA DROBNÉ:
• Boh je môj jediný Otec.
• Ježiš je môj starší brat.
• Nebo je môj jediný domov a
jediná vlasť.
• Mojou skutočnou a jedinou
rodinou je Boh, môj Otec, Ježiš,
môj brat a všetci ostatní
súrodenci, ktorí prijali pozvanie
do Božej rodiny – kresťania,
čiže Cirkev.
• Pod Ježišovým vedením sa od
Neho učím žiť nový život
Božieho syna (dcéry) a nové
vzťahy v Božej rodine.
• Tu na zemi som už len
cudzinec na „služobnej ceste“
• Mojim poslaním a „biznisom“
je Otcovo dielo, Otcove zámery
a plány – Božie Kráľovstvo.
• Od Boha som dostal dar
Ducha Svätého, v ktorého sile
všetko toto dokážem.
• Už tu, na zemi, zažívam prvú
skúsenosť Božej blaženosti.
• A už sa teším na chvíľu, keď
skončím svoju úlohu na zemi a
vrátim sa konečne a úplne
domov, do svojej vlasti v Nebi.