Presentatie Bedrijfsleven en Bestemmingsplannen

Download Report

Transcript Presentatie Bedrijfsleven en Bestemmingsplannen

Bedrijfsleven en
bestemmingsplannen
Werkgevers Drechtsteden,
16 juni 2014
De Kamer van Koophandel en ruimtelijke ordening
De taken van de Kamer van Koophandel zijn
veranderd (1). Tot 1-1-2014:
• ‘Regiostimulering’:
•
•
•
•
2
Bedrijfsomgeving (ruimte, bereikbaarheid,
veiligheid, milieu);
Brugfunctie tussen bedrijfsleven en overheid;
Meedenken met en beïnvloeden van (ruimtelijk)
beleid;
Ten behoeve van het functioneren van het
bedrijfsleven (bedrijventerreinen, winkelcentra)
De Kamer van Koophandel en ruimtelijke ordening
De taken van de Kamer van Koophandel zijn
veranderd (2). Sinds 1-1-2014:
• ‘Ondernemersondersteuning’:
•
•
•
•
3
Bedrijfsgroei (start, innovatie, internationaal);
Brugfunctie tussen bedrijfsleven en kennis;
Meedenken met en aandragen van kennis, via
diverse thema’s en projecten;
Ten behoeve van het functioneren van het
individuele bedrijven.
De Kamer van Koophandel en ruimtelijke ordening
• Advisering t.a.v. ruimtelijke ordening niet
meer in takenpakket:
4
•
Van actief naar passief;
•
Van ‘live’ ondersteuning naar ‘digitale’
ondersteuning -> Digitaal OndernemersPlein ->
www.ondernemersplein.nl;
•
Daarnaast Ondernemersdesk
De Kamer van Koophandel en ruimtelijke ordening
• 2014 is overgangsjaar voor KvK:
5
•
Attenderen op (ontwerp-)bestemmingsplannen;
•
Op verzoek maken van knelpuntanalyses;
•
Verder met vullen van www.ondernemersplein.nl
•
Kennisoverdracht naar koepels,
brancheorganisaties en ondernemersverenigingen
-> via secretariaat;
-> via bijeenkomsten
Ruimtelijke ordening en het bestemmingsplan
•
6
Het bestemmingsplan is een ‘eindproduct’ (1):
in tijd / fasering – voorbeeld Dordrecht
•
Collegeprogramma (elke vier jaar): Politiek Akkoord
2014-2018
•
Economisch beleid: Beleid & projecten
•
Structuurvisie : Structuurvisie Dordrecht 2040
Ruimtelijke ordening en het bestemmingsplan
• Het bestemmingsplan is een ‘eindproduct’
(2): geografisch
7
•
Rijk: Betere infrastructuur | Ondernemersklimaat
en innovatie
•
Provincie Zuid-Holland: Visie Ruimte en Mobiliteit
•
Drechtsteden: Ruimtelijke_Strategie
•
Dordrecht: Structuurvisie Dordrecht 2040
Ruimtelijke ordening en het bestemmingsplan
• Hoe vind je het juiste bestemmingsplan?
•
Website gemeente:
Dordrecht -> Ruimtelijke plannen
•
Automatisch en op het juiste moment:
Attenderingsservice: Ruimtelijkeplannen.nl
8
Ruimtelijke ordening en het bestemmingsplan
•
9
Het bestemmingsplan bestaat uit:
•
Toelichting – achtergrond, beschrijving
•
Voorschriften – begrippen, juridische omschrijving van
functies
•
Plankaart – waar mogen welke functies plaatsvinden
Ruimtelijke ordening en het bestemmingsplan
•
10
Reageren op een bestemmingsplan:
•
Checklist –> instrument om bestemmingsplan te toetsen (‘menukaart’)
•
Knelpuntanalyse –> samenvatting en conclusie van checklist
•
Zienswijze -> reactie aan gemeente op basis van knelpuntenanalyse
Ruimtelijke ordening en het bestemmingsplan
•
Checklist – afhankelijk van het soort bestemmingsplan (1)
•
Uitbreidingsruimte bedrijven:
–
–
–
–
–
•
Wijze van bestemmen:
–
–
–
–
11
Altijd controleren, met name in het buitengebied (15 – 20%);
Minimaal 10% (jurisprudentie);
Bij wens tot uitplaatsing kijken naar waarborgen bedrijven (bestemmingsplan pas aanpassen na vertrek
bedrijf; mogelijkheid inbouwen voor verkoop aan soortgelijk bedrijf);
Let op visie gemeente op bedrijvenlocaties! Waar alternatieven?
Let op wijziging van bedrijfsbestemmingen (wegbestemd zonder overleg…)
Hoe zijn de bedrijven in het plan bestemd? Heel specifiek (Bt – Timmerbedrijf), of meer algemeen (B –
bedrijven, of B2 – bedrijfsdoeleinden categorie 2);
Ga voor een zo globaal mogelijke bestemming;
Bedrijventerreinen: pleit voor een minimum- i.p.v. een maximum milieucategorie.
Buitengebied: niet-agrarische bedrijvigheid wordt vaak specifiek bestemd. Kijken naar overzicht van alle
niet-agrarische bedrijven en hun bebouwingsmogelijkheden in het bestemmingsplan!
Ruimtelijke ordening en het bestemmingsplan
•
Checklist – afhankelijk van het soort bestemmingsplan (2)
•
Bereikbaarheid:
–
–
–
•
Parkeren:
–
–
–
–
–
–
–
–
12
Is er voldoende aandacht voor ontsluiting? Past het in het verkeer- en vervoersplan van de gemeente
en/of het mobiliteitsbeleid van de provincie?;
Beoordeling benodigde wegcapaciteit: verhouding intensiteit/capaciteit (I/C). De I/C verhouding mag in de
spits niet boven de 0,8 komen;
Worden er drempels, plateaus of rotondes aangelegd volgens het plan? Geen drempels en plateaus op
bedrijventerreinen (hinder voor vrachtwagens; schade aan goederen). Rotondes: rekening houden met
vrachtwagens met opleggers!
Aantal benodigde parkeerplaatsen moet vraaggestuurd zijn. Behoefte is maatwerk, dus parkeernormen
(CROW) moeten beargumenteerd worden toegepast door gemeente;
Parkeren is een afgeleide functie. Houd rekening met verkeerscirculatie en functies in het gebied;
Winkelcentra: let op loopafstand tot voorzieningen;
Kijk ook naar gebruik van bestaande parkeerplaatsen (bezoekers vs. Werknemers);
Kijk naar parkeerverwijzing!
Kik naar mogelijkheden voor gecombineerd gebruik van parkeerplaatsen (i.p.v. elk bedrijf voor zichzelf);
Betaald parkeren: ter regulering en alleen in winkelcentra ingesteld op ‘funshoppen’;
Vrachtwagenparkeren geregeld, bijvoorbeeld op speciale parkeerplaats?
Ruimtelijke ordening en het bestemmingsplan
•
Checklist – afhankelijk van het soort bestemmingsplan (3)
•
Milieuzonering:
–
–
–
–
–
•
Detailhandel:
–
–
–
–
–
–
–
13
‘Zwaardere’ bedrijven aan de binnenkant; ‘lichtere’ bedrijven aan de buitenkant van het bedrijventerrein;
Let op zonering: krijgen de juiste typen bedrijven voldoende milieuruimte?
Bedrijfswoningen / woonboten: liever niet op bedrijventerreinen vanwege beperkend effect;
Staat van bedrijfsinrichtingen (voorgeschreven afstand tot gevoelige bestemmingen): maatwerk!
Let op vrijstellingsbevoegdheid, ten behoeve van typen bedrijven die niet staan genoemd in de SVB, maar
wel vergelijkbaar zijn.
Wordt er nieuwe detailhandel mogelijk gemaakt op bedrijventerreinen (geen PDV)?
Wordt er veel uitbreiding toegestaan in centrumgebieden (leegstand!)?
Indien Perifere DetailhandelsVestigingen (PDV) op bedrijventerreinen, dan alleen geclusterd;
Wordt er rekening gehouden met laad- en losmogelijkheden en bevoorrading?
Solitaire vestigingen zoveel mogelijk voorkomen (m.u.v. supermarkten);
Let op scheve concurrentieverhoudingen (grote ontwikkeling in kleine kern);
Wat is er geregeld voor internetwinkels (vestiging, afhaalpunten)?
Ruimtelijke ordening en het bestemmingsplan
•
Knelpuntenanalyse en zienswijze:
•
Knelpuntanalyse –> samenvatting en conclusie van checklist:
–
–
–
•
Zienswijze -> reactie (brief / e-mail) aan gemeente op basis van knelpuntenanalyse
–
–
–
•
Kop en staart
Puntsgewijs (per thema en/of onderdeel bestemmingsplan)
Altijd bereidheid tot nadere toelichting en overleg aangeven aan het eind!
Ondersteuning vanaf 2015
–
–
–
–
14
Toelichting (‘tekstgedeelte van het bestemmingsplan’)
Regels / voorschriften
Plankaart
www.ondernemersplein.nl
KvK -> accountmanager, Ondernemersdesk
Koepelorganisaties (VNO, MKB,….)
Adviesbureau