Transcript Document

MS.Pantharee Sawasdimongkol
1
เนือ้ หา
 ประวัตขิ อง PHP
 PHP คืออะไร
 ทำไม PHP จึงเป็ นทีน่ ิยม
 โครงสร้ำงของ PHP
 Language Reference
 ข้อแตกต่ำงของ PHP กับ ASP
PHP Programming
introductio
n2
ประวัติ PHP




PHP ย่อมำจำก Professional Home Page
เริม่ สร้ำงขึน้ ในกลำงปี 1994
ผูพ้ ฒ
ั นำคือ นำย Rasmus Lerdorf
ปั จจุบนั PHP มีกำรพัฒนำมำเป็ นรุน่ ที่ 5
 Version แรกเป็ นทีร่ จู้ กั ในชือ่ ว่ำ Personal Homepage Tools ในปี 1994
ถึงกลำงปี 1995
 Version ทีส่ องชือ่ ว่ำ PHP/FI ในกลำงปี 1995
 Version 3 เป็ นทีร่ จู้ กั กันในชือ่ ว่ำ PHP3 เริม่ ใช้กลำงปี 1997
 Version 4 ถ ้าเป็ น commercial ใช้ชอ่ื ว่ำ Zend
(Zend ย่อมำจำก Ze(ev) + (A)nd(I Gutmans)
 Version 5 เป็น Stablee Version ล่ำสุด
PHP Programming
introductio
n3
PHP คืออะไร
 เป็ นภำษำ Script สำหรับแสดงเว็บเพจอย่ำงหนึ่ง จัดอยูใ่ นกลุ่ม Server Side
Script เช่นเดียวกับ ASP
 กำรทำงำนจะแทรกอยูใ่ นเอกสำร HTML
 สามารถ Compile ได้ทงั ้ บนระบบปฏิบตั กิ ำร UNIX, Windows
NT/2000/XP, Windows 9x
 ความสามารถในกำรทำงำนสูง โดยเฉพาะกับการติดต่อกับ Database เช่น MySQL,
msSQL, Sybase และ PostgreSQL เป็ นต้น
PHP Programming
introductio
n4
สิ่งที่ PHP สามารถทาได้
 CGI
 Database-enable web page
 Database
Adabas D InterBase
DBase
mSQL
Empress
MySQL
FilePro
Oracle
Informix
PostgreSQL
PHP Programming
Solid
Sybase
Velocis
Unix dbm
introductio
n5
ทาไม PHP จึงเป็ นที่นิยม













Open source
No cost implementation – PHP เป็ นของฟรี
Server side
Crossable Platform
HTML embedded
Simple language
Efficiency
XML parsing
Server side
Database module
File I/O
Text processing
Image processing
PHP Programming
introductio
n6
การทางานของ PHP
 ทำงำนบน Server
 ทำงำนร่วมกับเอกสำร HTML
 สำมำรถแทรกคาสัง่ PHP ได้ตำมทีต่ อ้ งกำรลงในเอกสำร HTML
 ทำงำนในส่วนทีเ่ ป็ นคำสังของ
่
PHP ก่อน เมือ่ มีกำรเรียกใช้เอกสำรนัน้ ๆ
 แสดงผลออกทำง Web Browsers
PHP Programming
introductio
n7
โครงสร้ างภาษา PHP
 แบบที่ 1 XML style
<?php คาสัง่ ภำษำ PHP ?>
ตัวอย่าง
<?php
echo “Hello World ! <br>”;
echo “I am PHP”;
?>
PHP Programming
introductio
n8
โครงสร้ างภาษา PHP (ต่อ)
 แบบที่ 2 SGML style
<? คำสังภำษำ
่
PHP ?>
ตัวอย่าง
<?
echo “Hello World ! <br>”;
echo “I am PHP”;
?>
PHP Programming
introductio
n9
โครงสร้ างภาษา PHP (ต่อ)
 แบบที่ 3 Java Language style
<script language=“php”>
คำสังภำษำ
่
PHP
</script>
ตัวอย่ำง
<script language=“php”>
echo “Hello World”;
</script>
PHP Programming
introductio
n10
โครงสร้ างภาษา PHP (ต่อ)
 แบบที่ 4 ASP Style
<% คำสังภำษำ
่
PHP %>
ตัวอย่ำง
<%
echo “Hello World ! <br>”;
echo “I am PHP”;
%>
PHP Programming
introductio
n11
โครงสร้ างของภาษา PHP (ต่อ)
 แบบทีเ่ ป็ นทีน่ ิยม คือ แบบที่ 1
 ผลทีไ่ ด้เมือ่ ผ่ำนกำรทำงำนแล้วจะได้ผลดังนี้
Hello World !
I am PHP
 ข้อสังเกต
- รูปแบบคล้ำยกับภำษำ C และ Perl
- ใช้เครือ่ งหมำย ( ; ) คันระหว่
่
ำงคำสังแต่
่ ละคำสัง่
 File ทีไ่ ด้ตอ้ ง save เป็ นนำมสกุล php
PHP Programming
introductio
n12
Language Reference
 Comments
- เหมือนกับกำร Comment ของภำษำ C, C++ และ Unix
 ตัวอย่ำง
<?php
echo “Hello !”; // กำร comment แบบ 1 บรรทัด
/* แบบหลำยบรรทัดตัง้ แต่ 2 บรรทัดขึน้ ไป */
echo “World”; # กำร comment แบบ shell-style
?>
PHP Programming
introductio
n13
หลักการเขียนโปรแกรม php
 พืน
้ ฐานเหมือนกับภาษา C
 ใช้พืน
้ ที่ว่างได้ โดยการเว้นบรรทัดในขณะที่ยงั เขียนคาสังต่
่ างๆ ไม่จบ
ประโยคสามารถทาได้
 Case-Sensitive บางกรณี คือ ตัวเล็ก-ตัวใหญ่มีความแตกต่างกันในการ
อ้างอิงตัวแปร แต่ถ้าเป็ นการใช้คาสัง่ เช่น if ก็จะเหมือนกับ IF หรือ
function อย่างเช่น empty() อาจจะเขียนเป็ น Empty() ก็ได้
 ปิดคาสังทุ
่ กประโยคด้วย ;
PHP Programming
introductio
n14
คาสัง่ echo
 เป็ นคำสังส
่ ำหรับแสดงผลลัพธ์ไปทีโ่ ปรแกรม browser
 รูปแบบ
echo ข้อควำม1 หรือตัวแปร1, ข้อควำม2 หรือตัวแปร2, ข้อควำม3 หรือตัวแปร3, …
 ข้อควำม เขียนภำยใต้เครือ่ งหมำย double quote (“ “) หรือ single quote (‘ ‘)
 ตัวแปรของภำษำ PHP จะขึน้ ต้นด้วยเครือ่ งหมำย $ เสมอ คล้ำยกับภำษำ Perl
PHP Programming
introductio
n15
ตัวอย่างที่ 1 intro.php
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Example –1</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<?php phpinfo() ; ?>
<BODY>
</HTML>
*** ทำกำร สร้ำง Folder ชือ่ PHP_Demo ไว้ใน c:\Appserv\www\
และเก็บ File นี้ไว้ใน Folder ดังกล่ำว
PHP Programming
introductio
n16
้
การเรียกใชงาน
 เปิ ดโปรแกรม browser
 พิมพ์ url
 http://localhost/php_demo/intro.php
PHP Programming
introductio
n17
ตัวอย่างที่ 2 (date.php)
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Example –2</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Today’s Date: <? print(Date("l F d, Y")); ?>
</BODY>
</HTML>
Today's Date: Monday November 3, 2009
PHP Programming
introductio
n18
ตัวอย่างที่ 3 (Sample1.php)
<?
echo"Hello Word <br>";
echo"Hello PHP Programming";
?>
บันทึกไฟล์เป็ น
Sample1.php
PHP Programming
introductio
n19
การเชื่อมต่อข้ อความหรื อตัวแปร
 ใช้เครือ่ งหมำย . (จุด) หรือ, (ลูกน้ ำ)
เช่น
echo “ปณั ฑรีย์ ”. “สวัสดิมงคล”;
หรือ
echo “ปณั ฑรีย์ ”, “สวัสดิมงคล”;
ผลลัพธ์
ปณั ฑรีย์ สวัสดิมงคล
PHP Programming
introductio
n20
การขึ ้นบรรทัดใหม่
 ใช้ Tag เหมือนกับ HTML Tag คือ “<br>” (Tag br )
เช่น
echo “ปณั ฑรีย<
์ br>บุ๋ม”;
หรือ
echo “ปณั ฑรีย”์ ,“<br>”.“บุ๋ม”;
ผลลัพธ์
ปณั ฑรีย์
บุ๋ม
PHP Programming
introductio
n21
<font>……..</font> (Tag font)
เช่น
สี
ขนำด
ั ฑรีย<
echo “<font color=‘red’ size=20 face=‘JasmineUPC’>ปณ
์ /font>”;
แบบ
ผลลัพธ์
ปั ณฑรีย์
ตัวหนา <b>………….</b>
ตัวเอียง <i>…………..</i>
ตัวขีดเส้นใต้ <u>………….</u>
เช่น
echo “<b><i><u>ปณั ฑรีย<
์ /u></i></b>”;
ผลลัพธ์
ปัณฑรีย์
คาสั่ง Print
print("ข้อควำมทีต่ อ้ งกำรแสดง");
คำสัง่ print จะทำงำนเหมือนกับคำสัง่ echo แต่คำสัง่ print นัน้ สำมำรถแสดง
ค่ำได้ครัง้ หนึ่งค่ำเท่ำนัน้ ในขณะทีค่ ำสัง่ echo สำมำรถแสดงค่ำได้หลำย ๆ ค่ำ
<?
print"Hello Word";
print"<br>";
print"Hello PHP Programming";
?>
บันทึกไฟล์เป็ น
Sample2.php
PHP Programming
introductio
n24
คาสั่ง Printf
Printf(String format,…);
คำสัง่ Printf จะทำงำนเหมือนกับคำสัง่ echo และ print เพือ่ ส่งข้อมูลไปแสดง
ทีB
่ rownser แต่คำสัง่ Printf นัน้ สำมำรถทีจ่ ะกำหนดรูปแบบกำรแสดงข้อมูลได้
ด้วย เหมือนกับภำษำ C
PHP Programming
introductio
n25
ไฟล์ Sample3.php
<?
$name=‘Pantharee Sawasdimongkol’;
$old=21;
$salary=39000.45;
$key=165;
printf("ชือ่ %s ",$name);
printf("<br>อำยุ %d ",$old);
printf("<br>เงินเดือน %.2f ",$salary);
printf("<br>Character ของ key คือ %c ",$key);
?>
PHP Programming
introductio
n26
สัญลักษณ์ ในฟั งก์ ช่ ัน prinf();
%d เลขฐานสิบ
%b เลขฐานสอง
%c รหัส ASCII
%f ทศนิยม
%o เลขฐานแปด
%s ตัวอักษร String
%x , %X เลขฐานสิบหก
PHP Programming
introductio
n27
ผลลัพท์ที่ได้จากตัวอย่าง
ชือ่
อำยุ 21
เงินเดือน 39000.45
Character 165 key คือ ฅ
PHP Programming
introductio
n28
<?php
$name = “boom.com" ;
$webmaster = “ปณั ฑรีย์ สวัสดิมงคล" ;
echo "ยินดีตอ้ นรับสูเ่ ว็บ $name เว็บมำสเตอร์มนี ำมว่ำ $webmaster";
?>
ผลลัพท์จากตัวอย่าง
ยินดีตอ้ นรับสูเ่ ว็บ boom.com เว็บมำสเตอร์เขำมีนำมว่ำ ปณั ฑรีย์ สวัสดิมงคล
PHP Programming
introductio
n29
ให้นกั ศึกษำใช้คำสัง่ php เพือ่ แสดงข้อควำมในรูปแบบของ AngsanaUPC
ออกมำดังต่อไปนี้
ชือ่ ปัณฑรีย์ นำมสกุล สวัสดิมงคล (สีดำ ตัวหนำ ขนำด = 25)
รหัสนักศึกษำ 45410261 (สีดำ ตัวหนำ-เอียง ขนำด = 25)
สำขำวิชำ เทคโนโลยีสารสนเทศ (สีดำ ตัวหนำ ขนำด = 25)
ภำควิชำ เทคโนโลยีสารสนเทศ (สีดำ ตัวหนำ ขนำด = 25)
มหำวิทยำลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี (สีดำ ตัวหนำ ขนำด = 25)
เบอร์โทร 085-0482434 (รหัสสี “#740a9b” ตัวหนำ-เอียง ขนำด = 25)
Email [email protected] (รหัสสี “#13707b” ตัวเอียง ขนำด = 25)
หมายเหตุ (กาหนดรูปแบบและสีสนั ตามคาสัง่ Sava file : ชื่อ_ID.php
เช่น pantharee_45410261.php)