BIOTECHNOLOGIJA VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

download report

Transcript BIOTECHNOLOGIJA VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Nacionalinis Bolonijos proceso seminaras studentams
„Studijų kokybės užtikrinimas: studentų, akademikų ir darbdavių dialogas“
Kaunas, 2008 04 15
Vytauto Didžiojo universitetas
Jungtinių magistrantūros
programų privalumai,
rezultatai, perspektyvos
Lietuvoje
Algimantas Paulauskas
VDU Biologijos katedra
Nacionalinis Bolonijos proceso seminaras studentams
„Studijų kokybės užtikrinimas: studentų, akademikų ir darbdavių dialogas“
Kaunas, 2008 04 15
1. Jungtinė studijų programa
Vytauto Didžiojo universitetas
Jungtinė studijų programa – Lietuvos
aukštųjų mokyklų kartu su kitų valstybių
aukštosiomis mokyklomis (vadinama –
aukštosios mokyklos-partnerės) rengiamos
ir vykdomos studijų programos
Jungtinės studijų programos tikslai turi
pagrįsti, kad studentams suteikiamos žinios
ir ugdomi jų gebėjimai atvers jiems naujas
galimybes
Nacionalinis Bolonijos proceso seminaras studentams
„Studijų kokybės užtikrinimas: studentų, akademikų ir darbdavių dialogas“
Kaunas, 2008 04 15
1. Jungtinė studijų programa
Vytauto Didžiojo universitetas
•Jungtinė studijų programa rengiama, vertinama
(akredituojama), registruojama ir vykdoma tik
tada, kai aukštųjų mokyklų-partnerių
metodinė ir materialinė bazė, dėstytojai,
mokslinė veikla gali užtikrinti kiekvienos iš
aukštųjų mokyklų-partnerių jungtinės studijų
programos dalies studijų kokybę.
•Jungtines studijų programas kartu gali vykdyti
ne mažiau kaip dvi aukštosios mokyklos.
Kiekviena iš aukštųjų mokyklų-partnerių,
siekiančių vykdyti jungtines studijų programas bei
teikti jungtinius laipsnius, savo valstybėje turi
turėti teisę vykdyti bent vieną tos (tų) studijų
krypties ir studijų pakopos, kurioje kuriama
jungtinė studijų programa, programą
1. Jungtinė studijų programa
Vytauto Didžiojo universitetas
Jungtinės studijų programos studento
studijų dalies galimybė kiekvienoje iš
jungtinį laipsnį teikiančių aukštųjų
mokyklų-partnerių turėtų būti ne mažesnė
kaip 25 procentai studijų programos
apimties.
Jungtinės studijų programos vykdymui
užtikrinti gali būti panaudotos Europos
Sąjungos ir kitų tarptautinių programų,
aukštųjų mokyklų-partnerių, rėmėjų ir kitų
šaltinių lėšos.
2. Tarptautinė jungtinė programa
“Job Creation Oriented Biotechnology”
Vytauto Didžiojo universitetas
International First Level Degree
Interfaculty and Interuniversity
A Consortium is established among the following
Universities:
Charles University Prague
Polytechnic University of Valencia
Rheinische Friedrich Wilhelms Universität Bonn
Università degli Studi di Lecce
Università degli Studi di Perugia
Università degli Studi di Udine
University of Budapest
University of Gdansk and Medical University of Gdansk
University of Lisbon
University of Turku
Vytautas Magnus university
2. Tarptautinė jungtinė programa
“Job Creation Oriented Biotechnology”
Vytauto Didžiojo universitetas
ART. 2
The legal base of the Consortium is Perugia, at
the University of Perugia, Piazza Università, 1
Perugia 06100. The official language of the
Consortium activities and the study programme is
English.
ART. 3
- AIMS AND OBJECTIVES
The aims of the Consortium are:
the establishment of an European Degree in
Biotechnology,
the organisation of the International Degree
Programme.
2. Tarptautinė jungtinė programa
“Job Creation Oriented Biotechnology”
Vytauto Didžiojo universitetas
ART. 4 - ADMISSION AND DURATION OF THE
COURSE
For admission, the students must possess the
Diploma, or equivalent, of secondary school.
The number of students admitted is 40. This
number is divided between the Universities which
select their students.
Ten positions are available for Perugia University
and the admission test, in English, is a multiple
choice on basic knowledge in mathematics,
physic, chemistry and biology.
The duration of the course is three years.
ART. 5 - OFFICIAL LANGUAGE
The official language of the course is English.
2. Tarptautinė jungtinė programa
“Job Creation Oriented Biotechnology”
Vytauto Didžiojo universitetas
ART. 6 - COMMITTEES OF THE
CONSORTIUM
•
•
•
•
•
•
The Committees of the Consortium are:
Advisory Committee of Rectors,
Teaching Committee,
Management Committee,
Quality Assurance Assessment
Committees,
Student Committee.
3. Bendradarbiavimas vystant
biotechnologija Kauno regione
Studijų programų, dėstymo metodikų atnaujinimas
Vytauto Didžiojo universitetas
Dauguma biocheminės, molekulinės biologijos ir biotechnologinės
pakraipos mokslinių tyrimų institutų, aukščiausios kvalifikacijos specialistų
bei biotechnologijos pramonės įmonių yra susitelkę Vilniuje.
Tai leidžia Vilniaus aukštojo mokslo įstaigoms bendradarbiauti, rengiant
biotechnologijos specialistus.
Kituose miestuose galimybės daug kuklesnės, todėl būtinas esminis jų
mokslinių tyrimų ir mokymo bazės stiprinimas.
Siekdami išspręsti šią problemą optimaliai ir mažiausių investicijų būdu,
numatėme
suvienyti Kauno aukštųjų mokyklų žmogiškąjį ir techninį
potencialą, kurdami tarpuniversitetinį magistrantūros studijų
tinklą vykdydami BPD 2.5 priemonės „Žmogiškųjų išteklių kokybės
gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ projektą Nr BPD2004-ESF2.5.0-03-05/0097 „Kauno tarpuniversitetinių biomolekulinių mokslų
magistrinįų studijų integracija“ (bendra projekto vertė 1324251 Lt),
tarp penkių Kauno universitetų VDU, KMU, LKKA, KTU, LVA.
ES struktūriniams fondams buvo parengtmi du susiję projektai, kurių tikslas
- sukurti Kauno tarpuniversitetinį molekulinių gyvybės mokslų (molekulinės
biologijos,
biotechnologijos,
bioinformatikos/sisteminės
biologijos)
magistrantūros studijų tinklą.
Šis 2.5 priemonės projektas skirtas parengti tarpuniversitetinius studijų
modulius, pritaikytus visų Kauno universitetų biomolekulinių mokslų
magistrantūros studijoms, kuriuos laisvai galėtų pasirinkti įvairiu
specializacijų magistrantai
3. Bendradarbiavimas vystant
biotechnologija Kauno regione
Vytauto Didžiojo universitetas
Priemonės studijų infrastruktūros atnaujinimui: įranga,
patalpos, etc.
2006 m. buvo pateiktas 1.5 projektas BPD2004-ERPF-1.5.012-05/0085 „Biomolekulinių mokslų studijų
tarpuniversitetinio tinklo sukūrimas Kaune“ (7203310.00 Lt).
Parengtą projektą galima tobulinti ir panaudoti, teikiant
naują paraišką finansavimui gauti; taip pat yra parengti keli
pastatų rekonstrukcijos projektai, kurių realizavimas padėtų
išspręsti patalpų ir įrangos trūkumo problemas:
Patalpos – Vileikos 8 dešiniojo fligelio antstatas (2005 m.
parengtas trečiojo aukšto projektas, 500 m2, 5 mln. Lt.) iš
esmės išspręstų auditorijų ir mokomųjų laboratorijų patalpų
stokos problemą.
Taip pat būtų aktualus nuolatinis reagentų ir laboratorinių
vartojimo reikmenų tiekimas studijoms, įrangos
atnaujinimas, priežiūra ir remontas
Techninio personalo – inžinierių ir laborantų etatų
sukūrimas.
1. Biotechnologijos specialistų
rengimas VDU
Molekulinė biologija ir biotechnologija
Vytauto Didžiojo universitetas
Molecular Biology
160h
4.0 kr
Immunology
160
4.0
Membranes and Bioenergetics
140
3.5
Plant and Animal Molecular Biology
140
3.5
Basic Biotechnology
160
4.0
Enzymology
140
3.5
Special Biotechnology
140
3.5
Bioinformatics and nanotechnology
140
3.5
Course work
120
3.0
Researche work 160
Practical researche work
200
5.0
Electives Courses: Radioecology
160
4.0
Solid state and surfaces analysis
160
4.0
Sustainable Development
160
4.0
Genetically Modified Organisms
160
4.0
System Biophysics
140
3.5
Molecular Ecology
140
3.5
Biotechnology for Medicine
140
3.5
Special Course
140
3.5
Master Thesis
20
4.0
4. Biotechnologijos mokslo vystymas
Vytauto Didžiojo universitetas
Dėstytojų mokslinės ir pedagoginės
kompetencijos tobulinimas
Tarpuniversitetiniai dėstytojų mainai vyksta,
tačiau vangiai. Jie galėtų iš išskirtinio reiškinio
tapti įprastiniu.
Būtina skirti lėšų dėstytojų dalyvavimui
mokslinėse ir pedagoginėse konferencijose,
tarptautinėse mokyklose remti bei išvykoms į
trumpalaikes (1-3 mėn.) dalykines stažuotes
finansuoti.
Dėstytojų vertinimas turėtų priklausyti nuo jų
aktyvumo dalyvaujant tarptautinėse mokslo ar
studijų programose, parengtų mokymo priemonių
kokybės ir kiekybės.
4. Biotechnologijos mokslo vystymas
Specialistų rengimas užsienyje
Vytauto Didžiojo universitetas
Dėstytojų dalyvavimas Bioinformatikos ir
Proteomikos kursuose arba stažuotėse, pvz.,
Suomijos ar Švedijos proteomikos centruose.
Vienintelis būdas grąžinti išvykusiuosius ir
pritraukti aukštos kvalifikacijos užsienio
specialistų yra sukurti lygiavertę užsieniui
aplinką mokslo veiklai – reformuoti atlyginimų
ir mokslo finansavimo bei specialistų
kompetencijos vertinimo sistemą.
Tai priklauso nuo
1) finansavimo;
2) normalios akademinių vertybių sistemos.
4. Biotechnologijos mokslo vystymas
Mokslinių tyrimų tematikos konsolidavimas
Vytauto Didžiojo universitetas
Pagrindinės biotechnologijos vystymo kryptis
Kaune galėtų būti dvi
biomedicinos tyrimų tematika konsoliduotų
VDU, KTU ir KMU,
aukštesniųjų organizmų biotechnologijos
tyrimai - VDU, KTU, LŽŪA, LVA, LMI, LSDI,
LŽI mokslininkus.
Nekalbant apie konkrečias tyrimų tematikas,
veiksminga būtų institucijų partnerystę bei
mokslo ir verslo bendradarbiavimą skatinančių
projektų finansavimo sistema
4. Biotechnologijos mokslo vystymas
Priemonės specialistų rengimo pagerinimui
Vytauto Didžiojo universitetas
Spręsti problemas, remiantis ne siauru instituciniu, o
valstybiniu požiūriu. Kauno regione yra daug silpnų
studijų ir mokslo institucijų, kurios nepajėgios pavieniui
užtikrinti reikiamą studijų ir tyrimų lygmens. Todėl
regiono vystymuisi būtų naudingas racionalus
tarpinstitucinis žmogiškųjų išteklių bei materialios bazės
apjungimas ir stiprinimas:
1) bendri magistrantūros studijų moduliai, kurie būtų
sudaromi taip, kad aukščiausios kvalifikacijos dėstytojai
dirbtų su įvairių specializacijų (skirtingų universitetų)
studentais;
2) tarpuniversitetinių laboratorijų su brangia šiuolaikine
laboratorinės įranga steigimas;
3) nuolatinis studijų programų atnaujinimas, efektyviai
išnaudojant turimą bazę ir racionaliai įvertinant visų
institucijų poreikius;
4) naujausių tyrimo technologijų įsigijimas, infrastruktūra
darbui su ląstelių kultūromis, audinių inžinerijai,
naujausioms genomikos ir proteomikos technologijoms.
Biotechnologija Lietuvoje?
Vytauto Didžiojo universitetas
Ačiū uždėmesį