Samarbejdet mellem kommuner og politi om miljøsager

Download Report

Transcript Samarbejdet mellem kommuner og politi om miljøsager

Samarbejdet mellem kommuner og
politi om miljøsager (landbrug)
Dagens program:
•
•
•
•
•
•
•
administrativ og strafferetlig håndhævelse
miljøtilsynet
hvornår politianmeldelse?
hvad skal anmeldelsen indeholde?
efterforskning og evt. gennemførelse af retssag
bøder og tvangsbøder
andre retsfølger
Administrativ og strafferetlig
håndhævelse
Administrativ håndhævelse => mhp. lovliggørelse
• forudsætter et eksisterende ulovligt forhold
Strafferetlig håndhævelse => mhp. straf
• forudsætter et konstateret ulovligt forhold
• En gyldig forpligtelse (formelle og materielle mangler)
Lovliggørelsesprocessen er principielt uafhængig af strafspørgsmålet, eks:
• evt. selvhjælpshandling trods politianmeldelse
• ikke nødvendigvis samme ansvarssubjekt for strafansvar og lovliggørelse
Samspil mellem lovliggørelse og straf, eks:
• politianmeldelse som konsekvens af manglende lovliggørelse
• tvangsbøder idømmes under straffesagen
Miljøtilsynet
Tilsyn
• løbende tilsyn
• tilsynsbeføjelser – herunder forholdet til retssikkerhedsloven
– adgang uden retskendelse
– oplysningspligter
Håndhævelsespligt
•
•
•
•
håndhævelse ctr. ny regulering
håndhævelsesbeføjelserne
særligt om indskærpelsen
myndighedspassivitet?
Politianmeldelse – hvornår?
Når den administrative håndhævelse ikke lykkes
- dog ej ved bagatelsager (medmindre gentagelse)
- ofte påstand om både tvangsbøder og straf
Ved grove overtrædelser, eks:
- klare overtrædelser af generelle forbud, eks. mbl. §§ 19 og 27
- vedvarende eller gentagne vilkårsovertrædelser
- manglende tilladelse/godkendelse
Se nærmere i vejledning om håndhævelse af mbl…
Hvad skal politianmeldelsen
indeholde?
Tjekliste og eksempler i Miljøstyrelsens vejledning om
håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven
Anmeldelsen bør navnlig indeholde:
–
–
–
–
–
–
–
en redegørelse for, hvori det ulovlige forhold består (retligt og faktisk)
dokumentation for overtrædelsen
dokumentation for eventuelle udgifter til analyser mv.
relevante oplysninger ift. afgrænsningen af den/de ansvarlige
om der (tillige) ønskes påstand om tvangsbøder
beregning af evt. økonomisk fordel (fortjeneste/besparelse)
forslag til sanktion (herunder vurdering af miljømæssige konsekvenser
og andre strafskærpende omstændigheder, se nedenfor under
”bøder”)
Efterforskning og evt. retssag
Politiets efterforskning
• sigtelse og afhøring (evt. med bistand fra kommunen)
Gennemførelse af straffesagen
•
•
•
•
tilsynsmyndigheden som vidne og interesseret part
afhøring af de implicerede
dokumentation af bevismateriale
fremadrettet læring af straffesager…
Bøder og tvangsbøder
• Bøden er en sanktion, tvangsbøden er et tvangsmiddel…
• bødeniveau?
– minimumsstraffe i strafskærpelsesloven (Rigsadvokatens
meddelelse nr. 8/2008)
– særlig strafskærpelsesregel i mbl. § 110, stk. 2:
• forsæt eller grov uagtsomhed, og
• fare for eller skade på miljø/for økonomisk vindings skyld
• tvangsbøder i praksis?
– formålet er lovliggørelse (egnet middel?)
– tvangsbødernes størrelse og hyppighed?
– hvad sker der, hvis tvangsbøderne ikke virker?
Andre retsfølger…
Konfiskation
– hvad kan konfiskeres?
– hos hvem?
– mbl. § 110, stk. 5 (husdyrbrugslovens § 93, stk. 2): udgangspunktet
er konfiskation af fortjeneste
– særligt om overproduktionssager…
Rettighedsfrakendelse
- mbl. § 110b, stk. 1, nr. 2: ”Gentagne gange dømt”…
- (mistet miljøansvarlighed)