INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

download report

Transcript INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

XXXdag den . XX.XX.XX
Program
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
Velkomst
Hvad er skolepraktik?
Uddannelser i skolepraktik
Optagelse til skolepraktik
EMMA-kriterierne
Tidsplan
Skolepraktikelevers retslige stilling
Økonomi
Ferie
Barsel
Tilmelding
Rundvisning
Hvad er skolepraktik?
Erstatning for en uddannelsesaftale.
Mulighed for at gennemføre sin uddannelse i
skolepraktik.
Varigheden af uddannelsen er nøjagtig som hvis det
var en almindelig elevplads.
Skoleophold nøjagtig som ved en almindelig
elevplads.
SkolePraktikuddannelsen?
Uddannelsen kan gennemføres:
a) alene i skolepraktik
b) kombineret med VFU (praktik)
c) kombineret med delaftale
d) kombineret med kort aftale
e) en kombination heraf
f) restlære
Uddannelser i skolepratik
 Alle erhvervsuddannelser udbydes i princippet i
skolepraktik (uddannelsesgaranti)
 Undervisningsministeren har dog fastsat, at en række
uddannelser ikke udbydes (Finansuddannelsen,
Eventkoordinator, Ferskvareassistent)
 Adgangsbegrænsning (Kontor med specialer)
Uddannelser i skolepraktik
Inden for det merkantile område udbydes i øjeblikket:
 Generel kontor
 Kontor med specialet administration (kvote)
 Handelsuddannelse med speciale salg
 Salgsassistent
 Butiksmedhjælper
Hvornår begynder skolepraktik?
 Skolepraktik skal starte præcis en kalendermåned
efter afsluttet grundforløb.
Optagelse i skolepraktik
Du skal:
 have registreret 3 uddannelsesønsker i Elevplan
 være registreret som praktikpladssøgende
 deltage i informationsmøde
 være registreret på praktikpladsen.dk
 tilmelde dig skolepraktik (tilmeldingsblanket,
ansøgning, cv m.v.)
 komme til EMMA-samtale
 opfylde EMMA-kriterierne
 HUSK: Skolepraktik er et engangstilbud!
EMMA-kriterierne
 Egnet
 Mobil geografisk
 Mobil fagligt
 Aktivt søgende
Disse betingelser skal opfyldes ved optagelsen til
skolepraktik og under hele skolepraktikken.
EMMA - Egnet
 ”Ved optagelse til skolepraktik skal skolen foretage en
vurdering af, om eleven er egnet til at gennemføre den
ønskede uddannelse, og om eleven efter gennemført
uddannelse efterfølgende vil kunne fungere på
arbejdsmarkedet”. (Bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser)
EMMA – Mobil geografisk
 ”Eleven skal opsøge og må ikke afslå tilbud om en
praktikplads, henholdsvis skolepraktikplads, i hele
landet”.
(Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser)
EMMA – Mobil fagligt
 Ikke nok at søge praktikplads inden for én enkelt
uddannelse.
EMMA – Aktivt søgende
 ”For at kunne optages til skolepraktik, skal eleven fra
grundforløbets afslutning i den personlige
uddannelsesplan dokumentere, at eleven:
1) har søgt ansættelse som elev inden for de
uddannelser, som grundforløb giver adgang til
2) har søgt ansættelse, jf. nr. 1, hos virksomheder, der
har ledige praktikpladser på praktikpladsen.dk”
 Jobsøgningen skal altså dokumenteres i ELEVPLAN,
se uddelte vejledning!
EMMA i SkolePraktik
 EMMA-kriterierne skal også opfyldes, mens man er i




skolepraktik.
Egnet
Mobil geografisk
Mobil fagligt
Aktivt søgende (Elevplan)
UVM og SkolePraktik
 Ifølge Undervisningsministeriet er Skolepraktik ikke
en rettighed – men noget man gør sig fortjent til!
Tidsplan
Infomøde: d.
Frist for ansøgning: d.
EMMA-samtaler: d.
Start i Skolepraktik: d.
Skolepraktikelevers retslige stilling
 Skolepraktikelever er ikke lønmodtagere.
 Skolepraktikelever har derimod elevstatus.
 Retligt gælder således love og bekendtgørelser for
erhvervsskoleområdet.
Skolepraktikelevers retslige stilling
 I perioder med delaftaler har skp-elever
lønmodtagerstatus, dvs. så gælder kollektive
overenskomster og lovgivning om arbejdstageres
ansættelses- og arbejdsvilkår m.v. Dermed får eleven
løn og ikke skolepraktikydelse.
Økonomi
Skolepraktikydelse i 2012:
Elever under 18 år:
Over 18 år :
Udbetales bagud.
2.851 kr./md.
6.829 kr./md.
Økonomi
Elever under anden offentlig forsørgelse modtager
ikke skolepraktikydelse.
Anden offentlig forsørgelse kan fx være:
 revalidering
 arbejdsløshedsdagpenge
 sygedagpenge
 kontanthjælp
Økonomi
 Elever i skolepraktik får ikke befordringsfradrag, da de
ikke er lønmodtagere.
 I stedet ydes et befordringstilskud, hvis eleven har
mere end 10 km til skole. Ordningen administreres af
AUB.
 Der ydes 90 pct. af billigste offentlige transport.
Ferie
 Skolepraktikelever er ikke omfattet af ferieloven.
 Undervisningsministeriets opfattelse at
skolepraktikelever skal have fem ugers ferie om året
efter ferielovens principper.
 Skolepraktikelever modtager skolepraktikydelse under
ferie. Evt. optjent feriegodtgørelse fra tidligere
modregnes.
Feriefridage
 Skolepraktikelever er ikke omfattet af retten til
feriefridage.
 Undervisningsministeriets opfattelse at skp-elever
skal have feriefridage på lige fod med andre.
 Bemærk: Skolepraktikelever optjener ikke ferie og
feriegodtgørelse og feriefridage til efterfølgende år og
ansættelsesforhold.
Ferie
 Sommerferie: uge
 Ferie: uge
 Ferie:
Arbejdstider
Skolepraktik er ikke en skole.
Skolepraktik er en virksomhed!
Arbejdstider:
Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag
Mulighed for flex
8.00-16.00
8.00-15.00
8.00-13.00
Barsel
 Pga. den manglende lønmodtagerstatus er
skolepraktikelever ikke omfattet af lov om
ligebehandling og har derfor ikke ret til orlov og
dagpenge.
 Ministeriets standpunkt at skolepraktikelever af begge
køn gives frihed fra skolen ifm. Barsel på lige fod med
elever med uddannelsesaftale.
 Såfremt eleven ikke kan få anden offentlig ydelse, kan
eleven i stedet modtage skolepraktikydelse.
Kontaktoplysninger