Exempel på Enkel anvisning för planering av projekt" (mix008

Download Report

Transcript Exempel på Enkel anvisning för planering av projekt" (mix008

Pejl®
Projektstyrningsmodell
Enkel anvisning för planering av projekt
Detta exempel visar principen för hur man går från ”Övergripande
Produktmål” till ”Preciserade Produktmål” till ”Krav” och slutligen till
”Aktiviteter”.
Därefter visas hur man via ett nätdiagram identifierar milstolpar för att
slutligen beskriva aktiviteterna i ett GANTT – schema.
Gemensam versionen mix008.pptx Ver 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013
Pejl®
Projektstyrningsmodell
Anvisning för Tid- och resursplanering
1. Gör en WBS-struktur (Work Breakdown Structure)
(Bryt ned produkten (projektets leverans) så långt ned att aktiviteter kan identifieras dvs gå från Övergripande
produktmål till Preciserade Produktmål till Krav och slutligen till Aktiviteter)
2. Rita ett nätdiagram (PERT) inklusive milstolpar.
(Nätdiagrammet visar det logiska beroendet mellan aktiviteterna, men utan tidsaxel. Milstolpar innebär en synbar
händelse i projektet. T ex att en kravspecifikation finns framtagen och är godkänd).
3. Skapa ett GANTT - schema med milstolparna
Obs innan ett GANTT – schema tas fram ska följande punkter även genomföras
a)
Beskrivning av aktiviteterna
(Samtliga aktiviteter inom ett projektsteg listas och beskrivs. Aktiviteter inom den närmaste tiden
(6-10 veckor) bryts ned så att de blir uppföljningsbara).
b)
Förteckning av projektmedlemmarna
(Görs i en tabell där medverkan i nettotid plus semestrar etc beskrivs)
c)
En Projektkalender.
(Görs i en tabell som visar ansvarig och deltagare per aktivitet. Tidsuppskatta aktiviteterna.)
d)
Beräkning av start och färdigtidpunkt per aktivitet
(För varje aktivitet kontrolleras beroendet, därefter kan start och färdigtidpunkt beräknas. När
aktiviteten läggs ut i projektkalendern får aktiviteten start och färdigtidpunkt.)
Gemensam versionen mix008.pptx Ver 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013
WBS (Work Breakdown Structure)
Pejl®
Projektstyrningsmodell
Administrativt stöd för kundkontakt
Framtagna och införda nya
rutiner för kundkontakter
inklusive en förbättrad
säljmanual
Översyn av
Kundservicepro
cessen
Ärenderegistrering
Nya rutiner för
kundkontakter
Framtagen och införd
ny/anpassad organisation
för kundkontakt
Framtaget och infört IT stöd för kundkontakt
Anpassad och
förbättrad
säljmanual
IT - stöd för
ärendehantering
Status/priohantering
Uppföljning/
rapportering
Testa
ärenderutinen
Ta fram testfall
Lägg in alla
befintliga kunder
Bygg ny
ärenderutin
Revidera
befintlig rutin
Specificera krav
på ny rutin
Gemensam versionen mix008.pptx Ver 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013
Utbildad
kundkontaktpersonal
IT - stöd för
statushantering
(Övergripande
produktmål)
(Preciserade
produktmål)
(Krav)
(Aktiviteter)
2
Revidera
befintlig rutin
Ta fram
upphandlings
underlag
Upphandla/
uppgradera
SW
Specificera
förvaltningsorganisation
MS
3
Lägg in alla
befintliga
kunder
Bygg ny
ärenderutin
Upphandla
ny DB
Ta in offerter
MS
4
Testa
ärenderutinen
MS
4
MS
3
3
Ta fram
utbildningsplan
Gör
prestandaprover
Testa
Status/priorutinen
Tillsätt
förvaltningsorganisation
Gemensam versionen mix008.pptx Ver 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013
2
3
MS
5
Produktionssättning
Ta fram
testfall
Utveckla
Status/priorutinen
Konfigurera
DB
Lämna över
till förvaltning
MS1
Klart för upphandling
MS2
Upphandling är klar
MS3
Ärenderutin är färdigbyggd
MS4
Alla tester är klara
MS5
Klart för användning
MS
5
1
Inventera
behov av SW
1
MS
2
MS
1
Specificera
krav på ny
rutin
MS
1
MS
2
Nätdiagram med milstolpar (MS)
Pejl®
Projektstyrningsmodell
Pejl®
Projektstyrningsmodell
GANTT-schema inkluderat milstolpar
Projektnamn: Administrativt stöd för kundkontakt
Idnr Aktivitet
MS Projektanalys
2.1
2.2
2.3
2.4
MS1
Specifikation
Specificera krav på ny rutin
Inventera behov av SW
Ta fram upphandlingsunderlag
Ta in offerter
Beroende Längd Startdatum
2.3
29 d
Slutdatum
V1
20
V2
15
V3
10
V4
15
V5
10
2005-02-07 2005-03-04
V6
V7
V8
V9
3
20
30
34
25
15
3
20
64
40
V10
Genomförande
3.1 xxx
Projektavslut:
4.1 xxx
Summa persontimmar:
20
15
10
15
10
Granskningar:
Beslutspunkter:
Styrgruppsmöten:
Projektmöten:
Gemensam versionen mix008.pptx Ver 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013
BP3
0