last ned presentasjon!

download report

Transcript last ned presentasjon!

Presentasjon rev 5.0
Standardsettere
Olje og gass bransjen
Praktisk utøvende personell
Hva er CompEx ?
CompEx er et sertifisert Ex kurs som er bygget på EN
60079-10-14 og 17 og som dekker alle kravene til
opplæring for elektro personell som jobber med Ex
Hvem trenger CompEx
Personell som skal arbeide med utførelse, reparasjon,
og inspeksjon av Ex-utstyr/installasjoner
» Hva er kravet til opplæring ?
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Forord NEK 420
-14-
NEK 420.utg. 4 NEK:2010
Kvalifikasjon til personell vedr. reparasjon
Krav til personell som skal arbeide med utførelse og reparasjon av Ex-utstyr/installasjoner er ikke lenger regulert i FKE (Forskrift
om kvalifikasjoner for elektrofagfolk). kravet om dokumentert spesialkompetanse framgår av NEK EN 60079-14,17 og 19, både
for ansvarlig utførende og fagarbeideren som skal utføre installasjonen eller reparasjonene.
Den som skal forestå reparasjon av Ex-utstyr skal enten inneha en bransje autorisasjon eller en egen tillatelse fra myndighetene.
Den gjennom mange år regulerte ordningen med Nemko er fra 1. september 2007 opphevet og nye krav l forskriftene er under
vurdering og er planlagt ferdig til 2011. Nemko kan Inntil videre praktisere den tidligere ordningen på frivillig basis. Kravene som
stilles for hvilken og hvordan kompetansen for verksteder skal forståes og praktiseres er beskrevet i NEK 420 del 4.
Kvalifikasjoner for personell som skal drive inspeksjon og tilsyn av anlegg l eksplosjons farlige
områder er anbefalt i NEI< 420 del4 (Ved legg B).
Norske skip og flyttbare offshore innretninger i Internasjonalt farvann
Område klassifisering og krav til elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder om bord i
norske skip skal være iht de til enhver tid gjeldende forskrifter for maritime elektriske anlegg.
FME henviser til NEK EN 60079 vedr. utstyr og Installasjoner l eksplosjonsfarlige områder og NEK 410 pkt 2.9 henviser generelt t
il NEK EN 60079-14 (NEK 420) og for tankskip spesielt til NEK IEC 60092-502. Dette Innebærer en endring fra tidligere praksis og
at tankskip kan områdeklassifiseres (sone inndeles) etter samme prinsipper som for landanlegg, når IMO har godkjent
endringen eventuelt med visse tilføyelser på visse skip.
For norskregistrerte flyttbare offshore innretninger gjelder i prinsippet tilsvarende dvs. at IMO MODU code følges i prinsippet
for områdeklassifisering, med andre ord NEK IEC 61892- serien ved at del 5 og 7 setter en del spesialkrav rundt faste og flytende
offshore innretninger mens normene i NEK 420 ligger generisk i bunnen. Se forøvrig avsnittet under
Petroleumsvirksomheten på norsk kontinental sokkel
Innen petroleumsvirksomheten på norsk sokkel gjelder Oljedirektoratets regelverk under tilsyn av Ptil. Mht krav til
områdeklassifisering og krav til elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder , viser regelverket til IEC 61892-7 (NEK IEC
61892 -serien) for faste og flytende innretninger. Reglene henviser l del 7 til IMO MODU code og relevante normer IEC 60079serien vedr. områdeklassifisering, installasjon, inspeksjon og vedlikehold som også Inngår i NEK 420 som del 1, 2 og 3.( hhv. NEK
EN 60079-10 ,14 og17). NEK IEC 61892- part 7 skiller litt på prinsipper for tennkildekontroll i forhold til om det dreier seg om en
fast produksjonsplattform /innretning eller om innretningen er flagget i IMO (SD) regimet. Det er her bl.a. forskjell på kravene
rundt nedstengning og beskyttelse av tennkilder.
Hva er kravet til dokumentert spesialkompetanse i.h.t Nek 420 ?
EN 60079-14 vedlegg F
F.3 Kompetanse
F.3.2 Ansvarlige personer
Ansvarlige personer skal være i stand til å demonstrere sin kompetanse og skaffe bevis på
oppnåelse av kunnskapen og tilfredstillelse til ferdighet som er spesifisert i F.2.1
F.3.3 Operatører (utvelgelse og montering )
Operatør skal være i stand til å demonstrere sin kompetanse og kunne dokumentere sin
kunnskap og tilfredstillelse av kravene til ferdighet som er spesifisert i F.2.2
F.3.4 Designere ( design og utvelgelse )
Designere skal være i stand til å demonstrere sin kompetanse og kunne dokumentere sin
kunnskap og oppfyllelse av kravene til ferdighet som er spesifisert i F.2.3
Oppsummering :
For de som jobber med utstyr som er i henhold til Nek 420 er
det krav til dokumentert spesial kompetanse.
Spesial kompetanse er dokumentert kunnskap og ferdighet.
Er vanlig ex grunnkurs tilfredsstillende i.h.t kravene?.
Nei, det dokumenterer ikke ferdighetene som er et krav.
Tilfredsstiller CompEx kravene til opplæring?.
Ja, CompEx dokumentere både teoretisk og praktisk ferdigheter.
CompEx® Ex01 – 04
Er bygget på Internasjonal
standard for
Elektriske installasjoner.
holder
kurs for personell som er
involvert i:
Valg, installasjon og inspeksjon av utsyr i potensielt
eksplosjonsfarlige områder.
Kurset er basert på IEC Standarder, i hovedsak IEC 6007910, 14 og 17, Kompetanse, Validering og Sertifisering av
elektro og instrument personell og personell ansvarlig for
design av system og løsninger for bruk i potensielt
eksplosjonsfarlige områder.
CompEx Ex01 – 04 inneholder følgende
Forberedelse og installasjon av elektrisk utstyr i potensielt eksplosjonsfarlige
områder med beskyttelsesartene:
Ex d, n, e og p
Inspeksjon og vedlikehold av elektrisk utstyr i potensielt eksplosjonsfarlige
områder med beskyttelsesartene:
Ex d, n, e og p
Forberedelse og installasjon av Ex i utstyr og systemer i potensielt
eksplosjonsfarlige områder.
Inspeksjon og vedlikehold av Ex i utstyr og systemer i potensielt eksplosjonsfarlige
områder.
Kurset er delt opp i en
teoretisk del og en praktisk del, og som avsluttes
med eksamen av hver del.
Undervisning og kurs tilbys på Norsk og Engelsk.
Bestått
kurs gir et
personlig sertifikat utstedt av JTL,
akkreditert i henhold til:
IEC / ISO 17024
Generelle krav til organer for
sertifisering av personer
Sertifikatet er dokumentasjon at personen
innehar grunnleggende Ex kompetanse og har
bestått en teoretisk og en praktisk eksamen
Varighet:
Sertifisering:
5 dager. Mandag til Fredag
CompEx®
Fagansvarlig:
Tor Arne Appfjell
Antall deltagere:
10 + 10 deltagere
Kursform:
Klasserom og verksted
Sted:
sine lokaler i
Forum Jæren, Bryne.
er Norges
eneste
godkjente CompEx® senter
ExTek tilbyr følgende kurs:
CompEx Ex 01 – 04
CompEx EX F foundation ( grunnleggende )
CompEx EX 12
Hjemmeside med bookingportal
www.extek.no
Besøksadresse:
Forum Jæren
Hetlandsgata 9
Inngang C, 3 etasje
4340 Bryne
1 minutts gange fra
Bryne togstasjon
Gunstig overnatting
med halvpensjon
På Jæren Hotell
Bryne
Kurs og
Kompetansesenter
Forum Jæren
3. etasje
Ansatte ved
kurs og kompetansesenter
» Daglig leder:
Kjetil Tengesdal
» Business Development Manager:
Gudveig Elin Undheim
» Autorisert
instruktør:
Tor Arne Appfjell.
» Autorisert
instruktør:
Morten Rosså Eie.