IPS - Lunds kommun

Download Report

Transcript IPS - Lunds kommun

Individual Placement
and Support
(IPS)
Innehåll, Tillämpning och Evidens
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013
Traditionell arbetsrehabilitering
Återhämtning: klinisk
•Objektiv bedömning
•Symptomfri
•Återfå funktioner som tidigare
•Ingen / låg dos psykofarmaka
•Ej inlagd under de senaste fem åren
Sårbarhet .........Stöd och Säkerhet.........Stegvis
Train-Then-Place
Rehabilitering
Bedömning
Arbetsgivare
Psykiatriskt team
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013
IPS- en ny typ av rehabilitering
Återhämtning: Personlig
•Självbestämmande och Kontroll
•Potential-resurser/styrkor
• Hopp och Tilltro
• Kontakt med det övriga samhället utanför vården
Historik: brukarorganisationer i USA, enskilda berättelser från ”brukare”,
longitudinella studier kring personlig återhämtning.
Place-Then-Train
Psykiatriskt team
Rehabilitering
Bedömning
Arbetsgivare
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013
Forskningsresultat:
Rehabiliteringsmodeller
Är arbete ett realistiskt mål?
En stor andel personer med långvarigt psykiatriskt
funktionshinder kan, med stöd, få och behålla reguljärt
arbete (Drake et al, 1994, 1996, 1999; Becker et al, 1998; Bond et al, 1995, 1997, 1999, 2001; Mueser et al, 2004; Latimer
et al, 2006; Burns et al, 2007; Wong et al, 2008)
Vad har visat sig fungera?
•Skyddat arbete, såsom Samhall och annan verksamhet,
har ett lågt arbetsutfall (Pozner et al, 1996; Grove, 1999, 2000)
•Förberedande arbetsträning har inte visat sig vara bättre
än vanlig behandling att stödja individer ut på
arbetsmarknaden (Drake et al, 1994, 1996; Crowther et al, 2001, 2004).
•Supported employment / Individual Placement and
Support (IPS) är bättre än förberedande arbetsträning
(Crowther et al, 2001, 2004; Bond, 2008)
Ulrika Bejerholm
IPS - modellen
1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet
2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede
3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta
4. Arbetssökandet grundar sig på individens val,
intresse och preferenser
5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så
länge det behövs
6. Insatserna integreras med verksamheten i
det psykiatriska teamet
7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi
ges i ett tidigt skede.
8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle
och arbetsgivarengagemang
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013
IPS - metoden
1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet
2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede
3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta
4. Arbetssökandet grundar sig på individens val,
intresse och preferenser
5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så
länge det behövs
6. Insatserna integreras med verksamheten i
det psykiatriska teamet
7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi
ges i ett tidigt skede.
8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle
och arbetsgivarengagemang
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013
IPS - metoden
1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet
2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede
3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta
4. Arbetssökandet grundar sig på individens val,
intresse och preferenser
5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så
länge det behövs
6. Insatserna integreras med verksamheten i
det psykiatriska teamet
7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi
ges i ett tidigt skede.
8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle
och arbetsgivarengagemang
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013
IPS - metoden
1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet
2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede
3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta
4. Arbetssökandet grundar sig på individens val,
intresse och preferenser
5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så
länge det behövs
6. Insatserna integreras med verksamheten i
det psykiatriska teamet
7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi
ges i ett tidigt skede.
8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle
och arbetsgivarengagemang
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013
IPS - metoden
1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet
2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede
3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta
4. Arbetssökandet grundar sig på individens val,
intresse och preferenser
5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så
länge det behövs
6. Insatserna integreras med verksamheten i
det psykiatriska teamet
7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi
ges i ett tidigt skede.
8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle
och arbetsgivarengagemang
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013
IPS - metoden
1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet
2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede
3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta
4. Arbetssökandet grundar sig på individens val,
intresse och preferenser
5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så
länge det behövs
6. Insatserna integreras med verksamheten i
det psykiatriska teamet
7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi
ges i ett tidigt skede.
8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle
och arbetsgivarengagemang
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013
IPS - metoden
1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet
2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede
3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta
4. Arbetssökandet grundar sig på individens val,
intresse och preferenser
5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så
länge det behövs
6. Insatserna integreras med verksamheten i
det psykiatriska teamet
7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi
ges i ett tidigt skede.
8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle
och arbetsgivarengagemang
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013
IPS - metoden
1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet
2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede
3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta
4. Arbetssökandet grundar sig på individens val,
intresse och preferenser
5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så
länge det behövs
6. Insatserna integreras med verksamheten i
det psykiatriska teamet
7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi
ges i ett tidigt skede.
8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle
och arbetsgivarengagemang
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013
IPS ( internationellt)
•16 RCT studier, varav:
9 från USA
3 från Canada, Japan, Australien
4 från Europa
1 Schweiz
1 UK
1 EQOLISE-trial
Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Bulgarien, Holland, Italien
(Bond, 2008: 2012; Heslin, 2011; Hoffman, 2011)
1 Sverige
(Bejerholm, Areberg, Hofgren, Rinaldi, 2012-submitted)
•6 studier där dagverksamheter övergick till IPS studier
•7 studier om sambandet mellan IPS-fidelity och arbetsutfall
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013
IPS - Evidens
Systematisk översikt av 11 RCT (med high fidelity)
(tex USA, Canada, Australien, Hongkong, Europa)
• 61% fick arbete i IPS grupperna
vs.
23% i kontrollgrupperna (lokal rehabilitering av varierande slag)
samt.....
• IPS deltagarna fick arbete 10 veckor tidigare än
deltagare i kontrollgrupperna
• IPS deltagarna arbetade i genomsnitt 24 veckor/år
•
2/3 av samtliga som fick anställning arbetade
20 timmar eller mer i veckan
(Bond, Drake & Becker, 2008)
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013
IPS - Evidens
Europeisk RCT
Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Bulgarien, Holland, Italien
N=312 deltagare
• 55% fick arbete i IPS grupperna
vs.
28% i kontrollgrupperna (lokal rehabilitering av varierande slag)
samt....
• IPS deltagare arbetade längre och tjänade mer
• Deltagare i kontrollgruppen hoppade av eller blev
inlagda i större utsträckning
• Arbete hade inte en negativ effekt på välbefinnande
eller återfall i sjukdom
(Burns et al, 2007)
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013
IPS i Malmö
Forskningsprojekt under åren 2008-2011
•
Forskningsprojektet utgick från Vårdalinstitutet vid
Lunds universitet, och utfördes i samarbete FINSAM (FK, AF, Malmö kommun och psykiatri, och
Malmö högskola).
•
Finansiering:
– FINSAM finansierade arbetscoacher i projektet
– Vårdalinstitutet finansierade forskningsledares lön samt doktorand
– FAS anslag
•
Medarbetare i projektet:
•
•
•
•
•
•
Forsknings- och projektledare: Ulrika Bejerholm, LU
Docent Tommy Björkman, LU
Docent Staffan Johansson, GU
IPS-specialist: Miles Rinaldi, UK
Doktorander: Annika Lexén, Cecilia Areberg & Daniel Ekeblom, LU
Post doc: Caisa Hofgren
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013
Inklusionskriterier:
–
–
–
–
–
–
Målgruppen är personer med långvarigt psykiskt funktionsnedsättning
Fungerande kontakt inom psykiatrin i Malmö
Ålder mellan 20-65 år
Förstå och kommunicera på svenska
Inte ha ett fysiskt funktionshinder
Delta i ett informationsmöte om SE-projektets design och innehåll
Uppfyllde kriterier och fyllde i
samtycke (n=141)
Kom ej på intervju vid baslinjeMätning (n=21)
Randomiserades (n=120)
IPS (n=60)
TVR (n=60)
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013
Datainsamling
Kvantitativa data
samlades in vid Baslinje-6 månader och 18 mån
• Arbetsmått:
erhållet arbete,
månadsinkomst,
varaktighet av arbete,
antal arbetstimmar
• Hälsoinriktade mått:
Hälsotillstånd,
Livskvalitet,
Egenmakt (empowerment)
Motivation,
Nivå av engagemang i dagliga aktiviteter
• Intervjuer med IPS deltagarna kring erfarenheter, upplevelser av IPS
• CASE-studier; implementering, IPS-stödet
• Fidelitymätning: vid 6, 12 och 18 mån
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013
IPS-fidelityskalan
• Består av 3 delar
Personal
Organisation
Service
– 25 frågeområde som kan rangordnas 1-5
• Underlag för mätning
–
–
–
–
–
–
–
Klienter
CM
Läkare
Enhetschefer
AF
FK
Arbetscoacher
73 och under= inte IPS
74-99= måttlig fidelity
100-114=bra fidelity
115-125= exemplarisk fidelity
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013
Arbetsmått:
(Bejerholm, Areberg, Hofgren, Rinaldi, 2012-submitted)
Konkurrensutsatt arbete
IPS 46% (n=19)
TVR 11% (n=5)
IPS –gruppen arbetade fler dagar,
fler timmar och hade högre inkomst
Arbete och praktikplats
IPS 80% (n=33)
TVR 20% (n=9)
Integration i samhället
genom arbete, praktik och utbildning
IPS 90% (n=37)
TVR 24% (n=11)
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013
Arbetsmått:
(Bejerholm, Areberg, Hofgren, Rinaldi, 2012-submitted)
Andel i arbete
Sverige
USA
46%
61% ?
Europa
47.3%
Hur snabbt i arbete (dagar)
Europa: IPS 2 ggr snabbare än TVR
Sverige: IPS 5ggr snabbare än TVR
?
Europa: 206 dagar till anställning via IPS
Sverige: 462 dagar till anställning via IPS
?
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013
Implementerings studie
(Bejerholm, Larsson & Hofgren, 2011)
Intervjuer, skriftlig dokumentation , fidelity-mätningar med
IPS deltagare (2 st) arbetsspecialister och handläggare på Af, FK
= Principen utmanas av rådande system
IPS principer som utmanas av rådande system
Arbete på den öppna marknaden
Lämplighet utgår från individens egen vilja/ önskan
Arbete söks direkt
Personens önskemål och intresse styr val av arbete
Kontinuerligt stöd ges så länge det behövs
IPS integreras med det psykiatriska teamet
Bidragsrådgivning ges i ett tidigt skede.
Systematisk rekrytering av arbetstillfälle
och arbetsgivareengagemang
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013
Hälsoinriktade mått
RCT (baseline, 6 och 18 månader) (Areberg, Bejerholm, 2012, submitted and accepted)
Livskvalitet:
Nivå av engagemang i dagliga aktiviteter:
p=0.002
(p= 0.059)
p=0.059
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013
p=0.058
Hälsoinriktade mått
RCT (baseline, 6 och 18 månader) (Areberg, Bejerholm, 2012, submitted and accepted)
Arbetsmotivation:
Egenmakt:
p=0.047
p=0.033
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013
Deltagarnas upplevelser av IPS
-stödjande faktorer
(Areberg, Björkman & Bejerholm, 2012)
Arbetscoachen
”Att vara centrum för uppmärksamheten
i en process som medför
hopp och mening”
Deltagare
Nätverk
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013
Deltagarnas upplevelser av IPS
-stödjande faktorer
(Areberg, Björkman & Bejerholm, 2012)
Arbetscoachen
•Att coachen lyssnar
•Att coachen har kunskap kring
psykisk ohälsa…och kontakter
”Att vara centrum för uppmärksamheten
i en process som medför
hopp och mening”
Deltagare
Nätverk
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013
Deltagarnas upplevelser av IPS
-stödjande faktorer
(Areberg, Björkman & Bejerholm, 2012)
Arbetscoachen
•Att coachen lyssnar
•Att coachen har kunskap kring
psykisk ohälsa…och kontakter
”Att vara centrum för uppmärksamheten
i en process som medför
hopp och mening”
Deltagare
Nätverk
•Att ha ett eget engagemang/motiv
•Att tillföra med egen erfarenhet och kunskap
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013
Deltagarnas upplevelser av IPS
-stödjande faktorer
(Areberg, Björkman & Bejerholm, 2012)
Arbetscoachen
•Att coachen lyssnar
•Att coachen har kunskap kring
psykisk ohälsa…och kontakter
”Att vara centrum för uppmärksamheten
i en process som medför
hopp och mening”
Deltagare
Nätverk
•Att ha ett eget engagemang
•Att tillföra med egen erfarenhet och kunskap
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013
• Att få bekräftelse från psykteam
•Att ha arbetsgivarens tilltro
• Att få stöd från familjens /
vänner
Hinder vid implementering av IPS
(Hasson, Andersson & Bejerholm, 2011)
Bidrags- och rehabiliteringssystem stödjer endast stegvis
rehabilitering
Svårigheter i samarbetet mellan arbetsspecialist och
handläggare på FK, Af och psykiatrin
En utmaning för coacher att fokusera på arbete
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013
Vanliga anpassningar:
37% Kognitiva -att lära in arbetsuppgifter, koncentrera sig
26% Sociala –att interagera med andra, att läsa av det sociala språket
21% Emotionella –att hantera känslor och symptom, klara stress
16% Fysiska –Uthållighet
(McDonald-Wilson, 2002)
Stödet och processen under IPS
(Lexén, Hofgren, Bejerholm, 2012)
•Att interagera socialt
•Att arbeta självständigt
Hantera konflikter
Prata med arbetskollegor-raster
Förstå sociala koder
Initiera uppgifter
Lösa problem
Organisera arbetet
•Att lära sig arbetsuppgifter
•Att behålla sin uthållighet
Följa och komma ihåg instruktioner, rutiner
Koncentrera sig
Fysisk och psykisk trötthet
Bibehålla motivationen
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013
•Att hantera symtom
Hantera inre stimuli
Reglera känslor
Stödet och processen under IPS
(Lexén, Hofgren, Bejerholm, 2012)
Stöd på arbetsplatsen
Stöd utanför arbetsplatsen
•
Flexibelt schema
•
Rådgivning/stödsamtal
•
Ändringar i arbetsförhållandena
•
Coachande samtal
•
Arbetsutförandet
•
KBT-behandling
•
Socialtstöd
•
Medicinsk behandling
•
Information och utbildning
•
Stöd att ta sig till och från arbetet
•
Förändningar i den fysiska miljön
Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013