PowerPoint

download report

Transcript PowerPoint

Erhvervsøkonomi / Managerial Economics
Markedsformer
Monopol, Monopolistisk og Fuldkommen konkurrence
Excl.: Duopol, Oligopol
Kjeld Tyllesen
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
1
Formålet med denne gennemgang er
At gennemgå de karakteristiske og mest anvendte
optimeringsmodeller indenfor de 3 markedsformer
Monopol, Monopolistisk og Fuldkommen konkurrence
Det er IKKE formålet, at denne gennemgang her skal være
meget detailleret
En sådan detailleret redegørelse af hver af de
anførte modeller foretages i andre små film, der
”ta’r sig af” hver sin model – og varianter heraf.
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
2
Nedenstående er jo vores arbejdsmodel:
Svagere
K
O
N
K
U
R
R
E
N
C
E
KONKURRENCE
Antal
udbydere
Præferencegrad
Ingen
(Duopol) Diff. duopol
Få (5 udbydere ) (Oligopol)

Høj
Monopol
1
2
Lav
FK
Herfin- Markedsdahl
andel
indeks Top 4
10.000
100%
5.000
100%
”3.000” 80-90%
Diff. oligopol
Monopolistisk
konkurrence
”2.000” 70-80%
0
> 0%
For en mere detailleret gennemgang henvises til en separat film
Først ser vi på monopolet
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
Stærkere
3
Monopol
En enkelt sælger, som producerer en vare uden tætte substitutter
• Fortegn og værdi af priskrydselasticiteter kan sige en masse om
eksistens og nærhed af substitutter
• I virkelighedens verden findes der kun meget få reelle/absolutte
monopoler
• Normalt findes der alternativer
• Men hvor ”langt” skal konsumenterne bevæge sig for at få fat i et
alternativ – og hvor godt er det pågældende alternativ?
MEG Group 2012, PEØ CBS
4
Monopol kan opstå på grund af:
– Kontrol med et input; Visse metaller
– Patents eller copyrights; Medicin, Skype
– Economics of scale: Naturligt monopol; kraftværker
– Lovgivet eneret: Apoteker, Post, renovation, drikkevand …
– De facto: Bank, sygehus, kreditforening, børnepasning
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
5
Monopol
På Lang
Kort sigt
Kr.
16
LMC
9
Over-normal profit
LAC
SAC
SMC
5
P
E’
MR
0
0
700 800
MEG Group 2012, PEØ CBS
Q
1.600
6
Monopolistisk konkurrence
KONKURRENCE
Svagere
K
O
N
K
U
R
R
E
N
C
E
Antal
udbydere
Præferencegrad
Ingen
(Duopol) Diff. duopol
Få (5 udbydere ) (Oligopol)

Høj
Monopol
1
2
Lav
FK
Diff. oligopol
Monopolistisk
konkurrence
Herfin- Markedsdal
andel
indeks Top 4
10.000
100%
5.000
100%
”3.000” 80-90%
”2.000” 70-80%
0
> 0%
Stærkere 7
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
7
Monopolistisk konkurrence
Monopolistisk konkurrence indeholder både noget af
monopolet og noget af FK:
• Der er en faldende efterspørgsel; ligesom monopolet
• Der er nul profit på lang sigt, ligesom under FK
• De mange sælgere tror ikke, at deres handlinger vil
påvirke deres konkurrenter
• Det er nemt som udbyder at etablere sig og at forlade
markedet igen
Forudsætninger ligesom FK på nær:
Her er mange sælgere af et differentieret produkt
MEG Group 2012, PEØ CBS
8
Hvad kendetegner monopolistisk
konkurrence?
- Varerne har altså særlige karakteristika (”differentierede”)
- Virksomhederne konkurrerer ved at differentiere sig og prøver
derved at opbygge præferencer for deres produkt
- Virksomheden sætter pris og udbud baseret på egen
efterspørgsels- og omkostningskurve
- Men mange udbydere af nære substitutter
- Der findes i teorien ikke overnormal profit i gennemsnit i
branchen, men i praksis vil de dygtige kunne opretholde profit
selv i det lange løb
MEG Group 2012, CBS PEØ
9
Hvordan modelleres monopolistisk
konkurrence (MK)?
• En kurve for den enkelte monopolistiske virksomhed
(ikke markedet generelt)
• Hvis der er overnormal profit under MK, vil der være
tilgang af virksomheder (fri entry og exit)
• På længere sigt bliver efterspørgselskurven derfor
forskudt mod venstre, fordi der er overnormal profit,
og ”markedet” derfor deles med flere = mindre
efterspørgsel(s-niveau) ved en given pris
• Efterspørgselskurven bliver også fladere – afspejler
øget konkurrence på pris (mindre prisændring giver
stor efterspørgselsændring)
MEG Group 2012, PEØ CBS
10
Hvad betyder monopolistisk
konkurrence?
• Monopol-agtigt på kort sigt
– produktdifferentiering giver mulighed for
midlertidigt overnormale profitter
• Fuldkommen konkurrence(agtigt) på langt sigt
– overnormale profitter lokker konkurrenter til =>
prisen falder, indtil kun normal profit (pris = LAC =
ATC).
MEG Group 2012, CBS PEØ
11
Udfordringer ved Monopolistisk
konkurrence
• Prisen for diversiteten - mangfoldigheden - =
overskudskapacitet. Virksomheden kunne øge
produktionen – den øgede konkurrence får den
monopolistiske virksomhed til at indskrænke
produktionen
• Problem: Overskydende kapacitet eksisterer på både kort
og lang sigt.
MEG Group 2012, CBS PEØ
12
Monopolistisk konkurrence:
”Optimering på kort sigt”
$
13
MC
ATC
9
Overnormal Profit
7
D
5
MR
0
0
3
6
MEG Group 2012, CBS PEØ
9
Q
13
I husker SAC og LAC’s sammenhæng
Før minimum
Efter minimum
SAC, short run AC
4 muligheder
I minimum
Uendeligt antal
muligheder
MEG Group 2012, CBS PEØ
14
Monopolistisk konkurrence, kort => lang sigt
Kurvernes bevægelser
ATC
MC
P1*
Hvis der er
overnormal profit,
tiltrækkes der flere
virksomheder
Overnormal profit
P2*
P1
Efterspørgselskurven rykker
indad OG bliver mere
elastisk (= fladere) grundet
substitution
Der tiltrækkes virksomheder, indtil overnormal profit er væk Q2* Q1*
MEG Group 2012, CBS PEØ
P2
MR1
MR2
Q
15
Monopolistisk konkurrence, lang sigt
Prisafsætningskurven er skubbet ned af pga. den
forøgede konkurrence
Prisafsætningskurven er også fladere pga. den
forøgede konkurrence
Der er nu LMC og LAC, der anvendes; altså hvad der
tidligere var faste omkostninger, er nu blevet
variable.
MEG Group 2012, CBS PEØ
16
Fuldkommen konkurrence
Svagere
K
O
N
K
U
R
R
E
N
C
E
KONKURRENCE
Antal
udbydere
Præferencegrad
Ingen
(Duopol) Diff. duopol
Få (5 udbydere ) (Oligopol)

Høj
Monopol
1
2
Lav
FK
Diff. oligopol
Monopolistisk
konkurrence
Herfin- Markedsdal
andel
indeks Top 4
10.000
100%
5.000
100%
”3.000” 80-90%
”2.000” 70-80%
0
> 0%
Stærkere 17
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
17
Forudsætninger for FK
•
•
•
•
•
•
Mange sælgere
Mange købere
Sælger og køber kan ikke influere prisen
En commodity / præferenceløs vare
Let entry/exit til industrien
Fuld information i industrien
Og konsekvensen bliver:
• Varig profit kan ikke eksistere i industrien
• P = long-run ATC
MEG Group 2012, CBS PEØ
18
Kortsigtet ligevægt under FK
MC
Overnormal profit
LAC
Q
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
19
Langsigtet ligevægt under FK
P
LMC
LAC
P = MR
Q*
Q
Langsigtet ligevægt: P = min. ATC
MEG Group 2012, CBS PEØ
20
Praktisk planlægning under FK
• Den enkelte udbyders reaktioner og beslutninger bestemmer
udbudskurven
• Den enkeltes forventninger til fremtiden
Stiger priserne eller falder de?
Er man optimist eller pessimist?
• Og skal udbyder så bruge MC eller AVC for virksomheden?
Det er et spørgsmål om forventninger og tidshorisont
• Mange forskellige scenarier = mange forskellige planlagte supplykurver for den samme markedssituation
• Imidlertid: Hvis industrien har stordriftsfordele, medfører det
store driftsenheder og modarbejder dermed Fuldkommen
konkurrence
MEG Group 2012, CBS PEØ
21
Praktisk planlægning under FK
Forventet markedspris
Kr.
MC = forventede marginale produktionsomk.
Q
Planlagt produktionsomfang
MEG Group 2012, CBS PEØ
22
Det samlede udbud =
Σ summen af den enkeltes valg
Kr.
Enkeltvirksomheders
udbudskurver = MC
Kr.
ATC for hele branchen
Adderes vandret
til markedets
samlede
udbudskurve
Q
Q
MEG Group 2012, CBS PEØ
23
Og til sidst et sammendrag af karakteristika:
Antal faktiske
eller Potentielle
udbydere
Produktdifferentiering
Fuldkommen
konkurrence
Mange købere og
sælgere
Ingen - identiske
produkter
Information
Fuldstændig og
nem adgang til
information om
pris og kvalitet
Entry- og exitbarrierer
Ingen
begrænsninger i
entry og exit
Monopol
Én udbyder
Monopolistisk
konkurrence
Mange
udbydere
Høj eller ingen
egentlige
substitutter
Forskelle i
produkter, men
mulighed for
substitution
mellem
udbydere
Begrænset
Tilgængelig
adgang til
information om
information om pris og
pris og
produktkvalitet
produktkvalitet
Høje barrierer,
Lave barrierer
ex: “economies for entry og exit
of scale”
(naturligt monopol), patenter, copyrights,
offentlige virksomheder,
koncessioner
MEG Group 2012, CBS PEØ
24
Potentiale for
profit
Eksempler
Fuldkommen
konkurrence
Monopol
Ingen profit på
langt sigt,
økonomisk profit
(tab) kun muligt
på kort sigt
Visse landbrugsmarkeder,
aktier,
obligationer
Potentiale for
økonomisk
profit både på
kort og langt
sigt
El,
vandforsyning,
flyruter,
lufthavne, post
Monopolistisk
konkurrence
Overnormal
økonomisk profit
kun på kort sigt.
Normal profit på
langt sigt
Tøj, restauranter,
benzin-stationer
Markedsform
Prispolitik
• Fuldkommen
konkurrence
• = Den enkelte er pristager
• MC = MR = P. Dvs. min. ATC = langsigtet ligevægtspris
• Monopolistisk
konkurrence
• MC = MR
• Konkurrencen presser den økonomiske profit mod nul.
• Monopol
• Prissætter
• Optimerer ved MC = MR. Evt. lavere prisfastsættelse af frygt
for at miste monopolet.
MEG Group 2012, CBS PEØ
25
Nu nåede vi så slutningen, så jeg vil
sige
”Tak for nu”
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
26