Presentasjonen til BI-professor Kjell A. Eliassen om

Download Report

Transcript Presentasjonen til BI-professor Kjell A. Eliassen om

Lederne Gardermoen,14 Oktober 2011

Omstilling og effektivisering: Ledelse i offentlig sektor

Professor Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og asiatiske studier Handelshøyskolen BI

Hovedtema

 Internasjonale utfordringer for offentlig sektor:  Globalisering og fri konkurranse   Digitalisering og den nye økonomien EU og ”den norske metoden”  Hvorfor er dette viktig for stat, kommuner og fylker?

 Konsekvenser for offentlig ledelse og lederroller  Internasjonale ledelsestrender KD Knowledge Development Ltd.

Lederskapsmatrise

Rammebetingelser:

Internasjonalt og nasjonalt Brukere, kunder, interessenter

Ledere og ledelse Oppgaveløsning

Fleksibilitet og effektivitet

Organisasjonsutforming

Hierarki Gruppe, team, prosjekt

Medarbeidere

Faglig, personlig og sosial kompetanse KD Knowledge Development Ltd.

Global frikonkurranse

 Hva skjer: Grenseløst, rask endring, mange ulike aktører og økt kompleksitet og usikkerhet  Årsakene: Poltikk, teknologi, økonomi  Karakteristika: Deregulering, privatisering, globale selskaper  Grenser for det globale markedet?

 Finansmarkedet – det mest liberaliserte eksempel  Hva kan Norge gjøre og offentlig sektor?

KD Knowledge Development Ltd.

Informasjonssamfunnet

Den nye økonomien:

 Global  Favoriserer immaterielle ting (ideer, informasjon, nettverk)  Skaper en stadig mer interrelatert nettverksøkonomi  Gjør størelsen på nettverket til en verdi- desto mer omfattende ting blir desto mer verdifulle blir de KD Knowledge Development Ltd.

Informasjonssamfunnet - Karateristika -

 Mange nye jobber  Nye og voksende markeder  Nye strategier for bedrifter og offentlig sektor (eCommerce, eBusiness, eGovernment)  Økt livskvalitet (enklere for brukerne, bedre tjenester, lettere tilgjengelighet)  Økt jobbkvalitet (enklere, økt jobbfleksibilitet, mer fagorientert, avansert teknologi i arbeidet)  Bedre opplæringsmuligheter (eLearning)  Problemer med “digital divide” (på tvers av land, innen land og på tvers av skoler) KD Knowledge Development Ltd.

Kundefokusert offentlig sektor

Resultater av innføring av IKT:

Konsentrerer

I et front kontor/portal – “one-stop-shopping” 

Integrerer tjenester

standardiserer informasjon - en blankett for mange offentlige tjenester 

Redefinerer tjenster

tilpasser lovgivning og organisasjonsdesign, ny tildeling ansvar og myndighet, etc.

av KD Knowledge Development Ltd.

EUs konsekvenser: EØS-avtalen - viktigst

 Ikke bare regler, men et nytt legalt regime og mer til  Økt sikkerhet mot markedstilgang, større forutsigbarhet, harmonisert lovgivning og felles standarder som leder til økt investeringsbehov og som gjør det lettere å eksportere, men:  Økt konkurranse i Norges indre marked fordi reduserte handelsbarrierer overfor utlandet fører til økt press mot økt effektivitet, mer konkurranse og færre virkemidler  Kommunene kan ikke på samme måte støtte lokalt næringsliv KD Knowledge Development Ltd.

Den europeiske utfordringen er ikke bare det indre marked

 Schengen  Omfattende EU-programmer for forskning og utvikling  Omfattende samarbeidsprogrammer for utdanning  Omfattende hjelpeprogrammer for næringslivet, regioner og enkelttiltak KD Knowledge Development Ltd.

Konsekvenser for kommunene

Kommunenes grenser ”sprenges”

 Begrenset handlefrihet  Totalt ny rolle for kommunene i forhold til næringslivet  Rettsliggjøring  EØS-regler for kommunale innkjøp  EØS-regler for arbeidsmiljø og ansettelsesforhold  Tverrkulturelle arbeidstakere  Kommuner i Gudbrandsdalen erklært for GATS-frie soner  Globale service leverandører - abonnementsstaten  Konvergering mot en NPM modell?

KD Knowledge Development Ltd.

Offentlig sektor idag

Informasjonssamfunnet:

 Kunnskaper fra en hel verden og til en hel verden  Endrer læringsarenaene  En viktigere rolle for lokalsamfunnet  Skaper nye skillelinjer mellom de som er med i informasjonssamfunnet og de som ikke er med  Krever ny kompetanse hos lederene KD Knowledge Development Ltd.

Påvirker lederrollen

 Nye kunnskapskrav  Nye roller  Mindre hierarki  Veiledning som ledelsesstrategi  Fleksible organisasjonsformer og relasjoner i organisasjonen  Flate strukturer  Strategisk tenkning KD Knowledge Development Ltd.

Globalisering og offentlige ledere

 Internasjonalt orientert?

 Resultater fra AFFs undersøkelsene av offentlige ledere:   13 % behov for mer innsikt 8 % behov for mer internasjonal erfaring  Kan kompenseres av internasjonal utdanning eller tidligere erfaring?

KD Knowledge Development Ltd.

Ny offentlig ledelse

 ”Hands-on” profesjonell ledelse  Eksplisitte standarder og prestasjonsmåling  Større vektlegging av produksjonskontroll  Bevegelse mot klarere relasjoner mellom enheter i offentlig sektor  Vektlegging av privat sektor lederstil  Vektlegging av større disiplin i ressursbruk KD Knowledge Development Ltd.

Nye organisasjonsformer

 Sjelden har noen reorganisert så mye for så lite – mange eksperimenter  De gamle strukturene lever i beste velgående  Stort behov, men lite sammenslåing og samordning – mangel på mot??

 Behov for reelt sett flatere strukturer - team KD Knowledge Development Ltd.

Vellykkede organisasjonsendringer

Krever:

 Lengre tid enn vi tror  At ”trykket” holdes oppe på alle trinnene  At organisasjonen må få ro til å utvikle seg

Gir:

 Økt kvalitet  Økt effektivitet  Økt motivasjon og trivsel KD Knowledge Development Ltd.

Hvorfor team – og hva er det?

 Bedre prestasjoner og oppgaveløsing  Økt fleksibilitet og effektivitet  Gjensidig læring og utvikling  Enklere koordinering  Mobilisering av kompetanse  Økt arbeidsglede  Ansvarlighet og myndiggjøring  Team er ikke gruppe og ikke prosjekt KD Knowledge Development Ltd.

Nye organisasjonsformer

 Sjelden har noen reorganisert så mye for så lite – mange eksperimenter  De gamle strukturene lever i beste velgående  Stort behov, men lite sammenslåing og samordning – mangel på mot??

 Behov for reelt sett flatere strukturer - team KD Knowledge Development Ltd.

Lederrollen

Hva kreves?      Revurdere rammene for statlig og kommunal virksomhet Arbeide mer med strategi Skape mer fleksible organisasjoner og fleksible arbeidsformer Etablere flate strukturer Innføre mer veiledningsorienterte ledelsesformer  Dette kan kun toppleder initiere.  Den ensomme toppleder?  Kanskje ”coaching” er et svar på hvordan gjøre det lettere og bedre for ham eller henne?

KD Knowledge Development Ltd.

Coaching er:

En type dialog og kontinuerlig kommunikasjonsprosess hvor coachen skaper muligheter for den som blir coachet til å:  Fokusere på mål og resultater  Bruke hele sitt potensial  Løse problemer  Øke læring og utvikling  Nå resultater KD Knowledge Development Ltd.

Coachende ledere

 Setter mål  Utvikler strategier  Er fokusert  Måler utvikling og fremskritt  Sørger for at alle ser det store bildet  Utvikler sterke sider og reduserer svakheter  Gir ærlige tilbakemeldinger KD Knowledge Development Ltd.

Fra målstyring til strategi

 Offentlig etater trenger strategisk styring  Hva er strategi for en etat i staten eller i en kommune?

 Strategi og politikkens logikk  Hvordan legge opp til en strategi-prosess?

KD Knowledge Development Ltd.