KVALITETSREFORMEN

Download Report

Transcript KVALITETSREFORMEN

Vernepleiefaglig kompetansebehov

FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

RAMMEPLANEN

• Vernepleierutdanningen skal være i samsvar med nasjonale og internasjonale helse-, sosial- og utdanningspolitiske føringer som • * norske lover, forskrifter og politiske beslutninger • * internasjonale deklarasjoner, standarder og politiske føringer om helse-og FO Kongress - yrkesfaglig sosialpolitikk, menneskerettigheter og høyere utdanning

Formål

• Utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som er kvalifiserte for å utføre miljøarbeid, habiliterings – og rehabiliteringsarbeid sammen med mennesker med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker som ønsker og som har bruk for slike tjenester FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

• Mennesker med utviklingshemming er en sentral målgruppe for vernepleiefaglig arbeid FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

• Fullført studium gir graden bachelor i vernepleie • Autorisasjon som vernepleier i hht lov om helsepersonell FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

Vernepleiefaglige kvalifikasjoner

• 16 kulepunkt som inneholder direkte og indirekte miljøarbeid FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

Vernepleierens arbeidsmodell

• Systematisk arbeid FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

Profesjonsutøvelse/ stillinger

• Miljøterapeut • Koordinator • Lederstillinger FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

Kjerna i vernepleierutdanningen

• To bein å stå på!

- Det sosialfaglige - Det helsefaglige Som skiller oss fra våre søskenbarn FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

Yrkesutøvelsen

• Helse- sosial, barnehage/skole/SFO – kommune Norge • Direkte og indirekte brukerkontakt • Ulike typer funksjonshemmede – engstelse for at målgruppa utviklingshemmede skal bli utelatt FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

Konkurranse

• Konkurranse fra pedagogisk hold, fra somatisk/sykepleiefaglig hold • Vanskelig med tilsetting skoleverket/barnehager • Vanskelig med aksept på den helsefaglige kompetansen FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

• Faglig tilfredsstillelse - erfaringene tilsier at den vernepleiefaglige arbeidsmodellen/helhetstenkningen fører til kvalitet • Unikt innenfor funksjonshemmingen Utviklingshemning – Kognisjon/kommunikasjon FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

Morgendagen – 3store samfunnsreformer

• Samhandlingsreformen • NAV • Barnevern FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

Spesielle fagområder hvor vernepleieren er unik

• Det helse- og sosialpolitiske, bla tilgjengelighet/universell utforming/antidiskrimineringsloven • Levekår/livskvalitet , helsehjelp, arbeid • Livsløpsforståelse • Autorisasjonen FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

• Se diagnosen i menneske – se diagnosen i menneske • Aktører i miljøet som kan organisere oppgaver • GAP modellen FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

• Samfunnsmessige endringer – Individuell plan - vernepleiere som koordinatorer/ samhandling med brukerne • Kunnskapen har stor overføringsverdi FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

Utfordringer

• Aksept for kompetansen – den helsefaglige og den sosialfaglige • Beskrive og markedsføre vernepleierens kjernekompetanse • Avinstitusjonalisering FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad