Struktura w*adz HOG Obowi*zki Funkcyjnych

Download Report

Transcript Struktura w*adz HOG Obowi*zki Funkcyjnych

Struktura władz HOG
Obowiązki Funkcyjnych
S
Struktura HOG
DK, 28.09.2012
DK, 28.09.2012
Członkowstwo
S 1 rok
S Full Member
S Full Life Member
S Associate
S Associate Life
S Annual Charter for HOG Chapter – dokument opisujący relacje
pomiędzy Chapterem, dealerem i HOG
DK, 28.09.2012
Funkcyjni
Inne osoby funkcyjne
Zarząd
S
Director
S
Activities Officer
S
Assistant Director
S
Membership Officer
S
Lady of Harley
S
Road Captain
S
Safety Officer
S
Photographer
S
Webmaster
S
Historian
DK, 28.09.2012
S
S
Treasurer
Secretary
Dealer
S
Odpowiada za:
S Promocję HOG i Chapteru do potencjalnych członków
S Działanie Chapteru zgodnie z zgodnie z procedurami
S Podpisanie rocznej aplikacji i dostarczenie jej do HOG przed 31.01
S Zatwierdzanie publikacji Chapteru i zamówienie odpowiednich Tshirtów
S Zatwierdzenie regulaminu i kontakty z Menedżerem Regionalnym
HOG
S Zgodę na wszelkie zbiórki funduszy
S
Inne ważne informacje:
S Chapter musi być pod patronatem autoryzowanego dealera HD
S 31.01 – aplikacja Chapteru w biurze HOG
DK, 28.09.2012
Director
S
Odpowiada za:
S Współpracuje z dealerem nad regulaminami i zasadami
S Administrację Chapteru i wdrażanie zasad HOG
S Podpisanie rocznej aplikacji Chapteru
S Promocję Chapteru
S Prowadzenie spotkań
S Koordynowanie pracy osób funkcyjnych w Chapterze
S Weryfikację, że gadżety, znaki firmowe, Chapter Officer News i inna
korespondencja Chapteru są zgodne z zasadami i dystrybuowane
S
Inne ważne informacje:
S 31.01 – aplikacja chapteru w biurze HOG
S Jeśli wymagane przez prawo – Roczne sprawozdanie Zarządu
DK, 28.09.2012
Assitant Director
S
Odpowiada za:
S Pomaga dealorowi i dyrektorowi przy stosowaniu zasad HOG
S Pomaga dyrektorowi wg potrzeb
S Promuje HOG i Chapter wśród potencjalnych członków
S Informuje członków o programach HOG i potencjalnych benefitach
S Pomaga wprowadzać nowych członków
S
Inne ważne informacje:
S Pomagać mu powinni funkcyjni: Lady Of Harley, Safety Officer,
Fotograf
DK, 28.09.2012
Skarbnik / Treasurer
S
Odpowiada za:
S Pomoc dealerowi i dyrektorowi w stosowaniu zasad HOG
S Zbieranie składek
S Zarządzanie funduszami Chapteru
S Raportowanie do instytucji
S Miesięczne sprawozdanie z transakcji dla członków
S Dopilnowanie by zbiórki charytatywne zgodne były z zasadami
HOG
S
Inne ważne informacje:
S Na rocznym podsumowaniu przedstawia porównanie wydatków rok do
poprzedniego roku
S CIT – jeśli wymagane
DK, 28.09.2012
Secretary
S
Odpowiada za:
S Pomoc dealerowi i dyrektorowi w przestrzeganiu zasad HOG
S Minuty ze spotkań i inne administracyjne potrzeby
S Nadzór nad pracą Membership Officer związaną z członkowstwem w HOG,
jego odnowieniem, dokładnością danych adresowych i formularzy
S Dostarczenie do HOG aplikacji Chapteru (31.01) i innych, jeśli wymagane,
dokumentów
S Otrzymuje i archiwizuje dokumenty ubezpieczeniowe i raporty wypadkowe
S Administrowanie spotkaniem podsumowania roku
S
Inne ważne informacje:
S 31.01 – aplikacja Chapteru w biurze HOG
S Kwartalnie (1.12, 1.03, 1.06, 1.09) raport zmian w składzie chapteru
(www.hpg.com)
DK, 28.09.2012
Activities Officer
S
Odpowiada za:
S Pomoc dealerowi i dyrektorowi we wdrażaniu zasad HOG
S Nadzór nad administracją imprezami Chapteru
S Rekrutuje i szkoli ochotników do działań chapteru
S Nadzór by imprezy były właściwie ubezpieczone/zabezpieczone
S Własciwe sporządzenie i przekazanie do HD Insurance raportów z
wypadków
S Pomoc dyrektorowi i sekretarzowi we wdrożeniu programu
zarządzania ryzykiem
S
Inne ważne informacje:
S Jeśli wymgane odpowiada za ubezpieczenie imprez
DK, 28.09.2012
Lady of Harley
S
Odpowiada za:
S Pomoc dealerowi i dyrektorowi we wdrażaniu zasad HOG
S Zachęcanie kobiet do bycia aktywnymi w Chapterze
S Informowaniu o zasadach, aktywnościach i benefitach programu
LOH
S Koordynowaniu aktywności chapteru LOH
S
Inne ważne informacje:
DK, 28.09.2012
Road Captain
S
Odpowiada za:
S Pomoc dealerowi i dyrektorowi we wdrażaniu zasad HOG
S Pomoc w planowaniu tras na wyjazdy chapterowe
S Pomoc w informowaniu chapteru o programach HOG
S Edukację członków o technikach jazdy grupowej
S Wypełnianie raportów z wypadków
S Przewodzenie zorganizowanym wyjazdom chapterowym
S
Inne ważne informacje:
DK, 28.09.2012
Safety Officer
S
Odpowiada za:
S Pomoc dealerowi i dyrektorowi w przestrzeganiu zasad HOG
S Edukowanie członków o programie Safe Rider Skills i informacjach
Motorcycle Safety Foundation
S Pomaga Road Captain w planowaniu wycieczek i edukowaniu
członków o technikach jazdy grupowej
S Pomaga Road Captain w nauce i przekazywaniu sygnałów ręcznych
używanych przez chapter podczas jazdy
S Pomaga wypełniać raporty z wypadków
S
Inne ważne informacje:
DK, 28.09.2012
Fotograf
S
Odpowiada za:
S Pomoc dealerowi i dyrektorowi w przestrzeganiu zasad HOG
S Fotografuje i organizuje zdjęcia do publikacji chapteru
S Dostarcza zdjęcia do HOG Magazine jeśli poproszą
S
Inne ważne informacje:
DK, 28.09.2012
Membership Officer
S
Odpowiada za:
S Pomoc dealerowi i dyrektorowi w przestrzeganiu zasad HOG
S Dopilnowanie by członkowie mieli aktualne członkostwo krajowe
S Zapisywanie nowych członków
S Administrowanie corocznym odnawianiem członkowstwa
S Współpracę z Secretary by aktualne były: roczny dokument
odnawiający dla chapteru i poszczególnych członków
S Utrzymuje zmiany w chapterze online (members.hog.com)
S
Inne ważne informacje:
S 1.12, 1.03, 1.06, 1.09 – zmiany na stronie www, wtedy nie potrzeba
wysyłać raportów do biura
DK, 28.09.2012
Webmaster
S
Odpowiada za:
S Pomoc dealerowi i dyrektorowi we wdrażaniu zasad HOG
S Tworzenie, edytowanie i updatowanie strony www chapteru
S Przestrzeganie zasad Hog i wdrażanie nowości wspólnie z dealerem
w tym obszarze
S Organizowanie przepływu informacji elektronicznej do członków
S Promowanie filozofii HOG zabawy zorientowanej na rodzinę
S
Inne ważne informacje:
DK, 28.09.2012
Historian
S
Odpowiada za:
S Pomoc dealerowi i dyrektorowi we wdrażaniu zasad HOG
S Organizowanie zapisków nt. Aktywności chapteru, kolejnych
funkcyjnych, zmian w statusie członkowstwa etc
S Organizowanie zdjęć z imprez, poszczególnych funkcyjnych i
członków
S
Inne ważne informacje:
S Może prowadzić w dowolnej formie kronikę i inicjować artykuły
do magazynu HOG
DK, 28.09.2012