Raport z ewaluacji działań w zakresie pięciu standardów

Download Report

Transcript Raport z ewaluacji działań w zakresie pięciu standardów

RAPORT Z EWALUACJI
DZIAŁAŃ W ZAKRESIE
PIĘCIU STANDARDÓW
SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
Rok szkolny 2009/2010
STANDARD PIERWSZY
Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom
społeczności szkolnej (w tym rodzicom)
zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły
promującej zdrowie
Wymiar
Średnia liczba
punktów na 5
możliwych
Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej
zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności
szkolnej i lokalnej
4,46
Zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły
promującej zdrowie w społeczności szkolnej
4,38
Ocena łączna
4,42
WNIOSKI
• Mocne strony:
• Społeczność szkolna zna i akceptuje koncepcję
Szkoły Promującej Zdrowie.
• Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy
szkoły oraz rodzice wiedzą ja włączyć się w
działania szkoły promującej zdrowie
• Informacje o Szkole Promującej Zdrowie są
ogólnodostępne
i przekazywane w różnej formie.
Co należy poprawić?
• Zachęcić uczniów do bardziej aktywnego poznawania
koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie np. poprzez
zorganizowanie konkursu na plakat ukazujący Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława
Jagiełły w Przeworsku jako Szkołę Promującą Zdrowie.
• Udostępnić bibliografię publikacji na temat promocji
zdrowia nauczycielom, uczniom oraz rodzicom (np. na
stronie internetowej szkoły) i ustalić procedury korzystania
z w/w publikacji przez rodziców.
• Częściej zapraszać pracowników niebędących nauczycielami
na zajęcia
i warsztaty z zakresu promocji zdrowia szczególnie te
prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin: lekarzy,
psychologów
• Zaproponować rodzicom ciekawą ofertę zajęć z
zakresu promocji zdrowia, zachęcić do częstszego
odwiedzania szkoły
• Częściej przypominać uczniom jakie są cechy
SzPZ, prowadzić zajęcia warsztatowe,
zaktywizować uczniów. Zaproponować zajęcia o
szkole promującej zdrowie prowadzone przez
uczniów – liderów. Uczniami prowadzącymi takie
zajęcia mogą być członkowie Szkolnego Zespołu
Promocji Zdrowia
STANDARD DRUGI
Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji
zdrowia w sposób sprzyjający:
 uczestnictwu,
partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w
tym rodziców
i społeczności lokalnej
 skuteczności i długofalowości działań.
Wymiar
Średnia liczba punktów na 5
możliwych
Działalność szkolnego koordynatora
do spraw promocji zdrowia.
4,66
Działalność szkolnego zespołu
promocji zdrowia.
4,57
Miejsce promocji zdrowia w
działalności [polityce] szkoły.
4,8
Diagnozowanie potrzeb społeczności
szkolnej w zakresie promocji
zdrowia.
4,25
Planowanie działań w zakresie
promocji zdrowia.
4,15
Realizacja działań w zakresie
promocji zdrowia.
3,9
Ewaluacja wyników działań w
zakresie promocji zdrowia.
3,72
Ocena łączna.
4,25
WNIOSKI
Sukcesy:
• Koordynator ds. promocji zdrowia jest znany większości
uczniów i spotyka się z życzliwością sympatią i
wsparciem większej części społeczności szkolnej.
• Szkolny zespół ściśle współpracuje z dyrekcją w sprawach dotyczących promocji zdrowia i istnieją ustalone
zasady tej współpracy
• Zarówno koordynator jak i zespół jest dobrze
przygotowany do pełnienia swojej roli
• Promocja zdrowia jest wpisana w program rozwoju
szkoły
• Szkoła aktywnie współpracuje w zakresie
promocji zdrowia z różnymi organizacjami
i instytucjami a także innymi szkołami
• Nawiązanie współpracy z włoską szkoła w
Massafara
• Opracowanie i realizacja ciekawych projektów z
zakresu promocji zdrowia
i promowania postaw ekologicznych
• Aktywnie działająca Szkolna Grupa Wolontariuszy
• Działania w zakresie promocji zdrowia są
planowane, monitorowane i ewaluowane
Problemy priorytetowe do
rozwiązania:
• Zaangażować rodziców w działania szkolnego
zespołu promocji zdrowia
• Zachęcić przedstawicieli różnych grup
społeczności szkolnej do budowania programu
promocji zdrowia
• Poszerzyć skład zespołu przeprowadzającego
autoewaluację działań w tym projektów w
zakresie promocji zdrowia, adekwatnie i niezbyt
szeroko określać kryteria sukcesu, precyzyjnie
planować sposoby sprawdzania czy osiągnięto
cel. Częściej stosować zasadę pretestu i posttestu
Standard trzeci
Szkoła Promująca Zdrowie prowadzi
edukację zdrowotną uczniów
i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej
jakości i skuteczności.
Raport z ewaluacji
Wymiar
Średnia liczba punktów
na 5 możliwych
I. Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają
edukacji zdrowotnej.
4,4
II. Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji
edukacji zdrowotnej.
4,0
III. Szkoła współpracuje ze środowiskiem i wykorzystuje
jego zasoby.
3,8
IV. Szkoła prowadzi ewaluacje i wykorzystuje jej wyniki dla
podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej.
3,75
V. Średnia liczba punktów.
3,98
WNIOSKI
Mocne strony:
• Edukacja zdrowotna jest traktowana przez dyrekcję,
nauczycieli i rodziców jako ważne zadanie szkoły.
• W szkole prowadzone są różnorodne i ciekawe zajęcia z
edukacji zdrowotnej
[ warsztaty, spektakle profilaktyczne, konkursy,
happeningi, szkolenia, kursy].
• W szkole organizowane są spotkania ze specjalistami z
różnych dziedzin: lekarzami, ratownikami medycznymi,
psychologami, ekspertami do spraw ochrony
środowiska, krwiodawstwa czy wolontariatu.
• Nauczyciele systematycznie uczestniczą w
szkoleniach z zakresu edukacji zdrowotnej.
• Młodzież aktywnie angażuje się w działania
prozdrowotne i proekologiczne.
• Działania z zakresu edukacji zdrowotnej są
planowane na podstawie diagnozy,
monitorowane i ewaluowane.
Problemy priorytetowe do
rozwiązania:
• Poszerzyć ofertę zajęć dla rodziców. Uatrakcyjniać zajęcia
z rodzicami i zachęcić ich do większej aktywności. Zwiększyć
aktywność nauczycieli na rzecz współpracy z rodzicami (
zwiększyć liczbę spotkań)
• Częściej zapraszać fachowców na szkolenia w ramach WDN.
• Zachęcić uczniów do większej aktywności na zajęciach z
edukacji zdrowotnej, większej grupie uczniów proponować
konkretne zadania np. wykonanie plakatu, ulotki,
prezentacji multimedialnej, wygłoszenie referatu,
wyszukanie informacji na określony temat
•
• Częściej stosować techniki umożliwiające uczniom
samoobserwację [ proste skale, arkusze
obserwacji, dzienniczki].
• Zwiększyć wpływ uczniów na treści realizowane w
ramach edukacji zdrowotnej.
• Doposażyć szkołę w skrzynkę pytań – miejsce
gdzie uczniowie mogliby anonimowo zadać
pytania, przedstawić propozycje dotyczące zajęć o
zdrowiu.
•
STANDARD CZWARTY
Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat
społeczny sprzyjający:
 satysfakcji z nauki i pracy w szkole,
osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia
własnej wartości u uczniów i pracowników,
zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu
członków społeczności szkolnej, rodziców
i osób ze społeczności lokalnej.
RAPORT Z EWALUACJI
* We wszystkich badanych grupach osób podskale: powyżej zacienionego wiersza zawierają
sformułowania pozytywne – im większa średnia liczba punktów, tym korzystniejszy wynik; poniżej
zacienionego wiersza zawierają sformułowania negatywne – im mniejsza średnia liczba punktów,
tym korzystniejszy wynik.
RAPORT Z EWALUACJI
* We wszystkich badanych grupach osób podskale: powyżej zacienionego wiersza zawierają
sformułowania pozytywne – im większa średnia liczba punktów, tym korzystniejszy wynik; poniżej
zacienionego wiersza zawierają sformułowania negatywne – im mniejsza średnia liczba punktów,
tym korzystniejszy wynik.
RAPORT Z EWALUACJI
* We wszystkich badanych grupach osób podskale: powyżej zacienionego wiersza zawierają
sformułowania pozytywne – im większa średnia liczba punktów, tym korzystniejszy wynik; poniżej
zacienionego wiersza zawierają sformułowania negatywne – im mniejsza średnia liczba punktów,
tym korzystniejszy wynik.
RAPORT Z EWALUACJI
* We wszystkich badanych grupach osób podskale: powyżej zacienionego wiersza zawierają
sformułowania pozytywne – im większa średnia liczba punktów, tym korzystniejszy wynik; poniżej
zacienionego wiersza zawierają sformułowania negatywne – im mniejsza średnia liczba punktów,
tym korzystniejszy wynik.
Mocne strony
• nauczyciele oraz pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami czują
satysfakcję
z pracy w szkole,
• rodzice są zadowoleni z tego, że ich dziecko uczy się w naszej szkole, mają
poczucie, że jest miło przyjmowanym i potrzebnym,
• relacje we wszystkich grupach społeczności szkolnej opierają się na
życzliwości, współpracy, chęci udzielenia pomocy,
• uczniowie są zainteresowani nauką, przestrzegają ustalonych reguł pracy
na lekcjach,
• rodzice są zdania, że mogą liczyć na życzliwość, pomoc i wskazówki w
sprawach dzieci
• uczniowie zostali zapoznani z prawami i regułami oraz mają poczucie, że
są one słuszne i sprawiedliwe,
• przemoc i zachowania aspołeczne wśród uczniów zdarzają się rzadko.
•
Problemy priorytetowe wymagające
rozwiązania
• problem poczucia przeciążenia pracą szkolną i stres w szkole,
• pomimo bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, realizowanych
projektów, konkursów, uczniowie nisko oceniają wymiar
„Motywowanie do osiągania sukcesów”. Należy zatem jeszcze
bardziej pracować nad podejściem do ucznia jako człowieka,
pomagać mu w odkrywaniu jego mocnych stron, stwarzać
możliwości osiągania sukcesów oraz zachęcać do podejmowania
wysiłków.
• nisko został oceniony wymiar dotyczący uczestnictwa rodziców w
życiu i pracy klasy/szkoły. Należy wobec tego zachęcać rodziców do
aktywniejszego uczestnictwa w życiu i pracy klasy i/lub szkoły, prosić
o pomoc w organizacji prac i imprez
w szkole, być otwartym na pomysły rodziców.
STANDARD PIĄTY
Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko
fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i
dobremu samopoczuciu uczniów i
pracowników
RAPORT Z EWALUACJI
wymiar
I Budynek i teren szkoły
II Warunki sanitarne, czystość i estetyka
pomieszczeń
III Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem
IV Meble dla uczniów i nauczycieli
V Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych
VI Warunki i organizacja zajęć ruchowych
VII Organizacja posiłków i dostępność napojów dla
uczniów
VIII Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami
i dostępność pierwszej pomocy
Średnia liczba punktów łącznie
Średnia
liczba
punktów na
5 możliwych
4,28
4,90
4,90
3,25
3,80
4,22
4,00
4,53
4,23
Mocne strony:
Szkoła jest:
• bezpieczna, czysta, zadbana, ukwiecona i kolorowa.
• w pełni dostosowana do uczniów niepełnosprawnych
• wolna od dymu tytoniowego
• W szkole jest prowadzona segregacja śmieci
• Organizuje się dodatkowe zajęcia ruchowe dla uczniów
• Uczniowie mogą zjeść tani i smaczny obiad
• Uczniowie są systematycznie uczeni zasad pierwszej
pomocy
Problemy priorytetowe do
rozwiązania:
• Należy wykonać zabezpieczenie istniejących stropów nad
poziomem parteru
w budynku objętym ochroną konserwatorską.
• Należy dokonać pomiaru hałasu w szkole a czasie wolnym
od pracy i w czasie zajęć, zwracając się o pomoc w
dokonaniu tych pomiarów do powiatowej stacji sanitarno –
epidemiologicznej
• Dążyć do tego aby w miarę możliwości każdy oddział miał
stałe godziny rozpoczynania lekcji i aby były one rozłożone
równomiernie
• Wybudować boisko sportowe do siatkówki oraz koszykówki
oraz obiekty do uprawiania lekkoatletyki(skocznia , rzutnia)
• Organizacja większej ilości zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów mniej uzdolnionych sportowo
• Lepiej zagospodarować teren wokół szkoły dla
celów rekreacyjnych
• Wprowadzić do sklepiku szkolnego owoce
• Systematycznie organizować przerwy
śródlekcyjne
• Oznakować rozmiar stolików i krzeseł
dostosowując je do wysokości uczniów