Transcript File

Същност и структура

Същност

Интернет протоколи

Структура

Интернет адреси

Свързване

Система за имена на домейни

 Интернет представлява мрежа от компютърни мрежи, които са свързани помежду си физически, могат да обменят данни и функционират като една обща мрежа.

Знаете ли, че: Често вместо Интернет се казва Глобалната мрежа

или Мрежата. Началото на Интернет е поставено през 1969г. Със създаването на ARPANET

съдържание

 Интернет има йерархична структура и се дели условно на няколко нива.

 На най-високо ниво в йерархията са 9 мрежи, които са “гръбнакът на интернет”, наречени още мрежи от първо ниво (Tier 1). Задължително изискване към тези мрежи е всяка от тях да е свързана с всяка друга. Това са високоскоростни оптични мрежи, свързващи държави и континенти.

 Мрежите от второ ниво Tier 2 са големи мрежи, свързани с една или няколко мрежи от ниво Tier 1, те трябва да закупят транзитен трафик, осигурен чрез компаниите, собственици на Tier 1.

 Местните интернет доствачици могат да се свързват директно както към Tier 2, така и към Tier 1 мрежи и да препродават интернет на други доставчици.

съдържание

 За да се свържете към Интернет ви е необходим РС, модем или връзка с компютърна мрежа и доставчик на интернет услуги ISP (Internet Service Provider)  Достъпът може да бъде чрез: ◦ Телефонната мрежа (dial-up) ◦ Цифрова линия (ISDN) ◦ Наета линия ◦ Радиовръзки или спътникови връзки

съдържание

 За да е възможна комуникацията между компютрите в мрежата, трябва да се използва един и същ език за обменяне на данни. За целта се използва протокола TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Мрежови протокол – формално множество от правила, които компютрите свързани в мрежа използват, за да комуникират помежду си.

съдържание

 Адресите в интернет може да се разделят на:  IP адреси  Адрес на ресурс в интернет  Адрес на електронна поща

 Всяко устройство в Интернет има уникален идентификационен номер, наречен IP – адрес, който се състои от 4 числа в интервала от 0 до 255, разделени с точка.

Пример: 193.201.172.98

Тъй като тези числа се запомнят трудно е създадена системата за имена на домейни (Domain Name System – DNS)

 Uniform Resource Locator (URL) е адрес на ресурс (файл или папка) в мрежата Пример: http://metro.bg/ е адрес на организация в България, в този случай магазин Metro http://www.vgames.bg/igra/igri-s-karti/172/piramidalen pasians е адрес на играта пирамидиален пасианс в поддиректорията игри с карти на сайта vgames.bg, намиращ се също в България

 E-mail адрес – на електронна поща изглежда по следният начин: [email protected]

Пример:

[email protected]

е адресът на преподавателя ви в сървъра на abv.bg (сървър, предлагащ услугата електронна поща)

съдържание

 Имената на домейни (области) позволяват вместо IP адресите да се използват буквено-цифрови имена, с чиято помощ компютрите могат да се групират по географски принцип или по тяхната принадлежност към някаква организация.

Пример: компютър.местоположение.мрежа.държава име на компютър.домейн второ ниво.домейн първо ниво Student12.math.bas.bg minedu.government.bg

 По принадлежност ◦ ◦ ◦ ◦ към организация ◦ .com, ◦ .edu, .gov, .org, ◦ .info, .biz, .name и др.

 По географски ◦ ◦ принцип ◦ .bg, ◦ .ru, .de, .uk, ◦ .ro и др.

 Интернет е глобална мрежа от множество свързани помежду си компютърни мрежи  Структурата на Мрежата е йерархична, т.е. изградена е на няколко нива  За да се свържете към интернет ви е нужен доставчик на интеренет услуги – ISP (Internet Service Provider)  Множеството от правила за комуникация в мрежата се нарича TCP/IP протокол  Всеки компютър в интернет има уникален IP – адрес  Системата за превръщане на цифровите адреси в буквени (потребителски) се нарича DNS (Domain Name System)  Домейните се раздават по географски принцип или по принадлежност към организация

Компютрите бяха създадени, за да направят човека по продуктивен. А после някой създаде интернет.