SIGTUNABOXEN - Utbildning Sigtuna

Download Report

Transcript SIGTUNABOXEN - Utbildning Sigtuna

www.sigtuna.se

Ett skolutvecklingsprogram blir till

• • • • Politiken vill - enas om ett program 2012-2015 SKL 8 framgångskriterier Budget Överlämnar till verksamheten

Vem jag är?

• Johan Adler • Verksamhetschef • Bakgrund

Det blir en box, en #sigbox

• • • • • • Avgränsa och fokusera Förpacka och kommunicera McKinsey, Fullan, Hattie, ESO 2011, Williams  Lärarna En förändrad undervisning BFL-IKT-SUA 21 CLS

Måluppfyllelse över tid

30 20 10 0 Sigtuna Riket 90 80 70 60 50 40 2006 71 76 2007 67 76 2008 73 77 2009 67 77 2010 63,6 77 2011 64,4 77 2012 70,7 77 2013 60,4 77 2013 HT 65,8 77 2014 81,6 77 Sigtuna Riket

Kunskapande för framtiden

att se sin egen kunskapsutveckling och sin lärandeprocess http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

SIGTUNABOXEN

BFL+IKT+ SUA + 21 Century learning skills = SANT!

”Alla elever ska stimuleras att nå eller överträffa sina kunskapsmål i alla ämnen utifrån höga förväntningar och egna individuella möjligheter ”.

Skolutvecklingsprogram för framtidens skola

http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox www.sigtuna.se

Stora effekter

För hög måluppfyllelse enligt John Hattie , Synligt lärande

Störst effekt

Stora effekter

• • Förskoleaktiviteter 0,48 • Motivation 0,48 • Utomhuspedagogik 0,52 •

Kamrathandledning 0,55

• Ord- och lästräningsprogram 0,67 • • •

Självskattning 1,44 Bedömning för lärande BFL 0,90 Videoanalys av undervisningen 0,88 Lärares tydlighet i undervisningen 0,75 Förtroendefull relation lärare-elev 0,72

Lärande kan bara ske

om eleverna förstår vad de lärt sig utgå från eleverna !

Kunskapande för framtiden är att: hjälpa eleven att träna upp sin förmåga i att se sin egen kunskapsutveckling och sin lärandeprocess och ta kontroll över den. Att tillsammans med IKT-uppgifter som stimulerar till att producera och SYNLIGÖRA kunskap istället för att ”bara” konsumera får man en oslagbar kombination!

Dylan William

http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

BFL = Bedömning för lärande

förhållningssättet

IKT = Informations- och kommunikationsteknik

verktyget

SUA = Språkutvecklande arbetssätt

förutsättningen

http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

Bedömning för lärande

Vad ska jag kunna, kunna göra, kunna visa ?

Formativ

lärande bedömning / feed forward

för

elevens

Summativ

bedömning

av

elevens lärande

Den skicklige lärarens undervisning

# Lyckas med barn och elevperspektivet för lärandet gör demokratisk skola. # Synliggör och gör målen förståeliga.

# Korrigerar undervisningen så alla är med # Ger bedömning för lärande.

http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

SUA språkutvecklande arbetssätt

• Undervisningen är planerad utifrån ämnes- och språkmål • Balans mellan tala, lyssna, läsa och skriva • Ämnesinnehåll kopplas till tidigare kunskaper och erfarenheter • En rik klassrumsinteraktion • Kontextrik undervisning • Eleverna ges stöttning Källa: Pauline Gibbons och Maaike Hajer http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

Digitala Lärmiljöer i Sigtuna kommun

http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

Digitala Lärmiljöer i Sigtuna kommun

http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

BFL

Hur hänger det ihop!

IKT- 21 Century learning skills Förhållningssätt

Tydliggöra mål och kunskapskrav

Verktyg

Kunskapsbyggande

SUA Förutsättning

Undervisningen är planerad utifrån ämnes-och språkmål Självreglering Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess Skapa aktiviteter som synliggör lärandet Återkoppling som för lärandet framåt Användning av IKT i lärande Effektiv kommunikation Balans mellan tala, lyssna, läsa och skriva Ämnesinnehåll kopplas till tidigare kunskaper och färdigheter Aktivera eleverna som lärresurser för varandra Kollaboration Innovation och problemlösning Eleverna ges stöttning En rik klassrumsinteraktion Kontexrik undervisning

FRITIDSHEMMEN & SIGTUNABOXEN

Fritidshemmets uppdrag

Skollagen, Läroplanen och Allmänna råd • Komplettera skolan (Utifrån sin kompetens) • Stimulera elevernas utveckling och lärande • Erbjuda en meningsfull fritid och rekreation • Utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov

Hur kan fritidshemmen komplettera skolan i att utveckla elevernas kunskaper och förmågor?

Pedagogisk planering

• • • • • • • •

Vilket lärande/vilka förmågor ska utvecklas?

Varför ska detta utvecklas?

Detta ska kopplas till Lgr 11 och utvecklingsprogrammet

Vad vill vi uppnå?

Vilka aktiviteter ska vi använda oss av?

När ska vi utföra aktiviteten/utvecklingsområdet?

Hur ska vi utvärdera resultatet?

Vilket lärande har vi sett?

Hur ska vi dokumentera arbetet?

Att förändra skolkulturer

• Särbokultur • Familjär kultur • Professionellt samarbetande kultur (Blossing, Scherp, Ekholm m.fl) http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

LÄRANDE ORGANISATION för Systematiskt kollegialt lärande

Den organisation som

A) skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande B) tillvaratar detta lärande C) nyttiggör detta lärande i organisationens strävan att påverka och anpassa sig till omvärlden.

(Granberg, Ohlsson 2000) http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

a & o FÖRANKRING + delaktighet

1.

POLITIK - Skolpolitiskt program mars 2012 2.

FÖRVALTNING – 2 projektledare 3.

REKTORER 100 % delaktighet i att forma och leda processen

http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

HUR GÖR MAN DÅ ?

”Spray and Pray” Vanliga klassiska kurser, om man jämför, ger obetydliga förbättringar av undervisningen

http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

HUR GÖR MAN DÅ ?

Modern skolforskning visar att kompetensutveckling blir effektiv när

- den egna undervisningen eleverna har,

systematiskt

förbättras utifrån de faktiska behoven genomförs genom kollegialt lärande på den egna skolan med en förbättrin gsagent - utmanar praktiken utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet - garanterar stödprocesser i minst 5 år ( Timperley, D Wiliam, U Blossing, m.fl) http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

Kunskapande för framtiden

- att se sin egen kunskapsutveckling och sin lärandeprocess

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att se och förstå sin egen undervisning .

http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

Samtliga kommunala grundskolor organiserat för kollegialt lärande, för utveckling av undervisningen i s.k. samtalsgrupper, minst var 4:e vecka, minst 1,5 h.

Boråsutbildare IKT-utbildare SUA-utbildare Samtalsledare Lärare Elever

Sigtunaboxen

BFL + IKT + SUA = SANT! Samtalsledare leder samtalsgrupper, 8 12 personer/grupp på egen skola med start vt 12 Boråsutbildare IKT-utbildare + Samtalsledare + Samtalsledare Lärare http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ www.sigtuna.se

http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

Formativ utvecklingsplan för lärare

För utveckling och synliggörande av lärares undervisning http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

Nyckelstrategi

2

ur utvecklingsplanen

Tydliggör mål och kunskapskrav

Till viss del Läraren har en LPP med tydlig koppling till Lgr11 och där det som ska bedömas är tydligt och förståeligt, aligment Utvecklat

Läraren tydliggör mål, kunskapskrav och det som ska bedömas är integrerat i undervisningen, analogt såväl som

digitalt,

Läraren kan tydliggöra och synliggöra ”the big 5”-förmågorna: 1 Begreppslig 2 Hantering av information 3 Kommunikativ 4 Analytisk 5 Metakognitiv

Väl utvecklat

Eleven vet, förstår och kan beskriva olika kunskapskrav och kvalitéer.

Läraren involverar eleven i planeringsprocessen för att nå målen.

Läraren behärskar många formativa bedömningstekniker.

http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

Paradigmskifte

http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

Förbättringsarbete tar tid!

http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

En samtalsledares tankar och synpunkter Johanna Olsson Norrbackaskolan

1.

Vad har Sigtunaboxen betytt för mig och min undervisning? ex elevdelaktighet, resultat. 2.

Vad har Sigtunaboxen betytt för mig och samarbetet med kollegor? Fokus på undervisning?

3.

Min skolas nästa utmaning?

SIGTUNABOXEN

SIGTUNABOXEN

http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/

#sigbox

http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

Varför Sigtunaboxen, jo…..

• • • • • Ger alla elever skickliga lärare Ger alla elever framtidens kunskaper och förmågor Ger alla elever möjligheter till att äga sitt lärande och få mycket goda kunskaper Ger högre kunskaper i alla ämnen Möjliggör bättre inkludering av elever i behov av särskilt stöd

INBJUDAN STUDIEDAG 22/9

8.30 -12.00 DYLAN WILIAM 13.30-14.15

14.15-14.45

15.00-15.45

15.55- 16.40

16.40-17.00

Sharing & caring – parallella lärarseminarier Kaffepaus Sharing & caring – parallella lärarseminarier Sharing & caring – parallella lärarseminarier Gemensam avslutning i aulan

• •

ANMÄL DITT/ERT SEMINARIUM

Minst 3 bidrag /skola , max 5 45 min/seminarium SENAST TO 5 SEPT till Lasse Sundberg Hur jag/ vi gör Sigtunaboxen i undervisningen.

Dilemma – detta tycker jag är knepigt. Hjälp?

Ta gärna med elever