Avancerade Nekkurser Ht 14

download report

Transcript Avancerade Nekkurser Ht 14

NATIONALEKONOMI HT 14
AVANCERAD NIVÅ
Kurser ht 14
Ekonomisk Analys
Ekonomisk teori
och
metodutveckling
Mikroekonomisk
analys
Mikroekonomisk
teori
7,5 hp
7,5 hp
Anne Boschini
Ali Ahmed
Ekonometri: Panel
och tvärsnittsdata
Ekonometri:
Tidsseriedata
Institutionell teori
och analys
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
Inger Asp
Bo Sjö
Peter Andersson
7,5 hp
Jan Lindvall
Spelteori
7,5 hp
Göran Hägg
Makroekonomi
med inriktning
mot tillväxtteori
7,5 hp
Joakim Persson
Kurser ht 14
Finansiell ekonomi
Finansiell riskhantering: Portföljteori och
derivatinstrument
15 hp
Göran Hägg
Ekonometri: Tidseriedata
7,5 hp
Bo Sjö
Makroekonomi med
inriktning mot tillväxtteori
7,5 hp
Joakim Persson
Ekonomisk teori- och metodutveckling,
7,5 hp
•
•
•
Mål Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för kritiskt granska nationalekonomiämnets historiska utveckling med avseende på vad
som studeras (ämnets domän) och hur det studerats (ämnets metod).
- redogöra för olika former av kritik mot nationalekonomi.
- redogöra för grundläggande skillnader när det gäller nationalekonomins metod och
förhållningssätt jämfört med andra vetenskaper.
- beskriva och kritiskt analysera olika tillämpningsområden för modern nationalekonomi.
Syfte
Syftet med kursen är att ge en grundläggande kunskap om nationalekonomiämnets historiska rötter
och en förståelse för ämnets utveckling tills idag. För att uppnå detta är ett perspektiv på
ekonomiämnet jämfört med andra samhällsvetenskaper ett viktigt inslag, liksom de grundläggande
fundament vad gäller antaganden, vetenskapssyn och metodsynsätt som präglat och präglar ämnet.
Tonvikten i kursen ligger på vad som särpräglar ekonomiämnet idag – dess brister och förtjänster.
Kursinnehåll Kursen behandlar de ekonomiska teoriernas utveckling. Exempel på frågeställningar
som tas upp är:
- sambandet mellan ekonomisk och ekonomisk-teoretisk utveckling.
- ideologiska förändringar och trender.
- teoriutveckling och ekonomiämnets domän, dvs vilka fenomen och frågeställningar som studeras.
- samband mellan metod, domän och vetenskapssyn .
- synen på sådant som ränta, en varas värde, samhälle vs. Individ, vinster, välfärd och
välfärdsfördelning.
- statens (offentliga sektorns) roll i ekonomin.
Mikroekonomisk analys, 7,5 hp
• Mål Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- sammanställa, kritiskt granska och värdera aktuell
forskningslitteratur inom mikroekonomiska området,
- tillämpa mikroekonomiska teorier inom valda områden.
• Kursinnehåll Kursen omfattar tillämpningar av
mikroekonomisk teori kopplade till forskning inom
området. Att självständigt kunna identifiera viktiga
frågeställningar och applicera lämpliga analysmetoder är en
viktig färdighet inom många arbeten som nationalekonom.
Särskild vikt läggs vid att studenterna på ett både djupt och
lättfattligt sätt ska kunna granska andras forskning och
kunna presentera egna resultat. Kursen ger dessutom
uppslag inför examensarbetet.
Mikroekonomisk teori, 7,5 hp
•
Mål Efter avslutad kurs skall den studerande kunna :
- redogöra för samt med hjälp av matematiska analysmetoder härleda samband inom centrala delar
av den mikroekonomiska teorin, omfattande konsumtionsteori, produktionsteori, jämviktsteori
samt välfärdsteori.
- på teoretisk nivå analysera mikroekonomiska problem med hjälp av dessa teorier.
•
Kursinnehåll I kursen behandlas:
- Grundläggande antaganden, härledningar och begrepp inom konsumentteorin. Nyttofunktion,
indirekt nyttofunktion och utgiftsfunktion. Optimal konsumtion över tiden. CV- och EV- belopp.
- Grundläggande antaganden, härledningar och begrepp inom produktionsteorin.
Produktionsfunktion, kostnadsfunktion på kort och lång sikt. Vinstmaximering på kort och lång sikt.
- Partiell jämvikt på en marknad med fullständig konkurrens på kort och lång sikt. Effekten av en
störning under naiva och rationella förväntningar.
- Jämvikt på en monopolmarknad och effekten av en störning under olika antaganden om
monopolistens förväntningar.
- Allmän jämvikt, existens och stabilitet.
- Välfärdsteorins grunder. Paretokriteriet, paretoeffektivitet och paretooptimalitet. Hicks-Kaldors
kompensationskriterium. Paretoeeffektivitet och fullständig konkurrens, välfärdsteorins första och
andra teorem.
- Marknadsimperfektioner och politiska imperfektioner. Monopol. Externaliteter och
Coaseteoremet. Allmänningar. Kollektiva nyttigheter. Second–best teorin. Politiska imperfektioner
- von Neumann-Morgensterns teori om förväntad nytta och grunderna i försäkringsteorin.
Spelteori, 7,5 hp
• Mål Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- demonstrera fördjupad kunskap i spelteoretisk teori och metod,
- kritiskt granska och sakligt förhålla sig till spelteoretisk forskning,
- tillämpa spelteoretisk teori i analysen av ekonomiska problemställningar.
• Kursinnehåll Kursen behandlar spelteorins grunder med fokus på
jämviktslösningar under olika förutsättning. Stor del av kursen kommer
ägnas tillämpningar av spelteori i analys av strategiskt beteende.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Lösningstekniker för identifiering av Nash-jämvikter.
Metoder för att identifiera relevanta Nash-jämvikter
Spel med fullständig information.
Spel med ofullständig information.
Hur konstruera egna spel.
Upprepade spel.
Analys av förtroenderelationer och opportunistiskt beteende.
Analys av rationellt och irrationellt strategiskt beteende.
Analys av förhandlingar.
Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata,
7,5hp
• Mål
• Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
• Självständigt genomföra typiska ekonometriska studier, baserad på
panel- och tvärsnittsdata, inom mikro-, makro- och finansiell
ekonomi med hjälp av den för frågeställningen mest relevanta
ekonometriska metoden.
• Redogöra för den typ av ekonometriska problem som kan kopplas
till heterogenitet, identifikation, selektiva urval och olika former av
begränsningar hos datamängden liksom för lösningar på dessa
problem.
• Teoretiskt analysera de vanligaste problemen och dess lösningar i
ekonometriska studier baserade på panel- och tvärsnittsdata.
• Redogöra för val av estimationsmetoder, kriterier och tester som
leder till välspecificerade ekonometriska modeller.
Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata,
forts.
•
•
Kursinnehåll
Kursen behandlar typiska problemställningar inom ekonometriskt utredningsarbete och forskning.
Den grundläggande linjära regressionsmodellen är starkt begränsad i sina applikationer. Därför går
denna kurs vidare med syftet att deltagarna efter kursen självständigt skall kunna analysera och
praktiskt genomföra avancerade ekonometriska undersökningar på den nivå som krävs av
arbetsmarknaden, för en god masteruppsats, inledande forskarstudier och för att kunna läsa och
orientera sig inom modern empirisk forskning.
•
Ett exempel på moment som tas upp är modeller för paneldata där data består av en serie
observationer över tiden av samma enhet. Ett annat exempel är modeller där den beroende
variabeln är censurerad eller begränsad i någon form så att den t.ex. aldrig kan vara negativ eller
endast antar ett fåtal diskreta värden - i det enklaste fallet noll eller ett - för att beskriva ömsesidigt
uteslutande val eller utfall. Som exempel på modeller kan nämnas Tobit-, Logit- och Probit-modeller
och andra liknande modeller. I samband med dessa modeller diskuteras också ”sample selection”
problem, problem som uppkommer när observationer på den beroende variabeln inte har
genererats från ett slumpmässigt urval utan har genererats via någon annan process. Ett exempel
på det senare är när samplet bara består av försökspersoner som frivilligt anmälde sig till att delta i
experimentet, eller bara av de variabler som går att mäta som t.ex. lönerna hos kvinnor som valt att
förvärvsarbeta istället för att välja någon annan sysselsättning.
Ekonometri: Tidsseriedata, 7,5hp
• Mål Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- Självständigt genomföra typiska ekonometriska studier, baserad på
tidsseriedata, inom mikro-, makro- och finansiell ekonomi med
hjälp av den för frågeställningen mest relevanta ekonometriska
metoden.
- Teoretiskt analysera de vanligaste problemen och deras lösningar i
ekonometriska studier baserade på tidsseriedata.
- Redogöra för val av estimationsmetoder, kriterier och tester som
leder till välspecificerade ekonometriska modeller.
- Redogöra för hur man kan se makroekonomiska och finansiella
tidsserier som resultatet av en underliggande datagenererande
process och hur det styr modellering, prediktion och inferens.
Ekonometri: Tidseriedata forts.
•
•
Kursinnehåll Kursen behandlar typiska problemställningar inom ekonometriskt
utredningsarbete och forskning. Den grundläggande linjära regressionsmodellen är
starkt begränsad i sina applikationer. Därför går denna kurs vidare med syftet att
deltagarna efter kursen självständigt skall kunna analysera och praktiskt genomföra
avancerade ekonometriska undersökningar på den nivå som krävs av
arbetsmarknaden, för en god masteruppsats, inledande forskarstudier och för att
kunna läsa och orientera sig inom modern empirisk forskning.
Exempel på moment som tas upp är multivariata ekonomiska tidsserier som ofta är
icke-stationära och som dessutom består av olika komponenter som måste
identifieras och modelleras. I detta sammanhang behandlas tester för ickestationaritet och kointegration. Vidare behandlas de vanligen förekommande
modellerna för att predicera och analysera ekonomiska system i form av vektor
autoregressiva modeller, felkorrigeringsmodeller, osv. Även modeller för
tidsvarierande varianser Generalized Autoregressive Heteroscedastic (GARCH)
modeller behandlas. Kursen behandlar också problem som kan uppstå i samband
med att prissättning, konsumtion och produktion styrs av förväntningar snarare än
historiskt realiserade data.
Institutionell teori och analys, 7,5hp
• Mål Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- Demonstrera fördjupad kunskap i institutionell teori och metod.
- Kritiskt granska och sakligt förhålla sig institutionell forskning.
- Tillämpa institutionell teori i analysen av ekonomiska problemställningar.
• Kursinnehåll På kursen kommer institutionell teori presenteras samt
användas för att analysera institutioners inverkan på ekonomiska och
politiska utfall samt på aktörers beteende. Centralt för kursen är begrepp
som ’transaktionskostnader’, ’äganderätt’, ’allmänningens tragedi’, ’rentseeking’, ’förtroende’, ’opportunistiskt beteende’, ’principal-agent’,
’governance structures’ och ’regleringar’. Centralt är också att studera
drivkrafterna bakom institutionell förändring och ekonomisk omvandling.
Slutligen kommer frågan om hur människor agerar och interagerar i en
komplex värld och hur institutioner kan visas vara ett svar på
transaktionskostnader, begränsad information, begränsad rationalitet och
beteendemässiga bias som kan uppfattas som irrationalitet.
Makroekonomi med inriktning mot
tillväxtteori, 7,5hp
•
•
•
Mål Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för samt med hjälp av matematiska analysmetoder härleda samband inom centrala delar
av den makroekonomiska teorin kring tillväxt.
- på teoretisk nivå analysera frågor kring ekonomisk tillväxt med hjälp av dessa teorier.
Kursinnehåll Att ge fördjupade kunskaper om ett centralt makroekonomiskt område, ekonomisk
tillväxt. Varför vissa länder utmärker sig för låg och instabil ekonomisk tillväxt medan andra visar en
mer stabil och hög ekonomisk tillväxt? Hur resonerar nationalekonomer när de bygger teorier för
att beskriva och förklara den ekonomiska tillväxten? Vilka policyinstrument- eller slutsatser
erbjuder dessa modeller?
I kursen behandlas:
- Grundläggande antaganden, härledningar och begrepp inom ekonomisk tillväxtteori. Sparande,
investeringar, kapital, arbetskraft, ”effectiveness of labor”, ”steady state”, ”saddle path” och
dynamisk effektivitet respektive ineffektivitet.
- Ekonomisk tillväxt i Solow-modellen vari sparande, befolkningsstorlek och teknologisk nivå är
exogent bestämd.
- Ekonomisk tillväxt i modeller där kapitalstockens storlek bestäms av nyttomaximerande hushåll
som fördelar sin inkomst mellan sparande och konsumtion. Härvidlag studeras dels modeller i
kontinuerlig tid (Ramsey-modeller) men också så kallade överlappande generationsmodeller (också
benämnda Diamond-modeller) där tiden är diskret.
- Endogena tillväxtmodeller och hur satsningar på ökad forskning och utbildning påverkar
ekonomins utveckling.
- Hur nivå på, och förändringar i stocken av, socialt kapital kan inverka på ekonomisk tillväxt.
Finansiell riskhantering, 15hp
•
Mål Efter slutförd kurs skall den studerande kunna:
- ha en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om finansiell investering och finansiell
riskhantering via portföljdiversifiering samt via derivatinstrument.
- ha förmåga att självständigt bygga portfölj- och derivatmodeller i Excel med stöd av enkel VBA
programmering.
- ha förmåga att självständigt värdera derivatinstrument (forwards, futures, swappar och optioner)
samt redogöra för instrumentens olika egenskaper.
- ha förmåga att självständigt och kritiskt utforma och implementera investeringsstrategier som
såväl syftar till att uppnå riskreduktion som ökad riskexponering vid spekulation.
- ha förmåga att självständigt via finansiella databaser inhämta finansiell information, tolka den och
kritiskt bearbeta denna med hjälp av statistiska metoder i syfte att konstruera bättre
tillgångsallokeringar.
- ha förmåga att självständigt och kritiskt utforma policy/strategidokument för förvaltning av
finansiella tillgångar som tar hänsyn till kundens behov, marknadsförhållanden samt
tillgängliga/tillåtna finansiella instrument och riskhanteringstekniker.
- ha förmåga att självständigt och kritiskt utvärdera portföljförvaltning och riskhantering.
- ha kunskap om och förmåga att kritiskt reflektera kring irrationellt mänskligt beteende vid
finansiell investering, portföljförvaltning, spekulation och riskhantering ("Behavioural Finance").
Finansiell riskhantering forts.
•
Kursinnehåll Kursen omfattar modern finansiell investeringsteori med fokus på
investeringsprocessen, avkastningshantering och riskhantering på aktie- och derivatmarknader. De
teorier som behandlas är portföljvalsteori och teori om prissättning och värdering av finansiella
instrument med tyngdpunkt på aktier och derivatinstrument. I kursen ingår investerings- och
riskanalys med stöd av finansiella Excel-modeller och statistiska metoder. Kursen tar ett
helhetsperspektiv och behandlar också kvalitativa aspekter på investeringsstrategier, risk och
riskhantering. Ett sådant kvalitativt perspektiv är aktuella rön om irrationellt beteende och
systematiska felslut ("Behavioural Finance") på finansmarknader.
På kursen tas följande upp:
- konstruktion av värderings- och riskhanteringsmodeller i Excel,
- programmering i VBA i syfte att automatisera inhämtning av finansiell data och automatisering av
beräkningar i Excel,
- optionsmarknaden och optionsstrategier,
- värdering av terminsinstrument, swappar och optioner,
- implementering av hedgestrategier,
- känslighetsanalys av derivatpositioner via grekerna,
- optioners implicita volatiliteter,
- portföljvalsteori och beräkning av optimala tillgångsallokeringar med stöd av Excel,
- faktormodeller och portföljsammansättning,
- pristeorier och bearbetning av ingångsdata,
- utvärdering av portföljförvaltning,
- policy, policydokument och investeringsprocessen.